Uniwersalny Zespół Zabezpieczeń Nadprądowych. MiCOM P111. Wersja 7C Dla modeli : A, B, E. Instrukcja obsługi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uniwersalny Zespół Zabezpieczeń Nadprądowych. MiCOM P111. Wersja 7C Dla modeli : A, B, E. Instrukcja obsługi"

Transkrypt

1 Uniwersalny Zespół Zabezpieczeń Nadprądowych MiCOM P111 Wersja 7C Dla modeli : A, B, E Instrukcja obsługi

2 MiCOM P111 Model A, B, E (RITx-210) Trójfazowe Zabezpieczenie Nadprądowe z Komunikacją Instrukcja obsługi (firmware 7.C) Uwaga: Wszystkie czynności związane z montaŝem i podłączeniem urządzenia powinny być wykonywane przez osobę o odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach. 1. Sposób czytania instrukcji Przekaźnik P111 dostępny jest w trzech wersjach sprzętowych. Wersją podstawową jest wersja A. Wejścia przekaźnika w tej wersji nie są opisane jako opcja (rys.8). Wersja B wzbogacona jest o wejście prądu ziemnozwarciowego Io oraz port RS485. Wersja E posiada oprócz tego dodatkowe wejścia dwustanowe V1, V2 oraz wyjścia przekaźników wykonawczych P3 i P4. RóŜne są takŝe moŝliwości konfiguracji przekaźnika w poszczególnych wersjach. W związku z tym w dalszym opisie przyjęto następującą zasadę: brak dodatkowych odnośników oznacza dostępność danej funkcji we wszystkich wersjach, odnośniki (BE)* oraz (E)* oznaczają odpowiednio dostępność w wersjach B i E lub tylko E. 2. Przeznaczenie wyrobu Przekaźnik P111 jest przeznaczony do zastosowania: w instalacjach przemysłowych oraz sieciach rozdzielczych średniego napięcia, zwłaszcza jako zamiennik zabezpieczeń elektromechanicznych, jako zabezpieczenie rezerwowe w sieciach średniego i wysokiego napięcia, w instalacjach niskiego napięcia. Przekaźnik moŝe zabezpieczać układy jednofazowe, dwufazowe lub trójfazowe przed skutkami zwarć międzyfazowych i doziemnych. MoŜe współpracować z wyłącznikiem lub stycznikiem. Dzięki wyposaŝeniu w łącze komunikacyjne RS485 moŝliwa jest współpraca z systemem nadzoru w zakresie m.in. wymiany informacji o pomiarach, stanie przekaźnika, sterowania łącznikiem itp. Dodatkowe informacje na temat przekaźnika P111, dotyczące m.in. przykładowych aplikacji, moŝna znaleźć w karcie katalogowej wyrobu. I>> I> Ip> Io> PTC ZZ I>> I> Ip> Io> PTC ZZ Rys 1 Standardowe podłączenie (dla prądów z zakresu pomiarowego) Rys 2 Podłączenie dla prądów mniejszych niŝ zakres pomiar. 2

3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 P111 P klawiatura, wyświetlacz, diody diody sygnalizacyjne: 3-3- pobudzenie i i zadziałanie I>>, 4-4- pobudzenie i i zadziałanie I>, 5-5- pobudzenie i i zadziałanie Ip>, 6-6- pobudzenie i i zadziałanie Io>, 7-7- przekroczenie zabezpieczenie temperatury zewnętrzne charakterystycznej PTC, 8- czujników zabezpieczenie PTC, zewnętrzne ZZ 8 - zadziałanie ZZ, 9-9- zaciski napięcie do pomocnicze podłączenia Vx, napięcia 10- zasilającego zestyki przekaźników: (pomocniczego), 10 - zestyki przekaźników - P1, wyjściowych: przekaźnik P2, wejście sterujące przekaźnik PTC P1, (T1-T2), wejście sterujące przekaźnik In (S1-S2), P2, zaciski RS485 czujników PTC, (BE)* zaciski wolne, wejścia sterującego S1-S2, zaciski wejście RS485 pom. (BC)* Io,(BE)* zaciski zaciski wolne, przekaźników : (E)* 15 - zaciski do - podłączenia 44 - przekaźnik Io (BC)*, P4, 16 - zestyki przekaźników - P3, 17- wyjściowych wejścia dwustanowe (C)*: : (E)* 41 V1-C - 42 i - V2-C 44 - przekaźnik P4, przekaźnik P3, 17- zaciski wejść sterujących V1-C i V2-C (C)* Rys. 3 Płyta czołowa RITx-210 P111 P111 Rys. 4 Opis wyświetlacza RITx-210 P dioda sygnalizująca odczyt wartości prądu fazy L1 2 - dioda sygnalizująca odczyt wartości prądu fazy L2 3 - dioda sygnalizująca odczyt wartości prądu fazy L3 4 - dioda sygnalizująca, Ŝe wyświetlana wartość jest w [ka] 5 - dioda sygnalizująca, Ŝe wyświetlana wartość jest w [s] UWAGA: w przypadku, gdy nie pali się Ŝadna dioda, odczytywana jest wartość prądu Io 3

4 3. MontaŜ przekaźnika P111 posiada dwa typy obudowy: na szynę DIN 35mm lub zatablicowy. MontaŜ na szynę: P111 montuje się zatrzaskowo na szynie DIN 35mm bez uŝycia narzędzi. Do zdjęcia zespołu potrzebny jest wąski, płaski wkrętak. Końcówkę wkrętaka naleŝy włoŝyć w specjalne wycięcie w dolnej krawędzi podstawy i nacisnąć trzonek wkrętaka ku górze, zwolnić zatrzask spręŝynujący podtrzymujący przekaźnik. MontaŜ zatablicowy: Wyciąć w tablicy otwór wg rys. 7. Następnie wsunąć przekaźnik w otwór. Zaczepy elementu mocującego umieścić w otworach obudowy. Wkręcać śrubę elementu mocującego, aŝ do uzyskania pewnego zamocowania obudowy P111 do ściany tablicy. DemontaŜ polega na odkręceniu śruby mocującej tak aby element mocujący mógł się przesunąć w stronę ściany tablicy. Po przesunięciu elementu mocującego w skrajne połoŝenie naleŝy go wyciągnąć z obudowy. Po demontaŝu obu elementów mocujących naleŝy wysunąć przekaźnik z otworu w tablicy. 4. Podłączenie przewodów Uwaga: Czerwony opis zacisków K, L, TR+, TR- oznacza, Ŝe zaciski te są aktywne tylko w takich przekaźnikach P111, w których zamówiono opcję zabezpieczenia ziemnozwarciowego (zaciski: K, L ) oraz opcję komunikacji RS485 (zaciski: TR+, TR- ). Przed podłączeniem przewodów do tych zacisków naleŝy sprawdzić czy zamówiona wersja P111 jest wyposaŝona w powyŝsze moduły (opcja z Io oraz RS485 jest dostępna tylko w modelach: B oraz E). Obudowa na szynę: Wszystkie zaciski śrubowe pozwalają na podłączenie linki o przekroju do 2,5mm 2 lub drutu 4mm 2. Jeśli wymagana wartość nastawy prądowej mieści się w zakresie prądowym przekaźnika, przewody fazowe naleŝy przełoŝyć przez otwory przelotowe w obudowie przekaźnika (rys.1). Dla niskiego napięcia, jeśli wymagana wartość nastawy prądowej jest większa od 200A naleŝy zastosować zabezpieczeniowe przekładniki prądowe, obniŝające wartość prądu i zamówić P111 o zakresie prądowym (2-200)A dla przekładników o prądzie nominalnym strony wtórnej 5A lub zakresie (0,4-40)A dla przekładników o prądzie nominalnym strony wtórnej 1A. Przewody obwodów wtórnych tych przekładników naleŝy przełoŝyć przez otwory w obudowie zabezpieczenia (rys.1). W przypadku, gdy potrzebne jest zmniejszenie zakresu pomiarowego w zakupionym juŝ P111, moŝna to zrobić przeplatając wielokrotnie przewody fazowe przez odpowiednie otwory (rys.2), jeŝeli przekrój okna w otworze na to pozwoli. Przykład: P111 posiada zakres pomiarowy (2-200)A. Wymagany zakres pomiarowy: (0,5-50)A. NaleŜy czterokrotnie przepleść kaŝdy z przewodów fazowych przez odpowiednie otwory w obudowie (w przekładnikach prądowych zwiększenie liczby zwojów powoduje odpowiednie zmniejszenie przekładni przekładnika; 2A/4 = 0,5A). Obudowa zatablicowa: Na tylnej ściance znajdują się zaciski śrubowe przekaźnika, które słuŝą do podłączenia obwodów wejściowych i wyjściowych, w tym prądowych. Do zacisków prądowych moŝna podłączyć linkę lub drut o przekroju do 4mm 2. Do pozostałych zacisków moŝna podłączyć linkę o przekroju do 2,5mm 2 lub drut o przekroju do 4mm 2. Ze względu na zastosowanie zacisków śrubowych dla podłączenia obwodów prądowych, wytrzymałość prądowa tych obwodów dla pracy ciągłej jak i wytrzymałość dynamiczna jest mniejsza niŝ w obudowie na szynę (patrz Dane Techniczne). Z tego powodu P111 w wykonaniu zatablicowym, przy prądzie znamionowym >10A, zaleca się stosować wraz z zewnętrznymi zabezpieczeniowymi przekładnikami prądowymi. Uwaga: Do współpracy z P111 naleŝy stosować przekładniki zabezpieczeniowe, a nie pomiarowe (dostateczna liczba przetęŝeniowa). Rekomendowanymi przekładnikami prądowymi niskonapięciowymi (do napięcia 1,2kV) są przekładniki IZK, IZS, IZW firmy POLCONTACT. Przekładniki moŝna zamówić w AREVA T&D Sp. z o.o. (ceny fabryczne producenta). 5. Opis wejść i wyjść Zaciski w obudowie na szynę oraz zatablicowej posiadają takie same oznaczenia za wyjątkiem obwodów prądowych, które w obudowie na szynę przeplata się przez otwory a w obudowie zatablicowej podłącza się do odpowiednich zacisków: (faza L1: 1-2; faza L2: 3-4; faza L3: 5-6). Napięcie pomocnicze Vx podłącza się do zacisków A1-A2. Dla pracy P111 nie ma znaczenia, który biegun zasilania podłączy się do A1, a który do A2, ale ze względu na przejrzystość układu proponuje się podłączenie + (L) do A1, a - (N) do A2. Zestyki wykonawcze wyprowadzone są do zacisków: (przekaźnik P1), (przekaźnik P2), (E)* (przekaźnik P3), (E)* (przekaźnik P4). Parametry zestyków podano w danych technicznych. Zaciski S1-S2 oraz T1-T2 (jeśli nie skonfigurowane jako wejście czujnika PTC) słuŝą do podłączenia zewnętrznego zestyku zwiernego, przełącznika lub przycisku, za pomocą 4

5 których uaktywnia się funkcję związaną z obsługą tego wejścia, wybraną z klawiatury P111. Zaciski T1-T2 moŝna skonfigurować jako wejście czujników temperatury PTC (od 1 do 6 czujników połączonych w szereg). Wejście PTC jest znormalizowane i moŝe współpracować z czujnikami dowolnej firmy. W przypadku konieczności zakupu nowych czujników PTC rekomendowaną firmą jest: REZAL Zakład Rezystorów (były TELPOD); Kraków; ul. Lipowa 4; tel/fax.+48 (12) Wejście PTC moŝe słuŝyć jako zewnętrzne zabezpieczenie technologiczne. Wówczas do zacisków T1-T2 naleŝy podłączyć zestyk normalnie zwarty takiego zabezpieczenia (gdy zabezpieczenie zewnętrzne nie działa, obwód podłączony do zacisków T1-T2 musi być zwarty). Zadziałanie zabezpieczenia musi otworzyć obwód podłączony do zacisków T1-T2 uaktywniając w ten sposób działanie przekaźnika P111. Uwaga: w związku z tym, Ŝe do zacisków S1-S2, T1-T2 podłączone jest wewnętrzne źródło prądowe, niedopuszczalne jest podłączanie do nich jakiegokolwiek napięcia. Zaciski V1-C (E)* oraz V2-C (E)* to wejścia dwustanowe, które wysterowuje się poprzez podłączenie napięcia pomocniczego Vx. Powoduje to uaktywnienie wybranej z klawiatury funkcji. Zaciski K-L (BE)* słuŝą do podłączenia zewnętrznego filtra składowej zerowej prądu (np. przekładnika Ferrantiego lub układu Holmgreena). Wprawdzie zabezpieczenie ziemnozwarciowe Io> jest bezkierunkowe i nie ma znaczenia do których zacisków filtru podłączy się zaciski K i L, ale ze względu na przejrzystość układu połączeń proponuje się aby zacisk K przekaźnika podłączyć do zacisku k ( S1 ) filtra składowej zerowej, a zacisk L przekaźnika do zacisku l ( S2 ) filtra. W związku z tym, Ŝe typowe przekładniki Ferrantiego posiadają prąd znamionowy 1A, zaleca się wybór w przekaźniku P111 prądu znamionowego: Ion=1A. W przypadku, gdy potrzebny jest wyŝszy zakres nastaw do współpracy z przekładnikiem Ferrantiego moŝna zastosować P111 z Ion=5A. Dla układu Holmgreena (gdzie przekładniki prądowe posiadają prąd znamionowy strony wtórnej: 5A) naleŝy bezwzględnie stosować P111 z Ion=5A. Zaciski TR+ oraz TR- (BE)* słuŝą do podłączenia łącza komunikacyjnego zgodnego ze standardem RS485 dwuprzewodowym. Uwaga: Podczas podłączania naleŝy zwrócić uwagę na biegunowość łącza. 6. Uruchamianie i nastawianie P111 Uwaga: nastawy mogą być wprowadzone do zabezpieczenia przed zamontowaniem go do układu zmiany nastaw naleŝy wykonywać przy wyłączonym łączniku pola. Nastaw i konfiguracji dokonuje się za pomocą klawiatury (rys.3, poz.1) odczytując jednocześnie informacje ukazujące się na wyświetlaczu (rys.3, poz.2). Na rys.5 przedstawiono menu przekaźnika oraz sposób poruszania się w jego obrębie. Rysunek przedstawia stan przekaźnika z nastawami fabrycznymi. Zaznaczone w menu miejsca z ciemniejszym tłem słuŝą do zmiany nastaw. 6.1 Funkcje poszczególnych klawiszy przejście do następnej pozycji menu (w górę) lub zwiększenie wartości nastawy; przejście do następnej pozycji menu (w dół) lub zmniejszenie nastawy; przejście (w prawo lub w lewo) do sąsiedniej pozycji menu lub przejście (w prawo lub lewo) do zmienianej cyfry hasła; edycja/zatwierdzenie nastaw Uwaga: Jednoczesne przyciśnięcie klawiszy prawo i dół uaktywnia test diod sygnalizacyjnych i wyświetlacza LED. Na okres 3s następuje zaświecenie wszystkich diod i segmentów wyświetlacza. 6.2 Uruchomienie przekaźnika i sposób wprowadzania nastaw a) Podłączyć napięcie zasilające Vx na zaciski A1-A2. Następuje kolejno: krótki rozbłysk diod I>>, I>, Ip>, Io>, ZZ, PTC, zaświecenie się diody L1 i wyświetlenie pomiaru prądu w fazie L1, np. PoniewaŜ wejście T1-T2 jest skonfigurowane fabrycznie do współpracy z czujnikami PTC, a zabezpieczenie PTC jest uaktywnione, to przy pierwszym uruchomieniu będzie świeciła dioda PTC, sygnalizująca zadziałanie tego zabezpieczenia. Jeśli nie przewiduje się współpracy z PTC, to zabezpieczenie naleŝy odstawić. Jeśli po zadziałaniu jakiegoś zabezpieczenia nastąpi odłączenie napięcia zasilania lub przerwa w jego dopływie 5

6 (patrz wartości czasu podtrzymania w Danych Technicznych), P111 zapamiętuje stan odpowiednich przekaźników wyjściowych. W momencie powrotu napięcia zasilania zapala się dioda odpowiadająca zabezpieczeniu, które zadziałało, a przekaźniki wyjściowe ustawiają się w połoŝeniu takim, jak przed zanikiem napięcia. Ponowne uruchomienie układu moŝe nastąpić dopiero po skasowaniu stanów zadziałań zabezpieczeń. Jeśli zanik napięcia zasilania nastąpi w stanie czuwania P111 (tzn. Ŝadne zabezpieczenie nie zadziałało), stan przekaźników wyjściowych w momencie powrotu zasilania zaleŝy od konfiguracji przekaźników w menu, tj.: zasilania miało miejsce zadziałanie zabezpieczeń (patrz pkt. 10). b) Zmiana nastaw przekaźnika moŝliwa jest jedynie gdy pracuje on w trybie OFF-LINE. Przejście do tego trybu powoduje skasowanie stanów zadziałań zabezpieczeń i zablokowanie wszystkich funkcji zabezpieczeniowych przekaźnika aŝ do momentu powrotu do trybu pracy ON- LINE. W celu zmiany trybu pracy na OFF-LINE naleŝy przejść do pozycji menu:, wcisnąć klawisz stan przekaźnika P1 (zaciski: 13-14) po włączeniu zasilania zaleŝy od wybranej opcji sterowania łącznikiem (w menu okno: (zaczyna pulsować L), a następnie klawisz. Wygląd okna zmienia się na ). - tryb pracy wyłącznik (w menu P1 ustawiony na 0 ): zestyk P1 otwarty, - tryb pracy stycznik (w menu P1 ustawiony na 1 ): zestyk P1 zamknięty, - tryb pracy stycznik z RS485 (w menu P1 ustawiony na 2 ): zestyk P1 otwarty (E)*. Stan przekaźników P2, P3 (E)* po włączeniu zasilania nie zmienia się (zestyki przekaźników pozostają otwarte).. Wcisnąć. Zaczynają pulsować wszystkie diody sygnalizacyjne LED, co oznacza, Ŝe przekaźnik pracuje w trybie OFF-LINE. JeŜeli wcześniej było wprowadzone hasło, to nie nastąpi przejście do trybu OFF- LINE lecz do okna edycji hasła (patrz punkt 7.7 Wprowadzanie lub zmiana hasła ). c) Posługując się rysunkiem menu oraz klawiaturą wybrać pozycję menu, której ustawienie chcemy zmieniać. Stan przekaźnika P4 (E)* (zestyk przełączny: ) po włączeniu zasilania zaleŝy od jego konfiguracji w oknie d) Wcisnąć przycisk. Zaczyna pulsować prawa skrajna cyfra nastawy. Klawiszami moŝna zmieniać wartość nastawy. Po wprowadzeniu : - tryb pracy pobudzenie zabezpieczeń (w menu P4 ustawiony na 0): P4 odwzbudzony (zestyk zwarty, zestyk otwarty) - tryb pracy zadziałanie zabezpieczeń (w menu P4 ustawiony na 1): P4 odwzbudzony (zestyk zwarty, zestyk otwarty), właściwej nastawy wcisnąć. Następnie powtarzając procedurę dokonać wymaganych zmian w pozostałych pozycjach menu. e) Po wprowadzeniu wszystkich nastaw przejść do okna - tryb pracy sygnalizacja ostrzeŝenia (Up) (w menu P4 ustawiony na 2): P4 pobudzony (zestyk zwarty, zestyk otwarty), wcisnąć klawisz,, następnie - tryb pracy sprawność przekaźnika (w menu P4 ustawiony na 2): P4 pobudzony (zestyk zwarty, zestyk otwarty). Uwaga: Stan przekaźników po podłączeniu napięcia zasilania Vx moŝe być inny jeŝeli przed zanikiem napięcia i ponownie, by powrócić do trybu pracy ON- LINE. W tym momencie przestają pulsować diody sygnalizacyjne LED i następuje odblokowanie funkcji zabezpieczeniowych przekaźnika z nowymi nastawami. 6

7 7. Konfiguracja P Wybór rodzaju łącznika sterującego oraz sposobu sterowania. Istnieją trzy moŝliwości konfiguracji przekaźnika P111 ze względu na współpracę z określonym typem łącznika. Wybór konfiguracji następuje poprzez odpowiednie skonfigurowanie przekaźnika P1 (zaciski 13-14), przekaźnika P2 (zaciski 23-24), wejścia V1 (zaciski V1-C) oraz wejścia V2 (zaciski V2-C). MoŜliwe opcje to: wyłącznik, stycznik, stycznik z RS 485 (tj. stycznik ze sterowaniem przez wejście V1 lub RS485 (E)*. a) Tryb pracy wyłącznik (w menu P1 ustawiony na 0 ). Jeśli przekaźnik P1 ustawiono w tryb wyłącznik, zadziałanie jakiegokolwiek zabezpieczenia ustawionego w tryb wyłącz lub wyłączenie poprzez RS485 powoduje przełączenie przekaźnika P1 na czas nie krótszy niŝ 0,5s. Funkcja załączenia wyłącznika (BE)* jest realizowana przez przekaźnik P2, stąd przy załączaniu poprzez P111, przekaźnik ten powinien być skonfigurowany w tryb: załączenie wyłącznika (w oknie wartość ustawiona na 2 ). Zainicjowanie załączenia odbywa się poprzez: wejście V1-C (jeśli skonfigurowane jest w tryb sterowanie zał. w oknie menu b) Tryb pracy stycznik (w menu P1 ustawiony na 1 ). Tryb pracy stycznik jest przeznaczony do aplikacji, gdzie łącznikiem sterującym jest stycznik, a nie przewiduje się zdalnego sterowania stycznikiem poprzez łącze komunikacyjne RS485. Dla tego trybu pracy przewiduje się tradycyjny układ sterowania stycznikiem. Po podaniu napięcia pomocniczego Vx następuje zamknięcie zestyku przekaźnika P1. Zamknięcie zestyku pozwala na sterowanie załączające stycznik. Zadziałanie jakiegokolwiek zabezpieczenia ustawionego w tryb wyłącz powoduje otwarcie przekaźnika P1 (otwarcie stycznika). Stan otwarcia P1 utrzymuje się do momentu skasowania stanu zadziałania przekaźników oraz diod LED. Skasowanie odbywa się poprzez: klawiaturę, wejście dwustanowe S1-S2 (jeśli skonfigurowano w tryb kasowanie - w menu łącze komunikacyjne RS485 (BE)*. wartość ustawiono na 0 ), Po skasowaniu zadziałania przekaźnika zestyk przekaźnika P1 ponownie się zamyka, zezwalając w ten sposób na sterowanie załączające stycznik. c) Tryb pracy Stycznik z RS485 (E)* (w menu P1 ustawiony na 2 ). wartość ustawiona na 0 (E)*, komendę załącz wysłaną z systemu poprzez łącze komunikacyjne RS485 (BE)*. Zainicjowanie załączenia powoduje zamknięcie przekaźnika P2 (23-24) na czas 0,5s. Załączenie jest moŝliwe po uprzednim skasowaniu sygnalizacji zadziałania zabezpieczeń (LED), co zapobiega wielokrotnym próbom załączenia wyłącznika na zwarcie. Uwaga: Przy sterowaniu wyłącznikiem powinna być wyłączona opcja podtrzymania przekaźnika P2 Tryb pracy Stycznik z RS485 jest przeznaczony do aplikacji, gdzie przewiduje się sterowanie poprzez łącze komunikacyjne RS485 lub/i poprzez zewnętrzny przycisk załączający. W tym trybie pracy niezbędne jest skonfigurowanie wejścia V1-C w tryb sterowanie załączaniem (w oknie menu wartość ustawiona na 0 ) oraz wejścia V2-C w tryb stan łącznika (w oknie menu (w oknie wartość ustawiona na 0). W przeciwnym wypadku przekaźnik będzie pozostawał zamknięty aŝ do momentu skasowania. wartość ustawiona na 0 ). Po podaniu napięcia pomocniczego Vx nie następuje zmiana stanu przekaźnika P1(13-14), jak dzieje się to przy 7

8 ustawieniu trybu stycznik (przekaźnik P1 (13-14) pozostaje otwarty). Załączenie stycznika inicjowane jest poprzez: podanie napięcia pomocniczego na wejście dwustanowe V1-C; komendę załącz wysłaną z systemu poprzez łącze komunikacyjne RS485. Załączenie stycznika jest moŝliwe tylko wtedy, gdy skasowana jest sygnalizacja zadziałania zabezpieczeń (LED). PowyŜsza funkcja uniemoŝliwia przypadkowe załączenie stycznika po zadziałaniu zabezpieczeń. Po zainicjowaniu procesu załączania następuje zamknięcie przekaźnika P1(13-14) na czas 150ms. Po tym czasie sprawdzany jest stan stycznika, którego styki pomocnicze sterują wejściem V2-C. Jeśli stycznik jest załączony (wysoki stan na wejściu V2-C) przekaźnik P1 pozostaje w stanie zamkniętym. Uwaga: zadziałanie jakiegokolwiek zabezpieczenia powoduje bezzwłoczne odwzbudzenie się przekaźnika P1 w kaŝdym stanie pracy (wyŝszy priorytet wyłącz nad załącz). Wyłączenie stycznika odbywa się poprzez: otwarcie obwodu sterowania stycznikiem (zewnętrzny przycisk wyłącz). Otwarcie obwodu powoduje odwzbudzenie się stycznika, którego stan jest kontrolowany poprzez wejście V2-C. Jeśli na wejściu V2-C zmieni się stan z wysokiego na niski (brak napięcia pomocniczego na zaciskach - stycznik otwarty) następuje bezzwłoczne odwzbudzenie przekaźnika P1; komendę wyłącz poprzez łącze komunikacyjne RS485, która powoduje otwarcie przekaźnika P1 (13-14); zadziałanie jakiegokolwiek zabezpieczenia ustawionego w tryb wyłącz. 7.2 Konfiguracja przekaźnika Parametry pracy P111 ustawiane są w kolumnie. - w tym oknie moŝliwe jest ustawienie aktywnej grupy nastaw: 0 lub 1. Istnieje moŝliwość dokonania nastaw w dwóch niezaleŝnych grupach. Odnosi się to do zabezpieczeń Ip>, I>, I>>, Io>, Io>>, ZZ, PTC. JeŜeli przekaźnik znajduje się w trybie pracy OFF-LINE, to ustawienie danej grupy nastaw jako aktywnej powoduje, Ŝe to dla niej właśnie dokonywane są nastawy. - w tym oknie wybiera się czas opóźnienia przełączenia aktywnej grupy nastaw po zmianie stanu na wejściu sterującym. - w tym oknie menu wprowadza się przekładnię dla prądów fazowych, w przypadku współpracy przekaźnika z zewnętrznymi przekładnikami prądowymi. Przekładnia zmieniana jest w zakresie: z krokiem co 1. Np. dla przekładni przekładnika zewnętrznego: 200A/5A, naleŝy wprowadzić wartość 40. Poprawne wprowadzenie przekładni zapewnia poprawne wyświetlanie prądów fazowych w wartościach pierwotnych. - w tym oknie menu wprowadza się przekładnię dla prądów ziemnozwarciowych (BE)*, w przypadku współpracy przekaźnika z zewnętrznym filtrem składowej zerowej (przekładnik Ferrantiego lub układ Holmgreena). Przekładnia zmieniana jest w zakresie: z krokiem co 1. Np. dla przekładni przekładnika zewnętrznego: 75A/1A, naleŝy wprowadzić wartość 75. Poprawne wprowadzenie przekładni zapewnia poprawne wyświetlanie prądów ziemnozwarciowych w wartościach pierwotnych. - w tym oknie ustawia się bieŝący tryb pracy przekaźnika. W trybie ON-LINE działają wszystkie funkcje zabezpieczeniowe, w OFF-LINE funkcje zabezpieczeniowe i moŝliwość zmiany nastaw są blokowane. - adres przekaźnika P111 (BE)*. Istnieje moŝliwość podłączenia do 32 przekaźników do jednej linii RS485. W celu zapewnienia bezkonfliktowej komunikacji systemu z przekaźnikami oraz jednoznacznej identyfikacji przekaźnika w systemie do kaŝdego z przekaźników (dołączonych do tej samej linii) naleŝy wprowadzić inny adres. Istnieje moŝliwość wyboru adresu od 1 do

9 - konfiguracja prędkości transmisji P111 (BE)*. Prawidłowe ustawienie tego parametru jest niezbędne przy komunikowaniu się z przekaźnikiem za pośrednictwem portu RS485. Zakres zmian nastaw prędkości ( ) kbps. 2 - stycznik ze sterowaniem poprzez RS485 (E)*. Po włączeniu zasilania Vx stan P1 nie zmienia się. Podanie napięcia na wejście przypisane do funkcji załączenia lub komenda załącz poprzez RS485 powoduje zamknięcie zestyku P1 do momentu otrzymania komendy wyłącz z RS485 lub otwarcia stycznika (otwarcie obwodu zasilania cewki stycznika). - konfiguracja przekaźnika P2. - konfiguracja formatu ramki danych w protokole Modbus (RS485). 0 format ramki zgodny z platformą P12X (np. P123, 122, itd.). Nastawa umoŝliwiająca komunikację P111 z oprogramowaniem MiCOM S1 S&R Modbus wersja lub wyŝsza. 1 format ramki stosowany we wcześniejszych wersjach firmware (oprogramowania) P111 (RITx-210) (niŝszych niŝ 6.A) - uaktywnianie lub zmiana hasła. 7.3 Konfiguracja wejść i wyjść przekaźnika Konfiguracja wejść i wyjść przekaźnika umiejscowiona jest w kolumnie : 0 - pobudzenie zabezpieczeń prądowych powodujących wyłączenie ochranianego obiektu (pobudzenie: I>>, I>, Ip>, Io>, Io>> - skonfigurowane na wyłącz); 1 - zadziałanie zabezpieczeń powodujących wysterowanie P1 (działanie na wyłącz); 2 - sygnalizacja ostrzeŝenia. P2 jest wysterowany w przypadku zadziałania jakiegokolwiek zabezpieczenia skonfigurowanego na sygnalizację. 3- (BE)* - człon wykonawczy sygnału załącz. Tryb ten jest przewidziany do sterowania wyłącznikiem. Przekaźnik zamyka swój zestyk na czas 0.5s przy sterowaniu na załącz poprzez łącze RS485 lub odpowiednio skonfigurowane wejście. Uwaga: przy ustawieniu P2 w tryb 3, po zainicjowaniu funkcji załącz, przekaźnik P2 jest wysterowany równieŝ przy wyborze łącznika jako stycznik. Stąd przy wyborze opcji stycznika naleŝy te wejście skonfigurować w tryb inny niŝ 3. - konfiguracja przekaźnika P1. Wybór rodzaju łącznika sterującego oraz sposobu sterowania. 0 - wyłącznik. Sterowanie na wyłącz odbywa się poprzez zamknięcie zestyku P1 na czas trwania działania zabezpieczeń. Minimalny czas trwania impulsu wyłączającego: 0.5s. Zadziałanie przekaźnika jest bez podtrzymania. 1 - stycznik w klasycznym układzie sterowania. W opcji tej nie ma moŝliwości sterowania na wyłącz z RS485. Po podaniu napięcia Vx następuje zamknięcie zestyku P1. Zadziałanie któregokolwiek z zabezpieczeń otwiera zestyk P1 do momentu skasowania poprzez klawiaturę lub odpowiednio skonfigurowane wejście S1-S2. Kasowanie zadziałania jest równieŝ moŝliwe poprzez RS485 (BE)*. - konfiguracja trybu pracy P bez podtrzymania zadziałania (kasowanie automatyczne po odwzbudzeniu przyczyny wysterowania P2); 1 - z podtrzymaniem zadziałania do momentu skasowania poprzez klawiaturę, odpowiednio skonfigurowane wejście S1-S2 lub RS485 (BE)*. - konfiguracja przekaźnika P3(E)*. 0 - pobudzenie zabezpieczeń prądowych powodujących wyłączenie ochranianego obiektu (pobudzenie: I>>, I>, Ip>, Io>, Io>> - skonfigurowane na wyłącz) 1 - zadziałanie zabezpieczeń powodujących wysterowanie P1 (działanie na wyłącz), 9

10 2 - sygnalizacja ostrzeŝenia. P3 jest wysterowany w przypadku zadziałania jakiegokolwiek zabezpieczenia skonfigurowanego na sygnalizację. 3- Zadziałanie zabezpieczenia Io> 2 - blokowanie sterowania poprzez RS485 (BE)*. 3 zmiana aktywnego banku nastaw. S1-S2 otwarte grupa 0 ; S1-S2 zamknięte grupa 1. - konfiguracja trybu pracy P3 (E)*. 0 - bez podtrzymania zadziałania (kasowanie automatyczne po odwzbudzeniu przyczyny wysterowania P3), 1 - z podtrzymaniem zadziałania do momentu skasowania poprzez klawiaturę, odpowiednio skonfigurowane wejście S1-S2 lub RS485 (kasowanie ręczne). - konfiguracja przekaźnika P4 (E)*. 0 - pobudzenie zabezpieczeń prądowych powodujących wyłączenie chronionego obiektu (pobudzenie: I>>, I>, Ip>, Io>, Io>> -skonfigurowane na wyłącz), 1- zadziałanie zabezpieczeń powodujących wysterowanie P1 (działanie na wyłącz), 2 - sygnalizacja ostrzeŝenia (Up) - P4 jest wysterowany po podłączeniu napięcia Vx do zacisków A1-A2 (41-44 zwarte; otwarte) i braku zadziałania jakiegokolwiek zabezpieczenia ustawionego na sygnalizację. Przy braku zasilania, uszkodzeniu urządzenia lub zadziałaniu zabezpieczenia skonfigurowanego na sygnalizację, przekaźnik wraca do stanu spoczynku (41-44 otwarte, zwarte). W przypadku odwzbudzenia przekaźnika spowodowanego zadziałaniem zabezpieczenia, pozostaje on w tym stanie aŝ do momentu skasowania, 3 sprawność przekaźnika; P4 jest wysterowany po podłączeniu napięcia Vx do zacisków A1-A2. Przy braku zasilania lub uszkodzeniu urządzenia, przekaźnik pozostaje w stanie spoczynkowym, 4 zadziałanie zabezpieczenia I>> - konfiguracja wejścia dwustanowego S1-S2. Wejście to sterowane jest stykowo (uaktywnienie wejścia następuje po zwarciu zacisków S1-S2): 0 - kasowanie stanu zadziałania przez chwilowe zwarcie zacisków S1-S2, - konfiguracja wejścia dwustanowego T1-T2. Wejście to jest uaktywniane przez zwarcie zacisków T1-T2, co powoduje: 0 zadziałanie zabezpieczenia temperaturowego (rezystancja obwodu czujników PTC przekroczyła wartość krytyczną), 1 kasowanie stanu zadziałania zabezpieczenia, 2 - zadziałanie zabezpieczenia zewnętrznego ZZ, 3 - blokowanie sterowania poprzez RS485 (BE)*, 4 zmiana aktywnego banku nastaw. T1-T2 otwarte grupa 0 ; T1-T2 zamknięte grupa 1. - konfiguracja wejścia dwustanowego V1-C (E)*. Wejście sterowane jest poprzez podanie napięcia na zaciski V1-C. 0 - uaktywnienie funkcji załączenia (sterowanie lokalne na załącz), 1 - zadziałanie zabezpieczenia zewnętrznego ZZ, 2 - blokowanie przekaźników wykonawczych: P1, P2, P3, P4 (powrót do stanu spoczynkowego schemat podłączeń rys.8). - konfiguracja wejścia dwustanowego V2-C (E)*. Wejście sterowane jest poprzez podanie napięcia na zaciski V2-C. 0 - odwzorowanie stanu łącznika (stycznik lub wyłącznik). Uaktywnienie tej funkcji jest niezbędne w przypadku sterowania stycznikiem poprzez RS zadziałanie zabezpieczenia zewnętrznego ZZ. 2 zmiana aktywnego banku nastaw. V2-C otwarte grupa 0 ; V2-C zamknięte grupa Identyfikacja przekaźnika Identyfikacji wersji przekaźnika jak i wersji oprogramowania moŝna dokonać w kolumnie 1 - zadziałanie zabezpieczenia zewnętrznego ZZ, 10

11 przekaźnika. Kolumna identyfikacji przekaźnika. W oknie: wyświetlany jest typ - charakterystyka działania I>: 0 czasowo niezaleŝna (DT) 1 normalnie zaleŝna (IDMT SI) 2 silnie zaleŝna (IDMT VI) 3 bardzo silnie zaleŝna (IDMT EI) - wartość nastawy I> (zakres nastaw zaleŝny od wersji przekaźnika).. Kolumna identyfikacji wersji sprzętu przekaźnika (zakresy pomiarowe prądów oraz typ: A, B, lub E). Kolumna identyfikacji wersji oprogramowania (firmware) przekaźnika. 7.5 Nastawy i konfiguracja zabezpieczeń - wartość nastawy czasu opóźnienia dla I> z zakresu: (0,02 99,90)s, krok nastawy: 0,01s lub współczynnika TMS dla charakterystyk IDMT z zakresu: (0,02 1,5), krok nastawy 0,01. - konfiguracja I>: jak dla I>> Zab. zwarciowe I>> Zabezpieczenie trójfazowe. Do porównania z wartością nastawy brana jest wartość maksymalna z faz L1, L2, L Zab. przeciąŝeniowe Ip> Zabezpieczenie jest trójfazowe. Do porównania z wartością nastawy brana jest wartość maksymalna z faz L1, L2, L3. - wartość nastawy zabezpieczenia I>> (zakres nastaw zaleŝny od wersji przekaźnika). - wartość nastawy czasu opóźnienia dla zabezpieczenia I>> (zakres nastaw: (0,02 99,90)s; krok nastawy: 0,01s. - konfiguracja zabezpieczenia I>>: 0 - zabezpieczenie odstawione, 1 - zabezpieczenie załączone, działa na wyłączenie, 2 - zabezpieczenie załączone działa na sygnalizację Zab. przetęŝeniowe I> Zabezpieczenie jest trójfazowe. Do porównania z wartością nastawy brana jest wartość maksymalna z faz L1, L2, L3. - charakterystyka działania I>: 0 czasowo niezaleŝna (DT) 1 normalnie zaleŝna (IDMT SI) 2 silnie zaleŝna (IDMT VI) 3 bardzo silnie zaleŝna (IDMT EI) - wartość nastawy Ip> (zakres nastaw zaleŝny od wersji przekaźnika). - wartość nastawy czasu opóźnienia dla Ip>, z zakresu (0,02 99,50)s; krok nastawy: 0,01s lub współczynnika TMS dla charakterystyk IDMT z zakresu: (0,02 1,50), krok nastawy 0,01. - konfiguracja Ip>: jak dla I>> 11

12 7.5.4 Zab. ziemnozwarciowe Io> (BCE)* - konfiguracja Io>>: jak dla I>> - charakterystyka działania I>: 0 czasowo niezaleŝna (DT) 1 normalnie zaleŝna (IDMT SI) 2 silnie zaleŝna (IDMT VI) 3 bardzo silnie zaleŝna (IDMT EI) Zab. temperaturowe PTC - konfiguracja jak dla I>> - wartość nastawy Io> (zakres nastaw zaleŝny od wersji przekaźnika) Zab. zewnętrzne ZZ - wartość nastawy czasu opóźnienia dla Io> z zakresu: (0,02 99,90)s, krok nastawy: 0,01s lub współczynnika TMS dla charakterystyk IDMT z zakresu: (0,02 1,5), krok nastawy 0, Zab. ziemnozwarciowe Io>> (BCE)* - konfiguracja Io>: jak dla I>> 7.6 Nastawy fabryczne. - konfiguracja jak dla I>> Nastawy fabryczne zostały przedstawione jako menu przekaźnika na rys.5, za wyjątkiem wartości nastaw progu działania zabezpieczeń, które są zaleŝne od wersji wykonania przekaźnika. Nastawy fabryczne dla tych wartości z podziałem na wersje przekaźnika przedstawiono poniŝej. - charakterystyka działania Io>>: 0 czasowo niezaleŝna (DT) 1 normalnie zaleŝna (IDMT SI) 2 silnie zaleŝna (IDMT VI) 3 bardzo silnie zaleŝna (IDMT EI) - wartość nastawy Io>> (zakres nastaw zaleŝny od wersji przekaźnika). - wartość nastawy czasu opóźnienia dla Io>> z zakresu: (0,02 99,90)s, krok nastawy: 0,01s lub współczynnika TMS dla charakterystyk IDMT z zakresu: (0,02 1,5), krok nastawy 0,01. 12

13 7.6.1 Zabezpieczenia fazowe I P xxxxx41. Wersja od (0,4 40)A (ABE)* Nastawa progu działania Zakres nastaw Nastawa fabryczna I>> (0,4 40)A; krok 0,1A 5,0A 7.7 Wprowadzanie lub zmiana hasła Uwaga: Jeśli chcemy zabronić dostępu do zmian nastaw, moŝemy wprowadzić trzycyfrowe hasło. Hasło pozwala na dostęp do podglądu nastaw, nie daje jednak moŝliwości ich zmiany. I> (0,4 40)A; krok 0,1A 1,5A Ip> (0,4 40)A; krok 0,1A 1,2A W przypadku, gdy hasło zostało zapomniane, moŝliwe jest uzyskanie hasła producenta przez telefoniczny kontakt: tel. (074) lub 511. P xxxxx51. Wersja od (2 200)A (ABE)* Nastawa progu działania Zakres nastaw Nastawa fabryczna I>> (2 200)A; krok 0,1A 25,0A I> (2 200)A; krok 0,1A 7,5A Wybranie hasła 000 jest jednoznaczne z brakiem ochrony nastaw. Fabrycznie ustawione hasło Wprowadzenie hasła przy uprzednim braku zabezpieczenia hasłem (hasło ustawione 000 ). Przejść do trybu pracy OFF-LINE (patrz punkt 6.2b) Ip> (2 200)A; krok 0,1A 6,0A Wybrać w menu i wcisnąć Zabezpieczenie ziemnozwarciowe Io> P xxxx0x1. Ion=1A (BCE)* Wprowadzić nowe hasło poprzez zmianę aktualnie migającej cyfry za pomocą klawiszy, Nastawa progu działania Zakres nastaw Nastawa fabryczna Io> (0,01 1,00)A; krok 0,01A 0,02A Io>> (0,01 1,00)A; krok 0,01A 0,10A P xxxx1x1. Ion=5A (BE)* wersja specjalna Nastawa progu działania Zakres nastaw Nastawa fabryczna Io> (0,05 5,00)A; krok 0,01A 0,10A Io>> (0,05 5,00)A; krok 0,01A 0,50A Ustawioną cyfrę zatwierdza się klawiszem. Przejść do trybu pracy ON-LINE (patrz punkt 6.2 e) Po powyŝszych działaniach zmiana nastaw lub konfiguracja wymaga wprowadzenia hasła Zmiana istniejącego hasła: Wybrać w menu i wcisnąć przycisk. W tym momencie nastąpi automatyczne przejście do okna edycji hasła P xxxx4x1. Ion=5A (BE)* Nastawa progu działania Zakres nastaw Nastawa fabryczna Io> (0,1-10,0)A; krok 0,01A 0,40A Io>> (0,1 10,0)A; krok 0,01A 1,00A. Wprowadzić dotychczasowe hasło. Po wprowadzeniu odpowiedniej wartości i wciśnięciu klawisza, przejść do trybu pracy OFF-LINE (patrz punkt 6.2.b) a następnie do okna edycji hasła. Wcisnąć klawisz w celu edycji nowego hasła. Wprowadzić nowe hasło i zatwierdzić klawiszem Przejść do trybu pracy ON-LINE (patrz punkt 6.2 e) Zmiana nastaw lub konfiguracji przekaźnika zabezpieczonego hasłem. 13

14 KaŜdorazowa próba ustawienia trybu pracy OFF-LINE przekaźnika zabezpieczonego hasłem, powoduje automatyczne przejście do okna edycji hasła hasło i wcisnąć przycisk. NaleŜy wprowadzić prawidłowe. Nastąpi automatyczny powrót do okna. Jeśli wprowadzone hasło było błędne, kaŝda następna próba zmiany trybu pracy przekaźnika powodować będzie ponowny powrót do okna edycji hasła. 8. Sygnalizacje świetlne Funkcje sygnalizacji świetlnej pełnią diody LED oznaczone: I>>, I>, Ip>, Io>, PTC, ZZ, L1, L2, L3, [ka], [s] oraz wyświetlacz. Świecenie diod LED jest podtrzymywane do momentu skasowania, chyba Ŝe odpowiednie zabezpieczenie zostało ustawione na sygnalizację. W tym przypadku diody gasną po zaniku pobudzenia. Dioda I>> świeci: światłem ciągłym zadziałanie zabezpieczenia zewnętrznego ZZ (stan wysoki na wejściu dwustanowym przypisanym do funkcji zabezpieczenia zewnętrznego ZZ). Dioda L1 świeci: gdy na wyświetlaczu jest wyświetlana wartość prądu w fazie L1. Dioda L2 świeci: gdy na wyświetlaczu jest wyświetlana wartość prądu w fazie L2. Dioda L3 świeci: gdy na wyświetlaczu jest wyświetlana wartość prądu w fazie L3. Dioda [ka] świeci: gdy na wyświetlaczu jest wyświetlana wartość prądu w kiloamperach. Zgaszenie diody [ka] oznacza wyświetlanie wartości prądu w amperach Dioda [s] świeci: gdy na wyświetlaczu jest wyświetlana nastawa czasu w sekundach. Jednoczesne pulsowanie diod LED I>>, I>, Ip>, Io>, PTC, ZZ oznacza pracę przekaźnika w trybie OFF-LINE. Brak wyświetlania jakichkolwiek informacji na wyświetlaczu oznacza brak napięcia pomocniczego Vx lub uszkodzenie P111. pulsującym światłem - pobudzenie zabezpieczenia I>>, światłem ciągłym zadziałanie I>> (pobudzenie przez czas dłuŝszy niŝ nastawiony czas opóźnienia). Dioda I> świeci: pulsującym światłem - pobudzenie zabezpieczenia I>, światłem ciągłym zadziałanie I> (pobudzenie przez czas dłuŝszy niŝ nastawiony czas opóźnienia). Dioda Ip> świeci: pulsującym światłem - pobudzenie zabezpieczenia Ip>, światłem ciągłym zadziałanie Ip> (pobudzenie przez czas dłuŝszy niŝ nastawiony czas opóźnienia). Dioda Io> świeci: pulsującym światłem - pobudzenie zabezpieczenia Io> lub Io>>, światłem ciągłym zadziałanie Io> lub Io>> (pobudzenie przez czas dłuŝszy niŝ nastawiony czas opóźnienia). Dioda PTC świeci: światłem ciągłym zadziałanie PTC (rezystancja obwodu przyłączonego do zacisków T1-T2 przekracza wartość progową). Dioda ZZ świeci: 9. Rejestr wyłączeń Rejestr wyłączeń prezentowany jest w kolumnach:,,. MoŜliwy jest odczyt przyczyn 3 ostatnich wyłączeń, jak równieŝ wartości prądów w poszczególnych fazach oraz prądu ziemnozwarciowego podczas tych wyłączeń. 9. Kasowanie stanów zadziałania zabezpieczeń. Gdy zanik napięcia pomocniczego Vx nastąpi po zadziałaniu danego zabezpieczenia, po ponownym załączeniu napięcia Vx, diody LED będą świecić jeśli odpowiadające im zabezpieczenie było ustawione na wyłączenie. 14

15 Uwaga: Jeśli dane zabezpieczenie było ustawione na sygnalizację, a pobudzenie ciągle występowało w chwili zaniku napięcia Vx, odpowiednie diody LED będą takŝe świecić. RównieŜ przekaźniki wykonawcze, w zaleŝności od ich konfiguracji, odtworzą swój stan związany z zadziałaniem zabezpieczenia przed zanikiem napięcia Vx. A mianowicie: P1 jeśli skonfigurowany na sterowanie stycznikiem w klasycznym układzie, P2 lub P3 jeśli skonfigurowane na podtrzymanie oraz zadziałanie zabezpieczeń. W przypadku gdy P2/P3 skonfigurowane na sygnalizację a pobudzenie nie ustąpiło przed zanikiem napięcia Vx, ich stan będzie takŝe odtworzony. Kasowanie diod sygnalizacyjnych LED: I>>, I>, Ip>, Io>, PTC, ZZ lub przekaźników, których zadziałanie jest podtrzymywane jest moŝliwe jeśli ustała przyczyna ich zadziałania. Uwaga: JeŜeli zabezpieczenie ustawione na sygnalizację zadziałało, zaświecając odpowiednią diodę sygnalizacyjną, następnie odwzbudziły się jego kryteria (brak pobudzenia) następuje zgaśnięcie odpowiedniej diody LED. MoŜliwe są następujące opcje kasowania diod sygnalizujących stan zabezpieczeń działających na wyłącz oraz przekaźników, których zadziałanie jest podtrzymywane: chwilowe zwarcie zacisków S1-S2, jeŝeli wejście S1-S2 jest przypisane do funkcji kasowania (konfiguracja wejścia S1-S2 w tryb 0 ); kasowanie z klawiatury. NaleŜy naciskać kolejno przycisk do momentu pojawienia się okna, po czym wcisnąć przycisk ; kasowanie poprzez łącze komunikacyjne RS485 (BCE)* komendą kasowanie w protokole MODBUS RTU. 15

16 POMIARY REJESTR WYŁĄCZEŃ PrzetęŜeniowe I> Pomiar I [A] ( L1 ) Pomiar I [A] ( L2 ) Pomiar I [A] ( L3 ) Przyczyna wyłączenia Rejestr I [A] ( L1 ) Pomiar Io [A] Rejestr I [A] ( L2 ) Rejestr I [A] ( L3 ) Rejestr Io [A] LEGENDA MoŜliwość odczytu oraz kasowanie (Clr) Wersja A, B, E MoŜliwość edycji Wersja B, E Wersja E Rys. 5 Sposób poruszania się w menu P111 Zwarciowe I>>> NASTAWY ZABEZPIECZEŃ PrzeciąŜeniowe Ip> Ziemnozwarciowe (1-szy stopień) Io> Ziemnozwarciowe (2-gi stopień) Io>> Temperaturowe PTC Zabezpieczenie zewnętrzne KONFIGURACJA Ogólne parametry Konfiguracje WE/WY Rodzaj zabezp. Wybór charakterystyki działania Nastawy prądów Konfigur. bieŝącego trybu pracy Wybór aktywnego banku nastaw Czas opóźn. zmiany aktywnej grupy Nastawy czasów Przekł. prądów fazowych Przekł. Io Załączenie oraz konfiguracja działania zabezp. Adres przekaźn. dla RS485 Predkość transmisji dla RS485 Format danych w Modbus (RS485) Edycja hasła Konfig. przekaźn. P1 Konfig. przekaźn. P2 Wybór trybu działania P2 Konfig. przekaźn. P3 Wybór trybu działania P3 Konfig. przekaźn. P4 Konfiguracj a wejścia S1-S2 Konfiguracj a wejścia T1-T2 Konfiguracj a wejścia V1-C Konfiguracj a wejścia V2-C Identyfikacja przekaźnika 16

17 10. Dane Techniczne Zgodność z normami i dyrektywami PN-93/E-88620; IEC Dyrektywa EMC Unii Europejskiej 89/336/EEC Dyrektywa Niskonapięciowa Unii Europejskiej 73/23/EEC Odległości izolacyjne Zgodnie z IEC grupa C Kompatybilność Elektromagnetyczna (EMC) Emisja Zakłócenia wypromieniowane i zakłócenia przewodzące EN 55011:1991 klasa A Odporność Wyładowanie elektrostatyczne ESD: EN ; poziom 3 Pole elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej: EN ; poziom 2 Pole elektromagnetyczne radiotelefonów cyfrowych: ENV 50204; poziom 3 Szybkozmienne zakłócenia przejściowe: EN ; poziom 3 Udary: EN ; poziom 3 Zakłócenia impulsowe, oscylacyjne tłumione: IEC ; poziom 3 Zapady i zaniki napięcia: EN Zakłócenia radio-elektryczne przewodzone: EN ; poziom 3 Izolacja elektryczna Próba wytrzymałości napięciem statycznym: między obwodami: 2kV, 50Hz, 1 min przerwy stykowej: 1kV, 50Hz, 1min Pomiar rezystancji izolacji: >100MΩ Próba wytrzymałości napięciem udarowym: między obwodami: 5 kv, 1,2µs/50µs Wytrzymałość mechaniczna Próba wibracyjna Klasa ostrości 1 Podczas działania: 10 do 60Hz 0,035mm 60 do 150Hz 0,5g Podczas transportu 10 do 150Hz, 1g Udary Klasa ostrości 1 Udary pojedyncze 5gn Udary wielokrotne 15gn Wejścia analogowe Maks. napięcie znamionowe sieci podłączone bezpośrednio do przekaźnika: 1000V AC Znamionowa częstotliwość: Hz Zakres pracy częstotliwości Wejścia prądów fazowych Hz Wejście prądu doziemnego Hz Prądy znamionowe (In): 1A/ 5 A Znamionowe obciąŝenie na fazę: < 0.3 VA dla 5A (In=5A) Wytrzymałość cieplna: (i) ciągła 20A (4xIn dla In=5A) (ii) dla 10s: 150A (30xIn dla In=5A) iii) dla 1s; 500A (100xIn dla In=5A), za wyjątkiem wykonania 7391x1xx5xx dla którego wytrzymałość wejścia doziemnego (Io) wynosi 250A Zabezpieczenia Zakres nastaw dla I>, Ip> Charakterystyki czasowe: (i) NiezaleŜne (DT) (ii) ZaleŜne IEC SI (iii) ZaleŜne IEC VI (iv) ZaleŜne IEC EI Nastawa progu prądowego dla DT: (wersje sprzętowe): (i) 0,4 40,0A (In=1/5A, typowa aplikacja In=1A) (ii) 2,0 200,0A (In=1/5A, typowa aplikacja In=5A) krok nastawy 0,1A Nastawa progu prądowego dla charakterystyki zaleŝnej (wersje sprzętowe): (i) 0,4 4,0A (In=1/5A, typowa aplikacja In=1A) (ii) 2,0 20,0A (In=1/5A, typowa aplikacja In=5A) krok nastawy 0.1A 1) Ograniczenie do 0.1 x wartość maksymalna DT jest związane z koniecznością realizacji pomiaru prądu 10xpowyŜej wartości nastawy Uwaga: W menu moŝna nastawić większe wartości jeśli wykorzystywany jest próg I>> tzn. 0,4-40A lub 2,0 to 20A. Nastawa czas opóźnienia DT/TMS: 0,02-99,90 s Rekomendowana nastawa TMS: 0,02-1,20 Zakres nastaw dla I>> Nastawa progu prądowego dla DT: (wersje sprzętowe): (i) 0,4 40,0A (In=1/5A, typowa aplikacja In=1A) (ii) 2,0 200,0A (In=1/5A, typowa aplikacja In=5A) krok nastawy 0,1A Nastawa czas opóźnienia DT: 0,02-99,90 s krok nastawy 0,01s Zakres nastaw dla Io>, Io>> Model B, E, F Charakterystyki czasowe: (i) NiezaleŜne (DT) (ii) ZaleŜne IEC SI (iii) ZaleŜne IEC VI (iv) ZaleŜne IEC EI Nastawa progu prądowego dla DT: (wersje sprzętowe): (i) 0,01-1,00 A (In=1/5A, typowa aplikacja In=1A) krok nastawy 0,01A (ii) 0,05-5,00 A (In=1/5A, typowa aplikacja In=5A) krok nastawy 0,01A (iii) 0,1-10,00 A (In=5A) krok nastawy 0,01A (iv) 0,5-40,0A (In=5A) krok nastawy 0,1A tylko obudowa zatablicowa Nastawa progu prądowego dla charakterystyki zaleŝnej (wersje sprzętowe): 17

18 (i) 0,01-0,10 A (In=1/5A, typowa aplikacja In=1A) krok nastawy 0,01A (ii) 0,05-0,50 A (In=1/5A, typowa aplikacja In=5A) krok nastawy 0,01A (iii) 0,1-1,00 A (In=5A) krok nastawy 0,01A (iv) 0,5-4,0A (In=5A) krok nastawy 0,1A tylko obudowa zatablicowa 1) Ograniczenie do 0.1 x wartość maksymalna DT jest związane z koniecznością realizacji pomiaru prądu 10xpowyŜej wartości nastawy Uwaga: W menu moŝna nastawić większe wartości jeśli wykorzystywany jest próg I>> tzn. 0,4-40A lub 2,0 to 20A. Nastawa czas opóźnienia DT/TMS: 0,02-99,90 s krok nastawy 0,01s Rekomendowana nastawa TMS: 0,02-1,20 Uchyby Względny pomiar prądu: - Ip>, I>: 5% - Io>, Io>>, I>>: 10% Bezwzględny pomiar czasu: 10ms+Tw Czas własny Tw: 60ms dla I=2*Inast, gdzie: Inast: wartość nastawy Wejścia dwustanowe Wejście dwustanowe S1-S2, T1-T2: sterowanie zestykiem Wejścia dwustanowe V1-C i V2-C: sposób sterowania: napięciem Vx Moc pobierana przez wejście: 0,6 VA dla Vx=230VAC/DC 0,5VA dla Vx=48VAC/DC Wejście czujników PTC Maks. rezystancja w stanie zimnym: 1500Ω Rezystancja powodująca wyłączenie: Ω Rezystancja powrotu: Ω MoŜliwość szeregowego połączenia do sześciu czujników PTC Interfejs uŝytkownika 4 cyfrowy wyświetlacz LED - klawiatura 5 klawiszy - 6 diod sygnalizacyjnych LED Zasilanie Pomocnicze napięcie zasilania Vx (opcje): 24-48V AC/DC V AC/DC Tolerancja napięcia: 0,8-1,1Vx Pobór mocy: 4,5VA Czas podtrzymania po zaniku zasilania w zaleŝności od napięcia: 230V: AC - 2,2s, DC - 1,3s 110V: AC - 0,6s, DC - 0,3s 24V: AC - 0,03s, DC - 0,02s Wyjścia przekaźnikowe Zdolności łączeniowe przekaźników wykonawczych: Załączanie lub trwale: 5A Wyłączanie: 5A (220V AC, cosϕ=0,4) 0,1A (220V DC, L/R=40ms) Trwałość łączeniowa: 10 5 cykli Trwałość mechaniczna: 10 7 cykli Komunikacja Łącze: RS485 półduplex (2 przewodowy: "TR+", "TR-") Protokół: Modbus RTU Transmisja: 1,2-19,2 kbps Program do nastawiania P111 (oprogramowanie 6.A lub wyŝej) poprzez RS485: MiCOM S1 S&R Modbus, (powyŝej wersji ) (bezpłatny). Do podłączenia z PC niezbędny jest konwerter: RS485 dwu przewodowy /RS232. Do tego celu moŝna zastosować konwerter RS-111 znajdujący się w ofercie ALSTOM Warunki środowiskowe Stopień ochrony: - Obudowa: IP40 - Zaciski: IP20 - Panel przedni (wersja zatablicowa): IP54 Temperatura pracy: (-20-60) C Temperatura przechowywania: (-25-70) C Wilgotność względna: Brak kondensacji lub tworzenia się lodu i szronu 95% przy 40 C prądowymi. 12. Wymagania dotyczące przekładników prądowych Przekaźnik P111 jest przystosowany do współpracy z zewnętrznymi zabezpieczeniowymi przekładnikami Liczba przetęŝeniowa powinna wynosić co najmniej P10 (np. 5VA 5P10, 30VA 10P10, itp.). Moc przekładnika powinna być większa od sumy mocy podanej przy danych technicznych wejść analogowych oraz mocy pobieranej przez obwód prądowy, podłączony do przekaźnika (rezystancja przewodów, zacisków, itp.). Przy wykorzystywaniu zakresów powyŝej 10In naleŝy dobrać przekładnik o większej mocy znamionowej, niŝ to wynika z obliczeń tak, aby liczba przetęŝeniowa przy rzeczywistym obciąŝeniu była dostateczna (większa od maksymalnej wartości nastawy). Obudowa Przystosowana do montaŝu zatrzaskowego na szynie 35mm lub do montaŝu zatablicowego. Waga ~0,5 kg Zaciski Śrubowe M3 z ochroną przewodu. Maksymalny przekrój przewodów: drut: 4mm 2 linka: 2,5mm 2 18

19 13. Schematy podłączeń Obudowa na szynę DIN 35 mm Wejścia dwustanowe L3 L2 L1 V1 V2 C Vx A1 P3 P4 Wersja C Karta I / O A2 P1 P T1 T2 S1 S2 Wersja B lub C Io RS485 K L + - Wejście dwustanowe stykowe lub PTC Wejście dwustanowe stykowe Wejście Io RS 485 Obudowa zatablicowa IL1 IL2 IL3 Wejścia dwustanowe V1 V2 C Vx A1 P3 P4 Wersja C Karta I / O A2 P1 P T1 T2 S1 S2 Wersja B lub C Io RS485 K L + - Wejście Wejście dwustanowe dwustanowe stykowe stykowe lub PTC Wejście Io RS 485 Rys. 8 Schemat podłączeń 19

20 L1 L2 L3 Wy³¹ cznik W Y ZA PW S1 S2 S1 PZ S2 S1 S AwUp Aw AL V2 V1 C P1 P2 P3 P K L S1 S2 T2 T1 A1 A2 k l RESET Zewrzeæ w przypadku braku czujników PTC PTC Zewrzeæ w przypadku braku zabezpieczenia temperaturowego TK II TK "RESET" - Kasowanie sygnalizacji zadzia³ania zabezpieczeñ "PW " - Przycisk wy³¹ czaj¹ cy wy³¹ cznik "PZ" - Przycisk za³¹ czaj¹ cy wy³¹ cznik "Aw" - Sygnalizacja zadzia³ania zabezpieczeñ "AL" - Sygnalizacja alarmu (brak Vx) lub ostrze enia (Up) Rys.9 Przykładowy schemat połączeń dla modelu C z wyłącznikiem 20

Uniwersalny Zespół Zabezpieczeń Nadprądowych MiCOM P111

Uniwersalny Zespół Zabezpieczeń Nadprądowych MiCOM P111 Uniwersalny Zespół Zabezpieczeń Nadprądowych MiCOM P111 Wersja 7C Dla modelu G Instrukcja obsługi Nadprądowe Zabezpieczenie Ziemnozwarciowe MiCOM P111 Model G (RIgTx-210) Instrukcja obsługi Uwaga: Wszystkie

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny Zespół Zabezpieczeń Nadprądowych MiCOM P111

Uniwersalny Zespół Zabezpieczeń Nadprądowych MiCOM P111 Uniwersalny Zespół Zabezpieczeń Nadprądowych MiCOM P111 Wersja 7C Dla modelu H Instrukcja obsługi P111 model H Zabezpieczenie Ziemnozwarciowe Nadprądowe, Kierunkowe i Admitancyjne Instrukcja obsługi Uwaga:

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA. Przekaźnik ziemnozwarciowy nadprądowo - czasowy ZEG-E EE

KARTA KATALOGOWA. Przekaźnik ziemnozwarciowy nadprądowo - czasowy ZEG-E EE Przekaźnik ziemnozwarciowy nadprądowo - czasowy ZEG-E EE426007.01 CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Zastosowanie Przekaźnik ziemnozwarciowy, nadprądowo-czasowy, typu RIoT-400, przeznaczony jest do stosowania w układach

Bardziej szczegółowo

RIT-430A KARTA KATALOGOWA PRZEKAŹNIK NADPRĄDOWO-CZASOWY

RIT-430A KARTA KATALOGOWA PRZEKAŹNIK NADPRĄDOWO-CZASOWY PRZEKAŹNIK NADPRĄDOWO-CZASOWY Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis: 00 48 32 327 14 57 e-mail: poczta@kessa.com.pl,

Bardziej szczegółowo

PRZEKA NIK ZIEMNOZWARCIOWY NADPR DOWO-CZASOWY KARTA KATALOGOWA

PRZEKA NIK ZIEMNOZWARCIOWY NADPR DOWO-CZASOWY KARTA KATALOGOWA PRZEKA NIK ZIEMNOZWARCIOWY NADPR DOWO-CZASOWY CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Zastosowanie Przekaźnik ziemnozwarciowy, nadprądowo-czasowy, typu, przeznaczony jest do stosowania w układach elektroenergetycznej automatyki

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIK ZIEMNOZWARCIOWY

PRZEKAŹNIK ZIEMNOZWARCIOWY PRZEKAŹNIK ZIEMNOZWARCIOWY Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis: 00 48 32 327 14 57 e-mail: poczta@kessa.com.pl, www.kessa.com.pl

Bardziej szczegółowo

TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY

TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis: 00 48 32 327 14 57 e-mail: poczta@kessa.com.pl,

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie Trójfazowych Silników nn z Funkcjami Komunikacyjnymi. MiCOM P211. Firmware 6.F. Instrukcja obsługi

Zabezpieczenie Trójfazowych Silników nn z Funkcjami Komunikacyjnymi. MiCOM P211. Firmware 6.F. Instrukcja obsługi Zabezpieczenie Trójfazowych Silników nn z Funkcjami Komunikacyjnymi MiCOM P211 Firmware 6.F Instrukcja obsługi Zabezpieczenie Trójfazowych Silników nn MiCOM P211 Instrukcja obs³ugi Uwaga: Wszystkie czynnoœci

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Przekaźnik kontroli ciągłości obwodów wyłączających typu RCW-3 - schemat funkcjonalny wyprowadzeń.

Rys. 1. Przekaźnik kontroli ciągłości obwodów wyłączających typu RCW-3 - schemat funkcjonalny wyprowadzeń. ZASTOSOWANIE. Przekaźnik RCW-3 przeznaczony jest do kontroli ciągłości obwodów wyłączających i sygnalizacji jej braku. Przekaźnik może kontrolować ciągłość w jednym, dwóch lub trzech niezależnych obwodach

Bardziej szczegółowo

Zakres pomiar. [V] AC/DC AC/DC AC/DC AC/DC AC/DC AC

Zakres pomiar. [V] AC/DC AC/DC AC/DC AC/DC AC/DC AC 25 Elektroniczny Pomiarowy Przekaźnik Nad - lub Podnapięciowy REx-11 Przekaźnik jednofunkcyjny o działaniu bezzwłocznym Napięcie pomiarowe jest równocześnie napięciem zasilającym Możliwość zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

izaz100 2 / 8 K A R T A K A T A L O G O W A

izaz100 2 / 8 K A R T A K A T A L O G O W A izaz100 2 / 8 K A R T A K A T A L O G O W A Zastosowanie Urządzenia izaz100 to seria cyfrowych przekaźników zabezpieczeniowych, jednofunkcyjnych, bez opcji komunikacji, o maksymalnie trzech wejściach pomiarowych.

Bardziej szczegółowo

RT-4 PRZEKAŹNIK CZASOWY KARTA KATALOGOWA

RT-4 PRZEKAŹNIK CZASOWY KARTA KATALOGOWA PRZEKAŹNIK CZASOWY KARTA KATALOGOWA 1. Zastosowa. Przekaźniki czasowe serii RT-4... przeznaczone są do stosowania jako elementy opóźniające w układach automatyki i zabezpieczeń. 2. Budowa. Przekaźniki

Bardziej szczegółowo

ZEG-E. Zabezpieczenie ziemnozwarciowe

ZEG-E. Zabezpieczenie ziemnozwarciowe ZEG-ENERGETYKA Sp. z o. o. 43-100 Tychy, ul. Biskupa Burschego 7 tel. (032) 327-14-58; tel./fax (032) 327-00-32 e-mail: zeg-e@zeg-energetyka.com.pl Zabezpieczenie ziemnozwarciowe RIoK-442 ZEG-E EE 426078

Bardziej szczegółowo

1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA

1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA 1. ZASTOSOWANIE PS-1 służy do optycznej sygnalizacji zadziałania zabezpieczeń, a także sygnalizuje awarię i zakłócenie w pracy urządzeń elektroenergetycznych. Sygnalizacja zapewnia personelowi precyzyjną

Bardziej szczegółowo

RPz-410 KARTA KATALOGOWA PRZEKAŹNIK MOCY ZWROTNEJ

RPz-410 KARTA KATALOGOWA PRZEKAŹNIK MOCY ZWROTNEJ KARTA KATALOGOWA PRZEKAŹNIK MOCY ZWROTNEJ RPz-410 Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis: 00 48 32 327 14 57 e-mail: poczta@kessa.com.pl,

Bardziej szczegółowo

- kasowanie (naciśnięcie obu przycisków) Przekaźnik sygnalizuje stan pracy za pomocą trzech kolorowych diod LED, których znaczenie jest następujące:

- kasowanie (naciśnięcie obu przycisków) Przekaźnik sygnalizuje stan pracy za pomocą trzech kolorowych diod LED, których znaczenie jest następujące: ZASTOSOWANIE. Przekaźnik RT-22 przeznaczony jest do stosowania w obwodach automatyki i zabezpieczeń jako programowalny element opóźniający. Umożliwia realizację czterech trybów pracy: 1. OZ - opóźnienie

Bardziej szczegółowo

I. DANE TECHNICZNE II. INSTRUKCJA UśYTKOWANIA... 4

I. DANE TECHNICZNE II. INSTRUKCJA UśYTKOWANIA... 4 Sterownik CU-210 I. DANE TECHNICZNE... 2 1 Opis elementów sterujących i kontrolnych...2 2 Budowa... 3 3 Dane znamionowe... 3 II. INSTRUKCJA UśYTKOWANIA... 4 1 Opis działania... 4 1.1 Załączenie i wyłączenie

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY

PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY KARTA KATALGWA PREKAŹNIK NAPIĘCIW-CASWY ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 e-mail: poczta@kessa.com.pl, www.kessa.com.pl KARTA KATALGWA Przekaźnik napięciowo

Bardziej szczegółowo

TIH10A4X nadzór prądu w jednej fazie

TIH10A4X nadzór prądu w jednej fazie 4 TIH10A4X nadzór prądu w jednej fazie nadzór nad przebiegiem prądu w jednej fazie, tzn. nad jego maksymalną wartością trzy zakresy pomiarowe możliwość wyboru położenia styków przekaźnika wykonawczego

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik sygnalizacyjny typu PS-1

Przekaźnik sygnalizacyjny typu PS-1 Przekaźnik sygnalizacyjny typu PS-1 Zastosowanie Przekaźnik sygnalizacyjny PS-1 przeznaczony jest do użytku w układach automatyki i zabezpieczeń. Urządzenie umożliwia wizualizację i powielenie jednego

Bardziej szczegółowo

Instytut Tele- i Radiotechniczny WARSZAWA. Sygnalizator przepływu prądu zwarcia

Instytut Tele- i Radiotechniczny WARSZAWA. Sygnalizator przepływu prądu zwarcia Instytut Tele- i Radiotechniczny WARSZAWA Sygnalizator przepływu prądu zwarcia SPPZ 21.3 Instrukcja użytkowania (wersja 3) WARSZAWA 2013 Zastrzega się prawo zmian w urządzeniu Instytut Tele- i Radiotechniczny

Bardziej szczegółowo

Strona PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE Typ RMT 1 próg roboczy. Wbudowany toroidalny przekładnik prądowy. Strona 16-3

Strona PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE Typ RMT 1 próg roboczy. Wbudowany toroidalny przekładnik prądowy. Strona 16-3 Strona - Strona -3 Strona -3 PRZEKŹNIKI DO MONTŻU TBLICOWEGO Typ RD próg roboczy. tawiany próg wyłączania IΔn i czas zadziałania. PRZEKŹNIKI DO MONTŻU TBLICOWEGO Typ RD progi robocze. tawiany próg wyłączania

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Przekaźnik kontroli ciągłości obwodów wyłączających typu RCW-3 - schemat funkcjonalny wyprowadzeń.

Rys. 1. Przekaźnik kontroli ciągłości obwodów wyłączających typu RCW-3 - schemat funkcjonalny wyprowadzeń. ZASTOSOWANIE. RCW-3 Przekaźnik RCW-3 przeznaczony jest do kontroli ciągłości obwodów wyłączających i sygnalizacji jej braku. Przekaźnik może kontrolować ciągłość w jednym, dwóch lub trzech niezależnych

Bardziej szczegółowo

Regulator napięcia transformatora

Regulator napięcia transformatora Regulator napięcia transformatora Zastosowanie Regulator RNTr-1 Wykorzystywany jest do stabilizacji napięcia na stacjach elektroenergetycznych lub końcach energetycznych linii przesyłowych. Przeznaczony

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE. strona 440

PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE. strona 440 W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE 440 SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE W SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE WSKAŹNIK PRACY SZEROKI ZAKRES CZASOWY 50 ms 100 h

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE. strona 440

PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE. strona 440 PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE 440 SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE W SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE WSKAŹNIK PRACY

Bardziej szczegółowo

ELMAST MASTER 3000 MASTER 4000 ELEKTRONICZNE CYFROWE ZABEZPIECZENIA BIAŁYSTOK SILNIKÓW TRÓJFAZOWYCH NISKIEGO NAPIĘCIA. PKWiU

ELMAST MASTER 3000 MASTER 4000 ELEKTRONICZNE CYFROWE ZABEZPIECZENIA BIAŁYSTOK SILNIKÓW TRÓJFAZOWYCH NISKIEGO NAPIĘCIA. PKWiU ELMAST BIAŁYSTOK MASTER 3000 MASTER 4000 ELEKTRONICZNE CYFROWE ZABEZPIECZENIA SILNIKÓW TRÓJFAZOWYCH NISKIEGO NAPIĘCIA PKWiU 31.20.31 70.92 Dokumentacja techniczno-ruchowa 2 MASTER 3000, MASTER 4000, DOKUMENTACJA

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik sygnalizacyjny PS-1 DTR_2011_11_PS-1

Przekaźnik sygnalizacyjny PS-1 DTR_2011_11_PS-1 Przekaźnik sygnalizacyjny 1. ZASTOSOWANIE Przekaźnik sygnalizacyjny przeznaczony jest do użytku w układach automatyki i zabezpieczeń. Urządzenie umożliwia wizualizację i powielenie jednego sygnału wejściowego.

Bardziej szczegółowo

SERIA 88 Przekaźniki czasowe wielofunkcyjne 8 A. Wielofunkcyjny 11-pinowy Montowany do gniazd serii 90

SERIA 88 Przekaźniki czasowe wielofunkcyjne 8 A. Wielofunkcyjny 11-pinowy Montowany do gniazd serii 90 SERIA SERIA Uniwersalne napięcie zasilania, wielofunkcyjny, montaż panelowy lub w gniazdo Wersje 8 i 11-pinowe Zakresy czasowe od 0.05 s do 100 h 1 po czasie + 1 zestyk natychmiastowy (typ.12) Zacisk do

Bardziej szczegółowo

Ustawiany próg wyłączania IΔn i czas zadziałania. Typ R3D 2 progi robocze. Zewnętrzny toroidalny przekładnik prądowy.

Ustawiany próg wyłączania IΔn i czas zadziałania. Typ R3D 2 progi robocze. Zewnętrzny toroidalny przekładnik prądowy. Str. - Str. -3 Str. -3 WYKONNIE TBLICOWE Typ RD próg roboczy. Zewnętrzny toroidalny przekładnik prądowy. tawiany próg wyłączania IΔn i czas WYKONNIE TBLICOWE Typ RD progi robocze. Zewnętrzny toroidalny

Bardziej szczegółowo

Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat

Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat Opis Moduł sterownika elektronicznego - mikroprocesor ATMEGA128 Dwa wejścia do pomiaru napięcia trójfazowego

Bardziej szczegółowo

RET-350 PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWY KARTA KATALOGOWA

RET-350 PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWY KARTA KATALOGOWA RET-350 PREKAŹNIK NAPIĘCIWY KARTA KATALGWA RET-350 KARTA KATALGWA Przekaźnik napięciowy REt- 350 ASTSWANIE Przekaźniki napięciowe, typu REt-350, przeznaczone są głównie do stosowania w układach automatyki

Bardziej szczegółowo

NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi

NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi 0 Przed rozpoczęciem montażu i eksploatacji uważnie przeczytać instrukcję. Norma: IEC 60947-5-1 NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi 1. Przeznaczenie Przekaźniki utraty i kolejności

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA ZABEZPIECZENIE NADPRĄDOWO-CZASOWE I ZIEMNOZWARCIOWE. RITz-421

KARTA KATALOGOWA ZABEZPIECZENIE NADPRĄDOWO-CZASOWE I ZIEMNOZWARCIOWE. RITz-421 ZABEZPIECZENIE NADPRĄDOWO-CZASOWE I ZIEMNOZWARCIOWE CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Zastosowanie Zabezpieczenie nadprądowo-czasowe i ziemnozwarciowe jest przeznaczone do stosowania w układach elektroenergetycznej

Bardziej szczegółowo

Przekaźnika sygnalizacyjnego PS-1

Przekaźnika sygnalizacyjnego PS-1 Instrukcja do oprogramowania ENAP Przekaźnika sygnalizacyjnego PS-1 Do przekaźnika sygnalizacyjnego PS-1 dołączone jest oprogramowanie umożliwiające konfigurację urządzenia, rejestrację zdarzeń oraz wizualizację

Bardziej szczegółowo

Automatyka SZR. Korzyści dla klienta: [ Zabezpieczenia ] Seria Sepam. Sepam B83 ZASTOSOWANIE UKŁADY PRACY SZR

Automatyka SZR. Korzyści dla klienta: [ Zabezpieczenia ] Seria Sepam. Sepam B83 ZASTOSOWANIE UKŁADY PRACY SZR 1 Automatyka SZR Sepam B83 ZASTOSOWANIE Sepam B83 standard / UMI Konieczność zachowania ciągłości dostaw energii elektrycznej do odbiorców wymusza na jej dostawcy stosowania specjalizowanych automatów

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWY

PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWY KARTA KATALGWA KARTA KATALGWA PREKAŹNIK NAPIĘCIWY PREKAŹNIK NAPIĘCIWY Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis: 00 48 32

Bardziej szczegółowo

SERIA 85 Miniaturowy przekaźnik czasowy 7-10 A. 2 zestyki przełączne 10 A Zasilanie AC/DC bez polaryzacji Montowany do gniazd serii 94

SERIA 85 Miniaturowy przekaźnik czasowy 7-10 A. 2 zestyki przełączne 10 A Zasilanie AC/DC bez polaryzacji Montowany do gniazd serii 94 SERIA Miniaturowy przekaźnik czasowy 7-10 A SERIA Przekaźnik czasowy.02-2 zestyki przełączne 10 A.03-3 zestyki przełączne 10 A.04-4 zestyki przełączne 7 A Wielofunkcyjny Siedem zakresów czasowych od 0.05

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Schemat blokowy rejestratora ZRZ-28

Rys. 1. Schemat blokowy rejestratora ZRZ-28 Rys. 1. Schemat blokowy rejestratora ZRZ-28 Rys. 2. Widok wyświetlacza LCD zgłoszenie alarmu. 1. pole daty Mm-Dz, gdzie Mm-miesiąc, Dz-dzień 2. pole godziny GG:MM:SS, gdzie GG-godziny, MM-minuty, SS-sekundy

Bardziej szczegółowo

Seria 85 - Miniaturowy przekaźnik czasowy, 7-10A Funkcje

Seria 85 - Miniaturowy przekaźnik czasowy, 7-10A Funkcje Seria - Miniaturowy przekaźnik czasowy, - 0A Funkcje.0.0.0 Przekaźnik czasowy montowany do gniazd serii, lub zestyki przełączne zakresów czasowych od 0,0s do 00h Zakres czasu i funkcje wybierane przełącznikami

Bardziej szczegółowo

--Automat do klatek schodowych. --Krokowy przekaźnik czasowy

--Automat do klatek schodowych. --Krokowy przekaźnik czasowy SERA SERA Wielofunkcyjny automat do klatek schodowych 1 Z 16 A szerokość 17.5 mm Typ.01 --8 funkcji --Ostrzeganie przed końcem upływu czasu Typ.71 --3 funkcje Zakres czasowy od 30 s do 20 min Załączenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Neuron Cyfrowy (2-2 P) Data publikacji luty 2010 Nr katalogowy DIQx-22P-00

Instrukcja obsługi Neuron Cyfrowy (2-2 P) Data publikacji luty 2010 Nr katalogowy DIQx-22P-00 Strona 2 z 10 Spis treści 1 Charakterystyka ogólna... 3 2 Zastosowanie... 4 3 Schemat podłączenia... 4 4 Parametry techniczne... 6 5 Przykładowe zastosowania... 7 6 Prawidłowe zachowanie ze zuŝytym sprzętem

Bardziej szczegółowo

SERIA RR Szybki moduł przekaźnikowy 8 A

SERIA RR Szybki moduł przekaźnikowy 8 A SERIA SERIA Szybki moduł przekaźnikowy.14 do montażu na szynę DIN 14 35 mm (EN 60715).24 do montażu w 11-pinowym gnieździe typu 90.21 4 zestyki przełączne lub 3 zestyki zwierne + 1 zestyk przełączny Napięcie

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik automatyki samoczynnego załączenia rezerwy zasilania SZR-MI

Przekaźnik automatyki samoczynnego załączenia rezerwy zasilania SZR-MI Przekaźnik automatyki samoczynnego załączenia rezerwy zasilania SZR-MI 1. ZASTOSOWANIE Urządzenie SZR-MI służy do samoczynnego załączania rezerwy zasilania w rozdzielniach 400/230V. Urządzenie jest przeznaczone

Bardziej szczegółowo

RCN-301 PRZEKAŹNIK KONTROLI CIĄGŁOŚCI NAPIĘCIOWYCH OBWODÓW LICZNIKOWYCH KARTA KATALOGOWA

RCN-301 PRZEKAŹNIK KONTROLI CIĄGŁOŚCI NAPIĘCIOWYCH OBWODÓW LICZNIKOWYCH KARTA KATALOGOWA PRZEKAŹNIK KONTROLI CIĄGŁOŚCI NAPIĘCIOWYCH OBWODÓW LICZNIKOWYCH CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Zastosowanie Przekaźnik podprądowy do kontroli prądu w napięciowych obwodach układów pomiarowych, przeznaczony do

Bardziej szczegółowo

55.34T. SERIA 55 Przekaźniki kolejowe 7 A. 4 polowy przekaźnik 7A, montaż do gniazd

55.34T. SERIA 55 Przekaźniki kolejowe 7 A. 4 polowy przekaźnik 7A, montaż do gniazd SERIA Przekaźniki kolejowe 7 A SERIA 4 polowy przekaźnik 7A, montaż do gniazd.34t Spełnia wymogi EN 445-2:2013 (odporność na ogień), EN 61373 (odporność na wibracje i wstrząsy, kategoria 1, klasa B), EN

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TERMOSTATU DWUSTOPNIOWEGO z zwłok. oką czasową Instrukcja dotyczy modelu: : TS-3

INSTRUKCJA TERMOSTATU DWUSTOPNIOWEGO z zwłok. oką czasową Instrukcja dotyczy modelu: : TS-3 INSTRUKCJA TERMOSTATU DWUSTOPNIOWEGO z zwłok oką czasową Instrukcja dotyczy modelu: : TS-3 Termostat dwustopniowy pracuje w zakresie od -45 do 125 C. Nastawa histerezy do 51 C (2x25,5 C ) z rozdzielczością

Bardziej szczegółowo

Wersja 2008-02-26 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA AUTOMATU DO SAMOCZYNNEGO ZAŁĄCZANIA ZASILANIA TYPU PPBZ210SZR

Wersja 2008-02-26 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA AUTOMATU DO SAMOCZYNNEGO ZAŁĄCZANIA ZASILANIA TYPU PPBZ210SZR Wersja 2008-02-26 DOKUMETACJA TECHICZO-RUCHOWA AUTOMATU DO SAMOCZYEGO ZAŁĄCZAIA ZASILAIA TYPU PPBZ210SZR 1 1. Spis treści 1. Spis treści... 1 2. Zastosowanie... 3 3. Dane o kompletności... 3 4. Dane techniczne...

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 14 DTR Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: +48 (32)

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 14 DTR Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: +48 (32) HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: +48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 14 DTR Katowice, 2001 r. 1 1. Wstęp. Przekażnik elektroniczny RTT-14

Bardziej szczegółowo

Sterownik przekaźników S4P-01

Sterownik przekaźników S4P-01 EL-TEC Sp. z o.o. ul. Wierzbowa 46/48 93-133 Łódź tel: +48 42 663 89 05 fax: +48 42 663 89 04 e-mail: info@el-tec.com.pl http://www.el-tec.com.pl Sterownik przekaźników Dokumentacja Techniczno Ruchowa

Bardziej szczegółowo

ZEG-ENERGETYKA Sp. z o. o Tychy, ul. Biskupa Burschego 7 tel. (032) ; tel./fax (032)

ZEG-ENERGETYKA Sp. z o. o Tychy, ul. Biskupa Burschego 7 tel. (032) ; tel./fax (032) ZEG-ENERGETYKA Sp. z o. o. 43-100 Tychy, ul. Biskupa Burschego 7 tel. (03) 37-14-58; tel./fax (03) 37-00-3 e-mail: zeg-e@zeg-energetyka.com.pl Zabezpieczenie nadprądowo - czasowe RITz-430 WYKONANIE ZEG-E

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA DTR

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA DTR HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: +48 (32) 353 41 31 +48 (32) 601 20 60 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 16 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA DTR Katowice

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE Elektroniczny programowany termostat SCD210E3/A przeznaczony jest do montażu na szynie DIN zajmuje szerokość 4 standardowych modułów. Termostat posiada jedno wyjście przekaźnikowe

Bardziej szczegółowo

ELMAST F F F ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK. PKWiU Dokumentacja techniczno-ruchowa

ELMAST F F F ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK. PKWiU Dokumentacja techniczno-ruchowa ELMAST BIAŁYSTOK F40-5001 F63-5001 F90-5001 ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE DO W E N T Y L A T O R Ó W PKWiU 31.20.31 70.92 Dokumentacja techniczno-ruchowa 2 ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE F40-5001,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Informacja o zgodności. 2. Zastosowanie kaset typu KSR-xx

Spis treści. 1. Informacja o zgodności. 2. Zastosowanie kaset typu KSR-xx Spis treści 1. Informacja o zgodności...2 2. Zastosowanie kaset typu KSR-xx...2 3. Tryby pracy...3 3.1. Tryb standardowy...3 3.2. Tryb współpracy z koncentratorem...3 3.3. Tryb powielania sygnalizacji...3

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy regulator temperatury

Cyfrowy regulator temperatury Cyfrowy regulator temperatury Atrakcyjna cena Łatwa obsługa Szybkie próbkowanie Precyzyjna regulacja temperatury Bardzo dokładna regulacja temperatury Wysoka dokładność wyświetlania wartości temperatury

Bardziej szczegółowo

Szybkie przekaźniki pośredniczące mocne PHU-2 PHU-3 PHU-4

Szybkie przekaźniki pośredniczące mocne PHU-2 PHU-3 PHU-4 Szybkie przekaźniki pośredniczące mocne PHU-2 PHU-3 PHU-4 1 1. ZASTOSOWANIE Przekaźniki wyłączające PHU-2, PHU-3, PHU-4 stosowane są do sterowania cewkami wyłączników mocy. Ich wspólną cechą jest bardzo

Bardziej szczegółowo

ZEG-ENERGETYKA Sp. z o. o. 43-100 Tychy, ul. Biskupa Burschego 7 tel. (032) 327-14-58; tel./fax (032) 327-00-32 e-mail: zeg-e@zeg-energetyka.com.

ZEG-ENERGETYKA Sp. z o. o. 43-100 Tychy, ul. Biskupa Burschego 7 tel. (032) 327-14-58; tel./fax (032) 327-00-32 e-mail: zeg-e@zeg-energetyka.com. ZEG-ENERGETYKA Sp. z o. o. 43-100 Tychy, ul. Biskupa Burschego 7 tel. (032) 327-14-58; tel./fax (032) 327-00-32 e-mail: zeg-e@zeg-energetyka.com.pl Zabezpieczenie częstotliwościowe RFT-451 ZEG-E EE426056.02

Bardziej szczegółowo

MiCOM P849. Urządzenie dodatkowych wejść / wyjść

MiCOM P849. Urządzenie dodatkowych wejść / wyjść Zabezpieczenia Akcesoria 1 MiCOM P849 Urządzenie dodatkowych wejść / wyjść MiCOM P849 jest urządzeniem specjalnie dedykowanym do polepszenia elastyczności stosowanych w aplikacjach sterowania innych przekaźników

Bardziej szczegółowo

46.52T 46.61T. SERIA 46 Przekaźniki kolejowe 8-16 A. Do gniazda lub obwodów drukowanych: Typ 46.52T. Typ 46.61T

46.52T 46.61T. SERIA 46 Przekaźniki kolejowe 8-16 A. Do gniazda lub obwodów drukowanych: Typ 46.52T. Typ 46.61T SERIA Przekaźniki kolejowe 8-16 A SERIA Do gniazda lub obwodów drukowanych: Typ.52T -- 2 zestyki przełączne 8 A Typ.61T -- 1 zestyk przełączny 16 A Spełnia wymogi EN 45545-2:2013 (odporność na ogień),

Bardziej szczegółowo

EMDX 3 system nadzoru

EMDX 3 system nadzoru EMDX 3 liczniki poboru energii na wspornik TH 35 EMDX 3 system nadzoru serwery sieciowe, oprogramowanie, konwerter 0046 83 4120 65 0261 78 0046 89 Dane techniczne str. 205 Pomiar zużycia energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 14W DTR Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32)

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 14W DTR Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 14W DTR Katowice, 2001r. 1 1. Wstęp. Przekażnik elektroniczny RTT-14W

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

OM 100s. Przekaźniki nadzorcze. Ogranicznik mocy 2.1.1

OM 100s. Przekaźniki nadzorcze. Ogranicznik mocy 2.1.1 Ogranicznik mocy Przekaźniki nadzorcze OM 100s Wyłącza nadzorowany obwód po przekroczeniu maksymalnego prądu w tym obwodzie. Przykładem zastosowania jest zabezpieczenie instalacji oświetleniowej klatek

Bardziej szczegółowo

ELMAST F6-3000 S F6-4000 S F16-3000 S F16-4000 S F40-3000 S F40-4000 S F63-3000 S F63-4000 S F90-3000 S F90-4000 S

ELMAST F6-3000 S F6-4000 S F16-3000 S F16-4000 S F40-3000 S F40-4000 S F63-3000 S F63-4000 S F90-3000 S F90-4000 S ELMAST BIAŁYSTOK F6-3000 S F6-4000 S F16-3000 S F16-4000 S F40-3000 S F40-4000 S F63-3000 S F63-4000 S F90-3000 S F90-4000 S ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE DO AGREGATÓW POMPOWYCH T R Ó J F A Z O W

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI / KARTA GWARANCYJNA ESM-1510 REGULATOR TEMPERATURY. wersja 3.1

INSTRUKCJA OBSŁUGI / KARTA GWARANCYJNA ESM-1510 REGULATOR TEMPERATURY. wersja 3.1 INSTRUKCJA OBSŁUGI / KARTA GWARANCYJNA ESM-1510 REGULATOR TEMPERATURY wersja 3.1 1 1. CHARAKTERYSTYKA REGULATORA Regulator temperatury przeznaczony do współpracy z czujnikami rezystancyjnymi PTC, Pt100,

Bardziej szczegółowo

Dodatkowo przekaźniki posiadają zestyk słaby do sygnalizacji zadziałania lub pobudzenia układu rezerwowania wyłączników LRW.

Dodatkowo przekaźniki posiadają zestyk słaby do sygnalizacji zadziałania lub pobudzenia układu rezerwowania wyłączników LRW. 1. ZASTOSOWANIE Przekaźniki wyłączające PHU-2, PHU-3, PHU-4 stosowane są do sterowania cewkami wyłączników mocy. Charakteryzują się bardzo krótkim czasem załączania (poniżej 3ms). Wszystkie przekaźniki

Bardziej szczegółowo

REGULATOR MOCY BIERNEJ

REGULATOR MOCY BIERNEJ REGULATOR MOCY BIERNEJ Computer 6e INSTRUKCJA OBSŁUGI ( M 981 601 / 98C ) (c) CIRCUTOR SA CONVERT Sp. z o.o. 2 Strona 1.- COMPUTER 6e Regulator mocy biernej Computer-8d pozwala na automatyczne sterowanie

Bardziej szczegółowo

StraŜnik mocy RT-MONIT. RAFIKEL Technologie Rafał Maślanka

StraŜnik mocy RT-MONIT. RAFIKEL Technologie Rafał Maślanka StraŜnik mocy RT-MONIT RAFIKEL Technologie Rafał Maślanka Biały Kościół 39/9, 57-100 Strzelin tel. (+4871) 392 66 43 fax (+4871) 392 66 43 e-mail: rafikel@rafikel.pl http:\\www.rafikel.pl 1. WSTĘP. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIKI ZIEMNOZWARCIOWE PRZEKAŹNIKI ZIEMNOZWARCIOWE R1D, R2D, R3D, R4D

PRZEKAŹNIKI ZIEMNOZWARCIOWE PRZEKAŹNIKI ZIEMNOZWARCIOWE R1D, R2D, R3D, R4D PRZEKAŹNIKI ZIEMNOZWARCIOWE UWAGA!! Opisy techniczne i dane podane w tym dokumencie są dokładne i zgodne z naszą najlepszą wiedzą, ale mogą ulec zmianie bez uprzedzenia a zatem nie będzie przyjmowana żadna

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE DANE TECHNICZNE

PRZEZNACZENIE DANE TECHNICZNE 3 PRZEZNACZENIE Kaseta synoptyczna typu S16A(B)-E przeznaczona jest do kontroli wizualnodźwiękowej 16 kanałów wejściowych. Kaseta synoptyczna ma za zadanie informować obsługę o przebiegu procesu technologicznego

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR POZIOMU MRP5 INSTRUKCJA OBSŁUGI

MIKROPROCESOROWY REGULATOR POZIOMU MRP5 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKROPROCESOROWY REGULATOR POZIOMU MRP5 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKROMAD ZAKŁAD AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ mgr inż. Mariusz Dulewicz ul. Królowej Jadwigi 9 B/5 76-150 DARŁOWO tel / fax ( 0 94 ) 314 67 15 www.mikromad.com

Bardziej szczegółowo

SERIA 86 Moduły czasowe

SERIA 86 Moduły czasowe SERIA Moduły czasowe SERIA Moduły czasowe do przekaźników i gniazd.00 - Wielofunkcyjny z uniwersalnym napięciem zasilania.30 - Dwufunkcyjny z uniwersalnym napięciem zasilania Moduły czasowe serii.00 do

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Tablicowy wskaźnik pętli prądowej. Typ: NEF30 MC LPI

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Tablicowy wskaźnik pętli prądowej. Typ: NEF30 MC LPI INSTRUKCJA OBSŁUGI Tablicowy wskaźnik pętli prądowej Typ: NEF30 MC LPI Wejście analogowe prądowe Zasilanie 24V DC Zakres prądowy od 3.6 do 20.4mA Zakres wyświetlania od -1999 do 9999 Łatwy montaż w otworze

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. KONWERTERA USB/RS232 - M-Bus

INSTRUKCJA OBSŁUGI. KONWERTERA USB/RS232 - M-Bus Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON Sp. z o.o. 42-200 Częstochowa, ul. Staszica 8 tel.: 34-361-38-32, 34-366-44-95 tel./fax: 34-324-13-50, 34-361-38-35 e-mail: pozyton@pozyton.com.pl INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA

SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA Spis treści 1. OPIS TECHNICZNY STR. 3 2. ZASADA DZIAŁANIA STR. 5 3. ZDALNY MONITORING STR. 6 4. INTERFEJS UŻYTKOWNIKA

Bardziej szczegółowo

RTx- 132, 133, 134, 135

RTx- 132, 133, 134, 135 Elektroniczne przekaźniki czasowe RTx-132, 133, 134, 135 Schemat wyprowadzeñ RTx- 132, 133, 134, 135 10 (+) 1 11 Un 2 (-) 4 3 8 9 W³aœciwoœci Jednofunkcyjny* RTx-132: (A) opóÿnione za³¹czanie RTx-133:

Bardziej szczegółowo

ELMAST F6-1000 S F16-1000 S F6-1100 S F16-1100 S ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK DO AGREGATÓW POMPOWYCH J E D N O F A Z O W Y C H

ELMAST F6-1000 S F16-1000 S F6-1100 S F16-1100 S ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK DO AGREGATÓW POMPOWYCH J E D N O F A Z O W Y C H ELMAST BIAŁYSTOK F6-1000 S F16-1000 S F6-1100 S F16-1100 S ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE DO AGREGATÓW POMPOWYCH J E D N O F A Z O W Y C H PKWiU 31.20.31 70.92 Dokumentacja techniczno-ruchowa wydanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA GSM-44. Zakład Automatyki Przemysłowej i UŜytkowej MODUS ul. Rączna 22 30-741 Kraków

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA GSM-44. Zakład Automatyki Przemysłowej i UŜytkowej MODUS ul. Rączna 22 30-741 Kraków Zakład Automatyki Przemysłowej i UŜytkowej MODUS ul. Rączna 22 30-741 Kraków tel. 012 650 64 90 GSM +48 602 120 990 fax 012 650 64 91 INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA GSM-44 Kraków 2009 Szybki START Sterowniki

Bardziej szczegółowo

Interfejs analogowy LDN-...-AN

Interfejs analogowy LDN-...-AN Batorego 18 sem@sem.pl 22 825 88 52 02-591 Warszawa www.sem.pl 22 825 84 51 Interfejs analogowy do wyświetlaczy cyfrowych LDN-...-AN zakresy pomiarowe: 0-10V; 0-20mA (4-20mA) Załącznik do instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

Układ Automatyki Rezerwowania Wyłaczników LRW-7

Układ Automatyki Rezerwowania Wyłaczników LRW-7 Układ Automatyki Rezerwowania Wyłaczników LRW-7 Zastosowanie Przekaźnik automatyki LRW-7 przeznaczony jest dla rozdzielni 110 kv z jednym systemem szyn zbiorczych. Łącznik szyn może znajdować się na dowolnym

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia

STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia OPIS: EHC 1 jest mikroprocesorowym sterownikiem nagrzewnic elektrycznych z funkcją regulacji PID. Sterownik umożliwia

Bardziej szczegółowo

Siłowniki sterowane sygnałem analogowym AME 13SU, AME 23SU - funkcja bezpieczeństwa (sprężyna do góry)

Siłowniki sterowane sygnałem analogowym AME 13SU, AME 23SU - funkcja bezpieczeństwa (sprężyna do góry) Siłowniki sterowane sygnałem analogowym - funkcja bezpieczeństwa (sprężyna do góry) Opis AME 13SU Siłowniki z funkcją bezpieczeństwa głównie stosowane są z zaworami VZ (AME 13 SU) lub z zaworami VS, VM

Bardziej szczegółowo

Zasilacz SITOP, 10A, 1/2-fazowy

Zasilacz SITOP, 10A, 1/2-fazowy Zasilacz SITOP, 5A, 1/2-fazowy Zasilacz SITOP, 10A, 1/2-fazowy 6EP1 333-3BA00 6EP1 334-3BA00 Instrukcja obsługi SIEMENS AG ÖSTERREICH, 03.2010 1/5 Zasilacz SITOP, 5A/10A 1/2-fazowy Zasilacz SITOP, 5A,

Bardziej szczegółowo

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY MR - elektronika Instrukcja obsługi HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY Regulator Wilgotności SH-12 MR-elektronika Warszawa 2013 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax 22 834-94-77,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ TABLICY SYNOPTYCZNEJ - MTS42. Aktualizacja 100519

INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ TABLICY SYNOPTYCZNEJ - MTS42. Aktualizacja 100519 INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ TABLICY SYNOPTYCZNEJ - MTS42 Aktualizacja 32-300 Olkusz, ul. Wspólna 9 tel./fax. (32) 754 54 54, 643 18 64 biuro@lep.pl www.lep.pl Strona 2 z 6 1. PRZEZNACZENIE MTS42 - moduł tablicy

Bardziej szczegółowo

MIERNIK STANU IZOLACJI MEG Instrukcja użytkownika CIRCUTOR

MIERNIK STANU IZOLACJI MEG Instrukcja użytkownika CIRCUTOR MIERNIK STANU IZOLACJI MEG-1000 Instrukcja użytkownika CIRCUTOR Miernik stanu izolac ji MEG-1000 1. Spis Treści 1 2. - Wstęp 2 2.1. - Warunki pracy MEG-1000 2 3. - Charakterystyka MEG-1000 3 4. - Montaż

Bardziej szczegółowo

www.revalco.pl MIERNIKI MODUŁOWE

www.revalco.pl MIERNIKI MODUŁOWE MIERNIKI MODUŁOWE MIERNIKI ANALOGOWE ROZMIAR: 3 moduły DIN WYMIENIALNE SKALE 90 amperomierze elektromagnetyczne dla prądu AC amperomierze magnetoelektryczne dla prądu DC mierniki częstotliwości zerowoltomierze

Bardziej szczegółowo

[ Automatyka i Systemy Elektroenergetyczne ] Przekaźniki zabezpieczeniowe / Produkty kontrolno-pomiarowe

[ Automatyka i Systemy Elektroenergetyczne ] Przekaźniki zabezpieczeniowe / Produkty kontrolno-pomiarowe [ Automatyka i Systemy Elektroenergetyczne ] Przekaźniki zabezpieczeniowe / Produkty kontrolno-pomiarowe 2 PRZEKAŹNIKI CZASOWE Typ Funkcje Zakres czasowy Maksymalny błąd nastawy Maksymalny rozrzut Zasilanie

Bardziej szczegółowo

SERIA 10 Wyłączniki zmierzchowe A

SERIA 10 Wyłączniki zmierzchowe A SERA SERA Wyłączniki zmierzchowe do automatycznego sterowania oświetleniem zewnętrznym Zintegrowany czujnik natężenia światła Montaż na słupie lub ścianie.32-2 Z 16 A na styku wyjściowym.41-1 Z 16 A na

Bardziej szczegółowo

STHR-6610 Naścienny przetwornik temperatury i wilgotności

STHR-6610 Naścienny przetwornik temperatury i wilgotności STHR-6610 Naścienny przetwornik temperatury i wilgotności AN-STHR-6610v1_01 Data aktualizacji: 05/2011r. 05/2011 AN-STHR-6610v1_01 1 Spis treści Symbole i oznaczenia... 3 Ogólne zasady instalacji i bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Falownik PWM LFP32 TYP1204

Falownik PWM LFP32 TYP1204 Falownik PWM LFP32 TYP1204 IT - Informacja Techniczna Aktualizacja 050421 www.lep.pl biuro@lep.pl 32-300 Olkusz, ul. Powstańców śląskich 5, tel/fax (32) 754 54 54, 754 54 55, 643 18 64 IT - Informacja

Bardziej szczegółowo

Miernik poziomu cieczy MPC-1

Miernik poziomu cieczy MPC-1 - instrukcja obsługi - (dokumentacja techniczno-ruchowa) Spis treści 1. Przeznaczenie 2. Budowa 3. Zasada działania 4. Dane techniczne 5. Sterowanie i programowanie 6. Oznaczenie i zamawianie 7. Zamocowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA HTC-VR, HTC-VVR-RH, HTC-VVR-T, HTC-VVVR, HTC-VR-P, HTC-VVR-RH-P

SPECYFIKACJA HTC-VR, HTC-VVR-RH, HTC-VVR-T, HTC-VVVR, HTC-VR-P, HTC-VVR-RH-P SPECYFIKACJA HTC-VR, HTC-VVR-RH, HTC-VVR-T, HTC-VVVR, HTC-VR-P, HTC-VVR-RH-P Naścienny przetwornik CO2 z ustawianym progiem przekaźnikowym oraz pomiarem temperatury i wilgotności powietrza 2016-02-22 HOTCOLD

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA W-25

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA W-25 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA W-25 Walizka serwisowa Wymuszalnik prądowo-napięciowy W-25 1. ZASTOSOWANIE Walizka serwisowa została zaprojektowana i wyprodukowana na specjalne życzenie grup zajmujących

Bardziej szczegółowo

PANEL RMC 20. INSTRUKCJA obsługi. Ver.1.0/10. UWAGA: Przed podłączeniem panelu dokładnie przeczytaj tą instrukcję. www.ucs.com.pl

PANEL RMC 20. INSTRUKCJA obsługi. Ver.1.0/10. UWAGA: Przed podłączeniem panelu dokładnie przeczytaj tą instrukcję. www.ucs.com.pl ! UWAGA: Przed podłączeniem panelu dokładnie przeczytaj tą instrukcję PANEL RMC 20 INSTRUKCJA obsługi Ver.1.0/10 UCS UNI CONTROL SYSTEM Ul. Kartuska 391A 80-125 Gdańsk, Poland Tel: +48 58 305 19 87 Fax:

Bardziej szczegółowo

MIERNIK PARAMETRÓW SIECI NA SZYNÊ TYPU N27D INSTRUKCJA OBS UGI

MIERNIK PARAMETRÓW SIECI NA SZYNÊ TYPU N27D INSTRUKCJA OBS UGI MIERNIK PARAMETRÓW SIECI NA SZYNÊ TYPU N27D INSTRUKCJA OBS UGI 1 Spis treści 1. PRZEZNACZENIE i budowa miernika... 5 2. ZESTAW MIERNIKA... 6 3. WYMAGANIA PODSTAWOWE, BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA... 6 4.

Bardziej szczegółowo

CZUJNIK POGODOWY WIATROWY CZUJNIK POGODOWY WIATROWO-SŁONECZNY KOMUNIKACJA POPRZEZ RADIO. WindTec WindTec Lux MODELE INSTRUKCJA

CZUJNIK POGODOWY WIATROWY CZUJNIK POGODOWY WIATROWO-SŁONECZNY KOMUNIKACJA POPRZEZ RADIO. WindTec WindTec Lux MODELE INSTRUKCJA CZUJNIK POGODOWY WIATROWY CZUJNIK POGODOWY WIATROWO-SŁONECZNY KOMUNIKACJA POPRZEZ RADIO MODELE WindTec WindTec Lux INSTRUKCJA Instrukcja dotyczy dwóch typów czujników pogodowych: - WindTec: czujnik wiatru

Bardziej szczegółowo

Urządzenie wykonane jest w obudowie aluminiowej przystosowanej do montażu zatablicowego. Wymiary urządzenia przedstawiono na rys.1, 2.

Urządzenie wykonane jest w obudowie aluminiowej przystosowanej do montażu zatablicowego. Wymiary urządzenia przedstawiono na rys.1, 2. 1. ZASTOSOWANIE Urządzenie CSA-16 służy do optycznej i akustycznej sygnalizacji zadziałania zabezpieczeń, oraz sygnalizowanie awarii i zakłóceń w pracy urządzeń elektroenergetycznych. Sygnalizacja zapewnia

Bardziej szczegółowo

ELMAST F S F S F S F S F S F S F S F S ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK

ELMAST F S F S F S F S F S F S F S F S ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK ELMAST BIAŁYSTOK F6-3002 S F 40-4001 S F16-3002 S F63-4001 S F90-4001 S F6-4002 S F 40-5001 S F16-4002 S F63-5001 S F90-5001 S ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE DO AGREGATÓW POMPOWYCH T R Ó J F A Z O W

Bardziej szczegółowo