ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT"

Transkrypt

1 DROZDA TRANSPORT Sp. z o.o. Spółka komandytowa Nowiny Wielkie, ul. Kolejowa 24, Nowiny Wielkie Witnica ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Firma DROZDA TRANSPORT Sp. z o.o. Spółka komandytowa, zwana dalej Zamawiającym, w związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. Automatyzacja usług transportowych firmy DROZDA TRANSPORT poprzez wprowadzenie systemów informatycznych i telemetrycznych., w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka , Działanie 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B, zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostarczenie systemu TMS opisanego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Oferty należy składać do dnia 21 marca 2014r. Otwarcie ofert nastąpi dnia 24 marca 2014r. Szczegóły dotyczące zamówienia znajdują się w dołączonym do niniejszego zaproszenia Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia. Z poważaniem Adrian Drozda Prezes Zarządu

2 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1) ZAMAWIAJĄCY ORAZ OSOBA DO KONTAKTU DROZDA TRANSPORT Sp. z o.o. Spółka komandytowa ul. Kolejowa 24, Nowiny Wielkie Witnica Osoba do kontaktu: Anna Wołoch Tel Fax : 2) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W niniejszym zamówieniu nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamówienie udzielone zostanie w trybie zapytania o cenę (konkurs ofert). 3) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie systemu TMS. Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia, stanowiąca Załącznik numer 2 do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia, zawiera nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarcze stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z art. 1 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. nr 153, poz z późn. zm.). W związku z tym jakiekolwiek użycie informacji tam zawartych ponad niezbędne do przygotowania Oferty jest przestępstwem. 4) MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT Termin składania ofert upływa z dniem 21 marca 2014r, do godziny (decyduje data wpływu do siedziby firmy Zamawiającego, również w wypadku wysyłki pocztą czy kurierem). Otwarcie ofert nastąpi 24 marca 2014r. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. (dane podano w pkt. 1) Oferta złożona po terminie nie zostanie dopuszczona do konkursu ofert, zostanie zniszczona bez jej otwarcia.

3 5) TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Oferent, który złoży ofertę, pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. 6) SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY Oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną oraz powinna zostać złożona w 1 egzemplarzu w wersji papierowej. Oferta powinna być sporządzona zgodnie z załączonym do niniejszego pisma wzorem formularza oferty (Załącznik nr 1) oraz dostarczona wraz z wymaganymi załącznikami. Oferta musi zostać podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta i do zaciągania w jego imieniu zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie Oferty. Oferta musi zostać złożona w zamkniętej kopercie. Koperta musi zostać opatrzona danymi Oferenta. Każda Oferta która nie będzie złożona w zamkniętej kopercie, zostanie odrzucona z przyczyn formalnych. Na kopercie musi zostać umieszczona adnotacja system TMS - oferta. Każda koperta (z wymaganą adnotacją) która wpłynie do Zamawiającego zostanie oznaczona Otrzymano dnia DD MM RRRR. 7) TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Termin na realizację zamówienia został określony w Szczegółowej specyfikacja przedmiotu zamówienia, stanowiącej Załącznik numer 2 do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia. 8) PODPISANIE UMOWY I ZAKRES UMOWY Umowa na realizację przedmiotowego zamówienia musi zostać zawarta najpóźniej w ciągu 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert. 9) KRYTERIUM WYBORY OFERT Kryterium wyboru oferty jest 60% cena oraz 40% doświadczenie Oferenta wyrażone w następujących trzech parametrach: - ilość lat działalności firmy na rynku (czym więcej tym lepiej) - ilość zakończonych sukcesem wdrożeń systemu TMS* w ramach których system ten stanowił nie mniej niż 50% wartości zlecenia (był to system dominujący wartościowo we wdrożeniu) oraz w trakcie tego wdrożenia nastąpiła integracja z systemem telematycznym firmy TRIMBLE a wdrożenie miało miejsce w firmie zlokalizowanej w Polsce. (czy więcej tym lepiej) - ilość zakończonych sukcesem wdrożeń systemu TMS* ogółem, w ramach których ten system stanowił nie mniej niż 50% wartości zlecenia (był to system dominujący wartościowo we wdrożeniu), niezależne od lokalizacji wdrożenia i integracji z pozostałymi systemami (czy więcej tym lepiej) * Jako system TMS rozumiemy system Oferowany nam w ramach tego konkurs ofert. Jeżeli zatem firma np. kilka lat temu wprowadziła nowy system TMS przez wzgląd np. na zmiany technologiczne to interesuje nas ilość wdrożeń obecnego systemu TMS, a nie wszystkich systemów TMS posiadanych przez daną firmę.

4 Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania, na dowolnym etapie konkursu ofert, dokumentów potwierdzających deklarowane wartości. Oferent będzie zobowiązany do okazania tych dokumentów nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od wezwania. Jeżeli w tym czasie dokumenty nie zostaną okazane, Oferta będzie odrzucana z przyczyn formalnych. Sposób obliczenia punktów. Maksymalnie można uzyskać 100 punktów, z czego 60 punktów za cenę, 40 punktów za doświadczenie. W przypadku ceny, oferta o cenie najniższej otrzymuje 60 punktów, oferta o cenie najwyższej otrzymuje 0 punktów, oferty pośrednie ilość punktów proporcjonalną do różnicy miedzy ceną Oferowaną a ceną najniższą i najwyższą. Przykład: Oferta 1 najniższa -> 100 tyś zł -> 60 punktów Oferta 2 najwyższa -> 150 tyś zł -> 0 punktów Oferta 3 pośrednia -> 125 tyś zł -> 30 punktów W przypadku doświadczenia, każdy z parametrów doświadczenia punktujemy oddzielnie, za każdy z nich można uzyskać: - ilość lat działalności firmy na rynku : 10 punktów - Ilość wdrożeń TMS wraz z integracją z TRIMBLE w Polsce : 20 punktów - Ilość wdrożeń TMS ogółem : 10 punktów Oferta z parametrem o wartości najwyższej otrzymuje 10 (lub 20) punktów, Oferta najniższa 0 punktów, Oferta pośrednia liczymy analogicznie jak przy punkach za cenę. Oferta która zgromadzi najwięcej punktów (suma punktów za cenę i doświadczenie) jest ofertą wygrywającą konkurs ofert. 10) UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi (w postaci Umowy), którego oferta: 1. Została przygotowana i dostarczona zgodnie z wymogami zawartymi w tym dokumencie (spełnia formalne wymogi) 2. Jest najkorzystniejsza, w myśl ustalonych kryteriów wyboru. Zamawiający w szczególnych przypadkach może dopuścić Oferty niepełne bądź posiadające pewne wady formalne. Każdorazowo w takim wypadku fakt ten zostanie szczegółowo opisany w protokole wyboru ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia Ofert o rażąco niskiej cenie, przy czym za taką uważa się: - zaoferowana cena jest o 50% niższa od drugiej w kolejności ceny. - zaoferowana cena jest o 50% niższa od średniej ze wszystkich cen. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje Oferenta o wyborze oferty celem podpisania Umowy.

5 11) PROCES WYBORU OFERTY 1. Sprawdzenie, czy koperta w której złożono ofertę jest przygotowana zgodnie z wymaganiami oraz jest w stanie nienaruszonym, jeżeli tak przechodzi do dalszego etapu, jeżeli nie jest odrzucana bez otwierania. 2. Otwarcie kopert. 3. Weryfikacja, czy oferty przygotowano zgodnie z wymaganiami i na odpowiednim szablonie. Oferty przygotowane wadliwie są odrzucane lub dopuszczane warunkowo, przy odpowiedniej adnotacji w protokole wyboru. 4. Wybór oferty zgodnie z kryteriami wyboru. 12) POSTANOWIENIA KOŃCOWE Zamawiający zastrzega sobie prawo do uznania, że konkurs ofert nie dał rezultatu lub też do unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn. Z tytułu odrzucenia oferty Oferentom nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko Zamawiającemu.

6 Załącznik nr 1... Pieczęć firmowa oferenta Miejscowość..data OFERTA Oferent: (dane teleadresowe Oferenta) W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 12 marca 2014r składam ofertę na realizację przedmiotowego zapytania (dostarczenie systemu TMS). Jednocześnie, w myśl zapisów zawartych w zapytaniu ofertowym, deklarujemy iż spełniamy wszystkie postawione wymagania określone w Załączniku numer 2 do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia. Doświadczenie Oferenta: - Rok rozpoczęcia działalności gospodarczej :.. - Ilość wdrożeń TMS wraz z integracją z TRIMBLE w Polsce : - Ilość wdrożeń TMS ogółem :. Załączamy listę, opis szczegółowy oraz ilość licencji dla oferowanego oprogramowania (obligatoryjnie). Dodatkowo załączam listę i cennik oprogramowania dodatkowego, niezbędnego do funkcjonowania systemu TMS*. Cena za realizację całego zamówienia wynosi:.. PLN netto, (w tym. PLN netto za oprogramowanie dodatkowe**). Oświadczenie Oferenta Niniejszym oświadczam, że: - Zapoznaliśmy się z warunkami niniejszego zamówienia i przyjmujemy je bez zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. - Oferujemy dostarczenie / wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zawartymi w zaproszeniu do złożenia oferty i szczegółowym opisie przedmioty zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń. - Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach, w miejscu i terminie określonych w szczegółowym opisie przedmioty zamówienia. - Nie pozostajemy w związku z Zamawiającym, w sposób mogący utrudniać uczciwą konkurencję.

7 - Nie posiadamy wiedzy na temat innych Oferentów, nie pozostając z nimi w związku w sposób mogący utrudniać uczciwą konkurencję. - W szczególności nie jesteśmy powiązani z Zamawiającym w sposób polegający na: a) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b) Posiadaniu udziałów lub co najmniej 5 % akcji; c) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d) Pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli..... (podpisy, pieczątki osób upoważnionych) *jeżeli oprogramowanie TMS wymaga do działania np. silnika bazy danych, specjalistycznego oprogramowania raportowego czy oprogramowania typu MAP/GPS, należy listę tego oprogramowania załączyć wraz z cennikiem (uwaga, nie należy uwzględniać wymagań odnośnie systemów operacyjnych, które nie są przedmiotem tego konkursu ofert). Jeżeli takie oprogramowanie nie jest wymagane, należy zapis ten wykreślić.

8 Załącznik nr 2 Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia Specyfikacja oprogramowania TMS Specjalistyczne oprogramowanie dedykowane zarządzaniu procesami transportowymi i flotą transportową Integracja z oprogramowaniem F-K (Symfonia) wycena musi uwzględniać koszt wdrożenia tej integracji. Integracja z giełdą frachtów (giełda Timocom, Teleroute lub podobna) Udostępnianie zewnętrznym podmiotom szczegółowych raportów stanów zleceń transportowych, faktur, danych lokalizacyjnych poprzez serwis WWW dla nieograniczonej ilości użytkowników (dodatkowy moduł Klienta widoku webowego uproszczonego, opisany szczegółowo w dalszej części) Przedstawiona oferta musi również uwzględniać koszty zakupu ewentualnego oprogramowania dodatkowego (np. silniki baz danych, narzędzia raportowania, licencje na mapy etc.) za wyjątkiem systemów operacyjnych, które nie są przedmiotem tego zamówienia. Oprogramowanie takie, jeżeli jest wymagane, musi zostać wyszczególnione w załączniku do oferty wraz z przedstawieniem ceny. System TMS i wliczone w ofertę licencje muszą umożliwić obsługę 120 pojazdów własnych ciągników siodłowych Integracja z systemem telematycznym firmy TRIMBLE. Termin dostawy i wdrożenia systemu TMS w ciągu 3 miesięcy od udzielenia zamówienia / podpisania umowy dostarczenie licencji na oprogramowanie, w ciągu kolejnych 3 miesięcy wdrożenie oprogramowania i integracja z pozostałymi systemami. Licencje własne systemu TMS opisane przy funkcjonalnościach poniżej (nie dotyczy np. licencji na mapy czy oprogramowanie dodatkowe) nabywane są na czas bezterminowy brak opłat okresowych/czasowych za korzystanie z systemu TMS. System winien dostarczyć następujące funkcjonalności: 1. Rejestracja i Obsługa Zleceń Transportowych i Spedycyjnych - całopojazdowych oraz częściowych wraz z funkcją tworzenia Ofert 10 użytkowników/stanowisk Obejmować powinna wszystkie zlecenia transportowe i spedycyjne oraz zlecenia wstępne.

9 Nowe zlecenia mogą być wpisywane do systemu ręcznie, tworzone na podstawie przygotowanych wcześniej ofert, kopiowane ze zleceń wcześniejszych lub pobierane z wzorców (szablonów) zleceń cyklicznie się powtarzających. Dodatkowym przyspieszeniem pracy spedytora powinna być możliwość korzystania z dostępnych słowników np. przewoźników, zleceniodawców, płatników, taboru obcego lub własnego, stałych miejsc załadunku i wyładunku dla zleceniodawcy, opisu ładunku i innych oraz funkcja planowania przewozów (przydział ładunków do transportów). 2. Zarządzanie terminami Terminarz/Kalendarz 20 użytkowników/stanowisk Opcja ta ma za zadanie informowanie użytkownika z wyprzedzeniem o konieczności wykonania niezbędnych działań dotyczących pojazdów (np. przeglądy okresowe, badania techniczne, wymiany opon, oleju, płynów, odnowienie umowy ubezpieczenia OC, AC, NW, zamówienia itp.), kierowcami (badania lekarskie, szkolenia BHP, ADR, urlopy itp.) oraz inne generowane przez system automatycznie lub dodatkowo wprowadzane przez operatora. Przypominanie o ważnych terminach może być również powiązane z przebiegiem pojazdu liczonym w km lub rg. 3. Zarządzanie Finansami 4 użytkowników/stanowiska Automatyczna emisja faktur/faktury, faktury zbiorcze ze specyfikacją i bez, wezwania do zapłaty, noty, rezerwy i inne. Dla każdego zlecenia można automatycznie utworzyć fakturę: VAT, wewnętrzną lub proforma, alternatywnie rezerwę w dowolnym języku, wg standardowego wzoru programu lub własnego wzoru. Wartości na dokumentach mogą być wyrażone i przeliczone na dowolną walutę. Istnieje możliwość wystawianie faktur zbiorczych dla zleceń za dany okres. Kontrola płatności na poziomie spedytora. Blokady zleceń przy zaległościach w zapłacie itp. Aktualizacja kursów walut, Możliwość tworzenia analityki dla kosztów i przychodów. Automatyczna rejestracja przychodów na podstawie wystawionych faktur oraz kosztów na podstawie faktur obcych. Rejestracja innych kosztów poza fakturami wprowadzanych ręcznie lub elektronicznie z kart paliwowych, systemu obsługi stacji paliw etc. Analityka kosztów i przychodów według rodzaju i miejsc powstawania. Pełen kontroling operacyjny od poziomu zlecenia, przez polecenia wyjazdu, trasy, klientów, pojazdy, kierowców, aż do całego przedsiębiorstwa. 4. Zarządzanie Poleceniem Wyjazdu/Kartą Drogową 4 użytkowników/stanowiska Tworzenie i zarządzanie poleceniami wyjazdu w odniesieniu do danego pojazdu. Kompleksowe rozliczanie kierowców w transporcie krajowym i zagranicznym w zakresie delegacji z podziałem na część krajową i zagraniczną, przydzielonych zaliczek i przysługujących diet. Drukowanie delegacji krajowej, rachunki kosztów dla podróży zagranicznej, karty delegacji, rozliczanie podróży służbowej. Dla polecenia wyjazdu system powinien pozwalać na rozliczenie kosztów rzeczywistego zużycia paliwa podczas jego realizacji. Zbiornik paliwa w pojeździe traktowany jest jak magazyn. Na postawie danych spływających z urządzenia telematycznego lub na podstawie danych od kierowcy mamy określone zużycie rzeczywiste. Następnie System wylicza średnią cenę litra paliwa w baku, po czym wylicza koszt zużytego paliwa odpowiednio dzieląc go na poszczególne zlecenia. 5. Zarządzanie delegacjami, dietami, zaliczkami 4 użytkowników/stanowiska Kompleksowe rozliczanie kierowców w transporcie krajowym i zagranicznym w zakresie delegacji z podziałem na część krajową i zagraniczną, przydzielonych zaliczek i przysługujących diet. 6. Zarządzanie Kartami Bezgotówkowymi 4 użytkowników/stanowiska Opcja umożliwiająca import danych z plików rozliczeń zakupów eksploatacyjnych (np. paliwa, oleju) i usług serwisowych dla bezgotówkowych kart płatniczych różnych firm np. Shell, Orlen, DKV i inni 7. Zarządzanie rozliczaniem paliwa 1 użytkownik/stanowisko Funkcja powinna pozwalać na rozbijanie kosztów paliwa (oraz adblue) zarejestrowanych z poziomu polecenia wyjazdu na poszczególne zlecenia. Mechanizm ten powinien działać wg następujących założeń:

10 - zapis kosztu paliwa na każdym Zleceniu powiązanym z Poleceniem Wyjazdu wg wzoru: spalanie wyliczone z Polecenia Wyjazdu * ilość km ze zlecenia * średnia cena litra dla danego Polecenia Wyjazdu - zapis kosztu paliwa na Poleceniu Wyjazdu wg liczby km wynikających z liczników na Poleceniu Wyjazdu * średnia cena litra dla danego Polecenia Wyjazdu. Uruchomienie nowego mechanizm jest ściśle związane z określeniem Polecenia Wyjazdu, od którego ma on działać. Funkcja musi pozwalać na urealnienie ponoszonych kosztów paliwa na Poleceniu Wyjazdu jak i Zleceniu. 8. Zarządzanie Taborem własnym i obcym oraz kierowcami 2 użytkowników/stanowiska Musi obsługiwać i zawierać listę taboru własnego i obcego. Oprócz podstawowych informacji takich jak dane pojazdu (np. nr rejestracyjny, silnika, nadwozia, inwentarzowy), dane techniczne (np. moc, wymiary, ładowność, masę własną, rodzaj paliwa itp.), zawierać też musi dane eksploatacyjne (np. normy zużycia paliwa z naczepą i bez, normy spalania podstawowe i dodatkowe np. obciążeniowe, miejskie dla agregatów). Dodatkowo z każdym pojazdem musi się dać związać informacje uzupełniające takie jak: ubezpieczenia, posiadane certyfikaty, wyposażenie np. opony ze specyfikacją wytrzymałości, moduł GPS, akumulator, czy nawet mapy (do rozliczenia przez kierowcę) oraz wyposażenie specjalne np. dla ADR. Uzupełniająco powinien umożliwiać rejestrację ważnych dat np. terminy przeglądów gaśnic, wyposażenia ADR etc., o których system będzie pamiętał i przypominał w terminarzu/kalendarzu zdarzeń (patrz Zarządzanie terminami Terminarz/Kalendarz) Musi umożliwiać zakładanie rezerwacji i przeglądów. Lista zatrudnionych kierowców lub operatorów. Oprócz podstawowych informacji osobowych (imię, nazwisko, adres, telefon, pesel, dowód, NIP, data zatrudnienia, zwolnienia) zawierać też musi dowolne dane dodatkowe jak terminy badań, posiadane kwalifikacje, przebyte szkolenia i ich ważność np. ADR, BHP generujące również zapisy w terminarzu. Rejestr może być też wykorzystany do zapisu uwag np. informacji o spóźnieniach, chorobach etc. Dodatkowo rejestr kierowców służyć ma jako podstawa do rejestracji informacji powiązanych z kierowcą ułatwiając dostęp do nich np. informacje o delegacjach, zaliczkach, dokumentach dodatkowych, pobranym wyposażeniu, odbytych urlopach, wykroczeniach i in. Musi mieć możliwość rejestracji Mandatów, Oceny i Uwag dla kierowców. 9. Zarządzanie Urlopami/dniami wolnymi - 4 użytkowników/stanowiska Funkcja musi obsługiwać i pozwalać zarządzać urlopami/ dniami wolnymi Pracowników. 10. Rozliczanie i Dekretacja Wynagrodzeń Kierowców - 2 użytkowników/stanowiska Funkcjonalność musi umożliwiać wyliczenie wynagrodzenia dla kierowców w oparciu o elementy zlecenia i polecenia wyjazdu. Możliwość definicji różnych schematów wynagrodzeń i w zależności od potrzeb powiązania ich z różnymi kierowcami np. kierowcy na umowie o pracę czy kierowcy na działalności. Na podstawie zdefiniowanych parametrów przygotowywać w okresie miesięcznym rozliczenie wynagrodzenia w oparciu o zdefiniowane schematy. Wartość wyliczonego wynagrodzenia powinno się następnie zadekretować (podzielić) na poszczególne polecenia wyjazdu czy zlecenia z tego okresu, mając w ten sposób uwzględnione elementy kosztów osobowych po stronie kosztów w rentowności. Wartość wyliczonego wynagrodzenia powinno się następnie zadekretować (podzielić) na poszczególne polecenia wyjazdu czy zlecenia z tego okresu, mając w ten sposób uwzględnione elementy kosztów osobowych po stronie kosztów w rentowności. 11. Integracja z systemem FK Symfonia 1 użytkownik/stanowisko/bez ograniczeń Integracja musi obejmować przesyłanie danych o fakturach przychodowych i kosztowych do systemu FK oraz o płatnościach za powyższe faktury zarejestrowane w systemie FK do systemu TMS. Przyjęte założenie to komunikacja z systemem FK na bazie danych dla rejestracji przychodów, kosztów, płatności, rezerw, kontrahentów z możliwością uwzględnienia planu kont obowiązującego w firmie.

11 12. Komunikacja z telemetrią 1 licencja dla całej instalacji System musi posiadać komunikację z kierowcami i pojazdami za pomocą dwóch alternatywnych rozwiązań. Pierwsze z nich wykorzystuje komunikację przez system telematyczny firmy TRIMBLE (zamontowany w pojeździe), drugi natomiast klasyczny SMS. W obu przypadkach rozwiązanie musi pozwalać na przesyłanie zleceń, dowolnych komunikatów do kierowcy oraz informacji o karcie drogowej bezpośrednio do systemu (statusy zleceń typu załadunek, rozładunek, informacja o przekroczeniu granicy do obliczenia diety, stan licznika i masa towaru na załadunku do obliczenia teoretycznego spalania i porównania go ze spalaniem rzeczywistym) Dodatkowo rozwiązanie oparte o moduł telematyczny firmy TRIMBLE w przypadku połączenia z tachografem oraz komputerem pokładowym pojazdu (tzw. szyna CAN) pozwala także na przesyłanie danych o czasie pracy kierowców czy parametrów silnika jak prędkość, spalanie na danym odcinku etc. 13. Komunikacja z telemetrią dla użytkowników systemu TMSModuł SMS/GPS 10 użytkowników/stanowisk 14. Automatyzacja rejestracji dla Transakcji GPS z systemu telemetrii 4 użytkowników/stanowiska Musi umożliwiać rejestrację kosztów od kierowców poprzez system telemetrii, ich akceptację i zamianę jednym kliknięciem na koszty rzeczywiste. 15. Funkcja podglądu do systemu i obsługi raportów 2 użytkowników/stanowiska Musi umożliwiać podgląd i edycję standardowych ustawień systemu i generowanie raportów standardowych systemowych. 16. System TMS musi się integrować z Mapą ( typu Map&Guide lub podobna) 1 licencja dla całej instalacji 17. Funkcja Planisty - 8 użytkowników/stanowiska: Funkcja planowania transportów dedykowany jest dyspozytorowi, który na bieżąco odpowiada za zarządzania flotą pojazdów. Dzięki komunikacji z pojazdem poprzez system telematyczny firmy TRIMBLE ma znać bieżącą sytuację pojazdu, pojawiające się problemy (np. korki, awarie, etc.) czy statusy poszczególnych frachtów. Na pierwszym planie program powinien przedstawiać planowane, realizowane i zamknięte trasy, które w zależności od statusu oznaczone są innymi kolorami. Całość odniesiona powinna być na linii czasu, co historycznie pozwalać będzie na analizę problemów z przesyłką, a na bieżąco optymalne planować wykorzystania posiadanej floty. Samo planowanie odbywać się ma z uwzględnieniem parametrów pojazdu, danych dotyczących pozycji jak i zadań przydzielonych dla danego pojazdu. Dodatkowo planowanie zlecenia musi być wzbogacone o bieżąco aktualizowane dane dotyczące czasu jazdy i odpoczynku kierowcy, co w konsekwencji pozwalać ma na weryfikację możliwości realizacji zlecenia przez danego kierowcę. Funkcjonalność powinna być przedstawiona na tzw. oknie komunikacji pomiędzy dyspozytorem, a kierowcą i jego samochodem. Poza komunikatami wysyłanymi przez kierowcę, system automatycznie musi pobierać dane z systemu telematycznego firmy TRIMBLE na temat pracy pojazdu, czy statusu podejmowanych działań (załadunek, wyładunek, tankowanie etc.). System musi być wzbogacony o mechanizmy zarządzania sytuacjami wyjątkowymi, które wykorzystują zdefiniowane przez dyspozytora zdarzenia do generowania automatycznych alarmów (np. zbyt długie tankowanie, zagrożenia terminu realizacji zlecenia, zakończenie zlecenia, przekroczenie granicy czy zbliżenie się pojazdu np. do punktu załadunku na odległość 10 km w celu wydania szczegółowych dyspozycji kierowcy). Dodatkowo funkcjonalność powinna umożliwiać wyświetlanie miejsca w pobliżu którego pojazd aktualnie się znajduje w odniesieniu do pozycji pojazdu przekazanej przez system telematyczny firmy TRIMBLE,

12 ostatnie przychodzące jak i wychodzące komunikaty, status pojazdu (np. włączona stacyjka, pojazd w ruchu, parking etc.). Funkcja planowania transportów musi być zintegrowana z mapą (mapa Map&Guide lub podobna), co pozwalać będzie na dokładne planowanie trasy z uwzględnieniem ruchu ciężarowego, na wyznaczanie korytarza przejazdu, czy w efekcie pilnowania realizacji zlecenia zgodnie z przygotowanym planem przez dyspozytora. Panel Dyspozytorski Planisty Musi zawierać podgląd grafiku zleceń i pojazdów w ujęciu dynamicznych zmian. Planowania transportów dedykowany jest dyspozytorowi/planiście, który na bieżąco odpowiada za zarządzania flotą pojazdów. Dzięki komunikacji z pojazdem poprzez system telematyczny firmy TRIMBLE musi znać bieżącą sytuację pojazdu, pojawiające się problemy (np. korki, awarie, etc.) czy statusy poszczególnych frachtów. Musi zawierać/umożliwiać przydzielanie zleceń do pojazdów i odwrotnie wg filtrów na bazie tj. adresy zleceń, uwzględnianie profilu taboru i zlecenia (np. ładowność, waga ładunku, kubatura, rodzaj przesyłki np. ADR)+ pozycji GPS pojazdu i zlecenia Musi zawierać/umożliwiać uwzględnianie w procesie planowania dodatkowo czasu pracy kierowcy (ów), CPK online z GPS lub Tacho cyfrowego) Musi zawierać/umożliwiać uwzględnianie w procesie planowania dodatkowo listy ostatnich ładunków, myjni, wymaganego wyposażenia 18. Funkcja wyposażenia pojazdu 1 licencja Musi zawierać/umożliwiać przypisanie i sprawdzanie uwzględnionego w procesie planowania dodatkowo wymaganego wyposażenia dla zlecenia z tym co jest zdefiniowane na pojeździe. 19. Raportowanie i Analizy 1 licencja dla całej instalacji (lub 5 użytkowników kluczowych) Dodatkowo w system TMS musi zawierać w pełni elastyczny mechanizm raportowania oparty o tabele proste i przestawne. Mechanizm ten powinien działać w oparciu o zapytania do bazy danych lub generowane na podstawie kreatora zapytań. Funkcja Raportów i Analiz musi pozwalać na pracę z wykorzystaniem procedur bazodanowych. Dla każdego z raportów powinno się umożliwić definiowanie odpowiednio prawa do oglądania jak i zmiany treści zapytania. Możliwe powinno być utworzenie raportów w formie tabeli prostej jak i przestawnej wraz z wykresami. 20. Dedykowany moduł Klienta widoku webowego uproszczonego licencja bez limitu użytkowników szczegółowy opis zamieszczono poniżej. Portal Webowy jest w swoim założeniu nakładką na system TMS, dostępną przez przeglądarkę Internetową. Portal Webowy jest KLUCZOWY do zapewnienia współpracy z naszymi Klientami strategicznymi i ma on na celu udostępnienie wybranych danych, informacji i dokumentów KLIENTOM bez dawania im dostępu do całości systemu TMS (Klienci mają mieć dostęp do efektów pracy tego systemu a nie obszarów roboczych tej pracy). Portal Webowy powinien składać się z następujących formularzy / formatek (wariant minimum): 1. FORMATKA 1: LOGOWANIE ( + hasło) a. FORMATKA 2: ZMIANA HASŁA DOSTĘPU LOGOWANIA 2. FORMATKA 3: PODGLĄD ZLECEŃ (lista) a. FORMATKA 4: POKAŻ DETALE ZLECENIA (wybranego z listy formatka 3)

13 b. FORMATKA 5: POKAŻ LOKALIZACJĘ ZLECENIA zasadniczo to przekierowanie do zewnętrznego programu z pokazaniem na mapie lokalizacji danego zlecenia czyli konkretnego pojazdu (lub kilku pojazdów) c. FORMATKA 6: ZAŁÓŻ NOWE ZLECENIE (dane zbliżone do formatka 4, min. dane to: skąd, dokąd, ilość i rodzaj towaru) 3. FORMATKA 7: PODGLĄD FAKTUR (lista) z funkcją POBIERZ FAKTURĘ W PDF Oczywiście moduł może być bardziej rozbudowany, jeżeli wymaga tego zachowanie jego funkcjonalności i konstrukcja systemu TMS. Poszczególne funkcje czy formatki modułu mogą być tylko przekierowaniem do innych modułów systemu TMS, jeżeli funkcjonalności te są tam oferowane. Doskonałym przykładem jest tutaj formatka 5. Od razu należy zaznaczyć, iż zarówno pokazywanie detali zleceń (formatka 4) jak i zakładanie nowego zlecenia (formatka 6) musi bazować na wybranych danych zlecenia, niekoniecznie kompletnych (pewne dane powtarzalne może uzupełniać automatycznie system, inne dane mogą być wypełniane dopiero w trakcie realizacji zlecenia). Generalnie w moduł nie ma żadnego złożonego systemu uprawnień, tj. każdy KLIENT ma swój login i widzi dane dotyczące tylko jego firmy. Nie ma żadnej innej struktury uprawnień. Formatki 3 i 7 (tj. listy) powinny posiadać standardowe funkcje filtrowania i sortowania po kluczowych danych (dla wygody użytkowania). Całość interfejsu powinna być w swoim założeniu funkcjonalna, ergonomiczna i czytelna (nie przeładowana informacjami), ubrana w ładną szatę graficzną. Moduł powinien pobierać wszystkie dane, informacje, dokumenty z systemu TMS w czasie zbliżonym do rzeczywistego.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1) ZAMAWIAJĄCY PIOMAR Sp. z o.o. ul. Światowida 16 45-325 Opole 2) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W niniejszym zamówieniu nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

MSPbiuro Andrzej Korbaś Opole, 13 lipca 2015r. ul. Luboszycka 36 45-215 Opole ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

MSPbiuro Andrzej Korbaś Opole, 13 lipca 2015r. ul. Luboszycka 36 45-215 Opole ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Opole, 13 lipca 2015r. ul. Luboszycka 36 45-215 Opole ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Firma, zwana dalej Zamawiającym, w związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. Wdrożenie zaawansowanego systemu

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 01.05.2015, Opole ITDESK SP.Z O.O. 45-710 OPOLE UL.NIEMODLIŃSKA 19B/7 NIP 7541872117 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Firma ITDESK SP. Z O.O. zaprasza do składania ofert na dostawę licencji na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT DROZDA TRANSPORT Sp. z o.o. Spółka komandytowa Nowiny Wielkie, 11.02.2014 ul. Kolejowa 24, Nowiny Wielkie 66-460 Witnica ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Firma DROZDA TRANSPORT Sp. z o.o. Spółka komandytowa,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 11/POIG 8.2/2014

Zapytanie ofertowe nr 11/POIG 8.2/2014 Mrowino, dnia 7 października 2014 Nazwa Zamawiającego: CGS Drukarnia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Ul. Towarowa 3 62-090 Mrowino NIP 7791632331 Zapytanie ofertowe nr 11/POIG 8.2/2014 W związku

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. zakupu modułu rozliczeń

Zapytanie ofertowe dot. zakupu modułu rozliczeń Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Zapytanie ofertowe dot. zakupu modułu rozliczeń Gdańsk, 01.08.2014r.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/2013 na wykonanie dedykowanego oprogramowania

Zapytanie ofertowe nr 1/2013 na wykonanie dedykowanego oprogramowania Zapytanie ofertowe nr 1/2013 na wykonanie dedykowanego oprogramowania 1. Zamawiający SRTime sp. j. Pawłowski & Jelonek ul. Mickiewicza 59 40-085 Katowice NIP 9542474897 REGON 278229112 2. Przedmiot zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 z dnia 15/09/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 z dnia 15/09/2015 inteon mobile sp. z o.o. ul. Obrzeżna 5 02-691 Warszawa NIP 521-364-72-83 Warszawa, 15/09/2015 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 z dnia 15/09/2015 I. Zamawiający inteon mobile sp. z o.o. ul. Obrzeżna 5 02-691 Warszawa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 16/9.2/2013 z dnia 15 maj 2013 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 16/9.2/2013 z dnia 15 maj 2013 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności ZAPYTANIE OFERTOWE nr 16/9.2/2013 z dnia 15 maj 2013 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności I. Narodowe Forum Doradztwa Kariery zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej dostarczenia oraz uruchomienia

Bardziej szczegółowo

1. Zakup stacji roboczej przenośnej ze stacją dokującą, monitorem i klawiaturą - 1 szt.

1. Zakup stacji roboczej przenośnej ze stacją dokującą, monitorem i klawiaturą - 1 szt. Załącznik nr 3 SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA Dotyczy wyłonienia dostawcy w ramach projektu Wdrożenie innowacyjnego systemu klasy B2B dla integracji i automatyzacji procesów biznesowych w zakresie następujących

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 12/POIG 8.2/2014

Zapytanie ofertowe nr 12/POIG 8.2/2014 Mrowino, dnia 17 grudnia 2014 Nazwa Zamawiającego: CGS Drukarnia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Ul. Towarowa 3 62-090 Mrowino NIP 7791632331 Zapytanie ofertowe nr 12/POIG 8.2/2014 W związku z

Bardziej szczegółowo

Drukarka termotransferowa - 2 szt

Drukarka termotransferowa - 2 szt Olkusz, dn. 10.06.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji nawozów i stymulatorów w formie mikro-granulatu w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące:

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące: Gdańsk, 16.07.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące: utworzenia strony www europejskiej konferencji CompNanoTox2015 wraz z opcjonalną aplikacją do rejestracji on-line uczestników konferencji oraz także

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/8.2/PO IG DOTYCZY ZAKUPU DRUKARKI FISKALNEJ 48 SZTUK

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/8.2/PO IG DOTYCZY ZAKUPU DRUKARKI FISKALNEJ 48 SZTUK Wrocław, 06.08.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/8.2/PO IG DOTYCZY ZAKUPU DRUKARKI FISKALNEJ 48 SZTUK 1. ZAMAWIAJĄCY: AVENIR MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/5/2012

Zapytanie ofertowe nr 1/5/2012 Warszawa, 22.05.2012r. Zapytanie ofertowe nr 1/5/2012 W związku z realizacją projektu pt. Stworzenie i integracja platformy B2B automatyzującej procesy biznesowe pomiędzy EIP Finanse a jej partnerami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE. w sprawie udzielenie zamówienia na:

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE. w sprawie udzielenie zamówienia na: Warszawa, dnia 14 maja 2013 ZAMAWIAJĄCY: NESTOR Biuro Rachunkowe Artur Piętaszewski ul. F. Kawy 6/24 01-496 Warszawa Przedsiębiorstwo wpisane Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 10/POIG 8.2/2014

Zapytanie ofertowe nr 10/POIG 8.2/2014 Dotacje na Innowacje Mrowino, dnia 10 kwietnia 2014 Nazwa Zamawiającego: CGS Drukarnia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Ul. Towarowa 3 62-090 Mrowino NIP 7791632331 Zapytanie ofertowe nr 10/POIG

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/1.3/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/1.3/2014 Polska Grupa Pocztowa Spółka Akcyjna Stanisława Augusta 75/45-47 03-846 Warszawa tel.:(22) 487 53 26 fax: (22) 300 12 50 Warszawa, 18 sierpnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/1.3/2014 W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Mrągowo, dn. 21.01.2014 r Szanowni Państwo! Firma AdamS H. Pędzich z siedzibą w Mrągowie ul. Giżycka 5, producent okien i drzwi, na potrzeby realizacji projektu Wdrożenie systemu do zarządzania produkcją

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/2013 Dial Tone Sp. z o.o. Piaseczno dn. 02.12.2013 r. ul. Okulickiego 7/9 05-500 Piaseczno NIP 123-126-21-66 Regon 145805375 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/2013 na Rozbudowa programu komputerowego (Portal Partnerski)

Bardziej szczegółowo

Termo Eko Energia Sp. z o.o. Adres: ul. Powstańców Styczniowych 9 32-500 Chrzanów

Termo Eko Energia Sp. z o.o. Adres: ul. Powstańców Styczniowych 9 32-500 Chrzanów Chrzanów dn. 25.11.2015 r. Zapytanie ofertowe nr 5 Zapraszamy do złożenia oferty cenowej w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu na dostawę leasingu operacyjnego z możliwością wykupu

Bardziej szczegółowo

Usług organizacji wyjazdu w celu wyszukiwania i doboru. partnerów na rynku niemieckim

Usług organizacji wyjazdu w celu wyszukiwania i doboru. partnerów na rynku niemieckim C.T. SERVICE sp. z o.o. ul. Jedności 9 05-506 Lesznowola NIP 586-21-02-652 Lesznowola, 03.06.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/6.1/2015 W związku z realizacją przez C.T. Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Informacja o Zamawiającym. Sanok, 10 grudnia 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Informacja o Zamawiającym. Sanok, 10 grudnia 2014 r. Sanok, 10 grudnia 2014 r. GLOBALO MAX Krzysztof Błażowski ul. Maków 10 38-500 Sanok tel. 661 117 112 NIP: 687-174-07-37 biuro@globalo.pl www.globalo.pl ZAPYTANIE OFERTOWE I. Informacja o Zamawiającym Firma

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POKL/WRO/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POKL/WRO/2013 Wrocław, 26.02.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POKL/WRO/2013 (dotyczy dostaw paliwa ON dla Auto Szkoły WOTA w ramach projektu Zawodowy kierowca podstawą branży transportowej - współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Opracowanie linii pilotażowej oraz prototypu pojemnika wózka do farszu wykonanego z jednego kawałka materiału metodą tłoczenia"

Tytuł projektu: Opracowanie linii pilotażowej oraz prototypu pojemnika wózka do farszu wykonanego z jednego kawałka materiału metodą tłoczenia Piechowice, dnia 23.05.2016 r. Zapytanie ofertowe Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne METAL Jerzy Siofer z siedzibą przy ul. Pakoszowskiej 1A,, Tel. (75) 754 81 59, NIP 611-000-96-37, REGON 230874732

Bardziej szczegółowo

interlan SPEED v.338

interlan SPEED v.338 interlan SPEED v.338 1. Terminarz Dodano możliwość wydruku zestawienia zleceń FTL dla których nie wpłynęły dokumenty 2. Tabor opcje: Dodano opcję dzięki której nowo dodany pojazd nie ma domyślnie przypisywanej

Bardziej szczegółowo

Nr postepowania: POKL/IP/01/2015 Gdańsk, 08.01.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące:

Nr postepowania: POKL/IP/01/2015 Gdańsk, 08.01.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące: Nr postepowania: POKL/IP/01/2015 Gdańsk, 08.01.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące: Opracowania autorskiego programu kształcenia w zakresie planowania strategicznego dla zwiększenia innowacyjności w 2

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej w zakresie przedmiotu działalności Zamawiającego

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej w zakresie przedmiotu działalności Zamawiającego Elbląg dnia 02.12.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z ubieganiem się przez firmę LEM Sp. z o. o., ul. Skrzydlata 28, 82-300 Elbląg o dofinansowanie projektu pt. Nowoczesne wzornictwo podstawą strategii

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (nazwa, adres Zamawiającego, tel/fax, adres e-mail) Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie Al. Wojska Polskiego 128, 70-491 Szczecin kancelaria@wsb.szczecin.pl http://www.wsb.pl/szczecin/

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 07.12.2015r. WESTO Zakład Produkcji Drzewnej Stanisław Wyszyński, Naterki ul. Diamentowa 50, 11-036 Gietrzwałd

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 07.12.2015r. WESTO Zakład Produkcji Drzewnej Stanisław Wyszyński, Naterki ul. Diamentowa 50, 11-036 Gietrzwałd ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 07.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY WESTO Zakład Produkcji Drzewnej Stanisław Wyszyński, Naterki ul. Diamentowa 50, 11-036 Gietrzwałd 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Biuro Projektu

ZAPYTANIE OFERTOWE. Biuro Projektu Warszawa, 23.09.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapraszamy Państwa do składania ofert na wykonanie usługi: pozycjonowania systemu, stworzenie materiałów promocyjnych, kampania informacyjna na portalach internetowych,

Bardziej szczegółowo

Data: 29.05.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/DWES/OST/FFW/2015. Usługi szkoleniowe

Data: 29.05.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/DWES/OST/FFW/2015. Usługi szkoleniowe Fundacja Fundusz Współpracy, ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa tel.: +48 22 4509 810, fax: +48 22 4509 803, cofund@cofund.org.pl, www.cofund.org.pl NIP: 526-000-54-68 REGON: 002179760 KRS: 0000112576

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 92-EFS-2012 z dnia 12.11.2012

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 92-EFS-2012 z dnia 12.11.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 92-EFS-2012 z dnia 12.11.2012 Na realizację usług szkoleniowych z zakresu szkoleń językowych w ramach projektu pt. Rozwój kompetencji pracowników i pracownic Unilever Polska - Zwyciężanie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Kod CPV: 79421000-1 - usługi zarządzania projektem inne niż w zakresie robót budowlanych

Zapytanie ofertowe. Kod CPV: 79421000-1 - usługi zarządzania projektem inne niż w zakresie robót budowlanych Katowice, 16 września 2013 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług rozliczania projektu oraz wsparcia w zarządzaniu i realizacji projektu pt. Podniesienie konkurencyjności MSP w zakresie zarządzania środowiskiem

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2014 z dnia 14.05.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2014 z dnia 14.05.2014 r. Chwałowice, 14.05.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2014 z dnia 14.05.2014 r. I. Przedmiot zamówienia : Zapytanie ofertowe dotyczy usługi dostarczenia programu informatycznego obsługującego procesy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY do Zapytania ofertowego nr POIG4.4/01/04/2015 r. z dnia 17. kwietnia 2015 r.

FORMULARZ OFERTOWY do Zapytania ofertowego nr POIG4.4/01/04/2015 r. z dnia 17. kwietnia 2015 r. Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY do Zapytania ofertowego nr POIG4.4/01/04/2015 r. z dnia 17. kwietnia 2015 r. Zamawiający Neurosoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Robotnicza 72 53-608 Wrocław

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 14/POIG 8.2/2015

Zapytanie ofertowe nr 14/POIG 8.2/2015 Dotacje na Innowacje Mrowino, dnia 16 kwietnia 2015 Nazwa Zamawiającego: CGS Drukarnia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Ul. Towarowa 3 62-090 Mrowino NIP 7791632331 Zapytanie ofertowe nr 14/POIG

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 70-EFS-2012 z dnia 22.08.2012

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 70-EFS-2012 z dnia 22.08.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 70-EFS-2012 z dnia 22.08.2012 Na realizację usługi opracowania merytorycznego narzędzia do zbadania stanu wejściowego uczestników projektu, obejmującą budowę narzędzia on-line do

Bardziej szczegółowo

1. Opis przedmiotu zamówienia (kod CPV: 72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowanie oprogramowania, internetowe i wsparcia)

1. Opis przedmiotu zamówienia (kod CPV: 72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowanie oprogramowania, internetowe i wsparcia) Białystok, 13.12.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2012 Fundacja Business to Business w związku z realizacją Projektu Innowacyjny System Rezerwacji Turystycznej On- line dla optymalnego wykorzystania potencjału

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - najlepsza inwestycja. Zapytanie ofertowe

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - najlepsza inwestycja. Zapytanie ofertowe Katowice, 7 stycznia 2014 Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie analiz potrzeb prośrodowiskowych mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz indywidualne doradztwo prowadzące do opracowania bądź aktualizacji

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI ZAPYTANIE OFERTOWE Nowa Telefonia Sp. o.o. ul. Foksal 18 00-372 Warszawa NIP: 701-029-37-11 REGON: 142888946 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i wdrożenie dedykowanej, innowacyjnej platformy B2B oraz dostawę sprzętu niezbędnego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja Człowiek najlepsza inwestycja Zamawiający: Poznań, dnia 25 stycznia 2013 r. Zdzisław Lara prowadzący działalność gospodarczą pod firmą EUROCONSULT Biuro Handlowe Os. Rusa 134/18 61-245 Poznań Tel./fax

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/POIG 8.2./2014. na dostawę zestawów do składania podpisu elektronicznego

Zapytanie ofertowe nr 4/POIG 8.2./2014. na dostawę zestawów do składania podpisu elektronicznego Jordanów, 02. 10. 2014r. Airstal Sp. z o. o. 95-060 Brzeziny Jordanów 4 tel.: +46 874 66 46 fax: +46 874 66 47 e-mail: airstal@airstal.com Zapytanie ofertowe nr 4/POIG 8.2./2014 na dostawę zestawów do

Bardziej szczegółowo

Miejsce Piastowe, 5 maja2015 roku

Miejsce Piastowe, 5 maja2015 roku Varso Sp. z o.o. ul. Żurawia 43/101 00-680 Warszawa Miejsce Piastowe, 5 maja2015 roku ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 Firma Varso Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 43/101 w związku z realizacją projektu

Bardziej szczegółowo

Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający:

Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: ANETA GRYLA FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "CASMIR" 41-303 Dąbrowa Górnicza Ulica Bukowa 23 NIP : NIP 6291893246 1. Podstawa formalna zapytania

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 1/01/14/BPO z dnia 22.01.2014 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 1/01/14/BPO z dnia 22.01.2014 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 1/01/14/BPO z dnia 22.01.2014 r. Stowarzyszenie Dobrej Nadziei w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 16/2013/WND-POKL.09.02.00-32-044/12

Zapytanie ofertowe nr 16/2013/WND-POKL.09.02.00-32-044/12 Szczecin, dnia 22 marca 2013 roku Zapytanie ofertowe nr 16/2013/WND-POKL.09.02.00-32-044/12 Szanowni Państwo, w związku z realizacją Projektu pt. Mam zawód i kwalifikacje mam pracę w Centrum Edukacji Ogrodniczej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Rzeszów, dn. 20.04.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ W związku z decyzją w zakresie przyznania dofinansowania projektowi szkoleniowemu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Strona1 Poznań, 12.05.2014 SuperMemo World sp. z o.o. ul. Romana Maya 1 61-371 Poznań ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMAWIAJĄCY: SuperMemo World spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Romana

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/2014/TOPEKO/WK

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/2014/TOPEKO/WK Topas Sp. z o.o. ul. Domaniewska 47/10 02-672 Warszawa Warszawa, dnia 13.02.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/2014/TOPEKO/WK W związku z decyzją o przyznaniu projektowi szkoleniowo-doradczemu pt. Ekozarządzanie

Bardziej szczegółowo

mgr Zbigniew Krzysztofiak F.P.H.U. REZOS Mszana Dolna, dnia 07.01.2014 r. ul. Ogrodowa 9B, Zapytanie ofertowe na dostawę klimatyzacji wraz z montażem

mgr Zbigniew Krzysztofiak F.P.H.U. REZOS Mszana Dolna, dnia 07.01.2014 r. ul. Ogrodowa 9B, Zapytanie ofertowe na dostawę klimatyzacji wraz z montażem Mszana Dolna, dnia 07.01.2014 r., Zapytanie ofertowe na dostawę klimatyzacji wraz z montażem w ramach projektu pt. Wdrożenie systemu klasy B2B w firmie REZOS wspomagającego handel hurtowy paliw I. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej w zakresie przedmiotu działalności Zamawiającego

Przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej w zakresie przedmiotu działalności Zamawiającego Nowe Pole, dnia 16.09.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z ubieganiem się przez firmę ZPD STOLZEN Zenon Adamek o dofinansowanie projektu pt. Nowoczesne wzornictwo dźwignią rozwoju ZPD STOLZEN w ramach

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. przygotowania funkcjonalności e-użytkownik

Zapytanie ofertowe dot. przygotowania funkcjonalności e-użytkownik Edotto Andrzej Lewna NIP: 5833153948, Warszawa, 04.11.2013r. Zapytanie ofertowe dot. przygotowania funkcjonalności e-użytkownik W związku z realizacją projektu pt. Stworzenie innowacyjnej platformy edukacyjnej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2.2

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2.2 Załącznik do Regulaminu udzielania zamówień na dostawy i usługi Żarów, dnia 05.08.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2.2 W związku z realizacją Projektu w ramach programu INNOTECH w ścieżce programowej IN-TECH

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o. ul. Kaleńska 8 04-367 Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE. Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o. ul. Kaleńska 8 04-367 Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE DOTACJE NA INNOWACJE Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o. ul. Kaleńska 8 04-367 Warszawa Warszawa, 16.12.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją przez Instytut Studiów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Usługa pośrednictwa pracy realizowana będzie na terenie województwa mazowieckiego.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Usługa pośrednictwa pracy realizowana będzie na terenie województwa mazowieckiego. Zamawiający: SYNTEA Spółka Akcyjna 20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 9a, NIP 712-31-22-247, KRS 0000308412, www.syntea.pl, e-mail: biuro@syntea.pl Lublin, 15.12. 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Człowiek-najlepsza inwestycja

Człowiek-najlepsza inwestycja Gliwice, 10.10.2014 Zapytanie ofertowe nr 18/POKL/2013 na przeprowadzenie szkolenia z zakresu Coachingowy Styl Zarządzania Zespołem z poddziałania 2.1.1 PO KL pt. Wiedza dla Rozwoju OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole

ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole HR-Lang Sp.j. ul. Leśna A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 84, 45-30 Opole Opole, 07.04.204r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu pt. Bazy danych szansą Dolnego Śląska finansowanego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/6.1/2015 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności z dnia 05.03.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/6.1/2015 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności z dnia 05.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/6.1/2015 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności z dnia 05.03.2015 r. I. Narodowe Forum Doradztwa Kariery zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej przeprowadzenia szkoleń

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 6/2015/I

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 6/2015/I ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 6/2015/I Gdańsk, 30.07.2015 r. W związku z realizacją projektu Informatyka i Logistyka Kierunkami Przyszłości - Program Rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej, UDA-POKL.04.03.01-00-065/12,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Świecie, 02.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Zamawiający: Drukarnia MW Wieczorek Mirosław Ul. Gen. J. Hallera 7G, 86-100 Świecie NIP: 5591391666, REGON: 093072292 Tel. 525256081, Fax. 525256081

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/4.4/2015 na dostawę drukarki 3D oraz oprogramowania do modelowania 3D

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/4.4/2015 na dostawę drukarki 3D oraz oprogramowania do modelowania 3D Tuczno, dn. 02.2.205 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/4.4/205 na dostawę drukarki 3D oraz oprogramowania do modelowania 3D I. Przedmiot zamówienia W związku z realizacją projektu, współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

Białystok, 02.12.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE

Białystok, 02.12.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE Białystok, 02.12.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 działanie 1.4 Wzór na konkurencję

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2015 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/UE/2015 z dnia 21 sierpnia 2015 roku w związku z realizacją projektu: Usługa wydruku w miejscach publicznych, zarządzanej w oparciu o system informatyczny realizowanego przez: MAGRA

Bardziej szczegółowo

Zarząd Gasket Spółka z o.o. zwraca się z zapytaniem ofertowym w przedmiocie dostawy następującego urządzenia:,, Tokarko-nakiełczarka

Zarząd Gasket Spółka z o.o. zwraca się z zapytaniem ofertowym w przedmiocie dostawy następującego urządzenia:,, Tokarko-nakiełczarka Bielsko-Biała, dnia 21.03.2016 Zapytanie ofertowe nr G/09/2016 Szanowni Państwo Zarząd Gasket Spółka z o.o. zwraca się z zapytaniem ofertowym w przedmiocie dostawy następującego urządzenia:,, Tokarko-nakiełczarka

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/9.2/2014 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności z dnia 14.03.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/9.2/2014 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności z dnia 14.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/9.2/2014 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności z dnia 14.03.2014 r. I. Narodowe Forum Doradztwa Kariery zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej przeprowadzenia szkolenia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/POKL/7.4/117/14

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/POKL/7.4/117/14 Strona1 Rzeszów, dnia 26 maja 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/POKL/7.4/117/14 W związku z realizacją projektu Niepełnosprawny pełnowartościowym pracownikiem!, POKL.07.04.00-18-117/13, Wielkopolskie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 101-EFS-2012 z dnia 21.12.2012

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 101-EFS-2012 z dnia 21.12.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 101-EFS-2012 z dnia 21.12.2012 Na realizację usług cateringowych do szkoleń odbywających się na terenie Oddziału Unilever Polska S.A. w Katowicach oraz Oddziału Unilever Poland Services

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3/2012

Zapytanie ofertowe nr 3/2012 POKL.09.01.02-12-002/11 Buchcice, dnia 27.09.2012r. Zapytanie ofertowe nr 3/2012 na świadczenie usługi transportowej związanej z przewozem uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Buchcicach na wycieczkę

Bardziej szczegółowo

Zarząd Gasket Spółka z o.o. zwraca się z zapytaniem ofertowym w przedmiocie dostawy następującego urządzenia:,, Wózek widłowy

Zarząd Gasket Spółka z o.o. zwraca się z zapytaniem ofertowym w przedmiocie dostawy następującego urządzenia:,, Wózek widłowy Bielsko-Biała, dnia 20.02.2016 Zapytanie ofertowe nr G/07/2016 Szanowni Państwo Zarząd Gasket Spółka z o.o. zwraca się z zapytaniem ofertowym w przedmiocie dostawy następującego urządzenia:,, Wózek widłowy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe. II. Szczegóły dotyczące zamówienia opis przedmiotu zamówienia

Zapytanie Ofertowe. II. Szczegóły dotyczące zamówienia opis przedmiotu zamówienia Olsztyn, 11.12.2015r. Zapytanie Ofertowe W związku z ubieganiem się przez firmę AN-TER Spółka Jawna Fijarczyk i Spółka z siedzibą w Ornecie (11-130) ul. Przemysłowa 19 o dofinansowanie projektu w ramach

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/2015 z dnia 16.03.2015 na promocję projektu kanałami elektronicznymi.

Zapytanie ofertowe nr 1/2015 z dnia 16.03.2015 na promocję projektu kanałami elektronicznymi. Zapytanie ofertowe nr 1/2015 z dnia 16.03.2015 na promocję projektu kanałami elektronicznymi. 1. Zamawiający SRTime sp. j. Pawłowski & Jelonek ul. Mickiewicza 59 40-085 Katowice NIP 9542474897 REGON 278229112

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01-EFS-2013 z dnia 03.01.2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01-EFS-2013 z dnia 03.01.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01-EFS-2013 z dnia 03.01.2013 Na realizację dwóch sesji szkolenia z zakresu Zaawansowana obsługa komputera pt. Obsługa MS Excel 2007- doskonalenie umiejętności w ramach projektu pt.

Bardziej szczegółowo

Nr telefonu Nr faksu e-mail

Nr telefonu Nr faksu e-mail Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej przedsiębiorstwa

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej przedsiębiorstwa ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej przedsiębiorstwa Zamawiający: MZ PACK Jakub Zimoch, ul. Mazowiecka 11 lok. 16a, 10-699 Olsztyn Przedmiot zapytania

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr: CRT/POIG 8.1/2013

Zapytanie ofertowe nr: CRT/POIG 8.1/2013 Gdańsk, 01.08.2013r. Zapytanie ofertowe nr: CRT/POIG 8.1/2013 W związku z realizacją projektu pt.: Stworzenie internetowej platformy GAMEREER usprawniającej proces zarządzania drogą rozwoju kariery przez:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 9/2014/I

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 9/2014/I ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 9/2014/I Gdańsk, 01.10.2014 r. W związku z realizacją projektu Informatyka i Logistyka Kierunkami Przyszłości - Program Rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej, UDA-POKL.04.03.01-00-065/12,

Bardziej szczegółowo

Śląska Akademia Rozwoju Kompetencji Strategicznych

Śląska Akademia Rozwoju Kompetencji Strategicznych ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 na druk i dostawę materiałów promocyjnych i szkoleniowych Szanowni Państwo, CPV 79800000-2 Usługi drukowania i powiązane W związku z realizacją projektu Śląska Akademia Rozwoju

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 47-EFS-2013 z dnia 11.04.2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 47-EFS-2013 z dnia 11.04.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 47-EFS-2013 z dnia 11.04.2013 Na realizację dwudniowego szkolenia z zakresu Zaawansowana obsługa komputera pt. MS Excel 2007 - poziom zaawansowany w ramach projektu pt. Rozwój kompetencji

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 3/POIG 8.2/2013 Mrowino, dnia 19 września 2013 Nazwa Zamawiającego: CGS Drukarnia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Ul. Towarowa 3 62-090 Mrowino NIP 7791632331 Zapytanie ofertowe nr 3/POIG 8.2/2013 W związku z

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Usługa noclegowa dla uczestników Podyplomowych Studiów Zarządzanie w służbie zdrowia

Zapytanie ofertowe. Usługa noclegowa dla uczestników Podyplomowych Studiów Zarządzanie w służbie zdrowia Wrocław dnia 23-10-2013 Nr sprawy 1/10/078 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Studia podyplomowe dla menedżerów podmiotów leczniczych drogą do sukcesu służby zdrowia nr projektu POKL.02.03.04-00-078/12

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/POPW WK/2015 z dnia 30 listopada 2015 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/POPW WK/2015 z dnia 30 listopada 2015 roku ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/POPW WK/2015 z dnia 30 listopada 2015 roku W związku z ubieganiem się przez firmę NetLand Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie o dofinansowanie projektu w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zapytania zawarto w załączniku nr 1.

Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zapytania zawarto w załączniku nr 1. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 27.11.2012 I. ZLECENIODAWCA Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie, z siedzibą przy ul. Noakowskiego 10 lokal nr 1, 00-666 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

Vivid Games Spółka Akcyjna ul. Gdańska 160; 85-674 Bydgoszcz Konkurs ofert

Vivid Games Spółka Akcyjna ul. Gdańska 160; 85-674 Bydgoszcz Konkurs ofert ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/POIR/2015 dotyczące wyboru podwykonawcy części prac merytorycznych projektu przez uczelnię publiczną, państwowy instytut badawczy, instytut PAN lub inną jednostkę naukową będącą

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POIG_8.2/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POIG_8.2/2014 Warszawa, 13.11.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POIG_8.2/2014 Szanowni Państwo, W związku z realizacją projektu Wdrożenie systemu wspierającego działalność pośrednika w pozyskiwaniu finansowania współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Realizator Projektu: Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości

Zapytanie ofertowe. Realizator Projektu: Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości Zamawiający: ul. Grudzieniec 64, 60-601 Poznań NIP: 7811746323 REGON: 634560679 tel: (61) 853 36 97, fax: (61) 850 11 44 e-mail: oferty@fundacjarozwoju.org.pl Poznań, 13 stycznia 2015 roku Wykonawca Zapytanie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY do Zapytania ofertowego nr POIG4.4/01/09/2015 r. z dnia 09 września 2015 r.

FORMULARZ OFERTOWY do Zapytania ofertowego nr POIG4.4/01/09/2015 r. z dnia 09 września 2015 r. Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY do Zapytania ofertowego nr POIG4.4/01/09/2015 r. z dnia 09 września 2015 r. Zamawiający Neurosoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Życzliwa 8 53-030 Wrocław

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup upominków z okazji pasowania na przedszkolaka. Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Chojnie ul. Wilsona 4

ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup upominków z okazji pasowania na przedszkolaka. Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Chojnie ul. Wilsona 4 Dotyczy projektu: Pomóż mi, a będę miał równy start. Projekt realizowany w ramach projektu pt. Pomóż mi, a będę miał równy start" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i wdrożenie rozwiązań systemu informatycznego Integracja B2B

ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i wdrożenie rozwiązań systemu informatycznego Integracja B2B LTC Sp. z o.o. ul. Narutowicza 2 98-300 Wieluń NIP 827-000-78-03 REGON 005267185 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i Zapytanie ofertowe obejmuje: Zakup usług o charakterze analizy przedwdrożeniowej Zakup

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3/2015/PFRON

Zapytanie ofertowe nr 3/2015/PFRON Zapytanie ofertowe nr 3/2015/PFRON W związku z realizacją zadania Wieloprofilowa rehabilitacja krokiem ku samodzielności ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych serdecznie

Bardziej szczegółowo

Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa "MATAR" Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500

Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa MATAR Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500 Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa "MATAR" Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500 1. Podstawa formalna zapytania ofertowego Niniejsze Zapytaniem

Bardziej szczegółowo

zakupu, dostawy i zainstalowania dodatkowej licencji do systemu planowania i zarządzania produkcją - 1 szt

zakupu, dostawy i zainstalowania dodatkowej licencji do systemu planowania i zarządzania produkcją - 1 szt Olkusz, dn. 05.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji nawozów i stymulatorów w formie mikro-granulatu w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wybór trenera do poprowadzenia kursu pn.: MS Excel. Bydgoszcz, 10 październik 2012 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wybór trenera do poprowadzenia kursu pn.: MS Excel. Bydgoszcz, 10 październik 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Wybór trenera do poprowadzenia kursu pn.: MS Excel Bydgoszcz, 10 październik 2012 r. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy ul. Długa 34

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 3/2013/GSWB

Zapytanie ofertowe 3/2013/GSWB Warszawa, 28.01.2013 r. Zapytanie ofertowe 3/2013/GSWB Kierujący zapytanie: Stowarzyszenie MONAR Zarząd Główny ul. Nowolipki 9b 00-151 Warszawa KRS 0000139796, NIP 5261038205, Skład Zarządu: Jolanta Łazuga-Koczurowska

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: pt. Firma pełna ekoenergii

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: pt. Firma pełna ekoenergii nr sprawy 1/DMP/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przeprowadzenie analizy potrzeb przedsiębiorców w ramach projektu pt. Firma pełna ekoenergii Oznaczenie CPV: 79311200-9 Usługi przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

ROZEZNANIE RYNKU NA PRZEPROWADZENIE USŁUGI TRANSPORTOWEJ

ROZEZNANIE RYNKU NA PRZEPROWADZENIE USŁUGI TRANSPORTOWEJ L.Dz. /POKL/7.2.2/Skwierzyna/2014/W.K. Skwierzyna, 14.07.2014r. ROZEZNANIE RYNKU NA PRZEPROWADZENIE USŁUGI TRANSPORTOWEJ Związek Młodzieży Wiejskiej w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do składania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/11/ 2015

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/11/ 2015 Gaia Sp. z o.o. al. 1000-lecia Państwa Polskiego 6, 15-111 Białystok Tel. +48 85 664 23 07 Fax + 48 85 664 23 06 Mail: jakub@gaia.com.pl Białystok 19.11.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/11/ 2015 Zwracamy się

Bardziej szczegółowo