kwartalnik nr 1 (29) marzec 2010 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "kwartalnik nr 1 (29) marzec 2010 ISSN 1899-5608"

Transkrypt

1 kwartalnik nr 1 (29) marzec 2010 ISSN Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

2 Podkarpacka Okrêgowa Izba In ynierów Budownictwa ul. S³owackiego 20, Rzeszów Sekretariat, Przewodnicz¹cy tel fax Kierownik Biura PDK OIIB tel Portal internetowy Biuro czynne: od poniedzia³ku do czwartku w godz Konto Podkarpackiej Okrêgowej Izby In ynierów Budownictwa: Kredyt Bank DY URY W PODKARPACKIEJ OKRÊGOWEJ IZBIE IN YNIERÓW BUDOWNICTWA: Przewodnicz¹cy Podkarpackiej Okrêgowej Izby In ynierów Budownictwa Jerzy Kerste przyjmuje cz³onków Izby w œrody od godz do godz Zbigniew Detyna - wiceprzewodnicz¹cy; poniedzia³ek od godz do Jacek Gil - wiceprzewodnicz¹cy; poniedzia³ek od godz do Leszek Kaczmarczyk - sekretarz; wtorek od godz do Boles³aw Pa³ac - skarbnik; poniedzia³ek od godz do PRAWNIK - Firma Prawnicza IUS Artur Kosturek wtorek, czwartek od do 14.00, pokój 601 DY URY KOMISJI Bogumi³ Surmiak - przewodnicz¹cy Okrêgowej Komisji ds Doskonalenia Zawodowego; wtorek od godz do Ryszard Skiba - przewodnicz¹cy Okrêgowego S¹du Dyscyplinarnego; czwartek od godz do Zbigniew Plewako - przewodnicz¹cy Okrêgowej Komisji Kwalifikacyjnej; poniedzia³ek od godz do Okrêgowy Rzecznik Odpowiedzialnoœci Zawodowej; wtorek od godz do Andrzej Ostrowski - przewodnicz¹cy Komisji Prawno-Regulaminowej; poniedzia³ek od godz do ISSN Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Rada Programowa: Bo ena Babiarz PZITS, Adam Jakóbczak PZITB, Leszek Kaczmarczyk PDK OIIB, Anna Paja - pracownik Biura PDK OIIB, Dariusz Sobala ZMRP, Ryszard Sendyka SITWM, Adam Szalwa SEP, Andrzej Zimierowicz SITK, Barbara Kopeć WEiI PRz, Aleksander Koz³owski WBiIŒ Prz Redaguje zespó³: Leszek Kaczmarczyk - redaktor naczelny Bo ena Baron - sekretarz redakcji, Anna Rakuœ - redaktor prowadz¹cy Redakcja zastrzega sobie prawo ingerowania w nadesłane teksty. Materiałów niezamówionych nie zwracamy. Na ok³adce: Budynek produkcyjno-biurowy firmy BorgWarner Turbo Systems Poland sp. z o.o. w Jasionce Oprac. graf., sk³ad komputerowy: Wydawnictwo EDYTOR Nak³ad: 6000 egz. PREZYDIUM RADY PDK OIIB Jerzy Kerste - przewodnicz¹cy Zbigniew Detyna - wiceprzewodnicz¹cy Jacek Gil - wiceprzewodnicz¹cy Leszek Kaczmarczyk - sekretarz Jacek Foc - z-ca sekretarza Boles³aw Pa³ac - skarbnik Witold Dobosiewicz - z-ca skarbnika RADA PDK OIIB OSOBY OBECNIE PE NI CE FUNKCJE W ORGANACH IZBY W KADENCJI Jerzy Kerste - przewodnicz¹cy Grzegorz Bajorek - cz³onek Zbigniew Detyna - wiceprzewodnicz¹cy Witold Dobosiewicz - z-ca skarbnika Grzegorz Dubik - cz³onek Jacek Foc - z-ca sekretarza Jacek Gil - wiceprzewodnicz¹cy Jan Janocha - cz³onek Leszek Kaczmarczyk - sekretarz Henryk Kalisz - cz³onek Aleksander Koz³owski - cz³onek Bogus³aw Kubit - cz³onek Teresa Lisowska - cz³onek Janina Maræ - cz³onek Tomasz Michalski - cz³onek Andrzej Ostrowski - cz³onek Ryszard Pabian - cz³onek Boles³aw Pa³ac - skarbnik Tomasz Siwowski - cz³onek Bogdan Stec - cz³onek Bogumi³ Surmiak - cz³onek Józef Warcho³ - cz³onek Szczepan Woliñski - cz³onek Jerzy Wójcik - cz³onek KOMISJA REWIZYJNA PDK OIIB Stanis³awa Mazur - przewodnicz¹ca Tadeusz Czech - cz³onek Jerzy Lechwacki - cz³onek Gra yna Materna - sekretarz Stanis³aw Pêkalski - cz³onek Jan Po³udniak - wiceprzewodnicz¹cy Józef Wiater - cz³onek KOMISJA KWALIFIKACYJNA PDK OIIB Zbigniew Plewako - przewodnicz¹cy Stanis³aw Do³êgowski - wiceprzewodnicz¹cy Andrzej Hliniak - wiceprzewodnicz¹cy Wojciech Jaœkowski - cz³onek Piotr Kopczyk - cz³onek Lech Krupiñski - sekretarz Teodor Mateja - cz³onek Jan Rusin - cz³onek Mieczys³aw Sipowicz - cz³onek Adam Sokó³ - cz³onek Andrzej Tarczyñski - cz³onek Komisja Rewizyjna: Komisja Kwalifikacyjna: S¹d Dyscyplinarny: Rzecznik Odpowiedzialnoœci Zawodowej: Komisja ds. Doskonalenia Zawodowego: Zespó³ ds. Samopomocy Kole eñskiej: Komisja Prawno-Regulaminowa: Dzia³ Cz³onkowski: Biuletyn Informacyjny: S D DYSCYPLINARNY PDK OIIB Ryszard Skiba - przewodnicz¹cy Jerzy Kubiński - sekretarz Marian Baran - cz³onek Tadeusz Bieda - wiceprzewodnicz¹cy Adam Kesler - cz³onek El bieta Kosior - cz³onek Marianna Krupa - cz³onek Jerzy Kubiñski - cz³onek Edward ukawski - cz³onek W³adys³aw Wdowiak - cz³onek RZECZNIK ODPOWIEDZIALNOŒCI ZAWODOWEJ PDK OIIB Jerzy Lewiñski - rzecznik koordynator Jerzy Madera - rzecznik Maria Ewa Skrêt - rzecznik Maria Darowska-Anusik - rzecznik Stanis³aw Falkowski - rzecznik KOMISJA DS. DOSKONALENIA ZAWODOWEGO Bogumi³ Surmiak - przewodnicz¹cy Grzegorz Bajorek- cz³onek Jan Janocha - cz³onek Wac³aw Kamiñski - cz³onek Piotr Kopczyk - cz³onek Marianna Krupa - cz³onek Bogus³aw Kubit - cz³onek Maria Ewa Skrêt - cz³onek Jerzy Wójcik - cz³onek Marian o³yniak - cz³onek ZESPÓ DS. SAMOPOMOCY KOLE EÑSKIEJ Roman Cu ytek - przewodnicz¹cy Stanis³aw Do³êgowski - cz³onek Tadeusz Dusak - cz³onek Józef Warcho³ - cz³onek KOMISJA PRAWNO-REGULAMINOWA Andrzej Ostrowski - przewodnicz¹cy Grzegorz Dubik - cz³onek Andrzej G³¹b - cz³onek Henryk Kalisz - cz³onek ZESPÓ DS. PORTALU INTERNETOWEGO Grzegorz Dubik - przewodnicz¹cy Grzegorz Bajorek - cz³onek Jerzy Wójcik - cz³onek Marek Kopeæ - cz³onek DELEGACI NA ZJAZDY KRAJOWE PIIB Grzegorz Bajorek Zbigniew Detyna Stanis³aw Do³êgowski Leszek Kaczmarczyk Jerzy Kerste Jerzy Kubiñski Stanis³awa Mazur Jan Rusin Ryszard Skiba Szczepan Woliñski Adresy PDK OIIB Druk: DUET, tel

3 Spis treści S³owo wstêpne Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa od sierpnia 2001 do stycznia 2010 r. Terminarz Sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady Podkarpackiej Okrêgowej Izby In ynierów Budownictwa w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. Podsumowanie wyborów delegatów na zjazdy Podkarpackiej Okrêgowej Izby In ynierów Budownictwa w kadencji Bud et Podkarpackiej Okrêgowej Izby In ynierów Budownictwa na 2010 r. Bezpieczna budowa Zero wypadków - to element naszej strategii SKANSKA Fina³owa Sesja Egzaminacyjna Komisji Kwalifikacyjnej - kadencji O nadzorowaniu praktyki zawodowej - nie tylko dla kandydatów Regulamin wspierania dokszta³cania cz³onków PDK OIIB obowi¹zuj¹cy od 1 stycznia 2010 roku Zaprosili nas Zaproszenie na bezp³atne szkolenia organizowane przez PDK OIIB w II kwartale 2010 r. Świadectwa Charakterystyki Energetycznej szkolenie i podręcznik wydawnictwa - ArCADiasoft Chudzik sp. j. wysokie dofinansowanie do zakupu podręcznika Negocjacje i techniki sprzeda y Wspomnienie: Aleksander Kontek Zapraszamy na wycieczki techniczne Portal PDK OIIB: Pniemy siê w górê. Obiecuj¹ce statystyki Konkurs fotograficzny Budownictwo wokó³ nas - edycja 2009 Zapraszamy do logowania siê na portal Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa Kilka s³ów o sk³adkach nie tylko... Spotkanie redaktorów biuletynów wydawanych przez Okrêgowe Izby In ynierów Budownictwa Stalowowolska Z³ota Strzecha po raz trzeci PZIiTS: Tradycyjne spotkanie SEP: Konkurs plac dyplomowych absolwentów wydzia³u elektrotechniki i informatyki Politechniki Rzeszowskiej na najlepsz¹ pracê dyplomow¹ 2009 roku Reklama: Viessmann - kompaktowe pompy ciep³a Wspó³czesne du e mosty Chin (czêœæ II) Reklama: BorgWarner Turbo Systems Poland sp. z o.o. Koleżanki i Koledzy Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych, składamy najserdeczniejsze życzenia - dużo zdrowia, radości, mnóstwo wiosennego optymizmu oraz samych sukcesów w życiu osobistym i na niwie zawodowej Rada PDK OIIB Redakcja Biuletynu Informacyjnego

4 4 biuletyn informacyjny nr 1 (29) 2010 Szanowni Państwo: Koleżanki i Koledzy! Czas płynie nieubłagalnie. Mija 8 lat od powstania samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, kończy się bieżąca kadencja PDK OIIB. Czas na podsumowanie, sprawozdania i refleksje. Dzieli się nimi w bieżącym numerze kol. Jerzy Kerste - jeden z założycieli i przewodniczący Izby w dwóch pierwszych kadencjach. Zamieszczamy równie oficjalne sprawozdanie Rady PDK OIIB z ostatniego roku działalności w obecnej kadencji. W styczniu br. odbyły się wybory delegatów na zjazdy PDK OIIB w trzeciej kadencji tzn. w latach Wewnątrz numeru znajd¹ Państwo stosowne podsumowanie wraz z imiennym wykazem delegatów, których spis można także odnaleźć na naszym portalu internetowym. Wybrani delegaci na najbliższym IX Zjeździe PDK OIIB, tym razem Sprawozdawczo-Wyborczym w dniu 10 kwietnia 2010 r. wybiorą nowe organy Izby i ich przewodniczących, a także delegatów na zjazdy krajowe. Ale życie Izby toczy się na bieżąco. Zapraszam do zapoznania się z ofertą szkoleniową, z propozycją wycieczek technicznych. Już wkrótce szkolenia w naszej Izbie, dzięki inicjatywie kol. Zb. Detyny, będą prowadzone on-line. Nie wychodząc z domu, czy biura, będzie można uczestniczyć w szkoleniach interaktywnych, czyli z domu lub biura kontaktować się z prowadzącym i zadawać mu pytania. I jeszcze jedna niespodzianka. Wszystko wskazuje na to, że powiodą się starania o środki unijne i będzie możliwe dofinansowanie, w ciągu dwóch najbliższych lat, szkoleń organizowanych przez PDK OIIB. A chodzi o zagospodarowanie niebagatelnej kwoty ok. 2 mln zł. Od nas wszystkich zależeć będzie czy zdołamy te pieniądze dobrze wykorzystać! Leszek Kaczmarczyk Redaktor Naczelny Jerzy Kerste PODKARPACKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA OD SIERPNIA 2001 r. DO STYCZNIA 2010 r. [sprawozdanie oraz refleksje jednego z założycieli i przewodniczącego Izby w dwóch pierwszych kadencjach jej działania] Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy 27 sierpnia 2001 r., działając na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów inżynierów budownictwa oraz urbanistów, kierowany przez prof. Stanisława Kusia Komitet Organizacyjny Izby Inżynierów Budownictwa powołał 12-osobowy Zespół Organizacyjny Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa - zwanej w skrócie PDK OIIB. Skład zespołu stanowili: J. Kerste i A. Tarnawski - PZITB, J. Szpakowski i J. Warchoł - PZITS, A. Szalwa i J. Rusin - SEP, Z. Chrobak - SITKom, S. Pacuła i S. Stachura - SITWiM, P. Kopczk i E. Michalak oraz T. Siwowski - ZMRP. W dniu 6 września 2001 r. zostałem wybrany przewodniczącym tegoż zespołu. Zadaniem Zespołu Organizacyjnego było zebranie w naszym województwie deklaracji przystąpienia do Izby i stworzenie tymczasowego rejestru jej przyszłych członków po weryfikacji nadesłanych dokumentów, znalezienie siedziby dla Izby oraz przygotowanie i przeprowadzenie pierwszego zjazdu - założycielskiego, czyli zorganizowanie wyborów władz PDK OIIB. Odbywały się one dwustopniowo - przez wybór delegatów, którzy następnie na okręgowym Zjeździe Delegatów wybrali władze PDK OIIB na I kadencję. Wyboru 100 delegatów dokonano na zebraniach organizowanych przez poszczególne branże w I kwartale 2002 r., a liczba delegatów z danej branży była proporcjonalna do liczebności członków tej branży w ogóle członków PDK OIIB. Rejestr osób, które zadeklarowały chęć wstąpienia do PDK OIIB zawierał 2105 wpisów na dzień 25 stycznia 2002 r. (podstawa do ustalenia liczby delegatów z zachowaniem proporcjonalności branżowej), a bezpośrednio

5 biuletyn informacyjny nr 1 (29) przed I Zjazdem Do I Zjazdu PDK OIIB, Zespół Organizacyjny zgromadził (po odprowadzeniu do Komitetu Organizacyjnego PIIB 20% wpłat wnoszonych przez kandydatów) ok zł i po odliczeniu kosztów działania (ogłoszenia prasowe, weryfikacja deklaracji i utworzenie bazy danych, prowadzenie biura, materiały biurowe i odbitki ksero, opłaty pocztowe i telefoniczne organizacja zebrań wyborczych i zjazdu) przekazał władzom PDK OIIB ok zł. W tym miejscu jeszcze raz serdecznie dziękuję ówczesnym Panom Prezesom PZITB, PZITS, SEP, SITKom, SITWiM oraz ZMRP za okazaną wszechstronną pomoc i życzliwość w organizowaniu Izby. Szczególne podziêkowania kierujê w stronê PZITB, z którego pomieszczeń biurowych przy ul. PCK 2 w Rzeszowie bezpłatnie korzystaliśmy do 15 stycznia 2002 r. Na III Krajowym Zjeździe PIIB, od lewej: W. Kaczor, A. Szalwa, S. Mazur, autor, R. Skiba I Zjazd PDK OIIB odbył się w Rzeszowie w dniu 16 marca 2002 r., jako zjazd założycielski. Wybrano: 23-osobową Radę Okręgową a mnie (pochodzącego z branży BO) na jej przewodniczącego, 7-osobową Okręgową Komisję Rewizyjną z przewodniczącą S. Mazur (BO), 9-osobową Okręgową Komisję Kwalifikacyjną z przewodniczącym A. Tarnawskim (BO), 7-osobowy Okręgowy Sąd Dyscyplinarny z przewodniczącym R. Skibą (IS), Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej - J. Lewińskiego (IE) i dwóch jego zastępców oraz 8 delegatów na Krajowe Zjazdy PIIB. Poza przewodniczącym skład Rady stanowili: G. Bajorek (BO), Z. Chrobak (BD) - sekretarz, M. Furtak (BD), W. Kaczor (BD), S. Kindel (BO), B. Kubit (IE), S. Kwiecień (IS) - wiceprzewodniczący, S. Lewkut (WM), J. Marć (BO), T. Michalski (BO), H. Miller (BO) - z-ca sekretarza, A. Ostrowski (BO), S. Pacuła (WM) - skarbnik, R. Rogoziński (IE), T. Siwowski (BM), K. Skwarczowski (IS), B. Surmiak (BO), A. Szalwa (IE) - wiceprzewodniczący, H. Tabisz (IE), J. Warchoł (IS), Sz. Woliński (BO) i M. Żołyniak (IS). Delegatami na zjazdy krajowe zostali: W. Kaczor, J. Kerste, J. Lewiński, S. Mazur, T. Siwowski, R. Skiba, A. Szalwa i A. Tarnawski. I Krajowy Zjazd PIIB odbył się jako zjazd założycielski w dniach września 2002 r. w Warszawie. Wraz z kol. A. Szalwą zostałem wybrany do Krajowej Rady a kol. T. Siwowski do Krajowego Sądu Dyscyplinarnego. W czasie trwania tej kadencji reprezentowani byliśmy także w Krajowej Komisji Prawno-Regulaminowej przez kol. T. Winnickiego a po jego śmierci przez kol. Z. Chrobaka. Kadencję I, to znaczy lata , poświęciliśmy na Podkarpaciu głównie na znalezienie siedziby, zorganizowanie biura i obsługi organów Izby, opracowanie regulaminów działania komisji i zespołów, aby mogły wykonywać zadania ustawowe i statutowe w sposób zadowalający członków naszego samorządu. Podobnie postępowały pozostałe izby okręgowe i Krajowa Rada. Był to jednocześnie okres kwestionowania sensu istnienia samorządów zawodowych przez część polityków i oporu znacznej części naszej społeczności, traktującej Izbę jako zło konieczne, narzucone jedynie przez władzę państwową. Ponieważ do dziś takie poglądy są wyrażane słownie i pisemnie, niezbędnym wydaje się podane niżej wyjaśnienie. Idea utworzenia w naszym kraju samorządu zawodowego ludzi zajmujących się budownictwem zrodziła się w niepodległej Polsce w okresie międzywojennym, kiedy to nasi poprzednicy przygotowali Projekt prawa o izbie budowlanej, którego Sejm II Rzeczypospolitej nie zdążył w 1939 r. przyjąć, ze względu na wybuch II wojny światowej. Po wojnie, atmosfera sprzyjająca realizacji tej inicjatywy zapanowała dopiero w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Pierwszą wersję ustawy o izbie architektoniczno-budowlanej opracowano w roku Bardzo istotny wpływ na ostateczną postać ustawy obowiązującej obecnie (z grudnia 2000 r.) mieli dwaj inżynierowie - podkreślam inżynierowie - legitymujący się wieloletnią działalnością zawodową i stowarzyszeniową oraz mocno i bezpośrednio związani zarówno z polskim budownictwem jak i naszym podkarpackim regionem. Są nimi: prof. dr hab. inż. Stanisław Kuś - znakomity projektant-konstruktor i ekspert (autor wielu projektów typowych hal przemysłowych oraz dużych obiektów użyteczności publicznej), ceniony naukowiec i wychowawca kadr inżynierskich (autor i wspó³autor 12 monografii oraz książek i ponad 300 artykułów technicznych, promotor 8 doktorów nauk technicznych i ponad 100 inżynierów budownictwa, były rektor Politechniki Rzeszowskiej), aktywny działacz społeczny (były prezes PZITB); mgr inż. arch. Kazimierz Ferenc - doświadczony projektantarchitekt przez wiele lat pracujący na Rzeszowszczyźnie, funkcjonariusz administracji państwowej (były Wojewoda Podkarpacki), aktywny działacz stowarzyszeniowy (były prezes SARP). Przestańmy więc wreszcie sądzić i artykułować, że twórcami samorządu zawodowego architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów nie byli inżynierowie. Wracając do działalności Izby Podkarpackiej w kadencji I, w 2002 r. wynajęto na siedzibę Izby jeden pokój w budynku NOT przy ul. Kopernika 1 w Rzeszowie i zatrudniono jedną referentkę administracyjno-biurową na całym etacie; obsługę księgową do lutego 2003 r. zapewniało PZITB. Powołano Komisję Doskonalenia Zawodowego, Zespół ds. Samopomocy Koleżeńskiej, Zespół Portalu Internetowego, a do krótkotrwałych działań doraźnych Zespół problemowy do monitorowania ustawy o zamówieniach publicznych oraz Zespół do rozpatrzenia celowości zakupu siedziby.

6 6 biuletyn informacyjny nr 1 (29) 2010 Do wszystkich wójtów, starostów, burmistrzów, prezydentów miast i wojewody wysłano informację o sposobie i terminie realizacji ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów i wydanych zaświadczeniach o członkostwie w Izbie i ubezpieczeniu O.C. Członkom zrzeszonym w PDK OIIB w 2002 r. doręczono komplet podstawowych dokumentów regulujących działalność samorządu (statut oraz regulaminy organów krajowych i okręgowych). Jako jedni z pierwszych w kraju zaczęliśmy wydawać i bezpłatnie rozsyłać wszystkim członkom Biuletyn Informacyjny PDK OIIB, który ukazuje się jako kwartalnik od listopada 2002 r. Na tych samych zasadach otrzymują także miesięcznik PIIB Inżynier Budownictwa, wydawany od lutego 2004 r. Ponadto od 2002 r. wszyscy członkowie Izby Podkarpackiej, którzy wyrażają taką wolę, otrzymują darmowo wybrane czasopismo techniczne. W styczniu 2003 r. utworzono stronę internetową PDK OIIB, która w wyniku wniosków złożonych przez trzech kolegów na III Zjeździe PDK OIIB, przekszta³cona zosta³a w czerwcu 2005 r. w portal internetowy. Oficjalne otwarcie portalu internetowego PDK OIIB nastąpiło 1 marca 2006 r. W 2003 r. otwarto czytelnię z możliwością korzystania w niej z systemu informacji prawnej LEX ALFA, Serwisu Budowlanego, czasopism technicznych i materiałów z konferencji naukowo-technicznych. W 2004 r. dla 1500 członków zakupiono i wysłano poradnik Projekt budowlany - vademecum projektanta i inwestora, a dla wszystkich kalendarze na rok 2005 i Rozwijająca się działalność wymagała zarówno powiększenia powierzchni biurowej, odpowiedniego usprzętowienia jak i zwiększenia liczby pracowników etatowych. Wynajęto więc dalsze dwa pomieszczenia w budynku NOT, a gdy i to stało się niewystarczające zmieniono siedzibę, wynajmując początkowo część, a później całość VI piętra w budynku ELEKTROMON- TAŻU przy ul. Słowackiego 20 w Rzeszowie. Obecnie dysponujemy tam powierzchnią ok. 200 m. Zatrudniono na cały etat 2 kierownika biura, czwórkę referentów, sekretarkę i na część etatu główną księgową. Zatem, na koniec I kadencji w biurze Izby pracowało siedem osób. Obsługę prawną członków i organów Izby zapewniał, na umowę zlecenie, jeden radca prawny a jeden informatyk, na umowę o dzieło, dbał o sprawne działanie sprzętu elektronicznego i oprogramowania. W celu polepszenia kontaktów z ogółem członków, część posiedzeń Prezydium Rady organizowano w terenie jako posiedzenia otwarte z ich udziałem. W I kadencji odbyły się one sześciokrotnie, między innymi w Krośnie, Tarnobrzegu, Rzeszowie i Jarosławiu. Nawiązaniu kontaktów z administracją państwową i terytorialną, stowarzyszeniami naukowo-technicznymi, samorządami zawodowymi oraz innymi izbami okręgowymi służyły spotkania z Wojewodą Podkarpackim (czerwiec 2004), Prezydentem Rzeszowa (maj 2004), Architektem Wojewódzkim (luty 2003), członkiem Zarządu Województwa Podkarpackiego (marzec 2005), kierownictwem Podkarpackiej Okręgowej Izby Architektów (styczeń 2003), prezesami działających na terenie Podkarpacia oddziałów stowarzyszeń naukowo-technicznych i przewodniczącymi izb okręgowych z południowego obszaru Polski. W dniu 19 lutego 2004 r. podpisano Porozumienie w sprawie współdziałania i współpracy oddziałów SNT z PDK OIIB a w marcu 2005 spotkano się celem omówienia jego funkcjonowania. Współpracę na południu Polski podjęło sześć izb okręgowych: Dolnośląska, Opolska, Śląska, Małopolska, Podkarpacka i Świętokrzyska. W I kadencji realizowano ją na spotkaniach roboczych - w Krakowie (styczeń 2004), Rzeszowie (marzec 2004), Kielcach (maj 2004), Katowicach (listopad 2004), Wrocławiu (maj 2005) i Opolu (listopad 2005) - wymieniając poglądy na temat działalności naszego samorządu i dzieląc się doświadczeniami uzyskanymi przy jego organizowaniu. Zasoby pieniężne poczęto umieszczać na lokatach terminowych. Poza organizowaniem bezpłatnych szkoleń dla członków PDK OIIB, częściowym finansowaniem ich udziału w szkoleniach poza Izbą, nasze fundusze służyły wspieraniu zewnętrznych inicjatyw podnoszenia kwalifikacji obecnych i przyszłych członków Izby. Były to: konferencje i sympozja naukowe i naukowo-techniczne - organizowane przez Politechnikę Rzeszowską, konkursy na najlepsze inżynierskie prace dyplomowe z Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska oraz Wydziału Elektrotechniki i Informatyki - organizowane przez PZITB oraz SEP, konkursy na najlepsze prace dyplomowe techników budowlanych - organizowane przez PZITB, Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych szczebla okręgowego na poziomie techników budowlanych, konkursy Budowa Roku Podkarpacia - organizowane przez PZITB, wycieczki techniczne - organizowane przez SITWiM, na które w I kadencji wydano ok zł. Dla podniesienia poziomu Biuletynu Informacyjnego PDK OIIB powołano zespół redakcyjny, działający do końca kadencji pod przewodnictwem Z. Chrobaka. W biuletynie oprócz informacji o działaniach organów i zespołów Izby i ich regulaminach rozpoczęto publikowanie ogłoszeń o szkoleniach organizowanych przez PDK OIIB i podkarpackie oddziały SNT. Po wnioskach zgłaszanych na zjazdach sprawozdawczych rozpatrzono celowość i potrzebę tworzenia terenowych biur lub punktów informacyjnych. Na 16 działających w Polsce izb okręgowych agendy takie posiada 12. Dysponując rozbudowanym portalem internetowym i kwartalnikiem Biuletyn Informacyjny PDK OIIB uznaliśmy, że byłoby to mało efektywne i kosztochłonne. Podobnie na zjeździe kończącym I kadencję potraktowano sprawę zakupu lub budowy własnej siedziby. Obecnie w Polsce ponad 2/3 izb okręgowych takie siedziby posiada. Pozytywnie odniesiono się do innego wniosku zjazdowego i budując portal internetowy zakupiono w Polskim Komitecie Normalizacyjnym dostęp do elektronicznej postaci norm budowlanych przez wszystkich czynnych członków PDK OIIB. Jest to przedsięwzięcie bezprecedensowe w skali PIIB. Nie powiodła się natomiast inicjatywa opłacenia przez PDK OIIB ubezpieczenia O.C. na rok 2005 wszystkim członkom Izby Podkarpackiej, o czym pisaliśmy na łamach Biuletynu Informacyjnego. Niepowodzeniem zakończyła się także sprawa wniosku o utworzenie w strukturze Izby organu Rzecznika Ochrony Interesu Zawodowego członków naszego samorządu. Jego autor, kol. Z. Chrobak przygotował ogólne ramy działalności tego organu. Dwa kolejne Krajowe Zjazdy PIIB wniosek ten odrzuciły. Na pewien okres czasu przypisano te obowiązki jednemu z wiceprzewodniczących PDK OIIB w II kadencji jej działania. Nie posiadając jednak odpowiedniego

7 biuletyn informacyjny nr 1 (29) umocowania prawnego w dokumentach obowiązujących w całej PIIB, być może zbyt szybko, przekazano je Zespołowi Ekspertów działającemu intuicyjnie, jedynie na podstawie hasłowo artykułowanej zasady udzielania pomocy. Dla podkreślenia faktu uzyskania samodzielności w sprawowaniu funkcji technicznych w budownictwie, w dniu 1 lipca 2004 r. dokonano aktu uroczystego wręczenia uprawnień budowlanych. Uroczystość, w której uczestniczył dziekan Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska prof. Sz. Woliński odby³a siê w PDK OIIB po raz pierwszy. Niewątpliwie rangę naszą podnosi na zewnątrz, uzyskana w 2004 r. zgoda na używanie herbu woj. podkarpackiego. Kończąc pierwszą kadencję działania, ustępująca Rada PDK OIIB przekazała kolejnym władzom ok zł (w tym ok na lokatach terminowych i koncie depozytowym). II kadencję naszej izby rozpoczął V Zjazd PDK OIIB, który obradował 8 kwietnia 2006 r. jako sprawozdawczo-wyborczy. Wybrano: 25-osobową Radę Okręgową i mnie (BO) ponownie na jej przewodniczącego, 7-osobową Okręgową Komisję Rewizyjną z przewodniczącą S. Mazur (BO) ponownie, 11-osobową Okręgową Komisję Kwalifikacyjną z przewodniczącym Z. Plewako (BO), 9-osobowy Okręgowy Sąd Dyscyplinarny z przewodniczącym R. Skibą (IS) ponownie, Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej - J. Lewińskiego (IE) ponownie i czterech jego zastępców oraz 10 delegatów na Krajowe Zjazdy PIIB. Poza przewodniczącym w skład rady weszli: G. Bajorek (BO) ponownie, W. Bochenek (BO), Z. Detyna (IS) - wiceprzewodniczący, W. Dobosiewicz (IS) - z-ca skarbnika, G. Dubik (BO), J. Foc (BO) - z-ca sekretarza, J. Gil (BO) - wiceprzewodniczący, J. Janocha (IS), L. Kaczmarczyk (IS) - sekretarz, H. Kalisz (BD), A. Kozłowski (BO), B. Kubit (IE) ponownie, T. Lisowska (BO), J. Marć (BO) ponownie, T. Michalski (BO) ponownie, A. Ostrowski (BO) ponownie, R. Pabian (BO), B. Pałac (IE) - skarbnik, T. Siwowski (BM) ponownie, B. Stec (BO), B. Surmiak (BO) ponownie, J. Warchoł (IS) ponownie, Sz. Woliński (BO) ponownie i J. Wójcik (BK). W przedstawionym wyżej składzie znalazło się 60% nowych członków Rady i 85,7% nowych członków Prezydium. Delegatami na Krajowe Zjazdy zostali: G. Bajorek, Z. Detyna, S. Dołęgowski, L. Kaczmarczyk, J. Kerste - powtórnie, J. Kubiński, S. Mazur - powtórnie, J. Rusin, R. Skiba - powtórnie i Sz. Woliński. Obradujący w czerwcu 2006 roku V Krajowy Zjazd PIIB powtórnie powołał kol. T. Siwowskiego do składu Krajowego Sądu Dyscyplinarnego i mnie do Krajowej Rady. Poza tym w drugiej kadencji działania PIIB w jej gremiach centralnych reprezentowani jesteśmy przez kol. A. Ostrowskiego - w Komisji Prawno-Regulaminowej i kol. J. Kubińskiego - w Komisji Uchwał i Wniosków. Kadencja II obejmująca lata , to na Podkarpaciu nie tylko doskonalenie działań z kadencji poprzedniej, ale również wprowadzenie nowych inicjatyw służących, przede wszystkim całej społeczności Izby Podkarpackiej, takich jak na przykład dynamiczny rozwój tematyki i liczby szkoleń technicznych oraz portalu internetowego. Powiększająca się liczba i zakres prac wymagały także zmian organizacyjnych. Zwiększono etatową obsadę biura, które obecnie zatrudnia w pe³nym wymiarze czasu 9 osób (kierowniczkę, główną księgową, dwie specjalistki, czworo referentów i sekretarkę). Nastąpiła zmiana obsługi prawnej, którą od października 2007 r. zapewnia kancelaria IUS, zaś obsługę informatyczną pełni firma Elektrotel II, przemianowana niedawno na Elektrotel V. W 2006 r. powołano doraźny Zespół problemowy ds. opracowania oferty współpracy PDK OIIB z organami administracji państwowej, który przygotował ofertę oraz folder informacyjno-reklamowy PDK OIIB i rozesłał je do stosownych instytucji. W kwietniu 2008 r. złożyliśmy wizytę Marszałkowi Województwa Podkarpackiego, w sierpniu tegoż roku Wojewodzie Podkarpackiemu i marcu 2009 r. Prezydentowi Miasta Rzeszowa. W 2006 r. spotkaliśmy się także z przewodniczącą POIA (wrzesień) oraz prezesami oddziałów SNT działających na Podkarpaciu - w styczniu PZITS, w grudniu PZITB oraz SITKom. Ostatnim dwóm stowarzyszeniom zaproponowaliśmy wspólne organizowanie konkursów Budowa Roku Podkarpacia lecz nie znalazło to oddźwięku. Natomiast Izba poparła ideę SITKom zorganizowania na WBIŚ PRz studiów podyplomowych z zakresu budownictwa drogowego; dwusemestralne studia podyplomowe Budowa i utrzymanie dróg uruchomiono w listopadzie 2006 r. W roku 2007 oddelegowaliśmy do kapituły konkursu Stalowowolska Złota Strzecha kol. G. Dubika a od 2009 r. Jesteśmy reprezentowani przez kol. L. Kaczmarczyka w Radzie ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie przy OIP w Rzeszowie. W maju 2006 r. powołano Komisję Prawno-Regulaminową PDK OIIB, w czerwcu 2008 r. Zespół Ekspertów przy PDK OIIB. Realizując wniosek Zjazdu Ssprawozdawczego powołano także Zespół ds. siedziby PDK OIIB. Na V Krajowym Zjeździe PIIB, od lewej: autor, Sz. Woliński, S. Mazur, S. Dołęgowski, G. Bajorek, R. Skiba, J. Kubiński, Z. Detyna, L. Kaczmarczyk Od roku szkolnego 2006/2007 organizuje się dla członków PDK OIIB kursy nauki języków obcych, których 85% kosztów pokrywa Izba. Kursy kontynuowane są do chwili obecnej.

8 8 biuletyn informacyjny nr 1 (29) 2010 Przebudowano, poprawiono i zmodernizowano portal internetowy oraz zawarto umowy na udostępnienie w nim wszystkim członkom nowych produktów: od października 2007 r. Serwis Budowlany - Wolters Kluwer Polska, od kwietnia 2009 r. baza szczegółów i rozwiązań materiałowych ARCHISPACE, od czerwca 2009 r. esekocenbud - baza cen materiałów, robocizny i sprzętu. W 2007 r. podpisaliśmy aneks do umowy z PKN umożliwiający naszym członkom zakup PN w wersji papierowej z bonifikatą 35%. Systematycznie powiększana jest liczba norm dostępnych na portalu. O dobrze układającej się współpracy z PKN świadczy wizyta Prezesa PKN w naszej Izbie, we wrześniu 2006 r. Dla zachęty do korzystania z naszych przekazów drogą elektroniczną zorganizowano w 2007 r. Konkurs na losowanie adresów i dwa razy (w 2008 r. i 2009 r.) Konkurs fotograficzny budownictwo wokół nas. Integracji środowiska służą na razie wycieczki i turnieje tenisa stołowego. Organizatorem wycieczek jest Komisja Doskonalenia Zawodowego. Do tej pory zwiedzono: Budapeszt- Wiedeń-Bratysławę we wrześniu 2007 r., Wilno-Troki- Augustów na przełomie maja i czerwca 2008 r., Szwecję-Danię- Niemcy we wrześniu 2008 r., Podole-Lwów w maju 2009 r., Salzburg-Tyrol-Bawarię we wrześniu 2009 r. oraz Chorwację- Bośnię i Hercegowinę-Czarnogórę przez Słowację-Węgry także we wrześniu 2009 r. Zawody tenisowe pod nazwą Turniej Niepodległości Mistrzostwa Woj. Podkarpackiego w Tenisie Stołowym Branży Budowlanej organizuje wspólnie z nami Studium Wychowania Fizycznego PRz. Mistrzostwa odbywają się 11 listopada: I w 2006 r., II w 2008 r. i III w 2009 r. Jedną z imprez najbardziej integrujących naszą społeczność może stać się bal z okazji Dnia Budowlanych. Pierwszy w naszej Izbie odbył się 3 października 2009 r., a głównym jego organizatorem był kol. B. Surmiak. Tak jak w poprzedniej kadencji wspieraliśmy imprezy organizowane poza Izbą oraz wspólnie z nami, to znaczy: konferencje i sympozja organizowane przez WBIŚ i WEI Politechniki Rzeszowskiej, Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Techników Budowlanych, Budowę Roku Podkarpacia - PZITB, Najlepszą Budowę Drogowo-Mostową - SITKom, konkursy na najlepsze prace dyplomowe WBIŚ na kierunkach budownictwo - PZITB, inżynieria środowiska - PZITS, najlepsze prace dyplomowe WEI - SEP oraz Ogólnopolską Naradę Seniorów - PZITB i obchody 90-lecia SEP, na łączną w II kadencji kwotę zł. Znaczne zmiany w składzie Rady II kadencji, w tym brak poprzedniego redaktora Biuletynu Informacyjnego PDK OIIB, rzutowały na powołanie nowego Kolegium Redakcyjnego. Biuletyn w dalszym ciągu wydawany jest jako kwartalnik, lecz zmieniono jego szatę graficzną, format z A5 na A4 i znacznie zwiększono objętość. Dla podniesienia wartości merytorycznej publikowanych materiałów, koniecznym stało się powołanie także Rady Programowej, której skład tworzą przedstawiciele SNT i Politechniki Rzeszowskiej z WBIŚ i WEI. W numerach od 2(6)/2004 do 4(27)/2009 opublikowano 18 artykułów technicznych, zaś autorami 15 z nich są członkowie Izby Podkarpackiej, wśród których palmę pierwszeństwa dzierży kol. B. Pałac z 6 publikacjami z branży elektrycznej. W zamian za umieszczanie w biuletynie przepisów kulinarnych uzyskano dla członków PDK OIIB 20% rabat do wyżywienia i zakwaterowania w Hotelu Prezydenckim w Rzeszowie, na podstawie okazania wydanych w 2009 r. identyfikatorów. Dla usprawnienia wydawania zaświadczeń o członkostwie w Izbie wprowadzono w PDK OIIB, w 2007 r., System Płatności Masowej. Aby członkowie mogli korzystać z finansowanego przez U.E. podnoszenia kwalifikacji zawodowych w 2007 r. powołano w naszej Izbie Zespół problemowy do rozmów z firmami o funduszach unijnych. Zespół wyłonił firmę z Sielca k. Sędziszowa Młp., z którą podpisano umowę partnerską. Firma ta, Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego, jest obecnie na etapie podpisywania z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie umowy o dofinansowanie i przewiduje się uruchomienie pierwszych szkoleń od II kwartału bieżącego roku. Ułatwieniu korzystania ze szkoleń organizowanych przez PDK OIIB ma służyć system szkoleń on-line prowadzonych przez Internet, w których można będzie uczestniczyć nie wychodząc z domu. W dniu 3 listopada 2009 r. przeprowadzono próbę takiego szkolenia. Znacznie zaawansowane są prace nad podpisaniem umów z firmą CALL SERVICE - na sprzedaż systemu i Ośrodkiem Szkoleniowym ZODIAK - na korzystanie z serwera. Najprawdopodobniej sfinalizowane zostaną przez Okręgową Radę III kadencji. Działalność szkoleniową powinno usprawnić porozumienie o współpracy PDK OIIB z WBIŚ oraz WEI Politechniki Rzeszowskiej zawarte 1 X 2008 r. Natomiast dużą zachętą do podnoszenia własnych kwalifikacji zawodowych są częste zmiany regulaminu określającego pomoc finansową Izby w tym zakresie, które pomoc tę systematycznie powiększają. Po negatywnej opinii Krajowego Zjazdu PIIB uwolniono wiceprzewodniczącego Rady PDK OIIB od pełnienia funkcji Rzecznika Ochrony Interesu Zawodowego w Izbie Podkarpackiej. Zdecydowano, że w tych sprawach będzie członkom Izby pomagał Zespół Ekspertów PDK OIIB. Nie posiadając delegacji VIII Zjazdu PDK OIIB w sprawie dalszych działań odnoszących się do zakupu siedziby, zawieszono w kwietniu 2009 r. działanie Zespołu ds. Siedziby PDK OIIB. Powrócono do zapoczątkowanej w I kadencji ceremonii wręczania uprawnień budowlanych. Odbywa się to dwa razy w roku i wiążę się ze złożeniem uroczystego ślubowania. W okresie wakacyjnym 2009 r. wykonano remont i modernizację siedziby PDK OIIB, tj. wynajmowanych od ELEKTRO- MONTAŻU pomieszczeń biurowych. Koszty remontu ponieśli po połowie wynajmujący i najemca. Kontynuowano spotkania izb Polski Południowej, które odbyły się w Krakowie (październik 2007) i Katowicach (maj 2009). Imprezy o szerszym zasięgu zorganizowały: Okręgowa Komisja Rewizyjna PDK OIIB - dwudniowe szkolenie okręgowych komisji rewizyjnych, skarbników i głównych księgowych izb Polski Południowej (Przemyśl, maj 2007) oraz Okręgowy Sąd Dyscyplinarny PDK OIIB - dwudniowe szkolenie okręgowych sądów dyscyplinarnych i okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej oraz osób obsługujących te organy w izbach Polski Południowej (Jawor-Solina, maj' 2009). Obie imprezy cieszyły się dużym uznaniem uczestników. Na dzień 31.XII.2009 r. PDK OIIB dysponowała ok zł (w tym ok zł na lokatach terminowych

9 biuletyn informacyjny nr 1 (29) i koncie depozytowym). Ustępująca Rada PDK OIIB przekaże więc władzom III kadencji około 4 milionów złotych. Nad, zgodnym z prawem i zasadami obowiązującymi w naszym samorządzie zawodowym, działaniem PDK OIIB, wszystkich jej organów, komisji, zespołów i biura czuwała Okręgowa Komisja Rewizyjna PDK OIIB. Wyniki systematycznych i wnikliwych kontroli przedstawiała w mijających dwóch kadencjach jej przewodnicząca, w sprawozdaniach sprzedażą programów uczestniczyły 383 osoby. Zespół ds. Samopomocy Koleżeńskiej rozpatrzył ok. 343 wnioski i przyznał ok. 250 zapomóg na łączną kwotę ok zł. Dane dotyczące portalu kierowanego przez Zespół ds. Portalu Internetowego zestawiono w tablicy 1. Drugim środkiem masowej komunikacji z członkami jest Biuletyn Informacyjny PDK OIIB. Tablica 1. Wybrane charakterystyki portalu internetowego Rok Charakterystyka Baza adresów e -mail Wysłane Odebrane e -mail Wejścia do bazy PKN - Polskie Normy Wejścia do Serwisu Budowlanego - Wolters Kluwer Wejścia do Archispace Wejścia do esekocenbud Ogółem wejść do portalu brak danych składanych na kolejnych Zjazdach PDK OIIB. Niżej podano ujęte liczbowo działania pozostałych organów, komisji i zespołów PDK OIIB w latach Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna, w 14 dotychczasowych sesjach egzaminacyjnych, dopuściła i przeegzaminowała na uprawnienia budowlane 1384 osoby, z których 1210 uzyskało wynik pozytywny co stanowi 87.4%. Nie dysponuję danymi dotyczącymi interpretacji posiadanych przez członków Izby uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lecz według mych obserwacji jest to liczba znaczna. W działaniach tych w I kadencji i na początku II komisję wspierała etatowa specjalistka ds. uprawnień budowlanych i zatrudniony w Izbie radca prawny, zastąpiony później przez Kancelarię Prawną IUS. Do Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego wpłynęły do końca 2009 r. 122 sprawy dotyczące przewinień zawodowych i dyscyplinarnych. Do Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej wpłynęło do końca 2009 r. 181 spraw dotyczących przewinień zawodowych i dyscyplinarnych. Powołana 24.V.2006 r. Komisja Prawno-Regulaminowa opiniowała od daty jej powstania projekty wszystkich regulaminów wewnętrznych PDK OIIB, wnioski przyjęte przez Zjazdy PDK OIIB i projekty zmian w ustawie prawo budowlane. Jej przewodniczący aktywnie uczestniczył w pracach Krajowej Komisji Prawno-Regulaminowej. Po rozpatrzeniu wniosków przez Komisję Doskonalenia Zawodowego, w latach : - 49 osobom sfinansowano w całości lub połowie udział w konferencjach naukowo-technicznych, osoby otrzymały dofinansowanie do szkoleń organizowanych poza Izbą, osób otrzymało dofinansowanie do nauki języków obcych, osobom zakupiono roczną prenumeratę czasopisma technicznego. Zorganizowano 253 szkolenia, w których uczestniczyło 7730 osób, a w 4 warsztatach szkoleniowych z promocyjną O jego powstaniu i przeobrażeniach pisałem wyżej. Ostatnio zespół redakcyjny wyposażono w półprofesjonalny, nowoczesny aparat fotograficzny. W tym miejscu gorąco zachęcam członków naszej Izby do publikowania w nim nie tylko materiałów technicznych, ale i swoich przemyśleń odnoszących się do działania naszego samorządu zawodowego oraz własnych utworów literackich, jak to już w kąciku Na luzie uczynili: koleżanka M. Żurecka oraz koledzy R. Owsiany i R. Wierdak. Do Rzecznika Ochrony Interesu Zawodowego Członków PDK OIIB zwróciły się w 2007 r. cztery osoby. Do Zespołu Ekspertów przy PDK OIIB w 2009 r. wpłynęło 7 zapytań, a w 2008 r. eksperci udzielili kilkunastu porad członkom Izby. Po opublikowaniu w portalu internetowym materiału podsumowującego wybory delegatów na Zjazdy PDK OIIB w kadencji docierają do mnie głosy członków niezadowolonych z zastosowanego tym razem systemu. Zdaję sobie sprawę z tego, że nigdy nie zadowoli się wszystkich. Aby zakończyć wszelkie spekulacje, w tablicy 2 podaję składy organów w kolejnych okresach funkcjonowania Izby. Jeśli trzecia kadencja wykaże ułomność zastosowanego ostatnio systemu, to nie wątpię, że w przyszłości będzie on zmieniony. Zaś jednym z najskuteczniejszych sposobów wpływania na działanie organów naszego samorządu zawodowego oraz reprezentatywność poszczególnych branż we władzach jest moim zdaniem liczny i aktywny - na zasadach fair play - udział w wyborach na każdym ich szczeblu, od najniższego poczynając. Bardzo często czytałem i słyszałem (także na spotkaniu wyborczym) wypowiedzi o powrocie do członków jak największej części składek. W mojej opinii składka członkowska nie powinna być zwracana lecz jak najlepiej wykorzystywana dla dobra nie tylko całej naszej samorządowej grupy, zarówno regionalnej jak i krajowej ale i całego społeczeństwa polskiego. Tym bardziej, że bardzo miły każdemu powrót, z różnych i także niezależnych od niego przyczyn, często jest osiągalny jedynie dla małej części ogółu członków, co przeczy zasadzie egalitaryzmu, której powinniśmy skrupulatnie przestrzegać.

10 10 biuletyn informacyjny nr 1 (29) 2010 Tablica 2. Udział przedstawicieli branż we władzach PDK OIIB w kadencjach I, II i III (pytajniki zastąpią liczby wynikające z wyborów na IX Zjeździe i pierwszym zebraniu Rady III kadencji) I kadencja (parytet branżowy) II kadencja (parytet branżowy) III kadencja (parytet terytorialny) Przy zastosowaniu parytetu branżowego skład 125 delegatów III kadencji byłby następujący: BO - 66; IS - 27; IE - 16; BD-9;WM-2;BM-3;BT-1;BK-1;BW-0. Kończąc zestawienia statystyczne, w tablicy 3 podaję liczby charakteryzujące dynamikę wzrostu liczby członków PDK OIIB na tle liczebności PIIB w latach Tablica 3. Liczba członków Polskiej (PIIB) oraz Podkarpackiej (PDK OIIB) Izby Inżynierów Budownictwa Nazwa Stan członków na dzień 31 grudnia Izby 2002 r r r r r r r r. PIIB ok PDK OIIB Koleżanki i Koledzy, Zawód zaufania publicznego (zawód regulowany wg nazewnictwa Unii Europejskiej), którego członkami formalnie stajemy się wstępując do samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, każdą i każdego z nas na pewno nobilituje. Z drugiej strony nakłada obowiązki nie tylko w zakresie odpowiedzialnego wykonywania zawodu, ustawicznego podnoszenia kwalifikacji, ale i budowania zaufania całego społeczeństwa do naszego zawodu. Jestem przekonany, że idea ta wyrażać się będzie przede wszystkim w działaniach władz trzeciej kadencji i także w postępowaniu każdego z nas. TERMINARZ TERMIN IX ZJAZDU SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO PDK OIIB w RZESZOWIE: 10 kwietnia 2010 r. (sobota) godz TERMIN IX ZJAZDU SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO PIIB W WARSZAWIE: czerwca 2010 r. Władzom, które na lata wybiorą Wasi delegaci, życzę pracy owocniejszej i spokojniejszej od mojej. Z pewnością wiele mogłem zrobić inaczej i lepiej. Mimo to, kierowane przeze mnie: Zespół Organizacyjny i Rady I oraz II kadencji pozostawiają następcom znaczne fundusze, wynajmowaną wprawdzie ale dobrze wyposażoną i elegancko odnowioną siedzibę, dobrze funkcjonujący portal i biuletyn, personel wystarczająco przygotowany do sprawnej obsługi członków Izby i jej organów oraz nowoczesny i dobrej jakości sprzęt do prowadzenia szkoleń na wysokim poziomie technicznym. Wszystkim wspierającym moje działania, od końca sierpnia 2001 roku do chwili obecnej, gorąco dziękuję. Jednocześnie bardzo dziękuję wszystkim członkom zespołu organizacyjnego, delegatom, przewodniczącym i członkom organów, komisji i zespołów działających w I i II kadencji. Szczególnie zaś tym, którzy swą rozwagą, głębokimi przemyśleniami, pełnym zaangażowaniem i aktywną pracą przyczynili się do tego, co społeczność Izby Podkarpackiej uzna za osiągnięcia pierwszych lat istnienia polskiego samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. Żegnając się po ponad ośmio- i półrocznym kierowniczym działaniu, dziękuję Wam - Koleżankom i Kolegom zrzeszonym w Podkarpackiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa - za wyrozumiałość w tym okresie i serdecznie życzę zadowolenia i dumy z wykonywania zawodu, osiągnięć w pracy i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Jerzy Kerste

11 biuletyn informacyjny nr 1 (29) Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa Rzeszów, ul. Słowackiego 20 NIP: Regon SPRAWOZDANIE z działalności Rady Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. Koleżanki i Koledzy, - czynnych , - zawieszonych na własną prośbę - 377, - zawieszonych karnie Zmiany liczby członków PDK OIIB od marca 2002 r. oraz podział branżowy przedstawiono w tabl. 1. Stan Data Branża na dzień 13 III 2002 na dzień 15 III 2003 na dzień 15 III 2004 Tablica 1. Stan członków PDK OIIB na dzień 1 II 2005 na dzień 1 II 2006 na dzień 1 II 2007 na dzień 1 II 2008 na dzień 31 XII 2008 na dzień 31 XII 2009 BO IS IE BD WM BM BT BK BW Razem W okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. Rada Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa pracowała w oparciu o: Ustawę z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów, Statut Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Regulamin okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Plan pracy Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na rok Zadania realizowano na bieżąco w czasie dyżurów pełnionych przez członków Prezydium Rady oraz cyklicznie na posiedzeniach Rady i posiedzeniach Prezydium Rady. Sprawozdanie zawiera ich zestawienie, poprzedzone danymi statystycznymi. 1. Dane ogólne Stan członków PDK OIIB Na dzień 31 grudnia 2009 r. spis członków PDK OIIB liczył 6058 osób, w tym: Posiedzenia Rady PDK OIIB W roku 2009 Rada zbierała się czterokrotnie na posiedzeniach zwyczajnych w dniach: ; ; ; oraz r. (posiedzenie w dniach r. było posiedzeniem wyjazdowym w Krasiczynie i połączone zostało z wykładem na temat funkcjonowania instrumentów finansowych prowadzonym przez wiceprzewodniczącego Rady kol. Zbigniewa Detynę oraz wystąpieniem przedstawiciela firmy Hansa Brokers, który omówił aktualną sytuację w zakresie ubezpieczeń obowiązkowych członków PDK OIIB, a także możliwości w zakresie ubezpieczeń ponadstandardowych). Frekwencja członków Rady w jej posiedzeniach zawierała się w granicach od 63% do 84% (średnio 74%).

12 12 biuletyn informacyjny nr 1 (29) 2010 Posiedzenia Prezydium Rady PDK OIIB W okresie sprawozdawczym Prezydium obradowało 9 razy, na posiedzeniach zwyczajnych w dniach: ; ; ; ; ; ; ; ; Frekwencja członków Prezydium w jego posiedzeniach zawierała się w granicach od 71,4% do 100% (średnio 91,4%) Prezydium pracuje w składzie 7-osobowym (w tym przewodniczący Rady). Dyżury w siedzibie PDK OIIB Od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. dy ury pe³nione by³y łącznie przez 1071 godzin. Stałe dyżury w biurze PDK OIIB pełnili członkowie Prezydium Rady (oprócz zastępcy sekretarza i zastępcy skarbnika) oraz przewodniczący: Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej; Okręgowej Komisji ds. Doskonalenia Zawodowego; Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego; Komisji Prawno-Regulaminowej, a także Rzecznicy Odpowiedzialności Zawodowej - rotacyjnie. Godziny dyżurów podane są na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacyjnym, a także na portalu internetowym. Pracownicy etatowi Biura PDK OIIB W 2009 roku Biuro Izby Podkarpackiej zatrudniało 8 pracowników etatowych na pełnym etacie oraz 1 osobę na 0,6 etatu. Pełnoetatowymi pracownikami są: 1. kierownik biura (obsługa administracyjna Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej), 2. księgowa, 3. sekretarka, 4. referentka ds. portalu internetowego (obsługa administracyjna Zespołu ds. Portalu Internetowego, sekretarz Kolegium Redakcyjnego Biuletynu Informacyjnego PDK OIIB), 5. referentka ds. portalu (obsługa administracyjna Zespołu ds. Samopomocy Koleżeńskiej), 6. referentka ds. uprawnień budowlanych (obsługa administracyjna Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej i Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego) Okręgową Komisję Kwalifikacyjną obsługuje dodatkowo specjalista zatrudniony na 0,6 etatu, który dodatkowo obsługuje Komisje Prawno-Regulaminową, 7. referentka ds. członkowskich (obsługa administracyjna Okręgowej Komisji Rewizyjnej, pełnienie funkcji kasjera PDK OIIB, sekretarz Rady Programowej Biuletynu Informacyjnego PDK OIIB), 8. referent ds. doskonalenia zawodowego (obsługa administracyjna Komisji ds. Doskonalenia Zawodowego, sprzęt audiowizualny). W związku z długotrwałą nieobecnością w pracy kierowniczki biura Izby (zwolnienie chorobowe i urlop macierzyński), jej obowiązki rozdzielono pomiêdzy pozostałych pracowników biura przyznając im stosowne dodatki do wynagrodzenia. Obsługę prawną w biurze Izby zapewniała w 2009 r. Firma Prawnicza IUS, z którą podpisano umowę cywilno-prawną. Do zadań prawników należało w szczególności opiniowanie i uczestnictwo we wszystkich sprawach zawisłych przed Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej oraz Sądem Dyscyplinarnym PDK OIIB, opiniowanie i poradnictwo prawne w sprawach zleconych przez organy samorządu i kierownictwo PDK OIIB, poradnictwo prawne dla członków Izby Podkarpackiej, uczestnictwo w opracowaniu dokumentów organizacyjnych Izby, uczestnictwo w rozprawach prowadzonych przez Okręgowy Sąd Dyscyplinarny. Pracownik Firmy Prawniczej IUS p. Tomasz Banaś dyżurował 2 razy po 3 godziny tygodniowo w biurze PDK OIIB. Podkarpacka Izba Inżynierów Budownictwa korzystała w 2009 roku z usług firmy Elektrotel V, z którą ma podpisaną umowę cywilno-prawną. Przedstawiciel tej firmy współpracuje z pracownikami biura przy aktualizacji i modyfikacji istniejącego portalu, uaktualnianiu bazy Polskich Norm Budowlanych, administruje serwer HTTP, nadzoruje właściwe funkcjonowanie forum portalu. Redakcja Biuletynu Informacyjnego współpracowała w ramach zawartej umowy cywilno-prawnej z Wydawnictwem Edytor p. Anny Rakuś. 2. Działalność Rady i jej Prezydium Przejawem zadań realizowanych przez Radę PDK OIIB i jej organ wykonawczy (Prezydium) są sprawy dyskutowane na posiedzeniach oraz podejmowane uchwały Rada PDK OIIB W posiedzeniach Rady, jako zaproszeni goście, uczestniczyli przewodniczący okręgowych komisji: Rewizyjnej, Kwalifikacyjnej, Doskonalenia Zawodowego oraz Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, Przewodniczący Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego i Radca Prawny oraz przewodniczący Okręgowego Zespołu ds. Samopomocy Koleżeńskiej, a także przewodniczący Okręgowego Zespołu ds. Portalu Internetowego. W okresie sprawozdawczym Rada podjęła 77 uchwa³ w sprawach członkowskich dotycz¹cych ogółem 682 członków Izby, oraz 46 innych uchwał: - w sprawie desygnowania przedstawiciela PDK OIIB do Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie przy Okręgowym Inspektoracie Pracy w Rzeszowie, - w sprawie udzielenia rekomendacji informacjom pisemnym do przedstawienia na VIII Zjeździe Delegatów PDK OIIB, - w sprawie przejęcia patronatu oraz dofinansowania konkursu prac dyplomowych organizowanych przez PZITS, - w sprawie wspólnych imprez sportowych z KU AZS przy Politechnice Rzeszowskiej, - w sprawie objęcia patronatem i dofinansowania konkursu Budowa drogowo-mostowa roku w województwie podkarpackim, - w sprawie zmiany comiesięcznego ryczałtu dla Firmy Prawniczej IUS,

13 biuletyn informacyjny nr 1 (29) w sprawie porozumienia z Hotelem Prezydenckim w Rzeszowie, - w sprawie upoważnienia do podpisania umowy z firmą Prokad i Promocja, - w sprawie rozszerzenia składu osobowego Rady programowej Biuletynu Informacyjnego PDK OIIB, - w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium Rady PDK OIIB, - w sprawie zatwierdzenia terminów posiedzeń Rady i Prezydium PDK OIIB w II połowie 2009 r., - w sprawie przyjęcia funkcji współorganizatora międzynarodowej konferencji Aktualne Problemy Budownictwa i Inżynierii Środowiska Rzeszów-Lwów Koszyce, - w sprawie dofinansowania spotkania z okazji 90-lecia SEP, - w sprawie umieszczenia na portalu internetowym PDK OIIB informacji o przypadkach naruszenia prawa, - w sprawie wynagrodzenia protokolantów powołanych przez OKK, - w sprawie zatwierdzenia zmiany składu osobowego Rady Programowej Biuletynu Informacyjnego, - w sprawie wysokości dofinansowania członkom PDK OIIB nauki języków obcych w roku 2009/2010, - w sprawie partycypacji w kosztach remontu biura PDK OIIB, - w sprawie zwołania IX Zjazdu Delegatów (Sprawozdawczo- Wyborczego), - w sprawie ustalenia liczby delegatów na Zjazdy PDK OIIB i podziału obszaru działania PDK OIIB na obwody wyborcze w kadencji , - w sprawie zasad organizacji zebrań wyborczych w obwodach wyborczych, - w sprawie regulaminu obwodowych zebrań wyborczych, - w sprawie wysokości dofinansowania członkom PDK OIIB szkoleń organizowanych przez PDK OIIB połączonych z promocyjną sprzedażą programów komputerowych, - w sprawie zmiany uchwały nr 15/R/09, - w sprawie zatwierdzenia uchwały prezydium nr 5/P/09, - w sprawie zatwierdzenia terminów posiedzeń Rady i Prezydium w I kwartale 2010, - w sprawie zatwierdzenia porządku obrad IX Zjazdu PDK OIIB, - w sprawie przyjęcia harmonogramu przygotowań do IX Zjazdu PDK OIIB, - w sprawie zatwierdzenia planów działania w 2010 r.: * Okręgowej Komisji Rewizyjnej, * Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, * Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego, * Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, * Komisji Doskonalenia Zawodowego PDK OIIB, * Komisji Prawno-Regulaminowej PDK OIIB, * Zespołu ds. Portalu Internetowego PDK OIIB, * Zespołu ds. Samopomocy Koleżeńskiej PDK OIIB, - w sprawie podpisania umowy na wykonanie oraz wdrożenie systemu prowadzenia szkoleń on-line, - w sprawie przyjęcia zmian w Regulaminie wspierania dokształcania członków PDK OIIB, - w sprawie wydawania Biuletynu Informacyjnego PDK OIIB w 2010 r., - w sprawie zmiany w treści punktów 2 i 5 Zasad organizacji zebrań wyborczych w obwodach, - w sprawie prowizorium budżetowego PDK OIIB na rok 2010, - w sprawie korekty budżetu, - w sprawie wniosku o nadanie Srebrnej Odznaki Honorowej PIIB, - w sprawie dofinansowania II etapu Konkursu SEP na najlepszą pracę dyplomową Wydziału Elektrotechniki i Informatyki. Poza sprawami, które znalazły odzwierciedlenie w uchwałach jw., w czasie posiedzeń Rady informowano jej członków o bieżących pracach Prezydium i Krajowej Rady PIIB, a ponadto Rada zajmowała się następującymi problemami na poszczególnych posiedzeniach: 1) w dniu 11 marca 2009 r.: - wysłuchano informacji o pracach Prezydium, które przedstawił sekretarz kol. L. Kaczmarczyk, - wysłuchano sprawozdania z posiedzenia Krajowej Rady PIIB w dniu r., które przedstawił kol. J. Kerste, - dyskutowano nad sprawozdaniami organów, komisji i zespołów PDK OIIB, - wysłuchano informacji kol. J. Kerste na temat odbytego spotkania z prezydentem m. Rzeszowa p. Ferencem, - zastanawiano się nad celowością zwołania nadzwyczajnego posiedzenia Rady, - zaakceptowano pomysł przygotowania i wydania identyfikatorów dla członków PDK OIIB, - wysłuchano informacji kol. R. Skiby o spotkaniu przedstawicieli naszej Izby z wojewódzkim i powiatowym inspektorami nadzoru budowlanego. 2) w dniu 24 czerwca 2009 r.: - wysłuchano informacji kol. Kaczmarczyka dot. posiedzeń prezydium w dniach 20 kwietnia i 1 czerwca 2009 r., - dyskutowano nad uprawnieniami dla techników, - dyskutowano nad organizacją konkursu fotograficznego, - kol. Zb. Detyna przedstawił możliwość organizacji szkoleń interaktywnych, - dyskutowano nad remontem pomieszczeń Izby, 3) w dniach września 2009 r.: - decyzją Zjazdu Krajowego kol. Tomasz Siwowski został odznaczony Odznaką Honorową PIIB, którą wręczył mu przewodniczący PDK OIIB Jerzy Kerste, - wysłuchano informacji o stanie finansów PDK OIIB, które wygłosił kol. B. Pałac, - kol. J. Kerste przedstawił sprawozdanie z posiedzenia Krajowej Rady w dniu 29 lipca 2009 r., - kol. J. Foc rozpoczął dyskusję na temat uprawnień budowlanych dla techników, - wysłuchano informacji kol. J. Kerste dot. zakończenia remontu siedziby PDK OIIB, 4) w dniu 9 grudnia 2009 r.: - wręczono nagrody zwycięzcom konkursu fotograficznego Budownictwo wokół nas, - kol. J. Kerste przedstawił sprawozdanie z posiedzenia Krajowej Rady w dniu 14 października 2009 r., - kol. przewodniczący J. Kerste omówił temat długotrwałego

14 14 biuletyn informacyjny nr 1 (29) 2010 przebywania na chorobowym i urlopie macierzyńskim kierowniczki biura Izby Prezydium Rady PDK OIIB w 2009 r. zajmowało się na swoich posiedzeniach wieloma bieżącymi tematami i problemami: 1) w dniu 12 stycznia 2009 r.: - dyskutowano nad projektem umowy z firmą ARCHISPACE, - wysłuchano informacji przewodniczącego na temat podwyżek, jakie zamierza dać pracownikom biura, - przedyskutowano problem przyjęcia sekretarki do biura Izby, 2) w dniu 2 marca 2009 r.: - rozpatrywano materiał dot. Książek praktyki zawodowej do uprawnień budowlanych przygotowany przez Zb. Detynę, - dyskutowano propozycję porozumienia z Hotelem Prezydenckim w Rzeszowie, - omówiono list od kol. A. Głoda, - wysłuchano informacji na temat możliwości nabycia udziałów w nieruchomości NOT w Rzeszowie, - wysłuchano informacji o stanie przygotowań do VIII Zjazdu PIIB, które przygotowali kol. kol. J. Kerste, B. Pałac i L. Kaczmarczyk, - wysłuchano informacji na temat konta overnight w KREDYT BANKU, 3) w dniu 25 marca 2009 r.: - wysłuchano informacji dyr. ds. Kadr i Organizacji Elektromontaż Rzeszów na temat kosztów wynajmu lokalu dla PDK OIIB, - zatwierdzono projekty umów z firmami: 1) PROCAD; 2) PROMOCJA; 4) w dniu 20 kwietnia 2009 r.: - kol. J. Kerste przedstawił i omówił wnioski z VIII Zjazdu PDK OIIB, - dokonano zawieszenia działalności Zespołu ds. Siedziby Izby, - omówiono sprawę dotacji konkursu Budowa Roku i konferencji organizowanej przez PRz 5) w dniu 1 czerwca 2009 r.: - rozpatrywano sprawę remontu siedziby Izby, - wysłuchano informacji kol. J. Kerste na temat pisma ITB dot. nowej formuły przepisów techniczno-budowlanych, - wysłuchano informacji kol. przewodniczącego na temat pisma otrzymanego z Europejskiego Instytutu Edukacji Informatycznej, - omówiono sprawę finansowania nagród w konkursie na najlepsze prace magisterskie WBiOŚ PRz, 6) w dniu 31 sierpnia 2009 r.: - kol. J. Kerste dokonał omówienia posiedzenia Krajowej Rady PIIB w dniu 29 lipca 2009 r. - podsumowano remont siedziby PDK OIIB i dyskutowano zapisy projektu umowy dotycz¹ce remontu jw., - omówiono zakup rolet i innego wyposażenia biura Izby, - zastanawiano się nad zmianą uchwały dotycz¹ce wynagrodzeń członków komisji kwalifikacyjnych, - omówiono sprawę konieczności badania bilansu PDK OIIB, - kol. Kaczmarczyk podniósł sprawę urządzenia archiwum zgodnego z przepisami w kontekście remontu pomieszczeń Izby, 7) w dniu 12 października 2009 r.: - kol. J. Kerste omówił negocjację z firmą WKP i proponowane zmiany do umowy, - omówiono działania dotycz¹ce realizacji uchwały nr 16/R/08 Rady PDK OIIB 8) w dniu 1 września 2008 r.: - zapoznano się z ofertami biur rachunkowych nadesłanych w ramach realizacji uchwały nr 16/R/08, 9) w dniu 13 października 2008 r.: - przyjęto terminarz zebrań w obwodach wyborczych i zaakceptowano lokalizację zebrań wyborczych, - dyskutowano nad długotrwałą nieobecnością w pracy kierownika biura Izby, - wysłuchano relacji kol. L. Kaczmarczyka z narady sekretarzy i skarbników izb okręgowych w Otwocku w dniach 2-3 października 2009 r. 10) w dniu 16 listopada 2009 r. - wysłuchano i przedyskutowano propozycję kol. B. Pałaca dot. zakupu na portal norm SEP, - omawiano dalsze działania dotycz¹ce wprowadzenia przez PDK OIIB szkoleń na odległość, - ustalono sposób zawiadomienia o zebraniach wyborczych nowoprzyjętych członków PDK OIIB, - przyznano dofinansowanie dla konferencji organizowanej przez Zakład Dróg i Mostów PRz 11) w dniu 21 grudnia 2009 r. - rozpatrzono projekt umowy z F.U.H. Call Service na wykonanie oraz wdrożenie systemu prowadzenia szkoleń on-line, - kol. Zb. Detyna zaproponował, aby podjąć temat korzystania przez członków PDK OIIB z obiektów sportowych PRz, - wysłuchano informacji o możliwości otrzymywania dofinansowania w wys. 2 mln zł do szkoleń ze środków unijnych, - omówiono projekt umowy dotycz¹cy norm SEP, - dyskutowano problem zawiadomień o zebraniach wyborczych nowoprzyjętych członków oraz problem obsługi zebrań wyborczych. 3. Inne formy działalności członków Rady PDK OIIB Podobnie jak w latach ubiegłych Izba nasza jest aktywnie reprezentowana w organach krajowych i innych gremiach Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, przez: Jerzego Kerste w Krajowej Radzie, Tomasza Siwowskiego w Krajowym Sądzie Dyscyplinarnym, Andrzeja Ostrowskiego w Krajowej Komisji Prawno-Regulaminowej, Jerzego Kubińskiego w Komisji Uchwał i Wniosków PIIB. Poza tym sekretarz, przewodniczący i członkowie organów PDK OIIB oraz pracownicy etatowi biura aktywnie uczestniczą w spotkaniach i szkoleniach na szczeblu centralnym. Kontynuowana jest współpraca z działającymi na terenie Podkarpacia oddziałami stowarzyszeń naukowo-technicznych. Trwa współpraca z innymi izbami okręgowymi. 26 stycznia 2009 r. przewodniczący PDK OIIB wraz z przewodniczącym OKK PDK OIIB Zbigniewem Plewako, po raz

15 biuletyn informacyjny nr 1 (29) pierwszy w historii Izby Podkarpackiej odebrali uroczyste ślubowanie od osób, które uzyskały uprawnienia budowlane w sesji jesiennej poprzedniego roku. 3 marca 2009 r. przewodniczący PDK OIIB wraz z wiceprzewodniczącym Jackiem Gilem uczestniczył w otwarciu zawodów szczebla okręgowego XXII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych. 4 marca 2009 r. sekretarz PDK OIIB reprezentował Izbę na spotkaniu inspektorów pracy z przedstawicielami inwestorów, generalnych wykonawców i podwykonawców, które miało miejsce w siedzibie Okręgowej Inspekcji Pracy w Rzeszowie. 10 marca 2009 r. przewodniczący wraz z oboma wiceprzewodniczącymi Rady PDK OIIB spotkał się w rzeszowskim Ratuszu z prezydentem Rzeszowa Tadeuszem Ferencem i wiceprezydentem Markiem Ustrobińskim. Omówiono perspektywy współpracy Izby z władzami stolicy województwa. 24 marca 2009 r. przewodniczący PDK OIIB wraz z wiceprzewodniczącym Jackiem Gilem reprezentował Izbę na uroczystości wręczenia nagród laureatom XXII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych. Impreza miała miejsce na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej ( PDK OIIB była jednym ze sponsorów olimpiady). 27 marca 2009 r. przewodniczący PDK OIIB reprezentował Izbę na VI Zjeździe Sprawozdawczym Podkarpackiej Okręgowej Izby Architektów. 27 marca 2009 r. sekretarz PDK OIIB Leszek Kaczmarczyk uczestniczył w pierwszym posiedzeniu Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie przy OIP w Rzeszowie (jest jej członkiem z ramienia Izby) i został wybrany wiceprzewodniczącym tejże rady. 18 maja 2009 r. wiceprzewodniczący PDK OIIB Jacek Gil uczestniczył w rozdaniu nagród V edycji Konkursu Prac Dyplomowych Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej. Organizatorem konkursu jest Rzeszowski Oddział Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa a PDK OIIB. Izba jest współorganizatorem konkursu i jednym ze sponsorów. 27 maja 2009 r. sekretarz PDK OIIB Leszek Kaczmarczyk uczestniczył w siedzibie Okręgowej Inspekcji Pracy w Rzeszowie w spotkaniu z pracodawcami, których zaproszono do udziału w programie prewencyjnym dla małych firm budowlanych. Animatorem spotkania - szkolenia była Rada ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie przy OIP w Rzeszowie. 3 czerwca 2009 r. przewodniczący PDK OIIB w towarzystwie wiceprzewodniczącego Jacka Gila reprezentował Izbę na uroczystości wręczenia nagród IX edycji konkursu Budowa Roku Podkarpacia, organizowanego przez Oddział PZITB w Rzeszowie ( PDK OIIB była honorowym patronem tego konkursu i jednym z jego sponsorów). 23 czerwca 2009 r. sekretarz PDK OIIB uczestniczył w kolejnym posiedzeniu Rady ds. Bezpieczeństwa w Budownictwie oraz w zorganizowanym szkoleniu dla pracodawców. 4 września 2009 r. przewodniczący PDK OIIB uczestniczył w obchodach I Leskiej Wiechy Budowniczych, zorganizowanych w Łączkach k. Leska przez środowisko bieszczadzkich budowniczych kierowane przez członka naszej Izby, kol. Ryszarda Owsianego. 8 września 2009 r. sekretarz PDK OIIB uczestniczył w kolejnym spotkaniu Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie oraz w zorganizowanym przez Radę seminarium dot. wymagań przepisów bhp oraz przepisów dozoru technicznego przy eksploatacji maszyn i urządzeń na placach budów. 17 września 2009 r. przewodniczący PDK OIIB reprezentował Izbę na otwarciu XII Międzynarodowej Konferencji Rzeszowsko-Lwowsko-Koszyckiej. Organizatorem konferencji był Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej a Izba instytucją konferencję tę wspierającą. 2-3 października 2009 r. odbyła się w Otwocku narada szkoleniowa sekretarzy oraz skarbników izb okręgowych. PDK OIIB reprezentowali na naradzie sekretarz Leszek Kaczmarczyk oraz skarbnik Bolesław Pałac 3 października 2009 r. PDK OIIB powróciła do tradycji organizowania balów z okazji dorocznego święta wszystkich branż skupianych w naszym samorządzie zawodowym. Pierwszy nowej edycji bal z okazji Dnia Budowlanych miał miejsce w ośrodku Zodiak w Rzeszowie. Przybyłych ok. 140 uczestników przywitał wiceprzewodniczący PDK OIIB Zbigniew Detyna a później bal uroczyście otworzył przewodniczący PDK OIIB - Jerzy Kerste, jednocześnie serdecznie dziękując kol. Bogumiłowi Surmiakowi - będącemu spiritus movens tej imprezy. 5 października 2009 r. przewodniczący PDK OIIB reprezentował Izbę na uroczystości obchodów 90-lecia Stowarzyszenia Elektryków Polskich, zorganizowanej w ośrodku szkoleniowo-rekreacyjnym Siedlisko Janczar w Pstrągowej. Podczas tego spotkania, w interesujący sposób, historię SEP od roku 1919 do dziś zaprezentował sekretarz PDK OIIB i jednocześnie aktywny działacz Rzeszowskiego Oddziału SEP - Bolesław Pałac. (PDK OIIB była jednym ze sponsorów tej uroczystości). 8 października 2009 r. przewodniczący PDK OIIB reprezentował Izbę na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rzeszowskiego Oddziału Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa z okazji jubileuszu 60-lecia oddziału. 11 listopada 2009 r. przewodniczący PDK OIIB wręczył nagrody zwycięzcom Turnieju Niepodległości III Mistrzostw Podkarpacia w Tenisie Stołowym Branży Ogólnobudowlanej. (PDK OIIB była jednym z organizatorów turnieju, a czterech Kolegów wywodzących się z Rady naszej Izby i jej Prezydium zostało sklasyfikowanych na miejscach: 6, 8, 10 i 11 w kategorii amatorów powyżej 50 lat). 25 listopada 2009 r. Leszek Kaczmarczyk (redaktor naczelny Biuletynu informacyjnego PDK OIIB) uczestniczył w Warszawie w siedzibie PIIB w spotkaniu redaktorów biuletynów wydawanych przez izby okręgowe, które odbyło się na zaproszenie profesora Zbigniewa Grabowskiego. 30 listopada 2009 r. odbyło się uroczyste podsumowanie działalności prewencyjnej Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie oraz konkursów prowadzonych w 2009 r. PDK OIIB reprezentował sekretarz Leszek Kaczmarczyk (wiceprzewodniczący Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie przy OIP w Rzeszowie). Za Radę PDK OIIB Sekretarz mgr inż. Leszek Kaczmarczyk Przewodniczący dr inż. Jerzy Kerste

16 16 biuletyn informacyjny nr 1 (29) 2010 PODSUMOWANIE WYBORÓW DELEGATÓW NA ZJAZDY PODKARPACKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA W KADENCJI Szanowne Koleżanki i Koledzy, 29 stycznia bieżącego roku zakończyły się w naszej Izbie wybory delegatów na zjazdy okręgowe w III kadencji. Na spotkaniach w 21 obwodach wyborczych wybraliśmy 125 delegatów na lata , których imienny wykaz podano w tablicy 1. Wybierając delegatów na I i IIkadencję stosowano podział proporcjonalny do liczebności branż występujących w izbie. Tym razem przyjęto podział terytorialny, ustalając liczbę delegatów proporcjonalnie do liczby członków zamieszkałych w poszczególnych powiatach województwa podkarpackiego. Tablica 1. Delegaci na Zjazdy PDK OIIB w kadencji Lp. Imię i nazwisko Numer członkowski Branża Reprezentuje powiat Bożena Babiarz PDK/IS/0325/07 IS - sanitarna rzeszowski 2. Henryk Babiarz PDK/IS/0950/03 IS - sanitarna rzeszowski 3. Jan Bajek PDK/BM/2069/01 BM - mostowa niżański 4. Grzegorz Bajorek PDK/BO/0011/01 BO - budowlana rzeszowski 5. Marian Baran PDK/IS/0670/02 IS - sanitarna przemyski 6. Wiesław Baran PDK/BO/0016/01 BO - budowlana rzeszowski 7. Józef Baum PDK/IE/1259/01 IE - elektryczna mielecki 8. Krzysztof Buczyński PDK/IS/0573/02 IS - sanitarna tarnobrzeski 9. Zenon Caban PDK/IE/1276/01 IE - elektryczna krośnieński 10. Bogusław Chudzik PDK/BO/0692/03 BO - budowlana kolbuszowski 11. Roman Cużytek PDK/BO/0791/01 BO - budowlana jarosławski 12. Aleksander Cyran PDK/IE/1287/01 IE - elektryczna rzeszowski 13. Krzysztof Czech PDK/BM/2071/01 BM - mostowa rzeszowski 14. Tadeusz Czech PDK/BO/0793/01 BO - budowlana przemyski 15. Maria Darowska - Anusik PDK/IE/0747/02 IE - elektryczna rzeszowski 16. Anna Dąbrowska-Laskoś PDK/BO/0114/01 BO - budowlana krośnieński 17. Zbigniew Detyna PDK/IS/0952/03 IS - sanitarna rzeszowski 18. Witold Dobosiewicz PDK/IS/0927/01 IS - sanitarna przemyski 19. Stanisław Dołęgowski PDK/BO/0873/01 BO - budowlana krośnieński 20. Kazimierz Drewniak PDK/BO/0129/01 BO - budowlana brzozowski 21. Wojciech Dryś PDK/BD/0135/01 BD - drogowa tarnobrzeski 22. Grzegorz Dubik PDK/BO/0416/02 BO - budowlana stalowowolski 23. Przemysław Dumański PDK/BD/0112/05 BD - drogowa rzeszowski 24. Stanisław Falkowski PDK/IS/0942/01 IS - sanitarna jarosławski 25. Jacek Foc PDK/BO/0152/01 BO - budowlana tarnobrzeski 26. Jacek Gil PDK/BO/0165/01 BO - budowlana dębicki 27. Andrzej Głąb PDK/BO/0173/01 BO - budowlana stalowowolski 28. Adam Głowiak PDK/BO/0548/03 BO - budowlana łańcucki 29. Irena Gorczyca PDK/BO/0467/03 BO - budowlana niżański 30. Zbigniew Hawliczek PDK/IS/0966/01 IS - sanitarna jasielski 31. Józef Jamro PDK/WM/1955/01 WM - wodno-melioracyjna rzeszowski 32. Jan Janocha PDK/IS/0461/02 IS - sanitarna krośnieński 33. Wojciech Jaśkowski PDK/BO/0227/01 BO - budowlana przemyski 34. Leszek Kaczmarczyk PDK/IS/0991/01 IS - sanitarna mielecki 35. Henryk Kalisz PDK/BD/1706/01 BD - drogowa krośnieński 36. Wacław Kamiński PDK/BO/0181/02 BO - budowlana rzeszowski 37. Marcin Kaniuczak PDK/BO/0277/07 BO - budowlana rzeszowski 38. Dariusz Kapinos PDK/BO/1434/03 BO - budowlana bieszczadzki i leski 39. Jerzy Kerste PDK/BO/0253/01 BO - budowlana rzeszowski 40. Adam Kesler PDK/BO/0039/02 BO - budowlana mielecki 41. Tadeusz Kędziera PDK/IS/0496/03 IS - sanitarna jarosławski 42. Stanisław Kindel PDK/BO/0349/06 BO - budowlana krośnieński 43. Elżbieta Kogut PDK/IS/0289/03 IS - sanitarna rzeszowski 44. Ryszard Kołodziej PDK/BO/0066/05 BO - budowlana przeworski 45. Aleksander Kontek * ) PDK/WM/0327/03 WM - wodno-melioracyjna rzeszowski

17 biuletyn informacyjny nr 1 (29) Marek Kopeć PDK/BO/0284/01 BO - budowlana łańcucki 47. Elżbieta Kosior PDK/IS/1011/01 IS - sanitarna stalowowolski 48. Wojciech Kras PDK/IS/0066/03 IS - sanitarna jasielski 49. Wanda Kruczek PDK/BO/0194/03 BO - budowlana strzyżowski 50. Helena Krzych PDK/BO/0325/01 BO - budowlana przemyski 51. Jerzy Kubiński PDK/IE/1390/01 IE - elektryczna rzeszowski 52. Alojzy Kubiś PDK/IS/1024/01 IS - sanitarna stalowowolski 53. Bogusław Kubit PDK/IE/1391/01 IE - elektryczna krośnieński 54. Maciej Kwiatek PDK/BO/0253/07 BO - budowlana łańcucki 55. Jerzy Lechwacki PDK/BD/1750/01 BD - drogowa przemyski 56. Janusz Leń PDK/BO/0347/01 BO - budowlana brzozowski 57. Jerzy Lewiński PDK/IE/1404/01 IE - elektryczna sanocki 58. Teresa Lisowska PDK/BO/0357/01 BO - budowlana sanocki 59. Antoni Łobodziński PDK/IS/0601/02 IS - sanitarna rzeszowski 60. Eugeniusz Łopatkiewicz PDK/IE/1414/01 IE - elektryczna jasielski 61. Andrzej Łuszczyński PDK/IE/0947/03 IE - elektryczna rzeszowski 62. Jerzy Madera PDK/BO/0381/01 BO - budowlana przemyski 63. Anna Malinowska PDK/IS/0048/06 IS - sanitarna tarnobrzeski 64. Marek Malinowski PDK/IS/1047/01 IS - sanitarna dębicki 65. Józef Maryniak PDK/BO/0590/03 BO - budowlana mielecki 66. Teodor Mateja PDK/BO/1031/03 BO - budowlana dębicki 67. Grażyna Materna PDK/BO/0403/01 BO - budowlana dębicki 68. Maciej Mazur PDK/IS/0189/09 IS - sanitarna sanocki 69. Stanisława Mazur PDK/BO/0828/01 BO - budowlana jarosławski 70. Antoni Mączka PDK/BO/0031/06 BO - budowlana rzeszowski 71. Andrzej Michalski PDK/BO/0416/01 BO - budowlana ropczycko-sędziszowski 72. Aurelia Mirek PDK/IS/1255/03 IS - sanitarna rzeszowski 73. Robert Mirek PDK/IS/0835/02 IS - sanitarna rzeszowski 74. Janusz Orłowski PDK/BO/0469/01 BO - budowlana bieszczadzki i leski 75. Andrzej Ostrowski PDK/BO/0474/01 BO - budowlana sanocki 76. Ryszard Pabian PDK/BO/0071/02 BO - budowlana jasielski 77. Grzegorz Pabisiak PDK/BO/0465/04 BO - budowlana rzeszowski 78. Bolesław Pałac PDK/IE/1453/01 IE - elektryczna rzeszowski 79. Andrzej Panek PDK/IS/0375/03 IS - sanitarna ropczycko-sędziszowski 80. Barbara Pasowicz PDK/BO/0499/03 BO - budowlana dębicki 81. Aleksander Pękala PDK/IE/1458/01 IE - elektryczna rzeszowski 82. Stanisław Pękalski PDK/BD/1795/01 BD - drogowa krośnieński 83. Henryk Piątkiewicz PDK/IS/0540/04 IS - sanitarna rzeszowski 84. Anna Pich-Przewrocka PDK/BD/1797/01 BD - drogowa jarosławski 85. Zdzisław Pisarek PDK/BO/0410/04 BO - budowlana rzeszowski 86. Zbigniew Plewako PDK/BO/0518/01 BO - budowlana rzeszowski 87. Janusz Pluta PDK/BM/2090/01 BM - mostowa rzeszowski 88. Waldemar Polek PDK/IS/0049/06 IS - sanitarna tarnobrzeski 89. Jan Południak PDK/IE/1470/01 IE - elektryczna przeworski 90. Jan Popek PDK/IS/0589/02 IS - sanitarna rzeszowski 91. Jerzy Przybyłowicz PDK/IE/1480/01 IE - elektryczna krośnieński 92. Wojciech Rawski PDK/BO/0985/03 BO - budowlana tarnobrzeski 93. Wacław Rejman PDK/IE/1487/01 IE - elektryczna leżajski 94. Barbara Sarama PDK/WM/2030/01 WM - wodno-melioracyjna rzeszowski 95. Liliana Serafin PDK/BO/0247/05 BO - budowlana kolbuszowski 96. Edward Sikora PDK/IS/1137/01 IS - sanitarna mielecki 97. Maria Skręt PDK/IS/0038/04 IS - sanitarna łańcucki 98. Jan Sopel PDK/BO/0154/04 BO - budowlana strzyżowski 99. Krzysztof Sopel PDK/BO/0145/07 BO - budowlana przeworski 100. Wojciech Stańda PDK/BO/0335/03 BO - budowlana jarosławski 101. Bogusław Strzałka PDK/BO/0852/01 BO - budowlana dębicki 102. Jarosław Suchora PDK/BO/0793/03 BO - budowlana sanocki 103. Wiesław Suchy PDK/IE/1521/01 IE - elektryczna przeworski 104. Bogumił Surmiak PDK/BO/0621/01 BO - budowlana rzeszowski 105. Grzegorz Szabelski PDK/BO/0625/01 BO - budowlana brzozowski 106. Jerzy Szmyd PDK/IS/0363/05 IS - sanitarna rzeszowski 107. Anna Szostak PDK/IS/0057/07 IS - sanitarna mielecki 108. Jarosław Śliwa PDK/BO/0776/03 BO - budowlana dębicki 109. Janusz Środa PDK/IS/1168/01 IS - sanitarna rzeszowski 110. Andrzej Tarczyński PDK/IS/1173/01 IS - sanitarna stalowowolski 111. Andrzej Trzyna PDK/IS/0177/09 IS - sanitarna rzeszowski 112. Zbigniew Tylek PDK/IS/0108/07 IS - sanitarna rzeszowski 113. Irena Uliniarz PDK/IS/1256/03 IS - sanitarna rzeszowski 114. Piotr Urban PDK/IS/0577/03 IS sanitarna leżajski

18 18 biuletyn informacyjny nr 1 (29) Mieczysław Ważny PDK/IS/0858/03 IS - sanitarna lubaczowski 116. Józef Wiater PDK/WM/2054/01 WM - wodno-melioracyjna jarosławski 117. Małgorzata Wnęk PDK/IS/0591/02 IS - sanitarna rzeszowski 118. Grzegorz Wojtowicz PDK/IE/0673/03 IE - elektryczna brzozowski 119. Jan Wyciślak PDK/IS/1203/01 IS - sanitarna jasielski 120. Marian Zabawski PDK/IS/1204/01 IS - sanitarna przemyski 121. Andrzej Zachwieja PDK/BM/2099/01 BM - mostowa stalowowolski 122. Władysław Zagaja PDK/BO/0755/01 BO - budowlana leżajski 123. Paweł Zawada PDK/IS/1207/01 IS - sanitarna jasielski 124. Marek Żołyniak PDK/BD/1901/01 BD - drogowa lubaczowski 125. Marian Żołyniak PDK/IS/1214/01 IS - sanitarna jarosławski *) Kol. Aleksander Kontek zmarł nagle 25 stycznia 2010 r. Z wyszczególnionych powyżej 125 delegatów na kadencję , mandat sprawować będzie: 76 (60.8%) - po raz pierwszy, 23 (18.4%) - powtórnie, 26 (20.8%) - po raz trzeci. Znajdują się wśród nich przedstawiciele wszystkich powiatów lecz nie wszystkie branże są reprezentowane oraz została zachwiana zasada proporcjonalności w stosunku do Tablica 2. Podział delegatów według branż Branża Liczba Procent delegatów delegatów członków BO % 52.67% IS % 21.41% IE % 12.96% BD 7 5.6% 7.45% BM 4 3.2% 2.42% WM 4 3.2% 1.65% BK - 0.0% 0.50% BT - 0.0% 0.92% BW - 0.0% 0.02% Razem % % liczebności branż. Liczbowy i procentowy podział delegatów według branż podano w tablicy 2, w której zawarto także procent członków PDK OIIB pochodzących z danej branży. W zebraniach obwodowych (fot. 1) uczestniczyło 696 z 5616 zaproszonych na nie członków PDK OIIB, co dało średnią frekwencję wynoszącą 12.39%, a skrajne jej wartości w poszczególnych obwodach przedstawiają się następująco: 3.30% - minimalna, 40.20% - maksymalna. Według posiadanej przeze mnie wiedzy stawia to nas wprawdzie na czołowym miejscu wśród 16 okręgów tworzących Polską Izbę Inżynierów Budownictwa, lecz jednocześnie skłania do mało optymistycznych refleksji, odnoszących się do postrzegania samorządu zawodowego inżynierów szeroko pojmowanego budownictwa przez ogół naszych członków, a w szczególności postrzegania ich roli (szeregowych członków) w kształtowaniu dalszej, satysfakcjonującej ogół, działalności tegoż samorządu. O tym, że są wśród nas ludzie, dla których są to sprawy istotne może świadczyć list przesłany drogą elektroniczną na adres naszej Izby w dniu 7 lutego br., który w oryginalnej postaci cytuję kursywą: Obwodowe zebranie wyborcze w Lubaczowie - frekwencja 14.54%

19 biuletyn informacyjny nr 1 (29) Temat: Refleksje po wyborach Pan Jerzy Kerste Przewodniczący Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Szanowny Panie, W dniu r. miałem przyjemność uczestniczyć w zebraniu wyborczym delegatów na zjazd wyborczy naszej izby. Szedłem na to zebranie za namową kolegi Detyny, który w swym apelu kierowanym do członków izby przypominał nam, że to my tworzymy izbę, że to my mamy wpływ na to co się dzieje w izbie. Jakież było moje zdziwienie i smutek gdy po wejściu na salę okazało się, że w wyborach uczestniczy tylko stara tylko organizacja reprezentująca nas INŻYNIERÓW BUDOW- NICTWA. Na koniec dziękuję za te 4 lata pracy, życzę wyboru na kolejna kadencję. Z wyrazami szacunku Tomasz Polek Nie zamierzam w tym miejscu podejmować dyskusji dotyczącej problemów poruszonych przez Autora listu. Miejscem na nią będzie zbliżający się IX Zjazd; sprawozdawczo-wyborczy, naszej, Podkarpackiej Izby. Szkoda, że kol. Polek nie podzielił się swoimi spostrzeżeniami także z uczestnikami zebrania, w którym brał udział. Tym bardziej, iż pozytywną jest, zaprezentowana przez niego, chęć i odwaga wypowiadania się na intrygujące wielu z nas tematy, do czego serdecznie namawiam Koleżanki i Kolegów. Koledze Polkowi zaś życzę znalezienia się Obwodowe zebranie wyborcze w Mielcu - frekwencja 18.50% gwardia - działaczy, którzy są w izbie od początku. Młodych inżynierów można by policzyć na palcach jednej ręki - myślę tu o takich jak ja, którzy mają za sobą kilkanaście lat doświadczenia zawodowego, którzy zaczynali pracę zawodową już w nowej Polsce. Czasem odnoszę wrażenie, że izby inżynierów tworzą jedynie pracownicy politechnik, nie dotyczy to tylko naszej podkarpackiej ale małopolskiej, mazowieckiej a nawet krajowej. Brak jest w izbach ludzi, którzy na co dzień muszą zmierzyć się z zawodem inżyniera budowlanego, którzy muszą w praktyce poruszać się w bzdurnych czasem przepisach. Byłem zły gdy przewodniczący zebrania rzucił wniosek by kandydaci na delegatów tylko się przedstawiali, nie mówili co chcą w izbie zmienić. A jest co zmieniać, począwszy od uczestników procesu budowlanego mam tu na myśli inspektorów nadzoru (ich roli w procesie budowlanym, kiedy to zapominają, że są inżynierami budowlanymi a nie tylko ślepymi wykonawcami poleceń inwestorów), po system szkoleń w izbie, który jest dość wąski, skierowany tylko do projektantów i urzędników, terminy tych szkoleń nie pozwalające takim np. jak ja kierownikom budów czynnie w nich uczestniczyć. Mam nadzieję, że za kolejne cztery lata znów przyjdę na wybory i będzie nas więcej młodych, chętnych do zmian inżynierów. Mam nadzieję, że kiedyś zrozumiemy, że izba to nie tylko przymus zapłaty 440 zł/rok składki i ubezpieczenia, w składzie któregoś z organów lub zespołów naszego samorządu zawodowego - już w nadchodzącej, a jeśli nie, to w następnej kadencji. Postulaty Państwa, przedstawiać na zjazdach Izby mogą przede wszystkim wybrani przez Was delegaci, którym można je przekazywać bezpośrednio lub przysyłając zaadresowane imiennie na reprezentującego Wasz powiat delegata (patrz tabl. 1) lub na adres biura naszej Izby ( pocztowy: Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa Rzeszów, ul. Słowackiego 20 albo elektroniczny: Otrzymaną w ten sposób korespondencję biuro PDK OIIB niezwłocznie prześle delegatowi wskazanemu w adresie. Na zakończenie porównanie z wynikami wyborów delegatów na zjazdy Izby Podkarpackiej na kończącą się, II kadencję: , czyli z wyborami sprzed lat czterech. Wówczas średnia frekwencja wyniosła 10.53%, przy wartościach skrajnych: 3.66% - minimalna oraz 63.64% - maksymalna. Pewnym więc optymizmem napawa nie tylko nasze czołowe miejsce w skali krajowej ale i prawie dwuprocentowy wzrost wartości średniej. Życzę więc nam wszystkim, aby w następnym okresie osiągnął on wartość dwucyfrową. Jerzy Kerste Przewodniczący PDK OIIB

20 20 biuletyn informacyjny nr 1 (29) 2010 Boles³aw Pa³ac BUDŻET Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na 2010 r. W dniu 9 grudnia 2009 r. Rada PDK OIIB zatwierdziła budżet Izby, przewidziany do wykonania w 2010 r. Propozycja tego budżetu powstała na bazie dotychczasowej działalności Izby i związanymi z nią wydatkami finansowymi oraz w oparciu o przedłożone, przez osoby funkcyjne Izby, plany wydatków i programy działania. Planowany jest wzrost przychodów w roku bieżącym, związany ze zwiększeniem liczby członków Izby oraz przychodów finansowych od zgromadzonego kapitału finansowego. Wzrosną również wydatki związane bezpośrednio ze statutową działalnością Izby, w tym wzrost na doskonalenie zawodowe członków, nadawanie uprawnień budowlanych oraz informatyzację i koszty związane z wydawnictwem biuletynu krajowego i własnego oraz dostarczanie członkom Izby czasopism branżowych. Budżet uwzględnia udzielanie zapomóg losowych, które są bardzo przydatne w poprawie trudnych sytuacji życiowych naszych członków. Przedłożony poniżej budżet 2010 będzie obowiązywał po zatwierdzeniu go przez Zjazd Izby w dniu 10 kwietnia 2010 r. BUDŻET PDK OIIB NA ROK 2010 Lp. WPŁYWY PLAN 1 SKŁADKI CZŁONKOWSKIE w ,00 2 WPISOWE ,00 3 UPRAWNIENIA BUDOWLANE I RZECZOZNAWSTWO ,00 4 INNE WPŁYWY 2 000,00 5 PRZYCHODY FINANSOWE (odsetki od lokat) ,00 RAZEM WPŁYWY ,00 WYDATKI (KOSZTY) 1 CZYNSZE I UTRZYMANIE BIURA ,00 2 WYPOSAŻENIE BIURA ,00 3 USŁUGI POCZTOWE I BANKOWE ,00 4 TELEFON, FAX, INTERNET ,00 5 PORTAL INTERNETOWY ,00 6 MATERIAŁY BIUROWE, PRASA, KSIĄŻKI ,00 7 PŁACE I RYCZAŁTY ,00 8 DELEGACJE I TRANSPORT ,00 9 BIULETYN INFORMACYJNY KRAJOWY I WŁASNY ,00 10 KOSZTY ZJAZDU SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO ,00 11 KOSZTY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO ,00 12 KOSZTY ZWIĄZANE Z NADAWANIEM UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH ,00 13 ORGANIZACJA POSIEDZEŃ ORGANÓW IZBY I SZKOLENIA ORG. IZBY ,00 14 KOSZTY OBSŁUGI PRAWNEJ I EKSPERTYZ ,00 15 ZAPOMOGI DLA CZŁONKÓW IZBY ,00 16 DOFINANSOWANIE JEDNOSTEK WSPÓŁPRACUJĄCYCH ,00 17 PROMOCJA IZBY ,00 18 INNE WYDATKI STATUTOWE 3 000,00 19 REZERWA ,00 RAZEM WYDATKI ,00

kwartalnik nr 2 (18) lipiec 2007

kwartalnik nr 2 (18) lipiec 2007 kwartalnik nr 2 (18) lipiec 2007 Podkarpackiej Okrêgowej Izby In ynierów Budownictwa Polski Zwi¹zek In ynierów i Techników Budownictwa Oddzia³ w Rzeszowie rozda³ nagrody w kolejnej edycji konkursu Budowa

Bardziej szczegółowo

STATUT OPOLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO w Opolu

STATUT OPOLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO w Opolu STATUT OPOLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO w Opolu I NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA WŁADZ, CHARAKTER PRAWNY 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Opolski Związek Tenisowy, w skrócie OZT, zwany dalej Związkiem 2 Terenem

Bardziej szczegółowo

Regulamin okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa poprawiony i uzupełniony przez XII Krajowy Zjazd PIIB 28 29 czerwca 2013 r.

Regulamin okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa poprawiony i uzupełniony przez XII Krajowy Zjazd PIIB 28 29 czerwca 2013 r. Regulamin okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa poprawiony i uzupełniony przez XII Krajowy Zjazd PIIB 28 29 czerwca 2013 r. 1 Okręgowa rada izby jest organem okręgowej izby inżynierów budownictwa,

Bardziej szczegółowo

STATUT KRAJOWEJ IZBY DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT KRAJOWEJ IZBY DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH. Rozdział I Postanowienia ogólne I Krajowy Zjazd Diagnostów Laboratoryjnych Wrocław 5-7 grudnia 2002 roku Uchwała nr 16/2002 Pierwszego Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 5-7 grudnia 2002 r. w sprawie statutu Krajowej

Bardziej szczegółowo

Prezes Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej /-/ Mieczysław Golba

Prezes Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej /-/ Mieczysław Golba Uchwała nr 106V/2016 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia w dniu 29.05.2016r. Zarząd w Rzeszowie, działając na podstawie 33 pkt. 9 Statutu 1. Przyjąć porządek obrad posiedzenia Zarządu w dniu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OKRĘGOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ WARMIŃSKO MAZURSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INZYNIERÓW BUDOWNICTWA W OLSZTYNIE

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OKRĘGOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ WARMIŃSKO MAZURSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INZYNIERÓW BUDOWNICTWA W OLSZTYNIE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OKRĘGOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ WARMIŃSKO MAZURSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INZYNIERÓW BUDOWNICTWA W OLSZTYNIE na XIV Zjazd Sprawozdawczy Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów

Bardziej szczegółowo

STATUT IZBY ARCHITEKTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

STATUT IZBY ARCHITEKTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ STATUT IZBY ARCHITEKTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ przyjęty uchwałą nr 2 I Krajowego Zjazdu Izby Architektów w sprawie Statutu Izby Architektów w dniu 19 stycznia 2002r. z późniejszymi zmianami. TEKST JEDNOLITY

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Klub Przedsiębiorców Powiatu Grodziskiego

Statut Stowarzyszenia Klub Przedsiębiorców Powiatu Grodziskiego Statut Stowarzyszenia Klub Przedsiębiorców Powiatu Grodziskiego Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OKRĘGOWEJ KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ

SPRAWOZDANIE OKRĘGOWEJ KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ SPRAWOZDANIE OKRĘGOWEJ KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ WIELKOPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA W POZNANIU za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna od 8

Bardziej szczegółowo

Statut Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa poprawiony i uzupełniony przez XIII Krajowy Zjazd PIIB 27 28 czerwca 2014 r.

Statut Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa poprawiony i uzupełniony przez XIII Krajowy Zjazd PIIB 27 28 czerwca 2014 r. Statut Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa poprawiony i uzupełniony przez XIII Krajowy Zjazd PIIB 27 28 czerwca 2014 r. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy statut określa zasady działania samorządu

Bardziej szczegółowo

Statut. Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa poprawiony i uzupełniony przez VII Krajowy Zjazd PIIB 20 21 czerwca 2008 r.

Statut. Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa poprawiony i uzupełniony przez VII Krajowy Zjazd PIIB 20 21 czerwca 2008 r. Statut Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa poprawiony i uzupełniony przez VII Krajowy Zjazd PIIB 20 21 czerwca 2008 r. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy statut określa zasady działania samorządu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU GŁÓWNEGO STOWARZYSZENIA SAPERÓW POLSKICH

REGULAMIN ZARZĄDU GŁÓWNEGO STOWARZYSZENIA SAPERÓW POLSKICH REGULAMIN ZARZĄDU GŁÓWNEGO STOWARZYSZENIA SAPERÓW POLSKICH 1. Zarząd Główny Stowarzyszenia Saperów Polskich (SSP) wybrany na VI Kongresie jest najwyższą władzą, między Kongresami Stowarzyszenia. Kieruje

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA. Warszawa, 21 września 2012r.

MAZOWIECKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA. Warszawa, 21 września 2012r. MAZOWIECKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Warszawa, 21 września 2012r. Stowarzyszenia założyciele : PZITB SEP PZITS SITWM SITK ZMRP Polska Izba Inżynierów PRZEWODNICZĄCY RADY KRAJOWEJ Prof. zw. dr

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OKRĘGOWEJ KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ

SPRAWOZDANIE OKRĘGOWEJ KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ SPRAWOZDANIE OKRĘGOWEJ KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ WIELKOPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA W POZNANIU za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna w nowym

Bardziej szczegółowo

S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA. Rozdział I Postanowienia ogólne

S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA. Rozdział I Postanowienia ogólne S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie pod nazwą POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ZARZĄDU GŁÓWNEGO Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego uchwalony przez XXXIV WZD Zakopane, dnia 15-10-2004 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.

Bardziej szczegółowo

STATUT PODKARPACKIEJ RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WSTĘP

STATUT PODKARPACKIEJ RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WSTĘP STATUT PODKARPACKIEJ RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WSTĘP Mając na względzie, iż istotną cechą i podstawą sukcesu demokratycznie zorganizowanej społeczności lokalnej jest aktywność obywatelska jej mieszkańców,

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA WIRTUALNY HEL ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA WIRTUALNY HEL ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA WIRTUALNY HEL ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie WIRTUALNY HEL w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT LUBELSKIEJ UNII SPORTU

STATUT LUBELSKIEJ UNII SPORTU STATUT LUBELSKIEJ UNII SPORTU ROZDZIAŁ I. Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny. 1 Lubelska Unia Sportu jest wojewódzkim interdyscyplinarnym związkiem stowarzyszeń sportowych. 2 1. Terenem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁANIA KRAJOWEJ RADY RZECZNIKÓW PATENTOWYCH

REGULAMIN DZIAŁANIA KRAJOWEJ RADY RZECZNIKÓW PATENTOWYCH Załącznik do uchwały Krajowej Rady Rzeczników Patentowych nr 53/III/2003 z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie Regulaminu Działania Krajowej Rady Rzeczników Patentowych REGULAMIN DZIAŁANIA KRAJOWEJ RADY

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY I OSIEDLA WILCZE GARDŁO. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY I OSIEDLA WILCZE GARDŁO. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY I OSIEDLA WILCZE GARDŁO Rozdział I Postanowienia ogólne Stowarzyszenie nosi nazwę: PRZYJACIÓŁ SZKOŁY I OSIEDLA WILCZE GARDŁO zwane dalej Stowarzyszeniem, zrzesza

Bardziej szczegółowo

Regulamin grup Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK (zatwierdzony uchwałą nr 33/96 Krajowej Rady Reprezentantów PCK z dnia 14.12.1996 r.

Regulamin grup Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK (zatwierdzony uchwałą nr 33/96 Krajowej Rady Reprezentantów PCK z dnia 14.12.1996 r. Regulamin grup Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK (zatwierdzony uchwałą nr 33/96 Krajowej Rady Reprezentantów PCK z dnia 14.12.1996 r.) I. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KLUB SPORTÓW WALKI SAIYAN-PIASECZNO. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA KLUB SPORTÓW WALKI SAIYAN-PIASECZNO. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA KLUB SPORTÓW WALKI SAIYAN-PIASECZNO Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Klub nosi nazwę: Stowarzyszenie Klub Sportów Walki SAIYAN-PIASECZNO, w dalszych postanowieniach statutu zwane

Bardziej szczegółowo

STATUT PODLASKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ W BIAŁYMSTOKU. ROZDZIAŁ I: Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny.

STATUT PODLASKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ W BIAŁYMSTOKU. ROZDZIAŁ I: Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny. ************** STATUT PODLASKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ W BIAŁYMSTOKU. ROZDZIAŁ I: Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny. Stowarzyszenie kultury fizycznej nosi nazwę PODLASKI

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA

STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę NASZE JEZIORA, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁANIA SEKRETARZA GENERALNEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN DZIAŁANIA SEKRETARZA GENERALNEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN DZIAŁANIA SEKRETARZA GENERALNEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Sekretarz generalny zgodnie z 26 ust. 2 jest stale urzędującym członkiem Zarządu Głównego SITPNiG, przed którym odpowiada za całokształt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW POLSKIEJ FEDERACJI PETANQUE - ZWIĄZKU SPORTOWEGO

REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW POLSKIEJ FEDERACJI PETANQUE - ZWIĄZKU SPORTOWEGO REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW POLSKIEJ FEDERACJI PETANQUE - ZWIĄZKU SPORTOWEGO Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Oznaczenia i definicje użyte w niniejszym regulaminie: 1) PFP Polska Federacja Petanque Związek

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia. Rozdział I Postanowienia ogólne

Statut Stowarzyszenia. Rozdział I Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Obszary Kultury" ( w skrócie O.K) w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Siedzibą stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

STATUT. STOWARZYSZENIA EUROREGION NIEMEN" (tekst jednolity na dzień 5 czerwca 2003r.)

STATUT. STOWARZYSZENIA EUROREGION NIEMEN (tekst jednolity na dzień 5 czerwca 2003r.) STATUT STOWARZYSZENIA EUROREGION NIEMEN" (tekst jednolity na dzień 5 czerwca 2003r.) Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Euroregion Niemen" zwane dalej Stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OKRĘGOWEGO KAPITANATU SPORTOWEGO OKRĘGU PZW W RADOMIU

REGULAMIN OKRĘGOWEGO KAPITANATU SPORTOWEGO OKRĘGU PZW W RADOMIU Załącznik do Uchwały nr 20/2013 z dnia 15.06.2013r. Zarządu Okręgu PZW w Radomiu REGULAMIN OKRĘGOWEGO KAPITANATU SPORTOWEGO OKRĘGU PZW W RADOMIU Radom, czerwiec 2013r. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1

Bardziej szczegółowo

STATUT ŁÓDZKIEGO SEJMIKU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

STATUT ŁÓDZKIEGO SEJMIKU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH STATUT ŁÓDZKIEGO SEJMIKU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ROZDZIAŁ I!1 Nazwa, teren działania i siedziba 1 Łódzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych zwany dalej Sejmikiem stanowi związek stowarzyszeń i innych organizacji

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA LEPSZE GRAJEWO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA LEPSZE GRAJEWO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA LEPSZE GRAJEWO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Lepsze Grajewo w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Uczniowskiego Klubu Sportowego ORLIK FORDON w Bydgoszczy (nazwa Stowarzyszenia)

S T A T U T. Uczniowskiego Klubu Sportowego ORLIK FORDON w Bydgoszczy (nazwa Stowarzyszenia) S T A T U T Uczniowskiego Klubu Sportowego ORLIK FORDON w Bydgoszczy (nazwa Stowarzyszenia) ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Organizacja nosi nazwę Uczniowski Klub Sportowy ORLIK FORDON w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2.

Bardziej szczegółowo

Nazwa, siedziba i przedmiot działania

Nazwa, siedziba i przedmiot działania STATUT DOLNOŚLĄSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI ROZDZIAŁ I Nazwa, siedziba i przedmiot działania 1. Tworzy się stowarzyszenie zarejestrowane pod nazwą Dolnośląskie Stowarzyszenie Zarządców

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW WE WŁOSZAKOWICACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW WE WŁOSZAKOWICACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW WE WŁOSZAKOWICACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Koło Gminne Emerytów, Rencistów i Inwalidów we Włoszakowicach

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA RELATYWISTYCZNEGO. (ze zmianami uchwalonymi przez Walne Zebranie w dniu 27.10.2011) I. Postanowienia ogólne

STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA RELATYWISTYCZNEGO. (ze zmianami uchwalonymi przez Walne Zebranie w dniu 27.10.2011) I. Postanowienia ogólne STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA RELATYWISTYCZNEGO (ze zmianami uchwalonymi przez Walne Zebranie w dniu 27.10.2011) I. Postanowienia ogólne 1 1. Polskie Towarzystwo Relatywistyczne, zwane dalej Stowarzyszeniem,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O REALIZACJI BUDŻETU ZOIIB W ROKU 2012

INFORMACJA O REALIZACJI BUDŻETU ZOIIB W ROKU 2012 ZACHODNIOPOMORSKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA ul. Energetyków 9, 70-656 Szczecin tel. 91 489 84 10, 91 462 44 40, e-mail: skarbnik@zoiib.pl www.zoiib.pl INFORMACJA O REALIZACJI BUDŻETU ZOIIB W

Bardziej szczegółowo

Statut. Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola nr 125 Pod Złotym Promykiem

Statut. Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola nr 125 Pod Złotym Promykiem Statut Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola nr 125 Pod Złotym Promykiem Statut Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola nr 125 Pod Złotym Promykiem str 1 / 10 1 1. Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola nr

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Chóralnego Fletnia Pana

Statut Stowarzyszenia Chóralnego Fletnia Pana Statut Stowarzyszenia Chóralnego Fletnia Pana Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Chóralne Fletnia Pana zwane dalej Stowarzyszeniem posiada osobowość prawną. Stowarzyszenie jest dobrowolnym,

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Telewizja Kablowa "Chomiczówka" Rozdział Postanowienia ogólne

Statut Stowarzyszenia Telewizja Kablowa Chomiczówka Rozdział Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia Telewizja Kablowa "Chomiczówka" Rozdział Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Telewizja Kablowa "Chomiczówka". 2. Stowarzyszenie Telewizja Kablowa "Chomiczówka" zwane

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KULTURALNO-OŚWIATOWEGO LIBRI

STATUT STOWARZYSZENIA KULTURALNO-OŚWIATOWEGO LIBRI STATUT STOWARZYSZENIA KULTURALNO-OŚWIATOWEGO LIBRI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Libri, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest organizacją zrzeszającą osoby zainteresowane kreowaniem

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA HYDROGRAFÓW MORSKICH RP

STATUT STOWARZYSZENIA HYDROGRAFÓW MORSKICH RP STATUT STOWARZYSZENIA HYDROGRAFÓW MORSKICH RP ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Hydrografów Morskich RP zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia LIDER POJEZIERZA

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia LIDER POJEZIERZA Regulamin Zarządu Stowarzyszenia LIDER POJEZIERZA Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia Lider Pojezierza jest organem wykonawczoreprezentacyjnym Stowarzyszenia i działa na podstawie statutu,

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA Rzeszowski Klub Modelarzy Lotniczych ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA Rzeszowski Klub Modelarzy Lotniczych ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA Rzeszowski Klub Modelarzy Lotniczych ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Rzeszowski Klub Modelarzy Lotniczych, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

Bardziej szczegółowo

Statut. Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Kozłów WSZYSCY RAZEM. Rozdział I Postanowienia ogólne

Statut. Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Kozłów WSZYSCY RAZEM. Rozdział I Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Kozłów WSZYSCY RAZEM Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Kozłów WSZYSCY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU KRAJOWEGO. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ZARZĄDU KRAJOWEGO. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN ZARZĄDU KRAJOWEGO Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Zarząd Krajowy Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Tęcza działa na podstawie Statutu Stowarzyszenia, Ogólnego

Bardziej szczegółowo

DOLNOŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN RADY

DOLNOŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN RADY DOLNOŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN RADY 1. Rada Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia działa w szczególności na podstawie:

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKO GMINNEGO KLUBU SPORTOWEGO SPARTAKUS DALESZYCE

STATUT MIEJSKO GMINNEGO KLUBU SPORTOWEGO SPARTAKUS DALESZYCE STATUT MIEJSKO GMINNEGO KLUBU SPORTOWEGO SPARTAKUS DALESZYCE Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny. 1 Stowarzyszenie nosi nazwę Miejsko-Gminny Klub Sportowy Spartakus Daleszyce.

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNY KOMITET RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

SPOŁECZNY KOMITET RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA SPOŁECZNY KOMITET RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Społeczny Komitet Ratowników Medycznych w dalszych postanowieniach statutu zwane

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO W PRZEMYŚLU RADOSNA JESIEŃ. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO W PRZEMYŚLU RADOSNA JESIEŃ. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO W PRZEMYŚLU RADOSNA JESIEŃ. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie Przyjaciół Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Przemyślu Radosna

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA ROTOPOL ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA ROTOPOL ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA ROTOPOL ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: ROTOPOL w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKICH WETERANÓW SZERMIERKI

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKICH WETERANÓW SZERMIERKI STATUT STOWARZYSZENIA POLSKICH WETERANÓW SZERMIERKI Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę STOWARZYSZENIE POLSKICH WETERANÓW SZERMIERKI i zwane jest dalej Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Statut FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POWIATU TCZEWSKIEGO

Statut FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POWIATU TCZEWSKIEGO Statut FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POWIATU TCZEWSKIEGO WSTĘP Mając na względzie, iż istotną cechą i podstawą sukcesu demokratycznie zorganizowanej społeczności lokalnej jest aktywność obywatelska jej

Bardziej szczegółowo

STATUT Ogólnopolskiego Forum Rad Rodziców i Organizacji Rodzicielskich. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT Ogólnopolskiego Forum Rad Rodziców i Organizacji Rodzicielskich. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT Ogólnopolskiego Forum Rad Rodziców i Organizacji Rodzicielskich Rozdział I Postanowienia ogólne Art. 1. Ogólnopolskie Forum Rad Rodziców i Organizacji Rodzicielskich, zwane dalej Forum, jest obywatelską

Bardziej szczegółowo

3. Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki.

3. Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki. POLSKIEGO STOWARZYSZENIA KLASY SYMPATHY 600 1. Postanowienia ogólne 1. Polskie Stowarzyszenie Klasy "Sympathy 600", zwane dalej Stowarzyszeniem, jest zarejestrowanym stowarzyszeniem kultury fizycznej.

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Drughi Polska. Statut

Stowarzyszenie Drughi Polska. Statut Stowarzyszenie Drughi Polska Statut 10 lipiec 2011 Spis treści 1. Postanowienia ogólne... 3 2. Cele i środki działania... 4 3. Członkowie - prawa i obowiązki... 5 4. Władze Stowarzyszenia... 8 5. Majątek

Bardziej szczegółowo

STATUT TYSKIEGO STOWARZYSZENIA SPORTOWEGO. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT TYSKIEGO STOWARZYSZENIA SPORTOWEGO. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT TYSKIEGO STOWARZYSZENIA SPORTOWEGO Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Tyskie Stowarzyszenie Sportowe, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

Statut: STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA TELEMATYKI TRANSPORTU

Statut: STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA TELEMATYKI TRANSPORTU Nazwa: Polskie Stowarzyszenie Telematyki Transportu Ul. Józefa Gallusa 5/3 40-594 Katowice Tel/Fax: +48 32 603 43 65 jerzy.mikulski@pstt.eu REGON: 240591848 KRS:0000273929 PKD: 9133Z Członkowie zarządu:

Bardziej szczegółowo

XI KRAJOWY ZJAZD PIIB

XI KRAJOWY ZJAZD PIIB XI KRAJOWY ZJAZD PIIB W dniach 6 7 lipca obradował w Warszawie XI Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Uczestniczyło w nim 172 delegatów z 16 Okręgowych IIB, członkowie władz Izby, liczni

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA BMW M POWER CLUB

STATUT STOWARZYSZENIA BMW M POWER CLUB STATUT STOWARZYSZENIA BMW M POWER CLUB ROZDZIAŁ I - NAZWA, TEREN DZIAŁANIA I CHARAKTER PRAWNY 1. Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę BMW M Power Club nazywany w dalszym

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIA "NASZ GRÓDEK"

STOWARZYSZENIA NASZ GRÓDEK STATUT STOWARZYSZENIA "NASZ GRÓDEK" Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie przyjmuje nazwę "Nasz Gródek" zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 07 kwietnia 1989r. Prawo

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Pracowników i Absolwentów Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT Stowarzyszenia Pracowników i Absolwentów Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT Stowarzyszenia Pracowników i Absolwentów Uniwersytetu Pedagogicznego Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie Pracowników i Absolwentów Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KIERUNEK PODKARPACIE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA KIERUNEK PODKARPACIE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA KIERUNEK PODKARPACIE Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Kierunek Podkarpacie i zwane jest w dalszej części statutu Stowarzyszeniem. 2 Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA. Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy

STATUT STOWARZYSZENIA. Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy STATUT STOWARZYSZENIA Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ WADOWICE

REGULAMIN PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ WADOWICE REGULAMIN PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ WADOWICE I. Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny. 1 1. Podokręg Piłki Nożnej Wadowice jest jednostką utworzoną przez Małopolski Związek Piłki Nożnej

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Klub Sportowy Pionier

STATUT. Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Klub Sportowy Pionier STATUT Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Klub Sportowy Pionier Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny. Stowarzyszenie nosi nazwę: Klub Sportowy Pionier, zwany dalej Stowarzyszeniem".

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Rozdział II

Rozdział I. Rozdział II Góra św Anny 09-06-2013 STATUT STOWARZYSZENIA SOŁTYSÓW WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba 1. Tworzy się Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Opolskiego, zwane dalej Stowarzyszeniem.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU KAJAKOWEGO

REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU KAJAKOWEGO REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU KAJAKOWEGO Kolegium Sędziów Polskiego Związku Kajakowego, zwane dalej Kolegium Sędziów jest statutową komisją reprezentującą środowisko sędziów kajakowych wszystkich

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Na Rzecz Promocji i Rozwoju Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie

Statut Stowarzyszenia Na Rzecz Promocji i Rozwoju Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie Statut Stowarzyszenia Na Rzecz Promocji i Rozwoju Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Na Rzecz Promocji i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-KULTURALNE,,ŻERNIKI. Statut

STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-KULTURALNE,,ŻERNIKI. Statut STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-KULTURALNE,,ŻERNIKI Statut Rozdział 1. Postanowienia ogólne Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Żerniki, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest organizacją dobrowolną, samorządową,

Bardziej szczegółowo

STATUT TOWARZYSTWA ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ POLITECHNIKI LUBELSKIEJ

STATUT TOWARZYSTWA ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ POLITECHNIKI LUBELSKIEJ STATUT TOWARZYSTWA ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ POLITECHNIKI LUBELSKIEJ Uchwalony 16 lutego 2001 r. na Zebraniu Założycielskim, wraz ze zmianami uchwalonymi przez Walne Zebranie 8 grudnia 2005 r. i ze zmianami

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Wolontariat dla Przyrody

Statut Stowarzyszenia Wolontariat dla Przyrody Statut Stowarzyszenia Wolontariat dla Przyrody Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Wolontariat dla przyrody, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STOWARZYSZENIA OŚWIATOWEGO Rodzina Szkół Chopinowskich. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN STOWARZYSZENIA OŚWIATOWEGO Rodzina Szkół Chopinowskich. Rozdział 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN STOWARZYSZENIA OŚWIATOWEGO Rodzina Szkół Chopinowskich Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Oświatowe Rodzina Szkół Chopinowskich zwane dalej Stowarzyszeniem jest dobrowolnym,

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA ŚLĄSKA MANUFAKTURA FILMOWA

STATUT STOWARZYSZENIA ŚLĄSKA MANUFAKTURA FILMOWA STATUT STOWARZYSZENIA ŚLĄSKA MANUFAKTURA FILMOWA Rozdział 1. Postanowienia ogólne. 1. 1. Stowarzyszenie o nazwie Śląska Manufaktura Filmowa zwane dalej Stowarzyszeniem jest zrzeszeniem osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA WOLNEGO SŁOWA

REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA WOLNEGO SŁOWA REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA WOLNEGO SŁOWA 1. 1. Zarząd Stowarzyszenia Wolnego Słowa, zwany dalej Zarządem, kieruje działalnością Stowarzyszenia, działa na podstawie Statutu, uchwał Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Rektorów Polskich za rok 2004

Sprawozdanie z działalności Fundacji Rektorów Polskich za rok 2004 Fundacja Rektorów Polskich ul. Górnośląska 14 lok. 1, 00-432 Warszawa tel.: (22) 621 09 72, faks: (22) 621 09 73, e-mail: frpfund@mbox.pw.edu.pl www.frp.org.pl Sprawozdanie z działalności Fundacji Rektorów

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA GMIN ZACHODNIEGO MAZOWSZA

STATUT STOWARZYSZENIA GMIN ZACHODNIEGO MAZOWSZA STATUT STOWARZYSZENIA GMIN ZACHODNIEGO MAZOWSZA Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę STOWARZYSZENIE GMIN ZACHODNIEGO MAZOWSZA, zwane jest dalej Stowarzyszeniem. 2 Stowarzyszenie używa pieczęci

Bardziej szczegółowo

STATUT STRZELECKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ARDEA

STATUT STRZELECKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ARDEA STATUT STRZELECKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ARDEA Rozdział I. Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny Stowarzyszenie nosi nazwę: STRZELECKI KLUB SPORTOWY ARDEA, zwany dalej "Klubem". Terenem

Bardziej szczegółowo

Okręg Pomorski Polskiej Izby Rzeczników Patentowych

Okręg Pomorski Polskiej Izby Rzeczników Patentowych Jacek Czabajski Okręg Pomorski Polskiej Izby Rzeczników Patentowych Wstęp. Rok 1980 zapoczątkował w Polsce przemiany we wszystkich sferach, w tym w sferze społecznej. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy

Bardziej szczegółowo

STATUT RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STATUT RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne STATUT RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO Odwołując się do określonej w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej zasady pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich

Bardziej szczegółowo

Opis stanowiska pracy

Opis stanowiska pracy Opis stanowiska pracy Załącznik nr 1.1. NAZWA ORGANIZACJI 1.2. AKTUALNE STANOWISKO PRACY 1.3. OPIS STANOWISKA PRACY 1.4 Stanowisko pracy pośrednio nadzorujące 1.5 Stanowisko pracy bezpośrednio nadzorujące

Bardziej szczegółowo

STATUT GMINNEGO SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO PRZEGINI

STATUT GMINNEGO SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO PRZEGINI STATUT GMINNEGO SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO W PRZEGINI 1 Gminny Szkolny Związek Sportowy jest powszechnym, społecznym, samorządnym stowarzyszeniem sportowo-wychowawczym uczniów, nauczycieli, rodziców

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY FUNDACJI STUDENCKIE FORUM BUSINESS CENTRE CLUB Z DNIA. 2012 ROKU

UCHWAŁA NR... RADY FUNDACJI STUDENCKIE FORUM BUSINESS CENTRE CLUB Z DNIA. 2012 ROKU UCHWAŁA NR... RADY FUNDACJI STUDENCKIE FORUM BUSINESS CENTRE CLUB Z DNIA. 2012 ROKU w sprawie: Regulaminu funkcjonowania jednostek organizacyjnych Fundacji Studenckie Forum Business Centre Club Na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA POMOCY LUDZIOM Z USZKODZONĄ WĄTROBĄ ŻYCIE PO PRZESZCZEPIE

STATUT STOWARZYSZENIA POMOCY LUDZIOM Z USZKODZONĄ WĄTROBĄ ŻYCIE PO PRZESZCZEPIE STATUT STOWARZYSZENIA POMOCY LUDZIOM Z USZKODZONĄ WĄTROBĄ ŻYCIE PO PRZESZCZEPIE (Statut po zmianach wprowadzonych Uchwałą VIII Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia w Rokitnie w dniu 14.09.2007

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Powrót Trzech Króli (tekst jednolity)

Statut Stowarzyszenia Powrót Trzech Króli (tekst jednolity) Statut Stowarzyszenia Powrót Trzech Króli (tekst jednolity) I. Postanowienia ogólne 1. 1. Stowarzyszenie działa pod nazwą Powrót Trzech Króli. 2. 1. Stowarzyszenie działa na obszarze całej Polski. 2. Siedzibą

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIE MIĘDZYNARODOWYCH PRZEWODNIKÓW GÓRSKICH LIDER Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie o nazwie STOWARZYSZENIE

STATUT STOWARZYSZENIE MIĘDZYNARODOWYCH PRZEWODNIKÓW GÓRSKICH LIDER Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie o nazwie STOWARZYSZENIE STATUT STOWARZYSZENIE MIĘDZYNARODOWYCH PRZEWODNIKÓW GÓRSKICH LIDER Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie o nazwie STOWARZYSZENIE MIĘDZYNARODOWYCH PRZEWODNIKÓW GÓRSKICH Lider, zwane dalej Stowarzyszeniem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ Na podstawie art. 35 1 ust. 9, art. 43 1, art. 44, art. 52, art. 59, art. 60 i art. 61 z uwzględnieniem art. 13 2 i 3 Statutu Pomorskiego Związku

Bardziej szczegółowo

Regulamin nadawania godności Członka Honorowego Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego

Regulamin nadawania godności Członka Honorowego Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego Regulamin nadawania godności Członka Honorowego Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego Zgodnie z & 8 Statutu SITPNiG za zasługi dla SITPNiG lub dziedzin objętych

Bardziej szczegółowo

NOWY REGULAMIN PRACY PWR BRD. Posiedzenie PWR BRD, 23 października 2014 r.

NOWY REGULAMIN PRACY PWR BRD. Posiedzenie PWR BRD, 23 października 2014 r. NOWY REGULAMIN PRACY PWR BRD Posiedzenie PWR BRD, 23 października 2014 r. REGULAMIN Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa organizację

Bardziej szczegółowo

1) Struktura organizacyjna 2) Liczba członków 31 grudnia 2011 roku 5.570 zwiększył się 28 osób 31 grudnia 2012 roku 5.

1) Struktura organizacyjna 2) Liczba członków 31 grudnia 2011 roku 5.570 zwiększył się 28 osób 31 grudnia 2012 roku 5. 1. WPROWADZENIE 15 grudnia 2000 roku weszła w życie ustawa o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa i urbanistów. Umożliwiła ona utworzenie organizacji samorządowych, które przejęły

Bardziej szczegółowo

S T A T U T stowarzyszenia kultury fizycznej nieprowadzącego działalności gospodarczej....stowarzyszenie FREEDIVING POLAND... (nazwa Stowarzyszenia)

S T A T U T stowarzyszenia kultury fizycznej nieprowadzącego działalności gospodarczej....stowarzyszenie FREEDIVING POLAND... (nazwa Stowarzyszenia) S T A T U T stowarzyszenia kultury fizycznej nieprowadzącego działalności gospodarczej...stowarzyszenie FREEDIVING POLAND... (nazwa Stowarzyszenia) ROZDZIAŁ I 1 1. Organizacja nosi nazwę Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT SIERADZKIEGO STOWARZYSZENIA LUDZI Z PASJĄ

STATUT SIERADZKIEGO STOWARZYSZENIA LUDZI Z PASJĄ ZAŁĄCZNIK do uchwały Nr 2/10 z dnia 21 lipca 2010 r. w sprawie przyjęcia statutu stowarzyszenia pn. Sieradzkie Stowarzyszenie Ludzi z Pasją STATUT SIERADZKIEGO STOWARZYSZENIA LUDZI Z PASJĄ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU RADCÓW PRAWNYCH I JEGO ORGANÓW

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU RADCÓW PRAWNYCH I JEGO ORGANÓW Załącznik do Uchwały nr 404/VII/2009 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 17 listopada 2009 r. REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU RADCÓW PRAWNYCH I JEGO ORGANÓW Rozdział I Przepisy ogólne 1 1.

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej

STATUT Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej STATUT Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Niniejszy statut jest statutem stowarzyszenia gmin założonego dnia 15 marca 1995 roku przez następujących członków- założycieli-gminy:

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA. 4x4 ZACHODNIOPOMORSKIE ROZDZIAŁ I. Postanowienia Ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA. 4x4 ZACHODNIOPOMORSKIE ROZDZIAŁ I. Postanowienia Ogólne Załącznik do uchwały nr 1/2014 Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia 4x4 ZACHODNIOPOMORSKIE z dnia 23.02.2014 roku STATUT STOWARZYSZENIA 4x4 ZACHODNIOPOMORSKIE ROZDZIAŁ I Postanowienia Ogólne 1

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE ARCHITEKTÓW POLSKICH (SARP) REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNYCH

STOWARZYSZENIE ARCHITEKTÓW POLSKICH (SARP) REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNYCH Załącznik nr 3 do Uchwały nr 1 Walnego Zjazdu Delegatów z dnia 12 grudnia 2015 r. (SARP) REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNYCH Warszawa, 12.12.2015 r. 2 Spis zawartości: str. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Rozdział

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA KLASY LASER

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA KLASY LASER STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA KLASY LASER Polskie Stowarzyszenie Klasy LASER ul. Piłsudskiego 16, Józefów ROZDZIAŁ I Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny 1 1. Stowarzyszenie nosi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁANIA RADY RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W GRZEGORZEWIE

REGULAMIN DZIAŁANIA RADY RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W GRZEGORZEWIE REGULAMIN DZIAŁANIA RADY RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W GRZEGORZEWIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Rady Rodziców został opracowany na podstawie ustawy o systemie oświaty art. 53 i 54 ustawy

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Zarządu Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych W dniu 24.05.2005 r.

Protokół z posiedzenia Zarządu Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych W dniu 24.05.2005 r. Protokół z posiedzenia Zarządu Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych W dniu 24.05.2005 r. W dniu 24.05.2005 r. w siedzibie Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Bardziej szczegółowo