PL B1. INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ IM. PROF. IGNACEGO MOŚCICKIEGO, Warszawa, PL BUP 13/10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PL 214329 B1. INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ IM. PROF. IGNACEGO MOŚCICKIEGO, Warszawa, PL 21.06.2010 BUP 13/10"

Transkrypt

1 PL B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: (22) Data zgłoszenia: (51) Int.Cl. C08L 3/04 ( ) C08L 67/04 ( ) C08L 51/08 ( ) C08L 101/16 ( ) (54) Biodegradowalna kompozycja zawierająca skrobię termoplastyczną (73) Uprawniony z patentu: INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ IM. PROF. IGNACEGO MOŚCICKIEGO, Warszawa, PL (43) Zgłoszenie ogłoszono: BUP 13/10 (45) O udzieleniu patentu ogłoszono: WUP 07/13 (72) Twórca(y) wynalazku: BARBARA ŚWIERZ-MOTYSIA, Warszawa, PL REGINA JEZIÓRSKA, Warszawa, PL AGNIESZKA SZADKOWSKA, Warszawa, PL JACEK DZIERŻAWSKI, Warszawa, PL TERESA JACZEWSKA, Warszawa, PL (74) Pełnomocnik: rzecz. pat. Jolanta Rosińska

2 2 PL B1 Opis wynalazku Przedmiotem wynalazku jest biodegradowalna kompozycja zawierająca skrobię termoplastyczną. Rosnąca nieustannie ilość odpadów z tworzyw polimerowych, w przeważającej części pochodzących z opakowań, problemy techniczne i ekonomiczne związane z ich recyklingiem, postępująca degradacja środowiska naturalnego oraz stopniowe wyczerpywanie się światowych zasobów ropy naftowej - surowca do produkcji tworzyw sztucznych, wymuszają rozwój technologii nowych biodegradowalnych materiałów polimerowych, przydatnych do recyklingu organicznego (kompostowania, biometanizacji), charakteryzujących się dobrymi właściwościami fizykomechanicznymi, które mogłyby zastąpić tworzywa sztuczne. Jedną z dróg prowadzących do rozwiązania tego problemu jest wykorzystanie biopolimerów pochodzenia naturalnego, zwłaszcza taniej i szybko odnawialnej skrobi, która poddawana jest ch e- micznej integracji z polimerami. Prace koncentrują się na opracowaniu biodegradowalnych materiałów polimerowo-skrobiowych, których właściwości i cena byłyby porównywalne z klasycznymi polimerami. Kluczowym zagadnieniem i punktem wyjścia przy opracowywaniu materiałów polimerowych zawierających skrobię jest jej modyfikacja, tj. skonwertowanie do amorficznego materiału o homogenicznej strukturze, co pozwala uzyskać polimer o pożądanych cechach fizykochemicznych, zdolny do termoplastycznego przetwórstwa. Jest to niezbędne, gdyż temperatura zeszklenia i topnienia natywnej skrobi ( C) jest wyższa od temperatury, w której następuje jej dekompozycja (220 C). Zakłócenie krystalicznej struktury skrobi - destrukturyzacja polega na rozerwaniu wiązań wodorowych, co pozwala na przeprowadzenie jej w formę termoplastyczną. Efekt ten można osiągnąć w procesie wytłaczania skrobi z plastyfikatorami. W dotychczasowych rozwiązaniach, jako plastyfikatory skrobi stosuje się na ogół alkohole wielowodorotlenowe zwłaszcza glicerynę, związki wielkocząsteczkowe jak: polialkohol winylowy) lub kopolimer etylenu z alkoholem winylowym, zawsze z dodatkiem pewnych ilości wody, która jest najbardziej efektywnym plastyfikatorem skrobi. Im większa zawartość wody w mieszaninie tym niższa temperatura potrzebna jest do całkowitej destrukturyzacji skrobi. Skrobia natywna, stosowana do wytwarzania kompozycji termoplastycznej, zawiera tak zwaną wodę wewnętrzną w ilości 10-15%, jednak w procesie wytwarzania kompozycji wprowadza się do układu dodatkowe porcje wody i jej zawartość przekracza nawet 20%. W trakcie wytłaczania woda zostaje odgazowana do poziomu, który zależy od technologii przetwarzania i określonego stopnia sztywności materiału końcowego. Znane sposoby wytwarzania biodegradowalnych kompozycji polimerowo skrobiowych polegają na zmieszaniu skrobi z co najmniej jednym polimerem termoplastycznym w obecności plastyfikatora i wody, w warunkach temperatury i ciśnienia typowych dla wytłaczania termoplastów, wystarczających dla zniszczenia struktury krystalicznej skrobi i uzyskania termoplastycznego stopu, w którym skrobia i polimer tworzą strukturę przenikającą się na poziomie molekularnym. Stosuje się również proces dwuetapowy, obejmujący najpierw wytłoczenie granulatu termoplastycznej skrobi a następnie zmieszanie z polimerem termoplastycznym w warunkach tworzenia stopu polimerowego. Warunki wytwarzania takich termoplastycznych kompozycji zależą od charakterystyki fizyko-chemicznej i reologicznej polimerów wchodzących w ich skład. Do wytwarzania materiałów polimerowo-skrobiowych stosuje się skrobię różnego pochodzenia np. ziemniaczaną, kukurydzianą, zbożową (owsianą, pszenną), ryżową, o różnej strukturze i różnej zawartości amylazy i amylopektyny. Jako podstawowy składnik polimerowy w kompozycjach przeznaczonych do recyklingu organicznego stosuje się biodegradowalne polimery pochodzenia naturalnego lub syntetyczne, wybrane z szerokiej gamy alifatycznych homo- i kopolimerów hydroksykwasów, w tym kopolimery blokowe i szczepione, kopolimery alkoholu winylowego, poliestrouretany, poliestry alifatyczne, pochodne celulozy oraz polestroamidy. Ostatnio coraz większe zainteresowanie wzbudza polilaktyd (PLA), liniowy alifatyczny termoplastyczny poliester, otrzymywany z odnawialnych surowców - naturalnie występujących laktydów. Według polskiego zgłoszenia patentowego P , do wytwarzania biodegradowalnego materiału polimerowego stosuje się granulat zmodyfikowanej skrobi, otrzymany przez zmieszanie skrobi z plastyfikatorom - gliceryna, ewentualnie mieszaniną plastyfikatora i wody, dodanej w ilości 2-5% wag w stosunku do skrobi, który następnie miesza się z co najmniej dwoma polimerami, wybranymi z grupy obejmującej poliolefiny, polimery winylowe, poliestry, poliuretany, z których przynajmniej jeden wykazuje właściwości kompatybilizujące składnik hydrofilowy i hydrofobowy.

3 PL B1 3 Według opisu patentowego PL sposób wytwarzania biodegradowalnego materiału polimerowo-skrobiowego polega na tym, że biodegradowalne syntetyczne tworzywo stapia się w temperaturze do 240 C ze skrobią zawierającą ok. 20% wody lub z niemodyfikowaną celulozą. Z takiej mieszaniny, mającej postać dyspersji polimeru naturalnego w stopionym tworzywie syntetycznym, wytwarza się granulat. Według opisu patentowego PL proces wytwarzania termoplastycznej zawierającej skrobię polega na wstępnym spęcznieniu układu, zawierającego skrobię, alkohol poliwinylowy oraz kopolimer etylenu z kwasem akrylowym, mieszaniną plastyfikatora i wody, przy zastosowaniu dynamicznej zmiany temperatur w zakresie C podczas transportu składników w wytłaczarce. Według opisu patentowego PL biodegradowalne kompozycje termoplastyczne wytwarza się w wyniku bezpośredniego zmieszania skrobi, plastyfikatorów i polimerów syntetycznych. Kompozycja podawana do leja zasypowego wytłaczarki zawiera wodę związaną w ilości 9-15% oraz dodawaną w trakcie procesu wytłaczania, zależnie od zaplanowanych właściwości finalnego materiału. Według opisanego sposobu można przeprowadzić wstępną obróbkę skrobi w obecności zmiękczacza, również z dodatkiem wody, w temperaturze C, uzyskując termoplastyczną skrobię. W szczególności kompozycje zawierające biodegradowalne polimery skrobię i poli( -kaprolakton) oraz kopolimer etylen-alkohol winylowy charakteryzowały się dobrymi cechami fizyko-mechanicznymi, a ponadto wykazały stopień degradacji biologicznej ok. 80% już po 10 dniach kompostowania. Zawartość wody w finalnym materiale polimerowo-skrobiowym wynosiła 1,5-5% wag. wody co osiągnięto przez odgazowywanie podczas wytłaczania. Prowadzenie procesu polegającego na destrukturyzacji skrobi w obecności plastyfikatora i wody, z jednoczesnym mieszaniem jej z termoplastycznym polimerem w stanie stopionym, stwarza trudności w uzyskaniu jednorodnego układu dyspersyjnego składnika skrobiowego w matrycy polimerowej. Obecność znacznych ilości wody w układzie komplikuje stabilizację struktury fazowej układu co wpływa niekorzystnie na właściwości przetwórcze i użytkowe kompozycji. Takie materiały wykazują dużą kleistość i przyczepność do części metalowych urządzeń, co w znacznym stopniu utrudnia proces przetwórstwa na wyroby i detale. Dużym utrudnieniem jest wytworzenie kompozycji o dużej zawartości skrobi, od czego zależy stopień biodegradowalności materiału polimerowego w środowisku naturalnym, z jednoczesnym uzyskaniem akceptowalnych właściwości fizyko-mechanicznych. Różniące się polarnością komponenty układu tj. skrobia o właściwościach hydrofilowych oraz hydrofobowe termoplastyczne materiały są polimerami niemieszalnymi, co powoduje brak adhezji na granicy faz i wpływa niekorzystnie na właściwości wytrzymałościowe i elastyczność finalnego tworzywa. Mankamentem takich materiałów polimerowych jest zbyt duża chłonność wody, co w przypadku aplikacji w środowisku o wysokiej wilgotności powoduje zmianę kształtu i wymiarów wyrobu. Znane są z publikacji Morphology and properties of compatibilized polylactide/thermoplastic starch blends, Huneault Michel A., Li Hongbo, POLYMER Vol. 48, Nr 1, , str , kompozycje zawierające skrobię plastyfikowaną gliceryną oraz polilaktyd niemodyfikowany lub polilaktyd szczepiony bezwodnikiem maleinowym lub mieszaninę polilaktydu niemodyfikowanego z polilaktydem szczepionym bezwodnikiem maleinowym, w której udział polilaktydu szczepionego bezwodnikiem maleinowym wynosi 5-20%. Kompozycje o zawartości polilaktydu szczepionego bezwodnikiem maleinowym do 20% w mieszaninie polilaktydu niemodyfikowanego z polilaktydem szczepionym bezwodnikiem maleinowym mają niską udarność, małe wydłużenie i akceptowalne właściwości przetwórcze, co determinuje ich przeznaczenie głównie do produkcji grubych folii. Jest to związane z występowaniem cząstek fazy rozproszonej o dużych wymiarach, na granicy których występuje znaczna koncentracja naprężeń i pod wpływem zewnętrznych obciążeń następuje przedwczesne zniszczenie materiału. Natomiast kompozycje zawierające skrobię plastyfikowaną gliceryną oraz polilaktyd szczepiony bezwodnikiem maleinowym charakteryzują się nieco większą udarnością i znacznie większym wydłużeniem, ale zdecydowanie gorszymi właściwościami przetwórczymi (nie płyną), co jest związane z występowaniem niekorzystnego zjawiska takiego jak sieciowanie. Przedmiotem wynalazku jest biodegradowalny, kompostowalny materiał polimerowy na bazie surowców odnawialnych pochodzenia naturalnego tj. skrobi i poliestru alifatycznego-polilaktydu (PLA). Stwierdzono, że biodegradowalne kompozycje polimerowe zawierające określone według wynalazku ilości termoplastycznej skrobi oraz alifatycznego naturalnego poliestru - polilaktydu - a także dodatek polilaktydu szczepionego reaktywnymi grupami funkcyjnymi i ewentualnie również dodatek substancji pomocniczych, charakteryzują się korzystnym zespołem właściwości wytrzymałościowych,

4 4 PL B1 dobrą elastycznością oraz dobrą udarnością, która w tego rodzaju kompozycjach na ogół pogarsza się. Otrzymane produkty charakteryzuje homogeniczność struktury (brak fazy rozproszonej), stabilność kształtu zarówno w warunkach aplikacji, jak również środowisku o znacznej wilgotności i podwyższonej temperaturze. Biodegradowalna kompozycja polimerowa, zawierająca skrobię plastyfikowaną alkoholem wielowodorotlenowym, zwłaszcza gliceryną, oraz mieszaninę polilaktydu i polilaktydu szczepionego bezwodnikiem maleinowym w ilości 1-3 części wagowych bezwodnika na 100 części wagowych polilaktydu, według wynalazku na 100 części wagowych kompozycji zawiera 50 części wagowych skrobi plastyfikowanej i 50 części wagowych mieszaniny polilaktydu i polilaktydu szczepionego bezwodnikiem maleinowym, przy czym udział polilaktydu szczepionego bezwodnikiem maleinowym stanowi 60% mieszaniny, albo 40 części wagowych skrobi plastyfikowanej i 55 lub 57,5 części wagowych mieszaniny polilaktydu i polilaktydu szczepionego bezwodnikiem maleinowym oraz odpowiednio 5 lub 2,5 części wagowych biodegradowalnych substancji pomocniczych polepszających kompatybilność składników, zwłaszcza glutenu, przy czym udział polilaktydu szczepionego bezwodnikiem maleinowym stanowi odpowiednio 63,6% lub 65,2% mieszaniny. Biodegradowalna kompozycja według wynalazku korzystnie zawiera plastyfikowaną skrobię ziemniaczaną lub kukurydzianą. Korzystnie biodegradowalna kompozycja zawiera skrobię plastyfikowaną gliceryną stanowiącą produkt uboczny w procesie transestryfikacji olejów roślinnych. Biodegradowalna kompozycja według wynalazku jako polilaktyd korzystnie zawiera polilaktyd amorficzny. Biodegradowalną kompozycję według wynalazku można wytwarzać w trzech etapach: w etapie pierwszym skrobię natywną miesza się z gliceryną, przeprowadzając proces plastyfikacji skrobi w wytłaczarce i tworzący się stop poddaje procesowi wytłaczania w temperaturze C. W etapie drugim polilaktyd miesza się z bezwodnikiem maleinowym oraz inicjatorem wolnorodnikowym, przeprowadzając mieszaninę w stop w wytłaczarce i poddaje procesowi wytłaczania w temperaturze C a następnie w trzecim etapie granulaty skrobi termoplastycznej i polilaktydu szczepionego bezwodnikiem maleinowym miesza się z granulatem polilaktydu, przeprowadzając mieszaninę w stop i poddaje procesowi wytłaczania w temperaturze C. Proces może być również prowadzony dwuetapowo. W etapie pierwszym polilaktyd miesza się z bezwodnikiem maleinowym oraz inicjatorem wolnorodnikowym, przeprowadzając mieszaninę w stop i poddaje procesowi wytłaczania w temperaturze C. W etapie drugim skrobię natywną miesza się z gliceryną, przeprowadzając proces plastyfikacji skrobi w wytłaczarce w temperaturze C, a następnie do stopu tworzącej się in situ termoplastycznej skrobi wprowadza się mieszaninę granulatów polilaktydu i polilaktydu szczepionego bezwodnikiem maleinowym lub podaje się mieszaninę w postaci stopu i mieszaninę poddaje się procesowi wytłaczania w temperaturze C. Z kompozycji według wynalazku można wytwarzać wyroby metodą wtrysku, wytłaczania i formowania przetłocznego na elementy urządzeń gospodarstwa domowego, catteringu, artykułów biurowych min. kubki, pojemniki, tacki, sztućce, okładki na zeszyty itp. Kompozycje biodegradowalne według wynalazku charakteryzują się korzystnym zespołem właściwości wytrzymałościowych przy rozciąganiu i zginaniu a jednocześnie nieoczekiwanie wysoką udarnością oraz dużą podatnością na degradację w warunkach środowiska naturalnego. Kompozycje według wynalazku charakteryzują się dużym stopniem biodegradacji, czego dowodem są zamieszczone w tabeli wyniki badań testu glebowego. Po upływie dwóch miesięcy są wyraźne zmiany struktury powierzchni, przebarwienia, chropowatość, kruchość. Potwierdzone zjawiska sugerują, że po 180 dniach kompozycje będące przedmiotem wynalazku ulegną całkowitej biodegradacji. Wzrost parametrów wytrzymałościowych, udarności oraz stopień degradacji w środowisku naturalnym jest związany - z rodzajem i udziałem skrobi oraz obecnością PLA zawierającego grupy funkcyjne. Kompozycje o składzie według wynalazku, otrzymane metodą wytłaczania przedstawiono w przykładach. P r z y k ł a d I. Etap I. 70% wag skrobi ziemniaczanej o wilgotności 18,5%, ph = 7,2 i zawartości popiołu 0,27%, spęczniano w mieszalniku szybkoobrotowym z 30 cz. wag. gliceryny i dozowano do leja zasypowego wytłaczarki dwuślimakowej współbieżnej o profilu mieszająco-ścinającym, wyposażonej w ślimaki z możliwością bezstopniowej regulacji obrotów. Podczas wytłaczania utrzymywano stałą temperaturę

5 PL B1 5 głowicy wytłaczarki 160 C oraz stref grzejnych C i stałą szybkość obrotową ślimaka 80 obr/min, z równoczesnym odgazowaniem części lotnych. Materiał chłodzony powietrzem zgranulowano uzyskując termoplastyczną skrobię. Etap II. Jako polilaktyd zastosowano polilaktyd, będący produktem polimeryzacji monomerów laktydów i kwasu mlekowego, wytwarzanych w procesie fermentacji cukru, o następującej charakterystyce: ciężar właściwy d 30 c= 1,26 g/cm 3, temperatura zeszklenia Tg = 45 C, temperatura mięknięcia 120 C, temperatura rozkładu > 200 C. 100 cz. wag. polilaktydu i 2 cz. wag. bezwodnika maleinowego zmieszano w mieszalniku z mieszadłem wstęgowym w temperaturze pokojowej i dozowano do leja zasypowego wytłaczarki. Podczas wytłaczania w inertnej atmosferze azotu, utrzymywano temperaturę głowicy wytłaczarki 150 C oraz stref grzejnych wytłaczarki C, przy szybkości obrotowej ślimaka 100obr/min. Materiał po przejściu przez kąpiel wodną zgranulowano uzyskując polilaktyd szczepiony bezwodn i- kiem maleinowym. Etap III. W mieszalniku z mieszadłem wstęgowym zmieszano 40 cz. wag termoplastycznej skrobi ziemniaczanej, 20 cz. wag. polilaktydu i 37,5 cz. wag, polilaktydu szczepionego bezwodnikiem maleinowym oraz 2,5 cz. wag. glutenu i dozowano do leja zasypowego wytłaczarki dwuślimakowej współbieżnej. Podczas wytłaczania utrzymywano stałą temperaturę głowicy 155 C oraz stref grzejnych wytłaczarki C przy stałej szybkości obrotowej ślimaka 100 obr/min i stosując odgazowanie w strefie 6-tej wytłaczarki. Po przejściu przez kąpiel wodną materiał zgranulowano. P r z y k ł a d II Do otrzymania kompozycji w sposób opisany w przykładzie I, zastosowano 50 cz. wag termoplastycznej skrobi ziemniaczanej, 20 cz. wag. polilaktydu i 30 cz. wag. polilaktydu szczepionego bezwodnikiem maleinowym. P r z y k ł a d III Etap I. 65 cz. wag. skrobi kukurydzianej spęczniano w mieszalniku szybkoobrotowym z 35 cz. wag. gliceryny i dozowano do leja zasypowego wytłaczarki dwuślimakowej współbieżnej o profilu mieszająco-ścinającym, wyposażonej w ślimaki z możliwością bezstopniowej regulacji obrotów. Podczas wytłaczania utrzymywano stałą temperaturę głowicy wytłaczarki 160 C oraz stref grzejnych wytłaczarki C i stałą szybkość obrotową ślimaka 80 obr/min z równoczesnym odgazowaniem części lotnych. Materiał chłodzony powietrzem zgranulowano - uzyskując termoplastyczną skrobię. Do otrzymania kompozycji w sposób opisany w etapie drugim i trzecim przykładu I, zastosowano 40 cz. wag. termoplastycznej skrobi kukurydzianej, 20 cz. wag. polilaktydu i 35 cz. wag. polilaktydu szczepionego bezwodnikiem maleinowym oraz 5 cz. wag. glutenu. P r z y k ł a d IV. Do otrzymania kompozycji w sposób opisany w przykładzie III, zastosowano 50 cz. wag. termoplastycznej skrobi kukurydzianej, 20 cz. wag. polilaktydu i 30 cz. wag. polilaktydu szczepionego bezwodnikiem maleinowym. Właściwości kompozycji według przykładów I-IV przedstawiono w tabeli 1. Właściwości przy rozciąganiu V = 5mm/min T a b e l a 1 Wymiar Przykłady I II III IV Granica plastyczności (GP), MPa 25,31-28,72 21,04 Wydłużenie na GP % 2,36-2,787 2,408 Naprężenie przy zerwaniu MPa 19,91 26,48 15,06 16,71 Wydłużenie wzg. przy zerwaniu % 5,173 3,178 6,133 10,92 Wytrzymałość na rozciąganie MPa 25,31 26,57 28,73 21,04 Wydłużenie przy max obciążeniu % 2,37 3,09 2,779 2,39 Moduł sprężystości, MPa

6 6 PL B1 cd. tabeli 1 Właściwości przy zginaniu Przemieszczenie na GP mm 6,150 7,591 6,148 5,697 Naprężenie na GP MPa 45,85 41,25 48,54 33,95 Moduł sprężystości, MPa Wytrzymałość na zginanie MPa 45,41 40,84 48,05 33,62 Strzałka ugięcia mm 6,87 8,725 7,13 6,75 Moduł Younga MPa Inne właściwości Udarność bez karbu kj/m 2 41,06 19,36 35,17 52,44 MFR : 120/1,2 kg g/10 min 0,62 0,16 0,54 0,32 Wyniki badań stopnia biodegradacji Stopień biodegradacji kompozycji polimerowych oznaczano w tzw. Teście glebowym,w aktywnej mikrobiologicznie glebie kompostowej, zgodnie z PN-EN 85/C Tworzywa sztuczne Oznaczanie odporności na działanie mikroorganizmów. W tabeli 2 przedstawiono wyniki obserwacji makroskopowych po dwóch miesiącach trwania testu w temperaturze 28 C: T a b e l a 2: Biodegradowalność kompozycji polimerowych. Próbka TPS-Z/PLA/PLA-g-MAH (50/20/30) Obserwacje makroskopowe Próbka matowa, chropowata, plamy koloru beżowego, brązowego i zielonego Fotografia TPS-Z/PLA/PLA-g-MAH (40/20/40) Próbka matowa, chropowata, plamy koloru brązowego i zielonego Oznaczenia symboli: TPS-Z, termoplastyczna skrobia ziemniaczana PLA-g-MAH, polilaktyd szczepiony bezwodnikiem maleinowym Zastrzeżenia patentowe 1. Biodegradowalna kompozycja polimerowa, zawierająca skrobię plastyfikowaną alkoholem wielowodorotlenowym, zwłaszcza gliceryną, oraz mieszaninę polilaktydu i polilaktydu szczepionego bezwodnikiem maleinowym w ilości 1-3 części wagowych bezwodnika na 100 części wagowych polilaktydu, znamienna tym, że na 100 części wagowych kompozycji zawiera 50 części wagowych skrobi plastyfikowanej i 50 części wagowych mieszaniny polilaktydu i polilaktydu szczepionego bezwodnikiem maleinowym, przy czym udział polilaktydu szczepionego bezwodnikiem maleinowym stanowi 60% mieszaniny, albo 40 części wagowych skrobi plastyfikowanej i 55 lub 57,5 części wagowych mieszaniny polilaktydu i polilaktydu szczepionego bezwodnikiem maleinowym oraz odpowiednio 5 lub 2,5 części wagowych biodegradowalnych substancji pomocniczych polepszających kompatybilność składników, zwłaszcza glutenu, przy czym udział polilaktydu szczepionego bezwodnikiem maleinowym stanowi odpowiednio 63,6% lub 65,2% mieszaniny.

7 PL B Biodegradowalna kompozycja według zastrz. 1, znamienna tym, że zawiera plastyfikowaną skrobię ziemniaczaną lub kukurydzianą. 3. Biodegradowalna kompozycja według zastrz. 1 albo 2, znamienna tym, że zawiera skrobię plastyfikowaną gliceryną stanowiącą produkt uboczny w procesie transestryfikacji olejów roślinnych.

8 8 PL B1 Departament Wydawnictw UP RP Cena 2,46 zł (w tym 23% VAT)

PL B1. INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ IM. PROF. IGNACEGO MOŚCICKIEGO, Warszawa, PL BUP 22/13

PL B1. INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ IM. PROF. IGNACEGO MOŚCICKIEGO, Warszawa, PL BUP 22/13 PL 218146 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 218146 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 399021 (22) Data zgłoszenia: 27.04.2012 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

Nowe przyjazne dla Środowiska kompozyty polimerowe z wykorzystaniem surowców odnawialnych

Nowe przyjazne dla Środowiska kompozyty polimerowe z wykorzystaniem surowców odnawialnych GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA Nowe przyjazne dla Środowiska kompozyty polimerowe z wykorzystaniem surowców odnawialnych Projekt realizowany w ramach Działania 1.3 PO IG, Poddziałania 1.3.1. Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

PL B1. INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ IM. PROF. IGNACEGO MOŚCICKIEGO, Warszawa, PL BUP 10/10

PL B1. INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ IM. PROF. IGNACEGO MOŚCICKIEGO, Warszawa, PL BUP 10/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 211051 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 386455 (22) Data zgłoszenia: 05.11.2008 (51) Int.Cl. C08L 23/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1745097 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.05.2005 05805014.7 (13) T3 (51) Int. Cl. C08L29/04 C08L3/02

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLWAX SPÓŁKA AKCYJNA, Jasło, PL BUP 21/12. IZABELA ROBAK, Chorzów, PL GRZEGORZ KUBOSZ, Czechowice-Dziedzice, PL

PL B1. POLWAX SPÓŁKA AKCYJNA, Jasło, PL BUP 21/12. IZABELA ROBAK, Chorzów, PL GRZEGORZ KUBOSZ, Czechowice-Dziedzice, PL PL 214177 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 214177 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 394360 (51) Int.Cl. B22C 1/02 (2006.01) C08L 91/08 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/AU99/ (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/AU99/ (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 206265 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 348243 (22) Data zgłoszenia: 13.12.1999 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

PL B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1. (21) Numer zgłoszenia:

PL B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1. (21) Numer zgłoszenia: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 207974 (21) Numer zgłoszenia: 378103 (22) Data zgłoszenia: 21.11.2005 (13) B1 (51) Int.Cl. B32B 27/10 (2006.01) B65D 65/40 (2006.01) C08L 67/04 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 188361 (21) Numer zgłoszenia: 320791 (13) B1 (22) Data zgłoszenia: 16.12.1995 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

PL B1. INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH I BARWNIKÓW, Toruń, PL BUP 10/13

PL B1. INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH I BARWNIKÓW, Toruń, PL BUP 10/13 PL 224176 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 224176 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 396897 (22) Data zgłoszenia: 07.11.2011 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

(13) B1 PL B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (51) IntCl6: C08L 21/00 C08L 23/06 C08L 23/12 C08J 9/06 C08K 5/20

(13) B1 PL B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (51) IntCl6: C08L 21/00 C08L 23/06 C08L 23/12 C08J 9/06 C08K 5/20 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 177682 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 306330 (22) Data zgłoszenia: 16.12.1994 (51) IntCl6: C08L 21/00 C08L

Bardziej szczegółowo

WYTWARZANIE I BADANIE WŁAŚCIWOŚCI BIOKOMPOZYTÓW POLIMEROWYCH NA BAZIE POLIETYLENU I SKROBI TERMOPLASTYCZNEJ

WYTWARZANIE I BADANIE WŁAŚCIWOŚCI BIOKOMPOZYTÓW POLIMEROWYCH NA BAZIE POLIETYLENU I SKROBI TERMOPLASTYCZNEJ Jerzy KOROL, Henryk RYDAROWSKI Główny Instytut Górnictwa w Katowicach e-mail: jkorol@gig.eu WYTWARZANIE I BADANIE WŁAŚCIWOŚCI BIOKOMPOZYTÓW POLIMEROWYCH NA BAZIE POLIETYLENU I SKROBI TERMOPLASTYCZNEJ Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

OPIS PATENTOWY PL 169177 B1

OPIS PATENTOWY PL 169177 B1 PL0000350 RZECZPOSPOLITA POLSKA OPIS PATENTOWY PL 169177 B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej Numer zgłoszenia: 295304 Data zgłoszenia: 16.07.1992 fe) IntCl 6 : C08L 23/10 Opis patentowy przedrukowano

Bardziej szczegółowo

Biopaliwo do silników z zapłonem samoczynnym i sposób otrzymywania biopaliwa do silników z zapłonem samoczynnym. (74) Pełnomocnik:

Biopaliwo do silników z zapłonem samoczynnym i sposób otrzymywania biopaliwa do silników z zapłonem samoczynnym. (74) Pełnomocnik: RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 197375 (21) Numer zgłoszenia: 356573 (22) Data zgłoszenia: 10.10.2002 (13) B1 (51) Int.Cl. C10L 1/14 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

PL B1. INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH I BARWNIKÓW, Toruń, PL BUP 09/06. JOACHIM STASIEK, Toruń, PL

PL B1. INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH I BARWNIKÓW, Toruń, PL BUP 09/06. JOACHIM STASIEK, Toruń, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 207893 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 370874 (22) Data zgłoszenia: 25.10.2004 (51) Int.Cl. B29C 47/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1748241 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.07.200 0106841.9

Bardziej szczegółowo

PL 198188 B1. Instytut Chemii Przemysłowej im.prof.ignacego Mościckiego,Warszawa,PL 03.04.2006 BUP 07/06

PL 198188 B1. Instytut Chemii Przemysłowej im.prof.ignacego Mościckiego,Warszawa,PL 03.04.2006 BUP 07/06 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 198188 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 370289 (51) Int.Cl. C01B 33/00 (2006.01) C01B 33/18 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

PL B1 (13) B1. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn i Urządzeń Chemicznych METALCHEM, Toruń, PL. Joachim Stasiek, Toruń, PL

PL B1 (13) B1. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn i Urządzeń Chemicznych METALCHEM, Toruń, PL. Joachim Stasiek, Toruń, PL R Z E C Z P O S P O L IT A PO LSK A (12)OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 165778 (13) B1 (21) N um er zgłoszenia: 291142 U rząd Patentow y (22) D ata zgłoszenia: 19.07.1991 R zeczypospolitej Polskiej (51) IntC

Bardziej szczegółowo

(54) Sposób wydzielania zanieczyszczeń organicznych z wody

(54) Sposób wydzielania zanieczyszczeń organicznych z wody RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 175992 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 305151 (22) Data zgłoszenia: 23.09.1994 (51) IntCl6: C02F 1/26 (54)

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ

INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Ćwiczenie: Oznaczanie chłonności wody tworzyw sztucznych 1 Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest oznaczenie chłonności wody przez próbkę tworzywa jedną z metod przedstawionych w niniejszej instrukcji. 2 Określenie

Bardziej szczegółowo

Kompozycja przyprawowa do wyrobów mięsnych, zwłaszcza pasztetu i sposób wytwarzania kompozycji przyprawowej do wyrobów mięsnych, zwłaszcza pasztetu

Kompozycja przyprawowa do wyrobów mięsnych, zwłaszcza pasztetu i sposób wytwarzania kompozycji przyprawowej do wyrobów mięsnych, zwłaszcza pasztetu RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 206451 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 371452 (51) Int.Cl. A23L 1/221 (2006.01) A23L 1/0522 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (13) PL (11)

(12) OPIS PATENTOWY (13) PL (11) RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (13) PL (11) 181626 (21) Numer zgłoszenia: 313243 (22) Data zgłoszenia: 14.03.1996 (13) B1 (51 ) IntCl7 B09C 3/00 C04B

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1256 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI Warszawa, ul.

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1256 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI Warszawa, ul. ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1256 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8 Data wydania: 6 lutego 2015 r. Nazwa i adres WAVIN POLSKA

Bardziej szczegółowo

(73) Uprawniony z patentu:

(73) Uprawniony z patentu: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)166536 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 293081 (22) Data zgłoszenia: 04.01.1992 (51) IntCl6: C08L 23/06 C08F

Bardziej szczegółowo

TWORZYWA BIODEGRADOWALNE

TWORZYWA BIODEGRADOWALNE TWORZYWA BIODEGRADOWALNE Opracowały: Joanna Grzegorzek kl. III a TE Katarzyna Kołdras kl. III a TE Tradycyjne tworzywa sztuczne to materiały składające się z polimerów syntetycznych. Większość z nich nie

Bardziej szczegółowo

PL 213904 B1. Elektrolityczna, nanostrukturalna powłoka kompozytowa o małym współczynniku tarcia, zużyciu ściernym i korozji

PL 213904 B1. Elektrolityczna, nanostrukturalna powłoka kompozytowa o małym współczynniku tarcia, zużyciu ściernym i korozji PL 213904 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 213904 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 390004 (51) Int.Cl. C25D 3/12 (2006.01) C25D 15/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Koncentraty z NAPEŁNIACZAMI opartymi na CaSO4

Koncentraty z NAPEŁNIACZAMI opartymi na CaSO4 11 S t r o n a 2013 1 S t r o n a Koncentraty z NAPEŁNIACZAMI opartymi na CaSO4 2 S t r o n a Firma BRB oferuje koncentraty z napełniaczami najwyższej jakości sprzedawane luzem i workowane. Koncentraty

Bardziej szczegółowo

PL 211106 B1. INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ IM. PROF. IGNACEGO MOŚCICKIEGO, Warszawa, PL 06.12.2010 BUP 25/10

PL 211106 B1. INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ IM. PROF. IGNACEGO MOŚCICKIEGO, Warszawa, PL 06.12.2010 BUP 25/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 211106 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 388196 (22) Data zgłoszenia: 05.06.2009 (51) Int.Cl. C08L 23/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie ekologicznych tworzyw kompozytowych. w aplikacjach wykonywanych metodą wtrysku dla przemysłu samochodowego

Zastosowanie ekologicznych tworzyw kompozytowych. w aplikacjach wykonywanych metodą wtrysku dla przemysłu samochodowego Projekt 5.4. Zastosowanie ekologicznych tworzyw kompozytowych typu Wood Plastic Components w aplikacjach wykonywanych metodą wtrysku dla przemysłu samochodowego Przedmiotem projektu jest wykonanie określonych

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE (od roku ak. 2014/2015)

ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE (od roku ak. 2014/2015) (od roku ak. 2014/2015) A. Zagadnienia z zakresu Odpady biodegradowalne, przemysłowe i niebezpieczne: 1. Omówić podział niebezpiecznych odpadów szpitalnych (zakaźnych i specjalnych). 2. Omów wymagane warunki

Bardziej szczegółowo

P L O ITECH C N H I N KA K A WR

P L O ITECH C N H I N KA K A WR POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Wydział Mechaniczny Tworzywa sztuczne PROJEKTOWANIE ELEMENTÓW MASZYN Literatura 1) Żuchowska D.: Polimery konstrukcyjne, WNT, Warszawa 2000. 2) Żuchowska D.: Struktura i własności

Bardziej szczegółowo

RóŜnica temperatur wynosi 20 st.c. Ile wynosi ta róŝnica wyraŝona w K (st. Kelwina)? A. 273 B. -20 C. 293 D. 20

RóŜnica temperatur wynosi 20 st.c. Ile wynosi ta róŝnica wyraŝona w K (st. Kelwina)? A. 273 B. -20 C. 293 D. 20 RóŜnica temperatur wynosi 20 st.c. Ile wynosi ta róŝnica wyraŝona w K (st. Kelwina)? A. 273 B. -20 C. 293 D. 20 Czy racjonalne jest ocenianie właściwości uŝytkowych materiałów przez badania przy obciąŝeniu

Bardziej szczegółowo

PL B1. ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE, Szczecin, PL BUP 06/14

PL B1. ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE, Szczecin, PL BUP 06/14 PL 222179 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 222179 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 400696 (22) Data zgłoszenia: 10.09.2012 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

Przetwórstwo tworzyw sztucznych i gumy

Przetwórstwo tworzyw sztucznych i gumy Przetwórstwo tworzyw sztucznych i gumy Lab.7. Wpływ parametrów wytłaczania na właściwości mechaniczne folii rękawowej Spis treści 1. Cel ćwiczenia i zakres pracy.. 2 2. Definicje i pojęcia podstawowe 2

Bardziej szczegółowo

Sposób przygotowania i przechowywania odpadowych tworzyw sztucznych dla procesów termodestrukcyjnych. (74) Pełnomocnik:

Sposób przygotowania i przechowywania odpadowych tworzyw sztucznych dla procesów termodestrukcyjnych. (74) Pełnomocnik: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 200499 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 363762 (51) Int.Cl. C08J 11/18 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 27.11.2003

Bardziej szczegółowo

Wydanie nr 9 Data wydania: 11 lutego 2016 r.

Wydanie nr 9 Data wydania: 11 lutego 2016 r. ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1256 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 11 lutego 2016 r. Nazwa i adres WAVIN POLSKA

Bardziej szczegółowo

PL 212143 B1. ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE, Szczecin, PL 20.12.2010 BUP 26/10

PL 212143 B1. ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE, Szczecin, PL 20.12.2010 BUP 26/10 PL 212143 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 212143 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 388271 (22) Data zgłoszenia: 15.06.2009 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 237

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 237 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 237 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 23 czerwca 2016 r. Nazwa i adres AB 237 Gamrat

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.05.2005 05747547.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.05.2005 05747547. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1747298 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.05.2005 05747547.7 (51) Int. Cl. C22C14/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Fotochromowe kopolimery metakrylanu butylu zawierające pochodne 4-amino-N-(4-metylopirymidyn-2-ilo)benzenosulfonamidu i sposób ich otrzymywania

Fotochromowe kopolimery metakrylanu butylu zawierające pochodne 4-amino-N-(4-metylopirymidyn-2-ilo)benzenosulfonamidu i sposób ich otrzymywania PL 224153 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 224153 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 411794 (22) Data zgłoszenia: 31.03.2015 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

PL B1. ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE, Szczecin, PL BUP 02/16

PL B1. ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE, Szczecin, PL BUP 02/16 PL 224228 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 224228 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 408819 (22) Data zgłoszenia: 11.07.2014 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ

INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Ćwiczenie: Sporządzanie mieszanin polimerowych 1 Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie z podstawowymi pojęciami związanymi z problemami mieszalności materiałów polimerowych oraz z metodami mieszania

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób lutowania beztopnikowego miedzi ze stalami lutami twardymi zawierającymi fosfor. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL

PL B1. Sposób lutowania beztopnikowego miedzi ze stalami lutami twardymi zawierającymi fosfor. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL PL 215756 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215756 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 386907 (51) Int.Cl. B23K 1/20 (2006.01) B23K 1/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Poliamid (Ertalon, Tarnamid)

Poliamid (Ertalon, Tarnamid) Poliamid (Ertalon, Tarnamid) POLIAMID WYTŁACZANY PA6-E Pół krystaliczny, niemodyfikowany polimer, który jest bardzo termoplastyczny to poliamid wytłaczany PA6-E (poliamid ekstrudowany PA6). Bardzo łatwo

Bardziej szczegółowo

Katedra Chemii i Technologii Polimerów prowadzi działalność dydaktyczną w ramach studiów I i II stopnia oraz kształci doktorantów. Prowadzone badania

Katedra Chemii i Technologii Polimerów prowadzi działalność dydaktyczną w ramach studiów I i II stopnia oraz kształci doktorantów. Prowadzone badania Katedra Chemii i Technologii Polimerów prowadzi działalność dydaktyczną w ramach studiów I i II stopnia oraz kształci doktorantów. Prowadzone badania o charakterze naukowo-aplikacyjnym są ściśle związane

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.07.2006 06405288.9

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.07.2006 06405288.9 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1876010 (13) T3 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.07.2006

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/EP02/07886 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/EP02/07886 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 204218 (21) Numer zgłoszenia: 366935 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 16.07.2002 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 178871 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 307881 (22) Data zgłoszenia: 24.03.1995 (51) IntCl7: A61L 15/22 (54)

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne metody metalurgii proszków. Dr inż. Hanna Smoleńska Materiały edukacyjne DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO Część III

Nowoczesne metody metalurgii proszków. Dr inż. Hanna Smoleńska Materiały edukacyjne DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO Część III Nowoczesne metody metalurgii proszków Dr inż. Hanna Smoleńska Materiały edukacyjne DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO Część III Metal injection moulding (MIM)- formowanie wtryskowe Metoda ta pozwala na wytwarzanie

Bardziej szczegółowo

( 5 4 ) Biodegradowalny materiał i sposób wytwarzania biodegradowalnego materiału

( 5 4 ) Biodegradowalny materiał i sposób wytwarzania biodegradowalnego materiału RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 171872 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 297335 (2)Data zgłoszenia: 08.01.1993 (51) Int.C l.6: C08L 1/08 C08L

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 178433 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 312817 (2 2 ) Data zgłoszenia: 13.02.1996 ( 5 1) IntCl6: D06M 15/19

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób wytwarzania produktu mlecznego, zawierającego żelatynę, mleko odtłuszczone i śmietanę

PL B1. Sposób wytwarzania produktu mlecznego, zawierającego żelatynę, mleko odtłuszczone i śmietanę PL 212118 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 212118 (21) Numer zgłoszenia: 365023 (22) Data zgłoszenia: 22.01.2001 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Proces spawania POLETYLENU

Proces spawania POLETYLENU Proces spawania POLETYLENU Wytwarzania jednostek pływających z polietylenu (termoplastów) metodą spawania ręcznego i ekstruzyjnego oraz zgrzewania jest znamienna tym, iż powstała konstrukcja jednostki

Bardziej szczegółowo

PL B1. Kwasy α-hydroksymetylofosfonowe pochodne 2-azanorbornanu i sposób ich wytwarzania. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL

PL B1. Kwasy α-hydroksymetylofosfonowe pochodne 2-azanorbornanu i sposób ich wytwarzania. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL PL 223370 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 223370 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 407598 (51) Int.Cl. C07D 471/08 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

PL B1. AKZO NOBEL COATINGS Sp. z o.o., Włocławek,PL BUP 11/ WUP 07/08. Marek Pawlicki,Włocławek,PL

PL B1. AKZO NOBEL COATINGS Sp. z o.o., Włocławek,PL BUP 11/ WUP 07/08. Marek Pawlicki,Włocławek,PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 198634 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 363728 (22) Data zgłoszenia: 26.11.2003 (51) Int.Cl. C09D 167/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

PL B1. Preparat o właściwościach przeciwutleniających oraz sposób otrzymywania tego preparatu. POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź, PL

PL B1. Preparat o właściwościach przeciwutleniających oraz sposób otrzymywania tego preparatu. POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź, PL PL 217050 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 217050 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 388203 (22) Data zgłoszenia: 08.06.2009 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

Nowe przyjazne dla środowiska kompozyty polimerowe z wykorzystaniem surowców odnawialnych

Nowe przyjazne dla środowiska kompozyty polimerowe z wykorzystaniem surowców odnawialnych Główny Instytut Górnictwa Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich Nowe przyjazne dla środowiska kompozyty polimerowe z wykorzystaniem surowców odnawialnych Zadanie 2. Opracowanie napełniaczy

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITA PO LSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 172164 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia 300446 (22) Data zgłoszenia 21.09.1993 (51) Int.Cl.6 B29C 45/14 B29C

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1968711 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.01.2007 07712641.5

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób wytwarzania ceramizujących kompozytów silikonowych o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych

PL B1. Sposób wytwarzania ceramizujących kompozytów silikonowych o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych PL 223297 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 223297 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 398214 (22) Data zgłoszenia: 23.02.2012 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

(13) B1 PL B1. (21) Numer zgłoszenia: (54)Środek chwastobójczy

(13) B1 PL B1. (21) Numer zgłoszenia: (54)Środek chwastobójczy RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)166405 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 289448 (22) Data zgłoszenia: 15.03.1991 (51) IntCl6: A01N 37/22 A01N

Bardziej szczegółowo

W ETAPIE I projektu scharakteryzowany zostanie proces ciągłej dewulkanizacji termomechanicznej w różnych warunkach (temperatura, prędkość obrotowa,

W ETAPIE I projektu scharakteryzowany zostanie proces ciągłej dewulkanizacji termomechanicznej w różnych warunkach (temperatura, prędkość obrotowa, Katedra Technologii Polimerów, realizuje projekt badawczorozwojowy pt. Alternatywne produkty recyklingu materiałowego odpadów gumowych RX-03/46/2011 dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

WYTRZYMAŁOŚĆ POŁĄCZEŃ KLEJOWYCH WYKONANYCH NA BAZIE KLEJÓW EPOKSYDOWYCH MODYFIKOWANYCH MONTMORYLONITEM

WYTRZYMAŁOŚĆ POŁĄCZEŃ KLEJOWYCH WYKONANYCH NA BAZIE KLEJÓW EPOKSYDOWYCH MODYFIKOWANYCH MONTMORYLONITEM KATARZYNA BIRUK-URBAN WYTRZYMAŁOŚĆ POŁĄCZEŃ KLEJOWYCH WYKONANYCH NA BAZIE KLEJÓW EPOKSYDOWYCH MODYFIKOWANYCH MONTMORYLONITEM 1. WPROWADZENIE W ostatnich latach można zauważyć bardzo szerokie zastosowanie

Bardziej szczegółowo

PL B BUP 23/12

PL B BUP 23/12 PL 216725 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 216725 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 394699 (22) Data zgłoszenia: 29.04.2011 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób wytwarzania kompozytów włóknistych z osnową polimerową, o podwyższonej odporności mechanicznej na zginanie

PL B1. Sposób wytwarzania kompozytów włóknistych z osnową polimerową, o podwyższonej odporności mechanicznej na zginanie RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 210460 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 387681 (22) Data zgłoszenia: 02.04.2009 (51) Int.Cl. C08J 3/24 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

CHOOSEN PROPERTIES OF MULTIPLE RECYCLED PP/PS BLEND

CHOOSEN PROPERTIES OF MULTIPLE RECYCLED PP/PS BLEND ARKADIUSZ KLOZIŃSKI, PAULINA JAKUBOWSKA WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI MIESZANINY / W FUNKCJI KROTNOŚCI PRZETWÓRSTWA CHOOSEN PROPERTIES OF MULTIPLE RECYCLED / BLEND S t r e s z c z e n i e A b s t r a c t W pracy

Bardziej szczegółowo

PL B1. PIEKARNIA FAMILIJNA SPÓŁKA JAWNA ELŻBIETA KOWALCZYK WITOLD KOWALCZYK, Kuźnica Czeszycka, PL BUP 26/10

PL B1. PIEKARNIA FAMILIJNA SPÓŁKA JAWNA ELŻBIETA KOWALCZYK WITOLD KOWALCZYK, Kuźnica Czeszycka, PL BUP 26/10 PL 216366 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 216366 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 388246 (51) Int.Cl. A21D 8/02 (2006.01) A21D 13/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

PL B1. INSTYTUT METALURGII I INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ IM. ALEKSANDRA KRUPKOWSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Kraków, PL

PL B1. INSTYTUT METALURGII I INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ IM. ALEKSANDRA KRUPKOWSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Kraków, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 211075 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 382853 (51) Int.Cl. C22C 5/08 (2006.01) B21D 26/02 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób zasilania silników wysokoprężnych mieszanką paliwa gazowego z olejem napędowym. KARŁYK ROMUALD, Tarnowo Podgórne, PL

PL B1. Sposób zasilania silników wysokoprężnych mieszanką paliwa gazowego z olejem napędowym. KARŁYK ROMUALD, Tarnowo Podgórne, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 212194 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 378146 (51) Int.Cl. F02B 7/06 (2006.01) F02M 21/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

PL B1. KRAUS FOLIE SPÓŁKA JAWNA, Kalisz, PL BUP 15/12. MARCIN KRAUS, Kalisz, PL WUP 08/14. rzecz. pat.

PL B1. KRAUS FOLIE SPÓŁKA JAWNA, Kalisz, PL BUP 15/12. MARCIN KRAUS, Kalisz, PL WUP 08/14. rzecz. pat. PL 217705 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 217705 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 393643 (51) Int.Cl. B32B 27/32 (2006.01) B65D 65/40 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

KATEDRA TECHNOLOGII POLIMERÓW PRZEDMIOT: PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH I GUMY LABORATORIUM CZĘŚĆ I SPORZĄDZANIE MIESZANIN

KATEDRA TECHNOLOGII POLIMERÓW PRZEDMIOT: PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH I GUMY LABORATORIUM CZĘŚĆ I SPORZĄDZANIE MIESZANIN POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY KATEDRA TECHNOLOGII POLIMERÓW PRZEDMIOT: PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH I GUMY KIERUNEK: TECHNOLOGIA CHEMICZNA (STUDIA II STOPNIA) LABORATORIUM MIESZANINY POLIMEROWE

Bardziej szczegółowo

PL B1. INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH, Łódź, PL

PL B1. INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH, Łódź, PL PL 214380 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 214380 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 385032 (51) Int.Cl. C08B 37/08 (2006.01) D01D 5/40 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

(21) Numer zgłoszenia: (54) Sposób wytwarzania preparatu barwników czerwonych buraka ćwikłowego

(21) Numer zgłoszenia: (54) Sposób wytwarzania preparatu barwników czerwonych buraka ćwikłowego RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)167526 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 292733 (22) Data zgłoszenia: 10.12.1991 (51) IntCl6: C12P 1/00 C12N

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób wytwarzania klejów samoprzylepnych, zwłaszcza do łączenia ze sobą niskoenergetycznych materiałów

PL B1. Sposób wytwarzania klejów samoprzylepnych, zwłaszcza do łączenia ze sobą niskoenergetycznych materiałów PL 212558 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 212558 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 391906 (22) Data zgłoszenia: 23.07.2010 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

TEREZ HT HT2 HTE ZASPOKAJAJĄ NAJWYŻSZE WYMAGANIA W ZAKRESIE SUBSTYTUCJI METALU W WYSOKICH TEMPERATURACH PRACY. www.terplastics.com www.tergroup.

TEREZ HT HT2 HTE ZASPOKAJAJĄ NAJWYŻSZE WYMAGANIA W ZAKRESIE SUBSTYTUCJI METALU W WYSOKICH TEMPERATURACH PRACY. www.terplastics.com www.tergroup. TEREZ HT HT2 HTE ZASPOKAJAJĄ NAJWYŻSZE WYMAGANIA W ZAKRESIE SUBSTYTUCJI METALU W WYSOKICH TEMPERATURACH PRACY www.terplastics.com www.tergroup.com TEREZ HT HT2 HTE Substytucja metalu w wysokich temperaturach

Bardziej szczegółowo

INFLUENCE OF MONTMORILLONITE CONTENT ON MASS FLOW RATE COMPOSITE OF THE POLYAMIDE MATRIX COMPOSITE

INFLUENCE OF MONTMORILLONITE CONTENT ON MASS FLOW RATE COMPOSITE OF THE POLYAMIDE MATRIX COMPOSITE Andrzej PUSZ, Małgorzata SZYMICZEK, Katarzyna MICHALIK Politechnika Śląska Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych e-mail: andrzej.pusz@polsl.pl WPŁYW ZAWARTOŚCI MONTMORYLONITU NA WSKAŹNIK SZYBKOŚCI

Bardziej szczegółowo

PL B1. Układ do prowadzenia termolizy odpadowych tworzyw sztucznych oraz sposób prowadzenia termolizy w sposób ciągły

PL B1. Układ do prowadzenia termolizy odpadowych tworzyw sztucznych oraz sposób prowadzenia termolizy w sposób ciągły RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 211917 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 386410 (51) Int.Cl. C10G 1/10 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 31.10.2008

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób wytwarzania ceramizujących kompozytów silikonowych na osłony przewodów elektrycznych

PL B1. Sposób wytwarzania ceramizujących kompozytów silikonowych na osłony przewodów elektrycznych PL 224058 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 224058 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 397997 (22) Data zgłoszenia: 03.02.2012 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice, PL BUP 20/07. JAN HEHLMANN, Kędzierzyn-Koźle, PL MACIEJ JODKOWSKI, Zabrze, PL

PL B1. POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice, PL BUP 20/07. JAN HEHLMANN, Kędzierzyn-Koźle, PL MACIEJ JODKOWSKI, Zabrze, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 207736 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 379251 (22) Data zgłoszenia: 21.03.2006 (51) Int.Cl. B01F 7/18 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

PL 178509 B1 (13) B1. (51) IntCl6: C23C 8/26. (54) Sposób obróbki cieplno-chemicznej części ze stali nierdzewnej

PL 178509 B1 (13) B1. (51) IntCl6: C23C 8/26. (54) Sposób obróbki cieplno-chemicznej części ze stali nierdzewnej RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 178509 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 305287 (22) Data zgłoszenia: 03.10.1994 (51) IntCl6: C23C 8/26 (54)

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 188766 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 336186 (22) Data zgłoszenia: 21.10.1999 (51) IntCl7: C10L 5/14 (54)Sposób

Bardziej szczegółowo

... ...J CD CD. N "f"'" Sposób i filtr do usuwania amoniaku z powietrza. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL 09.11.2009 BUP 23/09

... ...J CD CD. N f' Sposób i filtr do usuwania amoniaku z powietrza. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL 09.11.2009 BUP 23/09 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)212766 (13) 81 (21) Numer zgłoszenia 385072 (51) Int.CI 801D 53/04 (2006.01) C01C 1/12 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1690923 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 1.02.0 0460002.8 (97)

Bardziej szczegółowo

PEŁZANIE WYBRANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH

PEŁZANIE WYBRANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH Mechanika i wytrzymałość materiałów - instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego: Wprowadzenie PEŁZANIE WYBRANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH Opracowała: mgr inż. Magdalena Bartkowiak-Jowsa Reologia jest nauką,

Bardziej szczegółowo

PL 218025 B1. POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań, PL 19.12.2011 BUP 26/11. JULIUSZ PERNAK, Poznań, PL BEATA CZARNECKA, Poznań, PL ANNA PERNAK, Poznań, PL

PL 218025 B1. POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań, PL 19.12.2011 BUP 26/11. JULIUSZ PERNAK, Poznań, PL BEATA CZARNECKA, Poznań, PL ANNA PERNAK, Poznań, PL PL 218025 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 218025 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 391493 (51) Int.Cl. A61K 6/027 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie ogłoszono: 88 09 01. Opis patentowy opublikowano: 1990 08 31. Wytłaczarka do przetwórstwa tworzyw sztucznych

Zgłoszenie ogłoszono: 88 09 01. Opis patentowy opublikowano: 1990 08 31. Wytłaczarka do przetwórstwa tworzyw sztucznych POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA OPIS PATENTOWY Patent dodatkowy do patentu nr Zgłoszono: 86 12 31 (P. 263478) 150 150 Int. Cl.4 B29C 47/38 B29B 7/42 URZĄD PATENTOWY PRL Pierwszeństwo Zgłoszenie ogłoszono:

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI, Kraków, PL BUP 04/13. PIOTR CZUB, Kraków, PL

PL B1. POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI, Kraków, PL BUP 04/13. PIOTR CZUB, Kraków, PL PL 215949 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215949 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 395991 (51) Int.Cl. C08G 59/14 (2006.01) C08L 63/02 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

( 5 4 ) Sposób badania wytrzymałości złącz adhezyjnych z folią polimerową

( 5 4 ) Sposób badania wytrzymałości złącz adhezyjnych z folią polimerową RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 187523 ( 2 1) Numer zgłoszenia: 329247 (22) Data zgłoszenia: 15.10.1998 (13) B1 (51) IntCl7 G01N 19/04 (

Bardziej szczegółowo

PL B1. W.C. Heraeus GmbH,Hanau,DE ,DE, Martin Weigert,Hanau,DE Josef Heindel,Hainburg,DE Uwe Konietzka,Gieselbach,DE

PL B1. W.C. Heraeus GmbH,Hanau,DE ,DE, Martin Weigert,Hanau,DE Josef Heindel,Hainburg,DE Uwe Konietzka,Gieselbach,DE RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 204234 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 363401 (51) Int.Cl. C23C 14/34 (2006.01) B22D 23/06 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

PL B1. AKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tczew, PL BUP 25/11

PL B1. AKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tczew, PL BUP 25/11 PL 218174 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 218174 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 391342 (51) Int.Cl. B65B 9/08 (2006.01) B65D 75/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/EP02/ (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/EP02/ (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205575 (21) Numer zgłoszenia: 366842 (22) Data zgłoszenia: 24.04.2002 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

(57) 1. Sposób wymywania krochmalu z (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 162707 (13) B1 PL 162707 B1. (45) O udzieleniu patentu ogłoszono: C08B 30/04

(57) 1. Sposób wymywania krochmalu z (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 162707 (13) B1 PL 162707 B1. (45) O udzieleniu patentu ogłoszono: C08B 30/04 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 162707 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 284695 (51) IntCl5: C08B 30/04 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 07.04.1990 Sposób

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJA, BUDOWA i EKSPLOATACJA UKŁADÓW UPLASTYCZNIAJĄCYCH WTRYSKAREK MGR INŻ. SZYMON ZIĘBA

KONSTRUKCJA, BUDOWA i EKSPLOATACJA UKŁADÓW UPLASTYCZNIAJĄCYCH WTRYSKAREK MGR INŻ. SZYMON ZIĘBA KONSTRUKCJA, BUDOWA i EKSPLOATACJA UKŁADÓW UPLASTYCZNIAJĄCYCH WTRYSKAREK MGR INŻ. SZYMON ZIĘBA 1 SCHEMAT WTRYSKARKI ŚLIMAKOWEJ Z KOLANOWO DŹWIGOWYM SYSTEMEM ZAMYKANIA 1 siłownik hydrauliczny napędu stołu,

Bardziej szczegółowo

Plan prezentacji. Podsumowanie. - wnioski i obserwacje z przeprowadzonych badań

Plan prezentacji. Podsumowanie. - wnioski i obserwacje z przeprowadzonych badań Plan prezentacji Część ogólna wprowadzenie do tematu - rola polimerowych modyfikatorów spoiw mineralnych - korzyści ze stosowania domieszek polimerowych do zapraw i betonów - rodzaje stosowanych obecnie

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 74176 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.09.07 07862.7 (97)

Bardziej szczegółowo

Segreguję odpady znam 3R zasady

Segreguję odpady znam 3R zasady 33% zawartości śmietnika to OPAKOWANIA PAPIEROWE Opakowania owe otrzymywane są ze spilśnionych, odwodnionych i wysuszonych włókien celulozy pochodzenia roślinnego z dodatkiem wypełniaczy zmniejszających

Bardziej szczegółowo

Przewody elektryczne nowej generacji sieciowane radiacyjnie

Przewody elektryczne nowej generacji sieciowane radiacyjnie Przewody elektryczne nowej generacji sieciowane radiacyjnie Instytut Chemii i Techniki Jądrowej (Zakład Naukowy Centrum Badań i Technologii Radiacyjnych) przystąpił do wykonywania Projektu: "Przewody elektryczne

Bardziej szczegółowo

PL B1. INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ IM. PROF. IGNACEGO MOŚCICKIEGO, Warszawa, PL BUP 15/09

PL B1. INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ IM. PROF. IGNACEGO MOŚCICKIEGO, Warszawa, PL BUP 15/09 PL 212180 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 212180 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 384287 (22) Data zgłoszenia: 18.01.2008 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

( 5 4 ) Sposób wytwarzania poliestru spienionego,

( 5 4 ) Sposób wytwarzania poliestru spienionego, RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 186148 (21 ) Numer zgłoszenia: 343897 (22) Data zgłoszenia: 05.05.1998 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.04.2008 08733482.7

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.04.2008 08733482.7 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2137286 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.04.08 08733482.7 (13) T3 (1) Int. Cl. C11C/00 C11C/02 (06.01)

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób nanoszenia warstwy uszczelniającej na rdzeń piankowy korka do zamykania butelek, zwłaszcza z winem

PL B1. Sposób nanoszenia warstwy uszczelniającej na rdzeń piankowy korka do zamykania butelek, zwłaszcza z winem RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 210808 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 381821 (22) Data zgłoszenia: 22.02.2007 (51) Int.Cl. B29C 45/14 (2006.01)

Bardziej szczegółowo