POLSKA. Informacja. do Raportu Okresowego Komisji Europejskiej z postępów Polski na drodze do członkostwa w UE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POLSKA. Informacja. do Raportu Okresowego Komisji Europejskiej z postępów Polski na drodze do członkostwa w UE 2000-2001"

Transkrypt

1 POLSKA Informacja do Raportu Okresowego Komisji Europejskiej z postępów Polski na drodze do członkostwa w UE Dokument przyjęty przez Komitet Integracji Europejskiej 27 czerwca 2001 r.

2 SPIS TREŚCI WSTĘP DZIAŁANIA HORYZONTALNE WSPIERAJĄCE PROCES DOCHODZENIA POLSKI DO CZŁONKOSTWA W UE FUNKCJONOWANIE ORGANÓW STOWARZYSZENIA STAN PROCESU NEGOCJACJI AKCESYJNYCH POSTĘP W DOSTOSOWANIU PRAWA POLSKIEGO DO ACQUIS COMMUNAUTAIRE WSPARCIE PROCESÓW DOSTOSOWAWCZYCH Z FUNDUSZY UE WSPÓŁPRACA POLSKIEJ ADMINISTRACJI Z BIUREM WYMIANY INFORMACJI O POMOCY TECHNICZNEJ TAIEX STAN PRAC W ZAKRESIE TŁUMACZENIA WSPÓLNOTOWEGO DOROBKU PRAWNEGO POLITYKA INFORMACYJNA I SZKOLENIE KADR ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W POLSCE W ZAKRESIE PROBLEMATYKI EUROPEJSKIEJ OCENA STOPNIA WYPEŁNIENIA KOPENHASKICH KRYTERIÓW CZŁONKOSTWA POLSKI W UE POLITYCZNE KRYTERIA CZŁONKOSTWA DEMOKRACJA I PRAWORZĄDNOŚĆ OCHRONA PRAW CZŁOWIEKA I MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH RÓWNY DOSTĘP DO SŁUŻBY CYWILNEJ EKONOMICZNE KRYTERIA CZŁONKOSTWA ROZWÓJ SYTUACJI GOSPODARCZEJ W POLSCE ISTNIENIE FUNKCJONUJĄCEJ GOSPODARKI RYNKOWEJ ZDOLNOŚĆ DO SPROSTANIA PRESJI KONKURENCYJNEJ I SIŁOM RYNKOWYM W UNII EUROPEJSKIEJ SWOBODNY PRZEPŁYW TOWARÓW SWOBODNY PRZEPŁYW OSÓB SWOBODA ŚWIADCZENIA USŁUG SWOBODNY PRZEPŁYW KAPITAŁU PRAWO SPÓŁEK PRAWO SPÓŁEK SENSU STRICTO OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ OCHRONA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ POLITYKA KONKURENCJI ROLNICTWO POLITYKA STRUKTURALNA I ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH WETERYNARIA RYNEK NASION I SPRAWY FITOSANITARNE EKOLOGICZNE ASPEKTY ROLNICTWA ORAZ ROZWÓJ EKOLOGICZNEJ PRODUKCJI ROLNEJ ZORGANIZOWANIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA I KONTROLI (IACS) ZORGANIZOWANIE ZUNIFIKOWANEGO SYSTEMU RACHUNKOWOŚCI GOSPODARSTW ROLNYCH REORGANIZACJA SYSTEMU KRAJOWEJ ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ W KIERUNKU STWORZENIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (ZSRIR)

3 7.8. RYNEK ZBÓŻ I SKROBI RYNEK MLEKA I PRODUKTÓW MLECZARSKICH RYNEK MIĘSA RYNKI: OWOCÓW I WARZYW, CHMIELU, TYTONIU, SUSZU PASZOWEGO RYNEK CUKRU RYNEK PASZ RYNEK WINA I ALKOHOLE RYBOŁÓWSTWO POLITYKA TRANSPORTOWA PODATKI UNIA GOSPODARCZA I WALUTOWA STATYSTYKA POLITYKA SPOŁECZNA I ZATRUDNIENIE REALIZACJA NARODOWEJ STRATEGII WZROSTU ZATRUDNIENIA I ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH W LATACH PRAWO PRACY RÓWNE TRAKTOWANIE KOBIET I MĘŻCZYZN DOSTOSOWANIE OCHRONY ZDROWIA PUBLICZNEGO DO STANDARDÓW UNII EUROPEJSKIEJ BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY ENERGIA POLITYKA PRZEMYSŁOWA MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA NAUKA I BADANIA EDUKACJA, KSZTAŁCENIE I MŁODZIEŻ TELEKOMUNIKACJA I TECHNOLOGIE INFORMACYJNE KULTURA I POLITYKA AUDIOWIZUALNA KULTURA POLITYKA AUDIOWIZUALNA POLITYKA REGIONALNA I KOORDYNACJA INSTRUMENTÓW STRUKTURALNYCH ŚRODOWISKO POLSKA POLITYKA EKOLOGICZNA PAŃSTWA JAKOŚĆ WÓD GOSPODARKA ODPADAMI JAKOŚĆ POWIETRZA NATURA OCHRONA GATUNKÓW DZIKIEJ FAUNY I FLORY ORGANIZMY MODYFIKOWANE GENETYCZNIE LEŚNY MATERIAŁ ROZMNOŻENIOWY HAŁAS OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOSTĘP SPOŁECZEŃSTWA DO INFORMACJI O ŚRODOWISKU MONITORING ŚRODOWISKA NATURALNEGO WZMOCNIENIE ADMINISTRACYJNE I INSTYTUCJONALNE ZINTEGROWANE ZAPOBIEGANIE I OGRANICZANIE ZANIECZYSZCZEŃ BEZPIECZEŃSTWO JĄDROWE I OCHRONA PRZED PROMIENIOWANIEM OCHRONA KONSUMENTÓW I ZDROWIA WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI I SPRAWY WEWNĘTRZNE WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI SPRAWY WEWNĘTRZNE OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH UNIA CELNA STOSUNKI ZEWNĘTRZNE WSPÓLNA POLITYKA ZAGRANICZNA I BEZPIECZEŃSTWA KONTROLA FINANSOWA FINANSE I BUDŻET ANEKS STATYSTYCZNY

4

5 WSTĘP Od przyjęcia Raportu Okresowego 2000, w wyniku intensywnych prac polskiego rządu we współpracy z Parlamentem, uzyskano duży postęp w realizacji ambitnego programu, którego celem nadrzędnym jest osiągnięcie przez Polskę gotowości do członkostwa w Unii Europejskiej do końca grudnia 2002 roku. Szczególna uwaga została zwrócona na dostosowanie polskiego prawa do prawa wspólnotowego (transpozycja i implementacja) oraz na wzmocnienie zdolności administracji do stosowana jego przepisów W celu intensyfikacji prac dostosowawczych związanych z harmonizacją prawa wprowadzono zmiany w jej dotychczasowym systemie. W oparciu o Narodowy Program Przygotowania do Członkostwa w UE oraz stanowiska negocjacyjne Polski, przygotowany został harmonogram prac nad ustawami dostosowawczymi, w którym założono wewnętrzne przyśpieszenie prac legislacyjnych. Wprowadzony został przez Rząd mechanizm ścisłego monitorowania prac legislacyjnych i systematycznej oceny przez Komitet Integracji Europejskiej postępu prac dostosowawczych w dziedzinach o kluczowym znaczeniu dla procesu integracji. Intensywnie pracował też Parlament, w tym przede wszystkim sejmowa nadzwyczajna Komisja Prawa Europejskiego oraz senacka Komisja Legislacji Europejskiej. W wyniku prac Rządu i Parlamentu od lipca 2000 r. do 1 czerwca 2001 r. przyjęta została znacząca liczba ustaw dostosowawczych. Rząd w tym okresie przyjął 103 projekty ustaw, natomiast Parlament uchwalił 53 ustawy. Należy podkreślić, że pomimo zbliżającego się terminu wyborów parlamentarnych, zarówno Rząd, jak i Parlament kontynuować będą prace związane z wdrażaniem dorobku prawnego Wspólnot do systemu prawa polskiego. W 2000 r. wzrost gospodarczy w Polsce utrzymał się na tym samym poziomie, co w 1999 r. i wyniósł 4,1%. Czynnikiem dynamizującym wzrost gospodarczy w 2000 r. był eksport (szczególnie w II połowie roku). Według danych statystyki płatniczej dynamika eksportu i importu w 2000 r. wyniosła odpowiednio 7,2% i 1,7%. Korzystna różnica między dynamiką eksportu i importu przyczyniła się do zmniejszenia deficytu obrotów bieżących bilansu płatniczego w relacji do PKB (z 7,5% w 1999 r. do 6,3% w 2000 r. ). W 2001 r. obserwuje się kontynuację tej tendencji. W 2000 r. Unia Europejska utrzymała swoją pozycję lidera w obrotach handlowych Polski, osiągając 70% udział w polskim eksporcie (61,2% udział w imporcie). Eksport do państw UE był większy w 2000 r. o 14,5%, podczas gdy import o 0,4%. W 2000 r. odnotowano zahamowanie niekorzystnej tendencji do powiększania się rozmiarów deficytu handlowego na niekorzyść Polski występującej od momentu rozpoczęcia wzajemnej liberalizacji handlu przewidzianej Układem Europejskim. Deficyt obrotów bieżących jest finansowany napływem kapitału zagranicznego, głównie w postaci bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ), który wynikał zarówno z przeprowadzonych procesów prywatyzacyjnych, jak również z postrzegania Polski przez zagranicznych inwestorów i firmy ratingowe jako rynku stabilnego o niskim poziomie ryzyka inwestycyjnego. W 2000 r. w porównaniu z 1999 r. odnotowano pozytywne tendencje w zakresie wydajności pracy w przemyśle, której dynamika wyniosła 14,3% (dla porównania w 1999 r. 9,2%). Kształtowanie się wydajności pracy było determinowane z jednej strony korzystnymi zmianami w zakresie organizacji procesu produkcyjnego, a z drugiej, zwolnieniami z pracy, wywołanymi procesami restrukturyzacyjnymi i prywatyzacyjnymi w gospodarce. Od stycznia do kwietnia 2001 r. wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) wyniósł 6,8% i należy oczekiwać, że w 2001 r. cel inflacyjny założony przez Radę Polityki Pieniężnej w granicach 6-8% zostanie zrealizowany. Czynnikiem stymulującym proces dezinflacyjny 5

6 będzie restrykcyjna polityka pieniężna oraz działania restrukturyzacyjne, których efektem będzie dalsze ograniczanie kosztów funkcjonowania podmiotów gospodarczych oraz wzrost wydajności pracy przy spadającej materiałochłonności i energochłonności procesów produkcyjnych. Niekorzystnym zjawiskiem jest natomiast pogorszenie się sytuacji na rynku pracy w 2000 r. i na początku 2001 r. Stopa bezrobocia na koniec 2000 r. wyniosła 15% podczas gdy na koniec 1999 r. - 13,1%. Pierwsze miesiące 2001 r. nie przyniosły zasadniczej poprawy w tym względzie. Niekorzystną cechą jest wysokie bezrobocie (ok. 30%) wśród młodzieży (18-24 lata). Oczekuje się, że podpisany w styczniu 2001 r. przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Komisarza ds. Zatrudnienia i Spraw Socjalnych dokument Wspólna Ocena Założeń Polskiej Polityki Zatrudnienia pozwoli wypracować działania aktywizujące rynek pracy. Niezbędnym warunkiem akcesji Polski do Unii Europejskiej jest skuteczna polityka informowania społeczeństwa o procesie integracji z UE. Dlatego kontynuowana była realizacja Programu Informowania Społeczeństwa. Jego celem jest uzyskanie świadomego poparcia większości polskiej społeczności dla członkostwa Polski w Unii Europejskiej oraz podniesienie poziomu wiedzy o działaniach Rządu na rzecz integracji Polski z UE oraz o jej skutkach dla obywateli. Elementem realizacji PIS jest powołanie i rozwój sieci Regionalnych Centrów Informacji Europejskiej (obecnie 32 ośrodki), których zadaniem jest prowadzenie otwartego dla mieszkańców regionu punktu informacyjnego oraz realizacja i koordynacja działań wynikających z PIS we współpracy i na rzecz środowiska lokalnego. W celu uzyskania wzrostu poparcia opinii publicznej państw członkowskich dla idei rozszerzenia realizowany jest przyjęty w czerwcu 2000 r. przez Rząd Program ramowy promocji zagranicznej procesu akcesji Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej, który ma przyczynić się do poprawy poparcia opinii społecznej państw członkowskich Unii dla idei rozszerzenia UE. Dokonany postęp od września 2000 r. do czerwca 2001 r. pozwolił na większe zaawansowanie rokowań akcesyjnych i tymczasowe zamknięcie negocjacji w 5 obszarach: swobodny przepływ usług, kultura i polityka audiowizualna unia celna, swobodny przepływ towarów, polityka społeczna i zatrudnienie, co daje w sumie 16 zamkniętych obszarów. Rząd dokłada wysiłków, aby przyspieszyć prace dostosowawcze w celu finalizowania negocjacji w pozostałych obszarach. W niniejszej Informacji polski Rząd prezentuje dokonania w ujęciu dostosowań ściśle wiążących się z wymogami acquis communautaire, jak również przedsięwzięcia, które nie są bezpośrednio związane z prawem wspólnotowym, ale wspierają jego wdrożenie i egzekwowanie, a także upowszechniają informacje o zachodzących zmianach w społeczeństwie. 6

7 1. DZIAŁANIA HORYZONTALNE WSPIERAJĄCE PROCES DOCHODZENIA POLSKI DO CZŁONKOSTWA W UE 1.1. FUNKCJONOWANIE ORGANÓW STOWARZYSZENIA Podobnie jak w 1999 r., stosunki dwustronne RP-UE w 2000 i 2001 r. toczyły się na dwóch równoległych płaszczyznach, tj. w ramach negocjacji akcesyjnych i w ramach procesu stowarzyszenia. W toku prac Rady Stowarzyszenia, Komitetu Stowarzyszenia i podkomitetów podobnie jak w roku poprzednim - omawiane były zarówno kwestie zawiązane z bieżącą realizacją postanowień Układu Europejskiego, jak i postępy w procesie dostosowawczym. Od zakończenia prac nad Raportem Okresowym 2000, do końca czerwca 2001 r. odbyło się siedem posiedzeń podkomitetów, jedno posiedzenie Komitetu Stowarzyszenia i jedno posiedzenie Rady Stowarzyszenia. Rada Stowarzyszenia Rada Stowarzyszenia, której posiedzenie odbyło się 10 października 2000 r. potwierdziła wypełnienie przez Polskę tzw. kopenhaskich kryteriów członkostwa i poprawę sytuacji makro-ekonomicznej Polski. Z zadowoleniem przyjęto także ambitny program legislacyjny uzgodniony przez Rząd i Parlament. W trakcie obrad dokonano ogólnego przeglądu realizacji przez obie strony postanowień Układu Europejskiego, odnotowując dobry stan dwustronnej współpracy handlowej i przypomniano wdrażanie przez Polskę postanowień Protokołu ws. Europejskiego Porozumienia o Ocenie Zgodności. Potwierdzono wyniki rozmów zakończonych na szczeblu technicznym w sprawie liberalizacji handlu artykułami rolnymi oraz rozpoczęcie rozmów na temat liberalizacji handlu produktami rybołówstwa. Obie strony wyraziły satysfakcję z powodu rozszerzania się form współpracy wykraczających poza postanowienia Układu Europejskiego i propozycję utworzenia Wspólnego Komitetu Konsultacyjnego RP - Komitet Regionów UE. Dyskutując sprawy międzynarodowe, będące przedmiotem wspólnego zainteresowania, Rada Stowarzyszenia wyraziła uznanie dla wysiłków Polski dla wzmacniania współpracy regionalnej, m.in. w ramach Grupy Wyszehradzkiej i Inicjatywy Środkowo-Europejskiej. Podkomitety W dniach lutego 2001 r. odbyło się posiedzenie Podkomitetu ds. Ekonomicznych i Finansowych, podczas którego Polska i Unia Europejska przedstawiły informacje na temat aktualnej sytuacji makroekonomicznej (wraz z elementami prognozy na rok 2002). Polska przedstawiła ponadto informację na temat założeń budżetu państwa na 2001 r., z uwzględnieniem kwestii związanych z tzw. II filarem systemu emerytalnego. Omówiony został także stan reform strukturalnych (rozwój rynku pracy, prywatyzacja, restrukturyzacja przemysłu, bezpośrednie inwestycje zagraniczne). Przedstawiony został też przez Polskę postęp w pracach dostosowawczych (legislacyjnych i instytucjonalnych). 9 marca 2001 r. kwestie związane z handlem i rozwojem przemysłu omawiane były przez Podkomitet ds. Handlu, Przemysłu i Wyrobów EWWS. Najważniejszym z omawianych zagadnień była restrukturyzacja polskiego przemysłu hutnictwa żelaza i stali. Polska przedstawiła ogólną informację na temat zaawansowania prac nad programem restrukturyzacji. Polska zobowiązała się do przedstawienia Komisji Europejskiej projektu programu do konsultacji w kwietniu 2001 r. i zadanie to wykonała. Obie strony ustaliły, że dalsze prace będą się odbywać w ramach reaktywowanej Grupy Kontaktowej ds. Węgla i Stali. Ponadto przedyskutowane zostały kwestie wspólnotowych procedur antydumpingowych wobec towarów pochodzących z Polski. Delegacja polska przedstawiła stanowisko wskazujące, iż artykuł 33 Układu Europejskiego pozwala na preferencyjne 7

8 traktowanie Polski w tym zakresie. Przedmiotem prac Podkomitetu były także problemy związane z sytuacją w polskim przemyśle samochodowym oraz rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw delegacja polska wskazała na konsekwentną realizację 3-letniego programu wspierania małych i średnich przedsiębiorstw, wdrażanie w życie protokołu ws. Europejskiego Porozumienia o Ocenie Zgodności oraz podkreśliła swą gotowość rozpoczęcia negocjacji PECA. Ponadto Polska przedstawiła informację o postępach we wdrażaniu acquis - zwłaszcza w obszarze handlu, polityki przemysłowej i pomocy państwa. Przygotowania Polski do uczestnictwa w rynku wewnętrznym UE były przedmiotem prac Podkomitetu ds. Rynku Wewnętrznego w dniach marca 2001 r. W czasie dyskusji omówiono kwestie związane z przygotowaniami Polski do włączenia się do jednolitego rynku UE. Odnosząc się do dostosowań związanych z certyfikacją, oceną zgodności, normalizacją i przepisami technicznymi, Polska przedstawiła informację na temat aktualnego stanu transpozycji dyrektyw starego i nowego podejścia oraz stanu i planów wdrażania norm europejskich (przewiduje się zniesienie norm do obowiązkowego stosowania do połowy 2002 roku). Szczególną uwagę poświęcono kwestiom z dostosowań w zakresie konkurencji i pomocy państwa. Delegacja polska przypomniała, że 1 kwietnia 2001 roku weszła w życie nowa ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów, harmonizująca polskie przepisy z prawem konkurencji WE. Natomiast 1 stycznia 2001 r. weszła w życie ustawa z 30 czerwca 2000 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców oraz ustawa o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych oraz o zmianie niektórych ustaw. Ponadto Polska poinformowała o stanie dostosowań w obszarze własności intelektualnej i przemysłowej, zamówień publicznych, prawa spółek, ochrony danych, kwalifikacji zawodowych, usług finansowych, usług pocztowych, ochrony konsumenta, bezpieczeństwa żywności, i in. Podczas Podkomitetu omówiono także wybrane kwestie dwustronne, związane z realizacją Układu Europejskiego. 23 marca 2001 r. na swym pierwszym posiedzeniu zebrał się Podkomitet ds. Innowacyjności, podczas którego Polska przedstawiła informacje na temat stanu dostosowań prawnych, administracyjnych i instytucjonalnych w sektorze łączności i technologii informacyjnych, a także w polityce audiowizualnej. Delegacja wspólnotowa zapoznała się z informacją w sprawie polskiej polityki edukacyjnej i naukowo-badawczej. Omówiony został też udział Polski w programach wspólnotowych: V Program Ramowy, Socrates, Leonardo da Vinci oraz Młodzież. W dniach marca 2001 r. obradował Podkomitet ds. Rolnictwa i Rybołówstwa. Podczas posiedzenia omówiono zarówno kwestie związane z dostosowaniami strukturalnymi polskiego rolnictwa, jak i postęp w dostosowaniach legislacyjnych. Polska przedstawiła informacje dotyczące aktualnej sytuacji w rolnictwie, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju ekonomicznego w rolnictwie i przemyśle rolnym, informacje o aktualnym postępie w zakresie polityki rolnej i rozwoju wsi, a także rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. Strona wspólnotowa zapoznała się z informacjami na temat postępu w implementacji prawa wspólnotowego (realizacja Narodowego Programu Przygotowań do Członkostwa), a także przygotowań do wprowadzenia w Polsce Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Kontroli (IACS). Przedmiotem prac Podkomitetu był także postęp dostosowawczy w zakresie rybołówstwa. Obie strony z zadowoleniem odnotowały zakończenie rozmów na temat liberalizacji handlu produktami rybołówstwa. Omówiono też niektóre problemy związane z bieżącą współpracą RP-UE w zakresie handlu rolnego. Na pierwszym posiedzeniu zebrał się Podkomitet ds. Rozwoju Regionalnego, Zatrudnienia i Polityki Społecznej, który obradował w dniach 5-6 kwietnia 2001 roku. Polska przedstawiła 8

9 informację na temat stanu realizacji priorytetów NPPC w zakresie zatrudnienia i polityki społecznej, prawa pracy, z uwzględnieniem kwestii równego traktowania kobiet i mężczyzn i niedyskryminacji. Delegacja wspólnotowa zapoznała się z informacją o stanie reformy systemu ubezpieczeń społecznych oraz działaniach podejmowanych przez Polskę w związku z przygotowaniami do koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Zaprezentowano także informacje na temat współpracy z partnerami społecznymi. Ważnym punktem obrad były sprawy związane z bezpieczeństwem i higieną pracy. W trakcie dyskusji na temat polityki regionalnej i spójności, Polska przedstawiła informacje na temat prawnych i instytucjonalnych rozwiązań przyjętych w związku z kształtowaniem polityki rozwoju regionalnego oraz przygotowaniem projektu Narodowego Planu Rozwoju do roku Omówiono też zasady współpracy administracji centralnej z władzami regionalnymi w zakresie rozwoju regionalnego i zasady jego wsparcia finansowego. Komitet Stowarzyszenia Dziewiąte posiedzenie Komitetu Stowarzyszenia odbyło się 21 maja 2001 r. w Warszawie. Dyskutowano kwestie związane z realizacją postępu dostosowawczego osiągniętego przez Polskę w okresie od poprzedniego posiedzenia (w tym implementacją Partnerstwa dla Członkostwa i Narodowego Programu Przygotowania do Członkostwa w UE) oraz realizacją procesu stowarzyszenia w ramach Układu Europejskiego. Szczególną uwagę poświęcono podczas Komitetu Stowarzyszenia dyskusji na temat aktualizacji programu restrukturyzacji sektora stalowego, której założenia zostały przedstawione Komisji Europejskiej w końcu kwietnia 2001 r. Obie strony uzgodniły, że rozmowy na ww. temat kontynuowane będą w czerwcu 2001 r. w ramach Grupy Kontaktowej ds. Stali i Węgla. Omówiono także kwestie stosowania przez Polskę polityki konkurencji. W tym kontekście Komitet Stowarzyszenia z zadowoleniem odnotował informację na temat przyjęcia aktów wykonawczych do ustawy o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców, o przyjęciu przez Radę Stowarzyszenia decyzji w sprawie przedłużenia 5-letniego okresu stosowania pomocy państwa oraz w sprawie spodziewanego szybkiego przyjęcia decyzji dotyczącej zasad stosowania pomocy publicznej. Dużo uwagi poświęcono problematyce rolnictwa, zarówno w kontekście przygotowań do członkostwa, jak i w odniesieniu do bieżącej współpracy handlowej. Polska przedstawiła informację na temat założeń opracowywanej obecnie strategii bezpieczeństwa żywności. Obie delegacje przedstawiły swe stanowiska na temat aktualnej sytuacji związanej z chorobą BSE oraz zakwalifikowania Polski do tzw. trzeciej grupy zagrożenia chorobą BSE. Polska przedstawiła informację na temat stanu przygotowań i planów legislacyjnych m.in. w odniesieniu do oceny zgodności i przepisów technicznych, własności intelektualnej, prawa spółek, zamówień publicznych, przepływu kapitału, wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, rybołówstwa, transportu, ochrony środowiska, polityki regionalnej i energetyki. Omówiono także rozwój handlu dwustronnego RP-UE. Komitet Stowarzyszenia potwierdził dalszy rozwój współpracy między Polską i UE w obszarach nie objętych bezpośrednio postanowieniami Układu Europejskiego. Z zadowoleniem odnotowano finalizowanie procedury przyjęcia decyzji przez Radę Stowarzyszenia w sprawie utworzenia Wspólnego Komitetu Konsultacyjnego RP - Komitet Regionów. Strony odniosły się też w czasie posiedzenia do niektórych aspektów realizacji Układu Europejskiego, m.in. prawa do samozatrudnienia obywateli Polski w krajach członkowskich i niektórych kwestii związanych z dostępem do rynku w Polsce. W czasie dyskusji obie strony z zadowoleniem odnotowały fakt, iż wkrótce można oczekiwać zakończenia procedur przygotowawczych do podpisania Protokołu Adaptacyjnego do Układu Europejskiego, 9

10 parafowanego w 1997 roku. Przedmiotem prac Komitetu Stowarzyszenia były także horyzontalne aspekty przygotowań do członkostwa wsparcie finansowe UE dla Polski (Phare, SAPARD, ISPA), wdrażanie NPPC i Strategii przedakcesyjnej UE STAN PROCESU NEGOCJACJI AKCESYJNYCH Struktura negocjacji akcesyjnych w Polsce Od początku procesu negocjacji akcesyjnych, tj. od marca 1998 r., w Polsce funkcjonuje następująca struktura negocjacji: Kierownictwo Polityczne Negocjacji sprawuje Prezes Rady Ministrów. Premier w porozumieniu z Ministrem Spraw Zagranicznych, Pełnomocnikiem Rządu ds. Negocjacji o Członkostwo RP w UE oraz Sekretarzem Komitetu Integracji Europejskiej podejmuje kierunkowe decyzje związane z procesem negocjacji. Rada Ministrów zatwierdza stanowiska negocjacyjne przygotowywane przez Zespół Negocjacyjny i rozpatrzone przez Komitet Integracji Europejskiej. Opracowaniem i realizacją strategii negocjacyjnej, w tym wypracowaniem stanowisk negocjacyjnych oraz innych niezbędnych dokumentów zajmuje się Zespół Negocjacyjny pod kierunkiem Pełnomocnika Rządu ds. Negocjacji o Członkostwo RP z UE, który pełni funkcję Przewodniczącego Zespołu. W skład Zespołu wchodzi 19 członków w randze sekretarzy i podsekretarzy stanu z kluczowych resortów. Są oni imiennie powoływani na członków Zespołu Negocjacyjnego przez Prezesa Rady Ministrów. Zespół Negocjacyjny zbiera się regularnie, co najmniej raz w tygodniu. Stanowisko Pełnomocnika Rządu ds. Negocjacji o Członkostwo RP w UE piastuje Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Do zadań Pełnomocnika należy przygotowanie koncepcji oraz koordynowanie przebiegu procesu negocjacyjnego. Wydatki Pełnomocnika pokrywane są z budżetu państwa w częściach właściwych dla Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej. Pełnomocnikowi podlegają dwa departamenty: Departament Integracji i Negocjacji z UE w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Departament Obsługi Negocjacji w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej Konsultacje z opozycją oraz z partnerami społecznymi Zespół Negocjacyjny, wypracowując stanowiska negocjacyjne, konsultował się niejednokrotnie z opozycją, z przedstawicielami Prezydenta RP, z partnerami społecznymi, (w tym m.in. z przedstawicielami pracodawców i związków zawodowych jako przykład może służyć spotkanie Pełnomocnika Rządu w marcu 2001 r. z przedstawicielami organizacji pracodawców na temat najważniejszych problemów dotyczących negocjacji). Konsultacje polityczne poprzedziły opracowanie stanowiska negocjacyjnego w obszarze rolnictwo. W 2001 r. konsultacje z opozycją miały miejsce przy okazji wypracowywania modyfikacji stanowisk negocjacyjnych, które zostały przyjęte przez Rząd od lutego do maja 2001 r. Przewodniczący Zespołu, jak też jego poszczególni członkowie, spotykają się regularnie z partnerami społecznymi w celu omówienia konkretnych problemów. W maju 2001 r. odbyły się spotkania z udziałem zainteresowanych partnerów społecznych w odniesieniu do obszarów negocjacyjnych Prawo spółek oraz Swobodny przepływ towarów. Ponadto prowadzone są konsultacje z zainteresowanymi środowiskami branżowymi. Dotyczą one takich kwestii jak: jakość paliw, substancje zubażające warstwę ozonową, odzyskiwanie odpadów z opakowań, normy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz podatek akcyzowy na wyroby tytoniowe. W czerwcu 2001 r. trwały szerokie konsultacje z opozycją oraz partnerami społecznymi w sprawie polskiego stanowiska w obszarze Swobodny przepływ osób oraz Swobodny przepływ kapitału. 10

11 Stan negocjacji akcesyjnych Stan negocjacji akcesyjnych z Polską (na dzień 30 czerwca 2001 r.) wyglądał następująco: 16 obszarów zamkniętych oraz 13 obszarów otwartych. Podczas prezydencji francuskiej (II semestr 2000 r.) oraz prezydencji szwedzkiej (I semestr 2001 r.) zamknięto negocjacje w następujących obszarach: Swobodny przepływ usług Negocjacje tymczasowo zamknięto 14 listopada 2000 r., podczas Konferencji Akcesyjnej na szczeblu Deputies. UE zaakceptowała wszystkie wnioski o okresy przejściowe, o jakie w tym obszarze ubiegała się Polska, tzn. wniosek o 5-letni okres przejściowy do 31 grudnia 2007 r. w odniesieniu do kwestii minimalnego poziomu funduszy własnych banków spółdzielczych, wniosek o wyłączenie spod działania wspólnotowych dyrektyw bankowych następujących polskich instytucji: Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo Kredytowych i Banku Gospodarstwa Krajowego (wniosek o roczny okres przejściowy do 31 grudnia 2003 r. w odniesieniu do art. 2 Dyrektywy Rady 89/299/WE w kwestii pomniejszania funduszy własnych o wartości niematerialne i prawne instytucji kredytowych oraz wniosek o 5-letni okres przejściowy do 31 grudnia 2007 r. w odniesieniu do Dyrektywy 97/9/WE dotyczącej tworzenia i funkcjonowania systemów chroniących interesy inwestorów w kwestii poziomu gwarantowania określonego w art. 4 wspomnianej Dyrektywy). Kultura i polityka audiowizualna Tymczasowe zamknięcie negocjacji miało miejsce podczas Konferencji Akcesyjnej na szczeblu ministerialnym 4 grudnia 2000 r. Polska nie wystąpiła z wnioskami o okresy przejściowe w tym obszarze. Swobodny przepływ towarów Podczas Konferencji Akcesyjnej na szczeblu Deputies 14 listopada 2000 r. odnotowano postęp w tym obszarze, wskazując w szczególności na znaczenie przyjęcia ustaw o krajowym systemie oceny zgodności oraz o bezpieczeństwie produktów. Tymczasowe zamknięcie obszaru nastąpiło 29 marca 2001 r. Polska nie występiła z wnioskami o okresy przejściowe. Unia celna Tymczasowe zamknięcie negocjacji nastąpiło podczas Konferencji Akcesyjnej na szczeblu Deputies 29 marca 2001 r. Polska nie wystąpiła o okresy przejściowe. Polityka społeczna i zatrudnienie Polska przedstawiła zmodyfikowane stanowisko negocjacyjne w tym obszarze w lutym 2001 r. polegające na wycofaniu się z wniosku o okres przejściowy w sprawie Dyrektywy 89/656/EWG w odniesieniu do indywidualnych środków ochrony pracowników oraz rezygnacji z zastrzeżenia w sprawie ewentualnego wniosku o okres przejściowy w sprawie Dyrektywy 90/679/EWG, dotyczącej narażenia na czynniki biologiczne w miejscu pracy. Tymczasowe zamknięcie obszaru nastąpiło podczas Konferencji Akcesyjnej na szczeblu Deputies 1 czerwca 2001 r. UE zaakceptowała wniosek o 3-letni okres przejściowy do 31 grudnia 2005 r. w sprawie Dyrektywy 89/655/EWG dotyczącej sprzętu roboczego w miejscu pracy. Ponadto kontynuowano negocjacje w następujących obszarach: rybołówstwo, podatki, polityka transportowa, polityka konkurencji, środowisko, polityka regionalna i koordynacja instrumentów strukturalnych oraz swobodny przepływ osób. Od lutego do maja 2001 r. Polska dokonała modyfikacji stanowisk negocjacyjnych w obszarze: polityka społeczna i zatrudnienie, ochrona środowiska, energia, podatki oraz polityka transportowa. Modyfikacje poległy na rezygnacji z części wniosków o okresy 11

12 przejściowe, o które Polska pierwotnie wystąpiła w tych obszarach. Ponadto w znacznej liczbie obszarów Polska przekazała UE dodatkowe informacje pisemne Działania promocyjne w ramach programu Zrozumieć negocjacje Rząd RP będąc przekonany o tym, iż warunkiem sukcesu negocjacji akcesyjnych jest trwałe poparcie społeczne dla procesu integracji z UE przykłada ogromną wagę do współpracy ze środowiskami reprezentującymi różnorodne grupy społeczne i opiniotwórcze w kraju, w tym w szczególności: z przedstawicielami władz samorządowych, administracji centralnej i terytorialnej, partnerów społecznych, organizacji branżowych i zawodowych, wszystkich innych organizacji pozarządowych, środowisk szkolnych i akademickich, a także z przedstawicielami organizacji wyznaniowych i mediów. Współpraca ta ma swój instytucjonalny charakter w postaci opracowanego przez Zespół Pełnomocnika Rządu ds. Negocjacji o Członkostwo RP w UE programu pt. Zrozumieć negocjacje. Program ten został przygotowany w celu zagwarantowania przejrzystości i otwartości procesu negocjacyjnego. Jego podstawowym zamierzeniem jest prezentowanie polskiemu społeczeństwu aktualnych informacji na temat zasad, struktury i przebiegu negocjacji akcesyjnych oraz inicjowanie dialogu społecznego na temat szans i wyzwań związanych z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Od 1998 r. w ramach Programu realizowane są następujące zadania o charakterze informacyjno-edukacyjnym: konferencje regionalne odbiorcy: lokalne władze samorządowe, partnerzy społeczni, środowiska szkolne i akademickie, media, przedstawiciele Kościoła Katolickiego; konferencje dotyczące obszarów negocjacyjnych odbiorcy: parlamentarzyści, regionalne władze samorządowe, partnerzy społeczni oraz media tematyczne; konferencje środowiskowe odbiorcy: przedstawiciele wyodrębnionych grup środowiskowych (dziennikarze, nauczyciele, urzędnicy, młodzież szkolna i studencka, środowiska katolickie, przedsiębiorcy); seminaria dotyczące obszarów negocjacyjnych odbiorcy: dziennikarze; działalność wydawnicza odbiorcy: parlamentarzyści, administracja centralna i terytorialna, regionalne i lokalne władze samorządowe, partnerzy społeczni, środowiska szkolne i akademickie, media, przedstawiciele Kościoła Katolickiego; do czerwca 2001 r. wydano 15 publikacji. strona internetowa Głównego Negocjatora zagraniczne wyjazdy studyjne odbiorcy: dziennikarze POSTĘP W DOSTOSOWANIU PRAWA POLSKIEGO DO ACQUIS COMMUNAUTAIRE W okresie sprawozdawczym w celu intensyfikacji prac dostosowawczych związanych z harmonizacją prawa wprowadzono zmiany w jej dotychczasowym systemie. W oparciu o NPPC oraz stanowiska negocjacyjne Polski przygotowany został harmonogram prac nad ustawami dostosowawczymi, w którym w odniesieniu do szczególnie ważnych ustaw dostosowujących polskie prawo do ustawodawstwa wspólnotowego wskazano terminy zakładające wewnętrzne przyśpieszenie prac. Wprowadzony został przez rząd mechanizm ścisłego monitorowania prac legislacyjnych, który polegał na ocenie przez Komitet Integracji Europejskiej postępu prac dostosowawczych w dziedzinach o kluczowym znaczeniu dla procesu integracji oraz regularnym informowaniu Rady Ministrów przez Sekretarza Komitetu Integracji Europejskiej o postępie prac legislacyjnych związanych z dostosowaniem prawa polskiego do prawa wspólnotowego. 12

13 Równocześnie podjęta została inicjatywa zmierzająca do nadania odpowiedniej rangi i jeszcze większego tempa procesowi stanowienia prawa transponującego prawo wspólnotowe w Parlamencie. Powołana została w Sejmie 13 lipca 2000 r., nadzwyczajna Komisja Prawa Europejskiego oraz jej odpowiednik w Senacie - Komisja Legislacji Europejskiej. Zgodnie z przyjętym założeniem, Komisje są właściwe dla rozpatrywania projektów ustaw dostosowujących polskie prawo do prawa wspólnotowego, czyli tzw. ustaw dostosowawczych. Powołanie wyżej wymienionych Komisji przyczyniło się do przyśpieszenia prac legislacyjnych w Parlamencie. Zasadność formuły Komisji, jako forum skupiającego posłów reprezentujących wszystkie opcje polityczne w Parlamencie, którzy w pracach nad projektami ustaw kierować powinni się koniecznością uzyskania pełnej zgodności polskich przepisów z przepisami wspólnotowymi, została w pełni potwierdzona przez rezultaty prac Komisji. W wyniku prac Rządu i Parlamentu w okresie od lipca 2000 r. do 1 czerwca 2001 r. przyjęta została następująca liczba ustaw dostosowawczych: projekty ustaw przyjęte przez Rząd, - 53 projekty ustaw przyjęte przez Parlament. Parlament przyjął m.in. tak istotne z punktu widzenia przygotowania Polski do członkostwa w Unii Europejskiej ustawy jak: - Ustawę o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych, ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, ustawy Ordynacja podatkowa, ustawy o finansach publicznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych w związku z dostosowaniem do prawa Unii Europejskiej, - Ustawę o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym, ustawy o wyższych szkołach zawodowych, ustawy o transporcie kolejowym i ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych i ustawy o działach administracji rządowej - w związku z dostosowaniem do prawa Unii Europejskiej, - Ustawę o kosmetykach, - Ustawę o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia, - Ustawę o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach kontraktów eksportowych, - Ustawę o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych, - Ustawę o postępowaniu z substancjami zubożającymi warstwę ozonową, - Ustawę o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych, - Ustawę o ochronie konkurencji i konsumentów, - Ustawę - Prawo o miarach. Rząd przekazał do Sejmu projekt ustawy ozmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterenaryjnych, ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterenaryjnej, ustawy o o organizacji i hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich. W najbliższym czasie przyjęty zostanie także projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt gospodarskich. W najbliższym czasie przyjęty zostanie także projekt ustawy o ochronie zwierząt. Obecnie Komisja Prawa Europejskiego prowadzi prace nad następującymi projektami ustaw: - ustawy o leśnym materiale rozmnożeniowym, - ustawy o transporcie drogowym, - ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych, - ustawy o rybołóstwie, 13

14 - ustawy o produktach biobójczych, - ustawy Prawo farmaceutyczne, - ustawy o wyrobach medycznych, - ustawy o Urzędzie Rejestracji Wyrobów Medycznych, Produktów Leczniczych i Biobójczych, - ustawy o materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością, - ustawy o krajowym systemie ewidencji gospodarstw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz o zmianie niektórych ustaw, - ustawy o ostateczności rozrachunku w systemach płatniczych i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami, - ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich oraz obrocie tymi towarami, - ustawy o towarach paczkowanych, - ustawy o czasie pracy kierowców, - ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane, - ustawy o leśnym materiale rozmnożeniowym, - ustawy o transporcie drogowym, - ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych, - ustawy o rybołówstwie, - ustawy o produktach biobójczych, - ustawy Prawo farmaceutyczne, - ustawy o wyrobach medycznych, - ustawy o Urzędzie Rejestracji Wyrobów Medycznych, Produktów Leczniczych i Biobójczych, - ustawy o materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością, - ustawy o krajowym systemie ewidencji gospodarstw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz o zmianie niektórych ustaw, - ustawy o ostateczności rozrachunku w systemach płatniczych i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami, - ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych i zakażeń, - ustawy o zamówieniach publicznych, - ustawy o organizmach zmodyfikowanych genetycznie, - ustawy o kredycie konsumenckim oraz o zmianie niektórych ustaw, - ustawy o zmianie ustawy Prawo bankowe. Uchwalenie powyższych ustaw planowane jest do końca kadencji Parlamentu. Ponadto, Rząd opracował harmonogram przyjmowania aktów wykonawczych do ustaw dostosowujących polskie prawo do prawa wspólnotowego, których przyjęcie stanowić będzie o pełnym wdrożeniu acquis communautaire, szczególnie w przypadku kiedy ustawa ma charakter ramowy. Tryb przygotowywania i konsultowania aktów wykonawczych przez Rząd będzie taki sam, jak w przypadku przygotowywania projektów ustaw, co zapewni pełną merytoryczną kontrolę treści projektowanych aktów z prawem wspólnotowym a jednocześnie przestrzeganie założonych terminów. Realizacja celów zawartych we wspólnotowych aktach prawnych i poszczególnych dziedzinach polityki wspólnotowej, do których polskie prawo jest dostosowywane nie jest możliwa bez wzmocnienia zdolności administracji do stosowana jego przepisów. Dlatego proponowane w poszczególnych ustawach rozwiązania instytucjonalne są poddawane wnikliwej ocenie zmierzającej do przyjmowania jedynie takich propozycji, które są najbardziej skuteczne, a jednocześnie spełniają kryteria efektywności ekonomicznej. Należy podkreślić, że pomimo zbliżającego się terminu wyborów parlamentarnych, zarówno Rząd, jak i Parlament kontynuować będą prace związane z wdrażaniem dorobku prawnego Wspólnot do systemu prawa polskiego. Rząd przygotuje oraz przyjmie wszystkie 14

15 przewidziane projekty ustaw i, jak wskazano wyżej, prowadzić będzie prace nad projektami aktów wykonawczych. Do końca lipca 2001 r. Rada Ministrów planuje przyjęcie dalszych 13 projektów ustaw oraz dwóch dalszych do końca kadencji Rządu WSPARCIE PROCESÓW DOSTOSOWAWCZYCH Z FUNDUSZY UE Przygotowanie struktur instytucjonalnych i mechanizmów wykorzystania środków Phare Zgodnie z Nową Orientacją Phare (obowiązującą od 1998 r.) utrzymany został w 2000 r. kierunkowy podział programu: 30% jego rocznej alokacji jest przeznaczone na projekty wspierające rozwój instytucjonalny, zaś 70% na projekty typu inwestycyjnego. Pozostały również w mocy zasady funkcjonowania programu Phare przyjęte w 1998 r. oraz ustanowione w 1999 r. struktury organizacyjne. Zgodnie z zasadami Nowej Orientacji Phare, w II połowie 2000 r. rozpoczął prace Wspólny Komitet Monitorujący (WKM) oraz Sektorowe Podkomitety Monitorujące. Sektorowe Podkomitety Monitorujące Phare, zwoływane co pół roku, dokonują okresowej oceny realizacji programów i projektów. W posiedzeniach Podkomitetów uczestniczą wszystkie strony zainteresowane wdrażaniem programu Phare: Pełnomocnicy Projektów, Narodowy Koordynator Pomocy, Pełnomocnik Rządu ds. Obsługi Środków Finansowych Pochodzących z UE, Jednostki Wdrażające oraz służby Komisji. Przyjęto, że będzie działać 7 Podkomitetów Sektorowych, obejmujących następujące obszary wsparcia Phare: 1. Administracja publiczna, nauka, edukacja, 2. Programy regionalne i współpracy przygranicznej, 3. Transport, 4. Rolnictwo, 5. Ochrona Środowiska, 6. Rynek Wewnętrzny, 7. Sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne. Ciałem nadrzędnym w stosunku do Sektorowych Podkomitetów Monitorujących jest Wspólny Komitet Monitorujący Phare. Celem prac Komitetu jest ocena programów i projektów Phare pod kątem osiągania założonych celów oraz ich zgodności z priorytetami Partnerstwa do Członkostwa i NPPC. W skład Wspólnego Komitetu Monitorującego Phare wchodzą: Narodowy Koordynator Pomocy, Pełnomocnik Rządu ds. Obsługi Środków Finansowych Pochodzących z UE oraz służby Komisji Europejskiej. Tegoroczne posiedzenie WKM odbyło się r., natomiast ostatnia sesja Sektorowych Podkomitetów Monitorujących miała miejsce w dniach r. Do połowy czerwca 2001 r. odbyły się 2 posiedzenia WKM i Sektorowych Podkomitetów Monitorujących Program Phare 2000 Zgodnie z deklaracją Komisji Europejskiej, narodowa alokacja Phare dla Polski w 2000 r. miała osiągnąć wartość 398 mln EUR (w tym 55 mln EUR na programy współpracy przygranicznej). Ostatecznie negocjacje strony polskiej z Komisją Europejską przyniosły efekt w postaci podpisanych w grudniu 2000 r. następujących Memorandów Finansowych: 1. Krajowy Program Operacyjny Phare cz.1 183,00 mln EUR 2. Krajowy Program Operacyjny Phare cz.2 130,00 mln EUR 3. Program Współpracy Przygranicznej Polska - Niemcy 44,00 mln EUR 4. Program Współpracy Przygranicznej Polska - Czechy 5,00 mln EUR 5. Program Współpracy Przygranicznej Polska Słowacja 4,00 mln EUR 6. Program Współpracy Przygranicznej Polska Region Morza Bałtyckiego 1,00 mln EUR 15

16 7. Program Współpracy Przygranicznej Polska Region Morza Bałtyckiego- Modernizacja oczyszczalni ścieków w Krynicy Morskiej 2,00 mln EUR 8. ACCESS Specjalny program dla wzmocnienia Społeczeństwa Obywatelskiego 5,85 mln EUR 9. Udział Polski w V Programie Ramowym oraz w programach Leonardo da Vinci II, Socrates II, Młodzież 30,43 mln EUR 10. Projekty infrastrukturalne na granicę wschodnią 40,70 mln EUR 11. Udział Polski w programach wspólnotowych w 2001r. 37,47 mln EUR 12. Udział Polski w programach SAVE II i SME 0,92 mln EUR Łączna wartość pomocy przeznaczonej do dyspozycji Polski w ramach programu Phare, wyniosła w 2000 r. ponad 484 mln EUR. Beneficjentami części programu Phare 2000 Spójność Społeczno-Gospodarcza jest 5 województw, które zostały zidentyfikowane we Wstępnym Narodowym Planie Rozwoju, jako województwa, których wskaźniki makroekonomiczne są znacznie niższe niż średnia krajowa lub w których występują znaczące problemy strukturalne. Są to następujące województwa: warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie, śląskie. Program Rozwoju Instytucjonalnego Phare 2000 obejmuje 37 projektów o łącznej wartości 76,68 mln EUR, z których 33 będą realizowane poprzez 44 umowy twinningowe. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem umów bliźniaczych. Do końca maja br. do zatwierdzenia przez Komitet Sterujący w Brukseli przesłano trzy projekty porozumień bliźniaczych. W czerwcu i lipcu 2001 r. planowane jest ukończenie prac nad dwudziestoma umowami twinningowymi, tak aby realizacja projektów mogła rozpocząć się we wrześniu br. Program Phare 2000 przewiduje kontynuację działań realizowanych poprzez Phare 99 m. in. w takich dziedzinach jak: tworzenie systemu katastralnego, kontrola finansowa, podatki, certyfikacja, cła, telekomunikacja, zarządzanie granicą wschodnią, kontrola weterynaryjna i fitosanitarna i inne. W ramach projektów przewidziano zakupy inwestycyjne opiewające na kwotę ok. 92,62 mln EUR. Swobodny przepływ towarów Instytucja realizująca: Ministerstwo Gospodarki Projekt: Certyfikacja Faza II Kraj wiodący: Francja Prawo spółek Instytucja realizująca: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Projekt: Prawo własności intelektualnej i przemysłowej Kraj wiodący: Hiszpania Rolnictwo Instytucja realizująca: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Projekt: Rozwój instytucjonalny na obszarach wiejskich Kraj wiodący: Francja Partner: Niemcy Projekt: Wzmocnienie zdolności instytucjonalnej do wdrażania programów rolno środowiskowych i zalesieniowych w rolnictwie. Kraj wiodący: Niemcy Partner: Włochy Projekt: Opracowanie i wdrożenie systemu wcześniejszych emerytur/rent strukturalnych w rolnictwie. 16

17 Kraj wiodący: Francja Partner: Niemcy Projekt: Kontrola weterynaryjna na przyszłych zewnętrznych granicach UE faza II Kraj wiodący: Niemcy Partner: Francja Projekt: Wzmocnienie inwestycyjne oraz instytucjonalne administracji fitosanitarnej Kraj wiodący: Holandia Projekt: Wzmocnienie urzędowej kontroli jakości handlowej żywności Kraj wiodący: Finlandia Projekt: Organizacje wspólnego rynku WPR Kraj wiodący: 1.Francja, 2. Holandia (2 umowy twinningowe) Projekt: Dalsze przygotowanie do wdrażania wybranych mechanizmów WPR Kraj wiodący: Włochy Partner: Niemcy Rybołówstwo Instytucja realizująca: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Projekt: Dostosowanie struktur administracji rybackiej do mechanizmów WPR Kraj wiodący: Niemcy Partner: Wielka Brytania, Szwecja Polityka transportowa Instytucja realizująca: Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej Projekt: Administracja transportowa oraz prawo UE Kraj wiodący: Wielka Brytania Partnerzy: Hiszpania Podatki Instytucja realizująca: Ministerstwo Finansów Projekt: Administracja podatkowa. Kraj wiodący: Wielka Brytania Partnerzy: Szwecja Unia gospodarcza i walutowa Instytucja realizująca: Narodowy Bank Polski Projekt: Narodowy Bank Polski Kraj wiodący: Francja Partnerzy: Włochy Statystyka Instytucja realizująca: Główny Urzad Statystyczny Projekt: Statystyka regionalna Kraj wiodący: Francja Polityka społeczna i zatrudnienie Instytucja realizująca: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Projekt: Dialog społeczny Kraj wiodący: Dania Projekt: Krajowy system szkolenia zawodowego Kraj wiodący: Francja 17

18 Małe i średnie przedsiębiorstwa Instytucja realizująca: Ministerstwo Gospodarki Projekt: Rozwój Małych i Średnich przedsiębiorstw Kraj wiodący: Francja Partnerzy: Włochy Telekomunikacja i technologie informacyjne Instytucja realizująca: Urząd Regulacji Telekomunikacji Projekt: Usługi powszechne w telekomunikacji Kraj wiodący: wybór partnera przewidziano w późniejszym terminie. Polityka regionalna i koordynacja instrumentów strukturalnych Instytucja realizująca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Projekt: Wzmocnienie administracji polityki regionalnej (11 umów twinningowych na poziomie regionalnym) Kraj wiodący: Wielka Brytania, Hiszpania, Niemcy, Francja Środowisko Instytucja realizująca: Ministerstwo Środowiska Projekt: Wzmocnienie oceny oddziaływania inwestycji na środowisko Kraj wiodący: Niemcy Projekt: Systemy oceny jakości powietrza Kraj wiodący: Niemcy Projekt: Zintegrowane zapobiega-nie zanieczyszczeniom i kontrola stanu środowiska na poziomie regionalnym i lokalnym Kraj wiodący: Hiszpania Ochrona konsumentów i zdrowia Instytucja realizująca: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Projekt: Polityka konkurencji i ochrona konsumentów Kraj wiodący: Francja Partnerzy: Finlandia Wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne Instytucja realizująca: Ministerstwo Sprawiedliwości Projekt: Zintegrowany system katastralny Kraj wiodący: Niemcy Partnerzy: Francja Instytucja realizująca: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Projekt: Twinning na rzecz polityki wizowej i granicznej Kraj wiodący: Niemcy Partnerzy: Dania Projekt: Twinning dla służb policyjnych Kraj wiodący: Niemcy Partnerzy: Włochy Unia celna Instytucja realizująca: Główny Urząd Ceł Projekt: Cła Kraj wiodący: Wielka Brytania Partnerzy: Dania 18

19 Kontrola finansowa Instytucja realizująca: Ministerstwo Finansów Projekt: Wewnętrzna kontrola finansowa na poziomie regionalnym Kraj wiodący: Francja Finanse i budżet Instytucja realizująca: Ministerstwo Finansów Projekt: Finanse publiczne Kraj wiodący: Finlandia Inne kwestie dostosowawcze Instytucja realizująca: Kancelaria Sejmu RP Projekt: Parlamentarne procedury legislacyjne Kraj wiodący: Francja Partnerzy: Hiszpania Instytucja realizująca: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej Projekt: Wzmocnienie implementacji prawa wspólnotowego na poziomie regionalnym Kraj wiodący: Dania Program Phare lipca 2000 r. Polska przystąpiła do programowania Phare Decyzją Komitetu Integracji Europejskiej przyjęto Tabelę Programowania, która stała się podstawą do przygotowania przez poszczególne instytucje administracji centralnej wstępnych fiszek projektów. Rząd RP zaproponował objęcie pomocą w 2001 r. w części Phare dotyczącej spójności społeczno-ekonomicznej ośmiu województw: śląskiego, łódzkiego, podlaskiego, warmińsko- mazurskiego, podkarpackiego, lubelskiego, świętokrzyskiego i kujawskopomorskiego. Jednocześnie pomoc w zakresie komponentów dotyczących wzrostu działalności sektora produkcyjnego (małe i średnie przedsiębiorstwa) oraz wzmocnienia potencjału ludzkiego otrzymają wszystkie województwa. Od października 2000 r. do kwietnia 2001 trwały negocjacje z przedstawicielami Komisji Europejskiej dotyczące powyższych projektów. Wstępnie uzgodniono, że wartość projektów przewidywanych do realizacji w ramach budżetu Phare 2001 wyniesie ok. 452 mln EUR. W wytycznych do Phare 2001 wprowadzono nowy instrument wpierający rozwój instytucjonalny tzw. twinning light. Projekty twinning light będą dotyczyć wdrażania i stosowania niewielkiego zakresu acquis communautaire, w związku z czym nie będzie wymagany udział Doradcy Przedakcesyjnego. W ramach twinning light przewiduje się pomoc ad hoc ekspertów z administracji publicznej krajów członkowskich. Obszar acquis powinien być wąsko sprecyzowany, a pomoc eksperta wysoce specjalistyczna. W ramach Programu Rozwoju Instytucjonalnego planowana jest realizacja 41 projektów, z których 23 poprzez współpracę bliźniaczą Przygotowanie struktur instytucjonalnych i mechanizmów wykorzystania środków z programu SAPARD Oczekiwany od 1998 r. przedakcesyjny program rozwoju obszarów wiejskich SAPARD stanowić będzie instrument inwestycyjnego wsparcia dostosowań polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich do wymagań integracji z UE. Zgodnie z przyjętymi kryteriami (znaczenie gospodarki rolnej, PKB per capita, obszar i ludność). Polsce przypadła kwota 168,68 mln EUR rocznie (wg cen 1999 r.). Kwota ta została następnie zrewaloryzowana i wynosi obecnie 171,6 mln EUR. Środki SAPARD powiększone będą o środki budżetowe na 19

20 współfinansowanie projektów rozwoju obszarów wiejskich. W ustawie budżetowej na 2001 r. przewidziano funusze na ten cel w wysokości ok. 387 mln PLN. Dokument SAPARD Program operacyjny dla Polski, po wprowadzeniu postulowanych przez Komisję Europejską zmian, został ostatecznie przyjęty 13 września 2000 r. na posiedzeniu Komitetu STAR złożonego z przedstawicieli państw członkowskich, co zostało następnie potwierdzone przez Komisję Europejską Decyzją z 18 października 2000 r. W Programie Operacyjnym SAPARD zostały szczegółowo opisane zasady i kryteria przyznawania środków. W dokumencie wyróżniono: - Oś priorytetową I Poprawa efektywności sektora rolno spożywczego, - Oś priorytetową II Poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej i tworzenie miejsc pracy, - Oś komplementarną Rozwój kapitału ludzkiego. W 2000 r. kontynuowano, zapoczątkowane w 1999 r., przygotowania do uruchomienia programu SAPARD. W Rozporządzeniu Komisji Europejskiej 2222/2000 z 7 lipca 2000 r. określiło szczegółowe zasady finansowe programu, co stworzyło warunki do przyśpieszenia procesu przygotowania agencji SAPARD do akredytacji. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa została decyzją Premiera RP wyznaczona jako agencja płatnicza i główna instytucja wdrożeniowa dla programu SAPARD. Minister Finansów został wskazany jako odpowiedzialny za przeprowadzenie dwustopniowej kontroli przedakredytacyjnej oraz pełnienie funkcji jednostki akredytującej. W pierwszym etapie oceniono stan przygotowania Agencji SAPARD i zweryfikowano wyniki samooceny Agencji w zakresie zdolności do spełniania kryteriów akredytacyjnych. Drugi etap, zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej, ma być ostatecznym audytem przedakredytacyjnym, przeprowadzonym przez niezależną firmę audytorską. Po wstępnej ocenie audytora i jego raporcie przedstawionym w grudniu 2000 r. instytucje zaangażowane w realizację SAPARD (ARiMR wraz z jednostkami delegowaymi, MRiRW, MF) dokonały uzupełnienia procedur zgodnie z kryteriami akredytacyjnymi r. przesłano do Komisji Europejskiej raport audytora. Zatwierdzenia akredytacji przez Komisję Europejską należy oczekiwać dopiero po około 4 miesiącach od przedstawienia raportu przez Polskę, tj. prawdopodobnie w październiku 2001 r. Dokonano także niezbędnych zmian prawnych przygotowujących warunki do realizacji programu. Na poziomie regionalnym implementacją SAPARD zajmować się będą powołane specjalnie w tym celu we wszystkich województwach regionalne oddziały Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 20 grudnia 2000 r. został nadany statut (ARiMR), a zarządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 12 grudnia 2000 r. powołano Krajowy Komitet Sterujący do Spraw Programu SAPARD. Dokonano także stosownej nowelizacji Rozporządzenia Rady Ministrów z 16 czerwca 1998 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Rządu do Spraw Obsługi Środków Finansowych Pochodzących z Unii Europejskiej. Ponadto 20 grudnia 2000 r. podpisano trójstronne porozumienie dotyczące zasad realizacji programu pomiędzy Ministerstwem Finansów, Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Równolegle trwały konsultacje i negocjacje z Komisją Europejską, dotyczące wieloletniej umowy finansowej SAPARD oraz rocznej umowy finansowej na 2000 r. Ostatecznie treść tych umów została uzgodniona w grudniu 2000 r., a 29 marca 2001 r. podpisano roczną umowę finansową, określającą maksymalne zobowiązanie finansowe WE na rok 2000 oraz ważność tego zobowiązania. Wkład finansowy Wspólnoty został określony na EUR, natomiast okres zobowiązania wyznaczono do 31 grudnia 2002 r. Rada Ministrów uchwałą z 20 grudnia 2000 r. upoważniła Sekretarza Komitetu Integracji Europejskiej Jacka Saryusz-Wolskiego do podpisania wieloletniej umowy finansowej, co nastąpiło 25 stycznia 20

Polska w Onii Europejskiej

Polska w Onii Europejskiej A/452928 Polska w Onii Europejskiej - wybrane polityki sektorowe Wydawnictwo SGGW Warszawa 2004 Spis treści Wstęp 9 1. CHARAKTERYSTYKA PORÓWNAWCZA GOSPODAREK POLSKI I UNII EUROPEJSKIEJ 11 1.1. Dynamika

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 16 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 16 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Na podstawie art. 14 ust.

Bardziej szczegółowo

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH L 290/18 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.10.2012 AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH DECYZJA RADY STOWARZYSZENIA UE-LIBAN NR 2/2012 z dnia 17 września 2012 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich 2014-2020 Podstawy prawne art. 54 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK WNIOSKU DOTYCZĄCEGO DECYZJI RADY

ZAŁĄCZNIK WNIOSKU DOTYCZĄCEGO DECYZJI RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 29.7.2015 r. COM(2015) 368 final ANNEX 2 ZAŁĄCZNIK do WNIOSKU DOTYCZĄCEGO DECYZJI RADY w sprawie określenia stanowiska, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Ewa Cłapa www.ewaclapa.pl

Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Ewa Cłapa www.ewaclapa.pl Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Ewa Cłapa www.ewaclapa.pl październik 2011 Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Pomoc przedakcesyjna począwszy od roku 2000 przyznana

Bardziej szczegółowo

Szanowny Pan Kazimierz Czekaj Radny Województwa Małopolskiego

Szanowny Pan Kazimierz Czekaj Radny Województwa Małopolskiego Kraków, 22 lipca 2003 r. Nasz znak: OR VII.0036/2- /03 Szanowny Pan Kazimierz Czekaj Radny Województwa Małopolskiego W odpowiedzi na interpelację złożoną przez Pana podczas IX Sesji Sejmiku Województwa

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO FINANSÓW S P R A W O Z D A N I E

MINISTERSTWO FINANSÓW S P R A W O Z D A N I E MINISTERSTWO FINANSÓW Pełnomocnik Rządu do Spraw Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską S P R A W O Z D A N I E za okres od dnia 26 stycznia do dnia 31 marca 2009 r. z działalności Pełnomocnika

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 20. ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 20. ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY Ministra Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 20 ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego

Bardziej szczegółowo

Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa.

Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. 1. Zaznacz państwa członkowskie starej Unii Europejskiej, które nie wprowadziły dotąd

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 sierpnia 2015 r. Poz. 1128 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 12-13.02.2015 r.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 12-13.02.2015 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 12-13.02.2015 r. 1 Projekt PO RYBY 2014-2020 został opracowany w oparciu o: przepisy prawa UE: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia

Bardziej szczegółowo

Panie Marszałku, Wysoka Izbo,

Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Cieszę się, iż mogę poinformować Wysoką Izbę, a za pośrednictwem mediów również polskich rolników o realizacji programów skierowanych do polskiej wsi, a więc Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 sierpnia 2013 r. Poz. 927 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 kwietnia 2013 r.

Warszawa, dnia 13 sierpnia 2013 r. Poz. 927 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 kwietnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 sierpnia 2013 r. Poz. 927 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia. w sprawie danych niezbędnych do właściwego monitorowania realizacji i ewaluacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 47 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 9 września 2014 r. w sprawie powołania Pre-komitetu Monitorującego

ZARZĄDZENIE NR 47 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 9 września 2014 r. w sprawie powołania Pre-komitetu Monitorującego ZARZĄDZENIE NR 47 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 9 września 2014 r. w sprawie powołania Pre-komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa założenia do nowego okresu programowania.

Nowa perspektywa finansowa założenia do nowego okresu programowania. Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 założenia do nowego okresu programowania.. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podstawa prawna: - Pakiet

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa ARiMR w liczbach i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 Wykres 5.

Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa ARiMR w liczbach i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 Wykres 5. www.arimr.gov.pl Lipiec 2012 O ARiMR Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 1994 r. wspiera działania służące rozwojowi rolnictwa i obszarów wiejskich. Agencja zajmuje się wdrażaniem instrumentów

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Opracowanie projektu ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Wspólnot Europejskich przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej wynika z konieczności wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I R O Z W O J U 1) z dnia r.

M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I R O Z W O J U 1) z dnia r. Z A R ZĄDZENIE NR M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I R O Z W O J U 1) z dnia r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Na podstawie art. 14

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków

USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2008 r. Nr 237, poz. 1655. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

o współpracy rozwojowej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

o współpracy rozwojowej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o współpracy rozwojowej 1) Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 234, poz. 1386, z 2013 r. poz. 1283. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1.

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW KOMISJA EUROPEJSKA Strasburg, dnia 12.3.2013 COM(2013) 144 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Inicjatywa na rzecz

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 marca 2013 r. Poz. 370

Warszawa, dnia 19 marca 2013 r. Poz. 370 Warszawa, dnia 19 marca 2013 r. Poz. 370 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dopłatach do oprocentowania niektórych

Bardziej szczegółowo

z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 9 M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I R O Z W O J U 1) z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata SYSTEM WDRAŻANIA FUNDUSZY NA PRZYKŁADZIE KILKU PROGRAMÓW OPERACYJNYCH URZĄD MARSZAŁKOWSKI W ŁODZI DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Sposób i tryb prac nad projektem PO Infrastruktura i Środowisko Warszawa, 5 września 2006 r. Departament Koordynacji Programów

Bardziej szczegółowo

Jedną z kluczowych zasad funkcjonowania Unii Europejskiej jest przyjęcie przez państwa członkowskie UE zobowiązania do wykonywania i stosowania prawa

Jedną z kluczowych zasad funkcjonowania Unii Europejskiej jest przyjęcie przez państwa członkowskie UE zobowiązania do wykonywania i stosowania prawa Jedną z kluczowych zasad funkcjonowania Unii Europejskiej jest przyjęcie przez państwa członkowskie UE zobowiązania do wykonywania i stosowania prawa wspólnotowego. Zasada ta stanowi podstawę procesu integracji.

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy Wspólnotowe

Inicjatywy Wspólnotowe Inicjatywy Wspólnotowe INTERREG III Podstawowe informacje i dokumenty AUTOR: DOMINIKA RARÓG-OŚLIŹLOK 1.06.2004 Opracowano na podstawie informacji z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, MGPiPS oraz stron

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYGOTOWANIA PLANU ROZWOJU LOKALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA

ZASADY PRZYGOTOWANIA PLANU ROZWOJU LOKALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA ZASADY PRZYGOTOWANIA PLANU ROZWOJU LOKALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007-2013 Łódź, 18 grudnia 2013 roku. Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. STRUKTURA PLANU

Bardziej szczegółowo

Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Katowice, 2 grudzień 2004

Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Katowice, 2 grudzień 2004 KSZTAŁTOWANIE I REALIZACJA POLITYKI ENERGETYCZNEJ NA POZIOMIE WOJEWÓDZTWA STAN OBECNY, PRIORYTETY NA PRZYSZŁOŚĆ W KONTEKŚCIE PROWADZONEJ AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA. Wydział Programowania

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa. Sekretarza Stanu w MRiRW Kazimierza Plocke

Konferencja prasowa. Sekretarza Stanu w MRiRW Kazimierza Plocke Konferencja prasowa Sekretarza Stanu w MRiRW Kazimierza Plocke Oczekiwania rybactwa i wędkarstwa wobec nowej perspektywy finansowej Program Operacyjny Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 Warszawa, 23 lipca

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Poz. 1146 USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 2020 Art. 92.

Bardziej szczegółowo

Związek Pracodawców Polska Miedź integracja firm, wsparcie otoczenia, współpraca z samorządami

Związek Pracodawców Polska Miedź integracja firm, wsparcie otoczenia, współpraca z samorządami Michał Kuszyk Wiceprezes Związku Pracodawców Polska Miedź Związek Pracodawców Polska Miedź integracja firm, wsparcie otoczenia, współpraca z samorządami Czym jest Związek Pracodawców? Samorządną ORGANIZACJĄ

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami ze środków Unii Europejskiej

Możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami ze środków Unii Europejskiej Możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami ze środków Unii Europejskiej Aleksandra Malarz Z-ca Dyrektora Departament Integracji Europejskiej Ministerstwo Środowiska Katowice, 23 marca 2004

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji 2 Plan prezentacji 1. Kontekst transformacji niskoemisyjnej 2. Przykładowe wyzwania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 października 2013 r. Poz. 1213

Warszawa, dnia 14 października 2013 r. Poz. 1213 Warszawa, dnia 14 października 2013 r. Poz. 1213 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 grudnia 2015 r. Poz. 2012 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Podajemy treść tego rozporządzenia, zamieszczonego przez Urząd Zamówień Publicznych na swej stronie internetowej.

Podajemy treść tego rozporządzenia, zamieszczonego przez Urząd Zamówień Publicznych na swej stronie internetowej. Nowe obowiązki dla zamawiających będących centralnymi organami rządowymi, wynikające z rozporządz Rozporządzenie weszło w życie 4 marca br. Podajemy treść tego rozporządzenia, zamieszczonego przez Urząd

Bardziej szczegółowo

Stan prac nad przygotowaniem PROW 2014-2020

Stan prac nad przygotowaniem PROW 2014-2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stan prac nad przygotowaniem PROW 2014-2020 Kwiecień 2013 WARSZAWA 23 kwietnia 2013 r. Stan prac nad PROW 2014-2020 25 kwietnia 2012 r. przyjęcie przez Radę Ministrów

Bardziej szczegółowo

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 lipca 2015 r. Rozporządzenie. Rady Ministrów. z dnia 3 listopada 2009 r.

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 lipca 2015 r. Rozporządzenie. Rady Ministrów. z dnia 3 listopada 2009 r. Narodowy Komitet Koordynacyjny do spraw Euro, Rada Koordynacyjna oraz Międzyinstytucjonalne Zespoły Robocze do spraw Przygotowań do Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską OBWIESZCZENIE Prezesa Rady

Bardziej szczegółowo

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 1 22 grudnia 2014 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie, przyjęta przez Radę

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA Infrastruktura wiejska drogą do sukcesu gospodarczego regionów

KONFERENCJA Infrastruktura wiejska drogą do sukcesu gospodarczego regionów KONFERENCJA Infrastruktura wiejska drogą do sukcesu gospodarczego regionów Panel W zgodzie z naturą i kulturą czyli jak skutecznie wspierać rozwój infrastruktury na wsi? Warszawa, 28 października 2010

Bardziej szczegółowo

POLITYKA STRUKTURALNA UNII EUROPEJSKIEJ

POLITYKA STRUKTURALNA UNII EUROPEJSKIEJ BOGDAN EKSTOWICZ MAREK J. MALINOWSKI POLITYKA STRUKTURALNA UNII EUROPEJSKIEJ STYMULATOREM PROCESÓW MODERNIZACJI I ROZWOJU SPOŁECZNO-EKONOMICZNEGO POLSKI W LATACH 2007-2015 SPIS TREŚCI WSTĘP 7 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Międzyresortowy Zespół Koordynacyjny Narodowego Programu Zdrowia

Międzyresortowy Zespół Koordynacyjny Narodowego Programu Zdrowia Międzyresortowy Zespół Koordynacyjny Narodowego Programu Zdrowia Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 89 z dnia 10 października 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu Koordynacyjnego

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Poczta Polska jest państwowym przedsiębiorstwem użyteczności publicznej powołanym na mocy ustawy z dnia 30 lipca 1997 r. o państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej Poczta

Bardziej szczegółowo

Komitet Monitorujący Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020

Komitet Monitorujący Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Komitet Monitorujący Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Komitet Monitorujący Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Rola Komitetu: zapewnia właściwe wykorzystanie, efektywne wdrażanie

Bardziej szczegółowo

STATUT Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii w Łodzi, w Polsce pod auspicjami UNESCO

STATUT Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii w Łodzi, w Polsce pod auspicjami UNESCO STATUT Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii w Łodzi, w Polsce pod auspicjami UNESCO Artykuł 1 Status prawny i siedziba Centrum 1. Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii z siedziba w Łodzi,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 311 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 9 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 311 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 9 marca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 311 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 9 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia polskich regionów z procesu negocjacji programów operacyjnych finansowanych ze środków UE

Doświadczenia polskich regionów z procesu negocjacji programów operacyjnych finansowanych ze środków UE Doświadczenia polskich regionów z procesu negocjacji programów operacyjnych finansowanych ze środków UE Instytucja Koordynująca RPO Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Konferencja inaugurująca realizację

Bardziej szczegółowo

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach EFS 2014-2020. Warszawa 12.12.2014

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach EFS 2014-2020. Warszawa 12.12.2014 Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach EFS 2014-2020 Warszawa 12.12.2014 Fundusze Strukturalne 2014-2020 Polityki horyzontalne Rozporządzenie ogólne 2014-2020 zasadę równości szans płci i równości

Bardziej szczegółowo

Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instytucja Zarządzająca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Instytucja Certyfikująca Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Środowisko w polityce spójności Spotkanie plenarne uczestników sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju 8-9 grudnia 2011 r.

Środowisko w polityce spójności Spotkanie plenarne uczestników sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju 8-9 grudnia 2011 r. Środowisko w polityce spójności Spotkanie plenarne uczestników sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju 8-9 grudnia 2011 r. Agata Payne Dyrektoriat Środowisko Polityka spójności i ocen oddziaływania na

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny efektywności LGD oraz realizacji LSR:

Kryteria oceny efektywności LGD oraz realizacji LSR: Załącznik nr 1 Kryteria oceny efektywności LGD oraz realizacji LSR: 1) wysokość wnioskowanej pomocy finansowej w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21 ustawy, określona na podstawie wniosków

Bardziej szczegółowo

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki 476,46 mln euro (ok. 1,95 mld PLN ) z EFRR na rozwój gospodarczy regionu

Bardziej szczegółowo

Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU. www.asm-poland.com.pl

Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU. www.asm-poland.com.pl Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU www.asm-poland.com.pl Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego http://www.zporr.gov.pl/

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego http://www.zporr.gov.pl/ Oficjalne serwisy poświęcone funduszom pomocowym Fundusze strukturalne http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/ Fundusz Spójności http://www.funduszspojnosci.gov.pl/ Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego Ministerstwo wiodące i ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Plan działań informacyjno-promocyjnych w 2005 roku

Plan działań informacyjno-promocyjnych w 2005 roku Plan działań informacyjno-promocyjnych w 2005 roku Regionalnego Punktu Kontaktowego Województwa Opolskiego dla Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Czechy Polska Opracowała: Mira Kaliszczak

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA TRANSPOZYCJI AKTÓW PRAWNYCH UNII EUROPEJSKIEJ,

PROCEDURA TRANSPOZYCJI AKTÓW PRAWNYCH UNII EUROPEJSKIEJ, PROCEDURA TRANSPOZYCJI AKTÓW PRAWNYCH UNII EUROPEJSKIEJ, W TYM WYKONYWANIA ZOBOWIĄZAŃ LEGISLACYJNYCH WYNIKAJĄCYCH Z ORZECZEŃ TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ I POSTĘPOWAŃ KOMISJI EUROPEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Pierwsze posiedzenie Komitetu Sterującego do spraw EXPO 2022

Pierwsze posiedzenie Komitetu Sterującego do spraw EXPO 2022 Pierwsze posiedzenie Komitetu Sterującego do spraw EXPO 2022 Ubieganie się przez Rząd RP o przyznanie prawa do zorganizowania Międzynarodowej Wystawy EXPO w Łodzi w roku 2022 Łódź, 14 lipca 2015 roku Międzynarodowa

Bardziej szczegółowo

R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia 19 marca 2015 r.

R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia 19 marca 2015 r. RM-110-18-15 R O Z P O R ZĄDZENIE R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Wspierania Reform na Ukrainie Na podstawie art. 10 ust. 1 i 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny

Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny Co to jest Europejski Fundusz Społeczny? Europejski Fundusz Społeczny (EFS) jest jednym z funduszy, poprzez które Unia Europejska wspiera rozwój społeczno-gospodarczy wszystkich

Bardziej szczegółowo

Obywatelski Parlament Seniorów reprezentacja interesów osób starszych na poziomie krajowym i partner w kreowaniu polityki senioralnej

Obywatelski Parlament Seniorów reprezentacja interesów osób starszych na poziomie krajowym i partner w kreowaniu polityki senioralnej Obywatelski Parlament Seniorów reprezentacja interesów osób starszych na poziomie krajowym i partner w kreowaniu polityki senioralnej Michał Szczerba Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Spotkanie inauguracyjne

Bardziej szczegółowo

Arkadiusz Domagała. ntegracia. olski. z Unią Europejską

Arkadiusz Domagała. ntegracia. olski. z Unią Europejską studia europejskie podręcznik akademicki Arkadiusz Domagała ntegracia olski z Unią Europejską Spis treści Wstęp 11 Rozdział I Uwarunkowania i przesłanki integracji Polski ze Wspólnotami Europejskimi 13

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (druk nr 917)

do ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (druk nr 917) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (druk nr 917) USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. O

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2013 1

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017 Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Rada Statystyki, Główny Urząd Statystyczny

Bardziej szczegółowo

Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej. Fundusze unijne. a zróżnicowanie regionalne kraju. Warszawa, 27 marca 2008 r. 1

Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej. Fundusze unijne. a zróżnicowanie regionalne kraju. Warszawa, 27 marca 2008 r. 1 Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej Fundusze unijne a zróżnicowanie regionalne kraju Warszawa, 27 marca 2008 r. 1 Proces konwergencji w wybranych krajach UE (zmiany w stosunku do średniego PKB

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO OŚ PRIORYTETOWA 1.Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur PODDZIAŁANIE 1.2.1. Działalność B+R przedsiębiorstw Rodzaje projektów: Czynniki sukcesu: Poziom wsparcia: Terminy naboru: Alokacja środków: programie

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie podstawowe w sprawie Wspólnej Polityki Rybackiej po raz pierwszy zostaje włąw

Rozporządzenie podstawowe w sprawie Wspólnej Polityki Rybackiej po raz pierwszy zostaje włąw 1 Przyszła a polityka rybacka na lata 2014-2020 2020 będzie b realizowana między innymi w oparciu o trzy podstawowe dokumenty: Rozporządzenie podstawowe w sprawie Wspólnej Polityki Rybackiej po raz pierwszy

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata (RPO WiM )

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata (RPO WiM ) Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. (RPO WiM 2014-2020) Możliwości finansowania projektów w zakresie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Toruń, 17 marca

Bardziej szczegółowo

Informacja z przebiegu II posiedzenia Komitetu Audytu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

Informacja z przebiegu II posiedzenia Komitetu Audytu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Informacja z przebiegu II posiedzenia Komitetu Audytu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej W dniu 22 października 2010 r. odbyło się drugie posiedzenie Komitetu Audytu w Ministerstwie Pracy i Polityki

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE ZMIAN USTAW REGULUJĄCYCH SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIĄ

PROPOZYCJE ZMIAN USTAW REGULUJĄCYCH SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIĄ PROPOZYCJE ZMIAN USTAW REGULUJĄCYCH SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIĄ Sprzedaż bezpośrednia Sprzedaż bezpośrednia oraz sprzedaż marginalna lokalna i ograniczona -sprzedaż produktów rolniczych konsumentowi, z pominięciem

Bardziej szczegółowo

Polska na drodze do Unii Europejskiej stowarzyszenie i perspektywa członkostwa

Polska na drodze do Unii Europejskiej stowarzyszenie i perspektywa członkostwa Maciej J. Nowakowski Informacja nr 877 (IP-98M) Polska na drodze do Unii Europejskiej stowarzyszenie i perspektywa członkostwa Wprowadzenie Stosunki dyplomatyczne ze Wspólnotami Europejskimi nawiązał jeszcze

Bardziej szczegółowo

Porozumienie w sprawie Platformy współpracy w zakresie partnerstwa publicznoprywatnego

Porozumienie w sprawie Platformy współpracy w zakresie partnerstwa publicznoprywatnego Porozumienie w sprawie Platformy współpracy w zakresie partnerstwa publicznoprywatnego zawarte w dniu 26 stycznia 2011 roku pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego, a Ministrem Edukacji Narodowej, Ministrem

Bardziej szczegółowo

Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku :38:33

Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku :38:33 Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku 2015-10-21 14:38:33 2 Rumunia jest krajem o dynamicznie rozwijającej się gospodarce Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku. Rumunia jest dużym krajem o dynamicznie

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa funduszy unijnych na lata 2014-2020. Słubice, 23 listopada 2012 r.

Nowa perspektywa finansowa funduszy unijnych na lata 2014-2020. Słubice, 23 listopada 2012 r. Nowa perspektywa finansowa funduszy unijnych na lata 2014-2020 Słubice, 23 listopada 2012 r. Plan prezentacji dotychczasowa wiedza nt. programowania funduszy 2014-2020 w Polsce, 12 postulatów organizacji

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E. 1. Potrzeba i cel związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową międzynarodową

U Z A S A D N I E N I E. 1. Potrzeba i cel związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową międzynarodową U Z A S A D N I E N I E 1. Potrzeba i cel związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową międzynarodową W dniu 22 marca 1990 r. została zawarta Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów

Bardziej szczegółowo

Polityka spójności UE na lata 2014 2020

Polityka spójności UE na lata 2014 2020 UE na lata 2014 2020 Propozycje Komisji Europejskiej Unii Europejskiej Struktura prezentacji 1. Jakie konsekwencje będzie miała polityka spójności UE? 2. Dlaczego Komisja proponuje zmiany w latach 2014

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 72 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Mirosław Marek PARP, Prezes Zarządu Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Bardziej szczegółowo

Inwestycje środowiskowe w perspektywie 2014-2020 wybór obszarów finansowania

Inwestycje środowiskowe w perspektywie 2014-2020 wybór obszarów finansowania Inwestycje środowiskowe w perspektywie 2014-2020 wybór obszarów finansowania Pytanie: Jak wykorzystać praktyczną wiedzę z zakresu wydawania decyzji środowiskowych w celu prawidłowej identyfikacji obszarów

Bardziej szczegółowo

- 4 - UZASADNIENIE. zm.) ma na celu: l) dostosowanie przepisów tego rozporządzenia do przepisów rozporządzenia Komisji (WE)

- 4 - UZASADNIENIE. zm.) ma na celu: l) dostosowanie przepisów tego rozporządzenia do przepisów rozporządzenia Komisji (WE) - 4 - UZASADNIENIE Zmiana rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. Nr 22, poz. 121, z późn.

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawa w gospodarce (PPwG) Finanse publiczne

Podstawy prawa w gospodarce (PPwG) Finanse publiczne Podstawy prawa w gospodarce (PPwG) Finanse publiczne Przedmiot 1 2 3 4 5 Rola i ograniczenia kompetencji rządu Zasada wyłączności ustawy w ramach finansów publicznych Budżet (pojęcie, zawartość, odrębności

Bardziej szczegółowo

Polityka spójności 2007-2013

Polityka spójności 2007-2013 Regionalne Programy Operacyjne jako źródło finansowania centrów nauki i wystaw interaktywnych Agnieszka Dawydzik Departament Koordynacji Programów Regionalnych Konferencja INTERAKCJA-INTEGRACJA INTEGRACJA

Bardziej szczegółowo

Leszek Droździel, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Finansowanie inwestycji w przemyśle rolno spożywczym

Leszek Droździel, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Finansowanie inwestycji w przemyśle rolno spożywczym Leszek Droździel, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Finansowanie inwestycji w przemyśle rolno spożywczym Przemysł spożywczy jest jednym z ważniejszych działów gospodarki. Jego udział

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu Załącznik do Uchwały Nr 14/2015 Komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata 2014-2020 z dnia 18 sierpnia 2015 r.

Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu Załącznik do Uchwały Nr 14/2015 Komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata 2014-2020 z dnia 18 sierpnia 2015 r. Kryteria wyboru podmiotów ubiegających się o pomoc na wsparcie przygotowawcze w ramach osi priorytetowej 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

POMOC PUBLICZNA ogólne wytyczne dla Instytucji Pośredniczących

POMOC PUBLICZNA ogólne wytyczne dla Instytucji Pośredniczących POMOC PUBLICZNA ogólne wytyczne dla Instytucji Pośredniczących Zgodnie z art. 87 ust. 1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, wsparcie dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą podlega

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 379 USTAWA. z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw 1)

Dz.U. 2014 poz. 379 USTAWA. z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/19 Dz.U. 2014 poz. 379 USTAWA z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 6 grudnia

Bardziej szczegółowo

Liczba kontroli WIOŚ w 2010roku oraz podjęte działania

Liczba kontroli WIOŚ w 2010roku oraz podjęte działania Liczba kontroli WIOŚ w 200roku oraz podjęte działania 2000 0000 0230 8000 6000 4000 2000 0 2037 764 72 900 200 ilość podmiotów w ewidencji WIOŚ liczba kontroli zarządzenia kary pieniężne mandaty wnioski

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA GMIN ZACHODNIEGO MAZOWSZA

STATUT STOWARZYSZENIA GMIN ZACHODNIEGO MAZOWSZA STATUT STOWARZYSZENIA GMIN ZACHODNIEGO MAZOWSZA Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę STOWARZYSZENIE GMIN ZACHODNIEGO MAZOWSZA, zwane jest dalej Stowarzyszeniem. 2 Stowarzyszenie używa pieczęci

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 stycznia 2014 r. Poz. 138

Warszawa, dnia 29 stycznia 2014 r. Poz. 138 Warszawa, dnia 29 stycznia 2014 r. Poz. 138 OBWIESZCZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO z dnia 18 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI. z dnia r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI. z dnia r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 12.2.2015 r. C(2015) 903 final DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 12.2.2015 r. przyjmująca niektóre elementy programu operacyjnego "Regionalny Program Operacyjny Województwa

Bardziej szczegółowo

I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy

I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy PROGRAM BLOKU FINANSOWEGO* PIENIĄDZ ROBI PIENIĄDZ czyli rola i wsparcie instytucji finansowych w procesie wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne Konsultacje społeczne Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 10 maja 2011 r. Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Prezentacja drugiego celu operacyjnego: zwiększenie partycypacji społecznej

Bardziej szczegółowo

Podstawy i formy współpracy międzynarodowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. prof. dr hab. Bernadetta Nitschke Uniwersytet Zielonogórski

Podstawy i formy współpracy międzynarodowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. prof. dr hab. Bernadetta Nitschke Uniwersytet Zielonogórski Podstawy i formy współpracy międzynarodowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce prof. dr hab. Bernadetta Nitschke Uniwersytet Zielonogórski Skuteczny samorząd to coraz częściej samorząd, który

Bardziej szczegółowo