Skąd ta siła franka? Raport specjalny TMS Brokers

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Skąd ta siła franka? Raport specjalny TMS Brokers"

Transkrypt

1 Skąd ta siła franka? Raport specjalny TMS Brokers Frank szwajcarski w ostatnim okresie okazał się najbardziej zagadkową walutą. Kurs EUR/CHF w pierwszej połowie czerwca zbliżył się do poziomu 1,20 i tym samym był najsilniejszy w historii w relacji do euro. Do złotego frank zbliżył się do historycznych maksimów z lutego 2009 r. Również w stosunku do amerykańskiego dolara szwajcarska waluta nigdy nie była tak mocna jak obecnie. Nic, więc dziwnego, że rynki nurtuje pytanie: skąd się bierze siła franka? Do pewnego stopnia tłumaczyć to zjawisko może fakt, iż inne waluty uznawane za bezpieczne również zyskiwały na wartości (z wyjątkiem funta do dolara) w okresie silnych turbulencji na rynkach światowych. Przyjmując za punkt wyjścia, czyli okres bazowy, kurs z dnia 31 grudnia 2007 r. i tworząc prosty indeks jednopodstawowy: y y y i = t t' t / t' t / t'' = =, y y t'' t'' it''/ t' uzyskujemy możliwość porównania zmian wartości trzech walut: franka szwajcarskiego, jena japońskiego i funta brytyjskiego w relacji do dolara amerykańskiego i euro (w przypadku franka, również do złotego) w okresie 31 grudnia 2007 r. 7 czerwca 2011 r. Jako okres bazowy wybrałem koniec 2007 r., czyli moment kiedy o kryzysie finansowym na rynkach światowych nie było jeszcze mowy. y t t' i Rys. 1 Indeks franka szwajcarskiego ( =100)

2 Źródło: Dane Reuters, obliczenia własne. Rys. 2 Indeks jena japońskiego ( =100) Źródło: Dane Reuters, obliczenia własne. Rys. 3 Indeks funta brytyjskiego ( =100)

3 Źródło: Dane Reuters, obliczenia własne. Wnioski, które nasuwają się z analizy powyższych wykresów wskazują, iż frank szwajcarski pozostaje mocną walutą, pomimo powrotu inwestorów do ryzykownych aktywów wraz z poprawą sytuacji na rynkach globalnych, o czym świadczą wzrosty indeksów giełdowych. Również wzrost różnicy między swapami dla EUR, a franka na korzyść wspólnej waluty nie osłabił franka. Zaszkodzić frankowi nie był w stanie nawet wzrost rentowności obligacji najważniejszych światowych gospodarek. A powinien, ze względu na niską rentowność szwajcarskich papierów dłużnych. Godne uwagi jest również to, że silna szwajcarska waluta jak dotąd nie przekłada się na pogorszenie sytuacji w eksporcie. Wręcz przeciwnie, wolumen eksportu rośnie od końca 2008 r. Standardowe odpowiedzi w rodzaju: szwajcarska gospodarka ma dobre fundamenty, albo: frank jest walutą bezpieczną, wydają się niezadawalające. Być może odpowiedzi na pytanie o przyczyny siły franka należy szukać w szwajcarskim systemie bankowym i sytuacji finansów publicznych. Zaangażowanie banków na ryzykownych rynkach Tamtejsze banki nie angażowały się tak znacząco w inwestycje na rynkach krajów PIIGS jak banki francuskie czy niemieckie. Ponadto, banki szwajcarskie w ciągu ponad dwóch i pół roku, jakie minęły od wybuchu światowego kryzysu finansowego obniżyły swoje zaangażowanie na peryferiach Eurolandu do najniższego poziomu. Spadło ono ze 154,9 mld USD w czerwcu 2008 r., czyli tuż przed początkiem kryzysu do 58,3 mld USD w grudniu 2010 r. jak wynika z najnowszego przeglądu kwartalnego Banku Rozrachunków Międzynarodowych (BIS). Banki dokonały repatriacji aktywów zamykając swoje pozycje za granicą.

4 Tab. 1 Zaangażowanie banków z wybranych krajów na rynkach PIIGS (w mld USD); stan na grudzień 2010 r. Belgia Francja Niemcy Holandia Szwajcaria W.Brytania Banki europejskie Grecja Włochy Portugalia Hiszpania Irlandia Suma zaangażowanie w czerwcu PKB w zaangażowanie w % PKB VI 84,25% 57,11% 38,94% 55,56% 58,20% 27,78% zaangażowanie w % PKB XII ,08% 40,90% 22,92% 28,12% 21,79% 19,68% - Źródło: Dane OECD, BIS, obliczenia własne. Jeszcze dobitniej niż w przypadku wszystkich krajów PIIGS tendencja ta uwidacznia się w zaangażowaniu banków szwajcarskich na rynku greckim. W tym wypadku spadek zaangażowania nastąpił z poziomu 59,9 mld USD do zaledwie niespełna 2,9 mld USD w grudniu 2010 r. Pełniejszy obraz uzyskamy, gdy porównamy ekspozycję banków na ryzykownych rynkach w odniesieniu do wielkości PKB krajów ich pochodzenia. Przyjmując takie kryteria, wyniki okazują się znacznie ciekawsze. O ile jeszcze w 2008 roku ekspozycja banków szwajcarskich była większa niż niemieckich i porównywalna do francuskich i holenderskich o tyle według najnowszych danych jest już nieco mniejsza niż banków niemieckich i blisko dwa razy mniejsza niż banków francuskich. Jednak analiza zjawiska jedynie w oparciu o wartości bezwzględne może prowadzić do błędnych wniosków. Okazuje się, że i w ujęciu procentowym szwajcarskie banki zredukowały swoje zaangażowanie niemal w największym stopniu (o blisko 166 procent). Z analizowanych krajów jedynie, procentowo większy spadek zaangażowania, odnotowano w odniesieniu do banków belgijskich (252 procent). Dla porównania banki niemieckie zmniejszyły ekspozycję tylko o 72 procent, a francuskie ledwie o 41 procent. Rys. 4 Zmiana zaangażowania banków z wybranych krajów na rynkach PIIGS (w proc.) w okresie czerwiec 2008 wrzesień 2010r.

5 Źródło: Dane OECD, BIS, obliczenia własne. Zmiana portfela aktywów walutowych banków Banki szwajcarskie stopniowo dokonują przewartościowania swojego portfela walutowego. Zmiana w notowaniach franka i w portfolio banków szwajcarskich nastąpiła wraz z początkiem obecnego kryzysu. Zmiana ta ma miejsce w kierunku wzrostu udziału franka w portfelu. Rys. 5 Aktywa walutowe banków szwajcarskich

6 Źródło: SNB. Jeszcze w 2007 r. aktywa denominowane we franku stanowiły nieco ponad 34 procent wszystkich aktywów. Od tego momentu wzrosły jednak do prawie 46 procent w 2009 r. jak podaje Szwajcarski Bank Narodowy (SNB). Równocześnie odnotowano spadek udziału aktywów dolarowych i denominowanych w euro. Frank stał się dominującą walutą w przepływach między lokalnymi inwestorami. Finanse publiczne i równowaga zewnętrzna Szwajcaria mało ucierpiała podczas obecnego kryzysu dzięki zdrowym finansom publicznym. Faktem jest bowiem, iż zdecydowanie lepsze postrzeganie tego kraju przez rynki finansowe nie wynika tylko z dobrych danych gospodarczych, choć ten czynnik również odgrywa rolę, ale z sytuacji finansów publicznych. Kraj ten w przeciwieństwie do innych państw OECD uniknął wzrostu zadłużenia publicznego. Na koniec 2010 r. zadłużenie szwajcarskich finansów publicznych uległo obniżeniu, w przeciwieństwie do większości krajów należących do OECD, o 9,4 punkty procentowe w relacji do PKB w stosunku do roku Rys. 6 Zmiany zadłużenia publicznego w relacji do PKB (w proc.) w okresie r.

7 Źródło: Dane MFW, obliczenia własne. Zadłużenie publiczne Szwajcarii pozostaje na relatywnie umiarkowanym poziomie wynosząc na koniec 2010 r. 55 procent PKB. Co więcej, perspektywy na przyszłość wyglądają dobrze. Projekcja MFW zawarta w kwietniowym WEO (World Economic Outlook) zakłada dalszy spadek zadłużenia i osiągnięcie w 2016 r. relacji do PKB na poziomie 45,7 procent. Sektor finansów publicznych prezentuje się również pozytywnie. Szwajcaria, jako jedno z nielicznych państw rozwiniętych nie doświadczyła w okresie światowego kryzysu finansowego deficytu sektora finansów publicznych. Co prawda nadwyżka stopniała z 0,8 procent PKB w 2006 r. do poziomu 0,2 procent w 2010 r. niemniej jednak nadal była to nadwyżka, a nie deficyt. Rys. 7 Zmiany salda sektora finansów publicznych w relacji do PKB (w proc.) w okresie r. Źródło: Dane MFW, obliczenia własne.

8 Również w zakresie równowagi zewnętrznej gospodarka szwajcarska prezentuje się bardzo dobrze. Od lat utrzymuje się nadwyżka na rachunku obrotów bieżących m.in. dzięki pozytywnemu wkładowi eksportu. W 2010 r. SNB zanotował nadwyżkę w relacji do PKB równą 14,2 procent. Szwajcaria, jako jedno z nielicznych państw rozwiniętych nie doświadczyła w okresie światowego kryzysu finansowego deficytu sektora finansów publicznych. Co prawda nadwyżka stopniała z 0,8 procent PKB w 2006 r. do poziomu 0,2 procent w 2010 r. niemniej jednak nadal była to nadwyżka, a nie deficyt. Rys. 8 Saldo rachunku obrotów bieżących w relacji do PKB (w proc.) w 2010 r. Źródło: Dane MFW, obliczenia własne.

9 Duży sektor bankowy Czynniki ryzyka Wielkość aktywów sektora bankowego w relacji do PKB jest istotnym czynnikiem mogącym oddziaływać na kurs walutowy. Jeśli spojrzymy na wykres poniżej to zobaczymy, iż trzy pierwsze państwa z największymi aktywami sektora bankowego w relacji do PKB miały olbrzymie problemy m.in. w związku z nadmierną wielkością swojego sektora bankowego. Islandia praktycznie zbankrutowała, Irlandia otrzymuje pomoc, a W. Brytania jest wciąż w recesji. Ryzyko wynika z faktu, iż w przypadku gdyby aktywa traciły na wartości rząd będzie musiał interweniować, aby chronić system bankowy tak jak to miało miejsce w przypadku Islandii. Gwałtowny rozwój sektora bankowego wobec skali zadłużania się przedsiębiorstw, jak i gospodarstw domowych spowodował, że relacja aktywów sektora bankowego do PKB wiodących gospodarek urosła do niebotycznych rozmiarów. Utrata zaufania do ocen agencji ratingowych, nadzorów bankowych i opinii audytorów podczas ostatniego kryzysu tworzy niepewność odnośnie rzeczywistej wartości aktywów bankowych. Wobec takiego ryzyka istniej potrzeba delewarowania nadmiernych bilansów bankowych. Rys. 9 Aktywa i kredyty sektora bankowego w relacji do PKB* Źródło: Dane European Banking Federation, obliczenia własne. * dane dotyczące Islandii z 2007 r.

10 Groźba deflacji W gospodarce szwajcarskiej od dłuższego czasu widoczny jest brak presji inflacyjnej. Po wzroście rocznego wskaźnika inflacji w marcu do poziomu 1 procent, w kwietniu i maju inflacja spadła odpowiednio do 0,3 i 0,4 procent. Co więcej, inflacja znajduje się na niskich poziomach mimo wzrostu PKB przekraczającego 2 procent od kilku kwartałów, czyli wyraźnie powyżej długoterminowego potencjalnego poziomu wzrostu dla gospodarki szwajcarskiej. W okresie ostatnich 30 lat potencjalny PKB dla Szwajcarii można szacować na ok. 1,7 procent. Rys. 10 Inflacja i wzrost gospodarczy w Szwajcarii (w proc.) Źródło: Dane Reuters. Analiza danych historycznych wskazuje, że nawet w okresach bardziej dynamicznego wzrostu gospodarczego presja inflacyjna była stosunkowo umiarkowana. W okresie po roku 2000 inflacja roczna w przypadku 11 miesięcy odnotowała wartość ujemną, czyli faktycznie mieliśmy do czynienia z deflacją. Wobec prawdopodobieństwa spadku tempa wzrostu gospodarczego na głównych rynkach wschodzących w najbliższych kwartałach (wskaźniki CLI publikowane przez OECD wskazują na taką możliwość) prawdopodobny jest związany z tym spadek cen surowców. Może to skutkować ponownym wystąpieniem deflacji co jest tym bardziej prawdopodobne przy tak silnej walucie lokalnej. W takim przypadku trudno wyobrazić sobie podwyżki stóp procentowych, natomiast możliwe są interwencje banku centralnego mające na celu osłabienie franka.

11 Wnioski Reasumując źródłem siły franka jest nie tylko fakt, iż jest to waluta uznawana za bezpieczną. Również nadwyżka bilansu płatniczego, wciąż rosnący eksport, niska stopa bezrobocia, przyzwoity poziom wzrostu gospodarczego oraz dobra sytuacja finansów publicznych stanowią solidne fundamenty ekonomiczne, na których zbudowana jest pozycja szwajcarskiej waluty. Różnica dyferencjału stóp procentowych wskazuje jednak, iż notowania EUR/CHF powinny być wyższe, czyli frank powinien być słabszy. Wartość uzyskana z dyferencjału wynosi 1,3040, podczas gdy kurs spot 1,2241 (stan na dzień 9 czerwca 2011 r.). W ujęciu procentowym rozbieżność wynosi więc 6 procent. Rys. 11 Kurs EUR/CHF i dyferencjał stóp procentowych Źródło: Dane Reuters. Brak presji inflacyjnej w gospodarce pozwala przypuszczać, iż ekspansywna polityka pieniężna zostanie utrzymana jeszcze, przez co najmniej kilka miesięcy. Oczekujemy, że Szwajcarski Bank Centralny (SNB) rozpocznie ostrożny proces normalizacji polityki pieniężnej w ostatnim kwartale bieżącego roku podnosząc stopę procentową z obecnego poziomu 0,25 procent do 1 procent na koniec 2012 roku. Nie spodziewamy się również, aby do końca przyszłego roku udało się rozwiązać problemy krajów peryferyjnych strefy euro. W związku z powyższym niekorzystny dla franka dyferencjał stóp procentowych nie przełoży się na jego osłabienie.

12 Tab. 2 Mediana prognoz Reuters dotycząca stóp procentowych banków centralnych II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw. USA 0,13 0,13 0,13 0,50 1,00 1,25 1,25 W. Brytania 0,50 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 2,00 Strefa euro 1,50 1,75 1,75 2,00 2,25 2,50 2,50 Szwajcaria 0,25 0,50 0,75 1,00 1,00 1,25 1,50 Japonia 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 Polska 4,50 4,75 4,75 4,75 4,75 brak Źródło: Dane Reuters. Prognozy rynkowe wskazują na możliwość zmniejszenia korzystnego dysparytetu stóp procentowych na korzyść euro w przypadku pary EUR/CHF w perspektywie do końca 2012 r. Oznacza to możliwość aprecjacji franka do euro. W przypadku pary CHF/USD dysparytet powinien zwiększyć się na korzyść franka, a w przypadku CHF/PLN oczekiwany jest spadek korzystnego dla złotego dysparytetu. Sporządził: Krzysztof Wołowicz Dyrektor Departamentu Analiz Dom Maklerski TMS Brokers S.A. Prezentowany raport jest wynikiem analiz prowadzonych przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. i, choć sporządzony został na podstawie wiarygodnych źródeł informacji, TMS Brokers nie gwarantuje kompletności, dokładności i poprawności danych w nich zawartych. Dystrybucja raportu ogranicza się do klientów, z którymi TMS Brokers podpisał odpowiednie umowy świadczenia usług, jak również użytkowników serwisów informacyjnych, w tym serwisów internetowych udostępnianych przez TMS Brokers. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za działania podjęte na podstawie rekomendacji, prognoz, przewidywań i jakichkolwiek informacji zawartych w prezentowanym raporcie o ile przy ich przygotowaniu TMS Brokers dołożył należytej staranności. Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronach internetowych w części Disclaimer.

MAKROskop 2015 Polska Gospodarka i Rynki Finansowe

MAKROskop 2015 Polska Gospodarka i Rynki Finansowe MAKROskop 215 Polska Gospodarka i Rynki Finansowe Grudzień 214 DEPARTAMENT ANALIZ EKONOMICZNYCH Bank Zachodni WBK S.A. ekonomia@bzwbk.pl +48 22 534 18 88 Podsumowanie co za nami (214) W pierwszej połowie

Bardziej szczegółowo

PROGNOZY WALUTOWE NA 2015 ROK

PROGNOZY WALUTOWE NA 2015 ROK PROGNOZY WALUTOWE NA 2015 ROK USD EUR GBP JPY CHF AUD NZD CAD NOK SEK PLN W 2015 r. tematem wiodącym dla rynku walutowego pozostanie szerokie umocnienie dolara pod dyktando normalizacji polityki monetarnej

Bardziej szczegółowo

Rada Polityki Pieniężnej. Marzec 2015 r. Raport o inflacji

Rada Polityki Pieniężnej. Marzec 2015 r. Raport o inflacji Rada Polityki Pieniężnej Marzec 15 r. Raport o inflacji Raport o inflacji marzec 15 Raport o inflacji jest dokumentem przedstawiającym ocenę Rady Polityki Pieniężnej (RPP) dotyczącą przebiegu bieżących

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie miesiąca

Podsumowanie miesiąca Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego

Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Departament Stabilności Finansowej Warszawa, 2014 r. Redakcja: Piotr Szpunar Adam Głogowski

Bardziej szczegółowo

Raiffeisen Forecaster

Raiffeisen Forecaster W którą stronę zaskoczy PKB? RPP potwierdza długoterminową stabilizację stóp EBC trzyma kurs Czerwcowa podwyżka Fedu pozostaje w grze EURPLN nowe minima i korekta Spowolnienie, odbicie czy stabilizacja

Bardziej szczegółowo

CO WPŁYWA NA KURSY WALUT? Zobacz raport. Raport poleca

CO WPŁYWA NA KURSY WALUT? Zobacz raport. Raport poleca CO WPŁYWA NA KURSY WALUT? Zobacz raport CO WPŁYWA NA KURSY WALUT? Gdy wzrasta cena franka lub euro, kredytobiorcy muszą płacić wyższe raty w przeliczeniu na złotego. Wiedza na temat zagadnień makroekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. w Polsce w latach 2011-2012

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. w Polsce w latach 2011-2012 2013 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011-2012 RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W LATACH 2011-2012 1 Raport o stanie sektora

Bardziej szczegółowo

Prognozy dynamiki PKB wg MFW (%) Prognozy

Prognozy dynamiki PKB wg MFW (%) Prognozy Warszawa, dnia 4 listopada 213 r. 3I Synteza Sytuacja makroekonomiczna Międzynarodowy Fundusz Walutowy opublikował prognozy gospodarcze na lata 213-14. Wskazuje w nich na stopniowe wzmacnianie się gospodarek

Bardziej szczegółowo

Miesięczny raport rynkowy

Miesięczny raport rynkowy 15 marca 15 kwietnia 215 r. str. 1 Główne wydarzenia Świat Ryzyka polityczne: Trwający konflikt na Ukrainie. Nierozwiązana kwestia ISIS. Działania wojenne w Jemenie i umowa z Iranem. Fundamenty: Poprawiły

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY RAPORT ROCZNY RAPORT ROCZNY 2010

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY RAPORT ROCZNY RAPORT ROCZNY 2010 PL EUROPEJSKI BANK CENTRALNY RAPORT ROCZNY RAPORT ROCZNY W 2011 r. we wszystkich publikacjach EBC będzie umieszczony wizerunek motywu z banknotu o nominale 100. RAPORT ROCZNY Europejski Bank Centralny

Bardziej szczegółowo

Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO

Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO Wrzesień 2009 Spis treści I. Diagnoza kryzysu... 4 I.1. Przyczyny kryzysu... 4 I.2. Wpływ kryzysu na gospodarki wybranych krajów.... 9

Bardziej szczegółowo

Niekorzystna struktura rynku pracy

Niekorzystna struktura rynku pracy kwi 8 sie 8 gru 8 kwi 9 sie 9 gru 9 kwi 1 sie 1 gru 1 kwi 11 sie 11 gru 11 kwi 12 sie 12 gru 12 kwi 13 sie 13 gru 13 kwi 14 kwi 8 sie 8 gru 8 kwi 9 sie 9 gru 9 kwi 1 sie 1 gru 1 kwi 11 sie 11 gru 11 kwi

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W LATACH 2011 2012

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W LATACH 2011 2012 RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W LATACH 2011 2012 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011 2012 Redakcja: Anna Tarnawa, Paulina

Bardziej szczegółowo

Przebudzenie chińskiego smoka. Barometr Inwestycyjny. 8 maja 2015 r.

Przebudzenie chińskiego smoka. Barometr Inwestycyjny. 8 maja 2015 r. Przebudzenie chińskiego smoka Barometr Inwestycyjny 8 maja 2015 r. 1 Kwiecień był znakomitym miesiącem dla inwestorów lokujących kapitał na rynkach wschodzących. Najmocniej zyskiwały europejskie kraje

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r.

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU... 3 I. WARUNKI RYNKOWE W 2009 ROKU

Bardziej szczegółowo

2007 2007 OCZNY TR 2007 RAPORT ROCZNY RAPOR 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 CENTRALNY 2007 BANK 2007 OPEJSKI EUR

2007 2007 OCZNY TR 2007 RAPORT ROCZNY RAPOR 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 CENTRALNY 2007 BANK 2007 OPEJSKI EUR PL EUROPEJSKI BANK CENTRALNY RAPORT ROCZNY RAPORT ROCZNY W 2008 r. wszystkie publikacje EBC przedstawiają motyw z banknotu 10. RAPORT ROCZNY Europejski Bank Centralny 2008 Adres Kaiserstrasse 29 60066

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji banków w 2014 r.

Raport o sytuacji banków w 2014 r. RAPORT O SYTUACJI BANKÓW W 2014 R.. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2015 Opracowanie: Andrzej Kotowicz przy współpracy Departamentu Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji

Bardziej szczegółowo

Nr 2/14, lipiec 2014 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej

Nr 2/14, lipiec 2014 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej Nr 2/14, lipiec 2014 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej Nr 2/14, lipiec 2014 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej Autorzy: Marcin Grela Marcin Humanicki

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA

RZECZPOSPOLITA POLSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA PROGRAM KONWERGENCJI (przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 30.04.2004 r.) Warszawa, kwiecień 2004 r. SPIS TREŚCI I. Ogólne założenia i cele polityki makroekonomicznej... 5 I.1. Cele

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2014 2017

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2014 2017 RADA MINISTRÓW WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2014 2017 Warszawa, kwiecień 2014 r. Wstęp Przyjęcie wieloletniej perspektywy planowania budżetowego sprzyja przejrzystości i racjonalności polityki

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU

UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU STUDIA PODYPLOMOWE MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Bartłomiej Krzych Analiza działań Szwajcarskiego Banku Narodowego w latach 2011-2015

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji banków w 2008 roku

Raport o sytuacji banków w 2008 roku Raport o sytuacji banków w 28 roku Urząd Komisj Nadzoru Finansowego Warszawa 29 Opracowanie: Andrzej Kotowicz przy współpracy Wydziału Analiz Sektora Bankowego Departament Nadzoru Sektora Bankowego Pion

Bardziej szczegółowo

Struktura oszczędności w Polsce i wybranych krajach europejskich. Raport przygotowany przez Analizy Online S.A. dla BPH TFI S.A.

Struktura oszczędności w Polsce i wybranych krajach europejskich. Raport przygotowany przez Analizy Online S.A. dla BPH TFI S.A. Struktura oszczędności w Polsce i wybranych krajach europejskich Raport przygotowany przez Analizy Online S.A. dla BPH TFI S.A. Czerwiec 2012 Spis treści 1. METODOLOGIA 3 2. WARTOŚĆ I STRUKTURA OSZCZĘDNOŚCI

Bardziej szczegółowo

W CO INWESTOWAĆ W 2013 ROKU?

W CO INWESTOWAĆ W 2013 ROKU? W CO INWESTOWAĆ W 2013 ROKU? Oczekujemy, że głównym motorem wzrostu gospodarczego w USA będzie dalsza poprawa sytuacji na rynku mieszkaniowym i rynku pracy. Czynnikiem ryzyka w USA będą przedłużające się

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku SPIS TREŚCI LIST PRZEWODNICZĄCEJ RADY NADZORCZEJ... 5 LIST PREZES ZARZĄDU... 6 I. UWARUNKOWANIA MAKROEKONOMICZNE ROZWOJU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2013 roku Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2013 roku Data publikacji raportu: 29 sierpnia 2013 SPIS TREŚCI 1. WYBRANE DANE FINANSOWE 3 2. UWARUNKOWANIA

Bardziej szczegółowo

Autorzy opracowania: Tomasz Dziedzic Krzysztof Łopaciński Andrzej Saja Jerzy Szegidewicz. Opracowanie wykonano na zlecenie:

Autorzy opracowania: Tomasz Dziedzic Krzysztof Łopaciński Andrzej Saja Jerzy Szegidewicz. Opracowanie wykonano na zlecenie: WPŁYW ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO NA STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU SEKTORA TURYSTYKI W POLSCE Autorzy opracowania: Tomasz Dziedzic Krzysztof Łopaciński Andrzej Saja Jerzy Szegidewicz Opracowanie wykonano

Bardziej szczegółowo

Grecja kupuje czas. Barometr Inwestycyjny. 16 marca 2015 r.

Grecja kupuje czas. Barometr Inwestycyjny. 16 marca 2015 r. Grecja kupuje czas Barometr Inwestycyjny 16 marca 2015 r. 1 Luty na światowych rynkach finansowych przyniósł silne wzrosty większości indeksów akcyjnych, przy jednoczesnej korekcie większości indeksów

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie i rozpowszechnianie może być dokonywane z podaniem źródła.

Kopiowanie i rozpowszechnianie może być dokonywane z podaniem źródła. Publikacja przygotowana w ramach projektu badawczego Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy III. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI - Priorytet VI Rynek pracy

Bardziej szczegółowo