Program obsługi wagi samochodowej Jonkar

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program obsługi wagi samochodowej Jonkar"

Transkrypt

1 1 Automatyka Serwis E.Majdański Sp.J. Program obsługi wagi samochodowej Jonkar Wersja 1.0x Dariusz Glina

2 Zawartość 1. Wstęp Ogólne zasady obsługi okien programu Uruchomienie programu Okno główne programu Bazy danych programu Użytkownicy i ich uprawnienia Firmy (Klienci i Spedytorzy) Towary Baza kierowców Baza pojazdów Baza ważeń Ważenie Ważenie dwukrotne (wjazd/wyjazd) Wjazd Wyjazd Przywóz/wywóz z tarą Automatyczne uzupełnianie danych Raporty i export danych Zestawienia ważeń i eksport danych ważenia do pliku.csv Podsumowania ważeń Szybkie ważenia Szlabany/sygnalizatory drogowe Ważenie automatyczne z wykorzystaniem kart identyfikacyjnych Rejestracja karty Rejestr kart identyfikacyjnych Proces ważenia automatycznego Kamery telewizji przemysłowej / zdjęcia z ważenia Archiwizacja danych Kopia bezpieczeństwa danych Konfiguracja Program Komunikacja z wagami Drukowanie Czytniki i wejścia/wyjścia cyfrowe Czytniki Strona 2 z 44

3 Wejścia/wyjścia Operacje Klawisze sterowania ręcznego Tryb DEMO i aktywacja programu Spis rysunków Strona 3 z 44

4 1. Wstęp Program Jonkar jest specjalistycznym program do obsługi ważenia pojazdów wagach samochodowych. Program pracuje w środowisku Windows XP oraz Windows 7 Połączenie z wagami realizowane jest poprzez interfejs RS232, co zapewnia automatyczne przeniesienie wskazania wagi do programu. Program pozwala na jednoczesną obsługę do dwóch wag jednocześnie. Z pomocą programu można realizować następujące rodzaje ważeń: Ważenie przy wjeździe oraz przy wyjeździe pojazdu, wówczas na tej podstawie obliczany jest ciężar netto przewożonego ładunku Ważenie pojazdu przywożącego albo wywożącego towar, gdzie obliczenie ciężaru netto następuje na podstawie wskazania wagi i zapamiętanej wcześniej w programie tary pojazdu; wówczas cały cykl ważenia składa się tylko z jednego ważenia, ten typ ważeń jest do ważenia np. kruszyw, a więc towarów o niewielkiej cenie, gdzie jednocześnie konieczne jest maksymalne skrócenie czasu ważenia pojazdu Ważenie tzw. szybkie, gdzie jedynie drukowany jest kwit wagowy z nagłówkiem, datą i czasem ważenia oraz wskazaniem ciężaru (może być wykorzystywane jak tzw. ważenie usługowe) Ważenie tary pojazdu w celu jej wykorzystywania w przyszłości, do realizacji ważeń z wcześniej zapamiętaną tarą Na podstawie ważeń drukowane są kwity wagowe oraz szereg raportów, pozwalających na analizę ważeń w zadanym okresie (w formie podsumowań, zestawień itp.) Program obsługuje różnorakie urządzenia dodatkowe, wspomagające proces ważenia: Czytniki identyfikacyjnych kart zbliżeniowych RFID, pozwalających na automatyczne ważenie pojazdów przez kierowców Sygnalizatory drogowe, kierujące ruchem na wadze Szlabany, wpuszczające i wypuszczające pojazdy na wagę Kamery telewizji przemysłowej, pozwalające na wykonywanie zdjęć pojazdom podczas ważenia 1.1 Ogólne zasady obsługi okien programu Większość okien programu zapamiętuje swój rozmiar i położenie w momencie zamykania danego okna. Pozwala to na dostosowanie programu do swoich potrzeb. Zapamiętywane są również szerokości kolumn (tych, których szerokość można zmieniać), a także sposób sortowania danych na liście z danymi. Zmiany sposobu sortowania dokonuje się klikając w nagłówek odpowiedniej kolumny na liście. Strona 4 z 44

5 Zmiany szerokości kolumny można dokonać zmieniając szerokość nagłówka kolumny za pomocą myszy (klikniecie i przytrzymanie lewego klawisza myszy i przesunięcie w lewo lub prawo). Wyboru można dokonywać wybierając na liście a następnie: klikając odpowiedni klawisz np. Zmień naciskając klawisz Enter na klawiaturze dwukrotnie klikając na wybranej pozycji na liście 2. Uruchomienie programu Program Jonkar uruchamiamy poprzez ikonę kopia programu na danym komputerze.. Jednocześnie może być uruchomiona tylko jedna Po uruchomieniu programu pokuje się okno logowania. Służy ono do logowania użytkowników programu (niezależnie od użytkowników w systemie operacyjnym) Rysunek 1 Okno logowania W oknie logowania należy wybrać swój identyfikator ( z listy rozwijanej Identyfikator) a następnie wpisać hasło i zatwierdzić. W przypadku, gdy dany użytkownik nigdy nie miał zmienianego lub tez ustawianego hasła, należy pole Hasło pozostawić puste. W przypadku nowo instalowanego programu istnieje tylko jeden użytkownik, tj. Admin i nie posiada on ustawionego hasła (hasło jest puste). Strona 5 z 44

6 3. Okno główne programu Rysunek 2 Okno główne programu Rysunek nr 2 przedstawia okno główne programu w pełnej wersji, tj. z włączonymi wszystkimi opcjami. W oknie tym znajdują się następujące elementy: 1. Wskazanie ciężaru znajdującego się na aktualnie wybranej wadze 2. Wskazanie ciężaru na wadze aktualnie nie wybranej (jeśli jest włączona jej obsługa) 3. Klawisze wyboru aktualnej wagi, tj. Wagi 1 lub Wagi 2 (jeśli jest włączona) 4. Wskaźnik Brutto/Netto dla aktualnej wagi. W przypadku wag samochodowych musi to być zawsze B (czy wskazanie brutto). Zmianę wskazania przeprowadza się na mierniku wagowym za pomocą odpowiedniego klawisza. Należy pamiętać o tym, ze nie jest to wskaźnik oznaczający, że w danej chwili operator obsługuje ciężar brutto, czy też netto pojazdu. Netto jest obliczane przez program, a nie przez miernik wagowy. Obliczenia dokonywane są zawsze na podstawie wskazań brutto miernika wagowego. 5. Klawisz zerowania wagi, używany tylko wówczas, gdy przy pustej wadze miernik wagowy nie wskazuje ciężaru zero kg. Jego działanie jest analogiczne do działania klawisza zerowania na mierniku wagowym. 6. Klawisz ręcznego ważenia, używany jedynie w sytuacjach awaryjnych, np. gdy uszkodzona jest transmisja ciężaru z miernika wagowego do komputera. Klawisz ten może być niewidoczny, jeśli użytkownik nie posiada odpowiednich uprawnień. 7. Zakładki wyboru poszczególnych funkcji programu. Dają one dostęp do funkcji ważenia, baz danych, raportów, narzędzi dodatkowych programu oraz jego konfiguracji. Zawartość poszczególnych zakładek opisana jest w dalszych częściach niniejszej instrukcji. 8. Klawisze obsługi danej zakładki z pkt. 7, na rysunku pokazane są funkcje ważenia Klawisze Wjazd i Wyjazd mogą mieć zmienioną nazwę na np. Ważenie I i Ważenie II w zależności od konfiguracji programu (opisanej w dalszej części niniejszej instrukcji). 9. Klawisze obsługi sygnalizatorów drogowych/szlabanów, jeśli waga jest w nie wyposażona. 10. Klawisz włączając lub wyłączający tryb automatycznego ważenia pojazdów za pomocą kart zbliżeniowych (jeśli waga jest wyposażona w taki system). Strona 6 z 44

7 11. Imię i nazwisko aktualnie zalogowanego do programu użytkownika. 12. Wskaźnik prawidłowego ustawienia pojazdu na wadze (jeśli waga jest wyposażona w taki system). 4. Bazy danych programu Zadaniem programu jest zbieranie informacji o ważeniach. Do tego celu w programie wykorzystywane są następujące bazy danych: Użytkownicy Firmy (Klienci i Spedytorzy) Towary Kierowcy Pojazdy Ważenia trzy proste bazy dodatkowe, ich nazwa jest konfigurowalna Dostęp do baz danych możliwy jest poprzez kliknięcie zakładki Dane w oknie głównym programu, a następnie wybraniu odpowiedniej bazy danych za pomocą klawiszy z nazwą odpowiedniej bazy danych. Rysunek 3 Zakładka Dane Wszystkie bazy danych zapewniają dodawanie, edycję oraz kasowanie zgromadzonych danych ( w zależności od uprawnień użytkownika, niektóre funkcje mogą być nieaktywne). Podczas wykonywania ważenia dane te mogą być wybierane z baz danych i powiązane z informacjami o pozostałych danych ważenia. Dane wymagane są zawsze oznaczane symbolem * lub tez wskaźnikiem w postaci czerwonego kółka z wykrzyknikiem. Strona 7 z 44

8 4.1 Użytkownicy i ich uprawnienia Rysunek 4 Baza użytkowników Baza Użytkownicy służy do przechowywania danych o osobach, mających prawo do korzystania z programu. Dane te są również zapisywane w momencie wykonywania ważenia, tak aby jednoznacznie wskazywać na osobę odpowiedzialną za wykonywane operacje. Baza ta przechowuje następujące informacje: identyfikator, służący do szybkiego wybierania z listy podczas logowania do programu, zaleca się np. używanie inicjałów imię i nazwisko hasło uprawnienia do poszczególnych funkcji programu Zmian w tej bazie danych może dokonywać jedynie Administrator W celu dodania nowego użytkownika należy kliknąć w klawisz Nowy a następnie wypełnić dane użytkownika i zatwierdzić je klawiszem Zapisz. Uwaga: pole Hasło służy jedynie do wstępnego ustawienia hasła użytkownikowi, pozostawienie go pustym powoduje, że użytkownik może zalogować się do programu bez podania hasła. Za jego pomocą można również ustawić nowe hasło użytkownikowi, który zapomniał hasła. Uprawnienia użytkowników: Kasowanie pozwala na kasowanie danych w bazach danych Strona 8 z 44

9 Zmiana ciężaru pozwala na zmianę ciężaru ważenia już zapisanego w bazie danych Edycja zakończonych ważeń pozwala na zmianę danych przypisanych do już zapisanego ważenia (bez możliwości zmiany ciężarów z poszczególnych ważeń) Ręczne wprowadzanie tary pojazdu pozwala na ręczne wpisanie ciężaru pustego pojazdu, np., z dowodu rejestracyjnego. Tara ta jest wykorzystywana jedynie do ważeń ze stałą tarą. Brak tego uprawnienia powoduje, że każdorazowo tarę pojazdu będzie można wprowadzić tylko na podstawie wskazania ciężaru. Ręczne wprowadzanie ciężaru pozwala na wykonywanie ważeń w przypadku np. uszkodzenia transmisji z miernika wagowego do komputera. W normalnej eksploatacji uprawnienie to nie jest niezbędne. Administrator oznaczenie osoby, która będzie miała prawo pełnego dostępu do wszystkich funkcji programu. Uwaga: należy bezwzględnie ustawić hasło dostępu dla Administratora. W systemie musi znajdować się co najmniej jeden Administrator. Program nie pozwoli na to, żeby skasować lub też wyłączyć funkcję Administratora użytkownikowi, jeśli miało to by spowodować niespełnienie tego warunku. Edycję danych użytkownika można przeprowadzić wybierając go na liście i klikając klawisz Zmień. Po wprowadzeniu zmian należy je zatwierdzić klawiszem Zapisz, bądź wycofać się z nich klawiszem Anuluj. Kasowanie użytkownika można przeprowadzić wybierając go na liście i klikając klawisz Kasuj, a następnie potwierdzając w oknie z pytaniem, które pojawi się po kliknięciu. Zmiana hasła użytkownika jest możliwa w zakładce Narzędzia okna głównego programu. 4.2 Firmy (Klienci i Spedytorzy) Baza ta służy do przechowywania danych o przedsiębiorstwach, które dostarczają lub odbierają towar ważony na wadze ( umownie nazwane są tu jako Klient) oraz przedsiębiorstwach realizujących usługi spedycyjne (nazywane w dalszej części instrukcji jako Spedytor) Dla każdego przedsiębiorstwa można wprowadzić następujące dane: Identyfikator, służący np. do szybkiego wyszukiwania firmy w bazie, może to być np. skrót nazwy Nazwa - może się składać z dwóch członów (Nazwa 1 i Nazwa 2), konieczne jest wypełnienie co najmniej pola Nazwa 1 Dane adresowe NIP Dodatkowo należy zaznaczyć firmę, jako Spedytora, jeśli świadczy ona tego typu usługi, a nie jest Strona 9 z 44

10 klientem. Dane spedytora nie muszą być wypełniane podczas ważenia, są to dane opcjonalne. Rysunek 5 Baza firm Okno standardowo podzielone jest na następujące obszary: Listę firm w bazie (lewa część okna), klikając prawym klawiszem myszy na liście, można wybrać, które kolumny z danymi mają być wyświetlane; wybór ten jest zapamiętywany w programie Dane wybranej na liście firmy Klawisze obsługi Pole do wyszukiwania firmy w bazie danych Rysunek 6 Wyszukiwanie firm Nową firmę dodajemy klikając klawisz Nowa, wprowadzając dane i klikając klawisz Zapisz. Edycję danych można przeprowadzić wybierając firmę na liście i klikając klawisz Zmień. Po wprowadzeniu zmian należy je zatwierdzić klawiszem Zapisz, bądź wycofać się z nich klawiszem Anuluj. Kasowanie można przeprowadzić zaznaczając firmę na liście i klikając klawisz Kasuj, a następnie potwierdzając w oknie z pytaniem, które pojawi się po kliknięciu. Dane nie są kasowane bezpowrotnie, tak aby możliwe było wciąż drukowanie raportów i kwitów zawierających w swej treści kasowaną firmę. Szukanie w bazie można przeprowadzić wybierając z listy rozwijanej, pokazanej na rys. 6 kryterium wyszukiwania np. Identyfikator, NIP itd., a następnie wpisując dane. Lista firm z lewej strony będzie zawierała wówczas jedynie firmy spełniające dane kryterium wyszukiwania. Strona 10 z 44

11 4.3 Towary Baza Towary zawiera wszystkie towary (produkty), jakie są ważone na wadze samochodowej. Program nie pozwala na wykonanie ważenia bez wybrania z bazy danych towaru, jaki znajduje się na pojeździe. Jedynymi wyjątkami od tej reguły są: ważenie przy wjeździe pojazdu, jeśli pojazd jest wazony również przy wyjeździe (nie ze stałą tarą) oraz ważenia szybkie, gdzie nie wprowadza się żadnych danych. Dla każdego towaru można wprowadzić następujące dane: Kod, służący np. do szybkiego wyszukiwania w bazie, może to być np. skrót nazwy, symbol Nazwa - musi by ć zawsze wprowadzona Oznaczenie towaru, jako towaru luzem (nie paczkowanego) Ciężar netto towaru w opakowaniu jednostkowym (nie dotyczy towarów luzem) Tara (ciężar pustego opakowania) towaru (nie dotyczy towarów luzem) Rysunek 7 Baza towarów Nowy towar dodajemy klikając klawisz Nowy, wprowadzając dane i klikając klawisz Zapisz. Edycję danych można przeprowadzić wybierając towar na liście i klikając klawisz Zmień. Po wprowadzeniu zmian należy je zatwierdzić klawiszem Zapisz, bądź wycofać się z nich klawiszem Anuluj. Kasowanie można przeprowadzić zaznaczając towar na liście i klikając klawisz Kasuj, a następnie potwierdzając w oknie z pytaniem, które pojawi się po kliknięciu. Dane nie są kasowane bezpowrotnie, tak aby możliwe było wciąż drukowanie raportów i kwitów zawierających w swej treści kasowany towar. Strona 11 z 44

12 Szukanie towaru w bazie można przeprowadzić wybierając z listy rozwijanej w górnej części okna kryterium wyszukiwania np. Kod, Nazwę itd., a następnie wpisując dane. Lista towarów z lewej strony będzie zawierała wówczas jedynie towary spełniające dane kryterium wyszukiwania. Na liście towarów można włączyć lub wyłączyć wyświetlanie kolumny zawierającej dane o kodzie towaru i opakowaniu. Dokonuje się tego za pomocą kliknięcia prawym klawiszem myszy na liście towarów. 4.4 Baza kierowców Baza kierowców zawiera dane wszystkich kierowców, kierujących pojazdami ważonymi na wadze samochodowej. Baza ta zawiera nazwiska i imiona (te dane są wymagane podczas wprowadzania) i numery dowodów osobistych. Numery dowodów nie muszą być wprowadzane obligatoryjnie. Rysunek 8 Baza kierowców Nowego kierowcę dodajemy klikając klawisz Nowy, wprowadzając dane i klikając klawisz Zapisz. Edycję danych można przeprowadzić wybierając kierowcę na liście i klikając klawisz Zmień. Po wprowadzeniu zmian należy je zatwierdzić klawiszem Zapisz, bądź wycofać się z nich klawiszem Anuluj. Strona 12 z 44

13 Kasowanie można przeprowadzić zaznaczając kierowcę na liście i klikając klawisz Kasuj, a następnie potwierdzając w oknie z pytaniem, które pojawi się po kliknięciu. Dane nie są kasowane bezpowrotnie, tak aby możliwe było wciąż drukowanie raportów i kwitów zawierających w swej treści kasowanego kierowcę. Szukanie kierowcy w bazie można przeprowadzić poprzez wpisanie nazwiska w górnej części okna (oznaczonego ikoną przedstawiającą lupę). Lista kierowców z lewej strony będzie zawierała wówczas jedynie kierowców spełniających dane kryterium wyszukiwania. 4.5 Baza pojazdów Baza pojazdów zawiera informacje o wszystkich ważonych pojazdach. Bezwzględnie wymagane jest wprowadzenie numeru rejestracyjnego. Podczas każdego ważenia (z wyjątkiem ważeń szybkich) konieczne jest wprowadzenie numeru rejestracyjnego pojazdu. Rysunek 9 Baza pojazdów Program pozwala wykonywać ważenia pojazdów na dwa główne sposoby: pojazd jest ważony za każdym razem dwa razy (przy wjeździe i przy wyjeździe) lub też jednokrotnie z wykorzystaniem wcześniej zapamiętanej w bazie danych tary pojazdu. Strona 13 z 44

14 Uwaga: program pozwala na wprowadzenie numeru rejestracyjnego pojazdu wyłącznie wielkimi literami, bez spacji oraz myślników. Pozwala to na uniknięcie pomyłek związanych np. z dwukrotnym wprowadzeniem tego samego pojazdu, raz ze spacja w numerze, a raz bez. Okno z bazą pojazdów pozwala na ręczne wprowadzenie tary pojazdu (np. odczytanej z dowodu rejestracyjnego). Prawo do ręcznego wprowadzania tary pojazdu jest ustawiane dla każdego użytkownika z osobna. Tarę pojazdu można wprowadzić przy dodawaniu nowego pojazdu do bazy, bądź też edytując wybrany pojazd. Każdorazowo zapamiętywana jest informacja o dacie wpisania tary i osobie wpisującej dane. Również zważenie tary pojazdu z okna głównego pojazdu powoduje zapisanie tych informacji w bazie danych. Nowy pojazd dodajemy klikając klawisz Nowy, wprowadzając dane i klikając klawisz Zapisz. Edycję danych (również tarę pojazdu) można przeprowadzić wybierając pojazd na liście i klikając klawisz Zmień. Po wprowadzeniu zmian należy je zatwierdzić klawiszem Zapisz, bądź wycofać się z nich klawiszem Anuluj. Kasowanie można przeprowadzić zaznaczając pojazd na liście i klikając klawisz Kasuj, a następnie potwierdzając w oknie z pytaniem, które pojawi się po kliknięciu. Dane nie są kasowane bezpowrotnie, tak aby możliwe było wciąż drukowanie raportów i kwitów zawierających w swej treści kasowany pojazd. Szukanie pojazdu w bazie można przeprowadzić poprzez wpisanie numeru rejestracyjnego w górnej części okna (oznaczonego ikoną przedstawiającą lupę). Lista pojazdów z lewej strony będzie zawierała wówczas jedynie kierowców spełniających dane kryterium wyszukiwania. 4.6 Baza ważeń Baza ważeń zawiera informacje o wszystkich ważeniach zrealizowanych w programie od ostatniej archiwizacji danych, lub też ważeń z wybranego archiwum danych. Uwaga: ważenia szybkie nie są przechowywane w tej bazie. Można je jedynie wydrukować jako raport z zakładki Raporty w oknie głównym programu. Archiwizacja danych przenosi dane do odpowiedniego folderu, tak aby np. rozpocząć ważenia w nowym roku z czystą bazą ważeń. Jeśli program pracuje z bazą archiwalną, informacja o tym znajduje się w oknie głównym programu. Strona 14 z 44

15 Rysunek 10 Baza ważeń Okno standardowo podzielone jest na następujące obszary: Listę ważeń w bazie (lewa część okna), klikając prawym klawiszem myszy na liście, można wybrać, które kolumny z danymi mają być wyświetlane; wybór ten jest zapamiętywany w programie Pole do wyszukiwania firmy w bazie danych ( z ikona lupy) Pole do ustawiania filtrów, wg jakich mają być filtrowane ważenia na liście Klawisze obsługi W celu podglądu lub też edycji ważenia (o ile użytkownik ma takie uprawnienia), a także w celu wydrukowania duplikatu kwitu ważenia, należy wybrać ważenie na liście ważeń i kliknąć klawisz Edycja/Podgląd. Klawisz Kasuj służy do: skasowania ważenia przy wjeździe pojazdu (o ile nie zostało ono zakończone ważeniem przy wyjeździe) Strona 15 z 44

16 anulowania ważenia; takie ważenie jest oznaczone jako anulowane, tym niemniej jest w dalszym ciągu możliwość jego wydrukowania, kwit wagowy zawiera wówczas adnotację o anulowaniu. Nie ma możliwości skasowania ważenia zakończonego, tj. takiego, gdzie pojazd został zważony przy wyjeździe lub też ważenia ze stałą tarą. Filtrowanie ważeń służy do ograniczenia ilości ważeń na liście lub wyświetlenia na niej tylko ważeń, spełniających zadane kryteria filtrowania. Aby wyświetlić tylko ważenia, spełniające zadane kryteria, należy wybrać odpowiednie filtr, np. jaki okres mają one obejmować, jaki rodzaj ważeń itd., następnie kliknąć klawisz Filtruj. To, że ważenia wyświetlone na liście są odfiltrowane, czy też są to wszystkie ważenia, oznaczone jest w polu Filtr aktywny (pole jest zaznaczone, jeśli zastosowano filtr do wyświetlenia ważeń). Filtr można wyłączyć klawisze Kasuj filtr, który usuwa wszystkie zadane kryteria i powoduje wyświetlenie wszystkich ważeń na liście. 5. Ważenie Z pomocą programu można realizować następujące rodzaje ważeń: 1. Ważenie przy wjeździe oraz przy wyjeździe pojazdu, wówczas na tej podstawie obliczany jest ciężar netto przewożonego ładunku (pojazd zawsze jest ważony dwa razy, pusty i pełny) 2. Ważenie pojazdu przywożącego albo wywożącego towar, gdzie obliczenie ciężaru netto następuje na podstawie wskazania wagi i zapamiętanej wcześniej w programie tary pojazdu; wówczas cały cykl ważenia składa się tylko z jednego ważenia, ten typ ważeń jest do ważenia np. kruszyw, a więc towarów o niewielkiej cenie, gdzie jednocześnie konieczne jest maksymalne skrócenie czasu ważenia pojazdu. Należy pamiętać, że na dokładność wyniku ważenia ciężaru netto mają wpływ zmiany ciężaru pustego pojazdu, np. związane z ilością przewożonego paliwa. 3. Ważenie tzw. szybkie, gdzie jedynie drukowany jest kwit wagowy z nagłówkiem, datą i czasem ważenia oraz wskazaniem ciężaru (może być wykorzystywane jak tzw. ważenie usługowe) 4. Ważenie tary pojazdu w celu jej wykorzystywania w przyszłości, do realizacji ważeń z wcześniej zapamiętaną tarą (2) Ważenie jest możliwe jedynie wówczas, gdy transmisja ciężaru z miernika wagowego jest prawidłowa albo z ręcznym wprowadzaniem ciężaru (w sytuacjach awaryjnych). Ręczne wprowadzanie ciężaru jest dostępne tylko dla użytkowników mających odpowiednie uprawnienia. Strona 16 z 44

17 Jeśli waga wyposażona jest w czujniki położenia pojazdu, to ważenie możliwe jest jedynie wówczas, gdy pojazd jest prawidłowo ustawiony na wadze. Ustawienie jest odpowiednim kolorem kwadratu. Prawidłowe ustawienie oznaczone jest kolorem zielonym. Wskaźnik Rysunek 11 Wskaźnik położenia pojazdu Ważeń dokonuje się za pomocą klawiszy w zakładce Waga 1(2) okna głównego programu Ważenia można dokonywać wyłącznie wtedy, gdy waga prawidłowo wskazuje ciężar pojazdu. Brak transmisji ciężaru z miernika wagowego do programu wymaga ręcznego wprowadzenia ciężaru (Wymagane jest ustawienie odpowiedniego uprawnienia dla użytkownika). Należy wówczas włączyć ręczne wprowadzanie ciężaru w oknie głównym programu (patrz klawisz nr 6 na Rysunek 2 Okno główne programu) Wówczas będzie pojawiał się monit o wprowadzenie ciężaru wskazywanego przez miernik). Ręczne wprowadzenie ciężaru skutkuje odpowiednią adnotacją na kwicie wagowym. 5.1 Ważenie dwukrotne (wjazd/wyjazd) Standardowo pojazdy ważone są dwukrotnie: przy wjeździe na teren zakładu i przy wyjeździe, czyli każdy pojazd jest ważony pełny i pusty. Na tej podstawie obliczany jest ciężar netto towaru, znajdującego się na pojeździe. Nie ma znaczenia kolejność, w jakiej ważone są pojazdy, tj. pojazd wjeżdżający jako pierwszy nie musi być ważony jako pierwszy przy wyjeździe. Po ustabilizowaniu się wskazania należy nacisnąć klawisz Wjazd. Pojawi się wówczas okno z danymi ważenia Wjazd Przed rozpoczęciem ważenia należy wybrać wagę na którą wjechał pojazd (w przypadku pracy z dwiema wagami). Aby zmienić wagę, należy kliknąć w klawisz Waga 1 lub Waga 2 w lewym górnym rogu okna głównego programu. Po wjechaniu pojazdu na wagę, prawidłowym zatrzymaniu się na niej i ustabilizowaniu ciężaru (w programie oznaczone jest to zielonym kolorem ciężaru w oknie głównym, kolor żółty oznacza niestabilne wskazanie) należy kliknąć klawisz Wjazd. Pojawi się wówczas okno z danymi ważenia. Strona 17 z 44

18 Rysunek 12 Okno pierwszego ważenia (wjazd) Podczas pierwszego ważenia konieczne jest wprowadzenie informacji ważonym pojeździe (nr rejestracyjny). Wprowadzanie danych o ważeniu polega na kliknieciu w klawisz z nazwą bazy danych, z której chcemy wybrać interesującą nas pozycję, np. Pojazdy w celu wybrania ważonego pojazdu. Można również wprowadzić pozostałe informacje, tj. klienta, spedytora, kierowcę, towar i ew. dane z baz dodatkowych (jeśli są one włączone). Wybór z baz odbywa się w podobny sposób: po kliknięciu w klawisz np. Pojazdy pojawi się baza pojazdów, zarejestrowanych w programie (można wówczas również dodać nowy pojazd do bazy). Należy wybrać interesującą nas pozycję na liście i kliknąć klawisz Wybierz (lub dwukrotnie kliknąć myszką na danej pozycji na liście). Po wybraniu program powróci do okna ważenia. Wybranie towaru z bazy towarów może być zakończone pytaniem o ilość deklarowaną towaru ( w zależności od konfiguracji programu, patrz Również od konfiguracji programu zależy to, czy można wprowadzić do ważenia więcej niż jeden towar jednocześnie. Uwaga: podczas drugiego ważenia pojazdu (przy wyjeździe), w przypadku towarów luzem, zatwierdzenie ciężaru deklarowanego towaru równego 0kg skutkuje pojawieniem się pytania o to, czy jako ciężar deklarowany przyjąć ciężar netto z ważenia. Potwierdzenie przepisuje tę wartość automatycznie. Dlatego też, dla użytkowników programu, którzy używają ciężaru deklarowanego i Strona 18 z 44

19 może nastąpić taka sytuacja, że ciężar deklarowany jest równy netto, zaleca się wprowadzać towar przy drugim ważeniu. Aby zmienić dane, należy je ponownie wybrać z bazy, a w przypadku towarów, należy je najpierw skasować z listy towarów (symbol X przy klawisz Towary). Można również wprowadzić odliczenia, np. na zanieczyszczenia. Mogą one być wprowadzane w % lub kg, zgodnie z konfiguracją programu. Można również wprowadzić informację o opakowaniach dodatkowych, np. paletach. W przypadku, gdy zachodzi konieczność ponownego pobrania ciężaru z miernika wagowego, należy kliknąć klawisz Zważ ponownie. Można również automatycznie uzupełniać dane konieczne do ważenia, tj. klienta, spedytora, kierowcę lub towar na podstawie danych z ostatniego ważenia tego pojazdu. Dokładniej opisane to jest w rozdziale 6. Automatyczne uzupełnianie danych można tymczasowo wyłączyć (na to konkretne ważenie), odhaczając symbol pokazana na rysunku powyżej. Uwaga: jeśli jako pierwsze pole zostało wypełnione inne pole niż numer rejestracyjny pojazdu, to funkcja automatycznego uzupełniania zostanie tymczasowo wyłączona na czas tego ważenia. Pole opisane Miejscowość na rysunku powyżej wpisujemy ręcznie. Jest ono przeznaczone np. na nr WZ klienta, czy m miejscowość docelową transportu. Oczywiście nazwa Miejscowość jest tylko przykładem, pole to może mieć dowolną nazwę na WZ Klienta. To, czy jest ono widoczne oraz jaka ma nazwę ustawiamy w konfiguracji programu. W przypadku włączenia baz dodatkowych, pojawią się w oknie ważenia również klawisze do ich obsługi. Obsługuje się je analogicznie, jak pozostałe klawisze dostępu do baz danych, np. kierowców. Po wprowadzeniu danych należy je zatwierdzić klawiszem Zapisz. Ważenie zostanie wówczas zapisane w bazie danych Wyjazd Przed rozpoczęciem ważenia należy wybrać wagę na którą wjechał pojazd (w przypadku pracy z dwiema wagami). Aby zmienić wagę, należy kliknąć w klawisz Waga 1 lub Waga 2 w lewym górnym rogu okna głównego programu. Po wjechaniu pojazdu na wagę, prawidłowym zatrzymaniu się na niej i ustabilizowaniu ciężaru należy kliknąć klawisz Wyjazd. Pojawi się wówczas okno ze wszystkimi pojazdami po pierwszym ważeniu. Strona 19 z 44

20 Rysunek 13 Lista pojazdów po pierwszym ważeniu W celu dokonania ważenia należy zaznaczyć na liście wybrany pojazd a następnie wybrać go klawiszem Wybierz lub dwukrotnie klikając na wybranej pozycji na liście. Pojawi się wówczas okno z danymi ważenia, które należy uzupełnić. Wymagane dane to: Nr rejestracyjny, klient oraz towar. Pozostałe dane są opcjonalne. Uwaga: w przypadku towarów luzem, zatwierdzenie ciężaru deklarowanego towaru równego 0kg skutkuje pojawieniem się pytania o to, czy jako ciężar deklarowany przyjąć ciężar netto z ważenia. Potwierdzenie przepisuje tę wartość automatycznie. W przypadku, gdy zachodzi konieczność ponownego pobrania ciężaru z miernika wagowego, należy kliknąć klawisz Zważ ponownie. Rysunek 14 Drugie ważenie (Wyjazd) Strona 20 z 44

21 Następnie należy zatwierdzić ważenie klawiszem Zapisz. Ważenie zostanie zapisane w bazie danych, a kwit wagowy wysłany do drukarki. 5.2 Przywóz/wywóz z tarą Ważenie to polega na zważeniu pełnego pojazdu, przywożącego albo wywożącego towar, gdzie obliczenie ciężaru netto następuje na podstawie wskazania wagi i zapamiętanej wcześniej w programie tary pojazdu. Tara pojazdu musi być wcześniej zważona/wprowadzona w bazie pojazdów. Należy pamiętać, że na dokładność wyniku ważenia ciężaru netto mają wpływ zmiany ciężaru pustego pojazdu, np. związane z ilością przewożonego paliwa. Przed rozpoczęciem ważenia należy wybrać wagę na którą wjechał pojazd (w przypadku pracy z dwiema wagami). Aby zmienić wagę, należy kliknąć w klawisz Waga 1 lub Waga 2 w lewym górnym rogu okna głównego programu. Po wjechaniu pojazdu na wagę, prawidłowym zatrzymaniu się na niej i ustabilizowaniu ciężaru należy kliknąć klawisz Przywóz z tarą lub Wywóz z tarą. Przywóz z tarą oznacza, że pojazd przywozi towar na teren przedsiębiorstwa, a Wywóz z tarą, że towar będzie wywożony. Pojawi się wówczas okno ze wszystkimi pojazdami, zapamiętanymi w bazie danych. Należy wybrać z listy ważony pojazd. Po zatwierdzeniu wyboru pojawi się okno z danymi ważenia, analogiczne do pokazanego na rysunku nr Rysunek 14 Drugie ważenie (Wyjazd) Można wybrać tylko pojazd z zapamiętaną wcześniej tarą oraz ciężar znajdujący się aktualnie na wadze nie może być mniejszy niż tara wybranego pojazdu. Ciężar wzięty do ważenia w momencie kliknięcia klawisza Przywóz z tarą lub Wywóz z tarą pokazany jest poniżej danych pojazdu na liście pojazdów. Należy wówczas wypełnić wymagane dane, tj. klienta oraz towar. Pozostałe dane są opcjonalne. Pole opisane Miejscowość na rysunku powyżej wpisujemy ręcznie. Jest ono przeznaczone np. na nr WZ klienta, czy m miejscowość docelową transportu. Oczywiście nazwa Miejscowość jest tylko przykładem, pole to może mieć dowolną nazwę na WZ Klienta. To, czy jest ono widoczne oraz jaka ma nazwę ustawiamy w konfiguracji programu. W przypadku włączenia baz dodatkowych, pojawią się w oknie ważenia również klawisze do ich obsługi. Obsługuje się je analogicznie, jak pozostałe klawisze3 dostępu do baz danych, np. kierowców. W przypadku, gdy zachodzi konieczność ponownego pobrania ciężaru z miernika wagowego, należy kliknąć klawisz Zważ ponownie. Strona 21 z 44

22 Można również automatycznie uzupełniać dane konieczne do ważenia, tj. klienta, spedytora, kierowcę lub towar na podstawie danych z ostatniego ważenia tego pojazdu. Dokładniej opisane to jest w rozdziale 6. Automatyczne uzupełnianie danych można tymczasowo wyłączyć (na to konkretne ważenie), odhaczając symbol pokazana na rysunku powyżej. Następnie należy zatwierdzić ważenie klawiszem Zapisz. Ważenie zostanie zapisane w bazie danych, a kwit wagowy wysłany do drukarki. 6. Automatyczne uzupełnianie danych Automatyczne uzupełnianie danych służy do przyśpieszenia wykonywania ważenia pojazdów poprzez uzupełnienie danych na podstawie ostatniego, pełnego ważenia zrealizowanego z tym pojazdem. Funkcja ta działa dla ważenia pojazdu przy wjeździe (pierwszego ważenia) oraz ważeń ze stałą tarą. Po wybraniu z listy pojazdów numeru rejestracyjnego tego pojazdu, pozostałe dane zostaną uzupełnione automatycznie. Program może uzupełniać można automatycznie uzupełnić dane klienta, spedytora, kierowcy lub towaru (w zależności od ustawień konfiguracji programu). Można tymczasowo wyłączyć autouzupełnianie w trakcie ważenia, poprzez odhaczenie odpowiedniego symbolu w oknie ważenia. Również rozpoczęcie wypełniania danych ważenia np. od klienta, a nie od pojazdu powoduje tymczasowe wyłączenie automatycznego uzupełniania danych. 7. Raporty i export danych Rysunek 15 Zakładka raportów Program pozwala na wygenerowanie trzech podstawowych typów raportów: Strona 22 z 44

23 zestawienia ważeń; służą one do wyświetlenia oraz wydrukowania i ew. wyeksportowania wszystkich ważeń spełniających kryteria zadawane w momencie wykonywania raportu; ważenia są drukowane na liście po kolei każde z osobna podsumowania ważeń; służą one do wyświetlenia oraz wydrukowania i ew. wyeksportowania podsumowania danych z ważeń spełniających kryteria zadawane w momencie wykonywania raportu; podsumowania są pogrupowane wg odpowiednich kryteriów i zawierają zbiorczą informację o zważonych na wadze towarach szybkie ważenia; raport ten umożliwia wydruk wszystkich ważeń tzw. szybkich w zadanym okresie 7.1 Zestawienia ważeń i eksport danych ważenia do pliku.csv Zestawienia ważeń służą do wyświetlania oraz wydrukowania wszystkich ważeń wg zadanych kryteriów. Można wybrać następujące kryteria: Rysunek 16 Raporty Zestawienie, eksport Przywóz, wywóz lub ruch towarów w obie strony Okres, jaki ma obejmować raport Dla jakich danych ma być drukowane zestawienie. Można wybrać drukowanie dla wybranych firm, spedytorów, pojazdów kierowców albo towarów. Po zaznaczeniu kierunku ruchu towarów oraz interesującego nas okresu, należy wybrać dla jakich danych ma być drukowane zestawienie. Przykładowo, jeśli chcemy wydrukować zestawienie z podziałem na poszczególne firmy, na liście rozwijanej Dla wybieramy firmy, a następnie klikając klawisz Wybierz wyświetli się lista firm w bazie danych. Na liście firm możemy zaznaczyć firmy, które chcemy uwzględnić w raporcie. Można zaznaczać firmy pojedynczo, kilka (z klawiszem Shift lub Ctrl) lub wszystkie. Odpowiednie klawisze do wybierania są wyświetlone w oknie z listą firm. Po zaznaczeniu na liście danych do raportu należy kliknąć klawisz Wybierz. Strona 23 z 44

24 Po kliknięciu klawisza Drukuj zestawienie ważeń zostanie wyświetlone zestawienie, które można następnie wydrukować lub wyeksportować np. do pliku PDF lub xls. Odpowiednie klawisze znajdują się u góry okna z wyświetlonym zestawieniem. Można również dane ważenia wyeksportować bezpośrednio do pliku.csv, który może być otwierany np. w programie Microsoft Excel Export danych działa analogicznie jak raport, tzn. należy wybrać dane i okres do raportu a następnie kliknąć w klawisz Eksportuj do.csv, a następnie wybrać nazwę i lokalizację pliku z danymi. Dane te są eksportowane w maksymalnie prostej postaci, tak aby możliwa była jak najprostsza ich analiza. Rysunek 17 Klawisze drukowania/eksportu/widoku raportu 7.2 Podsumowania ważeń Podsumowania ważeń; służą one do wyświetlenia oraz wydrukowania i ew. wyeksportowania podsumowania danych z ważeń spełniających kryteria zadawane w momencie wykonywania raportu; podsumowania są pogrupowane wg odpowiednich kryteriów i zawierają zbiorczą informację o zważonych na wadze towarach. Rysunek 18 Raporty - podsumowania ważeń Strona 24 z 44

25 Podsumowanie można stworzyć dla zadanych kryteriów (analogicznie, jak zestawienia) Można wybrać następujące kryteria: Przywóz, wywóz lub ruch towarów w obie strony Okres, jaki ma obejmować raport Dla jakich danych ma być drukowane zestawienie. Można wybrać drukowanie dla wybranych firm, spedytorów, pojazdów kierowców albo towarów. Po zaznaczeniu kierunku ruchu towarów oraz interesującego nas okresu, należy wybrać dla jakich danych ma być drukowane zestawienie. Przykładowo, jeśli chcemy wydrukować zestawienie z podziałem na poszczególne firmy, na liście rozwijanej Dla wybieramy firmy, a następnie klikając klawisz Wybierz wyświetli się lista firm w bazie danych. Na liście firm możemy zaznaczyć firmy, które chcemy uwzględnić w raporcie. Można zaznaczać firmy pojedynczo, kilka (z klawiszem Shift lub Ctrl) lub wszystkie. Odpowiednie klawisze do wybierania są wyświetlone w oknie z listą firm. Po zaznaczeniu na liście danych do raportu należy kliknąć klawisz Wybierz. Po kliknięciu klawisza Drukuj zestawienie ważeń zostanie wyświetlone podsumowanie, które można następnie wydrukować lub wyeksportować np. do pliku PDF lub xls. Odpowiednie klawisze znajdują się u góry okna z wyświetlonym podsumowaniem (patrz Rysunek 17 Klawisze drukowania/eksportu/widoku raportu). 7.3 Szybkie ważenia Rysunek 19 Raport Szybkie ważenia Strona 25 z 44

26 Raport szybkie ważenia służy do wyświetlenia oraz wydrukowania zestawienia ważeń szybkich w zadanym okresie. Okienko to pozwala na ograniczenie liczby wyświetlanych ostatnich ważeń szybkich. Ich liczba jest ustawiana w pozycji Pokaż ostatnie. Wydr4ukowanie podsumowania ważeń wymaga natomiast wybrania okresu, jaki ma być objęty raportem. Należy wybrać datę początkową oraz datę końcową raportu, a następnie kliknąć klawisz Generuj Raport. Pokaże się wówczas okno z raportem, który można wydrukować lub wyeksportować do pliku. 8. Szlabany/sygnalizatory drogowe Program pozwala na sterowanie maksymalnie czterema urządzeniami zewnętrznymi typu sygnalizator drogowy lub szlaban (zapora). Obsługiwane są sygnalizatory drogowe ze światłem czerwonym i zielonym oraz szlabany mające możliwość sterowania za pomocą przekaźnika. Sterowanie tego typu urządzeniami wymaga zakupienia opcjonalnego wyposażenia do wagi! Mogą one być sterowane ręcznie przez operatora programu lub też automatycznie w przypadku ważeń automatycznych z wykorzystaniem kart identyfikacyjnych. Ręczne sterowanie odbywa się za pomocą klawiszy w oknie głównym programu Klawisze sterowania Rysunek 20 Okno główne programu - sterowanie sygnalizatorami/szlabanami Na ekranie mogą być wyświetlone maksymalnie cztery takie klawisze, każdy odpowiada jednemu urządzeniu. Nazwy na klawiszach są ustawialne w konfiguracji programu. Strona 26 z 44

27 Naciśnięcie klawisza powoduje zmianę jego stanu na przeciwny, tj. np. z zielonego na czerwony, jednocześnie otwierając szlaban lub zapalając odpowiednie światło. Przyciski mogą być załączane na określony czas (ustawiany w konfiguracji) lub też zmieniając stan na przeciwny aż do czasu kolejnego naciśnięcia. Aktualny stan wyjścia sterującego szlabanem/sygnalizatorem wskazywany jest kolorem klawisza. 9. Ważenie automatyczne z wykorzystaniem kart identyfikacyjnych Program pozwala na realizację ważeń z wykorzystaniem identyfikacyjnych kart zbliżeniowych. Wymagane jest wyposażenie wagi w odpowiednie, obsługiwane przez program, czytniki kart RFID. Program powala wówczas na wykonywanie ważeń przez samego kierowcę za pomocą kart, automatycznie kompletując dane o ważeniu i zapisując je w bazie danych. Każda karta, wydana kierowcy, posiada unikalny kod identyfikacyjny, odczytywany przez czytnik w momencie ważenia. Kierowca, zbliżając kartę do czytnika, inicjuje w programie następujące działania: kontrola poprawności działania wagi kontrola poprawności posadowienia pojazdu na wadze (o ile waga jest wyposażona w taki układ) autoryzacja karty do ważenia (czy jest to karta wydana w programie) wyszukanie danych przypisanych do kart w bazie danych i realizacja ważenia sygnalizacja poprawności ważenia za pomocą wbudowanych diod LED lub też opcjonalnego sygnalizatora drogowego lub tez szlabanu Każda karta w momencie wydawania musi mieć skompletowany zestaw danych niezbędnych do realizacji ważenia. Każde użycie karty powoduje wykonanie ważenia zgodnie z danymi jej przypisanymi w momencie wydawania karty. Oznacza to, że wydając kartę należy co najmniej przypisać jej: numer rejestracyjny klienta ważony towar Jeśli kierowca wykonuje ważenia dla kilku równych towarów lub też klientów, musi mieć dla każdego z nich wydaną osobna kartę. Sposób działania czytników kart jest konfigurowalny w zakładce Konfiguracja pod klawiszem Czytniki i wejścia/wyjścia cyfrowe. Konfiguracja jest dostępna jedynie administratorowi programu. Strona 27 z 44

28 Program będzie pracował w trybie automatycznym jedynie wówczas, gdy operator włączy go za pomocą klawisza Tryb automatyczny w oknie głównym programu. Program będzie w nim pracował tak długo, aż nie zostanie on wyłączony. W trybie automatyczny blokowane są niektóre funkcje programu, przede wszystkim niemożliwe jest wykonywanie ważeń przez operatora. Jeśli komputer, na którym uruchamiany jest program w trybie automatycznym, ma pracować bez nadzoru, konieczne jest włączenie automatycznego logowania do programu (patrz Konfiguracja Program), tak aby po ew. zaniku napięcia i jego powrocie program był znów gotowy do pracy. Program musi się wówczas uruchamiać automatycznie przy starcie systemu operacyjnego. 9.1 Rejestracja karty Każda karta przed użyciem jej do ważenia bezobsługowego (automatycznego) musi być zarejestrowana w programie. Dostęp do funkcji związanych z rejestracją karty oraz ich rejestr są dostępne w zakładce Narzędzia okna głównego programu. Rysunek 21 Narzędzia - Karty identyfikacyjne Po kliknięciu w klawisz Rejestracja karty identyfikacyjnej otworzy się okno z danymi niezbędnymi do realizacji ważeń za pomocą karty. Należy przede wszystkim wybrać, jaki rodzaj ważeń ma być realizowany za pomocą karty: wjazd/ wyjazd czyli ważenie pełne pustego i pełnego pojazdu ważenie z tarą wcześniej zapisaną w bazie z rozróżnieniem na przywóz albo wywóz ważenie szybkie Strona 28 z 44

29 Po wybraniu rodzaju ważenia, należy wybrać z bazy danych numer rejestracyjny pojazdu, którego kierowca będzie realizował ważenia za pomocą karty oraz towar, jaki będzie ważony. Te dane są niezbędne, można natomiast również wprowadzić np. dane spedytora. Następnie należy ustawić kursor w polu Kod karty i przyłożyć wydawaną kartę do czytnika (wewnętrznego lub zewnętrznego). Po przyłożeniu karty powinien pojawić się w tym polu unikalny, wewnętrzny numer karty. Następnie należy kliknąć w klawisz Zapisz. Karta zostanie zapisana w bazie programu. Wszystkie zarejestrowane karty można wyświetlić oraz edytować i kasować w oknie Karty identyfikacyjne. Jeśli karta była już kiedyś wydana na inne dane, pojawi się komunikat z pytaniem, o to czy zastąpić wcześniejsze dane aktualnie wprowadzonymi. Rysunek 22 Rejestracja karty identyfikacyjnej 9.2 Rejestr kart identyfikacyjnych Strona 29 z 44

30 Okno to wyświetla wszystkie karty zarejestrowane w systemie. Okno to pozwala na wyświetlenie oraz edycję informacji o zarejestrowanej karcie, a także na usunięcie karty z bazy danych. Operacji tych można dokonać wybierając na liście interesujący nas zestaw danych, a następnie klikając w odpowiedni klawisz. Program pozwala na wyszukiwanie danych na podstawie karty. Celem wyszukiwania należy ustawić kursor w polu wyszukiwania (u góry okna) i przyłożyć kartę do czytnika (wewnętrznego lub zewnętrznego). 8.3 Proces ważenia automatycznego Ważenie automatyczne (wykonywane za pomocą kart identyfikacyjnych) jest możliwe jedynie gdy: waga jest sprawna i prawidłowo komunikuje się z programem wagowym w programie włączony jest tryb ważenia automatycznego Tryb ważenia automatycznego włącza się w oknie głównym programu za pomocą klawisza Tryb automatyczny. W przypadku, gdy komputer jest nienadzorowany przez obsługę, zaleca się włączyć w konfiguracji programu automatyczne logowanie do programu (patrz 13.1 Program). Ewentualny zanik napięcia, a następnie jego powrót pozwoli na automatyczne podjęcie pracy przez program w trybie ważeń bezobsługowych. Ważenie pojazdu jest możliwe po wjechaniu pojazdu na wagę. Należy wjeżdżać na wagę pustą, ponieważ do prawidłowego ważenia konieczne jest prawidłowe wyzerowanie wagi. Niedopuszczalne jest wjeżdżanie na wagę w momencie, gdy jeszcze znajduje się na niej pojazd poprzedzający. Po ustabilizowaniu się wagi, należy przyłożyć kartę do czytnika zewnętrznego znajdującego się w pobliżu wagi. Prawidłowe ważenie zostanie zasygnalizowane podświetlenie czytnika na kolor Strona 30 z 44

31 zielony, wówczas pojazd może zjechać z wagi. Mogą być wówczas również wysterowane takie urządzenia, jak szlaban, czy światło drogowe, sygnalizujące dodatkowo wykonanie ważenia. Błąd ważenia jest sygnalizowany podświetleniem czytnika na czerwono. Wówczas kierowca musi się skontaktować z obsługą, celem usunięcia usterki. Diagnozę usterki ułatwiają komunikaty pojawiające się na dole okna głównego programu w momencie przykładania karty. Najczęstsze błędy to: brak wskazania z wagi (uszkodzony przewód między miernikiem a komputerem, wyłączony miernik wagowy) nieprawidłowe wskazanie wagi, np. na skutek uszkodzenia wagi próba ważenia za pomocą karty nie zarejestrowanej lub anulowanej w programie Brak podświetlenia na zielono bądź czerwono, a jedynie krótkie podświetlenie na biało sygnalizuje, że nie ma komunikacji pomiędzy czytnikiem a programem wagowym. Powodem może być niedziałający program wagowy lub błąd konfiguracji programu, a także uszkodzenie koncentratora czytników lub przewodu łączącego czytniki z komputerem. Brak jakiekolwiek reakcji czytnika na przyłożenie karty może być spowodowany brakiem zasilania czytnika lub jego uszkodzeniem. 10. Kamery telewizji przemysłowej / zdjęcia z ważenia Program jest przystosowany do obsługi czterech kamer telewizji przemysłowej typu IP. Kamery te służą do wykonywania zdjęć pojazdu w momencie ważenia. Do obsługi kamer niezbędny jest program JonkarCCTV. Musi on być zainstalowany na tym samym komputerze, co program Jonkar. Do prawidłowej pracy niezbędne jest wskazanie położenia programu JonkarCCTV (folderu, gdzie znajduje się plik jon karcctv.exe). Folder ten należy wskazać w konfiguracji programu, zgodnie z rozdziałem 13.1 Zdjęcia wykonane w momencie ważenia można obejrzeć wyświetlając dane ważenie - zakładka Dane, klawisz Ważenia, należy wskazać interesujące nas ważenie na liście i kliknąć klawisz Podgląd/Edycja ważenia. Pojawi się wówczas okno ze wszystkim jego danymi, a klawisz Zdjęcia otwiera okno ze zdjęciami wykonanymi w momencie ważenia. 11. Archiwizacja danych Archiwizacja danych służy do przeniesienia bazy danych do umownego archiwum, tak aby rozpocząć pracę z czystą bazą ważeń. Należy ją wykonywać wówczas, gdy w programie znajduje się bardzo duża ilość ważeń, co może spowolnić pracę programu, lub wówczas, gdy chcemy rozpocząć pracę z czysta bazą ważeń np. w związku z rozpoczęciem nowego roku. Strona 31 z 44

32 Nie należy mylić archiwizacji danych z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa danych. Archiwizacja danych nie służy do wykonywania kopii bezpieczeństwa. W momencie tworzenia archiwum, plik z danym jest kopiowany do specjalnego folderu ze zmienioną nazwą, pozwalającą na odtworzenie danych z archiwum w razie potrzeby. Po skopiowaniu danych do archiwum baza ważeń jest kasowana, a numeracja ważeń jest zerowana. Rysunek 23 Archiwum danych Obsługę archiwizacji można za pomocą klawisza Archwizacja danych z zakładki Narzędzia okna głównego programu. Funkcje klawiszy okna Archiwum danych: Przenieś dane do archiwum przenosi aktualne ważenia do archiwum, czyści bazę danych ważeń używaną do dalszej pracy i zeruje numerację kwitów wagowych Wybierz archiwum do pracy pozwala na wybranie z listy danych archiwalnych te, które chcemy użyć do pracy, np. w celu wydrukowania raportu lub duplikatu kwitu wagowego; jeśli program pracuje z bazą archiwalną, to w oknie głównym programu pojawi się odpowiedni komunikat; przed rozpoczęciem ważeń należy powrócić do bazy głównej programu Powrót do bazy głównej programu przełącza program na pracę z podstawową bazą danych programu (nie z archiwum), należy bezwględnie powrócić do tej bazy przed rozpoczęciem nowego ważenia pojazdu. Kasuj archwium kasuje archiwalny plik z danymi, nie ma możliwości cofniecia tej operacji! Zakmnij zamyka okno Strona 32 z 44

33 12. Kopia bezpieczeństwa danych Program każdorazowo w momencie jego zamykania, bada, kiedy ostatni raz była wykonywana kopia bezpieczeństwa i jeśli minął co najmniej jeden dzień, pyta o jej wykonanie, jednocześnie wyświetlając informację o dacie wykonania ostatniej kopii. Potwierdzenie chęci wykonania kopii programu rozpoczyna proces kopiowania bazy danych programu (pliku jonkar.sdf) oraz wszystkich plików konfiguracyjnych (pliki *.ini) Pliki te są kopiowane do podfolderów w folderze backupu, określonego w konfiguracji programu w rozdziale 13.1 W przypadku awarii programu należy ręcznie skopiować pliki z kopii bezpieczeństwa do folderu głównego programu, zastępując uszkodzone pliki. Uwaga: Zastąpienie pliku jon kar.sdf w folderze głównym programu plikiem z kopii bezpieczeństwa powoduje utratę danych wprowadzonych w okresie od wykonania tej kopii bezpieczeństwa Kopię można również wykonać na żądanie za pomocą klawisza Kopia bezpieczeństwa w zakładce Narzędzia okna głównego programu. 13. Konfiguracja Dostęp do konfiguracji programu możliwy jest w zakładce Konfiguracja okna głównego programu. Zmian konfiguracji może dokonywać jedynie użytkownik z uprawnieniami administratora. Rysunek 24 Zakładka Konfiguracja Strona 33 z 44

34 13.1 Program Rysunek 25 Konfiguracja programu Okno to służy do konfiguracji ogólnych parametrów programu. Bazy dodatkowe są to bazy, jakie można dodatkowo włączyć w programie, a informacje z nich są umieszczane na kwitach wagowych. Taką bazą może być np. Cel, gdzie określona jest miejscowość, do której danych towar jest przewożony. Strona 34 z 44

35 Program pozwala na obsługę maksymalnie trzech baz dodatkowych, które należy tu aktywować oraz określić ich nazwy. Nazwy te będą pojawiała się na kwitach, a także na klawiszach, wyświetlających daną bazę. Pole w danych ważenia wypełniane ręcznie to pole, którego nazwa może być określona przez użytkownika, wypełniane ręcznie podczas wykonywania ważenia. Nazwa i wprowadzona wartość pojawiają się na kwitach wagowych. Automatyczne logowanie do programu jest funkcją pozwalającą na uruchomienie programu bez konieczności logowania się w momencie uruchamiania. Jest to przydatne szczególnie, gdy program ma wykonywać ważenia automatycznie za pomocą kart. Pozwala to na uruchomienie programu np. po zaniku programu bez logowania, automatycznie uruchamiając go w stanie gotowym do pracy. Włączenie automatycznego logowania wymaga wybrania z listy użytkowników tego, który ma być automatycznie logowany do systemu. Wyboru użytkownika dokonuje się poprzez naciśnięcie klawisza Użytkownicy, wybranie na liście i naciśnięcie klawisza Wybierz. Aby przy uruchomieniu programu pominąć automatyczne logowanie, należy w trakcie uruchamiania trzymać wciśnięty na klawiaturze klawisz Shift. Dopuść ważenie tylko jednego towaru jednocześnie oznacza, że podczas ważenia operator nie będzie mógł dodać do ważenia więcej niż jednego towaru (tylko jeden towar będzie mógł się znaleźć na kwicie wagowym). Włącz obsługę ciężaru deklarowanego włączenie tej funkcji spowoduje, że podczas ważenia, w momencie dodawania towaru operator będzie musiał wprowadzić deklarowany ciężar tego towaru. Informacja o ciężarze deklarowanym będzie znajdowała się na kwicie wagowym. Obsługę ciężaru deklarowanego włącza się np. w sytuacji, gdy są rozbieżności między wagą dostawcy i odbiorcy. Wówczas na kwicie wagowym wykazana jest ta równica. Ważenie pojazdów, na których znajduje się więcej niż jeden towar w trakcie ważenia wymusza obsługę ciężaru deklarowanego. Jest to niezbędne ze względu na określenie ciężaru poszczególnych towarów. Odliczenia od ciężaru w % lub kg określają, w jaki sposób będą wprowadzane ewentualne odliczenia od ciężaru netto, związane np. z zanieczyszczeniem. Odliczenia w % oznaczają, że od ciężaru netto będzie odejmowany ciężar podany w procentach zważonego ciężaru netto, a odliczenia w kg oznaczają wprowadzanie odliczeń ciężaru podawanych w kilogramach. Nazwy klawiszy służące do ważenia pojazdu przy wjeździe i wyjeździe z firmy mogą być zmienione na np. Ważenie I i Ważenie II. Automatyczne uzupełnianie danych służy do uzupełniania danych ważenia na podstawie ostatniego ważenia tegoż pojazdu. Wybranie pojazdu z listy powoduje wówczas automatyczne uzupełnienie pozostałych danych ważenia. Automatyczne uzupełnianie poszczególnych danych włącza się poprzez zaznaczenie poszczególnych informacji do uzupełnienia, tj. klienta, spedytora, kierowcy i towaru. Strona 35 z 44

36 Folder backup służy do wyboru folderu, w którym będą przechowywane kopie bezpieczeństwa danych i konfiguracji programu. Zaleca się wskazanie tu specjalnego folderu, przeznaczonego na ten cel, najlepiej znajdującego się w lokalizacji zewnętrznej (np. na serwerze) lub np. dysku przenośnym. Wyboru folderu dokonujemy klikając w klawisz i wskazując jego lokalizację. Liczba dni, która musi upłynąć do wykonania ostatniej kopii bezpieczeństwa, do momentu, gdy program, przy zamykaniu będzie pytał o wykonanie kopii, może być ustawiona przez użytkownika. Domyślnie są to 3 dni, a maksymalny okres wynosi 30 dni. Folder JonkarCCTV służy do wskazania położenia folderu, w którym zainstalowany jest program obsługi kamer telewizji przemysłowej (jeśli system jest w nie wyposażony). Folder ten musi wskazywać na ten folder, gdzie znajduje się plik JonkarCCTV.exe Wyboru folderu dokonujemy klikając w klawisz i wskazując jego lokalizację. Numeracja kwitów pozwala na określenie sposobu numerowania kwitów wagowych. Numeracja może być Nr - ciągła (każdy kolejny kwit dostaje kolejny numer) Nr/Rok roczna, z początkiem roku numeracja będzie rozpoczynana od nowa Nr/Miesiąc/Rok miesięczna, numeracja będzie rozpoczynać się od nowa w każdym kolejnym miesiącu Uwaga: kwity przyjęcia i kwity wydania towarów są numerowane niezależnie, zgodnie z wybranym formatem numerowania. Prefix przyjęcia towaru oznacza symbol, który będzie się znajdował przed numerem kwitu wagowego związanego z przyjęciem towaru. Może to być np. MP, PZ itp. Prefix wydania towaru oznacza symbol, który będzie się znajdował przed numerem kwitu wagowego związanego z wydaniem towaru. Może to być np. MW, WZ itp. Nazwa klawiszy ważenia mogą być zmieniane na inne, o maksymalnej długości 15 znaków na każdy z dwóch klawiszy. Domyślnie klawisz służący do rozpoczęcia ważenia pojazdu ma opis Wjazd, a kończący ważenie Wyjazd. Mogą mieć np. nazwy Ważenie I i Ważenie II Komunikacja z wagami Program przygotowany jest do komunikacji z maksymalnie dwiema wagami samochodowymi. Komunikacja odbywa się poprzez interfejsy RS232 komputera, do których dołączane są mierniki wagowe. Dostęp do okna konfiguracji parametrów transmisji odbywa się w zakładce Konfiguracja pod klawiszem Wagi komunikacja. Strona 36 z 44

37 Do prawidłowej pracy konieczne jest ustawienie parametrów komunikacji mierników wagowych, tj. portu RS232 komputera, do którego dołączony jest miernik, protokółu komunikacyjnego, jaki ma wykorzystywać program, prędkości, parzystości, ilości bitów danych i stopu oraz sterowaniu przepływem. Jeśli program ma obsługiwać dwie wagi, należy wówczas pamiętać o uaktywnieniu obsługi wagi nr 2. Rysunek 26 Komunikacja z wagami Standardowo, wagi produkowane przez firmę Automatyka Serwis wykorzystują protokół ciągły zgodny z typem miernika wagowego oraz: Prędkość: 2400 Parzystość: N Dane : 8 Stop: 1 Ster. Przepływem: Brak Po ustawieniu parametrów transmisji należy je zapisać klawiszem Zapisz. Klawisz Anuluj porzuca wszystkie wprowadzone zmiany i zamyka okno. Nieprawidłowe ustawienie parametrów komunikacji lub też uszkodzenie portu RS232 miernika lub komputera uniemożliwia ważenia z automatycznym odczytem ciężaru z miernika. Możliwe jest wówczas jedynie wpisywanie ręczne ciężaru (o ile operator ma takie uprawnienia) Drukowanie Program obsługuje drukarki graficzne (laserowe, atramentowe) oraz drukarki tekstowe (igłowe). Strona 37 z 44

38 Program obsługuje drukarki graficzne, zainstalowane w systemie operacyjnym, pozwalające na drukowanie dokumentów w formacie A4. Drukarki igłowe, obsługiwane przez program, muszą pracować zgodnie ze standardem firmy Epson ESC/P Kwity wagowe mogą być drukowane na obu typach drukarek, natomiast raporty wyłącznie na drukarkach graficznych (ze względu na wysoki stopień skomplikowania raportów, a co za tym idzie wysokie wymagania stawiane ich wyglądowi, które nie mogą być spełnione przez drukarki igłowe). Rysunek 27 Drukowanie konfiguracja Program pozwala na ustawienie następujących opcji związanych z drukowanie: Strona 38 z 44

39 1. Nagłówek, składający się z maksymalnie czterech wierszy po 30 znaków w każdym wierszu, drukowany jest na kwitach wagowych oraz raportach, może zawierać np. nazwę i adres firmy wystawiającej kwity wagowe 2. Stopka, składająca się z dwóch wierszy po maksymalnie 80 znaków w każdym, drukowana na kwitach wagowych 3. Ustawienia wydruku tekstowego a) port LPT, do którego podłączona jest drukarka b) strona kodowa, ustawiona w drukarce, wymagana do prawidłowego wydruku polskich znaków diakrytycznych c) liczba linii przed wydrukiem, są to puste linie drukowane przed kwitem wagowym, wymagane np. na pieczątkę lub też ze względu na wykorzystywany papier d) liczba linii po wydrukiem, są to puste linie drukowane pod kwitem wagowym, wymagane np. na pieczątkę lub też ze względu na wykorzystywany papier e) Auto-TearOff włączający obsługę automatycznego wysuwania papieru typu składanka do oddarcia 4. Ustawienia wydruków graficznych, należy aktywować ich obsługę, jeśli program ma wykorzystywać ten typ drukarek a) nazwa obecnie ustawionej drukarki domyślnej dla wydruku kwitów wagowych b) lista rozwijana, zawierająca nazwy wszystkich drukarek zainstalowanych w systemie, wybierając jedna z nich można zmienić drukarkę, na której mają być drukowane kwity wagowe c) liczba egzemplarzy kwitów wagowych, jakie mają być drukowane; w przypadku konieczności drukowania kwitów w dwóch egzemplarzach, należy ustawić tu liczbę 2 Strona 39 z 44

40 13.4 Czytniki i wejścia/wyjścia cyfrowe Rysunek 28 Konfiguracja czytników i wejść/wyjść cyfrowych Dostęp do poszczególnych opcji konfiguracyjnych programu możliwy jest przez zakładkę Konfiguracja w oknie głównym programu. Zmian w konfiguracji programu może dokonywać jedynie użytkownik będący administratorem w programie. Strona 40 z 44

41 Czytniki Program umożliwia obsługę maksymalnie czterech czytników kart RFID (zbliżeniowych). Czytniki podłączane są do programu poprzez interfejs RS232 komputera. W celu włączenia ich obsługi należy aktywować ich obsługę, z listy rozwijanej wybrać typ oraz parametry transmisji czytników/koncentratora czytników. Standardowo, wagi produkowane przez firmę Automatyka Serwis wykorzystują czytniki typu TRD HOT z koncentratorem CNC mają następujące parametry transmisji: Prędkość: 9600 Parzystość: N Dane : 8 Stop: 1 Ster. Przepływem: Brak Kolejnym krokiem jest przypisanie czytników do wag, które dany czytnik ma obsługiwać. Każdy czytnik z osobna należy aktywować na liście, wpisać jego unikalny adres, wybrać wagę, którą ma obsługiwać, wybrać operację, jaka ma być wykonywana po prawidłowym zważeniu pojazdu (np. załączenie wyjścia przekaźnikowego czytnika, połączonego ze szlabanem) oraz wybrać numer wyjścia cyfrowego modułu wejść/wyjść cyfrowych ADAM, przypisanego do urządzenia zewnętrznego (jeśli jest obsługiwany i wybrany jako operacja po zakończeniu automatycznego ważenia. Uwaga: każdy czytnik w systemie musi mieć unikalny adres. Adres, a także pozostałe parametry czytników można ustawić za pomocą programu Konfigurator czytników Wejścia/wyjścia Wejścia i wyjścia cyfrowe są to elementy sterujące urządzeniami zewnętrznymi oraz czujnikami, połączonymi z programem poprzez interfejs RS232 z wykorzystaniem modułów sterujących ADAM. W celu włączenia ich obsługi należy aktywować ich obsługę, z listy rozwijanej wybrać typ oraz parametry transmisji. Standardowo, wagi produkowane przez firmę Automatyka Serwis wykorzystują moduły typu ADAM o następujących parametrach transmisji: Prędkość: 9600 Parzystość: N Dane : 8 Stop: 1 Ster. Przepływem: Brak Wyjścia cyfrowe mogą być wykorzystywane do sterowania np. szlabanami, czy tez sygnalizatorami drogowymi. Sterowanie może odbywać się automatycznie po zakończeniu ważenia wykonanego za Strona 41 z 44

42 pomocą kart, może również być wykonywane ręcznie za pomocą klawiszy na ekranie głównym programu. Wejścia cyfrowe służą do podłączenia opcjonalnych czujników położenia pojazdu na wadze, ich działanie opisane jest rozdziale Operacje Operacje Operacje służą do konfiguracji zachowania programu związanego z obsługą czujników położenia, ciężaru na wadze oraz czasu załączania wyjść cyfrowych. Ustawienia zawarte pod opisem Blokuj ważenie na wadze przy stanie służą do obsługi czujników położenia pojazdu na wadze. Nieprawidłowe ustawienie pojazdu może wówczas blokować możliwość wykonania ważenia. W pozycji tej należy wybrać, czy ważenie ma być blokowane, przy jakim stanie na wejściu cyfrowym ma być blokowane oraz numer wejścia DI, do którego podłączone są czujniki położenia. Operacje przy pustej wadze określają zachowanie odpowiedniego wyjścia cyfrowego w przypadku, gdy waga jest pusta. Funkcja ta może być wykorzystywana do np. zapalania zielonego światła przed waga, sygnalizującego gotowość wagi do wjazdu pojazdu. Z ustawieniem tym związana jest również pozycja Waga pusta, jeśli ciężar <=, oznaczająca wartość ciężaru, dla którego można uznać, że waga jest pusta. Jeśli ciężar znajdujący się na wadze będzie od niej mniejszy, wówczas może być np. załączane zielone światło, lub tez otwierany szlaban. Czas załączania wyjść określa czas wyrażony w sekundach, na jaki mają być załączane wyjścia cyfrowe lub wyjście przekaźnikowe czytnika. Dla wyjść modułu ADAM można określić czas = 0s, wówczas każde naciśnięcie klawisza sterowania ręcznego w oknie głównym programu zmieni jego stan na przeciwny do obecnego. Jeśli czas będzie większy od 0s, naciśnięcie klawisza lub też załączenie wyjścia po automatycznym ważeniu nastąpi na określony czas, a następnie wyjście to zostanie wyłączone Klawisze sterowania ręcznego Klawisze sterowania ręcznego służą do ręcznego załączania i wyłączania wyjść cyfrowych lub wyjść przekaźnikowych czytników, które mogą sterować np. szlabanami lub sygnalizatorami drogowymi. Klawisze te są umiejscowione w oknie głównym programu. Program może obsłużyć maksymalnie cztery klawisze. Każdy klawisz musi mieć z osobna przypisaną funkcję, wybieraną z listy rozwijanej, wybrany numer wyjścia cyfrowego modułu ADAM lub adres czytnika, który jest przypisany do klawisza oraz opcjonalny napis na klawiszu, ułatwiający jego identyfikację, np. Wjazd. Po zmianie ustawień należy je zapisać za pomocą klawisza Zapisz Strona 42 z 44

43 14. Tryb DEMO i aktywacja programu Program po instalacji pracuje domyślnie w trybie demonstracyjnym. Tryb ten pozwala na zarejestrowanie maksymalnie 100 pełnych ważeń. Aby aktywować program do należy w oknie głównym programu, w zakładce Konfiguracja kliknąć klawisz Aktywacja programu. Klawisz ten nie będzie widoczny, jeśli program został wcześniej prawidłowo aktywowany. Rysunek 29 Aktywacja programu W oknie tym należy wpisać dane aktywacyjne otrzymane przy zakupie programu. Ważne jest, aby wpisać je dokładnie tak samo, jak zostały podane przez producenta, tj. uwzględniając wszystkie znaki wraz z ich wielkością. Można również wczytać dane aktywacyjne z pliku, dostarczonego wraz z programem lub wygenerowanego przez producenta programu. Strona 43 z 44

Instrukcja obsługi programu UNI FAKTURA - magazyn, fakturowanie i paragony

Instrukcja obsługi programu UNI FAKTURA - magazyn, fakturowanie i paragony Instrukcja obsługi programu UNI FAKTURA - magazyn, fakturowanie i paragony Zanim rozpoczniesz... 2 Wymagania techniczne... 2 Ograniczenia wersji demonstracyjnej... 2 Skróty klawiszowe... 2 Obsługa drukarek

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Detal Wersja 2014.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego)

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego) Spis treści Logowanie... 4 Ustawienia konta...5 Użytkownicy... 7 *Kredyty ( Dodatkowe funkcjonalności - SaldeoSMART)...8 Menu Główne... 8 Dodanie nowego konta dla Firmy - Klienta Biura...10 Wybór formatu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu SKŁAD OPAŁU - sprzedaż wyrobów węglowych

Instrukcja obsługi programu SKŁAD OPAŁU - sprzedaż wyrobów węglowych Instrukcja obsługi programu SKŁAD OPAŁU - sprzedaż wyrobów węglowych Zanim rozpoczniesz... 2 Wymagania techniczne... 2 Ograniczenia wersji demonstracyjnej... 2 Skróty klawiszowe... 2 Obsługa drukarek fiskalnych...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pracy z programem KOLHurt systemem obsługi sprzedaży i gospodarki magazynowej. Spis treści

Instrukcja pracy z programem KOLHurt systemem obsługi sprzedaży i gospodarki magazynowej. Spis treści Instrukcja pracy z programem KOLHurt systemem obsługi sprzedaży i gospodarki magazynowej. Spis treści Rozdział 1 - Uwagi wstępne...3 Rozdział 2 - Ogólne wstępne instrukcje pracy z programem....3 Kontrolki...4

Bardziej szczegółowo

MagCS. Program do obsługi magazynu czasowego składowania PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

MagCS. Program do obsługi magazynu czasowego składowania PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA MagCS Program do obsługi magazynu czasowego składowania PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Wrocław, czerwiec 2012 1. WSTĘP 5 1.1 Wprowadzenie 5 1.2 Zgodność z wymaganiami służby celnej 5 1.3 Umowa licencyjna 5 2.

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie systemu identyfikacji i rozliczeń elektronicznych E-KARNET.NET (wersja 14.1).

Oprogramowanie systemu identyfikacji i rozliczeń elektronicznych E-KARNET.NET (wersja 14.1). www.e-karnet.com Oprogramowanie systemu identyfikacji i rozliczeń elektronicznych E-KARNET.NET (wersja 14.1). UWAGA - WYMAGANIA PODSTAWOWE: Aplikacja 'E-KARNET.NET' przeznaczona jest do pracy w systemach

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 1.01

Podręcznik użytkownika wersja 1.01 earchiwista Podręcznik użytkownika wersja 1.01 Metryka Projekt Wykonawca Produkt Opis Autorzy earchiwista SKG S.A. Podręcznik użytkownika Dokument zawiera instrukcję użytkowania programu earchiwista, służącego

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v.2010

System Comarch OPT!MA v.2010 System Comarch OPT!MA v.2010 Moduł Faktury 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: CRM Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Ewidencja odpadów 2008

Ewidencja odpadów 2008 darsoft.pl Ewidencja odpadów 2008 System zarządzania gospodarką odpadową Uwaga! Podręcznik może nie zawierać opisu wszystkich funkcji programu. Jest to związane z jego ciągłym rozwojem. 21-07-2008 S t

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA 1 2 1.Wstęp...4 2.Instalacja...5 2.1 Instalacja z CD (wersja płatna)...5 2.1 Instalacja z pliku pobranego z internetu...5 2.3 Instalacja wersji jednostanowiskowej...5 2.4 Uaktualnienie...5

Bardziej szczegółowo

INTUICA System Pomocy

INTUICA System Pomocy INTUICA System Pomocy 1 / 96 Spis treści Korzystanie z pomocy... 5 Instalacja programu... 6 Instalacja... 6 Praca w sieci... 10 Instalacja serwera... 11 Konfiguracja serwera... 11 Wymagania... 13 Klucz

Bardziej szczegółowo

WF Mag dla Windows. Zaczynamy!

WF Mag dla Windows. Zaczynamy! WF Mag dla Windows Zaczynamy! WF Mag dla Windows Spis treści O CZYM JEST TA KSIĄŻKA... 5 I STALACJA PROGRAMU... 7 ODROBINA TEORII... 7 Organizacja danych w WF Magu dla Windows... 9 Dlaczego instalacja

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU Radom,, grudzień 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Faktura-NT instrukcja obsługi 1 SPIS TREŚCI

Faktura-NT instrukcja obsługi 1 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI Uwagi ogólne...4 O programie...4 Wymagania systemowe...5 Instalowanie programu...5 Strona internetowa programu...5 1. Początek pracy z programem...6 Dane Twojej firmy...6 Dane ogólne...6 Działalność...7

Bardziej szczegółowo

Gastro Szef Instrukcja użytkownika

Gastro Szef Instrukcja użytkownika Gastro Szef Instrukcja użytkownika Wersja 2013.x.FR0X SOFTECH Sp. z o. o. 01-940 Warszawa, ul. Palisadowa 20/22 www.gastro.pl e-mail: info@gastro.pl Tel.: do Działu Handlowego: (22) 610 77 42 Tel.: do

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 13.05.a SYSTIM

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 13.05.a SYSTIM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 13.05.a SYSTIM 1 Spis treści SYSTIM...1 Rozdział 1. Wstęp...5 1.1 logowanie do systemu...5 Rozdział 2. Handel i Magazyn...7 2.1 Sprzedaż...7 2.1.1 sprzedaż...7 2.1.2 nowa

Bardziej szczegółowo

POMOC DO PROGRAMU. Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl

POMOC DO PROGRAMU. Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl POMOC DO PROGRAMU Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl 2. Instalacja systemu 1. Spis treści 2. Instalacja systemu... 3 3. System - konfiguracja... 4 3.1. Parametry programu... 4 3.1.1.

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe wiadomości... 9

1. Podstawowe wiadomości... 9 CRM v. 4.2.8 2 CRM - SPIS TREŚCI: 1. Podstawowe wiadomości... 9 1.1. Ekran... 9 1.1.1. Wygląd i elementy typowego formularza... 9 1.1.2. Pasek narzędziowy... 10 1.2. Podstawowe działania... 11 1.2.1. Klawisze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

WinSADIB/WinSADMS/WinSADOR

WinSADIB/WinSADMS/WinSADOR WinSADIB/WinSADMS/WinSADOR Program do tworzenia dokumentów celnych i finansowych PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Wrocław, lipiec 2013 2 HUZAR SOFTWARE 1.WSTĘP... 7 UMOWA LICENCYJNA... 7 2. INSTALACJA... 8 WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

wersja 5.0 Podręcznik Administratora

wersja 5.0 Podręcznik Administratora wersja 5.0 Podręcznik Administratora River Jacek Bator Spółka Jawna, 30-148 Kraków, ul. Lindego 2, Polska tel. +48 012 638-66-55, fax: +48 012 636-97-36, http://www.river.com.pl e-mail: diphoto_help@river.com.pl

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Handel start dla WINDOWS

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Handel start dla WINDOWS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU Handel start dla WINDOWS Wersja 2006 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy SAGE SYMFONIA SP. Z O. O. jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

P A K I E T O P R O G R A M O W A N I A D L A F I R M. FS-System. FS-System 2002-2006 FlySoft.pl edycja 1.05 2006-11-05 www.flysoft.

P A K I E T O P R O G R A M O W A N I A D L A F I R M. FS-System. FS-System 2002-2006 FlySoft.pl edycja 1.05 2006-11-05 www.flysoft. P A K I E T O P R O G R A M O W A N I A D L A F I R M FS-System I N S T R U K C J A O B S Ł U G I FS-System 2002-2006 FlySoft.pl edycja 1.05 2006-11-05 www.flysoft.pl 2 Dziękujemy za wybranie pakietu oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika 2 Pomoc dla programu ILUO Faktura Spis treści Rozdział I 5 Wstęp 1. Informacje... ogólne 5... 5 Dlaczego oprogram ow anie ILUO... 5 Now y standard produkcji oprogram ow ania... 6

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Faktura i Kasa

Symfonia Start Faktura i Kasa Symfonia Start Faktura i Kasa Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Moduł: Kasa/Bank, Kasa/Bank Plus Wersja 2015.5.1

Instrukcja użytkownika. Moduł: Kasa/Bank, Kasa/Bank Plus Wersja 2015.5.1 Instrukcja użytkownika Moduł: Kasa/Bank, Kasa/Bank Plus Wersja 2015.5.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji Systemu Obsługi Faktur i Kas - Sprzefak++

Instrukcja eksploatacji Systemu Obsługi Faktur i Kas - Sprzefak++ Instrukcja eksploatacji Systemu Obsługi Faktur i Kas - Sprzefak++ Podręcznik użytkownika Marcin Malinowski Patryk Nowacki Michał Wiktor Żmijewski Instrukcja eksploatacji Systemu Obsługi Faktur i Kas Sprzefak++

Bardziej szczegółowo

SOHO. System Obsługi Hotelu. Instrukcja obsługi programu. http://www.novitus.pl

SOHO. System Obsługi Hotelu. Instrukcja obsługi programu. http://www.novitus.pl SOHO System Obsługi Hotelu Instrukcja obsługi programu http://www.novitus.pl j - 2 - SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 3 WPROWADZENIE... 7 1. WYMAGANIA SPRZĘTOWE I SYSTEMOWE... 8 2. PIERWSZE URUCHOMIENIE SYSTEMU

Bardziej szczegółowo