PREZYDENT MIASTA. Małgorzata Mańka Szulik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PREZYDENT MIASTA. Małgorzata Mańka Szulik"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZABRZE w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Zabrze za rok 29 oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 29 rok PREZYDENT MIASTA Małgorzata Mańka Szulik

2 Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Prezydenta Miasta Zabrze Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 29 rok I. INFORMACJA O REALIZACJI BUDŻETU MIASTA ZABRZE ZA 29 ROK 1. Realizacja budżetu miasta Zabrze w 29 roku Wyszczególnienie za 29 r. % wykonania DOCHODY OGÓŁEM, w tym: % bieżące % majątkowe % PRZYCHODY, w tym: % życzki, kredyty i obligacje % DOCHODY + PRZYCHODY % WYDATKI OGÓŁEM, w tym: % bieżące % majątkowe % % ROZCHODY, w tym: spłaty kredytów i życzek oraz wykup obligacji WYDATKI + ROZCHODY NADWYŻKA/DEFICYT (DOCHODY WYDATKI) FINANSOWANIE (PRZYCHODY ROZCHODY) % % % % W dalszej części opracowania przedstawiono szczegółowe informacje dotyczące planu budżetu na 29 rok, jego zmian oraz ostatecznego wykonania. 1.1 Wprowadzenie Budżet miasta Zabrze na rok 29 przyjęty przez Radę Miejską w dniu r. uchwałą Nr XXXIII/423/8 zakładał: DOCHODY WYDATKI, w tym: wydatki majątkowe DEFICYT PRZYCHODY ROZCHODY

3 Zakładany deficyt budżetowy wynikający z zaplanowanych wydatków wyższych od prognozowanych dochodów w wysokości zł miał zostać kryty z przychodów chodzących z życzek, kredytów, środków chodzących ze sprzedaży papierów wartościowych oraz nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym zgodnie z informacją na str W 29 roku w ramach budżetu realizowane były zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zadania przyjęte do wykonania na dstawie zawartych rozumień z organami administracji rządowej i innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz zadania miasta Zabrze, które zostały wierzone do realizacji dmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych. W niniejszym sprawozdaniu z wykonania budżetu przedstawiono zestawienia dochodów i wydatków budżetu miasta Zabrze za 29 rok wynikające z zamknięć rachunków budżetu, w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. Sprawozdanie obejmuje również wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych, jak również wykonanie wydatków, które nie wygasły wraz z upływem 28 roku. Zaprezentowano także dane dotyczące wykonania przychodów i wydatków: zakładów budżetowych oraz funduszy celowych, w tym Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gosdarki Wodnej oraz Powiatowego Funduszu Gosdarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Ponadto dołączono wykonanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz wydatki na programy i projekty realizowane przy udziale zewnętrznego finansowania. Opracowanie składa się z części opisowej oraz tabelarycznej. 1.2 Zmiany w budżecie miasta Zabrze dokonane w trakcie jego realizacji w 29 r. W trakcie wykonania budżetu miasta w 29 r. na bieżąco dokonywano analizy realizacji dochodów i wydatków wprowadzając niezbędne zmiany zarówno w sytuacji osiągania dodatkowych dochodów, jak i w przypadku konieczności korekty przyznanych limitów wydatków. Ponadto przeprowadzono stosowne korekty stronie przychodów oraz rozchodów budżetu miasta. Zmiany w budżecie dokonywano zgodnie z przepisami prawa wynikającymi z ustawy o finansach publicznych oraz zasadami określonymi uchwale budżetowej. Zgodnie z wyższym budżet zmieniany był uchwałami Rady Miejskiej oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta, w szczególności w zakresie środków otrzymywanych z budżetu państwa. W wyniku tych zmian, dokonanych na przestrzeni okresu sprawozdawczego legających na zmniejszeniu i zwiększeniu pierwotnych wielkości dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów, budżet miasta Zabrze na dzień r. ustalono na: Tab. 1. Zmiany w planie budżetu miasta Zabrze w 29 r. 29 WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN PIERWOTNY PLAN OSTATECZNY NAJWYŻSZE WARTOŚCI 1) PLANU W29 R. ZMIANA DO PLANU PIERWOTNEGO WZROST /SPADEK WARTOŚĆ WSKAŹNIK DOCHODY ,7% WYDATKI ,35% DEFICYT ,3% ,11% życzki i kredyty ,38% wolne środki ,9% PRZYCHODY, w tym: obligacje ,79% ROZCHODY, w tym; ,23% życzka FS ,3% papiery wartościowe życzki FS FINANSOWANIE WYNIK W tabeli wyżej uwzględniono oprócz planu pierwotnego oraz planu na dzień r. również najwyższe wielkości planu budżetu miasta Zabrze w 29 roku. Odchylenia dstawowych wielkości budżetowych w trakcie roku są wynikiem wprowadzenia kolejnych zmian wynikających z otrzymanych decyzji w zakresie dotacji z budżetu państwa, jak również ze zmian wysokości subwencji, i tu w szczególności wprowadzeniem środków przeznaczonych na Drogową Trasę Średnicową, w tym chodzących z mocy finansowej miasta 1) wartości uwzględniają środki na prefinansowanie DTŚ.

4 uczestniczącego w realizacji tej inwestycji, oraz wprowadzeniem nowych dochodów bądź dwyższeniem planu dochodów własnych dokonaniu analizy przewidywanego wykonania. Powyższe przełożyło się na odwiednie korekty stronie wydatkowej budżetu miasta. W przeciwieństwie do lat ubiegłych dochody i wydatki budżetowe ogółem ostatecznie odnotowały wzrost w równaniu do planu pierwotnego określonego uchwałą budżetową, przy jednoczesnym zmniejszeniu zycji przychodów i rozchodów, gdzie korekta głównie związana była z realizacją projektu wodnościekowego. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż ostateczne zwiększenie ziomu planowanych dochodów i wydatków jest wynikiem w głównej mierze wprowadzonych środków na realizację Drogowej Trasy Średnicowej, przy jednoczesnym zmniejszeniu środków na realizację zadania pn. Poprawa gosdarki wodnościekowej na terenie Gminy Zabrze, przy czym skala w/w korekty była znacznie niższa od analogicznie dokonanej w latach ubiegłych, ze względu na fakt, iż projekt ten wkroczył w końcową fazę realizacji. Tab. 2. Porównanie zmian w planie budżetu miasta Zabrze w latach 2829 WYSZCZEGÓLNIENIE 28 PLAN PIERWOTNY DOCHODY 29 PLAN OSTATECZNY PLAN PIERWOTNY ,47% 121,7% ,47% 117,35% ,85% 9,11% ,41% 29,23% WYDATKI DEFICYT PRZYCHODY ROZCHODY WYNIK WSKAŹNIK FINANSOWANIE WARTOŚCIOWA ZMIANA PLANU PLAN OSTATECZNY ,62% 11,3% ,62% 11,3% Odchylenia wielkości budżetowych w trakcie omawianego okresu są wynikiem wprowadzenia zmian wynikających z otrzymanych decyzji w zakresie dotacji z budżetu państwa, jak również zwiększeniem środków z funduszy unijnych w związku z realizacją kolejnych projektów bądź dostosowaniem planowanych środków do faktycznie otrzymanych. Ponadto wprowadzono stosowne korekty w zakresie dochodów z tytułu udziałów w PIT w części gminnej i wiatowej, jako konsekwencji wprowadzonych zmian ustawowych. Największe zmiany budżetu miasta w 29 roku związane były z wsmnianą wcześniej realizacją projektu pn. Drogowa Trasa Średnicowa, gdzie dokonano korekty dochodów i wydatków budżetowych odwiednio o zł i zł, co stanowi odwiednio około 18% i 16% planu w zakresie dochodów i wydatków. Wpływ na zmianę wysokości planowanych dochodów, a w konsekwencji także wydatków, miały dokonane w trakcie 29 roku kolejne zmiany budżetu, z których najistotniejsze to: a) zwiększenie dochodów własnych miasta2) ogółem o kwotę zł, z czego największa zmiana dotyczy dochodów z tytułu opłat, które to skorygowano o kwotę 14,3 mln zł (opłata za zajęcie pasa drogowego), następna korekta w wysokości 7,7 mln zł związana była z przyjęciem środków z mocy finansowej miast oraz wprowadzeniem niezrealizowanych części wydatków niewygasających z roku przedniego w wysokości około 6,8 mln zł, b) zmniejszenie wpływów ze środków unijnych o kwotę 26,2 mln zł, co wynika ze zmniejszenia planu o kwotę zł, w tym z Funduszu Spójności o zł oraz zwiększenia planu dochodów o kwotę zł wprowadzenie nowych dotacji bądź refundacji z lat ubiegłych, c) zwiększenie wpływów z tytułu subwencji o kwotę zł, w tym z przeznaczeniem na DTŚ w wysokości 3,7 mln zł, d) zmniejszenie planowanych wpływów z tytułu udziałów w PIT o kwotę zł w związku z błędną prognozą Ministerstwa Finansów w zakresie wpływu na wysokość uzyskanych dochodów wprowadzonych zmian ustawowych m.in. obniżenie progów i stawek datkowych oraz ulga prorodzinna, e) zwiększenie dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy i wiatu o kwotę 12,4 mln zł, w tym w części wiatowej 116,3 mln zł stanowią środki przeznaczone na realizację Drogowej Trasy Średnicowej, 2) nie uwzględniono w tej kategorii wpływu środków z Unii Europejskiej, jak również udziałów w PIT i CIT oraz subwencji

5 f) zwiększenie dochodów z funduszy celowych o 537 tys. zł, co wynika z wprowadzenia dotacji w wysokości zł, z czego główne zycje stanowią środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gosdarki Wodnej przeznaczone na dofinansowanie przedsięwzięć termo modernizacyjnych, przy jednoczesnym zmniejszeniu planowanych do uzyskania środków z NFOŚiGW z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. Likwidacja żaru hałdy Ruda w Zabrzu3) o kwotę nad 77 tys. zł. Ostatecznie największy wpływ na zmniejszenie prognozy dochodów i limitu wydatków miały korekty dotyczące realizacji zadań pn.: Drogowa Trasa Średnicowa oraz Poprawa gosdarki wodnościekowej na terenie Gminy Zabrze, gdzie: a) skorygowano stronę dochodową, wydatkową oraz przychodoworozchodową budżetu miasta w niezbędnym zakresie konsekwencja wkroczenia realizacji projektu wodnościekowy (Fundusz Spójności) w końcowy etap, b) wprowadzono nowe dochody związane ze wsmnianym wyżej projektem drogowym (subwencja i dotacje) oraz przychody (zapewnienie wymaganego wkładu własnego), przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków. Tab. 3 Zmiany w planie budżetu miasta Zabrze w 29 roku uwzględniające korekty o projekt wodnościekowy oraz DTŚ Lp. Wyszczególnienie Dochody Wydatki Przychody Rozchody 1 Poprawa gosdarki wodnościekowej zł zł zł zł 2 Drogowa Trasa Średnicowa, w tym: zł zł 4 4 zł zł 3 subwencja 3 7 zł 3 7 zł 4 dotacja środki z EBI zł zł 5 moc finansowa 6 38 zł 6 38 zł 6 wkład własny zł 4 4 zł 7 Razem korekty (1+2) zł zł zł zł 8 pierwotny budżetu na 29 rok zł zł zł zł 9 budżetu na 29 rok zł zł zł zł 1 Skorygowany plan (97) zł zł zł zł 11 Zmiana planu skorygowanego zł zł zł zł 12 % zmiana planu skorygowanego 13% 11% 92% 1% Przy uwzględnieniu korekt dotyczących wyżej wymienionych dwóch projektów dstawowe wielkości budżetu miasta Zabrze w latach 2829 kształtowałyby się następująco: 3) środki zostały przeniesione na rok 21, co wynika ze zmiany harmonogramu realizacji przedsięwzięcia

6 Tab. 4 Porównanie zmian w planie budżetu miasta Zabrze w latach 2829 uwzględniających korekty o projekt wodnościekowy oraz DTŚ WYSZCZEGÓLNIENIE 28 PLAN PIERWOTNY 29 PLAN OSTATECZNY PLAN PIERWOTNY WARTOŚCIOWA ZMIANA PLANU WSKAŹNIK PLAN OSTATECZNY DOCHODY ,35% 1,65% WYDATKI DEFICYT PRZYCHODY ROZCHODY FINANSOWANIE WYNIK ,7% 1,54% 92,84% 99,1% 92,49% 115,67% 1% 75,32% 91,19% 123,36% Z wyżej przedstawionych danych wynika, iż plan budżetu miasta w trakcie 29 roku został dwyższony stronie dochodowej o 17,4 mln zł w równaniu do planu pierwotnie założonego, przy czym kwota ogółem jest większa o prawie 21 mln zł aniżeli w 28 roku. Wygenerowane dochody w trakcie omawianego okresu zostały przeznaczone na częściowe zmniejszenie przychodów oraz wydatki, które wzrosły w równaniu do planu ustalonego na r. o około 8,4 mln zł. Dodatkowo dokonywana na bieżąco analiza ziomu niezbędnych wydatków realnych do wykonania w trakcie realizacji budżetu zwoliła na zmniejszanie planowanych do zaciągnięcia kredytów i życzek, które miały sfinansować deficyt budżetu miasta. Oprócz życzki na realizację gosdarki wodnościekowej, której wysokość została ograniczona z planowanych zł do zł, z czego ostatecznie wykorzystano kwotę zł, nie zaciągnięto nowych kredytów i życzek o wartości per saldo zł. Należy zwrócić uwagę na zmiany planu w kategorii dochodów własnych, które przede wszystkim świadczą o sytuacji finansowej miasta. W tej grupie dokonaniu stosownej korekty o dotację z Funduszu Spójności miasto odnotowało wzrost w 29 r. skorygowanych dochodów własnych1) jest wyższy o 33,4 mln zł, gdzie w ubiegłym 28 roku zmiana planu dochodów w stosunku do pierwotnie założonych wyniosła jedynie 29,5 mln zł. Wskazuje to na zytywną tendencję, zgodnie z którą korekty planu dochodów w bieżącym roku wynikały głównie z prognozy większego wykonania dochodów własnych, w tym w szczególności z tytułu datków i opłat oraz dochodów jednostek budżetowych. 1.3 Szczegółowe przyczyny zmian budżetu miasta Zabrze 1. Zwiększenia dochodów własnych o kwotę zł z tytułu: datku od nieruchomości + 5. zł, datku od działalności gosdarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty datkowej datku od czynności cywilnoprawnych + 2. zł, 65. zł, opłaty od siadania psów 2) opłaty za zezwolenia na sprzedaż najów alkoholowych + 5. zł, 2. zł, opłat za zajęcie pasa drogowego zł, opłaty stałej 3) dochodów z obiektów gosdarki komunalnej zł, 48.1 zł, dochodów z egzekucji + 1. zł, 1) dochody własne w tej prezentacji nie uwzględniają udziałów w PIT i CIT oraz wpływu subwencji. wprowadzająca opłatę za psa nie została djęta. 3) zmiana ustawy o swobodzie działalności gosdarczej wpis oraz zmiana wpisu do ewidencji działalności gosdarczej zwolnione z opłaty. 2) uchwała

7 zostałych dochodów 4) zł, dochodów z Izby Wytrzeźwień zł, odsetek od nienależnie branych świadczeń realizowanych MOPR dochodów z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie + 2. zł, zł, zwrotu nienależnie branych świadczeń rozliczenie z lat ubiegłych MOPR rozliczenie z lat ubiegłych z Państwowej Straży Pożarnej zł, 2.32 zł, dochodów z Miejskiego Zakładu Kąpielowego + 2. zł, zwrotu nadmiernie branej dotacji zł, zostałych dochodów Urzędu Miejskiego zwrotu z PZU odszkodowania zlikwidowanym SP ZOZ Zeslony Szpital Rejonowy zł, zł, dochodów z Domów Pomocy Słecznej zł, dochodów ze zwrotu przez dłużnika lub wierzyciela alimentacyjnego należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego odsetek od środków finansowych gminy gromadzonych na rachunkach bankowych 5) + 3. zł, zł, środków z Funduszu Spójności na realizację zadania Poprawa gosdarki wodnościekowej w Gminie Zabrze dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na usprawnienie łączeń drogowych na DK4 (88) w obrębie Gminy Zabrze 6) środków na realizację programu COMENIUS zł, zł, zł, środków z Europejskiego Funduszu Słecznego program na rzecz zatrudnienia "Klucz do sukcesu" środków z Europejskiego Funduszu Słecznego program na rzecz integracji słecznozawodowej "Reintegracja, aktywność, praca" środków z Budżetu Państwa program na rzecz integracji słecznozawodowej "Reintegracja, aktywność, praca" środków z Europejskiego Funduszu Słecznego "Dolina Kreatywna środków z Budżetu Państwa "Dolina Kreatywna" zł, zł, zł, zł, zł, środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "URBACT II CoNet środków z Europejskiego Funduszu Słecznego na realizację programu "Eurostypendium drogą do dyplomu" środków z Budżetu Państwa na współfinansowanie programu "Eurostypendium drogą do dyplomu" środków z PolskoNiemieckiej Współpracy Młodzieży Zabrze na realizację programu "Hamburg dwa miasta przemysłowe dobieństwa i różnice" środków z Europejskiego Funduszu Słecznego na realizację programu "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku" zł, zł, zł, zł, zł, 4) Zwiększenie dochodów o kwotę 5.4 zł z tytułu wynagrodzenia płatnik z jednoczesnym zmniejszeniem o kwotę 1. zł z tytułu wpływów z egzekucji należności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie). 5) zwrot odsetek z lat ubiegłych ze Skarbu Państwa. 6) Refundację niesionych wydatków na projekt przez Gminę Zabrze.

8 środków z Budżetu Państwa na współfinansowanie programu "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku" środków z Urzędu Marszałkowskiego na współfinansowanie programu "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku" środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "Utworzenie mapy akustycznej miasta Zabrze wraz z systemem do jej aktualizacji, zarządzania i udostępniania" wpływów z różnych dochodów zwrot niezrealizowanej części wydatków niewygasających zł, zł, zł, rekompensaty za utracone dochody gminy z tytułu zwolnień ustawowych w datkach i opłatach lokalnych (PFRON) mocy finansowej na budowę kompleksu srtowego w ramach programu "Moje Boisko Orlik 212" dofinansowania zakupu folderu miejskiego Zabrze miasto turystyki przemysłowej zł, zł, zł. dofinansowania przez Narodowe Centrum Kultury programu "Śpiewająca Polska" zł, zwrotu nadmiernie branej dotacji z KZK GOP zł, zwrotu nadmiernie branej dotacji z Policji zł, wpływu z wpłat gmin i wiatów za korzystanie z Izby Wytrzeźwień zł, udziału w datku dochodowym od osób fizycznych części oświatowa subwencji ogólnej zł, zł, części równoważącej subwencji ogólnej uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego + uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na Drogową Trasę Średnicową zł, mocy finansowej na budowę Drogowej Trasy Średnicowej GOP Katowice Gliwice zł, zł, zł, zł, mocy finansowej na realizację zadania Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki zł. Przemysłowej 2. Zwiększenia dotacji celowych na zadania realizowane na dstawie rozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 42.5 zł z tytułu: dotacji na Konkurs Haftu i Rękodzieła Artystycznego Wielkanocne Zwyczaje pn. "Zajączkowe haftowanie" dotacji na Festiwal Dramaturgii Współczesnej Rzeczywistość przedstawiona" dotacji na Śląskie Warsztaty Tańca Nowoczesnego i Ulicznego w Zabrzu "(Nie)Łam się dotacji na Regionalny Konkurs Fotograficzny pn. Przeniknięci Tańcem" + 4. zł, + 3. zł, + 6. zł, zł, 3. Zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy i wiatu o kwotę zł z tytułu: dofinansowania komisji kwalifikacyjnych zł, dofinansowania młodocianych pracowników dofinansowania programu Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach zł, zł,

9 dofinansowania programu Radosna szkoła zapewnianie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach IIII szkół dstawowych dotacji na przebudowę na rondo istniejącego skrzyżowania ul. Korfantego i ul. Gdańskiej zł, zł, dodatków miesięcznych dla pracownika socjalnego zł, dofinansowania siłku dla trzebujących zł, dofinansowania wyprawek szkolnych zł, mocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym dofinansowania do wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego dotacji na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby bierające niektóre świadczenia z mocy słecznej dotacji na zasiłki i moc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zł, zł, zł, zł, dotacji na budowę boisk srtowych w ramach programu Orlik zł, dotacji na realizację projektu Drogowej Trasy Średnicowej II Zachód na terenie miasta Zabrze dofinansowania zadań w zakresie osiągania standardów w placówkach opiekuńczowychowawczych dotacji na utrzymanie Domów Pomocy Słecznej zł, zł, zł. 4. Zmniejszenia dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych gminom i wiatom o kwotę zł z tytułu: zwrotu części datku akcyzowego zł, programu na rzecz słeczności romskiej zł, dofinansowania do dostępu do Internetu w placówkach oświatowych zł, krycia kosztów odbiorów dowodów osobistych + 3 zł, dotacji na realizację zadań z zakresu USC, dowodów osobistych i ewidencji ludności wyborów do Parlamentu Europejskiego zł, zł, wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców zł, zasiłków i mocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia słecznego usług opiekuńczych zł, zł, + 6. zł, ośrodków wsparcia zł, składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacanych za osoby bierające niektóre świadczenia z mocy słecznej składek na ubezpieczenia zdrowotne zł, zł, orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności zł,

10 mocy dla repatriantów zł, gosdarki gruntami i nieruchomościami zł, zobowiązań Skarbu Państwa zł, prac geodezyjnych i kartograficznych ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej wykonywania zadań z zakresu gosdarki gruntami, nieruchomościami oraz geodezji zł, 2.67 zł, zł, dotacji na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zwrotu ze Skarbu Państwa z tytułu niesionych przez Gminę wydatków zł, zł, komisji borowych zł, dotacji na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej zł. 5. Zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań realizowanych przez gminę i wiat na dstawie rozumień z organami administracji rządowej o kwotę zł z tytułu: dofinansowania grobownictwa programu na rzecz słeczności romskiej prac słecznie użytecznych na rzecz budownictwa socjalnego prac konserwatorskich budynku Urzędu Miejskiego byłej Dyrekcji Huty w Zabrzu programu Opieka nad dzieckiem i rodziną dofinansowania instytucji kultury zł. 12. zł, 1. zł, zł, 69.9 zł, 7. zł, 6. Zwiększenia dotacji otrzymanej z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych o kwotę zł z tytułu: dofinansowania z WFOŚiGW na zielone szkoły zł, dofinansowania z WFOŚiGW na n/w zadania inwestycyjne: Termomodernizacja budynku Domu Harcerza przy ul. Wolności 35a w Zabrzu zł, Modernizacja systemu grzewczego w budynku administracji samorządowej oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego przy ul. Zbigniewa Religi 1 w Zabrzu "Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 24 przy ul. Zamenhoffa 56 w Zabrzu" zł, "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 w Zabrzu" zł, "Termomodernizacja budynku Zesłu Szkół Nr 18 w Zabrzu przy ul. K. Sitki zł, Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 33 przy ul. Sobieskiego 3B w Zabrzu wraz z demontażem, transrtem i unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest "Termomodernizacja budynku Poradni PsychologicznoPedagogicznej (budynek A) przy ul. 3go Maja 91 w Zabrzu" Termomodernizacja budynku hali srtowej Pogoń przy ul. Wolności 46 w Zabrzu wraz z demontażem, transrtem i unieszkodliwieniem 31,5 ton odpadów zawierających azbest dofinansowania z NFOŚiGW na zadanie Likwidacja żaru hałdy Ruda w Zabrzu dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na szkolenie młodzieży szczególnie uzdolnionej srtowo zł, zł, zł, zł, zł, zł.

11 7. Zmniejszenia planu przychodów budżetowych o kwotę zł oraz zmniejszenia planu rozchodów o kwotę zł z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków o wyższe kwoty wynikające z: 1) zmniejszenia ogółem limitu przychodów o kwotę zł z tytułu: a) zmniejszenia życzki płatniczej o kwotę zł zaplanowanej na sfinansowanie zadania Poprawa gosdarki wodnościekowej na terenie Gminy Zabrze, b) zmniejszenia środków z tytułu sprzedaży akcji Mostostalu Zabrze o kwotę zł, c) zwiększenia wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym o kwotę zł z jednoczesnym zwiększeniem limitu wydatków, w tym 4.4. zł przeznaczono na zadanie w zakresie infrastruktury drogowej Drogowa Trasa Średnicowa, jako wkład własny Gminy, d) zmniejszenia o kwotę zł kredytów i życzek zaciągniętych na rynku krajowym: zmniejszenia limitu kredytów o kwotę 25.. zł oraz przeniesienie tej kwoty na przychody z emisji obligacji, zwiększenia życzki zaciągniętej na rynku krajowym o kwotę zł z jednoczesnym zwiększeniem limitu wydatków w związku z realizacją zadania Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Zabrze etap I, zmniejszenia o kwotę zł kredytów i życzek zaciągniętych na finansowanie inwestycji, 2) zmniejszenia rozchodów o kwotę zł z tytułu życzki płatniczej na sfinansowanie zadania Poprawa gosdarki wodnościekowej na terenie Gminy Zabrze. 1.4 Ogólne wykonanie budżetu miasta w 29 roku Realizacja budżetu miasta Zabrze w 29 r. z uwzględnieniem finansowania przedstawia się w następujący ssób: Tab. 5. Realizacja budżetu miasta Zabrze w 29 r. DEFICYT DOCHODY PRZYCHODY WYDATKI ROZCHODY FINANSOWANIE

12 Wykres nr 1. dochodów i wydatków budżetu miasta Zabrze 29 r. W 29 roku zakładano, iż wykonanie budżetu zamknie się ujemnym wynikiem finansowym na ziomie zł. Na dstawie kolejnych korekt budżetu miasta ustalono, iż deficyt budżetowy wyniesie zł, przy czym ostatecznie osiągnięte dochody budżetu w 29 roku były niższe od zrealizowanych wydatków o kwotę zł, co stanowi około 13,9% wykonanych wydatków ogółem. Zgodnie z wyższym osiągnięty ujemny wynik finansowy jest o 27,7 mln zł niższy od ostatecznie ustalonego na dzień r. Powyższe zmniejszenie deficytu budżetowego wynika głównie z niższego aniżeli planowano wykonania wydatków ogółem tj. na ziomie 97% prognozy rocznej i to zarówno w zakresie wydatków bieżących, jak i majątkowych. Poniżej przedstawiono wykonanie dstawowych wielkości budżetowych w równaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Tab. 6. Porównanie realizacji budżetu miasta Zabrze w latach 2829 WYSZCZEGÓLNIENIE Różnica Dynamika (32) (3:2) DOCHODY ,7% WYDATKI ,5% DEFICYT/NADWYŻKA ,46% PRZYCHODY ,6% ROZCHODY ,32%

13 Wykres nr 2. Porównanie wykonania dstawowych wielkości budżetowych w latach 2829 Osiągnięty w 29 roku wynik budżetu miasta stronie dochodowej na kwotę nad 82,7 mln zł jest najwyższym w historii. Realizacja dochodów na w/w ziomie jest o około 35% wyższa aniżeli w roku ubiegłym, co nominalnie daje o nad 211 mln więcej wpływów w równaniu do 28 r. Na tak znaczną różnicę w osiągniętych dochodach mają wpływ przede wszystkim otrzymane w 29 r. środki z Unii Europejskiej oraz dotacja przeznaczona na realizacje Drogowej Trasy Średnicowej. dochodów budżetowych na ziomie 1% prognozy rocznej jest przede wszystkim konsekwencją wysokiej realizacji dstawowych kategorii dochodowych w ramach dochodów własnych miasta, z których większość oscyluje w granicach 91% prognozy rocznej. Podkreślenia wymaga wysoki ziom realizacji dochodów z funduszy unijnych, których realizacja doszła do ziomu 15,4% planu rocznego. Wpływy z tego tytułu są wyższe od osiągniętych w roku ubiegłym o kwotę 76,3 mln zł, co jest przede wszystkim chodną uzyskania środków z Fundusz Spójności na projekt wodnościekowy w wysokości 117,5 mln zł, gdzie dla równania w 28 roku dotacja ta wyniosła 44,2 mln zł. W ramach zostałych kategorii dochodowych wyszczególnić należy wpływy z datków lokalnych, a w szczególności z datku od nieruchomości realizacja założonej prognozy rocznej na ziomie 14%, co nominalnie daje kwotę około 3 mln zł nad założony plan roczny. Jednocześnie wpływy z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych należności objętych ordynacją datkową zostały zrealizowane na ziomie prawie dwukrotnie wyższym od założonego, co nominalnie daje kwotę 1,2 mln zł wyżej prognozy rocznej. Wysokie wykonanie wyżej wymienionych zycji zrównoważyło niższą, aniżeli założono w planie rocznym, realizację dochodów ze sprzedaży nieruchomości, dochodów z odsetek od środków finansowych gminy oraz wpływów z niektórych opłat lokalnych. Należy jednak zwrócić uwagę, iż mimo niekorzystnej sytuacji gosdarczej w 29 roku, która m.in. miała przełożenie na niepełną realizację wpływów z majątku gminy co do założonego planu rocznego, osiągnięte dochody z tego tytułu są wyższe od zrealizowanych dochodów w roku ubiegłym ogółem o około 9,6 mln zł. Ostatecznie realizacja dochodów własnych na ziomie 11% prognozy rocznej zrównoważyła niższe od założonego planu wykonanie udziałów miasta w datku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Osiągnięte dochody Miasta w 29 roku zostały przede wszystkim zdeterminowane, za wsmnianymi wcześniej wpływami z funduszy unijnych, przez ogólną sytuację gosdarczą, której skutki były jeszcze bardziej odczuwalne w świetle wprowadzonych zmian ustawowych w zakresie datku dochodowego osób fizycznych. Realizacja budżetu w omawianym okresie, i to nie tylko stronie dochodowej, ale również w zakresie wydatków, które oczywiście są chodną możliwości finansowych Gminy, wymagała stałego monitoringu, który w konsekwencji miał zminimalizować olbrzymie skutki obniżenia dochodów w zakresie udziałów w PIT. Dochody uzyskiwane przez miasto z tytułu udziału w datkach stanowiących dochód budżetu państwa w 29 roku stanowiły, dobnie jak w roku ubiegłym, ok. 21,2% wszystkich dochodów pierwotnie planowanych do uzyskania przez budżet. Na dochody te składają się udziały w datku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz w datku dochodowym od osób prawnych (CIT). Z tytułu udziału w datku PIT (w części gminnej 36,72%, w części wiatowej 1,25%) miasto uzyskało w 29 roku kwotę zł, co daje jedynie 98,4% planu rocznego i stanowi jedynie 15,8% dochodów wykonanych ogółem. W analogicznym okresie roku 28 dochody

14 z tego tytułu były wyższe o prawie 16,5 mln zł, a realizacja prognozy doszła do ziomu 15,9% planu rocznego oraz wykonanie na w/w ziomie stanowiło 22,7% wykonanych dochodów ogółem w 28 roku. Na uwagę zasługuje fakt, iż w związku nowelizacją budżetu państwa, Ministerstwo Finansów informowało, iż prognozowana kwota wpływów z datku dochodowego od osób fizycznych stanowiąca dstawę do naliczania udziałów jednostek samorządu terytorialnego została przeszacowana i będzie niższa o 14,5% od kwoty prognozowanej przy uchwalaniu budżetu. Powyższe, według szacunków, winno się przełożyć na niższe wpływy do budżetu miasta w całym roku 29 na ziomie około 21 mln zł. Ostatecznie plan dochodów z tego źródła zmniejszono o kwotę 12,4 mln zł tj. do ziomu 121,7 mln zł. Na uzyskane wielkości wpływ miały w szczególności zmiana stawek oraz progów w datku dochodowym, jak również globalny kryzys gosdarczy. Ponadto odczuwalne były skutki wprowadzonej już w 28 roku tzw. uldze prorodzinnej. Zarówno, koszt wprowadzenia tejże ulgi, jak i zmian w skali datkowej niosły głównie miasta. Wprowadzone zmiany przyniosły więc korzyści dla gosdarstw domowych, jednakże dla jednostek samorządu terytorialnego miały bardzo negatywne skutki. Na uwagę zasługuje fakt, iż Ministerstwo Finansów nie opracowało planu zrekompensowania jednostkom samorządu utraconych w ten ssób dochodów mimo wcześniejszych deklaracji. Konsekwencje tak znacznego uszczuplenia dochodów z tytułu udziału w PIT Miasto będzie jeszcze odczuwać przez co najmniej kilka kolejnych lat. Powyższe przełożyło się bezśrednio na wysokość generowanej nadwyżki operacyjnej, za co za tym idzie wysokość środków własnych Miasta możliwych do przeznaczenia na realizacje inwestycji. Natomiast z tytułu udziału w CIT (wysokość udziałów odwiednio gmina 6,71%, wiat 1,4%) do budżetu wpłynęło zł, co daje 96,3%. Realizacja na wyższym ziomie tego źródła dochodów świadczy o w miarę dobrej sytuacji ekonomicznej przedsiębiorców prowadzących działalność gosdarczą na terenie naszego miasta i to mimo wsmnianego wcześniej swolnienia gosdarczego. Powyższe parte jest dodatkowo bieżącą realizacją bezśrednich wpływów budżetu miasta, tj. terminową realizacją wsmnianego wyżej datku od nieruchomości. Reasumując, mimo iż budżet Miasta za 29 r. zamknął się wynikiem najwyższym w historii, odczuwalne w 29 roku skutki swolnienia gosdarczego oraz konsumpcja wprowadzonych zmian systemowych w zakresie PIT miały negatywne przełożenie na realizacje strony dochodowej. Szczegółowe objaśnienia w zakresie stopnia realizacji szczególnych źródeł dochodów zostaną przedstawione w dalszej części sprawozdania. Wydatki budżetu miasta Zabrze w 29 roku zostały zrealizowane na ziomie 97% założonego planu rocznego, tj. w wysokości ,69 zł. W stosunku do 28 r. wydatki ogółem wzrosły o 46%, tj. o kwotę zł. Tak wysoki ziom wydatków w ubiegłym roku to przede wszystkim konsekwencja realizacji wydatków majątkowych na niestykanym dotąd ziomie, tj. w wysokości zł. Jest to nad dwukrotnie więcej aniżeli w roku 28, gdzie wyniosły one zł i nad czterokrotnie więcej aniżeli w 27 roku. Znaczna realizacja budżetu miasta stronie wydatkowej jest również chodną wzrostu wydatków bieżących, które zamknęły się kwotą zł, przy czym wskaźnik 97% założonego planu jest nieco wyższy aniżeli w latach ubiegłych, gdzie oscylował on w granicach 9596%. Jednocześnie znacząco zmieniła się struktura wydatków budżetowych, gdzie wydatki majątkowe stanowią 48% wykonanych wydatków ogółem w 29 roku, analogicznie w 28 roku było to 29%. Na wsmniany wyżej wysoki ziom finansowego wykonania wydatków majątkowych w 29 roku miała wpływ przede wszystkim realizacja projektu wodnościekowego, który wkracza w końcową fazę oraz wydatki niesione w związku z realizacją Drogowej Trasy Średnicowej. W zakresie realizacji wydatków bieżących które w znacznej części mają charakter sztywny czyli obligatoryjny należy uznać, że w większości zadań osiągnięto zamierzone cele i to często bez konieczności zaangażowania całych przyznanych limitów na wydatki. Na bieżąco monitorowane były konieczne do wykonania nowe zadania, których finansowanie zapewniano bądź z rezerwy ogólnej czy celowej budżetu bądź dokonując niezbędnych przesunięć wewnątrz budżetu miasta w ramach siadanych uważnień. Należy dkreślić, że w większości działów klasyfikacji budżetowej realizacja wydatków znacznie przekroczyła 9% założonego limitu. Wyjątek stanowią tu wydatki noszone w ramach działu klasyfikacji budżetowej 758 Różne rozliczenia finansowe, gdzie klasyfikowana jest m.in. została nierozdysnowana część rezerw budżetowych oraz środki związane z obsługa bankową1) Ponadto nie w pełni zrealizowano wydatki na ochronę zdrowia (88% planu), co związane było niewydatkowaniem środków zaplanowanych na spłatę zobowiązań Szpitala Rejonowego.Należy również pamiętać, że w ramach wykonanych wydatków w 29 roku kwotę zł stanowią wydatki niewygasające i to zarówno w części bieżącej jak i inwestycyjnej odwiednio w wysokości zł i zł2) 1) szczegółowy opis znajduje się w kartach sprawozdawczych Wydziału Budżetu wartości wydatków niewygasających w 29 roku nie uwzględniono kwoty stanowiącej bieżące wydatki niewygasające z mocy ustawy 2) w

15 wydatków majątkowych na ziomie 97% planu świadczy o skutecznej realizacji założonego planu inwestycyjnego. Wykres nr 3. Realizacja wydatków bieżących i majątkowych w latach 2729 Szczegółową informację z realizacji wydatków budżetu miasta Zabrze w 29 r. zawarto w punkcie 4 niniejszego opracowania, natomiast wykonanie budżetu wg zadań znajduje się w odrębnej części sprawozdania. Tab. 7. Ogólne wykonanie budżetu miasta za okres od r. do r. Wyszczególnienie 1 Dochody ogółem dochody własne na 29 r. za 4:3 wg uchwały na 29 r. 29r. w% Wskaźnik % % % % w tym: udziały w datkach subwencje w tym: uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na DTŚ % % % % % % dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych % dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych % % % Wydatki ogółem % w tym:bieżące % majątkowe % Wydatki na zadania własne, dofinansowanie zadań zleconych oraz zadania realizowane na dstawie rozumień z j.s.t % % % % subwencja wyrównawcza dla gmin i wiatów subwencja oświatowa subwencja równoważąca uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. dotacje celowe na zadania realizowane na dstawie rozumień z j.s.t. dotacje celowe na zadania realizowane na dstawie rozumień z org. adm. rząd. dotacje z funduszy Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej Wydatki na zadania realizowane na dstawie rozumień z org. adm. rząd. Wydatki z funduszy celowych

16 Tab. 8. Realizacja dochodów i wydatków budżetu Miasta Zabrze w latach r r r. 4 5 Wskaźnik w % Udział w % (wykonanie) w dochodach/wydatkach ogółem r. 28 r. 29 r r. 28 r. 29 r Dochody ogółem % 11% 1% 1% 1% 1% % 13% 1% 57,4% 61,3% 55,8% udziały w datkach % 16% 98% 26,% 24,1% 15,8% subwencje, w tym: % 1% 1% 29,% 27,1% 21,1% % 1% 1% 4,7% 3,9% 3,7% % 1% 1%,%,3%,1% % 1% 1% 1,3% 1,6%,2% % 1% 1%,%,1%,% % 1% 1% 21,2% 19,7% 15,9% dochody własne 2 w tym: uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na DTŚ uzupełnienie subwencji ogólnej subwencja wyrównawcza dla gmin subwencja wyrównawcza dla wiatów subwencja oświatowa subwencja równoważąca % 1% 1% 1,8% 1,6% 1,2% dotacje celowe na zadania realizowane na dstawie rozumień z j.s.t % 127% 112%,1%,1%,1% dotacje celowe otrzymane od j.s.t. będących instytucją wdrażającą dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych % 85% 1% 3,4% 3,% 16,5% dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych % 91% 96% 8,5% 7,7% 5,9% dotacje celowe na zadania realizowane na dstawie rozumień z org. adm. rząd % 99% 97%,3%,2%,% dotacje z funduszy % 98% 98% 1,1%,6%,7% Wydatki ogółem % 96% 97% 1% 1% 1% w tym:bieżące % 95% 97% 82% 71% 52% majątkowe % 98% 97% 18% 29% 48% Wydatki na zadania własne, dofinansowanie zadań zleconych oraz zadania realizowane na dstawie rozumień z j.s.t % 96% 97% 89,% 92,5% 94,4% Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej % 91% 96% 9,% 7,2% 5,% Wydatki na zadania realizowane na dstawie r. z org. adm. rząd % 97% 97%,5%,%,% Wydatki z funduszy celowych % 97% 98% 1,5%,3%,6%

17 Porównanie realizacji strony dochodowej w latach 2729 wskazuje na: utrzymanie wysokiej realizacji dochodów ogółem wykonanie założonej prognozy rocznej w 1% lub wyżej, spadek dynamiki dochodów własnych w 29 r., który zdeterminowany został obniżeniem udziałów w PIT rezultat wprowadzonych zmian ustawowych, przy czym został on zrównoważony uzyskaniem wyższych dochodów z zostałych źródeł w tej kategorii, w szczególności w ramach dochodów majątkowych tj. znacznej absorpcji środków unijnych, zmianę w strukturze dochodów ogółem, gdzie dominującą zycję zajmują w dalszym ciągu dochody miasta, przy czym ich udział spadł z 61% do 56% w 29 roku, na znaczeniu zyskały natomiast dochody z dotacji na zadania własne wiatu, co związane jest z otrzymaniem środków na DTŚ wzrost z 3% do prawie 16% odwiednio między rokiem 28 a 29, zmniejszenie udziału dochodów z PIT i CIT w strukturze wykonanych dochodów ogółem z 24% w 28 r. do 16% 29 r., przy jednoczesnym znacznym obniżeniu zrealizowanych dochodów z tyt. udziału w PIT i to zarówno w wartościach nominalnych, jak również w stosunku do prognozy. Porównanie realizacji strony wydatkowej w latach 2729 wskazuje na: znacznie wyższe wykonanie nominalne wydatków ogółem o około 211 mln więcej aniżeli w roku ubiegłym, przy czym prognoza roczna wydatków ogółem została wykonana na zbliżonym ziomie do lata ubiegłych tj. w 97%, co daj wzrost o 1 p.p. rocznie, wyższe wykonanie wydatków bieżących tj. 97% planu, w latach ubiegłych oscylowało ono w granicach 95% prognozy rocznej, znacząca zmiana struktury wydatków budżetu Miasta prawie łowa wykonanych wydatków budżetu w 29 roku to wydatki majątkowe udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem zmniejszył się w równaniu do roku ubiegłego aż o 19 p.p., a w równaniu z rokiem 27 jest to spadek o 3 p.p, duża dynamika wydatków majątkowych w latach są one dwukrotnie wyższe aniżeli zrealizowane wydatki majątkowe w roku 28 i aż nad czterokrotnie wyższe aniżeli wydatki majątkowe wykonane w 27 roku, wzrost wydatków z funduszy celowych zyskanie znacznych środków z WFOŚiGW na zadania termomodernizacyjne. 1.5 Informacja o zadłużeniu Gminy Stan zadłużenia Na dzień r. łączna kwota zobowiązań wliczanych do długu publicznego Gminy Zabrze wyniosła zł1), w tym 2.19,32 zł stanowią zobowiązania wymagalne2), oraz zł, z tytułu zobowiązań związanych z życzką płatniczą na prefinansowanie projektu wodnościekowego. Tab. 9. Stan zobowiązań Gminy Zabrze na dzień r. WYSZCZEGÓLNIENIE /28 STAN NA 31 XII ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU KREDYTÓW, POŻYCZEK I OBLIGACJI ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU POŻYCZKI PŁATNICZEJ RAZEM RÓŻNICA DYNAMIKA (%) ,39% 14,24% ,36% ,35% Na dzień r. łączna kwota zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, życzek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych wyniosła zł oraz zł z tytułu życzki płatniczej. Tym samym, stan zadłużenia wzrósł w stosunku do roku przedniego o kwotę zł i o w/w wartość życzki płatniczej, co daje razem kwotę zł. 1) Na dstawie sprawozdania RbZ kwartalne sprawozdania o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i ręczeń na dzień r. 2) kwota zobowiązania wymagalnego, wystąpiła w sprawozdaniach jednostek budżetowych: Urząd Miejski w wysokości 129,41 zł, wynikająca z przedłożenia terminie płatności faktury dotyczącej Rady Dzielnicy Grzybowice; Przedszkola Nr 7 kwota 1.166,33 zł dot. faktur przeterminowanych, przy czym bez roszczenia o ewentualne odsetki przez kontrahenta; Przedszkole Nr 43 kwota 813,58 zł wynikającej z niedjętego wynagrodzenia zmarłym pracowniku.

18 Zmiany w wyższych wielkościach wynikają z zaciągnięcia nowych oraz spłaty dotychczasowych zobowiązań odwiednio w wysokości zł i zł. Relacja zadłużenia Gminy na koniec 29 roku oraz kosztów jego obsługi do planowanych dochodów wyniosła odwiednio 25,6% oraz 1,6%, przy prognozowanych w pierwszej wersji budżetu odwiednio 3,9% i 6,7% (bez wyłączeń przewidzianych ustawą o finansach publicznych). Poniżej przedstawiono zmiany w ziomie zadłużenia Miasta Zabrze w latach 26 29, przy czym uwzględniono dział wynikający z przeznaczenia zyskanych środków wyodrębniając zadłużenie związane wprost z realizowanymi zadaniami przy dofinansowaniu unijnym projekt wodnościekowy w ramach Funduszu Spójności. Dodatkowo zadłużenie w zakresie 29 roku nie uwzględnia życzek płatniczych na realizację projektu pn. Poprawa gosdarki wodnościekowej na terenie Gminy Zabrze z uwagi na formę tego zobowiązania linia odnawialna. Tab. Nr 1. Porównanie zadłużenia Miasta Zabrze w latach ZADŁUŻENIE PODSTAWOWE ZWIĄZANEZ ZAD. REALIZOWANYMI Z UE OGÓŁEM Poniżej zaprezentowano zmiany w strukturze zadłużenia w analizowanym okresie, przy czym jako wyznacznik przyjęto wskazane wyżej przeznaczenie zewnętrznych źródeł finansowania tj. wyszczególnienie preferencyjnych życzek związanych z projektem wodnościekowym realizowanym przy udziale Funduszu Spójności. Wykres nr 4. Struktura zadłużenia Miasta Zabrze w latach 2629 Szczegółową informację o aktualnie zaciągniętych zobowiązaniach Gminy Zabrze według stanu na dzień r. przedstawiono w Tabeli nr 14.

19 Wykres nr 5. Struktura zadłużenie Gminy Zabrze wg stanu na dzień 31 grudnia Zgodnie z przedstawionymi wyżej wykresami wyraźnie widać, iż dominującym tytułem zobowiązań stały się życzki, których udział w strukturze zadłużenia na dzień r. wyniósł 56%. Następnie wyróżniamy kredyty, których wartość spadła z 65% na koniec 28 roku do ziomu 25% na koniec 29 roku. Ostatnim komnentem d względem wielkości są nadal wyemitowane obligacje, jednak ich udział w strukturze także wzrósł tj. z ziomu 17% do 19%. Znaczny wzrost życzek w strukturze zadłużenia jest konsekwencją w głównej mierze zaciągnięcia życzki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gosdarki Wodnej na realizację projektu wodnościekowego ale również zyskaniem preferencyjnych życzek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gosdarki Wodnej. Ich przewaga nad innymi zwrotnymi źródłami finansowania inwestycji ekologicznych wynika głównie z faktu względnie niskiego oprocentowania ale także z możliwości 5cio procentowego umorzenia wierzytelności oraz zdobycia dodatkowych środków w ramach dotacji. Zmiana struktury zadłużenia wskazuje pierwsze na rosnącą dywersyfikację zwrotnych źródeł finansowania, a przede wszystkim na korzystanie z tańszych bo preferencyjnych życzek z funduszy celowych. W 29 roku zaciągnięto 9 życzek z WFOSiGW na niższe zadania związane z ochroną środowiska: Tab. Nr 11. Pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w 29 roku Lp. wyszczególnienie Kwoty otrzymane w 29 roku Pożyczka Dotacja 1 Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 24 przy ul. Zamenhoffa 56 w Zabrzu Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr Termomodernizacja budynku Zesłu Szkół Nr 18 w Zabrzu przy ul. Sitki Termomodernizacja budynku Poradni Psychologiczno Pedagogicznej (budynek A) przy ul. 3 go Maja 91 w Zabrzu Termomodernizacja budynku hali srtowej Pogoń przy ul. Wolności 46 w Zabrzu wraz z demontażem, transrtem i unieszkodliwieniem 31,5 azbestu Termomodernizacja budynku Domu Harcerza przy ul. Wolności 35a w Zabrzu Termomodernizacja budynku Przedszkola 33 przy ul. Sobieskiego 5 A w Zabrzu * 8 9 Modernizacja systemu grzewczego w budynku administracji samorządowej oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego przy ul. Zbigniewa Religi w Zabrzu Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Zabrze etap I RAZEM *Wpływ środków z życzki dotacji z WFOŚiGW nastąpił 4 stycznia 21 roku Na uwagę zasługuje fakt, iż mimo zawarcia w 29 roku umów z tytułu życzek oraz dotacji celem finansowania w/w zadań inwestycyjnych część środków będzie stanowić wpływ do budżetu 21 r. wpływ zł z tytułu życzek oraz zł z tytułu dotacji Charakterystyka przychodów budżetu miasta Zabrze w 29 roku W 29 roku Gmina Zabrze uzyskała przychody w łącznej wysokości ,6 zł, tj. 98,45% zakładanego planu, co daje wzrost w stosunku do roku ubiegłego o ,47 zł.

20 Wyszczególnienie 28 kredyty w bankach krajowych życzki zaciągnięte na rynku krajowym różnica % ,25% emisja obligacji życzka inwestycyjne NFOŚiGW ,67% życzka płatnicza NFOŚiGW wolne środki ,15% RAZEM ,6% Tak znaczny wzrost przychodów wynika głównie z zaciągnięcia życzki inwestycyjnej oraz życzki płatniczej w NFOŚiGW w wysokości odwiednio 85.. zł oraz zł. Wsmniane wyżej przychody Miasto wykorzystało na zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności pn.: Poprawa gosdarki wodno ściekowej na terenie Gminy Zabrze. Wysokość planowanej życzki płatniczej została skorygowana i ostatecznie wyniosła wsmnianą wyżej kwotę nad 1,2 mln zł przy pierwotnie planowanych około 2,5 mln zł. Jednocześnie zostałe kategorie przychodów zostały zrealizowane na ziomie nieco niższym aniżeli w roku ubiegłym. Z pierwotnie planowanych kredytów i życzek na rynku krajowym w wysokości 4 mln zł, z czego kredyty stanowiły 37,9 mln a życzki 2,1 mln zł, ostatecznie zaciągnięto w WFOŚiGW życzki w wysokości na 5,3 mln zł, a zmianie formy zyskania kapitału z kredytu na obligacje Miasto wyemitowało ich za 25 mln zł. Podjęto decyzję o rezygnacji z około 9,2 mln zł zwrotnych źródeł finansowania, tj. dokonano dostosowania do faktycznych trzeb Miasta. Wymieniona wyżej część zobowiązań została przesunięta na 21 rok, a co za tym idzie większyła planowane przychody budżetowe, przy jednoczesnym przesunięciu części zadań do realizacji i sfinansowania na kolejny rok. Wysokość zwrotnych źródeł finansowania inwestycji tj. emisja obligacji (wprowadzona w miejsce kredytów) czy zaciągnięte życzki w 29 roku, była zgodna z limitem zadłużenia wyznaczonym przez wieloletni plan finansowy Miasta Zabrze. Dodatkowo, zgodnie z informacją zawartą w sprawozdaniu z wykonania budżetu za I półrocze 29 roku, niekorzystna sytuacja gosdarki rynkowej swodowała, iż nie było możliwości zbycia akcji przedsiębiorstwa Mostostal Zabrze S.A., ze względu na fakt iż nie osiągnęły one żądanej dla miasta wartości. W związku z wyższym na sesji Rady Miejskiej zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/399/8 z dnia r. dokonano korekty budżetu Miasta wyłączając przedmiotowe przychody z planu Charakterystyka rozchodów budżetu miasta Zabrze w 29 roku Na spłatę otrzymanych życzek, kredytów zaplanowano pierwotnie kwotę zł, w tym aż zł zaplanowano na spłatę życzki płatniczej. Pożyczka ta charakteryzuje się formą linii odnawialnej, co oznacza, że każdorazowa spłata części lub całości zobowiązania woduje odnowienie limitu. Zgodnie z dpisaną umową spłata miałaby nastęwać w przeciągu 7 dni od wpływu środków z Funduszu Spójności, z którego zadanie jest współfinansowane, lub 12 miesięcy od dnia wypłaty każdej transzy. Pomimo zaciągnięcia przedmiotowej życzki przy jednoczesnym uwzględnieniu wymienionych wyżej terminów jej spłaty zwrot kapitału nastąpi dopiero w 21 roku. W związku z wyższym, ostatecznie wydatkowano kwotę zł, na którą złożyły się następujące zycje: Tab. 12. Spłata zobowiązań Gminy Zabrze w 29 r. Wyszczególnienie Spłaty otrzymanych krajowych życzek i kredytów kwota Kredyt z PKO BP S.A. nazakup gruntów od Archidiecezji Katowickiej Kościoła Katolickiego Kredyt z PKO BP S.A. zaciągnięty w 26 r. na zadania inwestycyjne w wysokości 15 mln zł Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gosdarki Wodnej na dofinansowanie zadań termomodernizacyjnych w jednostkach gminnych W 29 roku nie niesiono kosztów związanych z wykupem wyemitowanych przez Miasto obligacji komunalnych. owane wykupy kolejnych serii obligacji miejskich uwzględniały fakt, iż według pierwotnej decyzji Komisji Europejskiej na 29 przypadały końcowe płatności związane z realizacją projektu pn. Poprawa gosdarki wodnościekowej na terenie Gminy Zabrze. W związku z wyższym zaciągając te zobowiązania, djęto decyzję o odciążeniu budżetu miasta w 29 roku przez przesunięcie terminów wykupu na kolejne lata. Według harmonogramu realizacji w/w zadania w momencie zaciągania wsmnianych zobowiązań ostateczny termin zakończenia realizacji projektu przypadał właśnie na omawiany okres sprawozdawczy.

21 1.5.4 Obsługa zadłużenia w 29 roku Na koszty związane z obsługą długu zaplanowano pierwotnie kwotę 6.1. zł, z czego 1. zł przeznaczone było na obsługę zadłużenia związanego z uruchomieniem kredytu w rachunku bieżącym. Ostatecznie plan zmniejszono do ziomu zł, z czego wydatkowano ,24 zł, co stanowi 94,2% zaplanowanej kwoty. Kwota wydatków związanych z obsługą zadłużenia w 29 roku jest o 158 tys. niższa od analogicznych środków wydatkowych w roku 28. Jednocześnie, w związku z realizacją zadań inwestycyjnych, które nie zostały ukończone przed końcem roku kwotę ,11 zł stanowiącą koszty odsetkowe wydatkowano w ramach wydatków majątkowych, gdyż zgodnie z ustawą o rachunkowości koszty odsetek do czasu zakończenia zadania inwestycyjnego należy klasyfikować jako wydatek majątkowy. W trakcie 29 roku nie zaistniała konieczność skorzystania z kredytu w rachunku bieżącym, a co za tym idzie spłaty odsetek od wykorzystania przedmiotowego kredytu. Tab. 13. Informacja o kosztach z tytułu obsługi długu publicznego Gminy Zabrze oraz spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, życzek oraz obligacji komunalnych w 29 roku Kryteria KREDYTY Aktualne zadłużenie Odsetki zapłacone w 29 roku Kapitał spłacony w 29 roku PKO BP S.A , PKO BP S.A , ING BANK ŚLĄSKI S.A ,4 ING BANK ŚLĄSKI S.A , , , , 15 39, , , , 2 136, , WFOŚiGW SP , WFOŚiGW CKP , , , WFOŚiGW SP , , , WFOŚiGW MZK , , , WFOŚiGW P , , , ,4 WFOŚiGW SP , , 3 379,71 WFOŚiGW G ,83 WFOŚiGW PPP , , 1 113,43 WFOŚiGW ZS , , 1 832,69 WFOŚiGW Pogoń , , WFOŚiGW Dom Harcerza , , 79,99 WFOŚiGW Budynek Huty , , WFOŚiGW P , , , , , , , , RAZEM KREDYTY POŻYCZKI Kwota zobowiązania WFOŚiGW ZS 1 WFOŚiGW MOPR WFOŚiGW Niska Emisja NFOŚiGW ż. płatnicza NFOŚiGW ż. inwestycyjna RAZEM POŻYCZKI OBLIGACJE PKO BP S.A ,5 PKO BP S.A , ING BANK ŚLĄSKI S.A RAZEM OBLIGACJE: ,5 RAZEM: , , , Szeroko rozumiana obsługa długu publicznego obejmuje: spłatę kapitału tj. spłatę rat kapitałowych bądź wykup obligacji uwzględnione w rozchodach budżetowych, spłatę odsetek od zaciągniętego zadłużenia wydatki bieżące budżetu Miasta. Poniżej graficznie zaprezentowano strukturę środków przeznaczonych w szczególnych latach na wsmniane wyżej wielkości.

22 Wykres nr 6. Struktura obsługi zadłużenia Miasta Zabrze w latach 2629 Wysokość niesionych kosztów obsługi długu jest chodną sytuacji na rynku międzybankowym, która wpływa na kształtowanie się wskaźnika WIBOR oraz rentowności 52tygodniowych bonów skarbowych stanowiących bazę dla oprocentowania szczególnych zwrotnych źródeł finansowania, oczywiście przy uwzględnieniu marży wynikających z szczególnych umów. Na etapie projektowania budżetu zakładano, iż wartość stawki WIBOR, która stanowi bazę oprocentowania zaciągniętych przez Gminę kredytów, będzie wynosić 6,5%. Poniższy wykres przedstawia kształtowanie się w/w wskaźnika w równaniu z planowanym. Wykres nr 7. Poziom wskaźnika WIBOR 1M w 29 r. w odniesieniu do zakładanego wskaźnika w projekcie budżetu. W trakcie 29 r. średni ziom stopy WIBOR 1M wyniósł 3,87% (analogicznie w roku ubiegłym wyniósł 6,1%), a maksymalnie osiągnął on 5,6% (w 28 r. 6,59%). Jednocześnie, planowano iż stopa 52tygodniowych bonów skarbowych, która stanowi dstawę oprocentowania dla obligacji wyemitowanych w latach 24 i 25 będzie kształtować się na ziomie 6%, jednakże rzeczywiste wartości okazały się być mniejsze, co w efekcie skutkowało oszczędnościami w wysokości nad 82 tys. zł. W trakcie całego 29 roku nie uległo zmianie oprocentowanie życzek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gosdarki Wodnej. Zgodnie z zawartymi umowami odsetki liczone są jako część dziesiętna stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%. I tak, przez cały przedni rok oprocentowanie wynosiło 3%. Ponadto, Gmina mimo zaplanowanego kredytu na krycie części wydatków majątkowych zdecydowała się na emisję obligacji komunalnych. Odsetki od tego zobowiązania opłacane są w systemie kwartalnym, a ze względu na fakt, iż emisja nastąpiła w miesiącach: listopad oraz grudzień odsetki będą płatne dopiero w 21 roku. Tab. 14. Informacja o aktualnie zaciągniętych zobowiązaniach Gminy Zabrze stan na dzień r.

23 Lp. Kryteria Kwota zobowiązania Aktualne zadłużenie Rodzaj zobowiązania Data zawarcia umowy Ssób spłaty zobowiązań Ostateczna data spłaty / wykupu Wysokość oprocentowania 1 PKO BP S.A kredyt inwestycyjny kwartalnie, od WIBOR 1M + marża,23%/ miesięcznie 2 PKO BP S.A kredyt inwestycyjny kwartalnie, od WIBOR 1M + marża banku w wys.,5% miesięcznie 3 ING BANK ŚLĄSKI S.A. 1 1 kredyt inwestycyjny kwartalnie, od WIBOR 1M + marża banku w wys.,1% miesięcznie 4 ING BANK ŚLĄSKI S.A kredyt inwestycyjny kwartalnie, od WIBOR 1M + marża banku w wys.,2% miesięcznie 1 WFOŚiGW RAZEM KREDYTY: życzka preferencyjna kwartalnie, od ,47 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3% 2 WFOŚiGW życzka preferencyjna kwartalnie, od ,4 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3% 3 WFOŚiGW życzka preferencyjna kwartalnie, od ,4 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3% 4 WFOŚiGW życzka preferencyjna kwartalnie, od ,4 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3% 5 WFOŚiGW życzka preferencyjna kwartalnie, od ,4 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3% 6 WFOŚiGW życzka preferencyjna kwartalnie, od ,4 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3% 7 WFOŚiGW życzka preferencyjna kwartalnie, od ,4 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3% 8 WFOŚiGW życzka preferencyjna kwartalnie, od ,6 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3% 9 WFOŚiGW życzka preferencyjna kwartalnie, od ,6 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3% 1 WFOŚiGW życzka preferencyjna kwartalnie, od ,4 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3% 11 WFOŚiGW życzka preferencyjna kwartalnie, od ,6 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3% 12 WFOŚiGW życzka preferencyjna kwartalnie, od ,6 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3% 13 WFOŚiGW życzka preferencyjna kwartalnie, od ,6 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3% 14 WFOŚiGW życzka preferencyjna kwartalnie, od ,6 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3% 15 WFOŚiGW życzka preferencyjna kwartalnie, od ,6 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3% 16 WFOŚiGW życzka preferencyjna kwartalnie, od ,6 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3% 17 NFOŚiGW dni od wpływu środków z Fund. Spójności lub 12 miesięcy od dnia wypłaty każdej transzy,8 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3,2% 18 NFOŚiGW 1 1 kwartalnie, od ,8 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3,2% RAZEM POŻYCZKI życzka płatnicza życzka inwestycyjna 1 PKO BP S.A obligacje komunalne rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii C 3,2 mln D 3,1 mln E 3,3 mln tyg. bony skarb.+ marża Seria C,4%Seria D,45%Seria E,5% 2 PKO BP S.A. 1 6 obligacje komunalne rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii G 3 mln H 3 mln tyg. bonów skarb.+ marżaseria F,22%Seria G,32%Seria H,37% 3 ING BANK ŚLĄSKI S.A obligacje komunalne rocznie, w zależności od lat wykupu I 5 mln 213J 5 mlndanej serii 214K 5 mln 215L 5 mln216m 5 mln 217 RAZEM OBLIGACJE: 4 6 RAZEM: WIBOR 3M + marża dla każdej serii w wysokości 1,95% 1.6 Zobowiązania średnie ręczenia W 29 roku Rada Miejska w Zabrzu djęła Uchwałę Nr XLIII/555/9 z dnia r., którą zmieniono limit ręczeń możliwych do udzielenia przez Prezydenta Miasta. Na dstawie tego uważnienia udzielone zostało ręczenie w wysokości 35.. zł dla Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. na spłatę kapitału kredytu długoterminowego zaciąganego z przeznaczeniem na finansowanie projektu nr 24/PL/16/C/PE/27 pn.: Poprawa gosdarki wodno ściekowej na terenie Gminy Zabrze. W związku z udzieleniem tego ręczenia Gmina Zabrze będzie zobligowana ujmować w uchwale budżetowej wydatki w kwocie 5.2. zł w latach oraz kwotę 3.8. zł w roku 219.

24 Natomiast w zakresie ręczeń udzielonych w latach ubiegłych na uwagę zasługuje fakt, iż zaistniała konieczność zapłaty wierzytelności SP ZOZ Szpital Rejonowy na rzecz PKO BP S.A. z tytułu ręczenia umowy kredytu w wysokości ,75 zł. I tak zgodnie z Uchwałą Nr XXXVI/45/9 z dnia r. w sprawie: likwidacji SP ZOZ Szpitala Rejonowego oraz zgodnie z ustawa z dnia r. o zakładach opieki zdrowotnej zobowiązania i należności wstałe przed dniem zakończenia likwidacji placówki ( r.) stają się jej zakończeniu zobowiązania i należnościami Gminy Zabrze, jako organu założycielskiego. Ponadto Uchwałą Nr XLIII/551/9 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia r. w sprawie zmiany budżetu miasta Zabrze na rok 29 oraz zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 811/WBU/29 z dnia r. dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 2.9. zł. Środki te stanowiły gwarancję Miasta z tytułu ręczenia udzielonego na rzecz Zarządu Budynków Mieszkaniowych Towarzystwa Budownictwa Słecznego Sp. z o.o. z tytułu wyemitowanych obligacji na zakup nieruchomości następcach prawnych Huty Zabrze S.A. Ponadto, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVI/34/8 oraz stosownie do zapisów Umowy wsparcia zawartej między Miastem, Spółką i Bankiem w ramach przedmiotowej emisji, zapłata zobowiązania z tytułu ręczenia została zrealizowana w formie dwyższenia kapitału, co następnie umożliwiło Spółce uregulowanie zobowiązania z tytułu obligacji. Tym samym, w/w kwotą zwiększono plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na wskazany wyżej cel, a więc realizacja ręczenia nie została dokonana na zasadach ogólnych ale przez objęcie udziałów w ZBMTBS Sp. z o.o. Nie niesiono natomiast żadnych kosztów z tytułu ręczeń udzielonych Zabrzańskiemu Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., Zabrzańskiemu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. oraz Spółce cywilnej Venezia. Tab. 15. Wykaz aktualnie udzielonych ręczeń przez Gminę Zabrze stan na dzień r. Lp. Nazwa dmiotu, któremu udzielono ręczenia Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Nazwa dmiotu, na rzecz którego udzielono ręczenia Bank Ochrony Środowiska S.A. 2 VENEZIA Spółka cywilna Rudzka Agencja Rozwoju "INWESTOR" Sp.z o.o. 3 Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 1 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gosdarki Wodnej S.A. 78 zł 4 Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 1 ING Bank Śląski S.A. 35 zł 5 Zarząd Budynków Mieszkaniowych Towarzystwo Budownictwa Słecznego Sp. z o.o. ING Bank Śląski S.A. 27 zł RAZEM: Wartość ręczenia zł 24 zł zł Poręczenie udzielone w związku ze wspólną realizacją projektu pn.: Poprawa gosdarki wodno ściekowej na terenie Gminy Zabrze dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej Rezerwy Zgodnie z Zarządzeniami Prezydenta Miasta Zabrze rozdysnowano: z rezerwy ogólnej budżetu miasta w wysokości 3.. zł kwotę zł tj. 86,4%, z rezerwy celowej przeznaczonej na wkład własny do projektów wynoszącej 4. zł kwotę zł, tj. 53,8%, z rezerwy przeznaczonej na inicjatywy Rad Dzielnic w wysokości 35. zł, kwotę zł, tj. 99,2%. Rozdysnowanie rezerw uzależnione jest przede wszystkim od wielkości wydatków nie znajdujących krycia w aktualnych zadaniach budżetu, co wiąże się z koniecznością zwiększenia planu wydatków w obowiązujących albo nowo utworzonych zadaniach. Wyszczególnienie Zarządzeń Prezydenta Miasta Zabrze w zakresie rozdysnowania w/w rezerw znajduje się w załączonym sprawozdaniu wg szczególnych zadań budżetowych odwiednio w zadaniu WBU/4/9 (rezerwa ogólna), WBU/5/9 (wkład własny do projektów) i WBU/1/9 (inicjatywy Rad Dzielnic). Ponadto w 29 r. nie było konieczności uruchomienia środków z rezerwy celowej utworzonej na dstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 27 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89 z. 59 z 27 roku z późniejszymi zmianami), zgodnie z którym w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości do 1% wydatków bieżących mniejszonych o środki na wynagrodzenia oraz obsługę długu plan przedmiotowej rezerwy wyniósł w budżecie na 29 rok 14. zł. REZERWĘ OGÓLNĄ ROZDYSPONOWANO NA: ubezpieczenie zdrowotne uczniów placówek oświatowych zł,

25 prefinansowanie wydatków związanych z realizacją projektu URBACT II, którego główną ideą jest organizowanie sieci współpracy miast europejskich w celu zapewnienia zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju 8. zł, wpłatę na rzecz Śląskiej Organizacji Turystycznej 1. zł, usługi reklamowopromocyjne świadczone dla miasta przez Srtową Spółką Akcyjną Górnik Zabrze wynajem wierzchni reklamowych 35. zł, publikację obligatoryjnych ogłoszeń w zakresie wydziałów Urzędu Miejskiego 1. zł, zapłatę zobowiązań zlikwidowanej placówce oświatowej zł, prowadzenie przez wybrane placówki oświatowe zajęć rekreacyjnosrtowych w ramach programu Otwarte sale gimnastyczne 47.4 zł, bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Kultury 3. zł, opłatę sądową za złożenie wniosków o rozwiązanie stowarzyszeń 3. zł, odprowadzenie datku od wypłaconych stypendiów dla studentów 172 zł, uzupełnienie środków własnych celem realizacji projektu pn.: Nauka drogą do sukcesu na Śląsku 5 zł, zatrudnienie dodatkowych pracowników w Powiatowym Urzędzie Pracy 1. zł, usługi związane z prowadzoną lityką informacyjną miasta Zabrze w ogólnodostępnych mediach 3. zł, przebudowę pionów wodno kanalizacyjnych w Domu Pomocy Słecznej Nr zł, zapewnienie dodatkowych środków na usługi inżyniera projektu pn.: Budowa systemu informacji o terenie zł, zapewnienie opieki dzieciom z Zabrza przebywających w placówkach opiekuńczowychowawczych na terenie innych wiatów 13. zł, bieżącą działalność Żłobka Miejskiego 15. zł, wykonanie bramy wjazdowej do Urzędu Stanu Cywilnego zł, wołania rzeczoznawcy w celu określenia wartości budowli znajdujących się na terenie gminy Zabrze 12.2 zł, realizację zadań związanych z promocją miasta, głównie celem wynajmu wierzchni na cele promocyjne 1. zł, zapewnienie mocy finansowej osobom szkodowanym w wyniku żaru w dniu na targowisku przy ul. Jagiełły w Zabrzu 4. zł, wypłatę zaległych wynagrodzeń pracownikom Domu Dziecka oraz Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży zł, realizację zadań związanych z turystyką dziedzictwa przemysłowego miasta 1 zł, realizację zadań związanych z promocją miasta 5. zł, przeprowadzenie badania ankietowego na temat czucia bezpieczeństwa i form prowadzenia działalności profilaktycznych w mieście zł, moc finansową celem usunięcia skutków klęski żywiołowej dla Gminy Goczałkowice Zdrój oraz Kochanowice 12. zł, zapewnienie nagród dla laureatów konkursu Architektura Roku 28 oraz Śląskie Dni Architektury 5. zł, wypłatę wynagrodzeń na rzecz inkasentów datków i opłat 15. zł, wpłatę na rzecz Izby Rolniczej 2.5 zł, udział w konkursie Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa budowa Roku zł, dofinansowania wyjazdu Teatru Nowego w Zabrzu na Międzynarodowy Festiwal Teatru Eksperymentalnego 4. zł,

26 prace remontowe Żłobka Miejskiego celem dostosowania mieszczeń do zaleceń kontrolnych Powiatowej Stacji Epidemiologicznej 1. zł, opłacenie składek na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku z zatrudnieniem dodatkowego personelu w Żłobku Miejskim 8. zł, delegacje zagraniczne pracowników Urzędu Miejskiego 8. zł, wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z okazji Dnia Pracownika Socjalnego 17. zł, wynagrodzenia i chodne dla pracowników Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży 4. zł, krycie deficytów występujących w placówkach oświatowych 3. zł, krycie kosztów nowo utworzonego Centrum Edukacji Ekologicznej związanych z wynagrodzeniami oraz wysażeniem nowych stanowisk pracy 2. zł, zakup licencji systemu Otago dla trzeb Izby Wytrzeźwień zł, REZERWĘ CELOWĄ PRZEZNACZONĄ ROZDYSPONOWANO NA: NA WKŁAD WŁASNY DO PROJEKTÓW wkład własny na realizację projektu pn.: URBACT II zł, wkład własny na realizację projektu pn.: Klucz do sukcesu 116 zł, wkład własny na realizację projektu pn.: "Zabrze Bargteheide/Hamburg dwa miasta przemysłowe dobieństwa i różnice" realizowanego przez Gimnazjum Nr 21 w ramach PolskoNiemieckiej Współpracy Młodzieży 1.8 zł, wkład własny na realizację Ogólnolskiego Programu Rozwoju chórów szkolnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn.: Śpiewająca Polska zł, wkład własny na realizację projektu pn.: Przebudowa sceny i widowni Teatru Nowego w Zabrzu 7. zł, wkład własny na realizację projektu pn.: Przekształcenie terenu dawnego przedsiębiorstwa rolnego w strefę aktywności inwestycyjnej 4. zł, przygotowanie promocji projektów realizowanych ze środków unijnych, odwiednio: Adaptacja budynku biblioteki Donnersmarków dla trzeb Filharmonii Zabrzańskiej zł, Adaptacja przemysłowych budynków Gminy Zabrze na trzeby Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego zł, Adaptacja budynku przy ul. Roosevelta 32 w Zabrzu na trzeby dydaktycznoedukacyjne Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej 14. zł, Przebudowa boiska piłkarskiego na terenie GKS Walka Makoszowy przy ul. Jaskółczej zł, realizację zadania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: Prace adaptacyjnodostosowawcze lokalu przeznaczonego na stkania o charakterze środowiskowym w programie Aktywności Lokalnej 12. zł. REZERWĘ CELOWĄ PRZEZNACZONĄ NA INICJATYWY RAD DZIELNIC ROZDYSPONOWANO NA: konkurs fotograficzny Biskupickie Fotografowanie organizowany przez Radę Dzielnicy Biskupice 13.5 zł, realizację projektu Przejdźmy się i znajmy, w tym m.in. zatrudnienie instruktora Nordic Walking dla Gimnazjum Nr zł, na realizację konkursu "Turniej Mali mistrzowie TATAMI" i "Zdrowo i ciekawie a w Zabrzu" dla Szkoły Podstawowej Nr zł, realizację projektu związanego z organizacją zabaw i ćwiczeń dla Przedszkola Nr zł, zakup sprzętu nagłaśniającego na imprezy kulturalne organizowane przez Radę Dzielnicy Grzybowice 12.2 zł, zakup urządzeń zabawowych, budowy boisk do piłki siatkowej i placów rekreacyjnych dla placówek oświatowych zł,

27 mini park i plac zabaw na osiedlu Zandka" 5. zł, dokumentację w zakresie budowy ciągu pieszo rowerowego na odcinku od ul. Sikorskiego Las Komunalny im. Witolda Pileckiego os. Jodłowa wraz z towarzyszącą Małą Architekturą 15. zł. Poniżej przedstawiono rozdysnowanie rezerwy ogólnej w latach Wykres nr 8. Wykorzystanie rezerwy ogólnej budżetu miasta Zabrze w latach Analiza wskaźnikowa W 21 roku Międzynarodowa Agencja Ratingowa Fitch Polska S.A. utrzymała nadaną r. długookresową ocenę ratingową dla miasta Zabrze zarówno w standardzie międzynarodowym jak i krajowym. I tak Miasto Zabrze siada niżej wymienione oceny ratingowe: w walucie zagranicznej BBB ocena stabilna, w walucie krajowej BBB ocena stabilna, krajową A(Pol) ocena stabilna. W tej części materiału, dobnie jak w roku ubiegłym, zostanie przedstawiona analiza wskaźnikowa miasta Zabrze opracowana przez Agencję Ratingową Fitch Polska S.A.: Wyniki budżetowe W latach 2728 wyniki operacyjne Zabrza były dobre, czemu sprzyjała dynamicznie rozwijająca się gosdarka. Nadwyżka operacyjna wynosiła średnio około 6 mln zł i stanowiła nad 11% dochodów operacyjnych. Obsługa zadłużenia stanowiła niecałe 3% nadwyżki operacyjnej. W 29r. wyniki operacyjne Miasta gorszyły się. W 29r. nadwyżka operacyjna Zabrza spadła do 27 mln zł z 56 mln zł w 28r. Marża operacyjna spadła z 1,9% w 28r. do 5,2% w 29r., chociaż była ona wyższa niż planowana w uchwale budżetowej na ziomie 1,3%. Na gorszenie się wyników operacyjnych miał wpływ spadek dochodów z datków dochodowych w wyniku obniżenia progów datkowych w PIT. Skutkowało to zahamowaniem tempa wzrostu dochodów operacyjnych, które wzrosły jedynie o 1,3%, zdecydowanie niżej tempa wzrostu wydatków operacyjnych na ziomie 7,8%. Z uwagi na realizację projektu prawy gosdarki wodnościekowej w 29r. Miasto odnotowało wysoki deficyt budżetowy wynoszący 157 mln zł (16,1% dochodów ogółem). Został on sfinansowany z nowego zadłużenia (głownie życzki preferencyjnej) w kwocie 115 mln zł oraz z środków z lat ubiegłych. W rezultacie zadłużenie Miasta wzrosło do 2 mln zł na koniec 29r. oraz obniżyła się jego płynność. Obsługa zadłużenie nie woduje presji na budżet Miasta z uwagi na to, że nad 5% zadłużenia Miasta stanowią nisko oprocentowane życzki preferencyjne. Perspektywy Budżet Miasta na 21r. zakłada wzrost wydatków operacyjnych o 4,5%, niżej planowanego wzrostu dochodów operacyjnych na ziomie 4,9%. Nadwyżka operacyjna jest planowana na ziomie 3 mln zł, tj. 5,5% dochodów operacyjnych. Fitch oczekuje, że wykonana nadwyżka operacyjna na koniec roku będzie wyższa od planowanej i wyniesie około 5 mln zł (około 8%9% dochodów operacyjnych). Miasto zaplanowało deficyt budżetowy na ziomie 44 mln zł lub 6,4% dochodów ogółem, co stanowi o wiele mniejszy ziom niż w 29r. W rezultacie, zgodnie z budżetem, zadłużenie wzrośnie o 35,6 mln zł, co stanowi dużo niższą kwotę niż w roku 29.

28 Fitch oczekuje, że w latach Miasto wypracuje nadwyżkę operacyjną na ziomie 8%9% dochodów operacyjnych i będzie ona co najmniej wystarczająca na obsługę zadłużenia, co jest szczególnie istotne dla obecnego ratingu z uwagi na prognozowany wzrost obsługi zadłużenia w kolejnych latach, do 45 mln zł w 215r. Zadłużenie i płynność W latach 2528 zadłużenie Miasta było niskie. W 29r. wzrosło ono dwukrotnie i osiągnęło 2 mln zł, stanowiąc 38% dochodów bieżących. Wzrost zadłużenia wynikał w przeważającej mierze z realizacji projektu prawy gosdarki wodnościekowej, który jest finansowany z 15letniej życzki preferencyjnej w kwocie 1 mln zł zaciągniętej przez Miasto w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gosdarki Wodnej (NFOŚiGW). Na koniec 29r. zadłużenie Miasta z tytułu życzek preferencyjnych stanowiło 53% zadłużenia ogółem. Oprocentowane tych życzek wynosiło,4,8 stopy redyskonta weksli. Około 2% zadłużenia stanowiły obligacje, które będą wykupywane 3,315 mln zł rocznie w latach Prognozy zadłużenia Zgodnie z budżetem na 21r. zadłużenie Zabrza wzrośnie o 36 mln zł i na koniec roku wyniesie 236 mln zł, stanowiąc około 43% dochodów bieżących. Zgodnie z prognozami, zadłużenie winno zostać na dobnym ziomie również w 211r. W latach obsługa zadłużenia jest planowana średnio na ziomie 33 mln zł. Fitch oczekuje, że Miasto będzie generować nadwyżkę operacyjną wystarczającą na obsługę zadłużenia. Płynność W 29r. Miasto zdecydowało się wykorzystać część środków zgromadzonych w latach biegłych na finansowanie inwestycji. W konsekwencji płynność Miasta obniżyła się, lecz została na zadowalającym ziomie. W rezultacie spadły dochody Miasta z odsetek (3,2 mln zł w równaniu z 6,1 mln zł w 28r.) oraz średnie stany środków na rachunku Miasta na koniec każdego miesiąca (22 mln zł w równaniu z 6 mln zł w 28r.). Miasto nie musiało jednak korzystać z kredytu w rachunku bieżącym o dostępnym limicie 1 mln zł. Skonsolidowany rachunek bankowy umożliwia Miastu lepsze zarządzanie płynnością. Zobowiązania średnie W latach 2427 zobowiązania średnie Miasta były bardzo niskie i wynosiły niżej 1 mln zł. Gwałtowny wzrost zobowiązań średnich miał miejsce w latach 2829 w wyniku rosnącego zadłużenie spółek, które zostało częściowo ręczone przez Miasto. Na koniec 29r. zobowiązania średnie Miasta wynosiły 165,5 mln zł, z czego 16 mln zł dotyczyło udzielonych ręczeń. W 28r. Miasto udzieliło ręczenia w wysokości 78 mln zł, jako zabezpieczenie życzki zaciągniętej przez ZPWiK przeznaczonej na współfinansowanie projektu prawy gosdarki wodnościekowej ( ). W 29r. Miasto ręczyło także kredyt komercyjny, który do końca 29r. spółka zaciągnęła w kwocie 1 mln zł. Zdaniem Fitch, ZPWiK będzie w stanie samodzielnie obsługiwać zaciągnięte zadłużenia. Trzecie ręczenie stanowi zabezpieczenie emisji obligacji w wysokości 2 mln zł spółki ZBMTBS, z której przychody zostały przeznaczone na zakup budynków mieszkalnych. W 29r. Miasto dniosło kapitał tej spółki o 2,9 mln zł, aby umożliwić jej obsługę zadłużenia. Podobna sytuacja może mieć miejsce także w kolejnych latach. Zdaniem Fitch, ukończeniu projektu w zakresie prawy gosdarki wodnościekowej w 21r., zobowiązania średnie Miasta ustabilizują się na ziomie około 2 mln zł w latach Jednak, mogą one zacząć nownie rosnąć, jeśli Miasto zdecyduje się na realizację projektów w formule partnerstwa publicznoprywatnego, w szczególności projektu rozbudowy stadionu (w zależności od zakres tego projektu jego koszt może wynieść od 17 mln zł do 35 mln zł) lub budowy osiedli mieszkalnych. Jednak zdaniem Fitch realizacja projektów w tej formule rozcznie się nie wcześniej niż 211r. Sektor ochrony zdrowia W 29r. Miasto zakończyło proces restrukturyzacji szpitala miejskiego, który został przekształcony w spółkę należącą do Miasta. W wyniku tego procesu Miasto będzie musiało uregulować zobowiązania tego sektora, na co przeznaczy około 5 mln zł w latach Dzięki djętej restrukturyzacji Zabrze zdecydowanie ograniczyło ryzyko płynące dla jego budżetu z tego sektora. Jednak w dalszym ciągu będzie wsmagać spółkę w finansowaniu niezbędnych inwestycji, a w przypadku wystąpienia trudnej sytuacji finansowej w tej jednostce, może zdecydować się na dniesienie jej kapitału. Przewidywane wykonanie

29 Nadwyżka operacyjna/ Dochody operacyjne (%) 5,69 7,31 12,93 1,87 5,16 Nadwyżka bieżąca/ Dochody bieżące a (%) 5,6 7,8 12,95 11,2 5,7 Nadwyżka (deficyt) przed obsługą zadłużenia/ Dochody ogółem b (%) 2,16,51 4,99 7,8 16,11 Wynik budżetu ogółem/ Dochody ogółem (%) 1,98 1,27 4,71 2,14 3,9 Wzrost dochodów operacyjnych (% zmiana w ciągu roku) 4,91 5,33 1,43 5,53 1,27 Wzrost wydatków operacyjnych (% zmiana w ciągu roku) 7,75 3,52 3,73 8,4 7,76 33,46 47,59 12,58 8,28 54,46 Wskaźniki budżetowe Wzrost nadwyżki bieżącej (% zmiana w ciągu roku) Wskaźniki zadłużenia Wzrost zadłużenia bezśredniego (% zmiana w ciągu roku) 1,4 6,7 2,33 47,55 114,39 Odsetki zapłacone/ Dochody operacyjne (%),84,6,59,71,67 Nadwyżka operacyjna/ Odsetki zapłacone (wielokrotność) 6,75 12,16 22,4 15,25 7,67 Obsługa zadłużenia bezśredniego/ Dochody bieżące (%) 3,42 3,28 2,94 2,86 2,28 Obsługa zadłużenia bezśredniego/ Nadwyżka operacyjna (%) 6,34 45,2 22,88 26,65 44,5 Zadłużenie bezśrednie/ Dochody bieżące (%) 14,51 14,59 12,86 17,9 38,11 Zadłużenie ogółem/ Dochody bieżące (%) 14,51 14,59 12,86 17,9 4,6 Zadłużenie bezśrednie/ Nadwyżka bieżąca (lata) 2,87 2,6,99 1,6 7,52 Ogółem zadłużenie i zobowiązania średnie netto/ Dochody bieżące (%) 9,49 9,99 3,39 39,88 66,43 Zadłużenie ogółem/ Nadwyżka bieżąca (lata) 2,87 2,6,99 1,6 7,91 Zadłużenie bezśrednie/ PKB (%) 1,7 1,15 1,1 b.d. b.d. Zadłużenia bezśrednie na mieszkańca (PLN) ,111 Wskaźniki dochodów Dochody operacyjne/ owane dochody operacyjne (%) b.d. b.d. 18,34 18,71 12,36 Dochody datkowe/ Dochody operacyjne (%) 36,58 38,31 42,73 43,27 39,8 Podatki lokalne/ Dochody datkowe ogółem 36,79 34,75 31,64 34,23 37,7 Otrzymane dochody bieżące/ Dochody operacyjne (%) 41,99 43,25 42,99 41,4 41,89 Dochody operacyjne/ Dochody ogółem (%) 85,5 9,24 88,84 84,61 63,61 Dochody na mieszkańca (PLN) 2,582 2,578 2,98 3,345 4,555 Wskaźniki wydatków Wydatki operacyjne/ owane wydatki operacyjne (%) b.d. b.d. 98,58 11,2 98,35 Wydatki na wynagrodzenia/ Wydatki operacyjne (%) 39,69 4,42 42,33 44,73 44,8 Transfery bieżące/ Wydatki operacyjne (%) 12,3 13,19 14,8 15,24 16,18 b.d. b.d. 5,45 7,77 138,78 16,9 15,1 17,65 28,52 47,25 1,46 1,33 1,5 b.d. b.d. 2,583 2,628 2,824 3,644 5,335 Nadwyżka bieżąca/ Wydatki majątkowe (%) 25,52 41,93 67,62 3,87 5,86 Dochody majątkowe/ Wydatki majątkowe (%) 87,24 61,42 61,49 46,34 65,4 Zmiana zadłużenia netto/ Wydatki majątkowe (%) 1,4 4,94 1,6 15,9 23,51 Wydatki majątkowe/ owane wydatki majątkowe (%) Wydatki majątkowe/ Wydatki ogółem (%) Wydatki majątkowe/ Lokalny PKB (%) Wydatki na mieszkańca (PLN) Finansowanie wydatków majątkowych a wraz z dochodami finansowymi b bez nowego zadłużenia b.d. brak danych Źródło: Obliczenia własne Fitch Definicje: Nadwyżka operacyjna to różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi (z wyłączeniem dochodów i wydatków odsetkowych). Nadwyżka operacyjna jest wielkością informującą, ile środków finansowych zostaje kryciu najważniejszych wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki samorządu terytorialnego. Dochody bieżące to dochody mniejszone o dochody majątkowe, tj.: dotacje i środki otrzymane na inwestycje, dochody z tytułu: dywidendy, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,

30 zbycia praw majątkowych, sprzedaży składników majątkowych. Dochody operacyjne to dochody bieżące mniejszone o odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych. Wydatki operacyjne to wydatki bieżące mniejszone o wydatki na odsetki od obsługi zadłużenia. Transfery bieżące to subwencja ogólna oraz dotacje bieżące otrzymywane z budżetu państwa (na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie zadań własnych) oraz dotacje bieżące z Unii Europejskiej. Zobowiązania średnie to udzielone przez Gminę ręczenia dla spółek komunalnych Gminy oraz ich zostałe tj. nie gwarantowane przez Miasto zadłużenie.. 2. Podsumowanie Reasumując, dochody budżetu za 29 rok zostały zrealizowane na ziomie 1% założonego planu, i jednocześnie są one wyższe od osiągniętych dochodów w ubiegłym roku o nad 211,4 mln zł. strony wydatkowej w wysokości zł daje wzrost do ubiegłego roku o kwotę nad 3 mln zł. Tak wysoki ziom wydatków w ubiegłym roku to przede wszystkim konsekwencja realizacji wydatków majątkowych na niestykanym dotąd ziomie, tj. w wysokości zł. Realizacja budżetu Miasta Zabrze za 29 r. jest najwyższa w historii i świadczy o dobrze prowadzonej szeroko rozumianej lityce budżetowej oraz o w miarę dobrej odrności na negatywną sytuację gosdarczą w kraju. Na uwagę zasługuje fakt uzyskania przez Miasto znacznych dochodów własnych, w tym w szczególności z tytułu datków lokalnych oraz chodzących ze środków unijnych. Uzyskanie dobrych wyników stronie dochodowej oraz niższe od założonego wykonania wydatków przełożyły się na obniżenie planowanego deficytu budżetowego, który w stosunku do prognozowanej wysokości zmniejszył się o 27,7 mln zł. Uwarunkowania zewnętrzne, a w szczególności konsekwencje wprowadzonych zmian ustawowych w zakresie datku dochodowego od osób fizycznych oraz trwający kryzys gosdarczy miały przełożenie na osiągnięte dochody, a tym samym na realizację strony wydatkowej budżetu w całym 29 roku. Należy więc dkreślić, iż zamknięcie roku 29 na wsmnianym wyżej ziomie świadczy o prawidłowej realizacji budżetu miasta z zachowaniem równowagi budżetowej i dostosowaniu faktycznie niesionych wydatków do ziomu osiągniętych dochodów, a tym samym zapewnieniu dstawowych trzeb Gminy Zabrze. Miasto aktywnie zyskiwało środki zewnętrzne, które miały na celu uzupełnienie środków własnych finansujących realizowane inwestycje. W ramach w/w działań Miasto wygrało szereg konkursów na projekty z dofinansowaniem unijnym, w tym część stanowiło refundację wydatków niesionych wcześniej w ramach środków własnych, a co za tym idzie otrzymane środki mogą zostać przeznaczone na finansowanie kolejnych inwestycji miejskich. Ponadto uzyskano zewnętrzne zwrotne źródła finansowania na warunkach preferencyjnych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Pozytywne działania Miasta w 29 roku dczas realizacji budżetu znalazły odzwierciedlenie w dtrzymanym ratingu oceny zdolności kredytowej przez Agencję Ratingową Fitch Polska S.A. Niezależnie w dalszym ciągu władze miasta stoją przed szeregiem wyzwań i koniecznością djęcia działań przede wszystkim w zakresie lityki finansowej dla utrzymania satysfakcjonującego ziomu dochodów, jak również efektywnego i racjonalnego planowania wydatków. Wymagane staje się więc określenie możliwych do realizacji inwestycji oraz rozczęcie kroków w celu zyskania wymaganych środków, jak również konsekwentny monitoring i racjonalizacja wydatków operacyjnych. Szansą na zmniejszenie negatywnych skutków wpływu czynników zewnętrznych na budżet miasta Zabrze jest zyskanie możliwie największych zewnętrznych źródeł finansowania wydatków budżetowych i tu przede wszystkich ze środków unijnych. Niewątpliwą szansą są fundusze uzyskane jako wsmniana wcześniej refundacja środków niesionych przez Miasto w okresach wcześniejszych. 3. dochodów budżetowych za 29 rok 3.1 Ogólna charakterystyka dochodów budżetu miasta Szczegółowe sprawozdania z wykonania dochodów budżetowych wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w formie tabelarycznej w informacji na stronie 164, która stanowi odwiednik załącznika nr 1 do uchwały budżetowej. W 29 roku osiągnięto dochody w wysokości tj. 1% prognozowanych dochodów rocznych. Osiągnięte dochody ogółem są wyższe od dochodów z 28 roku aż o 211 mln zł. Wykres nr 9. Realizacja dochodów ogółem w latach 2729

31 Wysokie wykonanie dochodów w 29 r. w równaniu z rokiem ubiegłym jest wynikiem głównie: wpływów z datków lokalnych wzrost o 3% w stosunku do roku 28, co daje kwotę nad 2,2 mln zł, jednocześnie są one wyższe zarówno od dochodów z w/w tytułów pierwotnie i ostatecznie planowanych na ten rok o nad 4%. W szczególności w roku 29 osiągnięto o około 1,8 mln większe dochody z tytułu datku od nieruchomości od planowanych, co daje wzrost w stosunku do wykonania z 28 roku o 1,3 mln zł. Ponadto uzyskano bardzo wysokie wpływy z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych należności objętych ordynacją datkową 179% prognozy rocznej, wyższych dochodów z opłat lokalnych w równaniu do roku ubiegłego, co wynika z uzyskania znacznych wpływów z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego efekt prowadzonego projektu wodnościekowego, wzrostu dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości o 7,3 mln więcej aniżeli w roku ubiegłym oraz z czynszów komunalnych w stosunku do roku ubiegłego wpływy z tego tytułu wzrosły o prawie 2 mln zł, uzyskania znacznych wpływów z funduszy unijnych ogółem w kwocie około 122,5 mln zł (rok 28 to 46,2 mln zł), w szczególności na gosdarkę wodnościekową oraz na program na rzecz integracji słecznozawodowej odwiednio w wysokości 117,5 mln zł i 2,4 mln zł, otrzymania o około 1,5 mln zł więcej środków w ramach subwencji ogólnej w równaniu z 28 r., nie uwzględniając uzupełnienia subwencji ogólnej dla gmin z przeznaczeniem na DTŚ, gdzie Miasto otrzymało o 6,7 mln wyższe środki w stosunku do roku ubiegłego, wyższych dochodów z tytułu dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy i wiatu o kwotę 116,8 mln zł, co związane jest z uzyskaniem środków na realizacje Drogowej Trasy Średnicowej w wysokości 116,3 mln zł, Niewątpliwy wpływ na ziom planu, jak i na wykonanie tegorocznego budżetu miasta ma wielkość dotacji z Funduszu Spójności przeznaczona na realizację projektu pn. Poprawa gosdarki wodnościekowej na terenie Gminy Zabrze. Dokonując stosownej korekty o w/w dochody równanie z analogicznym okresem roku ubiegłego przedstawia się następująco: Tab. 16. Dochody budżetu na 29 rok skorygowane o środki na DTŚ i FS Dochody ogółem mniejszone o dochody z przeznaczeniem na FS i DTŚ WYSZCZEGÓLNIENIE 28 r. 29 r. Różnica (32) Dynamika (3:2) ,98% ,6% 1,91% 98,62% Stopień wykonania Jednocześnie rok 29 charakteryzował się znacznym obniżeniem jednych z dstawowych źródeł dochodów Miasta jakimi są wpływy z tytułu udziałów w PIT. Porównanie strony dochodowej budżetu Miasta w latach 2829, przy wyłączeniu przedmiotowych dochodów przedstawia się następująco. Tab. 17. Dochody budżetu na 29 rok skorygowane o środki na DTŚ i FS oraz wpływy z tytułu PIT Dochody ogółem mniejszone o dochody z przeznaczeniem na FS i DTŚ oraz wpływy z PIT WYSZCZEGÓLNIENIE 28 r. 29 r. Różnica Dynamika (32) (3:2)

32 ,31% ,67% 99,26% 98,67% Stopień wykonania Uwzględniając wyżej wymienione korekty wykonanie budżetu za 29 rok stronie dochodowej kształtowałby się na ziomie zł, co przy skorygowanym wykonaniu budżetu ubiegłorocznego na ziomie zł daje wzrost o prawie 8%. Analiza wyższych danych dowodzi, iż spadek dynamiki dochodów Miasta jest przede wszystkim zdeterminowany uszczupleniem dochodów z PIT w 29 roku. Zrealizowane dochody w 29 roku na ziomie zł dają w przeliczeniu dochód na 1 mieszkańca Zabrza w wysokości: zł, który w równaniu do dochodów wykonanych w 28 roku wzrósł o kwotę zł, tj. około 35,2%. Kształtowanie się wyższych wielkości w przeciągu sześciu ostatnich lat przedstawia niższa tabela: Tab. 18. Dochody Miasta Zabrze w przeliczeniu na 1 mieszkańca w latach 2329 lata liczba mieszkańców Zabrza* wykonanie dochodów ogółem wskaźniki per capita dochód na 1 mieszkańca 23 r r r r r r r * źródło danych: na dstawie informacji z Ministerstwa Finansów stan na 31 grudnia roku przedniego Z wyższych danych wynika systematyczny wzrost dochodów w przeliczeniu na jednego mieszkańca Gminy Zabrze w ostatnich latach. Nawet przy uwzględnieniu liczby mieszkańców na ziomie zeszłorocznym różnica w dochodowości byłaby na ziomie nad zł. Wykres nr 1. Porównanie wskaźników per capita w latach 2329 W strukturze dochodów największy udział stanowią dochody własne miasta 4%, co daje wzrost aż o 3 p.p. w stosunku do roku przedniego. Jednocześnie wraz z dochodami z tytułu udziału w PIT i CIT w/w dochody stanowią 56% dochodów ogółem budżetu miasta, przy analogicznym wskaźniku dla ubiegłego roku na ziomie 61% co jest efektem obniżenia dochodów z tytułu udziału w PIT, jak również wzrostem dochodów z dotacji w związku z otrzymaniem znacznych środków na DTŚ. Następne zycje to dochody z tytułu subwencji 21% i dotacji celowych, które stanowią w dochodach ogółem około 22%, w tym na zadania własne i zlecone odwiednio 16% i 6% oraz dotacje z funduszy celowych,6%. Znacząca zmiana struktury dochodów wynika ze wsmnianych wcześniej uzyskanych znacznych środków na projekt wodnościekowy i drogowy (DTŚ). W ramach zostałych dochodów wyróżniamy dotacje na zadania realizowane na dstawie rozumień z jednostkami samorządu terytorialnego oraz dotacje na zadania realizowane na dstawie rozumień z organami administracji rządowej realizowane przez wiat i gminę.

33 Wykres nr 11. Struktura wykonanych dochodów w 29 roku. 3.2 dochodów miasta Zabrze w części gminnej i wiatowej w 29 roku Z uwagi na wykonywanie przez Miasto zadań zarówno gminy jak również wiatu celem zaprezentowania działu uzyskanych środków niżej przedstawiono zestawienia dochodów zrealizowanych w 29 r. w dziale na gminę i wiat. Tab. 19. Zestawienie dochodów budżetu w dziale na gminę i wiat w latach 2829 Lata GMINA POWIAT RAZEM STRUKTURA WYKONANIA PLAN PO ZMIANACH WYKONANIE PLAN PO ZMIANACH WYKONANIE PLAN PO ZMIANACH WYKONANIE GMINA POWIAT ,58% 11,17% ,76% 99,97% RÓŻNICA Porównanie osiągniętych w 28 i 29 roku dochodów miasta Zabrze w dziale na gminę i wiat: Wykres nr 12. Struktura wykonania dochodów Miasta Zabrze w latach 2829 w dziale na gminę i wiat W 29 roku dochody w części gminnej zrealizowane zostały w 99,76% w stosunku do założonego planu. W równaniu z rokiem 28 osiągnięto dochody wyższe o kwotę zł. Natomiast w części wiatowej

34 realizacja dochodów w omawianym okresie osiągnęła ziom 99,97% założonej prognozy rocznej, i jest to jednocześnie o zł więcej aniżeli w roku 28. Prawie dwukrotny wzrost dochodów w części wiatowej stosunku do ubiegłego roku jest konsekwencją przede wszystkim uzyskania dotacji na zadania własne wiatu przeznaczonej na Drogową Trasę Średnicową. 3.3 Realizacja dochodów bieżących i majątkowych w 29 roku dochody bieżące w wysokości zł, tj. 99,6% prognozy rocznej to dochody niebędące dochodami majątkowymi, czyli uzyskiwane regularnie i mające charakter w większości stały, wtarzalny, a co za tym idzie związany z bieżącą działalnością Miasta. Grupa ta obejmuje datki, opłaty, wpływy z czynszów i dzierżawy, a także quasiwłasne dochody w staci udziałów w PIT i CIT. Drugą ważną grupą dochodów bieżących są dochody ze źródeł zewnętrznych obejmujące przede wszystkim subwencje, dotacje celowe z budżetu państwa, dotacje z funduszy celowych oraz środki mocowe przeznaczone na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów Unii Europejskiej. Pozostałe dochody spełniają rolę uzupełniającą w budżecie. Dynamika dochodów uzyskanych w 29 r. została zdeterminowana znacznie niższymi dochodami z PIT, jako efektu wprowadzonych zmian ustawowych. Ponadto niepełne wykonanie dochodów bieżących dotyczyło dochodów z opłat lokalnych, w tym w szczególności z opłaty eksploatacyjnej oraz dochodów z odsetek od środków finansowych Gminy. Wykres nr 13. Realizacja dochodów bieżących w latach 2729

35 dochody majątkowe w wysokości zł, tj. 1,19% prognozy rocznej to dochody mające charakter nieregularny i jednorazowy zaliczamy tu dotacje i środki na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. W 29 roku struktura dochodów ogółem uległa zmianie i tak największe źródło w ramach dochodów majątkowych zajmują środki na Drogową Trasę Średnicową w wysokości zł, co daje 51,9%, w tym dotacja (EBI), uzupełnienie subwencji ogólnej oraz moc finansowa miast na w/w zadanie stanowią odwiednio 39,4%, 1,4% i 2,1% w dochodach ogółem. Kolejne źródło, które w roku ubiegłym zajmowało pierwszą zycję, stanowi dotacja z Funduszu Spójności przeznaczona na realizację projektu wodnościekowego w wysokości zł tj. 39,74%. Kolejne miejsce zajmują dochody ze sprzedaży i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w ogólnej kwocie zł, tj. 6,65%. Jednocześnie na dstawie dpisanych umów zostały przekazane Miastu dotacje na inwestycje z budżetu państwa, w tym m.in. na realizację projektu drogowego (skrzyżowanie al. Korfantego i ul. Gdańskiej) i z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, jako refundacja wydatków na usprawnienie łączeń DK 88 oraz Europejskiego Funduszu Słecznego na realizację projektu Dolina kreatywna w wysokości zł. Ponadto Miasto otrzymało środki na inwestycje w ogólnej kwocie 666. zł na budowę boiska srtowego w ramach programu Orlik 212 oraz moc finansową w wysokości 1 mln zł na realizację projektu pn. Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej. Wykres nr 14. Realizacja dochodów majątkowych w latach 2729 Podział dochodów na dochody bieżące i majątkowe umożliwia obliczenie nadwyżki operacyjnej czyli różnicy między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi. Wskaźnik ten jest miernikiem sytuacji finansowej Gminy i w ssób przejrzysty kazuje jej możliwości finansowe. W wykonanym budżecie Miasta Zabrze za rok 29 różnica ta jest dodatnia i wyniosła zł, co daje 5,3%. Dodatni ziom nadwyżki świadczy, iż miasto może siadane środki przeznaczyć na spłatę zadłużenia lub na działania inwestycyjne. Wysokość w/w wskaźnika w równaniu z rokiem 28 uległa obniżeniu, jest to przede wszystkim konsekwencją spadku dochodów Miasta z tytułu udziału w PIT, jak również wzrostu wydatków bieżących. Wskazane staje się więc zachowanie równowagi i ostrożności przy zwiększaniu ziomu wydatków bieżących w roku 21 i latach następnych. Szczegółowe omówienie wskaźników budżetowych zawiera pkt. 1.8 niniejszego opracowania pn. Analiza wskaźnikowa. Poniżej zaprezentowano strukturę dochodów budżetu Miasta Zabrze w dziale na dochody majątkowe i bieżące w latach Wykres nr 15. Struktura dochodów budżetu w dziale na bieżące i majątkowe w latach 2729

36 W dalszej części materiałów zostanie omówiona realizacja dochodów o najważniejszym znaczeniu dla budżetu miasta. 3.4 Charakterystyka wykonania dochodów w 29 r. według ważniejszych źródeł Dochody własne miasta dochodów własnych budżetu miasta za rok 29 zamknęło się kwotą zł, co stanowi 4% ogółem dochodów budżetu miasta. Daje to wzrost o około 3 p.p. i jest wyższe od wykonania za 28 rok o około 12 mln zł. Tak znaczny wzrost dochodów własnych wynika w głównej mierze z: osiągnięcia znacznie wyższych dochodów z tytułu datków lokalnych, wzrostu wpływów z opłat lokalnych, w szczególności z tytułu zajęcia pasa drogowego, uzyskania znacznych wpływów z odsetek od należności objętych ordynacją datkową, wpływu środków z funduszy unijnych, w tym zwłaszcza z Funduszu Spójności, wyższych wpływów w równaniu do roku ubiegłego z tytułu sprzedaży nieruchomości oraz z tytułu czynszów komunalnych, uzyskania znacznych wpływów z tytułu rekompensaty za utracone dochody w związku ze zwolnieniami ustawowymi w datkach i opłatach lokalnych (PFRON), wyższych zwrotów z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających, osiągnięcia dodatkowych jednorazowych wpływów m.in. z tytułu udzielenia mocy finansowej na realizacje Drogowej Trasy Średnicowej, wyższych wpływów z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

37 Wykres nr 16. Struktura dochodów własnych Miasta w 29 r. Jako dochody miasta zostały przyjęte: datki i opłaty lokalne, dochody jednostek budżetowych, dochody z majątku, odsetki za nieterminowe regulowane należności, odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych oraz zostałe dochody, w tym chodzące ze środków unijnych, które z roku na rok stanowią coraz bardziej znaczące źródło dochodów. Struktura dochodów własnych miasta w 29 roku oraz równanie do roku ubiegłego przedstawia się następująco: Tab. 2. Struktura dochodów własnych budżetu w latach 2829 Wyszczególnienie Skorygowane 28 r. Struktura 28 r. 29 r. Struktura 29 r. dochody z datków własnych łącznie z odsetkami z ordynacji datkowej ,27% ,76% dochody z majątku gminy i wiatu ,42% ,78% środki na projekty realizowane przy dofinansowaniu z Unii Europejskiej ,4% ,29% ,47% ,7% ,87% ,42% odsetki z rachunków bankowych ,68% ,97% zwrot wydatków niewygasających z 28 r ,56% ,12% moc finansowa miast ,42% ,35% Ugoda z NFZ dotycząca realizacji tzw. Ustawy "23" ,13% % wynagrodzenie za realizację dochodów SP ,66% ,61% inne ,11% ,1% % % dochody jednostek budżetowych dochody z opłat Razem dochodów w 28 roku zostało dla celów równawczych odwiednio skorygowane w szczególności w zakresie dochodów z opłat, które do ubiegłego roku częściowo włączone były do dochodów z jednostek budżetowych gminy i wiatu Wpływy z datków

38 zł zł zł Wpływy z tytułu datków lokalnych wyniosły łącznie zł, co stanowi 14,1% planu i jest to jednocześnie wzrost o 2,2 mln zł więcej aniżeli w roku ubiegłym. Poniżej zaprezentowano równanie wykonania w latach 2829 szczególnych źródeł w ramach tej kategorii dochodów. Tab. 21. Porównanie dochodów z datków lokalnych w latach 2829 Wyszczególnienie zmiana (42) % (4:2) % % od czynności cywilnoprawnych % % od środków transrtowych % % od spadków i darowizn % % rolny % 255 1% od działalności gosp. os. fiz. opłacanych w formie karty datkowej % % % % % % leśny RAZEM 3 % (4:3) od nieruchomości 2 plan 29 Struktura dochodów z tego źródła kształtuje się następująco: Tab. 22. Struktura dochodów z datków lokalnych w latach wzrost/spadek w stosunku do roku ubiegłego od nieruchomości Wyszczególnienie 84,63% 83,93% od czynności cywilnoprawnych 1,2% 1,93% od środków transrtowych 2,67% 2,83% od spadków i darowizn 1,87% 1,76% rolny,28%,27% od działalności gosp. os. fiz. opłacanych w formie karty datkowej,33%,27% leśny,1%,1% bez zm. W strukturze tej kategorii dochodów obniżeniu uległ datek od nieruchomości o,7 p.p., na rzecz m.in. datku od czynności cywilnoprawnych. Ponadto znacznie wrósł udział datku od środków transrtowych. Wszystkie źródła dochodów w tej kategorii zostały wykonane wyżej 1% prognozy rocznej. Największy udział w tej grupie ma datek od nieruchomości, który wykonany został w 13% prognozy rocznej, co nominalnie daje kwotę około 1,8 mln zł, kolejne miejsce zajmuje datek od czynności cywilnoprawnych, gdzie Miasto uzyskało nad 727 tys. wyżej zakładanego planu. Sśród zostałych zycji najwyższe procentowe wykonanie osiągnięto z datku rolnego w wysokości 164% planu rocznego oraz z datku od środków transrtowych 15,49%. datek od nieruchomości dochód z tego tytułu to kwota zł, a przyjęty plan w wysokości zł zrealizowano na ziomie 13%, daje to wzrost o około 2% tj. o około 1,3 mln zł w stosunku do roku ubiegłego. Zrealizowane w 29 roku wpływy z datku od nieruchomości przedstawiają się następująco w równaniu do dwóch ostatnich lat przedzających okres sprawozdawczy: Wykres nr 17. Porównanie wpływów z datków lokalnych w latach 2729

39 Z tytułu datku od nieruchomości uzyskano od: osób prawnych zł, w tym zabezpieczone hiteką w wysokości zł, osób fizycznych zł, w tym zabezpieczone hiteką w wysokości zł. Tab. 23. Wpływy z tytułu datku od nieruchomości w 29 w dziale na osoby fizyczne i prawne Nazwa datku Wpłaty bieżące Wpłaty zaległe* Zwroty Podatek od nieruchomości osoby prawne Podatek od nieruchomości osoby fizyczne Razem *uwzględniono we wpłatach zaległych wpływy z tytułu zaległości zabezpieczonych hiteką na kwotę zł osoby prawne i zł osoby fizyczne. W równaniu do roku ubiegłego uzyskano więcej o około 1,2 mln zł wpłat bieżących, w tym od osób prawnych o 845 tys. zł, a od osób fizycznych o nad 328 tys. zł więcej. Podobnie ziom wpłat zaległych jest wyższy od uzyskanego w 28 roku o około 131 tys. zł, przy czym wynika to z wzrostu wpłat zaległych w datku od nieruchomości osób prawnych o kwotę 1,4 mln zł i spadku wpłat zaległych od osób fizycznych o 1,2 mln zł. Należy zaznaczyć, iż wodem niższej dynamiki datku od nieruchomości osób fizycznych jest m.in. przejście dwóch dużych datników do osób prawnych. Tab. 24. Porównanie wpływów z tytułu datku od nieruchomości w latach 2729 w dziale na wpłaty bieżące i zaległe Wyszczególnienie STRUKTURA WPŁATY BIEŻĄCE % 89% WPŁATY ZALEGŁE % 11% 11% % 1% 1% RAZEM 89% Wskaźnik udziału wpłat bieżących w wpłatach ogółem uzyskiwanych z tytułu datku od nieruchomości na ziomie 89% został utrzymany na ziomie ubiegłorocznym. Oparcie struktury uzyskiwania dochodów z tytułu datków lokalnych w głównej mierze na stałej i wysokiej realizacji wpłat bieżących jest zytywnym efektem prowadzonej lityki datkowej. Utrzymanie takiego trendu w latach kolejnych daje możliwość planowania stałych i pewnych wpływów na określonym ziomie, zgodnie ze złożonymi deklaracjami datkowymi osób prawnych, jak i wymiarem w zakresie osób fizycznych. Realizacja szczególnych wpływów w równaniu z dokonanymi przypisami przedstawia się następująco: Tab. 25. Realizacja wpływów z tytułu datku od nieruchomości w 29 roku w stosunku do założonego przypisu Wyszczególnienie owana ilość Wykonana ilość przypisu datku od nieruchomości od osób prawnych 95% 91,68% Uzyskane zaległości w datku od nieruchomości od osób prawnych 18% 2,2% przypisu datku od nieruchomości od osób fizycznych 84% 91,91% Uzyskane zaległości w datku od nieruchomości od osób fizycznych 39% 16.62%

40 Na uwagę zasługuje fakt utrzymania stosunkowo dużej bieżącej ściągalności datku od nieruchomości bo aż 92% zarówno w zakresie osób prawnych i fizycznych. Wyższe wpływy z przedmiotowego tytułu są następstwem przede wszystkim: spłaty zaległości datkowych rozłożonych na raty bądź odroczonych w terminie płatności decyzjami Prezydenta Miasta Zabrze, utrzymania wysokiej ściągalności przypisu bieżącego, systematycznej weryfikacji przedmiotów odatkowania na terenie miasta Zabrze, wzrostu wpływów z tytułu zaległych zobowiązań w datku od nieruchomości osób fizycznych, wynikającego ze sprawniejszego systemu windykacji oraz indywidualnych wpłat datników na czet zaległych zobowiązań datkowych. W wyniku dokonanych wpłat tytułem datku od nieruchomości w 29 roku, należności do zapłaty na r. wyniosły ,87 zł, natomiast na koniec 28 roku wynosiły ,75 zł. Z wyższego wynika, iż stan zadłużenia w stosunku do roku przedniego zmniejszył się o kwotę ,88 zł. Zadłużenie z tytułu datku od nieruchomości na r. przedstawia się następująco: od osób prawnych zaległości do zapłaty ,16, w tym zadłużenie z lat ubiegłych ,28 zł oraz zadłużenie wynikające z roku bieżącego w kwocie ,88 zł. W wyniku wydanych decyzji Prezydenta Miasta Zabrze w sprawie rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności datku do zapłaty została kwota ,9 zł. od osób fizycznych zaległości do zapłaty ,63 zł, w tym zadłużenie z lat ubiegłych ,87 zł oraz zadłużenie bieżące w kwocie ,76 zł. W wyniku wydanych decyzji Prezydenta Miasta Zabrze w sprawie rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności datku do zapłaty została kwota ,18 zł. Zaległości zabezpieczone hiteką na dzień r. to kwota ,38 zł, w tym: od osób prawnych ,39 zł, od osób fizycznych ,99 zł. Największymi dłużnikami miasta Zabrze w dziale według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) są następujące sekcje: Tab. 26. Dłużnicy w datku od nieruchomości miasta Zabrze w dziale według Polskiej Klasyfikacji Działalności Wyszczególnienie 1 przetwórstwo przemysłowe 27 r r górnictwo i kopalnictwo wytwarzanie i zaopatrywanie wenergię elektryczną, gaz i wodę budownictwo transrt, gosdarka magazynowa, łączność 1 23 handel hurtowy i detaliczny, naprawa jazdów mechanicznych 938 obsługa nieruchomości, wynajem sprzętu, budowa maszyn ochrona zdrowia i opieka słeczna 29 r. zobowiązania wg ordynacji datkowej zobowiązania objęte ratami 4 5 Różnica(4+5) datek od czynności cywilnoprawnych dochód z tego tytułu wyniósł ,37 zł i był wyższy od skorygowanej prognozy rocznej o 9,3%, tj. nominalnie o zł i o zł od planu pierwotnego, jednocześnie realizacja wyższego dochodu była wyższa aż o 793 tys. zł w równaniu z rokiem 28, co świadczy o utrzymującej się tendencji wzrostowej. Wysokość dochodu z tego tytułu zależy od wolumenu transakcji gosdarczych objętych tym datkiem, a dotyczących naszego miasta. Kontynuacja trendu wzrostowego w dochodach z tego datku jest wynikiem m.in. stosunkowo dobrej koniunktury na rynku nieruchomości w 29 roku mimo trwającego swolnienia gosdarczego. Wykres nr 18. Realizacja dochodów z tytułu datku od czynności cywilnoprawnych w latach 2729

41 datek od środków transrtowych osiągnięte dochody z tego tytułu w 29 roku to kwota ,64 zł, która stanowi 115,98 % planu rocznego, jest to jednocześnie o nad 184 tys. więcej aniżeli w roku ubiegłym. Wykres nr 19. Realizacja dochodów z tytułu datku od środków transrtowych w latach 2729 Uzyskane wpływy z w/w datku kształtowały się na następującym ziomie: osoby prawne ,5 zł, w tym wpłaty bieżące ,55 zł, wpłaty zaległe 5.356,41 zł minus zwroty w wysokości 5.136,46 zł, osoby fizyczne ,14 zł w tym: wpłaty bieżące w wysokości ,27 zł, wpłaty zaległe zł, minus zwroty 7.195,7 zł. Tab. 27. Porównanie wpływów z tytułu datku od środków transrtowych w latach 2729 w dziale na wpłaty bieżące i zaległe Wyszczególnienie STRUKTURA WPŁATY BIEŻĄCE % 63% WPŁATY ZALEGŁE % 37% 3% % 1% 1% RAZEM 7% Na wyższe dochody składają się ogółem wpłaty bieżące w wysokości zł, mniejszone o dokonane zwroty w kwocie zł oraz wpłaty dokonane za lata ubiegłe w wysokości zł. W równaniu do roku ubiegłego uzyskano o nad 288 tys. zł więcej wpłat bieżących z tytułu datku od środków transrtowych, przy jednoczesnym spadku wpłat zaległych o kwotę prawie 14 tys. zł. Korzystnie zmieniła się więc struktura uzyskanych wpływów w omawianym okresie sprawozdawczym i tak wpłaty bieżące wzrosły o 7 p.p. z jednoczesnym spadkiem wpłat zaległych. Realizacja szczególnych wpływów w równaniu z dokonanymi przypisami przedstawia się następująco: Tab. 28. Realizacja wpływów z tytułu datku od środków transrtowych w 29 roku w stosunku do założonego przypisu

42 Opis dotyczący zakresu rzeczowego owana ilość Wykonana ilość Procentowe wykonanie przypisu od środków transrtu osoby prawne 55% 73,72% Procentowe wykonanie zaległości od środków transrtu osoby prawne 1% 12,56% Procentowe wykonanie przypisu od środków transrtu osoby fizyczne 84% 94,4% Procentowe wykonanie zaległości od środków transrtu osoby fizyczne 6% 12,24% Realizacja tego źródła dochodów w omawianym okresie na wysokim ziomie jest przede wszystkim dalszą konsekwencją usprawnienia windykacji zaległych zobowiązań. Objęcie zintegrowanym systemem informatycznym windykacji datku od środków transrtowych oraz zwiększenie stanu osobowego zajmującego się wymiarem w/w datku miały dominujące znaczenie dla ilości wystawianych wezwań, stanowień o wszczęciu stęwania oraz decyzji określających dla datników na których ciążyły zaległości. Wysoka dynamika wynika więc głównie ze ścisłego monitoringu ściągalności oraz sprawniejszego systemu windykacji. Zaległości z tytułu datku od środków transrtowych do zapłaty na r. wyniosły zł, co daje spadek w stosunku do roku ubiegłego o nad 62 tys. zł, w tym: od osób prawnych zaległości wyniosły ,9 zł, w tym 6.76,2 zł to zadłużenie bieżące, natomiast kwota ,7 zł to zadłużenie z lat ubiegłych, od osób fizycznych zaległości wyniosły zł, w tym kwota 64.36,79 zł to zadłużenie bieżące, natomiast kwota ,31 zł to zadłużenie z lat ubiegłych. Liczba datników w 29r. osoby fizyczne 1559, osoby prawne 196 natomiast liczba jazdów: osoby fizyczne 1559, osoby prawne 987. datek od spadków i darowizn dochód z tego tytułu wyniósł ,23 zł i był wyższy od prognozy aż o 6,3%, co nominalnie daje kwotę 82 tys. zł. Wskazany wyżej ziom wpływów jest konsekwencją utrzymania, mimo trwającego w roku 29 swolnienia gosdarczego, wolumenu czynności objętych w/w obowiązkiem datkowym. Wykres nr 2. Podatek od spadków i darowizn w latach 2729 Rola zostałych datków lokalnych bieranych przez Urząd Miejski, bądź Urząd Skarbowy, tj. datku rolnego, leśnego oraz datku od działalności gosdarczej opłacanego w formie karty datkowej jest niewielka. Ogranicza się do uzupełnienia dochodów własnych gminy. Zrealizowane w 29 roku wpływy z tych datków ukształtowały się następująco: z datku rolnego zł, co stanowi 164,47 % planu budżetowego ziom zbliżony do osiągniętego w roku ubiegłym, z karty datkowej zł, tj. 14,86% prognozy rocznej charakter zanikający, z datku leśnego zł, tj. 13,26% prognozy rocznej ziom zbliżony do osiągniętego w roku ubiegłym Wpływy z opłat zł

43 zł zł Założony plan został wykonany na ziomie 93,86% i jest wyższy od dochodów uzyskanych w roku ubiegłym nominalnie o kwotę 14,3 mln zł1). Wpływy z tej kategorii dochodów zostały zdeterminowane uzyskanymi dochodami z tytułu zajęcia pasa drogowego. Ponadto na wynik uzyskany za cały analizowany okres sprawozdawczy przełożenie miały niższe aniżeli zaplanowano dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej, skarbowej oraz targowej. Należy jednak wsmnieć, iż ostatnia z wyżej wymienionych zycji mimo faktu nie osiągnięcia założonego planu została wykonana na ziomie o 1 mln zł więcej aniżeli w roku ubiegłym. Konsekwencją wyższego była zasadnicza zmiana struktury wpływów z opłat, gdzie dominującą zycję przejęły wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego, w następnej kolejności zostają wpływy z opłat za druki prawa jazdy i tablice rejestracyjne oraz opłata za sprzedaż najów alkoholowych, przy jednoczesnym zmniejszeniu udziału opłat eksploatacyjnej i skarbowej. Struktura dochodów z tego źródła kształtuje się następująco: Tab. 29. Porównanie dochodów z opłat w latach 2829 Wyszczególnienie * Wskaźnik 28 r. 29 r. 3:2 2 3 w% 1 Wpływy z opłat, w tym: % za zajęcie pasa drogowego** % za zezwolenia na sprzedaż najów alkoholowych % za druki prawa jazdy i tablice rejestracyjne % eksploatacyjnej % skarbowej % targowej % zostałe % * uwzględniono korektę wynikającą ze zmiany struktury dochodów ** uwzględniono wpływy z reklam Na szczególną uwagę zasługują wpłaty z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, które wyniosły aż ,13 zł, tj. 99% prognozy rocznej, przy czym są one prawie sześciokrotnie wyższe od wpływów uzyskanych z tego źródła w roku 28. W ramach tego źródła dochodów wyróżniamy wpływy za zajęcie pasa drogowego oraz wpływy z reklam. Pierwsza z w/w zycji została wykonana na ziomie nad 16 mln zł, co daje 11,37% planu i jednocześnie jest to więcej o nad 14 mln zł aniżeli w roku ubiegłym. Tak wysokie wykonanie jest wynikiem prowadzonego projektu pn. Poprawa gosdarki wodnościekowej na terenie gminy Zabrze. Druga grupa wpływów to dochody z reklam w pasie drogowym, które zostały wykonane w wysokości prawie 873 tys. zł, tj 7% prognozy rocznej. Niższe aniżeli planowano wykonanie w/w dochodów jest wynikiem zmniejszonej liczby reklam wielkowierzchniowych, reklam czasowych oraz zmniejszeniem wierzchni reklam już sadowionych. opłata za zezwolenia na sprzedaż najów alkoholowych dochody z tego tytułu wyniosły ,8 zł i były wyższe od prognozy o 2,34 %. Jednocześnie były wyższe od dochodów osiągniętych w roku ubiegłym z tego tytułu o kwotę zł. Wyższe dochody wynikają głównie z faktu wyższej sprzedaży alkoholu w szczególnych punktach, co zrównoważyło mniejszą ilości wydanych zezwoleń na sprzedaż najów alkoholowych aniżeli pierwotnie zakładano. W 29 roku zrealizowano wpływy z tytułu aktualnych zezwoleń na sprzedaż najów alkoholowych. Szczegółowe wielkości szczególnych zezwoleń w zależności od zawartości alkoholu przedstawia się następująco: zawartości alkoholu 26 rok* 27 rok* 28 rok* 29 rok do 4,5% od 4,5% 18% wyżej 18% razem * w latach 2628 wliczono liczbę wygasłych. 1) W wyliczeniach uwzględniono korektę wynikającą ze zmiany struktury dochodów z opłat, która został wprowadzona w budżecie na 29 rok.

44 Wykres nr 21. Realizacja opłat za zezwolenie na sprzedaż najów alkoholowych w latach 2729 opłata eksploatacyjna dochody z tego tytułu wyniosły ,31 zł tj. 71,46% prognozy rocznej, przy czym są one wyższe od wykonanych dochodów z tego tytułu w roku przednim o kwotę nad 1 mln zł. Na osiągnięte dochody składają się: wpłaty bieżące ,1 zł, (28 rok kwota ,47 zł), wpłaty zaległe ,3 zł, (28 rok kwota ,88 zł). Na 29 rok zaplanowano wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej zgodnie z pisemnym określeniem datników, które zamknęło się w kwocie 3 mln zł. W trakcie roku datkowego jeden z dmiotów gosdarczych nie dokonał wpłaty opłaty eksploatacyjnej we wskazanej wysokości w związku ze zmniejszeniem wydobycia węgla, co wpłynęło na znaczne zmniejszenie wykonania opłaty eksploatacyjnej. Wykres nr 22. Realizacja opłaty eksploatacyjnej w latach 2729 opłata skarbowa dochody z tego tytułu to kwota ,62, zł tj. 82,43% prognozy rocznej. Uzyskane dochody są niższe od wykonania za 28 r. nominalnie o 279 tys. zł. Na wysokość uzyskanych dochodów ma wpływ ilość dokonanych czynności urzędowych, wydanych zaświadczeń oraz innych dokumentów objętych obowiązkiem dokonania wpłaty zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej. Na niższe niż prognozowano wpłaty ma wpływ zmniejszenie ilości czynności urzędowych objętych obowiązkiem wniesienia opłaty skarbowej. Wykres nr 23. Opłata skarbowa w latach 2729

45 opłata targowa dochody z tego tytułu wyniosły ,21 zł, co stanowiło 83,55% prognozy rocznej. Na uzyskane dochody wpływ ma przede wszystkim umowa zawarta z Miejskim Ośrodkiem Srtu i Rekreacji, który jako inkasent dokonuje boru w/w opłaty. Opłata targowa bierana jest na dstawie ustawy o datkach i opłatach lokalnych, zgodnie ze stawkami określonymi przez Radę Miejską. Do zapłaty zobowiązane są wszystkie osoby, które dokonują sprzedaży na targowiskach. Spadek dochodów z tytułu opłaty targowej jest swodowany mniejszą ilością osób dokonujących sprzedaży oraz zdarzeniami losowymi (żar targowiska przy ul. Jagiełły). Wykres nr 24. Opłata targowa w latach Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy i wiatu zł zł zł Dochody z tego źródła osiągnięte w 29 roku to kwota ,49 zł tj. 112,2% planu i jednocześnie 137,85% planu pierwotnego: jednostki gminy 11,9% prognozy rocznej, tj. o zł nominalnie więcej, jednostki wiatu 113,1% prognozy rocznej, tj. o zł nominalnie więcej, przy czym jest to aż o 1,8 mln zł więcej aniżeli pierwotnie planowano. Nadmienić należy, iż wykonane w analizowanym okresie sprawozdawczym dochody z w/w tytułu były wyższe o nad 1 mln zł od uzyskanych wpływów w 28 roku. Powyższe równanie, jak i dane zaprezentowane niżej w zakresie roku 28 zostały odwiednio skorygowane dla celów równawczych m.in. przez wyłączenie zycji, które od 29 roku weszły do kategorii dochodów z opłat, a w szczególności o opłaty za zajęcie pasa drogowego.

46 Tab. 3. Porównanie dochodów z jednostek budżetowych gminy i wiatu w latach 2829 Wyszczególnienie Wskaźnik 28 r. 29 r. 3:2 2 3 w% 1 Dochody uzyskiwane przez jednostki gminne dochody z obiektów gosdarki komunalnej grobownictwo przygotowanie nieruchomości do sprzedaży % 93% % 548 9, % inne dochody, w tym kary umowne % inne wpływy administracyjne, w tym dochody z egzekucji % dochody z Izby Wytrzeźwień % 11% dochody z Miejskiego Ogrodu Botanicznego dochody z Miejskiego Ośrodek Pomocy Rodzinie % dochody z Miejskiego Zakład Kąpielowy % dochody ze Żłobka Miejskiego % zwrot nadmiernie branych dotacji % % % , % % % , % Dochody uzyskiwane przez jednostki wiatowe dochody z obiektów gosdarki komunalnej inne dochody, w tym kary umowne usługi kartograficzne zwrot z PZU odszkodowania zlikwidowanym SP ZOZ dochody z Domów Pomocy Słecznej zostałe dochody, w tym zwrot nadmiernie branych dotacji RAZEM Poniżej zaprezentowano graficzne równanie dochodów uzyskanych przez budżet Miasta Zabrze w latach 2729 z tytułu wpływów z jednostek gminnych i wiatowych. Wykres nr 25. Realizacja dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe gminy i wiatu w latach 2729 W 29 roku dochody z jednostek budżetowych wzrosły o 13% w równaniu do roku ubiegłego. Poniżej przedstawiono wybrane grupy dochodów w tej kategorii o wysokim wskaźniku wykonania z uwzględnieniem przyczyn wzrostu: 1. Dochody uzyskiwane przez Domy Pomocy Słecznej zajmują one pierwsze miejsce w strukturze dochodów z jednostek na ziomie 55%. w wysokości ,59 zł, tj. 11,11% planu i jednocześnie 134,56% planu pierwotnego, daje to nominalnie dodatkowe dochody w wysokości nad zł. Jednocześnie uzyskano więcej wpływów z tego źródła dochodów w równaniu do roku ubiegłego aż o kwotę zł. Tak znaczna dynamika dochodów jest wynikiem coraz większej ilości osób przyjętych do DPSów 1 stycznia 24 roku oraz wzrostu opłat za byt. 2. Dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski zostały wykonane w wysokości zł, tj. na ziomie 142,66% prognozy rocznej, stanowią one 2% dochodów z jednostek. W ramach tej kategorii realizowane są m.in. dochody z:

47 obiektów gosdarki komunalnej wykonanie na ziomie zł tj. 118,95% prognozy rocznej, wysoki ziom wykonania tej kategorii w części gminnej wynika głównie z wysokiej realizacji wpływów ze sprzedaży drewna oraz znacznych dochodów z tytułu oświetlenia miejsc użyteczności publicznej, jako konsekwencji dwyżki cen energii, natomiast w części wiatowej uzyskaniem nieplanowanych wpływów z tytułu odszkodowań i kar, wpływów za usługi cmentarne wykonanie na ziomie ,75 zł tj. 122,23% prognozy rocznej na wysokie wykonanie przedmiotowych wpływów w stosunku do założonego planu ma w głównej mierze wzrost cen za usługi grzebowe, przygotowania nieruchomości do sprzedaży wykonanie na ziomie ,57 zł tj. 61,49% prognozy rocznej niższe aniżeli zaplanowano dochody z tego tytułu wynikają m.in. z faktu, iż od stycznia 29 roku przyjęto zasadę, że najemcy lokali mieszkalnych uiszczają wpłatę za przygotowanie nieruchomości do sprzedaży wraz z ceną nieruchomości lokalowej, na dstawie otrzymanej prozycji nabycia lokalu. Zmiana ta miała na celu skrócenie procedury sprzedaży nieruchomości. Ponadto, w odniesieniu do kilkudziesięciu stęwań dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wnioskodawcy nie spełnili warunków umożliwiających prowadzenie stęwań, co również wpłynęło na niższą realizację tego źródła dochodów. usług kartograficznych wykonanie na ziomie 77.64,56 zł, tj. 11,92% prognozy rocznej efekt sprzedaży wyższej aniżeli planowano kopii map, egzekucji wykonanie na ziomie ,77 zł tj. 192,4% prognozy rocznej tak wysokie wykonanie jest chodną ilości djętych działań egzekucyjnych (datki lokalne oraz mandaty karne nakładane przez Straż Miejską, tytuły wykonawcze wystawione przez MOPR Zabrze), wysokości kwot wyegzekwowanych w prowadzonych stęwaniach, skuteczności stęwań egzekucyjnych prowadzonych w oparciu o wystawione tytuły wykonawcze, jak również wynika z uregulowań prawnych zawartych w ustawie o stęwaniu egzekucyjnym w administracji, zgodnie z którymi koszty egzekucyjne bierane są w pierwszej kolejności, kar umownych wykonanie na ziomie ,65 zł łącznie w zakresie zadań gminnych jak i wiatowych wynika w szczególności z nieterminowego wykonania dokumentacji związanej z projektem pn. Poprawa gosdarki wodnościekowej na terenie gminy Zabrze, zostałe dochody uzyskane przez Urząd Miejski uzyskane dochody łącznie dla części gminnej i wiatowej na ziomie ,77 zł, zwrot z PZU odszkodowania zlikwidowanym SP ZOZ Zeslony Szpital Rejonowy jednorazowy wpływ uzyskany w 29 roku na ziomie ,81 zł. 3. Dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie łącznie w zakresie zadań gminnych i wiatowych na ziomie ,12 zł stanowią one 8,4% w strukturze dochodów z jednostek ogółem skład tych dochodów m.in. wchodzą środki w wysokości ,94 zł chodzące z wpłat uzyskanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie z tytułu obowiązku alimentacyjnego na rzecz osób, które przebywają w Domach Pomocy Słecznej od skrewnionych w pierwszej linii (na dstawie art. 61 ust. 2 pkt 2 ustawy o mocy słecznej Dz. U. Nr 64 z. 593 z 24 r. z ź. zm.). Ponadto w ramach dochodów uzyskanych przez MOPR znaczna część stanowią zwroty nienależnie branych świadczeń w latach ubiegłych oraz wpływy z tytułu odpłatności za korzystanie ze świadczeń opiekuńczych. 4. Dochody uzyskane przez Miejski Zakład Kąpielowy wykonanie na ziomie ,51, co daje 18,6% planu i jednocześnie 15,44% planu pierwotnego. Tak wysokie dochody są wynikiem zwrotu datku VAT za 28 rok w wysokości 268 tys. zł, jak również wprowadzeniem nowych form korzystania z usług w MZK, i tu w szczególności karnetów, szkółki pływania, korzystania z groty solnej, masaży. 5. Dochody z Izby Wytrzeźwień zostały wykonane w wysokości ,18 zł, tj. na ziomie 11,26% prognozy rocznej, i są wyższe od ubiegłorocznych wpływów o kwotę prawie 29 tys. zł. Wzrost dochodów wynika głownie z uzyskania środków z innych gmin na dstawie zawartych mów w zakresie prowadzenia zajęć terapeutycznoedukacyjnych. 6. Dochody uzyskiwane przez Żłobek Miejski wykonanie za 29 rok na ziomie zł, tj. 119,85% prognozy rocznej i równocześnie o 26% więcej aniżeli w roku ubiegłym. 7. Dochody z Miejskiego Ogrodu Botanicznego uzyskane dochody w wysokości ,51 zł stanowią 11,99% prognozy rocznej i są jednocześnie wyższe od wpływów osiągniętych w roku ubiegłym o kwotę 516 zł. Środki odprowadzone przez MOB chodzą głównie ze sprzedaży biletów wstępu oraz sprzedaży kwiatów i roślin doniczkowych.

48 W trakcie realizacji budżetu w 29 roku uzyskano w tej kategorii dochodów dobnie jak w roku ubiegłym zwroty nadmiernie branych dotacji w zakresie zadań gminnych i wiatowych źródło to obejmuje zwroty nadmiernie branych dotacji w latach ubiegłych przez oświatowe placówki niepubliczne. na ziomie ,72 zł łącznie dla części gminnej i wiatowej daje realizację założonej prognozy rocznej w wysokości 68% Dochody z majątku gminy i wiatu zł zł zł Łącznie z majątku gminy i wiatu uzyskano w 29 roku kwotę ,17 zł tj. 91,55% prognozy rocznej. Analogiczny wskaźnik w ubiegłym roku wyniósł 93%, przy czym dochody z tego tytułu są wyższe w równaniu do 28 roku nominalnie aż o kwotę 9,6 mln zł. Wyższe niż zakładano dochody osiągnięto z takich tytułów jak: pierwsza opłata z tytułu wieczystego użytkowania oraz przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności. Pozostałe dochody w tej grupie zostały zrealizowane na ziomie nieco niższym aniżeli przyjęto w prognozie rocznej, przy czym należy zwrócić uwagę na fakt, iż dwa najwyższe źródła dochodów w strukturze, znacznie przewyższyły ziom ubiegłorocznych wpływów tj. dochody ze sprzedaży nieruchomości oraz wpływy z czynszów z budynków komunalnych. Struktura dochodów z tego źródła kształtuje się następująco: Tab. 31. Porównanie dochodów z majątku gminy i wiatu w latach 2829 Wyszczególnienie 28 Struktura różnica spadek czynsze z budynków komunalnych ,17% 61,15% sprzedaż nieruchomości ,72% 29,78% , ,2% 4,77% ,88% 2,74% ,57%,78% , ,45%,48% ,19%,31% % 1% czynsze dzierżawne, wpływy z lokali użytkowych wieczyste użytkowanie nieruchomości pierwsza opłata z tytułu wieczystego użytkowania przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności zostałe Razem 29 wzrost/ w stosunku do roku ubiegłego Wykres nr 26. Realizacja dochodów z majątku w latach 2729 Zdecydowana większość wpływów z majątku gminy to czynsze z budynków komunalnych, które stanowią około 61% tego źródła dochodów (spadek o 7 p.p. w stosunku do roku ubiegłego na rzecz sprzedaży nieruchomości). Środki uzyskiwane od najemców lokali komunalnych są chodną naliczeń należnych czynszów oraz opłat za media. Pierwszy czynnik zależy od wierzchni i standardu wynajmowanych lokali, a drugi jest wynikową wierzchni, standardu lokalu i ilości zamieszkujących osób.

49 W 29 roku założono wpływy z tego tytułu na ziomie 4.. zł. Osiągnięto dochody w wysokości zł, tj. 99,28% prognozy rocznej. Jednocześnie wykonanie na w/w ziomie jest wyższe od ubiegłorocznego o kwotę prawie 2 mln zł. Na realizację dochodów na takim ziomie miały wpływ następujące czynniki: sukcesywna sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych, wzrastającej ilości najemców lokali, zarówno mieszkalnych jak i użytkowych zalegających z opłatami czynszowymi wynik m.in. trwającego kryzysu gosdarczego, i tak: utrzymanie zaległości czynszowych na wysokim ziomie ,95 zł, ale jednocześnie w trakcie 29 roku umorzono zaległości czynszowe w kwocie ,2 zł, z czego w zakresie lokali mieszkalnych została umorzona kwota ,16 zł, a lokali użytkowych ,9 zł i garaży ,5zł, rozłożenie na raty zaległości czynszowych na kwotę , zł, w tym w zakresie lokali mieszkalnych kwota ,19 zł, a lokali użytkowych ,81zł, w tym objętych mocą publiczną ,81zł. preferencyjna stawka czynszowa ustalona w wysokości kosztów zarządzania na ziomie 1,7 zł/m2 dla lokali, w których prowadzona jest działalność w niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, stowarzyszeń, związków zawodowych i organizacji słecznych (minimalna stawka ustalana w drodze stęwania przetargowego oscyluje w granicach 1 zł/m2) niska realizacja dochodów czynszowych z lokali socjalnych uzyskano dochody czynszowe z lokali socjalnych za 29 rok kształtują się na ziomie jedynie 36% należności przypisanych, Na uwagę zasługuje więc fakt, iż 29 rok jest kolejnym 28 roku, w którym tendencja wzrostowa się utrzymała, przy czym należy pamiętać, że kryzys gosdarczy miał przełożenie na realizację dochodów w omawianym okresie sprawozdawczym (wzrost zaległości czynszowych), tak więc realizacja na ziomie nad 99% założonego planu wpływów z czynszów jest bardzo zytywnym wynikiem. Na wzrost dochodów ma niewątpliwie przełożenie fakt, iż zgodnie z Zarządzeniem nr 793/ZN/7 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia r. w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu za 1 m2 wierzchni użytkowej lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Miejskiej Zabrze i mieszczeń tymczasowych oraz odszkodowania za zajmowanie lokalu mieszkalnego bez tytułu prawnego dokonano pierwszej od 24 roku dwyżki stawki bazowej czynszu o średnio 11,4% (cząwszy od 1 maja 28 roku), a w omawianym okresie (cząwszy od 1 kwietnia 29 roku) dokonano kolejnej dwyżki stawki bazowej czynszu średni o 1%. Kolejną dużą grupę dochodów stanowią dochody ze sprzedaży 29,78% dochodów z majątku, co daje wzrost udziału w dochodach z majątku o 8 p.p.. W 29 r. osiągnięto dochody ze sprzedaży nieruchomości i lokali w wysokości ,21 zł, tj. 77,36% założonej prognozy, co jednocześnie daje wzrost o nad 7,3 mln zł w stosunku do roku ubiegłego. rzeczowe oraz finansowe sprzedaży nieruchomości w omawianym okresie przedstawia się następująco: Tab. 32. Zestawienie sprzedanych nieruchomości w 29 roku Wyszczególnienie sprzedaż lokali mieszkalnych Wykonana ilość w 28 r. owana ilość w 29 Wykonana ilość 29 na 29 za 29 (%) wykonania 415 szt. 1 szt. 819 szt % 12 szt. 25 szt. 15 szt % 4 szt. 4 szt. 1 szt % 21 szt. 5 szt. 28 szt % sprzedaż nieruchomości zabudowanych 4 szt. 2 szt. 7 szt % sprzedaż nieruchomości gruntowych szt. 1 szt. 2 szt % % sprzedaż lokali użytkowych sprzedaż garaży, w tym uwłaszczenie sprzedaż nieruchomości niezabudowanych RAZEM wszystkich wyżej wymienionych zycji, za wyjątkiem sprzedaży lokali mieszkalnych, plasuje się niżej 1% prognozy rocznej. Należy jednak dkreślić, że każdy wyższy tytuł, za wyjątkiem sprzedaży garaży, w ramach omawianego źródła dochodów osiągnął wyższy ziom realizacji rzeczowej aniżeli w ubiegłym roku. Na uwagę zasługuje uzyskanie dużych wpływów z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych, gdzie wykonanie zakresu rzeczowego na ziomie 819 sztuk jest dwukrotnie wyższe od uzyskanego w roku ubiegłym. Znaczne wpływy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych w 29 roku za wysokim wolumenem przeprowadzonych transakcji wynikają ze wzrostu cen rynkowych nieruchomości lokalowych w analizowanym okresie.

50 Na niewykonanie założonego planu ogółem w zakresie sprzedaży nieruchomości miały wpływ następujące czynniki: niskie wykonanie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych na ziomie 46% założonego planu rocznego, co nominalnie daje brak w wysokości około 5,1 mln, który częściowo został kryty z nadplanowych wpływów ze sprzedaży lokali mieszkalnych. W 29 roku przygotowano do sprzedaży i zorganizowano 63 przetargi, w których wyłoniono 55 nabywców. Przygotowane i ogłoszone przetargi, które zakończyły się wynikiem negatywnym dotyczyły nieruchomości o znacznej wartości, takich jak: teren przy kolei GliwiceKatowice cena wywoławcza zł, 7 nieruchomości o łącznej wierzchni 1 ha 5446 m2, za łączną cenę wywoławczą zł, przeznaczenie na inny cel nieruchomości zabudowanej przy ul. Wolności 387 ok. 6. zł dochodów mniej aniżeli pierwotnie zaplanowano, mniejsza sprzedaż lokali użytkowych, jako konsekwencja wydłużenia procesu sprzedaży, co jest wynikiem rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego nr NP/II/911/94/163/9 z dnia r., w którym to zostały uchylone m.in. zasady sprzedaży lokali użytkowych. Powyższe dotyczy również zasad sprzedaży garaży przez Miasto, przesunięcie finalizacji sprzedaży niektórych nieruchomości na 21 r., których stęwania były prowadzone w omawianym okresie, spadek pytu na nieruchomości, co było chodną garszającej się sytuacji rynkowej w 29 roku, a co za tym idzie większość tencjalnych inwestorów w związku z trwającym kryzysem zawiesiło decyzje mające na celu nabycie nieruchomości. Należy dkreślić, iż realizacja wpływów z tytułu sprzedaży nieruchomości w 29 r. została wykonana na bardzo zadowalającym ziomie, tym bardziej iż analizowany okres konsumował skutki swolnienia gosdarczego, które to miało niewątpliwe przełożenie na wysokość pytu na rynku nieruchomości. Czynsze dzierżawne, wpływy z lokali użytkowych zajmujące trzecią zycję w strukturze dochodów z majątku na ziomie prawie 5% zostały wykonane na ziomie ,1 zł, tj. 84,63% planu rocznego. Wieczyste użytkowanie, to ostatni dochód w tej grupie, który w 29 roku nie osiągnął założonego planu rocznego, przy czym wykonanie w wysokości ,53 zł, tj. 93,5% prognozy rocznej jest wyższe od wpływów uzyskanych w ubiegłym roku o kwotę nad 181 tys, zł. Dochody z tytułu opłat rocznych za wieczyste użytkowanie gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Zabrze uzyskano od osób fizycznych na ziomie około 418 tys. zł oraz od osób prawnych w wysokości niecałych 1,4 mln zł. Na wpływy te składają się opłaty za rok bieżący oraz wpłaty zaległości z lat przednich. Wyższe wykonanie w równaniu do roku ubiegłego jest wynikiem aktywnie prowadzonej windykacji zaległości z tytułu opłat rocznych, przez wysyłanie wezwań do zapłaty oraz wszczynania stęwań sądowych, czego rezultatem, oprócz realizacji wysokich wpływów, jest zredukowanie łącznej kwoty zaległości z tytułu użytkowania wieczystego. Pozostałe źródła dochodów w tej kategorii zostały zrealizowane znacznie wyżej prognozy rocznej, a w szczególności: pierwsza opłata z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości wykonanie w wysokości ,25 zł, co stanowi 241,3% prognozy rocznej, jest wyższe o 193 tys. zł od wykonania ubiegłorocznego. Poziom wykonania jest chodną dużej ilości sprzedanych lokali wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziałów w gruncie oraz realizacją roszczeń z art. 211 ustawy o gosdarce nieruchomościami, przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności realizacja w wysokości ,66 zł, tj. 239,89% prognozy rocznej i jest to jednocześnie o nad 64 tys. więcej aniżeli w roku 28 wysoki stopień realizacji dochodów wynika z wpływu dużej ilości wniosków o przekształcenie prawa oraz intensyfikacji działań zmierzających do realizacji jak największej ilości przedłożonych wniosków. Wyższy ziom dochodów jest wynikiem zakończenia w roku 29 spraw, gdzie przeprowadzono waloryzację wysokości opłat jednorazowych Odsetki zł zł zł Dochody osiągnięte w 29 roku z tytułu odsetek to kwota ,28 zł, co daje 94,63% prognozy rocznej. Tab. 33 Zestawienie dochodów uzyskanych z tytułu odsetek w 29 roku

51 Wyszczególnienie plan wykonanie % struktura wykonania odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych ,89% 47,2% odsetki od nieterminowo regulowanych należności objętych ordynacją datkową ,72% 41,94% ,92% 1,85% ,63% 1% odsetki od nieterminowo regulowanych należności RAZEM Wzrost w stosunku do prognozy rocznej odnotowano w zakresie odsetek od nieterminowo regulowanych należności objętych ordynacja datkową. na ziomie zł, tj. 178,72% prognozy rocznej, daje nominalnie wyższe dochody o kwotę zł. Wykres nr 27. Realizacja odsetek od nieterminowo regulowanych należności objętych ordynacją datkową w latach 2729 Struktura wpłat przedstawia się następująco: odsetki dotyczące osób prawnych ,91 zł, tj. 189% prognozy rocznej, odsetki dotyczące osób fizycznych ,11 zł, tj. 191,16% prognozy rocznej, oraz wpływy z tytułu nieterminowych wpłat z różnych rozliczeń w kwocie ,12 zł dochód z tego tytułu jest wynikiem realizacji ugody zawartej między Kompanią Węglową S.A. a Ministrem Ochrony Środowiska, odsetki wynikające z rozliczeń z Urzędami Skarbowymi ,7 zł. Tak wysokie dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat wynikają z faktu, iż datnicy dokonywali wpłaty na czet zaległości datkowych. Znaczna spłata zaległości wynika w szczególności ze skutecznej windykacji i egzekucji administracyjnej oraz djętych decyzji Prezydenta Miasta Zabrze w zakresie rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności datku wraz z odsetkami. Na wysokim ziomie zostały również wykonane zostałe odsetki od nieterminowo regulowanych należności w wysokości ,41 zł, tj. 151,92% założonej prognozy na 29 rok. Zdecydowanie niższe niż prognozowano osiągnięto dochody z tytułu odsetek na rachunkach bankowych gminy na ziomie ,3 zł, tj. 62,89% dwyższonej prognozy rocznej, co nominalnie daje zmniejszenie o 1,8 mln zł. Wykres nr 28. Realizacja dochodów odsetkowych w latach 2729

52 Omawiane dochody są prawie o łowę niższe od środków uzyskanych z tego źródła w ubiegłym roku. Wykres nr 29. Struktura dochodów z tytułu odsetek od środków finansowych w roku 29 Największy udział w strukturze osiągniętych dochodów z tego źródła stanowią odsetki uzyskane z lokat bo aż 76,5%. Gmina siada bardzo korzystne, bezkosztowe, umowy na lokowanie wolnych środków finansowych, zawarte z 8 bankami, co w konsekwencji dnosi konkurencyjność a tym samym wpływa na uzyskiwanie wyższych kwotowań w trakcie negocjacji, a co za tym idzie przekłada się na osiągane z lokat wysokie dochody odsetkowe. Dodatkowo na uzyskane dochody z tytułu odsetek wpływ ma forma funkcjonowania rachunku dstawowego legająca na konsolidacji sald na koniec każdego dnia wszystkich rachunków Gminy Zabrze, gdzie stawka oprocentowania środków oparta na WIBID jest znacznie atrakcyjniejsza, aniżeli na tywych rachunkach dstawowych. Powyższe zytywne uwarunkowania realizacji tego źródła dochodów nie zrównoważyły negatywnego wpływu swolnienia gosdarczego w okresie sprawozdawczym, czego wynikiem były m.in. decyzje Rady Polityki Pieniężnej aby budzić gosdarkę przez wielokrotne obniżenie stóp procentowych, co oczywiście skutkowało niższym oprocentowaniem lokat. Dodatkowo sytuacja dochodowa miasta była zdecydowanie gorsza aniżeli w roku przednim. Kryzys na międzynarodowych rynkach finansowych sprawił, że zmieniła się także sytuacja na lskim rynku bankowym. Klienci zaczęli tracić zaufanie do instytucji, w których do tej ry lokowali swoje nadwyżki. Miasto Zabrze chcąc jednocześnie mnażać dochody z odsetek oraz odwiednio zabezpieczyć swoje środki zaczęło stosować bardziej restrykcyjną procedurę wyboru banku, w którym dokonywano lokat. Brano zatem d uwagę wskaźniki finansowe świadczące o sytuacji ekonomicznej banku, do którego przekazywano miejskie pieniądze w dezyt. Reasumując na niższe wykonanie dochodów z tego tytułu wpływ miały następujące czynniki: niższa płynność finansowa, wynikająca z m.in. z wysokiej realizacji wydatków majątkowych, a co za tym idzie siadanie mniejszych czasowo wolnych środków na rachunkach bankowych Gminy,

53 obniżenie przez Radę Polityki Pieniężnej w 29 roku czterokrotnie stóp dezytowych, tj.: , , , , W trakcie 29 r. średni ziom stopy WIBID O/N wyniósł 2,87% (analogicznie w roku ubiegłym wyniósł 5,49%), a maksymalnie osiągnął on 5,71% (w 28 r. 6,69%). Tak wysokie różnice świadczą o znacznym spadku pytu na pieniądz w 29 r. (średnie oprocentowanie lokat Gminy w 29 roku 6,8%), prefinansowanie realizacji inwestycji DTŚ w I półroczu 29 r. przeznaczono środki w wysokości zł. Biorąc d uwagę, że kwota ta nie była lokowana Gmina nie uzyskała dochodów z tego tytułu w wysokości ,13 zł. Mimo tego, czyniono wszelkie starania aby dochody te były planowo realizowane i dlatego zawarto kolejne umowy na lokowanie wolnych środków, co w konsekwencji dniosło konkurencyjność, a więc winno przełożyć się na uzyskiwanie wyższych kwotowań w trakcie negocjacji, i tym samym na osiągane z lokat dochody odsetkowe Środki otrzymywane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu UE zł zł zł Dochody zyskane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu z Unii Europejskiej w 29 roku zamknęły się kwotą ,97 zł, tj. 15,35% planu rocznego. Dochody z tego źródła stanowią 15% dochodów ogółem wykonanych w 29 r. i są jednocześnie wyższe o ,91 zł od dochodów uzyskanych w roku ubiegłym. Wykres nr 3. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów dofinansowanych ze środków unijnych w latach 2729 W grupie tej znajdują się środki na realizację niżej wymienionych projektów: Poprawa gosdarki wodnościekowej na terenie Gminy Zabrze dofinansowanie z Funduszu Spójności wykonanie na ziomie 15,97% prognozy rocznej tj. w wysokości zł, jest to jednocześnie o zł więcej aniżeli w roku ubiegłym, w tym dotacja jest o zł wyższa a odsetki o kwotę zł. Na wartość otrzymanych środków składają się: Dotacja z Funduszu Spójności Odsetki od Funduszu Spójności RAZEM: Tak wysokie wpływy są chodną faktu, iż w/w projekt wkracza w końcową fazę realizacji rzeczowej oraz finansowej. Poza w/w dochodami związanymi z realizacja przedmiotowego projektu Gmina Zabrze zaciągnęła

54 w 29 roku życzkę inwestycyjną oraz płatnicza w NFOŚiGW, szczegółowe dane zostały zaprezentowane w części dotyczącej zobowiązań niniejszego sprawozdania. Reintegracja, aktywność, praca dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Słecznego program na rzecz integracji słeczno zawodowej realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wykonanie wyniosło ,43 zł, co stanowi 1% zakładanej prognozy rocznej, jest to jednocześnie 237% wykonania dochodów z tego źródła w 28 roku. W ramach wyższych dochodów kwota ,43 zł stanowi refundację za 28 rok, w którym Miasto prefinansowało wydatki na ten projekt. Należy również wsmnieć, iż w 29 roku Miasto nownie prefinansowało wydatki związane z realizacje tego projektu na ziomie około 578 tys. zł. Na wartość otrzymanych dochodów składają się: Środki z Europejskiego Funduszu Słecznego program na rzecz integracji słecznozawodowej "Reintegracja, aktywność, praca Środki z Budżetu Państwa program na rzecz integracji słecznozawodowej "Reintegracja, aktywność, praca" RAZEM: Usprawnienie łączeń drogowych na DK4 (88) w obrębie Gminy Zabrze dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (SPOT). refundacja wydatków niesionych przez Gminę Zabrze w 27 roku zrealizowano dochody w 29 roku na ziomie ,8 zł co stanowi 1% zakładanej prognozy rocznej. Klucz do sukcesu dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Słecznego program na rzecz zatrudnienia realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy wykonanie wyniosło zł co stanowi 99,56% zakładanej prognozy rocznej i jest to jednocześnie o kwotę zł. Na wartość otrzymanych dochodów składają się: Dotacja z Europejskiego Funduszu Słecznego Klucz do sukcesu RAZEM: Dolina kreatywna dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Słecznego wykonanie wyniosło zł co stanowi 49% zakładanej prognozy rocznej. Na wartość otrzymanych dochodów składają się: Środki z Europejskiego Funduszu Słecznego Środki z Budżetu Państwa RAZEM: W 29 roku Gmina prefinansowawała ze środków własnych wydatki na realizacje w/w projektu na kwotę zł, zwrot środków nastąpił w lutym 21 roku. Niewykonanie planu dochodów jest chodną mniejszego wykonania wydatków, co wynikało z małego zainteresowania młodzieży obozem socjoterapeutycznym oraz braku chętnych na zajęcia wakacyjne i wycieczki w trakcie roku szkolnego. W związku z wyższym djęto dodatkowe działania promocyjne i rekrutacyjne. Eurostypendium drogą do dyplomu dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Słecznego uzyskano dochody w wysokości ,4 zł co stanowi 99,1% zakładanej prognozy rocznej. Na wartość otrzymanych dochodów składają się: Środki z Europejskiego Funduszu Słecznego Środki z Budżetu Państwa RAZEM: Zabrze Hamburg dwa miasta przemysłowe dobieństwa i różnice środki z Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży wykonanie wyniosło 2.58, zł co stanowi 1% zakładanej prognozy rocznej. Na wartość otrzymanych dochodów składają się: Środki z Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży 2 58 RAZEM: 2 58

55 Nauka drogą do sukcesu na Śląsku dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Słecznego wykonanie wyniosło , zł co stanowi 54,4% zakładanej prognozy rocznej. Powodem nie wykorzystania zaplanowanej puli środków finansowych na wypłatę stypendium były następujące przyczyny: 2 uczniów zrezygnowało z udziału w projekcie, 2 opiekunów dydaktycznych nie wzięło udziału w programie z uwagi na wyżej wsmnianą rezygnację uczniów, kilku stypendystów, otrzymało wsparcie stypendialne w niższej wysokości od założonej w budżecie, stypendyści, którzy przystęwali do egzaminów maturalnych otrzymali stypendium tylko za okres 9 mcy, weryfikacji semestralnej (średnia ocen + udział w olimpiadach, konkursach na szczeblu co najmniej wojewódzkim) część stypendystów nie kwalifikowała się do dalszego otrzymywania wsparcia stypendialnego. Na wartość otrzymanych dochodów składają się: Środki z Europejskiego Funduszu Słecznego Środki z Budżetu Państwa Środki z Urzędu Marszałkowskiego 587 RAZEM: Program Unii Europejskiej Comenius wykonanie na ziomie zł, tj. 15,78% prognozy rocznej, w ramach w/w kwoty Miasto uzyskało środki na bieżącą realizacje projektów jak i zwrot środków, które były prefinansowane (2%). Urbact II Conet dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wykonanie 29 roku wyniosło zł. "Utworzenie mapy akustycznej miasta Zabrze wraz z systemem do jej aktualizacji, zarządzania i udostępniania" dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Na dzień r. wykonanie wyniosło zł, przy planowanych wpływach w wysokości zł przesunięcie terminu na 21 r. Zaznaczenia wymaga fakt, iż jest to kolejny rok bardzo wysokiej realizacji środków z budżetu Unii Europejskiej. Ponadto Gmina wygrała szereg konkursów o środki unijne, z czego część dotyczy projektów w ramach których miasto prefinansowało środki unijne środki te zostały zaplanowane w budżecie na 21 rok. Poniżej zaprezentowano wybrane projekty: Lp. Nazwa projektu Kwota (w mln zł) 1 Adaptacja budynku przy ul. Roosevelta 32 w Zabrzu na trzeby Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w Gliwicach 6,6 2 Adaptacja budynku biblioteki Donnersmarcków dla trzeb Filharmonii Zabrzańskiej 5,5 3 Utworzenie bazy dydaktyczno srtowej Wydziału AWF. Przebudowa części mieszczeń Hali Srtowej Pogoń przy ul. Wolności 46 w Zabrzu na trzeby AWF 3,9 4 Adaptacja przemysłowych budynków gminy Zabrze na trzeby Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego 3,6 5 Przebudowa budynku Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu 2,8 6 Przebudowa sceny i widowni Teatru Nowego w Zabrzu 2, 7 Przebudowa boiska piłkarskiego na terenie GKS Walka Makoszowy w Zabrzu 2, 8 Przebudowa i modernizacja Szpitala Rejonowego w Zabrzu 3,9 9 Utworzenie mapy akustycznej Miasta Zabrze wraz z systemem aktualizacji, zarządzania i udostępniania OGÓŁEM,1 3, Pozostałe dochody własne W ramach tej kategorii dochodów większość została wykonana na ziomie założonej prognozy rocznej i wyróżniamy tu: środki z mocy finansowej miast w wysokości ogółem zł, w tym na realizację DTŚ zł, na projekt Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej kwotę 1 mln zł oraz na budowę kompleksu srtowego w ramach programu Moje Boisko Orlik zł, wpływy z różnych dochodów zwrot niezrealizowanej części wydatków niewygasających zł, tj. 11,88% prognozy rocznej, co daje wzrost w stosunku do roku ubiegłego o zł,

56 realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonanie w wysokości zł, tj. 18,4% prognozy rocznej, jest to jednocześnie więcej o około 498 tys. zł aniżeli w analogicznym okresie roku ubiegłego uzyskiwane dochody stanowią wynagrodzenie za osiągnięte dochody budżetu państwa, które zgodnie z przepisami prawa zostały zlecone do realizacji na szczeblu samorządowym, największy udział w tej grupie stanowią dochody związane z gosdarką nieruchomościami Skarbu Państwa, gdzie realizacja w omawianym okresie wyniosła 1,6 mln zł, tj. 19,86% założonego planu. W ramach tej grupy wyróżniamy także dochody ze zwrotu dłużnika lub wierzyciela alimentacyjnego należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego wykonanie na ziomie nad 366 tys. zł, tj. 11,59% planu rocznego, rekompensaty za utracone dochody (PFRON) osiągnięte dochody w wysokości zł, tj. 23,26% prognozy tak wysoki ziom wykonania jest konsekwencją otrzymania za standardowymi zwrotami z PFRON, środków w wysokości zł, (rekompensata utraconych dochodów za 25 to kwota zł oraz odsetki w wysokości , zł), co wynika z faktu, iż Wyrokiem z dnia 3 kwietnia 29r. sygn. akt U 2/8 Trybunał Konstytucyjny orzekł niezgodność 5 ust. 1 rozrządzenia Ministra Gosdarki, Pracy i Polityki Słecznej z dnia 29 sierpnia 23 r. w sprawie szczegółowych zasad obliczania i trybu przekazywania gminom dotacji celowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Prezydent Miasta Zabrze wystąpiła z wnioskiem o zwrot utraconych dochodów za 25 rok z tytułu datku od nieruchomości. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych decyzją o numerze WF/111w/29 z dnia r. stanowił dokonać zwrotu I transzy oraz wypłacić należność II transzy wraz z należnymi odsetkami, kary pieniężne i grzywny realizacja w 29 roku na ziomie zł, tj. 168,29% planu rocznego w ramach tej grupy 75% stanowią dochody uzyskane z mandatów przez Straż Miejską na ziomie zł, tj. w wysokości 125,89% planu, co daje wpływy o 393 tys. zł wyższe aniżeli w roku ubiegłym, zwrot nadmiernie branych dotacji wykonanie na ziomie zł, tj. 1% planu w 29 roku do budżetu wpłynęły środki z tytułu nadmiernie przekazanej dotacji na rzecz Komunikacyjnego Związku Komunikacyjnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego oraz Policji odwiednio w wysokości zł oraz zł, 2,5% odpisu dotyczącego kosztu obsługi zadań realizowanych przez samorząd z PFRON wykonanie w wysokości zł, 66,87% planu rocznego, zostałe w wysokości ogółem zł, tj. 256% prognozy rocznej, w tym: środki z Narodowego Centrum Kultury na program "Śpiewająca Polska" wykonanie na ziomie założonej prognozy tj. w wysokości zł, wpływy z tytułu refundacji kosztów niesionych za zmianę dokumentacji technicznej dzielnicy Pawłów w wysokości zł, Środki ze Śląskiej Organizacji Turystycznej na wydanie folderu miejskiego "Zabrze miasto turystyki przemysłowej" zł, wpływy z wpłat gmin i wiatów za korzystanie z Izby Wytrzeźwień 3.4 zł Udziały w datkach PIT i CIT dochodów z tytułu udziału miasta w datkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosło ,42 zł, co stanowi 16% uzyskanych w 29 roku dochodów przez miasto. Analogiczny wskaźnik w 28 r. wyniósł 24%, co daje spadek o 8 p.p. przede wszystkim w związku z uzyskaniem dużych wpływów z funduszy unijnych oraz dotacją na DTŚ, jak również spadkiem wpływów z tego tytułu w 29 r. Jednocześnie jest to 98,31% prognozy rocznej, co nominalnie daje stratę w wysokości 2,2 mln zł. Dochody z tego tytułu są niższe od uzyskanych w roku ubiegłym o kwotę 17,3 mln zł. Struktura tego źródła dochodów w latach 2729 przedstawia się następująco. WYSZCZEGÓLNIENIE DOCHODY OGÓŁEM , , ,48 DOCHODY BIEŻĄCE , , ,77 UDZIAŁY W PODATKACH , , ,42 STRUKTURA % W DOCHODACH OGÓŁEM 25,95% 24,8% 15,76% STRUKTURA % W DOCHODACH BIEŻĄCYCH 29,2% 28,13% 24,64%

57 Dla równania, niżej przedstawiam jak kształtowała się sytuacja w analogicznym okresie w latach przednich: Tab. 34 Realizacja dochodów z tytułu udziałów w datku dochodowym (PIT i CIT) w latach PIT Gmina , , , PIT Powiat , , , CIT Powiat , , ,9 CIT Gmina , , ,33 Wykres nr 31. Wpływy z datku dochodowego od osób fizycznych i prawnych w latach 2729 Wpływy z tytułu udziałów w datkach stanowiących dochody budżetu państwa tj. w datku dochodowym od osób fizycznych i prawnych w 29 r. osiągnęły znacznie niższy ziom aniżeli w roku ubiegłym, a ich realizacja jest nawet niższa od wpływów z 27 roku. Tab. 35 Realizacja dochodów z tytułu udziałów w datku dochodowym PIT i CIT w 29 roku Wyszczególnienie 29 Struktura Podatek dochodowy od osób fizycznych Gmina , 73,52% Podatek dochodowy od osób fizycznych Powiat , 2,52% Podatek dochodowy od osób prawnych Powiat ,9 4,93% Podatek dochodowy od osób prawnych Gmina ,33 1,3% ,42 1% RAZEM W 29 roku dochód z tytułu udziału w datku dochodowym od osób fizycznych wyniósł zł i był niższy w stosunku do roku 28 o kwotę 16,6 mln zł. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) , , , 9,29% 11,97% Wzrost / spadek w stosunku do roku przedniego W 29 roku dochód z tytułu udziału w datku dochodowym od osób prawnych wyniósł ,42 zł i był niższy w stosunku do roku 28 o kwotę 791 tys. zł,. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Wzrost / spadek w stosunku do roku przedniego , , ,42 47,58% 9,32% Na uzyskane wielkości wpływ mają w szczególności niżej wymienione czynniki, na które miasta nie miało wpływu:

58 zmiana stawek w datku dochodowym oraz wprowadzona ulga prorodzinna zła prognoza Ministerstwa Finansów, globalny kryzys gosdarczy. Od stycznia 29 roku zaczęły obowiązywać nowe stawki w datku dochodowym od osób fizycznych (PIT) w wysokości 18% i 32%. I tak, od dochodu w wysokości nieprzekraczającej kwoty zł datnik jest zobowiązany uiszczać datek według niższej stawki datkowej 18%, natomiast jej przekroczeniu według stawki 32%. Celem wprowadzenia w/w zmiany było osiągniecie wymiernych skutków w zakresie zwiększenia dochodów rozrządzalnych przez gosdarstwa domowe, co w konsekwencji przyczynić się winno do wzrostu konsumpcji, a następnie doprowadzić do wzrostu przychodów z tytułu datków średnich. Ponadto, wsmnieć należy o wprowadzonej już w 28 roku tzw. uldze na dzieci. Zarówno, koszt wprowadzenia tejże ulgi, jak i zmian w skali datkowej noszą głównie miasta, nieważ to w nich są największe skupiska datników datku dochodowego od osób fizycznych. Tym samym wprowadzone zmiany są najbardziej odczuwalne w tych miejscach. Reasumując, można stwierdzić, iż wprowadzone zmiany przynoszą korzyści dla gosdarstw domowych, jednakże dla jednostek samorządu terytorialnego mają one negatywne skutki. Ponadto na uwagę zasługuje fakt, iż jak wsmniano we wcześniejszej części sprawozdania, Ministerstwo Finansów nie opracowało planu zrekompensowania jednostkom samorządu utraconych w ten ssób dochodów. Następną przyczyną tak niskiego wykonania zakładanego planu dochodów z tytułu udziału w datkach dochodowych jest zdecydowanie utrzymujący się już od końca 28 roku kryzys gosdarczy, a co za tym idzie towarzyszące mu zjawiska takie jak wzrost bezrobocia czy spadek płac. Przedstawiona sytuacja znalazła odzwierciedlenie w niższych niż planowano wpływach datkowych do budżetu. Uzyskane w 29 roku wpływy są jednocześnie znacznie niższe aniżeli dochody uzyskane z tego tytułu w latach Wpływy z tytułu udziału w datkach dochodowych na przestrzeni ostatnich lat charakteryzowały się tendencją wzrostową. Według danych ze sprawozdań za lata 2528, dochody z tego tytułu konsekwentnie rosły. Wpływ na taki stan rzeczy miał w głównej mierze wzrost gosdarczy, a co za tym idzie również wzrost płac w ubiegłych latach. Tak znaczny spadek dochodów datkowych w 29 roku, jako konsekwencja przede wszystkim zmian ustawowych, miał bardzo negatywne przełożenie na realizację budżetu w omawianym okresie sprawozdawczym. Miasto będzie musiało w kolejnych latach odbudować to źródło dochodów i wrócić na ścieżkę wzrostu, a w kolejnych okresach utrzymanie wysokiego tempa wydatków będzie musiało kryć z innych dochodów miasta. Na uwagę zasługuje fakt, iż w związku nowelizacją budżetu państwa, Ministerstwo Finansów informowało, iż prognozowana kwota wpływów z datku dochodowego od osób fizycznych stanowiąca dstawę do naliczania udziałów jednostek samorządu terytorialnego będzie niższa o 14,5% od kwoty prognozowanej przy uchwalaniu budżetu. Tab. 36 Korekta dochodów z tytułu udziałów w datku dochodowym PIT i CIT w 29 roku Wyszczególnienie GMINA 27 wysokość udziału POWIAT ,22% 36,49% 36,72% 1,25% 1,25% 1,25% mniejszony MF Różnica planu obowiązującego Różnica wg planu MF obowiązujący wg MF Z wyżej przedstawionych danych wynika, iż korekta budżetu miasta Zabrze, wynikająca z niższej realizacji udziałów w PIT winna, według danych Ministerstwa Finansów, oscylować na ziomie 221 mln zł. Na dstawie szacunków własnych ostatecznie zmniejszono plan budżetu Miasta o kwotę 12,4 mln zł, co przy jego niewykonaniu na ziomie około 1,9 mln zł daje kwotę 14,3 mln zł, czyli uzyskano o 6,7 mln więcej niż prognozowało Ministerstwo Finansów. Niższe wykonanie dochodów z tytułu udziału w datku dochodowym od osób prawnych jest konsekwencją swolnienia gosdarczego w 29 r. Należy jednak dkreślić, iż ziom uzyskanych dochodów z tytułu CIT w 29 roku w świetle opisanych wyżej czynników niezależnych od Miasta jest na zadowalającym ziomie. przedmiotowych dochodów na przestrzeni trzech ostatnich lat kształtowało się następująco: Tab. 37 Porównanie dochodów uzyskanych z PIT i CIT w latach Wyszczególnienie

59 Podatek dochodowy od osób fizycznych Gmina Podatek dochodowy od osób fizycznych Powiat Podatek dochodowy od osób prawnych Powiat , , Ministerstwa Finansów , , , , , , , , , % wykonania w stosunku do planu Ministerstwa Finansów 18,12% 11,91% 9,9% % wykonania w stosunku do planu 17,28% 15,97% 98,44% Ministerstwa Finansów , , , , , , % wykonania w stosunku do planu Ministerstwa Finansów 18,12% 11,91% 9,9% % wykonania w stosunku do planu 11,7% 15,96% 98,44% , , ,9 268,16% 15,63% 95,83% , , ,33 279,83% 18,93% 98,56% % wykonania Podatek dochodowy od osób prawnych Gmina % wykonania Subwencje z budżetu państwa dochodów z tytułu subwencji wyniosło w 29 roku zł, co stanowi 21,1% ogółem dochodów uzyskanych przez miasto. Wykres nr 32. Realizacja dochodów z subwencji w latach 2729 Tab. 38 Porównanie wysokości subwencji otrzymanych przez Miasto Zabrze w latach 2729 Wyszczególnienie wzrost / wzrost / spadekw spadekw stosunku do stosunku do roku roku ubiegłego ubiegłego Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin Część oświatowa subwencji ogólnej dla wiatów ,12% ,12% ,17% Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin uzależniona od wydatków na moc słeczną i wypłatę dodatków mieszkaniowych ,28% Część równoważąca subwencji ogólnej dla wiatów dzielona między wiaty w związku ze zmianą finansowania zadań z zakresu mocy słecznej oraz zróżnicowaniem sieci dróg wiatowych ,47% ,92% ,67% ,96% Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin kwota dstawowa otrzymują gminy o niskim wskaźniku dochodów datkowych na jednego mieszkańca Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla wiatów kwota uzupełniająca przeznaczona jest dla wiatów o wysokim ziomie bezrobocia Uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na Drogową Trasę Średnicową Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego RAZEM: 8,88% dochodów z tytułu subwencji na wskazanym wyżej ziomie daje wzrost w stosunku do roku ubiegłego o kwotę zł, przy czym wyłączając uzupełnienie subwencji z przeznaczeniem na DTŚ daje to spadek o zł.

60 Tab. 39 Wysokość subwencji otrzymanych przez Miasto Zabrze w latach 2729 Wyszczególnienie 27 Oświatowa Wyrównawcza kwota dstawowa Równoważąca DTŚ Uzupełnienie subwencji ogólnej Wykres nr 33. Realizacja dochodów z tytułu subwencji w latach 2729 Największy udział w subwencjach mają subwencje oświatowe tj. gminna i wiatowa, których razem w 29 roku otrzymano zł, a to oznacza wzrost w równaniu z rokiem ubiegłym o kwotę zł. Powyższe wskazuje na wzrost dynamiki wpływów z tytułu subwencji w 29 roku, przy czym wyższe środki uzyskane przez Miasto z tego tytułu są wynikiem częściowej rekompensaty dwyżek dla nauczycieli. Należy zaznaczyć, że w 29 roku znacznie wzrosły wydatki na oświatę, co wynika przede wszystkim ze wsmnianej wyżej regulacji wynagrodzeń dla nauczycieli (około 6,7% w skali roku), który został sfinansowany, oprócz dochodów z subwencji, głównie ze środków własnych Miasta. Miasto zmuszone było dopłacić do w/w zadań w 29 roku kwotę 69,3 mln zł, w tym w szczególności na przedszkola, inwestycje i zostałe wydatki oświatowe. Tab. 4 Zestawienie wydatków z sektora oświaty finansowanych ze środków własnych miasta w latach wzrost/spadek % w stosunku do roku ubiegłego wzrost/spadek % w stosunku do roku ubiegłego 4 5 (3:2) 6 (4:3) WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM, W TYM: , , ,69 34,63% PRZEDSZKOLA , , ,37 17,87% 1,75% , , ,16 94,51% 16,35% , , ,85 42,27% 4,1% INWESTYCJE OGÓŁEM: 8,32% Ponadto Miasto odnotowano zdecydowanie niższe wpływy z tytułu subwencji wyrównawczej zarówno w części gminnej jak i wiatowej, których wysokość uzależniona jest odwiednio od dochodów datkowych osiągniętych w gminie na jednego mieszkańca oraz od stopy bezrobocia w wiecie (mniejsze planowane dochody w 29 roku w równaniu z rokiem ubiegłym odwiednio o kwotę prawie 8 mln zł i 2 tys. zł). Znacznie mniejsze są również środki z subwencji równoważącej w części gminnej (o 116 tys. zł) Dotacje celowe otrzymane na dstawie rozumień między j.s.t. W budżecie miasta na rok 29 zaplanowano dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego w łącznej wysokości 71.1 zł. Na mocy uregulowań wynikających m.in. z ustaw o samorządzie gminnym i wiatowym, przepisów o mocy słecznej oraz o systemie oświaty inne jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z zawartymi rozumieniami przekazały w 29 roku dotacje celowe w łącznej kwocie ,89 zł. Środki te stanowiły udział w kosztach realizacji wierzonych Miastu zadań. Kwota przekazana na w/w zadania była wyższa

61 o kwotę 96 tys. zł w równaniu z rokiem ubiegłym, a wykonanie roku 29 było wyższe aniżeli zakładany plan o 12,37%. Wykres nr 34. Realizacja dotacji na dstawie rozumień z j.s.t. w latach 2729 Największa grupę wśród tych dochodów stanowią, jak wskazano wyżej środki przeznaczone na moc słeczną oraz oświatę, a w szczególności na: utrzymanie dzieci z innych miast w rodzinach zastępczych ,83 zł, utrzymanie dzieci z innych miast w placówkach opiekuńczowychowawczych ,6 zł, uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Zabrze ,2 zł, refundację kosztów opłacenia pedagoga uczącego religii innego wyznania uczniów szkół dstawowych z innych gmin na terenie Miasta Zabrze 19.96,48 zł, uczęszczanie w zajęciach rehabilitacyjnych prowadzonych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej na terenie Gminy Zabrze zł. Jednocześnie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego dobnie jak w latach ubiegłych Miasto otrzymało dotacje na niżej wymienione zadania: w ramach Festiwalu Dramaturgii Współczesnej Rzeczywistość przedstawiona 3. zł, Konkurs Haftu i Rękodzieła Artystycznego Wielkanocne Zwyczaje pn."zajączkowe Haftowanie" zł, w ramach Śląskich Warsztatów Tańca Nowoczesnego i Ulicznego w Zabrzu "(Nie)Łam się" 6. zł, Regionalny Konkurs Fotograficzny pn. "Przeniknięci Tańcem" 2.5 zł Dotacje na zadania własne gminy i wiatu Dotacje celowe z budżetu państwa są kolejną grupą dochodów budżetu miasta dochodach własnych, udziałach w datkach i subwencjach. Kwoty planowanych dotacji celowych (jako tzw. bezśrednich transferów z budżetu państwa) przyjęte były w 29 roku w kwotach wynikających z informacji dawanych przez organy administracji rządowej. Dotacje celowe z budżetu państwa są dochodami przypisanymi do konkretnego celu jaki należy nimi sfinansować. W formie dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych gminy i wiatu, Miasto uzyskało w analizowanym okresie sprawozdawczym dochody w łącznej wysokości ,75 zł stanowiące 16,49% zrealizowanych dochodów ogółem w 29 roku, z czego na zadania gminne przypadła kwota zł, a na wiatowe kwota zł. Jest to wzrost w stosunku do roku przedniego o kwotę zł, przy jednoczesnym wzroście udziału w strukturze dochodów wykonanych ogółem aż o 13 p.p.. Tak wysoki ziom wykonania dochodów z tego tytułu jest wynikiem otrzymania w 29 roku dotacji przeznaczonej na realizację Drogowej Trasy Średnicowej w wysokości nad 116 mln zł, tj. na ziomie 86% ogółem dochodów z dotacji na zadania własne. Wykres nr 35. Realizacja dotacji na zadania własne gminy i wiatu w latach 2729

62 Dla dokonania właściwego równania osiągniętych dochodów w tej kategorii niżej przedstawiono skorygowane dane dotyczące uzyskanych dotacji na zadania gminne i wiatowe w latach Zgodnie z wyższym z dochodów osiągniętych w 29 roku wyłączono środki przeznaczone na Drogową Trasę średnicową oraz dotację na przebudowę na rondo istniejącego skrzyżowania ul. Korfantego i ul. Gdańskiej wysokości zł, natomiast z dochodów 28 roku wyłączono środki przeznaczone na dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników na ziomie zł, które cząwszy od 29 roku są realizowane zabudżetowo. Tab. 41 Porównanie otrzymanych dotacji na zadania własne w latach r. 29 r. różnica Zasiłki i moc w naturze Wyszczególnienie , , ,82 Posiłek dla trzebujących , , , Domy Pomocy Słecznej , , ,37 Dotacja dla MOPR, w tym dodatek dla pracownika socjalnego , , 4 493, Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym , , ,3 Zadania w zakresie oświaty , , , Dotacja na budowę boisk srtowych w ramach programu Orlik Środki dla Poradni PsychologicznoPedagogicznej , ,97 Dofinansowanie zadań wynikających z Krajowego Programu Zwalczania i Zabiegania Handlowi Ludźmi , , , , ,37 Standaryzacja placówki opiekuńczowychowawcze Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby bierające niektóre świadczenia z mocy słecznej Razem Dochody z tytułu dotacji na zadania własne w omawianym okresie sprawozdawczym zostały wykonane na ziomie zbliżonym do ubiegłorocznego, przy czym różnica wynosi 16 tys. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż od 29 roku do zadań własnych gminy przeszło z zadań zleconych z zakresu administracji wypłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby bierające niektóre świadczenia z mocy słecznej (środki na ziomie 12 tys. zł) oraz zasiłków i mocy w naturze wraz z składkami na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Powyższe ma wpływ na zwiększenie środków z dotacji przeznaczonych na dofinansowanie zadań własnych, przy jednoczesnym zmniejszeniu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Dofinansowanie zadań gminnych w 29 r. Miasto ostatecznie zamknęło się kwotą ,48 zł, co daje wskaźnik wykonania na ziomie 98%, analogiczny wskaźnik wykonania w roku ubiegłym wyniósł jedynie 82%. Prawie wszystkie zycje w kategorii osiągnęły założony plan roczny, a zwroty niewykorzystanych dotacji dotyczyły jedynie: mocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zwrot na ziomie 213 tys. zł wpływ mniejszej ilości wniosków o moc materialną aniżeli wskazywałaby na to liczba uprawnionych, wyprawek szkolnych zwrot na ziomie 21.9 zł, zasiłków i mocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwrot dotacji w wysokości 7.62 zł, środków na przebudowę na rondo istniejącego skrzyżowania ul. Korfantego i ul. Gdańskiej zwrot dotacji w wysokości zł, komisje kwalifikacyjne zwrot na ziomie 1.51 zł.

63 Natomiast dotacje ogółem na zadania wiatowe w wysokości , 27 (bez DTŚ na ziomie ,27 zł) zostały wykorzystane w 99,98% Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Dochody otrzymane na zadania zlecone ustawami a realizowane przez gminę i wiat wyniosły ,21 zł. Daje to wzrost w stosunku do roku przedniego o nad 94 tys. zł, przy czym w części gminnej odnotowano spadek o około 83 tys. zł, a w części wiatowej wzrost przekazanych środków o kwotę 988 tys. zł. Wykres nr 36. Realizacja dotacji na zadania zlecone gminy i wiatu w latach 2729 Spadek dotacji na zadania zlecone Gminie wynikał przede wszystkim ze zmniejszenia środków przeznaczonych na moc słeczną o kwotę 243 tys. zł, co jest wynikową w szczególności zmniejszenia środków na zasiłki, moc w naturze i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 1,4 mln zł oraz zwiększenia dotacji na świadczenia rodzinne o kwotę 1,3 mln zł. Dodać należy, iż w omawianym okresie Gmina otrzymała, dobnie jak w roku ubiegłym, znaczne środki na realizację programów na rzecz słeczności romskiej w wysokości około 199 tys. zł. Zdecydowanie większe środki na realizację przez wiat zadań zleconych otrzymano w 29 roku w szczególności na: składki na ubezpieczenia zdrowotne wzrost o kwotę ,47 zł, co wynika m.in. ze wzrostu składki z 48,45 zł w 28 roku do ziomu 49,66 zł a od lipca 29 roku do ziomu 51,75 zł, Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej wzrost w stosunku do roku ubiegłego o kwotę ,17 zł, Dodać należy, że na wysokość otrzymanych środków miasto nie ma wpływu. Dotacje celowe z budżetu państwa są dochodami przypisanymi do konkretnego celu jaki należy nimi sfinansować. Poprzez przekazanie tych dotacji wyrównywany jest ziom dochodów jednostek w wyniku przesuwania określonych środków pieniężnych ze szczebla centralnego na szczebel samorządowy wraz z realizacją określonych zadań Dotacje otrzymane na dstawie rozumień z organami administracji rządowej Dochody z tego źródła osiągnięte w 29 roku to kwota ,7 zł, w tym w zakresie zadań gminnych kwota ,29 zł, a wiatowych ,78 zł. dochodów z tego źródła jest o około 781 tys. niższe od uzyskanego w roku ubiegłym, co wynika z faktu otrzymania w 28 roku refundacji w wysokości zł, niesionych w 27 roku na zadanie drogowe z zakresu prawy bezpieczeństwa ruchu drogowego zgodnie z rozumieniem między Ministrem Transrtu a Wojewodą Śląskim pn. Przebudowa skrzyżowania Al. Korfantego z ul. Bruno i Mielżyńskiego. Wykres nr 37. Realizacja dotacji na zadania realizowane na dstawie rozumień z organami administracji rządowej w latach 2729

64 W analizowanym okresie sprawozdawczym dpisano rozumienia i otrzymano środki z budżetu państwa na: dofinansowanie grobownictwa 2. zł, realizację programu Opieka nad dzieckiem i rodziną 69.9 zł, realizację Programu na rzecz słeczności romskiej ,78 zł, prace słecznie użyteczne na rzecz budownictwa socjalnego 1. zł, prace konserwatorskie budynku Urzędu Miejskiego byłej dyrekcji huty Zabrze ,51 zł, dofinansowanie instytucji kultury ,78 zł wykonanie nie osiągnęło założonego planu, co wynika z faktu zakupu instrumentów muzycznych przez Filharmonię Zabrzańską cenie niższej aniżeli pierwotnie planowano Dotacje z funduszy celowych W 29 roku Zabrze otrzymało dotacje z funduszy celowych na ziomie ,95 zł, co daje wykonanie na ziomie 98,43% prognozy rocznej. W równaniu do roku ubiegłego jest to więcej nominalnie o kwotę ,4 zł, czego przyczyną jest przede wszystkim uzyskanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gosdarki Wodnej dotacji w wysokości zł z przeznaczeniem kontynuację zadnia związanego likwidacją żaru hałdy Ruda (w roku ubiegłym dotacja ta wyniosła zł). Dodatkowo Miasto zyskało znaczne środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gosdarki Wodnej na przedsięwzięcia termomodernizacyjne w szczególności w miejskich placówkach oświatowych. Wykres nr 38. Realizacja dotacji z funduszy celowych w latach 2729 Miasto dpisało umowy z niżej wymienionymi funduszami celowymi i otrzymało środki w 29 roku na dofinansowanie następujących zadań: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gosdarki Wodnej w Katowicach: "Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 24 przy ul. Zamenhoffa 56 w Zabrzu zł, "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Zabrzu zł, "Termomodernizacja budynku Zesłu Szkół nr 18 w Zabrzu przy ul. K. Sitki 55" zł,

65 "Modernizacja systemu grzewczego w budynku administracji samorządowej oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego przy ul. Zbigniewa Religi 1 w Zabrzu zł, "Termomodernizacja budynku Domu Harcerza przy ul. Wolności 35a w Zabrzu" zł, "Termomodernizacja budynku Poradni PsychologicznoPedagogicznej (budynek A) przy ul.3go Maja 91 w Zabrzu zł, "Termomodernizacja budynku Hali Srtowej "Pogoń" przy ul. Wolności 46 w Zabrzu wraz z demontażem, transrtem i unieszkodliwieniem 31,5 ton odpadów zawierających azbest" zł, organizacja różnych form wyczynku dla uczniów z Zabrza ( Zielone szkoły ) zł, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gosdarki Wodnej: "Likwidacja żaru hałdy Ruda w Zabrzu" ,95 zł, Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej: "Szkolenie młodzieży szczególnie uzdolnionej srtowo" zł, Funduszu Pracy środki na krycie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia słeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości zł. Sprawozdanie z realizacji dochodów, a także wydatków w ramach zadań zleconych zostało omówione w dalszej części materiału. 3.5 planowanych dochodów budżetu Miasta według źródeł za 29 Lp. Wyszczególnienie pierwotny (wykonanie /plan zm.) OGÓŁEM , ,48 99,8 I Dochody własne , , ,19 11, 1 Wpływy z datków ,63 14, datek od nieruchomości ,69 12,8 datek rolny ,74 164,5 datek leśny ,7 13,3 datek od środków transrtowych ,64 116, datek od działalności gosdarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty datkowej ,26 14,9 datek od spadków i darowizn ,23 16,3 datek od czynności cywilnoprawnych ,37 19,3 Wpływy z opłat ,67 93,9 opłata skarbowa ,62 82,4 opłata targowa ,21 83,5 opłata od siadania psów 5 5 opłata eksploatacyjna ,31 71,5 inne opłaty stanowiące dochody gminy, uiszczane na dstawie odrębnych przepisów, w tym: ,53 98,1 * opłata za zezwolenia na sprzedaż najów alkoholowych * opłata za zajęcie pasa drogowego ,13 99,1 * opłata za druki prawa jazdy i tablice rejestracyjne ,24 89,5 * opłata za płatne parkowanie ,5 96,6 * opłata stała ,1 * opłata za koncesje i licencje ,65 8,4 * opłata produktowa ,41 38,8 * opłata za kartę parkingową , 115,6 * opłata adiacencka ,82 65,3 * zostałe opłaty ,7 44,9 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy , ,25 11,9 dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym: ,92 136, * dochody z obiektów gosdarki komunalnej ,16 16,9 * grobownictwo ,75 122,2 * przygotowanie nieruchomości do sprzedaży ,57 61, ,8 12,3

66 * kary umowne ,93 * dochody z egzekucji ,77 192, * zostałe dochody ,74 594,7 dochody z Izby Wytrzeźwień ,18 11,3 dochody ze Straży Miejskiej 653,51 dochody z Miejskiego Ogrodu Botanicznego ,51 12, dochody z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym: ,14 88,8 * odsetki od nienależnie branych świadczeń ,27 82,5 * zwrot nienależnie branych świadczeń rozliczenie z lat ubiegłych ,25 92,1 * zwrot opłat za usługi opiekuńcze ,58 73,6 * zostałe dochody MOPR ,4 94,9 dochody z Miejskiego Zakładu Kąpielowego ,51 18,1 dochody ze Żłobka Miejskiego , 119,9 zwrot nadmiernie branej dotacji gmina , ,48 63,1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe wiatu ,24 113, dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym: , ,33 175,6 * dochody z obiektów gosdarki komunalnej ,21 293,2 * kary umowne 3 37,72 * usługi kartograficzne ,56 11,9 * zostałe dochody UM ,3 196,2 * zwrot z PZU odszkodowania zlikwidowanym SP ZOZ Zeslony Szpital Rejonowy , ,81 127, dochody z Domów Pomocy Słecznej , ,59 11,1 zwrot nadmiernie branej dotacji wiat , ,24 96,4 dochody z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, w tym: 2 32, 2 114,1 91,8 * zwrot nienależnie branych świadczeń rozliczenie z lat ubiegłych 2 32, 2 114,1 91,8 dochody z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie ,98 116,7 Dochody z majątku gminy ,61 91,5 czynsze dzierżawne, wpływy z lokali użytkowych czynsze z budynków komunalnych ,74 99,3 sprzedaż nieruchomości ,21 77,4 opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości ,53 93,5 pierwsza opłata z tytułu wieczystego użytkowania ,25 241, przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności ,66 239,9 sprzedaż, najem i dzierżawa sprzętu medycznego ,8 99, dochody z Izby Wytrzeźwień 15,5 zostałe dochody ,91 794,9 Dochody z majątku wiatu ,56 745, czynsze dzierżawne ,96 54,4 sprzedaż, najem i dzierżawa sprzętu medycznego 2 22 dochody z Domów Pomocy Słecznej 4 685,6 Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach ,28 168,3 mandaty wymierzone przez Straż Miejską ,3 125,9 zostałe kary i grzywny ,25 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,15 18,4 prowizja 25% z dochodów z mienia Skarbu Państwa ,77 19,9 prowizja 5% z dochodów z mienia Skarbu Państwa 75,59 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa (dowody osobiste, informacje publiczne) ,74 128,1 dochody ze zwrotu przez dłużnika lub wierzyciela alimentacyjnego należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego ,5 11,6 Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych ,3 62,9 odsetki od środków finansowych gminy gromadzonych na rachunkach bankowych ,3 62,9 Odsetki od nieterminowo regulowanych należności ,25 172,5 odsetki od nieterminowo regulowanych należności objętych ordynacją datkową ,41 178,7 odsetki od nieterminowych wpłat ,84 151,9 Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych 262, , ,97 15,4 Fundusz Spójności , ,17 15,6 dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na usprawnienie łączeń drogowych na DK4 (88) w obrębie Gminy Zabrze , ,8 1, odsetki od Funduszu Spójności ,54 środki na realizację programu COMENIUS , ,84 15,8 środki z Europejskiego Funduszu Słecznego program na rzecz zatrudnienia "Klucz do sukcesu" 25 63, ,52 99,6 środki z Europejskiego Funduszu Słecznego program na rzecz integracji słecznozawodowej , ,77 12, ,1 84,6

67 "Reintegracja, aktywność, praca" środki z Budżetu Państwa program na rzecz integracji słecznozawodowej "Reintegracja, aktywność, , praca"' , ,66 71,3 środki z Europejskiego Funduszu Słecznego "Dolina Kreatywna" , ,3 54,3 środki z Budżetu Państwa "Dolina Kreatywna" , ,8 17,2 środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "URBACT II CoNet" 66 56, ,89 29,1 środki z Europejskiego Funduszu Słecznego na realizację programu "Eurostypendium drogą do dyplomu"' , ,5 99,1 środki z Budżetu Państwa na współfinansowanie programu "Eurostypendium drogą do dyplomu" , ,35 99,1 środki z PolskoNiemieckiej Współpracy Młodzieży Zabrze na realizację programu "Hamburg dwa miasta przemysłowe dobieństwa i różnice" 2 58, 2 58, 1, środki z Europejskiego Funduszu Słecznego na realizację programu "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku"' ,25 63,7 środki z Budżetu Państwa na współfinansowanie programu "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku" 8 289, 5 281,87 63,7 środki z Urzędu Marszałkowskiego na współfinansowanie programu "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku"' 921, 586,88 63,7 środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "Utworzenie mapy akustycznej miasta Zabrze wraz z systemem do jej aktualizacji, zarządzania i udostępniania" ,, Wpływy z różnych dochodów zwrot niezrealizowanej części wydatków niewygasających , ,51 11,9 wpływy z różnych dochodów zwrot niezrealizowanej części wydatków niewygasających , ,51 11,9 Dochody chodzące z 2,5% odpisu dotyczącego kosztu obsługi zadań realizowanych przez samorząd 128 z PFRON , 66,9 dochody chodzące z 2,5% odpisu dotyczącego kosztu obsługi zadań realizowanych przez samorząd 128 z PFRON , 66,9 Rekompensata za utracone dochody (PFRON) , , 23,3 rekompensata za utracone dochody gminy z tytułu zwolnień ustawowych w datkach i opłatach lokalnych (PFRON) , , 23,3 Pomoc finansowa na realizację inwestycji , moc finansowa na budowę kompleksu srtowego w ramach programu "Moje Boisko Orlik 212" , moc finansowa na budowę Drogowej Trasy Średnicowej GOP Katowice Gliwice , moc finansowa na realizację zadania Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej 1 1 1, Środki ze Śląskiej Organizacji Turystycznej 4 182, 4 181,8 1, Folder miejski "Zabrze miasto turystyki przemysłowej" 4 182, 4 181,8 1, Refundacja kosztów ,23 refundacja kosztów niesionych za zmianę dokumentacji technicznej dzielnicy Pawłów ,23 Środki od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 2 287, 2 273,89 99,4 program "Śpiewająca Polska" środki z Narodowego Centrum Kultury 2 287, 2 273,89 99,4 Zwrot nadmiernie branej dotacji , ,12 1, zwrot nadmiernie branej dotacji KZK GOP , ,88 1, zwrot nadmiernie branej dotacji z Policji , ,24 1, Wpływy z wpłat gmin i wiatów za korzystanie z Izby Wytrzeźwień , wpływy z wpłat gmin i wiatów za korzystanie z Izby Wytrzeźwień , II Udziały w datkach , ,42 98,3 1 Udziały w datkach , ,42 98,3 udziały w datku dochodowym od osób fizycznych , , 98,4 udziały w datku dochodowym od osób prawnych ,42 96,3 III Subwencje , , , 1, 2 Subwencje , , , 1, część oświatowa subwencji ogólnej , , , 1, część wyrównawcza subwencji ogólnej kwota dstawowa , , , 1, część wyrównawcza subwencji ogólnej kwota uzupełniająca , , , 1, część równoważąca subwencji ogólnej , , , 1, część uzupełniająca subwencji ogólnej z przeznaczeniem na Drogową Trasę Średnicową , uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , 1, IV Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na dstawie rozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,89 112,4 1 Oświata i wychowanie ,68 99,7 dotacje za uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli na terenie gminy Zabrze ,2 93,6 refundacja kosztów opłacenia pedagoga uczącego religii innego wyznania uczniów szkół z innych gmin na 17 terenie gminy Zabrze ,48 117,4 dotacja na Regionalny Konkurs Fotograficzny pn. "Przeniknięci Tańcem" 2 5 Pomoc słeczna ,43 116,3 środki na utrzymanie dzieci z innych miast w placówkach opiekuńczowychowawczych ,6 72,8 środki na utrzymanie dzieci z innych miast w rodzinach zastępczych ,83 168,4 Pozostałe zdania w zakresie lityki słecznej , 12,8 2 3

68 dotacja za uczęszczanie w zajęciach rehabilitacyjnych prowadzonych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej na terenie Gminy Zabrze , 12,8 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,78 94, dotacja na Konkurs Haftu i Rękodzieła Artystycznego Wielkanocne Zwyczaje pn. "Zajączkowe haftowanie" ,78 98,7 dotacja na Festiwal Dramaturgii Współczesnej "Rzeczywistość przedstawiona" 3 3 1, dotacja na Śląskie Warsztaty Tańca Nowoczesnego i Ulicznego w Zabrzu "(Nie)Łam się" 6 6 1, dotacja na Regionalny Konkurs Fotograficzny pn. "Przeniknięci Tańcem" 2 5, V Dotacje celowe otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego będących instytucją wdrażającą na zadania realizowane na dstawie rozumień VI Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy , , ,48 98,5 1 Oświata i wychowanie , , , 99,1 komisje kwalifikacyjne 9 636, 8 585, 89,1 młodociani pracownicy , program "Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach" 9 426, 9 426, 1, program "Radosna szkoła" zapewnianie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach IIII szkół dstawowych , Transrt i łączność ,7 99,5 dotacja na przebudowę na rondo istniejącego skrzyżowania ul. Korfantego i ul. Gdańskiej ,7 99,5 Pomoc słeczna , , ,79 69,1 dotacja na Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie , , , 1, dodatki miesięczne dla pracownika socjalnego , , 1, siłek dla trzebujących , , , 1, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby bierające niektóre świadczenia z mocy słecznej , zasiłki i moc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , ,79 99,9 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,62 86,3 wyprawki szkolne ,44 84,4 moc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym , ,18 86,5 Kultura fizyczna i srt , dotacja na budowę boisk srtowych w ramach programu Orlik , ,27 1, VII Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań wiatu , , 1 Oświata i wychowanie , 6 835,45 99,5 wypłata wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego , ,45 99,4 program "Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach" , program "Radosna szkoła" zapewnianie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach IIII szkół dstawowych 6 6 1, Transrt i łączność , dotacja na realizację projektu Drogowej Trasy Średnicowej II Zachód na terenie miasta Zabrze , Pomoc słeczna , , ,82 99,2 dotacja na Domy Pomocy Słecznej , , ,9 99,1 dofinansowanie zadań w zakresie osiągania standardów w placówkach opiekuńczowychowawczych ,92 99,8 2 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej VIII zlecone gminie ustawami , , ,65 94,4 1 Rolnictwo i łowiectwo , ,32 1, zwrot części datku akcyzowego , ,32 1, Gosdarka mieszkaniowa 5 5 1, program na rzecz słeczności romskiej 5 5 1, Administracja publiczna , , , 1, krycie kosztów odbiorów dowodów osobistych 3 3 1, zadania z zakresu USC, dowodów osobistych i ewidencji ludności , , , 1, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,98 1, prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców , wybory do Parlamentu Europejskiego , 22 59,98 1, Oświata i wychowanie , ,41 98,7 program na rzecz słeczności romskiej , ,41 98,7 Ochrona zdrowa , ,53 1, wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców , ,53 1, Pomoc słeczna , , ,41 94,3 zasiłki i moc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia słecznego , , ,99 93,9 usługi opiekuńcze , , , 92,9 ośrodki wsparcia , , , 1, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby bierające niektóre świadczenia z mocy słecznej , ,25 98, , ,17 99,

69 program na rzecz słeczności romskiej , Edukacyjna opieka wychowawcza , program na rzecz słeczności romskiej , IX Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez wiat , ,56 99,8 1 Gosdarka mieszkaniowa , ,9 99,9 gosdarka gruntami i nieruchomościami , , ,9 99,9 zobowiązania Skarbu Państwa 9 364, 9 364, 1, Działalność usługowa , , ,23 1, prace geodezyjne i kartograficzne 18 57, , , 1, ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 3 318, , , 1, inspektoraty nadzoru budowlanego , ,23 1, Administracja publiczna , , ,35 1, zadania z zakresu gosdarki gruntami, nieruchomościami oraz geodezji , 5 831, 5 831, 1, komisje borowe ,35 1, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwżarowa , ,11 99,8 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej , ,11 99,8 obrona cywilna , Różne rozliczenia , , 1, zwrot ze Skarbu Państwa z tytułu niesionych przez Gminę wydatków , , 1, Oświata i wychowanie , dostęp do internetu , Ochrona zdrowia , , ,47 99,7 składki na ubezpieczenia zdrowotne , , ,47 99,7 Pomoc słeczna , przeciwdziałanie przemocy w rodzinie , Pozostałe zadania w zakresie lityki słecznej , ,5 1, orzecznictwo o stopniu niepełnosprawności , moc dla repatriantów 3 966, 3 965,5 1, X Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na dstawie rozumień z organami administracji rządowej , ,29 1, 1 Działalność usługowa , grobownictwo , Oświata i wychowanie ,78 1, program na rzecz słeczności romskiej ,78 1, Pomoc słeczna 1 1 1, prace słecznie użyteczne na rzecz budownictwa socjalnego 1 1 1, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,51 1, prace konserwatorskie budynku Urzędu Miejskiego byłej Dyrekcji Huty w Zabrzu , ,51 1, XI Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez wiat na dstawie rozumień z organami administracji rządowej ,78 94, 1 Pomoc słeczna , program "Opieka nad dzieckiem i rodziną" , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,78 87,9 dofinansowanie instytucji kultury ,78 87,9 XII Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych , , ,95 98,4 1 Gosdarka mieszkaniowa , , 1, środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn.: "Termomodernizacja budynku Domu Harcerza przy ul. Wolności 35a w Zabrzu" , , 1, Administracja publiczna , , 1, środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn.: "Modernizacja systemu grzewczego w budynku administracji samorządowej oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego przy ul. Zbigniewa Religi 1 w Zabrzu" , , 1, Oświata i wychowanie , 94,1 środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn.: "Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 24 przy ul. Zamenhoffa 56 w Zabrzu" , , 1, środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn.: "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 w Zabrzu" , , 1, środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn.: "Termomodernizacja budynku Zesłu Szkół Nr 18 w Zabrzu przy ul. K. Sitki 55" , , 1, środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn.: "Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 33 przy ul. Sobieskiego 3B w Zabrzu wraz z demontażem, transrtem i unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest" ,, Pozostałe zadania w zakresie lityki słecznej , środki z Funduszu Pracy na krycie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia słeczne pracowników PUP , Edukacyjna opieka wychowawcza , , 93,6 zielone szkoły ,8

70 6 7 środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn.: "Termomodernizacja budynku Poradni PsychologicznoPedagogicznej (budynek A) przy ul. 3go Maja 91 w Zabrzu" , , 1, Gosdarka komunalna i ochrona środowiska , , ,95 1, środki z NFOŚiGW na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. Likwidacja żaru hałdy Ruda w Zabrzu , , ,95 1, Kultura fizyczna i srt , , 88,6 środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na szkolenie młodzieży szczególnie uzdolnionej srtowo , środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn.: "Termomodernizacja budynku hali srtowej "Pogoń" przy ul. Wolności 46 w Zabrzu wraz z demontażem, transrtem i unieszkodliwieniem 31,5 ton odpadów zawierających azbest" , , 75, 4. Charakterystyka ogólna wykonania wydatków budżetowych w 29 roku Szczegółowe sprawozdanie z realizacji wydatków w 29 roku przedstawiono w formie tabelarycznej według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w informacjach odwiadających załącznikom nr 2 i 2a uchwały budżetowej na stronach odwiednio 191 i 213, a w zakresie zadań budżetowych w informacji na str Natomiast wykonanie wydatków w układzie zadaniowym stanowi odrębny materiał dołączony do sprawozdania. Wydatki budżetu miasta w 29 r. zostały wykonane w wysokości zł, co oznacza 97,3% zakładanego planu rocznego. Realizacja szczególnych kategorii wydatków w 29 roku przedstawia się następująco: Tab. 42 Realizacja wydatków budżetu miasta w dziale na bieżące i majątkowe w 29 roku pierwotny % wykonania WYDATKI BIEŻĄCE WYDATKI MAJĄTKOWE ,3% 97,4% WYDATKI OGÓŁEM ,3% Wykres nr 39. Realizacja wydatków budżetu miasta Zabrze w 29 roku Tab. 43 Zestawienie wydatków budżetu miasta w dziale na bieżące i majątkowe w latach WYDATKI BIEŻĄCE WYDATKI MAJĄTKOWE WYDATKI OGÓŁEM wzrost / spadek w stosunku do roku przedniego wzrost / spadek w stosunku do roku przedniego 28 do do ,1% ,9% 17,7% 24,% ,8% 146,1% Wskaźnik wykonania wydatków ogółem w 29 r. wzrósł w równaniu do roku ubiegłego gdzie oscylował on w granicach około 96% tj. o około 1 p.p. dochodząc do ziomu nad 97% w stosunku do planu. w 29 wydatków bieżących wzrosło do ziomu 97% prognozy rocznej, w stosunku do analogicznych wskaźników osiąganych w latach ubiegłych, gdzie dochodziły one do granicy około 95% prognozy rocznej. Nominalne wykonanie wydatków bieżących jest wyższe o 35,5 mln zł, aniżeli w roku ubiegłym, przy

71 czym dynamika wzrostu jest dobna jak w ubiegłym roku i oscyluje w granicach 8%. Jest to w głównej mierze konsekwencją wprowadzonych w 28 roku regulacji płac w miejskich jednostkach oraz dodatkowej dwyżki wynagrodzeń w zakresie zadań oświatowych w 29 r. Tab. 44 Porównanie wykonania wydatków budżetu miasta w dziale na bieżące i majątkowe w latach % wykon. 29 % wykon. % wykon. BIEŻĄCE ,4% ,35% MAJĄTKOWE ,45% ,97% ,3% 97,4% OGÓŁEM ,75% ,9% ,3% Na szczególną uwagę zasługuje wykonanie wydatków majątkowych, które przy ziomie zł jest nad dwukrotnie wyższe od wykonania tej kategorii wydatków uzyskanego w 28 roku i jednocześnie najwyższe w historii Miasta Zabrze. Należy zaznaczyć, iż w ramach zarówno wydatków bieżących, jak i majątkowych uwzględniono wydatki niewygasające w 29 r., których realizacja będzie kontynuowana w 21 r. wydatków bieżących mimo wyłączenia wydatków niewygasających na ziomie 1,4 mln zł w dalszym ciągu oscylowałoby w granicach 97% planu. Natomiast wskaźnik wykonania wydatków majątkowych przy znacznym ziomie wydatków niewygasających tj. 9,4 mln zł, obniżyłby się do 95%, przy czym w dalszym ciągu zrealizowane wydatki majątkowe byłyby wyższe od ubiegłorocznych aż o 235% tj. o kwotę 255,6 mln zł. Tab. 45 Realizacja wydatków miasta w 29 roku z wyszczególnieniem tych, które nie wygasły wraz z upływem roku budżetowego wyszczególnienie 1 2 Wydatki niewygasające (NW) Wydatki ogółem skorygowane o wydatki niewygasające (NW) % wykonania wydatków % wykonania wydatków ogółem ogółem w stosunku do planu mniejszonych o kwotę NW w stosunku do planu 6 (3:2) 7 (5:2) WYDATKI BIEŻĄCE zł zł zł zł 97,3% 96,76% WYDATKI MAJĄTKOWE zł zł zł zł 97,4% 95,3% WYDATKI OGÓŁEM zł zł zł zł 97,3% 95,94% Porównanie wydatków w latach 28 i 29 dokonaniu korekty o ustanowione wydatki niewygasające w tych latach: Tab. 46 Porównanie skorygowanych wydatków budżetu Miasta Zabrze w latach Ogółem 1 NW 2 29 Pozostałe 3 Ogółem 4 NW 5 wzrost / spadek % Różnica w zł Pozostałe Pozostałe(29 do 28) Pozostałe(29 do 28) 6 7 (6:3) 8(63) WYDATKI OGÓŁEM ,2% WYDATKI BIEŻĄCE ,89% WYDATKI MAJĄTKOWE ,94% Przyjmując skorygowane wielkości wydatków o ustanowione wydatki niewygasające wzrost wydatków majątkowych w równaniu do ubiegłego roku wynosi zł. Tab. 47 Porównanie struktury wydatków budżetu Miasta Zabrze w latach 2729 wyszczególnienie WYDATKI OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: wynagrodzenia i chodne od wynagrodzeń dotacje wydatki na obsługę długu ręczenia WYDATKI MAJĄTKOWE

72 Poniżej przedstawiono strukturę w ujęciu procentowym wydatków Miasta Zabrze według kategorii wydatków określonych ustawą o finansach publicznych. Wartością bazową dla grup wydatków bieżących jest wielkość wydatków bieżących ogółem dla danego roku. Tab. 48 Struktury wydatków budżetu Miasta Zabrze według grup ustawowych w latach 2729 wyszczególnienie WYDATKI OGÓŁEM % 1% 1% WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: 81,97% 7,99% 52,33% wynagrodzenia i chodne od wynagrodzeń 39,64% 42,53% 42,63% dotacje 14,4% 15,22% 16,19% wydatki na obsługę długu,67%,79%,71% ręczenia % %,26% 18,3% 29,1% 47,67% WYDATKI MAJĄTKOWE Wykres nr 4. Struktura wydatków w wartościach nominalnych w latach Wykres nr 41. Struktura procentowa wydatków w latach 2729 Struktura wydatków budżetu miasta Zabrze w 29 r. zmieniła się znacząco, i tak udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem, który dotychczas oscylował w granica 7%8% obniżył się do 52%, przy jednoczesnym wzroście udziału wydatków majątkowych z 29% w 28 roku do 48% w 29 roku. Tak wysoka dynamika wydatków majątkowych to przede wszystkim efekt realizacji projektu pn. Poprawa gosdarki wodnościekowej na terenie gminy Zabrze oraz budowy Drogowej Trasy Średnicowej. W ramach wydatków bieżących za wsmnianym wyżej wzrostem środków na płace i chodne znacząco zwiększyły się dotacje przekazywane z budżetu Miasta. Jest to głównie konsekwencja zwiększenia środków przekazywanych przez Miasto na rzecz

73 niepublicznych placówek oświatowych oraz wsmnianych wyżej regulacji wynagrodzeń, która objęła także jednostki organizacyjne, gdzie środki z budżetu miasta przekazywane są w formie dotacji m.in. instytucje kultury czy oświatowe zakłady budżetowe. W strukturze wydatków bieżących dominującą zycję stanowią wydatki na wynagrodzenia, które utrzymały równywalny ziom do ubiegłorocznego tj. 43%, kolejną zycję zajmują zostałe wydatki operacyjne takie jak zakup usług, czy materiałów i wysażenia oraz inne obligatoryjne wydatki szczególnych jednostek, których udział w strukturze zmniejszył się w równaniu do roku ubiegłego o 1 p.p. tj. do ziomu 4%, przy czym dynamika wzrostu oscyluje w granicach 4% tj. na ziomie zbliżonym do ziomu inflacji w 29 roku1). Następnie z 16% udziałem uplasowały się dotacje, co daje wzrost o nad 1 p.p. w równaniu do roku ubiegłego efekt zwiększenia dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych. Ostatnie zycje zajmuje obsługa długu w wysokości,71% i ręczenia,26% wydatków bieżących. Wykres nr 42. Struktura wydatków bieżących budżetu miasta Zabrze w latach Poniżej przedstawiono źródła finansowania wydatków majątkowych w 29 roku. Zgodnie z niższym wyszczególnieniem w ramach źródeł finansowania wydatków majątkowych dominującą zycję zajmują dotacje na inwestycje oraz środki unijne, w tym w szczególności Funduszu Spójności. Środki własne przeznaczone na realizację inwestycji w dalszym ciągu oscylują na wysokim ziomie tj. 52,9 mln zł. Ponadto z zaciągniętych kredytów i życzek sfinansowano wydatki majątkowe na ziomie zł, przy czym w wartości tej uwzględniono życzkę płatniczą 1,3 mln zł, natomiast na zostałe środki składają się m.in. dotacja w wysokości 116 mln zł, uzupełnienie subwencji w kwocie 3,7 mln zł oraz moc finansowa miast na DTŚ w kwocie 6,4 mln zł. Tab. 49 Źródła finansowania inwestycji miejskich w latach 2629 Wyszczególnienie środki własne środki otrzymane z UE środki otrzymane z innych źródeł moc finansowa od innych j.s.t subwencja DTŚ dotacje rozwojowe dotacje otrzymane z funduszy celowych dotacje otrzymane z budżetu państwa kredyty, życzki, obligacje Ogółem wydatki majątkowe Wykres 43. Źródła finansowania inwestycji miejskich w latach ) według GUS inflacja w grudniu 29 roku wyniosła 3,5%

74 * do grupy Środki otrzymane z różnych źródeł zalicza się m.in.: dotacje oraz subwencję z przeznaczeniem na DTŚ otrzymane z Budżetu Państwa, dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego, moc finansową otrzymana z innych miast. Struktura wydatków ogółem została zdeterminowana przez środki przeznaczone w 29 roku na gosdarkę komunalną, transrt i usługi jako konsekwencja realizacji projektu wodnościekowego oraz Drogowej Trasy Średnicowej. W następnej kolejności dobnie jak w latach ubiegłych znajdują się wydatki na oświatę oraz wydatki na moc słeczną W roku 29 utrzymana została tendencja z lat ubiegłych, zgodnie z którą największy udział w strukturze wydatków bieżących zajmują wydatki na oświatę oraz opiekę słeczną. Tab. 5 Porównanie struktury wydatków ogółem w latach Wyszczególnienie 28 Kwota 29 Udział procentowy w strukturze Kwota Udział procentowy w strukturze Gosdarka komunalna, transrt, usługi ,8% ,5% Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza ,3% ,3% Opieka słeczna ,8% ,5% Gosdarka mieszkaniowa ,8% ,1% Administracja publiczna ,1% ,9% Kultura i srt ,6% ,7% Ochrona zdrowia ,7% ,7% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwżarowa ,1% ,3% Obsługa długu publicznego ,6% ,5% Pozostałe ,3% ,3% % ,% RAZEM Tab. 51 Porównanie struktury wydatków bieżących w latach Wyszczególnienie 28 Kwota 29 Udział procentowy w strukturze Kwota Udział procentowy w strukturze Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza ,73 38,6% ,87 38,6% Opieka słeczna ,95 22,% ,5 21,7% Gosdarka mieszkaniowa ,34 1,9% ,56 1,4% Gosdarka komunalna, transrt, usługi ,44 9,3% ,4 1,2% Administracja publiczna ,85 9,2% ,77 8,9% Kultura i srt ,91 4,7% ,79 4,7% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwżarowa ,26 2,3% ,94 2,4% Ochrona zdrowia ,88 1,7% ,26 1,6% Obsługa długu publicznego ,63,8% ,99 1,% Pozostałe ,17,4% ,92,6% ,16 1% ,% RAZEM W zakresie wydatków majątkowych w dalszym ciągu wzrasta udział wydatków na gosdarkę komunalną, transrt i łączność o około 19 p.p. Tak wysoki ziom wyżej wymienionej grupy wydatków zdeterminował strukturę wykonania wydatków majątkowych w 29 roku

75 Tab. 52 Porównanie struktury wydatków majątkowych w latach Wyszczególnienie 28 Kwota Gosdarka komunalna, transrt, usługi 29 Udział procentowy w strukturze Kwota Udział procentowy w strukturze ,83 69,7% ,96 88,6% Kultura i srt ,17 7,9% ,47 4,8% Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza ,79 6,4% ,16 2,3% Ochrona zdrowia ,21 5,1% ,31 1,9% Gosdarka mieszkaniowa ,38 3,8% ,48 1,4% ,8 5,3% ,9,6% ,51,4% ,89,3% ,49 1,3% ,52,2%,%,% ,18 1% ,69 1,% Administracja publiczna Opieka słeczna Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwżarowa Pozostałe RAZEM Tab. 53 Zestawienie wydatków budżetu miasta w 29 roku według działów klasyfikacji budżetowej DZIAŁ WYDATKI BIEŻĄCE WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM 1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,85 2 LEŚNICTWO , , , , ,79 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 63 TURYSTYKA 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 71 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 83 SZKOLNICTWO WYŻSZE , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , , ,18 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , , , KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , , , , , OCHRONA ZDROWIA 852 POMOC SPOŁECZNA 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT OGÓŁEM , , , , ,69 Największy wpływ na wykonanie budżetu w 29 roku, dobnie jak w latach ubiegłych miały niżej wymienione kierunki wydatków: Oświata W 29 roku planowano na wydatki związane z oświatą przeznaczyć ostatecznie kwotę zł, w tym wydatki bieżące wyniosły zł, a majątkowe zł Ostatecznie wydatkowano kwotę ,3 zł, z czego na wydatki bieżące przypadło ,87 zł, natomiast na wydatki majątkowe ,16 zł. Łącznie wydatki oświatowe stanowią 21,3% wszystkich wydatków realizowanych przez miasto oraz 38,6% i 2,3% odwiednio wydatków bieżących i majątkowych. Oznacza to wzrost w stosunku do roku przedniego o 17,7 mln zł. Tak znaczny przyrost środków na zadania oświatowe wynika głównie z wprowadzenia dodatkowych kwot na regulację wynagrodzeń oraz wzrostu dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych. Tab. 54 Wydatki na zadania oświatowe w 29 roku Wyszczególnienie 29 ogółem wydatki wydatki bieżące wydatki majątkowe Ogółem wykonanie budżetu , ,69 Ogółem wykonanie oświaty: , , ,16 Dział , , ,33

76 Dział , ,4 Dział , , ,83 21% 39% 2% Struktura % w wydatkach ogółem Tab. 55 Porównanie wydatków na zadania oświatowe w latach 2729 Wyszczególnienie Ogółem wykonanie budżetu , , ,69 Ogółem wykonanie oświaty: , , ,3 Dział , , ,45 Dział , ,4 Dział , , ,18 32% 29% 21% Struktura % w wydatkach ogółem Poziom finansowania zadań oświatowych zwala na prawidłowe funkcjonowanie szkół i placówek oświatowych oraz wykonanie na minimalnym ziomie zadań remontowych oraz inwestycji. Jednakże należy zaznaczyć, ze sytuacja ta wynika głównie z olbrzymiego wysiłku finansowego miasta, które ze środków własnych dopłaca do zadań oświatowych wsmnianą wcześniej kwotę prawie 69,3 mln zł. Wykres nr 44. Wydatki budżetu miasta Zabrze na zadania oświatowe w latach 2729 Gosdarka komunalna, transrt, usługi Wydatki na ten cel wyniosły ,36 zł, co daje 47,5% wydatków ogółem budżetu miasta Zabrze w 29 r., i jednocześnie oznacza wzrost w strukturze wydatków w stosunku do roku przedniego o 2,7 p.p. Wydatki majątkowe w tej kategorii wydatków wyniosły około 42,4 mln zł, tj. prawie 88,6% wydatków majątkowych ogółem. Największe koszty w wysokości zł niesiono na realizację projektu współfinansowanego ze Funduszu Spójności pn.: Poprawa gosdarki wodnościekowej na terenie Gminy Zabrze (w tym stanowi dwyższenie kapitału Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ze środków własnych budżetu Miasta). Następnie na zwiększenie tegorocznego budżetu, jak również jego realizację miała wpływ kontynuacja zadania drogowego pn.: Drogowa Trasa Średnicowa. Przyznane środki, w tym z uzupełnienia subwencji (3,7 mln zł), dotacji (116, mln zł), udzielonej mocy finansowej Miasta Gliwice (6,4 mln zł), jak również wprowadzony wymagany wkład własny Gminy na ziomie 4,4 mln zł znacząco zwiększyły udział tej kategorii wydatków w strukturze wydatków ogółem. Na uwagę zasługuje fakt, iż budowa w/w drogi, mimo innych źródeł finansowania aniżeli budżet Gminy, przez długi okres była opłacana tylko przez Miasto, które prefinansowało środkami własnymi zostałe źródła w łącznej wysokości 34 mln zł. Jednocześnie wydatki bieżące w tej kategorii również zostały wykonane na ziomie wyższym aniżeli w roku ubiegłym o kwotę 7,6 mln zł. Wykres nr 45. Wydatki budżetu miasta Zabrze na gosdarkę komunalną, transrt i łączność w latach 2729

77 Pomoc słeczna wydatków na moc słeczną w 29 r. to kwota zł, tj. 11,5% wydatków ogółem, w tym wydatki bieżące wyniosły ,5 zł, a majątkowe ,89 zł. Wydatki w zakresie mocy słecznej w stosunku do ubiegłego roku wzrosły o 6,7 mln zł, co wynika przede wszystkim z wprowadzenia do budżetu miasta środków związanych z realizacją projektu systemowego Reintegracja, Aktywność, Praca wramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Ponadto jak co roku na dstawie decyzji Wojewody Śląskiego korygowano plan zadań w zakresie mocy słecznej między innymi wprowadzono dodatkowe środki na realizację programu związanego z dożywianiem oraz na wypłatę dodatków w wysokości 25 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego. Ponadto znacznie, bo aż dwukrotnie zwiększyły się środki przeznaczone na zadania majątkowe w tej sferze działalności Miasta. Wykres nr 46. Wydatki budżetu miasta Zabrze w sektorze mocy słecznej w latach 2729 Gosdarka mieszkaniowa Realizacja tej kategorii wydatków wyniosła zł, co daje wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 814 tys. zł. W ramach wyżej wymienionych środków wydatki bieżące stanowią kwotę ,56 zł, a majątkowe ,43 zł, co odwiednio daje 1,4% i 1,4% wydatków bieżących i wydatków majątkowych wykonanych w 29 r. Największą zycję w tej grupie stanowią zadania prowadzone przez Jednostkę Obsługi Finansowej Gosdarki Mieszkaniowej udział 86,7% w wykonaniu wydatków bieżących na gosdarkę mieszkaniową ogółem. 5. Układ zadaniowy wykonanego budżetu Miasta Zabrze za 29 rok Omówienie realizacji zadań własnych finansowanych z budżetu miasta oraz uzasadnienie odchyleń w stosunku do uchwalonego budżetu na rok 29 w zakresie zadań bieżących i inwestycyjnych przedstawiono według szczególnych zadań. Komplet sprawozdań szczegółowych dotyczących realizacji budżetu miasta za rok 29 srządzonych przez wydziały i jednostki organizacyjne miasta stanowi odrębną część sprawozdania z wykonania budżetu.

78 Układ zadaniowy dla wykonanego budżetu za 29 rok w części wydatkowej zawiera: wykaz zadań bieżących według jednostek realizujących wraz z określeniem kwot wykonanych wydatków oraz karty sprawozdawcze zadań bieżących, wykaz zadań inwestycyjnych wraz z określeniem kwot wykonanych wydatków oraz karty sprawozdawcze zadań inwestycyjnych. Poniżej zaprezentowano graficznie wykonane wydatki wydatków w 29 roku według jednostek realizujących. Wykres Nr 47. Wielkości wykonanych wydatków w 29 roku wg jednostek realizujących przy planie finansowym do 1 mln zł Wykres Nr 48. Wielkości wykonanych wydatków w 29 roku wg jednostek realizujących przy planie finansowym wyżej 1 mln zł Legenda: DPS 1 Dom Pomocy Słecznej Nr 1 DPS 2 Dom Pomocy Słecznej Nr 2 DPS 3 Dom Pomocy Słecznej Nr 3 IW JOFGN JRP Izba Wytrzeźwień Jednostka Obsługi Finansowej Gosdarki Nieruchomościami Jednostka Realizująca Projekt pn.: "Poprawa gosdarki wodnościekowej na terenie Gminy Zabrze"

79 KMPSP Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej MOB Miejski Ogród Botaniczny MOPR Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie MZK Miejski Zakład Kąpielowy PINB Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego PUP Powiatowy Urząd Pracy SM Straż Miejska UM Urząd Miejski ŻM Żłobek Miejski 6. wydatków niewygasających za 28 rok 6.1 wydatków niewygasających za 28 rok uchwalonych przez Radę Miejską W 29 r. zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIV/438/28 z dnia r. w sprawie wydatków, które w 28 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego, realizowane były wydatki bieżące i inwestycyjne. Zaplanowane ogółem wydatki w kwocie zł, zostały do dnia r. wydatkowane w wysokości ,49 zł, w tym ,22 zł stanowiły wydatki majątkowe, tj. 76% planu. Niewykorzystane środki z ustanowionych wydatków niewygasających w kwocie ,51 zł większyły dochody budżetu i zostały przeznaczone na kontynuację zadań w 29 roku. Poniżej przedstawiono szczegółowe dane dotyczące realizacji wydatków, które zgodnie z w/w uchwałami nie wygasły z upływem roku budżetowego: Tab. 56 Realizacja wydatków, które zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej nie wygasły wraz z upływem 28 Lp. 1 Zadanie Termin realizacji Stopień realizacji OGÓŁEM w tym wydatki majątkowe Kwota Kwota planuw zł wykonaniaw zł Budowa ścieżek i szlaków rowerowych wpłata do budżetu kwoty zł w dniu r Budowa urządzeń bezpieczeństwa pieszych na przejściu dla pieszych przez ul. Gen. de Gaulle'a w Zabrzu w rejonie budynków mieszkalnych nr wpłata do budżetu kwoty ,32 zł w dniu r ,68 3 Budowa drogi ZaborzeBiskupice wpłata do budżetu kwoty 2. zł w dniu r. 2 4 Regionalny obszar rekreacyjno turystyczny ścieżki rowerowe drogą do rozwoju turystyki aktywnej w subregionie centralnym wpłata do budżetu kwoty zł w dniu r , 5 Połączenie autostrady A1 z autostradą A4 przez przebudowę układu komunikacyjnego północłudnie w obrębie miasta Zabrze wpłata do budżetu kwoty ,49 zł w dniu r ,51 6 Usprawnienie łączeń drogowych na drodze krajowej nr 88 w obrębie Gminy Zabrze wpłata do budżetu kwoty zł w dniu r , 7 Uzbrojenie budownictwa mieszkaniowego wpłata do budżetu kwoty zł w dniu r. oraz kwoty zł w dniu r ,91 8 Droga lokalna łącząca DK 88 z A1 przez strefę KSSE wpłata do budżetu kwoty ,8 zł w dniu r ,2 9 Utrzymanie techniczne budynków wpłata do budżetu kwoty 8.62,72 zł w dniu r ,28 1 Budowa zabrzańskiej szerokopasmowej sieci światłowodowej wpłata do budżetu kwoty zł w dniu r , 11 Utrzymanie techniczne budynków wpłata do budżetu kwoty zł w dniu r , 12 Utrzymanie budynków użytkowych gminy wpłata do budżetu kwoty ,42 zł w dniu r ,58 13 Obrót nieruchomościami wpłata do budżetu kwoty ,8 zł w dniu r ,2 14 Regulacja stanów prawnych nieruchomości wpłata do budżetu kwoty 39 zł w dniu r , 15 Uzbrojenie budownictwa mieszkaniowego wpłata do budżetu kwoty zł w dniu r oraz kwoty 21.84,7 złw dniu r ,93 16 Rozwój systemu informatycznego UM Zabrze zrealizowano , 17 Utrzymanie oprogramowania, sieci i sprzętu informatycznego w stanie gotowości eksploatacyjnej zrealizowano , 18 Utrzymanie oprogramowania, sieci i sprzętu informatycznego w stanie gotowości eksploatacyjnej zrealizowano , 19 Utrzymanie oprogramowania, sieci i sprzętu informatycznego w stanie gotowości eksploatacyjnej zrealizowano ,

80 2 Utrzymanie budynków Urzędu Miejskiego w Zabrzu wpłata do budżetu kwoty ,79 zł w dniu r ,21 21 Wdrożenie systemu zarządzania jakością wpłata do budżetu kwoty zł w dniu r Modernizacja bramy wjazdowej USC zrealizowano, wpłata do budżetu zostałej kwoty,73 zł w dniu r ,27 23 Rozwój systemu informatycznego UM Zabrze zrealizowano , 24 Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego zrealizowano Modernizacja budynku dyrekcji Huty Zabrze dla trzeb administracji samorządowej wpłata do budżetu kwoty ,8 zł w dniu r oraz kwoty zł w dniu r ,92 26 Modernizacja budynku dyrekcji huty Zabrze dla trzeb Centrum Zarządzania Kryzysowego zrealizowano Stworzenie strefy bezpieczeństwa w Zabrzu przez zakup i instalację systemu monitoringu wizyjnego wpłata do budżetu kwoty 332,35 zł w dniu r. oraz kwoty ,74 zł w dniu r ,91 28 Budowa sal gimnastycznych w placówkach oświaty zrealizowano, wpłata do budżetu zostałej kwoty ,16 zł w dniu r ,84 29 Przebudowa obiektów oświaty dla dostosowania do wymogów przepisów sanitarnych ibhp zrealizowano, wpłata do budżetu zostałej kwoty zł w dniu r Przebudowa obiektów oświaty dla dostosowania do wymogów przepisów sanitarnych ibhp zrealizowano, wpłata do budżetu zostałej kwoty 5.827,55 zł w dniu r ,45 31 Utrzymanie budynku wraz z obsługą zrealizowano Monitoring wizyjny w placówkach oświaty wpłata do budżetu kwoty 2.66,14 zł w dniu r ,86 33 Przebudowa obiektów oświaty dla dostosowania do wymogów przepisów sanitarnych ibhp zrealizowano Modernizacja Szpitala Rejonowego wpłata do budżetu kwoty 3.38,85 zł w dniu r ,15 35 Osiągnięcie standaryzacji w SP ZOZ Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych zrealizowano , 36 Program mocy rodzinie: budowa trzech domów dla wychowanków Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży wpłata do budżetu kwoty 62. zł w dniu r Adaptacja budynku (segment "A") przy ul. 3 Maja 95na trzeby Poradni PsychologicznoPedagogicznej w Zabrzu zrealizowano Budowa i przebudowa placów zabaw wpłata do budżetu kwoty 637,68 zł w dniu r ,32 39 Przebudowa obiektów Miejskiego Ośrodka Kultury wpłata do budżetu kwoty 4. zł w dniu r oraz kwoty 2.824,44 zł w dniu r ,56 4 Modernizacja i zakupy inwestycyjne dla trzeb Domu Muzyki i Tańca zrealizowano , 41 Modernizacja kotłowni w budynku hali srtowej przy ul. Szafarczyka wpłata do budżetu kwoty 35. zł w dniu r Modernizacja obiektu srtowego "Pogoń" w Zabrzu wpłata do budżetu kwoty 33. zł w dniu r., a kwoty 1.35,29 w dniu r , wydatków niewygasających z mocy ustawy za 27 i 28 rok Zgodnie z art. 191 ust. 1a ustawy z dnia 3 czerwca 25 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 249 z. 214 z 25 r. z późniejszymi zmianami) nie wygasają z upływem roku budżetowego wydatki budżetowe jednostki samorządu terytorialnego przeznaczone na programy i projekty realizowane przy udziale środków chodzących z budżetu Unii Europejskiej. Poniżej przedstawiono dane dotyczące realizacji wydatków, które nie wygasły z końcem roku 28 z mocy ustawy: Tab. 57 Realizacja wydatków, które z mocy ustawy nie wygasły wraz z upływem 27 roku realizowane w 28 i 29 r. Lp. 1 Zadanie kwota planu w zł kwota wykonania w zł OGÓŁEM ,5 Program Unii Europejskiej "Uczenie się przez całe życie" COMENIUS ,5 Tab. 58 Realizacja wydatków, które z mocy ustawy nie wygasły wraz z upływem 28 roku Lp. Zadanie Kwota planu w zł Kwota wykonania w zł

81 ,53 1 OGÓŁEM Program Unii Europejskiej "Uczenie się przez całe życie" COMENIUS ,93 2 Nowe kompetencje dla nauczycieli i pracowników administracji oświaty (w partnerstwie z litechniką śląską) ,6 Wykres nr 49. dochodów miasta Zabrze wg stanu na dzień r. Wykres Nr 5. dochodów miasta Zabrze za 29 rok

82 Wykres Nr 51. Wskaźnik wykonania dochodów budżetu miasta w 29 roku wg działów klasyfikacji budżetowej Wykres nr 52. wydatków miasta Zabrze wg stanu na dzień r. Wykres Nr 53. wydatków miasta Zabrze za 29 rok

83

84 Wykres Nr 54. Wskaźnik wykonania wydatków budżetu miasta w 29 roku wg działów klasyfikacji budżetowej 7. funduszy celowych za 29 rok Tab. 59 Zestawienie przychodów funduszy celowych za 29 rok Rozdział Treść pierwotny Wskaźnikkol. 6:5w % 6 7 Powiatowy Fundusz Gosdarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym ,94 8,5% Stan środków na czątek roku ,27 1% wpływy z usług ,78 94,37% przelewy redystrybucyjne 1 % zostałe odsetki 1 247, ,51 9,75% ,5 1% Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gosdarki Wodnej Stan środków na czątek roku opłaty i kary za wycięcie drzew i krzewów na terenie miasta wpływy z tytułu kar za gosdarcze korzystanie ze środowiska wpływy z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śl. z tytułu opłat za gosdarczekorzystanie ze środowiska , % ,59 87,7% ,47% opłata za brak umowy o wywóz odpadów komunalnych 5 5 % darowizny, spadki, zapisy i inne 5 5 % % Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gosdarki Wodnej ,12 94,34% Stan środków na czątek roku ,33 1% 3 3 % ,12 97,91% refundacja środków na projekt "Utworzenie mapy akustycznej " 911 wpływy z tytułu kar za gosdarcze korzystanie ze środowiska wpływy z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śl. z tytułu opłat za gosdarczeze środowiska darowizny, spadki, zapisy i inne Razem 5 5 % ,8% Tab. 6 Zestawienie wykonania wydatków funduszy celowych w 29 roku Rozdział Treść pierwotny 4 5 Wskaźnikkol. 6:5w % 6 7 Powiatowy Fundusz Gosdarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym ,13 zakup materiałów i usług ,11 8,64% wpłaty na Centralny Fundusz GZGiK ,73 93,61% wpłaty na Wojewódzki Fundusz GZGiK ,73 93,61% wydatki majątkowe ,56 72,26% ,8 Stan środków na koniec roku 33,27%

85 911 Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gosdarki Wodnej ,5 56,84% edukacja ekologiczna, promocja ekologii ,86 84,6% profilaktyka zdrowotna dzieci ,6% gosdarka wodnościekowa ,79% prace badawcze, monitoring ,13 5,77% ,12 99,31% ,78% ,39 56,9% ,2 68,19% ,19 55,94% , ,6% ochrona wierzchni ziemi ochrona wietrza ochrona przed hałasem wydatki majątkowe w tym: dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Stan środków na koniec roku 911 Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gosdarki Wodnej ,73 62,91% ochrona wierzchni ziemi gosdarka odpadami ,3 67,97% inne zadania służące ochronie środowiska i gosdarce wodnej ,12 22,9% ,31 7,77% ,31 63,32% ,72 wydatki majątkowe w tym: wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Stan środków na koniec roku Razem ,36 56,2% w tym majątkowe razem ,39% ,26

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta.

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta. PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Katowice, listopad 2014 r. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Katowice, maj 2015 roku INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Zabrze za I półrocze 2013 roku. Spis treści

Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Zabrze za I półrocze 2013 roku. Spis treści 1 Spis treści I. INFORMACJA O REALIZACJI BUDŻETU MIASTA ZABRZE ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU 1. Realizacja budżetu miasta Zabrze w I półroczu 2013 roku... 4 1.1 Wprowadzenie... 5 1.2 Zmiany w budżecie miasta

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE 2.2.1. CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE Tryb prac nad budżetem jednostki samorządu terytorialnego reguluje ustawa o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Małopolskiego na lata

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Małopolskiego na lata Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Małopolskiego na lata 2013-2028 Uwagi ogólne: Do obliczeń wielkości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZABRZE

PREZYDENT MIASTA ZABRZE PREZYDENT MIASTA ZABRZE INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZABRZE ORAZ INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ I SAMORZĄDOWYCH

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 6 września 2013 r. Poz. 4191 UCHWAŁA NR XXXVII/393/13 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA NA LATA 2015 2043

PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA NA LATA 2015 2043 PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA NA LATA 2015 2043 1 2 SPIS TREŚCI Strona 1. Wstęp 3 2. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta 5 Załączniki do wieloletniej

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno

OBJAŚNIENIA do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno OBJAŚNIENIA do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno Zgodnie z art. 230 ust. 6 ustawy o finansach publicznych uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej organ

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA 2012-2018

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA 2012-2018 OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA 2012-2018 I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF. Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2012-2018 Podstawą do opracowania

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031 Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia Lp. Wyszczególnienie 2013 (plan po zmianach 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE 2.2.1. CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE Tryb prac nad budżetem jednostki samorządu terytorialnego reguluje ustawa o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Realizacja budżetu Miasta Ząbki za 2009 rok

Realizacja budżetu Miasta Ząbki za 2009 rok Realizacja budżetu Miasta Ząbki za 2009 rok Dochody Miasta Ząbki w 2009 roku Realizacja planu dochodów w 2009r. Plan dochodów w wysokości 60.760.581,60 zł zrealizowano w 103,77% na kwotę 63.053.367,00

Bardziej szczegółowo

Ostatecznie, po dokonaniu zmian, budżet Gminy na dzień r. przedstawiał się. Planowane dochody ogółem: ,31 zł

Ostatecznie, po dokonaniu zmian, budżet Gminy na dzień r. przedstawiał się. Planowane dochody ogółem: ,31 zł PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI ORAZ PRZYCHODY I ROZCHODY Budżet Gminy Kartuzy na 2015 rok został uchwalony przez Radę Miejską Uchwałą Nr IV/35/2015 z 28 stycznia 2015r. W trakcie realizacji budżetu Gminy,

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PIONKI NA LATA 2014-2020

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PIONKI NA LATA 2014-2020 OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PIONKI NA LATA 2014-2020 I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budżetu

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budżetu

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 10 sierpnia 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 201/2015 PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 30 marca 2015 r.

Bydgoszcz, dnia 10 sierpnia 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 201/2015 PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 30 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 10 sierpnia 2015 r. Poz. 2499 ZARZĄDZENIE NR 201/2015 PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

1. Zmiana budżetu Powiatu Pabianickiego na 2012 rok.

1. Zmiana budżetu Powiatu Pabianickiego na 2012 rok. OBJAŚNIENIA do załącznika nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Pabianickiego Podstawa przygotowania prognozy: 1. Zmiana budżetu Powiatu Pabianickiego na 2012 rok. 2. Przyjęcie wartości zgodnych

Bardziej szczegółowo

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego za I półrocze 2014 roku

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego za I półrocze 2014 roku Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego za I półrocze 2014 roku Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2014 roku określa

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze

Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Orzesze Nr IV/23/15.z dnia 22 stycznia 2015r. Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze I. Dochody Szacunek dochodów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e, i, pkt 10, art. 51, art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/269/16 RADY MIASTA ZGIERZA. z dnia 23 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIII/269/16 RADY MIASTA ZGIERZA. z dnia 23 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXIII/269/16 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Zgierza za 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust.

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY Kowala NA LATA 2014 2017

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY Kowala NA LATA 2014 2017 OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY Kowala NA LATA 2014 2017 I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232

Bardziej szczegółowo

Nadwyżka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach

Nadwyżka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach Nadwyżka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach 2013-2015 Warszawa, wrzesień 2016 Spis treści Wprowadzenie... 2 Część I Wykonanie budżetów jednostek samorządu terytorialnego... 4 1.

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KATOWICE NA LATA 2016 2035 PROJEKT

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KATOWICE NA LATA 2016 2035 PROJEKT 2016 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KATOWICE NA LATA 2016 2035 PROJEKT Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2014-2017

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2014-2017 L.p. Wyszczególnienie Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza 2014 2015 2016 2017 1 Dochody ogółem 23566282 24271320 24932510 25680485 1.1 Dochody bieżące 23501282 24206320 24932510 25680485 1.1.1 dochody

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI STRONY. Wstęp 2-19. Dochody 20-119. Wydatki 120-291. Wykaz wydatków inwestycyjnych. i majątkowych 292-301

SPIS TREŚCI STRONY. Wstęp 2-19. Dochody 20-119. Wydatki 120-291. Wykaz wydatków inwestycyjnych. i majątkowych 292-301 SPIS TREŚCI STRONY Zarządzenie Prezydenta Miasta Siedlce w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Siedlce, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SABNIE NA LATA

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SABNIE NA LATA Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLII/235/2014 Rady Gminy w Sabniach z dnia 28 stycznia 2014 r. OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SABNIE NA LATA 2014 2022 I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A z realizacji budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2009 rok

I N F O R M A C J A z realizacji budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2009 rok I N F O R M A C J A z realizacji budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2009 rok Wleń, marzec 2010 r. WSTĘP Burmistrz Miasta i Gminy Wleń stosownie do postanowień art. 199 ust. 1, pkt. 2 ustawy o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO UCHWAŁY NR XV/108/2012

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO UCHWAŁY NR XV/108/2012 OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO UCHWAŁY NR XV/108/2012 Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jasienica Rosielna na lata 2012-2025

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 31.12.2006 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 31.12.2006 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 31.12.2006 r. Budżet gminy uchwalony został w dniu 31 stycznia 2006r,uchwałą Rady Gminy Nr.XLV/535/06 następująco : - dochody 26.275.905,-zł - wydatki 28.092.705,-zł

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r.

Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r. Rada Miejska w Polkowicach Komisja Rewizyjna Polkowice, dnia 23 maja 2011 r. Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r. Posiedzenie odbyło

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/1009/13 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 18 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XLIII/1009/13 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 18 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XLIII/1009/13 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2014-2035 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 150/15

Zarządzenie Nr 150/15 Zarządzenie Nr 150/15 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał 2015 roku. Na podstawie art. 37 ust.1

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata

Uzasadnienie do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata Uzasadnienie do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2020 Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Łask na lata 2013-2020 została opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami: - ustawa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO Załącznik Nr 1 do uchwały Nr /2014 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia... 2014 roku ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO SŁUPSK, marzec 2014 r. 2 Spis treści DANE OGÓLNE O BUDŻECIE... 4 WYKONANIE BUDŻETU CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III.9.2014 RADY GMINY CZERNICHÓW z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czernichów

UCHWAŁA NR III.9.2014 RADY GMINY CZERNICHÓW z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czernichów UCHWAŁA NR III.9.2014 RADY GMINY CZERNICHÓW z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czernichów Data utworzenia 2014-12-29 Numer aktu 9 Akt prawa miejscowego

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r.

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz. 2832 ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z wykonania budżetu za 2011 rok

Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z wykonania budżetu za 2011 rok Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z wykonania budżetu za 2011 rok Uchwałą Rady Miejskiej w dniu 30 grudnia 2010 r. nr IV/17/2010 przyjęto do realizacji budżet Miasta i Gminy Chmielnik na

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rada Miasta Rybnika. z dnia... 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2014 rok

Uchwała Nr... Rada Miasta Rybnika. z dnia... 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2014 rok Projekt z dnia 18 marca 2014 r. Zatwierdzony przez... 2014/021484 Działając na podstawie przepisów: Uchwała Nr... z dnia... 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2014 rok - art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pruszcz Gdański

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pruszcz Gdański Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pruszcz Gdański Wieloletnia prognoza finansowa sporządzana jest w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek za 2009 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek za 2009 rok Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek za 2009 rok Budżet Gminy na 2009 rok, uchwalony został w dniu 22 grudnia 2008 roku, Uchwałą Nr XXIX/64/2008 Rady Miejskiej w Zbąszynku. W trakcie całego

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XV/106/2016 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 31 marca 2016 roku

Uchwała nr XV/106/2016 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 31 marca 2016 roku Uchwała nr XV/106/2016 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2016 2019 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA PRZEMYŚLA NA LATA 2013-2038

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA PRZEMYŚLA NA LATA 2013-2038 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr./ Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA PRZEMYŚLA NA LATA 2013-2038 Wstęp Wieloletnia prognoza finansowa

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY NA 2004 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ. Dział Rolnictwo i łowiectwo 1.000,-

DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY NA 2004 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ. Dział Rolnictwo i łowiectwo 1.000,- Załącznik Nr 1 Do uchwały budżetowej na rok 2004 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 18 lutego 2004 roku NR XIX / 107 / 2004 DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY NA 2004 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z wykonania budżetu za 2013 rok

Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z wykonania budżetu za 2013 rok Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z wykonania budżetu za 2013 rok Uchwałą Nr XXVI/223/2012 Rady Miejskiej w Chmielniku w dniu 28 grudnia 2012 r. przyjęto do realizacji budżet Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY NA LATA

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY NA LATA OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY NA LATA 2014-2022 I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 111 599,23 111 155,76 Pozostała działalność 111 599,23 111 155,76 Dochody z

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2012 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia przyjętych wartości - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rypin na lata

Objaśnienia przyjętych wartości - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rypin na lata Objaśnienia przyjętych wartości - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rypin na lata 2016 2019 1. Założenia makroekonomiczne i finansowe Wieloletnia Prognoza Finansowa na rok 2016 i lata następne została

Bardziej szczegółowo

W roku 2010 niskie wykonanie dochodów wystąpiło: Dochody budżetu Gminy zrealizowane w 2010r.

W roku 2010 niskie wykonanie dochodów wystąpiło: Dochody budżetu Gminy zrealizowane w 2010r. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki Pawła Kanclerza w sprawie wykonania budżetu za 2010 rok oraz sprawozdanie finansowe - przedstawione Radzie Miejskiej w dniu 28 czerwca 2011 roku

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia w sprawie: przyjęcia wielolotniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Czarna Woda na lata

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia w sprawie: przyjęcia wielolotniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Czarna Woda na lata Projekt Uchwała Nr Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia w sprawie: przyjęcia wielolotniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Czarna Woda na lata 2011-2019. na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2010 NR XXXIV/245/09 RADY POWIATU WIELICKIEGO. z dnia 17 grudnia 2009 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2010 NR XXXIV/245/09 RADY POWIATU WIELICKIEGO. z dnia 17 grudnia 2009 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2010 NR RADY POWIATU WIELICKIEGO Na podstawie art.12 pkt 5, pkt 6, pkt 8 lit. d, art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 roku, Nr

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 25 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 25 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej nr XXV/140/2016 Rady Miasta Poręba na rok 2016. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015

UCHWAŁA Nr III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015 UCHWAŁA Nr III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 0007.III.6.2014 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 grudnia 2014 r. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 2025 Projekt wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/218/15 RADY MIASTA OLSZTYNA. z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2016 rok

UCHWAŁA NR XVIII/218/15 RADY MIASTA OLSZTYNA. z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2016 rok UCHWAŁA NR XVIII/218/15 RADY MIASTA OLSZTYNA z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. c, d oraz i oraz 10 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LVII / 300 /2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 19 września 2014 roku

Uchwała Nr LVII / 300 /2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 19 września 2014 roku Uchwała Nr LVII / 300 /2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 19 września 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny na lata 2014 2020 Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228,

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Kamienna Góra na lata

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Kamienna Góra na lata Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Kamienna Góra na lata 2015-2020 Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wieloletnia

Bardziej szczegółowo

Budżet jednostki samorządu terytorialnego

Budżet jednostki samorządu terytorialnego Budżet jednostki samorządu terytorialnego Rozdział VII Konstytucji RP Art. 163 Samorząd terytorialny wykonuje zadania publiczne nie zastrzeżone przez Konstytucję lub ustawy dla organów innych władz publicznych.

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Nowego Sącza

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Nowego Sącza Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Miasta Nowego Sącza z dnia Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Nowego Sącza Uwagi ogólne: W wieloletniej prognozie finansowej na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do projektu wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata

Objaśnienia do projektu wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata Objaśnienia do projektu wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2012-2034 Wprowadzenie Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Solec Kujawski została przygotowana na

Bardziej szczegółowo

1. Zmiana budżetu Powiatu Pabianickiego na 2012 rok.

1. Zmiana budżetu Powiatu Pabianickiego na 2012 rok. OBJAŚNIENIA do załącznika nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Pabianickiego Podstawa przygotowania prognozy: 1. Zmiana budżetu Powiatu Pabianickiego na 2012 rok. 2. W 2012 roku dochody i

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 3302 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE z dnia 21 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Załącznik nr 3 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze nr XL/435/13 Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej z dnia 12.12.2013r. I. Dochody

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach)

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach) REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Ogółem z tego: Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) zł % Struktura

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do projektu uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy

Załącznik nr 3 do projektu uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy Załącznik nr 3 do projektu uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy z dnia Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy Uwagi ogólne: Wieloletnią Prognozę Finansową miasta

Bardziej szczegółowo

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK PREZYDENT MIASTA KALISZA BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK KALISZ GRUDZIEŃ 2014 ROK Uchwała Nr V/28/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 21 lipca 2014 r. Poz. 3043 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE z dnia 11 lipca 2014 r. z wykonania budżetu Miasta za 2013 rok. Dziennik

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 313/XLIII/13 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 listopada 2013 roku Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Objaśnienia dla przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy wartości

Załącznik nr 3. Objaśnienia dla przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy wartości Załącznik nr 3 Objaśnienia dla przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy wartości Zgodnie z art. 230 ustawy o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sulejówek za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2006 roku

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sulejówek za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2006 roku Sulejówek 2006-08-30 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sulejówek za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2006 roku Rada Miasta Sulejówek uchwaliła budżet dla Miasta Sulejówka na 2006 rok uchwałą Nr

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący sposób: Przy określeniu dochodów własnych gminy posługiwano

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 16 listopada 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 16 listopada 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 226 15653 Poz. 1479 1479 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do WPF-u I. Część tabelaryczna WPF-u (załącznik Nr 1).

Objaśnienia do WPF-u I. Część tabelaryczna WPF-u (załącznik Nr 1). Objaśnienia do WPF-u I. Część tabelaryczna WPF-u (załącznik Nr 1). Dla określenia aktualnych wartości planów finansowych po zmianach w okresie od miesiąca lipca do miesiąca października 2013 roku wykorzystano

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/100/11 RADY GMINY W BAĆKOWICACH. z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2012 rok

UCHWAŁA NR XV/100/11 RADY GMINY W BAĆKOWICACH. z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2012 rok UCHWAŁA NR XV/100/11 RADY GMINY W BAĆKOWICACH z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2012 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

ZAŁĄCZNIK DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZAŁĄCZNIK DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona w trybie określonym ustawą o finansach publicznych. Prognoza

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/125/2016 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubrza na lata

UCHWAŁA NR XIX/125/2016 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubrza na lata UCHWAŁA NR XIX/125/2016 RADY GMINY LUBRZA z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubrza na lata 2016 2019 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Uchwała Budżetowa Gminy Mieroszów na 2015 rok

Uchwała Budżetowa Gminy Mieroszów na 2015 rok Uchwała Budżetowa Gminy Mieroszów na 2015 rok Nr / /.. Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia. - projekt- Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 8 maja 2014 r. Poz. 1826 UCHWAŁA NR LII/835/14 RADY MIASTA OLSZTYNA. z dnia 30 kwietnia 2014 r.

Olsztyn, dnia 8 maja 2014 r. Poz. 1826 UCHWAŁA NR LII/835/14 RADY MIASTA OLSZTYNA. z dnia 30 kwietnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 8 maja 2014 r. Poz. 1826 UCHWAŁA NR LII/835/14 RADY MIASTA OLSZTYNA z dnia 30 kwietnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/ 159/2016

UCHWAŁA NR XXIV/ 159/2016 UCHWAŁA NR XXIV/ 159/2016 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 30 września 2016 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2016 2022. Na podstawie,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO Załącznik Nr 1 do uchwały Nr /2015 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia... 2015 roku ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO SŁUPSK, marzec 2015 r. 2 Spis treści DANE OGÓLNE O BUDŻECIE...4 WYKONANIE BUDŻETU CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 53/2012 Składu Orzekającego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 25 kwietnia 2012 roku

Uchwała Nr 53/2012 Składu Orzekającego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 25 kwietnia 2012 roku Uchwała Nr 53/2012 Składu Orzekającego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie: wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Lubicz sprawozdaniu z wykonania

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2023

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2023 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2023 Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Sulmierzyce opracowano na lata 2014-2023 zgodnie z obowiązującymi przepisami, a mianowicie: -

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda 5 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 230/XXXI/12 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 18 grudnia roku Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/57/2012 RADY GMINY WIELKIE OCZY. z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wielkie Oczy

UCHWAŁA NR XXII/57/2012 RADY GMINY WIELKIE OCZY. z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wielkie Oczy UCHWAŁA NR XXII/57/2012 RADY GMINY WIELKIE OCZY z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wielkie Oczy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 301/12 z dnia 12 listopada 2012 r. Załącznik Nr 3 do projektu Uchwały Nr z dnia.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 301/12 z dnia 12 listopada 2012 r. Załącznik Nr 3 do projektu Uchwały Nr z dnia. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 301/12 z dnia 12 listopada 2012 r. Załącznik Nr 3 do projektu Uchwały Nr z dnia. OBJAŚNIENIA przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 382/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/76/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE. z dnia 29 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

UCHWAŁA NR XIII/76/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE. z dnia 29 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej UCHWAŁA NR XIII/76/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 29 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy

Bardziej szczegółowo