06/Grupa BPH.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "06/Grupa BPH. www.bph.pl"

Transkrypt

1 Raport Roczny 2009 Inwest

2 06/Grupa BPH 02

3 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPH List Prezesa Zarządu Banku BPH Krótka informacja o Banku BPH Wybrane dane finansowe i operacyjne Grupy Banku BPH BANK BPH I OTOCZENIE 1. Sytuacja makroekonomiczna w 2009 roku Rozwój gospodarczy Rynek pracy Procesy cenowe Polityka pieniężna Finanse publiczne Rynek walutowy Rynek obligacji Sektor bankowy Ogólna sytuacja sektora bankowego w 2009 roku Sytuacja na rynku kredytów i depozytów Jakość portfela kredytowego banków Bank BPH na rynku kapitałowym Notowania Banku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Struktura akcjonariatu Krótka charakterystyka akcjonariusza większościowego Oceny ratingowe STRATEGIA BANKU BPH DZIAŁALNOŚĆ BIZNESOWA GRUPY BANKU BPH 8. Działalność Grupy Banku BPH Działalność bankowości detalicznej Sieć dystrybucji Depozyty Rachunki bieżące Produkty inwestycyjne Kredyty Karty kredytowe Bankowość internetowa Segment Klienta Biznesowego Udział Banku w finansowaniu projektów Unii Europejskiej Działalność Biura Maklerskiego Działalność na rynku bankowości korporacyjnej Liczba Klientów korporacyjnych Wolumen kredytów i depozytów korporacyjnych w 2009 roku Przychody Najważniejsze elementy strategii i kierunki rozwoju Banku Integracja Banku BPH z GE Money Bankiem Technologia informatyczna Przewidywane warunki realizacji wyniku finansowego w 2010 roku Raport Roczny 2009

4 8.3 Działalność na rynku pieniężnym i kapitałowym Działalność sprzedażowa PRM Klienci obsługiwani przez PRM Instytucje Finansowe Działalność PRM w zakresie zarządzania aktywami i pasywami (ALM) Inne osiągnięcia PRM Plany na 2010 rok Działalność BPH TFI ZARZĄDZANIE RYZYKIEM 9. Raport dotyczący ryzyka w Banku BPH przed połączeniem Cele i zasady zarządzania ryzykiem rynkowym Ryzyko walutowe Ryzyko stopy procentowej Cele i zasady zarządzania ryzykiem płynności Cele i zasady zarządzania ryzykiem operacyjnym Raport dotyczący ryzyka w byłym GE Money Banku Cele i zasady zarządzania ryzykiem rynkowym Ryzyko walutowe Ryzyko stopy procentowej Cele i zasady zarządzania ryzykiem płynności Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w byłym GE Money Banku Ryzyko kredytowe w Banku BPH Cele i zasady zarządzania ryzykiem kredytowym Działania realizowane w 2009 roku Wymogi nadzorcze związane z Nową Umową Kapitałową Zarządzanie kapitałem... KADRA BANKU BPH Kapitał ludzki Zatrudnienie w Banku BPH Restrukturyzacja zatrudnienia System rekrutacji i polityka wynagradzania Szkolenia i rozwój personelu Relacje ze związkami zawodowymi Fundusz Pomocy dla pracowników Banku Długoterminowy Program Motywacyjny General Electric Company... WYNIKI FINANSOWE GRUPY BANKU BPH Wyniki finansowe Grupy Banku BPH za 2009 rok Główne wskaźniki efektywności Rachunek zysków i strat Wynik z tytułu odsetek Odpisy na utratę wartości Wynik z tytułu prowizji Wynik handlowy i rewaluacja Koszty działania i ogólnego zarządu Pozostałe przychody i koszty operacyjne Nakłady inwestycyjne Zmiany w głównych pozycjach bilansowych Aktywa Pasywa

5 ŁAD KORPORACYJNY W BANKU BPH 14. Oświadczenia Zarządu Zasady ładu korporacyjnego i społecznej odpowiedzialności Prawdziwość i rzetelność prezentowanych sprawozdań Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Banku BPH w 2009 roku Relacje inwestorskie Opis działania Walnego Zgromadzenia, jego zasadniczych uprawnień oraz praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania Rada Nadzorcza Banku Zarząd Banku Zapewnienie zgodności z przepisami prawa, normami i standardami Kontrola wewnętrzna i zarządzanie ryzykiem w odniesieniu do sporządzania sprawozdań finansowych Dodatkowe informacje Program Wzmocnienia Efektywności Istotne umowy Dywidendy Banku BPH Dywidendy otrzymane Opinia i raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy Banku BPH Słownik użytych pojęć i skrótów Raport CSR Banku BPH

6

7 RAPORT ROCZNY 2009 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPH Warszawa, 30 marca 2010 roku Szanowni Państwo, Akcjonariusze i Klienci Banku BPH, Ubiegły rok finansowy był kolejnym, pełnym ważnych wydarzeń, rozdziałem w historii Banku BPH. Rejestracja fuzji prawnej z GE Money Bankiem uplasowała Bank BPH w gronie pierwszych dziesięciu polskich banków pod względem funduszy własnych. Spowolnienie gospodarcze, rozpoczęte jeszcze w 2008 roku poprzez globalny kryzys finansowy, szczególnie negatywny wpływ wywarło na sektor bankowy. Poprzez spadek zaufania na rynku, dostęp do źródeł finansowania został znacznie ograniczony, a akcja kredytowa gwałtownie spadła. Pogorszenie się koniunktury gospodarczej doprowadziło również do spadku jakości portfeli kredytowych, przekładając się na wyniki finansowe sektora, które najniższy poziom osiągnęły w ostatnim kwartale roku. Rada Nadzorcza w 2009 roku ze szczególną uwagą analizowała postępy procesu fuzji oraz kształtowanie się ogólnej sytuacji Banku BPH, a poprzez stały kontakt z Zarządem, aktywnie uczestniczyła w procesach dotyczących wszystkich najważniejszych obszarów działalności. Dzięki wspólnemu zaangażowaniu oraz wysiłkom Zarządu i Rady Nadzorczej, pomimo niekorzystnych warunków makroekonomicznych i trudności w całym sektorze bankowym, połączenie z GE Money Bankiem, poprzedzone zgodą KNF, zostało zarejestrowane przez Sąd Rejonowy w Krakowie w dniu 31 grudnia 2009 roku. Niesprzyjające otoczenie zewnętrzne wywarło znaczny wpływ na wyniki finansowe obydwu Banków i konieczność przeprowadzenia działań restrukturyzacyjnych. W ich wyniku zmniejszony został poziom zatrudnienia oraz sieć dystrybucji. Pogarszająca się jakość portfela kredytowego wpłynęła na konieczność utworzenia wysokich rezerw. Podjęte przez Bank w 2009 roku działania w celu zacieśnienia polityki kredytowej i skuteczniejszej selekcji kredytobiorców, powinny przełożyć się w dłuższej perspektywie na poprawę jakości portfela kredytowego, jednak w krótkim okresie mogą wpłynąć na zmniejszenie wolumenów. Bank BPH starał się jak najlepiej sprostać pojawiającym się wyzwaniom, utrzymując płynność finansową i bazę depozytową na stabilnym poziomie. Sytuacja kapitałowa Banku i cechujące ją wskaźniki były na satysfakcjonującym poziomie, a dzięki dostępowi do źródeł finansowania gwarantowanym przez inwestora większościowego, Bank miał zapewnioną stabilność i bezpieczeństwo w rozwijaniu działalności biznesowej. W imieniu całej Rady Nadzorczej chciałbym złożyć wyrazy podziękowania za ten trudny, pełen wielu wyzwań rok. To dzięki wytrwałości i ciężkiej pracy Zarządu i wszystkich pracowników, ich silnej motywacji i wysokim kwalifikacjom, Bank BPH umacnia swoją pozycję na polskim rynku bankowym. Dostosowanie działalności Banku do otoczenia makroekonomicznego i zmieniających się wymogów regulacyjnych, prace nad fuzją operacyjną oraz realizacja celów strategicznych to tylko niektóre wyzwania 2010 roku. Wyrażam głęboką nadzieję, że uda nam się im sprostać, a Bank BPH nadal będzie bezpieczną i stabilną instytucją finansową świadczącą wysokiej jakości usługi. Silniejsza pozycja rynkowa i wyższy potencjał wzrostu uzyskane dzięki fuzji obydwu Banków pozwolą ponadto na dalsze zwiększanie skali działalności oraz budowanie trwałych relacji z Klientami, Akcjonariuszami, Partnerami biznesowymi oraz Pracownikami. Z poważaniem, Wiesław Rozłucki Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku BPH 07

8 Inwestujemy w relacje List Prezesa Zarządu Banku BPH Warszawa, 30 marca 2010 roku Szanowni Państwo, Akcjonariusze i Klienci Banku BPH, Przeprowadzona z końcem roku fuzja prawna z GE Money Bankiem dała nam szansę powrotu do grona wiodących instytucji finansowych w Polsce. Przez dwie dekady skutecznie tworzyliśmy nowoczesny, bezpieczny i dobrze rozpoznawalny Bank. Jestem zaszczycony, że od 10 lat stoję na czele Zarządu tego Banku i mam możliwość wspólnie z wyjątkowymi ludźmi podejmować wciąż nowe wyzwania. Przeszłość była dla nas nieustającą zmianą, poczynając od fuzji dwóch banków giełdowych BPH i PBK, poprzez bezprecedensowy na rynku podział Banku, aż do konsolidacji działalności bankowej prowadzonej w Polsce w ramach General Electric Company. Zaryzykuję stwierdzenie, że żaden inny bank komercyjny w Polsce nie był poddany tak wielu strategicznym przeobrażeniom i nie musiał pokonywać tylu etapów na urozmaiconej ścieżce swojego rozwoju. Ubiegły rok dla Banku BPH upłynął pod znakiem przygotowań do połączenia, które zbiegło się z pogorszeniem koniunktury makroekonomicznej i osłabieniem dynamiki rozwoju sektora bankowego. Tempo wzrostu Produktu Krajowego Brutto spadło z 5% w 2008 roku do 1,7% w ubiegłym roku, a stopa bezrobocia wzrosła w tym czasie z 9,5% do 11,9%. Odbiło się to negatywnie na efektywności działania banków, zwłaszcza poprzez wzrost kosztów ryzyka i finansowania. W tych warunkach obydwa łączące się Banki zmuszone były podjąć decyzje o wprowadzeniu bolesnych, ale nieuniknionych programów restrukturyzacji. Przyniosły one redukcję netto zatrudnienia o etaty i zmniejszenie się sieci dystrybucji o 39 własnych placówek, głównie w mniej atrakcyjnych lokalizacjach. Punkt kulminacyjny pierwszego etapu integracji operacyjnej przypadł na ostatni dzień roku, kiedy to w całej sieci łączących się Banków udostępniliśmy Klientom gamę takich samych produktów. Fakt, że nasi Klienci nie odczuli problemów związanych z procesem integracji świadczy o tym, że dobrze zaplanowaliśmy i wykonaliśmy nasze zadanie. Istotnym elementem zmian przeprowadzonych w roku ubiegłym była nowa identyfikacja wizualna wprowadzona 2 listopada 2009 r., która eksponuje misję Banku BPH wyrażoną słowami: Inwestujemy w relacje. Towarzyszyła jej kampania wizerunkowa w mediach oraz prace wewnętrzne związane z rebrandingiem i zmianą oznakowania placówek oraz centrali. Zarządzanie Bankiem w trudnych warunkach makroekonomicznych z jednoczesną realizacją złożonego procesu fuzji nie pozostało bez wpływu na wyniki finansowe i efektywność działania. Skonsolidowany zysk za okres, po połączeniu, przypadający na akcjonariuszy Banku BPH wyniósł 53 mln zł. O niższych wynikach przesądziły przede wszystkim: wysoki poziom utworzonych rezerw oraz jednorazowe koszty restrukturyzacji. Koszty z tytułu odpisów na utratę wartości wyniosły w 2009 roku 690 mln zł i były o 143% wyższe niż rok wcześniej, zaś na program restrukturyzacji obydwa Banki wydatkowały łącznie sumę 110 mln zł. Mocną stroną Banku BPH jest wysoki poziom dochodów osiągniętych na podstawowej działalności, silna baza kapitałowa i solidna płynność finansowa. Skonsolidowane dochody na działalności bankowej w ub. roku ukształtowały się na poziomie 2,3 mld zł i były o 2% wyższe niż przed rokiem. Kapitały własne Banku wyniosły 4,4 mld zł, a współczynnik wypłacalności 12,66%. Baza depozytowa jest stabilna i sięga 10 mld zł. Ponadto, Bank ma zabezpieczone liniami kredytowymi finansowanie od inwestora większościowego, stanowiące 60% wszystkich zewnętrznych źródeł finansowania. 08 Prace przygotowawcze do fuzji toczyły się w ramach poszczególnych projektów przez cały rok.

9 Historia rozwoju i atuty Banku stanowią o naszej silnej przewadze konkurencyjnej. Potrafimy podejmować co rusz to inne wyzwania i mobilizować się wokół wyznaczonych celów. Dziękuję Klientom i Akcjonariuszom za zaufanie do Banku. Dziękuję wspaniałej załodze za wysiłek i ciągłą mobilizację. Dumą napawa mnie to, że przez ostatnią dekadę miałem przyjemność pracować z tak kreatywnym zespołem. Cieszy nas to, że jesteśmy w grupie renomowanego inwestora, którego marka utożsamiana jest z sukcesem, a bardzo dobra reputacja bierze się z przestrzegania najwyższych standardów etycznego biznesu. Przed nami kolejne ambitne zadania. Chcemy wrócić do grona liderów bankowości i w ciągu najbliższych lat znaleźć się wśród największych uniwersalnych banków w Polsce. Wierzę, że osiągniemy ten cel, stawiając na jakość obsługi, budowanie silnych relacji z naszymi Klientami, w oparciu o trwałe wartości i wzajemny szacunek. Z poważaniem, Józef Wancer Prezes Zarządu Banku BPH

10 Zarząd Banku BPH Piotr Królikowski Wiceprezes Zarządu Carl Normann Vökt Wiceprezes Zarządu Cezary Mączka Wiceprezes Zarządu Grzegorz Dąbrowski Wiceprezes Zarządu Ronald James Malak Wiceprezes Zarządu

11 Józef Wancer Prezes Zarządu George Newcomb Wiceprezes Zarządu Richard Gaskin Wiceprezes Zarządu Mirosław Boniecki Wiceprezes Zarządu

12 Inwestujemy w relacje 012

13 RAPORT ROCZNY 2009 Krótka informacja o Banku BPH Minęło 21 lat od momentu wydzielenia Banku BPH ze struktur Narodowego Banku Polskiego. Te dwie dekady transformacji polskiej gospodarki po zmianie ustroju były także dla Banku okresem gruntownych strategicznych przemian, poczynając od rozwoju organicznego poprzez prywatyzację, liczne fuzje i przejęcia, a na bezprecedensowym podziale Banku kończąc. Od 1995 roku Bank BPH jest spółką publiczną, notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a od 2001 roku również na London Stock Exchange w postaci Globalnych Kwitów Depozytowych. Wydarzeniem przełomowym w rozwoju Banku było połączenie z innym bankiem giełdowym PBK, które miało miejsce pod koniec 2001 roku. Dzięki tej transakcji powstał trzeci co do wielkości bank uniwersalny w Polsce, który sukcesywnie wzmacniał swoją rynkową pozycję, osiągając coraz lepsze wyniki finansowe i podnosząc efektywność działania. W listopadzie 2007 roku, w wyniku negocjacji Skarbu Państwa z ówczesnym inwestorem strategicznym Banku BPH, nastąpił jego podział wraz z przeniesieniem większej części aktywów na Bank Pekao. Z trzeciej pozycji na rynku pod względem aktywów i drugiej w zakresie kredytów, Bank BPH przesunął się do drugiej dziesiątki banków w Polsce. Doniosły etap na ścieżce zmian strategicznych Banku BPH został zapoczątkowany w czerwcu 2008 roku pozyskaniem nowego akcjonariusza większościowego - General Electric Company. W ten sposób Bank stał się częścią jednej z największych i najlepiej rozpoznawanych na świecie korporacji globalnych. Z końcem 2009 roku nastąpiło połączenie Banku BPH z wcześniej posiadaną przez inwestora większościowego spółką zależną - GE Money Bankiem z siedzibą w Gdańsku, poprzez którą GE poprzednio był właścicielem kontrolnego pakietu akcji w Banku BPH. Dzięki tej transakcji Bank BPH powrócił do pierwszej dziesiątki największych banków w Polsce. Z istotnie poszerzoną w wyniku połączenia bazą Klientów, ogólnokrajową siecią placówek i większą skalą działalności, Bank BPH pozostaje bankiem uniwersalnym o silnej obecności na rynku finansowania konsumentów. Oferuje produkty i usługi bankowe dla Klientów indywidualnych, małych i średniej wielkości przedsiębiorstw, oraz średniej wielkości Klientów korporacyjnych, takie jak: kredyty, karty płatnicze, rachunki oszczędnościowe i depozytowe, usługi maklerskie oraz produkty skarbowe, a także zarządzanie aktywami poprzez spółkę własnej Grupy kapitałowej - BPH TFI. Obsługa Klientów prowadzona jest za pośrednictwem 319 własnych oddziałów i 155 placówek partnerskich oraz poprzez alternatywne kanały dystrybucji: internet i bankowość telefoniczną. Celem, do którego dąży Bank BPH, jest znalezienie się wśród wiodących banków w Polsce w strategicznych segmentach rynku. Chcemy być bankiem pierwszego wyboru dzięki budowaniu relacji z Klientami indywidualnymi, małymi i średnimi przedsiębiorstwami (MŚP) i średniej wielkości Klientami korporacyjnymi. Wybrane dane finansowe i operacyjne Grupy Banku BPH Połączenie Banku BPH i GE Money Banku stało się faktem w momencie jego rejestracji przez sąd w dniu 31 grudnia 2009 roku. Prawne aspekty tej transakcji są szczegółowo opisane w rozdziale 5. W rezultacie tzw. połączenia odwrotnego 013

14 Inwestujemy w relacje Aktywa i zysk Banku BPH w latach (w mln zł) Podział Banku BPH Połączenie z GE Money Bankiem Aktywa (LO) Zysk za okres (PO) Kapitalizacja rynkowa Banku BPH w latach (w mln zł) Podział Banku BPH Połączenie z GE Money Bankiem Kapitalizacja 014

15 RAPORT ROCZNY 2009 GE Money Bank i Bank BPH w niniejszym Skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Banku BPH występują jako jeden podmiot prawny, gdzie Bank BPH był spółką przejmującą, a GE Money Bank - spółką przejmowaną, która została wykreślona z rejestru spółek handlowych. W sensie ekonomicznym Sprawozdanie skonsolidowane Banku BPH za 2009 rok stało się po połączeniu kontynuacją skonsolidowanego sprawozdania finansowego GE Money Banku. Grupa Banku BPH zaczęła być konsolidowana przez GE Money Bank od daty przejęcia nad nią kontroli tj. od 17 czerwca 2008 roku. W związku z tym, Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Banku BPH za 2009 r. zawiera wyniki zarówno GE Money Banku jak i Grupy Banku BPH za cały rok, a w części dotyczącej roku poprzedniego odpowiednio wyniki: GE Money Banku za cały 2008 rok i Grupy Banku BPH za okres od 17 czerwca do 31 grudnia 2008 roku. Dla zapewnienia porównywalności danych za 2009 i 2008 rok, niniejsze Sprawozdanie Zarządu zawiera wyniki pro-forma Grupy Banku BPH za 2008 rok sporządzone poprzez dodanie wyników finansowych Grupy Banku BPH oraz GE Money Banku za 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2008 roku, z uwzględnieniem korekt z tytułu połączenia opisanych w notach do Skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Wyniki finansowe pro-forma zostały przygotowane jedynie dla celów ilustracyjnych i mogą się różnić od wyników Połączonego Banku, jakie byłyby osiągnięte, zakładając, że połączenie nastąpiłoby 1 stycznia 2008 roku. W szczególności wyniki finansowe pro-forma nie odzwierciedlają strategii i struktury organizacyjnej Połączonego Banku, ani kosztów, jakie byłyby poniesione z tytułu połączenia. Wyniki finansowe pro-forma nie były przedmiotem badania, ani przeglądu przez biegłego rewidenta Zmiana Pro-forma* Dane niezbadane - Wynik z tytułu odsetek ,88% - Wynik z tytułu prowizji ,69% - Dywidendy ,79% - Wynik handlowy i rewaluacja ,11% - Wynik z inwestycji finansowych ,80% - Wynik na działalności bankowej¹ ,07% - Odpisy z tytułu utraty wartości ,33% - Koszty działania i ogólnego zarządu ,8% - Zysk / strata przed opodatkowaniem ,91% - Zysk / strata za okres przypisana akcjonariuszom Banku ,62% Rachunek zysków i strat (w tys. zł.) * Dla celów ilustracyjnych obejmuje sumę wyników finansowych Grupy Banku BPH oraz GE Money Banku za 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2008 roku, z uwzględnieniem korekt z tytułu połączenia. ¹/ wynik z tyt. odsetek + wynik z tyt. prowizji + dywidendy + wynik handlowy i rewaluacja + wynik z inwestycji finansowych. 015

16 Inwestujemy w relacje Sprawozdanie z sytuacji finansowej (w tys. zł) Zmiana - Suma bilansowa ,99% - Należności od Klientów netto² ,17% - Aktywa ważone ryzykiem³ ,78% - Zobowiązania wobec Klientów ,87% - Zobowiązania wobec pozostałych instytucji (Grupa GE) ,05% - Kapitał własny ,70% Wskaźniki efektywności (%) Zmiana - Rentowność kapitału brutto (ROE brutto)* 0,01 9,39-9,38 pp. - Rentowność kapitału netto (ROE netto)* 1,20 9,05-7,85 pp. - Rentowność aktywów netto (ROA netto)* 0,15 1,08-0,93 pp. - Marża odsetkowa na aktywach ogółem* 3,94 4,13-0,19 pp. - Wskaźnik Koszty/ Dochody (K/D)* -69,49-70,01-0,53 pp. - Współczynnik wypłacalności⁴ 12,66 11,18 1,48 pp. - Relacja Kredyty/ Depozyty pp. - Udział kredytów z utratą wartości 8,3 5,0 3,3 pp. Dane giełdowe Zmiana Cena akcji (w zł) 84 35,2 +138,6% Liczba akcji⁵ Kapitalizacja rynkowa (w tys. zł) ,6% Zysk na akcję* (zł)⁵ 0,69 5,15-86,6% Wartość księgowa na akcję (zł)⁵ 57,25 56,85 +0,7% C/Z*⁵ 121,96 6, ,7% C/WK⁵ 1,47 0, ,0% ²/ po odjęciu odpisów na utratę wartości; ³/ na zaprezentowano aktywa ważone ryzykiem Grupy GE Money Banku obejmującej Grupę Banku BPH; ⁴/ na roku zaprezentowano współczynnik wypłacalności Grupy GE Money Banku obejmującej Grupę Banku BPH; ⁵/ w związku z przekształceniem danych porównawczych, dla zachowania porównywalności wskaźników w celu wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą, jak również wartości księgowej na jedną akcję użyto zwiększonej w wyniku połączenia Banku BPH i GE Money Banku liczby akcji na dzień ; */ dla celów ilustracyjnych wynik za 2008 rok użyty do wyliczenia wskaźników obejmuje sumę wyników finansowych Grupy Banku BPH oraz GE Money Banku za 12 m-cy zakończonych r., z uwzględnieniem korekt z tytułu połączenia; Uwaga ogólna: opis wszystkich wskaźników znajduje się w Słowniku na końcu niniejszego Raportu. 016 Szerszy opis rozwoju biznesu i wyników finansowych mieści się w rozdziałach Działalność Grupy Banku BPH oraz Wyniki finansowe Grupy Banku BPH w 2009 roku, a definicje wskaźników znajdują się na końcu niniejszego Raportu.

17 RAPORT ROCZNY

18

19

20

21 RAPORT ROCZNY 2009 Bank BPH i otoczenie 01/Sytuacja makroekonomiczna w 2009 roku 1.1 Rozwój gospodarczy Według danych GUS dynamika wzrostu Produktu Krajowego Brutto (PKB) w 2009 roku osiągnęła 1,8%. Jest to poziom istotnie niższy w porównaniu do lat poprzednich (5,0% w 2008 roku oraz 6,8% w 2007 roku), jednak w warunkach globalnego kryzysu wynik ten należy uznać za zadowalający. Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że Polska była w roku ubiegłym jedynym krajem członkowskim Unii Europejskiej, który odnotował wzrost gospodarczy. Najwyższe tempo wzrostu PKB zanotowano w ostatnim kwartale roku 2009 (3,3% r/r), najniższe natomiast w I kwartale (0,8% r/r). W II i III kwartale dynamika PKB wynosiła odpowiednio 1,2% i 1,8% r/r. W 2009 roku, po raz pierwszy od siedmiu lat, spadkowi uległ popyt krajowy (o 0,9% r/r). Stało się tak z powodu dość znacznego wyhamowania tempa wzrostu konsumpcji sektora gospodarstw domowych (wzrost o 2,3% wobec 5,9% w roku poprzednim) oraz spowolnienia aktywności inwestycyjnej w gospodarce (o 0,4% w porównaniu do wzrostu o 8,2% w 2008 r.), przy czym należy podkreślić, iż spadek inwestycji byłby istotnie głębszy, gdyby nie realizowane projekty infrastrukturalne współfinansowane ze środków unijnych. Największym cieniem na rozwoju polskiej gospodarki położyła się w zeszłym roku redukcja zapasów przez przedsiębiorstwa, głównie w obawie przed brakiem popytu na wytwarzane przez nie towary w przyszłości. Zapasy, jako jedyna składowa popytu krajowego, obniżyły dynamikę PKB w 2009 roku aż o 2,5 pp. Jednocześnie ich odbudowa w 2010 roku powinna sprzyjać powrotowi dynamiki PKB na wyższy poziom. Największym czynnikiem wzrostu PKB w 2009 roku był eksport netto, tj. różnica pomiędzy wyeksportowanymi i zaimportowanymi towarami i usługami. Eksport netto wyniósł aż 2,8 pp. wobec wartości ujemnych rzędu 0,6-2,1 pp. notowanych w poprzednich trzech latach. Działo się tak za sprawą znaczącego spadku zapotrzebowania zagranicy na polskie produkty (-8,0% r/r), przy jednoczesnym jeszcze głębszym spadku zapotrzebowania Polski na produkty importowane (-13,5% r/r). 1 8,0 16 6,0 14 4,0 12 2, Q07 2Q07 3Q07 4Q07 1Q08 2Q08 3Q08 4Q08 1Q09 2Q09 3Q09 4Q PKB r/r (LO) stopa bezrobocia na koniec okresu % (PO)

22 Inwestujemy w relacje 1.2 Rynek pracy Wraz z osłabieniem tempa wzrostu gospodarczego pogorszeniu uległa w 2009 roku sytuacja na krajowym rynku pracy. Przeciętne miesięczne wynagrodzenia nominalne brutto w gospodarce narodowej rosły wolniej niż w roku poprzednim (wzrost o 5,5% r/r wobec 10,1% w 2008 r.), przy czym w sferze budżetowej obserwowano wyższą dynamikę niż w sektorze przedsiębiorstw. W wyniku znacznego osłabienia tempa wzrostu wynagrodzeń nominalnych i relatywnie wysokiej inflacji, siła nabywcza przeciętnych miesięcznych płac w gospodarce wzrosła jedynie o 2,1% w porównaniu do 5,9% rok wcześniej (w sektorze przedsiębiorstw było to odpowiednio 1,1% w stosunku do 6,1% w 2008 roku). Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w 2009 roku było niższe niż przed rokiem o 1,2%, głównie wskutek redukcji etatów w przetwórstwie przemysłowym. Stopa bezrobocia rejestrowanego stopniowo wzrastała i w grudniu ub. roku wyniosła 11,9% w porównaniu do 9,5% na koniec 2008 r. Wzrost bezrobocia i wolniejszy wzrost dochodów miały negatywny wpływ na skłonność gospodarstw domowych do konsumpcji, a w niektórych przypadkach także na zdolność obsługi zaciągniętych zobowiązań kredytowych. 1.3 Procesy cenowe Ceny towarów i usług konsumpcyjnych rosły w 2009 roku wolniej niż rok wcześniej, tj. odpowiednio o 3,5% i 4,2%. W pierwszej połowie roku inflację wzmagał słabszy złoty, który przeważył nad oddziałującym przeciwnie spowolnieniem gospodarczym i słabszym popytem. Ceny w przemyśle zwiększyły się w 2009 roku w skali większej niż przed rokiem (o 3,4% wobec 2,2% r/r), na co największy wpływ miały szybko rosnące ceny wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę oraz ceny w górnictwie i wydobywaniu. Natomiast w budownictwie ceny rosły znacznie wolniej i tylko w niewielkim stopniu przekroczyły poziom z 2008 roku (wzrost o 0,2% r/r). CPI i stopa Referencyjna NBP 6 5 6,5 6,0 4 5,5 3 4,5 2 4,0 1 3,5 0 3,0 022 sty 2007 maj 2007 wrz 2007 sty 2008 maj 2008 wrz 2008 sty 2009 maj 2009 wrz 2009 CPI r/r (LO) stopa referencyjna NBP % (PO)

23 RAPORT ROCZNY Polityka pieniężna W 2009 roku Rada Polityki Pieniężnej (RPP) dokonała kolejnych cięć stóp procentowych, kontynuując rozpoczęty w listopadzie poprzedniego roku cykl poluzowywania polityki pieniężnej w Polsce, po tym jak gwałtownych redukcji stóp procentowych dokonały główne banki centralne na świecie (EBC w strefie euro i Fed w USA). W obliczu wyraźnych oznak spowolnienia gospodarczego, RPP w pierwszej połowie roku obniżyła stopę referencyjną w sumie o 150 pb. (w styczniu o 75 pb., w lutym, marcu i w czerwcu każdorazowo o 25 pb.). Zakończenie cyklu obniżek stóp zostało zasygnalizowane przez Radę w listopadzie, kiedy to podjęto decyzję o zmianie nieformalnego nastawienia w polityce pieniężnej z łagodnego na neutralne. Na koniec 2009 roku stopa referencyjna kształtowała się na poziomie 3,50%, redyskontowa weksli 3,75%, stopa lombardowa 5,00%, a stopa depozytowa 2,00 % w skali rocznej. 1.5 Finanse publiczne Spowolnienie gospodarcze przełożyło się negatywnie na polskie finanse publiczne. Wolniejszy od zakładanego wzrost dochodów budżetu skłonił rząd do rewizji ustawy budżetowej w połowie 2009 roku, gdzie planowany deficyt skarbu państwa został podniesiony z 18,2 mld do 27,2 mld zł. Ostatecznie deficyt w ujęciu kasowym ukształtował się w ubiegłym roku na poziomie 23,8 mld zł. W reakcji na podaną w kwietniu 2009 roku informację o wzroście deficytu instytucji rządowych i samorządowych do 3,6% PKB w 2008 roku, na mocy postanowień Paktu Stabilności i Wzrostu Rada Europejska nałożyła na Polskę procedurę nadmiernego deficytu. Jednocześnie Rada ds. Gospodarczych i Finansowych (ECOFIN) zobowiązała Polskę do sprowadzenia deficytu sektora finansów publicznych poniżej wartości referencyjnej (3% PKB) najpóźniej do 2012 roku. Dane rządowe wskazują, że w 2009 roku nastąpił dalszy wzrost nierównowagi sektora publicznego do ok. 7,1% PKB. W reakcji na permanentnie wysoki deficyt strukturalny i narastanie długu publicznego, który szybko zaczął się zbliżać do progów ostrożnościowych określonych ustawą o finansach publicznych, rząd przedstawił Plan rozwoju i naprawy finansów publicznych, którego celem jest poprawa stabilności finansów publicznych. Przedstawiona w styczniu br. aktualizacja Programu Konwergencji zawiera ścieżkę dostosowań fiskalnych, która wskazuje na redukcję deficytu z 7,1% PKB w 2009 roku do 2,9% w roku Biorąc pod uwagę fakt, że główny ciężar dostosowania fiskalnego jest przesunięty na 2012 rok, a planowany na ostatni rok objęty projekcją fiskalną Programu Konwergencji deficyt pozostawia niewielki margines bezpieczeństwa, istnieje ryzyko, że ograniczenie deficytu może opóźnić się w czasie. Wysoki poziom nierównowagi fiskalnej może powodować dalsze opóźnienie pełnego uczestnictwa Polski w Unii Gospodarczej i Walutowej tj. zastąpienia złotego przez euro. 1.6 Rynek walutowy Początek 2009 roku przyniósł kontynuację osłabienia złotego w ślad za pogorszeniem nastrojów na globalnych rynkach finansowych i na światowych giełdach. W połowie lutego kurs EUR/PLN dotarł do poziomu 4,90, a kurs USD/ PLN do 3,90. W drugiej połowie miesiąca trend osłabiania złotego został odwrócony, m.in. dzięki wymianie walut na rynku międzybankowym przez Ministerstwo Finansów, skoordynowanym interwencjom werbalnym banków centralnych w regionie i zapowiedziom pomocy finansowej dla Europy Środkowej przez instytucje międzynarodowe (Bank Światowy, Europejski Bank Odnowy i Rozwoju oraz Europejski Bank Inwestycyjny). W dalszej części roku złoty dość systematycznie zyskiwał wobec głównych walut, przede wszystkim dzięki poprawie nastrojów na rynkach finansowych i wzrostowi apetytu na ryzyko w skali globalnej. Poprawie sentymentu sprzyjały m.in. wprowadzone w reakcji na kryzys fiskalne pakiety stymulacyjne oraz liberalizacja polityki monetarnej, w tym niestandardowe działania podejmowane przez banki centralne (tzw. poluzowanie ilościowe). W efekcie kurs EUR/PLN spadł na koniec 2009 roku do poziomu 4,10, a kurs USD/PLN do 2,86. W ujęciu średniorocznym kurs EUR/PLN wyniósł 4,33 w roku 2009 (wobec 3,52 w roku poprzednim), a kurs USD/PLN 3,12 (2,41 w 2008 r.). 023

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004 INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 20 stycznia 2005 Informacja o działalności Banku Millennium w roku 20 Warszawa, 20.01.2005 Zarząd Banku Millennium informuje, iż w roku 20 (od 1 stycznia do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w I kwartale 29 r. Głęboki spadek produkcji przemysłowej w styczniu i lutym, wskaźniki koniunktury sugerują

Bardziej szczegółowo

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Warszawa, 27 lipca 2005 r. Informacja prasowa BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po II kwartałach 2005 roku według MSSF osiągnięcie w I półroczu 578 mln zł

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY KREDYT BANKU PO III KW.2005 KONFERENCJA PRASOWA WARSZAWA, 03/11/2005

WYNIKI GRUPY KREDYT BANKU PO III KW.2005 KONFERENCJA PRASOWA WARSZAWA, 03/11/2005 WYNIKI GRUPY KREDYT BANKU PO III KW.2005 KONFERENCJA PRASOWA WARSZAWA, 03/11/2005 2 WYNIKI PO TRZECH KWARTAŁACH POTWIERDZAJĄ KONTYNUACJĘ DOTYCHCZASOWYCH TRENDÓW 3 kwartały 04 3 kwartały 05 zmiana Zysk

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Zachodniego WBK

Grupa Banku Zachodniego WBK Grupa Banku Zachodniego WBK Wyniki finansowe 1H 2011 27 lipca, 2011 2 Niniejsza prezentacja w zakresie obejmującym twierdzenia wybiegające w przyszłość ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może być

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r.

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 25 kwietnia 2013 r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. (Warszawa, 25 kwietnia 2013 r.) Zysk skonsolidowany Grupy Banku

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 15 maja 2009r. GETIN Holding w I kwartale 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Informacja o wstępnych wynikach Grupy Banku Millennium po trzech kwartałach 2005 roku

Informacja o wstępnych wynikach Grupy Banku Millennium po trzech kwartałach 2005 roku 5 Informacja o wstępnych wynikach Grupy Banku Millennium po trzech kwartałach 2005 roku Warszawa,13.10.2005 Zarząd Banku Millennium ( Bank ) informuje, iż po trzech kwartałach 2005 roku skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r.

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 201 r. W dniu 22 marca

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015 19 marca 2012 roku / mln zł / / mln zł / wyniki podsumowanie Rozwój biznesu SEGMENT KORPORACYJNY Transakcje walutowe

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 4 listopada 2002 r. 2 Wyniki finansowe po IIIQ 2002 r. IIIQ 2001 IIIQ 2002 Zmiana Zysk operacyjny (mln

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2014 roku

Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2014 roku INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 28 lipca 2014 r. Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2014 roku (Warszawa, 28 lipca 2014 roku) Skonsolidowany zysk netto

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2011 roku Listopad 2011 III kwartał 2011 roku podsumowanie Wolumeny Kredyty korporacyjne 12% kw./kw. Kredyty hipoteczne 20% kw./kw. Depozyty

Bardziej szczegółowo

5. Sektor bankowy i rynek kapitałowy

5. Sektor bankowy i rynek kapitałowy 5. Sektor bankowy i rynek kapitałowy Sektor bankowy W I kwartale 2016 r. w sektorze bankowym można zauważyć kilka niekorzystnych zjawisk, które były już sygnalizowane w IV kwartale 2015 r. Do najważniejszych

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY KREDYT BANKU PO II KW.2005

WYNIKI GRUPY KREDYT BANKU PO II KW.2005 WYNIKI GRUPY KREDYT BANKU PO II KW.2005 BUDUJĄC STABILNĄ ZYSKOWNOŚĆ KONFERENCJA PRASOWA WARSZAWA, 11/08/2005 2 KOLEJNY KWARTAŁ REKORDOWEGO WZROSTU RENTOWNOŚCI I półrocze 04 I półrocze 05 zmiana Zysk netto

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 31 sierpnia 2009r. GETIN Holding w I półroczu 2009

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r.

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najwyższy zysk w historii Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najważniejsze osiągnięcia 2012 roku Rekordowe dochody i zysk netto: odpowiednio 298,3 mln zł (+ 15% r/r),

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 8 sierpnia 2003 r.

PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 8 sierpnia 2003 r. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 8 sierpnia 23 r. WYNIKI FINANSOWE PO IH 23 IH 22 IH 23 Zmiana Dochody ogółem () Dochody odsetkowe () Dochody pozaodsetkowe () Koszty () Zysk operacyjny

Bardziej szczegółowo

Źródło: KB Webis, NBP

Źródło: KB Webis, NBP Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2007 Warszawa, 26 kwietnia 2007 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE DANE FINANSOWE 2. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU DETALICZNEGO 3. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU KORPRACYJNEGO 4. ANEKS

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2012 rok Warszawa, 20 czerwca 2013 Otoczenie makroekonomiczne Polityka pieniężna Inwestycje & Konsumpcja 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 sty 07 lip 07 Stopa procentowe

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku Listopad 2010 ( 1 ( Wzrost wyniku netto w 3 kwartale 2010 r. Kwartalny zysk netto (mln zł) ROE 3,2 pp. 11,2% 92 Zwrot podatku

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2015 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2009 roku - 1 -

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2009 roku - 1 - BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 29 roku - 1 - Znaczący wzrost wyniku netto na przestrzeni 29 r. 3 285 25 2 3% 92 Wpływ zdarzenia jednorazowego* 15 1 5 172% 193 54% 71

Bardziej szczegółowo

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R.

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego (DBK 1) Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, W dniu 9 kwietnia r.

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku. Warszawa, 24 czerwca 2014

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku. Warszawa, 24 czerwca 2014 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku Warszawa, 24 czerwca 2014 Otoczenie makroekonomiczne Gospodarka stopniowo przyspiesza Dalsza poprawa sytuacji na rynku pracy 7.0 5.0 3.0

Bardziej szczegółowo

Grupa Kredyt Banku S.A.

Grupa Kredyt Banku S.A. Grupa Kredyt Banku S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2008 Warszawa, 7 Sierpnia 2008 1 Najważniejsze wydarzenia Wyniki finansowe, Grupa Segmenty działalności, Bank Aneks 2 Czynniki kluczowe dla 2 kwartału

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2006

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2006 Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2006 Warszawa, 27 kwietnia, 2006 SPIS TREŚCI 1. SYSTEMATYCZNA POPRAWA WYNIKÓW 2. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU DETALICZNEGO 3. ANEKS PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE zm.

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za rok prezentacja zaudytowanych wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 25 lutego 2011 r. Kontynuacja dynamicznego rozwoju Grupy Znacząca poprawa

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNE CELE BLISKIE REALIZACJI

STRATEGICZNE CELE BLISKIE REALIZACJI Warszawa, 10 listopada 2005 r. Informacja prasowa STRATEGICZNE CELE BLISKIE REALIZACJI Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po III kwartałach 2005 roku według MSSF 901 mln zł zysku brutto (wzrost

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w II kwartale 29 r. Stopniowa poprawa produkcji przemysłowej dzięki słabszemu PLN Szybszy spadek

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2013 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2013 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2013 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa Prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2012 roku. 6 listopada 2012

Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2012 roku. 6 listopada 2012 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2012 roku 6 listopada 2012 Podsumowanie III kwartału 2012 Efektywność Rozwój biznesu Jakość ROE Akwizycja klientów MSP 15,6% 19,6% 21,0%

Bardziej szczegółowo

Forum Akcjonariat Prezentacja

Forum Akcjonariat Prezentacja Forum Akcjonariat Prezentacja 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy PKO BP SA oraz analityków rynku i nie może być

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za III kwartał 2015 r. Silna dynamika wyników dzięki wzrostowi przychodów i synergiom z integracji Nordea

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za III kwartał 2015 r. Silna dynamika wyników dzięki wzrostowi przychodów i synergiom z integracji Nordea Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za III kwartał 2015 r. Silna dynamika wyników dzięki wzrostowi przychodów i synergiom z integracji Nordea 9 listopada 2015 r. Wybrane inicjatywy biznesowe w III

Bardziej szczegółowo

wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku

wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku BANKSPÓŁDZIELCZY wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.2011 roku Niedrzwica Duża, 2012 ` 1. Rozmiar działalności banku spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium

Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 28 października r. Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium po trzech kwartałach roku (Warszawa, 28 października roku) Skonsolidowany zysk netto Grupy

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po II kw. 2006

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po II kw. 2006 Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po II kw. 2006 Warszawa, 27 lipca, 2006 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE DANE FINANSOWE 2. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU DETALICZNEGO 3. ANEKS PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE GRUPY KREDYT

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.211 roku Niedrzwica Duża, 212 ` 1. Rozmiar działalności Banku Spółdzielczego mierzony wartością sumy bilansowej,

Bardziej szczegółowo

Grupa BZWBK Wyniki finansowe października, 2011

Grupa BZWBK Wyniki finansowe października, 2011 Grupa BZWBK Wyniki finansowe 30.09.2011 27 października, 2011 2 Niniejsza prezentacja w zakresie obejmującym twierdzenia wybiegające w przyszłość ma charakter wyłącznie informacyjny i nie moŝe być traktowana

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Raport bieżący nr 10/2009

Komisja Nadzoru Finansowego. Raport bieżący nr 10/2009 NORDEA BANK POLSKA S.A. Komisja Nadzoru Finansowego Raport bieżący nr 10/2009 Data sporządzenia: 2009-04-07 Temat: Opinia Rady Nadzorczej na temat sytuacji spółki Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2

Bardziej szczegółowo

Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1

Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1 Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1 Raport o stabilności finansowej Raport jest elementem polityki informacyjnej NBP przyczyniającym się do realizacji

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2013 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2013 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 10 lutego 2014 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2013 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa Prawna: Zgodnie z 5 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Informację na temat sytuacji w tym sektorze zamieściła Komisja Nadzoru Finansowego.

Informację na temat sytuacji w tym sektorze zamieściła Komisja Nadzoru Finansowego. Informację na temat sytuacji w tym sektorze zamieściła Komisja Nadzoru Finansowego. Poniżej zamieszczamy informację na temat sytuacji sektora bankowego w pierwszym półroczu 2009 roku, jaką zamieściła na

Bardziej szczegółowo

Dzień Inwestora Indywidualnego. Giełda Papierów Wartościowych 5 kwietnia 2006r.

Dzień Inwestora Indywidualnego. Giełda Papierów Wartościowych 5 kwietnia 2006r. Dzień Inwestora Indywidualnego Giełda Papierów Wartościowych 5 kwietnia 2006r. 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 12 maja 2003 r.

PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 12 maja 2003 r. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 12 maja 2003 r. WYNIKI FINANSOWE PO IQ 2003 IQ 2002 IQ 2003 Zmiana Dochody ogółem () 1 130 1 066-5,6% Koszty () 531 539 +1,5% Zysk operacyjny () 598 527-12,0%

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 R. DO 31 GRUDNIA 2014 R.

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 R. DO 31 GRUDNIA 2014 R. RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 R. DO 31 GRUDNIA 2014 R. Spis Treści I. List Prezesa Zarządu GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna II.

Bardziej szczegółowo

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 1 sierpnia 2014 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 6/2015. TEMAT: Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w 2014 r.

Raport bieżący nr 6/2015. TEMAT: Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w 2014 r. Dnia: 2 lutego 2015 r. Raport bieżący nr 6/2015 TEMAT: Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w r. Skonsolidowany zysk netto Grupy Banku Millennium ( Grupa ) w roku wyniósł

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Banku BPH SA. za rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Banku BPH SA. za rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Banku BPH SA za rok 2009 Spis treści 1. Krótka informacja o Banku BPH SA...4 2. Wybrane dane finansowe i operacyjne Grupy Banku BPH SA...4 3. Sytuacja makroekonomiczna

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Warszawa,16 października 2009 r. Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Dane te prezentują wyniki finansowe 42 domów i 7 biur maklerskich (przed rokiem 39 domów i 6 biur maklerskich)

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2014 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2014 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 12 lutego 2015 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2014 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie z 5 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r.

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r. RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r. 1. List Prezesa Zarządu... 3 2. Wybrane dane finansowe... 4 3. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015... 5 4. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2008-1- Znaczący wzrost wyniku netto w porównaniu do 3Q 2007 /PLN MM/ 250 21% 200 150 100 50 179 216 0 3Q07 3Q08-2- Wpływ poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2015 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2015 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 17 lutego 2016 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2015 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie z 5 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r. wideokonferencja 1 3 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto 5 mln zł, zysk brutto 11 mln zł Wyniki Wartość udzielonych kredytów detalicznych

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r W końcu września 2014

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2015 roku

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2015 roku INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 27 kwietnia 2015 r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2015 roku (Warszawa, 27.04.2015 r.) Skonsolidowany zysk netto Grupy

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 R. DO 31 GRUDNIA 2013 R.

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 R. DO 31 GRUDNIA 2013 R. RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 R. DO 31 GRUDNIA 2013 R. Spis Treści I. List Prezesa Zarządu GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna II.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Webcast r. 1 1 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto na poziomie 12 mln zł, a zysk brutto 22 mln zł Wyniki Wartość udzielonych kredytów detalicznych

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE 2012

WYNIKI FINANSOWE 2012 WYNIKI FINANSOWE 2012 DOBRE ZAKOŃCZENIE DOBREGO ROKU Warszawa, 15 marca 2013 ZYSK NETTO ZYSK NETTO (mln zł) +1,9% +4,5% 2 899 2 956 711 704 798 743 1kw 12 2kw 12 3kw 12 4kw 12 18,9% 18,9% 22,3% 19,6% 2011

Bardziej szczegółowo

Bank Millennium S.A. Data publikacji: 3 lutego 2014. Raport bieżący nr 8/2014

Bank Millennium S.A. Data publikacji: 3 lutego 2014. Raport bieżący nr 8/2014 Bank Millennium S.A. Data publikacji: 3 lutego 2014 Raport bieżący nr 8/2014 Temat: Wstępne wyniki Grupy Kapitałowej Banku Millennium w roku finansowym 2013. Skonsolidowany zysk netto Grupy Banku Millennium

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych oraz wykonania planu finansowego Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych oraz wykonania planu finansowego Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12. Analiza wyników ekonomiczno-finansowych oraz wykonania planu finansowego Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.2015 roku Niedrzwica Duża, 2016 ` 1. Rozmiar działalności Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za maj 2013 roku. Warszawa, 14.06.2013 r.

Raport miesięczny. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za maj 2013 roku. Warszawa, 14.06.2013 r. Raport miesięczny Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za maj 2013 roku Warszawa, 14.06.2013 r. Spis treści: 1. INFORMACJE NA TEMAT WYSTĄPIENIA TENDENCJI I ZDARZEŃ W OTOCZENIU RYNKOWYM SPÓŁKI, KTÓRE W JEJ

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 6 lutego 2012 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa Prawna: Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

29 sierpnia 2014 r. Wyniki Banku BPH w II kw. 2014 r.

29 sierpnia 2014 r. Wyniki Banku BPH w II kw. 2014 r. Wyniki Banku BPH w II kw. 2014 r. 29 sierpnia 2014 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja nie jest częścią jakiejkolwiek oferty, zaproszenia, zachęty lub formy nakłaniania do sprzedaży lub składania zapisów

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w ciągu trzech kwartałów 2015 roku

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w ciągu trzech kwartałów 2015 roku INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 23 października r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w ciągu trzech kwartałów roku (Warszawa, 23.10. r.) Skonsolidowany zysk netto Grupy

Bardziej szczegółowo

Grupa BGŻ. Prezentacja wyników finansowych za 2012 r. Warszawa, 7 marca 2013 r.

Grupa BGŻ. Prezentacja wyników finansowych za 2012 r. Warszawa, 7 marca 2013 r. Grupa BGŻ Prezentacja wyników finansowych za r. Warszawa, 7 marca 2013 r. Streszczenie zarządcze Dobre zakończenie r., częściowo w wyniku zdarzeń jednorazowych Wyniki finansowe Klienci Strategia Finansowanie

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany rachunek zysków i strat

Skonsolidowany rachunek zysków i strat Warszawa, dnia 14 lutego 2017 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2016 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: art.17 ust.1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE W 2013 r.

BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE W 2013 r. BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE W 213 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo - Kredytowych Warszawa, kwiecień 213 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski banki spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Obligatariusze Banku Spółdzielczego w Płońsku

Szanowni Państwo, Obligatariusze Banku Spółdzielczego w Płońsku Zarząd Banku Spółdzielczego w Płońsku: Teresa Kudlicka - Prezes Zarządu Dariusz Konofalski - Wiceprezes Zarządu Barbara Szczypińska - Wiceprezes Zarządu Alicja Plewińska - Członek Zarządu Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.2009 roku ` Niedrzwica Duża, 2009 1. Rozmiar działalności

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE 11 Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący Nr.9/2013. Temat: Informacja na temat wstępnych wyników Grupy Kapitałowej Banku Millennium w roku finansowym 2012.

Raport bieżący Nr.9/2013. Temat: Informacja na temat wstępnych wyników Grupy Kapitałowej Banku Millennium w roku finansowym 2012. Data publikacji: 1 lutego 2013 Raport bieżący Nr.9/2013 Temat: Informacja na temat wstępnych wyników Grupy Kapitałowej Banku Millennium w roku finansowym 2012. Skonsolidowany zysk netto Grupy Banku Millennium

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, wrzesień 2014 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 R. DO 31 GRUDNIA 2012 R.

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 R. DO 31 GRUDNIA 2012 R. RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 R. DO 31 GRUDNIA 2012 R. Spis Treści I. List Prezesa Zarządu GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna II.

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 214 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, czerwiec 214 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski W

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku. Sierpień 2011

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku. Sierpień 2011 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku Sierpień 2011 MODEL BIZNESOWY II kwartał 2011 roku podsumowanie Przychody () 689-16% 576 Rachunki bieżące korporacyjnesalda

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Millennium

Grupa Banku Millennium Grupa Banku Millennium Wyniki za 2015 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Millennium S.A. 31 marca 2016 r. Zastrzeżenie prawne Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) przygotowana przez Bank Millennium

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Wyniki za I kwartał 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. Warszawa, 15 maja 2014 r.

Wyniki za I kwartał 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. Warszawa, 15 maja 2014 r. Wyniki za I kwartał 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. r. Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w I kwartale 2014 r. Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. w I kwartale 2014 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w 2008 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w 2008 roku 1 Warszawa, 2009.06.19 Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w 2008 roku 1 W 2008 r. na wartość majątku i wyniki finansowe przedsiębiorstw maklerskich niekorzystny wpływ wywarły psychologiczne następstwa

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 Warszawa, 4 listopada 2011 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 W dniu 30 czerwca 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowało

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Warszawa, dnia 23 września 2009 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Badaniem objęte zostały 63 spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2014 rok i podział zysku Warszawa, 22 czerwca 2015 Otoczenie makroekonomiczne % r/r, pkt proc. 7.0 5.0 3.0 1.0-1.0-3.0-5.0 Gospodarka stopniowo przyspiesza Wzrost

Bardziej szczegółowo

Wstępne skonsolidowane wyniki za 2016 rok

Wstępne skonsolidowane wyniki za 2016 rok Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wstępne skonsolidowane wyniki za 2016 rok 14 lutego 2017 www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A. Podsumowanie 2016 roku Wzrost aktywów klientowskich zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku

Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku Szanowni Państwo Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Naszych Akcjonariuszy i Inwestorów, a także by dać wyraz transparentności prowadzonej działalności przekazuję

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za lipiec 2013 roku. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. Raport miesięczny za lipiec 2013 roku

Raport miesięczny. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za lipiec 2013 roku. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. Raport miesięczny za lipiec 2013 roku Raport miesięczny Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za lipiec 2013 roku Strona 1 Spis treści: 1. INFORMACJE NA TEMAT WYSTĄPIENIA TENDENCJI I ZDARZEŃ W OTOCZENIU RYNKOWYM SPÓŁKI, KTÓRE W JEJ OCENIE MOGĄ

Bardziej szczegółowo

Grupa BZWBK Wyniki

Grupa BZWBK Wyniki 1 Grupa BZWBK Wyniki 30.06.2012 26 lipca 2012r. 2 Niniejsza prezentacja w zakresie obejmującym twierdzenia dotyczące przyszłości ma charakter wyłącznie informacyjny i nie moŝe być traktowana jako oferta

Bardziej szczegółowo