MAGISTRALA DIAGNOSTYCZNA JAKO ELEMENT PROEKOLOGICZNEGO PROJEKTOWANIA UKŁADÓW I PAKIETÓW ELEKTRONICZNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MAGISTRALA DIAGNOSTYCZNA JAKO ELEMENT PROEKOLOGICZNEGO PROJEKTOWANIA UKŁADÓW I PAKIETÓW ELEKTRONICZNYCH"

Transkrypt

1 I Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna EKOLOGIA W ELEKTRONICE Przemysłowy Instytut Elektroniki Warszawa, MAGISTRALA DIAGNOSTYCZNA JAKO ELEMENT PROEKOLOGICZNEGO PROJEKTOWANIA UKŁADÓW I PAKIETÓW ELEKTRONICZNYCH Krzysztof GLIŃSKI Przemysłowy Instytut Elektroniki Warszawa, ul. Długa 44/50, , Jednym z aspektów proekologicznego projektowania układów i pakietów elektronicznych jest uwzględnienie problemów testowania i naprawy wyrobu. W pracy opisano obowiązujące standardy magistrali diagnostycznej oraz przedstawiono wybrane urządzenia systemy, przy pomocy których można testować wyrób z pomocą magistrali. 1. WSTĘP Testowanie jest droższe niż nowy pakiet, a więc lepiej wyrzucić niesprawny pakiet niż zlokalizować przyczynę niezdatności. Takie myślenie było typowe przez okres ostatnich kilkunastu lat. Obecnie sytuacja zaczyna się zmieniać. Ilość elektronicznych śmieci oraz problemy z ich składowaniem i utylizacją zaowocowały między innymi pracami nad Dyrektywą Unii Europejskiej [1] dotyczącą odpadów z urządzeń elektrycznych i elektronicznych. W tej dyrektywie odpowiedzialnością za utylizację zużytych wyrobów elektronicznych obarcza się wytwórcę. Tak więc, do ceny produkcji doliczony zostanie koszt obsługi urządzenia po okresie eksploatacji. Koszt ten można zmniejszać wprowadzając proekologiczne działania w fazie produkcji, takie jak np. użycie materiałów do recyklingu lub zastosowanie rozwiązań, które wydłużą cykl życia wyrobu. Jedną z metod zwiększenia długości życia jest projektowanie łatwo testowalnych i łatwo naprawialnych wyrobów. Ma to szczególne znaczenie w przypadku produkcji wielkoseryjnej oraz wtedy, gdy używanych jest wiele identycznych pakietów (typowym przykładem jest centrala telefoniczna). W praktyce łatwość w testowaniu wyrobu można 63

2 osiągnąć stosując magistralę diagnostyczną lub inne specjalizowane rozwiązania typu BILBO (ang. Built in Logic Block Observer) czy BIST (ang. Built in Self-Test). Wyposażenie urządzenia lub jego części: pakietów i projektowanych mikroukładów (takich jak układy ASIC) w magistralę diagnostyczną oraz opracowanie odpowiednich testów umożliwia sprawdzenie połączeń pomiędzy układami i działania pojedynczych układów, oraz obserwację działania urządzenia w czasie pracy. Przeprowadzona w ten sposób diagnostyka może być na tyle wnikliwa by zidentyfikować niezdatność (wadliwe połączenie lub niesprawny układ). Często naprawa takiej niezdatności polega na wymianie układu scalonego w podstawce. 2. MAGISTRALA DIAGNOSTYCZNA 2.1. Magistrala dla układów cyfrowych - standard IEEE W końcu lat 80-tych rozwijano kilka standardów projektowania upraszczającego testowanie na poziomie pakietu. Można wśród nich wymienić: standard krawędziowego testowania JTAG [2], standard VHSIC magistrali ETM [3], standard VHSIC magistrali TM [4] i standard krawędziowej ścieżki diagnostycznej IEEE [5]. Standardy te opisują: magistralę diagnostyczną zaimplementowaną na pakiecie, protokoły przesłań, elementy konstrukcji magistrali nadrzędnej, porty wejścia / wyjścia łączące układy scalone z magistralą, logikę sterującą, która musi być wbudowana w układ w celu podłączenia portów diagnostycznych do logiki spełniającej podstawowe zadania funkcjonalne układu. Standardy ścieżki krawędziowej ITAG i IEEE wymagają także diagnostycznych rejestrów krawędziowych wewnątrz układów zawierających ścieżkę. Moduły, z których składają się te rejestry, dołączone są do każdego cyfrowego wyprowadzenia funkcjonalnego pozwalając na ustawienie wymuszenia na wejściach i odczyt stanów z wyjść. Obecnie najbardziej popularnym jest standard IEEE Podstawowym uzasadnieniem użycia diagnostycznej ścieżki krawędziowej są: efektywność testowania połączeń pomiędzy układami, łatwość fragmentacji aktywnej, to jest łatwość wyizolowania wybranego fragmentu obwodu i możliwość przetestowania go (doprowadzenia wymuszenia i obserwacji reakcji na to wymuszenie), testowanie układów zarówno przez magistralę diagnostyczną, jak i przez wbudowany układ samotestujący BIST. W układach zawierających magistralę diagnostyczną według standardu IEEE (rys. 1.) logika realizująca podstawowe funkcje układu jest identyczna, jak dla układu bez logiki wymaganej przez magistralę. Ścieżka diagnostyczna, przez obwody magistrali, 64 Rys. 1 Układ z magistralą diagnostyczną

3 łączy się z portami wejściowymi i wyjściowymi układu. Normalne wejścia i wyjścia logiki są podłączone do wyprowadzeń układu przez komórki krawędziowe. Obwód magistrali diagnostycznej składa się z krawędziowych rejestrów diagnostycznych, jednobitowych rejestrów ominięcia, rejestrów instrukcji, kilku opcjonalnych rejestrów specjalnych i układu zarządzającego (TAP) będącego synchronicznym, wielotaktowym automatem skończonym. Krawędziowa magistrala diagnostyczna składa się z czterech linii: zegarowej (TCK), sterowania (TMS), wejścia (TDI) i wyjścia (TDO) danych. Instrukcje testu i dane sterujące są przesyłane przez linię TDI. Wyniki testu i dane o stanie układów są wysyłane z układów przez linię TDO do urządzenia sterującego magistralą. Informacje te są przesyłane szeregowo. Sekwencja operacji jest kontrolowana przez zarządcę magistrali, którym może być zarówno tester jak i taki element sprzęgający, który zapewni przejście do wyższego poziomu szyny diagnostycznej (będącej częścią hierarchicznego systemu diagnozowania). Sposób działania magistrali jest zależny od stanu rejestru TAP, który reaguje na stany linii TMS. Mówiąc krótko, magistrala diagnostyczna i związane z nią operacje logiczne są następujące: instrukcje są wysyłane szeregowo przez TDI do rejestru instrukcji w celu skonfigurowania obwodu testowego, dane będące wymuszeniami na poszczególnych liniach są wysyłane przez TDI do rejestrów wybranych za pomocą instrukcji, instrukcje diagnostyczne są wykonywane, a wyniki ich działania mogą być wysunięte z wybranych rejestrów i przesyłane do sterownika magistrali przez TDO. Możliwe jest wprowadzanie nowych danych do rejestrów linią TDI, gdy wyniki są przesyłane przez linię TDO. Istnieją trzy podstawowe tryby testowania obwodu z magistralą diagnostyczną. Tryb testowania wewnętrznego umożliwia sprawdzenie wewnętrznej logiki układu scalonego zaopatrzonego w magistralę. W trybie testowania zewnętrznego można zrealizować kontrolę połączeń pomiędzy układami. Wybierając odpowiednie dane testowe można przeprowadzić testy na zwarcia do zasilania oraz rozwarcia i zwarcia pomiędzy liniami. Używając odpowiednich komórek krawędziowych i danych testowych można przeprowadzić testy dla wyprowadzeń trójstanowych i dwukierunkowych. W trybie próbkowania dane przesyłane w czasie normalnej pracy systemu mogą być próbkowane i analizowane nie powodując zakłóceń w pracy pakietu Magistrala dla układów analogowo-cyfrowych - standard IEEE Uproszczenie testowania pakietów cyfrowych uzyskane w wyniku wprowadzenia magistrali diagnostycznej zgodnej ze standardem IEEE spowodowało próby poszerzenia tego rozwiązania na układy analogowe. Opracowywany od 1991 roku standard IEEE [6] magistrali diagnostycznej o sygnałach mieszanych analogowych i cyfrowych, nie różni się znacznie od magistrali IEEE Większość własności standardu IEEE jest tu powtórzona. Podstawową różnicą jest dodanie, do czterech istniejących linii TCK, TMS, TDI i TDO, dwóch linii analogowej szyny testowej AT1 i AT2 oraz wprowadzenie analogowych modułów tworzących razem z modułami cyfrowymi krawędziową magistralę diagnostyczną. Uzupełniono również rejestr TAP o logikę sterowania szyny analogowej. Linie szyny analogowej mogą być dołączane do programowo wybieranych wyprowadzeń. Tak więc, w czasie wymuszenia (testu elementarnego) można 65

4 doprowadzić do badanego układu jedno wymuszenie analogowe (sygnał na linii AT1) oraz monitorować stan jednego wyprowadzenia analogowego (przez AT2). Takie własności magistrali umożliwiają, między innymi, wykrywanie niezdatności sieci połączeń, testowanie (również parametryczne) elementów dyskretnych pomiędzy układami zawierającymi magistralę oraz sprawdzenie funkcjonalne wewnętrznej części układów ją zawierających. 3. TESTERY MAGISTRALI DIAGNOSTYCZNEJ 3.1. System ASSET System ASSET (ang. Advanced Support System for Emulation and Test) opracowany w firmie Texas Instruments zawiera oprogramowanie zarządzające całym procesem testowania za pomocą magistrali IEEE oraz część sprzętową w postaci karty do komputera PC-AT, generującej sygnały magistrali i bufora synchronizującego zapewniającego poprawne przesyłanie sygnałów przy częstotliwościach sygnału zegarowego TCK rzędu 10 MHz. Zadaniem części programowej jest: tworzenie i modyfikacja zbiorów konfiguracyjnych opisujących strukturę magistrali diagnostycznej w elementach i na pakiecie, tworzenie programów testujących w C++ oraz obsługa bibliotek, kompilacja i łączenie programów testujących, śledzenie pracy magistrali diagnostycznej w uruchamianym pakiecie, wizualizacja przebiegów w uruchamianych pakietach za pomocą analizatora. Programy testujące do konkretnych zastosowań w obiektowym języku C++ mogą wypełniać następujące czynności: badać i zmieniać wartości szeregowych rejestrów instrukcji danych, generować odpowiednie protokoły magistrali odnoszące się do inicjalizacji magistrali i szeregowego przesyłania instrukcji oraz danych, badać sprawność magistrali, podawać i odbierać pobudzenia testowe do testowanego urządzenia, wyświetlać i porównywać przebiegi testowe za pomocą analizatora przebiegów, przekształcać pobudzenia testowe równoległe (z oprogramowania testera) na szeregowe i odwrotnie. Wymagania sprzętowe systemu ASSET: komputer kompatybilny z PC-AT z procesorem lub lepszym, system operacyjny: MS-DOS wersja 3.3 lub wyższa, Windows 3.1 lub wyższy, dysk twardy co najmniej 200 MB, pamięć operacyjna co najmniej 16 MB. System umożliwia współpracę z kompilatorami języka C wielu firm: Borland C++, Microsoft Visual C++, Symantec C++ oraz integrację z innymi aplikacjami np. utworzonymi w systemie LabWindows CVI firmy National Instruments Tester firmy JTAG Technologies B.V. Holenderska firma JTAG Technologies B.V. oferuje środki wspomagające opracowywanie i wykonywanie testów oraz analizę wyników. Wykorzystywane są następujące pakiety oprogramowania. 66

5 * PM BTPG_I Boundary-scan Test Program Generator for Infrastructure and Interconnects. Program ten w oparciu o listy połączeń, np. w formacie EDIF V200, generowane w procesie automatycznego projektowania układów oraz informację o elementach w postaci zbiorów BSDL (Boundary Scan Description Language), generuje testy połączeń pomiędzy układami badanymi. * PM BTPG_C Boundary-scan Test Program Generator for Testing Clusters. Program pozwala na wykorzystanie do kontroli obwodów wewnętrznych wektorów testowych opracowanych podczas sumulacji uszkodzeń. * PM3773 MTPG Memory Test Pattern Generator. Program ten pozwala na testowanie połączeń związanych z pamięciami typu SRAM i DRAM. * PF2170 VIP Vector Interface Package. Program ten stosowany jest podczas realizacji testów. Program VIP komunikuje się z użytkownikiem w systemie WINDOWS. Wektory testowe i wyniki testów prezentowane są na ekranie monitora w postaci tablic. * PM3790 BSD Boundary-Scan Diagnostics. Używany do analizy wyników pakiet BSD pozwala na sygnalizację i lokalizację zaistniałych uszkodzeń. Obok rozbudowanego oprogramowania tester magistrali diagnostycznej obejmuje część sprzętową tzw. kontroler stanowiący interfejs pomiędzy magistralą wnikającą do wnętrza systemu badanego a komputerem. Firma JTAG Technologies B.V. oferuje różne typy kontrolerów. Mogą to być proste i stosunkowo tanie adaptery współpracujące z portem równoległym komputera, lub karty o różnych rodzajach złącza interfejsowego z komputerem i wyposażeniu. Cena najprostszego kontrolera PM3705 BST-Explorer wraz z oprogramowaniem do nadzoru realizacji testów PF2170 VIP - wynosi około 9900 guldenów. Wymienione wyżej programy do przygotowywania testów i diagnostyki PM3770 BTPG, PM3773 MTPG, PM3790 BSD kosztują łącznie około guldenów System CASCON firmy Göpel elektronic GmbH Firma Göpel oferuje użytkownikom zestaw środków programowych i sprzętowych przydatnych do generacji, wykonania testów oraz analizy wyników w oparciu o standard magistrali IEEE System zawiera rdzeń skupiający szereg programów narzędziowych oraz różne moduły zapewniające współpracę rdzenia z zewnętrznym środowiskiem programowym. System CASCON jest konfigurowany w czterech wersjach różniących się możliwościami obsługowymi, które mogą być dodatkowo specjalizowane do pracy w stanowiskach przygotowywania testów, testowania i napraw. Programy narzędziowe pełnią następujące funkcje. - Multiuser handler. Moduł zapewnia zarządzanie pracą wielu użytkowników zarejestrowanych w systemie. Użytkownicy mogą realizować odmienne zadania, korzystać z różnych bibliotek. System może w ten sposób nadzorować jednocześnie pracę stanowisk programowania, testowania i napraw. - Library section. W tej części oprogramowania przechowywane są zbiory danych, w tym modele elementów testowanych. Moduł współpracuje z programem CASCON-M-Link w zakresie wzajemnego przekazywania modeli w języku BSDL. 67

6 - Edytor. Edytor służy do generacji programów testowych przez operatora. - Compiler. Kompilator jest przeznaczony do tłumaczenia kodu źródłowego języka wyższego rzędu CASLAN na kod obiektowy. Język CASLAN został opracowany w firmie Göpel dla opisu magistrali diagnostycznej. Zawiera ponad 100 rozkazów łącznie z algorytmiczną generacją wektorów testowych. Kompilator pozwala na usuwanie błędów syntaktycznych programu, co znacznie przyśpiesza wykonywanie programów pomiarowych. - Executor. Program ten nadzoruje przesyłanie danych w magistrali diagnostycznej zgodnie z kodem obiektowym współpracując z wybranym kontrolerem sprzętowym (Hardware-Link). Program przetwarza także wzory testowe przesyłane z zewnątrz - z modułu CASCON-V- Link. - ATPG tools. Moduły programowe do automatycznej generacji wzorów testowych są niezbędne przy bardziej złożonych zastosowaniach magistrali diagnostycznej. W systemie CASCON narzędzia te służą do formowania programów: - weryfikacji magistrali diagnostycznej, - testowania i diagnostyki uszkodzeń występujących w połączeniach, - testowania i diagnostyki uszkodzeń obwodów zewnętrznych, - testowania i diagnostyki pamięci. Przy generacji wzorów testowych wykorzystywane są listy połączeń uzyskiwane z systemów CAD za pośrednictwem programu CASCON-D-Link. - Diagnostic processors. Moduł współdziała z programami ATPG zapewniając prawie 100% detekcję i lokalizację uszkodzeń do poziomu pojedynczego pinu. Wykryte uszkodzenie jest sygnalizowane natychmiast w tablicy wektorów testowych na ekranie monitora. - ICP tools. Moduły programowania wewnętrznego (In-Circuit Programming) służą do programowania układów typu FPGA i EEPROM, w szczególności takich firm jak AMD, Intel, XICOR, Microchip, ALTERA i XILINX. - Strategizer. Moduł służy do łączenia różnych programów testowych i optymalizowania strategii testowania obiektu badanego. Wśród tych cząstkowych programów wymienić można: - programy do testowania GO/NO GO, - programy diagnostyczne, - wzory testowe w formacie binarnym, - programy testowania elementów, - programy testowania pakietów, - programy testowe systemów, - programy programowania wewnętrznego (ICP). - Debugger. Program debugger kontroluje działanie i ułatwia obsługę systemu. Pozwala na następujące rodzaje pracy: - interpretacyjną realizację kodów źródłowych programu CASLAN, - interakcyjną generację i realizację operacji magistrali diagnostycznej, - obserwację zawartości rejestrów, komórek, zmiennych itp., 68

7 - graficzną prezentację przebiegów w określonych komórkach, - definiowanie kluczy sprzętowych i programowych. Firma Göpel oferuje układowe kontrolery magistrali o różnej złożoności. Najprostszy z nich tzw. Scan Booster włączany jest pomiędzy złącze Centronics komputera, a obiekt badany. Interfejs magistrali znajduje się pod kontrolą programu CASCON. Częstotliwość zegara TCK zależy od klasy komputera. Typowo wynosi ok. 200 khz w przypadku PC Tester magistrali dla systemów analogowo-cyfrowych W Przemysłowym Instytucie Elektroniki w oparciu o system CASCON firmy Göpel wyposażony w kontroler magistrali MFC A opracowano tester magistrali IEEE [6]. Standardowe możliwości systemu CASCON w tej konfiguracji są następujące: generacja, wykonanie testów oraz analiza wyników wg standardu IEEE , generacja 32 bitowych wektorów wejścia / wyjścia o różnych konfiguracjach, generacja i pomiar napięć z użyciem 12 bitowych przetworników CA i AC. Tester wyposażono w dodatkowe bloki funkcjonalne. Blok wymuszenia prądu stałego umożliwia pomiary rezystancji elementów dyskretnych występujących pomiędzy układami zawierającymi magistralę. Zespół wymuszająco pomiarowy sygnałów zmiennych, służący między innymi do pomiarów parametrycznych elementów biernych, składa się z następujących bloków funkcjonalnych: generatora napięcia zmiennego o programowanej częstotliwości, przetwornika napięcie - prąd, wzmacniaczy pomiarowych AC charakteryzujących się bardzo dużą rezystancją wejściową, przetwornika wartości skutecznej. Pomiary parametryczne wykonane przy pomocy testera są wykonywane z dokładnością około 5%. 4. PODSUMOWANIE Wprowadzenie standardu magistrali diagnostycznej umożliwiło projektantom konstrukcję łatwo testowalnych wyrobów. Cechą szczególną magistrali jest łatwość fragmentacji aktywnej i możliwość sprawdzania wybranych fragmentów (połączeń, układów, modułów), co zapewnia dużą wnikliwość diagnostyczną (często z dokładnością do układu scalonego lub pojedynczego połączenia). Urządzeniem sterującym magistralą w najprostszym przypadku może być złącze (Centronics) drukarki komputera PC. Profesjonalne testery magistrali diagnostycznej oferują narzędzia ułatwiające generację i ocenę wyników testów. Uwzględnienie w fazie projektowania wskaźników niezawodnościowych elementów i odpowiednie umieszczenie najbardziej zawodnych elementów na pakiecie (podstawki, łatwy dostęp) czyni wyrób łatwo naprawialnym. Te własności wyrobu mają duży wpływ na długość jego cyklu życia, a tym samym na jego własności ekologiczne. LITERATURA 1. Proposal for directive on waste from electrical and electronic equipment. Second draft, UE, Technical Subcommittee of Joint Test Action Group (JTAG): Boundary-Scan Architecture Standard Proposal. Version 2.0, March

8 3. IBM, Honeywell, and TRW: VHSIC Phase 2 Interoperability Standards. ETM-BUS Specification, December IBM, Honeywell, and TRW: VHSIC Phase 2 Interoperability Standards. TM-BUS Specification. December IEEE: Standard Test Access Port and Boundary-Scan Architecture. New York, May M. Gonera i inni: Badania skuteczności detekcji niezdatności i lokalizacji uszkodzeń w mikroelektronicznych układach analogowo-cyfrowych zawierających specjalizowaną magistralę diagnostyczną. Prace PIE nr 134, Warszawa, STANDARD TEST PORT AS THE ELEMENT OF ECO-DESIGN FOR INTEGRATED CIRCUITS AND ELECTRONIC PCB One of the aspects of the ECO-design of the integrated circuits and electronic printed circuit boards (PCBs) is taking into the considerations problems of testing and repairing of the electronic equipment. In the article is presented current standard test port and are given selected equipment - systems, which are auxiliary in the equipment testing with the help of test port. 70

Wykorzystanie standardu JTAG do programowania i debugowania układów logicznych

Wykorzystanie standardu JTAG do programowania i debugowania układów logicznych Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Automatyki Elektroniki i Informatyki Wykorzystanie standardu JTAG do programowania i debugowania układów logicznych Promotor dr inż. Jacek Loska Wojciech Klimeczko

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Tadeusz Andrzejewski JTAG Joint Test Action Group

mgr inż. Tadeusz Andrzejewski JTAG Joint Test Action Group Użycie złącza JTAG w systemach mikroprocesorowych do testowania integralności połączeń systemu oraz oprogramowania zainstalowanego w pamięciach stałych. JTAG Joint Test Action Group mgr inż. Tadeusz Andrzejewski

Bardziej szczegółowo

LEKCJA TEMAT: Zasada działania komputera.

LEKCJA TEMAT: Zasada działania komputera. LEKCJA TEMAT: Zasada działania komputera. 1. Ogólna budowa komputera Rys. Ogólna budowa komputera. 2. Komputer składa się z czterech głównych składników: procesor (jednostka centralna, CPU) steruje działaniem

Bardziej szczegółowo

Architektura komputerów

Architektura komputerów Architektura komputerów Wykład 12 Jan Kazimirski 1 Magistrale systemowe 2 Magistrale Magistrala medium łączące dwa lub więcej urządzeń Sygnał przesyłany magistralą może być odbierany przez wiele urządzeń

Bardziej szczegółowo

2. Architektura mikrokontrolerów PIC16F8x... 13

2. Architektura mikrokontrolerów PIC16F8x... 13 Spis treści 3 Spis treœci 1. Informacje wstępne... 9 2. Architektura mikrokontrolerów PIC16F8x... 13 2.1. Budowa wewnętrzna mikrokontrolerów PIC16F8x... 14 2.2. Napięcie zasilania... 17 2.3. Generator

Bardziej szczegółowo

Automatyczne testowanie w układach FPGA

Automatyczne testowanie w układach FPGA Automatyczne testowanie w układach FPGA prof. dr hab. inż. Kazimierz Wiatr Katedra Elektroniki Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH email: wiatr@uci.agh.edu.pl ZAGADNIENIA:

Bardziej szczegółowo

Komputerowe systemy pomiarowe. Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium

Komputerowe systemy pomiarowe. Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium Komputerowe systemy pomiarowe Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium 1 - Cel zajęć - Orientacyjny plan wykładu - Zasady zaliczania przedmiotu - Literatura Klasyfikacja systemów pomiarowych

Bardziej szczegółowo

1.1. Wymogi bezpieczeństwa Pomoc techniczna TIA Portal V13 instalacja i konfiguracja pakietu...18

1.1. Wymogi bezpieczeństwa Pomoc techniczna TIA Portal V13 instalacja i konfiguracja pakietu...18 3 Przedmowa...9 Wstęp... 13 1. Pierwsze kroki... 15 1.1. Wymogi bezpieczeństwa...16 1.2. Pomoc techniczna...17 1.3. TIA Portal V13 instalacja i konfiguracja pakietu...18 1.3.1. Opis części składowych środowiska

Bardziej szczegółowo

Większe możliwości dzięki LabVIEW 2009: programowanie równoległe, technologie bezprzewodowe i funkcje matematyczne w systemach czasu rzeczywistego

Większe możliwości dzięki LabVIEW 2009: programowanie równoległe, technologie bezprzewodowe i funkcje matematyczne w systemach czasu rzeczywistego Większe możliwości dzięki LabVIEW 2009: programowanie równoległe, technologie bezprzewodowe i funkcje matematyczne w systemach czasu rzeczywistego Dziś bardziej niż kiedykolwiek narzędzia używane przez

Bardziej szczegółowo

Architektura komputerów

Architektura komputerów Architektura komputerów Tydzień 8 Magistrale systemowe Magistrala Układy składające się na komputer (procesor, pamięć, układy we/wy) muszą się ze sobą komunikować, czyli być połączone. Układy łączymy ze

Bardziej szczegółowo

Systemy uruchomieniowe

Systemy uruchomieniowe Systemy uruchomieniowe Przemysław ZAKRZEWSKI Systemy uruchomieniowe (1) 1 Środki wspomagające uruchamianie systemów mikroprocesorowych Symulator mikroprocesora Analizator stanów logicznych Systemy uruchomieniowe:

Bardziej szczegółowo

SigmaDSP - zestaw uruchomieniowy dla procesora ADAU1701. SigmaDSP - zestaw uruchomieniowy dla procesora ADAU1701.

SigmaDSP - zestaw uruchomieniowy dla procesora ADAU1701. SigmaDSP - zestaw uruchomieniowy dla procesora ADAU1701. SigmaDSP - zestaw uruchomieniowy. SigmaDSP jest niedrogim zestawem uruchomieniowym dla procesora DSP ADAU1701 z rodziny SigmaDSP firmy Analog Devices, który wraz z programatorem USBi i darmowym środowiskiem

Bardziej szczegółowo

Technika Mikroprocesorowa

Technika Mikroprocesorowa Technika Mikroprocesorowa Dariusz Makowski Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych tel. 631 2648 dmakow@dmcs.pl http://neo.dmcs.p.lodz.pl/tm 1 System mikroprocesorowy? (1) Magistrala adresowa

Bardziej szczegółowo

STM32Butterfly2. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów STM32F107

STM32Butterfly2. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów STM32F107 Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów STM32F107 STM32Butterfly2 Zestaw STM32Butterfly2 jest platformą sprzętową pozwalającą poznać i przetestować możliwości mikrokontrolerów z rodziny STM32 Connectivity

Bardziej szczegółowo

Magistrala JTAG (metoda testowania / programowania)

Magistrala JTAG (metoda testowania / programowania) JTAG Magistrala JTAG (metoda testowania / programowania) W 1985 roku powstaje organizacja pod nazwą Join Test Action Group stowarzyszająca około 200 producentów układów elektronicznych (JTAG) W 1990 roku

Bardziej szczegółowo

STM32 Butterfly. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów STM32F107

STM32 Butterfly. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów STM32F107 Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów STM32F107 STM32 Butterfly Zestaw STM32 Butterfly jest platformą sprzętową pozwalającą poznać i przetestować możliwości mikrokontrolerów z rodziny STM32 Connectivity

Bardziej szczegółowo

Wstęp...9. 1. Architektura... 13

Wstęp...9. 1. Architektura... 13 Spis treści 3 Wstęp...9 1. Architektura... 13 1.1. Schemat blokowy...14 1.2. Pamięć programu...15 1.3. Cykl maszynowy...16 1.4. Licznik rozkazów...17 1.5. Stos...18 1.6. Modyfikowanie i odtwarzanie zawartości

Bardziej szczegółowo

Badanie właściwości wysokorozdzielczych przetworników analogowo-cyfrowych w systemie programowalnym FPGA. Autor: Daniel Słowik

Badanie właściwości wysokorozdzielczych przetworników analogowo-cyfrowych w systemie programowalnym FPGA. Autor: Daniel Słowik Badanie właściwości wysokorozdzielczych przetworników analogowo-cyfrowych w systemie programowalnym FPGA Autor: Daniel Słowik Promotor: Dr inż. Daniel Kopiec Wrocław 016 Plan prezentacji Założenia i cel

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Komputerowe Systemy Pomiarowe

Laboratorium Komputerowe Systemy Pomiarowe Jarosław Gliwiński, Łukasz Rogacz Laboratorium Komputerowe Systemy Pomiarowe ćw. Zastosowanie standardu VISA do obsługi interfejsu RS-232C Data wykonania: 03.04.08 Data oddania: 17.04.08 Celem ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Wykład I. Podstawowe pojęcia. Studia Podyplomowe INFORMATYKA Architektura komputerów

Wykład I. Podstawowe pojęcia. Studia Podyplomowe INFORMATYKA Architektura komputerów Studia Podyplomowe INFORMATYKA Architektura komputerów Wykład I Podstawowe pojęcia 1, Cyfrowe dane 2 Wewnątrz komputera informacja ma postać fizycznych sygnałów dwuwartościowych (np. dwa poziomy napięcia,

Bardziej szczegółowo

Inteligentny czujnik w strukturze sieci rozległej

Inteligentny czujnik w strukturze sieci rozległej Inteligentny czujnik w strukturze sieci rozległej Tadeusz Pietraszek Zakopane, 13 czerwca 2002 Plan prezentacji Problematyka pomiarów stężenia gazów w obiektach Koncepcja realizacji rozproszonego systemu

Bardziej szczegółowo

STEROWNIKI PROGRAMOWALNE PLC

STEROWNIKI PROGRAMOWALNE PLC STEROWNIKI PROGRAMOWALNE PLC SPIS TREŚCI PROGRAMOWALNE UKŁADY AUTOMATYKI ZADANIA STEROWNIKÓW PLC CECHY STEROWNIKÓW PLC RODZAJE STEROWNIKÓW PLC OBSZARY ZASTOSOWAŃ STEROWNIKÓW PLC BUDOWA STEROWNIKÓW PLC

Bardziej szczegółowo

(57) Tester dynamiczny współpracujący z jednej strony (13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1. (54) Tester dynamiczny

(57) Tester dynamiczny współpracujący z jednej strony (13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1. (54) Tester dynamiczny RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 166151 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 2 9 0 5 8 3 (22) Data zgłoszenia: 06.06.1991 (51) IntCl5: G01R 31/28

Bardziej szczegółowo

Szkolenia specjalistyczne

Szkolenia specjalistyczne Szkolenia specjalistyczne AGENDA Programowanie mikrokontrolerów w języku C na przykładzie STM32F103ZE z rdzeniem Cortex-M3 GRYFTEC Embedded Systems ul. Niedziałkowskiego 24 71-410 Szczecin info@gryftec.com

Bardziej szczegółowo

1. Prace rozwojowe usługi informatyczne w zakresie opracowania prototypu oprogramowania serwisowo-instalatorskiego dla systemu testowego

1. Prace rozwojowe usługi informatyczne w zakresie opracowania prototypu oprogramowania serwisowo-instalatorskiego dla systemu testowego Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO Zamawiający: KAWU J. Kotus A. Woźniak Spółka Jawna 91-204

Bardziej szczegółowo

PROGRAM TESTOWY LCWIN.EXE OPIS DZIAŁANIA I INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

PROGRAM TESTOWY LCWIN.EXE OPIS DZIAŁANIA I INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA EGMONT INSTRUMENTS PROGRAM TESTOWY LCWIN.EXE OPIS DZIAŁANIA I INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA EGMONT INSTRUMENTS tel. (0-22) 823-30-17, 668-69-75 02-304 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 141/90 fax (0-22) 659-26-11

Bardziej szczegółowo

dokument DOK 02-05-12 wersja 1.0 www.arskam.com

dokument DOK 02-05-12 wersja 1.0 www.arskam.com ARS3-RA v.1.0 mikro kod sterownika 8 Linii I/O ze zdalną transmisją kanałem radiowym lub poprzez port UART. Kod przeznaczony dla sprzętu opartego o projekt referencyjny DOK 01-05-12. Opis programowania

Bardziej szczegółowo

Systemy wbudowane. Paweł Pełczyński ppelczynski@swspiz.pl

Systemy wbudowane. Paweł Pełczyński ppelczynski@swspiz.pl Systemy wbudowane Paweł Pełczyński ppelczynski@swspiz.pl 1 Program przedmiotu Wprowadzenie definicja, zastosowania, projektowanie systemów wbudowanych Mikrokontrolery AVR Programowanie mikrokontrolerów

Bardziej szczegółowo

ZL19PRG. Programator USB dla układów PLD firmy Altera

ZL19PRG. Programator USB dla układów PLD firmy Altera ZL19PRG Programator USB dla układów PLD firmy Altera Nowoczesny programator i konfigurator układów PLD produkowanych przez firmę Altera, w pełni zgodny ze standardem USB Blaster, dzięki czemu współpracuje

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ LABORATORIUM Eksploatacji Systemów Telekomunikacyjnych INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA

Bardziej szczegółowo

8. MAGISTRALE I GNIAZDA ROZSZERZEŃ. INTERFEJSY ZEWNĘTRZNE.

8. MAGISTRALE I GNIAZDA ROZSZERZEŃ. INTERFEJSY ZEWNĘTRZNE. 8. MAGISTRALE I GNIAZDA ROZSZERZEŃ. INTERFEJSY ZEWNĘTRZNE. Magistrala (ang. bus) jest ścieżką łączącą ze sobą różne komponenty w celu wymiany informacji/danych pomiędzy nimi. Inaczej mówiąc jest to zespół

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki

Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki ĆWICZENIE Nr 10 (3h) Implementacja interfejsu SPI w strukturze programowalnej Instrukcja pomocnicza do laboratorium z przedmiotu

Bardziej szczegółowo

SPOSOBY POMIARU KĄTÓW W PROGRAMIE AutoCAD

SPOSOBY POMIARU KĄTÓW W PROGRAMIE AutoCAD Dr inż. Jacek WARCHULSKI Dr inż. Marcin WARCHULSKI Mgr inż. Witold BUŻANTOWICZ Wojskowa Akademia Techniczna SPOSOBY POMIARU KĄTÓW W PROGRAMIE AutoCAD Streszczenie: W referacie przedstawiono możliwości

Bardziej szczegółowo

CYFROWY ANALIZATOR SIECI PRZEMYSŁOWYCH JAKO NARZĘDZIE DO DIAGNOSTYKI MAGISTRALI CAN

CYFROWY ANALIZATOR SIECI PRZEMYSŁOWYCH JAKO NARZĘDZIE DO DIAGNOSTYKI MAGISTRALI CAN Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe (17) nr 1, 2003 Sławomir WINIARCZYK Emil MICHTA CYFROWY ANALIZATOR SIECI PRZEMYSŁOWYCH JAKO NARZĘDZIE DO DIAGNOSTYKI MAGISTRALI CAN Streszczenie: Kompleksowa diagnostyka

Bardziej szczegółowo

Działanie systemu operacyjnego

Działanie systemu operacyjnego Działanie systemu operacyjnego Budowa systemu komputerowego Jednostka centralna Sterownik dysku Sterownik drukarki Sterownik sieci Szyna systemowa (magistrala danych) Sterownik pamięci operacyjnej Pamięć

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 5 Zegar czasu rzeczywistego na mikrokontrolerze AT90S8515

Ćwiczenie 5 Zegar czasu rzeczywistego na mikrokontrolerze AT90S8515 Laboratorium Techniki Mikroprocesorowej Informatyka studia dzienne Ćwiczenie 5 Zegar czasu rzeczywistego na mikrokontrolerze AT90S8515 Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie możliwości nowoczesnych

Bardziej szczegółowo

PROTOTYPOWANIE UKŁADÓW ELEKTRONICZNYCH Programowalne układy logiczne FPGA Maciej Rosół, Katedra Automatyki AGH, e-mail: mr@ia.agh.edu.

PROTOTYPOWANIE UKŁADÓW ELEKTRONICZNYCH Programowalne układy logiczne FPGA Maciej Rosół, Katedra Automatyki AGH, e-mail: mr@ia.agh.edu. DATA: Ćwiczenie nr 4 PROTOTYPOWANIE UKŁADÓW ELEKTRONICZNYCH Programowalne układy logiczne FPGA Maciej Rosół, Katedra Automatyki AGH, e-mail: mr@ia.agh.edu.pl 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Analiza i projektowanie oprogramowania. Analiza i projektowanie oprogramowania 1/32

Analiza i projektowanie oprogramowania. Analiza i projektowanie oprogramowania 1/32 Analiza i projektowanie oprogramowania Analiza i projektowanie oprogramowania 1/32 Analiza i projektowanie oprogramowania 2/32 Cel analizy Celem fazy określania wymagań jest udzielenie odpowiedzi na pytanie:

Bardziej szczegółowo

IIPW_SML3_680 (Z80) przewodnik do ćwiczeń laboratoryjnych

IIPW_SML3_680 (Z80) przewodnik do ćwiczeń laboratoryjnych IIPW_SML3_680 (Z80) przewodnik do ćwiczeń laboratoryjnych wrzesieo 2010 UWAGA: Moduł jest zasilany napięciem do 3.3V i nie może współpracowad z wyjściami układów zasilanych z wyższych napięd. Do pracy

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie Programowanie mikrokontrolerów Sprzęt i oprogramowanie... 33

1. Wprowadzenie Programowanie mikrokontrolerów Sprzęt i oprogramowanie... 33 Spis treści 3 1. Wprowadzenie...11 1.1. Wstęp...12 1.2. Mikrokontrolery rodziny ARM...13 1.3. Architektura rdzenia ARM Cortex-M3...15 1.3.1. Najważniejsze cechy architektury Cortex-M3... 15 1.3.2. Rejestry

Bardziej szczegółowo

E-TRONIX Sterownik Uniwersalny SU 1.2

E-TRONIX Sterownik Uniwersalny SU 1.2 Obudowa. Obudowa umożliwia montaż sterownika na szynie DIN. Na panelu sterownika znajduje się wyświetlacz LCD 16x2, sygnalizacja LED stanu wejść cyfrowych (LED IN) i wyjść logicznych (LED OUT) oraz klawiatura

Bardziej szczegółowo

Spis treúci. Księgarnia PWN: Krzysztof Wojtuszkiewicz - Urządzenia techniki komputerowej. Cz. 1. Przedmowa... 9. Wstęp... 11

Spis treúci. Księgarnia PWN: Krzysztof Wojtuszkiewicz - Urządzenia techniki komputerowej. Cz. 1. Przedmowa... 9. Wstęp... 11 Księgarnia PWN: Krzysztof Wojtuszkiewicz - Urządzenia techniki komputerowej. Cz. 1 Spis treúci Przedmowa... 9 Wstęp... 11 1. Komputer PC od zewnątrz... 13 1.1. Elementy zestawu komputerowego... 13 1.2.

Bardziej szczegółowo

Organizacja pamięci VRAM monitora znakowego. 1. Tryb pracy automatycznej

Organizacja pamięci VRAM monitora znakowego. 1. Tryb pracy automatycznej Struktura stanowiska laboratoryjnego Na rysunku 1.1 pokazano strukturę stanowiska laboratoryjnego Z80 z interfejsem częstościomierza- czasomierz PFL 21/22. Rys.1.1. Struktura stanowiska. Interfejs częstościomierza

Bardziej szczegółowo

Interfejs urządzeń peryferyjnych

Interfejs urządzeń peryferyjnych Interfejs urządzeń peryferyjnych Terminy - Referaty do 08.05.2010 - Egzamin 09.05.2010 lub 22.05.2010 Typy transmisji informacji Transmisja informacji w komputerach odbywa się przy wykorzystaniu magistrali

Bardziej szczegółowo

Przegląd rozwiązań z oferty firmy 4D Systems

Przegląd rozwiązań z oferty firmy 4D Systems 1 Przegląd rozwiązań z oferty firmy 4D Systems Przegląd rozwiązań z oferty firmy 4D Systems 4D Systems Pty Ltd jest firmą pochodzącą z Australii, która od ponad 25 lat specjalizuje się w opracowywaniu

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy wzmacniacz AED dla przetworników tensometrycznych.

Cyfrowy wzmacniacz AED dla przetworników tensometrycznych. Cyfrowy wzmacniacz AED dla przetworników tensometrycznych. Zamień swoje analogowe przetworniki wagi na cyfrowe. AED sprawia, że wdrażanie systemów sterowania procesami jest łatwe i wygodne. AED przetwarza

Bardziej szczegółowo

2. PORTY WEJŚCIA/WYJŚCIA (I/O)

2. PORTY WEJŚCIA/WYJŚCIA (I/O) 2. PORTY WEJŚCIA/WYJŚCIA (I/O) 2.1 WPROWADZENIE Porty I/O mogą pracować w kilku trybach: - przesyłanie cyfrowych danych wejściowych i wyjściowych a także dla wybrane wyprowadzenia: - generacja przerwania

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki. ĆWICZENIE Nr 8 (3h) Implementacja pamięci ROM w FPGA

Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki. ĆWICZENIE Nr 8 (3h) Implementacja pamięci ROM w FPGA Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki ĆWICZENIE Nr 8 (3h) Implementacja pamięci ROM w FPGA Instrukcja pomocnicza do laboratorium z przedmiotu Programowalne Struktury

Bardziej szczegółowo

Wizualizacja stanu czujników robota mobilnego. Sprawozdanie z wykonania projektu.

Wizualizacja stanu czujników robota mobilnego. Sprawozdanie z wykonania projektu. Wizualizacja stanu czujników robota mobilnego. Sprawozdanie z wykonania projektu. Maciek Słomka 4 czerwca 2006 1 Celprojektu. Celem projektu było zbudowanie modułu umożliwiającego wizualizację stanu czujników

Bardziej szczegółowo

Zwiększanie wiarygodności systemów wykorzystujących układy programowalne

Zwiększanie wiarygodności systemów wykorzystujących układy programowalne Zwiększanie wiarygodności systemów wykorzystujących układy programowalne Andrzej Kraśniewski PRUS, 17 stycznia 2013 r. wiarygodność (dependability) niezawodność bezpieczeństwo działania (safety) Wiarygodność

Bardziej szczegółowo

CS 1140. AlgoRex - Centrala systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru. Właściwości. Cerberus Division. Siemens Building Technologies Sp. z o.o.

CS 1140. AlgoRex - Centrala systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru. Właściwości. Cerberus Division. Siemens Building Technologies Sp. z o.o. Cerberus Division CS 1140 AlgoRex - Centrala systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru Właściwości Centrala systemu wykrywania pożaru sterowana mikroprocesorowo o budowie modułowej. Elastyczna architektura

Bardziej szczegółowo

Temat lekcji. PKZ(E.b)(4)2 Zabezpieczanie dostępu do systemu operacyjnego.

Temat lekcji. PKZ(E.b)(4)2 Zabezpieczanie dostępu do systemu operacyjnego. ROZKŁAD MATERIAŁU Diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowej Technik informatyk 3503 Kwalifikacja pierwsza - (E.) Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych Opracował:

Bardziej szczegółowo

Komputer IBM PC niezależnie od modelu składa się z: Jednostki centralnej czyli właściwego komputera Monitora Klawiatury

Komputer IBM PC niezależnie od modelu składa się z: Jednostki centralnej czyli właściwego komputera Monitora Klawiatury 1976 r. Apple PC Personal Computer 1981 r. pierwszy IBM PC Komputer jest wart tyle, ile wart jest człowiek, który go wykorzystuje... Hardware sprzęt Software oprogramowanie Komputer IBM PC niezależnie

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Co to jest mikrokontroler? Kody i liczby stosowane w systemach komputerowych. Podstawowe elementy logiczne

Spis treœci. Co to jest mikrokontroler? Kody i liczby stosowane w systemach komputerowych. Podstawowe elementy logiczne Spis treści 5 Spis treœci Co to jest mikrokontroler? Wprowadzenie... 11 Budowa systemu komputerowego... 12 Wejścia systemu komputerowego... 12 Wyjścia systemu komputerowego... 13 Jednostka centralna (CPU)...

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH. KL IV TI 6 godziny tygodniowo (6x15 tygodni =90 godzin ),

PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH. KL IV TI 6 godziny tygodniowo (6x15 tygodni =90 godzin ), PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH KL IV TI 6 godziny tygodniowo (6x15 tygodni =90 godzin ), Program 351203 Opracowanie: Grzegorz Majda Tematyka zajęć 2. Przygotowanie środowiska pracy

Bardziej szczegółowo

Działanie systemu operacyjnego

Działanie systemu operacyjnego Budowa systemu komputerowego Działanie systemu operacyjnego Jednostka centralna dysku Szyna systemowa (magistrala danych) drukarki pamięci operacyjnej sieci Pamięć operacyjna Przerwania Przerwania Przerwanie

Bardziej szczegółowo

INTERFEJS SUBARU USB INSTRUKCJA OBSŁUGI strona 1/14

INTERFEJS SUBARU USB INSTRUKCJA OBSŁUGI  strona 1/14 INTERFEJS SUBARU USB INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1/14 1. BEZPIECZEŃSTWO PRACY Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Urządzenie przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Architektura Systemów Komputerowych. Transmisja szeregowa danych Standardy magistral szeregowych

Architektura Systemów Komputerowych. Transmisja szeregowa danych Standardy magistral szeregowych Architektura Systemów Komputerowych Transmisja szeregowa danych Standardy magistral szeregowych 1 Transmisja szeregowa Idea transmisji szeregowej synchronicznej DOUT Rejestr przesuwny DIN CLK DIN Rejestr

Bardziej szczegółowo

1. Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest zestawienie połączenia pomiędzy dwoma sterownikami PLC za pomocą protokołu Modbus RTU.

1. Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest zestawienie połączenia pomiędzy dwoma sterownikami PLC za pomocą protokołu Modbus RTU. 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zestawienie połączenia pomiędzy dwoma sterownikami PLC za pomocą protokołu Modbus RTU. 2. Porty szeregowe w sterowniku VersaMax Micro Obydwa porty szeregowe sterownika

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne

Urządzenia zewnętrzne Urządzenia zewnętrzne SZYNA ADRESOWA SZYNA DANYCH SZYNA STEROWANIA ZEGAR PROCESOR PAMIĘC UKŁADY WE/WY Centralna jednostka przetw arzająca (CPU) DANE PROGRAMY WYNIKI... URZ. ZEWN. MO NITORY, DRUKARKI, CZYTNIKI,...

Bardziej szczegółowo

Generator przebiegów pomiarowych Ex-GPP2

Generator przebiegów pomiarowych Ex-GPP2 Generator przebiegów pomiarowych Ex-GPP2 Przeznaczenie Generator przebiegów pomiarowych GPP2 jest programowalnym sześciokanałowym generatorem napięć i prądów, przeznaczonym do celów pomiarowych i diagnostycznych.

Bardziej szczegółowo

PL 181236 B1 (19) PL (11) 181236 (12) OPIS PATENTOWY (13) B1. (51) Int.Cl.7: G 06F 3 /1 2 G06K 15/02 G06F 17/60 G07G 1/12

PL 181236 B1 (19) PL (11) 181236 (12) OPIS PATENTOWY (13) B1. (51) Int.Cl.7: G 06F 3 /1 2 G06K 15/02 G06F 17/60 G07G 1/12 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (21 ) Numer zgłoszenia: 3 1 6 4 8 2 (22) Data zgłoszenia- 1 1.1 0.1 9 9 6 (19) PL (11) 181236 (13) B1 (51) Int.Cl.7:

Bardziej szczegółowo

Budowa komputera. Magistrala. Procesor Pamięć Układy I/O

Budowa komputera. Magistrala. Procesor Pamięć Układy I/O Budowa komputera Magistrala Procesor Pamięć Układy I/O 1 Procesor to CPU (Central Processing Unit) centralny układ elektroniczny realizujący przetwarzanie informacji Zmiana stanu tranzystorów wewnątrz

Bardziej szczegółowo

JĘZYKI PROGRAMOWANIA STEROWNIKÓW

JĘZYKI PROGRAMOWANIA STEROWNIKÓW JĘZYKI PROGRAMOWANIA STEROWNIKÓW dr inż. Wiesław Madej Wstęp Języki programowania sterowników 15 h wykład 15 h dwiczenia Konsultacje: - pokój 325A - środa 11 14 - piątek 11-14 Literatura Tadeusz Legierski,

Bardziej szczegółowo

2013-12-02. Autor: Jakub Duba. Interjesy

2013-12-02. Autor: Jakub Duba. Interjesy Autor: Jakub Duba Interjesy 2 1 Interjesy 3 Interjesy 4 2 5 Universal Serial Bus (USB; uniwersalna magistrala szeregowa) rodzaj sprzętowego portu komunikacyjnego komputerów, zastępującego stare porty szeregowe

Bardziej szczegółowo

Kod produktu: MP01611-ZK

Kod produktu: MP01611-ZK ZAMEK BEZSTYKOWY RFID ZE ZINTEGROWANĄ ANTENĄ, WYJŚCIE RS232 (TTL) Moduł stanowi gotowy do zastosowania bezstykowy zamek pracujący w technologii RFID dla transponderów UNIQUE 125kHz, zastępujący z powodzeniem

Bardziej szczegółowo

MikloBit ul. Cyprysowa 7/5 43-600 Jaworzno. www.miklobit.com support@miklobit.com. JTAG + ISP dla AVR. rev. 1.1 2006.03.

MikloBit ul. Cyprysowa 7/5 43-600 Jaworzno. www.miklobit.com support@miklobit.com. JTAG + ISP dla AVR. rev. 1.1 2006.03. MikloBit ul. Cyprysowa 7/5 43-600 Jaworzno www.miklobit.com support@miklobit.com JTAG + ISP dla AVR rev. 1.1 2006.03.10 Spis treści 1.Wprowadzenie... 3 2.Interfejs JTAG... 4 2.1.Złącze interfejsu JTAG...

Bardziej szczegółowo

Testowanie systemów informatycznych Kod przedmiotu

Testowanie systemów informatycznych Kod przedmiotu Testowanie systemów informatycznych - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Testowanie systemów informatycznych Kod przedmiotu 06.0-WI-INFP-TSI Wydział Kierunek Wydział Informatyki, Elektrotechniki

Bardziej szczegółowo

2013-04-25. Czujniki obiektowe Sterowniki przemysłowe

2013-04-25. Czujniki obiektowe Sterowniki przemysłowe Ogólne informacje o systemach komputerowych stosowanych w sterowaniu ruchem funkcje, właściwości Sieci komputerowe w sterowaniu informacje ogólne, model TCP/IP, protokoły warstwy internetowej i transportowej

Bardziej szczegółowo

AVR DRAGON. INSTRUKCJA OBSŁUGI (wersja 1.0)

AVR DRAGON. INSTRUKCJA OBSŁUGI (wersja 1.0) AVR DRAGON INSTRUKCJA OBSŁUGI (wersja 1.0) ROZDZIAŁ 1. WSTĘP... 3 ROZDZIAŁ 2. ROZPOCZĘCIE PRACY Z AVR DRAGON... 5 ROZDZIAŁ 3. PROGRAMOWANIE... 8 ROZDZIAŁ 4. DEBUGOWANIE... 10 ROZDZIAŁ 5. SCHEMATY PODŁĄCZEŃ

Bardziej szczegółowo

Narzędzia uruchomieniowe dla systemów Embedded firmy Total Phase

Narzędzia uruchomieniowe dla systemów Embedded firmy Total Phase 1 Narzędzia uruchomieniowe dla systemów Embedded firmy Total Phase Narzędzia uruchomieniowe dla systemów Embedded firmy Total Phase Jednym z głównych aspektów procesu programowania systemów wbudowanych

Bardziej szczegółowo

1. Zasilacz mocy AC/ DC programowany 1 sztuka. 2. Oscyloskop cyfrowy z pomiarem - 2 sztuki 3. Oscyloskop cyfrowy profesjonalny 1 sztuka

1. Zasilacz mocy AC/ DC programowany 1 sztuka. 2. Oscyloskop cyfrowy z pomiarem - 2 sztuki 3. Oscyloskop cyfrowy profesjonalny 1 sztuka WYMAGANIA TECHNICZNE Laboratoryjne wyposażenie pomiarowe w zestawie : 1. Zasilacz mocy AC/ DC programowany 1 sztuka 2. Oscyloskop cyfrowy z pomiarem - 2 sztuki 3. Oscyloskop cyfrowy profesjonalny 1 sztuka

Bardziej szczegółowo

Sprzęt komputerowy 2. Autor prezentacji: 1 prof. dr hab. Maria Hilczer

Sprzęt komputerowy 2. Autor prezentacji: 1 prof. dr hab. Maria Hilczer Sprzęt komputerowy 2 Autor prezentacji: 1 prof. dr hab. Maria Hilczer Budowa komputera Magistrala Procesor Pamięć Układy I/O 2 Procesor to CPU (Central Processing Unit) centralny układ elektroniczny realizujący

Bardziej szczegółowo

Architektura komputerów

Architektura komputerów Architektura komputerów PCI EXPRESS Rozwój technologii magistrali Architektura Komputerów 2 Architektura Komputerów 2006 1 Przegląd wersji PCI Wersja PCI PCI 2.0 PCI 2.1/2.2 PCI 2.3 PCI-X 1.0 PCI-X 2.0

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO LABORATORYJNE DO DIAGNOSTYKI UKŁADÓW ELEKTRONICZNYCH ZA POMOCĄ MIESZANEJ SYGNAŁOWO MAGISTRALI TESTUJĄCEJ

STANOWISKO LABORATORYJNE DO DIAGNOSTYKI UKŁADÓW ELEKTRONICZNYCH ZA POMOCĄ MIESZANEJ SYGNAŁOWO MAGISTRALI TESTUJĄCEJ Materiały XXXVI Międzyuczelnianej Konferencji Metrologów MKM 04 Politechnika Gdańska Katedra Metrologii i Systemów Elektronicznych STANOWISKO LABORATORYJNE DO DIAGNOSTYKI UKŁADÓW ELEKTRONICZNYCH ZA POMOCĄ

Bardziej szczegółowo

Przystawka oscyloskopowa z analizatorem stanów logicznych. Seria DSO-29xxA&B. Skrócona instrukcja użytkownika

Przystawka oscyloskopowa z analizatorem stanów logicznych. Seria DSO-29xxA&B. Skrócona instrukcja użytkownika Przystawka oscyloskopowa z analizatorem stanów logicznych Seria DSO-29xxA&B Skrócona instrukcja użytkownika Zawartość zestawu: Przystawka DSO-29XXA lub DSO-29XXB Moduł analizatora stanów logicznych Sondy

Bardziej szczegółowo

ZL28ARM. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów AT91SAM7XC

ZL28ARM. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów AT91SAM7XC ZL28ARM Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów AT91SAM7XC Zestaw ZL28ARM jest uniwersalnym zestawem uruchomieniowym dla mikrokontrolerów AT91SAM7XC. Dzięki wyposażeniu w szeroką gamę układów peryferyjnych

Bardziej szczegółowo

urządzenie elektroniczne służące do przetwarzania wszelkich informacji, które da się zapisać w formie ciągu cyfr albo sygnału ciągłego.

urządzenie elektroniczne służące do przetwarzania wszelkich informacji, które da się zapisać w formie ciągu cyfr albo sygnału ciągłego. Komputer (z ang. computer od łac. computare obliczać, dawne nazwy używane w Polsce: mózg elektronowy, elektroniczna maszyna cyfrowa, maszyna matematyczna) urządzenie elektroniczne służące do przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Moduł rozszerzeń ATTO dla systemu monitorującego SMOK.

Moduł rozszerzeń ATTO dla systemu monitorującego SMOK. Moduł rozszerzeń ATTO dla systemu monitorującego SMOK. ATTO-UIO jest przeznaczony do systemów rozproszonych bazujących na magistrali RS485 obsługującej protokół MODBUS RTU. Sterownik może pracować jako

Bardziej szczegółowo

Standard transmisji równoległej LPT Centronics

Standard transmisji równoległej LPT Centronics Standard transmisji równoległej LPT Centronics Rodzaje transmisji szeregowa równoległa Opis LPT łącze LPT jest interfejsem równoległym w komputerach PC. Standard IEEE 1284 został opracowany w 1994 roku

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka. Wydział Elektryczny. Katedra Automatyki i Elektroniki. Kod przedmiotu: TS1C

Politechnika Białostocka. Wydział Elektryczny. Katedra Automatyki i Elektroniki. Kod przedmiotu: TS1C Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki Kod przedmiotu: TS1C 622 388 Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA Temat: M a gistra

Bardziej szczegółowo

USB interface in 8-bit microcontrollers PIC18F family manufactured by Microchip.

USB interface in 8-bit microcontrollers PIC18F family manufactured by Microchip. 1 Mateusz Klimkowski IV rok Koło Naukowe Techniki Cyfrowej dr inż. Wojciech Mysiński opiekun naukowy USB interface in 8-bit microcontrollers PIC18F family manufactured by Microchip. Interfejs USB w 8-bitowych

Bardziej szczegółowo

MultiTool instrukcja użytkownika 2010 SFAR

MultiTool instrukcja użytkownika 2010 SFAR MultiTool instrukcja użytkownika 2010 SFAR Tytuł dokumentu: MultiTool instrukcja użytkownika Wersja dokumentu: V1.0 Data: 21.06.2010 Wersja urządzenia którego dotyczy dokumentacja: MultiTool ver. 1.00

Bardziej szczegółowo

PR172012 15 kwietnia 2012 Automatyka budynkowa, Technologia sterowania Oprogramowanie Strona 1 z 5

PR172012 15 kwietnia 2012 Automatyka budynkowa, Technologia sterowania Oprogramowanie Strona 1 z 5 Automatyka budynkowa, Technologia sterowania Oprogramowanie Strona 1 z 5 System TwinCAT BACnet/IP pomaga spełniać wszelkie wymagania automatyki budynkowej, pozostając w zgodzie ze standardem BACnet Sterowniki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z projektu MARM. Część druga Specyfikacja końcowa. Prowadzący: dr. Mariusz Suchenek. Autor: Dawid Kołcz. Data: r.

Sprawozdanie z projektu MARM. Część druga Specyfikacja końcowa. Prowadzący: dr. Mariusz Suchenek. Autor: Dawid Kołcz. Data: r. Sprawozdanie z projektu MARM Część druga Specyfikacja końcowa Prowadzący: dr. Mariusz Suchenek Autor: Dawid Kołcz Data: 01.02.16r. 1. Temat pracy: Układ diagnozujący układ tworzony jako praca magisterska.

Bardziej szczegółowo

Opracował: Jan Front

Opracował: Jan Front Opracował: Jan Front Sterownik PLC PLC (Programowalny Sterownik Logiczny) (ang. Programmable Logic Controller) mikroprocesorowe urządzenie sterujące układami automatyki. PLC wykonuje w sposób cykliczny

Bardziej szczegółowo

ZL4PIC. Uniwersalny zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów PIC

ZL4PIC. Uniwersalny zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów PIC ZL4PIC uniwersalny zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów PIC (v.1.0) ZL4PIC Uniwersalny zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów PIC 1 Zestaw jest przeznaczony dla elektroników zajmujących się aplikacjami

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWALNE STEROWNIKI LOGICZNE

PROGRAMOWALNE STEROWNIKI LOGICZNE PROGRAMOWALNE STEROWNIKI LOGICZNE I. Wprowadzenie Klasyczna synteza kombinacyjnych i sekwencyjnych układów sterowania stosowana do automatyzacji dyskretnych procesów produkcyjnych polega na zaprojektowaniu

Bardziej szczegółowo

System wizyjny OMRON Xpectia FZx

System wizyjny OMRON Xpectia FZx Ogólna charakterystyka systemu w wersji FZ3 w zależności od modelu można dołączyć od 1 do 4 kamer z interfejsem CameraLink kamery o rozdzielczościach od 300k do 5M pikseli możliwość integracji oświetlacza

Bardziej szczegółowo

Narzędzia programowe

Narzędzia programowe Narzędzia sprzętowe i programowe wspomagające projektowanie i uruchamianie systemów z mikrokontrolerami 1 Narzędzia programowe Języki programowania (niskiego poziomu, wysokiego poziomu i języki graficzne,

Bardziej szczegółowo

a) dolno przepustowa; b) górno przepustowa; c) pasmowo przepustowa; d) pasmowo - zaporowa.

a) dolno przepustowa; b) górno przepustowa; c) pasmowo przepustowa; d) pasmowo - zaporowa. EUROELEKTRA Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej Rok szkolny 2009/2010 Zadania dla grupy elektroniczno-telekomunikacyjnej na zawody I. stopnia 1 Na rysunku przedstawiony jest schemat

Bardziej szczegółowo

RODZAJE PAMIĘCI RAM. Cz. 1

RODZAJE PAMIĘCI RAM. Cz. 1 RODZAJE PAMIĘCI RAM Cz. 1 1 1) PAMIĘĆ DIP DIP (ang. Dual In-line Package), czasami nazywany DIL - w elektronice rodzaj obudowy elementów elektronicznych, głównie układów scalonych o małej i średniej skali

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI. Katedra Metrologii i Optoelektroniki. Metrologia. Ilustracje do wykładu

Politechnika Gdańska WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI. Katedra Metrologii i Optoelektroniki. Metrologia. Ilustracje do wykładu Politechnika Gdańska WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Katedra Metrologii i Optoelektroniki Metrologia Studia I stopnia, kier Elektronika i Telekomunikacja, sem. 2 Ilustracje do wykładu

Bardziej szczegółowo

Wybrane bloki i magistrale komputerów osobistych (PC) Opracował: Grzegorz Cygan 2010 r. CEZ Stalowa Wola

Wybrane bloki i magistrale komputerów osobistych (PC) Opracował: Grzegorz Cygan 2010 r. CEZ Stalowa Wola Wybrane bloki i magistrale komputerów osobistych (PC) Opracował: Grzegorz Cygan 2010 r. CEZ Stalowa Wola Ogólny schemat komputera Jak widać wszystkie bloki (CPU, RAM oraz I/O) dołączone są do wspólnych

Bardziej szczegółowo

T 1000 PLUS Tester zabezpieczeń obwodów wtórnych

T 1000 PLUS Tester zabezpieczeń obwodów wtórnych T 1000 PLUS Tester zabezpieczeń obwodów wtórnych Przeznaczony do testowania przekaźników i przetworników Sterowany mikroprocesorem Wyposażony w przesuwnik fazowy Generator częstotliwości Wyniki badań i

Bardziej szczegółowo

Część 5. Mieszane analogowo-cyfrowe układy sterowania

Część 5. Mieszane analogowo-cyfrowe układy sterowania Część 5 Mieszane analogowo-cyfrowe układy sterowania Korzyści z cyfrowego sterowania przekształtników Zmniejszenie liczby elementów i wymiarów układu obwody sterowania, zabezpieczeń, pomiaru, kompensacji

Bardziej szczegółowo

Elektrotechnika II Stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Elektrotechnika II Stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

PRZEDWZMACNIACZ SYGNAŁU ELEKTRODY PH ph

PRZEDWZMACNIACZ SYGNAŁU ELEKTRODY PH ph PRZEDWZMACNIACZ SYGNAŁU ELEKTRODY PH 1 0...14 ph Opis D030i Ryc. 1. Przedwzmacniacz ph (030i) Opis skrócony Uniwersalny system do pomiaru kwasowości/wartości ph roztworów tworzą przedwzmacniacz sygnału

Bardziej szczegółowo

Architektura komputerów

Architektura komputerów Architektura komputerów Tydzień 11 Wejście - wyjście Urządzenia zewnętrzne Wyjściowe monitor drukarka Wejściowe klawiatura, mysz dyski, skanery Komunikacyjne karta sieciowa, modem Urządzenie zewnętrzne

Bardziej szczegółowo

Testowanie i walidacja oprogramowania

Testowanie i walidacja oprogramowania i walidacja oprogramowania Inżynieria oprogramowania, sem.5 cz. 3 Rok akademicki 2010/2011 Dr inż. Wojciech Koziński Zarządzanie testami Cykl życia testów (proces) Planowanie Wykonanie Ocena Dokumentacja

Bardziej szczegółowo