INTELIGENTNA LOGISTYKA JAKO ELEMENT KREOWANIA WARTO CI DODANEJ DLA KLIENTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INTELIGENTNA LOGISTYKA JAKO ELEMENT KREOWANIA WARTO CI DODANEJ DLA KLIENTA"

Transkrypt

1 INTELIGENTNA LOGISTYKA JAKO ELEMENT KREOWANIA WARTO CI DODANEJ DLA KLIENTA BOGDAN KLEPACKI SGGW MARCIN GIDZI SKI Dachser Sp z o.o. Streszczenie W opracowaniu przedstawiono zagadnienie znaczenia stosowania inteligentnej logistyki w kreowaniu warto ci dodanej. Stwierdzono, e inteligentne systemy logistyczne s rozumiane jako kompleksowa obsługa klienta z wykorzystaniem proaktywnych rozwi za kreuj cych warto dodan w całym ła cuchu dostaw. Wi zane s z informatyzacja usług, indywidualizacj obsługi, elastyczno ci działania oraz nowoczesnym zarzadzaniem. Słowa kluczowe: logistyka inteligentna, warto dodana Wprowadzenie We współczesnej gospodarce ro nie rola logistyki, jako działalno ci obejmuj cej organizacj, planowanie, kontrol i realizacj przepływu towarów od ich wytworzenia i nabycia, poprzez produkcj i dystrybucj, a do finalnego odbiorcy, której celem jest zaspokojenie wymaga rynku, przy minimalnych kosztach i minimalnym zaanga owaniu kapitału. W działalno ci tej nast puje zarówno przeniesienie (przesuniecie) towarów, ludzi, rodków finansowych i informacji, ale nast puje tak e dodawanie pewnej warto ci tym elementom. Nie ma bowiem w tpliwo ci, e inna jest warto tego samego produktu w ró nych miejscach i w czasie. Zmiana tej warto ci jest zreszt jednym z głównych powodów istnienia i rozwoju zarówno handlu, jak i logistyki. Celem bada było rozpoznanie zale no ci mi dzy inteligentn logistyk a kreowaniem warto ci dodanej. Dodatkowym celem było rozpoznanie narz dzi inteligentnej logistyki stosowanych w przedsi biorstwach. W badaniach wykorzystano zarówno literatur przedmiotu, jak te materiały pochodz ce z wybranego przedsi biorstwa. Ponadto, przeprowadzono badania (w maju 2014 roku) na próbie 95 osób. Grup badawcz stanowili studenci logistyki, pracownicy przedsi biorstw z bran y TSL oraz odbiorcy usług logistycznych. Taki wybór miał na celu poznanie opinii od strony usługodawcy oraz usługobiorcy. Badania dotyczyły kwestii kreowania warto ci dodanej oraz inteligentnej logistyki.

2 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 73, Istota inteligentnej logistyki Inteligentna logistyka to poj cie, które ma wiele znacze. Przyjmujemy jednak, e pod poj ciem tej inteligencji kryje si proaktywne podej cie do obsługi logistycznej, czyli takie, które wyprzedza potrzeby klienta i jego decyzje. Najwi ksze znaczenie inteligentnych rozwi za logistycznych rynek dostrzega w oprogramowaniu software. Ma ono za zadanie automatyzowanie przebiegu pracy, oszcz dzanie energii, integrowanie wszystkich systemów w przedsi biorstwie oraz docieranie do klientów. Na przełomie wieków XX i XXI mo na zaobserwowa wzrost znaczenia elektronicznej wymiany danych w ła cuchu logistycznym. Jest to droga do integracji i kompleksowego podej cia do zarz dzania procesami przepływu informacji od dostawców a po odbiorc usługi na całej długo ci ła cucha dostaw [Szymonik 2006]. Koszty wdro enia elektronicznych aplikacji, mimo wysokich nakładów pocz tkowych, ju po kilku latach umo liwiaj osi gni cie nie tylko zysków w sensie finansowym, ale równie wizerunkowych [http://www.dobralogistyka.pl/przyszlosc-logistyki-jest-inteligentna,aktual- nosci,2627]. Według Christophera [2005] sukces lub niepowodzenie przedsi biorstwa mo na mierzy poprzez poziom warto ci przekazywanych dla klienta. Warto definiowana jest, jako ró nica pomi dzy postrzeganymi korzy ciami a całkowitym kosztem poniesionym na zakup towaru lub usługi. Inteligentne rozwi zania logistyczne maja tak e na celu dbało o rodowisko naturalne. Transport ma ogromny wpływ na emisj CO 2 do atmosfery, w zwi zku z czym wiele przedsi biorstw transportowych, zwłaszcza logistycznych podejmuje zaawansowane działania maj ce na celu ograniczenie jego szkodliwego oddziaływania. Logistyka jest działalno ci rozwojow, o du ej dynamice zmian w zakresie rozwi za zwi zanych z zarz dzaniem, optymalizacj czy przekazywaniem danych. Wiele z nich mo na okre li mianem inteligentnych. Jest to specyficzny rodzaj inteligencji, dotyczy ona ogółu uczenia si i przewidywania ruchów w obr bie ła cuchów logistycznych. Dzi ki poznaniu wymaga klientów i dopasowaniu do nich zasobów ka da sie logistyczna mo e by na swój sposób inteligentna, poniewa spełnia swoje zało enia oraz ewoluuje wraz ze wzrostem wymaga lub zmian trendów. Struktury tworzenia warto ci i wiadcze przez operatora logistycznego nie mo na traktowa jako konglomeratu statycznych funkcji, musi to by zestrukturyzowana sie dynamicznych poł cze [Blaik 2008]. Inteligentn logistyk wyró nia unikalno i zaawansowanie technologiczne rozwi za, dzi ki którym mo na zyska przewag konkurencyjn. Wa nym aspektem s innowacje i pionierskie podej cie w ich zastosowaniu na szerok skal, tak, aby system był spójny i jednolity na całym obszarze działania operatora. 2. Rozwi zania logistyczne kreuj ce warto dodan Obiektem badawczym było przedsi biorstwo z bran y TSL, a mianowicie spółka DACHSER GmbH & Co.KG, w Polsce wyst puj ca, jako DACHSER Sp. z o.o. Organizacja powstała w roku 1930, kiedy została zało ona jako jednoosobowa firma transportowa przez Thomasa Dachsera w Kempten w Niemczech. Dachser jest nadal w r kach jednej rodzinny, cho stał si globalnym operatorem logistycznym [http://raportcsr.pl/dachser-firma-rodzinna-z-tradycjami/]. DHL stosuje inteligentny system logistyczny. Ma on za zadanie popraw płynno ci dostaw w miastach, ograniczenie emisji dwutlenku w gla oraz zwi kszenie efektywno ci energetycznej budynków przy wykorzystaniu energooszcz dnych technologii [www.logistyczny.com/

3 60 Bogdan Klepacki, Marcin Gidzi ski Inteligentna logistyka jako element kreowania warto ci dodanej dla klienta artykul_ogo.php?id=351]. Usługi dodane stanowi w badanym przedsi biorstwie cz inteligentnych rozwi za logistycznych, które wpływaj na optymalizacj bilansu logistycznego partnerów biznesowych. Organizacja, jako globalny operator logistyczny oferuje usługi, które maj na celu spełnienie nie tylko wtórnych potrzeb transportowych, ale tak e wytworzenie u swoich odbiorców potrzeb pierwotnych, dzi ki palecie usług generuj cych warto dodan. Zarz d organizacji postawił na oferowanie swoim klientom jako ci oraz funkcjonalno ci w całym ła cuchu logistycznym. Zarz d Dachser uznaje du e znaczenie IT przy optymalizacji procedur logistycznych, wi kszo systemów wykorzystywanych w przedsi biorstwie powstała wiec wewn trz organizacji. Dzi ki temu s one stale optymalizowane i oferuj maksymalny poziom bezpiecze stwa. Ze wzgl du na u ycie jednolitej struktury IT wykorzystywany jest zintegrowany sprz t i oprogramowanie co umo liwia zastosowanie jednego interfejsu na całym wiecie, który dost pny jest w 13 j zykach. Dachser Contract Logistic oferuje liczne usługi dodane, które swoim zasi giem obejmuj wszystkie stadia ła cucha logistycznego. Usługa zdefiniowana jest, jako odr bna działalno, która dostarcza korzy ci nabywcom i nie za ka dym razem zwi zana jest ze sprzeda produktów materialnych lub pozostałych usług [Kisperska-Moro, Krzy aniak, 2009]. Dzi ki czynno ciom wykonywanym na wielu etapach mo liwe jest kompleksowe budowanie warto ci przy integracji i optymalizacji całego ła cucha. Na przykład, mog to by działania zwi zane z kontrol jako ci, wyko czeniem produktu, foliowaniem lub przepakowaniem przed dystrybucj. Dachser w logistyce kontraktowej za swoj sił uwa a standardowe rozwi zania, za indywidualne podej cie za swoj specjalno. Dzi ki poł czeniu sieci transportowej z sieci magazynow mo liwa jest długotrwała współpraca oparta na zaufaniu i ustandaryzowanych procesach zapewniaj cych tak sam jako w ka dym miejscu na wiecie. Dzi ki centralnej obsłudze wszystkich systemów zapewniona jest ich dost pno przez cał dob przez wszystkie dni w roku. Warto dodan mo na postrzega z ró nych perspektyw. Logistyka kontraktowa skupia si na kreowaniu warto ci w oparciu o obsług przedmiotów materialnych. Segment Dachser Logistic Consulting, b d c cz ci Dachser Contract Logistic, zarz dza know how zintegrowanych rozwi za systemowych. Głównym celem jest oferowanie inteligentnych rozwi za logistycznych, które przyczyniaj si do: zwi kszenia elastyczno ci, przyspieszenia procesów, poprawy ich przejrzysto- ci, a tak e zmniejszenia kosztów. Dzi ki wiedzy o produktach, bran ach i rynkach pracownicy przedsi biorstwa Dachser s w stanie dobra odpowiednie rozwi zania logistyczne dla wielu podmiotów gospodarczych. Na wst pie analizowana jest struktura logistyczna i stworzony zostaje profil wymaga na bazie, którego projektowane s przejrzyste rozwi zania logistyczne przez interdyscyplinarny zespół ekspertów (rysunek 1). Kolejno wdra any jest system WMS zintegrowany z systemami ERP u klientów, co pozwala uzna projekt za gotowy do zastosowania. Efekt finalny jest monitorowany i optymalizowany podczas bie cej eksploatacji.

4 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 73, ródło: zasoby własne przedsi biorstwa Dachser Rys. 1. Zadania Dachser Logistics Consulting Dachser Contract Logistic bazuje na efekcie synergii transportu, magazynowania oraz usług dodanych zintegrowanych systemami IT takimi jak WMS (Warehouse Management System) oraz TMS (Transport Management System), które pozwalaj zarz dza oraz podgl da wszystkie procesy logistyczne na ka dym z etapów w ła cuchu dostaw. Dla Dachser nie ma ró nicy czy klient wykorzystuje własny magazyn czy operatora, nawet własny mo e sta si magazynem dedykowanym. Dzi ki ró norodnym opcjom składowania mo liwe jest przechowywanie wszelkich towarów, od składowanych blokowo po nadaj ce si do wysokiego składowania przy u yciu zautomatyzowanych suwnic. Wa ne s równie takie rozwi zania kreuj ce warto dodan jak: przestrzeganie dat wa no ci zgodnie z zasadami FIFO, FEFO, LIFO, LEFO oraz ledzenie towarów. Towary mog by składowane w temperaturze i wilgotno ci kontrolowanej, w higienicznych warunkach zgodnie ze specyfik składowanych zasobów. Istotne jest równie specjalistyczne przygotowanie do składowania substancji niebezpiecznych. Do wykonywanych prac mo na zaliczy wyka czanie, foliowanie, budow ekspozycji, pakowanie, przepakowywanie, kontrol jako ci oraz naprawy. Przedsi biorstwo Dachser przykłada ogromn uwag do zapewnienia jako ci w ka dym logistycznym aspekcie swojej działalno ci. Jako musi by mierzalna na ka dym etapie dzi ki wykładniom, wska nikom, analizom oraz aplikacjom IT, które zapewni przejrzysto danych.

5 62 Bogdan Klepacki, Marcin Gidzi ski Inteligentna logistyka jako element kreowania warto ci dodanej dla klienta Stałe monitorowanie pozwala zachowa jako dostaw, terminowo, zapobiec uszkodzeniom oraz utrudnieniom w dostawie. Funkcje monitoringu spełnia autorski program ActiveReport (w całym ła cuchu dostaw) informuj c pracowników Dachsera, jak i klientów) tak, aby oszcz dzi czas. Wa nym jako ciowym aspektem jest równie przestrzeganie zasad przewozu ywno ci oraz ładunków podlegaj cych przepisom ADR czyli towarów niebezpiecznych w transporcie l dowym. System kontroli i zapisu temperatury oraz wilgotno ci w ka dej chwili pozwala na udostepnienie tych danych klientom. Dla wielu klientów jako mierzona jest ilo ci uszkodze w zwi zku z tym w badanym przedsi biorstwie przykłada si ogromn uwag do wła ciwego pakowania i zabezpieczania towarów na samochodzie, jak i na magazynie. Dachser jako operator logistyczny musi posiada aplikacje umo liwiaj ce niezawodn i stał wymian danych. Narz dzie takie jak elogistic pozwala na kreowanie warto ci dodanej w całym ła cuchu dostaw, od transportu po logistyk oraz usługi dodane. Głównym zadaniem tego interfejsu, dost pnego w przegl darce internetowej lub na urz dzeniu mobilnym np. tablecie, jest umo liwienie składania zlece, zarówno importowych oraz exportowych, które wprowadzone przez klienta trafiaj bezpo rednio do systemu Dachser ograniczaj c np. bł dy przy r cznym wprowadzaniu danych. Kolejna wa na funkcja to mo liwo ledzenia przesyłki on-line dzi ki skanowaniu kodów kreskowych we wszystkich istotnych miejscach dla procesu logistycznego takich jak: miejsce odbioru, terminale przeładunkowe, a po miejsce dostawy. Informacje trafiaj do systemu do 3 minut od skanowania. Istotna jest funkcja wyceny przesyłki bazuj ca na aktualnych stawkach klienta, które otrzymał w umowie, tak, aby mógł pozyska informacje o kosztach w tym samym miejscu, w którym b dzie składał zlecenie, zawarta jest równie informacja o czasie transportu. W elogistic zawarto równie aplikacje magazynowe informuj ce o stanach magazynowych dzi ki inwentaryzacji po ka dej operacji wykonanej towarami. Z systemu mo na pobra równie faktur w ró nych formatach oraz zarz dza stanami paletowymi. Wszystkie te mo liwo ci przyczyniaj si do wysokiej automatyzacji w wymianie informacji, dzi ki czemu osi gana jest oszcz dno czasu, pieni dzy oraz ograniczona jest liczba bł dów do minimum. W badanym przedsi biorstwie na szczycie piramidy inteligentnych rozwi za, które buduj warto dodan znajduje si Dachser DIY-Logistics. Usługa to wykorzystuje linie dostawcz zwan supply pipeline, która wg przedsi biorstwa Dachser jest symbolem globalnych usług logistycznych przeznaczonych dla sektora DIY. Sektor ten zwi zany jest z marketami typu dom i ogród, budowlanymi oraz dostawcami towarów i producentami. Rozwi zanie Dachser DIY-logistics kreuje warto dodan w całym ła cuchu dostaw w ramach jednej usługi, która składa si z wielu wiadcze takich jak: zaopatrzenie, magazynowanie, dystrybucja, merchandising, a tak e punkt sprzeda y.

6 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 73, Warto dodana w logistyce a inteligentna logistyka w opinii respondentów Badania ankietowe przeprowadzone zostały w maju 2014 roku na próbie 95 osób. Celem było poznanie opinii u ytkowników logistyki o kreowaniu warto ci dodanej oraz inteligentnej logistyce. Badania przeprowadzone zostały w formie ankiety internetowej. Ankiety składały si z 18 pyta jednokrotnego oraz wielokrotnego wyboru, z czego 16 było obligatoryjnych. Liczba ankietowanych ze wzgl du na płe była niemal e równa: 48 kobiet i 47 m czyzn, najwi cej ankiet wypełniły osoby w wieku (53,2%) oraz (34,0%). Prawie wszyscy uko czyli przynajmniej I stopie studiów. Na pytanie o zwi zek z logistyk 94,7% ankietowanych wskazało na prac zawodow, studia lub studia i prace zawodow, a jedynie 5,3% badanych nie wskazało na czynny zwi zek z logistyk, co nie oznacza, e nie byli nigdy np. odbiorcami usług logistycznych. Pytania zawarte w ankiecie dotyczyły zagadnie logistycznych, pierwsze z nich miało na celu pozyskanie informacji, co jest najwa niejsze przy wyborze usługi logistycznej. Ka dy z ankietowanych mógł wybra dwie odpowiedzi. Najwi cej punktów uzyskała jako usług, a nast pnie ich cena (rysunek 2). Rys. 2. Czynniki decyduj ce o wyborze usługi logistycznej (suma wypowiedzi) ródło: opracowanie własne W jednym z pyta ankietowani zostali poproszeni o wyra enie zgodno ci, lub jej braku ze stwierdzeniem: Warto dodana jest elementem budowania przewagi konkurencyjnej. Zdecydowana wi kszo osób (89,5%) zgodziła si z tym stwierdzeniem. Kolejne z pyta miało na celu pozyskanie informacji, gdzie w ła cuchu dostaw najłatwiej jest budowa warto dodan. Prawie połowa ankietowanych (46,3%) okre liła logistyk kontraktow, jako tworz c najwi cej warto ci dodanej. W mniejszym stopniu za budowanie warto ci dodanej odpowiada administracja zleceniami (18,9%) oraz organizacja transportu jednym rodkiem transportowym (14,7%). Niewiele mniejsze znaczenie ma transport multimodalny/intermodalny. Zdecydowanie najmniejsz warto dodan buduje samo magazynowanie oraz logistyka zwrotna. W kolejnym pytaniu zapytano o usługi, które w najwi kszym stopniu buduj warto dodan w ła cuchu dostaw. Usługi magazynowe, np. etykietowanie według 57% ankietowanych buduj warto dodan. ledzenie przesyłek on-line uzyskało jeszcze lepszy wynik osi gaj c 76% odpowiedzi (9% odpowiedzi nie przypisuje tej usłudze tworzenia warto ci dodanej, za 15% przypisuje

7 64 Bogdan Klepacki, Marcin Gidzi ski Inteligentna logistyka jako element kreowania warto ci dodanej dla klienta jedynie w stopniu ograniczonym). Dokładnie taki sam wynik uzyskało mobilne składanie zlece i ledzenie przesyłek. Inwentaryzacja magazynu online osi gn ła 59% głosów. W przypadku wykorzystania jednolitych kodów kreskówkowych 62% ankietowanych wybrało odpowiedzi potwierdzaj ce kreowanie warto ci dodanej, a 32% uznało t usług za raczej buduj c warto dodan. Według 70% ankietowanych EDI buduje warto dodan, a usługa Track & tracing uzyskała 51% odpowiedzi pozytywnych. Na pytanie, za które usługi odbiorca jest skłonny ponie dodatkowe koszty, najwi cej ankietowanych zadeklarowało, e dotyczy to usług magazynowych (44,2%) oraz inwentaryzacji magazynu on-line (32,6%), niewiele mniej uzyskały mobilne składanie zlece (28,4%) oraz EDI (26,3%). Zdecydowana wi kszo głosów przypadła jednak na odpowied, e usługi powinny by bez dodatkowych opłat. Najpopularniejsz usług w tej grupie jest wykorzystanie jednolitych kodów kreskowych oraz ledzenie przesyłek on-line z wynikami po (63,2%), a tak e Track & tracing oraz EDI (po 61%). Wyniki wskazuj jednoznacznie na niech do ponoszenia dopłat za usługi dodatkowe kreuj ce warto dodan. Na pytanie o inne rozwi zania kreuj ce warto dodan w ła cuchu dostaw ankietowani wymienili: dedykowan osob do obsługi, dost pno operatora po godzinach pracy lub w dni wolne, elastyczny cennik uwzgl dniaj cy np. sezonowo, zarz dzanie zamówieniami, logistyk zwrotn, kompetentnych i uprzejmych kurierów, a tak e zarz dzanie i monitorowanie floty przy u yciu GPS. Na pytanie, w które aspekty logistyczne nale y inwestowa, zdecydowanie najwi cej wypowiedzi dotyczyło informatyzacji usług (57,9% ankietowanych), nast pnie własny personel operacyjny oraz logistyczny (odpowiednio 33,4% oraz 34,7%). W usługi dodane chciało inwestowa 24,2% ankietowanych. Zdecydowanie za brakiem inwestycji w magazyn wewn trzny było 21,0% ankietowanych, a magazyn zewn trzny 14,7%. Zapytano ankietowanych równie o stopie spełniania wymaga logistycznych oferty na rynku TSL w zakresie kreowania warto ci dodanej. Przeszło połowa ankietowanych okre liła ofert jako zadowalaj c, jednak z miejscem na zmiany. Według 21,0% ogółu badanych logistyka ewoluuje na tyle szybko, e oferta nie mo e by kompletna. Dla ponad 10% oferta jest kompletna, za 9,5% okre liło ofert jako ubog i wymagaj c licznych zmian. Kolejne z pyta dotyczyło znaczenia inteligentnej logistyki. Dla 42,1% ankietowanych inteligentna logistyka to pełna obsługa logistyczna przez jednego operatora, 28,4% badanych ł czyło j z usługami, które buduj warto dodan, niewiele mniej odpowiedzi przypadło proaktywnemu podej ciu do obsługi klienta (22,1%). EDI otrzymał jedynie 6,3% odpowiedzi. W ostatnim pytaniu nale ało okre li swój stosunek do stwierdzenia, e inteligentna logistyka to nie tylko hasło, lecz tak e kompleksowa obsługa oparta o proaktywne rozwi zania kreuj ce warto dodan w całym ła cuchu logistycznym. A 75,8% ankietowanych było zgodnych z tym stwierdzeniem, 17,9% nie wyraziło jednoznacznej odpowiedzi, jedynie 4,2% nie zgodziło si z przedstawion tez.

8 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 73, Wnioski 1. Jednym z najwa niejszych celów stawianych logistyce jest kreowanie warto ci dodanej. W ramach inteligentnej logistyki proaktywne i innowacyjne stosowane narz dzia powinny nie tylko wytwarza warto dodan, a równie umo liwia obni enie kosztów logistycznych oraz zdobycie przewagi konkurencyjnej. 2. Inteligentne systemy logistyczne s na ogół rozumiane, jako kompleksowa obsługa klienta z wykorzystaniem proaktywnych rozwi za kreuj cych warto dodan w całym ła cuchu dostaw. Wi zana jest w znacznym stopniu z informatyzacja usług, ale równie z elementami dotycz cymi indywidualizacji obsługi, elastyczno ci działania oraz stosowaniem rozwi za zwi zanych z nowoczesnym zarzadzaniem. Bibliografia [1] Blaik P., Matwiejczuk R., 2008: Logistyczny ła cuch tworzenia warto ci, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole. [2] Christopher M., 2005: Logistics and supply chain management creating value-adding networks, 3rd Edition, Pearson education limited, Dorchester. [3] Kisperska-Moro D., Krzy aniak S. 2009: Logistyka, Biblioteka Logistyki, Pozna [4] Szymonik A., 2006: Systemy informatyczne w realizacji funkcji logistycznych, Wydawnictwo Naukowe Wy szej Szkoły Kupieckiej, Łód. [5] Strona internetowa: [6] Strona internetowa: html [7] Strona internetowa [8] Strona internetowa zertifizieren-lassen, [9] Strona internetowa [10] Strona internetowa [11] Strona internetowa [12] Strona internetowa

9 66 Bogdan Klepacki, Marcin Gidzi ski Inteligentna logistyka jako element kreowania warto ci dodanej dla klienta INTELLIGENT LOGISTICS IN CREATING ADDED VALUE FOR THE CUSTOMER Summary In the paper the importance of intelligent logistic as added value has been presented. It is stated that this system is understand as a complex service of clients connected with proactive solutions in all supply chain use. It is connected with IT, individualization of service, flexibility of activity and modern management. Keywords: intelligent logistic, added value Bogdan Klepacki SGGW Marcin Gidzi ski Dachser sp z o.o.

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Powstanie firmy, pocz tki powstanie w kształcie spółki z o.o. 2000 rok siedziba - Kraków cel powstania» tworzenie oprogramowania wg potrzeb klienta

Powstanie firmy, pocz tki powstanie w kształcie spółki z o.o. 2000 rok siedziba - Kraków cel powstania» tworzenie oprogramowania wg potrzeb klienta Powstanie firmy, pocz tki powstanie w kształcie spółki z o.o. 2000 rok siedziba - Kraków cel powstania» tworzenie oprogramowania wg potrzeb klienta» od 2000 roku specjalizacja w zakresie systemów w kodów

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE PILOTAŻOWY PROGRAM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe Lublin, 19.07.2013 Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości niematerialne i prawne a) System zarządzania magazynem WMS Asseco SAFO, 2. usług informatycznych i technicznych związanych

Bardziej szczegółowo

Systemy wspierające sprzedaż i marketing w logistyce. Iwo Baszkowski Wojtek Dubicki

Systemy wspierające sprzedaż i marketing w logistyce. Iwo Baszkowski Wojtek Dubicki Systemy wspierające sprzedaż i marketing w logistyce Iwo Baszkowski Wojtek Dubicki Sprzedaż SEVEN Subiekt GT nowoczesny i przyjazny dla użytkownika system obsługi sprzedaży skierowany jest do małych i

Bardziej szczegółowo

Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego

Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego CZĘŚĆ I - DANE OSOBOWE (*wypełnienie obowiązkowe) imię i nazwisko*: tel. / faks: e-mail*: wyrażam

Bardziej szczegółowo

Nowości w module: BI, w wersji 9.0

Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp... 3 Obszary analityczne... 3 1. Nowa kostka CRM... 3 2. Zmiany w obszarze: Księgowość... 4 3. Analizy Data Mining...

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe Wrocław, dnia 03.01.2013 r. Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B automatyzującego współpracę Nitrotek

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 1 Pytanie nr 1: Czy oferta powinna zawierać informację o ewentualnych podwykonawcach usług czy też obowiązek uzyskania od Państwa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 Zapytanie ofertowe - Działanie PO IG 8.2 Warszawa, dnia 13.12.2013 r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 ISTOTNE INFORMACJE O PROJEKCIE: Celem projektu "Wdrożenie zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie)

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie) Załącznik nr 1 do Uchwały nr / II / 2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 201-2020 KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu:

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 - Plan komunikacji

Załącznik nr 5 - Plan komunikacji 9 Plan działania Komunikacja w procesie tworzenia i wdrażania lokalnej strategii rozwoju jest warunkiem nieodzownym w osiąganiu założonych efektów. Podstawowym warunkiem w planowaniu skutecznej jest jej

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH Do celów projektowania naleŝy ustalić model procesu wytwórczego: Zakłócenia i warunki otoczenia Wpływ na otoczenie WEJŚCIE materiały i półprodukty wyposaŝenie produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows.

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Zadaniem modułu jest wspomaganie zarządzania magazynem wg. algorytmu just in time, czyli planowanie

Bardziej szczegółowo

Gospodarowanie mieniem Województwa

Gospodarowanie mieniem Województwa Projekt pn. Budowa zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania nieruchomościami Województwa Małopolskiego i wojewódzkich jednostek organizacyjnych 1/13 Gospodarowanie mieniem Województwa Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Środki unijne dla branży transportowej. Bezpłatny kurs EFS

Środki unijne dla branży transportowej. Bezpłatny kurs EFS Środki unijne dla branży transportowej. Bezpłatny kurs EFS Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji z zakresu wdrażania rozwiązań proekologicznych u pracowników przedsiębiorstw branży TSL.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe M.M. Druk Serwis Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe M.M. Druk Serwis Sp. z o.o. Kraków, 09.05.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup 2 aplikacji Web to Print oraz Print od Demand w ramach działania 2.1 schemat B Wspólne przedsięwziecia

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna gospodarka elektroenergetyczna gminy Gierałtowice

Innowacyjna gospodarka elektroenergetyczna gminy Gierałtowice J. Bargiel, H. Grzywok, M. Pyzik, A. Nowak, D. Góralski Innowacyjna gospodarka elektroenergetyczna gminy Gierałtowice Streszczenie W artykule przedstawiono główne elektroenergetyczne innowacyjne realizacje

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

wignią konkurencyjności

wignią konkurencyjności Lider Informatyki dla Energetyki Laur Białego Tygrysa IT dźwignid wignią konkurencyjności ci w energetyce Stanisław Niwiński, Debata INFO-TELE-ENE, Procesy Inwestycyjne, Warszawa, 27 czerwca 2008r. 1 Pytanie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Budowa elektronicznej administracji w ramach POIG Konferencja podsumowuj realizacj projektu pn. E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjno

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Listopad 2012 Organizacja funkcjonalna Dotychczas na organizację patrzono z perspektywy realizowanych funkcji. Zarząd

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) Dz.U.98.21.94 1998.09.01 zm. Dz.U.98.113.717 art. 5 1999.01.01 zm. Dz.U.98.106.668 art. 31 2000.01.01 zm. Dz.U.99.99.1152 art. 1 2000.04.06 zm. Dz.U.00.19.239 art. 2 2001.01.01 zm. Dz.U.00.43.489 art.

Bardziej szczegółowo

epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji

epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Kontrakt Terytorialny

Kontrakt Terytorialny Kontrakt Terytorialny Monika Piotrowska Departament Koordynacji i WdraŜania Programów Regionalnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 26 pażdziernika 2012 r. HISTORIA Kontrakty wojewódzkie 2001

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT Szanowni Państwo! Prowadzenie działalności w branży energetycznej wiąże się ze specyficznymi problemami podatkowymi, występującymi w tym sektorze gospodarki.

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH

ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH Załącznik nr 3 do Aneksu ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI PUNKTÓW INFORMACYJNYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH 1 ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI 1. Certyfikacja jest przeprowadzana

Bardziej szczegółowo

Wpływ jakości świadczonych usług na doświadczenia abonenta w cyfrowym domu. Janusz Kilon

Wpływ jakości świadczonych usług na doświadczenia abonenta w cyfrowym domu. Janusz Kilon Wpływ jakości świadczonych usług na doświadczenia abonenta w cyfrowym domu Janusz Kilon Agenda Istotność zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług Czym jest wysoka jakość świadczonych usług Narzędzia

Bardziej szczegółowo

3M Dział Materiałów do Reklamy Wizualnej KOMUNIKACJA MARKI. 1 31 July 2014. All Rights Reserved.

3M Dział Materiałów do Reklamy Wizualnej KOMUNIKACJA MARKI. 1 31 July 2014. All Rights Reserved. KOMUNIKACJA MARKI 1 Wyzwania Rynku Reklamy Konsumenci otrzymują ponad 1000 komunikatów reklamowych dziennie. Zbudowanie silnej marki może stać się kluczem do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej firmy.

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T A W A. z dnia

Projekt U S T A W A. z dnia Projekt z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 103/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 19 czerwca 2012 r. PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO MÓDL SIĘ TAK, JAKBY WSZYSTKO ZALEśAŁO OD

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE Rentis S.A. ul. Krakowska 204 02-219 Warszawa Warszawa, dnia 20.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu B2B pomiędzy Global Rent a Car S.A. i jego partnerami

Bardziej szczegółowo

Edycja geometrii w Solid Edge ST

Edycja geometrii w Solid Edge ST Edycja geometrii w Solid Edge ST Artykuł pt.: " Czym jest Technologia Synchroniczna a czym nie jest?" zwracał kilkukrotnie uwagę na fakt, że nie należy mylić pojęć modelowania bezpośredniego i edycji bezpośredniej.

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o.

Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. 1 Z dniem 24 lipca 2013 r. wprowadza się w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

POLITYKA JAKOŚCI. Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyka

POLITYKA JAKOŚCI. Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyka POLITYKA JAKOŚCI Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyka System Zarządzania Jakością został zbudowany w oparciu o faktycznie realizowane procesy. Podstawowym zadaniem podczas budowy Systemu

Bardziej szczegółowo

Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji.

Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji. Oferta dla FIRM Outsourcing IT Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji. OUTSOURCING INFORMATYCZNY W PRAKTYCE Outsourcing informatyczny to w praktyce

Bardziej szczegółowo

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach.

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. 1 PROJEKTY KOSZTOWE 2 PROJEKTY PRZYCHODOWE 3 PODZIAŁ PROJEKTÓW ZE WZGLĘDU

Bardziej szczegółowo

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. REGULAMIN PROGRAMU OPCJI MENEDŻERSKICH W SPÓŁCE POD FIRMĄ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W LATACH 2016-2018 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o: 1) Akcjach rozumie się przez to

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA. Cel: zakup komputerów, budowa sieci LAN, zakup i wdroŝenie aplikacji aktualnie dostępnych na rynku.

INFORMACJA PRASOWA. Cel: zakup komputerów, budowa sieci LAN, zakup i wdroŝenie aplikacji aktualnie dostępnych na rynku. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI BIURO MINISTRA WYDZIAŁ INFORMACJI Warszawa, dnia 13 października 2007 r. INFORMACJA PRASOWA Minione dwa lata przyniosły przełom w informatyzacji polskiego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki. z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki

ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki. z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 68

Bardziej szczegółowo

Praktyczne spojrzenie na zarz dzanie procesami biznesowymi

Praktyczne spojrzenie na zarz dzanie procesami biznesowymi Marek Soko owski Praktyczne spojrzenie na zarz dzanie procesami biznesowymi Oracle Polska Podej cie procesowe w administracji publicznej Micha Boni, minister administracji i cyfryzacji, zaprezentowa raport

Bardziej szczegółowo

Zagospodarowanie magazynu

Zagospodarowanie magazynu Zagospodarowanie magazynu Wymagania wobec projektu magazynu - 1 jak najlepsze wykorzystanie pojemności związane z szybkością rotacji i konieczną szybkością dostępu do towaru; im większa wymagana szybkość

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie synergii obszarowych odpowiedzią na wzrastającą konkurencyjność rynku

Wykorzystanie synergii obszarowych odpowiedzią na wzrastającą konkurencyjność rynku Wykorzystanie synergii obszarowych odpowiedzią na wzrastającą konkurencyjność rynku, Aldona Gmyrek Dyrektor Departamentu Sprzedaży i Obsługi Klienta TAURON Polska Energia SA Grzegorz Bednarski Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Praca badawcza. Zasady metodologiczne ankietowego badania mobilności komunikacyjnej ludności

Praca badawcza. Zasady metodologiczne ankietowego badania mobilności komunikacyjnej ludności Praca badawcza Zasady metodologiczne ankietowego badania mobilności komunikacyjnej ludności Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Katarzyna KOWALSKA, Koło Naukowe Logistyka, Politechnika Poznańska. Lucyna SIKORA, Koło Naukowe Logistyka, Politechnika Poznańska

Katarzyna KOWALSKA, Koło Naukowe Logistyka, Politechnika Poznańska. Lucyna SIKORA, Koło Naukowe Logistyka, Politechnika Poznańska Katarzyna KOWALSKA, Koło Naukowe Logistyka, Politechnika Poznańska Lucyna SIKORA, Koło Naukowe Logistyka, Politechnika Poznańska MOŻLIWOŚCI NOWOCZESNYCH SYSTEMOW INFORMATYCZNYCH STOSOWANYCH W LOGISTYCE

Bardziej szczegółowo

PoluProduction. Vision. Version 1.0

PoluProduction. <jedi> Vision. Version 1.0 PoluProduction Vision Version 1.0 Revision History Date Version Description Author 21/05/2011 1.0 Pierwsza wersja aplikacji Grzegorz Pol Confidential PoluProduction, 2011 ii Table of Contents 1.

Bardziej szczegółowo

4. PROCESOWE UJĘCIE LOGISTYKI

4. PROCESOWE UJĘCIE LOGISTYKI 4. PROCESOWE UJĘCIE LOGISTYKI 23 4.1. Pojęcie procesu w przedsiębiorstwie Zarządzanie organizacją, jako zbiorem wzajemnie powiązanych ze sobą procesów, skoncentrowane jest na osiąganiu celów wywodzących

Bardziej szczegółowo

Systemy monitoringu wizyjnego Avigilon w zabezpieczeniu obiektów logistycznych.

Systemy monitoringu wizyjnego Avigilon w zabezpieczeniu obiektów logistycznych. doradzamy, szkolimy, rozwijamy Systemy monitoringu wizyjnego Avigilon w zabezpieczeniu obiektów logistycznych. Właściciel tel. 722-529-820 e-mail: biuro@brb-doradztwobiznesowe.pl www.brb-doradztwobiznesowe.pl

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Mielca

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Mielca Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Mielca PO CO MIASTU MIELEC PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ? Pozwala na inwentaryzację emisji (różne od stężenie) gazów cieplarnianych, głównie CO2, innych substancji

Bardziej szczegółowo

Zmiany przepisów ustawy -Karta Nauczyciela. Warszawa, kwiecień 2013

Zmiany przepisów ustawy -Karta Nauczyciela. Warszawa, kwiecień 2013 Zmiany przepisów ustawy -Karta Nauczyciela Warszawa, kwiecień 2013 1 Harmonogram odbytych spotkań 1. Spotkanie inauguracyjne 17 lipca 2012 r. 2. Urlop dla poratowania zdrowia 7 sierpnia 2012 r. 3. Wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

Roman Dmowski Centrum Usług Wspólnych

Roman Dmowski Centrum Usług Wspólnych Czy PRINCE2 może być pomocny w zamówieniach publicznych Roman Dmowski Best Practice Showcase, 10 czerwca 2011 PRINCE2 jest znakiem handlowym Office of Government Commerce zarejestrowanym w Zjednoczonym

Bardziej szczegółowo

Oferta usług sprzątających SEBREM. Katarzyna Łuniewska Serwis i usługi sprzątające

Oferta usług sprzątających SEBREM. Katarzyna Łuniewska Serwis i usługi sprzątające Oferta usług sprzątających SEBREM Firma SEBREM świadczy pełen zakres usług sprzątających dla Klientów Biznesowych i Indywidualnych. Sprzątamy powierzchnie biurowe, handlowe oraz współpracujemy ze wspólnotami

Bardziej szczegółowo

POLITYKA GWARANCJI GRUPY TELE-FONIKA KABLE. 1. Definicje

POLITYKA GWARANCJI GRUPY TELE-FONIKA KABLE. 1. Definicje POLITYKA GWARANCJI GRUPY TELE-FONIKA KABLE 1. Definicje Producent Dostawca jedna z fabryk należących do grupy TELE-FONIKA KABLE TELE-FONIKA KABLE lub jedna ze spółek zależnych należąca do grupy TELE-FONIKA

Bardziej szczegółowo

Temat badania: Badanie systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020

Temat badania: Badanie systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020 Temat badania: Badanie systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020 Charakterystyka przedmiotu badania W dniu 27 listopada 2013 r. Rada Ministrów przyjęła Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akcje na giełdzie dr Adam Zaremba Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 28 kwietnia 2016 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL PLAN WYKŁADU I.

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 27/2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku

Uchwała Nr 27/2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku Uchwała Nr 27/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie Wewnętrznego Sytemu Zapewniania Jakości Kształcenia Na podstawie 9 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

drogowego warunkiem uzyskania dofinansowania ze rodków unijnych Wła ciwe przygotowanie i realizacja projektu Biuro JASPERS w Warszawie

drogowego warunkiem uzyskania dofinansowania ze rodków unijnych Wła ciwe przygotowanie i realizacja projektu Biuro JASPERS w Warszawie Wła ciwe przygotowanie i realizacja projektu drogowego warunkiem uzyskania dofinansowania ze rodków unijnych Robert Kietli ski Specjalista ds. Transportu Biuro JASPERS w Warszawie Realizacja projektów

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r.

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz postanowienia przekształconej dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej

Bardziej szczegółowo

Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych

Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych 1 Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych Opracowanie w ramach projektu Potencjał Działanie Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych.

Bardziej szczegółowo

Nowy Serwis Pstr gowy. Analiza Rynku Producentów Ryb ososiowatych

Nowy Serwis Pstr gowy. Analiza Rynku Producentów Ryb ososiowatych Nowy Serwis Pstr gowy Analiza Rynku Producentów Ryb ososiowatych Spis Tre ci Za enia Nowego Serwisu Historia Serwisu Pstr gowego Problemy Nowego Serwisu Pstr gowego Pozyskiwanie Danych ci galno danych

Bardziej szczegółowo

GS1 pomaga wprowadzać zintegrowane podejście w przedsiębiorstwach. transportowo-logistycznych

GS1 pomaga wprowadzać zintegrowane podejście w przedsiębiorstwach. transportowo-logistycznych GS1 pomaga wprowadzać zintegrowane podejście w przedsiębiorstwach transportowo-logistycznych Już od ponad 30 lat organizacja GS1 angażuje się w opracowywanie wdrażanie globalnych standardów wykorzystywanych

Bardziej szczegółowo

Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych

Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych Terminy szkolenia 25-26 sierpień 2016r., Gdańsk - Mercure Gdańsk Posejdon**** 20-21 październik

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Cynthia A. Tyson

Prof. dr hab. Cynthia A. Tyson W pogoni za możliwym: Angażowanie rodziców i lokalnej społeczności dla wzmocnienia odpowiedzialności Prof. dr hab. Cynthia A. Tyson Uniwersytet Stanowy Ohio Colubmus, OH- USA Burza mózgu... Opisz dom "typowego"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr4/2011 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tolkmicku z dnia 20 maja 2011r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 2020 (PROW 2014-2020)

Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 2020 (PROW 2014-2020) MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 2020 (PROW 2014-2020) Wersja I 26 lipca 2013 r. 1 z 220 VII.13 Dzia anie Tworzenie grup producentów Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą U M O W A zawarta w dniu pomiędzy: Miejskim Centrum Medycznym Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Próchnika 11 reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiający a zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

profil ogólnoakademicki studia II stopnia

profil ogólnoakademicki studia II stopnia Opis efektów na kierunku TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA z odniesieniem do efektów oraz efektów prowadzących do specjalności: - technologia żywności - żywienie człowieka - zarządzanie jakością

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia:. SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne... 3 I.B. Podstawy prawne opracowania IRiESD... 3 I.C. Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

SYSTEM PASZPORTYZACJI I KONTROLI URZĄDZEŃ EX

SYSTEM PASZPORTYZACJI I KONTROLI URZĄDZEŃ EX SYSTEM PASZPORTYZACJI I KONTROLI URZĄDZEŃ EX www.inspectorex.pl SYSTEM DO PROWADZENIA PASZPORTYZACJI ORAZ EFEKTYWNEJ KONTROLI URZĄDZEŃ ZLOKALIZOWANYCH W PRZESTRZENIACH ZAGROŻONYCH WYBUCHEM. Inspector-Ex

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Stanowiska nr 2/2/2016 WRDS w Katowicach z 26.02.2016 r.

Załącznik nr 3 do Stanowiska nr 2/2/2016 WRDS w Katowicach z 26.02.2016 r. Załącznik nr 3 do Stanowiska nr 2/2/2016 WRDS w Katowicach z 26.02.2016 r. w zakresie zmian do procedowanego obecnie projektu Ustawy o efektywności energetycznej 1. Uzasadnienie proponowanych zmian legislacyjnych

Bardziej szczegółowo

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 1. Listy Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 Zmieniono funkcję Dostosuj listę umożliwiając: o Zapamiętanie wielu widoków dla danej listy o Współdzielenie widoków między pracownikami Przykład: Kancelaria

Bardziej szczegółowo

KONTENERY KONTENERY CHŁODNIE. Gama NASZE ROZWIĄZANIE CHŁODNICTWA STACJONARNEGO. www.petitforestier.pl

KONTENERY KONTENERY CHŁODNIE. Gama NASZE ROZWIĄZANIE CHŁODNICTWA STACJONARNEGO. www.petitforestier.pl POJAZDY MEBLE KONTENERY KONTENERY CHŁODNIE Gama NASZE ROZWIĄZANIE CHŁODNICTWA STACJONARNEGO www.petitforestier.pl WŁAŚCIWE SKŁADOWANIE Z ZAC HOWANIEM ŁAŃCUCHA CHŁODNICZEGO KONSERWACJA, DZIAŁALNOŚĆ SEZONOWA,

Bardziej szczegółowo

PROGMEDICA System Zarządzania zgodnością w Szpitalu WOLTERS KLUWER DLA SZPITALI

PROGMEDICA System Zarządzania zgodnością w Szpitalu WOLTERS KLUWER DLA SZPITALI PROGMEDICA System Zarządzania zgodnością w Szpitalu WOLTERS KLUWER DLA SZPITALI lider rozwiązań dla rynku zdrowia Wśród największych profesjonalnych wydawnictw na świecie Ponad 40 krajów Europa, Ameryka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ. Kierunek studiów: PSYCHOLOGIA. Edycja 2014

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ. Kierunek studiów: PSYCHOLOGIA. Edycja 2014 PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Kierunek studiów: PSYCHOLOGIA Specjalność: PSYCHOLOGIA DIALOGU MIĘDZYLUDZKIEGO Studia: STACJONARNE/ NIESTACJONARNE I. ORGANIZACJA PRAKTYKI Edycja 2014 1. Praktyka zawodowa na

Bardziej szczegółowo

Badanie satysfakcji Klienta Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu w 2016 roku

Badanie satysfakcji Klienta Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu w 2016 roku Badanie satysfakcji Klienta Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu w 2016 roku 1 Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu CPV: Kod: 79.31.50.00 Nazwa: usługi badań

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Częstochowie

Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Częstochowie Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Częstochowie URZĄD MIASTA CZĘSTOCHOWY ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa tel. +48 (34) 370 71 00, fax 370 71 70 e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl

Bardziej szczegółowo

KLAUZULE ARBITRAŻOWE

KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE arbitrażowe ICC Zalecane jest, aby strony chcące w swych kontraktach zawrzeć odniesienie do arbitrażu ICC, skorzystały ze standardowych klauzul, wskazanych poniżej. Standardowa

Bardziej szczegółowo

Administrator Konta - osoba wskazana Usługodawcy przez Usługobiorcę, uprawniona w imieniu Usługobiorcy do korzystania z Panelu Monitorującego.

Administrator Konta - osoba wskazana Usługodawcy przez Usługobiorcę, uprawniona w imieniu Usługobiorcy do korzystania z Panelu Monitorującego. REGULAMIN USŁUGI NAVIEXPERT MONITORING I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin sporządzony został przez spółkę prawa polskiego (PL) NaviExpert Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Konferencja pt.: "Zielona administracja za sprawą EMAS Ministerstwo Środowiska, 25 lutego 2015 r. e-remasjako narzędzie zielonej administracji

Konferencja pt.: Zielona administracja za sprawą EMAS Ministerstwo Środowiska, 25 lutego 2015 r. e-remasjako narzędzie zielonej administracji Konferencja pt.: "Zielona administracja za sprawą EMAS Ministerstwo Środowiska, 25 lutego 2015 r. e-remasjako narzędzie zielonej administracji 1 Wdrażanie zrównoważonego rozwoju wymaga integracji procesu

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.)

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) I. INFORMACJE OGÓLNE Pełna nazwa Wnioskodawcy/Imię i nazwisko II. OPIS DZIAŁALNOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. KRÓTKI OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Motywuj świadomie. Przez kompetencje.

Motywuj świadomie. Przez kompetencje. styczeń 2015 Motywuj świadomie. Przez kompetencje. Jak wykorzystać gamifikację i analitykę HR do lepszego zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji? 2 Jak skutecznie motywować? Pracownik, który nie ma

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA ŁA CUCHA WARTO CI BIUR INFORMACJI GOSPODARCZEJ (BIG) W POLSCE

IDENTYFIKACJA ŁA CUCHA WARTO CI BIUR INFORMACJI GOSPODARCZEJ (BIG) W POLSCE IDENTYFIKACJA ŁA CUCHA WARTO CI BIUR INFORMACJI GOSPODARCZEJ (BIG) W POLSCE KAZIMIERZ PERECHUDA Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu ZBIGNIEW TELEC Zakład Organizacji i Zarz dzania Akademia Wychowania Fizycznego

Bardziej szczegółowo

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których:

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których: Warszawa, dnia 25 stycznia 2013 r. Szanowny Pan Wojciech Kwaśniak Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa Wasz znak: DRB/DRB_I/078/247/11/12/MM W

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Elementy strony podmiotowej BIP: Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej podzielona jest na trzy części: Nagłówek strony głównej Stopka strony podmiotowej

Bardziej szczegółowo

Energooszczędne oświetlenie. Maciej Lewandowski Członek Polskiego Komitetu Oświetleniowego, THORN

Energooszczędne oświetlenie. Maciej Lewandowski Członek Polskiego Komitetu Oświetleniowego, THORN Energooszczędne oświetlenie. Maciej Lewandowski Członek Polskiego Komitetu Oświetleniowego, THORN Energooszczędne oświetlenie Może przynieść oszczędności od 10 do nawet 85%. Inwestycje takie potrafią zwrócić

Bardziej szczegółowo

InsERT GT Własne COM 1.0

InsERT GT Własne COM 1.0 InsERT GT Własne COM 1.0 Autor: Jarosław Kolasa, InsERT Wstęp... 2 Dołączanie zestawień własnych do systemu InsERT GT... 2 Sposób współpracy rozszerzeń z systemem InsERT GT... 2 Rozszerzenia standardowe

Bardziej szczegółowo

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr /

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / zawarta w dniu. w Szczecinie pomiędzy: Wojewodą Zachodniopomorskim z siedzibą w Szczecinie, Wały Chrobrego 4, zwanym dalej "Zamawiającym" a nr NIP..., nr KRS...,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO www.tokyotey.pl 1. Zagadnienia wstępne. 1. Pod pojęciem Serwisu rozumie się stronę internetową znajdującą się pod adresem www.tokyotey.pl wraz z wszelkimi podstronami

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: STRESZCZENIE CHARAKTERYSTYKA FIRMY OPIS PRODUKTU ANALIZA RYNKU KONKURENCJA MARKETING ZARZĄDZANIE PERSONELEM PROCES TECHNOLOGICZNY

SPIS TREŚCI: STRESZCZENIE CHARAKTERYSTYKA FIRMY OPIS PRODUKTU ANALIZA RYNKU KONKURENCJA MARKETING ZARZĄDZANIE PERSONELEM PROCES TECHNOLOGICZNY B I Z N E S P L A N SPIS TREŚCI: STRESZCZENIE CHARAKTERYSTYKA FIRMY OPIS PRODUKTU ANALIZA RYNKU KONKURENCJA MARKETING ZARZĄDZANIE PERSONELEM PROCES TECHNOLOGICZNY ANALIZA FINANSOWA TECHNICZNY PLAN WPROWADZENIA

Bardziej szczegółowo

Projektowanie bazy danych

Projektowanie bazy danych Projektowanie bazy danych Pierwszą fazą tworzenia projektu bazy danych jest postawienie definicji celu, założeo wstępnych i określenie podstawowych funkcji aplikacji. Każda baza danych jest projektowana

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe dla partnerów. Prezentacja: FIBARO a system grzewczy.

Materiały szkoleniowe dla partnerów. Prezentacja: FIBARO a system grzewczy. Materiały szkoleniowe dla partnerów. Prezentacja: FIBARO a system grzewczy. Twój inteligentny system grzewczy Inteligentny system grzewczy to w pełni zautomatyzowany system sterowania i monitoringu ogrzewania

Bardziej szczegółowo

Kontrola na zakończenie realizacji projektu. Trwałość projektu

Kontrola na zakończenie realizacji projektu. Trwałość projektu UNIA EUROPEJSKA Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Kontrola na zakończenie realizacji projektu. Trwałość projektu Agnieszka Tomaszewska Ewa Sikora 21-23.10.2013r. Elbląg Kontrola na zakończenie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie sektora nauki i innowacyjnych przedsiębiorstw w latach 2014-2020 - załoŝenia krajowego programu operacyjnego Marcin Łata Dyrektor Departamentu Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi.

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi. RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi. CEL EWALUACJI: PRZEDMIOT EWALUACJI: Skład zespołu: Anna Bachanek

Bardziej szczegółowo

ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT

ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT Strona1 Nie trzeba nikogo przekonywać, jak ważną role w każdej firmie odgrywa prawidłowy, bezawaryjny system informatyczny.

Bardziej szczegółowo