Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacja istotnych warunków zamówienia"

Transkrypt

1 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony Przedmiot: Usługa Obsługa płatności bezgotówkowych dokonywanych przy użyciu kart płatniczych z wykorzystaniem terminali w kasach Teatru Wielkiego - Opery Narodowej. Zamawiający: Teatr Wielki Opera Narodowa Plac Teatralny 1, Warszawa Sprawa nr 11/A/2014 Zatwierdzam... Warszawa, maj

2 Wprowadzenie 1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity w DzU z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej Ustawą oraz przepisów wykonawczych do Ustawy w szczególności Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (DzU z 2013r. poz. 231) zwanego dalej Rozporządzeniem o dokumentach. 2. Wykonawca powinien złożyć ofertę odpowiadającą treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). 3. We wszelkich kontaktach z Zamawiającym Wykonawcy winni powoływać się na wyżej podany numer sprawy. I. Nazwa i adres Zamawiającego Teatr Wielki Opera Narodowa, Pl. Teatralny 1, Warszawa Regon: ; NIP: Internet: Nr telefonu: +48 (22) ; fax: +48 (22) Kancelaria główna czynna w dni robocze, w godzinach: 8:15 16:15 II. Tryb udzielenia zamówienia Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 Ustawy w trybie przetargu nieograniczonego. III. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest: wynajem Zestawów POS w ilości 4 kompletów, realizacja usług związanych z instalacją, wdrożeniem, uruchomieniem i serwisem eksploatacyjnym wynajętych Zestawów POS, realizacja przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego obsługi płatności dokonywanych kartami płatniczymi w wynajętych Zestawach POS. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w załączniku nr 1 do SIWZ pn. Opis przedmiotu zamówienia. 2. Nomenklatura CPV: Usługi w zakresie przetwarzania i rozliczania IV. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. V. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. VI. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli Zamawiający dopuszcza ich składanie Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. VII. Termin wykonania zamówienia 36 miesięcy od dnia r. VIII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy spełniają warunki dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności objętej zamówieniem, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że a) jest wpisany do rejestru Krajowych Instytucji Płatniczych prowadzony przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego i posiada zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej lub b) posiada zezwolenie wydane przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego, na prowadzenie systemów płatności, o których mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierami wartościowymi oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami (DzU 2013 r. poz. 246) lub systemu autoryzacji i rozliczeń zgodnie z ustawą z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych (DzU 2012 r. poz. 1232), z zastrzeżeniem, że zgoda nie jest 2

3 wymagana dla systemów prowadzonych przez NBP. W takim przypadku Wykonawca składa oświadczenie o prowadzeniu systemu płatności (systemów) przez NBP, obowiązujące na dzień składania ofert. Wykonawca na potwierdzenie spełnienia tego warunku składa również oświadczenie, o którym mowa w Rozdz. IX pkt 1 ppkt 1 SIWZ 2) posiadania wiedzy i doświadczenia - Zamawiający nie ustanawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca na potwierdzenie spełnienia tego warunku składa oświadczenie, o którym mowa w Rozdz. IX pkt 1 ppkt 1 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Zamawiający nie ustanawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca na potwierdzenie spełnienia tego warunku składa oświadczenie, o którym mowa w Rozdz. IX pkt 1 ppkt 1 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiający nie ustanawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca na potwierdzenie spełnienia tego warunku składa również oświadczenie, o którym mowa w Rozdz. IX pkt 1 ppkt 1 2. Ponadto Zamawiający żąda aby, Wykonawcy wykazali brak podstaw do wykluczenia ich z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy. W tym celu należy złożyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy, o którym mowa w Rozdz. IX pkt 1 ppkt 3 i dokument, o którym mowa w Rozdz. IX pkt 1 ppkt Ocena spełniania powyższych warunków będzie polegać na sprawdzeniu, na zasadzie: spełnia nie spełnia, czy Wykonawcy złożyli niżej przedstawione oświadczenia i dokumenty. IX. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu a także wykazania, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu 1. Oświadczenia i dokumenty wymagane od Wykonawcy: 1) Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu wynikające z art. 22 ust. 1 Ustawy (wzór "Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu") dalej "Oświadczenie" przedstawiony jest na załączniku nr 3 do SIWZ). Oświadczenie należy złożyć w formie oryginału. 2) Dokument potwierdzający wpisanie do rejestru Krajowych Instytucji Płatniczych prowadzonego przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaświadczający, że Wykonawca posiada zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej lub dokument, wydany przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego, potwierdzający posiadanie przez Wykonawcę zezwolenia na prowadzenie systemów płatności, o których mowa w art. 16 ust.1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierami wartościowymi oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami (DzU 2013 r. poz. 246) lub systemu autoryzacji i rozliczeń zgodnie z ustawą z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych (DzU 2012 r. poz. 1232), z zastrzeżeniem, że zgoda nie jest wymagana dla systemów prowadzonych przez NBP. W takim przypadku Wykonawca składa oświadczenie o prowadzeniu systemu płatności (systemów) przez NBP, obowiązujące na dzień składania ofert. 3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, według wzoru określonego w Załączniku nr 4 do SIWZ. 4) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5) Informacja w sprawie przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (DzU Nr 50, poz. 331 z późn. zm.), według wzoru określonego w Załączniku nr 4a do SIWZ. 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 1 ppkt 4 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o których mowa powyżej powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 3

4 zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Dokumenty te powinny być wystawione w terminie jak wskazano powyżej. 3. W przypadku składania oferty wspólnej (konsorcjum, spółka cywilna), Wykonawcy zobowiązani są wskazać pełnomocnika stosownie do postanowień art. 23 ust. 2 Ustawy tj. do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (należy przedstawić oryginał pełnomocnictwa lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza), a ponadto każdy z nich powinien złożyć dokumenty, o których mowa w Rozdz. IX pkt 1 ppkt 3 i 4. Oświadczenie, o którym mowa w Rozdz. IX pkt 1 ppkt 1 może być złożone za pośrednictwem wskazanego pełnomocnika lub podpisane przez wszystkich uczestników konsorcjum w zakresie w jakim ich dotyczy. Dokument określony w Rozdz.. IX pkt.1 ppkt 2 można złożyć wspólnie, ale ma z niego jednoznacznie wynikać, że Wykonawcy łącznie spełniają przedstawione tam warunek 4. Jeżeli, zgodnie z art. 26 ust. 2b Ustawy, Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Zamawiający w celu oceny czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zgodnie z 1 ust. 6 Rozporządzenia o dokumentach żąda dokumentów dotyczących w szczególności: 1) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu 2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, 3) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, 4) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 5. Dokumenty określone w Rozdz. IX pkt 1 ppkt 2-4 należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasoby których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty. 7. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane wyrażone w innych walutach niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) obowiązujący w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu. 8. Jeżeli w postępowaniu złożą oddzielne oferty Wykonawcy, którzy należą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (DzU Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) Zamawiający, na podstawie art. 24b ust. 1 Ustawy, zwróci się do Wykonawcy i tych podmiotów (również Wykonawców) o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkat 5 Ustawy w celu ustalenia czy nie zachodzą przesłanki wykluczenia Wykonawcy. Wykonawcy będą zobowiązani wykazać, że istniejące pomiędzy nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. X. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, z podaniem adresu poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego, jeżeli Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną. 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza również przekaz tych dokumentów za pomocą faksu, pod warunkiem, że ich treść dotrze do adresata przed upływem wyznaczonego terminu a dokument zostanie niezwłocznie przesłany przez nadawcę (Wykonawcę lub Zamawiającego) w formie pisemnej. Nr faxu Zamawiającego +48 (22) , +48 (22) Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną z wyjątkiem sytuacji, w której wykonawcom nieposiadającym faksu a także w sytuacji, gdy wysyłanie dokumentu za pośrednictwem 4

5 faksu nie będzie skuteczne, przekaże wezwania do uzupełnienia dokumentów lub złożenia wyjaśnień, o których mowa w art. 26 ust. 3 i 4, art. 87 i art. 90 oraz zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, o których mowa w art. 92. ust. 1 lub unieważnieniu postępowania - art. 93 ust. 3 Ustawy. Dokumenty te zostaną wysłane w postaci załącznika, którym będzie skan podpisanego oryginalnego dokumentu. Oryginał ten zostanie również wysłany do Wykonawcy w formie pisemnej. 3. Wykonawcy proszeni są o podanie w formularzu oferty adresu poczty elektronicznej, na który Zamawiający będzie mógł wysłać wezwania lub zawiadomienia, o których mowa w pkt 2 powyżej w przypadku zaistnienia okoliczności tam wskazanych. Zamawiający zgodnie z art. 27 ust. 2 żąda niezwłocznego potwierdzenia faktu otrzymania informacji faksem lub drogą elektroniczną. 4. Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ: 1) Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający zobowiązany jest do udzielania odpowiedzi, nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do niego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 2) Pytania Wykonawców powinny być przekazywane Zamawiającemu zgodnie z zasadą określoną w Rozdz. X pkt 1. 3) Zamawiający prześle treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania. Treść pytań oraz wyjaśnienia Zamawiający zamieści na stronie internetowej Zamawiającego. 4) W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmienić treść SIWZ. Dokonana w ten sposób zmiana, zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, którzy otrzymali SIWZ i zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. 5) Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ. Informację taką przedstawi również na stronie internetowej oraz zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 6) W przypadku gdy zmiana treści SIWZ doprowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający postąpi zgodnie z przepisem art. 38 ust. 4a w związku z art. 12a Ustawy. 5. Do terminu składania ofert określonego w Rozdz. XV SIWZ, Wykonawca, który pobierał SIWZ w wersji elektronicznej ze strony internetowej Zamawiającego, zobowiązany jest do monitorowania tej strony, gdyż zamieszczane są tam na bieżąco: 1) wyjaśnienia, odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz zmiany treści SIWZ, zmiany treści ogłoszenia w tym zmiany terminu składania ofert; 2) kopie wniesionych odwołań, jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ. 6. Wszelkie zmiany SIWZ stają się z chwilą przekazania ich treści do wiadomości w sposób określony w pkt. 5 Wykonawcom integralną częścią SIWZ i wiążą wykonawców na tych samych zasadach co SIWZ. XI. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcą 1. Do porozumiewania się z Wykonawcą w sprawach związanych z postępowaniem uprawnione są następujące osoby: - w sprawach merytorycznych: Bogumiła Kacperczyk tel. (22) w sprawach dotyczących procedury zamówień publicznych: Teresa Wojtczuk tel. (22) ; Piotr Szczerba tel. (22) Wyżej wymienione osoby nie mają upoważnienia do udzielania Wykonawcom wyjaśnień treści istotnych warunków zamówienia. Wszelkie pytania i wątpliwości w tej sprawie należy zgłaszać do Zamawiającego pisemnie w sposób zgodny z zasadą określoną w Rozdz. X pkt 1. XII. Wymagania dotyczące wadium Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. XIII. Termin związania ofertą 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. XIV. Opis sposobu przygotowania ofert 1. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ (według wzoru formularz oferty określonego w załączniku nr 2 do SIWZ) Do oferty należy dołączyć wszystkie oświadczenia, dokumenty i załączniki wskazane w SIWZ. 5

6 2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, czytelnym pismem (wskazany jest maszynopis lub wydruk komputerowy). 3. Każdy Wykonawca winien złożyć tylko jedną ofertę. 4. Formularz ofertowy wraz z załącznikami, powinien być podpisany przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z zasadą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym aktualny odpis z rejestru sądowego lub inny dokument określający zasadę reprezentacji Wykonawcy oraz pełnomocnictwo muszą być załączone do oferty. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę albo przez osobę umocowaną. Aktualny odpis z rejestru sądowego i inny dokument określający zasady reprezentacji Wykonawcy należy złożyć w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby umocowane lub notarialnie, natomiast pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie. 5. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o wykonanie zamówienia (w tym również wspólników spółki cywilnej lub konsorcjum) formularz ofertowy może być podpisany przez nich wszystkich jak również tylko przez pełnomocnika ustanowionego zgodnie z przepisem art. 23 Ustawy. Stosowne pełnomocnictwo, o którym również mowa w Rozdz. IX pkt 3 SIWZ dołączone do oferty powinno być podpisane przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dających umocowania zgodnie z formą reprezentacji każdego z nich. Z treści tego pełnomocnictwa powinno jednoznacznie wynikać: 1) którego postępowania dotyczy, 2) kto jest ustanowiony pełnomocnikiem, 3) jakie podmioty wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, 4) jaki jest zakres umocowania (do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego) W przypadku spółki cywilnej wystarczająca będzie umowa spółki, pod warunkiem, że pełnomocnictwo takie będzie wynikać z jej zapisów. Umowę spółki należy przedstawić w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 6. Wykonawca może zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wyraźnie je oznaczając. Wtedy zgodnie z art. 8 ust. 3 Ustawy informacje te nie będą udostępnione. Pozostała część oferty będzie dopuszczona do wglądu wszystkich zainteresowanych. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy, tzn. dotyczących nazwy (firmy), adresu Wykonawcy, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa muszą być oznaczone klauzulą: Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity w Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz. 1503) i dołączone do oferty, zaleca się, aby były one trwale spięte i umieszczone w nieprzezroczystym opakowaniu. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. 7. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami (zaleca się ponumerowanie stron oraz załączenie spisu treści) należy umieścić w zamkniętej kopercie. Kopertę należy zaadresować (dokładna nazwa i adres Zamawiającego) oraz opisać według poniższego wzoru: Teatr Wielki Opera Narodowa, Pl. Teatralny 1, Warszawa Obsługa płatności bezgotówkowych dokonywanych przy użyciu kart płatniczych z wykorzystaniem terminali w kasach Teatru Wielkiego - Opery Narodowej sprawa nr 11/A/2014 (Nie otwierać przed dniem r., do godziny 10.15) Kopertę należy również opatrzyć dokładną nazwą i adresem Wykonawcy. Uwaga! Oferta musi być złożona w formie pisemnej, jak opisano powyżej w Rozdz. XIV. Niedopuszczalne jest składanie ofert w formie skanu przesłanego drogą elektroniczną lub za pomocą faxu, tak przesłana oferta będzie podlegać odrzuceniu. 8. Wykonawca może wprowadzić zmiany (poprawki, modyfikacje, uzupełnienia itp.) do złożonej oferty pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert przedstawiając Zamawiającemu pisemne zawiadomienie o tym fakcie. Zawiadomienie to powinno być złożone według takich samych zasad jak składana oferta tj. w kopercie z dodatkowym napisem ZMIANA. Koperty oznaczone 6

7 słowem ZMIANA zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną dołączone do oferty. 9. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego zawiadomienia według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian z napisem na kopercie WYCOFANIE. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności z danymi zamieszczonymi na kopercie wycofywanej oferty. Koperty z ofertami wycofanymi nie będą otwierane. XV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 1. Ofertę należy złożyć do r. do godz w kancelarii głównej pokój A 148 I piętro Teatru Wielkiego Opery Narodowej, Pl. Teatralny 1, Warszawa, wejście od ul. Moliera 5 recepcja IV. 2. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu r. o godz w pokoju A-321 III piętro Teatru Wielkiego Opery Narodowej, Pl. Teatralny 1, Warszawa, wejście od ul. Moliera 5 recepcja IV. XVI. Opis sposobu obliczenia ceny 1. Wykonawca obliczy cenę według następującego wzoru: Cena = (1410 x 180,00 zł x Pk%) + (4 x On zł) x 36 gdzie: liczba transakcji opłaconych kartą płatniczą przewidziana na okres trwania umowy (36 miesięcy) średnia wartość (brutto w złotych) jednej transakcji Pk - stawka prowizji za płatność kartą (w %) oferowana przez Wykonawcę, 4 - liczba kompletów terminali On - opłata miesięczna (brutto w złotych) za najem jednego terminala oferowana przez Wykonawcę Wyliczoną według powyższego wzoru wartość Cena, należy przenieść do pkt 1 formularza oferty (załącznik nr 2 do SIWZ). Stawkę prowizji Pk należy przenieść do pkt 1 ppkt 1 formularza oferty (załącznik nr 2 do SIWZ) Opłatę miesięczną On należy przenieść do pkt 1 ppkt 2 formularza oferty (załącznik nr 2 do SIWZ) 2. Przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 2 pkt 1 Ustawy. 3. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 4. Cena będzie zawierała wszystkie koszty, jakie mogą powstać w trakcie realizacji zamówienia (np. koszty transportu, inne opłaty i podatki) oraz będzie uwzględniała także ewentualne opusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę. 5. Wykonawca może podać tylko jedną cenę (bez proponowania rozwiązań alternatywnych). 6. Jeżeli w postępowaniu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (VAT) w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek VAT, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. XVII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą nie będą prowadzone w walutach obcych. XVIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert Cena oferty 100% Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi podkryteriami ceny: 1. Cena za najem 1 terminala za jeden miesiąc (C T ) 2 % 2. Wysokość prowizji za usługę rozliczenia operacji (P) 98% 7

8 Ad 1) W kryterium (C T ) zostanie zastosowany poniższy wzór: najniższa cena (On) brutto Ocena punktowa (C T ) = x 100 pkt x 2 % cena (On) brutto badanej oferty On- opłata miesięczna za najem jednego terminala (w złotych) Ad 2) W kryterium (P) zostanie zastosowany poniższy wzór: najniższa prowizja (Pk ) Ocena punktowa (P) = x 100 pkt x 98 % prowizja (Pk ) oferty badanej Pk - stawka prowizji za płatność kartą (w %) Sposób wyznaczenia końcowej oceny oferty: gdzie K jest końcową oceną oferty. K = C T + P Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione wyżej kryteria. XIX. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 1. Z Wykonawcą który przedstawi najkorzystniejszą ofertę Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania faksem lub drogą elektroniczną zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 i z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 Ustawy. 2. Umowa zostanie zawarta nie wcześniej niż po upływie terminu na wniesienie odwołań lub do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia kończącego postępowanie odwoławcze. 3. W przypadku udzielenia zamówienia wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia Zamawiający przed podpisaniem umowy może zażądać złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. XX Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający nie będzie wymagać wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. XXI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach. Wzór umowy przedstawiony jest w załączniku nr 5 do SIWZ. XXII. Informacje w sprawie podwykonawstwa 1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia 3. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 8

9 4. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na zasoby których wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w części VIII SIWZ. 5. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy będzie dotyczyć podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w części VIII SIWZ, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. XXIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia 1. Wykonawcy, który ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI Ustawy. 2. Zgodnie z art. 180 ust. 1 Ustawy, wobec czynności Zamawiającego podjętych niezgodnie z Ustawą w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest zobowiązany na podstawie Ustawy, Wykonawcy przysługuje odwołanie. 3. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 4. W niniejszym postępowaniu zgodnie z art. 180 ust. 2 odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 1) opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 3) odrzucenie oferty odwołującego. 5. Zgodnie z art. 182 ust. 2 odwołanie można również wnieść wobec treści ogłoszenia o zamówieniu a także postanowień SIWZ. 6. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 Ustawy (faksem lub za pomocą poczty elektronicznej) lub 10 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób a w przypadku odwołania dotyczącego ogłoszenia o zamówieniu lub SIWZ w terminie 5 dni odpowiednio od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub na stronie internetowej Zamawiającego. 7. Odwołanie wobec innych czynności wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 8. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym popisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 9. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Zastosowanie ma art. 27 ust 2 Ustawy. W sprawach nieunormowanych niniejszą SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy, przepisy wykonawcze do Ustawy oraz przepisy Kodeksu cywilnego. Wykaz załączników do SIWZ: Nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Nr 2 Formularz oferty Nr 3 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Nr 4 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Nr 4a Informacja w sprawie przynależności do tej samej grupy kapitałowej Nr 5 Wzór umowy 9

10 Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Obsługa płatności bezgotówkowych dokonywanych przy użyciu kart płatniczych z wykorzystaniem terminali w kasach Teatru Wielkiego - Opery Narodowej 1. Przedmiotem zamówienia jest: 1) Wynajem Zestawów POS w liczbie 4 kompletów. 2) Realizacja usług związanych z instalacją, wdrożeniem, uruchomieniem i serwisem eksploatacyjnym Zestawów POS, o których mowa w ppkt 1powyżej. 3) Realizacja przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego obsługi płatności dokonywanych kartami płatniczymi w Zestawach POS, o których mowa w ppkt 1powyżej. 2. Zestawy POS będące przedmiotem wynajmu, o którym mowa w pkt 1 ppkt 1 powyżej, przeznaczone są do współpracy z programem rezerwacji i sprzedaży biletów Bilety24, który funkcjonuje u Zamawiającego i muszą być gotowe do pracy bez konieczności dokonywania jakichkolwiek modyfikacji tego programu. Z programem rezerwacji i sprzedaży biletów zainstalowanym u Zamawiającego współdziałają terminale ICT220 firmy Ingenico oraz VX 520 i VX 820 Duet Verifone. Zamawiający wskazał ww. znaki towarowe ze względu na konieczność zapewnienia pełnej kompatybilności wynajmowanych Zestawów POS z istniejącym już u Zamawiającego systemem kasowym wskazanym powyżej i na podstawie art. 29 ust. 3 Ustawy dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych na Zestawy POS tzn. takich, które nie ustępują parametrami technicznymi, jakością i trwałością terminalom wymienionym powyżej i posiadają następujące właściwości pozwalające na ich bezawaryjną współpracę z programem rezerwacji i sprzedaży biletów zainstalowanym u Zamawiającego: - port komunikacyjny w standardzie Ethernet - korzystają z oprogramowania kompatybilnego z biblioteką MCX s payment application W pozycji 1 ppkt 3) formularza oferty (Załącznik nr 2 do SIWZ) w miejscach wykropkowanych należy podać typ/markę/producenta oferowanych przez Wykonawcę Zestawów POS. 3. Wynajem Zestawów POS obejmuje: 1) Terminale przenośne POS wraz z wyposażeniem dodatkowym w postaci zasilacza i Instrukcji Obsługi Terminala POS w liczbie 4 kompletów, zwane dalej Zestawami POS. Dwa z czterech terminali muszą być dodatkowo wyposażone w wydajne baterie, umożliwiające ich działanie przez przynajmniej 2 godziny bez podłączenia do źródła zasilania (umożliwiające ich obsługę poza kasą, np. w innym punkcie sprzedaży); 2) Zestawy POS zostaną wynajęte przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego na okres 36 miesięcy licząc od daty r. i od tej daty muszą działać w w siedzibie Zamawiającego; 3) Lokalizacje, w których zostaną zainstalowane Zestawy POS to kasy biletowe Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie, Pl. Teatralny 1, Warszawa. 4. Realizacja przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług związanych z instalacją, wdrożeniem, uruchomieniem i serwisem eksploatacyjnym Zestawów POS będzie się odbywać na następujących zasadach: 1) w ramach usług instalacyjnych Zestawów POS Wykonawca na rzecz Zamawiającego zainstaluje w miejscu wskazanym przez Zamawiającego Zestawy POS co najmniej na dwa dni przed eksploatacyjnym uruchomieniem; 2) Wykonawca skonfiguruje Zestawy POS w sposób umożliwiający: a) obsługę wskazanego każdorazowo przez Zamawiającego jednego rachunku bankowego na poszczególnych Zestawach POS; b) domyślne połączenie każdego Zestawu POS poprzez wbudowany moduł GPRS oraz inne awaryjne medium transmisyjne (np. internet). Terminale muszą posiadać możliwość połączania WLAN. Wyklucza się połączenia poprzez telefoniczne linie stacjonarne; c) automatyczne i samoczynne zestawianie przez każdy zainstalowany u Zamawiającego Zestaw 10

11 POS połączenia w przypadku awarii GPRS w celu zapewnienia ciągłej obsługi transakcji. Po ustąpieniu awarii sieci GPRS każdy zainstalowany u Zamawiającego Zestaw POS automatycznie i samoczynnie ponownie musi zestawiać połączenie poprzez GPRS; d) Zamawiającemu poprawną eksploatację wszystkich Zestawów POS bez wykonywania jakichkolwiek dodatkowych czynności instalacyjnych lub konfiguracyjnych. 5. W ramach usług wdrożeniowych Zestawów POS Wykonawca zapewni: 1) nieodpłatne przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie przeprowadzania operacji przy użyciu kart płatniczych oraz sposobu ich rozliczania. Powyższe dotyczy również nowych pracowników Zamawiającego, przyjętych do pracy w czasie obowiązywania Umowy, przy czym za dopuszczenie pracowników nie przeszkolonych przez Wykonawcę do przyjmowania operacji dokonywanych przy użyciu kart płatniczych odpowiedzialność ponosi Zamawiający; 2) udzielanie wyjaśnień i pomocy w sprawach związanych z obsługą kart płatniczych, w tym szkolenia nowych pracowników Zamawiającego; 3) szczegółową procedurę postępowania i wzajemnego informowania w przypadku podejrzenia lub wykrycia przestępstw dokonanych za pośrednictwem kart płatniczych. Treść procedury musi zostać opracowana w uzgodnieniu z Zamawiającym i wymaga jego akceptacji; 4) instrukcje obsługi Zestawu POS i instrukcje obsługi transakcji opłacanych kartami płatniczymi i weryfikacji autentyczności podpisu posiadacza karty płatniczej w ilości minimum równej ilości terminali. 6. W ramach uruchomienia eksploatacyjnego Zestawów POS Wykonawca zobowiązany jest do: 1) wykonania testu poprawności działania zainstalowanych i skonfigurowanych Zestawów POS w ciągu 24 godzin. Treść testu musi być uprzednio zaakceptowana przez Zamawiającego. Pozytywny wynik testu dla każdego Zestawu POS stanowi warunek przyjęcia zestawu do eksploatacji przez Zamawiającego; 2) wskazania danych kontaktowych pracownika Wykonawcy świadczącego na rzecz Zamawiającego konsultacji prowadzonych drogą telefoniczną lub za pośrednictwem korespondencji dotyczących poprawności działania Zestawów POS; 3) uzgodnienia z Zamawiającym opracowania szczegółowej procedury zgłaszania usterek Zestawów POS. 7. W ramach serwisu eksploatacyjnego, Zestawów POS trwającego 36 miesięcy: 1) Wykonawca usuwać będzie wszelkie awarie Zestawów POS zgłaszane Wykonawcy przez Zamawiającego telefonicznie, faksem lub za pośrednictwem korespondencji . Usunięcie awarii realizowane będzie najpóźniej do 48 godzin (maksymalny termin) od momentu zgłoszenia. Zgłoszenie awarii Zestawów POS za pośrednictwem faksu lub korespondencją nie wymagają potwierdzenia przez Wykonawcę ich przyjęcia. Za awarię Zestawu POS uważać się będzie każdą utratę jego funkcjonalności, niezależnie od przyczyn i natury powstania wady. Za skutecznie zrealizowane usunięcie zgłoszonej awarii uważać się będzie przywrócenie do pełnej funkcjonalności wszystkich Zestawów POS zgłoszonych, jako wadliwe; 2) Wykonawca dokonywać będzie ewentualnych zmian instalacyjnych i konfiguracyjnych Zestawów POS po uprzednim uzgodnieniu przez obie strony konieczności oraz sposobu przeprowadzenia tych czynności; 3) Zamawiający każdorazowo udostępni Wykonawcy Zestawy POS w celu przeprowadzenia czynności serwisowych po uprzednim pisemnym wniosku Wykonawcy o powyższe dostarczonym Zamawiającemu. Wszystkie czynności serwisowe będą dokumentowane i potwierdzane przez obie strony. 8. Realizacja przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego obsługi płatności dokonywanych kartami płatniczymi w Zestawach POS trwającej 36 miesięcy, obejmować będzie: 1) upoważnienie Zamawiającego przez Wykonawcę do akceptowania i przyjmowania opłat na warunkach bezgotówkowych przy użyciu kart płatniczych, 2) obsługę procesu autoryzacji transakcji, w tym przetwarzaniu i przesyłaniu komunikatów autoryzacyjnych, 3) przetwarzanie informacji o zrealizowanych transakcjach i przekazywaniu transakcji, 4) rozpatrywanie reklamacji, 5) kontakt telefoniczny na wypadek ewentualnych problemów np. z autoryzacją karty; 6) przetwarzanie i wymianę zbiorów rozliczeniowych z Międzynarodowymi Kartowymi Systemami Płatniczymi (MKSP), 11

12 7) rozliczanie przez Wykonawcę transakcji płatniczych dokonanych na rzecz Zamawiającego z wykorzystaniem kart płatniczych zgodnie z warunkami określonymi w zawartej Umowie; 8) każdorazowe przekazywanie kwoty uiszczanej przez posiadaczy kart płatniczych na wskazane przez Zamawiającego konto bankowe, z umieszczeniem na przelewach opisów umożliwiających zidentyfikowanie przez Zamawiającego otrzymanych środków z przeprowadzonych transakcji, w tym co najmniej następujące dane: numer raportu, data transakcji, numer Zestawu POS, następuje nie później niż w terminie 1 dnia roboczego po dniu przekazania do Zamawiającego z Zestawów POS potwierdzonych transakcji płatniczych. Za datę przekazania środków uznawać się będzie datę wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego. Opłaty należne Wykonawcy należy rozliczać w ciężar podanych przez Zamawiającego rachunków bankowych. W przypadku braku operacji kartowych w którejkolwiek z jednostek w danym okresie rozliczeniowym Wykonawcy, jednostka ureguluje należność Wykonawcy na jego rachunek wskazany w fakturze; 9) przekazanie Zamawiającemu za pośrednictwem bezpiecznego medium lub udostępnienie do pobrania w sposób bezpieczny informacji o dokonanych w danym dniu transakcjach wpłat w postaci raportów sporządzanych przez Wykonawcę odrębnie dla każdego Zestawu POS w terminie do godziny 12:00 następnego dnia roboczego w postaci pliku w formacie ustalonym z Zamawiającym. Zamawiający dopuszcza aby raport dzienny, miesięczny oraz roczny był udostępniony na stronie internetowej Wykonawcy. Raport dzienny, miesięczny, roczny powinien zawierać co najmniej następujące dane: a) numer raportu, b) data transakcji, c) oznaczenie przelewu realizowanego przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego, d) numer Zestawu POS, na którym przeprowadzono daną transakcję, e) numer rachunku bankowego, którego dotyczą transakcje, f) poszczególne kwoty transakcji g) numer (część numeru) kart, za pośrednictwem której przeprowadzono daną transakcję, h) numery transakcji przeprowadzonych za pośrednictwem danego POS, i) podsumowanie kwot transakcji za dany dzień, miesiąc, rok w odniesieniu do określonego rachunku bankowego, w rozbiciu na rodzaje kart. Wykonawca może zmienić format pliku lub wystąpić do Zamawiającego o realizację niniejszego punktu w postaci niezależnych formatów. Zmiana formatu pliku lub jego wygenerowanie w dodatkowym wskazanym przez Wykonawcę formacie nastąpi w terminie 10 dni roboczych licząc od daty pisemnego poinformowania Zamawiającego przez Wykonawcę o wystąpieniu powyższej potrzeby. 10) za obsługę i rozliczanie operacji dokonywanych przy użyciu kart płatniczych Wykonawca pobiera prowizję, liczoną procentowo od wartości podanej w przedstawionych do rozliczenia Dowodach Sprzedaży, a przeznaczoną na pokrycie opłat pobieranych przez wydawców kart oraz kosztów ponoszonych przez Zamawiającego. Wysokość prowizji określona jest w Umowie. 11) z tytułu najmu urządzeń służących do akceptacji kart płatniczych, Zamawiający zobowiązany jest uiszczać miesięczną opłatę poczynając od miesiąca następującego po przekazaniu i zainstalowaniu urządzenia, na podstawie Protokołu Przekazania podpisanego przez obie strony. Wysokość opłaty określona jest w Umowie. 9. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do świadczenia na rzecz Zamawiającego czynności polegających na: 1) kontroli i monitorowaniu ryzyka oraz zapobieganiu oszustwom kartowym, w odniesieniu do obowiązujących Wykonawcę ogólnych warunków świadczenia usług, zgodnie z wydaną zgodą Prezesa NBP na prowadzenie systemu autoryzacji i rozliczeń. Wykonawca zobowiązuje się do wyjaśniania okoliczności dokonania transakcji przy użyciu karty skradzionej lub sfałszowanej oraz wykrywaniu oszustw; przechowywaniu i udostępnianiu przez Wykonawcę na każde żądanie Zamawiającego dokumentów związanych z transakcjami dokonanymi w trakcie obowiązywania Umowy na realizację niniejszego przedmiotu zamówienia przez okres 5 lat po zakończeniu realizacji przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego obsługi płatności dokonywanych kartami płatniczymi. Ponadto w w/w okresie Wykonawca informować będzie pisemnie Zamawiającego o każdej zmianie jego danych kontaktowych, w tym adresu korespondencyjnego. 10. Inne wymagania Zamawiającego względem Wykonawcy dotyczące Zestawów POS: 1) Wykonawca zobowiązuje się oddać Zamawiającemu w odpłatne używanie kompletne zestawy POS umożliwiające ich poprawną eksploatację przez ich użytkowników w pełnym zakresie funkcjonalnym gwarantowanym przez producenta urządzeń wchodzących w skład zestawu 12

13 i związanym z obsługą transakcji płatniczych do dokonywanych na rzecz Zamawiającego za pomocą kart płatniczych oraz przekazać Zamawiającemu Instrukcję obsługi Zestawu POS; 2) każdy wynajęty Zestaw POS umożliwiać będzie obsługę co najmniej następujących kart płatniczych: VISA, Maestro, VISA Electron, EuroCard/MasterCard, MasterCard Electronic, American Express. W przypadku operacji na karty Am/Ex Zamawiający posiada odrębną umowę na rozliczenia. 11. Na Wykonawcy ciąży obowiązek sukcesywnego dostarczania papieru do terminali POS. 12. Na Wykonawcy ciąży obowiązek dostarczenia emblematów - naklejek obsługiwanych przez wykonawcę systemów kart płatniczych. 13

14 Załącznik nr 2 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) OFERTA Ja/my niżej podpisany/ni:... działając w imieniu i na rzecz... w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zamówienie pod nazwą: Obsługa płatności bezgotówkowych dokonywanych przy użyciu kart płatniczych z wykorzystaniem terminali w kasach Teatru Wielkiego - Opery Narodowej składam/y niniejszą ofertę. 1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym SIWZ za: cenę brutto (łącznie z podatkiem VAT):...PLN (słownie :...) przy zastosowaniu następujących stawek i opłat: 1) prowizja dla Wykonawcy za usługę rozliczenia operacji przy użyciu kart płatniczych (Pk) wyniesie...% wartości rozliczonych operacji. 2) wynagrodzenie z tytułu najmu 1 terminala za 1 miesiąc (On) wyniesie brutto...zł ( słownie zł... 3) Oferujemy wynajem 4 szt. Zestawów POS firmy:... podać typ/ markę/ /producenta 2. Oświadczamy, że zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym w Rozdz. VII SIWZ. 3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania. 4. Uważamy, się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ, czyli przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert 5. Zamówienie zamierzamy zrealizować sami, bez Podwykonawców.* Zamówienie zamierzamy zrealizować z udziałem Podwykonawców. Część zamówienia, której wykonanie zamierzam powierzyć Podwykonawcom obejmuje (*niepotrzebne skreślić) 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy, które zostały zawarte w załączniku nr 5 do SIWZ i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w tym załączniku warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 7. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na nasz adres:... nr tel.:..., faks.:..., Ofertę niniejszą składamy na... kolejno ponumerowanych kartkach. 9. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są: dn czytelny podpis wykonawcy lub upełnomocnionego przedstawiciela(przedstawicieli) wykonawcy 14

15 Załącznik nr 3 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zamówienie pod nazwą: Obsługa płatności bezgotówkowych dokonywanych przy użyciu kart płatniczych z wykorzystaniem terminali w kasach Teatru Wielkiego - Opery Narodowej prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: 2. posiadania wiedzy i doświadczenia; 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. oraz opisane przez Zamawiającego w SIWZ...dn czytelny podpis Wykonawcy lub upełnomocnionego przedstawiciela(przedstawicieli) Wykonawcy 15

16 Załącznik nr 4 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą Obsługa płatności bezgotówkowych dokonywanych przy użyciu kart płatniczych z wykorzystaniem terminali w kasach Teatru Wielkiego - Opery Narodowej prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego oświadczam, że: nie zachodzą wobec nas podstawy do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity w DzU z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)... dn czytelny podpis Wykonawcy lub upełnomocnionego przedstawiciela(przedstawicieli) Wykonawcy 16

17 Załącznik nr 4a do SIWZ (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) INFORMACJA W SPRAWIE PRZYNALEŻNOSCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zamówienie pod nazwą: Obsługa płatności bezgotówkowych dokonywanych przy użyciu kart płatniczych z wykorzystaniem terminali w kasach Teatru Wielkiego - Opery Narodowej prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego oświadczam, że: * I Nie należę do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (DzU Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) * II Przedstawiam poniżej listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (DzU Nr 50, poz. 331 z późn. zm.): 1)... 2)... 3)... 4)... 5)... *niepotrzebne skreślić Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z nich powinien przedstawić informację w sprawie przynależności do tej samej grupy kapitałowej w zakresie w jakim jego dotyczy.... dn czytelny podpis Wykonawcy lub upełnomocnionego przedstawiciela(przedstawicieli) Wykonawcy 17

18 Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA NR... zawarta w dniu... pomiędzy: Teatrem Wielkim Operą Narodową, Plac Teatralny 1, Warszawa REGON , NIP reprezentowanym przez: zwanym dalej "Akceptantem ", bądź Zamawiającym, a. z siedzibą zarejestrowanym w reprezentowanym przez: zwanym dalej Wykonawcą, zwanymi Stronami, a każdą z osobna Stroną Umowa zawarta w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. Nr 907 póź. zm.). Strony ustalają, co następuje: 1 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest: 1) obsługa przez Wykonawcę płatności bezgotówkowych dokonywanych na rzecz Akceptanta przy użyciu kart płatniczych z wykorzystaniem 4 terminali w kasach Akceptanta; 2) wynajem przez Wynajmującego na rzecz Akceptanta zestawów i urządzeń w skład, których wchodzą: przenośny terminal POS wraz z wyposażeniem dodatkowym w postaci zasilacza, posiadający niezbędne media komunikacyjne w technologii GPRS, oraz łączący się awaryjnie poprzez bezprzewodową sieć internetową (WIFI) i Instrukcji Obsługi Terminala POS w liczbie 4 kompletów; 3) zapewnienie przez Wykonawcę realizacji autoryzacji kart płatniczych przy pomocy terminali POS jak również monitorowanie transakcji; 4) przeszkolenia wskazanych przez Akceptanta pracowników, w uzgodnionych przez Strony terminach, zgodnie z warunkami określonymi w umowie. 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ pt. Opis przedmiotu zamówienia formularz cenowy, a SIWZ stanowi załącznik nr 1 do umowy i jest jej integralną częścią Akceptant zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z zachowaniem należytej staranności, zgodnie z warunkami umowy, w szczególności w terminach określonych w Opisie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w 1 ust Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje stosowną bazą do wykonania przedmiotu umowy. 18

19 3. 1. Na mocy niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się wobec Akceptanta do rozliczania transakcji z kart płatniczych na warunkach określonych w niniejszej umowie oraz w Regulaminie akceptacji kart płatniczych, zwanym dalej Regulaminem, który stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej umowy. W przypadku niezgodności Regulaminu z zapisami umowy pierwszeństwo mają zapisy umowy. 2. Strony ustalają, że Wykonawca ma prawo do dokonywania w każdym czasie zmian Regulaminu. 3. Wykonawca będzie czynił starania, aby eliminować lub ograniczać zmiany Regulaminu, a wprowadzając je będzie uwzględniał interes Akceptanta oraz bezpieczeństwo wszystkich uczestników obrotu kartowego. 4. Pełny tekst wprowadzanych zmian w Regulaminie będzie niezwłocznie wysyłany przez Wykonawcę na wskazany przez Akceptanta adres wraz z podaniem daty wejścia w życie zmian. Zmiany w Regulaminie nie mogą obejmować podwyższenia wysokości odpłatności za usługi Wykonawcy, ani zmiany terminów lub ograniczać odpowiedzialności Wykonawcy. 5. Pełny tekst wprowadzanych zmian w Regulaminie będzie doręczony Akceptantowi listem poleconym za potwierdzeniem odbioru nie później niż na 14 dni przed początkiem ich wejścia w życie. 6. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu przez Akceptanta, umowa ulega rozwiązaniu w terminie 30 dni od daty doręczenia Wykonawcy przez Akceptanta informacji o niezaakceptowaniu zmiany Regulaminu. W tym okresie stosuje się postanowienia dotychczasowego zaakceptowanego przez Akceptanta Regulaminu. 4. Na mocy niniejszej umowy Wykonawca upoważnia Akceptanta do akceptowania kart płatniczych w kasach Akceptanta oraz przyjmowania należności na warunkach bezgotówkowych od posiadaczy kart płatniczych znaków Visa, Maestro, Visa Elektron, MasterCard Electronic, EuroCard/MasterCard, American Express Wykonawca zobowiązuje się do oddania Akceptantowi w odpłatne używanie Zestaw Terminala POS w liczbie 4 sztuk, zwany w dalszej części umowy Zestawem POS lub terminalem. 2. Akceptant zobowiązuje się do przyjęcia od Wykonawcy do używania Zestaw POS potwierdzając jego otrzymanie podpisem złożonym na Protokole Przekazania i Instalacji Zestawu POS dostarczonym przez Wykonawcę wraz z każdym Zestawem POS. 3. Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do każdego Zestawu POS Regulaminu lub instrukcji obsługi transakcji płatniczych kartami płatniczymi. 4. W razie opóźnienia w przekazaniu Zestawów POS, Zamawiający będzie mógł żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia od każdego nieprzekazanego Zestawu POS. 5. Z chwilą wydania Zestawu POS ryzyko jego utraty, zniszczenia lub uszkodzenia przechodzi na Akceptanta Zestaw POS będzie używany w punktach Akceptanta wymienionych w Załączniku nr 3 do Umowy. 2. Wykonawca przekaże odpowiednio skonfigurowane Zestawy POS oraz przeszkoli wskazanych przez Akceptanta pracowników, w uzgodnionych przez Strony terminach, nie później niż do 7 dni od daty przekazania Zestawów POS. Program szkolenia będzie obejmował w szczególności realizację transakcji oraz obsługę Zestawu POS zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie i Instrukcji Obsługi Zestawu POS dołączonej do Zestawu POS. Ponadto, Wykonawca udzieli Akceptantowi wyjaśnień i pomocy w sprawach związanych z obsługą kart płatniczych. 3. Wykonawca skonfiguruje Zestawy POS zgodnie ze swymi wymogami, a także ma prawo do zmiany tej konfiguracji po uprzednim powiadomieniu Akceptanta, celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Zestawu POS, pod warunkiem, że dokonywane zmiany nie będą powodowały konieczności dokonania zmian w systemie informatycznym Akceptanta oraz uwzględnią możliwości techniczne Akceptanta. W tym celu Akceptant zobowiązuje się udostępniać Zestaw POS pracownikom Wykonawca na każde wezwanie. 4. Przekazanie w odpłatne używanie Zestawu POS nie wiąże się z przeniesieniem na Akceptanta licencji aplikacji zainstalowanych w Zestawie POS. 5. Akceptant zobowiązuje się niniejszym, że nie połączy bez uprzedniej zgody Wykonawcy używanego Zestawu POS z żadnym innym urządzeniem tak, że Zestaw POS stałby się jego częścią składową, ani nie 19

20 dokona zmiany jego charakteru, przeznaczenia lub budowy. 6. Akceptant nie jest upoważniony do rozporządzania (przekazywania osobom trzecim), ani obciążania używanego Zestawu POS w jakikolwiek inny sposób. 7. Terminale POS, w które zostanie wyposażony Akceptant, stanowią własność Wykonawcy i w przypadku ich utraty, uszkodzenia lub zniszczenia z winy Akceptanta, Akceptant pokryje koszty poniesione z tego tytułu przez Wykonawcę. 8. Akceptant zobowiązany jest do zabezpieczenia Zestawu POS w sposób uniemożliwiający jego utratę. W przypadku utraty Zestawu POS Akceptant obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Policję oraz Wykonawca. Akceptant ponosi odpowiedzialność w przypadku zawinionej utraty Zestawu POS. 9. Akceptant odpowiada za otrzymane materiały i urządzenia oraz zobowiązuje się do ich wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem, instrukcją obsługi oraz wskazaniami Wykonawcy. 10. Podstawą dochodzenia roszczeń Wykonawcy z tytułu uszkodzeń będzie Protokół sporządzony przy udziale przedstawicieli Akceptanta oraz Wykonawca. 7. Wykonawca oświadcza, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez siebie działalności i posiada aktualną polisę ubezpieczeniową, która będzie ważna w okresie obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązuje się do uruchomienia nowego punktu, nie wskazanego w Załączniku nr 3, oraz uruchomienia akceptacji kart płatniczych, nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania stosownego zawiadomienia od Zamawiającego. 2. Z zastrzeżeniem ust. 5 i 6, Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przelewu należnych Akceptantowi kwot, w czasie nie dłuższym niż 2 dni robocze od daty przekazania do Wykonawcy z Terminala POS Akceptanta transakcji potwierdzonych zgodnie z Regulaminem. Przekazanie potwierdzenia zbioru po godzinie 21:00 powoduje przesunięcie przelania należności o jeden dzień roboczy. 3. Kwota uzyskana z płatności rozliczonych przez Wykonawcę przekazywana Akceptantowi pomniejszona zostanie o prowizję (określoną w 11 ust. 2b). 4. W razie opóźnienia, w wykonaniu przelewu należnych Akceptantowi kwot Strony uzgadniają, iż Akceptant będzie mógł żądać od Wykonawcy zapłaty odsetek ustawowych. 5. Wykonawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności, o której mowa w ust. 2, na rachunek Akceptanta w przypadku powzięcia uzasadnionych podejrzeń, co do zgodności przeprowadzonej transakcji z postanowieniami umowy lub Regulaminu oraz w przypadku transakcji, co do których prawdziwości i poprawności Wykonawca wyraża zastrzeżenia. Wykonawca poinformuje niezwłocznie Akceptanta o każdym takim przypadku. 6. Wykonawca zastrzega sobie prawo do odmowy wypłaty należności na rachunek Akceptanta, o której mowa w ust. 2, w przypadku stwierdzenia, że transakcja jest niezgodna z postanowieniami umowy lub Regulaminem bądź została odrzucona przez wydawcę karty. Jeżeli wypłata należności nastąpiła przed jej wstrzymaniem z przyczyn określonych powyżej, Wykonawca ma prawo potrącać wypłaconą należność z płatności bieżących. 7. Akceptant oznaczy emblematami systemów kart płatniczych wymienionych w 4 wszystkie swoje punkty akceptujące karty. 8. Obsługę klientów płacących kartami płatniczymi prowadzić będą wyłącznie pracownicy Akceptanta, przeszkoleni w tym zakresie Akceptant zobowiązany jest do zgłaszania Centrum Obsługi Akceptanta Wykonawcy wszelkich awarii Zestawu POS telefonicznie..., faksem... lub em, a skutki niewykonania tego obowiązku obciążają Akceptanta. 2. Wykonawca zapewni Akceptantowi wsparcie telefoniczne pod dostępnym całodobowo następującym numerem telefonicznym W przypadku awarii Zestawu POS, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia awarii lub wymiany terminala na nowy nie później niż w ciągu 24 godzin od otrzymania zawiadomienia o awarii. 4. Dokonanie naprawy terminala lub wymiana na nowy w przypadku zgłoszenia awarii w dni wolne od 20

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Gmina Miasta Gdyni 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) zatwierdzona przez Prezydenta Miasta Gdyni dot.: przetargu nieograniczonego o wartości

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Gdańsk 2014 Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o. ul. Jaśkowa Dolina2, 80-252 Gdańsk tel. (058) 341-01-69, fax 341-80-80 NIP 2040000711 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015 ZATWIERDZAM Małgorzata Filipek Zastępca Dyrektora 03.02.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015 Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony Przedmiot: Zapewnienie

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, 02.06.2015 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-030 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym Zamawiający: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 02-958 Warszawa tel.: (22) 544 27 00 fax.: (22) 842 31 16 adres strony internetowej: www.wilanow-palac.pl Pełnomocnicy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy: MCK.272.1.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia Miejskiego Centrum

Bardziej szczegółowo

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15 Z A T W I E R D Z A M: Z upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach Zastępca Dyrektora młodszy inspektor celny /-/ Mariusz Gojny Katowice, dnia 20.11.2013 roku data zatwierdzenia: 2013-11-22 Numer

Bardziej szczegółowo

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ BZU.IG.2291-39/15 SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 3 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 3 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Województwo Kujawsko Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń wraz z Jednostkami wymienionymi w wykazie nr 1 który stanowi załącznik 11 do SIWZ. Reprezentowany przez: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. Zamawiający: Politechnika Poznańska pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5 60-965 Poznań NIP 777-00-03-699 www.put.poznan.pl Godziny urzędowania 7.00-15.00 tel. 061 665 3538 fax 061 665 3738 Specyfikacja Istotnych

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-64-20, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 Nr postępowania:: SPZOZ/PN/16/2014 REGON 370444345 NIP 687-16-40-438 NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Zamawiający: Gdański Uniwersytet Medyczny ul. M. Skłodowskiej-Curie 3A 80-210 Gdańsk www.gumed.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Przedmiot zamówienia: Dostawa wraz z transportem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia: ID.272.19.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM z up. DYREKTORA GENERALNEGO DYREKTOR BIURA DYREKTORA GENERALNEGO /-/ Bożenna Owsińska-Ciach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/31/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy 65/BAF-VI/PN/13

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy 65/BAF-VI/PN/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy 65/BAF-VI/PN/13 Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony Przedmiot: usługa administrowania systemami zvm, Linux, zlinux, bazą danych DB2 oraz serwisu

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

Część II Zamówienia: Część III Zamówienia:

Część II Zamówienia: Część III Zamówienia: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo