HALE. Namiotowe. Niezbêdne Informacje

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "HALE. Namiotowe. Niezbêdne Informacje"

Transkrypt

1 HALE Namiotowe Niezbêdne Informacje

2 Witam Ciê w informatorze o halach namiotowych. Jest to poradnik inwestycyjny, który u³atwi Tobie wybór oraz budowê odpowiedniej dla Twoich wymagañ hali. Mam nadziejê, e dziêki poni szym radom bêdziesz móg³ szybciej i sprawniej wybudowaæ zrealizowaæ swoj¹ inwestycjê. Oto kilka s³ów o mnie: budow¹ hal namiotowych zajmujê siê od 11 lat. Posiadam wiedzê, która mo e Tobie bardzo pomóc skutecznej realizacji swoich potrzeb. Napisa³em ten poradnik z dwóch powodów: Po pierwsze od wielu lat wszyscy klienci zadaj¹ bardzo podobne pytania. Odpowiedzi na najczêœciej zadawane znajdziesz w³aœnie tutaj. Drugim powodem, jest mój ograniczony czas na rozwi¹zywanie wszelkich w¹tpliwoœci moich klientów. Dlatego stworzy³em ten poradnik, abyœ móg³ w ka dej chwili odnaleÿæ w nim to czego szukasz. Czytaj¹c informator dowiesz siê, e aby zrealizowaæ budowê hali musisz przejœæ przez 3 wa ne etapy tej inwestycji: wybór rodzaju inwestycji wybór w³aœciwej oferty realizacjê budowy hali wraz z jej w³aœciwym odbiorem strona 2 / 10

3 Oczywiœcie, wa nym aspektem jest cena, ale poza cen¹ jest jeszcze kilka bardzo wa nych elementów, na które powinieneœ zwróciæ uwagê aby podj¹æ w³aœciw¹ decyzjê. W poradniku przedstawiê Ci gotowe przyk³ady zrealizowanych inwestycji, problemów z jakimi spotka³ siê inwestor oraz gotowymi przyk³adami naszych rozwi¹zañ. Je eli stajesz przed wyborem rodzaju hali, to w informatorze znajdziesz wszystkie wskazówki, które s¹ potrzebne do podjêcia w³aœciwej decyzji. 1 Wybór rodzaju inwestycji Do wyboru masz wiele rodzajów hal takich jak hala murowana czy hala oparta na konstrukcji stalowej z p³yty warstwowej. S¹ to rozwi¹zania wymagaj¹ce pozwolenia na budowê, a w zwi¹zku z tym zakupienia projektu hali i instalacji oraz wykonania mapek geodezyjnych, zniwelowania terenu wykonania fundamentów, wynajêcia kierownika budowy, realizacji inwestycji a nastêpnie druga po³owa obowi¹zków na³o onych przez polskiego ustawodawcê - mo naby rzec, ciê sza! Czyli dokonanie w³aœciwego odbioru hali. Z mojego doœwiadczenia wiem, e 90% inwestycji nie jest odbieranych podczas pierwszej kontroli, czy to inspektorów nadzoru budowlanego, stra y po arnej czy innych s³u b. Tego rodzaju problemów unikasz stawiaj¹c np. halê namiotow¹. Ostatecznym, bardzo wa nym aspektem jest u ytkowanie hali oraz jej koszty. Elewacjê szczególnie hali murowanej trzeba regularnie odnawiaæ. Najwiêkszym kosztem hali jest jednak podatek od nieruchomoœci, który zale nie od gminy waha siê w przedziale od 6-25 z³ rocznie za m2. W przypadku hali 1000 m2 jest to koszt nawet do z³ rocznie! strona 3 / 10

4 W wachlarzu propozycji istniej¹ tak e hale namiotowe. Tutaj do wyboru mamy dwa rozwi¹zania: - hale stalowe - hale aluminiowe. Poni ej przedstawiam podstawowe ró nice: rodzaj hali aluminiowa stalowa posadowienie do utwardzonego wypoziomowanego pod³o a ze wzglêdu na ciê ar sugeruje siê wykonanie fundamentów czas monta u do 1000 m2 12 godzin! w zale noœci od firmy, postawienie hali 1000 m2 trwa nawet kilka tygodni ywotnoœæ dodatkowe uwarunkowania 100 lat i wiêcej (brak korozji anodowanego aluminium) brak. halê aluminiow¹ mo na postawiæ w praktycznie ka dych warunkach! stal czarna ocynkowana - od kilku do kilkudziesiêciu lat pod warunkiem nieuszkodzenia powierzchni ocynku. specjalne wymagania dotycz¹ce wjazdu sprzêtu ciê kiego - dÿwigów, transportu - odpowiednia szerokoœæ oraz utwardzenie szlaków komunikacyjnych. cena dro sza 30-40% taniej mobilnoœæ / zmiana lokalizacji (miejsca u ytkowania) sprzeda bezproblemowa - demonta 1000 m2 trwa 12h bardzo aktywny i rotuj¹cy rynek wtórny hal aluminiowych - bezproblemowa sprzeda! k³opotliwa - ponowny dostêp sprzêtu ciê kiego - pozostaj¹ce fundamenty, wymaganie wykonania fundamentów w miejscu nowej lokalizacji sprzeda praktycznie niemo liwa - lub w cenie z³omu. strona 4 / 10

5 W przypadku obydwu powy szych rozwi¹zañ znikaj¹ problemy zwi¹zane z pozwoleniem na budowê i zwi¹zane z tym w/w trudnoœci. Jeden z naszych klientów poszukiwa³ zadaszenia magazynu maszyn rolniczych. Ograniczenia wynikaj¹ce z planu zagospodarowania przestrzennego, a przez to brak mo liwoœci uzyskania warunków zabudowy, zmusi³y go do poszukiwania alternatywnych rozwi¹zañ. Pomogliœmy rozwi¹zaæ mu tê kwestiê proponuj¹c halê namiotow¹ aluminiow¹. Klient otrzyma³ wype³niony przez nas druk zg³oszenia konstrukcji budowlanej nie wymagaj¹cej pozwolenia na budowê a po miesi¹cu od podjêcia decyzji hala spe³nia³a ju swoje zadanie. Hale namiotowe zgodnie z polskim prawodawstwem mo na postawiæ, jako konstrukcje tymczasowe (które nie s¹ trwale zwi¹zane z gruntem) na podstawie zg³oszenia, którego wa noœæ wynosi cztery miesi¹ce. W zwi¹zku w powy szym, od tego typu konstrukcji nie odprowadza siê podatku od nieruchomoœci (czyli wy ej wspomnianej kwoty od z³ za 1000 m2 halê rocznie). Co cztery miesi¹ce nale y odnawiaæ zg³oszenie - a urzêdnicy mog¹ za ¹daæ przesuniêcia hali np o 5cm. Mogê Tobie powiedzieæ, e 95% klientów decyduje siê na pierwsze zg³oszenie bez odœwie ania jego co 4 miesi¹ce a hala stoi 5, 15 i wiêcej lat bez adnych problemów. Jak widzisz, argumentów przemawiaj¹cych za wyborem hali namiotowej aluminiowej jest wiele - decyzja nale y do Ciebie. Kolejne pytanie to kto tê halê postawi. Ofert na rynku jest coraz wiêcej... kogo wybraæ? To temat nastêpnego dzia³u mojego poradnika. Je eli uwa asz, e hala namiotowa aluminiowa nie jest najlepszym rozwi¹zaniem to dalsza lektura tego tekstu nie ma sensu. strona 5 / 10

6 2 Wybór oferty Ofert hal namiotowych aluminiowych jest bardzo wiele. Wiêkszoœæ firm to producenci dzia³aj¹cy od kilku miesiêcy do 2-3 lat. Warto wybraæ firmê, która dysponuje wieloletnim doœwiadczeniem. Istot¹ oferty jest jej jasnoœæ i czytelnoœæ. Najwa niejszy jest opis wszelkich parametrów hali (typu odpornoœæ na œnieg i wiatr) oraz nieukrywanie ew. dop³at za kolory plandeki lub blachy, zabezpieczenie antykorozyjne profili (anodowanie) czy mo liwoœæ wykonania dodatkowych us³ug takich jak np. oœwietlenie, alarm, orynnowanie czy realizacja specjalnych zamówieñ jak ró ne wysokoœci boku czy monta okien, drzwi, specjalistycznych bram. Jeden z moich klientów, dla którego robiliœmy halê aluminiow¹ stosowan¹, jako zadaszenie kortu tenisowego, chcia³, aby oferta zawiera³a koszt wykonania oœwietlenia. Klient nie zna³ wymagañ, jakie powinno spe³niaæ takie oœwietlenia. Profesjonalna firma wykona³a dla nas projekt oœwietlenia bez adnych dodatkowych kosztów. Potrzebujesz oœwietliæ swoj¹ halê - nie musisz znaæ przepisów! Dostosujemy je do potrzeb twojego magazynu, hali produkcyjnej czy restauracji. To samo dotyczy wykonania systemów alarmowych. strona 6 / 10

7 Jednym z wa niejszych aspektów w przypadku wyboru oferty, jest parametr odpornoœci na œnieg oraz wiatr, atesty na stosowane materia³y (szczególnie te dotycz¹ce palnoœci u ytych materia³ów) czy okres gwarancji. Bardzo czêst¹ praktyk¹ stosowan¹ wœród producentów hal namiotowych jest ukryta w opisie oferty drobnym druczkiem odpornoœæ hali na œnieg. G³ównie ze wzglêdu na trudnoœci konstrukcyjne oraz technologiczne wykonania hal w wysokich normach odpornoœci czyli 90, 120 czy 160 kg / m2 naporu œniegu. Tylko kilku polskich producentów potrafi wykonaæ halê spe³niaj¹c¹ wymogi normy dla danego regionu. Niejednokrotnie widywa³em oferty, w których oferent informowa³, e hala ca³oroczna spe³nia warunki œniegowe o parametrach 20 kg / m2, gdzie hala spe³niaj¹ce ten parametr mo e siê zawaliæ przy opadzie œniegu o gruboœci nawet 5 cm. Najni szy parametr odpornoœci œniegowej dla Polski to 70 kg / m2. W przypadku katastrofy budowlanej, ca³a odpowiedzialnoœæ KARNA ci¹ y na inwestorze. Warto siê zastanowiæ, czy chcemy ryzykowaæ bezpieczeñstwo nas samych i pracowników, ogromne straty finansowe (w postaci uszkodzonej hali oraz towaru czy maszyn pod ni¹ przetrzymy-wanych). Jak zapobiedz tragedii i unikn¹æ odpowiedzialnoœci karnej? Wiêcej informacji o zawalonych halach znajdziesz na stronie namiotowahala.pl strona 7 / 10

8 Kolejnym wa nym parametrem, o którym nie wspomina siê w ofertach, to zabezpieczenie antykorozyjne profili aluminiowych, czyli anodowanie* - zwróæ na to szczególn¹ uwagê. *Anodowanie to wytwarzane bardzo twardej powierzchni antykorozyjnej (w procesie elektro-chemicznym) warstwy tlenku aluminium, która idealnie zabezpiecza aluminium przed dalszym utlenianiem. W praktyce oznacza to, e hala nie rdzewieje, a w rzeczywistoœci decyduje o tym, e za 5-10 lat nie bêdziesz musia³ wydawaæ pieniêdzy na jej zabezpieczanie lup kupno nowej hali. Hale, jak ka dy produkt na rynku posiadaj¹ gwarancjê. Najczêœciej jest to okres 12 miesiêcy. Ale s¹ te firmy udzielaj¹ce gwarancji nawet na 36 miesiêcy (na konstrukcjê oraz poszycie hali). Warto dowiedzieæ siê, czy gwarancja obejmuje ca³¹ halê. Finansowanie / Koszty Je eli nie chcesz inwestowaæ swoich œrodków w 100% inwestycji sprawdÿ mo liwoœæ Leasingowania hali lub Factoringu. Wiele naszych inwestycji realizowanych jest pod koniec roku w œrodku srogiej zimy, gdzie ze wzglêdu na warunki atmosferyczne nie ma mo liwoœci realizacji adnej innej inwestycji. Moment koñca roku, gdzie trzeba wydatkowaæ œrodki bud etowe przeznaczone na bie ¹cy rok, lub gdy po prostu poszukuje siê kosztów, jest tak e dobrym etapem do rozpatrzenia oferty hal namiotowych. Stawia³em halê przy -18 stopniowym mrozie oraz pokrywie œniegowej siêgaj¹cej strona 8 / 10

9 3 Realizacja inwestycji W trakcie realizacji inwestycji (która w przypadku hal namiotowych aluminiowych trwa z regu³y 1 dzieñ) warto sprawdziæ wszelkie zobowi¹zania wynikaj¹ce z oferty lub umowy podpisanej z producentem. Prawid³owe wykonanie i monta hali, przytwierdzenie jej do gruntu, sprawdzenie napiêcia lin stê aj¹cych, wyst¹pienia ewentualnej perforacji PLANDEKI dachowej, wykonania bram wjazdowych i ich mobilnoœci, przekazania inwestorowi istotnych certyfikatów m.in. wynikaj¹cych z normy atestu o niskiej palnoœci. Atest, który bêdzie potrzebny w przypadku niezapowiedzianej wizyty stra aków! Po w³aœciwym sprawdzeniu wszystkich wa nych aspektów dla funkcjonowania hali oraz jej odbioru, zalecamy wystawienie odpowiedniej opinii na forach czy stronie producenta! Przyk³adowe atesty strona 9 / 10

10 Mam nadziejê, e treœæ powy szego poradnika by³a dla Ciebie pomocna. Bêdê go aktualizowaæ w miarê otrzymywania od klientów wa nych pytañ oraz w³asnych spostrze eñ w trakcie realizacji naszych hal namiotowych. Z powa aniem Ryszard Humiñski strona 10 / 10

Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu? Poradnik dla konsumenta. www.zbp.pl

Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu? Poradnik dla konsumenta. www.zbp.pl Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu? Poradnik dla konsumenta Zawartoœæ: S³owniczek Wstêp Co to znaczy nadmiernie siê zad³u yæ? Kogo dotyczy ten problem? Problem nasycenia kredytami gotówkowymi w Polsce

Bardziej szczegółowo

Piotr Szulec. Poradnik inwestora. W co inwestowaæ czyli abc inwestycji

Piotr Szulec. Poradnik inwestora. W co inwestowaæ czyli abc inwestycji Piotr Szulec Poradnik inwestora W co inwestowaæ czyli abc inwestycji Warszawa 2004 1 Broszura zosta³a wydana w celach edukacyjnych. Informacje w niej zawarte maj¹ charakter ogólny. Publikacja zosta³a wydana

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 2: ród³a kapita³u obcego

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 2: ród³a kapita³u obcego GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI Tom 23 2007 Zeszyt 2 PATRYCJA B K* Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 2: ród³a kapita³u obcego S³owa

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej 2 Monitoring i nowoczesne systemy alarmowe SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-08-9 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI Tom 23 2007 Zeszyt 1 PATRYCJA B K* Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego

Bardziej szczegółowo

Najlepszy wybór to BETON KOMÓRKOWY

Najlepszy wybór to BETON KOMÓRKOWY Najlepszy wybór to BETON KOMÓRKOWY Szanowni Pañstwo Oddajemy do Pañstwa r¹k kolejny, szósty numer Poradnika dla buduj¹cych z betonu komórkowego. Jako redaktor naczelny tego Poradnika, a zarazem Prezes

Bardziej szczegółowo

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw Jacek Gnich Warszawa 2002 1 Autorzy Jacek Gnich Redakcja i korekta Aleksander o³nierski Copyright by Polska

Bardziej szczegółowo

Oœwietlenie w szkole Oprawy Stan prawny Z³udzenia

Oœwietlenie w szkole Oprawy Stan prawny Z³udzenia ISSN 1731-9366 Kwartalnik Klubu Œwiat³a www.klubswiatla.pl nr 1 (2) / wiosna 2004 wydawany przez Philips Lighting Farel Mazury e Oœwietlenie w szkole - str.8 Oprawy do oœwietlenia obiektów dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy nr 05 (43) Maj 2013 miesiêcznik bezp³atny nak³ad 25 tys. egzemplarzy ISSN 2081-2280 Nowy zak³ad nowe miejsca pracy Firma Van Heyghen Stal Polska rozpoczê³a realizacjê inwestycji w Stargardzkim Parku Przemys³owym.

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów WARSZAWA 2003 1 Autorzy Wojciech Dziemianowicz Tomasz Kierzkowski Robert Knopik Redakcja Tomasz Kierzkowski Recenzent

Bardziej szczegółowo

www.kurspozycjonowania.pl

www.kurspozycjonowania.pl Darmowy Kurs Pozycjonowania pozwoli Ci posi¹œæ w 14 dni wiedzê dziêki której Twoja strona zdobêdzie pierwsze miejsce w wyszukiwarce i wreszcie zacznie dla ciebie zarabiaæ! W kursie zebra³em dla Ciebie

Bardziej szczegółowo

Nr 6. Grudzień 2002 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT

Nr 6. Grudzień 2002 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Nr 6. Grudzień 2002 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Inter Cars Wiadomoœci Bez kompleksów do Unii Europejskiej Tomasz Piluch Kierownik Sprzedaży Części do Samochodów Osobowych Inter Cars S.A. Zbliża się koniec

Bardziej szczegółowo

NR 6 CZERWIEC 2010 strona 1 NR 6 CZERWIEC 2010. informatyki œledczej. Napisz do nas. Magazyn. informatyki œledczej. redakcja@mediarecovery.

NR 6 CZERWIEC 2010 strona 1 NR 6 CZERWIEC 2010. informatyki œledczej. Napisz do nas. Magazyn. informatyki œledczej. redakcja@mediarecovery. NR 6 CZERWIEC 2010 strona 1 NR 6 CZERWIEC 2010 Magazyn informatyki œledczej Zmiany na rynku computer forenscic Hakerzy skazani Notowana na nowojorskiej gie³dzie Guidance Software za ponad 12 milionów dolarów

Bardziej szczegółowo

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26]

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26] I S S N 1 2 3 2-0 1 6 1 e g z e m p l a r z b e z p ³ a t n y Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza paÿdziernik 2011 nr 10 Mieczys³aw Szatanek, prezes ORL w Warszawie:

Bardziej szczegółowo

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013 Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 20072013 Regionalne Centrum Informacji Europejskiej Koszalin 2008 Wydawca: Agencja WydawniczoReklamowa SAGITTARIUS

Bardziej szczegółowo

ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW

ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW Instytut Inicjatyw Pozarz¹dowych Warszawa 2009 ISBN 978-83-928562-0-7 Copyright by Instytut Inicjatyw Pozarz¹dowych Wydanie pierwsze

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 4 7. Telekomunikacja. Grzegorz Kantowicz Dogoniæ Europê... 8 12 VIII Kongres INFOTELA

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 4 7. Telekomunikacja. Grzegorz Kantowicz Dogoniæ Europê... 8 12 VIII Kongres INFOTELA SPIS TREŒCI Warto wiedzieæ, e...... 4 7 Telekomunikacja INDEKS 345237 numer 3 (103), rok dziesi¹ty lipiec/wrzesieñ 2009 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA

Bardziej szczegółowo

BEZP ATNY INFORMATOR SAMORZ DOWY GMINY POLICE NR 1/01 STYCZEÑ 2001

BEZP ATNY INFORMATOR SAMORZ DOWY GMINY POLICE NR 1/01 STYCZEÑ 2001 BEZP ATNY INFORMATOR SAMORZ DOWY GMINY POLICE NR 1/01 STYCZEÑ 2001 W numerze: Co to jest Master Plan? s. 2 Gmina ma w³asny plan gospodarki wodno-œciekowej. Na takiwej podstawie mo na myœleæ powa nie o

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Kantowicz. Mieczys³aw Borkowski. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz

Grzegorz Kantowicz. Mieczys³aw Borkowski. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz INDEKS 345237 numer 1 (101), rok dziesi¹ty styczeñ/marzec 2009 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. M. Kantowicz, G. Kantowicz ul. Stawowa 110,

Bardziej szczegółowo

Sport Court przedstawicielem Sport Court jest Sport Grupa, Sport Grupa ISO 9001 FIBA FESI IAKS Sport Court FIBA USA Volleyball NCAA ITF IBF IHF AFC

Sport Court przedstawicielem Sport Court jest Sport Grupa, Sport Grupa ISO 9001 FIBA FESI IAKS Sport Court FIBA USA Volleyball NCAA ITF IBF IHF AFC syntetyczne Nawierzchnie Sportowe Sport Court to amerykañska firma z ponad trzydziestoletnim doœwiadczeniem, specjalizuj¹ca siê w produkcji syntetycznych, profesjonalnych nawierzchni sportowych. Na swoim

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA POLSKIM RYNKU ZNACZENIE I TENDENCJE ROZWOJU

FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA POLSKIM RYNKU ZNACZENIE I TENDENCJE ROZWOJU 42 FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA POLSKIM RYNKU ZNACZENIE I TENDENCJE ROZWOJU Publikacja jest kontynuacj¹ serii wydawniczej Zeszyty PBR-CASE Fundacja Naukowa CASE Centrum Analiz Spo³eczno-Ekonomicznych 00-944

Bardziej szczegółowo

Logistyczne wyzwania w zatrudnianiu pracowników tymczasowych

Logistyczne wyzwania w zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1 PRZEGLĄD TYGODNIOWY AKTUALNOŚCI INFORMACJE WYDARZENIA piątek 27 września 2013 Nr 13 (51) Logistyczne wyzwania w zatrudnianiu pracowników tymczasowych Znalezienie pracowników dobrych jakoœciowo, o wysokiej

Bardziej szczegółowo

pracownicy firmy wykonuj¹cej prace komentuje J. Jokœ. Burmistrz apeluje do mieszkañców, i nie przekraczali wyznaczonych barier bezpieczeñstwa.

pracownicy firmy wykonuj¹cej prace komentuje J. Jokœ. Burmistrz apeluje do mieszkañców, i nie przekraczali wyznaczonych barier bezpieczeñstwa. Kontrakt na halê Burmistrz Krotoszyna podpisa³ umowê z firm¹, która zmodernizuje Zespó³ Szkó³ nr 3 i wybuduje halê sportow¹. Spó³ka Pre-Fabrykat spod Karpacza wykona inwestycjê za 16 mln 509 tys. z³. s.2

Bardziej szczegółowo

Andrzej B. Nowakowski Przewodnicz¹cy Rady OIIB

Andrzej B. Nowakowski Przewodnicz¹cy Rady OIIB Szanowne Kole anki, Szanowni Koledzy, Nie zamierzam ukrywaæ mojej radoœci z faktu, i tym razem mam do przekazania wy³¹cznie dobre wiadomoœci. Na wstêpie pragnê przede wszystkim serdecznie podziêkowaæ Kole

Bardziej szczegółowo

FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da. Oferuj¹cy oraz Zarz¹dzaj¹cy budow¹ Ksiêgi Popytu

FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da. Oferuj¹cy oraz Zarz¹dzaj¹cy budow¹ Ksiêgi Popytu FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje siê 2.916.000 Akcji Serii D ( Akcje Oferowane ) z wy³¹czeniem prawa poboru

Bardziej szczegółowo

Rafako S.A. Kupuj 22,00 PLN. Raport analityczny 01.12.2005. Wyniki I-III kwarta³ów 2005. Zdobyte kontrakty - to dopiero pocz¹tek

Rafako S.A. Kupuj 22,00 PLN. Raport analityczny 01.12.2005. Wyniki I-III kwarta³ów 2005. Zdobyte kontrakty - to dopiero pocz¹tek GPW: RFK REUTERS: RAFA.WA BLOOMBERG: RFK PW 01.12.2005 Raport analityczny Rafako S.A. Kupuj 22,00 PLN Rafako S.A. 20,00 18,50 17,00 15,50 14,00 12,50 11,00 9,50 8,00 6,50 5,00 1 sty 20 lut 10 kwi 30 maj

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW

INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW BIZNES I GOSPODARKA INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW ISSN-1734-218X 65 lipiec-sierpieñ 2011 PUNKTY URZÊDU MIASTA KRAKOWA PUNKT OBS UGI PRZEDSIÊBIORCY w Centrum Administracyjnym Urzêdu Miasta Krakowa ul.

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW ŒRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW Gdañsk 2001 Opracowanie Anna Hutyra Centrum Euro Info

Bardziej szczegółowo

POLITYKA FINANSOWA W OKRESIE TRANSFORMACJI DOŒWIADCZENIA LAT DZIEWIÊÆDZIESI TYCH

POLITYKA FINANSOWA W OKRESIE TRANSFORMACJI DOŒWIADCZENIA LAT DZIEWIÊÆDZIESI TYCH POLITYKA FINANSOWA W OKRESIE TRANSFORMACJI DOŒWIADCZENIA LAT DZIEWIÊÆDZIESI TYCH Praca zbiorowa pod kierownictwem naukowym Andrzeja Wernika Instytut Finansów przy Wy szej Szkole Ubezpieczeñ i Bankowoœci

Bardziej szczegółowo

Proces decyzyjny w Unii Europejskiej

Proces decyzyjny w Unii Europejskiej Ministerstwo Polityki Spo³ecznej Proces decyzyjny w Unii Europejskiej Opis procedur tworzenia prawa w Unii Europejskiej Procedury w Polsce Pod redakcj¹ merytoryczn¹ Marty God³ozy Warszawa 2005 Projekt

Bardziej szczegółowo