PRZEPISY TECHNICZNE, PRZECIWPOŻAROWE I BHP obowiązujące na terenie imprezy Mobil1 Summer Cars Party

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEPISY TECHNICZNE, PRZECIWPOŻAROWE I BHP obowiązujące na terenie imprezy Mobil1 Summer Cars Party"

Transkrypt

1 PRZEPISY TECHNICZNE, PRZECIWPOŻAROWE I BHP obowiązujące na terenie imprezy Mobil1 Summer Cars Party 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Przepisy techniczne, przeciwpożarowe i BHP stosowane przez Agencję INA-PRESS, obowiązują: a) wystawców i sponsorów imprezy (zwanych dalej uczestnikami) b) wykonawców stoisk (firmy zabudowujące stoiska, uczestnicy imprezy wykonujący stoiska samodzielnie). 2. INA-PRESS zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontroli sprawdzających zgodnośd działao uczestników imprezy i wykonawców stoisk z przepisami technicznymi i przeciwpożarowymi. Nieprzestrzeganie powyższych przepisów może spowodowad wstrzymaniem prac, a w powtarzających się przypadkach może byd podstawą do rozwiązania umowy. 2. WARUNKI TECHNICZNE BUDOWY STOISK 1. Wykonawca stoiska jest zobowiązany przedstawid INA-PRESS do uzgodnienia w 2 egzemplarzach projekt zabudowy wynajętej przez uczestnika imprezy powierzchni w hali namiotowej lub na terenie otwartym, w terminie wskazanym w Postanowieniach Szczegółowych. Projekt powinien przedstawiad zabudowę stoiska w 2 rzutach z określeniem jej wysokości, długości i szerokości. Do projektu powinien byd dołączony projekt instalacji elektrycznej. Przedłożony projekt powinien byd zgodny z prawem budowlanym oraz z innymi przepisami i normami obowiązującymi w Polsce, a także z przepisami technicznymi i przeciwpożarowymi obowiązującymi na terenie imprezy. 2. Uczestnik imprezy jest zobowiązany do zgłoszenia INA-PRESS zamiaru eksponowania na imprezie ciężkich i wielkogabarytowych eksponatów. Wprowadzenie urządzeo o ciężarze jednostkowym większym od dopuszczalnego wymaga uzyskania zgody służb technicznych Extomusic. 3. W przypadkach specyficznych ekspozycji, mogących stanowid zagrożenie dla osób czy infrastruktury, na uczestnikach imprezy lub wykonawcach stoisk spoczywa obowiązek przeprowadzenia dodatkowych, szczegółowych uzgodnieo ze służbami technicznymi INA-PRESS. 4. Budowa stoisk, montaż urządzeo (eksponatów), wszelkich instalacji oraz nośników reklamy powinny byd przeprowadzane i zakooczone w taki sposób, aby nie stanowiły one zagrożenia dla bezpieczeostwa i porządku publicznego, a w szczególności dla życia i zdrowia osób przebywających na terenie imprezy. 5. W przypadku wykonywania zabudowy stoisk w technologii płyt gipsowo--kartonowych, płyt pilśniowych lub płyt wiórowych, podstawowe prace związane z obróbką tych materiałów (np.: cięcie) i powodujące duże zapylenie, powinny byd wykonane poza terenem powierzchni zadaszonej imprezy. Przy wykonywaniu na powierzchni zadaszonej pozostałych prac powodujących zapylenie należy bezwzględnie stosowad elektronarzędzia ze zbiornikami do gromadzenia pyłu. Prace powodujące zapylenie powinny byd zakooczone nie później, niż o godzinie w dniu imprezy, a stoisko i jego otoczenie powinno byd oczyszczone na koszt wykonawcy stoiska. W przypadku niedotrzymania w/w terminu, wykonawca może zostad obciążony kosztami sprzątania sąsiadujących stoisk. 6. Prace związane z budową stoiska np.: malowanie powinny byd ograniczone do minimum i wykonywane wyłącznie na powierzchni własnej uczestnika imprezy. Prowadzenie tych prac poza obrębem własnego stoiska wymaga uzgodnieo z Kierownikiem technicznym imprezy. 7. Ściany stoiska, inne elementy konstrukcyjne na granicy stoiska o wysokości powyżej 2,0 m, zwrócone w stronę stoisk sąsiednich oraz widoczne tylne ściany stoisk należy wykooczyd w kolorze białym. 8. Jeżeli wynajęta powierzchnia nie zostanie, w związku z zabudową i aranżacją stoiska, całkowicie wykorzystana, wówczas uczestnik imprezy odpowiada za zagospodarowanie pustych i widocznych płaszczyzn graniczących z sąsiednimi stoiskami lub skierowanych na ciągi komunikacyjne. 9. Wykonawca stoiska jest zobowiązany do pozostawienia swobodnego dostępu do urządzeo technicznych INA-PRESS. 10. Każdy uczestnik imprezy, jeżeli zachodzi taka koniecznośd, powinien umożliwid przeprowadzenie przez własne stoisko instalacji stoisk sąsiednich w celu ich podłączenia do urządzeo technicznych INA-PRESS, o których mowa powyżej. 11. Zaleca się wyłożenie posadzki w obrysie stoiska wykładziną podłogową. 12. Zamknięta zabudowa stoiska nie gwarantuje równomiernej wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania. 13. Realizacja zabudowy stoiska musi byd zgodna z przyjętym przez INA-PRESS projektem oraz prawem budowlanym i przepisami przeciwpożarowymi określonymi w Agencja INA-PRESS uprawniona jest do wstrzymania budowy stoiska oraz usunięcia elementów zabudowy na koszt uczestnika targów, jeżeli: a) zabudowa wykonywana jest bez zatwierdzonego projektu, b) realizacja budowy stoiska jest niezgodna z zatwierdzonym wcześniej projektem, c) zabudowa wykonywana jest niezgodnie z przyznaną lokalizacją stoiska, d) uczestnik imprezy lub wykonawca stoiska wykonał instalacje techniczne bez uzyskania na nie zgody INA-PRESS, e) palne elementy zabudowy nie posiadają atestów trudnopalności, f) zachodzi obawa przekroczenia dopuszczalnych obciążeo użytkowych statycznych lub wytrzymałościowych. 15. Minimalna szerokośd ciągów komunikacyjnych winna wynosid 3 m. 3. UWAGI DOTYCZĄCE ELEMENTÓW I WYSOKOŚCI ZABUDOWY STOISK 1. Wszystkie elementy zabudowy muszą spełniad wymogi przepisów przeciwpożarowych zawartych w Elementy reklamowe i dekoracyjne stoiska i eksponatów nie mogą przekraczad przyznanej powierzchni wystawienniczej oraz zatwierdzonej wysokości zabudowy. 3. Przeszklone elementy zabudowy stoisk (np. gabloty, witryny) muszą posiadad pełen dolny cokół z materiału nietłukącego o wysokości min. 30 cm, a krawędzie paneli szklanych muszą byd dokładnie oszlifowane lub zabezpieczone w taki sposób, aby wyeliminowad jakiekolwiek ryzyko obrażeo. 4. Nie dopuszcza się stosowania przeszklonych elementów ścian stoisk na terenie otwartym. 5. Standardowa wysokośd zabudowy stoiska mierzona od posadzki wynosi 2,0 m. 6. Niestandardowe konstrukcje powyżej 2,0 m (zabudowa stoisk, elementy wolnostojące, reklamy, dekoracje), wymagają załączenia do projektu, o którym mowa w 2. pkt 1 rysunków oraz obliczeo statycznych i wytrzymałościowych tych konstrukcji lub stosownego oświadczenia uprawnionej osoby. 7. Maksymalna dopuszczalna wysokośd stoiska wynosi 2,0 m. 8. Zabudowa piętrowa (dwukondygnacyjna) na terenie zamkniętej hali namiotowej nie jest możliwa. 1

2 4. REKLAMA 1. Ustawianie konstrukcji reklamowych poza stoiskiem w hali namiotowej lub na terenach otwartych wymaga zgody INA-PRESS. Brak zgody spowoduje usunięcie reklam na koszt i ryzyko uczestnika imprezy. 2. Dopuszcza się stosowanie obrotowych elementów reklamowych powyżej 2 m od posadzki na terenie zamkniętym hali namiotowej i powyżej 3 m od ziemi na terenie otwartym. Konstrukcje obrotowe reklam mogą wykonywad maksymalnie 10 obrotów/min. 3. Zabrania się, bez uzgodnienia z INA-PRESS, zawieszania i naklejania transparentów, reklam i dekoracji na konstrukcjach hal namiotowych INA-PRESS oraz na innych elementach infrastruktury imprezy z uwzględnieniem ogrodzenia należącego do Lotniska Sportowego Muchowiec. 4. Używanie migocących znaków oraz ruchomych napisów wymaga zgody INA-PRESS. 5. Wykorzystywanie balonów do celów reklamowych na terenach imprezy wymaga zgody INA-PRESS. 6. Zabrania się organizowania pokazów pirotechnicznych na terenach imprezy. 7. Formy reklamy, w szczególności optyczne czy akustyczne, nie mogą stanowid zagrożenia dla bezpieczeostwa i porządku publicznego oraz nie mogą powodowad jakichkolwiek zakłóceo na stoiskach sąsiednich. 8. Maksymalne dozwolone natężenie hałasu na stoisku nie może przekraczad 70 db. 5. STRUKTURA STAŁA OBIEKTÓW IMPREZY 1. Zabrania się wykonawcom stoisk naruszania struktury podłogi, ścian namiotów, stropów oraz wprowadzania innych zmian w halach namiotowych INA-PRESS (np. malowanie ścian i podłogi, układanie wykładzin dywanowych w ciągach komunikacyjnych, wbijanie gwoździ, wstrzeliwanie kołków, itp.). 2. Zabronione jest opieranie wszelkich konstrukcji i elementów zabudowy o: a) sąsiednie stoiska, b) ściany hal namiotowych. 6. PRZEPISY PORZĄDKOWE 1. Zabrania się na terenach imprezy produkcji elementów zabudowy stoisk w technologii płyt gipsowo-kartonowych, płyt pilśniowych oraz płyt wiórowych. 2. Zabrania się w halach namiotowych prowadzenia prac spawalniczych, używania pistoletów do wstrzeliwania kołków oraz malowania natryskowego. 3. Instalację urządzeo wentylacyjnych na stoisku można wykonad wyłącznie po uzyskaniu indywidualnej zgody INA-PRESS na jej zamontowanie. 4. Zabrania się montażu anten RTV i TV SAT poza granicami stoiska. W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach, INA-PRESS może wydad zgodę na zainstalowanie anteny poza stoiskiem i wskazad jej lokalizację. 5. Urządzenia łączności bezprzewodowej, urządzenia nadawczo-odbiorcze i radiolokacyjne oraz urządzenia o wysokiej częstotliwości eksploatowane na terenie imprezy muszą posiadad zgodę Urzędu Komunikacji Elektronicznej na ich eksploatację. 6. Uczestnik imprezy lub wykonawca stoiska jest zobowiązany po zakooczeniu imprezy i demontażu stoiska do przekazania INA-PRESS uporządkowanej własnym kosztem i staraniem powierzchni (całkowite usunięcie elementów zabudowy stoisk, wykładziny, resztek taśm klejących, farb itp.). W przypadku niewykonania powyższych prac porządkowych, INA-PRESS zlecą ich wykonanie na koszt i ryzyko uczestnika. 1. Nie zezwala się na samodzielne ustawienie tymczasowych masztów. 7. EKSPOZYCJE NA TERENACH OTWARTYCH 2. Ustawienie tymczasowych kiosków i pawilonów, służących wyłącznie do celów wystawienniczych imprezy, wymaga przedłożenia INA-PRESS projektów (konstrukcyjnych, instalacyjnych) do uzgodnienia wraz z obliczeniami statycznymi i wytrzymałościowymi. 3. Budowa innych tymczasowych obiektów budowlanych, nie będących elementami ekspozycji, każdorazowo wymaga pozwolenia na budowę wydanego zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami. 4. Na wszystkie prace ziemne na terenie otwartym (wiercenie otworów, wbijanie pali, kopanie fundamentów, zakotwieo itp.) wymagana jest zgoda INA-PRESS. 5. Konstrukcje budowlane i eksponaty, które ze względu na lokalizację albo sposób użytkowania narażone są na wyładowania atmosferyczne, muszą byd uziemione kablem o oporności max Eksponaty i wszelkie inne urządzenia na terenie otwartym winny byd ustawione w odległości nie mniejszej niż 0,5 m od krawężnika drogi lub ciągu komunikacyjnego. 7. Konstrukcje reklamowe narażone na działanie warunków atmosferycznych muszą posiadad obliczenia statyczne oraz wytrzymałościowe, które należy przedstawid Kierownikowi technicznemu przed rozpoczęciem prac montażowych. 8. WARUNKI TECHNICZNE DOTYCZĄCE WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 1. Wykonawca instalacji elektrycznej winien przedstawid INA-PRESS dane techniczne instalacji z określeniem wielkości zapotrzebowania mocy. Moc nie może przekroczyd 100 W na 1 m 2 ekspozycji (oświetlenie). 2. Odpowiedzialnośd prawna za techniczne wykonanie prac spoczywa na wykonawcy instalacji. 3. Wykonawca instalacji elektrycznej ma obowiązek wykonad pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i przedłożyd protokoły INA-PRESS. 4. Silniki o mocy ponad 20 kw mogą byd załączane tylko przy pomocy rozruszników. 5. Wyłącznym realizatorem przyłączy na stoisku jest INA-PRESS, oraz jego podwykonawcy. 6. Wszystkie urządzenia i instalacje elektryczne na terenie imprezy muszą odpowiadad wymogom Polskiej Normy PN/E oraz powinny byd wykonane i eksploatowane zgodnie z obowiązującymi Przepisami Budowy i Eksploatacji Urządzeo Elektroenergetycznych. 2

3 7. Wszystkie instalacje elektryczne wykonane na terenie imprezy podlegają odbiorowi technicznemu. Po dokonanym odbiorze instalacja może byd podłączona do sieci elektrycznej INA-PRESS. Załączenie zasilania nastąpi po pisemnym potwierdzeniu przez uprawnionego wykonawcę zrealizowanych instalacji elektrycznych zgodnych z przekazanym do INA-PRESS projektem. 8. Samowolne podłączanie instalacji elektrycznej do sieci INA-PRESS jest niedozwolone. 10. Ze względu na bezpieczeostwo, uczestnicy imprezy zobowiązani są do wyłączania zasilania swojego stoiska w energię elektryczną każdorazowo przed opuszczeniem stoiska. 12. Instalacja elektryczna stoisk jest wyłączana godzinę po oficjalnym zamknięciu imprezy. W okresie montażu i demontażu, uczestnicy imprezy i wykonawcy zabudowy stoisk mają do dyspozycji oświetlenie techniczne hal namiotowych i terenów otwartych 13. W przypadku stwierdzenia przez uczestnika/wykonawcę jakichkolwiek nieprawidłowości i zakłóceo w funkcjonowaniu instalacji elektrycznej należy niezwłocznie zawiadomid służby techniczne INA-PRESS. 9. PRZEPISY PRZECIWPOŻAROWE 1. SŁOWNIK TERMINÓW W celu ułatwienia zrozumienia używanych dalej określeo, których znaczenie w rozumieniu Ustawy odbiega od interpretacji potocznej, poniżej podano definicje najważniejszych pojęd stosowanych w wytycznych. Ilekrod w instrukcji jest mowa o: a) ochronie przeciwpożarowej - rozumie się przez to realizację przedsięwzięd mających na celu ochronę zdrowia, życia lub mienia przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem, b) pożarze - rozumie się przez to niekontrolowany proces spalania, zachodzący poza miejscem do tego celu przeznaczonym, przynoszący straty materialne, c) innym miejscowym zagrożeniu - rozumie się przez to inne niż pożar i klęska żywiołowa zdarzenie, wynikające z rozwoju cywilizacyjnego i naturalnych praw przyrody (katastrofy techniczne, chemiczne i ekologiczne), a stanowiące zagrożenie dla życia, zdrowia i mienia, d) zapobieganiu powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia - rozumie się przez to zapewnienie nieruchomościom koniecznych warunków ochrony technicznej oraz tworzenie warunków organizacyjnych i formalno-prawnych zapewniających ochronę ludzi i mienia, a także minimalizujących skutki pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia, e) działaniach ratowniczych - rozumie się przez to każdą czynnośd podjętą w celu ratowania życia, zdrowia i mienia, a także likwidację źródła powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia, f) bezpieczeostwie pożarowym - rozumie się przez to stan eliminujący zagrożenie dla życia lub zdrowia, uzyskiwany poprzez funkcjonowanie norm prawnych, technicznych systemów zabezpieczeo oraz prowadzenia działao zapobiegawczych, g) materiałach niebezpiecznych pożarowo - rozumie się przez to następujące materiały niebezpieczne: - gazy palne, - ciecze palne o temperaturze zapłonu poniżej 328,15 K (55 C), - materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne, - materiały zapalające się samorzutnie na powietrzu, - materiały wybuchowe i pirotechniczne, - materiały ulegające samorzutnemu rozkładowi lub polimeryzacji, - materiały mające skłonności do samozapalenia, h) cieczy palnej - rozumie się przez to ciecz o temperaturze zapłonu do 328,15 K (55 C), i) zagrożeniu wybuchem - rozumie się przez to możliwośd tworzenia przez palne gazy, pary palnych cieczy, pyły lub włókna palnych ciał stałych, w różnych warunkach, mieszanin z powietrzem, które pod wpływem czynnika inicjującego zapłon (iskra, łuk elektryczny lub przekroczenie temperatury samozapłonu) wybuchają, czyli ulegają gwałtownemu spalaniu połączonemu ze wzrostem ciśnienia, j) strefie pożarowej - rozumie się przez to przestrzeo wydzieloną w taki sposób, aby w określonym czasie pożar nie przeniósł się na zewnątrz lub do wewnątrz wydzielonej przestrzeni, k) strefie zagrożenia wybuchem - rozumie się przez to przestrzeo, w której może występowad mieszanina wybuchowa substancji palnych z powietrzem lub innymi gazami utleniającymi, o stężeniu zawartym między dolną i górną granicą wybuchowości, l) kategorii zagrożenia ludzi rozumie się przez to kwalifikację budynku jego części lub pomieszczenia ze względu na funkcję: 1) ZL I - zawierające pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób niebędących ich stałymi użytkownikami, a nieprzeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się, 2) ZL III - użyteczności publicznej, niezakwalifikowane do ZL I, ł) terenie przyległym - rozumie się przez to pas terenu wokół obiektu, o szerokości równej minimalnej dopuszczalnej odległości od innych obiektów z uwagi na wymagania bezpieczeostwa pożarowego określone w przepisach rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 oraz z 2003 r. Nr 33, poz. 270), zwanych "przepisami techniczno-budowlanymi", m) urządzeniach przeciwpożarowych - rozumie się przez to urządzenia (stałe lub półstałe, uruchamiane ręcznie lub samoczynnie) służące do wykrywania i zwalczania pożaru lub ograniczania jego skutków w obiektach, w których lub, przy, których są zainstalowane, a w szczególności: stałe i półstałe urządzenia gaśnicze i zabezpieczające, urządzenia wchodzące w skład systemu sygnalizacji pożarowej i dźwiękowego systemu ostrzegawczego, instalacje oświetlenia ewakuacyjnego, hydranty, zawory hydrantowe, pompy w pompowniach przeciwpożarowych, przeciwpożarowe klapy odcinające, urządzenia oddymiające oraz drzwi i bramy przeciwpożarowe, o ile są wyposażone w systemy sterowania, n) sprzęcie i urządzeniach ratowniczych - rozumie się przez to przedmioty, narzędzia, maszyny i urządzenia na stałe związane z budynkiem, obiektem lub terenem, uruchamiane lub wykorzystywane do ratowania ludzi i mienia w warunkach pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia, o) przeciwpożarowym wyłączniku prądu - rozumie się przez to wyłącznik odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru, p) warunkach ewakuacji - rozumie się przez to zespół przedsięwzięd oraz środków techniczno-organizacyjnych zapewniający szybkie i bezpieczne opuszczenie strefy zagrożonej lub objętej pożarem. 2. PODSTAWOWE USTALENIA a) Impreza organizowana przez INA-PRESS odbywa się w obiektach (halach namiotowych) oraz na terenie otwartym. 3

4 b) Teren imprezy jest ogrodzony i nadzorowany przez służbę ochrony przeszkoloną w zakresie ochrony przeciwpożarowej. c) Powłoki hal namiotowych powinny byd wykonane z materiałów niepalnych. Stopieo palności powłok powinien byd udokumentowany stosownym Certyfikatem. d) Do budowy scen, wybiegów itp. należy używad wyłącznie materiałów nie palnych. e) W przypadku impregnacji ogniochronnej wykonywanej na miejscu (na terenie imprezy), należy przechowywad stosowne certyfikaty i zaświadczenia potwierdzające stopieo palności materiałów. f) Inne obiekty lokalizowane na terenach otwartych przy ścianach hal namiotowych winny znajdowad się w odległości nie mniejszej niż 5 m, g) Użytkownicy hal namiotowych zobowiązani są do zaniechania wszelkich czynności mogących obniżyd stopieo bezpieczeostwa przeciwpożarowego. W przypadku specyficznej ekspozycji, stwarzającej zagrożenie pożarowe, na uczestnikach imprezy spoczywa obowiązek dodatkowego zabezpieczenia przeciwpożarowego we własnym zakresie, w sposób uzgodniony z INA-PRESS. h) Wykonawcy zabudowy stoisk wewnątrz i na zewnątrz hal namiotowych zobowiązani są do: - ścisłego przestrzegania obowiązujących przepisów przeciwpożarowych oraz wytycznych wydanych w tym zakresie przez INA-PRESS, - zapoznania się z rozmieszczeniem podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów, - natychmiastowego wykonania doraźnych poleceo wydanych przez przedstawicieli INA-PRESS, a dotyczących bezpieczeostwa przeciwpożarowego na stoiskach wewnątrz hal namiotowych oraz stoiskach zewnętrznych. i) Uczestnicy imprezy powinni posiadad wiedzę i umiejętności dotyczące sposobu obsługi i użycia gaśnic w przypadku powstania pożaru, j) Sposób zagospodarowania hal będzie każdorazowo uzgodniony z INA-PRESS w zakresie sposobu ustawienia stoisk, szerokości przejśd ewakuacyjnych i ilości wyjśd. k) W szczególnych przypadkach, gdy powyższe warunki nie mogą byd spełnione, wymagane jest uzyskanie pisemnej zgody INA-PRESS. l) Wszelkie usterki i nieprawidłowości w zabezpieczeniu przeciwpożarowym w halach namiotowych lub na terenie zewnętrznym, na którym odbywa się impreza należy natychmiast zgłaszad właściwym służbom INA-PRESS. a) Teren imprezy jest ogrodzony, wyjścia ewakuacyjne są drożne i oznakowane. 3. EWAKUACJA b) Ilośd wyjśd ewakuacyjnych odpowiada wskaźnikowi 0,6 m szerokości wyjścia na każde 100 osób uczestniczących w imprezie. c) Drogi i wyjścia ewakuacyjne (oznakowane pożarniczymi znakami informacyjnymi) muszą byd zawsze wolne i dostępne. Zabrania się parkowania na nich pojazdów oraz składowania jakichkolwiek materiałów. d) Pojazdy i towary pozostawione na tych drogach lub w świetle wyjśd zostaną usunięte na koszt i ryzyko uczestnika imprezy. e) Obiekty na terenie imprezy (hale namiotowe itp.) o powierzchni > 300 m 2 lub przewidziane na pobyt > 50 osób powinny posiadad minimum dwa wyjścia ewakuacyjne oddalone od siebie nie mniej niż 5m. Drzwi ewakuacyjne z takich obiektów (pomieszczeo) powinny mied szerokośd 90 cm (z uwzględnieniem wskaźnika 0,6 m szerokości wyjścia na każde 100 osób uczestniczących w imprezie) i otwierad się na zewnątrz. f) Stoiska o powierzchni większej niż 150 m 2 lub o długości większej niż 15 m muszą posiadad minimum dwa niezależne wyjścia (najlepiej z dwóch przeciwległych stron). g) W halach, na scenach i wybiegach zabrania się stosowania wykładzin wykonanych z materiałów palnych. Dopuszcza się stosowanie wykładzin trudno zapalnych. h) Sposób zagospodarowania hal będzie każdorazowo uzgodniony z INA-PRESS w zakresie sposobu ustawienia stoisk, szerokości przejśd ewakuacyjnych i ilości wyjśd. 4. INSTALACJE I URZĄDZENIA TECHNICZNE Instalacje i urządzenia należy użytkowad i utrzymywad wstanie zgodnym z warunkami technicznymi i wymaganiami ustalonymi przez producenta. Zabrania się eksploatacji urządzeo i instalacji, których stan techniczny może przyczynid się do powstania pożaru, wybuchu lub rozprzestrzeniania się ognia. a) Elektryczne urządzenia ogrzewcze lub inne źródła wydzielania ciepła należy ustawiad na podłożu niepalnym, z wyjątkiem urządzeo eksploatowanych zgodnie z warunkami określonymi przez producenta. b) Na osłony punktów świetlnych należy stosowad materiały niepalne lub trudno zapalne jeżeli są umieszczane w odległości co najmniej 0,05 m od żarówki. c) Należy unikad tymczasowych połączeo do zasilania urządzeo. d) Wszelkie dodatkowe instalacje elektryczne czy podłączenia należy zlecad specjalistom w porozumieniu z INA-PRESS. e) Należy przestrzegad zakazu zakładania instalacji prowizorycznych, niewłaściwie wykonanych oraz zawieszania przewodów elektrycznych na hakach, gwoździach, osłanianie żarówek czy lamp papierem lub palną tkaniną. f) Nie należy korzystad z uszkodzonych urządzeo elektrycznych, wszelkie usterki zgłaszad INA-PRESS. g) Należy przestrzegad zasady nie włączania do jednego gniazda sieci zbyt wielu odbiorników prądu elektrycznego mogących spowodowad jej przeciążenie. a) Na terenie imprezy jest zabronione: 5. CZYNNOŚCI ZABRONIONE - używanie otwartego ognia, - palenie tytoniu poza miejscami wyznaczonymi, - organizowanie pokazów pirotechnicznych, - zastawianie dostępu do rozdzielni elektrycznych, hydrantów, gaśnic itp., - zastawianie, blokowanie ciągów komunikacyjnych oraz wyjśd ewakuacyjnych, - zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie, - gromadzenie i przechowywanie materiałów niebezpiecznych pożarowo w halach namiotowych i na stoiskach zewnętrznych. Sposób i miejsce bezpiecznego magazynowania materiałów niebezpiecznych pożarowo i trujących należy każdorazowo uzgodnid z INA-PRESS, - używanie, jako środków czyszczących cieczy palnych tworzących z powietrzem mieszaniny wybuchowe, - przywożenie, składowanie i eksploatowanie butli gazowych na terenach imprezy bez zgody INA-PRESS, - dokonywanie jakichkolwiek przeróbek, napraw urządzeo zasilanych energią elektryczną lub gazem palnym, 4

5 - korzystanie z instalacji elektrycznych i gazowych, które są niezgodne z projektem uzgodnionym z INA-PRESS, - korzystanie z uszkodzonych instalacji elektrycznych lub gazowych, - pozostawiania bez dozoru włączonych do sieci odbiorników elektrycznych takich jak np.: grzejniki, kuchenki, żelazka, czajniki; każdy użytkownik, a w szczególności UCZESTNIK zobowiązany jest, każdorazowo przed opuszczeniem stoiska, do wyłączenia zasilania energii elektrycznej swojego stoiska, - pozostawienie po zakooczonej pracy lub demonstracji maszyn i urządzeo technicznych nie oczyszczonych z pyłów, kurzu, zacieków, smarów, olejów i odpadów produkcyjnych, - pozostawienie zatłuszczonych, zaoliwionych szmat i czyściwa bez zabezpieczenia ich w zamkniętych pojemnikach z materiałów niepalnych, - przechowywanie w bezpośrednim sąsiedztwie, bez należytego zabezpieczenia, substancji, których wzajemne oddziaływanie może byd powodem samozapłonu lub wybuchu, - stosowanie w halach namiotowych oraz na terenie otwartym balonów napełnionych palnym gazem. b) Pojazdy mechaniczne lub inne urządzenia z silnikami spalinowymi można eksponowad w halach namiotowych jedynie z wyłączonym silnikiem, po spełnieniu następujących warunków: - zbiornik paliwa jest opróżniony, - akumulator jest trwale odłączony. c) Materiały palne oraz elementy wystroju wnętrza z materiałów palnych mogą byd stosowane w odległości nie mniejszej niż 0,5m od: - urządzeo i instalacji których powierzchnia zewnętrzna może nagrzad się do temperatury przekraczającej 100 C, - linii kablowych o napięciu powyżej 1 kv, przewodów uziemiających oraz przewodów odprowadzających instalacji piorunochronnej oraz czynnych rozdzielnic prądu elektrycznego, przewodów elektrycznych siłowych i gniazd wtykowych siłowych o napięciu powyżej 400 V. 6. GAŚNICE a) Obiekty na terenie IMPREZY należy wyposażyd w gaśnice z uwzględnieniem wymogu 2kg (3 dm 3 ) środka gaśniczego zawartego w gaśnicy na każde 100 m 2 strefy pożarowej. b) Wszystkie urządzenia ppoż. (gaśnice, hydranty), drzwi i bramy ewakuacyjne i ich oznaczenia muszą byd w każdej chwili dostępne i widoczne; w szczególności nie wolno ich zastawiad. c) Zabronione jest używanie podręcznego sprzętu gaśniczego do celów nie związanych z ochroną przeciwpożarową. a) W razie powstania pożaru na terenie IMPREZY należy natychmiast zaalarmowad: - Paostwową Straż Pożarną (998 lub 112), - osoby znajdujące się w miejscu zagrożenia, - osoby dyżurujące służby ochrony i Organizatora. b) Odłączyd dopływ prądu i gazu do urządzeo w strefie pożaru i jego sąsiedztwie. 7. POSTĘPOWANIE NA WYPADEK POŻARU c) Wszelkie materiały palne (w miarę możliwości) usunąd na bezpieczną odległośd od źródła ognia d) W miarę możliwości (bez narażenia zdrowia lub życia) podjąd próbę gaszenia pożaru przy pomocy gaśnic. e) Do chwili przybycia Paostwowej Straży Pożarnej należy bezwzględnie podporządkowad się kierującemu akcją ratowniczo-gaśniczą pracownikowi INA-PRESS, a po przybyciu funkcjonariuszy Paostwowej Straży Pożarnej - dowódcy akcji ratowniczo-gaśniczej. 10. MATERIAŁY NIEBEZPIECZNE DLA ZDROWIA I ŚRODOWISKA 1. Wszystkie urządzenia emitujące promieniowanie jonizujące (radioaktywne, rentgenowskie) oraz urządzenia laserowe na terenie imprezy muszą posiadad zgodę na ich eksploatację w warunkach imprezy wystawienniczej, wydaną przez Paostwowy Dozór Bezpieczeostwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej. 2. Odpadów niebezpiecznych dla zdrowia i środowiska (oleje, emulsje, kwasy, tłuszcze, lakiery itp.) nie wolno wyrzucad razem z innymi odpadami, ani odprowadzad do kanalizacji miejskiej. Odpady te podlegają utylizacji na koszt użytkownika. 11. PRZEPISY BEZPIECZEOSTWA I HIGIENY PRACY 1. Użytkownicy hal namiotowych ponoszą całkowitą odpowiedzialnośd za bezpieczeostwo i higienę pracy swoich pracowników, wykonujących prace na terenie imprezy i odpowiadają za wszelkie wypadki wynikłe wskutek braku nadzoru lub zaniedbania wymogów i norm bezpieczeostwa pracy w okresie montażu, eksploatacji i demontażu ekspozycji oraz w czasie wynajmu hal namiotowych oraz (terenu otwartego) na inne cele. 2. Maszyny, silniki, narzędzia, aparaty oraz inne urządzenia wolno włączad tylko wtedy, gdy wyposażono je we wszelkie przepisowe elementy ochronne, a w szczególności w osłony zapobiegające dostępowi osób nieuprawnionych. 3. Uruchamianie maszyn i urządzeo nie odpowiadających wymogom bezpieczeostwa oraz obsługiwanie ich przez personel nieuprawniony jest zabronione. 4. Przy demonstrowaniu maszyn i urządzeo w ruchu należy wydzielid i odpowiednio zabezpieczyd teren przeznaczony na ten cel. 5. Dostępne krawędzie szyb znajdujące się na stoiskach muszą byd szlifowane tak, aby wyeliminowad niebezpieczeostwo skaleczenia. 6. W zakresie spraw bezpieczeostwa i higieny pracy nie objętych niniejszymi przepisami mają zastosowanie obowiązujące w Polsce przepisy ogólne, których powinni przestrzegad wszyscy uczestnicy targów i wykonawcy stoisk. Niniejsze przepisy dotyczą imprezy Mobil1 Summer Cars Party od dnia 1 stycznia 2011 r. Agencja INA-PRESS, Al. Konrfantego 191E, Katowice, Tel

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA MAGAZYNU WYSOKIEGO SKŁADOWANIA Z CZĘŚCIĄ BIUROWĄ ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. NR INW. 104-0633 ul. Kontenerowa 6 SIERPIEŃ 2014 Imię i nazwisko Podpis Opracował:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG NARODOWE FORUM MUZYKI Wrocław PL. WOLNOŚCI BUDYNEK NARODOWEGO FORUM MUZYKI I GARAŻU PODZIEMNEGO Wrocław PL. WOLNOŚCI WROCŁAW MARZEC 2015 r. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG SPIS TREŚCI 1. REGULACJE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDKIEGO W GORZOWIE WLKP. JAGIELLOŃCZYKA 8 ZATWIERDZAM

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDKIEGO W GORZOWIE WLKP. JAGIELLOŃCZYKA 8 ZATWIERDZAM m LUBUSKI -.^ 1 URZĄD WOJEWODZKI INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDKIEGO W GORZOWIE WLKP. JAGIELLOŃCZYKA 8 ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO emes sp. z o.o. sp.k. ul. A. Vetulaniego 1a, p.224 31-227 Kraków INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO opracowana dla Mostostal Warszawa SA Region Południowy Oddział Kraków Budowa Hala Czyżyny Obiekt: Hala

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA ORGANIZATORÓW IMPREZ Z UDZIAŁEM PONAD 50 OSÓB, W TYM BALI SYLWESTROWYCH

WYMAGANIA DLA ORGANIZATORÓW IMPREZ Z UDZIAŁEM PONAD 50 OSÓB, W TYM BALI SYLWESTROWYCH WYMAGANIA DLA ORGANIZATORÓW IMPREZ Z UDZIAŁEM PONAD 50 OSÓB, W TYM BALI SYLWESTROWYCH I. Organizator imprezy każdorazowo przed jej rozpoczęciem powinien zapewnić bezpieczeństwo pożarowe i sprawdzić warunki

Bardziej szczegółowo

Dział I. Przepisy wstępne

Dział I. Przepisy wstępne Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, z 2007 r. Nr 49, poz. 330,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO NA WYPADEK POśARU I ZAGROśENIA TERRORYSTYCZNEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO NA WYPADEK POśARU I ZAGROśENIA TERRORYSTYCZNEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO NA WYPADEK POśARU I ZAGROśENIA TERRORYSTYCZNEGO Obiekt: Urząd Stanu Cywilnego w Koninie Adres: ul. Westerplatte 2; 62 500 Konin Data opracowania: 23 marzec 2012 r.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. Remont klatek schodowych znajdujących się w Muzeum Wojsk Lądowych przy ul. Czerkaskiej 2 w Bydgoszczy; działka nr 13/2, obręb

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w Targach IT Future Expo 2015 Stadion Narodowy, Warszawa - 10-11.06.2015

Regulamin uczestnictwa w Targach IT Future Expo 2015 Stadion Narodowy, Warszawa - 10-11.06.2015 Regulamin uczestnictwa w Targach IT Future Expo 2015 Stadion Narodowy, Warszawa - 10-11.06.2015 I. Informacje ogólne 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu Uczestnictwa w Targach obowiązują wszystkich

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO ZATWIERDZAM. (data, podpis i pieczęć) INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA OBIEKTÓW ZLOKALIZOWANYCH W PORCIE HANDLOWYM W KOŁOBRZEGU (wyciąg dla PSP i innych służb ratowniczych) Opracował: Kołobrzeg,

Bardziej szczegółowo

ZASADY DLA DOSTAWCÓW USŁUG REALIZUJĄCYCH

ZASADY DLA DOSTAWCÓW USŁUG REALIZUJĄCYCH ZASADY DLA DOSTAWCÓW USŁUG REALIZUJĄCYCH USŁUGI NA RZECZ I NA TERENIE MONDI ŚWIECIE S.A. Listopad 2014-1 - SPIS TREŚCI Str 1 WYMAGANIA OGÓLNE. - 5-2 PRACOWNICY DOSTAWCY. - 6-3 SPRZĘT DOSTAWCY USŁUGI WPROWADZANY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 - Wymagania Ogólne SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 1.1.1. Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 Wymagania

Bardziej szczegółowo

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

SPIS TREŚCI WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH Lp. Budowa krytej strzelnicy garnizonowej typu B w Powidzu, kompleks 6015, jednostka wojskowa 3293 SPIS TREŚCI WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH Numer specyfikacji Nazwa specyfikacji Strona

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM 8627 W ZIELONCE DLA POTRZEB JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH INFO - PROJEKT 47-440 Górki Śląskie ul. Ofiar Oświęcimskich 63 tel. ( 032 ) 418 73 24 0604 149 000 e-mail: lin_inf@poczta.onet.pl 6041490 00@eranet.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEJ PRZYBUDÓWKI HALI WARSZTATOWO-USŁUGOWEJ NA POMIESZCZENIE BIUROWE KOD CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

Bardziej szczegółowo

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: HOTEL Z ODNOWĄ BIOLOGICZNĄ I SPA ORAZ STUDIUM REHABILITACYJNYM

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: INWESTOR: Gminny Ośrodek Kultury Silnica 77, 97-532 Żytno Egzemplarz nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: OBIEKT: Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury z Żytnie,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa inwestycji: Remont pomieszczeń w budynku ZSP w Garbatce Letnisko Zleceniodawca: Gmina Garbatka-Letnisko 1 maj 2012 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: I. Dane

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych CZEGEKO CZEGEKO Sp. z O.O. 31-115 Kraków Pl. gen. Wł. Sikorskiego 2 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla projektów wielobranżowych, budowlano-wykonawczych; Budowa szklarni

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH:

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: MODERNIZACJA BASENU WEWNĘTRZNEGO W ODDZIALE LECZNICZO REHABILITACYJNYM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W JAWORZU ULICA WAPIENICKA 142 Sierpień 2011

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY RUE Sp. z o.o. z DOSTAWCAMI IS-09/02/I. V-ce Prezes Zarządu Jacek Czyż Prezes Zarządu Piotr Pawlica

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY RUE Sp. z o.o. z DOSTAWCAMI IS-09/02/I. V-ce Prezes Zarządu Jacek Czyż Prezes Zarządu Piotr Pawlica Opracował: Zatwierdził: OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY V-ce Prezes Zarządu Jacek Czyż Prezes Zarządu Piotr Pawlica Daty i Podpisy: Strona 1 z 14 Data: 01.06.2012 SPIS TREŚCI 1. Cel 2 2. Zakres obowiązywania

Bardziej szczegółowo

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 1 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Budowa Budynku Hali nr 1 wraz z niezbędną

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) przy Szkole Podstawowej w Leśniowicach dz. nr ewid. 452/1 SPECYFIKACJE

Bardziej szczegółowo

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR.

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Wykonujemy: Kosztorysy inwestorskie Kosztorysy ofertowe Kosztorysy powykonawcze Kosztorysy zamienne Przedmiary robót

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7. Roboty budowlane

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7. Roboty budowlane PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 603-963-110 ; 603-963-121 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I

Bardziej szczegółowo

MIKPROJ 81-538 GDYNIA. DZ.NR 522/53, KM 69 GDYŃSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI. Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis

MIKPROJ 81-538 GDYNIA. DZ.NR 522/53, KM 69 GDYŃSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI. Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis MIKPROJ MIKPROJ Wioleta Mikulska-Samulak ul. Myśliwskie Wzgórze 21/51, 80-283 Gdańsk, NIP 579-195-62-22 tel. (+48)535-35-90-50, mail: mikproj.biuro@gmail.com Temat: REMONT POMIESZCZEŃ W HALI LA ORAZ W

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH

REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA BUDOWLANEGO Prowadzenie: mgr inż. Krzysztof Piątek Styczeń 2012 r. Spis treści: A. Czynności przygotowawcze poprzedzające rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Adres obiektu: Zamawiający: Remont sali konferencyjnej Al. Solidarności 77, 00-900 Warszawa Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Al. Solidarności 77, 00-900

Bardziej szczegółowo