Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1

2

3

4

5

6 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawę książek dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach znak postępowania: L.dz. VII Zamówienie o wartości niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych DYREKTOR Andrzej Dąbrowski Kielce, dnia r.... /zatwierdził/

7 I. INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM I TRYBIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Zamawiający : Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza Adres: Kielce, ul. ks. P. Ściegiennego 13 Tel.: (041) fax.: (041) Adres strony internetowej zamawiającego na której zamieszczane będą informacje związane z prowadzonym postępowaniem : Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, ustawą Pzp lub Pzp. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego stosuje się przepisy ustawy oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, dotyczące zamówień o wartości niŝszej niŝ kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. Postępowanie prowadzone jest z udziałem komisji powołanej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia. Oryginał SIWZ podpisany przez osobę uprawnioną w imieniu Zamawiającego, stanowiący podstawę do rozstrzygania ewentualnych sporów związanych z treścią tego dokumentu, dostępny jest w formie drukowanej w siedzibie Zamawiającego. W wersji elektronicznej SIWZ udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego i moŝe być przekazywana nieodpłatnie wykonawcom w formie elektronicznej ( ). Po uprzednim złoŝeniu wniosku przez Wykonawcę - Zamawiający przewiduje moŝliwość powielenia i przesłania nieodpłatnie kopii SIWZ w formie drukowanej. Do spraw nieuregulowanych ustawą Pzp mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa ksiąŝek dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im Witolda Gombrowicza w Kielcach. Przedmiot zamówienia jest podzielony na pakietów (części) - kaŝdy pakiet obejmuje jeden tytuł. Nazwa i kod przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): Drukowane ksiąŝki KsiąŜki biblioteczne Szczegółowy wykaz tytułów, autorów i ilości egzemplarzy zawiera zał. Nr 2 Formularz cenowy do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył ksiąŝki w jak najnowszym, dostępnym na rynku wydaniu z uwzględnieniem potrzeb Zamawiajacego dotyczących oprawy zamawianych pozycji określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej specyfikacji. 2

8 III. OFERTY WARIANTOWE I CZĘŚCIOWE 1. Zamawiający nie dopuszcza moŝliwości składania ofert wariantowych. 2. Zamawiający dopuszcza moŝliwość składania ofert częściowych. Przedmiot zamówienia jest podzielony na pakietów (części) - kaŝdy pakiet obejmuje jeden tytuł. IV. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH, ZAWARCIU UMOWY RAMOWEJ, AUKCJI ELEKTRONICZNEJ I ZWROCIE KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Zamawiający nie przewiduje: udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp, zawarcia umowy ramowej, aukcji elektronicznej, zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA Wykonawca zrealizuje dostawę w terminie do r. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia kaŝdego tytułu w wymaganej liczbie egzemplarzy jednorazowo. VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; b) posiadania wiedzy i doświadczenia; c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; d) sytuacji ekonomicznej i finansowej; oraz e) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 2. Wykonawca moŝe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŝnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, jednak za ich działanie odpowiada jak za własne. 3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (dotyczy równieŝ spółki cywilnej). W takim przypadku Wykonawcy: 3

9 a) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; b) do Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne stosuje się przepisy dotyczące Wykonawców, tj. Wykonawcy łącznie muszą spełnić warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy oraz kaŝdy z Wykonawców oddzielnie nie moŝe podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy; c) w przypadku gdy oferta złoŝona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się udzielenie zamówienia zostanie uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą, warunkiem zawarcia umowy z Zamawiającym jest spełnienie następujących wymagań Zamawiającego: na Ŝądanie zamawiającego Wykonawcy przedłoŝą umowę regulującą ich współpracę; umowa regulująca współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia winna być zawarta na okres realizacji całości zamówienia i nie moŝe być rozwiązana przed upływem terminu realizacji zamówienia; Wykonawcy występujący wspólnie ponosić będą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienaleŝyte wykonanie zamówienia. 4. Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunków zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w dziale VII niniejszej SIWZ, które Wykonawca jest zobowiązany złoŝyć wraz z ofertą. 5. Wykonawca musi spełnić wymagania określone przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ i wymagania wynikające z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Niespełnienie wymagań powoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 6. Zamawiający poprawi w ofercie: a) oczywiste omyłki pisarskie, b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 7. Zamawiający w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 Pzp. odrzuci ofertę. 8. W toku badania i oceny ofert Zamawiający moŝe Ŝądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złoŝonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji, dotyczących złoŝonej oferty oraz, z zastrzeŝeniem art. 87 ust. 2 Pzp, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 4

10 VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: A. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, naleŝy przedłoŝyć oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - wg wzoru określonego załącznikiem nr 3 do SIWZ (wymagana forma dokumentu - oryginał). W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 Pzp składa kaŝdy Wykonawca. Wykonawca, który będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów (art. 26 ust.2b Pzp) zobowiązany jest do złoŝenia pisemnych zobowiązań tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (wymagana forma dokumentu - oryginał podpisany przez podmiot udostępniający). B. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, naleŝy przedłoŝyć następujące oświadczenia i dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upowaŝnioną ze strony Wykonawcy z zachowaniem sposobu reprezentacji: 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - wg wzoru określonego załącznikiem nr 4 do SIWZ (wymagana forma dokumentu - oryginał); 2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Brak podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 osoby fizyczne wykazują składając oświadczenie, o którym mowa w pkt 1) (wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę); 3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę); 4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę). 5

11 W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, Ŝe wykonawca nie podlega wykluczeniu składa kaŝdy z wykonawców oddzielnie. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada takŝe dokumenty dotyczące tych podmiotów w zakresie wymaganym dla Wykonawcy. JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w części B pkt 2-4 składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, Ŝe: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę); - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienia. Dokumenty muszą być wystawione z zachowaniem wymaganych Prawem zamówień publicznych terminów. Zamawiający wymaga, aby załączone do oferty dokumenty, sporządzone w języku obcym złoŝone zostały wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. VIII. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIE INFORMACJI, OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW. 1. Wszelkie oświadczenia, dokumenty, zawiadomienia i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców wymagają formy pisemnej. 2. Oświadczenia, dokumenty, zawiadomienia i informacje przekazane za pomocą telefaksu lub poczty elektronicznej uwaŝa się za złoŝone w terminie, jeŝeli ich treść dotarła do zamawiającego przed upływem wyznaczonego terminu i została niezwłocznie na Ŝądanie Zamawiającego potwierdzona oryginałem pisma przez przekazującego. 3. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania naleŝy kierować na adres Zamawiającego: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza Kielce, ul. ks. P. Ściegiennego 13 tel.: (041) fax.: (041) Zgodnie z zasadami określonymi w art. 38 Prawa Zamówień Publicznych - Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ a Zamawiający udzieli wyjaśnień. 6

12 5. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający moŝe zmodyfikować treść SIWZ. KaŜda wprowadzona zmiana stanie się częścią tej SIWZ oraz zostanie przekazana wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali SIWZ i będzie dla nich wiąŝąca. Zmiany treści SIWZ zostaną takŝe zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego na której dostępna jest Specyfikacja. 6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentów złoŝonych przez Wykonawcę na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający moŝe wezwać Wykonawców w określonym przez siebie terminie do złoŝenia wyjaśnień. 7. Zamawiający moŝe w razie zaistnienia takiej potrzeby zwołać zebranie Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia. IX. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: - w zakresie przedmiotu zamówienia Pani Anna Liszka, tel.: (041) w zakresie procedury postępowania Pani Monika Pluta, tel.: (041) X. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 1. Wykonawca pozostaje związany złoŝoną ofertą przez okres 30 dni. 2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego moŝe przedłuŝyć termin związania ofertą, z tym, Ŝe Zamawiający moŝe tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyraŝenie zgody na przedłuŝenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŝszy niŝ 60 dni. XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA I SKŁADANIA OFERT 1. Oferta winna być sporządzona zgodnie z załączonym formularzem ofertowym zał. Nr 1, do którego musi być załączony formularz cenowy zał. Nr 2, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zał. Nr 3, oraz niepodleganiu wykluczeniu z postępowania zał. Nr Do oferty muszą być załączone wszystkie oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdz. VII SIWZ. 3. KaŜdy Wykonawca moŝe złoŝyć tylko jedną ofertę. 4. Oferta wraz z załącznikami winna być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej, na maszynie do pisania, komputerze lub długopisem. 5. Wszystkie zapisane strony oferty winny być kolejno ponumerowane, a w treści oferty winna być umieszczona informacja z ilu kolejno ponumerowanych stron składa się oferta. 7

13 6. Oferta i oświadczenia (równieŝ te złoŝone na załączonych do SIWZ wzorach) - muszą być złoŝone w formie oryginału, podpisane przez upowaŝnionego/ych przedstawiciela/li Wykonawcy. 7. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone w formie oryginału pełnomocnictwo określające jego zakres, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. 8. Załączone do oferty kopie wymaganych dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem, na kaŝdej zapisanej stronie dokumentu przez Wykonawcę lub upowaŝnionego/ych przedstawiciela/li Wykonawcy w następujący sposób: podpis czytelny, lub pieczęć imienna i podpis. 9. Zamawiający dopuszcza złoŝenie oferty i załączników do oferty na formularzach sporządzonych przez Wykonawcę, pod warunkiem, Ŝe ich treść, a takŝe opis kolumn i wierszy odpowiadać będzie formularzom określonym przez Zamawiającego w załącznikach do SIWZ. NaleŜy zachować kolejność pozycji formularza cenowego jak równieŝ kolejność narzuconej przez Zamawiajacego numeracji pakietów, w pozycjach na które Wykonawca nie składa oferty naleŝy wpisać znak X. W Ŝadnym wypadku Wykonawca nie moŝe usunąć wierszy w formularzu cenowym. 10. Na wniosek Wykonawcy przesłany do Zamawiającego faksem bądź pocztą elektroniczną - Zamawiający przekaŝe niezwłocznie Wykonawcy załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz cenowy w formacie Microsoft Office Excel. 11. UpowaŜnienie do podpisywania oferty musi być załączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. 12. Poprawki dokonywane w ofercie muszą być jednoznaczne, czytelne i zrozumiałe oraz opatrzone podpisem osoby/ób podpisujących całą ofertę. 13. W przypadku gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r Nr 153, poz z późn. zmianami), Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, Ŝe nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania i winny być opatrzone klauzulą: Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz umieszczone w osobnej wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie. Strony naleŝy ponumerować w taki sposób, aby umoŝliwić ich dostosowanie do pozostałej części oferty (naleŝy zachować ciągłość numeracji stron). 14. Ofertę wraz z załącznikami naleŝy złoŝyć w nieprzejrzystym, trwale zamkniętym opakowaniu, uniemoŝliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert. 15. Opakowanie oferty musi być opatrzone: a/ adresem Zamawiającego: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza, Kielce, ul. ks. P. Ściegiennego 13 b/ napisem: Oferta na dostawę ksiąŝek dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach c/ imieniem i nazwiskiem lub nazwą (firmą) oraz dokładnym adresem (siedzibą) Wykonawcy. Uwaga: Celem powyŝszego jest dokładne wyróŝnienie oferty spośród innej korespondencji wpływającej do Zamawiającego i uniknięcia otwarcia oferty w sposób i w terminie niezgodnym z zapisami niniejszej siwz. 16. Wykonawca moŝe przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być złoŝone 8

14 w formie przewidzianej dla złoŝenia oferty, a opakowanie musi być dodatkowo oznaczone wyrazem: ZMIANA lub WYCOFANIE. 17. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŝeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT 1. Oferty naleŝy złoŝyć w siedzibie Zamawiającego: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza Kielce ul. ks. P. Ściegiennego 13 Pok. 202 (sekretariat) 2. Termin składania ofert upływa w dniu r. o godz ZłoŜonej ofercie zostanie nadany numer, data i dokładna godzina przyjęcia. 4. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert wskazanym w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy. 5. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu r. o godz Otwarcie ofert jest jawne. W pierwszej kolejności zostaną otwarte opakowania z napisem WYCOFANIE OFERTY 7. Oferty, których wycofanie będzie dotyczyć nie zostaną otwarte. 8. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zostanie podana kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 9. Podczas otwarcia ofert zostaną podane nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców a takŝe informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, warunków płatności. XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 1. Cena oferty (wartość brutto) na kaŝdy pakiet musi być podana w złotych polskich. 2. Cena brutto oferty na dany pakiet, w ramach którego Wykonawca przystępuje do postępowania zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, jest ostateczna. Wykonawca nie moŝe Ŝądać podwyŝszenia wynagrodzenia do końca wykonania umowy. 3. Sposób obliczenia ceny winien odpowiadać opisowi kolumn tabeli formularza cenowego: WARTOŚĆ BRUTTO = ILOŚĆ EGZEMPLARZY X CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO. 4. Podane przez Wykonawcę ceny muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. JeŜeli Wykonawca w celu sporządzenia / wypełnienia formularza cenowego posługuje się programem Microsoft Office Excel formatuje komórki w następujący sposób: FORMATUJ KOMÓRKI LICZBY KATEGORIA KSIĘGOWE MIEJSCA DZIESIĘTNE:2 SYMBOL: zł XV. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ. Rozliczenia miedzy Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich. 9

15 XVI. KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT. 1. Jedynym kryterium oceny i wyboru oferty jest cena brutto zaoferowana przez Wykonawcę dla poszczególnego tytułu (pakietu). Wykonawca wygra postępowanie na te tytuły, dla których poda najniŝszą cenę brutto spośród cen podanych w otrzymanych na dany pakiet ofertach. 2. JeŜeli w wyniku oceny złoŝonych ofert okaŝe się, Ŝe nie moŝna dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, Ŝe zostały złoŝone oferty o tej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złoŝyli te oferty do złoŝenia w terminie określonym ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą oferować cen wyŝszych niŝ w złoŝonych juŝ ofertach. 4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy nie podlegającemu wykluczeniu z postępowania, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ kryterium wyboru. XVII. FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 1. Z Wykonawcą, który złoŝy najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. 2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest toŝsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. 3. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą w terminie 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty winien dostarczyć informacje o osobach umocowanych do zawarcia umowy i okazanie pełnomocnictw, jeŝeli taka konieczność zaistnieje. 4. W przypadku, gdy przez Zamawiającego zostanie uznana za najkorzystniejszą oferta złoŝona przez Wykonawców o których mowa w art. 23 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia), Zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego zaŝąda umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 5. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niŝ 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty faksem, zawiadomienia o wyborze oferty moŝe zostać równieŝ przekazane za pośrednictwem poczty elektronicznej. 6. Zamawiający moŝe zawrzeć umowę przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 5, jeŝeli w postępowaniu o zamówienie zostanie złoŝona tylko jedna oferta w odniesieniu do danej części zamówienia. XVIII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ZAWARCIA UMOWY. 1. Zamawiający wskaŝe termin i miejsce podpisania umowy z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. 2. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. 10

16 3. Zamawiający przewiduje moŝliwość dokonania następujących zmian zawartej umowy oraz określa warunki takich zmian: MoŜliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie: 1. Zmiana ceny za wykonanie zamówienia 2. Zmiany w obszarze przedmiotu zamówienia Warunki dokonania zmian postanowień zawartej umowy: - w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT, - w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od realizacji wybranych tytułów, cena brutto określona w umowie ulega zmniejszeniu o wartość tytułów które nie będą dostarczane - w przypadku wycofania tytułów z rynku lub wyczerpania nakładu danego tytułu cena brutto określona w umowie ulega zmniejszeniu o wartość tytułów które nie będą dostarczane - w przypadku udzielenia Zamawiającemu przez Wykonawcę dodatkowych rabatów w trakcie trwania realizacji umowy - w przypadku wycofania tytułów z rynku lub wyczerpania nakładu danego tytułu 4. Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w załączniku Nr 5 do niniejszej SIWZ. XIX. OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA. Niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje wszystkich uczestników postępowania, którzy złoŝyli oferty o: wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru, a takŝe poda nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, którzy złoŝyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złoŝonych ofert. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia podając uzasadnienie faktyczne i prawne, Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, a takŝe zamieści informacje określone w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych na własnej stronie internetowej, oraz w swojej siedzibie na tablicy ogłoszeń. XX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a takŝe innemu podmiotowi, jeŝeli ma lub miał interes prawny w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub moŝe ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień 11

17 publicznych. Na podstawie art. 180 ust. 2 pkt 2-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) przysługuje odwołanie wyłącznie wobec czynności: 1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 3) odrzucenia oferty odwołującego. XXI. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ 1) Formularz ofertowy - załącznik nr 1, 2) Formularz cenowy - załącznik nr 2, 3) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 3 4) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - załącznik nr 4, 5) Wzór umowy - załącznik nr 5 12

18 Załącznik nr 1... (pieczątka firmowa Wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę ksiąŝek dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach, nasza firma (Wykonawca) : Nazwa firmy-wykonawcy (w przypadku konsorcjum-lider konsorcjum, w przypadku osoby fizycznej -imię i nazwisko) adres Nr telefonu, faksu, adres osoba upowaŝniona do kontaktów z Zamawiającym 1) oferuje wykonanie w/w zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): za cenę brutto dla poszczególnych tytułów (pakietów) wskazaną w formularzu cenowym, w terminie do r.; 2) oświadczamy, Ŝe akceptujemy wzór umowy, stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ i nie wnosimy do niego zastrzeŝeń. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na w/w warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 3) oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się z warunkami SIWZ, przyjmujemy je bez zastrzeŝeń, 4) oświadczamy, Ŝe wyraŝamy zgodę na termin płatności za dostawę - 30 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego, 5) oświadczamy, Ŝe uwaŝamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, 13

19 6) pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, Ŝe załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 k.k.), 7) załącznikami do niniejszej oferty są: Oferta wraz z załącznikami zawiera kolejno ponumerowanych stron. Mając na względzie art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych: - wyraŝam zgodę na ujawnienie wszystkich dokumentów składających się na ofertę jednocześnie,* - nie wyraŝam zgody na ujawnienie stron(y)... oferty, gdzie zawarto informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. * Mając na względzie art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, Ŝe nie zamierzamy powierzyć wykonania części zamówienia podwykonawcom / zamierzamy powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom **. Wykaz podwykonawców oraz zakres ich świadczeń w załączeniu Miejscowość, data pieczątka imienna i podpis osoby(osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy *wypełnić, jeśli dotyczy **niewłaściwe skreślić 14

20 Załącznik nr 2... (pieczątka firmowa Wykonawcy) Nazwa firmy-wykonawcy (w przypadku konsorcjum-lider konsorcjum, w przypadku osoby fizycznej -imię i nazwisko) adres Nr telefonu, faksu, adres osoba upowaŝniona do kontaktów z Zamawiającym FORMULARZ CENOWY L.p. Tytuł / Autor / Wydawnictwo Ilość egzemplarzy DZIAŁ I cena jednostkowa netto cena jednostkowa brutto Wartość brutto (ilość egz. x cena jednostkowa brutto) 1. (Bez) sens słabości. Dialog wiary z niewiarą / W Drodze fundamentalnych zasad gry na rynku forex / Helion opr.tw największych błędów wychowawczych / R.Dawirs / WAM sposobów aby powiedzieć dziękuje / Księgarnia św. Wojciecha opr.tw atrakcji turystycznych Polski / M.Karolczuk / Kluszczyński skarby polskiej przyrody / K.Sołtyk / Multico opr.tw kroków uczciwej sprzedaŝy / G.Pollak / Helion rozmów o pamięci. Oswajanie nieobecności / J.Racewicz / Zwierciadło opr.tw wspomnień ze stanu wojennego / K.Świdrak / PWN cech skutecznego lidera / J.C.Maxwell / Studio Emka opr.tw najlepszych roślin do kaŝdego ogrodu / M.Haberer / Buchmann batów za spodnie / Świat KsiąŜki 2 15

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/370/05/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług doradztwa eksperckiego

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: MOSiR.271.4.1.2011.D Kędzierzyn-Koźle, dn. 30.11.2011 r.

Znak sprawy: MOSiR.271.4.1.2011.D Kędzierzyn-Koźle, dn. 30.11.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO Nr postępowania: IR.I.3432/10/10 Zamawiający: Powiat Kłobucki Ul.

Bardziej szczegółowo

Zmiana SIWZ z dnia 27.04.2012r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ: SIWZ)

Zmiana SIWZ z dnia 27.04.2012r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ: SIWZ) Zmiana SIWZ z dnia 27.04.2012r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ: SIWZ) do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Promocja Projektu pn.: Modernizacja oczyszczalni

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) IZBA CELNA WE WROCŁAWIU ul. Hercena 11 50-950 Wrocław Wrocław, dnia 08.11.2013r. Z A T W I E R D Z A M : data zatwierdzenia: 12.11.2013r. Na oryginale podpisał Z-ca Dyrektora Izby Celnej we Wrocławiu Leszek

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I.1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: GMINA SKOŁYSZYN 38-242 Skołyszyn 12 tel. /fax 13 4491062-64 e-mail: przetargi@skolyszyn.pl; gmina@skolyszyn.pl internetowa: www.bip.skolyszyn.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Dostawę licencji oprogramowania dla Urzędu Miasta Szczecin

Dostawę licencji oprogramowania dla Urzędu Miasta Szczecin Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasto Szczecin Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (pok. nr 397) ZAPRASZA DO ZŁOśENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Zamawiający: Gdański Uniwersytet Medyczny ul. M. Skłodowskiej-Curie 3A 80-210 Gdańsk www.gumed.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Przedmiot zamówienia: Dostawa wraz z transportem

Bardziej szczegółowo

FX Energy Poland Sp. z o.o.

FX Energy Poland Sp. z o.o. Znak sprawy: ZP/2007/02/FX Warszawa, dn. 12.09.2007r. FX Energy Poland Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ w przetargu NIEOGRANICZONYM w sprawie wyboru wykonawcy dostawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający: Gmina i Miasto Jastrowie Ul. śymierskiego 79 64-915 Jastrowie

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam: Kaliska, 22 grudnia 2011 r.

Zatwierdzam: Kaliska, 22 grudnia 2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA INSTYTUT PODSTAW INFORMATYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 5 tel.: +(48) 22-38-00-500 fax: +(48) 22-38-00-510 mail: ipi@ipipan.waw.pl www.ipipan.waw.pl EA/ZP-12/1/2013 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia publicznego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie 37-600 Lubaczów, ul. Mickiewicza 168 ZP-III-343/ 7/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 Nr postępowania:: SPZOZ/PN/16/2014 REGON 370444345 NIP 687-16-40-438 NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ )

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Zamawiający: Warszawa, dnia marca 2013 roku Prokuratura Apelacyjna w Warszawie adres: 00-951 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 25 tel.: (22) 46-49-112, fax: (22)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/1/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup licencji na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) ZATWIERDZAM... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIśEJ

Bardziej szczegółowo