UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU"

Transkrypt

1 UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Załącznik do procedury nr USZJK-II KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim angielskim FAS-E14-MBLG; FAN-E14-MBLG Wybrane zagadnienia metodologii badań naukowych Selected Problems of Research Methodology 1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW 1.1. Kierunek studiów filologia 1.2. Forma studiów studia stacjonarne i niestacjonarne 1.3. Poziom studiów studia licencjackie pierwszego stopnia 1.4. Profil studiów ogólnoakademicki 1.5. Specjalność filologia angielska 1.6. Jednostka prowadząca przedmiot Instytut Humanistyczny 1.7. Osoba prowadząca przedmiot prof. dr hab. Barbara Sadownik, dr Anna Bąk- Średnicka 1.8. Osoba odpowiedzialna za przedmiot (koordynator) dr Anna Bąk-Średnicka 1.9. Kontakt 2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 2.1. Przynależność do modułu moduł E Dyplomowy obowiązkowy 2.2. Status przedmiotu obowiązkowy 2.3. Język wykładowy angielski/niemiecki/polski 2.4. Semestry, na których realizowany jest przedmiot IV 2.5. Wymagania wstępne brak 3. FORMY, SPOSOBY I METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ 3.1. Formy zajęć wykład, konwersatorium 3.2. Sposób realizacji zajęć zajęcia w pomieszczeniach PWSZ 3.3. Sposób zaliczenia zajęć zaliczenie z oceną 3.4. Metody dydaktyczne dyskusja, multimedialna prezentacja, wykorzystanie środków dydaktycznych 3.5. Wykaz podstawowa Wilczyńska, W., Michońska-Stadnik, A Metodologia badań glottodydaktycznych. Kraków: Avalon.

2 literatury uzupełniająca Grucza, F Zagadnienia metalingwistyki. Lingwistyka jej przedmiot, lingwistyka stosowana. Warszawa: PWN. Stelmaszczyk, P. (red.) Metodologie językoznawstwa. Współczesne tendencje i kontrowersje. Kraków: Lexis. Stelmaszczyk, P. (red.) Metodologie językoznawstwa. Od genu języka do dyskursu. Łodź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. 4. CELE, TREŚCI I EFEKTY KSZTAŁCENIA 4.1. Cele przedmiotu C1 Zapoznanie studentów ze współczesną problematyką badawczą z zakresu glottodydaktyki zorientowanej antropocentrycznie i jej specyfiką metodologiczną wynikająca z multidyscyplinarności C2 Wskazanie na potrzebę umiejętnego doboru metod w rozwiązywaniu problemów w glottodydaktyce i sposobów wnioskowania w oparciu o wyniki uzyskane za ich pomocą Treści programowe 1. Wieloznaczność pojęcia nauki. Poglądy na istotę poznania naukowego. Wybrane pojęcia metodologii ogólnej (problem badawczy /naukowy, tezy/pytania problemowe), metody badań (analiza i synteza, wnioskowanie indukcyjne i dedukcyjne), klasyfikacja i typologia hipotez, zasady ich formułowania, zmienne i ich wskaźniki). 2. Pojęcie paradygmatu nauki. Rodzaje paradygmatów naukowych: indukcjonistyczny, weryfikacjonistyczny, falsyfikacjonistyczny, postmodernistyczny. 3. Dyscypliny naukowe i kryteria ich wyodrębniania. Metodologia nauk humanistycznych a metodologia nauk przyrodniczych. 4. Metodologia nauk humanistycznych a filozofia nauki Karla R. Poppera (hipotetyzm i falsyfikacjonizm). 5. Glottodydaktyka jako nauka analityczno-empiryczna. Przedmiot badań, cele poznawcze, metody badań. Interdyscyplinarność. 6. Klasyfikacja metod naukowych stosowanych w glottodydaktyce. 7. Badania podstawowe (deskryptywno-eksplikatywne) w glottodydaktyce. Konstruowanie modeli w badaniach glottodydaktycznych, ich cechy i funkcje. Teoria jako wynik procedury uogólniającej. 8. Badania stosowane (normatywno-dyrektywne) w glottodydaktyce. 9. Strategie badań empirycznych w glottodydaktyce. Organizacja i etapy badań naukowych: dóbr próby, konstrukcja narzędzi (testy językowe, kwestionariusze, etc.), przebieg badań, analiza (ilościowa/statystyczna) i jakościowa wyników badań. 10. Geneza, istota i znaczenie wybranych metod w glottodydaktyce. a) Badania longitudinalne vs. badania poprzeczne dot. procesu akwizycji języka obcego. b) Badania eksperymentalne vs. badania diagnostyczne. c) Wywiad jako metoda badawcza/ kwestionariusz wywiadu, formalne zasady formułowania pytań kwestionariuszowych, pytania zamknięte i otwarte w sensie logicznym i metodycznym. d) Studium przypadku jako metoda badawcza. e) Metody neuroobrazowania czynnościowego (funkcjonalny rezonans magnetyczny (fmri), emisyjna tomografia pozytronowa (PET)) metody stymulacyjne (TMS) oraz elektro- i magnetofizjologiczne (EEG, CERP cognitive event related potentials), aktualnie stosowane w neuronauce poznawczej ich znaczenie dla badań glottodydaktycznych. 11. Etyka glottodydaktycznych badań naukowych.

3 4.3. Efekty Kod W01 W02 W03 W04 W06 U01 U02 U03 U04 U05 U06 U07 U08 U09 U10 Student, który zaliczył przedmiot Odniesienie do efektów w zakresie WIEDZY: dla kierunku dla obszaru ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk filologicznych w relacji do innych nauk oraz o jej specyfice FIL1A_W01 H1A_W01 przedmiotowej i metodologicznej ma uporządkowaną wiedzę szczegółową w zakresie językoznawstwa języka angielskiego FIL1A_W06 H1A_W04 ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju glottodydaktyki i jej najważniejszych osiągnieciach FIL1A_W08 H1A_W06 zna podstawowe metody badawcze i interpretacyjne mające zastosowanie do tekstów użytkowych, literackich i naukowych FIL1A_W10 H1A_W07 w języku angielskim zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu prawa autorskiego i ochrony własności przemysłowej FIL1A_W12 w zakresie UMIEJĘTNOŚCI: ma umiejętności językowe właściwe dla studiowanej specjalności zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu FIL1A_U01 co najmniej B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego potrafi samodzielnie wyszukiwać, analizować, oceniać FIL1A_U02 i selekcjonować informacje z różnych źródeł potrafi właściwie korzystać ze zdobytej wiedzy przedmiotowej w celu formułowania i analizy problemów oraz FIL1A_U03 w celu uzasadniania swoich wyborów potrafi rozpoznawać i oceniać procesy i zjawiska językowe, literackie i kulturowe na podstawie uzyskanej wiedzy i z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi FIL1A_U04 wykorzystywanych w badaniach filologicznych oraz/lub w badaniach interdyscyplinarnych potrafi refleksyjnie odnosić się do własnych prac pisemnych i wypowiedzi ustnych i potrafi je modyfikować pod kontrolą FIL1A_U05 wykładowcy/opiekuna naukowego potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych zjawisk językowych, literackich, kulturowych, społecznych i in. FIL1A_U06 potrafi merytorycznie i fachowo argumentować oraz formułować wnioski z wykorzystaniem poglądów innych autorów w języku angielskim potrafi porozumiewać się z innymi specjalistami/filologami w języku angielskim i w języku polskim, z wykorzystaniem tradycyjnych i multimedialnych środków komunikacji, w odniesieniu do kolejnego/dodatkowego języka obcego uzupełniającego specjalizację wymagane jest osiągnięcie poziomu B2 ESOKJ posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku angielskim oraz w języku polskim potrafi w języku angielskim formułować i pisać prace akademickie z zakresu glottodydaktyki i językoznawstwa o właściwej strukturze, kompozycji, budowie i argumentacji FIL1A_U09 FIL1A_U10 FIL1A_U11 FIL1A_U12 H1A _W08 H1A_U10 H1A_U01 H1A_U02 H1A_U02 H1A_U03 H1A_U04 H1A_U06 H1A_U07 H1A_U08 H1A_U08

4 K01 K02 w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: efektywnie organizuje pracę swoją oraz innych i potrafi krytycznie ocenić jej priorytety oraz stopień zaawansowania rozumie problematykę etyczną związaną z odpowiedzialnością za rzetelność przekazywanej wiedzy i rozumie wagę poszanowania własności intelektualnej FIL1A_K06 FIL1A_K07 H1A_K03 H1A_K Metody weryfikacji efektów Efekt Egzamin ustny Egzamin pisemny Projekt Kolok wium Forma oceny Zadania do wykonania Referat Sprawozdanie W01 W05 + U01 U K01 K Dyskusje Inne 4.5. Kryteria jakościowe uzyskania oceny w danym zakresie efektów Ocena Efekt dostateczny/dostateczny plus (3/ 3,5) dobry/ dobry plus (4/ 4,5) bardzo dobry (5) W01-W05 U01-U10 K01-K02 oraz pochodzącą z literatury podstawowej, co pozwala mu na rozpoznawanie niektórych obszarów Realizuje niektóre z powierzonych zadań w sposób samodzielny. Poprawnie korzysta z metod i narzędzi stosując się do rygorów metodologii badań glottodydaktycznych. zadania czasami wykazuje się samodzielnością w poszukiwaniu rozwiązań. Rozwiązując postawiony problem jest świadomy, że należy go postrzegać z kilku perspektyw. oraz pochodzącą z literatury podstawowej, co pozwala mu na rozpoznawanie podstawowych obszarów Realizuje większość powierzonych zadań w sposób bezbłędny. Poprawnie korzysta z metod i narzędzi stosując się do rygorów metodologii badań glottodydaktycznych. zadania wykazuje się samodzielnością w poszukiwaniu rozwiązań. Rozwiązując postawiony problem postrzega go z kilku perspektyw. oraz pochodzącą z literatury podstawowej i uzupełniającej, co pozwala mu na rozpoznawanie obszarów Realizuje powierzone zadania w sposób bezbłędny. Poprawnie korzysta z metod i narzędzi stosując się do rygorów metodologii badań glottodydaktycznych. zadania w pełni samodzielnie poszukuje rozwiązań. Rozwiązując postawiony problem postrzega go z perspektywy etycznej, naukowej i społecznej.

5 5. BILANS PUNKTÓW ECTS - NAKŁAD PRACY STUDENTA Kategoria Obciążenie studenta Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Udział w zajęciach dydaktycznych określonych w planie studiów Samodzielne przygotowanie do zajęć - 20 Wykonanie powierzonych zadań 5 10 Udział w konsultacjach Przygotowanie do egzaminu/zdawanie egzaminu - - Obciążenie związane z zajęciami praktycznymi - - Obciążenie związane z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich Sumaryczne obciążenie pracą studenta PUNKTY ECTS za przedmiot 2 2

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim angielskim UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Załącznik do procedury nr USZJK-II KARTA

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/FPIA/SRG USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Strategia rozwoju gminy Strategy of development of district Kierunek

Bardziej szczegółowo

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki Pieczątka Wydział / Instytut PROGRAM KSZTAŁCENIA dla STUDIÓW pierwszego stopnia Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Program studiów I stopnia na kierunku filologia Specjalność: język angielski, język niemiecki, język niemiecki z językiem włoskim, język włoski

Bardziej szczegółowo

1. OGÓLNE CELE KSZTAŁCENIA. KONCEPCJA KSZTAŁCENIA 2. EFEKTY KSZTAŁCENIA 3. PROGRAM STUDIÓW 4. SZCZEGÓŁOWE PLANY KOLEJNYCH ETAPÓW STUDIÓW

1. OGÓLNE CELE KSZTAŁCENIA. KONCEPCJA KSZTAŁCENIA 2. EFEKTY KSZTAŁCENIA 3. PROGRAM STUDIÓW 4. SZCZEGÓŁOWE PLANY KOLEJNYCH ETAPÓW STUDIÓW 1. OGÓLNE CELE KSZTAŁCENIA. KONCEPCJA KSZTAŁCENIA 2. EFEKTY KSZTAŁCENIA 3. PROGRAM STUDIÓW 4. SZCZEGÓŁOWE PLANY KOLEJNYCH ETAPÓW STUDIÓW OGÓLNE CELE KSZTAŁCENIA KONCEPCJA KSZTAŁCENIA Studia przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do efektów kształcenia w obszarze (obszarach)

Odniesienie do efektów kształcenia w obszarze (obszarach) Załącznik nr 42 do Uchwały Nr 54/2012 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 czerwca 2012 r. Nazwa wydziału: Wydział Filologiczny Nazwa kierunku studiów: informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Obszar

Bardziej szczegółowo

I.2 Matryca efektów kształcenia: filolo drugiego stopnia WIEDZA. MODUŁ 21 Nau społeczne - przedmiot doo wyboru. MODUŁ 20 Seminarium magisterskie

I.2 Matryca efektów kształcenia: filolo drugiego stopnia WIEDZA. MODUŁ 21 Nau społeczne - przedmiot doo wyboru. MODUŁ 20 Seminarium magisterskie I.2 Matryca efektów kształcenia: filolo drugiego stopnia Efekty kształcenia na kierunku Opis kierunkowych efektów kształcenia Odniesienie efektów do obszaru wiedzy MODUŁ 20 Seminarium magisterskie Seminarium

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Forma zajęć Miejsce realizacji Termin realizacji

KARTA PRZEDMIOTU. Forma zajęć Miejsce realizacji Termin realizacji KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu MUZ_M w języku polskim Matematyka ubezpieczeń na życie Nazwa przedmiotu w języku angielskim Mathematics of life insurance USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 2: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 2: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Seminarium dziedzinowe 2: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego Discipline seminar 2: Social media and internet marketing research Kod Punktacja

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu SYLABUS

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu SYLABUS Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu SYLABUS Profil : Ogólnoakademicki Stopień studiów: pierwszy Kierunek studiów: BW Specjalność: - Semestr: V,VI Moduł (typ) przedmiotów: - Tryb studiów:

Bardziej szczegółowo

Wydział: Finansów. I. Informacje podstawowe. polski. Język prowadzenia przedmiotu. Liczba semestrów/semestr 1/9. Liczba godzin. Liczba punktów ECTS 4

Wydział: Finansów. I. Informacje podstawowe. polski. Język prowadzenia przedmiotu. Liczba semestrów/semestr 1/9. Liczba godzin. Liczba punktów ECTS 4 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Rynki finansowe polski ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski. Infrastruktura logistyczna Koszty logistyczne Logistyka dystrybucji Logistyka w przedsiębiorstwie Logistyka zaopatrzenia produkcji i usług Normalizacja i Systemy Zarządzania Jakością w logistyce Organizacja

Bardziej szczegółowo

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Zasoby i systemy informacyjne w ochronie zdrowia

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Zasoby i systemy informacyjne w ochronie zdrowia Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s12-2012TIHS Pozycja planu: D12

Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s12-2012TIHS Pozycja planu: D12 Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-5s1-01TIH Pozycja planu: D1 C1 C C3 C4 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Marketing usług turystycznych Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU rok akademicki 2014/2015

KARTA PRZEDMIOTU rok akademicki 2014/2015 KARTA PRZEDMIOTU rok akademicki 2014/2015 Kod przedmiotu 12.6-3FIZJ-C1-KUR Nazwa przedmiotu polskim Kształcenie umiejętności ruchowych i metodyka nauczania ruchu w języku angielskim Education and methods

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów niestacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Bardziej szczegółowo

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Kierunek Zarządzanie studia pierwszego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2012-2013 Spis treści 1. KARTY PRZEDMIOTÓW (SYLABUSY)... 5 1.1. Przedmioty

Bardziej szczegółowo

Specjalnościowy Obowiązkowy Polski Semestr trzeci

Specjalnościowy Obowiązkowy Polski Semestr trzeci KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 0/03 Nowe technologie baz danych ORACLE New technologies of Oracle databases A.

Bardziej szczegółowo

Moduły kształc. Charakter zajęć obligatoryjny/ fakultatywny. punktów ECTS. Zakładane efekty kształcenia. osiąganych przez studenta

Moduły kształc. Charakter zajęć obligatoryjny/ fakultatywny. punktów ECTS. Zakładane efekty kształcenia. osiąganych przez studenta Moduły kształc. Przedmioty Moduł kształcenia I (podstawowy) M_1 Metodologia badań językoznawczych Liczba punktów ECTS Charakter zajęć obligatoryjny/ fakultatywny Moduły kształcenia wraz zakładanymi efektami

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA Stopień II Studia magisterskie Studia stacjonarne ROK AKADEMICKI 2012/2013 PROGRAM STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII INSTYTUT GEOGRAFII

WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII INSTYTUT GEOGRAFII WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII INSTYTUT GEOGRAFII KIERUNEK: GEOGRAFIA STUDIA I STOPNIA TRYB STACJONARNY PROGRAM STUDIÓW TREŚCI I EFEKTY KSZTAŁCENIA PROGRAM OBOWIĄZUJE OD ROKU AKAD. 2012/2013 Nazwa przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Przekazanie studentom wiedzy o bezpieczeństwie i higienie pracy, ochronie p.poż, udzielaniu pierwszej pomocy oraz prawach i obowiązkach pracownika

Przekazanie studentom wiedzy o bezpieczeństwie i higienie pracy, ochronie p.poż, udzielaniu pierwszej pomocy oraz prawach i obowiązkach pracownika Nazwa przedmiotu: BHP (PRZEDMIOTY OGÓLNOUCZELNIANE / Moduł ogólnouczelniany) Kod przedmiotu: 16.904PII_1 Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Uniwersyteckie Centrum Edukacji Nazwa kierunku: Filologia

Bardziej szczegółowo

H1A_W01 S 1A_W01 H1A_W06 S1A_W 08 S1A_W09 S2A_W09 S1A_W10 S1A_W09 S2A_W09 H1A_W04 S1A_W09 S2A_W09 H1A_W03 H1A_W04

H1A_W01 S 1A_W01 H1A_W06 S1A_W 08 S1A_W09 S2A_W09 S1A_W10 S1A_W09 S2A_W09 H1A_W04 S1A_W09 S2A_W09 H1A_W03 H1A_W04 1. Opis kierunkowych efektów kształcenia dla kierunku studiów prawo studia stacjonarne jednolite magisterskie oraz studia niestacjonarne jednolite magisterskie profil ogólnoakademicki Symbol kierunkowego

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Studia stacjonarne V Karta Opisu Przedmiotu ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

Liczba i struktura punktów ECTS: 2 Formy zajęć Liczba godzin zajęć Sposób realizacji Sposób zaliczenia Wykład 15 zajęcia w sali dydaktycznej egzamin

Liczba i struktura punktów ECTS: 2 Formy zajęć Liczba godzin zajęć Sposób realizacji Sposób zaliczenia Wykład 15 zajęcia w sali dydaktycznej egzamin Nazwa przedmiotu: Bankowość inwestycyjna i hipoteczna Kod ECTS Moduł kształcenia: przedmiot specjalizacyjny Status przedmiotu: kurs do wyboru Język wykładowy: polski Liczba i struktura punktów ECTS: Formy

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Karta Opisu Przedmiotu ZARZĄDZANIE OGÓLNOAKADEMICKI STUDIA

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Prawo w turystyce i rekreacji B6. Law in tourism and recreation. Turystyka i rekreacja

KARTA PRZEDMIOTU. Prawo w turystyce i rekreacji B6. Law in tourism and recreation. Turystyka i rekreacja KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Łódzki. Wydział Zarządzania PROGRAM KSZTAŁCENIA. Technologie Informatyczne w Logistyce studia w języku angielskim

Uniwersytet Łódzki. Wydział Zarządzania PROGRAM KSZTAŁCENIA. Technologie Informatyczne w Logistyce studia w języku angielskim Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania PROGRAM KSZTAŁCENIA kierunek Technologie Informatyczne w Logistyce studia w języku angielskim studia licencjackie (I stopnia) profil praktyczny w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Literatura podstawowa:

Literatura podstawowa: Opis przedmiotu Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu: Formuła przedmiotu: Status przedmiotu: wykład obowiązkowy Etyka Zakład, instytut: Zakład Pedagogiki, Instytut Humanistyczny Semestry: 1 2 3 4 5 6 Liczba

Bardziej szczegółowo

E-commerce OPISY PRZEDMIOTÓW

E-commerce OPISY PRZEDMIOTÓW Nazwa przedmiotu: Analityka Internetowa w (LAB) OPISY PRZEDMIOTÓW Wypełnia kierownik studiów Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Nazwa studiów podyplomowych:

Bardziej szczegółowo