Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL"

Transkrypt

1 Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL poradnik Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości WYDANIE II

2 Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL) Priorytet 2 Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy Działanie 2.3 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki Schemat A : Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr Redakcja: Daria Sowińska-Milewska Mirosława Płyta Zespół autorski: Justyna Osuch Przemysław Pawlak Daria Sowińska-Milewska Sławomir Wysocki Treść publikacji została skonsultowana przez ekspertów PARP Aleksandra Berg-Koza Beata Cywińska Mariola Jechna Beata Lech Mirosława Płyta Wioletta Skrzypczyńska Aleksandra Sztetyłło Korekta wydania I: Jadwiga Popławska-Mszyca Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Poradnik opisuje stan prawny na 28 lutego 2007 r. Projekt graficzny okładki: Media-art Opracowanie graficzne: Tomasz Witczak

3 SPIS TREŚCI WSTĘP Sławomir Wysocki 1. Czym jest Działanie 2.3 schemat A?... 4 Część 1. Umowa o dofinansowanie, czyli zanim otworzymy szampana Justyna Osuch 1.1. Wzór umowy o dofinansowanie projektu Ochrona danych osobowych Wizualizacja projektu Dokumentacja w projekcie szkoleniowym Część 2: W trakcie realizacji projektu, czyli wszystko płynie Daria Sowińska-Milewska, Sławomir Wysocki 2.1. Zmiany w projekcie Wzór umowy wg Rozporządzenia MRR z dnia 21 czerwca 2006 r Część 3. Środki publiczne w projekcie, czyli nie moje i nie twoje, tylko wspólne Justyna Osuch, Przemysław Pawlak 3.1. Zamówienia publiczne Pomoc publiczna Część 4. Pieniądze w projekcie, czyli co zrobić, aby ich nie stracić Justyna Osuch, Przemysław Pawlak 4.1. Regulacje prawne dotyczące kwalifikowalności kosztów Kwalifikowalność kosztów w SPO RZL 2.3 schemat A Dokumentowanie wydatków Zasady opisywania dokumentów księgowych Obowiązek wydzielonego konta projektu Wniosek o płatność wprowadzenie Podstawowe zasady przygotowywania wniosku o płatność Przykłady wypełniania Wniosku o płatność Część 5. Monitorowanie i sprawozdawczość, czyli jak pokonać tor przeszkód Justyna Osuch, Sławomir Wysocki 5.1. Sprawozdania: terminy, procedury i zawartość System Informacji, Monitorowania i Kontroli Finansowej (SIMIK) Kontrola projektów Przykład sprawozdania z realizacji projektu Część 6. Droga do sukcesu, czyli ku pokrzepieniu serc Projektodawców Daria Sowińska-Milewska 6.1. Jak osiągnąć sukces? W trakcie realizacji projektu Słowniczek podstawowych pojęć Nota od Autorów... 40

4 WSTĘP O sile polskiej gospodarki w coraz większym stopniu decyduje i decydować będzie zdolność adaptacji potencjału kadrowego przedsiębiorstw do zmieniających się warunków gospodarczych. W celu zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw niezbędne jest zapewnienie wysoko wykwalifikowanych kadr, w tym kadr zarządzających, jak również promowanie współpracy przedsiębiorstw z sektorem nauki. Te dwa zdania to fragment opisu Działania 2.3 schemat A Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 1 (SPO RZL) zawierający w sobie cel ogólny i główne narzędzie służące jego realizacji szkolenia zmierzające do podniesienia kwalifikacji pracowników. Gdy wiosną i latem 2004 r. kończono prace nad dokumentami programowymi z zakresu rozwoju zasobów ludzkich, przedstawiciele branży szkoleniowej oraz pracownicy przedsiębiorstw bacznie obserwowali przygotowania do uruchomienia konkursów w ramach Działania 2.3 schemat A. Oczekiwaniom towarzyszył zarówno sceptycyzm (doświadczenia różnego typu programów finansowanych ze środków Phare i trudności z nimi związane, jak i optymizm (kwota 260 mln euro, która czeka na tych, którzy przygotują projekty i złożą wnioski). Dyskutowano o roli jaką to Działanie odegra we wsparciu przedsiębiorstw, a nade wszystko jak wpłynie na tzw. rynek szkoleniowy. Wszyscy autorzy Poradnika mieli możliwość od samego początku obserwować proces wdrażania Działania 2.3 A, jego kolejne rundy aplikacyjne (sami także z powodzeniem biorąc w nich udział). I tura konkursowa (wnioski składane do ) skończyła się powodzeniem tylko dla 7,6 % wnioskodawców. Na początku główne problemy miały charakter formalny (w I turze prawie 2/3 wniosków odrzucono na etapie formalnym). Później proces wzajemnej edukacji obu stron postępowania konkursowego (Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości PARP, Regionalne Instytucje Finansujące RIF 2 oraz wnioskodawców) pozwolił wielu podmiotom pokonać etap formalnej oceny, ale już z oceną merytoryczną było gorzej. Łącznie, w ośmiu turach konkursu na dofinasowanie projektu, odrzucono na etapie oceny 82 % złożonych wniosków. Do podpisania umów rekomendowano 740 projektów na łączną kwotę przeszło 920 mln zł, co na obecną chwilę wyczerpuje budżet schematu. Oznacza to, że nie brakuje dobrych pomysłów na wykorzystanie unijnych pieniędzy. Jednak dla wielu instytucji szkoleniowych, które otrzymały dotację na realizację projektów szkoleniowych trudności zaczęły się, gdy przystąpiły one do rozliczania poniesionych wydatków. Gdy już wydawało się, że powoli zaczynamy pokonywać główne przeszkody związane z umiejętnością aplikowania w ramach działania, wyrosła przed wszystkimi, a zwłaszcza zwycięzcami, nowa góra. Góra... rozliczeń i dokumentacji związanej z realizacją projektu dofinansowywanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL. Autorzy Poradnika postawili sobie za zadanie wskazanie szlaków, jakimi warto pójść, by zdobyć szczyt tej góry. Nie jest tak, że każdy projekt jaki jest i będzie realizowany w ramach Działania 2.3 A poprowadzony według wskazówek i reguł z tego Poradnika będzie mógł być zakończony trzecim korkiem szampana, czyli rozliczeniem z sukcesem otrzymanych środków EFS (po dwóch pierwszych korkach z okazji znalezienia się na liście zwycięzców i zrealizowaniu zaplanowanych działań). Ale wierzymy, że większość tak! Podczas opracowywania Poradnika przyjęto zasadę unikania w miarę możliwości powtarzania informacji powszechnie dostępnych w innych opracowaniach lub poprzez sieć internetową. Chcemy, aby nasz Podręcznik był jak najbardziej praktyczny, a informacje w nim zawarte były różne od już powszechnie dostępnych w innych opracowaniach. Z tego powodu przedstawione zostały np. przykłady wypełnionych formularzy, czy case study. Autorzy mają nadzieję, że zamieszczenie w jednym miejscu informacji o całym procesie, od podpisywania umowy o dofinansowanie projektu, aż po jej kolejne etapy realizacji, dokumentowania i rozliczania, pozwoli wielu projektodawcom zmniejszyć straty sił i środków w drodze na szczyt góry. Powodzenia! 1. Czym jest Działanie 2.3 schemat A? Sławomir Wysocki Kilka informacji i uwag z punktu widzenia tworzenia i rozliczania projektu. W ramach schematu (zgodnie z zapisami Uzupełnienia SPO RZL) pomoc finansowa Unii Europejskiej jest przeznaczona na: szkolenia i pomoc doradczą dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw (podwyższenie kwalifikacji, nabycie nowych kwalifikacji i umiejętności), studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw i kadry zarządzającej, praktyczne szkolenia i staże dla pracowników przedsiębiorstw odbywane w jednostkach naukowych, podwyższanie umiejętności i kwalifikacji pracowników o niskim poziomie przygotowania do pracy (np. o niskich kwalifikacjach). Ostatecznymi Odbiorcami zwanymi w Wytycznych beneficjentami, a w innych dokumentach dot. SPO RZL też projektodawcami), czyli tymi, którzy są uprawnieni do składania wniosków są: instytucje szkoleniowe, szkoły ich organy założycielskie oraz szkoły wyższe, jednostki naukowe, organizacje pracodawców i przedsiębiorców, związki zawodowe, Regionalne Instytucje Finansujące (RIF) zmiana wprowadzona nowelizacją Uzupełnienia SPO RZL z Od tego miejsca, gdy w Poradniku pojawi się w odpowiedniej formie słowo Działanie 2.3 A, chodzić będzie o Działanie 2.3 schemat A SPO RZL 2 W procedurze wdrażania Działania 2.3 A wnioskodawca składał wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami do pełnomocnika PARP (czyli Regionalnej Instytucji Finansującej) właściwego ze względu na siedzibę wnioskodawcy. RIF-y to instytucje, wybrane przez PARP zgodnie z ustawą o utworzeniu PARP (Ustawa z 9 listopada 2000 r. Dz. U. 2000,109,1158). Podział zadań w ramach tej procedury wdrażania jest następujący: RIF-y odpowiadają za weryfikację formalną składanych wniosków, wniosków o płatność i sprawozdań merytorycznych, a PARP za stronę merytoryczną, czyli ocenę przez Komisje Oceny Projektów wniosków o dofinansowanie projektu, wniosków o płatność oraz sprawozdań z realizacji projektu.

5 WSTĘP Ostateczni beneficjenci, czyli ci, którzy korzystają bezpośrednio ze szkoleń to przedsiębiorstwa i ich pracownicy. Według Uzupełnienia SPO RZL 3 wprowadzonego rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z 22 lutego 2006 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia SPO RZL (Dz.U. nr 40, poz. 382) na całe Działanie przeznaczone mają być następujące kwoty: Wsparcie finansowe ogółem dla Działania euro Wsparcie finansowe UE Wsparcie finansowe krajowe euro euro 80% z kwoty 253 mln euro zakłada się przeznaczyć na schemat a). Warto jeszcze przypomnieć jakie założono wskaźniki opisujące efekty Działania 2.3: Rodzaj wskaźnika Wskaźnik Definicja Produkt Produkt Rezultat Rezultat Wpływ Liczba pracowników (M/K), którzy rozpoczęli szkolenie Liczba pracowników służby zdrowia (M/K), którzy rozpoczęli szkolenie Liczba pracowników (M/K),którzy ukończyli szkolenie (w tym pracownicy MSP) Liczba pracowników służby zdrowia (M/K), którzy ukończyli szkolenie Liczba przedsiębiorstw odczuwających poprawę w swoim funkcjonowaniu w okresie 6 miesięcy od zakończenia wsparcia Liczba ostatecznych beneficjentów (M/K), którzy rozpoczęli udział w projektach realizowanych w ramach Działania Liczba ostatecznych beneficjentów (M/K), którzy rozpoczęli udział w projektach realizowanych w ramach Działania Liczba pracowników firm (M/K), którzy po ukończeniu szkolenia, realizowanego w ramach Działania, uzyskali świadectwa nabytych nowych kwalifikacji (zdobycie uznawanego świadectwa, dyplomu kwalifikacyjnego np. biegłego rewidenta) i umiejętności (zdobycie dodatkowych wiadomości w danej dziedzinie, które to zdolności przyczynią się do lepszego wykonywania zadań) Liczba pracowników służby zdrowia (M/K), którzy po ukończeniu szkolenia, realizowanego w ramach Działania, uzyskali świadectwa nabytych nowych kwalifikacji i umiejętności Liczba przedsiębiorstw, które skorzystały ze wsparcia i odczuwają poprawę w swoim funkcjonowaniu w okresie 6 miesięcy od zakończenia wsparcia Z informacji zawartych w tabeli warto zwrócić uwagę na kilka elementów. Po pierwsze, możliwe do sfinansowania działania szkoleniowe dotyczą zarówno zwykłych szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników, jak i obszarów, w których szkolenia i pomoc doradcza wspomagać mają organizację pracy i zarządzania w przedsiębiorstwach. Po drugie, przeglądając listy tematów szkoleń, wnioskodawców oraz przedsiębiorstw, którym ma być udzielona pomoc (z edycji konkursowych od listopada 2004 r. do lipca 2006 r.) widać zmiany zachodzące w strukturze udzielanej pomocy. Przybyło szkoleń otwartych i studiów podyplomowych dofinansowywanych w ramach Działania 4. Oferowane są szkolenia z zakresu finansów (w tym zarządzanie finansami), organizacji i zarządzania zagadnień ogólnych, organizacji i techniki sprzedaży, podatków i prawa podatkowego, zarządzania jakością, zarządzania zasobami ludzkimi, rachunkowości, szkoleń informatycznych (IT), prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Pracownicy przedsiębiorstw mogą również uczestniczyć w szkoleniach językowych, podnoszących ich umiejętności zawodowe. Lista dofinansowanych szkoleń otwartych i studiów podyplomowych jest dostępna na stronach internetowych pod adresem Po trzecie, wartość finansowa składanych projektów jest skrajnie różna 5. Od kilkudziesięciu MILIONÓW złotych (a były też o wartości stu kilkudziesięciu), do kilkudziesięciu TYSIĘCY złotych. Analizując powyższe informacje oraz szczegółowo zapoznając się z listami udzielonego wsparcia można stwierdzić: WSZYSCY mieli SZANSĘ. NIEKTÓRZY wykorzystali stworzone możliwości w dużym stopniu (jest kilka instytucji szkoleniowych, które otrzymały wsparcie na cztery i więcej projektów), INNI w takim, w jakim uznali za stosowane lub adekwatnie do swoich możliwości. Wszyscy wygrani stanęli przed kolejnym wyzwaniem. ZAKOŃCZYĆ projekt i otrzymać zakładane dofinansowanie. To głównie dla nich jest ten Poradnik. Na teraz i... na przyszłość. 3 Komitet Monitorujący SPO RZL na posiedzeniu w dniu 5-6 września 2006 r. przyjął propozycje zmian w Uzupełnieniu. Nie są to jednak zmiany wpływające na istotę zasad aplikowania o środki EFS w ramach działania 2.3 SPO RZL. 4 Dane w tej części Poradnika podano na podstawie informacji z PARP (dzięki pomocy Zespołu Komunikacji Wewnętrznej i Promocji). 5 Dane jw.

6 Część 1. Umowa o dofinansowanie, czyli zanim otworzymy szampana 1.1. Wzór umowy o dofinansowanie projektu Umowa o dofinansowanie projektu jest podstawowym dokumentem regulującym realizację projektu w ramach Działania 2.3. SPO RZL schemat A. Określa ona prawa i obowiązku obu stron podpisujących umowę (instytucji szkoleniowej beneficjenta i Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości instytucji wdrażającej). Określone zostały w niej takie kwestie jak przedmiot i wartość umowy wraz z poziomem dofinansowania, termin realizacji projektu, a także warunki płatności, zasady sprawozdawczości i kontroli czy sankcje za nienależyte wykonanie postanowień umowy. Umowa o dofinansowanie projektu ma także niezwykle ważne znaczenie z punktu widzenia rozpoczęcia realizacji projektu. Tylko wydatki zapisane w budżecie projektu i poniesione po podpisaniu umowy z PARP są wydatkami kwalifikowanymi projektu. 5 lipca 2006 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu oraz wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (Dz.U. nr 119, poz. 816), które spowodowało podpisanie aneksów do dotychczasowych umów o dofinasowanie. Instytucja szkoleniowa składająca wniosek do działania 2.3. SPO RZL może i powinna zapoznać się ze wzorem umowy już na etapie przygotowywania projektu szkoleniowego. Pomaga to w poprawny sposób przygotować m.in. budżet projektu szkoleniowego. Należyte rozumienie poszczególnych zapisów umowy o dofinansowanie pozwala na prawidłową i skuteczną realizację projektu szkoleniowego. Zapisy umowy o dofinansowanie stanowią podstawę realizacji projektu szkoleniowego. Należy jednak pamiętać, że równie ważną częścią umowy są jej załączniki, a wśród nich wniosek o dofinansowanie projektu wraz z kosztorysem i harmonogramem projektu. Oznacza to, że to, co zapisaliśmy na etapie przygotowania i aplikowania o środki EFS obowiązuje nas także w trakcie realizacji dofinansowanego projektu. Niżej omówiono wybrane zapisy umowy o dofinansowanie pomagające zrozumieć zasady realizacji projektu w ramach Działania 2.3. A SPO RZL. Pamiętajmy jednak, że wszystkie zapisy umowy są równie ważne i każdy beneficjent powinien bardzo uważnie przeczytać umowę o dofinansowanie projektu przed jej podpisaniem!!! 2 ust. 3 Całkowite wydatki Projektu nie przekraczają... PLN, w tym: Justyna Osuch 1) przyznana kwota dofinansowania nieprzekraczająca:... PLN i stanowiąca nie więcej niż [Procent] całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu, 2) wkład własny nieprzekraczający:... PLN. 2 ust. 4 Dla wydatków kwalifikowanych objętych regułami pomocy publicznej przyznana kwota dofinansowania nie przekracza. PLN i stanowi nie więcej niż (tu procent zależy od rodzaju szkolenia i rodzaju przedsiębiorstwa przyp. aut.) wydatków kwalifikowanych objętych regułami pomocy publicznej, natomiast dla wydatków kwalifikowanych objętych pomocą pozostałą przyznana kwota dofinansowania nie przekracza. PLN i stanowi 100% wydatków kwalifikowanych objętych pomocą pozostałą. W umowie zapisane zostały wszystkie najważniejsze dane finansowe związane z realizacją projektu szkoleniowego. Znajduje się w niej zarówno kwota, jak i poziom dofinansowania, a także wysokość wnoszonego przez beneficjenta wkładu własnego. Taki zapis umowy oznacza, że tak naprawdę rzeczywista wysokość dofinansowania znana jest beneficjentowi dopiero na zakończenie projektu. W zależności od poniesionych przez instytucję szkoleniową wydatków może ulec zmianie kwota lub poziom dofinansowania. Przykład Całkowite wydatki projektu wg zapisów umowy mają wynieść 1 mln PLN, z czego 900 tys. PLN stanowi kwotę dofinansowania, co stanowi 90% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu, zaś 100 tys. PLN jest wkładem wnoszonym przez przedsiębiorców, co stanowi 10% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu. Sytuacja 1. Instytucja szkoleniowa wydała na realizację projektu zamiast planowanego 1 mln PLN tylko 900 tys. PLN. Stąd też w ostatecznym rozliczeniu otrzyma ona dofinansowanie w wysokości 90% całości wydatków kwalifikowanych czyli 810 tys. PLN, a nie 900 tys. Wkład własny wyniesie zaś 90 tys. PLN. Sytuacja 2. Instytucja szkoleniowa wydała na realizację projektu zamiast planowanego 1 mln PLN aż 1,5 mln PLN. Stąd też w ostatecznym rozliczeniu otrzyma ona dofinansowanie w kwocie określonej w umowie czyli 900 tys. PLN, a nie w wysokości 90% wydatków (w tym przypadku byłoby to 1,35 mln PLN). Wkład własny wniesiony przez przedsiębiorców uczestniczących w szkoleniu wyniesie zaś 100 tys. PLN. Resztę wydatków instytucja szkoleniowa będzie musiała pokryć z własnych środków. Instytucja szkoleniowa może także odpowiednio wcześniej (jeżeli pojawia się niebezpieczeństwo wzrostu wydatków) wystąpić do instytucji wdrażającej o podniesienie poziomu dofinansowania. Jeżeli instytucja udzieli zgody, wówczas beneficjent (instytucja szkoleniowa) podpisze aneks do umowy o dofinansowanie (o czym szerzej w dalszej części poradnika). 5 ust. 6 Transze środków na finansowanie Projektu/dotacji/grantu są przekazywane na następujące wyodrębnione rachunki bankowe Ostatecznego Odbiorcy (beneficjenta): Kwota tożsama z pkt wniosku o dofinansowanie realizacji Projektu. 7 Niepotrzebne skreślić 8 Należy wstawić odpowiedni numer rachunku bankowego wyodrębnionego dla danego Projektu; w przypadku gdy wyodrębniono więcej niż jeden rachunek bankowy

7 Część 1. Umowa o dofinansowanie, czyli zanim otworzymy szampana Aby realizować projekt szkoleniowy w ramach Działania 2.3. A SPO RZL, beneficjent jest zobowiązany do utworzenia odrębnego konta (subkonta) bankowego. Za pomocą tego konta beneficjent będzie otrzymywał kolejne transze dotacji, a także dokonywał wydatków związanych z projektem. W przypadku projektów szkoleniowych, w których przewidziany wkład przedsiębiorców wnoszony jest w postaci gotówkowej, beneficjent jest zobowiązany do utworzenia dodatkowego, odrębnego konta bankowego. To konto bankowe służy do wpływu wkładu przedsiębiorców oraz ponoszenia wydatków związanych z projektem. Nie można dokonywać wpłat środków pieniężnych pochodzących z różnych źródeł (dotacja, wkład prywatny) na jedno konto bankowe!!! Konto bankowe utworzone dla wpływu dotacji będzie służyło także dla celów dokonywania wydatków związanych z projektem, a związanych z wydatkami objętymi pomocą publiczną (na poziomie określonym we wniosku) oraz objętych pomocą pozostałą. Natomiast za pomocą konta utworzonego dla wpływu wkładu prywatnego będą realizowane tylko wydatki objęte pomocą publiczną. Beneficjent może realizować płatności także ze swojego konta podstawowego, a następnie dokonywać ich refundacji z kont projektowych. Tak może się zdarzyć w przypadkach wydatków, które tylko w części są związane z realizacją projektu szkoleniowego (np. wydatki związane z wynagrodzeniem personelu częściowo zaangażowanego w projekt czy wydatki związane ze zużyciem energii elektrycznej, które tylko w części są wydatkami związanymi z realizacją projektu). W tym przypadku należy jednak pamiętać o zachowaniu zasady przejrzystości i możliwości zidentyfikowana ścieżki transakcji bankowych tak, aby dokonane transakcje finansowe jednoznacznie wskazywały na związek z realizowanym projektem. Tam, gdzie jest to możliwe, wskazane jest dokonywanie płatności za pomocą kont projektowych. W przypadku projektów realizowanych w partnerstwie, wszelkie płatności pomiędzy liderem partnerstwa (beneficjent) a partnerami bądź pomiędzy partnerami powinny być dokonywane za pośrednictwem wyodrębnionego dla projektu rachunku bankowego. Koszty założenia i prowadzenia rachunków bankowych dla projektu są kwalifikowane tylko wówczas, gdy takie wydatki zostały przewidziane w budżecie wniosku Zabezpieczeniem prawidłowej realizacji umowy jest składany przez Ostatecznego Odbiorcę (beneficjenta) w dniu podpisania umowy weksel In blanco na kwotę wraz z wypełnioną deklaracją wystawcy weksla In blanco, której wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy wraz z poręczeniem wekslowym oraz Zabezpieczenia, o których mowa w ust. 1, ustanawia się do czasu zatwierdzenia wniosku beneficjenta o płatność końcową i sprawozdania końcowego. 3. Zwrot dokumentu poświadczającego ustanowienie zabezpieczenia następuje na pisemny wniosek Ostatecznego Odbiorcy (beneficjenta) po ostatecznym rozliczeniu niniejszej umowy, lecz nie wcześniej niż po zaakceptowaniu przez Instytucję Zarządzającą Poświadczenia i zestawienia wydatków oraz wniosku o refundację od Beneficjenta Końcowego (instytucji wdrażającej) do Instytucji Zarządzającej. Podstawowym rodzajem zabezpieczenia jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową na kwotę równą wysokości przyznanej dotacji wraz z poręczeniem wekslowym. Ustanowienie przez beneficjenta zabezpieczenia jest warunkiem zarówno podpisania umowy o dofinansowanie projektu, jak i realizacji wniosku o pierwszą transzę płatności. Przy projektach o wartości przekraczającej 4 mln PLN, PARP standardowo żąda zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej w wysokości 25% dotacji wraz z wekslem in blanco na kwotę dofinansowania. Koszty zabezpieczenia projektu są kwalifikowane tylko wówczas, gdy takie wydatki zostały przewidziane w budżecie wniosku. 13 ust. 1 Ostateczny Odbiorca (beneficjent) zobowiązuje się do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji Projektu zgodnie z zasadą przejrzystości wynikającą z ustawy o rachunkowości z 27 marca 2002 r. (Dz.U., nr 76, poz. 694, z późn. zm.) tak, aby możliwa była identyfikacja poszczególnych operacji księgowych. Realizacja projektu szkoleniowego korzystającego z dofinansowania wymaga od beneficjenta szczególnej przezorności, zwłaszcza w kwestii finansowej. Oznacza to, iż dla zachowania przejrzystości realizowanych operacji finansowych w ramach projektu niezbędne jest założenie odrębnych kont analitycznych służących jedynie do obsługi projektu, a także nadawanie księgowych numerów ewidencyjnych dla każdego dokumentu finansowego potwierdzającego poniesione wydatki. Beneficjenci prowadzący księgę przychodów i rozchodów powinni prowadzić dodatkową ewidencję umożliwiającą jednoznaczną identyfikację kosztów. Ewidencja taka może być prowadzona np. w arkuszu kalkulacyjnym tak, aby umożliwiała sporządzanie stosownych zestawień i sprawozdań. 13 ust. 2 W przypadku zlecania części zadań w ramach Projektu wykonawcom, beneficjent zobowiązuje się do zastrzeżenia w umowie z wykonawcą prawa wglądu do dokumentów, w tym dokumentów finansowych wykonawcy związanych z realizowanym Projektem. W wielu projektach realizowanych w ramach Działania 2.3. A SPO RZL zajdzie konieczność wyboru zewnętrznych wykonawców. Ważną kwestią jest jednakże precyzyjne określenie obowiązków spoczywających na wykonawcy. Aby beneficjent i instytucje kontrolujące projekty 9 Należy wykreślić jeżeli nie dotyczy. 10 W przypadku Projektu o wartości przekraczającej. PLN, Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca) ma prawo do ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy w wysokości % przyznanej kwoty dofinansowania. Może być to jedna z następujących form, wskazana przez Beneficjenta Końcowego (instytucję wdrażającą), którą należy wpisać w wykropkowane miejsce: cesja praw z polisy ubezpieczeniowej Ostatecznego Odbiorcy (beneficjenta) na Beneficjenta Końcowego (instytucję wdrażającą), notarialne oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji, przewłaszczenie rzeczy ruchomych Ostatecznego Odbiorcy (beneficjenta) na zabezpieczenie, hipoteka ustanowiona na nieruchomości Ostatecznego Odbiorcy (beneficjenta), poręczenie według prawa cywilnego, gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa.

8 Część 1. Umowa o dofinansowanie, czyli zanim otworzymy szampana unijne mogły sprawdzić prawidłowość realizowanych umów, beneficjent powinien w umowie z wybranym wykonawcą zastrzec prawo wglądu do wszystkich dokumentów wykonawcy związanych z realizowanym zleceniem. Należy pamiętać także o obowiązku dołączenia przez wykonawcę zlecenia do faktury specyfikacji określającej rodzaje wydatków poniesionych w związku z realizowanym zleceniem. Wykonawca nie musi określać poszczególnych kwot, a jedynie wskazać kategorie wydatków, które złożyły się na wielkość całego wydatku. Pozwoli to na sprawdzenie przez instytucję wdrażającą, czy wszystkie wydatki, jakie poniósł wykonawca były wydatkami kwalifikowanymi. 13 ust Ostateczny Odbiorca (beneficjent) zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Projektu do dnia 31 grudnia 2013 r. w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo, z zastrzeżeniem ust. 6., oraz do informowania Beneficjenta Końcowego (instytucji wdrażającej) o miejscu archiwizacji dokumentów związanych z realizowanym Projektem. Realizacja projektu korzystającego ze wsparcia ze środków strukturalnych nakłada na beneficjenta obowiązek przechowywania wszelkiej dokumentacji związanej z projektem przez okres 5 lat od rozliczenia przez Polskę wszystkich środków przekazanych przez Unię Europejską 11. To rozliczenie przypadnie na 2008 r., wobec czego każdy beneficjent realizujący projekt jest zobowiązany do przechowywania dokumentacji projektowej do końca 2013 r. W przypadku przesunięcia rozliczenia na poziomie krajowym, zostanie także wydłużony okres przechowywania dokumentów przez beneficjentów. O zmianie okresu archiwizacji beneficjenci zostaną poinformowani przez PARP. Obowiązkowo należy przechowywać dokumenty takie jak: oryginalny formularz zgłoszonego wniosku, pismo informujące o akceptacji wniosku i przyznaniu dofinansowania, umowę o dofinansowanie projektu, dokumenty związane z realizacją szkoleń (listy obecności, dzienniki zajęć, materiały szkoleniowe, itp.) faktury i inne dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków, wyciągi z konta bankowego (konta projektu), sprawozdania i dokumenty potwierdzające zawarte w nich informacje, wnioski płatnicze, wszelkie istotne pisma wysyłane i otrzymywane, umowy z wykonawcami wraz z dokumentacją dot. sposobu wyłonienia wykonawcy, wykaz beneficjentów ostatecznych wraz z ich danymi. Projekty szkoleniowe to projekty związane z udzielaniem pomocy publicznej przedsiębiorcom (szerzej w części 3). Przepisy krajowe nakładają na instytucję udzielającą pomocy publicznej (w tym przypadku beneficjenta) obowiązek przechowywania dokumentów dotyczących pomocy publicznej przez okres 10 lat od dnia jej przyznania 12. Oznacza to, iż w przypadku projektu realizowanego w 2006 r., dla którego umowa szkoleniowa została zawarta w listopadzie 2006 r., dokumenty związane z tym szkoleniem instytucja szkoleniowa ma obowiązek przechowywania do listopada 2015 r. 14 ust Ostateczny Odbiorca (beneficjent) zobowiązuje się poddać kontroli i audytowi dokonywanemu przez Instytucję Wdrażającą lub wyznaczonego pełnomocnika 13 oraz inne uprawnione podmioty w zakresie prawidłowości realizacji Projektu. Ostateczny odbiorca (beneficjent) udostępnia kontrolującym wgląd w dokumenty, w tym dokumenty finansowe oraz dokumenty w formie elektronicznej związane z realizacją Projektu, w tym także dokumenty związane z częściami projektu realizowanymi bezpośrednio przez partnerów i wykonawców Projektu. Projekty szkoleniowe w ramach Działania 2.3. A SPO RZL to projekty współfinansowane ze środków publicznych, a wobec tego realizowane pod szczególną kontrolą instytucji udzielających dofinansowania. beneficjent powinien informować RIF o wszelkich problemach w realizacji projektu. Ponadto, w trakcie realizacji projektów szkoleniowych, a także po ich zakończeniu, w siedzibie beneficjenta i w miejscu realizacji projektu będą przeprowadzane kontrole i wizyty monitorujące. W przypadku kontroli obejmującej weryfikację dokumentów merytorycznych i finansowych, beneficjent jest powiadamiany o celu i zakresie kontroli na 7 dni przed jej rozpoczęciem. 15 ust. 2 Beneficjent zobowiązuje się do przeprowadzenia audytu Projektu 14 : 1) nie wcześniej niż po wykorzystaniu co najmniej połowy środków, o których mowa w 2 ust 3; 2) przez jednostki zatrudniające osoby o odpowiednich umiejętnościach w zakresie przeprowadzania audytu i wiedzy z zakresu funkcjonowania funduszy strukturalnych. Umowa nakłada obowiązek na beneficjenta przeprowadzenia audytu finansowego obejmującego sprawdzenie poprawności realizowanych operacji finansowych w ramach projektu. Obowiązek ten dotyczy instytucji szkoleniowych realizujących projekty przekraczające wartość 700 tys. PLN lub realizujących kilka projektów z tego samego programu (Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich), w których łączna kwota jest równa bądź przekracza 1 mln PLN. 11 Rozporządzenie Rady (WE) 1260/1999 z 21 czerwca 1999 r. 12 Ustawa o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. nr 123 z 2004 r., Poz. 1291) 13 Dotyczy wyłącznie Działania Dotyczy wyłącznie Projektów, w przypadku gdy: 1) kwota finansowania dla pojedynczego projektu w ramach Programu jest równa bądź przekracza PLN 2) kwota finansowania kilku Projektów w ramach Programu jest równa bądź przekracza PLN.

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu W ramach Poddziałania 2.1.1. audyt zewnętrzny jest obowiązkowy w każdym projekcie. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji projektu. Raport z audytu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji Projektu Efektywność energetyczna w praktyce

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dom Szkoleń i Doradztwa Aleksandra Mykowska ul. Tarnowskiego 6/1-2 30-528 Kraków ZAPYTANIE OFERTOWE DSD/01/2011/A Kraków, 21.11.2011r. W związku z realizowaniem Projektu, w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Umowa o dofinansowanie jako podstawa przyznania dofinansowania

Umowa o dofinansowanie jako podstawa przyznania dofinansowania 1 Umowa o dofinansowanie jako podstawa przyznania dofinansowania 2 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury WFOŚiGW pełni rolę Instytucji Wdrażającej!!!

Bardziej szczegółowo

PO IG 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MŚP. 1. Instytucja Wdrażająca

PO IG 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MŚP. 1. Instytucja Wdrażająca PO IG 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MŚP 1. Instytucja Wdrażająca Ponieważ Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MŚP jest działaniem wdrażanym centralnie, wybrano

Bardziej szczegółowo

"Możliwości pozyskania środków finansowych dla uczelni wyższych z funduszy unijnych". Informatyczne zarządzanie uczelnią" Poznań, 19/04/2005

Możliwości pozyskania środków finansowych dla uczelni wyższych z funduszy unijnych. Informatyczne zarządzanie uczelnią Poznań, 19/04/2005 "Możliwości pozyskania środków finansowych dla uczelni wyższych z funduszy unijnych". 1 Informatyczne zarządzanie uczelnią" Poznań, 19/04/2005 PODSTAWOWE POJĘCIA DOTACJA bezzwrotna pomoc finansowa pochodząca

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 2013 2011 Zasady realizacji projektu konkursowego w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sylwia Brożyna Warszawa, dnia 21 stycznia 2013 r. ZASADY REALIZACJI PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL. 15 luty 2008r.

Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL. 15 luty 2008r. Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL będących beneficjentami PO KL Konieczność prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej jest warunkiem zawartym w umowie o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podstawy prawne Zasady realizacji i rozliczania wsparcia w ramach

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 7 września 2007 r. w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 7 września 2007 r. w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych Dz.U.07.175.1232 2009.02.12 zm. Dz.U.09.23.140 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 7 września 2007 r. w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych (Dz. U. z dnia

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZADAWANE PODCZAS SPOTKANIA INFORMACYJNEGO W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z DZIAŁANIA 7.4 PO KL Pytanie nr 1: Zakładamy konstrukcję projektu: lider przedsiębiorca,

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu W ramach Poddziałania 2.1.1. audyt zewnętrzny jest obowiązkowy w każdym projekcie 1. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji projektu. Raport z

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektu w ramach PO KL Wniosek beneficjenta o płatnośd. Katowice, 03 grudnia 2010 roku

Rozliczanie projektu w ramach PO KL Wniosek beneficjenta o płatnośd. Katowice, 03 grudnia 2010 roku Rozliczanie projektu w ramach PO KL Wniosek beneficjenta o płatnośd Katowice, 03 grudnia 2010 roku Plan spotkania 1. Główne zasady rozliczania projektów PO KL 2. Zasady wypełniania wniosku beneficjenta

Bardziej szczegółowo

Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i

Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Najistotniejsze zmiany w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO IiŚ czerwiec 2009 r. 2 Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Kontrole mogą być przeprowadzane w dowolnym terminie w trakcie realizacji projektu i - co ważne - przez 5 lat od dnia zakończenia jego realizacji.

Kontrole mogą być przeprowadzane w dowolnym terminie w trakcie realizacji projektu i - co ważne - przez 5 lat od dnia zakończenia jego realizacji. Kontrole mogą być przeprowadzane w dowolnym terminie w trakcie realizacji projektu i - co ważne - przez 5 lat od dnia zakończenia jego realizacji. Decydując się na realizację projektu współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Najczęściej występujące uchybienia i nieprawidłowości stwierdzane w trakcie kontroli projektów

Najczęściej występujące uchybienia i nieprawidłowości stwierdzane w trakcie kontroli projektów Najczęściej występujące uchybienia i nieprawidłowości stwierdzane w trakcie kontroli projektów Zakres kontroli 1. Prawidłowość rozliczeń finansowych, 2. Kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu

Bardziej szczegółowo

Założenia projektu ZDOBYĆ NOWĄ PRACĘ!

Założenia projektu ZDOBYĆ NOWĄ PRACĘ! Założenia projektu ZDOBYĆ NOWĄ PRACĘ! Jednorazowa dotacja na założenie własnej działalności gospodarczej będzie przyznana 22 osobom na poziomie do 20 000 zł. Podstawowe wsparcie pomostowe będzie przyznawane

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ W ZAKRESIE KONTROLI I MONITOROWANIA PROJEKTÓW. ZMIANY WPROWADZONE W DNIU 19.10.10r.

WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ W ZAKRESIE KONTROLI I MONITOROWANIA PROJEKTÓW. ZMIANY WPROWADZONE W DNIU 19.10.10r. WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ W ZAKRESIE KONTROLI I MONITOROWANIA PROJEKTÓW ZMIANY WPROWADZONE W DNIU 19.10.10r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Kraków, styczeń 2010 BUDOWA WYTYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa, 2007-05-

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa, 2007-05- MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa, 2007-05- BWE-AS/SP/MK/KR/WKW/2007 W związku z licznym zapytaniami beneficjentów dotyczącymi sposobu rozliczania,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. Menedżer na miarę XXI wieku

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. Menedżer na miarę XXI wieku REGULAMIN PROJEKTU Menedżer na miarę XXI wieku Nr PO KL. 08.01.01-32-005/11 1. INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Menedżer na miarę XXI wieku

Bardziej szczegółowo

Zasady związane z umowami o dofinansowanie oraz promocją projektu. Kraków, 12 marca 2012 r.

Zasady związane z umowami o dofinansowanie oraz promocją projektu. Kraków, 12 marca 2012 r. Zasady związane z umowami o dofinansowanie oraz promocją projektu Kraków, 12 marca 2012 r. Umowa o dofinansowanie Umowa o dofinansowanie projektu podpisywana jest w terminie 45 dni od wyboru do dofinansowania.

Bardziej szczegółowo

PO IG 1.4-4.1 Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdroŝenie wyników prac B+R

PO IG 1.4-4.1 Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdroŝenie wyników prac B+R PO IG 1.4-4.1 Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdroŝenie wyników prac B+R 1. Instytucja WdraŜająca Działania 1.4 Wsparcie projektów celowych oraz Działanie 4.1 Wsparcie wdroŝeń wyników prac

Bardziej szczegółowo

Zasady przekazywania. dofinansowanie projektów. w ramach PO KL

Zasady przekazywania. dofinansowanie projektów. w ramach PO KL Zasady przekazywania środków w na dofinansowanie projektów w ramach PO KL Przekazywanie środków w ramach PO KL Komisja Europejska 85% Ministerstwo Finansów 85% 15% Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (Instytucja

Bardziej szczegółowo

System finansowania i rozliczania projektów w ramach Programu GEKON II Warszawa, 7 sierpnia 2014 Zasady wypłaty środków finansowych Dofinansowanie przekazywane jest Wykonawcy w transzach, w formie zaliczek

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 Informacja na temat zakresu audytu PK KSU

Załącznik 1 Informacja na temat zakresu audytu PK KSU Załącznik 1 Informacja na temat zakresu audytu PK KSU Celem realizacji usługi audytu jest potwierdzenie, że projekt realizowany jest zgodnie z wnioskiem o udzielenie wsparcia oraz zawartą umową oraz, że

Bardziej szczegółowo

UMOWA PARTNERSKA w sprawie zasad realizacji projektu pn. Wrota Lubelszczyzny informatyzacja administracji

UMOWA PARTNERSKA w sprawie zasad realizacji projektu pn. Wrota Lubelszczyzny informatyzacja administracji UMOWA PARTNERSKA w sprawie zasad realizacji projektu pn. Wrota Lubelszczyzny informatyzacja administracji zawarta w dniu 26 października 2010 roku w Lublinie pomiędzy następującymi Stronami: Samorządem

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 Obsługa finansowa projektów w ramach Działania 1.3

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 Obsługa finansowa projektów w ramach Działania 1.3 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 Obsługa finansowa projektów w ramach Działania 1.3 1 Warszawa, 2008-06-05 Plan prezentacji: 1. Kwalifikowalność wydatków 2. Umowa o dofinansowanie część

Bardziej szczegółowo

Kwoty ryczałtowe w ramach PO KL krok po kroku

Kwoty ryczałtowe w ramach PO KL krok po kroku Kwoty ryczałtowe w ramach PO KL krok po kroku Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL w projektach w ramach Działania 6.3, 7.3 oraz 9.5 beneficjenci (z wyłączeniem pjb) mogą

Bardziej szczegółowo

PO IG 4.3 Kredyt technologiczny

PO IG 4.3 Kredyt technologiczny 1. Instytucja Wdrażająca PO IG 4.3 Kredyt technologiczny Ponieważ Działanie 4.3 Kredyt technologiczny jest działaniem wdrażanym centralnie, wybrano dla niego jedną Instytucję Wdrażającą na cały kraj. Jest

Bardziej szczegółowo

reprezentowania Beneficjenta kopie faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej, kopię ewidencji środków trwałych;

reprezentowania Beneficjenta kopie faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej, kopię ewidencji środków trwałych; Informacja dla Beneficjentów nt. dokumentowania wydatków dotyczących realizacji projektów dofinansowanych w ramach projektu: Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem współfinansowanego ze Szwajcarsko- Polskiego

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH im. Roberta Szewalskiego POLSKIEJ AKADEMII NAUK 80-231 Gdańsk ul. J. Fiszera 14

INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH im. Roberta Szewalskiego POLSKIEJ AKADEMII NAUK 80-231 Gdańsk ul. J. Fiszera 14 Gdańsk, 22.06.2015r. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia do zapytania nr 54/PN/U/2015 I. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych

Bardziej szczegółowo

Założenia dotyczące zasad kwalifikowalności wydatków w projektach realizowanych w ramach EFS w perspektywie finansowej 2014-2020

Założenia dotyczące zasad kwalifikowalności wydatków w projektach realizowanych w ramach EFS w perspektywie finansowej 2014-2020 Założenia dotyczące zasad kwalifikowalności wydatków w projektach realizowanych w ramach EFS w perspektywie finansowej 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Reguły oraz minimalny zakres kontroli na miejscu realizacji Planów Działań Pomocy Technicznej. 1. Reguły ogólne

Reguły oraz minimalny zakres kontroli na miejscu realizacji Planów Działań Pomocy Technicznej. 1. Reguły ogólne Załącznik nr 4 Reguły oraz minimalny zakres kontroli na miejscu realizacji Planów Działań Pomocy Technicznej 1. Reguły ogólne 1) Prowadząc kontrolę Planów Działań Pomocy Technicznej (dalej: PD PT) na miejscu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pt. NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pt. NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE Gdańsk dn. 29.03.2006 r. REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pt. NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE 1 Zakres projektu 1. Szkolenia są realizowane w ramach projektu pt. Nowoczesne zarządzanie nr umowy SPORZL 2.3a 2

Bardziej szczegółowo

SPO RZL. PARP jako Beneficjent Końcowy Działania 2.3. DZIAŁANIE 2.3. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki

SPO RZL. PARP jako Beneficjent Końcowy Działania 2.3. DZIAŁANIE 2.3. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki PARP jako Beneficjent Końcowy Działania 2.3 PRIORYTET 2 SPO RZL Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy DZIAŁANIE 2.3. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki CEL: Podniesienie konkurencyjności i rozwój potencjału

Bardziej szczegółowo

INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI. IV Priorytet POIiŚ. Umowa o dofinansowanie

INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI. IV Priorytet POIiŚ. Umowa o dofinansowanie INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI IV Priorytet POIiŚ Umowa o dofinansowanie Narodowy Narodowy Fundusz Fundusz Ochrony Ochrony Środowiska Środowiska i Gospodarki i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności promocyjnej przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych w 2011 roku Warszawa, 16 luty 2011 r.

Finansowanie działalności promocyjnej przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych w 2011 roku Warszawa, 16 luty 2011 r. Finansowanie działalności promocyjnej przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych w 2011 roku Warszawa, 16 luty 2011 r. 1 Źródła finansowania działalności promocyjnej przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla realizujących projekt w ramach PO KL. Indywidualizacja nauczania klas I-III

Poradnik dla realizujących projekt w ramach PO KL. Indywidualizacja nauczania klas I-III Poradnik dla realizujących projekt w ramach PO KL Indywidualizacja nauczania klas I-III Podstawa prawna 1. Zasady przygotowywania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w zakresie indywidualizacji

Bardziej szczegółowo

Informacja o zawarciu umowy partnerstwa, stronach umowy partnerskiej oraz zakresie zadań partnerów projektu pt. Cyfrowy Debiut 50+

Informacja o zawarciu umowy partnerstwa, stronach umowy partnerskiej oraz zakresie zadań partnerów projektu pt. Cyfrowy Debiut 50+ Kluczbork 8.03.2013r. AO.041.1.2013.MB Informacja o zawarciu umowy partnerstwa, stronach umowy partnerskiej oraz zakresie zadań partnerów projektu pt. Cyfrowy Debiut 50+ planowanego do realizacji w ramach

Bardziej szczegółowo

PODSEKRETARZ STANU Marceli Niezgoda. Zatwierdził

PODSEKRETARZ STANU Marceli Niezgoda. Zatwierdził SYSTEM PRZEPŁYWÓW FINANSOWYCH SZWAJCARSKO POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY PODSEKRETARZ STANU Marceli Niezgoda Zatwierdził 19 marca 2015 Zgodnie z przyjętym systemem, wydatki Instytucji Realizujących oraz

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach. Nieprawidłowości w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach. Nieprawidłowości w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Nieprawidłowości w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Od początku realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Wojewódzki Urząd Pracy przeprowadził:

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Proces kontroli projektów na miejscu oraz podczas wizyty monitoringowej - najczęściej wykrywane uchybienia i nieprawidłowości w ramach Priorytetu VI, VII, VIII i IX PO KL Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność POKL. 29 października 2008 r.

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność POKL. 29 października 2008 r. Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność POKL 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... okres za jaki składany jest wniosek MUSI BYĆ zgodny z przyjętym w umowie o dofinansowanie harmonogramem płatności.

Bardziej szczegółowo

Tytuł programu: Zakup i montaż pomp ciepła PROGRAM

Tytuł programu: Zakup i montaż pomp ciepła PROGRAM PROGRAM ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2014 roku (działanie zgodne z pkt. 3.2, 3.3 listy przedsięwzięć priorytetowych) 1. Cel programu: Wzrost udziału

Bardziej szczegółowo

Umowa o dofinansowanie projektu systemowego. realizowanego w ramach. Poddziałania 7.1.1 oraz 7.1.2 PO KL

Umowa o dofinansowanie projektu systemowego. realizowanego w ramach. Poddziałania 7.1.1 oraz 7.1.2 PO KL Umowa o dofinansowanie projektu systemowego realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.1 oraz 7.1.2 PO KL Gdańsk, styczeń 2009r. Załączniki do umowy o dofinansowanie Do sporządzenia umowy ramowej niezbędne

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji projektów partnerskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady realizacji projektów partnerskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady realizacji projektów partnerskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Toruń, 19 stycznia 2010 r. Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

1 Regulamin. 2 Definicje i skróty użyte w Regulaminie.

1 Regulamin. 2 Definicje i skróty użyte w Regulaminie. REGULAMIN PROWADZENIA NABORU I UDZIAŁU MSP W PROJEKCIE PI opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych 1 Regulamin. 1. Regulamin określa sposób i zasady

Bardziej szczegółowo

DWP-IV.3402-5/2008. Załącznik do Uchwały nr 3239 / 2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r.

DWP-IV.3402-5/2008. Załącznik do Uchwały nr 3239 / 2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r. DWP-IV.3402-5/2008 Załącznik do Uchwały nr 3239 / 2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r. Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na

Bardziej szczegółowo

Projekt Chcę, potrafię, działam" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Chcę, potrafię, działam współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin organizacyjny projektu pt. Chcę, potrafię, działam" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w okresie 1 stycznia 2012-30listopada 2013

Bardziej szczegółowo

Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski Działanie 2 za okres od lipca 2005 r. do lipca 2007 r.

Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski Działanie 2 za okres od lipca 2005 r. do lipca 2007 r. OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Starosty Powiatu Wodzisławskiego w Wodzisławiu Śląskim z audytu wykorzystania środków unijnych w ramach programu operacyjnego Program Inicjatywy Wspólnotowej

Bardziej szczegółowo

ANEKS Nr... DO UMOWY O DOFINANSOWANIE

ANEKS Nr... DO UMOWY O DOFINANSOWANIE ANEKS Nr... DO UMOWY O DOFINANSOWANIE Nr realizowanego w ramach działania 4.2 Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne dla Beneficjentów

Spotkanie informacyjne dla Beneficjentów Spotkanie informacyjne dla Beneficjentów Działanie 7.3, Typ projektu: Realizowane przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej działania wspierające rozwój ekonomii społecznej RPOWP na lata 2014-2020 Kwalifikowalność

Bardziej szczegółowo

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Załącznikiem do oświadczeń / deklaracji poniesionych wydatków / wniosków o płatność są potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zapłaconych

Bardziej szczegółowo

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Załącznikiem do oświadczeń / deklaracji poniesionych wydatków / wniosków o płatność są potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zapłaconych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 381/2014 WÓJTA GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 12 maja 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 381/2014 WÓJTA GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 12 maja 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 381/2014 WÓJTA GMINY KURYŁÓWKA z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie: zasad realizacji Projektu pt. Klub Muchomorka - utworzenie przedszkola w Gminie Kuryłówka" w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

PROJEKTU WSPÓŁPRACA MIĘDZYSEKTOROWA PROJEKT NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU. zawarta w dniu... we Wrocławiu...

PROJEKTU WSPÓŁPRACA MIĘDZYSEKTOROWA PROJEKT NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU. zawarta w dniu... we Wrocławiu... UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU MAŁYCH GRANTÓW PROJEKTU WSPÓŁPRACA MIĘDZYSEKTOROWA PROJEKT NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU zawarta w dniu... we Wrocławiu między: Dolnośląską Federacją

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Projekt; Moja firma własna praca Nr umowy UDA-POKL.06.02.00-20-131/13-00 Realizowanego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich Ocena merytoryczna wniosków w ramach Działania 2.3 schemat A

Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich Ocena merytoryczna wniosków w ramach Działania 2.3 schemat A Ocena merytoryczna wniosków w ramach Działania 2.3 schemat A Warszawa, 28 luty 2005 1.6.3 Okres wdrażania projektu nieuwzględniający czasu od złożenia wniosku do podpisania umowy sprzeczny z harmonogramem

Bardziej szczegółowo

Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instytucja Zarządzająca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Instytucja Certyfikująca Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO KONKURSU OFERT NA USŁUGĘ Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA PROJEKTEM

ZAPROSZENIE DO KONKURSU OFERT NA USŁUGĘ Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA PROJEKTEM ZAPROSZENIE DO KONKURSU OFERT NA USŁUGĘ Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA PROJEKTEM Arcus SA zaprasza do składania ofert na usługę z zakresu zarządzania w ramach projektu szkoleniowodoradczego Doskonalenie kompetencji

Bardziej szczegółowo

Dokumenty (załączniki) wymagane do umowy o dofinasowanie projektów i procedura podpisania umowy

Dokumenty (załączniki) wymagane do umowy o dofinasowanie projektów i procedura podpisania umowy Dokumenty (załączniki) wymagane do umowy o dofinasowanie projektów i procedura podpisania umowy 1 Statut lub inny dokument, np. wpis do odpowiedniego rejestru lub ewidencji, ewentualnie regulamin organizacyjny,

Bardziej szczegółowo

Pytania dotyczące konkursu Działania 6.3.1

Pytania dotyczące konkursu Działania 6.3.1 Pytania dotyczące konkursu Działania 6.3.1 1. Czy koszty prowadzenia kontroli i realizacji wizyt monitoringowych działalności gospodarczych prowadzonych przez uczestników projektu w okresie do 12 miesięcy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/2013 Marklowice, 16.02.2013 Dotyczy projektu w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zapytanie ofertowe nr 1/2013 1. Zamawiający w Marklowicach 2. Postanowienia ogólne Zgodnie z przepisem

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Starosty Powiatu Wodzisławskiego w Wodzisławiu Śląskim z audytu wykorzystania środków unijnych w ramach programu operacyjnego - Program Inicjatywy Wspólnotowej

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli w ramach PO KL

Zasady kontroli w ramach PO KL Zasady kontroli w ramach PO KL 2007-2013 obowiązujące od 1.01.2011 KONTROLA NA MIEJSCU (w siedzibie beneficjenta) Weryfikowane obszary: 1. Prawidłowość rozliczeń finansowych; 2. Kwalifikowlaność wydatków

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE FINANSAMI W PROJEKTACH UNIJNYCH

ZARZĄDZANIE FINANSAMI W PROJEKTACH UNIJNYCH ZARZĄDZANIE FINANSAMI W PROJEKTACH UNIJNYCH zasady i procedury 17 maja 2012 BUDŻET PROJEKTU STRUKTURA BUDŻETU PROJEKTU podział na kategorie i na działania w ramach kategorii KOSZTY PROJEKTU Całkowite -

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Załącznik nr 12 Wytyczne dla Beneficjentów w zakresie zawierania umów/porozumień o partnerstwie dla projektów realizowanych

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI WZÓR UMOWA O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć

Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć Toruń, 24 lipca 2014 r. Projektjest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

niniejszych zasad, Instytucja Zarządzająca LRPO ma prawo odebrać Beneficjentowi możliwość korzystania z zaliczki.

niniejszych zasad, Instytucja Zarządzająca LRPO ma prawo odebrać Beneficjentowi możliwość korzystania z zaliczki. Zasady udzielania dofinansowania w formie zaliczki na projekty współfinansowane w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Poniższe Zasady dotyczą wszystkich Beneficjentów

Bardziej szczegółowo

1 Ramy czasowe kwalifikowalności

1 Ramy czasowe kwalifikowalności 1. Cel opracowania ZASAD Opracowanie, uszczegółowienie i zobrazowanie zagadnienia kwalifikowalności kosztów, co znacznie ułatwi Beneficjentom opracowanie planu kosztów w ramach przygotowywanych projektów,

Bardziej szczegółowo

Reguły oraz minimalny zakres kontroli na miejscu realizacji Planów Działań Pomocy Technicznej. 1. Reguły ogólne

Reguły oraz minimalny zakres kontroli na miejscu realizacji Planów Działań Pomocy Technicznej. 1. Reguły ogólne Załącznik nr 4 Reguły oraz minimalny zakres kontroli na miejscu realizacji Planów Działań Pomocy Technicznej 1. Reguły ogólne 1) Prowadząc kontrolę Planów Działań Pomocy Technicznej (dalej: PD PT) na miejscu

Bardziej szczegółowo

- REJESTR ZMIAN do wersji 1.1 Regulaminu nr RPZP IP K10/16. Str. 7, 9, 39, 59. Str.14. Pkt Usunięcie zapisu.

- REJESTR ZMIAN do wersji 1.1 Regulaminu nr RPZP IP K10/16. Str. 7, 9, 39, 59.  Str.14. Pkt Usunięcie zapisu. Regulamin konkursu w ramach Działania 7.4 Tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej m.in. poprzez wsparcie na tworzenie przedsiębiorstw społecznych (w szczególności spółdzielni socjalnych)

Bardziej szczegółowo

CHCESZ REALIZOWAĆ PROJEKT? GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI?

CHCESZ REALIZOWAĆ PROJEKT? GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI? 1 CHCESZ REALIZOWAĆ PROJEKT? GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI? 2 WWW.FUNDUSZEEUROPEJSKIE.GOV.PL 3 4 WWW.FUNDUSZEEUROPEJSKIE.GOV.PL Wyszukiwarka dotacji, Dokumenty niezbędne do prawidłowego przygotowania i rozliczenia

Bardziej szczegółowo

System finansowania oraz rozliczania projektów krajowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Program Patent Plus. Warszawa, 25.06.2013 r.

System finansowania oraz rozliczania projektów krajowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Program Patent Plus. Warszawa, 25.06.2013 r. System finansowania oraz rozliczania projektów krajowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Program Patent Plus Warszawa, 25.06.2013 r. WYPŁATA ŚRODKÓW Wykonawca po spełnieniu warunków wynikających z umowy

Bardziej szczegółowo

8.3 Wytyczne IZ dot. zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków dla projektów realizowanych w ramach działania 9.

8.3 Wytyczne IZ dot. zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków dla projektów realizowanych w ramach działania 9. Załącznik do Wytycznych Instytucji Zarządzającej MRPO dotyczących zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków 8.3 Wytyczne IZ dot. zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków dla

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... pomiędzy:...(adres),... (regon),... (NIP), zwanym dalej Beneficjentem, reprezentowanym przez:..., ...(adres),... (regon),...

Umowa nr... pomiędzy:...(adres),... (regon),... (NIP), zwanym dalej Beneficjentem, reprezentowanym przez:..., ...(adres),... (regon),... Umowa nr... o subsydiowanie zatrudnienia u pracodawcy w obrębie projektu realizowanego w ramach Priorytetu 2 Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach zawarta w... w dniu... r. pomiędzy:...(adres),...

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 1. Instytucja Wdrażająca PO IG 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej Ponieważ Działanie 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej jest działaniem wdrażanym centralnie, wybrano dla niego jedną Instytucję

Bardziej szczegółowo

LGD PERŁA JURY. Szkolenie z zakresu pisania wniosków o płatność dla działania Małe Projekty 05-06.06.2013

LGD PERŁA JURY. Szkolenie z zakresu pisania wniosków o płatność dla działania Małe Projekty 05-06.06.2013 LGD PERŁA JURY Szkolenie z zakresu pisania wniosków o płatność dla działania Małe Projekty 05-06.06.2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM FINANSOWANIA ORAZ ROZLICZANIA PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU GO_GLOBAL.PL. Beata Kwiatkowska

SYSTEM FINANSOWANIA ORAZ ROZLICZANIA PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU GO_GLOBAL.PL. Beata Kwiatkowska SYSTEM FINANSOWANIA ORAZ ROZLICZANIA PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU GO_GLOBAL.PL Beata Kwiatkowska PLAN PREZENTACJI I. FINANSOWANIE PROJEKTU I. Podwójne finansowanie II. Wkład własny II. KWALIFIKOWALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Departament Wsparcia e-gospodarki. Poradnik przedsiębiorcy poświęcony prowadzeniu i rozliczaniu projektów

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Departament Wsparcia e-gospodarki. Poradnik przedsiębiorcy poświęcony prowadzeniu i rozliczaniu projektów Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Departament Wsparcia e-gospodarki Poradnik przedsiębiorcy poświęcony prowadzeniu i rozliczaniu projektów Warszawa 2011 1 Szanowni Państwo, Prezentujemy ósmy odcinek

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 1.3. UMOWA DOTACJI

ZAŁĄCZNIK 1.3. UMOWA DOTACJI ZAŁĄCZNIK 1.3. do Regulaminu Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości - komponent dotacje inwestycyjne, realizowanego w ramach Programu łagodzenia w regionie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin uczestnictwa w Projekcie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin uczestnictwa w Projekcie Regulamin uczestnictwa w Projekcie Informacje ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji, rekrutacji oraz uczestnictwa w szkoleniach realizowanych w ramach projektu Zaawansowane technologie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Akademia języków obcych, zarządzania i przedsiębiorczości

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Akademia języków obcych, zarządzania i przedsiębiorczości POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Akademia języków obcych, zarządzania i przedsiębiorczości 1 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w ramach projektu: Akademia języków

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektów w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 z uwzględnieniem zagadnień pomocy de minimis.

Realizacja projektów w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 z uwzględnieniem zagadnień pomocy de minimis. Realizacja projektów w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 z uwzględnieniem zagadnień pomocy de minimis. Czas trwania szkolenia: 24h (3 x 8h) Szkolenie zamknięte Sesje szkoleniowe: trzy jednodniowe

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W RAMACH DZIAŁANIA 2.4 POIIŚ 2014-2020

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W RAMACH DZIAŁANIA 2.4 POIIŚ 2014-2020 PODSTAWOWE OBOWIĄZKI BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W RAMACH DZIAŁANIA 2.4 POIIŚ 2014-2020 1 1. PODPISANIE UMOWY O DOFINANSOWANIE Jest to proces kilkuetapowy. Po pozytywnym wyniku oceny Twojego wniosku

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA SZKOLENIOWA W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa na przeprowadzenie szkolenia zgodnie z Projektem: WND-POKL.08.01.01-22-043/10 pt. Kursy sommelierskie dla branży gastronomiczno-hotelarskiej

Bardziej szczegółowo

Tabela zmian z sierpnia 2010 r.

Tabela zmian z sierpnia 2010 r. Tabela zmian z sierpnia 2010 r. Instrukcja wypełniania Wniosku Beneficjenta o płatność w ramach osi priorytetowych 1-7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin uczestnictwa w Projekcie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin uczestnictwa w Projekcie Regulamin uczestnictwa w Projekcie Informacje ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji, rekrutacji oraz uczestnictwa w szkoleniach realizowanych w ramach projektu Kompetencje przyszłości

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla podmiotów audytujących projekty badawczo-rozwojowe

Wytyczne dla podmiotów audytujących projekty badawczo-rozwojowe Wytyczne dla podmiotów audytujących projekty badawczo-rozwojowe Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Wstęp Zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, projekt,

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 2: Odpowiedź: Pytanie nr 3: Odpowiedź: Pytanie nr 4: Odpowiedź: Pytanie nr 5:

Pytanie nr 2: Odpowiedź: Pytanie nr 3: Odpowiedź: Pytanie nr 4: Odpowiedź: Pytanie nr 5: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM DOTYCZĄCYM DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ W RAMACH DZIAŁANIA 9.4 PO KL (KONKURS NR PO KL/9.4/1/12). Pytanie nr 1: Czy w projekcie

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji umów o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL. Omówienie zasad sprawozdawczości finansowej

Zasady realizacji umów o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL. Omówienie zasad sprawozdawczości finansowej 2011 Zasady realizacji umów o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL. Omówienie zasad sprawozdawczości finansowej Anna Harasimowicz - Zydroń Warszawa, dnia 23 lutego 2011 r. Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

RAPORTOWANIE I EWIDENCJA. kwiecień 2011

RAPORTOWANIE I EWIDENCJA. kwiecień 2011 RAPORTOWANIE I EWIDENCJA kwiecień 2011 RAPORT PARTNERA Raport Partnera zawiera w szczególności dane na temat postępu realizacji części projektu, za którą odpowiedzialny jest Partner, który go składa. Dokument

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie PO RYBY 2007-2013 Omówienie wybranych paragrafów umowy o dofinansowanie

Wdrażanie PO RYBY 2007-2013 Omówienie wybranych paragrafów umowy o dofinansowanie Wdrażanie PO RYBY 2007-2013 Omówienie wybranych paragrafów umowy o dofinansowanie 3 ust. 3 Realizacja operacji lub jej etapu obejmuje: 2) poniesienie przez Beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 11. Wytyczne IZ RPO WSL dla Beneficjentów, których projekty realizowane są przez kilka podmiotów

Załącznik nr 11. Wytyczne IZ RPO WSL dla Beneficjentów, których projekty realizowane są przez kilka podmiotów Załącznik nr 11 Wytyczne IZ RPO WSL dla Beneficjentów, Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 2013 Katowice, wrzesień 2015 r. 1. W przypadku

Bardziej szczegółowo

Załącznik 5 Specyficzne zasady korzystania z Pomocy technicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Załącznik 5 Specyficzne zasady korzystania z Pomocy technicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Załącznik 5 Specyficzne zasady korzystania z Pomocy technicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 I. Budżet Pomocy technicznej PO KL na lata 2007-2013 1.1 Generalne zasady podziału

Bardziej szczegółowo

Obowiązki beneficjentów związane z rozliczaniem środków finansowych otrzymanych z funduszy UE. styczeń 2013

Obowiązki beneficjentów związane z rozliczaniem środków finansowych otrzymanych z funduszy UE. styczeń 2013 Obowiązki beneficjentów związane z rozliczaniem środków finansowych otrzymanych z funduszy UE styczeń 2013 Grupa doradcza POLINVEST POLINVEST Sp. z o.o. usługi doradcze w zakresie zarządzania i pozyskiwania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sporz dzania Harmonogramu Realizacji Projektu dla przedsi wzi w ramach projektów dofinansowywanych ze

Instrukcja sporz dzania Harmonogramu Realizacji Projektu dla przedsi wzi w ramach projektów dofinansowywanych ze Instrukcja sporządzania Harmonogramu Realizacji Projektu dla przedsięwzięć w ramach projektów dofinansowywanych ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytetowa IV I. W zależności

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY 1) z wykonania zadania w ramach PROGRAMU

RAPORT KOŃCOWY 1) z wykonania zadania w ramach PROGRAMU Nie podpisany elektronicznie. pieczęć Zleceniobiorcy data złożenia sprawozdania RAPORT KOŃCOWY 1) z wykonania zadania w ramach PROGRAMU Program Ministra 1 Priorytet 1 ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU Umowa o dofinansowanie Warunki podpisania umowy o dofinansowanie: potwierdzenie przyznania dofinansowania w formie Promesy premii technologicznej, podpisanie/wejście w życie

Bardziej szczegółowo