ª ^ LSR R A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ª - 7 - - 7 - ^ LSR R A"

Transkrypt

1 l e a d e r LSR

2 Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Szwajcarii Kaszubskiej na lata streszczenie Kartuzy 2011

3 Opracowanie i wydanie: Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby Copyright by Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby Projekt graficzny, przygotowanie do druku i druk: Studio berda Nakład: 500 egz. Kartuzy 2011

4 Spis treści: 1. Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby jako Lokalna Grupa Działania 2. Specyfika regionu objętego Lokalną Strategią Rozwoju 3. Misja i wizja Lokalnej Grupy Działania 4. Cele główne, szczegółowe i przedsięwzięcia zaplanowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju 5. Wybór operacji do dofinansowania 6. Charakterystyka działań oraz kryteria wyboru projektów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju 6.1. Małe projekty charakterystyka 6.2. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw charakterystyka 6.3. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej charakterystyka 6.4. Odnowa i rozwój wsi charakterystyka 7. Budżet Lokalnej Strategii Rozwoju

5 Leader 4

6 1 Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby jako Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby założone zostało w 1996r. Celem założycieli - kaszubskich samorządów lokalnych było podejmowanie wspólnych działań promocyjnych w celu rozwoju turystyki i promocji Ziemi Kaszubskiej. W ramach swojej działalności STK było uczestnikiem wielu imprez wystawienniczych zarówno krajowych jak i zagranicznych, podczas których prezentowało walory turystyczne i przyrodnicze Kaszub, wydało szereg publikacji promocyjnych, organizowało szkolenia i konferencje, realizowało projekty służące rozwojowi regionu. Proces formowania się i nadania Stowarzyszeniu roli Lokalnej Grupy Działania został zainicjowany przez członków Stowarzyszenia w połowie 2004 roku, kiedy to zrodziła się idea realizacji Programu Leader+ i organizacji LGD na obszarze Szwajcarii Kaszubskiej. W ramach Pilotażowego Programu Leader+, trwającego w Polsce w latach STK zrealizowało dwa projekty. Wynikiem pierwszego z nich było zaktywizowanie mieszkańców Szwajcarii Kaszubskiej, którzy wspólnie stworzyli Zintegrowaną Strategię Rozwoju Obszarów Wiejskich dla naszego regionu. Jednocześnie Stowarzyszenie w ramach projektu dostosowało swoje struktury i otrzymało status Lokalnej Grupy Działania. Drugi projekt był realizacją zaplanowanych w ZSROW przedsięwzięć. Nowy okres programowania, który trwa od 2007 r. przewiduje znaczne środki finansowe na rozwój obszarów wiejskich poprzez Lokalne Grupy Działania działające na terenie całego kraju w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Dzięki aktywności mieszkańców Szwajcarii Kaszubskiej i przy ich szerokim udziale opracowana została Lokalna Strategia Rozwoju dla dziewięciu gmin: Chmielno, Kartuzy, Przodkowo, Przywidz, Sierakowice, Somonino, Sulęczyno, Stężyca i Żukowo. Na jej realizację w maju 2009 r. Stowarzyszenie podpisało umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego. Lokalna Strategia Rozwoju zakłada wsparcie dla szeregu przedsięwzięć podejmowanych przez mieszkańców i instytucje publiczne mających służyć poprawie jakości życia na naszym obszarze oraz szeroko rozumianemu rozwojowi Pięknej Ziemi Kaszubskiej. Objęte LSR gminy wchodzą w skład powiatu kartuskiego (8 gmin) oraz powiatu gdańskiego (gmina Przywidz). Chmielno gmina wiejska, Przodkowo gmina wiejska, Przywidz gmina wiejska, Sierakowice gmina wiejska, Somonino gmina wiejska, Stężyca gmina wiejska, Sulęczyno gmina wiejska, Kartuzy gmina miejsko wiejska, Żukowo gmina miejsko wiejska. 5

7 Całkowita powierzchnia obszaru Lokalnej Grupy Działania wynosi km2, co stanowi 6,83% całej powierzchni województwa pomorskiego największą gminą obszaru jest gmina Kartuzy (207 km2), najmniejszą gmina Chmielno (79 km2 powierzchni). Według danych GUS w 2006 roku obszar LGD zamieszkiwało w sumie osób (liczba ludności zameldowanej na pobyt stały). Najliczniejszą grupę stanowią mieszkańcy gminy Kartuzy (27,07%) najmniejszym udziałem w tym zakresie charakteryzują się natomiast mieszkańcy gminy Sulęczyno 4,27 %. 2 Specyfika regionu objętego Lokalną Strategią Rozwoju Charakterystyczną cechą regionu jest połączenie unikatowych w skali kraju i Europy walorów przyrodniczych z wartościami kulturowymi oraz specyficzny charakter lokalnej gospodarki. Region Szwajcarii Kaszubskiej jest wyjątkowym w skali kraju przykładem pojeziernego krajobrazu młodoglacjalnego z charakterystycznymi dla tego typu miejsc cechami ukształtowania terenu, licznymi i malowniczymi jeziorami, rzekami, dużą lesistością. Wszystkie te walory są dodatkowo objęte wieloma różnorodnymi formami ochrony przyrody, co podwyższa ich atrakcyjność i gwarantuje zachowanie tych charakterystycznych cech w niezmienionym stanie dla przyszłych pokoleń. Jednocześnie charakterystyczną cechą regionu jest jego usytuowanie w centralnej części Kaszub ziemi o burzliwej przeszłości historycznej oraz bogatej i odmiennej tradycji. Skutkuje to tym, iż Kaszuby są obecnie jednym z nielicznych w Polsce obszarów przejawiających tak wyraźnie zarysowaną odmienność kulturową od innych regionów Polski. Połączenie tych dwóch cech walorów przyrodniczych z kulturowymi, stanowi o głównym bogactwie tego obszaru i będzie determinowało jego rozwój w przyszłości. Gospodarka regionu charakteryzuje się w dalszym ciągu dominacją działalności rolniczej skupionej w dużej liczbie rozdrobnionych gospodarstw rolnych przy słabym rozwoju pozostałych sektorów gospodarki. Zjawisko to jest szczególnie charakterystyczne w kontekście niekorzystnych, a miejscami bardzo niekorzystnych warunków do rolniczego gospodarowania na tym obszarze związanych ze słabymi warunkami glebowymi, zmiennością klimatu oraz fizjografią terenu. Wszystko to w kontekście nieuniknionych zmian w rolnictwie zwłaszcza po wejściu Polski do UE skutkuje potrzebą aktywizacji ludności rolniczej w kierunki rozwoju innych, pozarolniczych gałęzi gospodarki lub specjalizacji rolnictwa w ściśle określonych branżach. Wymienione uwarunkowania bardzo atrakcyjna mieszanka walorów przyrodniczych i kulturowych oraz charakterystyczne cechy gospodarki regionu zdecydowały o wyborze celów strategicznych Strategii. W tym zakresie zdecydowano oprzeć założenia Strategii na bardziej efektywnym wykorzystaniu posiadanych walorów dla rozwoju regionalnej gospodarki poprzez rozwój usług turystycznych i około turystycznych. W tym zakresie wskazano szereg celów mających głównie podnieść atrakcyjność tego regionu i wypromować jego walory w kraju i za granicą. W drugim aspekcie w związku z wymaganymi przekształceniami w gospodarce oraz potrzebie obniżenia znaczenia rolnictwa na rzecz innych działalności, naglącą potrzebą staje się zadbanie o poprawę jakości życia na tych terenach w zakresie poprawy warunków materialnych i bytowych miejscowej ludności. W tym kontekście przewidziano działania mające na celu podnoszenie kwalifikacji mieszkańców oraz wzrost ich świadomości, co do możliwości rozwoju - głównie w kierunku działalności związanej z turystyką czy agroturystyką, zwracając przy tym szczególną uwagę na potrzebę lepszego współdziałania mieszkańców wszystkich gmin Szwajcarii Kaszubskiej. 6

8 3 Misja i wizja Lokalnej Grupy Działania Na podstawie dokonanej analizy stanu obecnego, wyników przeprowadzonej analizy SWOT oraz planowanych przez LGD kierunków rozwoju obszaru Szwajcarii Kaszubskiej w ramach Strategii wyznaczono Misję Lokalnej Grupy Działania będącą syntetycznym wskazaniem kierunku i sposobu działania Stowarzyszenia w czasie realizacji niniejszej Strategii: Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby trójsektorowym partnerstwem opartym o współdziałanie społeczności lokalnej i zmieniającym do poprawy jakości życia mieszkańców, racjonalnego wykorzystania posiadanych zasobów naturalnych i kulturalnych dla rozwoju społecznego i gospodarczego regionu oraz kultywowania i zachowania tradycji i kultury kaszubskiej W ramach tak wyznaczonej misji LGD zwrócono uwagę przede wszystkim na jej partnerski charakter oraz udział społeczności lokalnej w podejmowaniu decyzji na każdym szczeblu działalności Stowarzyszenia. Misja określa także podstawowe kierunki działań LGD, na których oparto wyznaczone do realizacji cele główne. Kierunki te dotyczą z jednej strony poprawy jakości życia mieszkańców obszaru objętego LSR, a z drugiej wykorzystania posiadanych zasobów dla rozwoju społecznego i gospodarczego oraz zachowania kultury kaszubskiej - unikatowego waloru regionu w skali nie tylko krajowej, ale i globalnej. W ramach wyznaczonych kierunków rozwoju obszaru LGD wyznaczono także Wizję rozwoju regionu określającą pożądany stan docelowy, do którego będzie dążyć LGD w czasie swojej działalności, która brzmi: Szwajcaria Kaszubska regionem bogatym kulturowo, przyjaznym dla mieszkańców i turystów, o dobrze rozwiniętej przedsiębiorczości, znanym w Polsce i za granicą 7

9 4 Cele główne, szczegółowe i przedsięwzięcia zaplanowane w ramach LSR W oparciu o przeprowadzoną analizę SWOT oraz specyfikę regionu w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Szwajcarii Kaszubskiej sformułowano 4 cele główne oraz wyznaczono 7 celów szczegółowych oraz 14 przedsięwzięć. Cele główne Cele szczegółowe Przedsięwzięcia I. Poprawa jakości życia I.1. Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych oraz stworzenie alternatywnych form spędzania wolnego czasu dla mieszkańców obszaru LSR II. Aktywizacja mieszkańców, budowa i wzmocnienie kapitału społecznego III. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi oraz jego wykorzystanie dla zrównoważonego rozwoju regionu IV. Różnicowanie działalności gospodarczej, tworzenie pozarolniczych miejsc pracy II.1. Podnoszenie kwalifikacji mieszkańców obszaru Szwajcarii Kaszubskiej II.2. Wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz wzmacnianie roli mieszkańców w wyznaczaniu kierunków rozwoju obszaru LSR III.1. Promocja i informacja o walorach i ofercie podmiotów z obszaru LSR III.2. Zagospodarowanie, ochrona i wykorzystanie zasobów naturalnych i historycznych dla rozwoju turystyki i rekreacji III.3. Zachowanie i kreowanie kultury kaszubskiej IV.1. Różnicowanie dochodów na terenach wiejskich w oparciu o lokalny potencjał społeczno gospodarczy i posiadane zasoby Tworzenie infrastruktury rekreacyjnej, sportowej i wypoczynkowej na potrzeby mieszkańców obszaru LSR Stworzenie, zagospodarowanie i wyposażenie infrastruktury społecznej wpływającej na poprawę jakości życia mieszkańców w tym przestrzeni publicznej oraz centrów życia społecznego, centrów spotkań społeczności lokalnej Organizacja szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla podmiotów z obszaru objętego LSR Wymiana doświadczeń z zakresu wykorzystania posiadanych zasobów dla zrównoważonego rozwoju, społeczeństwa obywatelskiego, innowacyjnego, opartego na wiedzy, informacyjnego itp. z innymi lokalnymi społecznościami w kraju i za granicą Oddolne i uspołecznione wyznaczanie kierunków rozwoju obszaru LGD Organizacja imprez promujących walory obszaru LGD Promocja walorów, oferty turystycznej i rekreacyjnej, twórczości kulturalnej oraz lokalnej przedsiębiorczości obszaru LSR Odnawianie, rekonstrukcja, oznakowanie i wyposażenie obiektów zabytkowych Budowa/przebudowa/remont/oznakowanie/ wyposażenie lokalnej, publicznej infrastruktury turystycznej opartej o lokalne zasoby i skierowanej do turystów Wytwarzanie oraz wprowadzanie na rynek lokalnych produktów opartych o posiadane dziedzictwo kulturowe i zasoby Nauka / kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów; języka regionalnego i gwary; tradycyjnych zawodów i rzemiosła Budowa/przebudowa/remont obiektów oraz nabycie środków trwałych, know-how, wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do działalności przynoszącej dochód poza rolnictwem (z wyłączeniem działalności turystycznej i około turystycznej) Rozwój usług turystycznych i około turystycznych w tym bazy noclegowej i gastronomicznej (z wyłączeniem agroturystyki) Rozwój agroturystyki na obszarze LSR 8

10 Poniżej przedstawiono wyznaczone w ramach LSR przedsięwzięcia: Nazwa przedsięwzięcia: Przedsięwzięcie przyczynia się do realizacji: Tworzenie infrastruktury rekreacyjnej, sportowej i wypoczynkowej na potrzeby mieszkańców obszaru LSR Celu głównego: Celu szczegółowego: Grupy docelowe beneficjentów: Działania oraz lista rekomendowanych operacji: I. Poprawa jakości życia I.1. Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych oraz stworzenie alternatywnych form spędzania wolnego czasu dla mieszkańców obszaru LSR Samorządy gminne oraz jednostki im podległe, organizacje pozarządowe z terenu LGD, instytucje kultury, kościoły i związki wyznaniowe, przedsiębiorcy, rolnicy, właściciele gospodarstw agroturystycznych, mieszkańcy obszaru LGD Małe projekty: preferowane będą projekty w budowę/remont/rozbudowę oraz wyposażenia infrastruktury rekreacyjnej, sportowej i wypoczynkowej skierowanej do mieszkańców obszaru LGD Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw: preferowane będą projekty w budowę/remont/rozbudowę oraz wyposażenia infrastruktury rekreacyjnej, sportowej i wypoczynkowej skierowanej do mieszkańców obszaru LGD Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej: preferowane będą projekty w budowę/remont/rozbudowę oraz wyposażenia infrastruktury rekreacyjnej, sportowej i wypoczynkowej skierowanej do mieszkańców obszaru LGD Odnowa i rozwój wsi: preferowane będą projekty w budowę/remont/ rozbudowę oraz wyposażenia infrastruktury rekreacyjnej, sportowej i wypoczynkowej skierowanej do mieszkańców obszaru LGD Nazwa przedsięwzięcia: Przedsięwzięcie przyczynia się do realizacji: Stworzenie, zagospodarowanie i wyposażenie infrastruktury społecznej wpływającej na poprawę jakości życia mieszkańców w tym przestrzeni publicznej oraz centrów życia społecznego, centrów spotkań społeczności lokalnej Celu głównego: Celu szczegółowego: Grupy docelowe beneficjentów: Działania oraz lista rekomendowanych operacji: I. Poprawa jakości życia I.1. Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych oraz stworzenie alternatywnych form spędzania wolnego czasu dla mieszkańców obszaru LSR Samorządy gminne i jednostki im podległe, kościoły i związki wyznaniowe, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie usług turystycznych i okołoturystycznych, osoby prowadzące gospodarstwa agroturystyczne, mieszkańcy obszaru LGD Małe projekty: preferowane będą operacje w zakresie budowy/przebudowy/modernizacji oraz wyposażenia infrastruktury pełniącej funkcje społeczne i kulturowe Odnowa i rozwój wsi: preferowane będą operacje w zakresie budowy/ przebudowy/ modernizacji oraz wyposażenia infrastruktury pełniącej funkcje społeczne i kulturowe Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej: preferowane będą operacje w zakresie budowy/przebudowy/ modernizacji oraz wyposażenia infrastruktury pełniącej funkcje społeczne i kulturowe Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw: preferowane będą operacje w zakresie budowy/przebudowy/ modernizacji oraz wyposażenia infrastruktury pełniącej funkcje społeczne i kulturowe 9

11 Nazwa przedsięwzięcia: Organizacja szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla podmiotów z obszaru objętego LSR Przedsięwzięcie przyczynia się do realizacji: Celu głównego: Celu szczegółowego: Grupy docelowe beneficjentów: Działania oraz lista rekomendowanych operacji: II. Aktywizacja mieszkańców, budowa i wzmocnienie kapitału społecznego II.1. Podnoszenie kwalifikacji mieszkańców obszaru Szwajcarii Kaszubskiej Organizacje pozarządowe z terenu LGD, samorządy gminne i jednostki im podległe, przedsiębiorcy z obszaru LGD, mieszkańcy sołectw Małe projekty: preferowane będą działania w zakresie organizacji szkoleń ponoszących kwalifikacje mieszkańców obszaru LGD Nazwa przedsięwzięcia: Wymiana doświadczeń z zakresu wykorzystania posiadanych zasobów dla zrównoważonego rozwoju, społeczeństwa obywatelskiego, innowacyjnego, opartego na wiedzy, informacyjnego itp. z innymi lokalnymi społecznościami w kraju i za granicą. Przedsięwzięcie przyczynia się do realizacji: Celu głównego: Celu szczegółowego: Grupy docelowe beneficjentów: Działania oraz lista rekomendowanych operacji: II. Aktywizacja mieszkańców, budowa i wzmocnienie kapitału społecznego II.2. Wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz wzmacnianie roli mieszkańców w wyznaczaniu kierunków rozwoju obszaru LSR Lokalna Grupa Działania, mieszkańcy obszaru LGD Projekty współpracy: preferowane będą projekty w zakresie organizacji konferencji, szkoleń, warsztatów, wyjazdów studyjnych, działań promocyjnych oraz infrastrukturalnych, itp. związanych z innowacyjnym wykorzystaniem zasobów i nowymi kierunkami rozwoju obszarów wiejskich Nazwa przedsięwzięcia: Oddolne i uspołecznione wyznaczanie kierunków rozwoju obszaru LGD Przedsięwzięcie przyczynia się do realizacji: Celu głównego: Celu szczegółowego: Grupy docelowe beneficjentów: Działania oraz lista rekomendowanych operacji: II. Aktywizacja mieszkańców, budowa i wzmocnienie kapitału społecznego II.2. Wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz wzmacnianie roli mieszkańców w wyznaczaniu kierunków rozwoju obszaru LSR Samorządy gminne i jednostki im podległe, organizacje pozarządowe z obszaru LGD, przedsiębiorcy, rolnicy, kościoły i związki wyznaniowe, instytucje kultury, mieszkańcy obszaru LGD Małe projekty: preferowane będą operacje zmierzające do tworzenia planów/strategii/programów/analiz/badań rozwoju opartych o szeroki udział społeczności lokalnej 10

12 Nazwa przedsięwzięcia: Przedsięwzięcie przyczynia się do realizacji LSR tj.: Organizacja imprez promujących walory obszaru LGD Celu głównego: Celu szczegółowego: Grupy docelowe beneficjentów: Działania oraz lista rekomendowanych operacji: III. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi oraz jego wykorzystanie dla zrównoważonego rozwoju regionu III.1. Promocja i informacja o walorach i ofercie podmiotów z obszaru LSR Organizacje pozarządowe z terenu LGD, mieszkańcy obszaru LGD, samorządy gminne oraz jednostki im podległe, przedsiębiorcy działający w branży usług turystycznych i około turystycznych, osoby prowadzące gospodarstwa agroturystyczne, mieszkańcy obszaru LGD Małe projekty: preferowane będą operacje polegające na organizacji imprez promujących walory obszaru LGD Nazwa przedsięwzięcia: Przedsięwzięcie przyczynia się do realizacji: Promocja walorów, oferty turystycznej i rekreacyjnej, twórczości kulturalnej oraz lokalnej przedsiębiorczości obszaru LSR Celu głównego: Celu szczegółowego: Grupy docelowe beneficjentów: Działania oraz lista rekomendowanych operacji: III. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi oraz jego wykorzystanie dla zrównoważonego rozwoju regionu III.1. Promocja i informacja o walorach i ofercie podmiotów z obszaru LSR Organizacje pozarządowe z obszaru LGD, samorządy gminne oraz jednostki im podległe, przedsiębiorcy z obszaru LGD, lokalni twórcy ludowi, mieszkańcy obszaru LGD Małe projekty: rekomendowane będą operacje związane z promocją walorów, oferty turystycznej i rekreacyjnej, twórczości kulturalnej oraz lokalnej przedsiębiorczości Nazwa przedsięwzięcia: Przedsięwzięcie przyczynia się do realizacji: Odnawianie, rekonstrukcja, oznakowanie i wyposażenie obiektów zabytkowych Celu głównego: Celu szczegółowego: Grupy docelowe beneficjentów: Działania oraz lista rekomendowanych operacji: III. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi oraz jego wykorzystanie dla zrównoważonego rozwoju regionu III.3. Zagospodarowanie, ochrona i wykorzystanie zasobów naturalnych, kulturowych i historycznych dla rozwoju turystyki i rekreacji Organizacje pozarządowe z terenu LGD, kościoły i związki wyznaniowe, samorządy gminne oraz jednostki im podległe, instytucje kultury, przedsiębiorcy, mieszkańcy obszaru LGD Małe projekty:preferowane będą projekty w odbudowę, remont, wyposażenie, przebudowę, odnowienie lub oznakowanie budowli lub obiektów zabytkowych Odnowa i rozwój wsi:preferowane będą projekty związane z remontem, odnawianiem, przebudową, wyposażeniem i oznakowaniem obiektów zabytkowych Tworzenie rozwój mikroprzedsiębiorstw: preferowane będą projekty związane z remontem, odnawianiem, przebudową, wyposażeniem i oznakowaniem obiektów zabytkowych Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej: preferowane będą projekty związane z remontem, odnawianiem, przebudową, wyposażeniem i oznakowaniem obiektów zabytkowych 11

13 Nazwa przedsięwzięcia: Budowa/przebudowa/remont/oznakowanie/wyposażenie lokalnej, publicznej infrastruktury turystycznej opartej o lokalne zasoby i skierowanej do turystów Przedsięwzięcie przyczynia się do realizacji: Celu głównego: Celu szczegółowego: Grupy docelowe beneficjentów: Działania oraz lista rekomendowanych operacji: III. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi oraz jego wykorzystanie dla zrównoważonego rozwoju regionu III.2. Zagospodarowanie, ochrona i wykorzystanie zasobów naturalnych i historycznych dla rozwoju turystyki i rekreacji Samorządy gminne i jednostki im podległe, organizacje pozarządowe z terenu LGD, przedsiębiorcy, rolnicy, właściciele gospodarstw agroturystycznych, instytucje kultury, kościoły i związki wyznaniowe, mieszkańcy obszaru LGD Male projekty: preferowane będą operacje związane z zagospodarowaniem walorów naturalnych obszaru LGD na cele turystyki w ogólnie dostępną, publiczną infrastrukturę Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw: preferowane będą operacje związane z zagospodarowaniem walorów naturalnych obszaru LGD na cele turystyki w ogólnie dostępną, publiczną infrastrukturę Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej: preferowane będą operacje związane z zagospodarowaniem walorów naturalnych obszaru LGD na cele turystyki w ogólnie dostępną, publiczną infrastrukturę Odnowa i rozwój wsi: preferowane będą operacje związane z zagospodarowaniem walorów naturalnych obszaru LGD na cele turystyki w ogólnie dostępną, publiczną infrastrukturę Nazwa przedsięwzięcia: Wytwarzanie oraz wprowadzanie na rynek lokalnych produktów opartych o posiadane dziedzictwo kulturowe i zasoby Przedsięwzięcie przyczynia się do realizacji: Celu głównego: Celu szczegółowego: Grupy docelowe beneficjentów: Działania oraz lista rekomendowanych operacji: III. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi oraz jego wykorzystanie dla zrównoważonego rozwoju regionu III.3. Zachowanie i kreowanie kultury kaszubskiej Organizacje pozarządowe z obszaru LGD, samorządy gminne i jednostki im podległe, przedsiębiorcy, rolnicy, twórcy ludowi, mieszkańcy obszaru LGD, kościoły i związki wyznaniowe, instytucje kultury Małe projekty: rozwój infrastruktury oraz nabywanie sprzętu, wyposażenia, maszyn i urządzeń do wytwarzania produktów regionalnych Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw: rozwój infrastruktury oraz nabywanie sprzętu, wyposażenia, maszyn i urządzeń do wytwarzania produktów regionalnych Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej: rozwój infrastruktury oraz nabywanie sprzętu, wyposażenia, maszyn i urządzeń do wytwarzania produktów regionalnych 12

14 Nazwa przedsięwzięcia: Nauka / kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów; języka regionalnego i gwary; tradycyjnych zawodów i rzemiosła Przedsięwzięcie przyczynia się do realizacji: Celu głównego: Celu szczegółowego: Grupy docelowe beneficjentów: Działania oraz lista rekomendowanych operacji: III. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi oraz jego wykorzystanie dla zrównoważonego rozwoju regionu III.3. Zachowanie i kreowanie kultury kaszubskiej Organizacje pozarządowe z obszaru LGD, mieszkańcy obszaru LGD, samorządy i jednostki im podlegle, instytucje kultury, kościoły i związki wyznaniowe Małe projekty: preferowane będą operacje związane ze wsparciem w zakresie rozwoju infrastruktury, zakupem sprzętu i wyposażenia na potrzeby nauki / kultywowania miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów; języka regionalnego i gwary; tradycyjnych zawodów i rzemiosła Odnowa i rozwój wsi: preferowane będą operacje związane z wsparciem w zakresie rozwoju infrastruktury, sprzętu i wyposażenia służącego na potrzeby nauki / kultywowania miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów; języka regionalnego i gwary; tradycyjnych zawodów i rzemiosła Nazwa przedsięwzięcia: Budowa/przebudowa/remont obiektów oraz nabycie środków trwałych, know-how, wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do działalności przynoszącej dochód poza rolnictwem (z wyłączeniem działalności turystycznej i około turystycznej) Przedsięwzięcie przyczynia się do realizacji: Celu głównego: Celu szczegółowego: Grupy docelowe beneficjentów: Działania oraz lista rekomendowanych operacji: IV. Różnicowanie działalności gospodarczej, tworzenie pozarolniczych miejsc pracy IV.1. Różnicowanie dochodów na terenach wiejskich w oparciu o lokalny potencjał społeczno gospodarczy i posiadane zasoby Przedsiębiorstwa, rolnicy, mieszkańcy obszaru LGD, organizacje pozarządowe z terenu LGD, samorządy gminne i jednostki im podległe, instytucje kultury Małe projekty: preferowane będą operacje związane z prowadzeniem działalności nierolniczej na terenach wiejskich Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw: preferowane będą operacje związane z prowadzeniem działalności nierolniczej na terenach wiejskich Różnicowanie w kierunku działalność nierolniczej: preferowane będą operacje związane z prowadzeniem działalności nierolniczej na terenach wiejskich 13

15 Nazwa przedsięwzięcia: Rozwój usług turystycznych i okołoturystycznych w tym bazy noclegowej i gastronomicznej (z wyłączeniem agroturystyki) Przedsięwzięcie przyczynia się do realizacji: Celu głównego: Celu szczegółowego: Grupy docelowe beneficjentów: Działania oraz lista rekomendowanych operacji: IV. Różnicowanie działalności gospodarczej, tworzenie pozarolniczych miejsc pracy IV.1. Różnicowanie dochodów na terenach wiejskich w oparciu o lokalny potencjał społeczno gospodarczy i posiadane zasoby Przedsiębiorstwa, rolnicy, mieszkańcy obszaru LGD, organizacje pozarządowe z terenu LGD, samorządy gminne i jednostki im podległe, instytucje kultury Małe projekty: preferowane będą projekty w zakresie wsparcia tworzenia i rozwoju usług turystycznych i okołoturystycznych Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw: preferowane będą projekty w zakresie wsparcia tworzenia i rozwoju usług turystycznych i okołoturystycznych Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej: preferowane będą projekty w zakresie wsparcia tworzenia i rozwoju usług turystycznych i około turystycznych Nazwa przedsięwzięcia: Rozwój agroturystyki na obszarze LSR Przedsięwzięcie przyczynia się do realizacji: Celu głównego: Celu szczegółowego: Grupy docelowe beneficjentów: Działania oraz lista rekomendowanych operacji: IV. Różnicowanie działalności gospodarczej, tworzenie pozarolniczych miejsc pracy IV.1. Różnicowanie dochodów na terenach wiejskich w oparciu o lokalny potencjał społeczno gospodarczy i posiadane zasoby Przedsiębiorcy, rolnicy Małe projekty: preferowane będą operacje związane z budową/remontem/rozbudową obiektów służących dla rozwoju funkcji turystycznej oraz zakup sprzętu i wyposażenia oraz oprogramowania komputerowego służącego prowadzeniu działalności agroturystycznej Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej: preferowane będą operacje związane z budową/remontem/rozbudową obiektów służących dla rozwoju funkcji turystycznej oraz zakup sprzętu i wyposażenia oraz oprogramowania komputerowego służącego prowadzeniu działalności agroturystycznej 14

16 5 Wybór operacji do dofinansowania Każdy projekt złożony w ramach naboru organizowanego przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby podlega 45 dniowej procedurze oceny wniosków. Oceny dokonuje Rada Stowarzyszenia, która składa się z przedstawicieli sektorów: publicznego, społecznego, gospodarczego. Ocena złożonych projektów przebiega w dwóch etapach: I etap - ocena zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju Szwajcarii Kaszubskiej II etap - ocena wg określonych w LSR kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych działań Aby dana inicjatywa przeszła pozytywną wstępną weryfikację musi by zgodna z co najmniej jednym: celem głównym, szczegółowym i przedsięwzięciem założonym do realizacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Szwajcarii Kaszubskiej. W drugim etapie oceny poszczególni członkowie Rady oceniają daną inicjatywę wg kryteriów wyboru, przyznając każdemu projektowi odpowiednią liczbą punktów. W wyniku oceny projekty umieszczane są na liście rankingowej w kolejności otrzymanych punktów i rekomendowane do dofinansowania odpowiedniej instytucji wdrażającej, która dokonuje oceny formalnej projektu. Instytucje wdrążające poszczególne działania: Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego Małe Projekty, Odnowa i rozwój wsi Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Beneficjent, który przeszedł pozytywną weryfikację w LGD, formalną w instytucji wdrażającej oraz znalazł się na liście wniosków rekomendowanych do dofinansowania podpisuje umowę o dofinansowanie bezpośrednio z instytucją wdrażającą. Tam też dokonuje całkowitego rozliczenia projektu, po którym następuje zwrot przyznanych środków. 15

17 Uproszczony schemat wyboru operacji do dofinansowania Ogłoszenie naboru przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby i Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego lub Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Złożenie wniosku do STK Ocena zgodności z LSR przez Radę Projekt zgodny z LSR Wpisanie na listę projektów zgodnych z LSR Projekt niezgodny z LSR Wpisanie na listę projektów niezgodnych z LSR Ocena wg kryteriów wyboru projektów przez Radę Stworzenie listy rankingowej projektów Przesłanie wiadomości do beneficjenta Możliwość odwołania od decyzji Rady Przesłanie wiadomości do beneficjenta Możliwość odwołania od decyzji Rady Przekazanie list projektów wybranych i niewybranych do Urzędu Marszałkowskiego Ocena formalna projektów dokonana przez UMWP Decyzja o dofinansowanie po dokonanej ocenie formalnej Podpisanie umów z wybranymi beneficjentami Realizacja projektu Rozliczenie w UMWP 16 Zwrot poniesionych nakładów zgodnie z umową

18 6 Charakterystyka działań oraz kryteria wyboru projektów w ramach LSR Poniżej przedstawiona została krótka charakterystyka oraz kryteria wyboru projektów dla poszczególnych działań realizowanych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju, według których oceniane są złożone wnioski. 6.1 Małe projekty charakterystyka Beneficjentami tego działania może być: 1. Osoba fizyczna, która: jest pełnoletnia, jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, ma miejsce zamieszkania na obszarze objętym LSR lub prowadzi działalność gospodarczą na tym obszarze 2. Osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną, jeżeli posiadają siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzą działalność na tym obszarze, z wyłączeniem województwa oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych Całkowity koszt projektu nie może być niższy niż 4,5 tys. zł., a wyższy niż 100 tys. zł. Wysokość pomocy o jaką można się ubiegać wynosi 25 tys. zł., co może stanowić maksymalnie 70% kosztów kwalifikowanych. Koszty kwalifikowane: 1. Ogólne obejmujące koszty: a. przygotowania dokumentacji technicznej małego projektu, b. opłat za patenty, licencje lub wynagrodzenia za przeniesienie autorskich praw majątkowych, c. opłat notarialnych, skarbowych lub sądowych, d. sprawozdania nadzoru autorskiego lub inwestorskiego 2. Zakupu materiałów lub przedmiotów, 3. Zakupu usług lub robót budowlanych, 4. Najmu, dzierżawy lub zakupu oprogramowania, sprzętu, narzędzi, urządzeń lub maszyn, z wyłączeniem środków transportu napędzanych mechanicznie, z tym, że w przypadku części małego projektu, która nie obejmuje inwestycji, koszty zakupu oprogramowania, sprzętu, narzędzi, urządzeń lub maszyn podlegają refundacji wyłącznie, gdy nie przekraczają kosztów ich najmu lub dzierżawy 17

19 Działania, które można dofinansować w ramach projektu: 1. Podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarach objętych LSR przez: a. udostępnianie urządzeń i sprzętu, z wyłączeniem środków transportu napędzanych mechanicznie, b. organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla podmiotów z obszaru objętego LSR innych niż realizowane w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie), oraz z wyłączeniem szkoleń połączonych z promocją towarów lub usług określonego przedsiębiorcy, c. organizację imprez kulturalnych, promocyjnych, rekreacyjnych lub sportowych związanych z promocją lokalnych walorów, d. zagospodarowanie przestrzeni publicznej, z wyłączeniem pasów drogowych dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich, 2. Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej przez: a. promocję i organizację lokalnej twórczości kulturalnej lub aktywnego trybu życia, z wyłączeniem remontu i budowy budynków mieszkalnych, b. promocję lokalnej przedsiębiorczości, c. remont połączony z modernizacją lub wyposażenie istniejących świetlic wiejskich oraz innych obiektów pełniących ich funkcję oraz zagospodarowanie terenu przylegającego do tych obiektów, 3. Rozwijanie turystyki lub rekreacji na obszarze objętym LSR przez: a. utworzenie lub zmodernizowanie punktów informacji turystycznej, bazy informacji turystycznej oraz stron internetowych związanych tematycznie z ofertą turystyczną obszaru objętego LSR, przygotowanie i wydanie folderów oraz innych publikacji informacyjnych i promocyjnych dotyczących obszaru objętego LSR, b. budowę, odbudowę, przebudowę, remont połączony z modernizacją, zagospodarowanie lub oznakowanie obiektów małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz wyposażenie obiektów pełniących funkcje turystyczne i rekreacyjne, z wyłączeniem hoteli, moteli, pensjonatów oraz bazy gastronomicznej, 4. Promowanie, zachowanie, odtworzenie, zabezpieczenie lub oznakowanie cennego, lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego, w szczególności obszarów objętych poszczególnymi formami ochrony przyrody, w tym obszarów Natura 2000, 5. Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego przez: a. odbudowę, renowację, restaurację albo remont lub oznakowanie obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub objętych ewidencją zabytkową, b. remont lub wyposażenie istniejących muzeów lub innych obiektów pełniących ich funkcje, c. kultywowanie: miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów, języka regionalnego i gwary, tradycyjnych zawodów i rzemiosła 18

20 d. prowadzenie badań nad obszarem wdrażania LSR innych niż realizowane w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (funkcjonowanie lokalnej grupy działania), 6. Inicjowanie powstawania, przetwarzania lub wprowadzania na rynek produktów i usług, których podstawę stanowią lokalne zasoby, tradycyjne sektory gospodarki lub lokalne dziedzictwo, w tym kulturowe, historyczne lub przyrodnicze, zwanych dalej produktami lub usługami lokalnymi, albo podnoszenie jakości takich produktów lub usług przez: a. udział w targach i konkursach produktów lub usług lokalnych, b. promocję produktów lub usług lokalnych, c. uzyskanie certyfikatów i uczestnictwo w systemach jakości innych niż realizowane w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności) d. budowę, adaptację lub wyposażenie niemieszkalnych obiektów budowlanych wykorzystywanych do tradycyjnego wyrobu produktów lokalnych, e. badania rynku produktów lub usług lokalnych z wyłączeniem działalności rolniczej. 7. Wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu poprawienia warunków prowadzenia działalności kulturalnej lub gospodarczej, w tym polegającej na wynajmie pokoi w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem działalności rolniczej. 19

21 Kryteria wyboru dla działania: Małe Projekty W ramach działania Małe Projekty o wyborze operacji będzie decydowało 9 kryteriów wyboru projektów. W sumie wnioskodawca będzie mógł uzyskać w ramach oceny zgodności z kryteriami maksymalna liczbę 14 punktów. Decydujące o wyborze kryteria wraz z ich skalą ocen przedstawia poniższa tabela: L.P. Kryterium Punktacja 1. Doświadczenie wnioskodawcy w realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł publicznych. Czy wnioskodawca zrealizował dotychczas ze środków publicznych: co najmniej 1 projekt 1 pkt. żadnego projektu 0 pkt. 2. Wnioskodawca skorzystał dotychczas z dofinansowania w ramach działania Małe projekty : 3. Liczba wniosków złożonych przez wnioskodawcę w ramach obowiązującego naboru wniosków dla działania Małe projekty : 4. Czy projekt jest projektem innowacyjnym w zakresie: zastosowania nowatorskich rozwiązań lub technologii, realizacji niespotykanych wcześniej działań, nowatorskiego wykorzystania zasobów? nie 1 pkt. tak 0 pkt. jeden wniosek 1 pkt. więcej niż jeden wniosek 0 pkt. od 0 do 1 pkt. 5. Oddziaływanie i zasięg realizowanej operacji: operacja jest realizowana w jednej miejscowości i z jej produktów będą korzystali mieszkańcy tylko jednej miejscowości 0 pkt. operacja jest realizowana w jednej miejscowości a z jej produktów będą korzystali mieszkańcy więcej niż jednej miejscowości 1 pkt. operacja jest realizowana na terenie więcej niż jednej miejscowości i z jej produktów będą korzystali mieszkańcy więcej niż jednej miejscowości 2 pkt. 6. Wnioskodawca przewiduje współpracę z partnerem reprezentującym inny sektor w postaci wkładu niepieniężnego przy realizacji operacji: 7. Wnioskowana kwota dofinansowania w ramach projektu wynosi: 8. Realizacja projektu przyczyni się do uatrakcyjnienia lokalnej oferty turystycznej i rekreacyjnej: 9. Projekt przyczynia się do rozwoju i promocji lokalnych produktów oraz kultury kaszubskiej: z co najmniej 1 partnerem lokalnym 1pkt. nie przewiduje udziału partnerów 0 pkt. pow. 20 tys. zł 1 pkt. do 20 tys. zł włącznie 0 pkt. od 0 do 3 pkt. od 0 do 3 pkt. Minimalna liczba punktów jaką musi uzyskać projekt w trakcie oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru operacji dla działania Małe projekty wynosi co najmniej 2 punkty za kryteria: Czy projekt jest projektem innowacyjnym w zakresie: zastosowania nowatorskich rozwiązań lub technologii, realizacji niespotykanych wcześniej działań, nowatorskiego wykorzystania zasobów?, Realizacja projektu przyczyni się do uatrakcyjnienia lokalnej oferty turystycznej i rekreacyjnej, Projekt przyczynia się do rozwoju i promocji lokalnych produktów oraz kultury kaszubskiej. 20

22 6.2 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw charakterystyka Beneficjentem może być: osoba fizyczna, która jest pełnoletnia i nie ukończyła 60 roku życia, podejmująca albo wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą jako mikroprzedsiębiorca, nie podlegająca przepisom o ubezpieczeniu społecznym rolników w pełnym zakresie, osoba prawna, wspólnicy spółki cywilnej, spółka handlowa nieposiadająca osobowości prawnej wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą jako mikroprzedsiębiorca, jest wpisana do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym. Ponadto miejsce zamieszkania beneficjenta, a w przypadku operacji związanych z nieruchomością - miejsce położenia nieruchomości znajduje się w miejscowości należącej do gminy wiejskiej oraz gminy miejsko-wiejskiej i miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców. Refundacji podlegają koszty kwalifikowane w wysokości nie przekraczającej 50 % poniesionych kosztów. Wysokość pomocy na jednego beneficjenta wynosi: 100 tys. zł jeżeli projekt przewiduje utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy, 200 tys. zł jeżeli projekt przewiduje utworzenie co najmniej 2 miejsc pracy, 300 tys. zł jeżeli projekt przewiduje utworzenie co najmniej 3 miejsc pracy. Dofinansowanie dla jednego beneficjenta nie może przekroczyć 300 tys. w okresie trwania Programu. Koszty kwalifikowane: budowa, przebudowa lub remont połączony z modernizacją niemieszkalnych obiektów budowlanych wraz z zakupem instalacji technicznej, nadbudowa, przebudowa lub remont połączony z modernizacją istniejących budynków mieszkalnych wraz z zakupem instalacji technicznej, zagospodarowanie terenu, zakup maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu, zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, zakup środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób wraz z kierowcą, raty zapłacone tytułem wykonania umowy leasingu, koszty ogólne do 10 % pozostałych kosztów kwalifikowanych. Koszty niekwalifikowane: podatek od towarów i usług (VAT), nabycie nieruchomości, nabycie rzeczy używanych. 21

23 Działania obejmujące wyłącznie inwestycje związane z podjęciem lub prowadzeniem działalności w zakresie (kody PKD): usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, usług dla ludności, sprzedaży hurtowej lub detalicznej, rzemiosła lub rękodzielnictwa, usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem, usług transportowych, przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych, wytwarzania produktów energetycznych z biomasy, wynajmowania pokoi oraz sprzedaży posiłków domowych lub świadczenia innych, usług związanych z pobytem turystów w gospodarstwie rolnym. Kryteria wyboru dla działania: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw W ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw o wyborze operacji będzie decydowało 8 kryteriów wyboru projektów. W sumie wnioskodawca będzie mógł uzyskać w ramach oceny zgodności z kryteriami maksymalna liczbę 18 punktów. Decydujące o wyborze kryteria wraz z ich skalą ocen przedstawia poniższa tabela. L.P. Kryterium Punktacja 1. Doświadczenie wnioskodawcy w realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł publicznych. Czy wnioskodawca zrealizował dotychczas ze środków publicznych: 2. Czy projekt jest projektem innowacyjnym w zakresie: zastosowania nowatorskich rozwiązań lub technologii, realizacji niespotykanych wcześniej działań, nowatorskiego wykorzystania zasobów? 3. Projekt zostanie zrealizowany w miejscowości o liczbie mieszkańców zarejestrowanych w ewidencji mieszkańców UG na ostatni dzień roku poprzedzającego rok składania wniosków: 4. Projekt przyczyni się do wspierania rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o posiadane zasoby przyrodnicze lub kulturowe: 5. Realizacja projektu przyczyni się do uatrakcyjnienia lokalnej bazy turystycznej i rekreacyjnej: co najmniej 1 projekt 1 pkt. żadnego projektu 0 pkt. od 0 do 3 pkt. do 500 mieszkańców włącznie 2 pkt. pow. 500 do 2000 mieszkańców włącznie 1 pkt. pow mieszkańców 0 pkt. od 0 do 3 pkt. od 0 do 3 pkt. 6. Wnioskowana kwota dofinansowania wynosi: pon. 50 % maksymalnej kwoty wynikającej z Programu włącznie 2 pkt. od 50 do 70 % maksymalnej kwoty wynikającej z Programu włącznie 1 pkt. pow. 70 % maksymalnej kwoty wynikającej z Programu 0 pkt. 7. Wnioskowany poziom dofinansowania wynosi: pon. 30 % kosztów kwalifikowanych włącznie 2 pkt. od 30 do 40 % kosztów kwalifikowanych włącznie 1 pkt. pow. 40% kosztów kwalifikowanych 0pkt. 8. Operacja spowoduje powstanie (w przeliczeniu na etaty średniorocznie): 3 lub więcej nowych miejsc pracy 2 pkt. 2 nowe miejsca pracy 1 pkt. 1 nowe miejsce pracy 0 pkt. Minimalna liczba punktów jaką musi uzyskać projekt w trakcie oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru operacji dla działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw wynosi co najmniej 1 punkt za kryteria: Projekt przyczyni się do wspierania rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o posiadane zasoby przyrodnicze lub kulturowe, Realizacja projektu przyczyni się do uatrakcyjnienia lokalnej bazy turystycznej i rekreacyjnej. 22

24 6.3 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej charakterystyka O pomoc może ubiegać się rolnik lub jego domownik w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub małżonek tego rolnika, który: jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, jest pełnoletni i nie ukończył 60 roku życia, ma miejsce zamieszkania (zameldowania stałego lub czasowego) w miejscowości należącej do gminy wiejskiej oraz gminy miejsko-wiejskiej i miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, nie wystąpił o przyznanie lub nie przyznano mu renty strukturalnej w ramach PROW lub PROW , jest nieprzerwanie ubezpieczony w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, przez okres, co najmniej ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy, nie będzie realizował operacji jako wspólnik spółki cywilnej, jeżeli za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy, do gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego posiadanego prze tego rolnika, przyznano płatność do gruntów rolnych. Działania obejmujące wyłącznie inwestycje związane z podjęciem lub prowadzeniem działalności nierolniczej w zakresie (kody PKD): usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, usług dla ludności, sprzedaży hurtowej lub detalicznej, rzemiosła lub rękodzielnictwa, usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem, usług transportowych, przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych, wytwarzania produktów energetycznych z biomasy, wynajmowania pokoi oraz sprzedaży posiłków domowych lub świadczenia innych usług związanych z pobytem turystów w gospodarstwie rolnym. Refundacji podlegają koszty kwalifikowane w wysokości 50 % poniesionych kosztów. Wysokość pomocy na jednego beneficjenta wynosi maksymalnie 100 tys. zł. w okresie trwania Programu. Koszty kwalifikowane: budowa, przebudowa lub remont połączony z modernizacją niemieszkalnych obiektów budowlanych wraz z zakupem instalacji technicznej, nadbudowa, przebudowa lub remont połączony z modernizacją istniejących budynków mieszkalnych wraz z zakupem instalacji technicznej, zagospodarowanie terenu, zakup maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu, zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, zakup środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób wraz z kierowcą, raty zapłacone tytułem wykonania umowy leasingu, koszty ogólne do 10 % pozostałych kosztów kwalifikowanych. 23

25 Kryteria wyboru dla działania: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej W ramach działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej o wyborze operacji będzie decydowało 8 kryteriów wyboru projektów. W sumie wnioskodawca będzie mógł uzyskać w ramach oceny zgodności z kryteriami maksymalna liczbę 19 punktów. Decydujące o wyborze kryteria wraz z ich skalą ocen przedstawia poniższa tabela: L.P. Kryterium Punktacja 1. Czy projekt jest projektem innowacyjnym w zakresie: zastosowania nowatorskich rozwiązań lub technologii, realizacji niespotykanych wcześniej działań, nowatorskiego wykorzystania zasobów? 2. Projekt zostanie zrealizowany w miejscowości o liczbie mieszkańców zarejestrowanych w ewidencji mieszkańców UG na ostatni dzień roku poprzedzającego rok składania wniosków: 3. Projekt przyczyni się do wspierania rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o posiadane zasoby przyrodnicze lub kulturowe: od 0 do 3 pkt. do 500 mieszkańców włącznie 2 pkt. pow. 500 do 2000 mieszkańców włącznie 1 pkt. pow mieszkańców 0 pkt. od 0 do 3 pkt. 4. Wielkość gospodarstwa rolnego na jakim gospodaruje wnioskodawca za rok poprzedzający rok składania wniosków: 5. Realizacja projektu przyczyni się do uatrakcyjnienia lokalnej bazy turystycznej i rekreacyjnej: do 2 ESU włączenie 2 pkt. pow. 2 do 4 ESU włączenie 1 pkt. pow. 4 ESU 0 pkt. od 0 do 3 pkt. 6. Wnioskowana kwota dofinansowania wynosi: do 50 tys. zł włącznie 2 pkt. pow. 50 tys. zł do 70 tys. zł włącznie 1 pkt. pow. 70 tys. zł włączenie 0 pkt. 7. Wnioskowany poziom dofinansowania wynosi: pon. 30 % kosztów kwalifikowanych włącznie 2 pkt. od 30 do 40 % kosztów kwalifikowanych włącznie 1 pkt. pow. 40 % kosztów kwalifik. 0 pkt. 8. Operacja spowoduje powstanie (w przeliczeniu na etaty średniorocznie): co najmniej jednego miejsca pracy 2 pkt. żadnego miejsca pracy 0 pkt. Minimalna liczba punktów jaką musi uzyskać projekt w trakcie oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru operacji dla działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej wynosi co najmniej 1 punkt za kryteria: Projekt przyczyni się do wspierania rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o posiadane zasoby przyrodnicze lub kulturowe, Realizacja projektu przyczyni się do uatrakcyjnienia lokalnej bazy turystycznej i rekreacyjnej. 24

26 Odnowa i rozwój wsi charakterystyka Beneficjentami mogą być: gminy, instytucje kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego, kościoły lub inne związki wyznaniowe, organizacje pozarządowe o statusie organizacji pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.873, z późn. zm.), której cele statutowe są zbieżne z celami działania. Zakres działań: 1. Budowa, przebudowa, remont lub wyposażenie obiektów: pełniących funkcje publiczne, społeczno-kulturalne, rekreacyjne i sportowe, służące promocji obszarów wiejskich, w tym propagowaniu i zachowaniu dziedzictwa historycznego, tradycji, sztuki oraz kultury, 2. Kształtowania obszaru przestrzeni publicznej, 3. Budowy, remontu lub przebudowy infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych, sportowych lub społeczno-kulturalnych, 4. Zakupu obiektów charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie, w tym budynków będących zabytkami, z przeznaczeniem na cele publiczne, 5. Odnawiania, eksponowania lub konserwacji lokalnych pomników historycznych, budynków będących zabytkami lub miejsc pamięci, 6. Kultywowania tradycji społeczności lokalnej oraz tradycyjnych zawodów. Refundacji podlegają koszty kwalifikowane w wysokości nie większej niż 75 % poniesionych kosztów kwalifikowanych, w tym dla jednej miejscowości nie więcej niż 500 tys. zł w okresie realizacji Programu. Natomiast jeżeli operacja będzie realizowana co najmniej w dwóch miejscowościach, wysokość pomocy dla operacji nie może być wyższa niż 500 tys. zł. Wysokość pomocy przyznawanej na realizację jednej operacji nie może być równa lub niższa niż 25 tys. zł Do kosztów kwalifikowanych zalicza się koszty: budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia obiektów publicznych pełniących funkcje rekreacyjne, sportowe i społeczno - kulturalne, w szczególności świetlic i domów kultury, z wyłączeniem szkół, przedszkoli i żłobków, budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia obiektów małej architektury, budowy, przebudowy lub remontu obiektów sportowych, ścieżek rowerowych, szlaków pieszych, placów zabaw, miejsc rekreacji, służących do użytku publicznego, z wyłączeniem sal sportowych, przeznaczonych wyłącznie dla szkół lub przedszkoli, zakupu towarów służących przedsięwzięciom związanym z kultywowaniem tradycji społeczności lokalnych oraz tradycyjnych zawodów, związane z kształtowaniem centrów wsi jako obszaru przestrzeni publicznej, w szczególności poprzez odnawianie lub budowę placów parkingowych, chodników lub oświetlenia ulicznego, urządzania lub porządkowania terenów zielonych, parków lub innych miejsc wypoczynku, budowy, przebudowy lub remontu małej infrastruktury turystycznej, zagospodarowania zbiorników i cieków wodnych na rzecz rekreacji lub poprawy estetyki miejscowości,

a) udostępnianie urządzeń i sprzętu, z wyłączeniem środków transportu b) organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i

a) udostępnianie urządzeń i sprzętu, z wyłączeniem środków transportu b) organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i Cel działania. Działanie ma na celu umożliwienie mieszkańcom obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju realizację projektów przyczyniających się do poprawy jakości życia, zachowania i wykorzystania zasobów

Bardziej szczegółowo

NABORY TEMATYCZNE W RAMACH LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU OBSZARU SZWAJCARII KASZUBSKIEJ LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOWARZYSZENIE TURYSTYCZNE KASZUBY

NABORY TEMATYCZNE W RAMACH LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU OBSZARU SZWAJCARII KASZUBSKIEJ LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOWARZYSZENIE TURYSTYCZNE KASZUBY NABORY TEMATYCZNE W RAMACH LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU OBSZARU SZWAJCARII KASZUBSKIEJ LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOWARZYSZENIE TURYSTYCZNE KASZUBY Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

Działanie to przyczynia się do poprawy jakości życia lub różnicowania działalności gospodarczej na obszarze działania LGD, które nie kwalifikują się

Działanie to przyczynia się do poprawy jakości życia lub różnicowania działalności gospodarczej na obszarze działania LGD, które nie kwalifikują się Działanie to przyczynia się do poprawy jakości życia lub różnicowania działalności gospodarczej na obszarze działania LGD, które nie kwalifikują się do wsparcia w ramach działań osi 3 Jakość życia na obszarach

Bardziej szczegółowo

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła Kryteria Wyboru Operacji przez Radę LGD Etap I ocena zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Poniżej przedstawiono tabelę zawierającą cele ogólne i szczegółowe LSR. Operacja musi być zgodna przynajmniej

Bardziej szczegółowo

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach "małych projektów" beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład)

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach małych projektów beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład) Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Harmonogram szkolenia: 16:00-16:15 "Małe projekty" - definicja (wykład) 16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania

Bardziej szczegółowo

Małe projekty. Beneficjenci

Małe projekty. Beneficjenci Małe projekty Małe projekty - są to projekty przyczyniające się do poprawy jakości życia lub zróżnicowania działalności gospodarczej na obszarze działania LGD, które nie kwalifikują się do wsparcia w ramach

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r.

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r. MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne Podegrodzie, 22.02.2011 r. Cele ogólne LSR - przedsięwzięcia CEL OGÓLNY 1 Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru CELE

Bardziej szczegółowo

II. Poprawa jakości życia, w tym dostępu do kultury i rekreacji, nauki i pracy.

II. Poprawa jakości życia, w tym dostępu do kultury i rekreacji, nauki i pracy. Opracowanie informacji o możliwości realizacji projektów przez beneficjentów z terenu działania LGD Między Dalinem i Gościbią w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Możliwość pozyskania środków finansowych na obszary wiejskie w ramach Osi 4 LEADER na działanie,,małe PROJEKTY

Możliwość pozyskania środków finansowych na obszary wiejskie w ramach Osi 4 LEADER na działanie,,małe PROJEKTY Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Białych Górali i Lachów Sądeckich 33-390 Łącko 836 Tel. 881 021 881 www.lgdlacko.pl, e-mail:biuro@lgdlacko.pl Możliwość pozyskania środków finansowych na obszary

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA Projektu planowanego do realizacji z programu LEADER w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju

KARTA INFORMACYJNA Projektu planowanego do realizacji z programu LEADER w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalna Grupa Działania Bądźmy Razem 07-130 Łochów, Al. Pokoju 75 lgdbadzmyrazem@gmail.com KARTA INFORMACYJNA Projektu planowanego do realizacji z programu LEADER w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Dane

Bardziej szczegółowo

Zasady ubiegania się o pomoc finansową w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji odpowiadających dla działania

Zasady ubiegania się o pomoc finansową w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji odpowiadających dla działania Zasady ubiegania się o pomoc finansową w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji odpowiadających dla działania Odnowa i rozwój wsi Świdwin 2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Rola Samorządu Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Gminy łączą siły. Na www.lca.pl napisali:

Gminy łączą siły. Na www.lca.pl napisali: Na www.lca.pl napisali: Gminy łączą siły 2008-05-09 12:05:47 Podlegnickie gminy chcą wspólnie sięgnąć po unijne pieniądze. Wójtowie czterech gmin podpisali w piątek deklarację współpracy. Deklaracje współpracy

Bardziej szczegółowo

Zespół ds. dotacji unijnych All-grants.pl DZIAŁANIE 311. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Zespół ds. dotacji unijnych All-grants.pl DZIAŁANIE 311. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej DZIAŁANIE 311 Kto może zostać beneficjentem działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej?...2 Na jakie operacje może być przyznana pomoc?...3 Jaki jest zakres działalności nierolniczych

Bardziej szczegółowo

Różnicowanie w kierunku. - kryteria dostępu, koszty kwalifikowane, dokumentacja aplikacyjna

Różnicowanie w kierunku. - kryteria dostępu, koszty kwalifikowane, dokumentacja aplikacyjna Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej - kryteria dostępu, koszty kwalifikowane, dokumentacja aplikacyjna Podstawy prawne Rozporządzenie MRiRW z dn. 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby, 2013 r.

Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby, 2013 r. Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby, 2013 r. Beneficjencipomocy: osobafizyczna: jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, jest pełnoletnia, ma miejsce zamieszkania na obszarze 9 gmin objętych

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Możliwości wsparcia agroturystyki i turystyki na obszarach wiejskich w ramach działań: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Tworzenie i

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Odnowa i rozwój wsi Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych

Bardziej szczegółowo

Kryteria jakie należy spełniać aby otrzymać pomoc: warunki określone na poziomie PROW :

Kryteria jakie należy spełniać aby otrzymać pomoc: warunki określone na poziomie PROW : Celem jest zrównoważenie rozwoju społeczno gospodarczego obszarów wiejskich przez udzielenie pomocy na podejmowanie lub rozwijanie przez rolników, domowników i małżonków rolników działalności nierolniczej

Bardziej szczegółowo

RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ

RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich : Europa inwestująca w obszary wiejskie Prezentacja opracowana przez Fundację Kłodzka Wstęga

Bardziej szczegółowo

Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz

Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. Umożliwi również rozwój

Bardziej szczegółowo

Oś 3 / oś 4 LEADER Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Oś 3 / oś 4 LEADER Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Oś 3 / oś 4 LEADER Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Podstawa prawna ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 17 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Finansowe aspekty przedsiębiorczości na obszarach wiejskich

Finansowe aspekty przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie o/kraków Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU. LGD Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem. za rok

ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU. LGD Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem. za rok Załącznik nr 1 do uchwały 12/2011 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD Doliną Wieprza i leśnym szlakiem z dnia 10.06.2011 ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LGD Doliną

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełnienia karty oceny operacji według kryteriów wyboru

Instrukcja wypełnienia karty oceny operacji według kryteriów wyboru Załącznik nr 1 do Uchwały nr 33/WZC/2011 WZC Stowarzyszenia Siła w Grupie z dnia 30 maja 2012 r. Załącznik nr 4 do LSR Lokalne kryteria wyboru operacji przez Lokalną Grupę Działania Siła w Grupie określone

Bardziej szczegółowo

Małe Projekty. 12 czerwca 2012r. Opracował: Adam Panasiuk

Małe Projekty. 12 czerwca 2012r. Opracował: Adam Panasiuk Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Szkolenia organizowane przez Związek Stowarzyszeń Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego współfinansowane

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i rozwój. - kryteria dostępu, koszty kwalifikowane, dokumentacja aplikacyjna

Tworzenie i rozwój. - kryteria dostępu, koszty kwalifikowane, dokumentacja aplikacyjna Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - kryteria dostępu, koszty kwalifikowane, dokumentacja aplikacyjna Podstawy prawne Rozporządzenie MRiRW z dn. 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i

Bardziej szczegółowo

LGD Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej. Plac Wolności Bielsk (24)

LGD Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej. Plac Wolności Bielsk (24) LGD Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej Plac Wolności 12 09-230 Bielsk (24) 261-54-38 lgd_bielsk@op.pl www.lgdbielsk.pl Wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich Rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Programy pomocowe dla przedsiębiorców z terenów wiejskich realizowane przez ARiMR. Kraków,

Programy pomocowe dla przedsiębiorców z terenów wiejskich realizowane przez ARiMR. Kraków, Programy pomocowe dla przedsiębiorców z terenów wiejskich realizowane przez ARiMR Kraków, 12-03-2008 Program przedakcesyjny SAPARD Działanie 4: RóŜnicowanie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich

Bardziej szczegółowo

Pomoc finansową udziela się podmiotom z tytułu inwestycji związanych z tworzeniem lub rozwojem mikroprzedsiębiorstw, działających w zakresie:

Pomoc finansową udziela się podmiotom z tytułu inwestycji związanych z tworzeniem lub rozwojem mikroprzedsiębiorstw, działających w zakresie: Jaki jest cel działania? Celem działania jest wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy, a w konsekwencji - wzrost zatrudnienia na obszarach wiejskich.

Bardziej szczegółowo

Cel ogólny 2: Wykorzystanie zasobów przyrodniczych i kulturowych dla tworzenia miejsc pracy i promocji regionu

Cel ogólny 2: Wykorzystanie zasobów przyrodniczych i kulturowych dla tworzenia miejsc pracy i promocji regionu Określenie celów ogólnych i szczegółowych Lokalnej Strategii Rozwoju oraz wskazanie planowanych przedsięwzięć służących osiągnięciu poszczególnych celów szczegółowych, w ramach, których będą realizowane

Bardziej szczegółowo

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Co oznacza działalność rozwijana Prowadzę działalność ujętą w wykazie działalności Wniosek do LGD Umowa z ARiMR INWESTYCJA Co oznacza podejmuje działalność

Bardziej szczegółowo

Oś 3 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Oś 3 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Oś 3 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej październik 2010 r. Zakres pomocy Inwestycje przeprowadzone w związku z uruchomieniem lub rozwojem działalności dodatkowej w zakresie: usług dla

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Podstawy prawne na poziomie UE Rozporządzenie Rady 1698/2005 z 20 września

Bardziej szczegółowo

Zasady ubiegania się o pomoc finansową w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji odpowiadających dla działania

Zasady ubiegania się o pomoc finansową w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji odpowiadających dla działania Zasady ubiegania się o pomoc finansową w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji odpowiadających dla działania Małe projekty Świdwin 2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju

Bardziej szczegółowo

LGD Perły y Czarnej Nidy ul. Kielecka 38, 26-026 Morawica tel. 41 311 46 91 wew. 239

LGD Perły y Czarnej Nidy ul. Kielecka 38, 26-026 Morawica tel. 41 311 46 91 wew. 239 LGD Perły y Czarnej Nidy ul. Kielecka 38, 26-026 Morawica tel. 41 311 46 91 wew. 239 Informacja dla beneficjentów działania ania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw biorstw Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Małe projekty. Zasady przyznawania dofinansowania

Małe projekty. Zasady przyznawania dofinansowania Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie realizowane w ramach operacji: "Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania współfinansowany ze

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Odnowa i rozwój wsi

Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Odnowa i rozwój wsi Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Odnowa i rozwój wsi Strzyżów 2010 SPIS TREŚCI Cel działania... 3 Kto może być wnioskodawcą

Bardziej szczegółowo

Programy współfinansujące rozwój turystyki wiejskiej

Programy współfinansujące rozwój turystyki wiejskiej 1 Programy współfinansujące rozwój turystyki wiejskiej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013. Program Samorządu Województwa Wielkopolskiego Wielkopolska Odnowa Wsi. Program Operacyjny Zrównoważony

Bardziej szczegółowo

Perspektywy zawodowe mieszkańców wsi. konferencja podsumowująca projekt Czas na zmiany reorientacja zawodowa rolników

Perspektywy zawodowe mieszkańców wsi. konferencja podsumowująca projekt Czas na zmiany reorientacja zawodowa rolników Perspektywy zawodowe mieszkańców wsi konferencja podsumowująca projekt Czas na zmiany reorientacja zawodowa rolników Przysiek, 28 marca 2012r. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

PROW 2007-2013. Oś 4 LEADER. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

PROW 2007-2013. Oś 4 LEADER. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 Oś 4 LEADER Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Małe projekty Beneficjenci tzw. Małych projektów : osoby fizyczne zameldowane na obszarze działania LGD osoby fizyczne prowadzących działalność

Bardziej szczegółowo

Odnowa i rozwój wsi, a małe projekty w ramach Leadera Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

Odnowa i rozwój wsi, a małe projekty w ramach Leadera Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Odnowa i rozwój wsi, a małe projekty w ramach Leadera Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Jarnołtówek, 13 listopada 2008r. Agnieszka Bielak, Aleksandra Czech Departament Programów Rozwoju

Bardziej szczegółowo

- kryteria dostępu, dokumentacja aplikacyjna

- kryteria dostępu, dokumentacja aplikacyjna Odnowa i rozwój wsi - kryteria dostępu, dokumentacja aplikacyjna Podstawy prawne Rozporządzenie MRiRW z dn. 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

Zmiany w rozporządzeniu MRiRW do działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW Wrocław 8 września 2010 r.

Zmiany w rozporządzeniu MRiRW do działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW Wrocław 8 września 2010 r. Zmiany w rozporządzeniu MRiRW do działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 Wrocław 8 września 2010 r. Oś 4. Leader podstawa prawna art. 61-65 rozporządzenia Rady (WE) Nr 1698/2005

Bardziej szczegółowo

2. operacja spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tej operacji

2. operacja spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tej operacji Celem jest tworzenie warunków dla dywersyfikacji działalności gospodarczej i poprawy możliwości zatrudnienia, przyczyniając się tym samym do zróżnicowania rozwoju społeczno gospodarczego obszarów wiejskich,

Bardziej szczegółowo

LGD Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby Działanie Leader PROW 2014-2020. Możliwości uzyskania dofinansowania przetwórstwo produktów lokalnych

LGD Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby Działanie Leader PROW 2014-2020. Możliwości uzyskania dofinansowania przetwórstwo produktów lokalnych LGD Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby Działanie Leader PROW 2014-2020 Możliwości uzyskania dofinansowania przetwórstwo produktów lokalnych S T O W A R Z Y S Z E N I E T U R Y S T Y C Z N E K A S Z U B

Bardziej szczegółowo

Działanie 311: RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ

Działanie 311: RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ Działanie 311: RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ OŚ 3 Odnowa i rozwój wsi. Rafał Kociołek Ekonomia gr. 2 rok III CEL DZIAŁANIA Różnicowanie działalności rolniczej w kierunku podejmowania

Bardziej szczegółowo

Środa z Funduszami dla instytucji kultury Programy krajowe PROW Wałbrzych, 3 czerwca 2015 r.,

Środa z Funduszami dla instytucji kultury Programy krajowe PROW Wałbrzych, 3 czerwca 2015 r., Środa z Funduszami dla instytucji kultury Programy krajowe PROW Wałbrzych, 3 czerwca 2015 r., Iwona Stach - Janyst Punkt Informacji Funduszy Europejskich Wałbrzych Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Priorytet

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś 3 Dz. 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw opr. Adam Gumularz Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Cel działania Wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Małe projekty są to operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 PROW - Jakość życia na obszarach wiejskich i

Małe projekty są to operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 PROW - Jakość życia na obszarach wiejskich i SZKOLENIE RADY Małe projekty są to operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 PROW - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, ale

Bardziej szczegółowo

jak przygotować wniosek o dofinansowanie projektu

jak przygotować wniosek o dofinansowanie projektu Małe projekty jak przygotować wniosek o dofinansowanie projektu Chełmiec, 28.01.2014 Program szkolenia 08.00-08.15 Rejestracja uczestników 08.15-09.00 Ogólne zasady realizacji projektów w ramach Osi 4

Bardziej szczegółowo

ania współfinansowany ze środków w Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów w Wiejskich na lata 2007-2013

ania współfinansowany ze środków w Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów w Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów w Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie realizowane w ramach operacji: "Funkcjonowanie Lokalnej j Grupy Działania ania współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Małe projekty jak przygotować wniosek o dofinansowanie projektu

Małe projekty jak przygotować wniosek o dofinansowanie projektu Małe projekty jak przygotować wniosek o dofinansowanie projektu Kamionka Wielka, 12.06.2013 Program szkolenia 09.00-09.15 Rejestracja uczestników 09.15-10.00 Ogólne zasady realizacji projektów w ramach

Bardziej szczegółowo

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI Opis operacji odpowiadającej działaniu z zakresu Małe projekty pod kątem spełniania kryteriów wyboru określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo na Jurze Tytuł projektu:

Bardziej szczegółowo

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI Opis operacji odpowiadającej działaniu z zakresu Odnowa i rozwój wsi pod kątem spełniania kryteriów wyboru określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo na Jurze Tytuł projektu:

Bardziej szczegółowo

Rola i zakres działalności LGD Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby w kontekście wdrażania działania Leader PROW 2014-2022

Rola i zakres działalności LGD Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby w kontekście wdrażania działania Leader PROW 2014-2022 Rola i zakres działalności LGD Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby w kontekście wdrażania działania Leader PROW 2014-2022 Możliwości uzyskania dofinansowania za pośrednictwem LGD STOWARZYSZENIE TURYSTYCZNE

Bardziej szczegółowo

Dotacje Unijne. Dotacje Unijne na lata 2007-2013!

Dotacje Unijne. Dotacje Unijne na lata 2007-2013! Dotacje Unijne Dotacje Unijne na lata 2007-2013! Firma PM GROUP oferuje Państwu kompleksową usługę związaną z pozyskiwaniem środków z funduszy europejskich. Proces ubiegania się o dofinansowanie ze środków

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla Beneficjenta. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Przewodnik dla Beneficjenta. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Przewodnik dla Beneficjenta Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Celem działania jest wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy, a w konsekwencji

Bardziej szczegółowo

Rozszerzone i dodatkowe przedsięwzięcia w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Tygiel Doliny Bugu

Rozszerzone i dodatkowe przedsięwzięcia w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Tygiel Doliny Bugu Rozszerzone i dodatkowe przedsięwzięcia w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Tygiel Doliny Bugu W miesiącu lipcu br. planowane jest ogłoszenie konkursu przez Samorządy Województw na realizację dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Nasza Krajna zachęca osoby. chcące rozpocząć działalność lub rozwinąć prowadzoną już

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Nasza Krajna zachęca osoby. chcące rozpocząć działalność lub rozwinąć prowadzoną już Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Nasza Krajna zachęca osoby chcące rozpocząć działalność lub rozwinąć prowadzoną już działalność do aplikowania w ramach następujących działań: Tworzenie i rozwój

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PODSTAWA PRAWNA Podstawa: art. 29 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 maraca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu\Rolnego

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Szwajcarii Kaszubskiej na lata Możliwości i zasady otrzymania wsparcia

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Szwajcarii Kaszubskiej na lata Możliwości i zasady otrzymania wsparcia Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Instytucja Zarządzająca PROW 204 2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał opracowany przez Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 1 Podstawa: art. 29 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 Agencja r. o Restrukturyzacji wspieraniu

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do pozycji we wniosku o przyznanie pomocy 1 Miejsce realizacji operacji 10 17.7

Odniesienie do pozycji we wniosku o przyznanie pomocy 1 Miejsce realizacji operacji 10 17.7 Wzór Karta oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru w ramach działania Wdrażanie LSR dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Przede wszystkiej liczy się pomysł

Przede wszystkiej liczy się pomysł Przede wszystkiej liczy się pomysł ciekawy, nowatorski możliwy do realizacji i odpowiadający oczekiwaniom społeczności lokalnej nt.: - organizacja szkoleń w zakresie prowadzenia działalności turystycznej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KARTA PROJEKTOWA DLA MAŁYCH PROJEKTÓW NaleŜy podać dane wnioskodawcy Nazwa wnioskodawcy Stowarzyszenie Lepsze Jutro (naleŝy wpisać nazwę organizacji zgodnie z KRS) Adres Wołajowice

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do skorzystania z możliwości wsparcia w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Nyskiego Księstwa Jezior i Gór.

Zapraszamy do skorzystania z możliwości wsparcia w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Nyskiego Księstwa Jezior i Gór. Zapraszamy do skorzystania z możliwości wsparcia w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Nyskiego Księstwa Jezior i Gór. 1. Przedsięwzięcie 2.2.2 Promocja kultury i produktów lokalnych budżet planowanego naboru

Bardziej szczegółowo

X. 10 000 PLN 1000 PLN. 11 000 PLN.

X. 10 000 PLN 1000 PLN. 11 000 PLN. Małe projekty Małe projekty - są to projekty przyczyniające się do poprawy jakości życia lub zróżnicowania działalności gospodarczej na obszarze działania LGD, które nie kwalifikują się do wsparcia w ramach

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne -

MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne - MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne - PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 Podstawowe założenia, jak również zakres, cele oraz działania Programu zostały wybrane

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru operacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Przymierze Jeziorsko

Kryteria wyboru operacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Przymierze Jeziorsko Kryteria wyboru operacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Przymierze Jeziorsko Wybór operacji podlegających wsparciu nastąpi spośród operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju i najlepiej

Bardziej szczegółowo

Doradzamy liderom jutra. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Doradzamy liderom jutra. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw PROW Działanie 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Warszawa, 19.06.2009 r. Plan prezentacji 1. Informacje podstawowe, w tym: cel programu - projektów beneficjenci,

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Działanie 312 Kielce 2012 1 Cel działania: Wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Program LEADER 2014-2020 realizowany będzie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Program LEADER 2014-2020 realizowany będzie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Leśna Kraina Górnego Śląska współfinansowana jest ze środków

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTAJ FUNDUSZE UNIJNE DO ZREALIZOWANIA WŁASNYCH POMYSŁÓW

WYKORZYSTAJ FUNDUSZE UNIJNE DO ZREALIZOWANIA WŁASNYCH POMYSŁÓW WYKORZYSTAJ FUNDUSZE UNIJNE DO ZREALIZOWANIA WŁASNYCH POMYSŁÓW Stowarzyszenie Dolina Karpia ul. Rynek 2, 32-640 Zator tel. (33) 841 05 84 e-mail: biuro@dolinakarpia.org www.dolinakarpia.org Powstanie Lokalnej

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania pomocy w ramach działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Zasady przyznawania pomocy w ramach działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Szkolenia organizowane przez Związek Stowarzyszeń Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego współfinansowane

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 OŚ 3 JakośćŜycia na obszarach wiejskich i róŝnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: Odnowa i

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. Odnowa i rozwój wsi. Cel działania

INFORMATOR. Odnowa i rozwój wsi. Cel działania Biuro Stowarzyszenia LGD ul. Sprzymierzonych 8 74-100 Gryfino Tel. 91 41 90 891 Tel. kom. 516 196 740 Misja DIROW jako region wykorzystywania inicjatyw społecznych oraz walorów przyrodniczo -historycznych

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata działania samorządowe

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata działania samorządowe Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 - działania samorządowe Katowice, 9 listopada 2015 r. PROW 2014-2020 Działania w ramach PROW 2014-2020 wdrażane przez Samorządy Województw 1. Inwestycje

Bardziej szczegółowo

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej nr 10/2010 z dn. 24 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej nr 10/2010 z dn. 24 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej nr 10/2010 z dn. 24 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju Na podstawie 23 ust. 2 lit. (q) Statutu Stowarzyszenia Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Działanie 3.2 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw

Działanie 3.2 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw Działanie 3.2 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw 1 Cel działania Wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy, a w konsekwencji wzrost zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Działanie 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Działanie 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 1 Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2008 r. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW ORAZ PRZYJĘTE PRZEZ LGD KRYTERIA LOKALNE DLA OPERACJI

KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW ORAZ PRZYJĘTE PRZEZ LGD KRYTERIA LOKALNE DLA OPERACJI KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW ORAZ PRZYJĘTE PRZEZ LGD KRYTERIA LOKALNE DLA OPERACJI Kryteria oceny wniosków Ocena wniosków składa się z: a) oceny zgodności operacji z LSR; b) oceny zgodności operacji z lokalnymi

Bardziej szczegółowo

Zmianie ulega część 5 w Lokalnej Strategii Rozwoju tj. Część 5 Cele LGD. Otrzymuje ona następujące brzmienie :

Zmianie ulega część 5 w Lokalnej Strategii Rozwoju tj. Część 5 Cele LGD. Otrzymuje ona następujące brzmienie : Załącznik nr 1 do Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecze Bobrzy z dnia 3 stycznia 2013 roku w sprawie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Zmianie ulega część 5

Bardziej szczegółowo

4 Innowacyjność operacji. 15 Sekcja IV wniosek II.2 EPO 5 Członkostwo Wnioskodawcy w LGD. 15 ---

4 Innowacyjność operacji. 15 Sekcja IV wniosek II.2 EPO 5 Członkostwo Wnioskodawcy w LGD. 15 --- 8/5 Wzór Karta oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru w ramach działania Wdrażanie LSR dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania Różnicowanie w kierunku działalności

Bardziej szczegółowo

Perspektywa rozwoju obszaru z uwzględnieniem funduszy unijnych na lata

Perspektywa rozwoju obszaru z uwzględnieniem funduszy unijnych na lata Perspektywa rozwoju obszaru z uwzględnieniem funduszy unijnych na lata 2014-2020 Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Dorzecze Wisły Program LEADER 2014-2020 realizowany będzie

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja konkursowa w ramach Działania 4.13. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Wdrażania lokalnych strategii rozwoju w zakresie MAŁE PROJEKTY

Dokumentacja konkursowa w ramach Działania 4.13. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Wdrażania lokalnych strategii rozwoju w zakresie MAŁE PROJEKTY Dokumentacja konkursowa w ramach Działania 4.13. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Wdrażania lokalnych strategii rozwoju w zakresie MAŁE PROJEKTY Konkurs Nr 2/2014 Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny merytorycznej

Kryteria oceny merytorycznej Kryteria oceny merytorycznej Ocena merytoryczna składa się z: a) oceny zgodności operacji z LSR; b) oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami przyjętymi przez LGD. Ocenę zgodności operacji z LSR

Bardziej szczegółowo

Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD

Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD Rozdział IV.1 OKREŚLENIE WSKAŹNIKÓW REALIZACJI CELÓW ORAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej Przedsięwzięcia Produktu Cel

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Scalanie gruntów

Bardziej szczegółowo

W ramach LSR mogą być realizowane następujące typy operacji:

W ramach LSR mogą być realizowane następujące typy operacji: Ważne przepisy prawa krajowego ZASADY UDZIELANIA WSPARCIA PROW 2014-2020 1) Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. poz. 378) tzw. ustawa RLKS. 2) Ustawa

Bardziej szczegółowo

PORADNIK LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA NASZE ROZTOCZE DLA BENEFICJENTA. Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

PORADNIK LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA NASZE ROZTOCZE DLA BENEFICJENTA. Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PORADNIK DLA BENEFICJENTA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA NASZE ROZTOCZE Działanie 41 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 007-01 Spis treści Podejście LEADER... Różnicowanie

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Płońsk 2011 1 Spis treści Działanie 311 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw s. 7 Kto

Bardziej szczegółowo

Wniosek nr:... złożony przez:. Nazwa operacji:... Lokalne kryteria oceny operacji

Wniosek nr:... złożony przez:. Nazwa operacji:... Lokalne kryteria oceny operacji Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Karta oceny zgodności wg lokalnych kryteriów Załącznik nr 10 Imię i nazwisko osoby oceniającej. Wniosek nr:... złożony przez:. Nazwa operacji:... Działanie

Bardziej szczegółowo

Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013. 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013:

Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013. 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013: Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 jest realizowany

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 19 sierpnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 19 sierpnia 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 158 12089 Poz. 1067 1067 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 19 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Projekty grantowe. w działaniu: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

Projekty grantowe. w działaniu: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Projekty grantowe w działaniu: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w poddziałaniu: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA WNIOSKODAWCÓW

INFORMACJE DLA WNIOSKODAWCÓW INFORMACJE DLA WNIOSKODAWCÓW Możliwy zakres projektów: rozwój przedsiębiorczości zakładanie działalności gospodarczej lub rozwój istniejącej działalności poprzez stworzenie nowych miejsc pracy, dywersyfikacja

Bardziej szczegółowo

SZLACHECKA WIEŚ ZAŚCIANKOWA PRZYJAZNA DLA MIESZKAŃCÓW I TURYSTÓW

SZLACHECKA WIEŚ ZAŚCIANKOWA PRZYJAZNA DLA MIESZKAŃCÓW I TURYSTÓW 4. Cele ogólne i szczegółowe LSR oraz przedsięwzięcia służące osiąganiu poszczególnych celów szczegółowych, w ramach których będą realizowane operacje. Wizja rozwoju SZLACHECKA WIEŚ ZAŚCIANKOWA PRZYJAZNA

Bardziej szczegółowo

Dywersyfikacja działalności w gospodarstwie rolnym w ramach PROW

Dywersyfikacja działalności w gospodarstwie rolnym w ramach PROW Dywersyfikacja działalności w gospodarstwie rolnym w ramach PROW 2014-2020 Przedsiębiorczość na wsi i obszarach wiejskich to bardzo ważny element gospodarki narodowej szczególnie w kontekście walki z bezrobociem,

Bardziej szczegółowo