06/Grupa BPH.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "06/Grupa BPH. www.bph.pl"

Transkrypt

1 Raport Roczny 2009 Inwest

2 06/Grupa BPH 02

3 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPH List Prezesa Zarządu Banku BPH Krótka informacja o Banku BPH Wybrane dane finansowe i operacyjne Grupy Banku BPH BANK BPH I OTOCZENIE 1. Sytuacja makroekonomiczna w 2009 roku Rozwój gospodarczy Rynek pracy Procesy cenowe Polityka pieniężna Finanse publiczne Rynek walutowy Rynek obligacji Sektor bankowy Ogólna sytuacja sektora bankowego w 2009 roku Sytuacja na rynku kredytów i depozytów Jakość portfela kredytowego banków Bank BPH na rynku kapitałowym Notowania Banku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Struktura akcjonariatu Krótka charakterystyka akcjonariusza większościowego Oceny ratingowe STRATEGIA BANKU BPH DZIAŁALNOŚĆ BIZNESOWA GRUPY BANKU BPH 8. Działalność Grupy Banku BPH Działalność bankowości detalicznej Sieć dystrybucji Depozyty Rachunki bieżące Produkty inwestycyjne Kredyty Karty kredytowe Bankowość internetowa Segment Klienta Biznesowego Udział Banku w finansowaniu projektów Unii Europejskiej Działalność Biura Maklerskiego Działalność na rynku bankowości korporacyjnej Liczba Klientów korporacyjnych Wolumen kredytów i depozytów korporacyjnych w 2009 roku Przychody Najważniejsze elementy strategii i kierunki rozwoju Banku Integracja Banku BPH z GE Money Bankiem Technologia informatyczna Przewidywane warunki realizacji wyniku finansowego w 2010 roku Raport Roczny 2009

4 8.3 Działalność na rynku pieniężnym i kapitałowym Działalność sprzedażowa PRM Klienci obsługiwani przez PRM Instytucje Finansowe Działalność PRM w zakresie zarządzania aktywami i pasywami (ALM) Inne osiągnięcia PRM Plany na 2010 rok Działalność BPH TFI ZARZĄDZANIE RYZYKIEM 9. Raport dotyczący ryzyka w Banku BPH przed połączeniem Cele i zasady zarządzania ryzykiem rynkowym Ryzyko walutowe Ryzyko stopy procentowej Cele i zasady zarządzania ryzykiem płynności Cele i zasady zarządzania ryzykiem operacyjnym Raport dotyczący ryzyka w byłym GE Money Banku Cele i zasady zarządzania ryzykiem rynkowym Ryzyko walutowe Ryzyko stopy procentowej Cele i zasady zarządzania ryzykiem płynności Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w byłym GE Money Banku Ryzyko kredytowe w Banku BPH Cele i zasady zarządzania ryzykiem kredytowym Działania realizowane w 2009 roku Wymogi nadzorcze związane z Nową Umową Kapitałową Zarządzanie kapitałem... KADRA BANKU BPH Kapitał ludzki Zatrudnienie w Banku BPH Restrukturyzacja zatrudnienia System rekrutacji i polityka wynagradzania Szkolenia i rozwój personelu Relacje ze związkami zawodowymi Fundusz Pomocy dla pracowników Banku Długoterminowy Program Motywacyjny General Electric Company... WYNIKI FINANSOWE GRUPY BANKU BPH Wyniki finansowe Grupy Banku BPH za 2009 rok Główne wskaźniki efektywności Rachunek zysków i strat Wynik z tytułu odsetek Odpisy na utratę wartości Wynik z tytułu prowizji Wynik handlowy i rewaluacja Koszty działania i ogólnego zarządu Pozostałe przychody i koszty operacyjne Nakłady inwestycyjne Zmiany w głównych pozycjach bilansowych Aktywa Pasywa

5 ŁAD KORPORACYJNY W BANKU BPH 14. Oświadczenia Zarządu Zasady ładu korporacyjnego i społecznej odpowiedzialności Prawdziwość i rzetelność prezentowanych sprawozdań Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Banku BPH w 2009 roku Relacje inwestorskie Opis działania Walnego Zgromadzenia, jego zasadniczych uprawnień oraz praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania Rada Nadzorcza Banku Zarząd Banku Zapewnienie zgodności z przepisami prawa, normami i standardami Kontrola wewnętrzna i zarządzanie ryzykiem w odniesieniu do sporządzania sprawozdań finansowych Dodatkowe informacje Program Wzmocnienia Efektywności Istotne umowy Dywidendy Banku BPH Dywidendy otrzymane Opinia i raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy Banku BPH Słownik użytych pojęć i skrótów Raport CSR Banku BPH

6

7 RAPORT ROCZNY 2009 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPH Warszawa, 30 marca 2010 roku Szanowni Państwo, Akcjonariusze i Klienci Banku BPH, Ubiegły rok finansowy był kolejnym, pełnym ważnych wydarzeń, rozdziałem w historii Banku BPH. Rejestracja fuzji prawnej z GE Money Bankiem uplasowała Bank BPH w gronie pierwszych dziesięciu polskich banków pod względem funduszy własnych. Spowolnienie gospodarcze, rozpoczęte jeszcze w 2008 roku poprzez globalny kryzys finansowy, szczególnie negatywny wpływ wywarło na sektor bankowy. Poprzez spadek zaufania na rynku, dostęp do źródeł finansowania został znacznie ograniczony, a akcja kredytowa gwałtownie spadła. Pogorszenie się koniunktury gospodarczej doprowadziło również do spadku jakości portfeli kredytowych, przekładając się na wyniki finansowe sektora, które najniższy poziom osiągnęły w ostatnim kwartale roku. Rada Nadzorcza w 2009 roku ze szczególną uwagą analizowała postępy procesu fuzji oraz kształtowanie się ogólnej sytuacji Banku BPH, a poprzez stały kontakt z Zarządem, aktywnie uczestniczyła w procesach dotyczących wszystkich najważniejszych obszarów działalności. Dzięki wspólnemu zaangażowaniu oraz wysiłkom Zarządu i Rady Nadzorczej, pomimo niekorzystnych warunków makroekonomicznych i trudności w całym sektorze bankowym, połączenie z GE Money Bankiem, poprzedzone zgodą KNF, zostało zarejestrowane przez Sąd Rejonowy w Krakowie w dniu 31 grudnia 2009 roku. Niesprzyjające otoczenie zewnętrzne wywarło znaczny wpływ na wyniki finansowe obydwu Banków i konieczność przeprowadzenia działań restrukturyzacyjnych. W ich wyniku zmniejszony został poziom zatrudnienia oraz sieć dystrybucji. Pogarszająca się jakość portfela kredytowego wpłynęła na konieczność utworzenia wysokich rezerw. Podjęte przez Bank w 2009 roku działania w celu zacieśnienia polityki kredytowej i skuteczniejszej selekcji kredytobiorców, powinny przełożyć się w dłuższej perspektywie na poprawę jakości portfela kredytowego, jednak w krótkim okresie mogą wpłynąć na zmniejszenie wolumenów. Bank BPH starał się jak najlepiej sprostać pojawiającym się wyzwaniom, utrzymując płynność finansową i bazę depozytową na stabilnym poziomie. Sytuacja kapitałowa Banku i cechujące ją wskaźniki były na satysfakcjonującym poziomie, a dzięki dostępowi do źródeł finansowania gwarantowanym przez inwestora większościowego, Bank miał zapewnioną stabilność i bezpieczeństwo w rozwijaniu działalności biznesowej. W imieniu całej Rady Nadzorczej chciałbym złożyć wyrazy podziękowania za ten trudny, pełen wielu wyzwań rok. To dzięki wytrwałości i ciężkiej pracy Zarządu i wszystkich pracowników, ich silnej motywacji i wysokim kwalifikacjom, Bank BPH umacnia swoją pozycję na polskim rynku bankowym. Dostosowanie działalności Banku do otoczenia makroekonomicznego i zmieniających się wymogów regulacyjnych, prace nad fuzją operacyjną oraz realizacja celów strategicznych to tylko niektóre wyzwania 2010 roku. Wyrażam głęboką nadzieję, że uda nam się im sprostać, a Bank BPH nadal będzie bezpieczną i stabilną instytucją finansową świadczącą wysokiej jakości usługi. Silniejsza pozycja rynkowa i wyższy potencjał wzrostu uzyskane dzięki fuzji obydwu Banków pozwolą ponadto na dalsze zwiększanie skali działalności oraz budowanie trwałych relacji z Klientami, Akcjonariuszami, Partnerami biznesowymi oraz Pracownikami. Z poważaniem, Wiesław Rozłucki Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku BPH 07

8 Inwestujemy w relacje List Prezesa Zarządu Banku BPH Warszawa, 30 marca 2010 roku Szanowni Państwo, Akcjonariusze i Klienci Banku BPH, Przeprowadzona z końcem roku fuzja prawna z GE Money Bankiem dała nam szansę powrotu do grona wiodących instytucji finansowych w Polsce. Przez dwie dekady skutecznie tworzyliśmy nowoczesny, bezpieczny i dobrze rozpoznawalny Bank. Jestem zaszczycony, że od 10 lat stoję na czele Zarządu tego Banku i mam możliwość wspólnie z wyjątkowymi ludźmi podejmować wciąż nowe wyzwania. Przeszłość była dla nas nieustającą zmianą, poczynając od fuzji dwóch banków giełdowych BPH i PBK, poprzez bezprecedensowy na rynku podział Banku, aż do konsolidacji działalności bankowej prowadzonej w Polsce w ramach General Electric Company. Zaryzykuję stwierdzenie, że żaden inny bank komercyjny w Polsce nie był poddany tak wielu strategicznym przeobrażeniom i nie musiał pokonywać tylu etapów na urozmaiconej ścieżce swojego rozwoju. Ubiegły rok dla Banku BPH upłynął pod znakiem przygotowań do połączenia, które zbiegło się z pogorszeniem koniunktury makroekonomicznej i osłabieniem dynamiki rozwoju sektora bankowego. Tempo wzrostu Produktu Krajowego Brutto spadło z 5% w 2008 roku do 1,7% w ubiegłym roku, a stopa bezrobocia wzrosła w tym czasie z 9,5% do 11,9%. Odbiło się to negatywnie na efektywności działania banków, zwłaszcza poprzez wzrost kosztów ryzyka i finansowania. W tych warunkach obydwa łączące się Banki zmuszone były podjąć decyzje o wprowadzeniu bolesnych, ale nieuniknionych programów restrukturyzacji. Przyniosły one redukcję netto zatrudnienia o etaty i zmniejszenie się sieci dystrybucji o 39 własnych placówek, głównie w mniej atrakcyjnych lokalizacjach. Punkt kulminacyjny pierwszego etapu integracji operacyjnej przypadł na ostatni dzień roku, kiedy to w całej sieci łączących się Banków udostępniliśmy Klientom gamę takich samych produktów. Fakt, że nasi Klienci nie odczuli problemów związanych z procesem integracji świadczy o tym, że dobrze zaplanowaliśmy i wykonaliśmy nasze zadanie. Istotnym elementem zmian przeprowadzonych w roku ubiegłym była nowa identyfikacja wizualna wprowadzona 2 listopada 2009 r., która eksponuje misję Banku BPH wyrażoną słowami: Inwestujemy w relacje. Towarzyszyła jej kampania wizerunkowa w mediach oraz prace wewnętrzne związane z rebrandingiem i zmianą oznakowania placówek oraz centrali. Zarządzanie Bankiem w trudnych warunkach makroekonomicznych z jednoczesną realizacją złożonego procesu fuzji nie pozostało bez wpływu na wyniki finansowe i efektywność działania. Skonsolidowany zysk za okres, po połączeniu, przypadający na akcjonariuszy Banku BPH wyniósł 53 mln zł. O niższych wynikach przesądziły przede wszystkim: wysoki poziom utworzonych rezerw oraz jednorazowe koszty restrukturyzacji. Koszty z tytułu odpisów na utratę wartości wyniosły w 2009 roku 690 mln zł i były o 143% wyższe niż rok wcześniej, zaś na program restrukturyzacji obydwa Banki wydatkowały łącznie sumę 110 mln zł. Mocną stroną Banku BPH jest wysoki poziom dochodów osiągniętych na podstawowej działalności, silna baza kapitałowa i solidna płynność finansowa. Skonsolidowane dochody na działalności bankowej w ub. roku ukształtowały się na poziomie 2,3 mld zł i były o 2% wyższe niż przed rokiem. Kapitały własne Banku wyniosły 4,4 mld zł, a współczynnik wypłacalności 12,66%. Baza depozytowa jest stabilna i sięga 10 mld zł. Ponadto, Bank ma zabezpieczone liniami kredytowymi finansowanie od inwestora większościowego, stanowiące 60% wszystkich zewnętrznych źródeł finansowania. 08 Prace przygotowawcze do fuzji toczyły się w ramach poszczególnych projektów przez cały rok.

9 Historia rozwoju i atuty Banku stanowią o naszej silnej przewadze konkurencyjnej. Potrafimy podejmować co rusz to inne wyzwania i mobilizować się wokół wyznaczonych celów. Dziękuję Klientom i Akcjonariuszom za zaufanie do Banku. Dziękuję wspaniałej załodze za wysiłek i ciągłą mobilizację. Dumą napawa mnie to, że przez ostatnią dekadę miałem przyjemność pracować z tak kreatywnym zespołem. Cieszy nas to, że jesteśmy w grupie renomowanego inwestora, którego marka utożsamiana jest z sukcesem, a bardzo dobra reputacja bierze się z przestrzegania najwyższych standardów etycznego biznesu. Przed nami kolejne ambitne zadania. Chcemy wrócić do grona liderów bankowości i w ciągu najbliższych lat znaleźć się wśród największych uniwersalnych banków w Polsce. Wierzę, że osiągniemy ten cel, stawiając na jakość obsługi, budowanie silnych relacji z naszymi Klientami, w oparciu o trwałe wartości i wzajemny szacunek. Z poważaniem, Józef Wancer Prezes Zarządu Banku BPH

10 Zarząd Banku BPH Piotr Królikowski Wiceprezes Zarządu Carl Normann Vökt Wiceprezes Zarządu Cezary Mączka Wiceprezes Zarządu Grzegorz Dąbrowski Wiceprezes Zarządu Ronald James Malak Wiceprezes Zarządu

11 Józef Wancer Prezes Zarządu George Newcomb Wiceprezes Zarządu Richard Gaskin Wiceprezes Zarządu Mirosław Boniecki Wiceprezes Zarządu

12 Inwestujemy w relacje 012

13 RAPORT ROCZNY 2009 Krótka informacja o Banku BPH Minęło 21 lat od momentu wydzielenia Banku BPH ze struktur Narodowego Banku Polskiego. Te dwie dekady transformacji polskiej gospodarki po zmianie ustroju były także dla Banku okresem gruntownych strategicznych przemian, poczynając od rozwoju organicznego poprzez prywatyzację, liczne fuzje i przejęcia, a na bezprecedensowym podziale Banku kończąc. Od 1995 roku Bank BPH jest spółką publiczną, notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a od 2001 roku również na London Stock Exchange w postaci Globalnych Kwitów Depozytowych. Wydarzeniem przełomowym w rozwoju Banku było połączenie z innym bankiem giełdowym PBK, które miało miejsce pod koniec 2001 roku. Dzięki tej transakcji powstał trzeci co do wielkości bank uniwersalny w Polsce, który sukcesywnie wzmacniał swoją rynkową pozycję, osiągając coraz lepsze wyniki finansowe i podnosząc efektywność działania. W listopadzie 2007 roku, w wyniku negocjacji Skarbu Państwa z ówczesnym inwestorem strategicznym Banku BPH, nastąpił jego podział wraz z przeniesieniem większej części aktywów na Bank Pekao. Z trzeciej pozycji na rynku pod względem aktywów i drugiej w zakresie kredytów, Bank BPH przesunął się do drugiej dziesiątki banków w Polsce. Doniosły etap na ścieżce zmian strategicznych Banku BPH został zapoczątkowany w czerwcu 2008 roku pozyskaniem nowego akcjonariusza większościowego - General Electric Company. W ten sposób Bank stał się częścią jednej z największych i najlepiej rozpoznawanych na świecie korporacji globalnych. Z końcem 2009 roku nastąpiło połączenie Banku BPH z wcześniej posiadaną przez inwestora większościowego spółką zależną - GE Money Bankiem z siedzibą w Gdańsku, poprzez którą GE poprzednio był właścicielem kontrolnego pakietu akcji w Banku BPH. Dzięki tej transakcji Bank BPH powrócił do pierwszej dziesiątki największych banków w Polsce. Z istotnie poszerzoną w wyniku połączenia bazą Klientów, ogólnokrajową siecią placówek i większą skalą działalności, Bank BPH pozostaje bankiem uniwersalnym o silnej obecności na rynku finansowania konsumentów. Oferuje produkty i usługi bankowe dla Klientów indywidualnych, małych i średniej wielkości przedsiębiorstw, oraz średniej wielkości Klientów korporacyjnych, takie jak: kredyty, karty płatnicze, rachunki oszczędnościowe i depozytowe, usługi maklerskie oraz produkty skarbowe, a także zarządzanie aktywami poprzez spółkę własnej Grupy kapitałowej - BPH TFI. Obsługa Klientów prowadzona jest za pośrednictwem 319 własnych oddziałów i 155 placówek partnerskich oraz poprzez alternatywne kanały dystrybucji: internet i bankowość telefoniczną. Celem, do którego dąży Bank BPH, jest znalezienie się wśród wiodących banków w Polsce w strategicznych segmentach rynku. Chcemy być bankiem pierwszego wyboru dzięki budowaniu relacji z Klientami indywidualnymi, małymi i średnimi przedsiębiorstwami (MŚP) i średniej wielkości Klientami korporacyjnymi. Wybrane dane finansowe i operacyjne Grupy Banku BPH Połączenie Banku BPH i GE Money Banku stało się faktem w momencie jego rejestracji przez sąd w dniu 31 grudnia 2009 roku. Prawne aspekty tej transakcji są szczegółowo opisane w rozdziale 5. W rezultacie tzw. połączenia odwrotnego 013

14 Inwestujemy w relacje Aktywa i zysk Banku BPH w latach (w mln zł) Podział Banku BPH Połączenie z GE Money Bankiem Aktywa (LO) Zysk za okres (PO) Kapitalizacja rynkowa Banku BPH w latach (w mln zł) Podział Banku BPH Połączenie z GE Money Bankiem Kapitalizacja 014

15 RAPORT ROCZNY 2009 GE Money Bank i Bank BPH w niniejszym Skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Banku BPH występują jako jeden podmiot prawny, gdzie Bank BPH był spółką przejmującą, a GE Money Bank - spółką przejmowaną, która została wykreślona z rejestru spółek handlowych. W sensie ekonomicznym Sprawozdanie skonsolidowane Banku BPH za 2009 rok stało się po połączeniu kontynuacją skonsolidowanego sprawozdania finansowego GE Money Banku. Grupa Banku BPH zaczęła być konsolidowana przez GE Money Bank od daty przejęcia nad nią kontroli tj. od 17 czerwca 2008 roku. W związku z tym, Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Banku BPH za 2009 r. zawiera wyniki zarówno GE Money Banku jak i Grupy Banku BPH za cały rok, a w części dotyczącej roku poprzedniego odpowiednio wyniki: GE Money Banku za cały 2008 rok i Grupy Banku BPH za okres od 17 czerwca do 31 grudnia 2008 roku. Dla zapewnienia porównywalności danych za 2009 i 2008 rok, niniejsze Sprawozdanie Zarządu zawiera wyniki pro-forma Grupy Banku BPH za 2008 rok sporządzone poprzez dodanie wyników finansowych Grupy Banku BPH oraz GE Money Banku za 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2008 roku, z uwzględnieniem korekt z tytułu połączenia opisanych w notach do Skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Wyniki finansowe pro-forma zostały przygotowane jedynie dla celów ilustracyjnych i mogą się różnić od wyników Połączonego Banku, jakie byłyby osiągnięte, zakładając, że połączenie nastąpiłoby 1 stycznia 2008 roku. W szczególności wyniki finansowe pro-forma nie odzwierciedlają strategii i struktury organizacyjnej Połączonego Banku, ani kosztów, jakie byłyby poniesione z tytułu połączenia. Wyniki finansowe pro-forma nie były przedmiotem badania, ani przeglądu przez biegłego rewidenta Zmiana Pro-forma* Dane niezbadane - Wynik z tytułu odsetek ,88% - Wynik z tytułu prowizji ,69% - Dywidendy ,79% - Wynik handlowy i rewaluacja ,11% - Wynik z inwestycji finansowych ,80% - Wynik na działalności bankowej¹ ,07% - Odpisy z tytułu utraty wartości ,33% - Koszty działania i ogólnego zarządu ,8% - Zysk / strata przed opodatkowaniem ,91% - Zysk / strata za okres przypisana akcjonariuszom Banku ,62% Rachunek zysków i strat (w tys. zł.) * Dla celów ilustracyjnych obejmuje sumę wyników finansowych Grupy Banku BPH oraz GE Money Banku za 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2008 roku, z uwzględnieniem korekt z tytułu połączenia. ¹/ wynik z tyt. odsetek + wynik z tyt. prowizji + dywidendy + wynik handlowy i rewaluacja + wynik z inwestycji finansowych. 015

16 Inwestujemy w relacje Sprawozdanie z sytuacji finansowej (w tys. zł) Zmiana - Suma bilansowa ,99% - Należności od Klientów netto² ,17% - Aktywa ważone ryzykiem³ ,78% - Zobowiązania wobec Klientów ,87% - Zobowiązania wobec pozostałych instytucji (Grupa GE) ,05% - Kapitał własny ,70% Wskaźniki efektywności (%) Zmiana - Rentowność kapitału brutto (ROE brutto)* 0,01 9,39-9,38 pp. - Rentowność kapitału netto (ROE netto)* 1,20 9,05-7,85 pp. - Rentowność aktywów netto (ROA netto)* 0,15 1,08-0,93 pp. - Marża odsetkowa na aktywach ogółem* 3,94 4,13-0,19 pp. - Wskaźnik Koszty/ Dochody (K/D)* -69,49-70,01-0,53 pp. - Współczynnik wypłacalności⁴ 12,66 11,18 1,48 pp. - Relacja Kredyty/ Depozyty pp. - Udział kredytów z utratą wartości 8,3 5,0 3,3 pp. Dane giełdowe Zmiana Cena akcji (w zł) 84 35,2 +138,6% Liczba akcji⁵ Kapitalizacja rynkowa (w tys. zł) ,6% Zysk na akcję* (zł)⁵ 0,69 5,15-86,6% Wartość księgowa na akcję (zł)⁵ 57,25 56,85 +0,7% C/Z*⁵ 121,96 6, ,7% C/WK⁵ 1,47 0, ,0% ²/ po odjęciu odpisów na utratę wartości; ³/ na zaprezentowano aktywa ważone ryzykiem Grupy GE Money Banku obejmującej Grupę Banku BPH; ⁴/ na roku zaprezentowano współczynnik wypłacalności Grupy GE Money Banku obejmującej Grupę Banku BPH; ⁵/ w związku z przekształceniem danych porównawczych, dla zachowania porównywalności wskaźników w celu wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą, jak również wartości księgowej na jedną akcję użyto zwiększonej w wyniku połączenia Banku BPH i GE Money Banku liczby akcji na dzień ; */ dla celów ilustracyjnych wynik za 2008 rok użyty do wyliczenia wskaźników obejmuje sumę wyników finansowych Grupy Banku BPH oraz GE Money Banku za 12 m-cy zakończonych r., z uwzględnieniem korekt z tytułu połączenia; Uwaga ogólna: opis wszystkich wskaźników znajduje się w Słowniku na końcu niniejszego Raportu. 016 Szerszy opis rozwoju biznesu i wyników finansowych mieści się w rozdziałach Działalność Grupy Banku BPH oraz Wyniki finansowe Grupy Banku BPH w 2009 roku, a definicje wskaźników znajdują się na końcu niniejszego Raportu.

17 RAPORT ROCZNY

18

19

20

21 RAPORT ROCZNY 2009 Bank BPH i otoczenie 01/Sytuacja makroekonomiczna w 2009 roku 1.1 Rozwój gospodarczy Według danych GUS dynamika wzrostu Produktu Krajowego Brutto (PKB) w 2009 roku osiągnęła 1,8%. Jest to poziom istotnie niższy w porównaniu do lat poprzednich (5,0% w 2008 roku oraz 6,8% w 2007 roku), jednak w warunkach globalnego kryzysu wynik ten należy uznać za zadowalający. Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że Polska była w roku ubiegłym jedynym krajem członkowskim Unii Europejskiej, który odnotował wzrost gospodarczy. Najwyższe tempo wzrostu PKB zanotowano w ostatnim kwartale roku 2009 (3,3% r/r), najniższe natomiast w I kwartale (0,8% r/r). W II i III kwartale dynamika PKB wynosiła odpowiednio 1,2% i 1,8% r/r. W 2009 roku, po raz pierwszy od siedmiu lat, spadkowi uległ popyt krajowy (o 0,9% r/r). Stało się tak z powodu dość znacznego wyhamowania tempa wzrostu konsumpcji sektora gospodarstw domowych (wzrost o 2,3% wobec 5,9% w roku poprzednim) oraz spowolnienia aktywności inwestycyjnej w gospodarce (o 0,4% w porównaniu do wzrostu o 8,2% w 2008 r.), przy czym należy podkreślić, iż spadek inwestycji byłby istotnie głębszy, gdyby nie realizowane projekty infrastrukturalne współfinansowane ze środków unijnych. Największym cieniem na rozwoju polskiej gospodarki położyła się w zeszłym roku redukcja zapasów przez przedsiębiorstwa, głównie w obawie przed brakiem popytu na wytwarzane przez nie towary w przyszłości. Zapasy, jako jedyna składowa popytu krajowego, obniżyły dynamikę PKB w 2009 roku aż o 2,5 pp. Jednocześnie ich odbudowa w 2010 roku powinna sprzyjać powrotowi dynamiki PKB na wyższy poziom. Największym czynnikiem wzrostu PKB w 2009 roku był eksport netto, tj. różnica pomiędzy wyeksportowanymi i zaimportowanymi towarami i usługami. Eksport netto wyniósł aż 2,8 pp. wobec wartości ujemnych rzędu 0,6-2,1 pp. notowanych w poprzednich trzech latach. Działo się tak za sprawą znaczącego spadku zapotrzebowania zagranicy na polskie produkty (-8,0% r/r), przy jednoczesnym jeszcze głębszym spadku zapotrzebowania Polski na produkty importowane (-13,5% r/r). 1 8,0 16 6,0 14 4,0 12 2, Q07 2Q07 3Q07 4Q07 1Q08 2Q08 3Q08 4Q08 1Q09 2Q09 3Q09 4Q PKB r/r (LO) stopa bezrobocia na koniec okresu % (PO)

22 Inwestujemy w relacje 1.2 Rynek pracy Wraz z osłabieniem tempa wzrostu gospodarczego pogorszeniu uległa w 2009 roku sytuacja na krajowym rynku pracy. Przeciętne miesięczne wynagrodzenia nominalne brutto w gospodarce narodowej rosły wolniej niż w roku poprzednim (wzrost o 5,5% r/r wobec 10,1% w 2008 r.), przy czym w sferze budżetowej obserwowano wyższą dynamikę niż w sektorze przedsiębiorstw. W wyniku znacznego osłabienia tempa wzrostu wynagrodzeń nominalnych i relatywnie wysokiej inflacji, siła nabywcza przeciętnych miesięcznych płac w gospodarce wzrosła jedynie o 2,1% w porównaniu do 5,9% rok wcześniej (w sektorze przedsiębiorstw było to odpowiednio 1,1% w stosunku do 6,1% w 2008 roku). Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w 2009 roku było niższe niż przed rokiem o 1,2%, głównie wskutek redukcji etatów w przetwórstwie przemysłowym. Stopa bezrobocia rejestrowanego stopniowo wzrastała i w grudniu ub. roku wyniosła 11,9% w porównaniu do 9,5% na koniec 2008 r. Wzrost bezrobocia i wolniejszy wzrost dochodów miały negatywny wpływ na skłonność gospodarstw domowych do konsumpcji, a w niektórych przypadkach także na zdolność obsługi zaciągniętych zobowiązań kredytowych. 1.3 Procesy cenowe Ceny towarów i usług konsumpcyjnych rosły w 2009 roku wolniej niż rok wcześniej, tj. odpowiednio o 3,5% i 4,2%. W pierwszej połowie roku inflację wzmagał słabszy złoty, który przeważył nad oddziałującym przeciwnie spowolnieniem gospodarczym i słabszym popytem. Ceny w przemyśle zwiększyły się w 2009 roku w skali większej niż przed rokiem (o 3,4% wobec 2,2% r/r), na co największy wpływ miały szybko rosnące ceny wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę oraz ceny w górnictwie i wydobywaniu. Natomiast w budownictwie ceny rosły znacznie wolniej i tylko w niewielkim stopniu przekroczyły poziom z 2008 roku (wzrost o 0,2% r/r). CPI i stopa Referencyjna NBP 6 5 6,5 6,0 4 5,5 3 4,5 2 4,0 1 3,5 0 3,0 022 sty 2007 maj 2007 wrz 2007 sty 2008 maj 2008 wrz 2008 sty 2009 maj 2009 wrz 2009 CPI r/r (LO) stopa referencyjna NBP % (PO)

23 RAPORT ROCZNY Polityka pieniężna W 2009 roku Rada Polityki Pieniężnej (RPP) dokonała kolejnych cięć stóp procentowych, kontynuując rozpoczęty w listopadzie poprzedniego roku cykl poluzowywania polityki pieniężnej w Polsce, po tym jak gwałtownych redukcji stóp procentowych dokonały główne banki centralne na świecie (EBC w strefie euro i Fed w USA). W obliczu wyraźnych oznak spowolnienia gospodarczego, RPP w pierwszej połowie roku obniżyła stopę referencyjną w sumie o 150 pb. (w styczniu o 75 pb., w lutym, marcu i w czerwcu każdorazowo o 25 pb.). Zakończenie cyklu obniżek stóp zostało zasygnalizowane przez Radę w listopadzie, kiedy to podjęto decyzję o zmianie nieformalnego nastawienia w polityce pieniężnej z łagodnego na neutralne. Na koniec 2009 roku stopa referencyjna kształtowała się na poziomie 3,50%, redyskontowa weksli 3,75%, stopa lombardowa 5,00%, a stopa depozytowa 2,00 % w skali rocznej. 1.5 Finanse publiczne Spowolnienie gospodarcze przełożyło się negatywnie na polskie finanse publiczne. Wolniejszy od zakładanego wzrost dochodów budżetu skłonił rząd do rewizji ustawy budżetowej w połowie 2009 roku, gdzie planowany deficyt skarbu państwa został podniesiony z 18,2 mld do 27,2 mld zł. Ostatecznie deficyt w ujęciu kasowym ukształtował się w ubiegłym roku na poziomie 23,8 mld zł. W reakcji na podaną w kwietniu 2009 roku informację o wzroście deficytu instytucji rządowych i samorządowych do 3,6% PKB w 2008 roku, na mocy postanowień Paktu Stabilności i Wzrostu Rada Europejska nałożyła na Polskę procedurę nadmiernego deficytu. Jednocześnie Rada ds. Gospodarczych i Finansowych (ECOFIN) zobowiązała Polskę do sprowadzenia deficytu sektora finansów publicznych poniżej wartości referencyjnej (3% PKB) najpóźniej do 2012 roku. Dane rządowe wskazują, że w 2009 roku nastąpił dalszy wzrost nierównowagi sektora publicznego do ok. 7,1% PKB. W reakcji na permanentnie wysoki deficyt strukturalny i narastanie długu publicznego, który szybko zaczął się zbliżać do progów ostrożnościowych określonych ustawą o finansach publicznych, rząd przedstawił Plan rozwoju i naprawy finansów publicznych, którego celem jest poprawa stabilności finansów publicznych. Przedstawiona w styczniu br. aktualizacja Programu Konwergencji zawiera ścieżkę dostosowań fiskalnych, która wskazuje na redukcję deficytu z 7,1% PKB w 2009 roku do 2,9% w roku Biorąc pod uwagę fakt, że główny ciężar dostosowania fiskalnego jest przesunięty na 2012 rok, a planowany na ostatni rok objęty projekcją fiskalną Programu Konwergencji deficyt pozostawia niewielki margines bezpieczeństwa, istnieje ryzyko, że ograniczenie deficytu może opóźnić się w czasie. Wysoki poziom nierównowagi fiskalnej może powodować dalsze opóźnienie pełnego uczestnictwa Polski w Unii Gospodarczej i Walutowej tj. zastąpienia złotego przez euro. 1.6 Rynek walutowy Początek 2009 roku przyniósł kontynuację osłabienia złotego w ślad za pogorszeniem nastrojów na globalnych rynkach finansowych i na światowych giełdach. W połowie lutego kurs EUR/PLN dotarł do poziomu 4,90, a kurs USD/ PLN do 3,90. W drugiej połowie miesiąca trend osłabiania złotego został odwrócony, m.in. dzięki wymianie walut na rynku międzybankowym przez Ministerstwo Finansów, skoordynowanym interwencjom werbalnym banków centralnych w regionie i zapowiedziom pomocy finansowej dla Europy Środkowej przez instytucje międzynarodowe (Bank Światowy, Europejski Bank Odnowy i Rozwoju oraz Europejski Bank Inwestycyjny). W dalszej części roku złoty dość systematycznie zyskiwał wobec głównych walut, przede wszystkim dzięki poprawie nastrojów na rynkach finansowych i wzrostowi apetytu na ryzyko w skali globalnej. Poprawie sentymentu sprzyjały m.in. wprowadzone w reakcji na kryzys fiskalne pakiety stymulacyjne oraz liberalizacja polityki monetarnej, w tym niestandardowe działania podejmowane przez banki centralne (tzw. poluzowanie ilościowe). W efekcie kurs EUR/PLN spadł na koniec 2009 roku do poziomu 4,10, a kurs USD/PLN do 2,86. W ujęciu średniorocznym kurs EUR/PLN wyniósł 4,33 w roku 2009 (wobec 3,52 w roku poprzednim), a kurs USD/PLN 3,12 (2,41 w 2008 r.). 023

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok 2010 Spis treści 1. Informacja o Banku BPH...4 2. Wybrane dane finansowe i operacyjne Grupy Banku BPH S.A....5 3. Sytuacja makroekonomiczna

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 2 I. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r.

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU... 3 I. WARUNKI RYNKOWE W 2009 ROKU

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Data publikacji raportu: 16 marca 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W I POŁOWIE 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W I POŁOWIE 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W I POŁOWIE 2013 ROKU Grupy Kapitałowej BZ WBK S.A. w I połowie 2013 roku 2 SPIS TREŚCI I. Przegląd działalności Grupy BZ

Bardziej szczegółowo

XIV. Ład korporacyjny... 89 Zakres ładu korporacyjnego... 89 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania... 89 Akcjonariusze Alior Banku S.A...

XIV. Ład korporacyjny... 89 Zakres ładu korporacyjnego... 89 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania... 89 Akcjonariusze Alior Banku S.A... Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej w 2014 SPIS TREŚCI List Prezesa Zarządu... 4 List Przewodniczącej Rady Nadzorczej... 5 I. Podsumowanie działalności Alior

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2012 rok

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2012 rok Warszawa, marzec 2013 Spis treści 1. Wybrane dane finansowe i wskaźniki Banku Pekao S.A.... 3 2. Podsumowanie wyników... 4 3. Zewnętrzne warunki działania... 5 4. Ważniejsze wydarzenia i osiągnięcia...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W 2013 ROKU 2013 2 SPIS TREŚCI I. Przegląd działalności Banku Zachodniego WBK S.A. w 2013 r... 3 II. Podstawowe informacje... 6 1. Historia

Bardziej szczegółowo

RAPORT 2008 ROCZNY 2008

RAPORT 2008 ROCZNY 2008 2008 RAPORT ROCZNY 2008 2008 Raport Roczny Spis treści 1 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej....................................... 2 List Prezesa Zarządu.......................................................

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku SPIS TREŚCI LIST PRZEWODNICZĄCEJ RADY NADZORCZEJ... 5 LIST PREZES ZARZĄDU... 6 I. UWARUNKOWANIA MAKROEKONOMICZNE ROZWOJU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK Załącznik do uchwały nr 58/C/2012 Zarządu PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP 4 1.1 Grupa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W I POŁOWIE 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W I POŁOWIE 2014 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W I POŁOWIE 2014 ROKU 2014 2 SPIS TREŚCI I. Przegląd działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I poł.

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Grupy PZU za 2012 rok

Raport Roczny Grupy PZU za 2012 rok Raport Roczny Grupy PZU za 2012 rok Raport Roczny Grupy PZU za 2012 rok Zarząd PZU Przemysław Henschke PZU Życie Tomasz Tarkowski PZU / PZU Życie Przemysław Dąbrowski CFO PZU / PZU Życie Dariusz Krzewina

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. w okresie objętym rocznym sprawozdaniem finansowym sporządzonym na dzień 31.12.2005 SPIS TREŚCI 1. Wstęp omówienie podstawowych wielkości

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2008 rok

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2008 rok Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2008 rok Warszawa, marzec 2009 r. 1 Wybrane dane i wskaźniki finansowe... 3 2 Podsumowanie... 5 3 Zewnętrzne warunki działania... 6 4 WaŜniejsze wydarzenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r. Wybrane dane finansowe i operacyjne, najważniejsze wskaźniki W tys. PLN 1.01.2013-30.06.2013 1.01.2012-30.06.2012

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2013 roku Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2013 roku Data publikacji raportu: 29 sierpnia 2013 SPIS TREŚCI 1. WYBRANE DANE FINANSOWE 3 2. UWARUNKOWANIA

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji banków w 2014 r.

Raport o sytuacji banków w 2014 r. RAPORT O SYTUACJI BANKÓW W 2014 R.. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2015 Opracowanie: Andrzej Kotowicz przy współpracy Departamentu Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji

Bardziej szczegółowo

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA ZA ROK 2014 LIST PREZESA Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce Raport Roczny Grupy Masterlease, w którym zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I połowie 2005 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I połowie 2005 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I połowie 2005 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I poł. 2005 roku

Bardziej szczegółowo

Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego

Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Departament Stabilności Finansowej Warszawa, 2014 r. Redakcja: Piotr Szpunar Adam Głogowski

Bardziej szczegółowo

Grupa BRE Banku SA. Raport roczny 2012

Grupa BRE Banku SA. Raport roczny 2012 Grupa BRE Banku SA Raport roczny 2012 1 Spis treści Spis treści List Prezesa Zarządu BRE Banku do Akcjonariuszy... 6 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej BRE Banku SA do Akcjonariuszy... 8 Ocena Rady

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU Warszawa, 28 lutego 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Działalność Banku i

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Luty 2008. Rynek akcji

Opracowanie cykliczne. Luty 2008. Rynek akcji 4 lutego 2008 BRE Bank Securities Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities 70000 65000 60000 55000 pkt Rynek akcji Makroekonomia 49 092 Średnie P/E 2008 Średnie P/E 2009 Średni dzienny obrót (3 m-ce)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności GETIN NOBLE BANKU S.A. ZA 2014 ROK

Sprawozdanie Zarządu z działalności GETIN NOBLE BANKU S.A. ZA 2014 ROK Sprawozdanie Zarządu z działalności GETIN NOBLE BANKU S.A. ZA 2014 ROK Warszawa, 23 marca 2015 roku SPIS TREŚCI 1. Działalność Getin Noble Banku S.A. w 2014 roku... 3 1.1. Czynniki istotne dla wyników

Bardziej szczegółowo

Raport Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za III kwartały 2011

Raport Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za III kwartały 2011 Raport Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. Warszawa, listopad 2011 Wybrane skonsolidowane dane finansowe RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT tys. zł tys. EUR III kwartały 2011 III kwartały 2010 III kwartały 2011 III

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji banków w 2008 roku

Raport o sytuacji banków w 2008 roku Raport o sytuacji banków w 28 roku Urząd Komisj Nadzoru Finansowego Warszawa 29 Opracowanie: Andrzej Kotowicz przy współpracy Wydziału Analiz Sektora Bankowego Departament Nadzoru Sektora Bankowego Pion

Bardziej szczegółowo

List Prezesa Zarządu... 2. Otoczenie rynkowe... 3. Sprawozdanie Zarządu BRE Banku Hipotecznego SA z działalności banku w 2010 roku...

List Prezesa Zarządu... 2. Otoczenie rynkowe... 3. Sprawozdanie Zarządu BRE Banku Hipotecznego SA z działalności banku w 2010 roku... Wyróżniają nas ludzie. BRE Hipoteczny Raport roczny 2010 Spis treści List Prezesa Zarządu... 2 Otoczenie rynkowe... 3 Sprawozdanie Zarządu BRE Banku Hipotecznego SA z działalności banku w 2010 roku...

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 RADA MINISTRÓW WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 Warszawa, kwiecień 2015 r. Wstęp Przyjęcie wieloletniej perspektywy planowania budżetowego sprzyja przejrzystości i racjonalności polityki

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZARZĄDZANIA DŁUGIEM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w latach 2015-2018

STRATEGIA ZARZĄDZANIA DŁUGIEM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w latach 2015-2018 STRATEGIA ZARZĄDZANIA DŁUGIEM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w latach 2015-2018 Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Warszawa, wrzesień 2014 r. tel.: +48 22 694 50 00 fax: +48 22 694

Bardziej szczegółowo