Projektowanie Systemów Informatycznych wykład 8. Uniwersytet Zielonogórski Instytut Informatyki i Elektroniki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projektowanie Systemów Informatycznych wykład 8. Uniwersytet Zielonogórski Instytut Informatyki i Elektroniki"

Transkrypt

1 Projektowanie Systemów Informatycznych wykład 8 Uniwersytet Zielonogórski Instytut Informatyki i Elektroniki

2 Czym jest system informacyjny? Zbiór współpracujących ze sobą modułów, które zbierają (pozyskują), przetwarzają, przechowują i dystrybuują informacje w celu wsparcia podejmowania decyzji i kontroli nad przedsiębiorstwem Finanse księgowość główna należności zobowiązania środki trwałe systemy kontroli obsługa kasy Logistyka sprzedaży fakturowanie harmonogramowanie dostaw analizowanie i rozliczanie sprzedaży Logistyka zaopatrzenia analiza i wspomaganie wyboru dostawców planowanie zaopatrzenia materiałowego kontrola realizacji dostaw rozliczanie dostaw Logistyka magazynowania Logistyka produkcji zarządzanie projektami obsługa produkcji dyskretnej obsługa produkcji ciągłej bilansowanie zdolności produkcyjnych planowanie potrzeb materiałowych (MRP) harmonogramowanie i rozliczanie zleceń warsztatowych analiza kosztów produkcji 2

3 Zakres funkcjonalny systemów informatycznych Typowy model (np. MIT 90) zakłada, że technologia informatyczna stanowi infrastrukturę: wspomagającą istniejącą organizację, przyczyniającą się do kształtowania strategii organizacji; Zarządzanie jakością Zarządzanie gospodarką remontową Zarządzanie transportem Zarządzanie kadrami System Informowania Kierownictwa Zarządzanie leasingiem Zarządzanie serwisem System prognozowania sprzedaży Planowanie przepływów finansowych Rachunkowość zarządcza Cele strategii uwzględniające: maksymalizacja zysku, szybsza reakcja na bodźce rynku, zmniejszenie jednostkowych kosztów produkcji, zmniejszenie zasobów zaangażowanych w proces wytwarzania, poprawa terminowości realizacji zadań, dokładniejsza kalkulacja kosztów skrócenie cykli innowacyjnych (przygotowanie nowego produktu np.: nowy typ pralki, nowy typ linii kredytowej), i wiele innych 3

4 Zakres funkcjonalny systemów informatycznych Od lat 80 tych upowszechniła się metodologia umożliwiająca łączne traktowanie strategii przedsiębiorstwa i strategii informatyzacji oraz wykorzystywania potencjału przedsiębiorstwa dzięki zastosowaniom technologii informatycznej do uzyskania przewagi konkurencyjnej na rynku. Jest to możliwe dzięki łączeniu takich elementów jak: misja i produkty firmy, rynki i klienci, analiza otoczenia i czynników zewnętrznych związanych z technologią informatyczną, analiza potencjału firmy z uwzględnieniem wsparcia informatycznego, analiza technologii informatycznej MISJA PRZEDSIĘBIORSTWA BADANIE OTOCZENIA (szanse i zagrożenia) BADANIE FIRMY (mocne i słabe s strony) WIEDZA O RYNKU TRENDY TECHNOLOGICZNE STRATEGIA ROZWOJU FIRMY STRATEGIA INFORMATYZACJI FIRMY 4

5 Uwarunkowania realizacji SI Informatyzacja przedsiębiorstwa, mająca na celu wdrożenie ZSI, wymaga poprzedzenia tego procesu zmianami o charakterze organizacyjnym. strategia rozwoju przedsiębiorstwa oraz strategia jego informatyzacji restrukturyzacja przedsiębiorstwa REALIZACJA SI techniczna infrastruktura informatyki oprogramowanie aplikacyjne oraz transfer wiedzy Restrukturyzacja jest przemyśleniem od podstaw i radykalnym przeprojektowaniem procesów gospodarczych w celu osiągnięcia zdecydowanego polepszenia bieżących, zasadniczych miar wydajności (jakość, szybkość działania, poziom obsługi klientów). 5

6 Rodzaje restrukturyzacji podstawowa orientacja ta podważa wszystkie założenia, na których opiera się działalność gospodarcza, czyli dotychczasową strategię przedsiębiorstwa oraz jego procedury operacyjne, radykalna w zależności od potrzeb tworzone (definiowane) są nowe procesy, a nie usprawniane istniejące, istotna wzrost efektywności ma na celu znaczne podniesienie sprawności funkcjonowania przedsiębiorstwa, a nie jedynie jej marginalny przyrost, osiągany w wyniku technik ciągłego doskonalenia, restrukturyzacja procesów przełamuje się dotychczasowe podziały funkcjonalne i likwiduje w ten sposób nieefektywność, będącą skutkiem przekazywania pracy między wyspecjalizowanymi jednostkami (działami) i pracownikami; działanie musi być zorganizowane wokół procesów, a nie wokół indywidualnych zadań. 6

7 Charakterystyka postulowanych zastosowań SI Obecne Pojedyncze systemy dziedzinowe: sprzedaż, kadry, płace, itp. Cząstkowość rozwiązań Wielu dostawców komponentów systemu Niespójność funkcjonalna i słaba integracja Zależność od jednej platformy sprzętowej Słabe wspomaganie procesów zarządzania Brak rachunkowości zarządczej i kontrolingu Rosnące koszty utrzymania Ograniczone możliwości rozwojowe Postulowane Kompleksowość funkcjonalna Integracja danych i procedur Jeden dostawca integrator rozwiązania Niezależność sprzętowo-programowa Wykorzystanie możliwości intra-, ekstra- i internetu oraz multimediów Pełne wspomaganie procesów zarządzania w ramach orientacji procesowej Realizacja rachunkowości zarządczej i kontrolingu zgodnie z systemem MRPII/ERP Uwzględnienie systemu jakości wg przyjętych standardów 7

8 Problemy restrukturyzacyjne Fazy informatyzacji W konsekwencji chodzi o stworzenie przedsiębiorstwa nowego typu (zorientowanego procesowo). określenie procesów w przedsiębiorstwie (początek-koniec, właściciel, dostawcy-klienci, wspólne zależności czyli podprocesy, powiązania z zasobami i zasileniami), zmiany w zarządzaniu (wizja i misja przedsiębiorstwa, kultura wewnątrz-organizacyjna, metody kierowania, rekrutacja i motywacja pracowników faza pierwsza analiza i definicja procesów, celów, funkcji, struktur danych, itp., faza druga modelowanie procesów zgodnie z celami przedsiębiorstwa, utworzenie struktury organizacyjnej firmy i modelu systemu informatycznego, faza trzecia tworzenie szczegółowych specyfikacji procesów i tworzenie modułów (implementacja) określonego ZSI. Informatyzacja nie może wspierać nieefektywnych i niewydajnych procesów. Działania restrukturyzacyjne powinny być nadrzędne w stosunku do prac projektowo-wdrożeniowych ZSI. 8

9 Problemy restrukturyzacyjne Fazy informatyzacji Restrukturyzacja przedsiębiorstwa Przygotowanie infrastruktury informatycznej Wdrażanie anie ZSI Podejście konwencjonalne - działania ania szeregowe z konieczności cią modyfikacji modelowania procesów gospodarczych po drugim a nawet trzecim etapie. Restrukturyzacja przedsiębiorstwa Wdrażanie anie ZSI Uzyskanie kompletnej infrastruktury informatycznej Podejście zalecane - dopuszcza się równoległość prac restrukturyzacyjnych i wstępnych wdrożeniowych z możliwo liwością iteracyjnego uszczegółowiania działań wdrożeniowych i przygotowywania docelowej infrastruktury. 9

10 Typy organizacji infrastruktury technologii informatycznej Niezależny - tradycyjna rola wspomagania informatycznego (brak kontekstu strategicznego); nie ma wpływu na realizację i kształtowanie strategii organizacji; wspomaganie informatyczne traktuje się jako bieżące zabiegi administracyjne. Reaktywny - infrastrukturę informatyczną projektuje się w celu wspomagania strategii działania, ale nie wpływa ona na kształtowanie strategii; rozwój informatyki jest pochodną planów działalności organizacji. Współzależny - infrastruktura informatyczna jest powiązana z długofalowym planem strategicznym a nie w reakcji na plan; rozwój informatyki to inwestycja gospodarcza. Większość zachodnich firm stworzyła infrastruktury niezależne i reaktywne, a jedynie te przodujące infrastruktury współzależne. W Polsce najbardziej rozpowszechniony jest typ niezależny oraz stan zastosowań informatyki: nie zmienił istotnie organizacji pracy, nie umożliwił integracji funkcji na wszystkich poziomach zarządzania, nie spowodował poważnych zmian w pozycji firmy na rynku, nie stworzył strategicznych szans dla firmy, nie doprowadził do zmian w praktyce zarządzania oraz strukturach organizacyjnych firmy 10

11 Modelowanie SI Modelowanie (tworzenie modelu funkcji) ma na celu opis potrzeb funkcjonalnych przedsiębiorstwa jako podstawa modernizacji istniejących w przedsiębiorstwie systemów lub tworzenia nowych. Na tej podstawie użytkownicy, analitycy i inżynierowie systemowi mogą uzgodnić wymagania. Modelowanie funkcji służy opisaniu czym zajmuje się przedsiębiorstwo. obejmuje określenie: jakie działania wykonuje przedsiębiorstwo (funkcje), co powoduje rozpoczęcie tych działań (zdarzenie), na jakie znaczące rzeczy (encje) lub własności tych rzeczy (atrybuty) funkcje mają wpływ. Metody modelowania funkcji : hierarchia funkcji, zależność funkcji, przepływ danych, czas rzeczywisty, logika funkcji. 11

12 Struktury ZSI System to zbiór elementów i relacji w przypadku Zintegrowanego Systemu Informatycznego liczba tych elementów i relacji jest tak duża, iż system ten należy rozpatrywać w kategoriach rozwiązania przestrzennego, wydzielając wiele powiązanych ze sobą struktur takiego systemu STRUKTURA FUNKCJONALNA STRUKTURA INFORMACYJNA STRUKTURA ORGANIZACYJNO- PRZESTRZENNA STRUKTURA REALIZACYJNA STRUKTURA TECHNICZNA 12

13 Struktura funkcjonalna Struktura funkcjonalna określa cele, funkcje i zadania systemu w układzie hierarchicznym system podsystem 1 podsystem 2 moduł 1 moduł 2 moduł 3 jedn.funkcjonalna 1 jedn.funkcjonalna 2 funkcja elementarna 1 funkcja elementarna 2 13

14 Składnikami struktury funkcjonalnej Dane są przedmiotem przetwarzania i muszą być odpowiednio uporządkowane, stosownie do funkcji i zadań systemu, charakteru decyzji i struktury procesów technologicznych. Składnikami struktury technicznej sąśrodki techniczne i oprogramowanie strukturę środków technicznych należy rozpatrywać na tle struktury procesu przetwarzania danych. Na strukturę informacyjną składają się: zbiory danych: wejściowych, wyjściowych, stałych (przechowywanych), algorytmy przekształcania danych (technologia przetwarzania danych) Strukturę techniczną tworzy zestaw środków realizujących: zapisywanie danych, przechowywanie zbiorów danych, prezentowanie danych, przekształcanie danych, udostępnianie danych, przesyłanie danych 14

15 Struktura organizacyjno-przestrzenna Struktura organizacyjno-przestrzenna jest określona przez terytorialne rozmieszczenie składników podsystemów struktury funkcjonalnej, czyli podsystemów, modułów, funkcji; uzależnionej od: konieczności przybliżenia miejsca realizacji funkcji SIZ do miejsca realizacji funkcji systemu zarządzania, rozmieszczenia składników struktury informacyjnej, wymagań stosowanej technologii; struktury informacyjnej, zbiorów danych i oprogramowania; uzależnionej od: lokalizacji zbiorów danych wejściowych (wyjściowych, stałych) w pobliżu ich źródeł (miejsc użytkowania, miejsc aktualizacji danych), struktury technicznej, czyli środków do zbierania danych, ich przechowywania, przetwarzania i udostępniania; uzależnionej od: przestrzennego rozmieszczenia składników struktury funkcjonalnej i informacyjnej. właściwości środków telekomunikacji. 15

16 Ewolucja integracji w przedsiębiorstwie Integrowanie polega na łączeniu w całość istota integracji polega na utworzeniu nowej jakościowo całości, której elementy są połączone odpowiednimi relacjami i powiązane z całością odpowiednim stopniem zależności. Celem jest skoordynowanie elementów systemów dla zracjonalizowania jego funkcjonowania. Przedmiotem integracji są funkcje użytkowe systemu, dane i środki techniczne. Typy integracji: projektowa (metodologiczna), organizacyjna, techniczna, konstrukcyjno-technologiczna 16

17 Integracja dziedzinowa Systemy informatyczne zarządzania ze względu na zasięg obsługiwanych funkcji możemy podzielić na: systemy cząstkowe - funkcjonuje w obszarze jednej dziedziny i obejmuje swoim zakresem wybrane funkcje lub podfunkcje użytkowe tej dziedziny, systemy dziedzinowe (jednodziedzinowe) - funkcjonuje w obszarze jednej dziedziny i obejmuje swoim zakresem wszystkie lub prawie wszystkie funkcje użytkowe tej dziedziny, systemy wielodziedzinowe - obsługuje funkcje użytkowe co najmniej dwu dziedzin przedmiotowych, Obecne systemy informatyczne zarządzania są wielodziedzinowe, możemy je podzielić ze względu na zakres dziedzinowy: proste, bazowe, rozwinięte, kompleksowe (kompleksowo zintegrowane 17

18 Integracja modułów Integracja może przebiegać na płaszczyznie: funkcjonalnej - funkcje realizowane są w taki sposób, jak wykonywane jednym systemie; oznacza to możliwość korzystania przez użytkownika z dostępu do wszystkich funkcji realizowanych w systemie poprzez jeden spójny interfejs wraz z przełączaniem się pomiędzy różnymi zadaniami, fizycznej - połączenie elementów systemu (kompleksowe) na płaszczyźnie sprzętowo-programowej. Podsystemy dziedzinowe (moduły) Finansowo-ksi księgowy Majątek trwały Kadry Zaopatrzenie Marketing Zbyt Sterowanie produkcji... Systemy autonomiczne jednostki organizacyjne Postępuj pująca integracja jednostki organizacyjne Pełna integracja 18

19 Ewolucja integracji w przedsiębiorstwie Kolejność przedsięwzięć integracyjnych Integracja procedur, programów, przetwarzania danych i interfejsu Integracja transakcji, danych wejściowych, wyjściowych i zbiorów w w bazie danych Integracja modułów i jednostek funkcjonalnych przetwarzania danych Integracja techniczna środków w informatyki i łączno czności ci (spójno jność techniczna) Integracja funkcji i celów w poszczególnych warstw i modułów w systemu (spójno jność funkcjonalna) Ujednolicenie pojęć ęć, haseł,, definicji, klasyfikacji, struktur pól, p dokumentów, określenie zasad interpretacji danych (spójno jność syntaktyczna i semantyczna) Integracja konstrukcyjnotechnologiczna Integracja techniczna Integracja organizacyjna Integracja projektowa (metodologiczna) 19

20 Proces integrowania systemów informatycznych Mówiąc o zintegrowanym systemie informatycznym (ZSI) należy mieć na uwadze: system zarządzania zorganizowany modułowo umożliwia etapowe wdrażanie tych składowych, które są niezbędne z uwagi na specyfikę firmy. obsługujący wszystkie sfery działalności przedsiębiorstwa począwszy od marketingu i planowania oraz zaopatrzeniu, poprzez techniczne przygotowanie produkcji i jej sterowanie, dystrybucję, sprzedaż, gospodarkę remontową, aż do prac finansowo-księgowych i kadrowych. wszystkie zasoby danych: procedury zarządzania, sterowanie i regulacja procesów wytwórczych są przetwarzane przy wsparciu technologii informatycznej STOPIEŃ INTEGRACJI systemy sztucznej inteligencji systemy informowania kierownictwa systemy eksperckie systemy wspomagania decyzji systemy informacyjno-decyzyjne systemy ewidencyjno-transakcyjne czas 20

21 Cechy ZSI Zintegrowane Systemy Informatyczne stanowią urzeczywistnienie idei integracji kompleksowych systemów informatycznego wspomagania procesów zarządzania w przedsiębiorstwie z kompleksowymi systemami komputerowego wytwarzania. Główne cechy ZSI: kompleksowość funkcjonalna - obejmuje wszystkie sfery firmy, integracja danych i procesów - dotyczy wymiany informacji wewnątrz firmy jak i z jej otoczeniem, elastyczność strukturalna (skalowalność) i funkcjonalna dynamiczne dopasowanie przy zmiennych wymaganiach i potrzebach otoczenia, otwartość - możliwość rozbudowy systemu i tworzenie nowych połączeń zewnętrznych, zaawansowanie merytoryczne - możliwość pełnego informatycznego wsparcia procesów informacyjno-decyzyjnych zaawansowanie technologiczne - zgodność ze standardami sprzętowoprogramowymi oraz możliwość przenoszenia pomiędzy platformami zgodność z przepisami (np. ustawą o rachunkowości) 21

22 Ewolucja systemów zarządzania przedsiębiorstwem IC MRP IC MRP MRP II ERP DEM CRM zarządzanie gospodarką magazynową (Inventory Control) planowanie potrzeb materiałowych poprzez wydawanie zleceń zakupu i produkcji dokładnie w takim momencie, aby żądany produkt pojawił się w potrzebnej chwili i wymaganej ilości (Material Requirments Planing) MRP II planowanie zasobów produkcyjnych poszerzone o bilansowanie zasobów produkcyjnych i dystrybucję (Manufacturing Resource Planing) ERP kolejny etap MRP określany MRP II Plus lub MRP III (Money Resource Planing) planowanie zasobów przedsiębiorstwa wraz z procedurami finansowymi, w tym księgowość zarządcza, cash flow i rachunek kosztów działania (Enterprice DEM CRM Resource Planing) dynamiczne modelowanie przedsiębiorstwa, umożliwiające bezpośrednie przejście od modelu firmy do gotowej konfiguracji aplikacji dla poszczególnych użytkowników (Dynamic Enterprice Modeler) zarządzanie kontaktami z klientem (Customer Relationship Management) 22

23 Systemy MRP w przedsiębiorstwie Standard MRP prezentuje koncepcję obsługi sfery: sterowania materiałowego przygotowania produkcji, sterowania zapasami, sterowania elementami planowania produkcji. MRP wykorzystuje dane z: ewidencji stanów magazynowych materiałów bezpośrednio produkcyjnych, półfabrykatów i wyrobów gotowych, ewidencji danych o strukturach wyrobów (przynajmniej minimalny opis wyrobów), opisu cyklu pozyskania z produkcji lub zakupu. Systemy MRP dostarczają: aktualne wykazy części i podzespołów wchodzących do wyrobu, ramowe harmonogramy produkcji i dostaw, okresowe informacje o zmianach struktur wyrobów, zapotrzebowania materiałowe do planowanych zleceń (w ujęciu ilościowym i wartościowym), zlecenia zakupu i produkcji, umożliwiają kontrolę realizacji produkcji w aspekcie rodzaju, ilości i terminów, umożliwiają optymalne sterowanie zapasami. 23

24 Systemy MRP II w przedsiębiorstwie Koncepcja MRP II polega na procedurze określania planów produkcji na podstawie oszacowania przyszłych potrzeb rynku oraz obliczania zapotrzebowania na składniki i zdolności produkcyjne do wytworzenia tych wyrobów. Pozwala na sprawne i szybkie reagowania na potrzeby klientów przy jednoczesnej efektywnej gospodarce zapasami i składnikami produkcji. Podstawowe poziomy planowania w systemie MRP II: planowanie działalności gospodarczej, przychodów i sprzedaży, planowanie produkcji i sprzedaży (SOP - Sales Operation Planning), planowanie wyrobów lub zespołów - główny harmonogram produkcji (MPS -Master Production Scheduling), planowanie potrzeb materiałowych (MRP - Material Requirments Planning), planowanie i sterowanie produkcją (SFC - Shop Floor Control) 24

25 MRP II Schemat poziomów planowania zarządzanie popytem (prognozy i zamówienia) planowanie sprzedaży y i produkcji planowanie zapotrzebowania na zasoby tworzenie głównego harmonogramu produkcji zgrubne planowanie zdolności produkcyjnych harmonogramowa nie montażu finalnego planowanie potrzeb materiałowych planowanie zdolności produkcyjnych zakup materiałów w i usług ug zarządzanie warsztatem produkcyjnym planowanie prac na stanowisku roboczym 25

26 Warunki wdrożenia MRP II Pełne pokrycie procedurami przepływu materiałów i surowców oraz związanymi z nimi danymi, od fazy dostaw surowców do dystrybucji gotowych wyrobów jest warunkiem koniecznym wdrożenia przez firmę koncepcji MRP II. Czyli nie można mówić o MRP II dopóki rozwiązania informatyczne nie obejmą wszystkich wymaganych faz i nie zamkną pętli sprzężeń zwrotnych sterujących wszystkimi procesami. Warianty spełnienia wymogów koncepcji MRP II: wariant minimalny - planowanie sprzedaży, zarządzanie popytem, planowanie zasobów, wstępne planowanie zdolności produkcyjnych, połączenia do modułów finansowych, wariant rozwinięty - wariant minimalny i dodatkowo: moduły harmonogramowania spływu produkcji, zarządzanie stanowiskiem roboczym, planowanie zasobów dystrybucyjnych, zarządzanie pomocami warsztatowymi, moduły pomiaru i symulacji, wariant zaawansowany - to w istocie MRP II plus (ERP). 26

27 Systemy ERP w przedsiębiorstwie Standard ERP to rozwinięcie koncepcji standardu MRP II ERP realizuje dodatkowo następujące funkcje: zarządzanie zmianami konstrukcyjnymi i technologicznymi, zarządzanie dokumentacją techniczną, integracja z systemami CAD/CAM/CAP, zarządzanie remontami i serwisem (zlecenia i umowy), zarządzanie jakością, dystrybucją (planowanie potrzeb, transportu i obsługa zleceń) i rozwinięta obsługa sprzedaży, zarządzanie środkami trwałymi i wyposażeniem, zarządzanie kadrami i płacami i strumieniami środków płatniczych, rachunkowość zarządcza, kontroling, generowanie raportów, integracja multimediów, przeglądarki baz danych, itp. 27

28 Systemy ERP w przedsiębiorstwie Efektywne wdrożenie systemu ERP zwiększa wartość firmy, ponieważ uwiarygodnia ją w oczach potencjalnych inwestorów, dając wgląd w każdy aspekt jej funkcjonowania i umożliwia dokładną i poprawną ocenę jej sytuacji. 28

29 Systemy ERP Obecnie na rynku spotkać się można z wieloma systemami przeznaczonymi dla przedsiębiorstw. Wśród najlepszych systemów, tej klasy można wymienić między innymi: SAP R/3, JBA System 21, IFS Applications, Bean IV, Scala, Teta_2000, Oracle, JDEdwards. 29

30 Systemy DEM w przedsiębiorstwie Standard DEM to zintegrowane narzędzie umożliwiające zarówno opracowanie nowych jak i udoskonalanie istniejących procesów gospodarczych (reinżynieria). Model przedsiębiorstwa PROJEKT MODELU FAZY PROJEKT MODELU LOKALNEGO ZAKRES Model branżowy MODEL ODNIESIENIA BIBLIOTEKA KOMPONENTÓW Model ogólny GŁÓWNA BIBLIOTEKA WZORCÓW (REPOZYTORIUM) Umożliwia on dynamiczne stworzenie modelu lokalnego (np. jeden dział firmy) jak i obejmujący wszystkie działy korporacji w oparciu o odpowiednie modele odniesienia. 30

31 Optymalizacja systemów DEM W trakcie procesu modelowania, wychodząc od krytycznych wskaźników sukcesu kolejno jest uzgadniany model funkcjonalny i procesowy, by na koniec rozpocząć eksploatację systemu i przebiegającą równocześnie permanentną optymalizację. model funkcjonalny dyskusje z Zarządem model procesowy przegląd d z kluczowymi użytkownikami krytyczne wskaźniki sukcesu Wizja (przedsiębiorstwa) dyskusje Implementacja (faza podstawowa) symulacje Poprawa parametrów ekonomicznych (optymalizacja) Optymalizacja pozwala na bieżąco wprowadzać zmiany w funkcjonowaniu firmy. Dzięki temu przedsiębiorstwo wraz z systemem żyje i ewoluuje. 31

32 Systemy klasy CRM Systemy klasy MRP, ERP stanowią rozwiązania dedykowane wewnętrznemu zarządzaniu przedsiębiorstwem. Systemy CRM (Customer Relationship Management) pozwalają również zarządzać kontaktami z klientem. MRP (ERP) back office PRZEDSIĘBIORSTWO CRM front office KLIENT (KONTRAHENT) 32

33 Systemy klasy CRM funkcje (moduły): CM (Contact Management) SFA (Sales Force Automation) Sprzedaż: zarządzanie kontaktami (profile, struktura, historia kontaktów sprzedaży), zarządzanie kontem (generowanie ofert, zamówienia, transakcje), analizy w ramach cyklu sprzedaży, monitorowanie statusu klienta i potencjalnych kontaktów handlowych; CRM (Customer Relationship Management) oraz: CRS - Call Reporting Systems TMS - Territory Management Systems SMS - Sales Management Systems STA - Sales Team Automation 33

34 Funkcje systemów klasy CRM zarządzanie terminarzem i korespondencją: kalendarz i baza danych użytkowników (grup), obsługa poczty tradycyjnej i elektronicznej (fax, ); marketing: zarządzanie kampanią, katalog produktów, konfigurator produktów, cenniki i oferty, analizy efektywności kampanii, dystrybucja informacji o kilentach zainteresowanych ofertą; telemarketing: układanie list telefonicznych wg definicji grup docelowych, automatyczne wybieranie numeru, generowanie list potencjalnych klientów, zbieranie zamówień; 34

35 Funkcje systemów klasy CRM serwis i wsparcie klienta po sprzedaży: przydzielenie, śledzenie i raportowanie zadań, zarządzanie problemem serwisowym, kontrola zamówień, obsługa gwarancyjna i pogwarancyjna; integracja z systemami ERP: zarządzanie finansami, księgowość, produkcja, dystrybucja, zarządzanie zasobami ludzkimi; synchronizacja danych - dotyczy współdziałania pomiędzy urządzeniami (np. laptopy) a centralną bazą danych lub innymi bazami i serwerami aplikacji; e-commerce - realizowanie handlu elektronicznego; call center - usługowe wsparcie klienta. 35

36 System CRM KLIENCI WWW MARKETING fax... telefon Systemy wymiany informacji OBSŁUGA KLIENTÓW LOGISTYKA SERWIS... FRONT OFFICE systemy obsługujące kanały komunikacji z klientem, obejmujące m.in. marketing, sprzedaż, wsparcie klienta, SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA zarządzania firmą zasobami ludzkimi zarządzania finansami ZARZĄDZANIE WIEDZĄ Analiza Pozyskiwanie HURTOWNIE DANYCH BACK OFFICE systemy analityczne. 36

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI)

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) ZSI MARKETING Modułowo zorganizowany system informatyczny, obsługujący wszystkie sfery działalności przedsiębiorstwa PLANOWANIE ZAOPATRZENIE TECHNICZNE PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) jest systemem informatycznym należącym do klasy ERP, który ma na celu nadzorowanie wszystkich procesów zachodzących w działalności głównie średnich i dużych przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo

Systemy ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/

Systemy ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Systemy ERP dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Źródło: Materiały promocyjne firmy BaaN Inventory Control Jako pierwsze pojawiły się systemy IC (Inventory Control) - systemy zarządzania

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Automatyzacja Procesów Biznesowych Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Rodzaje przedsiębiorstw Produkcyjne największe zapotrzebowanie na kapitał, największe ryzyko Handlowe kapitał obrotowy, średnie ryzyko

Bardziej szczegółowo

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego Przemysław Polak Od ERP do ERP czasu rzeczywistego SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ Wrocław, 19 listopada 2009 r. Kierunki rozwoju systemów informatycznych zarządzania rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Systemy Informatyczne. Sprawy pozostawione same sobie, zmieniają się ze złych na jeszcze gorsze

Zintegrowane Systemy Informatyczne. Sprawy pozostawione same sobie, zmieniają się ze złych na jeszcze gorsze Zintegrowane Systemy Informatyczne Sprawy pozostawione same sobie, zmieniają się ze złych na jeszcze gorsze Rozwór ZSI Formułowanie i wdrażanie strategii działania przedsiębiorstwa łącznie ze strategią

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarządzania przedsiębiorstwem

Zintegrowane systemy zarządzania przedsiębiorstwem Zintegrowane systemy zarządzania przedsiębiorstwem Jarosław Durak ZIP 2005 Wprowadzenie Rozwój systemów informatycznych zarządzania przedsiębiorstwem 1957 American Production & Inventory Control Society

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL

Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL Przedmiot: Lk: 1/7 Opracował: mgr inż. Paweł Wojakowski Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Zakład Projektowania Procesów Wytwarzania Pokój: 3/7 B,

Bardziej szczegółowo

IFS Applications. Obiekty i komponenty. Architektura. Korzenie IFS Applications. IFS Applications system klasy ERP

IFS Applications. Obiekty i komponenty. Architektura. Korzenie IFS Applications. IFS Applications system klasy ERP Korzenie Applications Applications Zintegrowane środowisko do kompleksowego zarządzania przedsiębiorstwem IC (ang. Inventory Control) Kontrola Zapasów Magazynowych, MRP (ang. Material Requirements Planning)

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Opis Projektowanie i ciągła optymalizacja przepływu produktu w łańcuchu dostaw oraz działań obsługowych i koniecznych zasobów, wymaga odwzorowania

Bardziej szczegółowo

Prowadzący Andrzej Kurek

Prowadzący Andrzej Kurek Prowadzący Andrzej Kurek Centrala Rzeszów Oddziały Lublin, Katowice Zatrudnienie ponad 70 osób SprzedaŜ wdroŝenia oprogramowań firmy Comarch Dopasowania branŝowe Wiedza i doświadczenie Pełna obsługa: Analiza

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw. Cel przedsiębiorstwa. Komputery - potrzebne? 23-02-2012. Systemy zarządzania ZYSK! Metoda: zarządzanie

Informatyzacja przedsiębiorstw. Cel przedsiębiorstwa. Komputery - potrzebne? 23-02-2012. Systemy zarządzania ZYSK! Metoda: zarządzanie Informatyzacja przedsiębiorstw Systemy zarządzania Cel przedsiębiorstwa ZYSK! maksimum przychodów minimum kosztów podatki (lobbing...) Metoda: zarządzanie Ludźmi Zasobami INFORMACJĄ 2 Komputery - potrzebne?

Bardziej szczegółowo

Udziałowcy wpływający na poziom cen:

Udziałowcy wpływający na poziom cen: Analiza procesu wytwórczego Udziałowcy wpływający na poziom cen: - dostawcy podzespołów - kooperanci - dystrybutorzy - sprzedawcy detaliczni tworzą nowy model działania: Zarządzanie łańcuchem dostaw SCM

Bardziej szczegółowo

MRP o zamkniętej pętli

MRP o zamkniętej pętli MRP O ZAMKNIĘTEJ PĘTLI MRP o zamkniętej pętli CLOSED-LOOP MRP To rozszerzenie modelu MRP o funkcje... i kontroli w sferze... oraz... MRP O ZAMKNIĘTEJ PĘTLI uwzględnia: ograniczenia związane ze... produkcyjną

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Produkcją VI

Zarządzanie Produkcją VI Zarządzanie Produkcją VI Dr Janusz Sasak Jakość Ogół cech i właściwości wyrobu lub usługi decydujących o zdolności wyrobu lub usługi do zaspokojenia stwierdzonych lub przewidywanych potrzeb Norma PN/EN

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 11

Spis treści. Wstęp... 11 Spis treści Wstęp... 11 1. WPROWADZENIE DO TERMINOLOGII I ARCHITEKTURY SAP ERP (Mariusz Żytniewski)... 13 1.1. Rozwój systemów informatycznych zarządzania... 13 1.2. Zakres funkcjonalny systemu SAP ERP...

Bardziej szczegółowo

dr inż. Marek Mika ON PAN ul. Wieniawskiego 17/19 tel. 8528-503 wew. 262 e-mail: Marek.Mika@cs.put.poznan.pl

dr inż. Marek Mika ON PAN ul. Wieniawskiego 17/19 tel. 8528-503 wew. 262 e-mail: Marek.Mika@cs.put.poznan.pl Systemy klasy ERP wykłady: 16 godz. laboratorium: 16 godz. dr inż. Marek Mika ON PAN ul. Wieniawskiego 17/19 tel. 8528-503 wew. 262 e-mail: Marek.Mika@cs.put.poznan.pl Co to jest ERP? ERP = Enterprise

Bardziej szczegółowo

Bilansowanie zasobów w zintegrowanych systemach zarządzania produkcją. prof. PŁ dr inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.

Bilansowanie zasobów w zintegrowanych systemach zarządzania produkcją. prof. PŁ dr inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof. Bilansowanie zasobów w zintegrowanych systemach zarządzania produkcją prof. PŁ dr inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Zagadnienia: 1. Zasoby przedsiębiorstwa 2. Bilansowanie zasobów wg

Bardziej szczegółowo

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny Zarządzanie logistyką Dr Mariusz Maciejczak Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny www.maciejczak.pl Łańcuch logistyczny a łańcuch dostaw Łańcuch dostaw w odróżnieniu od łańcucha logistycznego dotyczy integracji

Bardziej szczegółowo

Techniki CAx. dr inż. Michał Michna. Politechnika Gdańska

Techniki CAx. dr inż. Michał Michna. Politechnika Gdańska Techniki CAx dr inż. Michał Michna 1 Sterowanie CAP Planowanie PPC Sterowanie zleceniami Kosztorysowanie Projektowanie CAD/CAM CAD Klasyfikacja systemów Cax Y-CIM model Planowanie produkcji Konstruowanie

Bardziej szczegółowo

podproduktów i materiałów potrzebnych do

podproduktów i materiałów potrzebnych do Program zajęć Komputerowe wspomaganie przedsiębiorstwem Zarządzanie projektem informatycznym Bazy danych / hurtownie danych UML i modelowanie systemów Technologie internetowe - e-business Symulacje komputerowe

Bardziej szczegółowo

Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej FiM Consulting Sp. z o.o. Szymczaka 5, 01-227 Warszawa Tel.: +48 22 862 90 70 www.fim.pl Spis treści

Bardziej szczegółowo

Systemy IT w e-biznesie

Systemy IT w e-biznesie Systemy IT w e-biznesie Łukasz Tkacz 1 Dr. Zdzisław Pólkowski 1 Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach Spis treści ABSTRACT... 3 1 WPROWADZENIE... 3 2 POLSKI RYNEK SYSTEMÓW

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną. ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną. ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: prof. nadzw. dr hab. Zenon Biniek Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów:

Bardziej szczegółowo

Korzyści z integracji danych klienta. Seminarium PIU Jakość danych w systemach informatycznych ZU Warszawa 25.03.2009 Przygotowała Ewa Galas

Korzyści z integracji danych klienta. Seminarium PIU Jakość danych w systemach informatycznych ZU Warszawa 25.03.2009 Przygotowała Ewa Galas Korzyści z integracji danych klienta Seminarium PIU Jakość danych w systemach informatycznych ZU Warszawa 25.03.2009 Przygotowała Ewa Galas Definicje CDI ( Customer Data Integration) koncepcja integracji

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Marketingu i Zarządzania w Lesznie Biznes Plan

Wyższa Szkoła Marketingu i Zarządzania w Lesznie Biznes Plan Wyższa Szkoła Marketingu i Zarządzania w Lesznie Biznes Plan Leszno, wiosna 2011 roku Cel zajęć Ogólne zapoznanie z biznesplanem Zapoznanie z pojęciami związanymi z modelowaniem Pogłębienie znajomości

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Świadczenie usług doradztwa eksperckiego w ramach projektu Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów Dawid Doliński Dlaczego MonZa? Korzyści z wdrożenia» zmniejszenie wartości zapasów o 40 %*» podniesienie poziomu obsługi

Bardziej szczegółowo

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Paweł Gołębiewski Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Droga na szczyt Narzędzie Business Intelligence. Czyli kiedy podjąć decyzję o wdrożeniu?

Bardziej szczegółowo

Strategia globalna firmy a strategia logistyczna

Strategia globalna firmy a strategia logistyczna Zarządzanie logistyką Dr Mariusz Maciejczak Strategia globalna firmy a strategia logistyczna www.maciejczak.pl STRATEGIA SZTUKA WOJNY W BIZNESIE Strategia polega na przeanalizowaniu obecnej sytuacji i

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Polska Sp. z o.o. (dawniej Corporate Express Polska Sp. z o.o.) to jeden z największych na świecie dostawców

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie

Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie Cele szkolenia Zasadniczym celem szkolenia jest rozpracowanie struktury organizacyjnej odpowiedzialnej za organizację procesów zaopatrzeniowo - dystrybucyjnych,

Bardziej szczegółowo

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami Opis Odwzorowanie strategii przedsiębiorstwa w łańcuchu dostaw na niższe poziomy zarządzania operacyjnego, wymaga w praktyce odpowiedniej organizacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka to szerokie zastosowanie najnowszych technologii informacyjnych do wspomagania zarządzania logistycznego przedsiębiorstwem (np. produkcją,

Bardziej szczegółowo

20-02-2008. Wprowadzenie. Procesy

20-02-2008. Wprowadzenie. Procesy 4. Typowy obieg dokumentów w przedsiębiorstwie produkcyjnym Wprowadzenie Procesy Wprowadzenie czynniki wpływające na zakres funkcjonalny Główne czynniki wpływające na zakres funkcjonalny systemu ERP: rodzaj

Bardziej szczegółowo

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020.

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020. Z A T W I E R D Z A M P R E Z E S Polskiego Komitetu Normalizacyjnego /-/ dr inż. Tomasz SCHWEITZER Strategia informatyzacji Polskiego Komitetu Normalizacyjnego na lata 2009-2013 1. Wprowadzenie Informatyzacja

Bardziej szczegółowo

MADAR. - rozwiązania dla średnich przedsiębiorstw

MADAR. - rozwiązania dla średnich przedsiębiorstw MADAR MADAR - rozwiązania dla średnich przedsiębiorstw Przedstawiamy grupę programów Madar, skierowanych do firm średnich, małych i mikro. Nasza 15-letnia praca zaowocowała powstaniem w pełni zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10. 87-100 Toruń. www.trokotex.pl

Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10. 87-100 Toruń. www.trokotex.pl Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10 87-100 Toruń www.trokotex.pl Zakłady Laminatów Poliestrowych Trokotex Sp. z o.o. są obecne na polskim rynku od 1987 roku, a ich produkty, głównie zbiorniki

Bardziej szczegółowo

CRM w logistyce. Justyna Jakubowska. CRM7 Specjalista Marketingu

CRM w logistyce. Justyna Jakubowska. CRM7 Specjalista Marketingu CRM w logistyce Justyna Jakubowska CRM7 Specjalista Marketingu CRM w logistyce Prezentacja firm more7 Polska dostawca systemu CRM Autor i producent systemu do zarządzania relacjami z klientem CRM7; Integrator

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Ekonometria Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Świecie, 02.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Zamawiający: Drukarnia MW Wieczorek Mirosław Ul. Gen. J. Hallera 7G, 86-100 Świecie NIP: 5591391666, REGON: 093072292 Tel. 525256081, Fax. 525256081

Bardziej szczegółowo

Controlling operacyjny i strategiczny

Controlling operacyjny i strategiczny Controlling operacyjny i strategiczny dr Piotr Modzelewski Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć 1, 2. Wprowadzenie do zagadnień

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W AGROBIZNESIE

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W AGROBIZNESIE EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W AGROBIZNESIE Anna Grontkowska, Bogdan Klepacki SPIS TREŚCI Wstęp Rozdział 1. Miejsce rolnictwa w systemie agrobiznesu Pojęcie i funkcje agrobiznesu Ogniwa agrobiznesu

Bardziej szczegółowo

Planowanie logistyczne

Planowanie logistyczne Planowanie logistyczne Opis Szkolenie porusza wszelkie aspekty planowania w sferze logistyki. Podział zagadnień dotyczących planowania logistycznego w głównej części szkolenia na obszary dystrybucji, produkcji

Bardziej szczegółowo

Planowanie tras transportowych

Planowanie tras transportowych Jerzy Feldman Mateusz Drąg Planowanie tras transportowych I. Przedstawienie 2 wybranych systemów: System PLANTOUR 1.System PLANTOUR to rozwiązanie wspomagające planowanie i optymalizację transportu w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online 2012 Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online Sławomir Frąckowiak Wdrożenie systemu B2B Lublin, 25 października 2012 Aplikacje B2B do czego? Realizacja najważniejszych procesów

Bardziej szczegółowo

Dołącz do grona zadowolonych użytkowników systemu Belisama4CRM

Dołącz do grona zadowolonych użytkowników systemu Belisama4CRM Czym jest CRM? Termin CRM, czyli Customer Relationship Management, ma wiele definicji i jest dość szerokim pojęciem. W ogólnym zarysie jest to takie zarządzanie relacjami z klientem, które ma prowadzić

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 Planowanie rozwoju technologii - Aleksander Buczacki 4.1. Wstęp 4.2. Proces planowania rozwoju technologii

Rozdział 4 Planowanie rozwoju technologii - Aleksander Buczacki 4.1. Wstęp 4.2. Proces planowania rozwoju technologii Spis treści Wprowadzenie Rozdział 1 Pojęcie i klasyfikacja produktów oraz ich miejsce w strategii firmy - Jerzy Koszałka 1.1. Wstęp 1.2. Rynek jako miejsce oferowania i wymiany produktów 1.3. Pojęcie produktu

Bardziej szczegółowo

Dobór systemów klasy ERP

Dobór systemów klasy ERP klasy ERP - z uwzględnieniem wymagań normy ISO 9001 Prezentacja w Klubie Menedżera Jakości, 19 marzec 2008 Zagadnienia ogólne związane z doborem systemu klasy ERP Podstawowe podziały klasyfikujące systemy

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.torpol.eu PUW Torpol Sp. z o.o. rozpoczęło działalność w 1987 roku. W branży tekstylnej obecni są od 1994 roku. Torpol jest

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie - uwarunkowania, wyodrębnienie, organizacja i ich optymalizacja

Realizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie - uwarunkowania, wyodrębnienie, organizacja i ich optymalizacja Realizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie - uwarunkowania, wyodrębnienie, organizacja i ich optymalizacja Cele szkolenia Założeniem treningu menedżerskiego jest: - zapoznanie uczestników z

Bardziej szczegółowo

System e-zlecenia. www.coig.pl

System e-zlecenia. www.coig.pl System e-zlecenia www.coig.pl Czym jest system e-zlecenia? e-zlecenia to nowoczesny system informatyczny, który obsługuje i wspomaga procesy biznesowe zachodzące w obszarze obsługi planów i ich realizacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw.

Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw. Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw. Opis Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych menedżerów łańcuchów dostaw i pracowników integrujących zarządzanie rozproszonymi komórkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9

Spis treści. Wstęp... 9 Wstęp... 9 Rozdział 1 ZARYS TEORII STEROWANIA PROCESAMI PRZEDSIĘBIORSTWA... 11 1. Zakres i potencjalne zastosowania teorii... 11 2. Opis szkieletowego systemu EPC II... 12 2.1. Poziomy organizacyjne, warstwy

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE JUTRA DZISIAJ NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM

TECHNOLOGIE JUTRA DZISIAJ NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM TECHNOLOGIE JUTRA DZISIAJ NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM PODSTAWA PRAWNA Każda instytucja publiczna oraz przedsiębiorstwa zobowiązane są do prowadzenia ewidencji majątku oraz jego okresowej inwentaryzacji.

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności Zarządzanie łańcuchami dostaw żywności w Polsce. Kierunki zmian. Wacław Szymanowski Książka jest pierwszą na naszym rynku monografią poświęconą funkcjonowaniu łańcuchów dostaw na rynku żywności w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Systemy Informatyczne w Zarządzaniu. Sprawy pozostawione same sobie, zmieniają się ze złych na jeszcze gorsze

Systemy Informatyczne w Zarządzaniu. Sprawy pozostawione same sobie, zmieniają się ze złych na jeszcze gorsze Systemy Informatyczne w Zarządzaniu Sprawy pozostawione same sobie, zmieniają się ze złych na jeszcze gorsze Zadania systemów informatycznych w zarządzaniu (SIZ) Wspomaganie procesów zarządzania przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

Program ten przewiduje dopasowanie kluczowych elementów biznesu do zaistniałej sytuacji.

Program ten przewiduje dopasowanie kluczowych elementów biznesu do zaistniałej sytuacji. PROGRAMY 1. Program GROWTH- Stabilny i bezpieczny rozwój W wielu przypadkach zbyt dynamiczny wzrost firm jest dla nich dużym zagrożeniem. W kontekście małych i średnich firm, których obroty osiągają znaczne

Bardziej szczegółowo

Dopasowanie IT/biznes

Dopasowanie IT/biznes Dopasowanie IT/biznes Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes HARVARD BUSINESS REVIEW, 2008-11-01 Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes http://ceo.cxo.pl/artykuly/51237_2/zarzadzanie.it.a.wzrost.wartosci.html

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: ul. Wejherowska 29/4. 84-217 Szemud

Dane Klienta: ul. Wejherowska 29/4. 84-217 Szemud Dane Klienta: Biuro Rachunkowe "ULGA" s.c. W. Wild & L. Toruńczak ul. Wejherowska 29/4 84-217 Szemud Biuro Rachunkowe ULGA s.c. W. Wild & L. Toruńczak powstało w 2008 roku w wyniku przekształcenia jednoosobowej

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: EAR-2-106-IS-s Punkty ECTS: 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność: Informatyka w sterowaniu i zarządzaniu

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: EAR-2-106-IS-s Punkty ECTS: 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność: Informatyka w sterowaniu i zarządzaniu Nazwa modułu: Systemy informatyczne w produkcji Rok akademicki: 2014/2015 Kod: EAR-2-106-IS-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Automatyka

Bardziej szczegółowo

System klasy ERP w chmurze. MRP magazyn, zaopatrzenie, zbyt, rozliczenie produkcji. Handel fakturowanie, warunki współpracy, cenniki, zamówienia.

System klasy ERP w chmurze. MRP magazyn, zaopatrzenie, zbyt, rozliczenie produkcji. Handel fakturowanie, warunki współpracy, cenniki, zamówienia. System klasy ERP w chmurze 50 zł miesięcznie za użytkownika przy pracy na serwerach Madar Stworzony dla firm produkcyjnych, instytutów, szkół, organizacji, biur rachunkowych, firm handlowych Madar7 to

Bardziej szczegółowo

www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok

www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok LOGISTYKA ZARZĄDZANIE ZAPASAMI Podstawowe problemy zarządzania zapasami Popyt Poziom obsługi klienta Zapas zabezpieczający Podstawowe systemy uzupełniania

Bardziej szczegółowo

Informatyka w Zarządzaniu

Informatyka w Zarządzaniu Informatyka w Zarządzaniu W Y K Ł AD I Ewolucja systemów informatycznych w zarządzaniu MAIL: WWW: KONSULTACJE: andrzej.dudek@ae.jgora.pl http://wgrit.ae.jgora.pl/ad pt 9.00-11.00 sala 80 budynek A Podstawowe

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

KORPORACYJNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA INFORMACJĄ

KORPORACYJNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA INFORMACJĄ KORPORACYJNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA INFORMACJĄ Katedra Inżynierii Komputerowej Jakub Romanowski jakub.romanowski@kik.pcz.pl Podział systemów zarządzania informacją CRM (Customer Relationship Management) -

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw WYKŁAD

Informatyzacja przedsiębiorstw WYKŁAD Informatyzacja przedsiębiorstw WYKŁAD dr inż. Piotr Zabawa IBM/Rational Certified Consultant pzabawa@pk.edu.pl wersja 0.1.0 07.10.2010 Wykład 1 Modelowanie procesów biznesowych Przypomnienie rodzajów narzędzi

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015

Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015 Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015 ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO Piotr Błoński, Warszawa, 17.03.2016 r. Program 1. Zarządzanie zmianą - zmiany w normie ISO 9001:2015 2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie. posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje się hurtową sprzedażą

Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie. posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje się hurtową sprzedażą Dane Klienta: ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. ul. Twarda 6C 80-871 Gdańsk www.acel.pl Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje

Bardziej szczegółowo

Jak wdrożyć CRM w małej i średniej firmie? Dariusz Mazur, Madar

Jak wdrożyć CRM w małej i średniej firmie? Dariusz Mazur, Madar Jak wdrożyć CRM w małej i średniej firmie? Dariusz Mazur, Madar Plan wystąpienia Podstawowe definicje System informatyczny dla MSP Pięć kroków udanego wdrożenia Podsumowanie Co to jest CRM Posiadanie takiej

Bardziej szczegółowo

29. kwietnia 2013 roku

29. kwietnia 2013 roku 29. kwietnia 2013 roku "Aby móc zachować konkurencyjność na rynku konieczna była decyzja o wdrożeniu nowoczesnego i zintegrowanego rozwiązania, które usprawni i ujednolici nasze procesy, a także zautomatyzuje

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach TYTUŁ PREZENTACJI Podejście systemowe w zarządzaniu logistyką Zarządzanie łańcuchem dostaw w pionowo zintegrowanych

Bardziej szczegółowo

Istnieje możliwość prezentacji systemu informatycznego MonZa w siedzibie Państwa firmy.

Istnieje możliwość prezentacji systemu informatycznego MonZa w siedzibie Państwa firmy. system informatyczny wspomagający monitorowanie i planowanie zapasów w przedsiębiorstwie System informatyczny MonZa do wspomagania decyzji managerskich w obszarze zarządzania zapasami jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji projektów informatycznych

Zasady organizacji projektów informatycznych Zasady organizacji projektów informatycznych Systemy informatyczne w zarządzaniu dr hab. inż. Joanna Józefowska, prof. PP Plan Definicja projektu informatycznego Fazy realizacji projektów informatycznych

Bardziej szczegółowo

Technologie informatyczne wspierające i integrujące przepływ informacji w łańcuchu dostaw

Technologie informatyczne wspierające i integrujące przepływ informacji w łańcuchu dostaw Technologie informatyczne wspierające i integrujące przepływ informacji w łańcuchu dostaw prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl 2014/2015 1 1. Idea zarządzania zintegrowanego 2 Wstęp:

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMACYJNE W MSP

SYSTEMY INFORMACYJNE W MSP SYSTEMY INFORMACYJNE W MSP Wybrane zagadnienia teoretyczne dr Bogdan Swoboda SYSTEMY ERP - WPROWADZENIE 1 SYSTEM INFORMACYJNY A SYSTEM INFORMATYCZNY System informacyjny system umożliwiający przetwarzanie

Bardziej szczegółowo

TSM TIME SLOT MANAGEMENT

TSM TIME SLOT MANAGEMENT TSM TIME SLOT MANAGEMENT System zarządzania zamówieniami i oknami czasowymi dostaw Spis treści O Firmie Nam zaufali Możliwości rozwiązań О produkcie Bezpieczeństwo i dostęp do informacji Problemy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA PRODUKCJI C3 TYTUŁ PREZENTACJI: LOGISTYKA PRODUKCJI OBLICZEŃ ZWIĄZANYCH Z KONCEPCJĄ MRP

LOGISTYKA PRODUKCJI C3 TYTUŁ PREZENTACJI: LOGISTYKA PRODUKCJI OBLICZEŃ ZWIĄZANYCH Z KONCEPCJĄ MRP LOGISTYKA PRODUKCJI C3 PREZENTACJA PRZYKŁADOWYCH, PODSTAWOWYCH OBLICZEŃ ZWIĄZANYCH Z KONCEPCJĄ MRP 2 Logistyka materiałowa Logistyka zaopatrzenia Logistyka dystrybucji Magazyn Pośrednictwo Magazyn Surowce

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE PRZEDSIĘBIORSTW Wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwie

ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE PRZEDSIĘBIORSTW Wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwie 1 ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE PRZEDSIĘBIORSTW Wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwie PROCES WDROŻENIOWY SYSTEMU INFORMATYCZNEGO 2 1. Wybór systemu informatycznego oraz firmy wdrożeniowej,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Logistyka Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 3 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Omówione zagadnienia Międzyorganizacyjne relacje logistyczne

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC. dr inż. Michał Michna

Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC. dr inż. Michał Michna Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC dr inż. Michał Michna Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC prowadzący dr inż. Grzegorz Kostro pok. EM 313 dr inż. Michał Michna pok. EM 312 materiały

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O autorze. Wstęp

Spis treści. O autorze. Wstęp Spis treści O autorze Wstęp Rozdział 1. Controlling w praktyce krajów zachodnich 1.1. Wprowadzenie 1.2. Geneza i istota controllingu - obszar angloamerykański 1.3. Controlling w obszarze niemieckojęzycznym

Bardziej szczegółowo

Skuteczność => Efekty => Sukces

Skuteczność => Efekty => Sukces O HBC Współczesne otoczenie biznesowe jest wyjątkowo nieprzewidywalne. Stała w nim jest tylko nieustająca zmiana. Ciągłe doskonalenie się poprzez reorganizację procesów to podstawy współczesnego zarządzania.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O FIRMIE IT EXCELLENCE

INFORMACJE O FIRMIE IT EXCELLENCE INFORMACJE O FIRMIE IT EXCELLENCE IT EXCELLENCE SP. Z O.O. IT Excellence Sp. z o.o. jest firmą specjalizującą się we wdrażaniu oraz sprzedaży systemów ERP wspomagających zarządzanie. Głównym celem naszej

Bardziej szczegółowo

O systemach zintegrowanych (ERP) i CRM

O systemach zintegrowanych (ERP) i CRM O systemach zintegrowanych (ERP) i CRM Czym jest ZISZ Przez zintegrowany system informatyczny zarządzania rozumie się system automatycznego przetwarzania danych wspomagający proces zarządzania, przy czym:

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC. dr inż. Michał Michna

Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC. dr inż. Michał Michna Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC dr inż. Michał Michna Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC prowadzący dr inż. Grzegorz Kostro pok. EM 313 dr inż. Michał Michna pok. EM 312 materiały

Bardziej szczegółowo

Moduły funkcjonalne systemów ERP

Moduły funkcjonalne systemów ERP Moduły funkcjonalne systemów ERP Wprowadzenie obszary funkcjonalne przedsiębiorstwa a moduły systemu ERP różny stopień szczegółowości podziału na moduły różnice terminologiczne a różnice funkcjonalności

Bardziej szczegółowo

Szybkie mierzenie efektywności zoptymalizowania procesów. Korzyści w wariancie idealistycznym

Szybkie mierzenie efektywności zoptymalizowania procesów. Korzyści w wariancie idealistycznym 2012 Szybkie mierzenie efektywności zoptymalizowania procesów. Korzyści w wariancie idealistycznym Maciej Mikulski Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 wersja robocza Proces biznesowy

Bardziej szczegółowo

Opis podstawowych modułów

Opis podstawowych modułów Opis podstawowych modułów Ofertowanie: Moduł przeznaczony jest dla działów handlowych, pozwala na rejestrację historii wysłanych ofert i istotnych zdarzeń w kontaktach z kontrahentem. Moduł jest szczególnie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Zapytanie ofertowe dotyczące projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Chojnów dnia 08.09.2014 r. Zapytanie ofertowe dotyczące projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Priorytet 1. Wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu studiów podyplomowych

Karta przedmiotu studiów podyplomowych Karta przedmiotu studiów podyplomowych Nazwa studiów podyplomowych Nazwa obszaru kształcenia, w zakresie którego są prowadzone studia podyplomowe Nazwa kierunku studiów, z którym jest związany zakres studiów

Bardziej szczegółowo

Virtual CRM STAĆ CIĘ NA INNOWACJE. Systemy Call Center Sp. z o.o. ul. Wilcza 31/1A, 00-544 Warszawa

Virtual CRM STAĆ CIĘ NA INNOWACJE. Systemy Call Center Sp. z o.o. ul. Wilcza 31/1A, 00-544 Warszawa Virtual CRM STAĆ CIĘ NA INNOWACJE Systemy Call Center Sp. z o.o. ul. Wilcza 31/1A, 00-544 Warszawa tel.: 00 48 222 286 286 fax: 00 48 227 450 201 e-mail: info@systemycallcenter.pl www.systemycallcenter.pl

Bardziej szczegółowo

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 Agenda Jak zwiększyć i utrzymać poziom sprzedaży? VENDIO Sprzedaż i zarządzanie firmą

Bardziej szczegółowo

...Gospodarka Materiałowa

...Gospodarka Materiałowa 1 Gospodarka Materiałowa 3 Obsługa dokumentów magazynowych 4 Ewidencja stanów magazynowych i ich wycena 4 Inwentaryzacja 4 Definiowanie indeksów i wyrobów 5 Zaopatrzenie magazynowe 5 Kontrola jakości 5

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych.

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. System wspomaga codzienną pracę Zarządców Nieruchomości poprzez automatyzację

Bardziej szczegółowo

Systemy Informatyczne w Zarządzaniu. Sprawy pozostawione same sobie, zmieniają się ze złych na jeszcze gorsze

Systemy Informatyczne w Zarządzaniu. Sprawy pozostawione same sobie, zmieniają się ze złych na jeszcze gorsze Systemy Informatyczne w Zarządzaniu Sprawy pozostawione same sobie, zmieniają się ze złych na jeszcze gorsze Zadania systemów informatycznych w zarządzaniu (SIZ) Wspomaganie procesów zarządzania przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

CIECH S.A. Preferowane wykształcenie Planowane zadania Lokalizacja

CIECH S.A. Preferowane wykształcenie Planowane zadania Lokalizacja CIECH S.A. Preferowane wykształcenie Planowane zadania Lokalizacja Biuro Informatyki informatyka, elektronika, automatyka Obsługa informatyczna, wsparcie użytkowników, zarządzanie serwerami i sieciami,

Bardziej szczegółowo