Zaproszenie do składania ofert. Na realizację usług informatycznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zaproszenie do składania ofert. Na realizację usług informatycznych"

Transkrypt

1 Warszawa, Zapytanie ofertowe nr POIG8.2/2013/ 02 Zaproszenie do składania ofert Na realizację usług informatycznych w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B dotyczący projektu Platforma współpracy B2B dla sieci DOOR Group realizowanego przez DOOR Group S.A. Oferty należy składać do r.

2 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy zamówienia o wartości poniżej euro w związku z realizacją projektu Nr: POIG /13 "Platforma współpracy B2B dla sieci DOOR Group" dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAMAWIAJĄCY: DOOR Group S.A ul. Włodarzewska 33, Warszawa kieruje zapytanie ofertowe na dostarczenie usług informatycznych 1. Opis przedmiotu zamówienia: 1.1. Przygotowanie serwera: zakup domeny, przygotowanie systemu operacyjnego serwera, przygotowanie serwera WWW, przygotowanie serwera bazy danych, stworzenie procedury backup, przygotowanie wersji produkcyjnej, przygotowanie wersji developerskiej, przygotowanie serwera FTP, przygotowanie repozytorium wersji. Sporządzenie opisu prac instalacyjnych w celu przygotowania protokołu odbioru Instalacja Joomla: wgranie plików na serwer, instalacja, ustawienie praw dostępu, testowanie. Sporządzenie opisu prac instalacyjnych w celu przygotowania protokołu odbioru Instalacja Moodle: Wgranie plików na serwer, instalacja, ustawienie praw dostępu, testowanie. Sporządzenie opisu prac instalacyjnych w celu przygotowania protokołu odbioru Integracja JooMoo: Wdrożenie komponentu integrującego połączenie systemów, testowanie. Sporządzenie opisu prac instalacyjnych w celu przygotowania protokołu odbioru. Prace muszą zostać wykonane do Kod zamówienia wg CPV: Oferent zostaje związany ofertą przez 30 dni od daty złożenia oferty. 4. Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 6. Każdy Oferent może złożyć wyłącznie jedną ofertę. 7. Oferent nie może być powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. 8. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 9. Oferent musi spełnić następujące kryteria dostępu: 9.1. Posiada umiejętność zarządzania CentOS 9.2. Posiada umiejętność zarządzania Panelem Plesk 9.3. Posiada umiejętność programowania w PHP 9.4. Posiada umiejętność programowania w XHTML

3 9.5. Posiada umiejętność programowania w JavaScript 9.6. Posiada umiejętność instalacji, zarządzania i administracji CMS Joomla 9.7. Posiada umiejętność instalacji, zarządzania i administracji LMS Moodle 9.8. Posiada umiejętność Integracji LMS Moodle z CMS Joomla tak by SCORM wyświetlał się w CMS Joomla, a raporty pozostawały w LMS Moolde 9.9. Wskaże adres internetowy, który zawiera wykonaną prze oferenta i działającą integracje LMS Moodle i CMS Joomla. 10. Oferty spełniające wszystkie kryteria dostępu będą oceniane według kryterium cena brutto. 11. Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto. 12. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentowi nie przysługuje żadne roszczenie wobec Zamawiającego. 14. Ofertę należy składać na formularzach: formularz cenowy (załącznik nr 2), dane dotyczące Wykonawcy, oświadczenie (załącznik nr 3), 15. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia w jednej z poniższych form: W formie papierowej - oryginał podpisanej oferty w sekretariacie DOOR Group S.A. ul. Włodarzewska 33.Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie z opisem: Oferta odpowiedź na zapytanie nr nr POIG8.2/2013/ 02 (biuro czynne jest do godz ) W formie elektronicznej - skan oryginału oferty na mail z dopiskiem w tytule Oferta odpowiedź na zapytanie nr nr POIG8.2/2013/ Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane. W razie wątpliwości lub pytań proszę o kontakt e- mailowy do dnia Zatwierdzam Prezes Zarządu.. Załączniki: 1. charakterystyka przedmiotu zamówienia - zał. nr 1 2. formularz cenowy - zał. nr 2 3. oświadczenie, dane dotyczące Wykonawcy zał. nr 3

4 Załącznik nr 1, CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przygotowanie serwera: zakup domeny, przygotowanie systemu operacyjnego serwera, przygotowanie serwera WWW, przygotowanie serwera bazy danych, stworzenie procedury backup, przygotowanie wersji produkcyjnej, przygotowanie wersji developerskiej, przygotowanie serwera FTP, przygotowanie repozytorium wersji. Sporządzenie opisu prac instalacyjnych w celu przygotowania protokołu odbioru. W pierwszej fazie, zespół administratorów przygotuje maszynę serwerową umożliwiającą tworzenie aplikacji internetowych w oparciu o język programowania PHP, oraz bazę MySQL Administrator zakupi domenę i podepnie ją pod serwer www 1.2. Przygotowanie systemu operacyjnego serwera. Administrator zainstaluje system operacyjny na serwerze. System operacyjny będzie pochodził z rodziny LINUX 1.3. Przygotowanie serwera www. Administrator zainstaluje komponenty serwera www tj. Apache, PHP, MySQL 1.4. Przygotowanie serwera bazy danych. Administrator skonfiguruje bazy danych MySQL, wymagane do uruchomienia CMS JOOMLA, LMS MOODLE, oraz nowo powstałego systemu 1.5. Stworzenie procedury backup. Administrator przygotuje skrypty uruchamiające się automatycznie których zadaniem będzie kopiowanie plików systemów Joomla, Moodle i nowo powstałego do bezpiecznego miejsca na dyskach zewnętrznych, oraz przygotuje automat backupu baz danych Przygotowanie wersji produkcyjnej. Administrator skonfiguruje przestrzeń na serwerze www, oraz bazy danych, oznaczone jako produkcyjne tj. Gotowe do użycia, lub w późniejszej fazie uznane za działające Przygotowanie wersji developerskiej. Administrator przygotuje analogiczne środowisko jak produkcyjne na którym po uruchomieniu systemu będą wprowadzane zmiany i testowane nowe komponenty, tak by nie uszkodzić systemu już działającego 1.8. Przygotowanie serwera FTP. Administrator przydzieli dostęp do plików na serwerze www Przygotowanie repozytorium wersji. Administrator zainstaluje repozytorium SVN, które pozwoli kontrolować publikacje plików produkowanych przez programistów 2. Instalacja Joomla: wgranie plików na serwer, instalacja, ustawienie praw dostępu, testowanie. Sporządzenie opisu prac instalacyjnych w celu przygotowania protokołu odbioru Warstwa zarządzania użytkownikiem oraz ecommerce zostaną przesunięte w stronę CMS joomla. Ze względu na bogatą bazę wiedzy i rozwiązań programiści zainstalują najnowszą opublikowaną wersję CMS JOOMLA. Oprogramowanie JOOMLA zostało przetłumaczone na większość języków, co pozwoli na obniżenie kosztów tłumacza, i integracji nowych języków z kodem.

5 2.2. Programiści zainstalują CMS Joomla, tj, przeniosą pliki instalacyjne na serwer www, rozpoczną instalacje zgodnie z procedurą wskazana przez twórcę oraz skonfigurują CMS. Finalnie programiści przekażą dostępu administratorowi który przeprowadzi testy obciążeniowe, oraz testy bezpieczeństwa dostępu do plików i bazy danych. 3. Instalacja Moodle: Wgranie plików na serwer, instalacja, ustawienie praw dostępu, testowanie. Sporządzenie opisu prac instalacyjnych w celu przygotowania protokołu odbioru. LMS Moodle to najlepiej rozwijana platforma OpenSource, z doskonale realizującym szkolenia modułem SCORM/AICC, na którym będzie opierał się nowo tworzony system. Podobnie jak JOOMA, MOODLE posiada bazę tłumaczeń, co pozwala na szybką zmianę języka i dostosowanie panelu do preferencji uczestnika. Pozwoli to również biznes partnerom na oferowanie nowej platformy poza granicami Polski Programiści zainstalują LMS Moodle tj, przeniosą pliki instalacyjne na serwer WWW, przejdą przez kolejne kroki konfiguracji oprogramowania, a finalnie skonfigurują prawa dostępu. Na koniec LMS zostanie przekazany administratorowi, żeby przeprowadzić testy obciążeniowe i bezpieczeństwa. 4. Integracja JooMoo: Wdrożenie komponentu integrującego połączenie systemów, testowanie. Sporządzenie opisu prac instalacyjnych w celu przygotowania protokołu odbioru. Aby działanie CMS Joomla i LMS Moodle mogło być realizowane równolegle, potrzebny jest pomost pomiędzy systemami tak by zalogowany użytkownik mógł transparentnie korzystać z zasobów obydwu platform. W ramach tego etapu programiści wdrożą komponent i zintegrują systemy CMS i LMS Programiści poprzez instalację komponentu, i jego konfigurację stworzą pomost pomiędzy systemami, który pozwoli na włączanie szkoleń osadzonych na LMS Moodle, jako część strony WWW Prace muszą zostać wykonane do

6 Załącznik nr 2. Dane/Pieczęć Oferenta FORMULARZ CENOWY Nawiązując do zapytania ofertowego nr POIG8.2/2013/ 02: w ramach projektu nr: POIG /13 "Platforma współpracy B2B dla sieci DOOR Group". Oferuję realizację przedmiotu zamówienia szczegółowo opisanego w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego POIG8.2/2013/ 02 ZA CENĘ BRUTTO.złotych Słownie: Formularz cenowy stanowi odzwierciedlenie wszelkich kosztów związanych z zamówieniem. Zamawiający nie dopuszcza ponoszenia dodatkowych kosztów na etapie pracy nad przedmiotem zamówienia. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyników postępowania.... dnia... Podpis Oferenta

7 Załącznik nr 3 OŚWIADCZENIE Dane dotyczące Oferenta: Imię, Nazwisko osoby (osób) upoważnionych do podpisania umowy: Numer telefonu: Numer NIP: Adres kontaktowy Oświadczam że personel oddelegowany do realizacji zamówienia posiada: 1. Posiada umiejętność zarządzania CentOS (TAK/NIE)* 2. Posiada umiejętność zarządzania Panelem Plesk (TAK/NIE)* 3. Posiada umiejętność programowania w PHP (TAK/NIE)* 4. Posiada umiejętność programowania w XHTML (TAK/NIE)* 5. Posiada umiejętność programowania w JavaScript (TAK/NIE)* 6. Posiada umiejętność instalacji, zarządzania i administracji CMS Joomla (TAK/NIE)* 7. Posiada umiejętność instalacji, zarządzania i administracji LMS Moodle (TAK/NIE)* 8. Posiada umiejętność Integracji LMS Moodle z CMS Joomla tak by SCORM wyświetlał się w CMS Joomla, a raporty pozostawały w LMS Moolde (TAK/NIE)* Adres internetowy, który zawiera wykonaną prze oferenta i działającą integracje LMS Moodle i CMS Joomla: - oświadczam, że cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia, - oświadczam, że uzyskałem od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do rzetelnego sporządzenia niniejszej oferty, - oświadczam, że zobowiązuje się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na warunkach, w miejscu i terminie określonych przez Zamawiającego Data, miejsce podpis Oferenta * Niepotrzebne skreślić

8 Oświadczenie Oświadczamy, że... (pełna nazwa Oferenta) 1. Nie posiada zaległości z tytułu należności publicznoprawnych, 2. Nie pozostaje pod zarządem komisarycznym, nie znajduje się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego, postępowania naprawczego, 3. osoby będące członkami jego organów zarządzających bądź wspólnikami nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa: składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, karnoskarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, 4. Posiada uprawnienia do wykonywania działalności będącej przedmiotem ofert 5. Posiada niezbędny potencjał techniczny, 6. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia. 7. Nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie Zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 8. Nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta pełnomocnika; d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.... Podpis i pieczątka Oferenta

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI MARKETINGOWE. Działania 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI MARKETINGOWE. Działania 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej. Wrocław, dnia 13-03-2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI MARKETINGOWE Zapytanie dotyczy realizowanego projektu w ramach: Działania 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej.

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE DOTACJE NA INNOWACJE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2 Klementowice, 10 października

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dot. dostawy, wdrożenia i opieki serwisowej oprogramowania wspierającego badanie kompetencji pracowników WSB we Wrocławiu

ZAPYTANIE OFERTOWE. dot. dostawy, wdrożenia i opieki serwisowej oprogramowania wspierającego badanie kompetencji pracowników WSB we Wrocławiu Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu ul. Fabryczna 29-31 53-609 Wrocław Wrocław, 16.07.2013 Nr sprawy: 2/07/2013/040 ZAPYTANIE OFERTOWE dot. dostawy, wdrożenia i opieki serwisowej oprogramowania wspierającego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 Katowice, 28.01.2014 r. Polisafe sp.z o.o. sp.k. Ul. Korfantego 105 40-160 Katowice ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 Dotyczy projektu pn. Poprawa konkurencyjności agencji ubezpieczeniowej poprzez wdrożenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 01/SZK/EPII/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 01/SZK/EPII/2013 Szczecin, dnia 17.04.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 01/SZK/EPII/2013 ZAMAWIAJĄCY TOWARZYSTWO WSPIERANIA INICJATYW KULTURALNO SPOŁECZNYCH TWIKS ul. Władysława Jagiełły 7/2 70-260 Szczecin NIP:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/KUOD/2012

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/KUOD/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/KUOD/2012 Rawo Consulting Rafał Wojszko stosując zasadę konkurencyjności, w ramach realizacji projektu Kszt@łcenie ustawiczne osób dorosłych w 6 szkołach współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL Nr FAE/14/pokl/2015 Przemyśl dnia 28 kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu FANINA w restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

Nr zapytania: MZU-3/2013 Warszawa, 05.02.2013 r.

Nr zapytania: MZU-3/2013 Warszawa, 05.02.2013 r. Nr zapytania: MZU-3/2013 Warszawa, 05.02.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na stanowisko Kierownika Merytorycznego Zadania: Wdrożenie Modelu Zarządzania Procesami Badawczymi Usługa doradcza w zakresie działalności

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na - wynajem sali wraz ze niezbędnym wyposażeniem i sprzętem multimedialnym, zapewnienie cateringu, na realizację usługi wykładów szkolenia zawodowego pt. Programy magazynowo-sprzedażowe

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015 I. Nazwa beneficjenta i tytuł realizowanego projektu: ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015 Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, realizujący projekt nr POKL.04.01.02.-00-191/12

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 Poznań, 17 marca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 na realizację projektu pt. Opracowanie i wdrożenie systemu B2B regulującego i porządkującego procesy zachodzące pomiędzy ARDE-HAUS Sp. z o.o. z siecią

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. przygotowania funkcjonalności e-użytkownik

Zapytanie ofertowe dot. przygotowania funkcjonalności e-użytkownik Edotto Andrzej Lewna NIP: 5833153948, Warszawa, 04.11.2013r. Zapytanie ofertowe dot. przygotowania funkcjonalności e-użytkownik W związku z realizacją projektu pt. Stworzenie innowacyjnej platformy edukacyjnej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Rzeszów, dn. 20.04.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ W związku z decyzją w zakresie przyznania dofinansowania projektowi szkoleniowemu

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE. w sprawie udzielenie zamówienia na:

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE. w sprawie udzielenie zamówienia na: Warszawa, dnia 14 maja 2013 ZAMAWIAJĄCY: NESTOR Biuro Rachunkowe Artur Piętaszewski ul. F. Kawy 6/24 01-496 Warszawa Przedsiębiorstwo wpisane Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający NIP 5213554877 REGON 142211994 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Założenia Zgodnie z Zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r. Ogłoszenie o zamówieniu dla projektu WND POIG.08.02.00-10-060/14 pn. Wdrażanie systemu wymiany informacji klasy B2B usprawniającego współpracę partnerów biznesowych

Bardziej szczegółowo

I. Nazwa i adres zamawiającego. Studio Doradztwa Europejskiego Joanna Kica Ul. Kochanowskiego 8A / 49 01-864 Warszawa NIP: 551-201-25-46

I. Nazwa i adres zamawiającego. Studio Doradztwa Europejskiego Joanna Kica Ul. Kochanowskiego 8A / 49 01-864 Warszawa NIP: 551-201-25-46 Kody CPV zapytania: Wynajem sali z wyposażeniem Kod CPV 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne Warszawa, dn. 15.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE zgodnie z zasadą konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/2015 z dnia 16.03.2015 na promocję projektu kanałami elektronicznymi.

Zapytanie ofertowe nr 1/2015 z dnia 16.03.2015 na promocję projektu kanałami elektronicznymi. Zapytanie ofertowe nr 1/2015 z dnia 16.03.2015 na promocję projektu kanałami elektronicznymi. 1. Zamawiający SRTime sp. j. Pawłowski & Jelonek ul. Mickiewicza 59 40-085 Katowice NIP 9542474897 REGON 278229112

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr.3/p/2012

Zapytanie ofertowe nr.3/p/2012 Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości ul. Smocza 27 01-048 Warszawa Tel.: 22 838 32 17 Faks: 22 838 35 53 www.mirip.org.pl e-mail: kwalifikacje@mirip.org.pl Warszawa, dnia 12.06.2012r. Zapytanie

Bardziej szczegółowo

Projekt Coach rodzinny: innowacyjne podejście do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym nr POKL.07.02.01-14-003/13

Projekt Coach rodzinny: innowacyjne podejście do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym nr POKL.07.02.01-14-003/13 Biuro Projektów Europejskich Warszawa, 12.12.2013 r. u Biuro Projektu Coach rodzinny: innowacyjne podejście do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, pok. 022 tel.: 022 561 90 09 ZAPYTANIE OFERTOWE

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B

Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B Europrojekt Gdańsk Spółka Akcyjna Gdańsk 02 lipca 2013 roku ul. Nadwiślańska 55 80-680 Gdańsk Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 8.1/1/2014 na Wykonanie systemu informatycznego platformy e-usługi wraz z generatorem aplikacji mobilnych (I i II etap)

Zapytanie ofertowe nr 8.1/1/2014 na Wykonanie systemu informatycznego platformy e-usługi wraz z generatorem aplikacji mobilnych (I i II etap) Kraków, 26.02.2014r. Zapytanie ofertowe nr 8.1/1/2014 na Wykonanie systemu informatycznego platformy e-usługi wraz z generatorem aplikacji mobilnych (I i II etap) Zakup dokonywany jest w związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Wpłynęło dnia: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ

Wpłynęło dnia: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ Warszawa, dnia 11.05.2015 r. Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Wpłynęło dnia:.. pieczęć firmowa ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ W związku z realizacją projektu szkoleniowo-doradczego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe Strona1 Zapytanie ofertowe Kurs/szkolenie - Auditor wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Bydgoszcz, dnia 13 listopada 2013 roku Strona2 UŻYTE W ZAPYTANIU OFERTOWYM TERMINY Zamawiający - CIECH

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja!

Człowiek najlepsza inwestycja! Opole, 02-05- 2013 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/05/2013 na realizację usługi polegającej na zarządzaniu projektem pn. Akademia Lidera Zarządzanie, Ludzie, Rozwój realizowanym w partnerstwie (3 partnerów). Projekt

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu biura projektu z dnia 9 października 2013 r.

Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu biura projektu z dnia 9 października 2013 r. Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu biura projektu z dnia 9 października 2013 r. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne 1. NAZWA I ADRES

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją Projektu nr POKL.02.03.03-00-007/12-00 Ogólnopolskie szkolenia z zakresu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72413000-8 (Usługi w zakresie projektowania stron www)

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72413000-8 (Usługi w zakresie projektowania stron www) ZAPYTANIE OFERTOWE na opracowanie koncepcji i użyteczności portalu dla uczennic i uczniów w projekcie pn. Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

System B2B wspierający działalność firmy windykacyjnej

System B2B wspierający działalność firmy windykacyjnej Strona1 Kraków, dnia 23 maja 2013 roku ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup licencji oprogramowania, analizy, szkolenia oraz promocja dla potrzeb realizacji projektu p.n.: System B2B wspierający

Bardziej szczegółowo