STOŁECZNA ESTRADA ul. Marszałkowska 77/ Warszawa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STOŁECZNA ESTRADA ul. Marszałkowska 77/79 00-683 Warszawa"

Transkrypt

1 STOŁECZNA ESTRADA ul. Marszałkowska 77/ Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wynajem, montaż, obsługa, demontaż, transport hal namiotowych i namiotów szybkorozkładanych na potrzeby imprezy 19. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik w dniu 9 maja 2015 r. na Stadionie Narodowym w Warszawie. Termin realizacji : Termin składania ofert: 31 marca 2015 r. godz. 10:00 Termin otwarcia ofert: 31 marca 2015 r. godz. 10:15 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego Warszawa, 17 marzec 2015 r.

2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamówienie będzie udzielone w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) zwaną dalej ustawą. I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO STOŁECZNA ESTRADA ul. Marszałkowska 77/ Warszawa Tel , FAX Adres strony www: Działająca w imieniu i na rzecz: Centrum Nauki Kopernik ul. Wybrzeże Kościuszkowskiego Warszawa Polskiego Radia S.A. al. Niepodległości 77/ Warszawa oraz Stołecznej Estrady ul. Marszałkowska 77/ Warszawa Osoba upoważniona do kontaktów: Przemysław Łyszczyński z-ca kierownika Działu Tech. Estradowej tel II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Trybem udzielenia zamówienia jest przetarg nieograniczony zgodnie z art. 39 i nast. ustawy. III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU POSTĘPOWANIA Przedmiot Postępowania obejmuje wynajem, montaż, obsługę, demontaż, transport hal namiotowych i namiotów szybkorozkładanych. 1) Hala namiotowa 10,0 m. x 10,0 m./ h. min. 2.8 m przy wejściu 2 szt. 2) Hala namiotowa 5,0 m x 5,0 m./ h. min. 2.8 m. przy wejściu 151 szt. Strona 2 z 10

3 3) Namiot szybkorozkładany o wymiarach od 5,0 do 5,3 m x od 5,0 do 5,3 m./ h. min. 2.4 m przy wejściu - 15 szt. 4) Namiot szybkorozkładany o wymiarach od 2,5 do 3,0 m x od 5,0 do 6,0 m./ h. min. 2.4 m przy wejściu - 39 szt. 5) Ciężary i obciążenia do namiotów szybkorozkładanych; 6) Dyżur sześciu osób technicznych w czasie trwania imprezy od godz.7.00 do godz Namioty szybkorozkładane i hale namiotowe winny spełniać następujące wymogi: 1) Hala namiotowa zbudowana z modułów 5,0 m x 5,0 m, wraz z podłogą, tworząca ciąg wystawienniczy wg planu usytuowania namiotów; 2) Konstrukcja stalowo-aluminiowa; 3) Pokrycie z tkaniny nieprzemakalnej o jednakowej kolorystyce, zapewniające pełną szczelność plandek dachowych 4) Namiot szybkorozkładany i każdy moduł hali namiotowej zabudowane z trzech stron, plus dach, czwarta strona otwarta; 5) Na ścianach bocznych dopuszcza się zastosowanie okien łukowych z przezroczystej plandeki; 6) Być może zaistnieje potrzeba podziału 15% namiotów i hal namiotowych dodatkową ścianką (z materiału jak pokrycie) umieszczoną wzdłuż lub w poprzek namiotu. 7) Podłogi pod wszystkimi namiotami i halami nie mogą być wyższe niż 20 cm; 8) Podłogi w halach namiotowych modułowe, spięte klamrami na stabilnej podbudowie z kratownicy; 9) W miejscach, gdzie spadek powierzchni na długości jest większy niż 2% wyrównanie podłóg namiotów i hal namiotowych do poziomu nie przekraczającego 2% spadku na długości; 10) Istnieje możliwość innego ustawienia 20% namiotów i hal namiotowych dostosowanych do uzgodnionych ciągów i co zostanie ustalone przez Zamawiającego i Wykonawcę najpóźniej siedem dni przed rozpoczęciem montaży. 11) Wymagane kolory to biały i granatowy; 12) Hale namiotowe i namioty nie mogą być mocowane do gruntu, muszą posiadać konstrukcję samonośną; 13) Hale namiotowe i namioty muszą zostać ustawione zgodnie z załączonym planem usytuowania namiotów, który stanowi załącznik nr 4; 14) Wykonawca konstrukcji jest zobowiązany do dostarczenia atestów na trudnopalność, bądź niepalność materiałów użytych do wykonania zamówienia, najpóźniej do dnia zawarcia umowy. 15) Pod wszystkimi namiotami szybkorozkładanymi drewniana podłoga modułowa 16) Namioty szybkoroskładane w jednolitym kolorze niebieskim lub białym 17) Hale namiotowe 5mx5m w jednolitym kolorze białym zamówienia. Wykonawca sprawuje pełen nadzór realizatorski nad prawidłowym wykonaniem Miejsce wykonania zamówienia 9 maja 2015 r. Stadion Narodowy w Warszawie. Strona 3 z 10

4 Montaż przedmiotu zamówienia nastąpi od dnia 05 maja 2015 r. od godz do 08 maja 2015 r. do godz Pełna gotowość i przekazanie namiotów 08 maja 2015 r. godz Demontaż w dniach maja 2015 r. w godz każdego dnia. Pozycja we Wspólnym Słowniku Zamówień: CPV montaż konstrukcji metalowych IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Termin realizacji : V. OKRES GWARANCJI Czas trwania imprezy VI. OFERTY CZĘŚCIOWE, WARIANTOWE Nie dopuszcza się składania ofert częściowych: i wariantowych. VII. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. VIII. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: a) spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy PZP tj. 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. b) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP c) Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje (kopie referencji lub kopie umów potwierdzających świadczenie usług wynajmu hal namiotowych i namiotów szybkorozkładanych) posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonuje lub wykonał co najmniej 3 zlecenia na kwotę wyższą niż zł netto. Okres nie może przekraczać trzech lat, a ilość usług co najmniej-3, zgodnie z załącznikiem nr 4. Spełnienie wymogów podanych w punkcie 1 a i b, należy potwierdzić poprzez złożenie stosownego oświadczenia według załącznika nr 3, oraz przedłożenie dokumentów, o których mowa w części IX. 2. Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia nie spełnia Strona 4 z 10

5 Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania /odrzuceniem jego oferty/. IX. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE NALEŻY DOSTARCZYĆ W CELU POTWIERDZENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. Wykonawca musi złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ust. 1 p.z.p. oraz, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr Wykonawca musi złożyć kopie umów lub referencji potwierdzające doświadczenie w branży, zgodnie z załącznikiem nr W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej,,ustawą, zamawiający żąda, następujących dokumentów: aktualnego odpisu z właściwego rejestru wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. Wykonawcy mający siedzibę, miejsce zamieszkania lub miejsce pochodzenia poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej postępują zgodnie z uregulowaniami 4 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2013 r. (Poz. 231). 5. Informację o przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm), zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).wzór Oświadczenia stanowi załącznik nr Wszystkie dokumenty i oświadczenia należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej i opatrzonej klauzulą za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (tj. osoby wymienione w rejestrze lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, posiadające umocowania prawne do reprezentowania firmy)lub upoważnioną przez niego osobę/osoby. Dokument wielostronicowy przedłożony w formie kserokopii winien być potwierdzony za zgodność z oryginałem na każdej stronie. 7. W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, z którego wynika zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku załączenia kserokopii pełnomocnictwa, winno ono być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pełnomocnika. Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda do wglądu oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii pełnomocnictwa. 8. Złożenie dokumentu w niewłaściwej formie (np. nie poświadczone przez wykonawcę za zgodność z oryginałem odpisy lub kopie) traktowane będzie jak jego brak. X. OFERTA SKŁADANA PRZEZ SPÓŁKĘ CYWILNĄ W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną dokumenty, o których mowa w części IX ust. 2 dotyczyć winny każdego ze wspólników tej spółki. XI. OFERTA SKŁADANA PRZEZ KONSORCJUM. 1. Wykonawcy tworzący konsorcjum, ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty. 2. W przypadku wyboru przez zamawiającego oferty złożonej przez konsorcjum, wykonawcy tworzący konsorcjum zobowiązani będą, najpóźniej przed podpisaniem umowy na wykonanie zamówienia, do przedłożenia umowy konsorcjum. 3. Zamawiający bezwzględnie wymaga, aby umowa konsorcjum: 1) określała sposób reprezentacji wszystkich podmiotów oraz upoważniała jednego z członków konsorcjum głównego partnera (Lidera) do koordynowania czynności związanych z realizacją umowy, 2) stwierdzała o odpowiedzialności solidarnej partnerów konsorcjum, za całość podjętych zobowiązań w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, Strona 5 z 10

6 3) oznaczała czas trwania konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji jakości, 4) określała cel gospodarczy obejmujący swoim zakresem przedmiot zamówienia, 5) wykluczała możliwość wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia oraz upływu czasu gwarancji, 6) określała sposób współdziałania podmiotów z określeniem podziału zadań w trakcie realizacji zamówienia, 7) stwierdzała zakaz zmian w umowie bez zgody zamawiającego. 4. Wszyscy członkowie konsorcjum ponoszą solidarnie odpowiedzialność prawną za realizację zamówienia. Problematykę zobowiązań solidarnych w zakresie nie uregulowanym przez umowę konsorcjum regulują przepisy kodeksu cywilnego. 5. Oferta składana przez konsorcjum zostanie utworzona z dokumentów wymienionych w części IX specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zastrzeżeniem, iż dokumenty wymienione w cz. IX ust. 1 i 2 składane są przez każdego z uczestników konsorcjum osobno. 6. Ocena spełnienia przez konsorcjum warunków i wymogów określonych w specyfikacji w cz. VIII pkt 1 będzie polegała na łącznej ocenie złożonych dokumentów. 7. Oferta konsorcjum musi być podpisana i oznaczona w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty wchodzące w skład konsorcjum. XII. PODWYKONAWCY Nie dotyczy XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY 1. Cena oferty powinna być podana w formularzu oferty (załącznik nr 1). 2. Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia ujęte w opisie przedmiotu zamówienia oraz we wzorze umowy. 3. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. 4. Cenę oferty należy podać w kwocie netto i brutto z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT). Do porównania ofert będzie brana cena brutto (z VAT). 5. Ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom. 6. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych, tylko w złotych polskich. 7. W przypadku wystąpienia omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny Zamawiający poprawi ją zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy. 8. W przypadku, gdy Wykonawca złoży ofertę z rażąco niską ceną w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 9. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. XIV. KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ ICH ZNACZENIE ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT. 1. Przy wyborze oferty zamawiający kierować się będzie następującym kryterium: Cena brutto % cena min XA = 100pkt cena oferowana 2. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie kryterium ceny. Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów. Oferta z najwyższą liczbą punktów zostanie wybrana na realizację zamówienia. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez niego ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. Strona 6 z 10

7 XV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM Zamawiający odstępuje od pobierania wadium. XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. Nie dotyczy XVIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW. 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje zamawiający, wykonawcy przekazują faksem lub e mail em. 2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, dokumenty lub informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 3. Stosownie do art. 38 ust. 1 każdy wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert. 4. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikację umieszczono na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie. 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji. Dokonane w ten sposób modyfikacje przekazuje się niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację. Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie może dotyczyć kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania.. XIX. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 1. W sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: Przemysław Łyszczyński Zastępcaca Kierownika Działu Techniki Estradowej tel STOŁECZNA ESTRADA ul. Marszałkowska 77/ Warszawa informacje udzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach XX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 1. Oferta musi być napisana w języku polskim pismem czytelnym. 2. Wszystkie zapisane strony oferty, za wyjątkiem oryginału dokumentu, który nie jest wystawiony przez wykonawcę, a stanowi część składową oferty, powinny być opatrzone podpisem wraz z pieczątką osoby lub osób uprawnionych do występowania w obrocie prawnym w imieniu wykonawcy, bądź przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy (w tym przypadku upoważnienie do podpisywania dokumentów musi być dołączone do oferty) oraz kolejno ponumerowane. 3. Osoby podpisujące ofertę winny być uprawnione do zaciągania zobowiązań do wysokości odpowiadającej cenie oferty tj. zgodnie z wypisem z Krajowego Rejestru Sądowego, umową spółki cywilnej, a w przypadku Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, z uwzględnieniem art. 230 kodeksu spółek handlowych. 4. Wszystkie kartki oferty muszą być spięte w sposób uniemożliwiający zdekompletowanie oferty. Strona 7 z 10

8 5. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem wraz z pieczątką osoby uprawnionej i dodatkowo opatrzone datą dokonania poprawki. 6. Złożenie oferty zawierającej rozwiązania alternatywne spowoduje odrzucenie oferty. 7. Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym postanowieniu tylko jedną ofertę. Za równoznaczne ze złożeniem więcej niż jednej oferty przez tego samego wykonawcę zostanie uznana sytuacja, w której ten sam podmiot występuje w dwóch lub więcej ofertach składanych wspólnie lub jest samodzielnym wykonawcą, a jednocześnie jest uczestnikiem oferty wspólnej. XXI. ZALECENIA DOTYCZĄCE OPAKOWANIA I OZNAKOWANIA OFERT. 1. Oferty składane są w jednym egzemplarzu, w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub opakowaniu. 2. Koperta powinna być zaadresowana na adres: STOŁECZNA ESTRADA ul. Marszałkowska 77/79, Warszawa oraz powinna być opisana następująco: Wynajem, montaż, obsługa, demontaż, transport hal namiotowych i namiotów szybkorozkładanych na potrzeby 19. Pikniku Naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik w dniu 9 maja 2015 r. na Stadionie Narodowym w Warszawie. oraz powinna być opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy wraz z numerami telefonów (dopuszcza się odciski pieczęci z nazwą i adresem Wykonawcy). Na kopercie należy dopisać: Nie otwierać przed dniem 31 marca 2015 r. godz Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem ponosi wykonawca. XXII. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT. Oferty należy składać na adres: STOŁECZNA ESTRADA ul. Marszałkowska 77/ Warszawa 1., nie później niż do dnia 31 marca 2015 r. do godz. 10:00. Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do postępowania przetargowego pod warunkiem ich dostarczenia przez pocztę do dnia 31 marca 2015 roku do godz. 10: Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcy bez otwierania. 3. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert ma prawo: 1) wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia z napisem na kopercie WYCOFANIE. 2) zmienić ofertę - powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta, odpowiednio oznakowanych z dopiskiem ZAMIANA. Koperty oznakowane dopiskiem ZAMIANA zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty. XXIII. OTWARCIE OFERT 1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego - STOŁECZNA ESTRADA ul. Marszałkowska 77/ Warszawa 31 marca 2015 roku o godz. 10: Otwarcie ofert jest jawne. 3. Oferty, które nadeszły drogą pocztową w kopertach (opakowaniach) wewnętrznie naruszonych, będą traktowane jako odtajnione i zwrócone wykonawcom bez rozpatrzenia. W przypadku złożenia oferty zamiennej oferty pierwotne względem ofert zamiennych nie będą otwierane. 4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Po otwarciu każdej z ofert zostaną podane do wiadomości zebranym, dane zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy PZP. 5. Zamawiający na wniosek wykonawcy nieobecnego na otwarciu ofert przekaże informacje, o których mowa w pkt. 4). Strona 8 z 10

9 XXIV. WYJAŚNIENIE BADANYCH OFERT, POPRAWIANIE OCZYWISTYCH OMYŁEK PISARSKICH I RACHUNKOWYCH 1. W toku dokonywania badania i oceny złożonych ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Nie dopuszczalne jest prowadzenie miedzy zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem ust. 3, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w treści oferty. Wszelkie żądanie wyjaśnienia będą skierowane do wykonawcy faksem, drogą elektroniczną i na piśmie. 2. Od wykonawców oczekuje się gotowości udzielenia wszelkich żądanych wyjaśnień. Wszelkie żądane przez zamawiającego wyjaśnienia mogą być udzielone za pomocą faksu i niezwłocznie potwierdzone na piśmie. 3. Zamawiający poprawia oczywiste omyłki pisarskie i omyłki rachunkowe w tekście oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty. 4. Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe zgodnie z dyspozycjami zawartymi w art. 88 ustawy PZP. XXV. WYKLUCZENIE WYKONAWCY 1. Zamawiający wyklucza wykonawcę w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP. 2. Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy PZP ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. XXVI. ODRZUCENIE OFERT Zamawiający odrzuca ofertę, w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy PZP. XXVII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia unieważnia się, gdy wystąpi jedna z przesłanek, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP. 2. O unieważnieniu postępowania zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców, którzy: 1) ubiegali się o udzielenie zamówienia w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert; 2) złożyli oferty w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składnia ofert podając uzasadnienie faktyczne i prawne XXVIII. WYBÓR WYKONAWCY Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. XXIX. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY. 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 1). wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firm), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; 2). ewentualnie wykonawcach, których oferty odrzucono, podając uzasadnienie faktycznie i prawne, 3). ewentualnie wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania, podając uzasadnienie faktycznie i prawne jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę. 2. Ponadto Zamawiający informacje, o których mowa w pkt 1 zamieszcza na stronie oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. XXX. POWIADOMIENIE WYKONAWCY O WYGRANIU PRZETARGU Wykonawca, którego oferta została wybrana, zostanie powiadomiony o decyzji zamawiającego. Pismo akceptujące zostanie wysłane bezzwłocznie po zatwierdzeniu wyników przetargu i nie później niż w czasie umożliwiającym podpisanie umowy. Strona 9 z 10

10 XXXI. WZÓR UMOWY 1. Zamawiający wymaga zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ. 2. Przyjmuje się, że zapisy umowy nie zakwestionowane przed złożeniem oferty zostaną przyjęte przez wykonawcę bez zastrzeżeń w chwili jej podpisania. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące wzoru umowy, będą rozpatrywane jak dla całej specyfikacji, zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych. XXXII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. Nie dotyczy. XXXIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PRZY WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. W przypadku, gdy do realizacji zamówienia zostanie wybrana oferta złożona przez konsorcjum, przed podpisaniem umowy, członkowie konsorcjum zobowiązani będą do przedłożenia zamawiającemu umowy konsorcjum. Umowa musi być zgodna w swej treści z wymaganiami określonymi w specyfikacji. Jeżeli przed zawarciem umowy ulegnie zmianie rachunek bankowy wskazany na stornie formularza oferty, Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie Zamawiającego. XXXIV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 1. Wykonawcom, których interes prawny, w uzyskaniu zamówienia, doznał lub może doznać uszczerbku, w wyniku naruszenia przez zamawiającego zasad określonych w ustawie PZP, przepisach wykonawczych oraz specyfikacji, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. XXXV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Do spraw nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.). 2. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca. 3. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 4. Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej. 5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztu udziału w postępowaniu. Załączniki: 1) załącznik nr 1 formularz oferty; 2) załącznik nr 2 wzór umowy; 3) załącznik nr 3 oświadczenie o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp; 4) załącznik nr 4 wykaz zrealizowanych usług; 5) załącznik nr 5 oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej; 6) załącznik nr 6 plan usytuowania namiotów; 7) załącznik nr 7 harmonogram prac montażowych Warszawa, dnia... r.... (podpis osoby upoważnionej) Zatwierdzam w dniu. (podpis osoby upoważnionej) Strona 10 z 10

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. Zamawiający: Politechnika Poznańska pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5 60-965 Poznań NIP 777-00-03-699 www.put.poznan.pl Godziny urzędowania 7.00-15.00 tel. 061 665 3538 fax 061 665 3738 Specyfikacja Istotnych

Bardziej szczegółowo

Część II Zamówienia: Część III Zamówienia:

Część II Zamówienia: Część III Zamówienia: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

Kętrzyn, 30 kwiecień 2014r. Zatwierdził: Wójt Sławomir Jarosik. Zamawiający:

Kętrzyn, 30 kwiecień 2014r. Zatwierdził: Wójt Sławomir Jarosik. Zamawiający: 1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 IP.271.6.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Świętajno Świętajno 104 19-411 Świętajno NIP: 847-16-12-190 REGON: 790671314

Zamawiający: Gmina Świętajno Świętajno 104 19-411 Świętajno NIP: 847-16-12-190 REGON: 790671314 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: ZP.PN.01/13 Gmina Sieroszewice ul. Ostrowska 65 63-405 Sieroszewice

Zamawiający: ZP.PN.01/13 Gmina Sieroszewice ul. Ostrowska 65 63-405 Sieroszewice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Krzemieniewo, 15 październik 2014

Krzemieniewo, 15 październik 2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Gmina Mikołajki Pomorskie ul. Dzierzgońska 2 82-433 Mikołajki Pomorskie

Gmina Mikołajki Pomorskie ul. Dzierzgońska 2 82-433 Mikołajki Pomorskie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Narewka ul. Białowieska 1 17-220 Narewka GK.271.09.2012

Zamawiający: Gmina Narewka ul. Białowieska 1 17-220 Narewka GK.271.09.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Marek Waszkiewicz Burmistrz Stawisk

Marek Waszkiewicz Burmistrz Stawisk SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Gmina Goszczyn ul. Bądkowska 2 05-610 Goszczyn ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: I część zamówienia:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I.1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Zarząd Powiatu Kazimierskiego Ul. T. Kościuszki 12 28-500 Kazimierza Wielka

Zamawiający: Zarząd Powiatu Kazimierskiego Ul. T. Kościuszki 12 28-500 Kazimierza Wielka SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 29 F193 Dokument chroniony prawem autorskim Supra Brokers Sp. z o. o. Wrocław, dnia 30.01.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Bojadła wraz z jednostkami organizacyjnymi

Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Bojadła wraz z jednostkami organizacyjnymi Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia "Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Bojadła wraz z jednostkami organizacyjnymi Gmina Bojadła 66-130 Bojadła, ul. Sulechowska

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Gmina Wymiarki ul. Księcia Witolda 5 68-131 Wymiarki ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia: ID.272.19.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Grójec reprezentowana przez Burmistrza ul. Józefa Piłsudskiego 47 05-600 Grójec

Zamawiający: Gmina Grójec reprezentowana przez Burmistrza ul. Józefa Piłsudskiego 47 05-600 Grójec BF-II.271.1.2012.JW-2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo