PRZEPISY TECHNICZNE, PRZECIWPOŻAROWE I BHP obowiązujące na terenie imprezy Mobil1 Summer Cars Party

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEPISY TECHNICZNE, PRZECIWPOŻAROWE I BHP obowiązujące na terenie imprezy Mobil1 Summer Cars Party"

Transkrypt

1 PRZEPISY TECHNICZNE, PRZECIWPOŻAROWE I BHP obowiązujące na terenie imprezy Mobil1 Summer Cars Party 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Przepisy techniczne, przeciwpożarowe i BHP stosowane przez Agencję INA-PRESS, obowiązują: a) wystawców i sponsorów imprezy (zwanych dalej uczestnikami) b) wykonawców stoisk (firmy zabudowujące stoiska, uczestnicy imprezy wykonujący stoiska samodzielnie). 2. INA-PRESS zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontroli sprawdzających zgodnośd działao uczestników imprezy i wykonawców stoisk z przepisami technicznymi i przeciwpożarowymi. Nieprzestrzeganie powyższych przepisów może spowodowad wstrzymaniem prac, a w powtarzających się przypadkach może byd podstawą do rozwiązania umowy. 2. WARUNKI TECHNICZNE BUDOWY STOISK 1. Wykonawca stoiska jest zobowiązany przedstawid INA-PRESS do uzgodnienia w 2 egzemplarzach projekt zabudowy wynajętej przez uczestnika imprezy powierzchni w hali namiotowej lub na terenie otwartym, w terminie wskazanym w Postanowieniach Szczegółowych. Projekt powinien przedstawiad zabudowę stoiska w 2 rzutach z określeniem jej wysokości, długości i szerokości. Do projektu powinien byd dołączony projekt instalacji elektrycznej. Przedłożony projekt powinien byd zgodny z prawem budowlanym oraz z innymi przepisami i normami obowiązującymi w Polsce, a także z przepisami technicznymi i przeciwpożarowymi obowiązującymi na terenie imprezy. 2. Uczestnik imprezy jest zobowiązany do zgłoszenia INA-PRESS zamiaru eksponowania na imprezie ciężkich i wielkogabarytowych eksponatów. Wprowadzenie urządzeo o ciężarze jednostkowym większym od dopuszczalnego wymaga uzyskania zgody służb technicznych Extomusic. 3. W przypadkach specyficznych ekspozycji, mogących stanowid zagrożenie dla osób czy infrastruktury, na uczestnikach imprezy lub wykonawcach stoisk spoczywa obowiązek przeprowadzenia dodatkowych, szczegółowych uzgodnieo ze służbami technicznymi INA-PRESS. 4. Budowa stoisk, montaż urządzeo (eksponatów), wszelkich instalacji oraz nośników reklamy powinny byd przeprowadzane i zakooczone w taki sposób, aby nie stanowiły one zagrożenia dla bezpieczeostwa i porządku publicznego, a w szczególności dla życia i zdrowia osób przebywających na terenie imprezy. 5. W przypadku wykonywania zabudowy stoisk w technologii płyt gipsowo--kartonowych, płyt pilśniowych lub płyt wiórowych, podstawowe prace związane z obróbką tych materiałów (np.: cięcie) i powodujące duże zapylenie, powinny byd wykonane poza terenem powierzchni zadaszonej imprezy. Przy wykonywaniu na powierzchni zadaszonej pozostałych prac powodujących zapylenie należy bezwzględnie stosowad elektronarzędzia ze zbiornikami do gromadzenia pyłu. Prace powodujące zapylenie powinny byd zakooczone nie później, niż o godzinie w dniu imprezy, a stoisko i jego otoczenie powinno byd oczyszczone na koszt wykonawcy stoiska. W przypadku niedotrzymania w/w terminu, wykonawca może zostad obciążony kosztami sprzątania sąsiadujących stoisk. 6. Prace związane z budową stoiska np.: malowanie powinny byd ograniczone do minimum i wykonywane wyłącznie na powierzchni własnej uczestnika imprezy. Prowadzenie tych prac poza obrębem własnego stoiska wymaga uzgodnieo z Kierownikiem technicznym imprezy. 7. Ściany stoiska, inne elementy konstrukcyjne na granicy stoiska o wysokości powyżej 2,0 m, zwrócone w stronę stoisk sąsiednich oraz widoczne tylne ściany stoisk należy wykooczyd w kolorze białym. 8. Jeżeli wynajęta powierzchnia nie zostanie, w związku z zabudową i aranżacją stoiska, całkowicie wykorzystana, wówczas uczestnik imprezy odpowiada za zagospodarowanie pustych i widocznych płaszczyzn graniczących z sąsiednimi stoiskami lub skierowanych na ciągi komunikacyjne. 9. Wykonawca stoiska jest zobowiązany do pozostawienia swobodnego dostępu do urządzeo technicznych INA-PRESS. 10. Każdy uczestnik imprezy, jeżeli zachodzi taka koniecznośd, powinien umożliwid przeprowadzenie przez własne stoisko instalacji stoisk sąsiednich w celu ich podłączenia do urządzeo technicznych INA-PRESS, o których mowa powyżej. 11. Zaleca się wyłożenie posadzki w obrysie stoiska wykładziną podłogową. 12. Zamknięta zabudowa stoiska nie gwarantuje równomiernej wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania. 13. Realizacja zabudowy stoiska musi byd zgodna z przyjętym przez INA-PRESS projektem oraz prawem budowlanym i przepisami przeciwpożarowymi określonymi w Agencja INA-PRESS uprawniona jest do wstrzymania budowy stoiska oraz usunięcia elementów zabudowy na koszt uczestnika targów, jeżeli: a) zabudowa wykonywana jest bez zatwierdzonego projektu, b) realizacja budowy stoiska jest niezgodna z zatwierdzonym wcześniej projektem, c) zabudowa wykonywana jest niezgodnie z przyznaną lokalizacją stoiska, d) uczestnik imprezy lub wykonawca stoiska wykonał instalacje techniczne bez uzyskania na nie zgody INA-PRESS, e) palne elementy zabudowy nie posiadają atestów trudnopalności, f) zachodzi obawa przekroczenia dopuszczalnych obciążeo użytkowych statycznych lub wytrzymałościowych. 15. Minimalna szerokośd ciągów komunikacyjnych winna wynosid 3 m. 3. UWAGI DOTYCZĄCE ELEMENTÓW I WYSOKOŚCI ZABUDOWY STOISK 1. Wszystkie elementy zabudowy muszą spełniad wymogi przepisów przeciwpożarowych zawartych w Elementy reklamowe i dekoracyjne stoiska i eksponatów nie mogą przekraczad przyznanej powierzchni wystawienniczej oraz zatwierdzonej wysokości zabudowy. 3. Przeszklone elementy zabudowy stoisk (np. gabloty, witryny) muszą posiadad pełen dolny cokół z materiału nietłukącego o wysokości min. 30 cm, a krawędzie paneli szklanych muszą byd dokładnie oszlifowane lub zabezpieczone w taki sposób, aby wyeliminowad jakiekolwiek ryzyko obrażeo. 4. Nie dopuszcza się stosowania przeszklonych elementów ścian stoisk na terenie otwartym. 5. Standardowa wysokośd zabudowy stoiska mierzona od posadzki wynosi 2,0 m. 6. Niestandardowe konstrukcje powyżej 2,0 m (zabudowa stoisk, elementy wolnostojące, reklamy, dekoracje), wymagają załączenia do projektu, o którym mowa w 2. pkt 1 rysunków oraz obliczeo statycznych i wytrzymałościowych tych konstrukcji lub stosownego oświadczenia uprawnionej osoby. 7. Maksymalna dopuszczalna wysokośd stoiska wynosi 2,0 m. 8. Zabudowa piętrowa (dwukondygnacyjna) na terenie zamkniętej hali namiotowej nie jest możliwa. 1

2 4. REKLAMA 1. Ustawianie konstrukcji reklamowych poza stoiskiem w hali namiotowej lub na terenach otwartych wymaga zgody INA-PRESS. Brak zgody spowoduje usunięcie reklam na koszt i ryzyko uczestnika imprezy. 2. Dopuszcza się stosowanie obrotowych elementów reklamowych powyżej 2 m od posadzki na terenie zamkniętym hali namiotowej i powyżej 3 m od ziemi na terenie otwartym. Konstrukcje obrotowe reklam mogą wykonywad maksymalnie 10 obrotów/min. 3. Zabrania się, bez uzgodnienia z INA-PRESS, zawieszania i naklejania transparentów, reklam i dekoracji na konstrukcjach hal namiotowych INA-PRESS oraz na innych elementach infrastruktury imprezy z uwzględnieniem ogrodzenia należącego do Lotniska Sportowego Muchowiec. 4. Używanie migocących znaków oraz ruchomych napisów wymaga zgody INA-PRESS. 5. Wykorzystywanie balonów do celów reklamowych na terenach imprezy wymaga zgody INA-PRESS. 6. Zabrania się organizowania pokazów pirotechnicznych na terenach imprezy. 7. Formy reklamy, w szczególności optyczne czy akustyczne, nie mogą stanowid zagrożenia dla bezpieczeostwa i porządku publicznego oraz nie mogą powodowad jakichkolwiek zakłóceo na stoiskach sąsiednich. 8. Maksymalne dozwolone natężenie hałasu na stoisku nie może przekraczad 70 db. 5. STRUKTURA STAŁA OBIEKTÓW IMPREZY 1. Zabrania się wykonawcom stoisk naruszania struktury podłogi, ścian namiotów, stropów oraz wprowadzania innych zmian w halach namiotowych INA-PRESS (np. malowanie ścian i podłogi, układanie wykładzin dywanowych w ciągach komunikacyjnych, wbijanie gwoździ, wstrzeliwanie kołków, itp.). 2. Zabronione jest opieranie wszelkich konstrukcji i elementów zabudowy o: a) sąsiednie stoiska, b) ściany hal namiotowych. 6. PRZEPISY PORZĄDKOWE 1. Zabrania się na terenach imprezy produkcji elementów zabudowy stoisk w technologii płyt gipsowo-kartonowych, płyt pilśniowych oraz płyt wiórowych. 2. Zabrania się w halach namiotowych prowadzenia prac spawalniczych, używania pistoletów do wstrzeliwania kołków oraz malowania natryskowego. 3. Instalację urządzeo wentylacyjnych na stoisku można wykonad wyłącznie po uzyskaniu indywidualnej zgody INA-PRESS na jej zamontowanie. 4. Zabrania się montażu anten RTV i TV SAT poza granicami stoiska. W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach, INA-PRESS może wydad zgodę na zainstalowanie anteny poza stoiskiem i wskazad jej lokalizację. 5. Urządzenia łączności bezprzewodowej, urządzenia nadawczo-odbiorcze i radiolokacyjne oraz urządzenia o wysokiej częstotliwości eksploatowane na terenie imprezy muszą posiadad zgodę Urzędu Komunikacji Elektronicznej na ich eksploatację. 6. Uczestnik imprezy lub wykonawca stoiska jest zobowiązany po zakooczeniu imprezy i demontażu stoiska do przekazania INA-PRESS uporządkowanej własnym kosztem i staraniem powierzchni (całkowite usunięcie elementów zabudowy stoisk, wykładziny, resztek taśm klejących, farb itp.). W przypadku niewykonania powyższych prac porządkowych, INA-PRESS zlecą ich wykonanie na koszt i ryzyko uczestnika. 1. Nie zezwala się na samodzielne ustawienie tymczasowych masztów. 7. EKSPOZYCJE NA TERENACH OTWARTYCH 2. Ustawienie tymczasowych kiosków i pawilonów, służących wyłącznie do celów wystawienniczych imprezy, wymaga przedłożenia INA-PRESS projektów (konstrukcyjnych, instalacyjnych) do uzgodnienia wraz z obliczeniami statycznymi i wytrzymałościowymi. 3. Budowa innych tymczasowych obiektów budowlanych, nie będących elementami ekspozycji, każdorazowo wymaga pozwolenia na budowę wydanego zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami. 4. Na wszystkie prace ziemne na terenie otwartym (wiercenie otworów, wbijanie pali, kopanie fundamentów, zakotwieo itp.) wymagana jest zgoda INA-PRESS. 5. Konstrukcje budowlane i eksponaty, które ze względu na lokalizację albo sposób użytkowania narażone są na wyładowania atmosferyczne, muszą byd uziemione kablem o oporności max Eksponaty i wszelkie inne urządzenia na terenie otwartym winny byd ustawione w odległości nie mniejszej niż 0,5 m od krawężnika drogi lub ciągu komunikacyjnego. 7. Konstrukcje reklamowe narażone na działanie warunków atmosferycznych muszą posiadad obliczenia statyczne oraz wytrzymałościowe, które należy przedstawid Kierownikowi technicznemu przed rozpoczęciem prac montażowych. 8. WARUNKI TECHNICZNE DOTYCZĄCE WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 1. Wykonawca instalacji elektrycznej winien przedstawid INA-PRESS dane techniczne instalacji z określeniem wielkości zapotrzebowania mocy. Moc nie może przekroczyd 100 W na 1 m 2 ekspozycji (oświetlenie). 2. Odpowiedzialnośd prawna za techniczne wykonanie prac spoczywa na wykonawcy instalacji. 3. Wykonawca instalacji elektrycznej ma obowiązek wykonad pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i przedłożyd protokoły INA-PRESS. 4. Silniki o mocy ponad 20 kw mogą byd załączane tylko przy pomocy rozruszników. 5. Wyłącznym realizatorem przyłączy na stoisku jest INA-PRESS, oraz jego podwykonawcy. 6. Wszystkie urządzenia i instalacje elektryczne na terenie imprezy muszą odpowiadad wymogom Polskiej Normy PN/E oraz powinny byd wykonane i eksploatowane zgodnie z obowiązującymi Przepisami Budowy i Eksploatacji Urządzeo Elektroenergetycznych. 2

3 7. Wszystkie instalacje elektryczne wykonane na terenie imprezy podlegają odbiorowi technicznemu. Po dokonanym odbiorze instalacja może byd podłączona do sieci elektrycznej INA-PRESS. Załączenie zasilania nastąpi po pisemnym potwierdzeniu przez uprawnionego wykonawcę zrealizowanych instalacji elektrycznych zgodnych z przekazanym do INA-PRESS projektem. 8. Samowolne podłączanie instalacji elektrycznej do sieci INA-PRESS jest niedozwolone. 10. Ze względu na bezpieczeostwo, uczestnicy imprezy zobowiązani są do wyłączania zasilania swojego stoiska w energię elektryczną każdorazowo przed opuszczeniem stoiska. 12. Instalacja elektryczna stoisk jest wyłączana godzinę po oficjalnym zamknięciu imprezy. W okresie montażu i demontażu, uczestnicy imprezy i wykonawcy zabudowy stoisk mają do dyspozycji oświetlenie techniczne hal namiotowych i terenów otwartych 13. W przypadku stwierdzenia przez uczestnika/wykonawcę jakichkolwiek nieprawidłowości i zakłóceo w funkcjonowaniu instalacji elektrycznej należy niezwłocznie zawiadomid służby techniczne INA-PRESS. 9. PRZEPISY PRZECIWPOŻAROWE 1. SŁOWNIK TERMINÓW W celu ułatwienia zrozumienia używanych dalej określeo, których znaczenie w rozumieniu Ustawy odbiega od interpretacji potocznej, poniżej podano definicje najważniejszych pojęd stosowanych w wytycznych. Ilekrod w instrukcji jest mowa o: a) ochronie przeciwpożarowej - rozumie się przez to realizację przedsięwzięd mających na celu ochronę zdrowia, życia lub mienia przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem, b) pożarze - rozumie się przez to niekontrolowany proces spalania, zachodzący poza miejscem do tego celu przeznaczonym, przynoszący straty materialne, c) innym miejscowym zagrożeniu - rozumie się przez to inne niż pożar i klęska żywiołowa zdarzenie, wynikające z rozwoju cywilizacyjnego i naturalnych praw przyrody (katastrofy techniczne, chemiczne i ekologiczne), a stanowiące zagrożenie dla życia, zdrowia i mienia, d) zapobieganiu powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia - rozumie się przez to zapewnienie nieruchomościom koniecznych warunków ochrony technicznej oraz tworzenie warunków organizacyjnych i formalno-prawnych zapewniających ochronę ludzi i mienia, a także minimalizujących skutki pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia, e) działaniach ratowniczych - rozumie się przez to każdą czynnośd podjętą w celu ratowania życia, zdrowia i mienia, a także likwidację źródła powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia, f) bezpieczeostwie pożarowym - rozumie się przez to stan eliminujący zagrożenie dla życia lub zdrowia, uzyskiwany poprzez funkcjonowanie norm prawnych, technicznych systemów zabezpieczeo oraz prowadzenia działao zapobiegawczych, g) materiałach niebezpiecznych pożarowo - rozumie się przez to następujące materiały niebezpieczne: - gazy palne, - ciecze palne o temperaturze zapłonu poniżej 328,15 K (55 C), - materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne, - materiały zapalające się samorzutnie na powietrzu, - materiały wybuchowe i pirotechniczne, - materiały ulegające samorzutnemu rozkładowi lub polimeryzacji, - materiały mające skłonności do samozapalenia, h) cieczy palnej - rozumie się przez to ciecz o temperaturze zapłonu do 328,15 K (55 C), i) zagrożeniu wybuchem - rozumie się przez to możliwośd tworzenia przez palne gazy, pary palnych cieczy, pyły lub włókna palnych ciał stałych, w różnych warunkach, mieszanin z powietrzem, które pod wpływem czynnika inicjującego zapłon (iskra, łuk elektryczny lub przekroczenie temperatury samozapłonu) wybuchają, czyli ulegają gwałtownemu spalaniu połączonemu ze wzrostem ciśnienia, j) strefie pożarowej - rozumie się przez to przestrzeo wydzieloną w taki sposób, aby w określonym czasie pożar nie przeniósł się na zewnątrz lub do wewnątrz wydzielonej przestrzeni, k) strefie zagrożenia wybuchem - rozumie się przez to przestrzeo, w której może występowad mieszanina wybuchowa substancji palnych z powietrzem lub innymi gazami utleniającymi, o stężeniu zawartym między dolną i górną granicą wybuchowości, l) kategorii zagrożenia ludzi rozumie się przez to kwalifikację budynku jego części lub pomieszczenia ze względu na funkcję: 1) ZL I - zawierające pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób niebędących ich stałymi użytkownikami, a nieprzeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się, 2) ZL III - użyteczności publicznej, niezakwalifikowane do ZL I, ł) terenie przyległym - rozumie się przez to pas terenu wokół obiektu, o szerokości równej minimalnej dopuszczalnej odległości od innych obiektów z uwagi na wymagania bezpieczeostwa pożarowego określone w przepisach rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 oraz z 2003 r. Nr 33, poz. 270), zwanych "przepisami techniczno-budowlanymi", m) urządzeniach przeciwpożarowych - rozumie się przez to urządzenia (stałe lub półstałe, uruchamiane ręcznie lub samoczynnie) służące do wykrywania i zwalczania pożaru lub ograniczania jego skutków w obiektach, w których lub, przy, których są zainstalowane, a w szczególności: stałe i półstałe urządzenia gaśnicze i zabezpieczające, urządzenia wchodzące w skład systemu sygnalizacji pożarowej i dźwiękowego systemu ostrzegawczego, instalacje oświetlenia ewakuacyjnego, hydranty, zawory hydrantowe, pompy w pompowniach przeciwpożarowych, przeciwpożarowe klapy odcinające, urządzenia oddymiające oraz drzwi i bramy przeciwpożarowe, o ile są wyposażone w systemy sterowania, n) sprzęcie i urządzeniach ratowniczych - rozumie się przez to przedmioty, narzędzia, maszyny i urządzenia na stałe związane z budynkiem, obiektem lub terenem, uruchamiane lub wykorzystywane do ratowania ludzi i mienia w warunkach pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia, o) przeciwpożarowym wyłączniku prądu - rozumie się przez to wyłącznik odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru, p) warunkach ewakuacji - rozumie się przez to zespół przedsięwzięd oraz środków techniczno-organizacyjnych zapewniający szybkie i bezpieczne opuszczenie strefy zagrożonej lub objętej pożarem. 2. PODSTAWOWE USTALENIA a) Impreza organizowana przez INA-PRESS odbywa się w obiektach (halach namiotowych) oraz na terenie otwartym. 3

4 b) Teren imprezy jest ogrodzony i nadzorowany przez służbę ochrony przeszkoloną w zakresie ochrony przeciwpożarowej. c) Powłoki hal namiotowych powinny byd wykonane z materiałów niepalnych. Stopieo palności powłok powinien byd udokumentowany stosownym Certyfikatem. d) Do budowy scen, wybiegów itp. należy używad wyłącznie materiałów nie palnych. e) W przypadku impregnacji ogniochronnej wykonywanej na miejscu (na terenie imprezy), należy przechowywad stosowne certyfikaty i zaświadczenia potwierdzające stopieo palności materiałów. f) Inne obiekty lokalizowane na terenach otwartych przy ścianach hal namiotowych winny znajdowad się w odległości nie mniejszej niż 5 m, g) Użytkownicy hal namiotowych zobowiązani są do zaniechania wszelkich czynności mogących obniżyd stopieo bezpieczeostwa przeciwpożarowego. W przypadku specyficznej ekspozycji, stwarzającej zagrożenie pożarowe, na uczestnikach imprezy spoczywa obowiązek dodatkowego zabezpieczenia przeciwpożarowego we własnym zakresie, w sposób uzgodniony z INA-PRESS. h) Wykonawcy zabudowy stoisk wewnątrz i na zewnątrz hal namiotowych zobowiązani są do: - ścisłego przestrzegania obowiązujących przepisów przeciwpożarowych oraz wytycznych wydanych w tym zakresie przez INA-PRESS, - zapoznania się z rozmieszczeniem podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów, - natychmiastowego wykonania doraźnych poleceo wydanych przez przedstawicieli INA-PRESS, a dotyczących bezpieczeostwa przeciwpożarowego na stoiskach wewnątrz hal namiotowych oraz stoiskach zewnętrznych. i) Uczestnicy imprezy powinni posiadad wiedzę i umiejętności dotyczące sposobu obsługi i użycia gaśnic w przypadku powstania pożaru, j) Sposób zagospodarowania hal będzie każdorazowo uzgodniony z INA-PRESS w zakresie sposobu ustawienia stoisk, szerokości przejśd ewakuacyjnych i ilości wyjśd. k) W szczególnych przypadkach, gdy powyższe warunki nie mogą byd spełnione, wymagane jest uzyskanie pisemnej zgody INA-PRESS. l) Wszelkie usterki i nieprawidłowości w zabezpieczeniu przeciwpożarowym w halach namiotowych lub na terenie zewnętrznym, na którym odbywa się impreza należy natychmiast zgłaszad właściwym służbom INA-PRESS. a) Teren imprezy jest ogrodzony, wyjścia ewakuacyjne są drożne i oznakowane. 3. EWAKUACJA b) Ilośd wyjśd ewakuacyjnych odpowiada wskaźnikowi 0,6 m szerokości wyjścia na każde 100 osób uczestniczących w imprezie. c) Drogi i wyjścia ewakuacyjne (oznakowane pożarniczymi znakami informacyjnymi) muszą byd zawsze wolne i dostępne. Zabrania się parkowania na nich pojazdów oraz składowania jakichkolwiek materiałów. d) Pojazdy i towary pozostawione na tych drogach lub w świetle wyjśd zostaną usunięte na koszt i ryzyko uczestnika imprezy. e) Obiekty na terenie imprezy (hale namiotowe itp.) o powierzchni > 300 m 2 lub przewidziane na pobyt > 50 osób powinny posiadad minimum dwa wyjścia ewakuacyjne oddalone od siebie nie mniej niż 5m. Drzwi ewakuacyjne z takich obiektów (pomieszczeo) powinny mied szerokośd 90 cm (z uwzględnieniem wskaźnika 0,6 m szerokości wyjścia na każde 100 osób uczestniczących w imprezie) i otwierad się na zewnątrz. f) Stoiska o powierzchni większej niż 150 m 2 lub o długości większej niż 15 m muszą posiadad minimum dwa niezależne wyjścia (najlepiej z dwóch przeciwległych stron). g) W halach, na scenach i wybiegach zabrania się stosowania wykładzin wykonanych z materiałów palnych. Dopuszcza się stosowanie wykładzin trudno zapalnych. h) Sposób zagospodarowania hal będzie każdorazowo uzgodniony z INA-PRESS w zakresie sposobu ustawienia stoisk, szerokości przejśd ewakuacyjnych i ilości wyjśd. 4. INSTALACJE I URZĄDZENIA TECHNICZNE Instalacje i urządzenia należy użytkowad i utrzymywad wstanie zgodnym z warunkami technicznymi i wymaganiami ustalonymi przez producenta. Zabrania się eksploatacji urządzeo i instalacji, których stan techniczny może przyczynid się do powstania pożaru, wybuchu lub rozprzestrzeniania się ognia. a) Elektryczne urządzenia ogrzewcze lub inne źródła wydzielania ciepła należy ustawiad na podłożu niepalnym, z wyjątkiem urządzeo eksploatowanych zgodnie z warunkami określonymi przez producenta. b) Na osłony punktów świetlnych należy stosowad materiały niepalne lub trudno zapalne jeżeli są umieszczane w odległości co najmniej 0,05 m od żarówki. c) Należy unikad tymczasowych połączeo do zasilania urządzeo. d) Wszelkie dodatkowe instalacje elektryczne czy podłączenia należy zlecad specjalistom w porozumieniu z INA-PRESS. e) Należy przestrzegad zakazu zakładania instalacji prowizorycznych, niewłaściwie wykonanych oraz zawieszania przewodów elektrycznych na hakach, gwoździach, osłanianie żarówek czy lamp papierem lub palną tkaniną. f) Nie należy korzystad z uszkodzonych urządzeo elektrycznych, wszelkie usterki zgłaszad INA-PRESS. g) Należy przestrzegad zasady nie włączania do jednego gniazda sieci zbyt wielu odbiorników prądu elektrycznego mogących spowodowad jej przeciążenie. a) Na terenie imprezy jest zabronione: 5. CZYNNOŚCI ZABRONIONE - używanie otwartego ognia, - palenie tytoniu poza miejscami wyznaczonymi, - organizowanie pokazów pirotechnicznych, - zastawianie dostępu do rozdzielni elektrycznych, hydrantów, gaśnic itp., - zastawianie, blokowanie ciągów komunikacyjnych oraz wyjśd ewakuacyjnych, - zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie, - gromadzenie i przechowywanie materiałów niebezpiecznych pożarowo w halach namiotowych i na stoiskach zewnętrznych. Sposób i miejsce bezpiecznego magazynowania materiałów niebezpiecznych pożarowo i trujących należy każdorazowo uzgodnid z INA-PRESS, - używanie, jako środków czyszczących cieczy palnych tworzących z powietrzem mieszaniny wybuchowe, - przywożenie, składowanie i eksploatowanie butli gazowych na terenach imprezy bez zgody INA-PRESS, - dokonywanie jakichkolwiek przeróbek, napraw urządzeo zasilanych energią elektryczną lub gazem palnym, 4

5 - korzystanie z instalacji elektrycznych i gazowych, które są niezgodne z projektem uzgodnionym z INA-PRESS, - korzystanie z uszkodzonych instalacji elektrycznych lub gazowych, - pozostawiania bez dozoru włączonych do sieci odbiorników elektrycznych takich jak np.: grzejniki, kuchenki, żelazka, czajniki; każdy użytkownik, a w szczególności UCZESTNIK zobowiązany jest, każdorazowo przed opuszczeniem stoiska, do wyłączenia zasilania energii elektrycznej swojego stoiska, - pozostawienie po zakooczonej pracy lub demonstracji maszyn i urządzeo technicznych nie oczyszczonych z pyłów, kurzu, zacieków, smarów, olejów i odpadów produkcyjnych, - pozostawienie zatłuszczonych, zaoliwionych szmat i czyściwa bez zabezpieczenia ich w zamkniętych pojemnikach z materiałów niepalnych, - przechowywanie w bezpośrednim sąsiedztwie, bez należytego zabezpieczenia, substancji, których wzajemne oddziaływanie może byd powodem samozapłonu lub wybuchu, - stosowanie w halach namiotowych oraz na terenie otwartym balonów napełnionych palnym gazem. b) Pojazdy mechaniczne lub inne urządzenia z silnikami spalinowymi można eksponowad w halach namiotowych jedynie z wyłączonym silnikiem, po spełnieniu następujących warunków: - zbiornik paliwa jest opróżniony, - akumulator jest trwale odłączony. c) Materiały palne oraz elementy wystroju wnętrza z materiałów palnych mogą byd stosowane w odległości nie mniejszej niż 0,5m od: - urządzeo i instalacji których powierzchnia zewnętrzna może nagrzad się do temperatury przekraczającej 100 C, - linii kablowych o napięciu powyżej 1 kv, przewodów uziemiających oraz przewodów odprowadzających instalacji piorunochronnej oraz czynnych rozdzielnic prądu elektrycznego, przewodów elektrycznych siłowych i gniazd wtykowych siłowych o napięciu powyżej 400 V. 6. GAŚNICE a) Obiekty na terenie IMPREZY należy wyposażyd w gaśnice z uwzględnieniem wymogu 2kg (3 dm 3 ) środka gaśniczego zawartego w gaśnicy na każde 100 m 2 strefy pożarowej. b) Wszystkie urządzenia ppoż. (gaśnice, hydranty), drzwi i bramy ewakuacyjne i ich oznaczenia muszą byd w każdej chwili dostępne i widoczne; w szczególności nie wolno ich zastawiad. c) Zabronione jest używanie podręcznego sprzętu gaśniczego do celów nie związanych z ochroną przeciwpożarową. a) W razie powstania pożaru na terenie IMPREZY należy natychmiast zaalarmowad: - Paostwową Straż Pożarną (998 lub 112), - osoby znajdujące się w miejscu zagrożenia, - osoby dyżurujące służby ochrony i Organizatora. b) Odłączyd dopływ prądu i gazu do urządzeo w strefie pożaru i jego sąsiedztwie. 7. POSTĘPOWANIE NA WYPADEK POŻARU c) Wszelkie materiały palne (w miarę możliwości) usunąd na bezpieczną odległośd od źródła ognia d) W miarę możliwości (bez narażenia zdrowia lub życia) podjąd próbę gaszenia pożaru przy pomocy gaśnic. e) Do chwili przybycia Paostwowej Straży Pożarnej należy bezwzględnie podporządkowad się kierującemu akcją ratowniczo-gaśniczą pracownikowi INA-PRESS, a po przybyciu funkcjonariuszy Paostwowej Straży Pożarnej - dowódcy akcji ratowniczo-gaśniczej. 10. MATERIAŁY NIEBEZPIECZNE DLA ZDROWIA I ŚRODOWISKA 1. Wszystkie urządzenia emitujące promieniowanie jonizujące (radioaktywne, rentgenowskie) oraz urządzenia laserowe na terenie imprezy muszą posiadad zgodę na ich eksploatację w warunkach imprezy wystawienniczej, wydaną przez Paostwowy Dozór Bezpieczeostwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej. 2. Odpadów niebezpiecznych dla zdrowia i środowiska (oleje, emulsje, kwasy, tłuszcze, lakiery itp.) nie wolno wyrzucad razem z innymi odpadami, ani odprowadzad do kanalizacji miejskiej. Odpady te podlegają utylizacji na koszt użytkownika. 11. PRZEPISY BEZPIECZEOSTWA I HIGIENY PRACY 1. Użytkownicy hal namiotowych ponoszą całkowitą odpowiedzialnośd za bezpieczeostwo i higienę pracy swoich pracowników, wykonujących prace na terenie imprezy i odpowiadają za wszelkie wypadki wynikłe wskutek braku nadzoru lub zaniedbania wymogów i norm bezpieczeostwa pracy w okresie montażu, eksploatacji i demontażu ekspozycji oraz w czasie wynajmu hal namiotowych oraz (terenu otwartego) na inne cele. 2. Maszyny, silniki, narzędzia, aparaty oraz inne urządzenia wolno włączad tylko wtedy, gdy wyposażono je we wszelkie przepisowe elementy ochronne, a w szczególności w osłony zapobiegające dostępowi osób nieuprawnionych. 3. Uruchamianie maszyn i urządzeo nie odpowiadających wymogom bezpieczeostwa oraz obsługiwanie ich przez personel nieuprawniony jest zabronione. 4. Przy demonstrowaniu maszyn i urządzeo w ruchu należy wydzielid i odpowiednio zabezpieczyd teren przeznaczony na ten cel. 5. Dostępne krawędzie szyb znajdujące się na stoiskach muszą byd szlifowane tak, aby wyeliminowad niebezpieczeostwo skaleczenia. 6. W zakresie spraw bezpieczeostwa i higieny pracy nie objętych niniejszymi przepisami mają zastosowanie obowiązujące w Polsce przepisy ogólne, których powinni przestrzegad wszyscy uczestnicy targów i wykonawcy stoisk. Niniejsze przepisy dotyczą imprezy Mobil1 Summer Cars Party od dnia 1 stycznia 2011 r. Agencja INA-PRESS, Al. Konrfantego 191E, Katowice, Tel

Created with novapdf Printer (www.novapdf.com). Please register to remove this message.

Created with novapdf Printer (www.novapdf.com). Please register to remove this message. PRZEPIISY TECHNIICZNE,, PRZECIIWPOŻAROWE II BHP oobboowi iiąązzuuj jąąccee nnaa tteerreenni iiee oobbi iieekkttóów,, w kkttóórryycchh oobbyywaaj jąą ssi iięę iimpprreezzyy i oorrggaanni iizzoowaannee pprrzzeezz

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY TECHNICZNE, PRZECIWPOŻAROWE I BHP dla wykonawców zabudowy obowiązujące na terenach EXPO KRAKÓW. 1. Postanowienia Ogólne

PRZEPISY TECHNICZNE, PRZECIWPOŻAROWE I BHP dla wykonawców zabudowy obowiązujące na terenach EXPO KRAKÓW. 1. Postanowienia Ogólne PRZEPISY TECHNICZNE, PRZECIWPOŻAROWE I BHP dla wykonawców zabudowy obowiązujące na terenach EXPO KRAKÓW 1. Postanowienia Ogólne 1.1. Przepisy techniczne, przeciwpożarowe i BHP stosowane na terenie Międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO w formie skróconej przeznaczonej dla użytkowników pomieszczeń usytuowanych w obiektach Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Opracował: mł. bryg. poż. w st. spocz. Janusz

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Przepisy techniczne, przeciwpożarowe i BHP stosowane przez Organizatora, obowiązują: a. wystawców i sponsorów imprezy (zwanych dalej uczestnikami) b. wykonawców stoisk (firmy

Bardziej szczegółowo

Organizacja imprez masowych - wymagane dokumenty

Organizacja imprez masowych - wymagane dokumenty Organizacja imprez masowych - wymagane dokumenty Informacje opracowano na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504; zm.: Dz. U. z 2010 r. Nr 127,

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Aleksander Demczuk

mgr inż. Aleksander Demczuk ZAGROŻENIE WYBUCHEM mgr inż. Aleksander Demczuk mł. bryg. w stanie spocz. Czy tylko po??? ZAPEWNENIE BEZPIECZEŃSTWA POKÓJ KRYZYS WOJNA REAGOWANIE PRZYGOTOWANIE zdarzenie - miejscowe zagrożenie - katastrofa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO PLENEROWEJ IMPREZY REKREACYJNO ROZRYWKOWEJ DNI ZIEMI DRAWSKIEJ

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO PLENEROWEJ IMPREZY REKREACYJNO ROZRYWKOWEJ DNI ZIEMI DRAWSKIEJ INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO PLENEROWEJ IMPREZY REKREACYJNO ROZRYWKOWEJ DNI ZIEMI DRAWSKIEJ Rozdział I Postanowienie ogólne. 1 Osoba fizyczna, osoba prawna, organizacja lub instytucja korzystająca

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY TECHNICZNE I PRZECIWPOŻAROWE OBOWIĄZUJĄCE OD WRZEŚNIA 2012 ROKU ARENA OSTRÓDA CENTRUM TARGOWO KONFERENCYJNE WARMII I MAZUR W OSTRÓDZIE

PRZEPISY TECHNICZNE I PRZECIWPOŻAROWE OBOWIĄZUJĄCE OD WRZEŚNIA 2012 ROKU ARENA OSTRÓDA CENTRUM TARGOWO KONFERENCYJNE WARMII I MAZUR W OSTRÓDZIE PRZEPISY TECHNICZNE I PRZECIWPOŻAROWE OBOWIĄZUJĄCE OD WRZEŚNIA 2012 ROKU ARENA OSTRÓDA CENTRUM TARGOWO KONFERENCYJNE WARMII I MAZUR W OSTRÓDZIE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Przepisy techniczne i przeciwpożarowe

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Warunki ochrony przeciwpożarowej dla projektowanego budynku usługowego określono zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY TECHNICZNE I PRZECIWPOŻAROWE OBOWIĄZUJĄCE OD WRZEŚNIA 2012 ROKU EXPO ARENA CENTRUM TARGOWO-KONFERENCYJNE WARMII I MAZUR W OSTRÓDZIE

PRZEPISY TECHNICZNE I PRZECIWPOŻAROWE OBOWIĄZUJĄCE OD WRZEŚNIA 2012 ROKU EXPO ARENA CENTRUM TARGOWO-KONFERENCYJNE WARMII I MAZUR W OSTRÓDZIE PRZEPISY TECHNICZNE I PRZECIWPOŻAROWE OBOWIĄZUJĄCE OD WRZEŚNIA 2012 ROKU EXPO ARENA CENTRUM TARGOWO-KONFERENCYJNE WARMII I MAZUR W OSTRÓDZIE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Przepisy techniczne i przeciwpożarowe

Bardziej szczegółowo

I Targi Turystyki Wiejskiej i Kulturowej Lubelskie Lato 2013 Wierzchowiska, 15-16 czerwca 2013 www.lubelskielato.pl

I Targi Turystyki Wiejskiej i Kulturowej Lubelskie Lato 2013 Wierzchowiska, 15-16 czerwca 2013 www.lubelskielato.pl I Targi Turystyki Wiejskiej i Kulturowej Lubelskie Lato 2013 Wierzchowiska, 15-16 czerwca 2013 www.lubelskielato.pl REGULAMIN IMPREZY I TARGI TURYSTYKI WIEJSKIEJ I KULTUROWEJ LUBELSKIE LATO 2013 1. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIE TERENU I ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI

ZABEZPIECZENIE TERENU I ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI REGULAMIN Warszawskiego Centrum EXPO XXI WPROWADZENIE Wyjaśnienie terminów użytych w niniejszym regulaminie : EXPO XXI - Warszawskie Centrum EXPO XXI Sp. z o.o., właściciel Warszawskiego Centrum EXPO XXI.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo.

Instrukcja zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo. Instrukcja zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo. ODPIS I. Cel i zakres obowiązywania instrukcji. 1. Instrukcja ma na celu określenie obowiązków pracowników w zakresie bezpieczeństwa pożarowego

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE ZASADY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ POSTĘPOWANIA W RAZIE POŻARU. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 147

PODSTAWOWE ZASADY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ POSTĘPOWANIA W RAZIE POŻARU. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 147 PODSTAWOWE ZASADY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ POSTĘPOWANIA W RAZIE POŻARU Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 147 Odporność pożarowa budynków wysokość obiektu kategoria zagrożenia ludzi odporność

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia pożarowe, zasady ochrony przeciwpożarowej

Zagrożenia pożarowe, zasady ochrony przeciwpożarowej Zagrożenia pożarowe, zasady ochrony przeciwpożarowej Wszędzie tam, gdzie w sposób niekontrolowany przekształca się energia mechaniczna lub elektryczna w cieplną lub jest niekontrolowany płomień, żar lub

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZABEZPIECZENIA PRAC NIEBEZPIECZNYCH POD WZGLĘDEM POŻAROWYM

ZASADY ZABEZPIECZENIA PRAC NIEBEZPIECZNYCH POD WZGLĘDEM POŻAROWYM ZASADY ZABEZPIECZENIA PRAC NIEBEZPIECZNYCH POD WZGLĘDEM POŻAROWYM Przez prace niebezpieczne pod względem pożarowym należy rozumieć prace, których prowadzenie może powodować bezpośrednie niebezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Znaki bezpieczeństwa - Ochrona przeciwpożarowa wg PN-92/N

Znaki bezpieczeństwa - Ochrona przeciwpożarowa wg PN-92/N Znaki bezpieczeństwa - Ochrona przeciwpożarowa wg PN-92/N-01256-01 Załącznik nr 2 Nr Znak Znaczenie (nazwa) bezpieczeństwa znaku bezpieczeństwa Zastosowanie Urządzenia sygnalizacji pożarowej i sterowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DLA WYSTAWCÓW I POLSKIEGO KONGRESU POKONAĆ SEPSĘ ORGANIZOWANEGO WE WROCŁAWSKIM CENTRUM KONGRESOWYM I HALI STULECIA

REGULAMIN DLA WYSTAWCÓW I POLSKIEGO KONGRESU POKONAĆ SEPSĘ ORGANIZOWANEGO WE WROCŁAWSKIM CENTRUM KONGRESOWYM I HALI STULECIA REGULAMIN DLA WYSTAWCÓW I POLSKIEGO KONGRESU POKONAĆ SEPSĘ ORGANIZOWANEGO WE WROCŁAWSKIM CENTRUM KONGRESOWYM I HALI STULECIA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. ZASADY UCZESTNICTWA 3. USŁUGI DODATKOWE 4. PRAWA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w sprawie zabezpieczania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym

Instrukcja w sprawie zabezpieczania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym załącznik nr 1 do instrukcji bezpieczeństwa pożarowego Instrukcja w sprawie zabezpieczania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym Postanowienia wstępne Niniejsza instrukcja określa zasady i procedury

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN załącznik nr.5

REGULAMIN załącznik nr.5 REGULAMIN załącznik nr.5 Zarząd Spółki z o.o. Międzynarodowe Targi Łódzkie użytkowującej na podstawie umowy dzierżawy zawartej z Gminą Łódź, Centrum Wystawienniczo-Handlowe Expo-Łódź przy ul. Stefanowskiego

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY TECHNICZNE I PRZECIWPOŻAROWE OBOWIĄZUJĄCE OD 1 LIPCA 2012 ROKU NA TERENACH MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW POZNAŃSKICH SP. Z O. O.

PRZEPISY TECHNICZNE I PRZECIWPOŻAROWE OBOWIĄZUJĄCE OD 1 LIPCA 2012 ROKU NA TERENACH MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW POZNAŃSKICH SP. Z O. O. PRZEPISY TECHNICZNE I PRZECIWPOŻAROWE OBOWIĄZUJĄCE OD 1 LIPCA 2012 ROKU NA TERENACH MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW POZNAŃSKICH SP. Z O. O. Spis treści 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 2. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH ZAGROŻEŃ (NP. POŻARU, AWARII) Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe robotników 79

ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH ZAGROŻEŃ (NP. POŻARU, AWARII) Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe robotników 79 ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH ZAGROŻEŃ (NP. POŻARU, AWARII) Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe robotników 79 Charakterystyka pożarowa materiałów Aby mogło dojść do zjawiska spalania, konieczne

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo imprez masowych. - na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych - (Dz. z 2014 r. poz.

Bezpieczeństwo imprez masowych. - na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych - (Dz. z 2014 r. poz. Bezpieczeństwo imprez masowych - na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych - (Dz. z 2014 r. poz. 693) Definicja imprezy masowej za imprezę masową uznaje się każdą imprezę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TARGI SPORT EXPO

REGULAMIN TARGI SPORT EXPO REGULAMIN TARGI SPORT EXPO Podczas 32. Wrocław Maratonu Wrocław, 13 14 września 2014 roku I. Postanowienia ogólne 1. Przepisy niniejszego regulaminu obowiązują wszystkich uczestników Targów SPORT EXPO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA PRZEZ UCZESTNIKÓW KONFERENCJI S8-INWESTYCJE NAM PO DRODZE Z POMIESZCZEŃ HALI EXPO

REGULAMIN KORZYSTANIA PRZEZ UCZESTNIKÓW KONFERENCJI S8-INWESTYCJE NAM PO DRODZE Z POMIESZCZEŃ HALI EXPO REGULAMIN KORZYSTANIA PRZEZ UCZESTNIKÓW KONFERENCJI S8-INWESTYCJE NAM PO DRODZE Z POMIESZCZEŃ HALI EXPO 1. W czasie trwania konferencji pod nazwą S8 - Inwestycje nam po drodze, odbywającej się w dniu 14

Bardziej szczegółowo

Regulamin REGULAMIN DRUGICH MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW EROTRENDS

Regulamin REGULAMIN DRUGICH MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW EROTRENDS Regulamin REGULAMIN DRUGICH MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW EROTRENDS 1. POSTANOWIENIA ORGANIZACYJNE 1.1. TERMINY I GODZINY MONTAŻU, EKSPOZYCJI ORAZ DEMONTAŻU STOISK okres montażu stoisk budowanych przez Organizatora:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu

Bardziej szczegółowo

KSIĄŻKA KONTROLI PRAC SPAWALICZYCH na obiekcie..

KSIĄŻKA KONTROLI PRAC SPAWALICZYCH na obiekcie.. KSIĄŻKA KONTROLI PRAC SPAWALICZYCH na obiekcie.. # Nazwa budynku i pomieszczenia Data i godzina rozpoczęcia prac Imiona i nazwiska spawaczy Imię i nazwisko kontrolującego Godzina przeprowadzenia kontroli

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki obiektu

Karta charakterystyki obiektu Karta charakterystyki obiektu 1. DANE OGÓLNE/DANE LOKALIZACYJNE 1.1 Pełna nazwa chronionego obiektu 1.2 Adres chronionego obiektu 1.3 Nazwa i adres abonenta 1.4 Dane właściciela obiektu 1.5 Dane zarządcy

Bardziej szczegółowo

Centrum Targowo-Wystawiennicze Targów Lublin S.A. ul. Dworcowa 11 20-406 Lublin REGULAMIN OBIEKTU. I. Informacje Ogólne

Centrum Targowo-Wystawiennicze Targów Lublin S.A. ul. Dworcowa 11 20-406 Lublin REGULAMIN OBIEKTU. I. Informacje Ogólne Centrum Targowo-Wystawiennicze Targów Lublin S.A. ul. Dworcowa 11 20-406 Lublin REGULAMIN OBIEKTU I. Informacje Ogólne 1. Niniejszy Regulamin Obiektu (dalej Regulamin) dotyczy Centrum Targowo-Wystawienniczego

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY TECHNICZNE I PRZECIWPOśAROWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE HALI STULECIA PODCZAS MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW TURYSTYCZNYCH WROCŁAW 2010

PRZEPISY TECHNICZNE I PRZECIWPOśAROWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE HALI STULECIA PODCZAS MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW TURYSTYCZNYCH WROCŁAW 2010 Organizator: JoyGroup Sp. z o.o. Ul. Włościańska 19E/3, 51-514 Wrocław Adres do korespondencji: ul. Ruska 46C, 50-079 Wrocław Tel 071 341 09 90 Faks 071 734 57 48 Wrocław, 12-14.02.2010 Miejsce Targów:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1 Uzgadnianie projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej. Dz.U.2015.2117 z dnia 2015.12.14 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 14 grudnia 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 34/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 stycznia 2014 r.

Zarządzenie Nr 34/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 stycznia 2014 r. Zarządzenie Nr 34/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie prowadzenia na terenie, w obiektach i pomieszczeniach Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego prac pożarowo

Bardziej szczegółowo

... stopień, imię i nazwisko ... stanowisko

... stopień, imię i nazwisko ... stanowisko Gdańsk, dnia...................... PZ-.............. Protokół Ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych Na podstawie art. 23 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Centrum Wystawienniczo-Kongresowego

REGULAMIN Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Załącznik nr... do umowy z dn...... REGULAMIN Centrum Wystawienniczo-Kongresowego DEFINICJE: MTG - Międzynarodowe Targi Gdańskie SA. AMBEREXPO - Centrum Wystawienniczo-Kongresowe AMBEREXPO, w tym tereny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WARSZAWSKIEGO CENTRUM EXPO XXI

REGULAMIN WARSZAWSKIEGO CENTRUM EXPO XXI REGULAMIN WARSZAWSKIEGO CENTRUM EXPO XXI WPROWADZENIE Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie Warszawskiego Centrum EXPO XXI, dalej zwanym Regulaminem, mają znaczenie określone Umową Najmu oraz Ogólnymi

Bardziej szczegółowo

Znaki ewakuacyjne wg PN-92/N-01256/02

Znaki ewakuacyjne wg PN-92/N-01256/02 Znaki ewakuacyjne wg PN-92/N-01256/02 Znak E100 Wyjście ewakuacyjne Rozmiar (cm) 30x60 40x80 Podłoże E101 Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej (w lewo) E102 Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej (w

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Pożar - definicja Istnieje wiele definicji pożaru, ale w dużym uproszczeniu można powiedzieć, że pożar to proces spalania materiałów palnych w czasie i miejscu do tego nieprzeznaczonym.

Bardziej szczegółowo

DALMOR S.A. 81-340 Gdynia, ul. Hryniewickiego 10 I N S T R U K C J A

DALMOR S.A. 81-340 Gdynia, ul. Hryniewickiego 10 I N S T R U K C J A DALMOR S.A., ul. Hryniewickiego 10, 81-340 Gdynia Strona 1 z 16 DALMOR S.A. 81-340 Gdynia, ul. Hryniewickiego 10 I N S T R U K C J A BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO NUMER

Bardziej szczegółowo

1 Regulamin Targów Festiwalu Biegowego 2012

1 Regulamin Targów Festiwalu Biegowego 2012 1 Regulamin Targów Festiwalu Biegowego 2012 Regulamin Targów FESTIWAL BIEGOWY, Krynica-Zdrój 7-9 września 2012 I. Postanowienia ogólne 1. Przepisy niniejszego regulaminu obowiązują wszystkich uczestników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Centrum Wystawienniczo-Kongresowego AMBEREXPO

REGULAMIN Centrum Wystawienniczo-Kongresowego AMBEREXPO Załącznik nr... do umowy z dn... REGULAMIN Centrum Wystawienniczo-Kongresowego AMBEREXPO DEFINICJE: MTG - Międzynarodowe Targi Gdańskie SA. AMBEREXPO - Centrum Wystawienniczo-Kongresowe AMBEREXPO, w tym

Bardziej szczegółowo

Szkolenie okresowe - OSP. Wymagania bhp w strażnicach podczas prac gospodarczych

Szkolenie okresowe - OSP. Wymagania bhp w strażnicach podczas prac gospodarczych Wymagania bhp w strażnicach podczas prac gospodarczych 1 Jednostka jest obowiązana utrzymywać pomieszczenia pracy, budynki i inne obiekty budowlane oraz teren i urządzenia z nimi związane w stanie zapewniającym

Bardziej szczegółowo

1) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.

1) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów. Rodzaj inwestycji: Projekt modernizacji Stacji Uzdatniania Wody dla miejscowości Dominowo Informacja BIOZ Budowa dwóch zbiorników wody czystej o pojemności 100,0 m 3 Termomodernizacja wnętrza Stacji Uzdatniania

Bardziej szczegółowo

I. OBIEKTY BUDOWLANE WYMAGANIA

I. OBIEKTY BUDOWLANE WYMAGANIA 3 Spis treści Wstęp... 9 I. OBIEKTY BUDOWLANE WYMAGANIA... 11 1. Określenia stosowane w budownictwie... 11 2. Wymagania stawiane obiektom budowlanym... 11 2.1. Wymagania stawiane obiektom budowlanym przez

Bardziej szczegółowo

JEDYNY FESTIWAL KSIĄŻKI W POLSCE PROMUJĄCY CZYTELNICTWO POPRZEZ MUZYKĘ

JEDYNY FESTIWAL KSIĄŻKI W POLSCE PROMUJĄCY CZYTELNICTWO POPRZEZ MUZYKĘ Załącznik nr 4 - Regulamin I Zasady udziału 1. Warunkiem uczestnictwa na Festiwalu Książki Opole 2016 jest dostarczenie na adres Organizatora wypełnionego czytelnie formularza, podpisanego przez osobę

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące bezpiecznego wykonywania prac przez podwykonawców Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Wytyczne dotyczące bezpiecznego wykonywania prac przez podwykonawców Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego I. Cel dokumentu Wytyczne określają rozwiązania organizacyjne w zakresie zarządzania środowiskowego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w odniesieniu do Podwykonawców pracujących w imieniu lub na terenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Techniczny Targów

Regulamin Techniczny Targów Regulamin Techniczny Targów Organizowanych przez Lentewenc Sp. z o.o. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Regulamin Techniczny Targów łącznie z przepisami przeciwpożarowymi stosowany podczas targów oraz innych

Bardziej szczegółowo

...najważniejsze jest ratowanie ludzi, następnie zwierząt, a na końcu mienia.

...najważniejsze jest ratowanie ludzi, następnie zwierząt, a na końcu mienia. Moduł V Foliogram 1 GDY ZAUWAŻYMY POŻAR......najważniejsze jest ratowanie ludzi, następnie zwierząt, a na końcu mienia. Jeśli zachodzi obawa, że w obiekcie objętym pożarem są ludzie, należy ich zaalarmować,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Targów Sportowych Expo Sport & Fitness Wiosna 2012 WARSZAWA 23-24 MARCA 2012

Regulamin Targów Sportowych Expo Sport & Fitness Wiosna 2012 WARSZAWA 23-24 MARCA 2012 Regulamin Targów Sportowych Expo Sport & Fitness Wiosna 2012 WARSZAWA 23-24 MARCA 2012 1. Postanowienia ogólne 1. Przepisy niniejszego regulaminu obowiązują wszystkich uczestników Targów Expo Sport & Fitness

Bardziej szczegółowo

Odbiory obiektów budowlanych zakresu wymagań ochrony przeciwpożarowej.

Odbiory obiektów budowlanych zakresu wymagań ochrony przeciwpożarowej. Odbiory obiektów budowlanych zakresu wymagań ochrony przeciwpożarowej. POSTĘPOWANIE NADZORUJE I INFORMACJI UDZIELA: kpt. mgr Robert Paluch st. specjalista ds. Kontrolno-Rozpoznawczych, numer telefonu:

Bardziej szczegółowo

Geneza nowych wymagań szczególnych

Geneza nowych wymagań szczególnych Wymagania ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej Ernest Ziębaczewski Geneza nowych wymagań

Bardziej szczegółowo

DALMOR S.A. 81-340 Gdynia, ul. Hryniewickiego 10 I N S T R U K C J A

DALMOR S.A. 81-340 Gdynia, ul. Hryniewickiego 10 I N S T R U K C J A DALMOR S.A., ul. Hryniewickiego 10, 81-340 Gdynia Strona 1 z 17 DALMOR S.A. 81-340 Gdynia, ul. Hryniewickiego 10 I N S T R U K C J A BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DO UŻYTKU SŁUŻBOWEGO O p r a c o w a ł: Z

Bardziej szczegółowo

BHP na stanowiskach pracy. Regulacje prawne

BHP na stanowiskach pracy. Regulacje prawne BHP na stanowiskach pracy Regulacje prawne Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 26.09.1997 r. Rozporządzenie określa ogólnie obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach

Bardziej szczegółowo

Ochrona przeciwpoŝarowa

Ochrona przeciwpoŝarowa Ochrona przeciwpoŝarowa 1) Funkcja obiektu Z uwagi na realizowaną funkcję budynek zalicza się do budynków uŝyteczności publicznej, gdzie realizowana będzie funkcja dydaktyczna. 2) Powierzchnia, wysokość,

Bardziej szczegółowo

2. W którym roku przyjęto obecnie obowiązującą nazwę Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej: a) 1989 b) 1991 c) 1992

2. W którym roku przyjęto obecnie obowiązującą nazwę Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej: a) 1989 b) 1991 c) 1992 1. Pierwszą pozycją w polskiej literaturze pożarniczej był napisany przez Pawła Prauna i wydany w 1860 roku podręcznik pod tytułem: a) Ochrona przeciwpożarowa w Polsce b) Policja ogniowa u nas i za granicą

Bardziej szczegółowo

Ewakuacja. st. kpt. mgr inż. Jarosław Kuśmirek. WARSZAWA, 25 października 2010 r.

Ewakuacja. st. kpt. mgr inż. Jarosław Kuśmirek. WARSZAWA, 25 października 2010 r. Ewakuacja st. kpt. mgr inż. Jarosław Kuśmirek WARSZAWA, 25 października 2010 r. Ewakuacja - prawo 1. USTAWA PRAWO BUDOWLANE - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury (Dz. U. 2002 r. nr 75 poz. 690 z późn.

Bardziej szczegółowo

Zasady ogólne. Kwalifikacje i szkolenia. I. Terminologia II.

Zasady ogólne. Kwalifikacje i szkolenia. I. Terminologia II. Zasady postępowania wykonawców działających na zlecenie LPEC S.A. dotyczące zapewnienia jakości oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz wywierania wpływu na środowisko

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo w budynkach placówek oświatowych

Bezpieczeństwo w budynkach placówek oświatowych Bezpieczeństwo w budynkach placówek oświatowych Temat bezpieczeństwa w szkole podejmują Polskie Normy ich zadaniem jest wskazanie działania zapewniającego bezpieczeństwo osób, które przebywają w placówkach

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY SPRZĄTACZKI

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY SPRZĄTACZKI Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 42 /2010 Dyrektora Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti z dnia 01 grudnia 2010 roku INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY SPRZĄTACZKI 1. UWAGI

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WIATA GOSPODARCZA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WIATA GOSPODARCZA P.P.P. KANON Jander Szklarek Zuterek S. J. 90-515 ŁÓDŹ ul. Wólczańska 73 tel. 042 637 22 90, 042 636 46 42, 042 637 13 18, fax 042 636 51 25 BANK PKO S.A. 48124055271111000055881335 NIP 725-00-13-869 REGON

Bardziej szczegółowo

ANALIZA RYZYKA ZAWODOWEGO ARKUSZ KONTROLNY OCENY STANU BHP NA STANOWISKU PRACOWNIKA STACJI PALIW GAZOWYCH

ANALIZA RYZYKA ZAWODOWEGO ARKUSZ KONTROLNY OCENY STANU BHP NA STANOWISKU PRACOWNIKA STACJI PALIW GAZOWYCH ANALIZA RYZYKA ZAWODOWEGO Załącznik ARKUSZ KONTROLNY OCENY STANU BHP NA STANOWISKU PRACOWNIKA STACJI PALIW GAZOWYCH uwzględniający wymagania: dyrektywy 90/270/EWG, Kodeksu pracy art. 207 2, art. 212, art.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ. c) Telefon Fax

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ. c) Telefon Fax WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ 1. PEŁNA NAZWA ORGANIZATORA IMPREZY a) Nazwa (imię i nazwisko) 2. DANE PODMIOTU REPREZENTUJĄCEGO ORGANIZATORA (wypełnia podmiot występujący

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Znak sprawy: CeTA.2140.5.2012 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Dostosowanie budynków CeTA do obowiązujących wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego - z kompleksowym systemem sygnalizacji alarmu pożaru i

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE OBIEKTÓW SAKRALNYCH

ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE OBIEKTÓW SAKRALNYCH ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE OBIEKTÓW SAKRALNYCH bryg. Grzegorz Fischer KM PSP Żory SITP Katowice Żory, 25 września 2013 Zgodnie z art. 4 ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EWAKUACJI Z BUDYNKÓW W KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ PRZEDSZKOLA FUNDACJI FAMILIJNY POZNAŃ

INSTRUKCJA EWAKUACJI Z BUDYNKÓW W KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ PRZEDSZKOLA FUNDACJI FAMILIJNY POZNAŃ INSTRUKCJA EWAKUACJI Z BUDYNKÓW W KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ PRZEDSZKOLA FUNDACJI FAMILIJNY POZNAŃ Bardzo proszę u uwagi do instrukcji na adres: tf.bhp@plusnet.pl UWAGA! Instrukcja określa ogólne zasady ewakuacji,

Bardziej szczegółowo

Regulamin EXPO SPORT&FITNESS 2015 10. PZU PÓŁMARATON WARSZAWSKI STADION NARODOWY W WARSZAWIE 27-28 MARCA 2015 r.

Regulamin EXPO SPORT&FITNESS 2015 10. PZU PÓŁMARATON WARSZAWSKI STADION NARODOWY W WARSZAWIE 27-28 MARCA 2015 r. Regulamin EXPO SPORT&FITNESS 2015 10. PZU PÓŁMARATON WARSZAWSKI STADION NARODOWY W WARSZAWIE 27-28 MARCA 2015 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Przepisy niniejszego Regulaminu obowiązują wszystkich uczestników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ DOŻYNKI POWIATOWE 2015 W PASZCZYNIE

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ DOŻYNKI POWIATOWE 2015 W PASZCZYNIE Załącznik nr 8 REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ DOŻYNKI POWIATOWE 2015 W PASZCZYNIE I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin został wydany na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeostwie

Bardziej szczegółowo

Uwagi końcowe: Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z sztuką budowlaną oraz warunkami odbioru robót budowlano-montażowych.

Uwagi końcowe: Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z sztuką budowlaną oraz warunkami odbioru robót budowlano-montażowych. Uwagi końcowe: Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z sztuką budowlaną oraz warunkami odbioru robót budowlano-montażowych. Opracował: inż. Krzysztof Oleś uprawnienia: SWK/0019/POOK/08 INFORMACJA BIOZ

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych INWESTOR Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12 80-952 Gdańsk NAZWA INWESTYCJI Modernizacja 3 sal w budynku WETI Politechniki Gdańskiej BRANŻA

Bardziej szczegółowo

Zasady zatrudniania Firm zewnętrznych w TAURON Wytwarzanie S.A.

Zasady zatrudniania Firm zewnętrznych w TAURON Wytwarzanie S.A. Zasady zatrudniania Firm zewnętrznych w TAURON Wytwarzanie S.A. ZASADY ZATRUDNIANIA FIRM ZEWNĘTRZNYCH W TAURON WYTWARZANIE S.A. W ZAKRESIE STOSOWANIA PRZEPISÓW I ZASAD BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Katowice,

Bardziej szczegółowo

ORLEN LIETUVA S.A. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY BDS-9 TANKOWANIE PALIW. Wydanie 1

ORLEN LIETUVA S.A. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY BDS-9 TANKOWANIE PALIW. Wydanie 1 ZATWIERDZIŁ Dyrektor ds. jakości, ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy ORLEN Lietuva S.A. Zarządzenie nr TV1(1.2-1)-99 z dnia 24-04-2012 r. ORLEN LIETUVA S.A. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS F334 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

SUPRA BROKERS F334 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Załącznik nr 7 do SIWZ Nr sprawy WK-I.2370.28.2012 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie Adres siedziby: os. Zgody 18, 31-951 Kraków NIP:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYSTAWY MAZURSKIE AGRO SHOW OSTRÓDA 2016

REGULAMIN WYSTAWY MAZURSKIE AGRO SHOW OSTRÓDA 2016 REGULAMIN WYSTAWY MAZURSKIE AGRO SHOW OSTRÓDA 2016 1. Regulamin określa zasady obowiązujące podczas II Wystawy Rolniczej MAZURSKIE AGRO SHOW Ostróda 2016. 2. Celem Wystawy jest prezentowanie wyrobów oraz

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Podstawa prawna...2. 2. Zakres robót...2

SPIS TREŚCI. 1. Podstawa prawna...2. 2. Zakres robót...2 SPIS TREŚCI 1. Podstawa prawna...2 2. Zakres robót...2 3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi...2 4. Wskazanie dotyczące przewidywanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA INFORMACJE OGÓLNE

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA INFORMACJE OGÓLNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 9 do SIWZ 33/2014/N/Kobierniki INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/płocka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy MAGAZYNIER. pod red. Bogdana Rączkowskiego

Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy MAGAZYNIER. pod red. Bogdana Rączkowskiego Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy MAGAZYNIER pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

LISTA KONTROLNA. Część II - Ochrona Przeciwpożarowa. Magazynowanie i Dystrybucja Paliw oraz Ropy Naftowej. Samokontrola/Kontrola w Zakładzie**

LISTA KONTROLNA. Część II - Ochrona Przeciwpożarowa. Magazynowanie i Dystrybucja Paliw oraz Ropy Naftowej. Samokontrola/Kontrola w Zakładzie** LISTA KONTROLNA Część II - Ochrona Przeciwpożarowa Magazynowanie i Dystrybucja Paliw oraz Ropy Naftowej Samokontrola/Kontrola w Zakładzie**... przeprowadzona w dniach:... 1. Obiekty i urządzenia przeciwpożarowe

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyka w kształtowaniu bezpieczeństwa pożarowego przez właściciela (zarządcę) obiektu budowlanego

Ocena ryzyka w kształtowaniu bezpieczeństwa pożarowego przez właściciela (zarządcę) obiektu budowlanego Ocena ryzyka w kształtowaniu bezpieczeństwa pożarowego przez właściciela (zarządcę) obiektu budowlanego dr inż. Adam Górny Instytut Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska Zapobieganie pożarom art.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA INFORMACJE OGÓLNE

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA INFORMACJE OGÓLNE Strona 1 z 6 Załącznik nr 8 do SIWZ nr 13/2015/N/Kobierniki INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/płocka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

PRAWNE ASPEKTY IMPREZ MASOWYCH. Katarzyna Pacholak

PRAWNE ASPEKTY IMPREZ MASOWYCH. Katarzyna Pacholak PRAWNE ASPEKTY IMPREZ MASOWYCH Katarzyna Pacholak Podstawy prawne 1. Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 roku wraz ze zmianami 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i

Bardziej szczegółowo

ZESTAW I. Wymień obiekty, które winne być wyposażone w stałe urządzenia gaśnicze

ZESTAW I. Wymień obiekty, które winne być wyposażone w stałe urządzenia gaśnicze ZESTAW I Wymień obiekty, które winne być wyposażone w stałe urządzenia gaśnicze Stosowanie stałych urządzeń gaśniczych związanych na stałe z obiektem, zawierających zapas środka gaśniczego i uruchamianych

Bardziej szczegółowo

Nakazy obowiązujące na terenie Terminala Paliw

Nakazy obowiązujące na terenie Terminala Paliw Załącznik nr 1 do Regulaminu Kart stanowiącego załącznik nr 2 do Umowy nr OP/WWW/B/.../ /2015 na Korzystanie z Aplikacji do Przekazywania Danych Związanych z Planowaniem Odbiorów Paliw z Terminali Paliw

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PODWYKONAWCY

INSTRUKCJA PODWYKONAWCY INSTRUKCJA PODWYKONAWCY 1 1. Zakres stosowania 1.1. Instrukcja dotyczy Podwykonawców realizujących prace zlecone i świadczone w ramach umowy usługi w obiektach i na terenie Zakładów Mechaniczno-Kuźniczych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 146/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 września 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 146/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 września 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 146/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego wprowadzające zmiany do zarządzenia Nr 18/2008 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie organizowania szkolenia studentów

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ miejscowość, data imię i nazwisko (nazwa) wnioskodawcy Urząd Gminy Jerzmanowice - Przeginia Jerzmanowice 372B 32-048 Jerzmanowice 1. PEŁNA NAZWA ORGANIZATORA IMPREZY a) Nazwa (imię i nazwisko): WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

WYBRANE PRZEPISY PRAWNE obowiązujące gestorów i właścicieli nieruchomości. Stan na listopad 2008 r.

WYBRANE PRZEPISY PRAWNE obowiązujące gestorów i właścicieli nieruchomości. Stan na listopad 2008 r. WYBRANE PRZEPISY PRAWNE obowiązujące gestorów i właścicieli nieruchomości Stan na listopad 2008 r. I. PRZEPISY W SPRAWIE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ Właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich

Bardziej szczegółowo

Vademecum BHP. Ochrona ppoż. w praktyce

Vademecum BHP. Ochrona ppoż. w praktyce Vademecum BHP Ochrona ppoż. w praktyce Praktyczny informator Ochrona ppoż. w praktyce Kierownik Grupy Wydawniczej: Agnieszka Konopacka-Kuramochi Redaktor: Agnieszka Świeboda Menedżer produktu: Rafał Kępka

Bardziej szczegółowo

Lekcja 6. Temat: Zasady eksploatacji instalacji elektrycznych

Lekcja 6. Temat: Zasady eksploatacji instalacji elektrycznych Lekcja 6 Temat: Zasady eksploatacji instalacji elektrycznych Ogólne wymagania eksploatacji. Zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane [Dz.U.06.156.1118] obowiązek zapewnienia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ BURMISTRZ BRZESKA WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ 1. PEŁNA NAZWA ORGANIZATORA IMPREZY Nazwa (imię i nazwisko) DANE PODMIOTU REPREZENTUJĄCEGO ORGANIZATORA (wypełnia pomiot

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Ankieta Oceny Ryzyka Majątkowego. O Produkcja O Magazynowanie* XO Usługi medyczne

Ankieta Oceny Ryzyka Majątkowego. O Produkcja O Magazynowanie* XO Usługi medyczne INFORMACJE OGÓLNE Nazwa zakładu Szpital Tucholski sp. z o.o. Lokalizacja/najbliższe sąsiedztwo 89-500 Tuchola ul Nowodworskiego 14-18 / Bydgoszcz Prowadzona działalność Działalność lecznicza Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Vademecum BHP. Ochrona ppoż. w praktyce

Vademecum BHP. Ochrona ppoż. w praktyce Vademecum BHP Ochrona ppoż. w praktyce Praktyczny informator Ochrona ppoż. w praktyce Kierownik Grupy Wydawniczej: Agnieszka Konopacka-Kuramochi Redaktor: Agnieszka Świeboda Menedżer produktu: Rafał Kępka

Bardziej szczegółowo

Stosowanie rozwiązań zamiennych w odniesieniu do wymagań stawianych drogom pożarowym. mgr inż. Tadeusz Łozowski

Stosowanie rozwiązań zamiennych w odniesieniu do wymagań stawianych drogom pożarowym. mgr inż. Tadeusz Łozowski Stosowanie rozwiązań zamiennych w odniesieniu do wymagań stawianych drogom pożarowym mgr inż. Tadeusz Łozowski 1 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1 Wymagania lokalowe i sanitarne jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy. Dz.U.2014.925 z dnia 2014.07.11 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 11 lipca 2014 r. ROZPORZĄDZENIE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 6 Załącznik nr 9 do SIWZ Nr 328/29/11/2013/N/Biała Podlaska INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa podmiotu: Bialskie Wodociągi i Kanalizacja WOD-KAN Sp. z o.o. Adres siedziby: 21-500

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA zlec. 1/P/10/2013 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Nazwa obiektu Adres obiektu Inwestor : Obiekt sportowy przy ul. Srebrzyńskiej w Łodzi : ul. Srebrzyńska, Park im. Marszałka Józefa

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Radom, styczeń 2015 r. 1. Przedmiot i zakres zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu oświetlenia terenu rozdzielni napowietrznych 400

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTU JACHTOWEGO ODDZIAŁU ŻEGLARSKIEGO PTTK PASAT" KORONOWO-PIECZYSKA

REGULAMIN PORTU JACHTOWEGO ODDZIAŁU ŻEGLARSKIEGO PTTK PASAT KORONOWO-PIECZYSKA ODDZIAŁ ŻEGLARSKI PTTK P A SA Tl- ZARZĄD Załącznik nr 1 do U chwaty Zarządu OŻ PTTK JPASAT nr ś/ihć Z dnia Z-C > (. O& -- f REGULAMIN PORTU JACHTOWEGO ODDZIAŁU ŻEGLARSKIEGO PTTK PASAT" KORONOWO-PIECZYSKA

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko Warszawa, dnia 27 kwietnia 2010 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania

Imię i nazwisko Warszawa, dnia 27 kwietnia 2010 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania Imię i nazwisko Warszawa, dnia 27 kwietnia 2010 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania... 1. Przekrycie dachu budynku niższego, usytuowanego bliżej niż 8 m do ściany z otworami budynku wyższego, w

Bardziej szczegółowo

OTWP eliminacje wojewódzkie 2010 r. grupa szkół gimnazjalnych ZESTAW I

OTWP eliminacje wojewódzkie 2010 r. grupa szkół gimnazjalnych ZESTAW I ZESTAW I Jakie czynności które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji są zabronione w obiektach i na terenach przyległych W obiektach

Bardziej szczegółowo