MAPAL. Logistyczne systemy dla ci¹g³ej dyspozycji narzêdzi w miejscu zastosowania. Systemy narz ê dziowe MAPAL-a

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MAPAL. Logistyczne systemy dla ci¹g³ej dyspozycji narzêdzi w miejscu zastosowania. Systemy narz ê dziowe MAPAL-a"

Transkrypt

1 MAPAL Logistyczne systemy dla ci¹g³ej dyspozycji narzêdzi w miejscu zastosowania Systemy narz ê dziowe MAPAL-a

2 MAPAL Toolbase MAPAL Toolbase to system logistyczny wydawania narzêdzi charakteryzuj¹cy siê prost¹ obs³ug¹ i niezawodnoœci¹. Zapewni on Pañstwu ci¹g³y zapas narzêdzi na miejscu, zmniejszaj¹c znacznie zarówno nak³ad na zaopatrzenie w narzêdzia jak i ich koszty. MAPAL Toolbase - Die Systemy Systemy wydawania narzêdzi s¹ niezwykle elastyczne, dziêki swej modu³owej budowie. Wszystkie z nich dopasowane zosta³y do Pañstwa potrzeb. Kolejn¹ korzyœci¹ jest mo liwoœæ skorzystania z serwisu ostrzenia, co pozwala na redukcjê kosztów nowych narzêdzi. Kompletny Tool Managament lub tylko logistyczne zarz¹dzanie narzêdziami zaliczaj¹ siê równie do serwisu firmy MAPAL. MAPAL Toolbase Nasza oferta Pañstwa korzyœci 2 Nasza oferta Zakup, leasing oraz finansowanie Opracowanie w³aœciwego systemu wydawania narzêdzi Wprowadzenie wszystkich danych identyfikuj¹cych narzêdzia Wprowadzenie narzêdzi na stan magazynu Utrzymanie magazynu Zarz¹dzanie szlifowaniem i regeneracj¹ narzêdzi Przy³¹cze ERP Realizacja modelu logistycznego przez magazyn konsygnacyjny Rachunek 1x miesiêcznie Zarz¹dzanie narzêdziami z poza palety produktowej MAPAL-a Pañstwa korzyœci 24h dyspozycyjnoœæ narzêdzi Automatyczne wydawanie narzêdzi Redukcja kosztów narzêdziowych Zmniejszenie nak³adu na zaopatrzenie w narzêdzia Ci¹g³a kontrola stanów magaynowych Optymalizacja magazynu Prosta obs³uga Kontrola kosztów Elektroniczne sporz¹dzanie raportów Mo liwoœæ zarz¹dzania artyku³ami wielu dostawców Automatyczne uruchamianie zamówienia

3 Systemy Toolbase MAPAL-a Kryteria wyboru systemu wydawania narzêdzi Systemy System 1: Automat spiralny AS System 2: Szafa szufladowa EL System 3: Automat szufladowy AL System 4: Automat klapkowy EK Kryteria System 5: Szafa z mechanicznymi szufladami AK System 6: Automat z szyb¹ czo³ow¹ EM Bezpieczeñstwo Pobór najbardziej odpowiedni Potencjalne oszczêdnoœci Oszczêdnoœci (Koszt na sztukê wyrobu) Ciê ar Artyku³ odpowiedni Pocz¹tek projektu 6 miesiêcy 12 miesiêcy Powinno byæ Jest Elastycznoœæ System warunkowo odpowiedni Zarz¹dzanie regeneracj¹ nieodpowiedni Efektywna oszczêdnoœæ kosztów nawet do 18 % po 12 miesi¹cach, nie jest rzadkoœci¹, przyjmuj¹c opcjê zastosowania systemu wydawania narzêdzi w po³¹czeniu z ofert¹ us³ug zarz¹dzania narzêdziami (Tool Management). Rozwi¹zanie dla efektywnego zaopatrzenia w narzêdzia Wszystkie systemy pozwalaj¹ siê dowolnie komponowaæ i zosta³y pomyœlane oraz wykonane wed³ug potrzeb Klienta. Obs³uga odbywa siê przez ekran dotykowy, a dostêp nastêpuje zale nie od wybranej opcji, poprzez kod PIN, przy u yciu karty magnetycznej lub kodu (barcode). Ten ostatni pozwala tak e na identyfikacjê produktu. Systemy te mo na zakupiæ, b¹dÿ te w po³¹czeniu z systemem zarz¹dzania narzêdziami, (Tool Management) podj¹æ w leasing lub wynaj¹æ. Dziêki niezawodnej, innowacyjnej technice, jak równie d³ugoletniemu doœwiadczeniu systemów Tool Management oraz dziêki rozwojowi konceptów zaopatrzenia w narzêdzia, zyskuj¹ Pañstwo bardzo wiele na systemie, który spe³nia wszelkie aktualne wymogi efektywnego zarz¹dzania narzêdziami. Oczywiœcie istnieje mo liwoœæ w³¹czenia dodatkowo zarz¹dzania regeneracj¹ oraz serwis dostawczy. Prosimy o kontakt w celu przeprowadzenia analizy ekonomicznej w Pañstwa przedsiêbiorstwie. MAPAL Toolbase Oprogramowanie zarz¹dzania narzêdziami (Tool Management) Konsekwente zarz¹dzanie narzêdziami Haslo PIN Software MAPAL-a wykorzystywany w zarz¹dzaniu narzêdziami oferuje Pañstwu mo liwoœci zaopatrzeniowe na najwy szym poziomie. G³ówne korzyœci i funkcje tego oprogramowania: Rejestracja Wielojêzyczne oprogramowanie u ytkowe Automatyczna kontrola stanów magazynowych Mo liwoœæ zarz¹dzania artyku³ami wielu dostawców Szerokie mo liwoœci analizy Przedstawienie produktu w postaci zdjêcia lub grafiki Filtr poboru (mo liwy pobór na dany przedmiot obrabiany) Kontrola trwa³oœci narzêdzia Wybór produktu wg u ytkownika Zautomatyzowane zamawianie online Zarz¹dzanie przez Klienta lub dostawcê Zarz¹dzanie regeneracj¹ Opcjonalnie specjalne z³¹cza Przy³¹cze sieci komputerowej klienta lub systemów ERP Mo liwe manualne zarz¹dzanie magazynem Oprogramowanie mo na zakupiæ bez osprzêtu Zarz¹dzanie narzêdziami zu ytymi U ytkowanie wielojêzyczne Zestawienie opcji programowych atwe pobranie wybranego produktu 3

4 MAPAL Toolbase Automat spiralny AS Rozwi¹zanie dla narzêdzi kompaktowych. Zautomatzyowane jednostkowe wydawanie kompaktowych i niewra liwych na uszkodzenia mechaniczne towarów. Odpowiednie dla p³ytek skrawaj¹cych, ma³ych narzêdzi pe³nowêglikowych i innych ma³ych czêœci. Seria AS obejmuje maksymalnie 63 artyku³y. Celowe jednostkowe wydawanie ka dego z produktów Pojemniki 3x3 na 7 poziomach (max 63 spirali) Iloœæ miejsc magazynowania: zale nie od wielkoœci produktu Maksymalnie 1260 produktów (20 na spirali) Materia³ podzia³owy nie wliczony Max obci¹ enia ka dego pojemnika 15 kg Standardowe wymiary (SzxWxG): 995,1 x 1835 x 882 mm Lekkie wykonanie dla materia³ów ochronnych Wzmocnione wykonanie dla narzêdzi Zró nicowane gabaryty produktów MAPAL Toolbase Elektronicznie ryglowana szafa z szufladami EL Bardzo elastyczne i niedrogie rozwi¹zanie. Szuflady blokowane s¹ osobno i dostêpne jedynie dla osób upowa nionych. Seria EL jest niedrogim rozwi¹zaniem dla kontrolowanego zarz¹dzania narzêdziami. Dziêki koniecznoœci rejestrowania siê u ytkownika przy ka dorazowym pobraniu narzêdzia, istnieje skuteczna ochrona przed niedozwolonym pobieraniem produktów. Korzystnie kosztowo i pod pe³ n ¹ kontrol ¹ mog ¹ byæ równie magazynowane narzêdzia ju wstêpnie ustawione. Mo liwe jest równie zarz¹dzanie ostrzeniami wierte³. Dostêp ustawiany indywidualnie Zapasy zestawione przejrzœcie w pude³kach lub przegrodach Narzêdzia (tak e ju ustawione) bezpoœrednio dostêpne Jednostkowe pobieranie z szuflady Elektroniczne blokowanie szuflad Dowolny, zmienny podzia³ wielkoœci miejsca na narzêdzia w szufladach Iloœæ miejsc magazynowania: zale nie od wielkoœci produktu Materia³ podzia³owy nie wliczony Iloœæ szuflad uwarunkowana ich wysokoœci¹ Wysokoœæ szuflad: 50 raster 25 mm Standardowe wymiary (SzxWxG): 717 x 900 x 757 mm 4

5 MAPAL Toolbase Automat szufladowy AL W pe³ni automatyczne rozwi¹zanie dla maksymalnego bezpieczeñstwa. Otwierane w pe³ni automatycznie szuflady udostêpniaj¹ jedynie wybran¹ przez u ytkownika iloœæ produktów. Maksymalna kontrola ka dego towaru dziêki jednostkowemu podzia³owi. Najbardziej odpowiednie dla sta³ych, jednakowych wielkoœci¹ jak równie wysoko gatunkowych produktów. Mo liwe tak e zarz¹dzanie regeneracjami. Regulowana wielko œæ przegród Idealny dla produktów jednakowej wielkoœci Ró ne wielkoœci szuflad Zamierzone jednostkowe wydawanie produktów Max 65 szuflad na jednostkê Iloœæ miejsc magazynowania: zale nie od wielkoœci produktu Szerokoœæ szuflad: mm Wysokoœæ szuflad: 40 raster 25 mm Max ciê ar na szufladê 70 kg Liczba miejsc magazynowych w szufladzie: 1-24 sztuk Materia³ podzia³owy nie wliczony Standardowe wymiary (SzxWxG): 800 x 1840 x 830 mm MAPAL Toolbase Automat klapkowy EK Optymalne magazynowanie wysokogatunkowych produktów. Dla produktów wymagaj¹cych wzmo onego ograniczenia dostêpu. Zarówno szuflada jak i pojedyncze pó³ki blokowane s¹ elektronicznie. Najbardziej odpowiednie dla œrodk ów pomiarowych lub innych wartoœciowych produktów, jak p³ytki i narzêdzia PKD. Zamierzone jednostkowe wydawanie produktów Wysokoœæ szuflad 4 x 75 mm i 4 x 100 mm 8 elektronicznie blokowanych pojedynczo klap w ka dej szufladzie L¹cznie 64 klap w ka dym automacie Standardowe wymiary (SzxWxG): 717 x 900 x 757 mm Optymalna ochrona delikatnego asortymentu Indywidualna wielkoœæ przegródek Podwójna ochrona 5

6 MAPAL Toolbase Szafa z mechanicznymi szufladami AK Nowoœæ Automatyczne wydawanie pojedynczych produktów Mo liwoœæ pomieszczenia 108 ró norodnych artyku³ów W pe³ni zautomatyzowane rozwi¹zanie dla artyku³ów kompaktowych i nie wymagaj¹cych szczególnej ochrony. Zamierzone automatyczne jednostkowe wydawanie produktów kompaktowych i nie wymagaj¹cych szczególnej ochrony. Wszystkie artyku³y powinny przetrzymywane byæ w stabilnych opakowaniach z tworzywa sztucznego, nie wiêkszych ni 205 (wzgl. 105) x 30 x 30 mm (SzxWxG). Seria AK mo e obejmowaæ 108 ró norodnych produktów, w przeciwieñstwie do serii AS, która mieœci maksymalnie 63. Wszystkie produkty musz¹ byæ jednakowej wielkoœci w ka dej podzia³ce. Zamierzone jednostkowe, szufladowe wydawanie produktów 3 rzêdy, ka dy z 27 szufladami (SzxWxG): 105 x 30 x 475 mm 1 rz¹d z 27 szufladami (SzxWxG): 205 x 30 x 475 mm Liczba miejsc magazynowania: zale nie od wielkoœci produktów Maksymalny ciê ar na ka d¹ szufladê 10 kg Wymiary standardowe (SzxWxG): 1096 x 1840 x 1062 mm MAPAL Toolbase Automat z szyb¹ czo³ow¹ EM Nowoœæ Proste i ekonomiczne rozwi¹zanie dla ma³ych elementów i czêœci zamiennych. Toolbase EM idealnie s³u y magazynowaniu i wydawaniu ma³ych czêœci jak np. kaset, œ rub regulacyjnych, p³ ytek skrawaj¹cych i artyku³ów typu C. Pojedyncze produkty przetrzymywane s¹ w zaplombowanych, przeÿroczystych pude³kach, co pozwala na ochronê przed niechcianym dostêpem. Mo liwe tak e zarz¹dzanie regeneracj¹. Proste i ekonomiczne zarz¹dzanie ma³ymi czêœciami Jednostkowe wydawanie pude³ek Jednostkowe wydawanie pude³ek 6 rzêdów x 6 pude³ek (SzxWxG): 84 x 64 x 70 mm 3 rzêdy x 5 pude³ek (SzxWxG): 98 x 97 x 108 mm 2 rzêdy x 4 pude³ka (SzxWxG): 125 x 127 x 132 mm 1 rz¹d x 3 pude³ka (SzxWxG): 172 x 147 x 150 mm Wielkoœæ pude³ek ró norodna Maksymalna iloœæ pude³ek 16 x 6 to 96 sztuk Liczba miejsc magazynowania: zale nie od wielkoœci produktów Wymiary standardowe (SzxWxG): 750 x 2000 x 275 mm 6

7 MAPAL Toolbase Sterowania Sterowanie magazyn manualny (uniwersalny): Ogólnie dostêpny PC Monitor dotykowy Standardowa klawiatura i myszka Inne wskazówki: Komputer i klawiatura musz¹ zostaæ umieszczone w przeznaczonym do tego celu miejscu, osobiœcie przez Klienta. Terminal dotykowy oraz skaner kodu bar musz¹ zostaæ pod³¹czone do komputera równie ze strony Klienta. Standardowy wymiar wysokoœci monitora dotykowego: 391 mm Sterowanie automat spiralny AS: Wbudowana w automacie przystawka PC z monitorem dotykowym Klawiatura z myszk¹ Sterowanie zespolone w z ka d¹ z szuflad Sterowanie EL (uniwersalny): Nak³adka komputerowa z szuflad¹ i monitorem dotykowym Klawiatura z myszk¹ Standardowy wymiar: Wysokoœæ monitora dotykowego: 391 mm Nak³adka komputerowa z szuflad¹ (SzxWxG) 717 x 280 x 757 mm Sterowanie automat z szufladami AL, szafa z szufladami EL i automat klapkowy EK: Pulpit sterowania zespolony z komputerem i monitorem dotykowym Na yczenie z zamykaniem dla szaf z szufladami EL lub EK (wys. 900 mm) Szuflada z klawiatur¹ i myszk¹ Standardowy wymiar pulpitu sterowania (SzxWxG): 785 x 1840 x 830 mm Sterowanie szafa mechaniczna AK: Wbudowana w szafie przystawka PC z monitorem dotykowym Klawiatura z myszk¹ Sterowanie zespolone w z ka d¹ z szuflad Jednak e maksymalnie mo liwe jest pod³¹czenie 10 szaf do sterowania. Oprogramowanie Tool Management mo e zostaæ zakupione tak e bez sprzêtu. Manualne zarz¹dzanie magazynem jest równie mo liwe. 7

8 Systemy narzêdziowe MAPAL-a Us³ugi MAPAL-a Kompleksowe zarz¹dzanie procesem MAPAL oferuje Klientowi idealne us³ugi na potrzeby kompletnego procesu obróbkowego. Zawsze adekwatne i ekonomiczne. Pocz¹wszy od fazy pilotowania, poprzez koncepcjê, planowanie i zaopatrzenie w komponenty, a po uruchomienie produkcji. Klient mo e liczyæ na wsparcie oraz bie ¹ce optymalizacje podczas trwania ca³ego procesu produkcyjnego. Perfekcyjne dopasowane do Klienta us³ugi MAPAL-a. MAPAL - Kompleksowe zarz¹dzanie procesem Proces obróbkowy Us³ugi MAPAL-a In ynieria Optymalizacja Logistyka Zarz¹dzanie Proces obróbkowy Toolbase-PL AA Printed in Germany. Right of technical modification reserved. MAPAL Narzedzia Precyzyjne Spó³ ka z o.o. ul. Partyzancka Poznañ Polska Phone +48 (61) Fax +48 (61)

OPERA.MES produkcja, jakoϾ, utrzymanie ruchu i serwis, magazyn, zasoby ludzkie

OPERA.MES produkcja, jakoœæ, utrzymanie ruchu i serwis, magazyn, zasoby ludzkie OPERA.MES produkcja, jakoœæ, utrzymanie ruchu i serwis, magazyn, zasoby ludzkie Wprowadzenie OPERA to wszechstronny system klasy MES (Manufacturing Execution System), umo liwiaj¹cy bezpoœredni monitoring

Bardziej szczegółowo

Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych

Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych KATALOG 2010 O firmie BKT ELEKTRONIK jest prywatn¹ firm¹ produkcyjno-handlow¹, dzia³aj¹c¹ w bran y IT oraz automatyki i elektroniki przemys³owej, nieprzerwanie od

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. przejmij stery swojej firmy

Microsoft Dynamics NAV. przejmij stery swojej firmy Microsoft Dynamics NAV przejmij stery swojej firmy W œlad za potrzebami Twojej firmy Konkurencja na rynku wzrasta, a tempo rozwoju œrodowiska biznesowego wymaga poszukiwania nowych rozwi¹zañ w celu utrzymania

Bardziej szczegółowo

RFID Retail. Innowacyjny, kompleksowy system wspieraj¹cy sprzeda

RFID Retail. Innowacyjny, kompleksowy system wspieraj¹cy sprzeda Innowacyjny, kompleksowy system wspieraj¹cy sprzeda Wprowadzenie Co to jest RFID? Technologia RFID (z ang. Radio-frequency Identification) RFID jest od ponad oœmiu lat nieustannie og³aszana jako jedna

Bardziej szczegółowo

SIMPLE.ERP. profesjonalizm i innowacyjnoϾ

SIMPLE.ERP. profesjonalizm i innowacyjnoœæ SIMPLE.ERP profesjonalizm i innowacyjnoœæ Wspó³czesny rynek stawia przed mened erami wysokie wymagania. Zmieniaj¹ce siê warunki gospodarcze i ekonomiczne sprawiaj¹, e tylko wysoka efektywnoœæ wszystkich

Bardziej szczegółowo

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga 2 ITELIGENTNE INFRASTRUKTURY SIECIOWE SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA GRUPA ZPAS 3 INFOTELA ISBN 978-83-60516-01-0 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323

Bardziej szczegółowo

Integracja wszystkich obszarów dzia³alnoœci organizacji; Uporz¹dkowanie i zarz¹dzanie procesami przedsiêbiorstwa; Optymalizacja zasobów;

Integracja wszystkich obszarów dzia³alnoœci organizacji; Uporz¹dkowanie i zarz¹dzanie procesami przedsiêbiorstwa; Optymalizacja zasobów; Zintegrowany system informatyczny Rekord.ERP jest w pe³ni polskim oprogramowaniem, doskonale dostosowanym do oczekiwañ polskich przedsiêbiorców jak równie spe³nia wymogi stawiane przed systemami klasy

Bardziej szczegółowo

Oblicze następnej generacji

Oblicze następnej generacji WORKiO rozwiązania sieciowe Witamy w œwiecie cyfrowych platform przetwarzania obrazu WORKiO rzeczywistej konwergencji cyfrowej komunikacji i nowatorskich technologii obrazu. Ka da nowa generacja urz¹dzeñ

Bardziej szczegółowo

Algorytmy MRP i CRP w systemie informatycznym IFS Applications

Algorytmy MRP i CRP w systemie informatycznym IFS Applications AUTOMATYKA 2009 Tom 13 Zeszyt 3 Katarzyna Grobler* Algorytmy MRP i CRP w systemie informatycznym IFS Applications 1. Wprowadzenie Ze wzglêdu na wzrastaj¹ce wymagania rynkowe, podstaw¹ prosperowania przedsiêbiorstw

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-921962-3-6 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partnerzy wydania 4 Okablowanie œwiat³owodowe 4 Centrale telefoniczne 4 Technologie mobilne 4 Zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwi¹zañ dla Microsoft Office Sharepoint Server SPIS TREŒCI: Absence and Timesheet Management Application (ATMA) Aplikacja obs³ugi dokumentów dzia³u BHP i Ochrony Œrodowiska Aplikacja obs³ugi

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej 2 Monitoring i nowoczesne systemy alarmowe SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-08-9 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii 2 VoIP OPERATORZY, US UGI, SPRZÊT SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-02-7 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz tel.

Bardziej szczegółowo

folder przygotowany do druku

folder przygotowany do druku folder przygotowany do druku Zamówienia Wewnêtrzne Wstêp Dzia³ania logistyczne przedsiêbiorstwa odgrywaj¹ szczególn¹ rolê w procesie funkcjonowania organizacji. Zabezpieczenie ci¹g³oœci dostaw materia³ów

Bardziej szczegółowo

Nr 6. Grudzień 2002 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT

Nr 6. Grudzień 2002 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Nr 6. Grudzień 2002 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Inter Cars Wiadomoœci Bez kompleksów do Unii Europejskiej Tomasz Piluch Kierownik Sprzedaży Części do Samochodów Osobowych Inter Cars S.A. Zbliża się koniec

Bardziej szczegółowo

W 1953 roku za³o yciel KabelSchlepp wyprodukowa³ pierwszy na œwiecie prowadnik do przewodów i wê y. Rok póÿniej, zarejestrowano dzia³alnoœæ

W 1953 roku za³o yciel KabelSchlepp wyprodukowa³ pierwszy na œwiecie prowadnik do przewodów i wê y. Rok póÿniej, zarejestrowano dzia³alnoœæ Katalog produktów W 1953 roku za³o yciel KabelSchlepp wyprodukowa³ pierwszy na œwiecie prowadnik do przewodów i wê y. Rok póÿniej, zarejestrowano dzia³alnoœæ KabelSchlepp GmbH w Siegen. Obecnie KabelSchlepp

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

Oœwietlenie w szkole Oprawy Stan prawny Z³udzenia

Oœwietlenie w szkole Oprawy Stan prawny Z³udzenia ISSN 1731-9366 Kwartalnik Klubu Œwiat³a www.klubswiatla.pl nr 1 (2) / wiosna 2004 wydawany przez Philips Lighting Farel Mazury e Oœwietlenie w szkole - str.8 Oprawy do oœwietlenia obiektów dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji systemów automatyki

Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji systemów automatyki 29 Nr 1/2005 Marzec 2005 biuletyn informacyjny firmy SABUR wy³¹czny dystrybutor i przedstawiciel firm: Wydanie Specjalne Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji

Bardziej szczegółowo

KOMPRESORY ŒRUBOWE RELO

KOMPRESORY ŒRUBOWE RELO KOMPRESORY ŒRUBOWE RELO RELO GmbH Verdichter Humboldtstr. 25 02625 Bautzen tel.: +49 591 80520, fax.: +49 591 80521 Zalety kompresorów RELO 2 lata pe³nej gwarancji bez ograniczenia roboczogodzin; Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Totally Integrated Automation

Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation Poziom zarządzania Poziom operatorski Oprogramowanie przemysłowe Projektowanie Uruchomienie Obsługa Utrzymywanie ruchu Modernizacja i rozbudowa Poziom sterowania SINUMERIK

Bardziej szczegółowo

TSC. Tool STOCK Center. Inteligentne systemy przechowywania narzędzi

TSC. Tool STOCK Center. Inteligentne systemy przechowywania narzędzi TSC Tool STOCK Center Inteligentne systemy przechowywania narzędzi TSC System magazynowania narzędzi Inteligentny system zarządzania narzędziami 24 h na dobę Abyście mogli Państwo spokojnie skoncentrować

Bardziej szczegółowo

NOWA KONCEPCJA ZASTOSOWANIA ZEWNĘTRZNYCH AGREGATÓW SKRAPLAJĄCYCH FIRMY COPELAND

NOWA KONCEPCJA ZASTOSOWANIA ZEWNĘTRZNYCH AGREGATÓW SKRAPLAJĄCYCH FIRMY COPELAND NOWA KONCEPCJA ZASTOSOWANIA ZEWNĘTRZNYCH AGREGATÓW SKRAPLAJĄCYCH FIRMY COPELAND Firma COPELAND wiod¹cy producent sprê arek ch³odniczych i sprê arkowych agregatów skraplaj¹cych, w ostatnim czasie zaprezentowa³a

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYKA Nr 2/02 (19) Czerwiec 2002 biuletyn informacyjny firmy Szanowni Pañstwo, na wstêpie chcia³abym w imieniu ca³ego zespo³u naszej firmy serdecznie podziêkowaæ Pañstwu za odwiedzenie stoiska firmy

Bardziej szczegółowo

Informacje dla u ytkowników aparatów do miareczkowania oraz pomiaru ph, gêstoœciomierzy i refraktometrów

Informacje dla u ytkowników aparatów do miareczkowania oraz pomiaru ph, gêstoœciomierzy i refraktometrów Informacje dla u ytkowników aparatów do miareczkowania oraz pomiaru ph, gêstoœciomierzy i refraktometrów 10 Spis treœci Raporty klientw Automatyczne analizy wody 2 Rozwi¹zania dla klientów Dwufunkcyjne

Bardziej szczegółowo

platforma rozwi¹zañ dla s³u by zdrowia Bud etowanie dzia³alnoœci Rozliczenie procedur medycznych Analizy rentownoœci Rozliczenia z pacjentami

platforma rozwi¹zañ dla s³u by zdrowia Bud etowanie dzia³alnoœci Rozliczenie procedur medycznych Analizy rentownoœci Rozliczenia z pacjentami KLIENT ROZWÓJ ROZWI ZANIE Podstaw¹ dobrej opinii o placówce medycznej, przek³adaj¹cej siê na sukces jest nowoczesne podejœcie do procesu leczenia oraz posiadanie kompleksowego zakresu us³ug Mened erowie,

Bardziej szczegółowo

Monochromatyczne Urz¹dzenie Wielofunkcyjne Samsung SCX-6322DN/6122FN

Monochromatyczne Urz¹dzenie Wielofunkcyjne Samsung SCX-6322DN/6122FN wyobra sobie wszechstronne laserowe urz¹dzenie wielofunkcyjne, które wykona ka de zadanie Teraz rzeczywiœcie mo esz mieæ wszystko w jednym. Urz¹dzenia serii SCX-63DN/61FN zaskocz¹ Ciê ³atwoœci¹ u ytkowania.

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI Tom 23 2007 Zeszyt 1 PATRYCJA B K* Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego

Bardziej szczegółowo

INFO. najnowsze produkty ISSN 1730-2609. LITESTAR - program do projektowania oœwietlenia Modu³y LED. we Frankfurcie Targi AMPER 2004 Ø124

INFO. najnowsze produkty ISSN 1730-2609. LITESTAR - program do projektowania oœwietlenia Modu³y LED. we Frankfurcie Targi AMPER 2004 Ø124 najnowsze produkty ISSN 1730-2609 03 Oœwietlenie Nr 3(7) LIPIEC - WRZESIEÑ 2004 INFO Ø124 227 Targi Light+Building we Frankfurcie Targi AMPER 2004 LITESTAR - program do projektowania oœwietlenia Modu³y

Bardziej szczegółowo

Zarz¹dzanie cyklem ycia produktu (PLM) wed³ug IBM Pakiet aplikacji CATIA Version 5 Release 11 Solutions

Zarz¹dzanie cyklem ycia produktu (PLM) wed³ug IBM Pakiet aplikacji CATIA Version 5 Release 11 Solutions Zarz¹dzanie cyklem ycia produktu (PLM) wed³ug IBM Pakiet aplikacji CATIA Version 5 Release 11 Solutions Odnoszenie sukcesów w procesie rozwoju produktu Zarz¹dzanie cyklem ycia produktu Zarz¹dzanie cyklem

Bardziej szczegółowo