Barbara Filipczyk, Jerzy Gołuchowski Akademia Ekonomiczna w Katowicach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Barbara Filipczyk, Jerzy Gołuchowski Akademia Ekonomiczna w Katowicach"

Transkrypt

1 Barbara Filipczyk, Jerzy Gołuchowski Akademia Ekonomiczna w Katowicach MIĘDZYNARODOWE PROJEKTY BADAWCZE W ZAKRESIE E-LEARNINGU REALIZOWANE W KATEDRZE INFORMATYKI AKADEMII EKONOMICZNEJ W KATOWICACH - BARIERY, DOKONANIA, PERSPEKTYWY W artykule przedstawiono bariery, dokonania oraz perspektywy dalszych prac nad wdrożeniem nauczania elektronicznego w Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Tłem rozważań są wyniki międzynarodowych badań prowadzonych w Katedrze Informatyki nad kształceniem elektronicznym. Przedstawiono także ograniczenia organizacyjne i prawne wspomagania studiów wyższych kursami prowadzonymi za pomocą nowoczesnych technologii informatycznych dostrzeżone w toku realizacji projektów badawczych. Wskazano także na niezbędne kierunki zmian uregulowań prawnych oraz organizacji studiów. Prowadząc badania w zespole międzynarodowym, staje się także wobec problemu wdrożenia w Polsce rozwiązań wypracowanych w ramach tych badań. Celem artykułu jest podzielenie się doświadczeniem uzyskanym w toku realizacji projektów z zakresu e-learningu. Chcemy zwrócić uwagę nie tylko na uzyskane rezultaty tych projektów, ale także na bariery ich realizacji oraz perspektywy dalszych prac nad rozszerzeniem studiów z wykorzystaniem e-learningu. Mamy nadzieję, że nasze doświadczenia staną się przydatne także dla innych, zwłaszcza odpowiedzialnych za kształcenie na studiach wyższych. 1. Wprowadzenie Po 15 latach transformacji powraca dyskusja nad kształceniem na poziomie studiów wyższych. Nierzadko padają zarzuty o niskim poziomie studiów wyższych oraz o anachroniczności rozwiązań prawnych, niedostosowaniu polskiego systemu szkolnictwa wyższego do rozwiązań obowiązujących w Unii Europejskiej. Problem ten pojawia się także w kontekście doskonalenia dydaktyki, a zwłaszcza kształcenia wspomaganego technologiami informatycznymi (e-learning). 1

2 O ważności zachodzących zmian w podejściu do kształcenia w społeczeństwie informacyjnym świadczy to, że problematyka zdalnego nauczania stała się przedmiotem polityki europejskiej i znajduje wyraz we wsparciu finansowym projektów badawczych, których celem jest między innymi wypracowanie nowego paradygmatu w zakresie przekazywania wiedzy. Pracownicy Katedry Informatyki od roku 2000 biorą aktywny udział w realizacji międzynarodowych projektów badawczych ukierunkowanych na wdrożenie e-learningu w Akademii Ekonomicznej. Do dnia dzisiejszego zostały zakończone dwa projekty: projekt TRIMAR, projekt rozpoczynają się także prace nad nowymi. Prowadząc wspomniane badania, nie sposób było uniknąć pytania o możliwości wdrożenia w Polsce rozwiązań wypracowanych w ramach badań w zespole międzynarodowym. 2. Uwarunkowania kształcenia permanentnego w świetle realizacji projektu TRIMAR 1 Jak powszechnie wiadomo, o rozwoju organizacji decyduje jego innowacyjność, kreatywność, zdolność do gromadzenia i wykorzystywania wiedzy, co z kolei przede wszystkim zależy od umiejętność, kompetencji i wiedzy pracowników. Te z kolei są wynikiem kształcenia się pracowników, począwszy od edukacji podstawowej, poprzez poszczególne szczeble edukacyjne do indywidualnego zdobywania wiedzy 2. Celem projektu TRIMAR było opracowanie, adresowanego do małych i średnich przedsiębiorstw usługowo-handlowych, inteligentnego systemu szkoleniowego w zakresie wprowadzania i prowadzenia e-marketingu. Szkolenia menedżerów mają w Polsce charakter studiów podyplomowych. Prace nad wspomaganiem menedżerów podjęto, gdyż zauważono, że pomimo świadomości znaczenia e-marketingu decydenci małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) odpowiedzialni za marketing napotykają na trudności związane 1 Projekt TRIMAR(On-line Intelligent Training System for Internet marketing by SMEs sector) UK/00/B/F/PP/129_110 KE (środki funduszu Leonardo da Vinci) Koordynator: Luton University, AE jako Partner, Koordynator z ramienia AE: Jerzy Gołuchowski Termin realizacji: Ziemba E.: Zastosowanie elektronicznego nauczania do szkolenia pracowników w zakresie e-marketingu. W: Systemy wspomagania organizacji SWO Pr. zb. pod red. T. Porębskiej Miąc i H. Sroki.AE Katowice

3 z wprowadzaniem Internetu i jego wykorzystaniem w marketingu. Trudności decydentów SME dotyczą zarówno decyzji szczebla operacyjnego, jak i strategicznego. Fakt ten potwierdziły badania ankietowe przeprowadzone w ramach projektu. Dostarczenie decydentom aktualnej wiedzy na temat e-marketingu oraz rozwijanie umiejętności niezbędnych do podejmowania racjonalnych decyzji w obszarze e-marketingu możliwe jest poprzez studia i szkolenia. System szkoleniowy TRIMAR wspomaga pracowników MŚP w zdobywaniu wiedzy teoretycznej i praktycznej dotyczącej marketingu w Internecie. Małe i średnie firmy mogą bezpłatnie wykorzystywać opracowany system w swojej działalności gospodarczej Oczekuje się, iż opracowany system szkolenia pomoże firmom wprowadzać i prowadzić e-marketing, co z kolei korzystnie wpłynie na efektywność działań marketingowych. Projekt skupił partnerów ze środowiska naukowego oraz małe i średnie firmy z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Portugalii, Słowacji oraz Polski. Koordynatorem projektu był University of Luton. Wśród wyższych uczelni biorących udział w projekcie były: Akademia Ekonomiczna w Katowicach (reprezentowana przez pracowników Katedry Informatyki), South Bank University w Londynie, Westfälische Wilhelms Universität w Munster, Universidade Aberta w Lizbonie, Technical University w Koszycach. Zadania zrealizowane w ramach projektu TRIMAR przedstawia tabela 1. Tabela 1. Zadania i rezultaty zrealizowane w ramach projektu TRIMAR Etapy Zadania Rezultaty prac Rozpoznanie potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie marketingu internetowego Opracowanie studiów przypadków z udziałem małych i średnich firm usługowo-handlowych Identyfikacja problemów występujących w każdym z opracowanych studiów przypadków oraz budowa bazy danych przechowującej poszczególne przypadki Opracowanie systemu oceny wiedzy dotyczącej e-marketingu w małych i średnich firmach (każdy z partnerów przeprowadził ok. 80 badań ankietowych) (każdy z partnerów wspólnie z firmami przeprowadził 15 analiz przypadku) South Bank University (zaprojektowanie oprogramowania i 3

4 5 6 7 Opracowanie wykładów szkoleniowych na temat e-marketingu w firmach Dokonanie ostatecznej oceny systemu oraz jego rozpropagowanie wśród małych i średnich firm Zlokalizowanie opracowanego systemu w języku każdego partnera projektu systemu oceny wiedzy oraz przygotowanie pytań testowych do systemu) 11 wykładów (każdy z partnerów przeprowadził ocenę systemu z co najmniej 10-cioma użytkownikami) Wersje narodowe szkoleń, w tym w j. Polskim Rezultatem badań jest dostępny na stronie internetowej system szkoleniowy dostarczający wiedzy i doskonalący umiejętności rozwiązywania problemów, jakie decydenci napotykają wprowadzając w swojej firmie e-marketing 3. W obecnej wersji korzystanie z systemu jest nieodpłatne. Szkolenia są dostępne dla każdego zainteresowanego. Zasadniczym problemem szerszego wykorzystania systemu jest rozbudowa bazy wiedzy zawierającej materiał szkoleniowy, zwłaszcza bazy przypadków wykorzystywanej w procesie szkolenia metodą case-based learning. 3. Bariery i perspektywy prowadzenia studiów magisterskich w zakresie e-biznesu w świetle realizacji projektu 4 Celem projektu Euromaster in e-business and Cyber-communication było opracowanie programu i treści kształcenia specjalistów e-biznesu i cyberkomunikacji na poziomie studiów magisterskich, tj. specjalistów w zakresie projektowania i realizacji przedsięwzięć gospodarczych w tak zwanej cyberprzestrzeni Koordynatorem projektu był ICHEC-ISC ST-LOUIS - Institut Superieur de Commerce Saint-Louis z Brukseli. W projekcie udział wzięły następujące uczelnie europejskie: Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Uniwersytet w Metz, Uniwersytet w Atenach i Uniwersytet w Luton w Wielkiej Brytanii. Akademia 3 Zob. szerzej Billewicz A., Gołuchowski J., Kania K., Ziemba E., Mullins R.: On-line Intelligent Training System for Internet Marketing by SME's. In: Business Information Systems. Ed.by W.Abramowicz. AE. Poznań Projekt (European Master in e-commerce and Cyber-communication) KE (środki funduszu Leonardo da Vinci) Koordynator: Institute of Multimedia ISC ST LOUIS Brussels, AE jako Partner, Koordynator z ramienia AE: Jerzy Gołuchowski Termin realizacji:

5 Ekonomiczna w Katowicach w projekcie była reprezentowana przez pracowników Katedry Informatyki. Rezultatem projektu jest między innymi 5 : - opracowanie programu kursów (curricula), - zgromadzenie materiałów dydaktycznych i studiowanie współczesnej literatury celem organizacji kursów i opracowania treści kursów, - analizę różnych narzędzi informatycznych dla wyboru odpowiednich dla tworzenia kursów, - rozpoznanie możliwości rozwoju materiałów kursowych przy pomocy narzędzi takich jak: Flash, Power Point, Acrobat, Word oraz edycja treści kursu przy użyciu Word, Power Pint, HTML, - zgromadzenie wiedzy na temat sposobności i zagrożeń wdrażania elektronicznego nauczania zdalnego w Polsce studentów i ludzi biznesu, - opracowanie strony Internetowej dla wspomagania dyseminacji rezultatów Projektu (www.ae.katowice.pl/e-master), - ocena treści kursów oraz platformy e-learningowej Claroline, - organizacja specjalności Biznes Elektroniczny (80 studentów w 2002, 60 w 2003 w AE w Katowicach). Program studiów kierunku e-business /ecommerce Management uzgodniony przez międzynarodowe konsorcjum do realizacji w szkole Institut Superieur de Commerce Saint-Louis Brussels w Belgii, Uniwersytecie w Luton, Uniwesytecie w Metz, Uniwersytecie w Atenach oraz Akademii Ekonomicznej obejmował następujące moduły: - Strategia biznesu elektronicznego (e-commerce Strategy), - Projektowanie baz danych i aplikacji WWW (Web mastering), - Zarządzanie finansowe w biznesie elektronicznym (Financial Management of e-business), - Internet i technologie multimedialne (Internet and Multimedia Technology), - Marketing w Internecie (Internet Marketing), - Strategia dystrybucji i sprzedaży online (Online selling and distribution strategy (logistics), - Krytyczna analiza stron internetowych (Web-sites Critical Analysis), 5 European Master in e-commerce and Cyber-communication - Leonardo da Vinci National Agency/European Commission, Pilot project Final Report. 5

6 - Aspekty prawne gospodarki elektronicznej (Legal aspects of e-commerce). Korzystając ze współpracy z partnerami z uczelni zachodnich w ramach projektu Akademia Ekonomiczna 6 : - pozyskała platformę e-learningowej (systemu LMS oraz narzędzi do opracowania elektronicznych materiałów dydaktycznych), - zakupiła narzędzia do tworzenia materiałów dydaktycznych do tworzenia szkoleń elektronicznych, - program studiów w zakresie e-biznesu, wdrożony z modyfikacjami na studiach dziennych i zaocznych, - materiały dydaktyczne w trybie off-line oraz on-line. W czasie trwania projektu partnerzy porównywali różne metody nauczania off-line oraz programy nauczania off-line w zakresie gospodarki elektronicznej. Okazuje się, że w grupie pięciu krajów (Belgia, Francja, UK, Grecja i Polska) występują znaczne różnice w metodach przekazu wiedzy studentom. Spotkania uczestników projektu były okazją do konfrontacji i dyskusji na temat metod dydaktycznych używanych i rozwijanych w środowisku akademickim. Program studiów wprowadzony na studiach dziennych i zaocznych Akademii Ekonomicznej w Katowicach uwzględnia tylko część rozwiązań uzgodnionych przez międzynarodowe konsorcjum. Wytyczne ministerstwa w zakresie programów studiów uzupełniających wykluczają bowiem możliwość realizacji programu uzgodnionego w ramach międzynarodowego projektu, narzucając konieczność prowadzenia dodatkowych przedmiotów, które nie są realizowane w uczelniach ekonomicznych w Europie Zachodniej. Szczegółowa charakterystyka różnic programowych wykracza poza ramy zakreślone w tym opracowaniu. Zauważmy, że studia na Zachodzie realizowane są w systemie punktowym, w którym wycenia się nakłady pracy studenta w realizacji określonego modułu. Oceniając pracochłonność zajęć, uwzględnia się nie tylko zajęcia w murach uczelni, ale także prace własne oraz naukę na odległość. Wprowadzenie nauczania elektronicznego jest na Zachodzie naturalnym usprawnieniem edukacji. 6 Zob szerzej Gołuchowski J., Pańkowska M., Smolarek M.: Euromaster in e-business and Cyber- Communication - The Distance Learning Project, Distance Learning Workshop The Fourth International Meeting on New Technologies of e-learning Systems and Network Environments, Distance Learning Centre and Department of Computer Systems, Institute of Informatics, in University of Silesia, Poland, Sosnowiec, June

7 W Polsce zarówno studenta, jak i pracownika rozlicza się z liczby godzin zrealizowanych w ramach planowanych zajęć dydaktycznych. Praca własna studenta nie jest zatem także w świetle najnowszych standardów nauczania brana pod uwagę. Narzucone limity kształcenia standardy nauczania są raczej maksymalne a nie minimalne. 4. Perspektywy rozwoju nauczania elektronicznego w AE w Katowicach Obecnie w Katedrze Informatyki podjęto prace nad dwoma kolejnymi projektami określanymi skrótowo jako projekt językowy oraz Web Business Game, zmierzającymi do upowszechnienia kształcenia z wykorzystaniem technologii internetowych. Projekt Languages for ecommerce (Foreign Language Communication on ecommerce web sites), koordynowany przez uczelnię z Finlandii, ma na celu stworzenie platformy nauczania języków obcych, zwłaszcza języka biznesu, z wykorzystaniem cyberprzestrzeni i możliwości pracy uczących się w zespole wirtualnym. Niewątpliwą korzyścią dla Akademii z realizacji tego projektu będzie m.in. opracowanie materiałów do nauczania kolejnego przedmiotu wykładanego na kierunku Informatyka i Ekonometria Web application design. Drugi projekt Web Business Game, koordynowany przez uczelnię z Belgii ma na celu opracowanie gry dydaktycznej wspierającej kształcenie specjalistów e-biznesu. Gra powinna umożliwić uczestnikom zweryfikowanie wiedzy zdobywanej w ramach programu European Master in e-business/e-commerce Management. Stanowić ma zatem rozszerzenie wyników prac uzyskanych w ramach projektu Podjęto także starania zmierzające do doskonalenia umiejętności opracowywania materiałów dydaktycznych oraz prowadzenia nauczania poprzez Internet. Temu zadaniu ma służyć udział w projekcie, którego celem jest wymiana doświadczeń w zakresie metodyki nauczania elektronicznego. Realizacja tych projektów nie obędzie się bez trudności wynikających z niedostosowania polskich rozwiązań prawnych w zakresie szkolnictwa wyższego do rozwiązań europejskich, a także braku niezbędnych warunków organizacyjnych na naszej Uczelni do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem technologii e-learningu. 7

8 Zasadnicza trudność w rozszerzeniu kształcenia wspomaganego technologiami internetowym pojawia się wskutek niemożności zaliczenia zajęć odbywanych w trybie nauczania elektronicznego do czasu zajęć ustalonych w standardach nauczania. Praca studenta z materiałem w postaci nauczania elektronicznego jest zatem traktowana jako coś dodatkowego w stosunku do normalnych zajęć, a nie jako element wykładów i ćwiczeń, odbywanych w innej formie niż zajęcia w sali wykładowej czy ćwiczeniowej. Innym problemem jest planowanie i rozliczanie pracy nauczycieli uczestniczących w tego rodzaju przedsięwzięciu. I nie chodzi tu o trudności techniczne (przeciwnie: znacznie łatwiej jest ustalić rzeczywisty czas pracy nauczyciela prowadzącego np. konsultacje przez Internet), ale organizacyjnoprawne. Nasza uczelnia, podobnie jak inne uczelnie państwowe stoi przed problemem rozwiązywania tego typu problemów. 5. Wnioski Nie sposób prowadzić i wdrażać międzynarodowe prace badawcze nad dydaktyką a przy tym zachować zgodność z obecnymi standardami nauczania. Uczelnia bowiem staje wobec dylematu prowadzenia studiów zgodnie ze standardami wprowadzonymi przez ministerstwo, albo standardami wypracowanymi przez międzynarodowe konsorcja. Konflikt pomiędzy standardami europejskimi i polskimi dostrzegają m.in. M. Rocki i S. Macioł 7. Wydaje się, że bez głębokich zmian w ustawie o szkolnictwie wyższym, uwzględniających doświadczenia zachodnie w prowadzeniu studiów oraz wychodzących naprzeciw pojawiającym się nowym technologiom kształcenia nie można rozwiązać dylematów oraz wdrażać rozwiązań wypracowanych wspólnym wysiłkiem. Zmiany te powinny uwzględniać: 1. stworzenie systemu rozliczania studenta nie z obecności na zajęciach w murach uczelni, lecz z pracy studenta zarówno w domu, jak i na uczelni, 7 Rocki M. Macioł S.: O kierunkach studiów I standardach kształcenia. Głos w dyskusji nad propozycjami Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego. e-mentor, 2004 październik nr 4 (6). 8

9 2. modyfikację standardów nauczania z uwzględnieniem ich dwustopniowości (tam, gdzie studia są dwustopniowe), 3. rezygnację z ustalenia przez ministerstwo maksimum zamiast minimum programowego, 4. stworzenie odpowiedniej infrastruktury, zapewniającej zarówno prowadzenie zajęć w wirtualnych klasach, jak i kontrolowany dostęp do materiałów dydaktycznych wraz z analizą postępów studenta korzystającego z wykładu i ćwiczeń w postaci materiałów elektronicznych. Skuteczne wdrożenie tych zmian to warunek podstawowy, decydujący nie tylko o sensie doskonalenia dydaktyki, ale także warunkujący konkurencyjność polskich uczelni. Abstract This article presents results and experiences in international researches projects about e-learning technology applications: TRIMAR, The new projects education via Internet are presented too: Languages for ecommerce (Foreign Language Communication on ecommerce web sites), Business Game. We discuss constrains in implementation of e-learning solution in our universities and propose organizational modifications and changes in legal regulations determined effective realization of e-learning courses in high education in Poland. BIBLIOGRAFIA: 1. Billewicz A., Gołuchowski J., Kania K., Ziemba E., Mullins R.: On-line Intelligent Training System for Internet Marketing by SME's. In: Business Information Systems. Ed.by W.Abramowicz. AE. Poznań European Master in e-commerce and Cyber-Communication - Leonardo da Vinci National Agency/European Commission, Pilot project Final Report 3. Gołuchowski J., Pańkowska M., Smolarek M.: Euromaster in e-business and Cyber-communication - The Distance Learning Project, Distance Learning 9

10 Workshop The Fourth International Meeting on New Technologies of e-learning Systems and Network Environments, Distance Learning Centre and Department of Computer Systems, Institute of Informatics, in University of Silesia, Poland, Sosnowiec, June Gołuchowski J., Ziemba E.: Inteligentny system szkolenia w zakresie e-marketingu jako narzędzie wzbogacania wiedzy decydentów w MŚP. W: Zastosowania informatyki i analizy systemowej w zarządzaniu. Pr. zb. pod red. J.Studzińskiego, L.Drelichowskiego, O.Hryniewicza. PAN. IBS. Warszawa, Rocki M. Macioł S.: O kierunkach studiów I standardach kształcenia. Głos w dyskusji nad propozycjami Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego. e-mentor, 2004 październik nr 4 (6). 6. Ziemba E., Gołuchowski J.: Case Based Learning oraz Case Based Reasoning w inteligentnym systemie szkoleniowym TRIMAR. W: Informatyka ekonomiczna. Pr. zb. pod red. J. Golińskiego, D.Jelonek i A.Nowickiego. AE Wrocław Ziemba E.: Zastosowanie elektronicznego nauczania do szkolenia pracowników w zakresie e-marketingu. W: Systemy wspomagania organizacji SWO Pr. zb. pod red. T. Porębskiej Miąc i H. Sroki.AE Katowice

E-LEARNING W SZKOLENIACH PRACOWNIKÓW I NAUCZANIU W SZKOŁACH WYśSZYCH. REZULTATY MIĘDZYNARODOWYCH PROJEKTÓW BADAWCZYCH

E-LEARNING W SZKOLENIACH PRACOWNIKÓW I NAUCZANIU W SZKOŁACH WYśSZYCH. REZULTATY MIĘDZYNARODOWYCH PROJEKTÓW BADAWCZYCH E-LEARNING W SZKOLENIACH PRACOWNIKÓW I NAUCZANIU W SZKOŁACH WYśSZYCH. REZULTATY MIĘDZYNARODOWYCH PROJEKTÓW BADAWCZYCH Jerzy Gołuchowski, Małgorzata Pańkowska, Maria Smolarek, Ewa Ziemba Akademia Ekonomiczna

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA WYKORZYSTANIA ZDALNEGO NAUCZANIA W KSZTAŁCENIU STUDENTÓW W DZIEDZINIE BIZNESU ELEKTRONICZNEGO - PROJECT EUROM@STER

KONCEPCJA WYKORZYSTANIA ZDALNEGO NAUCZANIA W KSZTAŁCENIU STUDENTÓW W DZIEDZINIE BIZNESU ELEKTRONICZNEGO - PROJECT EUROM@STER Małgorzata Pańkowska, Maria Smolarek Akademia Ekonomiczna w Katowicach KONCEPCJA WYKORZYSTANIA ZDALNEGO NAUCZANIA W KSZTAŁCENIU STUDENTÓW W DZIEDZINIE BIZNESU ELEKTRONICZNEGO - PROJECT EUROM@STER Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Początki e-learningu

Początki e-learningu E-learning Początki e-learningu Początków nauczania na odległość można doszukiwać się w Stanach Zjednoczonych w latach 80. Technikę tą początkowo wykorzystywało tylko kilka uczelni wyższych. Widząc zainteresowanie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 6.12.2006 r.

Wrocław, 6.12.2006 r. ROZWÓJ E-LEARNINGU NA PRZYKŁADZIE MESI dr Jerzy Ładysz Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu Wrocław, 6.12.2006 r. Budowa gospodarki opartej na wiedzy opiera się m.in. na opracowaniu i efektywnym wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie e-learningu w doskonaleniu kompetencji pracowników na przykładzie rozwiązań TRIMAR

Wykorzystanie e-learningu w doskonaleniu kompetencji pracowników na przykładzie rozwiązań TRIMAR T1T Projekt Jerzy Gołuchowski, Ewa Ziemba Akademia Ekonomiczna w Katowicach Wykorzystanie e-learningu w doskonaleniu kompetencji pracowników na przykładzie rozwiązań TRIMAR Artykuł przedstawia wyniki prac

Bardziej szczegółowo

Ocena efektywności dydaktycznej e-nauczania w opinii studentów

Ocena efektywności dydaktycznej e-nauczania w opinii studentów Izabela Kula, Marlena Plebańska Politechnika Warszawska Ocena efektywności dydaktycznej e-nauczania w opinii studentów W referacie zaprezentowano metodykę i wyniki badania przeprowadzonego wśród studentów

Bardziej szczegółowo

MBA Zarządzanie Strategiczne. Politechnika Gdańska oferuje i zaprasza do uczestnictwa w programie MBA: Zarządzanie Strategiczne.

MBA Zarządzanie Strategiczne. Politechnika Gdańska oferuje i zaprasza do uczestnictwa w programie MBA: Zarządzanie Strategiczne. Zaproszenie na studia MBA MBA Zarządzanie Strategiczne Politechnika Gdańska oferuje i zaprasza do uczestnictwa w programie MBA: Zarządzanie Strategiczne. Prowadzony w języku angielskim Program MBA Politechniki

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA PRACOWNIKÓW W ZAKRESIE E-MARKETINGU

SZKOLENIA PRACOWNIKÓW W ZAKRESIE E-MARKETINGU ZASTOSOWANIE ELEKTRONICZNEGO NAUCZANIA DO SZKOLENIA PRACOWNIKÓW W ZAKRESIE E-MARKETINGU Ewa Ziemba Katedra Informatyki Akademia Ekonomiczna w Katowicach ewa@ae.katowice.pl Streszczenie Przedmiotem niniejszego

Bardziej szczegółowo

Program Leonardo da Vinci

Program Leonardo da Vinci Program Leonardo da Vinci Program Leonardo da Vinci propaguje działania zmierzające do poprawy jakości systemów kształcenia i szkolnictwa zawodowego oraz dostosowania rynku edukacyjnego do wymogów rynku

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020

STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020 STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020 I. CELE STRATEGICZNE W ZAKRESIE NAUKI I WDROŻEŃ Cel strategiczny 1 - Opracowanie i realizacja

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Kierunek studiów: INFORMATYKA Stopień studiów: STUDIA II STOPNIA Obszar Wiedzy/Kształcenia: OBSZAR NAUK TECHNICZNYCH Obszar nauki: DZIEDZINA NAUK TECHNICZNYCH Dyscyplina

Bardziej szczegółowo

www.erasmusplus.org.pl Erasmus+ Szkolnictwo wyższe

www.erasmusplus.org.pl Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Szkolnictwo wyższe Mobilność edukacyjna (KA 1) Mobilność edukacyjna (KA 1) Akcja 1 Wyjazdy studentów na zagraniczne studia i praktyki Akcja 1 Wyjazdy pracowników uczelni i specjalistów z przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA EKONOMICZNA

AKADEMIA EKONOMICZNA w ramach Europejski Funduszu Społeczn oraz w ramach Zintegrowan Programu Operacyjn Rozwoju Regionaln AKADEMIA EKONOMICZNA im. Oskara Lang we Wrocławiu Priorytet II Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany

Bardziej szczegółowo

Rezultaty projektów transferu innowacji. Warszawa, 17 czerwca 2013

Rezultaty projektów transferu innowacji. Warszawa, 17 czerwca 2013 Rezultaty projektów transferu innowacji Warszawa, 17 czerwca 2013 Cel programu Uczenie się przez całe życie Włączenie uczenia się przez całe życie w kształtowanie Unii Europejskiej jako zaawansowanej,

Bardziej szczegółowo

Katedra Pedagogiki Pracy Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie prof. dr hab. Henryk Bednarczyk

Katedra Pedagogiki Pracy Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie prof. dr hab. Henryk Bednarczyk Katedra Pedagogiki Pracy Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie prof. dr hab. Henryk Bednarczyk Technologia kształcenia zawodowego e-repetytorium Spis treści I. Ramowy plan nauczania 1. Cel studiów

Bardziej szczegółowo

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION Uniwersytet Śląski w Katowicach, Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów oraz Akademia Telewizyjna TVP we współpracy z IAE Aix-En-Provence Graduate School of Management jako instytucją walidującą, zapraszają

Bardziej szczegółowo

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION Akademia Telewizyjna, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów, we współpracy z IAE Aix-En-Provence Graduate School of Management jako instytucją walidującą, zapraszają

Bardziej szczegółowo

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego CELE Rozwój oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i praktyk w obszarze edukacji pozaformalnej młodzieży i osób pracujących

Bardziej szczegółowo

ZAKRES NAUCZANIA INFORMATYKI EKONOMICZNEJ NA STUDIACH EKONOMICZNYCH I INFORMATYCZNYCH

ZAKRES NAUCZANIA INFORMATYKI EKONOMICZNEJ NA STUDIACH EKONOMICZNYCH I INFORMATYCZNYCH ZAKRES NAUCZANIA INFORMATYKI EKONOMICZNEJ NA STUDIACH EKONOMICZNYCH I INFORMATYCZNYCH Magdalena Kotnis Wprowadzenie Zakres tematyczny obszaru Informatyki Ekonomicznej jest obszerny. Pierwsze próby zakreślenia

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ NEOFILOLOGII

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ NEOFILOLOGII UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ NEOFILOLOGII A l e k s a n d r a Ł u c z a k Nauczanie języka angielskiego dla celów specjalistycznych. Konstrukcja i ewaluacja programu nauczania. Promotor: Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Plan strategiczny Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, na lata 2014 2020

Plan strategiczny Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, na lata 2014 2020 Plan strategiczny Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, na lata 2014 2020 1. Strategia w odniesieniu do mobilności dobór uczelni/instytucji partnerskich kraje/rejony geograficzne cele i grupy docelowe

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: SYSTEMY INFORMATYCZNE W SŁUŻBIE ZDROWIA I SYSTEMY UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Computer Science Systems in Health Protection and Social Insurance Systems Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Forma

Bardziej szczegółowo

E-edukacja w uczelnianych strukturach dydaktyczno-organizacyjnych na przykładzie WyŜszej Szkoły Logistyki w Poznaniu

E-edukacja w uczelnianych strukturach dydaktyczno-organizacyjnych na przykładzie WyŜszej Szkoły Logistyki w Poznaniu Ryszard Świekatowski WyŜsza Szkoła Logistyki w Poznaniu E-edukacja w uczelnianych strukturach dydaktyczno-organizacyjnych na przykładzie WyŜszej Szkoły Logistyki w Poznaniu W niniejszym opracowaniu przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Nowy okres programowania Europejskiego Funduszu Społecznego. Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej

Nowy okres programowania Europejskiego Funduszu Społecznego. Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej Nowy okres programowania Europejskiego Funduszu Społecznego DOFINANSOWANIE NA DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNĄ JEDNOSTEK NAUKI Priorytety MNiSW w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój stanowią: Podniesienie

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych

Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych Zwięzły opis Studia są odpowiedzią na zapotrzebowanie istniejące na rynku pracowników sektora administracyjnego na poszerzanie

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowy wymiar projektów centralnych programu Erasmus+ warunkiem sukcesu

Międzynarodowy wymiar projektów centralnych programu Erasmus+ warunkiem sukcesu Międzynarodowy wymiar projektów centralnych programu Erasmus+ warunkiem sukcesu Małgorzata Gramala Biuro Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych Uniwersytet Łódzki Spotkanie informacyjne na temat akcji

Bardziej szczegółowo

ZAR ZĄ D ZEN IE N r 37/ 2014 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 2 grudnia 2014 r.

ZAR ZĄ D ZEN IE N r 37/ 2014 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 2 grudnia 2014 r. ZAR ZĄ D ZEN IE N r 37/ 2014 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu tworzenia i prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie

Bardziej szczegółowo

APLIKACJE INFORMATYCZNE W BIZNESIE

APLIKACJE INFORMATYCZNE W BIZNESIE PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA SPECJALNOŚCI APLIKACJE INFORMATYCZNE W BIZNESIE 2-LETNIE STUDIA MAGISTERSKIE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UG Prof. dr hab. Stanisław Wrycza Katedra Informatyki Ekonomicznej Wydział Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Blended learning w uczelni - efektywny sposób integracji kształcenia tradycyjnego z kształceniem na odległość

Blended learning w uczelni - efektywny sposób integracji kształcenia tradycyjnego z kształceniem na odległość Blended learning w uczelni - efektywny sposób integracji kształcenia tradycyjnego z kształceniem na odległość dr Katarzyna Mikołajczyk Dział Rozwoju Edukacji Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Czym jest

Bardziej szczegółowo

Instytut Przedsiębiorczości Cisco

Instytut Przedsiębiorczości Cisco Instytut Przedsiębiorczości Cisco Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie Konferencja: Technologie IT w służbie jakości kształcenia 1 czerwca 2010 Elżbieta Tarnawska Koordynator

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning Discipline seminar 1: Multimedia in education and e-learning Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator dr Maria Zając

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie oprogramowania Adonis firmy BOC w procesie dydaktycznym na Wydziale Zarządzania UW mgr Daria Świderska-Rak dr Wydział Zarządzania UW 1972 powstanie Wydziału w tym okresie wypromowano prawie

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych. 2. Profil kształcenia: ogólnoakademicki.

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. www.frse.org.pl

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. www.frse.org.pl Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji www.frse.org.pl Foundation for the Development of the Education System www.frse.org.pl Program Erasmus Podsumowania 1998-2011 Erasmus w Polsce Wyjazdy 1998/99 2010/11

Bardziej szczegółowo

zajęcia w pomieszczeniu Wykład

zajęcia w pomieszczeniu Wykład Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU E/FPIA/SRT w języku polskim Strategia rozwoju firmy turystycznej w języku angielskim Development strategy of a tourist company USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W

Bardziej szczegółowo

ZREFORMOWANY SYSTEM NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH NA LEKTORATACH NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM

ZREFORMOWANY SYSTEM NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH NA LEKTORATACH NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM ZREFORMOWANY SYSTEM NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH NA LEKTORATACH NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM Rok akademicki 2002/2003 jest drugim rokiem reformy nauczania języków obcych na lektoratach na Uniwersytecie Warszawskim.

Bardziej szczegółowo

Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Lata 2012-2020

Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Lata 2012-2020 Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Lata 2012-2020 1 Spis treści 1. Misja WNP. 3 2. Cele strategiczne.. 4 3. Operacjonalizacja celów strategicznych..5 4. Cel

Bardziej szczegółowo

CELE I TREŚCI NAUCZANIA POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW I. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE, WSPÓLNE DLA OBYDWU ŚCIEŻEK:

CELE I TREŚCI NAUCZANIA POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW I. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE, WSPÓLNE DLA OBYDWU ŚCIEŻEK: CELE I TREŚCI NAUCZANIA POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW PODYPLOMOWYCH STUDIÓW INFOBROKERSTWA I ZARZĄDZANIA INFORMACJĄ I. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE, WSPÓLNE DLA OBYDWU ŚCIEŻEK: 1. Informacja w nauce, społeczeństwie

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie na szkolenie

Zaproszenie na szkolenie Zaproszenie na szkolenie Przygotowanie do certyfikacji z zarządzania projektami (blended learning) Kurs e- learningowy z wykorzystaniem gry symulacyjnej kończący się egzaminem w PMI. Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. Wytyczne do opracowania planów studiów i programów kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich

Bardziej szczegółowo

Krajowe Ramy Kwalifikacji

Krajowe Ramy Kwalifikacji Krajowe Ramy Kwalifikacji wdrażanie problemy - interpretacje Elżbieta Kołodziejska Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia Regulacje prawne Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z 27 lipca 2005 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

e-technologie w Kształceniu Inżynierów otwarte pytania o MOOC w zdalnej edukacji

e-technologie w Kształceniu Inżynierów otwarte pytania o MOOC w zdalnej edukacji EduAkcja. Magazyn edukacji elektronicznej nr 1 (9)/2015, str. 90 94 e-technologie w Kształceniu Inżynierów otwarte pytania o MOOC w zdalnej edukacji Anita Dąbrowicz-Tlałka Politechnika Gdańska anita@pg.gda.pl

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Erasmus+ Szkolnictwo wyższe 2014-2020. Erasmus 2007-2013

Erasmus+ Erasmus+ Szkolnictwo wyższe 2014-2020. Erasmus 2007-2013 Szkolnictwo wyższe Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił między innymi wcześniejsze programy sektorowe Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. Erasmus 2007-2013 Erasmus+ Szkolnictwo

Bardziej szczegółowo

Wydział Matematyki Stosowanej. Politechniki Śląskiej w Gliwicach

Wydział Matematyki Stosowanej. Politechniki Śląskiej w Gliwicach Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej w Gliwicach Wydział Matematyki Stosowanej jeden z 13 wydziałów Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Od kilkunastu lat główną siedzibą Wydziału oraz Instytutu

Bardziej szczegółowo

I. E-learning PROPONOWANE DZIAŁANIA POZIOM CENTRALNY CEL POZIOM JEDNOSTEK

I. E-learning PROPONOWANE DZIAŁANIA POZIOM CENTRALNY CEL POZIOM JEDNOSTEK 10 maja 2013 r. PROPOZYCJE DZIAŁAŃ NA RZECZ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA, PRZYGOTOWANE PRZEZ UCZELNIANY ZESPÓŁ ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA PODSTAWIE RAPORTU Z CZWARTEJ OGÓLNOUNIWERSYTECKIEJ ANKIETY STUDENCKIEJ

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Koncepcja międzyinstytucjonalnego ośrodka wspierania badań Dominika Walec Uniwersytet Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Katalog kompetencji zawodowych (dydaktycznych) zespołu projektowego (kadry dydaktycznej) w zakresie e-learningu

Katalog kompetencji zawodowych (dydaktycznych) zespołu projektowego (kadry dydaktycznej) w zakresie e-learningu opracowanie: mgr inż. Sławomir Gurdała mgr Zbigniew Mikurenda kurs: wprowadzenie do e-kształcenia (20 godzin) Katalog kompetencji zawodowych (dydaktycznych) zespołu projektowego (kadry dydaktycznej) w

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Zastosowanie informatyki w finansach publicznych Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Mgr Edward Czarnecki Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk

Bardziej szczegółowo

Metodologia tworzenia wykładów online

Metodologia tworzenia wykładów online Mieczysław Lech Owoc, Krzysztof Hauke Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu Metodologia tworzenia wykładów online Tworzenie wykładów wymaga stosowania metodologii. Intuicyjne zaprojektowanie wykładu online

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe

Program Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe Program Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 2 Partnerstwa Strategiczne Warszawa, 4,18 lutego 2015 W ramach partnerstw strategicznych dąży się do wspierania opracowywania, przekazywania lub

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie e-learningu we wspomaganiu procesu nauczania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach na przykładzie AE Katowice elearning System

Wykorzystanie e-learningu we wspomaganiu procesu nauczania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach na przykładzie AE Katowice elearning System Wykorzystanie e-learningu we wspomaganiu procesu nauczania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach na przykładzie AE Katowice elearning System Prof. zw. dr hab. inż Celina M. Olszak Dr Kornelia Batko

Bardziej szczegółowo

Projekt Dyslexia for Teachers of English as a Foreign Language i jego znaczenie dla Uniwersytetu Łódzkiego

Projekt Dyslexia for Teachers of English as a Foreign Language i jego znaczenie dla Uniwersytetu Łódzkiego Projekt Dyslexia for Teachers of English as a Foreign Language i jego znaczenie dla Uniwersytetu Łódzkiego Marcin Podogrocki, Uniwersytet Łódzki Seminarium Znaczenie udziału w międzynarodowych sieciach

Bardziej szczegółowo

kierunek PEDAGOGIKA specjalność: PORADNICTWO ZAWODOWE I COACHING KARIERY (studia 2-letnie magisterskie)

kierunek PEDAGOGIKA specjalność: PORADNICTWO ZAWODOWE I COACHING KARIERY (studia 2-letnie magisterskie) kierunek PEDAGOGIKA specjalność: PORADNICTWO ZAWODOWE I COACHING KARIERY (studia 2-letnie magisterskie) Studia na specjalności Poradnictwo zawodowe i coaching kariery umożliwiają zdobycie interdyscyplinarnej

Bardziej szczegółowo

Horyzont 2020, wielkie wyzwanie nie tylko dla Polskiej Nauki

Horyzont 2020, wielkie wyzwanie nie tylko dla Polskiej Nauki Horyzont 2020, wielkie wyzwanie nie tylko dla Polskiej Nauki XII Sympozjum Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych UE (KRAB) Janusz Hołyst, Politechnika Warszawska, Prezes KRAB 14-15 maja 2015,

Bardziej szczegółowo

Kalendarium wydarzeń. rok akademicki 2006/2007

Kalendarium wydarzeń. rok akademicki 2006/2007 Kalendarium wydarzeń rok akademicki 2006/2007 Siódmy rok działalności rok akademicki 2006/2007 Październik 2006 uroczysta Inauguracja roku akademickiego 2006/2007 W nowym roku studia na pierwszym roku

Bardziej szczegółowo

INTERNETOWE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ - ICPA

INTERNETOWE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ - ICPA ICPA Regulamin uczestnictwa Strona 1 z 5 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE INTERNETOWE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ - ICPA realizowanym w pilotażowej edycji na terenie woj. dolnośląskiego w

Bardziej szczegółowo

LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016

LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016 LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016 ZARZĄDZANIE I STOPNIA studia stacjonarne 1 sem. PO-W08-ZZZ-ZP- -ST-IL-WRO (2015/2016) MAP008010W Matematyka 30 MAP008010C Matematyka

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego AGNIESZKA MAZUREK E-LEARNING JAKO NOWOCZESNE NARZĘDZIE WYKORZYSTYWANE W SZKOLENIACH Projekt realizowany

Bardziej szczegółowo

Kompetencje informacyjne jako element założeń programowych KRK dla szkolnictwa wyższego oferta BGPW. Oddział Informacji Naukowej BG PW

Kompetencje informacyjne jako element założeń programowych KRK dla szkolnictwa wyższego oferta BGPW. Oddział Informacji Naukowej BG PW Kompetencje informacyjne jako element założeń programowych KRK dla szkolnictwa wyższego oferta BGPW Oddział Informacji Naukowej BG PW Krajowe Ramy Kwalifikacji - założenia dla studiów technicznych Projekt

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Komunikacja marketingowa i PR

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Komunikacja marketingowa i PR KARTA KURSU (realizowanego w module ) SOCIAL MEDIA (SM) (nazwa ) Nazwa Komunikacja marketingowa i PR Nazwa w j. ang. Marketing communications and public relations Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator mgr

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus+ będzie wspierał:

Program Erasmus+ będzie wspierał: Zawartość Program Erasmus+ będzie wspierał:... 2 EDUKACJA SZKOLNA... 3 Mobilność kadry... 3 Partnerstwa strategiczne... 3 Wsparcie dla reform w obszarze edukacji... 3 SZKOLNICTWO WYŻSZE... 4 Mobilność

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne Wszystkie Katedra Informatyki Stosowanej Dr inż. Marcin Detka. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr pierwszy. Semestr letni Brak Nie

Stacjonarne Wszystkie Katedra Informatyki Stosowanej Dr inż. Marcin Detka. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr pierwszy. Semestr letni Brak Nie KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 202/203 Z-ZIP2-0452 Informatyczne Systemy Zarządzania Produkcją Manufacturing Management

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z platformy e-learning w projekcie Czas Zawodowców Wielkopolskie Kształcenie Zawodowe

Regulamin korzystania z platformy e-learning w projekcie Czas Zawodowców Wielkopolskie Kształcenie Zawodowe Regulamin korzystania z platformy e-learning w projekcie Czas Zawodowców Wielkopolskie Kształcenie Zawodowe Zadania szkół biorących udział w projekcie 1. Realizacja zajęć kształcenia zawodowego z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Bibliotekarze dyplomowani w bibliotekach Krakowa aktywność zawodowa i naukowa

Bibliotekarze dyplomowani w bibliotekach Krakowa aktywność zawodowa i naukowa Bibliotekarze dyplomowani w bibliotekach Krakowa aktywność zawodowa i naukowa » Celem prezentacji jest określenie obszarów aktywności zawodowej i naukowej bibliotekarzy dyplomowanych i dyplomowanych pracowników

Bardziej szczegółowo

Rozwój kształcenia i doradztwa zawodowego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Rozwój kształcenia i doradztwa zawodowego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Rozwój kształcenia i doradztwa zawodowego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Priorytety Jaka jest struktura na poziomie szkolnictwa centralnym zawodowego (PO WER) 1. Strategiczna współpraca z partnerami

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ KOMUNIKACJA MARKETINGOWA

KIERUNEK: ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ KOMUNIKACJA MARKETINGOWA KIERUNEK: ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ KOMUNIKACJA MARKETINGOWA SPECJALNOŚĆ: KOMUNIKACJA MARKETINGOWA ZAKRES PRZEDMIOTOWY MENEDŻER D.S. KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ ZINTEGROWANY SYSTEM KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ

Bardziej szczegółowo

Jolanta Kotlarska, Andrzej Kluza, Arkadiusz Orłowski, Marian Rusek Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Jolanta Kotlarska, Andrzej Kluza, Arkadiusz Orłowski, Marian Rusek Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Jolanta Kotlarska, Andrzej Kluza, Arkadiusz Orłowski, Marian Rusek Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Próba oceny e-edukacji w szkolnictwie wyższym W artykule podjęto próbę określenia i

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: technologia informacyjna na poziomie szkoły średniej.

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: technologia informacyjna na poziomie szkoły średniej. KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Technologia informacyjna 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: inżynierskie 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: 1/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 7. 3. Technologie informacyjne wpływające na doskonalenie przedsiębiorstwa

Wstęp... 7. 3. Technologie informacyjne wpływające na doskonalenie przedsiębiorstwa Spis treści Wstęp.............................................................. 7 1. Przedsiębiorstwo w dobie globalizacji.............................. 11 1.1. Wyzwania globalnego rynku....................................

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus + w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 2 - Partnerstwa Strategiczne

Program Erasmus + w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 2 - Partnerstwa Strategiczne Program Erasmus + w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 2 - Partnerstwa Strategiczne Program Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe Program wspiera działania instytucji partnerskich, które

Bardziej szczegółowo

Przedmiot Ekonomika Przedsiębiorstwa Turystycznego i Rekreacyjnego. studiów 20 5. Turystyka i Rekreacja

Przedmiot Ekonomika Przedsiębiorstwa Turystycznego i Rekreacyjnego. studiów 20 5. Turystyka i Rekreacja Przedmiot Ekonomika Przedsiębiorstwa Turystycznego i Rekreacyjnego kod nr w planie ECTS studiów 20 5 Kierunek Turystyka i Rekreacja Poziom kształcenia II stopień Rok/Semestr I/2 Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny)

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻER INNOWACJI

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻER INNOWACJI Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora zapraszają na PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻER INNOWACJI Warszawa, październik 2011 r. czerwiec 2012 r. PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻER INNOWACJI Studia prowadzone

Bardziej szczegółowo

Program szkoleń dla nauczycieli w formule blended learning

Program szkoleń dla nauczycieli w formule blended learning Program szkoleń dla nauczycieli w formule blended learning Opracowanie: Eleonora Żmijowska-Wnęk Wrocław 2014 SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP... 3 2. CELE OGÓLNE SZKOLENIA... 4 3. METODY PRACY... 4 4. TREŚCI I PRZEWIDYWANE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ

ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKT ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ PODSTAWOWE INFORMACJE skierowany do mikro, małych

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W SEKTORZE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W SEKTORZE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Specjalność PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W SEKTORZE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Opiekun specjalności Prof. dr hab. Mieczysław Przybyła 1 Co to jest przedsiębiorczość? Homo economicus Logiczne myślenie Efektywne

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EKONOMII KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA

WYDZIAŁ EKONOMII KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ EKONOMII KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA Nazwa modułu Informatyka ekonomiczna Nazwa modułu w języku angielskim Kod modułu Kody nie zostały jeszcze przypisane Kierunek studiów Kierunek prawno-ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu. Teoria w parze z praktyką

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu. Teoria w parze z praktyką Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu Teoria w parze z praktyką Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu Powstała w 2001 roku przy współudziale ESIDEC

Bardziej szczegółowo

Projekty doskonalenia organizacji procesu dydaktycznego na przykładzie działań zainicjowanych przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie

Projekty doskonalenia organizacji procesu dydaktycznego na przykładzie działań zainicjowanych przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie Projekty doskonalenia organizacji procesu dydaktycznego na przykładzie działań zainicjowanych przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie Rok 2005, tak jak poprzednie lata, obfitował w polskich uczelniach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020

PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020 PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020 ERASMUS+ Nowy program Unii Europejskiej na lata 2014-2020 Połączył w jedną całość 7 dotychczasowych programów: 2014 2020 E R

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Organizacja i Zarządzanie B7

KARTA PRZEDMIOTU. Organizacja i Zarządzanie B7 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

RANKING PROGRAMÓW MBA 2012

RANKING PROGRAMÓW MBA 2012 RANKING PROGRAMÓW MBA 2012 Pytania dotyczą roku akademickiego 2011/2012. Ankietę należy wypełnić dla każdego programu oddzielnie. Ankieta dotyczy programów, które są aktywne tj. rekrutują studentów i prowadzą

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/FPIA/SRG USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Strategia rozwoju gminy Strategy of development of district Kierunek

Bardziej szczegółowo

O ERA R C A Y C J Y NE N

O ERA R C A Y C J Y NE N NOWE PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020 WYSOKOŚĆ ALOKACJI DLA POLSKI PROGRAMY KRAJOWE PROGRAMY REGIONALE CO NOWEGO? Większa decentralizacja zarządzania funduszami: 60% środków EFRR I 75% EFS będzie zarządzana

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania e-learningowe jako narzędzia rozwoju kompetencji zawodowych. Paweł Czerwony Global New Business Manager

Rozwiązania e-learningowe jako narzędzia rozwoju kompetencji zawodowych. Paweł Czerwony Global New Business Manager v Rozwiązania e-learningowe jako narzędzia rozwoju kompetencji zawodowych Paweł Czerwony Global New Business Manager Funmedia Nasza historia Rynki i produkty Liczba użytkowników Kursy online Fakty Dot.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI AUDYT WEWNĘTRZNY I KONTROLA FINANSOWA

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI AUDYT WEWNĘTRZNY I KONTROLA FINANSOWA ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI AUDYT WEWNĘTRZNY I KONTROLA FINANSOWA Studia Podyplomowe Wydział Zarządzania Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica ADRESACI STUDIÓW Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

Bardziej szczegółowo

Zajęcia na module marketingowym prowadzą pracownicy Katedry Marketingu i Handlu

Zajęcia na module marketingowym prowadzą pracownicy Katedry Marketingu i Handlu Zajęcia na module marketingowym prowadzą pracownicy Katedry Marketingu i Handlu MODUŁ MARKETINGOWY Jaki j e s t cel k s z t a ł c e n i a na m o d u l e? Naszym celem jest przekazanie studentom specjalistycznej

Bardziej szczegółowo

Warsztat GUIDE ME! 8 9 października 2010r. w Łodzi

Warsztat GUIDE ME! 8 9 października 2010r. w Łodzi Warsztat GUIDE ME! 8 9 października 2010r. w Łodzi TEMAT SZKOLENIA Rozpoznanie i analiza potrzeb szkoleniowych Perspektywa organizacji i rynku pracy (obszar 1) Polityka kadrowa i kompetencje trenerskie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MICROSOFT DEVELOPER NETWORK ACADEMIC ALLIANCE MSDN AA

PROGRAM MICROSOFT DEVELOPER NETWORK ACADEMIC ALLIANCE MSDN AA PROGRAM MICROSOFT DEVELOPER NETWORK ACADEMIC ALLIANCE MSDN AA Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Szkoła Nauk Ścisłych Koło Naukowe Informatyków FRAKTAL Opracował : Michał Wójcik, II rok MU IiE CZYM JEST

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Systemy Informatyczne w wytwarzaniu materiałów IT Systems in Materials Produce Kierunek: Kod przedmiotu: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji ZiP2.G8.D8K.06 Management and Production Engineering

Bardziej szczegółowo

-ogólna charakterystyka i zasady finansowania

-ogólna charakterystyka i zasady finansowania Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Projekty partnerskie Leonardo da Vinci -ogólna charakterystyka i zasady finansowania Projekty partnerskie LdV (1)

Bardziej szczegółowo

Nauczanie rachunkowości na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie

Nauczanie rachunkowości na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie Nauczanie rachunkowości na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie Prof. dr hab. K. Winiarska, dr M. Kaczmarek 1. Historia Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Przetwarzanie dokumentów XML i zaawansowane techniki WWW

KARTA KURSU. Przetwarzanie dokumentów XML i zaawansowane techniki WWW KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Przetwarzanie dokumentów XML i zaawansowane techniki WWW XML processing and advanced web technologies Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator dr Maria Zając Zespół dydaktyczny:

Bardziej szczegółowo

Model wdrożenia strategii e-learningowej na przykładzie Akademii Ekonomicznej w Krakowie

Model wdrożenia strategii e-learningowej na przykładzie Akademii Ekonomicznej w Krakowie Jerzy Skrzypek Akademia Ekonomiczna w Krakowie Model wdrożenia strategii e-learningowej na przykładzie Akademii Ekonomicznej w Krakowie W marcu 2006 roku zostało powołane Centrum e-edukacji Akademii Ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

LearnIT project PL/08/LLP-LdV/TOI/140001

LearnIT project PL/08/LLP-LdV/TOI/140001 LearnIT project PL/08/LLP-LdV/TOI/140001 Newsletter Wydanie 3 Lipiec 2009 Drogi czytelniku, Przedstawiamy Ci trzecie wydanie biuletynu LearnIT. Chcemy powiedzieć Ci więcej o LMS wybranym do projektu Claroline

Bardziej szczegółowo

Platformy e-learningowe nowe możliwości wzbogacania oferty dydaktycznej w bibliotece akademickiej. Seminarium PolBiT Warszawa, 18-19.03.

Platformy e-learningowe nowe możliwości wzbogacania oferty dydaktycznej w bibliotece akademickiej. Seminarium PolBiT Warszawa, 18-19.03. Platformy e-learningowe nowe możliwości wzbogacania oferty dydaktycznej w bibliotece akademickiej Seminarium PolBiT Warszawa, 18-19.03.2010 Wybrane pola zastosowań e-learningu typowe indywidualne bądź

Bardziej szczegółowo

jakością kształcenia Przemysław Rzodkiewicz 20 maja 2013,Warszawski Uniwersytet Medyczny

jakością kształcenia Przemysław Rzodkiewicz 20 maja 2013,Warszawski Uniwersytet Medyczny Dobre i złe ł praktyki ki funkcjonowania wewnętrznego systemu zarządzania jakością kształcenia Przemysław Rzodkiewicz 20 maja 2013,Warszawski Uniwersytet Medyczny PLAN PREZENTACJI 1. Strategia uczelni

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie innowacją Adaptacja i zastosowanie sprawdzonych rozwiązań hiszpańskich na gruncie polskim

Zarządzanie innowacją Adaptacja i zastosowanie sprawdzonych rozwiązań hiszpańskich na gruncie polskim Zarządzanie innowacją Adaptacja i zastosowanie sprawdzonych rozwiązań hiszpańskich na gruncie polskim Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYBORCZY. Kandydata na Rektora Prof. dr. hab. Bronisława Marciniaka

PROGRAM WYBORCZY. Kandydata na Rektora Prof. dr. hab. Bronisława Marciniaka PROGRAM WYBORCZY Kandydata na Rektora Prof. dr. hab. Bronisława Marciniaka MIJAJĄCA KADENCJA 2008-2012 2/38 MIJAJĄCA KADENCJA LICZBA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW [tys.] STUDENCI RAZEM: 46,8 RAZEM: 48,4 DOKTORANCI

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Nauczyciel mianowany: Magdalena Anna Płatonow Zajmowane stanowisko: nauczyciel bibliotekarz Miejsce pracy: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Program Grundtvig. Podstawowa oferta Programu Grundtvig na 2013 rok. Warszawa, 4 grudnia 2012

Program Grundtvig. Podstawowa oferta Programu Grundtvig na 2013 rok. Warszawa, 4 grudnia 2012 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Grundtvig Podstawowa oferta Programu Grundtvig na 2013 rok Warszawa, 4 grudnia 2012 STRUKTURA PROGRAMU UCZENIE

Bardziej szczegółowo