LISTY WYBORU WARTOŚCI Wszystkie pojazdy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LISTY WYBORU WARTOŚCI Wszystkie pojazdy"

Transkrypt

1 Pozycja Pozycja 6.1 wniosku - Ograniczenia w użytkowaniu pojazdu ograniczenia (kod). LISTY WYBORU WARTOŚCI Wszystkie pojazdy Wniosek Należy posługiwać się tabelą kodów zawartą w Tablicy 5 Załącznika nr 1a do rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie rejestru i oznakowania pojazdów kolejowych (Dz. U. Nr 105, poz. 713 z póź. zm.). Ograniczenia techniczne związane z budową pojazdu: najmniejszy promień łuku toru w metrach format kodu wpisywany do wniosku: 1.1. _ (wartość numeryczna); ograniczenia dotyczące obwodu torowego kod 1.2; ograniczenie prędkości w km/h (oznaczone na wagonach towarowych i pasażerskich, nieoznaczone na lokomotywach) format kodu: 1.3. _ (wartość numeryczna); Ograniczenia geograficzne: skrajnia kinematyczna (kody TSI WAG /TSI Wagony towarowe/ Załącznik C) format kodu: 2.1. _ (wartość alfanumeryczna); przykładowy kod: 2.1. GA (dla skrajni GA); szerokość toru kody: (oznacza zmienną szerokość toru 1435/1520 mm) lub (oznacza zmienną szerokość toru 1435/1668 mm); brak CCS na pokładzie (dotyczy pojazdów trakcyjnych i specjalnych) kod: 2.3 (oznacza brak sytemu radiowego oraz urządzeń zabezpieczenia ruchu); ERTMS A na pokładzie (dotyczy pojazdów trakcyjnych i specjalnych) kod: 2.4; System B na pokładzie (dotyczy pojazdów trakcyjnych i specjalnych) format kodu: 2.5. _ (wartość numeryczna - patrz uwagi poniżej); przykładowe kody: (dla lokomotywy wyposażonej w system SHP), (dla lokomotywy wyposażonej w system radiowy na sieci PKP); Uwaga 1: Kod numeryczny składa się z trzech znaków, przy czym: 1xx oznacza pojazd wyposażony w system sygnalizacyjny, 2xx oznacza pojazd wyposażony w radio, xx odpowiada kodowaniu numerycznemu z załącznika B do TSI CCS (TSI Sterowanie ). Jeżeli pojazd wyposażony jest w więcej niż jeden system B, należy wskazać oddzielny kod dla każdego systemu. Przykładowo: dla systemu SHP używa się trzycyfrowego kodu 119, dla systemu radiowego stosowanego na sieci PKP używa się kodu 210 (patrz poniżej). Wykaz kodów systemów sygnalizacyjnych klasy B: 1. ALSN 2. ASFA 3. ATB 4. ATP-VR/RHK 5. BACC 6. CAWS and ATP 7. Crocodile 1/ 21

2 8. Ebicab 9. EVM 10. GW ATP 11. Indusi/PZB 12. KVB 13. LS 14. LZB 15. MEMOR II+ 16. RETB 17. RSDD/SCMT 18. SELCAB 19. SHP 20. TBL 21. TPWS 22. TVM 23. ZUB 123 Wykaz kodów systemów radiowych klasy B: 1. Radio UIC 2. Radio UIC 3. Radio UIC (system irlandzki) 4. Radio UIC 5. BR BR FS ETACS i GSM 8. Radio UIC (system radiowy TTT, zainstalowany na linii Cascais) 9. System radiowy TTT CP_N 10. System radiowy PKP 11. Radiowy system kolejowy VR 12. TRS System radiowy Republiki Czeskiej 13. System radiowy LDZ 14. CH system radiowy kolei greckich 16. Estoński system radiowy 17. Litewski system radiowy Uwaga 2: Rejestracja pojazdów z GSM-R, ale bez ETCS W przypadku pojazdów wyposażonych w GSM-R, ale bez ETCS (tj. jedynie część ERTMS) oraz system sygnalizacji B, ograniczenia powinny być kodowane następująco: 2/ 21

3 - 2.4 (kategoria=2, typ=4) oraz XX (kategoria=2, typ=5, system sygnalizacji=1 i XX dla systemu sygnalizacji klasy B) kody systemów sygnalizacyjnych oraz systemów radiowych klasy B wyszczególnione są w Załączniku B do TSI CCS (TSI Sterowanie). Zgodnie z kodami ograniczeń nie ma różnicy między pojazdami wyposażonymi w ETCS i GSM-R a pojazdami wyposażonymi tylko w GSM-R. Rozróżnienie to można wskazać w polu ograniczeń niekodowanych, np. wpisując tekst brak ETCS na pokładzie. Rejestracja pojazdów z systemem sygnalizacji nie ujętym w TSI CCS Dodatek 1 do Załącznika do decyzji o NVR zawiera odniesienie do kodów numerycznych systemu klasy B wymienione w załączniku B CCS TSI. Przykładowo, pojazd wyposażony w system sygnalizacji ZUB 123 i system radiowy UIC Radio Rozdział powinien mieć następujące kody ograniczeń: (Kategoria=2, Typ=5, System sygnalizacji=1 i ZUB 123 =23) oraz (Kategoria=2, Typ=5, System radiowy=2 i UIC Radio Rozdział =02). Lista systemów klasy B nie zawiera wyczerpującego wyliczenia wszystkich systemów sygnalizacyjnych i radiowych istniejących obecnie w systemie kolejowym Wspólnoty. Istnieją pojazdy wyposażone w inne systemy CCS (nie wymienione w Załączniku B do TSI CCS). W tym wypadku ograniczenie może zostać zarejestrowane jako odpowiedni tekst w polu dla ograniczeń niekodowanych. Ograniczenia niekodowane W tym polu należy podawać wyłącznie te ograniczenia, które nie otrzymały kodów i nie zostały włączone do listy referencyjnej. Długość pola to 1024 znaków. Ograniczenia dotyczące środowiska naturalnego: Strefa klimatyczna EN50125/1999 kody: (oznacza strefę klimatyczną T1), (oznacza strefę klimatyczną T2), (oznacza strefę klimatyczną T3); Ograniczenia w użytkowaniu pojazdu wymienione w świadectwie (decyzji) dopuszczenia do eksploatacji: Ograniczenia czasowe wymienione w świadectwie (decyzji) dopuszczenia do eksploatacji kod: 4.1 (stosuje się w przypadku gdy wydane świadectwo (decyzja) dopuszczająca do eksploatacji jest wydana z terminem ważności (nie bezterminowo) lub zawiera w treści ograniczenia czasowe); Ograniczenia eksploatacyjne wymienione w świadectwie (decyzji) dopuszczenia do eksploatacji (przebieg, zużycie itd.) kod 4.2 (to ograniczenie należy wpisać we wniosku w przypadku gdy w treści wydanego świadectwa (decyzji) dopuszczającego do eksploatacji zostało zawarte ograniczenie dotyczące przebiegu, zużycia itd.). 3/ 21

4 Pozycja 10.1 wniosku Wycofanie z eksploatacji tryb (kod). Należy posługiwać się tabelą kodów zawartą w Tablicy 10 Załącznika nr 1a do rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie rejestru i oznakowania pojazdów kolejowych (Dz. U. Nr 105, poz. 713 z póź. zm.). Dotyczy to wyłącznie wniosku o wycofanie z eksploatacji (patrz poniżej). Kod Tryb wycofania z eksploatacji Opis 10 Zawieszenie rejestracji Bez uzasadnienia Rejestracja pojazdu zawieszona na wniosek właściciela lub posiadacza, lub decyzją NSA lub jednostki rejestrującej. 11 Zawieszenie rejestracji Pojazd przeznaczony do przechowywania w stanie gotowości do eksploatacji jako rezerwa nieaktywna lub strategiczna. 20 Przeniesienie rejestracji Stwierdzono, że pojazd został ponownie zarejestrowany pod nowym numerem lub przez inny NVR do celów dalszego użytkowania w ramach (całości lub części) europejskiej sieci kolejowej. 30 Wycofanie z eksploatacji Bez uzasadnienia Rejestracja pojazdu na użytkowanie w ramach europejskiej sieci kolejowej wygasła, brak danych o ponownej rejestracji. 31 Wycofanie z eksploatacji Pojazd przeznaczony do dalszego użytkowania jako pojazd kolejowy poza europejską siecią kolejową. 32 Wycofanie z eksploatacji Pojazd przeznaczony do odzysku istotnych składników / modułów / części zapasowych dotyczących interoperacyjności lub do gruntownej przebudowy 33 Wycofanie z eksploatacji Pojazd przeznaczony do złomowania i przekazania materiałów (w tym głównych części zapasowych) do recyklingu. 34 Wycofanie z eksploatacji Pojazd przeznaczony do użytkowania jako zabytkowy tabor kolejowy na wydzielonej sieci lub jako nieruchomy eksponat wystawowy, poza europejską siecią kolejową. Wagony towarowe Pozycja Załącznik nr 1 Kod interoperacyjności Należy posługiwać się tabelą kodów zawartą w Załączniku P.6 do TSI Ruch kolejowy (Dz. Urz. UE z 2006 r. L359, strona 120). Alfabetyczne oznaczenie interoperacyjności TEN PPW TEN PPW RIV 4/ 21

5 Przyczyna zmiany numeru wagonu Dotychczasowy literowy skrót systemu wymiany międzynarodowej Kategoria wagonu wg Zał. P12 OPE TSI Typ wózka RIV PPW nie posiada modernizacja zmiana prędkości zmiana klasyfikacji ładunku inne RIV MC RIV MC TEN TEN PPW nie posiada E - Wagon węglarka normalnej budowy F - Wagon węglarka specjalnej budowy G - Wagon kryty normalnej budowy H - Wagon kryty specjalnej budowy I - Wagon chłodnia K - Wagon platforma 2-osiowa normalnej budowy L - Wagon platforma 2-osiowa specjalnej budowy O - Wagon węglarko-platforma normalnej budowy R - Wagon platforma na wózkach normalnej budowy S - Wagon platforma na wózkach specjalnej budowy T - Wagon z otwieranym dachem U - Wagon specjalny Iinny niż kategorii F, H, L, S lub Z) Z - Wagon cysterna F - Wagon węglarka (dotyczy wagonu przegubowego/wieloczłonowego) H - Wagon kryty (dotyczy wagonu przegubowego/wieloczłonowego) I - Wagon chłodnia (dotyczy wagonu przegubowego/wieloczłonowego) L - Wagon platforma z oddzielnymi osiami (dotyczy wagonu przegubowego/wieloczłonowego) S - Wagon platforma na wózkach (dotyczy wagonu przegubowego/wieloczłonowego) T - Wagon z otwieranym dachem (dotyczy wagonu przegubowego/wieloczłonowego) U - Wagon specjalny (dotyczy wagonu przegubowego/wieloczłonowego) Z - Wagon cysterna (dotyczy wagonu przegubowego/wieloczłonowego) 1XT 1XTa 2XT 29R 3TN-(wózek dwuosiowy) 3TNa (Y25Lsd) 3TNa (Y25Lsd1) 5/ 21

6 25TNa (Y25Cs) Y25Rs Diamond rama odlana razem z mażnicami Chanin Niemiecki ze sztywną ramą inne typy bez wpływu na numer wagonu 3TNa (Y25Lss/sd) 7TN (38) Y25Lss 3TNhb (Y25Ls(s)d1) 1XTa/E 1XTamp 4RS/N 4ANc Y25Cs 32XTa 1XTa/B 25TNm (Y25Cs2) Y25Lsd TP 04?04 25TN wagon na osiach inny typ wózka (należy wskazać) Szerokość toru [mm] /1520 ze zmianą wózków 1435/1520 z osiami nastawnymi 1435/1672 inna Oznaczenie literowe charakterystyki technicznej oraz Oznaczenie literowe charakterystyki technicznej poprzednie należy wypełniać zgodnie z Załącznikiem P.9 OPE TSI. Przykładowo oznaczenie Eaos(1) należy wpisać we wniosku w podanej postaci (w tym przypadku z indeksem). Wagony osobowe Pozycja Załącznik nr 2 Kod interoperacyjności Należy posługiwać się tabelą kodów zawartą w Załączniku P.7 do TSI Ruch kolejowy (Dz. Urz. UE z 2006 r. L359, strona 121). Alfabetyczne oznaczenie interoperacyjności TEN RIC PPW RIC PPW 6/ 21

7 Przyczyna zmiany numeru wagonu Dotychczasowy literowy skrót systemu wymiany międzynarodowej Typ konstrukcyjny TEN PPW nie posiada modernizacja zmiana prędkości inne RIC MC RIC MC nie posiada 110Ab 110Ac 111A 111A-2 111Ab 111Ac 111Ag 111Ah 111Ainw 111ALux 111Ap 111Ar 111Arow 111As 111Au 111Aw 111Ay 111Ax 112A 112A-2 112Ag 112Ah 112Aj 112Ak 112ALux 112Am 112Ap 112Ar 113A 113A Lux 134Aa 7/ 21

8 134Ab 136A 139A 140A 141A 144A 144Aa 145A 145Ab 145Ac 152A 152Aa 154A 154Aa 155A 158A 159A 161A 162A 163A 209C 209Ca 304Ca 305Ad 306A 507A-Op 508 (LES/L) 508A 609A 611A 612A Abpbdzf BAUT86 Bpz GORL77 GORL79 GORL81 GORL90 Görlitz 75 Görlitz 77 8/ 21

9 Kod rodzaju pojazdu z opisem (cyfra 5 EVN) Kod parametrów technicznych wagonu z opisem (cyfry 5-6 EVN) Görlitz 77L Görlitz 79 Görlitz 81 RESTAU SALON SLUZB SOCJAL WR XB YB YB-84 Z1A BERL Z1B BERL Z2A Z2B inny (należy wskazać) 1 - Pojazdy z miejscami do siedzenia 1 klasy 2 - Pojazdy z miejscami do siedzenia 2 klasy 3 - Pojazdy z miejscami do siedzenia 1/2 klasy 4 - Pojazdy z miejscami do leżenia 1 klasy lub 1/2 klasy 5 - Pojazdy z miejscami do leżenia 2 klasy 7 - Wagony sypialne 8 - Pojazdy konstrukcji specjalnej i furgony 9 - Pojazdy konstrukcji specjalnej i furgony przedziałów przy przejściu bocznym lub równoważna liczba miejsc salonowych z przejściem środkowym przedziałów przy przejściu bocznym lub równoważna liczba miejsc salonowych z przejściem środkowym lub 3-osiowe 16 - Wagony piętrowe 17-7 przedziałów przy przejściu bocznym lub równoważna liczba miejsc salonowych z przejściem środkowym 18-8 przedziałów przy przejściu bocznym lub równoważna liczba miejsc salonowych z przejściem środkowym 19-9 przedziałów przy przejściu bocznym lub równoważna liczba miejsc salonowych z przejściem środkowym przedziałów przy przejściu bocznym lub równoważna liczba miejsc salonowych z przejściem środkowym przedziałów przy przejściu bocznym lub równoważna liczba miejsc salonowych z przejściem środkowym przedziałów przy przejściu bocznym lub równoważna liczba miejsc salonowych z przejściem środkowym 23-3-osiowe 24-2-osiowe 25 - Wagony piętrowe (tylko w przypadku OSŻD) 26 - Wagony piętrowe 28-8 przedziałów przy przejściu bocznym lub równoważna liczba miejsc salonowych z przejściem środkowym 29-9 przedziałów przy przejściu bocznym lub równoważna liczba miejsc salonowych z przejściem środkowym 9/ 21

10 30-10 przedziałów przy przejściu bocznym lub równoważna liczba miejsc salonowych z przejściem środkowym przedziałów przy przejściu bocznym lub równoważna C57liczba miejsc salonowych z przejściem środkowym przedziałów przy przejściu bocznym lub równoważna liczba miejsc salonowych z przejściem środkowym lub 3-osiowe 36 - Wagony piętrowe 38-8 przedziałów przy przejściu bocznym lub równoważna liczba miejsc salonowych z przejściem środkowym 39-9 przedziałów przy przejściu bocznym lub równoważna liczba miejsc salonowych z przejściem środkowym przedziałów 1/2 klasy 44-9 przedziałów 1/2 klasy 49-9 przedziałów 1 klasy przedziałów przedziałów przedziałów 59-9 przedziałów przedziałów przedziałów przedziałów 75 - > 12 przedziałów 80 - Wagon sterowniczy z miejscami do siedzenia wszystkich klas, z przedziałem bagażowym lub bez, z kabiną maszynisty do jazdy nawrotnej 81 - Pojazdy z miejscami do siedzenia 1 klasy lub 1/2 klasy z przedziałem bagażowym lub pocztowym 82 - Pojazdy z miejscami do siedzenia 2 klasy z przedziałem bagażowym lub pocztowym 84 - Pojazdy z miejscami do siedzenia wszystkich klas ze specjalnie dostosowanymi powierzchniami, np. miejscem do zabaw dla dzieci 85 - Wagony z miejscami do siedzenia i wagony z miejscami do leżenia wszystkich klas, z powierzchnią barową lub bufetem 86 - Piętrowy wagon sterowniczy z miejscami do siedzenia wszystkich klas, z przedziałem bagażowym lub bez, z kabiną maszynisty do jazdy nawrotnej 87 - Wagony restauracyjne lub wagony z barem lub bufetem posiadające przedział bagażowy 88 - Wagony restauracyjne 89 - Inne specjalne wagony osobowe (konferencyjne, dyskotekowe, barowe, kinowe, wideo, do przewozu chorych) Wagony pocztowe 91 - Wagony bagażowe z przedziałem pocztowym 92 - Wagony bagażowe 93 - Wagony bagażowe i dwu- lub trzyosiowe pojazdy 2 klasy z miejscami do siedzenia, z przedziałem bagażowym lub pocztowym 94 - Wagony bagażowe z przejściem bocznym, z przedziałem lub bez przedziału pod zamknięciem celnym 95 - Dwuosiowe lub trzyosiowe wagony bagażowe z przedziałem pocztowym Dwuosiowe lub trzyosiowe wagony do przewozu samochodów 98 - Wagony do przewozu samochodów 99 - Wagony służbowe 10/ 21

11 Kod literowy serii pojazdu z opisem Ilość przedziałów (rzeczywista lub obliczeniowa) A - Wagon osobowy 1 klasy z siedzeniami B - Wagon osobowy 2 klasy z siedzeniami AB - Wagon osobowy 1/2 klasy z siedzeniami Ac - Wagon osobowy 1 klasy z siedzeniami, przedziały z siedzeniami zamienianymi na miejsca do leżenia Bc - Wagon osobowy 2 klasy z siedzeniami, przedziały z siedzeniami zamienianymi na miejsca do leżenia AcBc - Wagon osobowy 1/2 klasy z siedzeniami, przedziały z siedzeniami zamienianymi na miejsca do leżenia WLAB - Wagon sypialny z oznaczeniem literowym serii A, B lub AB zależnie od rodzaju oferowanych miejsc. AD - Wagon osobowy 1 klasy z siedzeniami, Wagon bagażowy BD - Wagon osobowy 2 klasy z siedzeniami, Wagon bagażowy ABD - Wagon osobowy 1/2 klasy z siedzeniami, Wagon bagażowy ABPost - Wagon osobowy 1/2 klasy z siedzeniami, Wagon pocztowy APost - Wagon osobowy 1 klasy z siedzeniami, Wagon pocztowy BPost - Wagon osobowy 2 klasy z siedzeniami, Wagon pocztowy AR - Wagon osobowy 1 klasy z siedzeniami, Wagon osobowy z wagonem restauracyjnym, bufetem lub przedziałem barowym BR - Wagon osobowy 2 klasy z siedzeniami, Wagon osobowy z wagonem restauracyjnym, bufetem lub przedziałem barowym ABR - Wagon osobowy 1/2 klasy z siedzeniami, Wagon osobowy z wagonem restauracyjnym, bufetem lub przedziałem barowym AcR - Wagon osobowy 1 klasy z siedzeniami, przedziały z siedzeniami zamienianymi na miejsca do leżenia, Wagon osobowy z wagonem restauracyjnym, bufetem lub przedziałem barowym BcR - Wagon osobowy 2 klasy z siedzeniami, Przedziały z siedzeniami zamienianymi na miejsca do leżenia, Wagon osobowy z wagonem restauracyjnym, bufetem lub przedziałem barowym AcBcR - Wagon osobowy 1/2 klasy z siedzeniami Przedziały z siedzeniami zamienianymi na miejsca do leżenia, Wagon osobowy z wagonem restauracyjnym, bufetem lub przedziałem barowym WRD - Wagon restauracyjny, Wagon bagażowy ARD - Wagon osobowy 1 klasy z siedzeniami, Wagon osobowy z wagonem restauracyjnym, bufetem lub przedziałem barowym BRD - Wagon osobowy 2 klasy z siedzeniami, Wagon osobowy z wagonem restauracyjnym, bufetem lub przedziałem barowym ABRD - Wagon osobowy 1/2 klasy z siedzeniami, Wagon osobowy z wagonem restauracyjnym, bufetem lub przedziałem barowym WR - Wagon restauracyjny S - Wagon służbowy (specjalnego przeznaczenia) Post - Wagon pocztowy DPost - Wagon bagażowy, Wagon pocztowy D - Wagon bagażowy Le - Odkryty, 2-osiowy, 2-poziomowy wagon do przewozu samochodów Leq - Odkryty, 2-osiowy, 2-poziomowy wagon do przewozu samochodów z kablem zasilania Laeq - Odkryty, 3-osiowy, 2-poziomowy wagon do przewozu samochodów z kablem zasilania DD - Odkryty, 2-poziomowy wagon do przewozu samochodów Uwaga: Obliczeniowa liczbę przedziałów jest wynikiem następujących obliczeń: 1) w wagonach klasy 1 wg wzoru: obliczeniowa liczba przedziałów = liczba miejsc 1klasy dzielone przez liczbę 6 (ułamkowy 11/ 21

12 Opis znaczenia kodu literowego indeksu pojazdu Kod dopuszczalnej prędkości Kod zasilania z opisem 00 - Wszystkie napięcia (*) V = 10 - Wszystkie napięcia (*) + Para ( 1 ) V = + Para ( 1 ) V = + Para ( 1 ) 20 - Para ( 1 ) 21 - Para ( 1 ) 23 - Para ( 1 ) wynik zaokrąglić do dołu do pełnej liczby całkowitej); 2) w wagonach klasy 2 wg wzoru: obliczeniowa liczba przedziałów = liczba miejsc 2klasy dzielone przez liczbę 8 (ułamkowy wynik zaokrąglić do dołu do pełnej liczby całkowitej; 3) w wagonach klasy 1/2 wg wzoru: obliczeniowa liczba przedziałów = liczba miejsc 1klasy dzielone przez liczbę 6 (ułamkowy wynik zaokrąglić do dołu do pełnej liczby całkowitej) + liczba miejsc 2 klasy dzielone przez liczbę 8 (ułamkowy wynik zaokrąglić do dołu do pełnej liczby całkowitej). Uwaga: W wagonach oznaczonych jednym z następujących kodów parametrów technicznych: 88, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 97, 98, 99 lub oznaczonych serią WRD oznaczenie liczby przedziałów nie występuje. a - Wagon specjalnego przeznaczenia, salonowy b - Wagon przystosowany do przewozu pasażerów niepełnosprawnych e - Wagon z przedziałami klasy biznes f - Wagon z kabiną maszynisty (wagon sterowniczy) k - Wagon specjalnego przeznaczenia, socjalny m - Pojazd o długości powyżej 24,5 m n - Ogrzewanie nawiewne o - Wagon z przewodem zdalnego sterowania (np. zamykania drzwi, oświetlenia elektrycznego) p - Wagon osobowy z miejscami siedzącymi, z przejściem środkowym s - Przejście środkowe w wagonach bagażowych i osobowych z przedziałem bagażowym u - Wagon wyposażony w mechanizmy do zdalnego zamykania drzwi i posiadający możliwość zdalnego sterowania oświetleniem v - Pojazd przystosowany do przewozu rowerów x - Wagon piętrowy z - Pojazd wyposażony w centralne zasilanie 12/ 21

13 25 - Para ( 1 ) 30 - Wszystkie napięcia V = 40 - Wszystkie napięcia (*) + Para ( 1 ) 41 - Wszystkie napięcia + Para ( 1 ) 42 - Wszystkie napięcia + Para ( 1 ) V = + Para ( 1 ) 50 - Wszystkie napięcia (*) + Para ( 1 ) 51 - Wszystkie napięcia + Para ( 1 ) 52 - Wszystkie napięcia + Para ( 1 ) 60 - Para ( 1 ) 66 - Para ( 1 ) 70 - Wszystkie napięcia (*) 71 - Wszystkie napięcia V = V = 80 - Wszystkie napięcia (*) + Para ( 1 ) 81 - Wszystkie napięcia + Para ( 1 ) 84 - Wszystkie napięcia (*) + Para ( 1 ) 88 - Wszystkie napięcia (*) + Para ( 1 ) 90 - Wszystkie napięcia (*) ( 2 ) 91 - Wszystkie napięcia 92 - Wszystkie napięcia + Para ( 1 ) V = ( 1 ) Tylko w przypadku pojazdów komunikacji wewnętrznej ( 2 ) Tylko w przypadku pojazdów zdolnych do komunikacji międzynarodowej Wszystkie napięcia - Prąd przemienny jednofazowy V 51 do 15 Hz, prąd przemienny jednofazowy V 50 Hz, prąd stały V, prąd stały V. Może obejmować prąd przemienny jednofazowy V 50 Hz (*) Dla pewnych pojazdów zasilanych jednofazowym prądem przemiennym V, dozwolona jest tylko jedna częstotliwość albo 16 2/3, albo 50 Hz. Para - ogrzewanie wyłącznie parą. Gdy zapisane są napięcia, kod ten jest możliwy także dla pojazdów bez ogrzewania parowego. Szerokość toru [mm] /1520 ze zmianą wózków 1435/1520 z osiami nastawnymi 1435/1672 inna Typ wózka 4ANc 4ANc"S" 13/ 21

14 Goerlitz BAUT86 GP200 GP200S NHBrE 7ANh 7ASh MD523 25AN 25ANa 25ANa1 25ANa4 MD524 SGP300 25AN/S Gosa 25ANg 25ASg 101A BKW200 11AN wagon dwuosiowy bez wózka wagon trzyosiowy bez wózka inny typ wózka (należy wskazać) Pojazdy trakcyjne Pozycja Załącznik nr 3 Przyczyna zmiany numeru modernizacja inne Szerokość toru [mm] /1520 inna Kod rodzaju pojazdu z opisem (cyfra 2 EVN) 0 - Różne 1 - Lokomotywa elektryczna (z wyjątkiem manewrowej) 2 - Lokomotywa spalinowa (z wyjątkiem manewrowej) 3 - Elektryczny zespół trakcyjny (wagony silnikowe i doczepne) oraz szynobus dużej prędkości (v > 250 km/h) 4 - Elektryczny zespół trakcyjny (wagony silnikowe i doczepne) oraz szynobus (v 250 km/h) 5 - Spalinowy zespół trakcyjny (wagony silnikowe i doczepne) oraz szynobus (v 250 km/h) 6 - Doczepne pojazdy specjalizowane 7 - Lokomotywa manewrowa elektryczna 14/ 21

15 Kod przeznaczenia pojazdu z opisem (cyfra 5 EVN) Kod rodzaju zasilania lub przekładni z opisem (cyfra 6 EVN Kod mocy ciągłej z opisem (cyfra 7 EVN) Typ konstrukcyjny 060DA Pz DA wg dok RL WE 16D 19WE 201E (ET22) 201Ek 201Em (ET22) 203E (ET41) 218Mc 301Dd 303D(SU46) 303E (EU 07) 311Da(ST40s) 8 - Lokomotywa manewrowa spalinowa 0 - Pojazdy trakcyjne różne 1 - Lokomotywa pasażerska 2 - Zespół trakcyjny lub szynobus do przewozu osób 3 - Lokomotywa towarowa 4 - Zespół trakcyjny lub szynobus do przewozu rzeczy 5 - Lokomotywa uniwersalna 7 - Lokomotywa manewrowa elektryczna 8 - Lokomotywa manewrowa spalinowa 0 - Parowe 1 - Elektryczne jednonapięciowe 2 - Elektryczne dwunapięciowe 3 - Elektryczne wielonapięciowe 4 - Dwusystemowe (elektryczne i spalinowe) 5 - Tendry 6 - Przekładnia elektryczna 7 - Przekładnia mechaniczna 8 - Przekładnia hydrauliczna 0 - Zabytkowe czynne wszystkie rodzaje 1 - O mocy do 0,5 MW 2 - O mocy > 0,5 do 1,0 MW 3 - O mocy > 1,0 do 1,5 MW 4 - O mocy > 1,5 do 2,0 MW 5 - O mocy > 2,0 do 3,0 MW 6 - O mocy > 3,0 do 5, 0 MW 7 - O mocy powyżej 5,0 MW 15/ 21

16 3E/1 3E/1WT-E/32//003/06 3E/1WTO-ET WE-301B (EW58) 3WE-401B (EW58) 401Da (SM32) 411D(SM31) 59E serii 182 Pz B (EN57 AKM) 5B (EN57 KM) 5B (EN57) 5B (EN57SKM) 5B (EN71 KM) 5B (EN71) 5Bk (EN57KM) 5Bwg.NS/EZT/900/1829/09 6B (EN57 AKM) 6B (EN57 KM) 6B (EN57) 6B (EN57SKM) 6B (EN71 KM) 6B (EN71) 6Bk (EN57KM) 6Bwg.NS/EZT/900/1829/09 6D(SM42) 6D/Ls800 6Dd(Ls1000) 6Dg/SM42 6Dk/SM42 6Dwg.NS/SM42/900/1702/07 BR 231 NB-4-BR , BR BR E186 EN71wgNS/EZT/900/1852/09 ES64U4 - D Flirt Polen L-4158 JT42CWRM Ls300 Ls-800/6D/SM42 16/ 21

17 Ls-800/SM42/ M62 (ST44) M62Ko M62nrBR120(ST44) S200 S200 MTU S200 wg ST (ST44) T448.P T448.P FAUR T448.P MTU T448.P/T TEM2 wg SM48M TEM2(SM48) TEM2(SM48)wg , P TEM2/15Mwg VT627 inny (należy wskazać) Typ wózka 182 1LN 1LNB Dd 303D AN 36AN(t)23MN(n) 3MN 411D 5B 6B 6D 6D lub 1LN 70RSTa/70RSNa 9AN BR E ES64U4 HTCR-E J-Bg / 21

18 Układ osi M62 M RL-4780 RL-4781 SM48 TD/LD inny (należy wskazać) Bo'Bo' Co'Co' Bo Bo'Bo'+Bo'Bo' Bo'Bo'+2'2'2' 2'2'+Bo'Bo'+2'2' Bo'Bo'+2'2'+Bo'Bo' Bo'Bo'+2'2'+2'2'+Bo'Bo' 2'2'+Bo'Bo'+Bo'Bo'+2'2' Bo'2'Bo' Bo'Bo'+2'2' B B'B' C B'2' D (1A)'(A1)' 1'A'+1'1' A'A'+1'1' 1'A'+1'1'+A'1' A'1' A'1'+1'A' B'2' inny (należy wskazać) Pojazdy specjalne Pozycja Załącznik nr 4 Przyczyna zmiany numeru modernizacja inne Szerokość toru [mm] /1520 inna Kod dopuszczalnej prędkości (cyfra 6 1 Pojazd z napędem, prędkość jazdy 100 km/h, może być włączany do pociągu o prędkości 100 km/h 18/ 21

19 EVN) Kod typu pojazdu specjalnego (cyfra 7 EVN Kod podtypu pojazdu specjalnego (cyfra 7 EVN) 2 - Pojazd z napędem, prędkość jazdy< 100 km/h, może być włączany do pociągu o prędkości 100 km/h 3 - Pojazd bez napędu, może być włączany do pociągu o prędkości 100 km/h 4 - Pojazd z napędem, prędkość jazdy < 100 km/h, może być włączany do pociągu o prędkości < 100 km/h (lub z ograniczeniem) 5 - Pojazd bez napędu, może być włączany do pociągu o prędkości < 100 km/h (lub z ograniczeniem) 6 - Pojazd z napędem, prędkość jazdy < 100 km/h, nie może być włączany do pociągu 7 - Pojazd bez napędu, nie może być włączany do pociągu 8 Pojazd szynowo-drogowy z napędem, prędkość jazdy < 100 km/h, może być włączony do pociągu 9 - Pojazd szynowo-drogowy z napędem, prędkość jazdy < 100 km/h, nie może być włączony do pociągu 0 Pojazd szynowo-drogowy bez napędu, może być włączony do pociągu 1- Pojazdy do utrzymania infrastruktury i budowy dróg kolejowych 2 - Kolejowe pojazdy specjalne do utrzymania torów 3 - Kolejowe pojazdy specjalne do utrzymania sieci jezdnej 4 - Kolejowe pojazdy specjalne do utrzymania i robót budowlanych 5 - Pojazdy załadowczo - rozładowcze i do innych robót technologicznych 6 - Specjalne pojazdy pomiarowe 7 - Pojazdy do usuwania awarii 8 - Silnikowe pojazdy transportowe 9 - Urządzenia do usuwania zanieczyszczeń 0 - Pojazdy szynowo - drogowe 11 - Dźwigi układkowe 12 - Urządzenia do układania rozjazdów i przejazdów kolejowych 13 - Pociąg do wymiany toru 14 - Oczyszczarka tłucznia w torze 15 - Maszyny do robót ziemnych 19 - Żuraw kolejowy (z wyjątkiem wykolejeń) 10 - Pozostałe 21 - Wysokowydajna podbijarka toru 22 - Inne rodzaje maszyn do podbijania toru 23 - Podbijarka toru ze stabilizatorem 24 - Podbijarka rozjazdów i przejazdów kolejowych 25 - Profilarka podsypki 26 - Dynamiczny stabilizator toru 27 - Maszyny do szlifowania lub maszyny do zgrzewania szyn 28 - Wieloczynnościowa maszyna uniwersalna 29 - Drezyna do inspekcji toru 20 - Pozostałe 31 - Maszyna wieloczynnościowa 32 - Maszyna do bębnów z przewodami 33 - Maszyna do ustawiania słupów trakcyjnych 19/ 21

20 34 - Wagon do przewozu bębnów z przewodami 35 - Naprężnik linii sieci trakcyjnej 36 - Maszyna z podnoszoną platformą, maszyna z nadbudową 37 - Pociąg czyszczący 38 - Pociąg (pojazd) do smarowania sieci trakcyjnej 39 - Wagon do kontroli sieci trakcyjnej 30 - Pozostałe 41 - Maszyna do układania włókniny 42 - Platforma do inspekcji mostów 43 - Platforma do inspekcji tuneli 44 - Maszyna do oczyszczania gazów 45 - Wagon wentylacyjny 46 - Maszyna z podnoszoną platformą roboczą, maszyna z nadbudową 47 - Maszyna do oświetlania tunelu 40 - Pozostałe 51 - Maszyna (wagon) załadowczo - rozładowczy do transportu szyn 52 - Transporter (wagon) samowyładowczy do transportu podsypki, żwiru itp. materiałów sypkich 55 - Wagon załadowczo rozładowczy do transportu podkładów 58 - Wagon załadowczo rozładowczy do transportu rozjazdów (wraz układami sterowniczymi i zabezpieczającymi) 59 - Wagon załadowczo - rozładowczy do transportu innych materiałów 50 - Pozostałe, w tym wagony techniczno - gospodarcze (mieszkalne, wagony biura, jadalnie, wagony warsztaty itp.) 61 - Wagon laboratoryjny 62 - Wagon do pomiaru toru 63 - Wagon do pomiaru sieci trakcyjnej 64 - Drezyna do pomiaru geometrii toru 65 - Wagon do pomiaru sygnalizacji 66 - Wagon do pomiaru sygnalizacji kabinowej i emisji fal radiowych 60 - Pozostałe 71 - Żuraw do usuwania skutków wypadków kolejowych 72 - Pojazd silnikowy do holowania ratowniczego 73 - Pociąg do usuwania skutków wypadków w tunelach 74 - Wagon ratowniczy 75 - Wagon przeciwpożarowy (pojazd strażacki) 76 - Pojazd sanitarny 77 - Wagon do przewozu sprzętu ratowniczego 78 - Dźwig awaryjny 79 - Przewoźnik awaryjny 70 - Pozostałe 81 - Pojazd trakcyjny 83 - Drezyna transportowa (oprócz 59) 20/ 21

21 Typ konstrukcyjny Rodzaj silnika 84 - Wagon zasilający 85 - Drezyna lub wagon silnikowy 87 - Pojazd do przewozu betonu 80 - Pozostałe 91 - Pług odśnieżny z własnym napędem 92 - Pług odśnieżny bez napędu 93 - Odśnieżarka toru (szczotkowa) 94 - Maszyna do usuwania lodu 95 - Pojazd lub maszyna do odchwaszczania torów 96 - Maszyna do czyszczenia torów (maszyna do mycia) 90 - Pozostałe 01 - Pojazd szynowo - drogowy kategorii Pojazd szynowo - drogowy kategorii Pojazd szynowo - drogowy kategorii Pojazd szynowo - drogowy kategorii Pozostałe KSF-70 PMW10 PWM15 TMS-40 TMS WM15 WŻB10 inny (należy wskazać) Spalinowy Elektryczny inny 21/ 21

Warszawa, dnia 30 maja 2014 r. Poz. 720 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 13 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 30 maja 2014 r. Poz. 720 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 13 maja 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 maja 2014 r. Poz. 720 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie dopuszczania do eksploatacji określonych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE Spis treści 1. Przedmiot zamówienia 2. Zgodność konstrukcji Pojazdów z wymaganiami prawnymi 3. Wymagania zasadnicze. 4. Urządzenia bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ LINIE METRA I ICH USYTUOWANIE

WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ LINIE METRA I ICH USYTUOWANIE WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ LINIE METRA I ICH USYTUOWANIE Warszawa, 2007 r. DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE 1. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać linie metra i ich usytuowanie, przy

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1)

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Kancelaria Sejmu s. 1/181 USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, 1448, z 2013 r. poz. 700, 991, 1446, 1611, z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 USTAWA. z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1)

Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 USTAWA. z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Kancelaria Sejmu s. 1/224 Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) 1) Niniejsza ustawa wdraża postanowienia następujących dyrektyw Unii Europejskiej: 1) dyrektywy

Bardziej szczegółowo

Dz.U.2003.32.262 ROZPORZĄDZENIE

Dz.U.2003.32.262 ROZPORZĄDZENIE 03.0. 9 z m. Dz.U.03. 30 Dz.U.003.3.6 ROZPORZĄDZENIE ) ) MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 grudnia 00 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z dnia

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 U STAWA. z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1)

Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 U STAWA. z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Kancelaria Sejmu s. 1/229 Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 U STAWA 1) z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Niniejsza ustawa wdraża postanowienia następujących dyrektyw Unii Europejskiej: 1) dyrektywy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. utrzymania kolejowych obiektów inżynieryjnych. na liniach kolejowych do prędkości 200/250 km/h. Id-16

INSTRUKCJA. utrzymania kolejowych obiektów inżynieryjnych. na liniach kolejowych do prędkości 200/250 km/h. Id-16 Załącznik do Zarządzenia Nr 48/2014 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 1 grudnia 2014 r. INSTRUKCJA utrzymania kolejowych obiektów inżynieryjnych na liniach kolejowych do prędkości 200/250

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie...2 Konspekt dokumentu...3 Słownik stosowanych terminów...4

Wprowadzenie...2 Konspekt dokumentu...3 Słownik stosowanych terminów...4 Projekt instrukcji kalkulacji stawek jednostkowych opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej Grudzień 2011 Spis treści Wprowadzenie...2 Konspekt dokumentu...3 Słownik stosowanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEJ PRZYBUDÓWKI HALI WARSZTATOWO-USŁUGOWEJ NA POMIESZCZENIE BIUROWE KOD CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7. Roboty budowlane

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7. Roboty budowlane PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 603-963-110 ; 603-963-121 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH PRZY UL. KOŁŁĄTAJA 4 Opole, maj 2013 1 SPIS TREŚCI WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1)

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Kancelaria Sejmu s. 1/161 USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. 1) Prawo o ruchu drogowym 1) [Niniejsza ustawa wdraża postanowienia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 70/156/EWG z dnia

Bardziej szczegółowo

Ogólne pytania, definicje, szkolenia i obowiązki doradcy 10. CSC to:

Ogólne pytania, definicje, szkolenia i obowiązki doradcy 10. CSC to: Ogólne pytania, definicje, szkolenia i obowiązki doradcy 1. Jaki organ administracji jest właściwy w zakresie ustalania warunków przewozu materiałów promieniotwórczych? 1. Prezes Urzędu Dozoru Technicznego

Bardziej szczegółowo

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 1 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Budowa Budynku Hali nr 1 wraz z niezbędną

Bardziej szczegółowo

Instrukcja o dokonywaniu pomiarów, badań i oceny stanu torów Id-14 (D-75)

Instrukcja o dokonywaniu pomiarów, badań i oceny stanu torów Id-14 (D-75) Załącznik do zarządzenia Nr 26/2005 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 12 lipca 2005 r. Instrukcja o dokonywaniu pomiarów, badań i oceny stanu torów Id-14 (D-75) Tekst ujednolicony uwzględniający:

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1985 Nr 14 poz. 60 USTAWA. z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1985 Nr 14 poz. 60 USTAWA. z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/67 Dz.U. 1985 Nr 14 poz. 60 USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843, 1446, 1543, z 2014 r. poz. 659, 1310.

Bardziej szczegółowo

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR.

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Wykonujemy: Kosztorysy inwestorskie Kosztorysy ofertowe Kosztorysy powykonawcze Kosztorysy zamienne Przedmiary robót

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych ETAP / BRANŻA: PROJEKT BUDOWLANY DATA: SZCZECIN, VII. 2012 TECZKA: 1 TOM: 1 NAZWA OPRACOWANIA PROJEKT OSUSZENIA I IZOLACJI ŚCIAN PIWNICZNYCH I FUNDAMENTOWYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 48 PRZY ul. 9-go

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 października 2014 r. Poz. 1465 OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 1 sierpnia 2014 r.

Warszawa, dnia 28 października 2014 r. Poz. 1465 OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 1 sierpnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 października 2014 r. Poz. 1465 OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 1 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Dział I Przepisy ogólne. Art. 1.

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Dział I Przepisy ogólne. Art. 1. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Dział I Przepisy ogólne Art. 1. 1) Niniejsza ustawa wdraża postanowienia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): GRUPA

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): GRUPA SPIS TREŚCI. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla tematu: Zasilanie w energię elektryczną budynku techniczno-socjalnego MSK w Imielinie przy ul. Wandy 44D przyłącze oraz instalacja

Bardziej szczegółowo

MIKPROJ 81-538 GDYNIA. DZ.NR 522/53, KM 69 GDYŃSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI. Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis

MIKPROJ 81-538 GDYNIA. DZ.NR 522/53, KM 69 GDYŃSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI. Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis MIKPROJ MIKPROJ Wioleta Mikulska-Samulak ul. Myśliwskie Wzgórze 21/51, 80-283 Gdańsk, NIP 579-195-62-22 tel. (+48)535-35-90-50, mail: mikproj.biuro@gmail.com Temat: REMONT POMIESZCZEŃ W HALI LA ORAZ W

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH INFO - PROJEKT 47-440 Górki Śląskie ul. Ofiar Oświęcimskich 63 tel. ( 032 ) 418 73 24 0604 149 000 e-mail: lin_inf@poczta.onet.pl 6041490 00@eranet.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO INWESTOR: 81-006 Gdynia, ul. Morska 200A, działka nr 983, KM 22 Nadleśnictwo Gdańsk z siedzibą w Gdyni ul. Morska 200 81-006 Gdynia SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH

REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA BUDOWLANEGO Prowadzenie: mgr inż. Krzysztof Piątek Styczeń 2012 r. Spis treści: A. Czynności przygotowawcze poprzedzające rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU UL. ZIĘTALÓW 13 Wspólny słownik zamówień 45223100-7

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/113 USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Opracowano na podstawie tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908. Dział I Przepisy ogólne 1) Niniejsza ustawa wdraża postanowienia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 lipca 2015 r. Poz. 963 OBWIESZCZENIE. z dnia 8 czerwca 2015 r.

Warszawa, dnia 9 lipca 2015 r. Poz. 963 OBWIESZCZENIE. z dnia 8 czerwca 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 lipca 2015 r. Poz. 963 OBWIESZCZENIE ministra infrastruktury i rozwoju 1) z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich

Bardziej szczegółowo