KRONIKA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KRONIKA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI"

Transkrypt

1 STUDIA IURIDICA XLV/2006 KRONIKA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI W niewielkich ramach Kroniki... należy zwrócić uwagę na niektóre aspekty życia Wydziału: badania naukowe, działalność dydaktyczną, uczestnictwo w życiu Uniwersytetu i życiu społeczno-politycznym oraz międzynarodowym życiu naukowym. W ramach badań naukowych przygotowano podręczniki (niektóre w nowych wydaniach), monografie, rozprawy, artykuły, komentarze, glosy, opinie. W serii wydawnictw z logo Wydziału realizowanej na podstawie umów z wydawnictwem LIBER i z Wydawnictwem Prawniczym LexisNexis wydano kolejne pozycje monograficzne; w serii <Konferencje> w wydawnictwie LIBER opublikowano materiały z konferencji wydziałowych. Ukazały się zeszyty Przeglądu Prawniczego Uniwersytetu Warszawskiego wydawanego przez Radę Studenckich Kół Naukowych Wydziału, w których są publikowane prace studentów i absolwentów oraz kolejny tom nr 44 serii <Studia Iuridica>. Wydział i jego instytuty organizowały wiele konferencji. Konferencję Wydziałową organizowaną corocznie z okazji święta Wydziału poświęcono w roku 2004 tematowi wykładni prawa, w roku 2005 problematyce praw jednostki. W pracy dydaktycznej, przy dużej liczbie studentów, wprowadzony system ECTS pozwala studentom w dużym stopniu kształtować program studiów według własnych zainteresowań przez dokonywanie wyboru przedmiotów grupy B i C. Podjęto prace nad wdrażaniem elektronicznego systemu USOS (Uniwersytecki System Obsługi Studiów). Kontynuowano działalność szkół prawa obcego, podjęto działalność Szkoły Prawa Hiszpańskiego i Europejskiego, tworzono nowe studia podyplomowe. Wydział współuczestniczył w organizowaniu na Uniwersytecie nowego kierunku studiów europeistyki. W ramach popularyzacji nauki Wydział uczestniczył jak co roku w Festiwalu Nauki Polskiej. W 2004 roku uruchomiono nowoczesną stronę internetową Wydziału, brakuje jeszcze jej pełnej wersji anglojęzycznej. Na wniosek Wydziału przyznano medal Uniwersytetu dr. Krzysztofowi Poklewskiemu-Koziełł, wieloletniemu Sekretarzowi Redakcji Państwa i Prawa, zasłużonemu dla środowiska prawniczego.

2 338 KRONIKA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI stycznia 2005 roku Wydział uczestniczył w uroczystości odnowienia doktoratu nauk prawnych profesora Jana Baszkiewicza, którego promotorem jest prof. Juliusz Bardach. Wydział otrzymał Medal Mecenas Edukacji Prawniczej za współpracę z Europejskim Stowarzyszeniem Studentów Prawa. W dniu 21 lutego 2005 roku wmurowano kamień węgielny pod budynek Collegium Iuridicum III, którego budowę ukończono w tym samym roku, a uroczyste otwarcie nastąpiło 3 października 2005 roku. I Władze Wydziału i jego komisje wybrane w 2002 roku pełniły swoje funkcje do 30 września W roku 2004 nastąpiła zmiana w składzie Komisji Konkursowej w związku z urlopem prof. Marii Szyszkowskiej; na jej miejsce wybrano prof. Annę Turską. Z uwagi na zgon prof. UW Jerzego Pieńkosa dokonano w lutym 2004 roku wyboru prof. UW Stefana Sawickiego do składu Komisji ds. Badań Naukowych. Na podstawie uchwał Senatu nastąpiły zmiany w strukturze Wydziału. W 2004 roku w miejsce Zakładów podjęły działalność Katedry Prawa Finansowego i Prawa Karnego Porównawczego; jako jednostkę ogólnowydziałową usytuowano Klinikę Prawa, dając jej status pracowni. W 2005 roku w Instytucie Nauk Prawno-Administracyjnych przekształcono Pracownię Zabezpieczenia Społecznego w Katedrę Prawa Ubezpieczeń, Pracownię Praw Człowieka w Zakład Praw Człowieka, zmieniono nazwę Zakładu Prawa Administracyjnego Porównawczego i Gospodarczego na Zakład Prawa Gospodarczego i Bankowego. W pierwszej połowie 2005 roku przeprowadzono wybory władz Wydziału, które podjęły działalność 1 października. Na posiedzeniu Rady Wydziału 13 grudnia 2004 wybrano kandydatem do Uczelnianej Komisji Wyborczej dr. Marka Zubika, który został następnie przez Senat wybrany członkiem Uczelnianej Komisji Wyborczej. Rada Wydziału na posiedzeniu 17 stycznia 2005 wybrała Wydziałową Komisję Wyborczą w składzie: prof. UW dr hab. Grażyna Bałtruszajtys, prof. UW dr hab. Elżbieta Kornberger-Sokołowska, dr Michał Fajst, dr Robert Jastrzębski, mgr Jacek Jastrzębski, p. Elżbieta Kozera, studentka Aleksandra Rychel. Komisja wybrała przewodniczącą prof. G. Bałtruszajtys, wiceprzewodniczącym dr. M. Fajsta, sekretarzem p. E. Kozerę. Komisja przeprowadziła wybory: członków Kolegium Elektorów UW w liczbie ustalonej przez Uczelnianą Komisję Wyborczą, członków Kolegium Elektorów Wydziału, Władz Wydziału przez Kolegium Elektorów Wydziału, przedstawicieli

3 KRONIKA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI do Rady Wydziału nauczycieli akademickich niebędących profesorami i doktorami habilitowanymi, przedstawicieli do Rady Wydziału grupy przedstawicieli Wydziału niebędących nauczycielami akademickimi. Dziekanem wybrano prof. dr. hab. Tadeusza Tomaszewskiego, prodziekanami: prof. dr hab. Marię Zabłocką (zastępca dziekana, badania naukowe i sprawy personalne nauczycieli akademickich), dr Elżbietę Łojko (sprawy finansowe) i do spraw studenckich prof. UW dr. hab. Krzysztofa Rączkę. Na przedstawicieli w Radzie Wydziału grona nauczycieli akademickich niebędących profesorami i doktorami habilitowanymi na kadencję wybrano: dr. Zbigniewa Banaszczyka, dr Małgorzatę Barzycką-Banaszczyk, dr. Adama Bosiackiego, dr. Zbigniewa Cywińskiego, dr. Lecha Jaworskiego, dr Agnieszkę Kacprzak, dr. Macieja Kalińskiego, dr. Tomasza Kozłowskiego, dr. Romualda Kraczkowskiego, dr Elżbietę Łojko, dr. Jacka Petzla, dr Agnieszkę Stępkowską, dr. Aleksandra Stępkowskiego, dr. Krzysztofa Wąsowskiego, dr. Jarosława Wyrembaka. Przedstawicielami doktorantów wybrano: mgr. Michała Czaykowskiego, mgr. Michała Hudzika, mgr. Tomasza Karasia, mgr Justynę Mordwiłko, mgr. Konrada Osajdę, mgr Aleksandrę Sandomierską. Przedstawicielami pracowników niebędących nauczycielami akademickimi wybrano: mgr Elżbietę Dąbrowską, mgr Barbarę Grzywińską, mgr Mirosławę Kaliniec, mgr Iwonę Kłosowską, mgr Grażynę Ligowską, p. Grażynę Michalak, mgr Teresę Szymańczuk. Studentów w Radzie Wydziału reprezentowali w roku akademickim : Magdalena Kalińska (przewodnicząca Samorządu), Marcin Dąbrowski, Monika Dmochowska, Ewelina Domeradzka, Justyna Dziuba, Emilia Kasperowicz, Justyna Krawczyńska, Rafał Kittel, Magdalena Otto, Dawid Stachurski; od 17 marca 2005 roku: Adam Andrzejewski, Aleksandra Mackiewicz, Łukasz Piwowarczyk. Studentów w Radzie Wydziału reprezentowali w roku akademickim : Bartłomiej Kowalewski (przewodniczący Samorządu), Łukasz Baliński, Łukasz Ciołko, Sylwia Dziedzic, Michał Dzieliński, Anna Fertak, Dominika Gawrońska, Aleksandra Grabarska, Beata Mężyńska, Tadeusz Słowik. Na kadencję wybrano dyrektorów, wicedyrektorów i przewodniczących Rad Naukowych Instytutów: Historii Prawa: dyrektor prof. UW dr hab. Andrzej Zakrzewski, wicedyrektor dr Marzenna Paszowska, przewodniczący Rady Naukowej prof. dr hab. Marek Wąsowicz; Nauk o Państwie i Prawie: dyrektor prof. dr hab. Hubert Izdebski, wicedyrektor dr Zbigniew Cywiński, przewodniczący Rady Naukowej prof. dr hab. Piotr Winczorek; Nauk Prawno-Administracyjnych: dyrektor prof. UW dr hab. Aleksandra Wiktorowska, wicedyrektor dr Marek Waluga, przewodniczący Rady Naukowej prof. dr hab. Marek Wierzbowski;

4 340 KRONIKA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI Prawa Cywilnego: dyrektor prof. UW dr hab. Adam Brzozowski, wicedyrektor dr Zbigniew Banaszczyk, przewodniczący Rady Naukowej prof. dr hab. Tadeusz Ereciński; Prawa Karnego: dyrektor prof. dr hab. Piotr Kruszyński, wicedyrektor dr Maria Rogacka-Rzewnicka, przewodniczący Rady Naukowej prof. dr hab. Lech Gardocki; Prawa Międzynarodowego: dyrektor prof. UW dr hab. Stefan Sawicki, wicedyrektor prof. UW Zdzisław Galicki, przewodnicząca Rady Naukowej prof. UW dr hab. Maria Kenig-Witkowska. Od 1 września 2005 funkcje kierowników studiów pełnią: w studium stacjonarnym i studium wieczorowym prawa dr hab. Piotr Girdwoyń, w wieczorowym studium administracji i MUSA prof. UW dr hab. Małgorzata Korzycka-Iwanow. Kierownikiem studium doktoranckiego został dr hab. Franciszek Longchamps de Bérier, pełnomocnikiem do spraw studiów podyplomowych został prof. UW dr hab. Jacek Jagielski. Rada Wydziału na posiedzeniu 10 października 2005 wybrała stałe komisje działające na Wydziale: Komisję Nostryfikacyjną prof. dr hab. Adam Brzozowski, prof. dr hab. Hubert Izdebski, prof. dr hab. Piotr Kruszyński, prof. UW dr hab. Stefan Sawicki, prof. dr hab. Aleksandra Wiktorowska, prof. UW dr hab. Andrzej Zakrzewski, dr Maciej Kaliński (sekretarz); Komisję Przetargową dr Elżbieta Łojko, prof. dr hab. Adam Brzozowski, prof. UW dr hab. Stefan Sawicki, prof. UW dr hab. Andrzej Zakrzewski, dr Piotr Kładoczny, dr Witold Konieczny, dr Ryszard Piotrowski; Komisję do spraw Programu Nauczania prof. UW dr hab. Krzysztof Rączka, prof. dr hab. Piotr Winczorek, prof. UW dr hab. Elżbieta Holewińska-Łapińska, prof. UW dr hab. Małgorzata Korzycka-Iwanow, prof. UW dr hab. Andrzej Zakrzewski, dr Michał Fajst, dr Karol Karski; Komisję Rewizyjną prof. dr hab. Michał Pietrzak, prof. dr hab. Krzysztof Pietrzykowski, dr Witold Konieczny, dr Elżbieta Mikos-Skuza, dr Anna Walczak- -Żochowska, dr hab. Marek Zubik; Komisję Budżetową dr Elżbieta Łojko, prof. UW dr hab. Zdzisław Galicki, dr Zbigniew Banaszczyk, dr Zbigniew Cywiński, dr Marzenna Paszkowska, dr Maria Rogacka-Rzewnicka, dr Marek Waluga, p. Hanna Wiśniewska; Komisję Oceniającą do spraw Nauczycieli Akademickich prof. dr hab. Hubert Izdebski, prof. UW dr hab. Aleksander Chłopecki, prof. UW dr hab. Małgorzata Korzycka-Iwanow, prof. UW dr hab. Stefan Sawicki, dr Maria Rogacka-Rzewnicka, dr Marzenna Paszkowska; Komisję do spraw Badań Naukowych prof. UW dr hab. Elżbieta Holewińska-Łapińska, prof. UW dr hab. Stefan Sawicki, dr Michał Fajst, dr Tomasz Stawecki, dr Anna Rosner, dr Jacek Skoczyński; Komisję Biblioteczną prof. UW dr hab. Andrzej Zakrzewski, prof. UW dr hab. Jacek Jagielski, prof. UW dr hab. Jerzy Poczobut, dr Maria Boratyńska, dr Władysław Kulesza, dr Piotr Kładoczny, mgr Marzenna Ciastek;

5 KRONIKA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI Komisję Konkursową prof. dr hab. Anna Turska, prof. UW dr hab. Adam Brzozowski, prof. UW dr hab. Jerzy Poczobut, prof. UW dr hab. Aleksandra Wiktorowska, prof. UW dr hab. Andrzej Zakrzewski, dr hab. Piotr Girdwoyń; Komisję do spraw Konfliktu Interesów prof. dr hab. Krzysztof Pietrzykowski, prof. dr hab. Mirosław Wyrzykowski, prof. UW dr hab. Andrzej Kojder, dr hab. Piotr Girdwoyń, dr hab. Franciszek Longchamps de Bérier, dr Elżbieta Mikos-Skuza; Komisję do spraw Socjalnych prof. UW dr hab. Grażyna Bałtruszajtys, dr Elżbieta Łojko, dr Krystyna Pawłowicz, mgr Barbara Obrzutowicz. W listopadzie 2005 wybrano nową Radę Programową serii <Studia Iuridica> w składzie: prof. UW dr hab. Grażyna Bałtruszajtys (przewodnicząca), prof. dr hab. Jan Błeszyński, prof. dr hab. Genowefa Rejman, prof. dr hab. Piotr Winczorek, prof. dr hab. Maria Zabłocka, prof. UW dr hab. Zdzisław Galicki, prof. UW dr hab. Mirosław Wyrzykowski, prof. UW dr hab. Andrzej Zakrzewski, dr Michał Fajst (sekretarz). W gronie pracowników nastąpiły zmiany. Zmarli: 15 marca 2005 prof. UW dr hab. Teresa Misiuk-Jodłowska; 17 sierpnia 2005 doc. dr Jerzy Senkowski. Tytuł profesora nadano prof. UW dr. hab. Jackowi Langowi (29 sierpnia 2005). Na stanowisko profesora nadzwyczajnego UW na okres pięciu lat powołano: dr hab. Małgorzatę Gersdorf (1 maja 2004), dr hab. Aleksandrę Wiktorowską (1 czerwca 2004), dr hab. Hannę Gronkiewicz-Waltz (19 stycznia 2005), dr. hab. Franciszka Longchamps de Bérier (1 grudnia 2005). Wydział nadał stopień doktora habilitowanego nauk prawnych w grudniu 2003 roku dr Ewie Gruzie, w 2004 roku: dr. Zbigniewowi Lasocikowi (IPSIR UW), dr. Jerzemu Kasprzakowi (Uniw. W-M, Olsztyn), dr. Franciszkowi Longchamps de Bérier; w 2005 roku: dr. Piotrowi Girdwoyniowi, dr. Wojciechowi Kocotowi, dr. Andrzejowi Wachowi, dr Krystynie Pawłowicz, dr Krystynie Szczepanowskiej- -Kozłowskiej. Prof. dr hab. Adam Zieliński został odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski z Gwiazdą (listopad 2005). Prof. dr hab. Andrzej Stelmachowski otrzymał w 2004 r. doktorat Honoris Causa Uniwersytetu Wrocławskiego. W dniu 20 grudnia 2005 na Wydziale odbyła się uroczystość wręczenia Profesorowi Księgi Jubileuszowej przygotowanej z okazji jego 80-lecia. Jubileusz 90-tej rocznicy urodzin prof. Juliusza Bardacha, połączony z wręczeniem Jubilatowi księgi pamiątkowej Dzieje kultury prawnej, odbył się 20 grudnia 2004 roku. Pracownicy Wydziału pełnili wiele funkcji w uczelni: Prorektorem została wybrana na kadencję prof. UW dr hab. Małgorzata Gersdorf. Do Senatu jako przedstawiciel grupy profesorów i doktorów habilitowanych został wybrany przez Kolegium Elektorów UW prof. dr hab. Marek Wąsowicz. Do komisji se-

6 342 KRONIKA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI nackich UW z grona Wydziału zostali wybrani: do Komisji do spraw Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą dr Jakub Urbanik; do Komisji do spraw Bibliotek i Systemów Informacyjnych prof. dr hab. Andrzej Zakrzewski; do Komisji do spraw Polityki Kadrowej prof. dr hab. Piotr Winczorek; do Komisji do spraw Socjalno-Bytowych i Ochrony Zdrowia dr Krzysztof Wąsowski; do Komisji do spraw Prawno-Statutowych prof. dr hab. Marek Wąsowicz (przewodniczący), prof. dr hab. Adam Brzozowski, prof. UW dr hab. Jacek Jagielski. Do komisji rektorskich zostali powołani: do Komisji do spraw Mianowań na Stanowiska Profesorów prof. dr hab. Adam Zieliński; do Komisji do spraw Tytułów Naukowych prof. dr hab. Tomasz Dybowski; do Komisji do spraw Stypendiów Naukowych prof. dr hab. Marek Wąsowicz; do Zespołu do spraw Statutu UW dr hab. Marek Zubik; do Zespołu do spraw Studiów Doktoranckich i Studiów Podyplomowych prof. UW dr hab. Jacek Jagielski, prof. UW dr hab. Franciszek Longchamps de Bérier; do Zespołu do spraw Regulaminu Studiów prof. dr hab. Marek Wąsowicz, dr Anna Rosner, studenci: Jędrzej Kondek, Łukasz Stefański. Pracownicy pełnili też wiele funkcji poza uczelnią (objęcie wielu funkcji odnotowano w poprzednich Kronikach), otrzymywali odznaczenia, nagrody: prof. UW dr hab. Mirosław Wyrzykowski w 2004 roku otrzymał z rąk ambasadora Republiki Federalnej Niemiec Order Zasługi I Klasy; dr Krystyna Szczepanowska-Kozłowska w 2005 roku otrzymała nagrodę Ministra Edukacji Narodowej za pracę habilitacyjną i odznakę honorową Za zasługi dla wynalazczości przyznaną przez Prezesa Rady Ministrów; dr hab. Franciszek Longchamps de Bérier został wybrany do Komisji Dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego na kadencję ; prof. Ludwik Florek został powołany na zastępcę przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy; dr Elżbieta Mikos-Skuza została wybrana na wiceprezesa Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża; dr Karol Karski został wybrany wiceprzewodniczącym Forum Zrównoważonego Rozwoju Rady Europejskich Gmin i Regionów; prof. UW Mirosław Wyrzykowski został powołany przez Radę Unii Europejskiej w skład Komitetu Wyboru Kandydatów do Sądu do spraw Służby Publicznej UE; prof. dr hab. Krzysztof Pietrzykowski w 2005 roku został powołany przez Prezydenta RP na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego Izba Cywilna; prof. UW dr hab. Maria M. Kenig-Witkowska i dr Karol Karski zostali wybrani w skład Zarządu Polskiej Grupy Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego International Law Association (ILA). Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne w Konkursie na najlepsze prace roku 2004 w dziedzinie kryminalistyki przyznało nagrody: dr hab. Ewie Gruzie za pracę w kategorii prac monograficznych; dr Monice Całkiewicz w kategorii prac doktorskich; mgr Justynie Lewandowskiej w kategorii prac magisterskich. W konkursie redakcji Państwa i Prawa w 2005 roku I nagrodę za najlepszą pracę doktorską otrzymał dr Paweł Borecki.

7 KRONIKA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI W konkursie na najlepsze prace z dziedziny ochrony własności przemysłowej ogłoszonym przez Urząd Patentowy nagrodę w kategorii prac habilitacyjnych otrzymała dr Krystyna Szczepanowska-Kozłowska; przyznano także trzy nagrody naszym studentom za prace magisterskie. II W katedrach i zakładach prowadzono badania, przygotowywano opinie i ekspertyzy, podejmowano badania dla porównania polskiego prawa z prawem Unii Europejskiej (zob.: cz. IV Kroniki...). Komitet Badań Naukowych przyznał w roku grantów (w tym 4 promotorskie ), w roku grantów (w tym 6 promotorskich ). Środki z Uczelni na badania własne Wydział otrzymał niewielkie; na tzw. badania statutowe w 2004 roku nie przyznano funduszy. Podstawowe kierunki badań w instytutach odnotowano także w Informatorze Wydziału Prawa i Administracji na rok akademicki i w Informatorze... na rok akademicki Konferencja naukowa Wydziału w dniu 27 lutego 2004 w ramach corocznie obchodzonego święta Wydziału była poświęcona problematyce wykładni prawa. Otwierając konferencję, dziekan prof. Tomaszewski wręczył nagrodę Wydziału za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie prawa w roku akademickim , którą kapituła przyznała prof. Elżbiecie Skowrońskiej-Bocian. Jako pierwszy prof. dr hab. Jerzy Bralczyk (Instytut Dziennikarstwa; Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW) przedstawił referat Gdzie jest tekst? Interpretowanie interpretacji. Panel I otworzył (i przewodniczył mu) prof. dr hab. Andrzej Mączyński (Wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego; WPiA UJ). Jako pierwszy referat pt. Podstawowe zasady współczesnej wykładni prawa przedstawił prof. dr hab. Maciej Zieliński (WPiA UAM w Poznaniu oraz Uniwersytetu Szczecińskiego), a następnie referaty przedstawili: dr Tomasz Kozłowski Filozofia wykładania prawa, dr Tomasz Stawecki O praktycznym zastosowaniu hermeneutyki w wykładni prawa, prof. dr hab. Piotr Winczorek Norma jako spełniona wypowiedź normatywna problem wykładni, dr hab. Tomasz Giaro (IHP WPiA oraz Instytut im. Maxa Plancka we Frankfurcie) Wykładnia bez kodeksu, prof. dr hab. Katarzyna Sójka-Zielińska Sędzia wobec ustawy w programach kodyfikacyjnych Oświecenia, dr Władysław Kulesza Wykładnia konstytucyjna w II Rzeczypospolitej po maju 1926 roku i przed. Panel II poświęcony problemom tzw. wyroków interpretacyjnych Trybunału Konstytucyjnego prowadził prof. dr hab. Janusz Trzciński, a uczestnikami byli: prof. dr hab. Marek Safjan (Prezes Trybunału Konstytucyjnego), prof. dr hab. Andrzej Mączyński (Wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego; WPiA UJ), prof. dr hab. Lech Gardocki (Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego). W panelu II ponadto wystąpił prof. dr Marijan Pavčnik (Uni-

8 344 KRONIKA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI wersytet w Ljubljanie Słowenia), przedstawiając referat pt. Wykładnia konstytucji. Panelowi III przewodniczył prof. dr hab. Adam Brzozowski. Referaty wygłosili: prof. dr hab. Ewa Łętowska (sędzia Trybunału Konstytucyjnego; Instytut Nauk Prawnych PAN) Tezy o opisowej wykładni prawa, prof. dr hab. Adam Zieliński Aktualne problemy wykładni prawa cywilnego, Konrad Osajda (student WPiA UW) Znaczenie zasad prawa dla wykładni prawa cywilnego, dr Jarosław Wyrembak Zasadnicza wykładnia znamion ustawowych przestępstwa, dr Cezariusz Sońta Wybrane zagadnienia granic wykładni w prawie karnym w świetle zasady»nullum crimen sine lege«, mgr Michał Królikowski O dopuszczalności retroaktywnego stosowania wykładni w prawie karnym. W panelu IV prowadzonym przez prof. dr. hab. Huberta Izdebskiego referaty wygłosili: prof. UW dr hab. Michał Kulesza Wykładnia systemowa zagadnienie źródeł prawa administracyjnego, prof. dr hab. Ludwik Florek Wykładnia prawa pracy zgodna z prawem wspólnotowym, dr Anna Zawidzka Celowościowa wykładnia prawa wspólnotowego w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, dr Karol Karski Wpływ umowy międzynarodowej na interpretację prawa wewnętrznego na przykładzie Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego. Podsumowania konferencji dokonał prof. dr hab. Piotr Winczorek. Materiały konferencji referaty i wystąpienia w dyskusji wydano z logo Wydziału w serii <Konferencje Naukowe> wydawnictwa LIBER pt. Teoria i praktyka wykładni prawa pod redakcją naukową prof. dr. hab. Piotra Winczorka (Warszawa 2005). Konferencja naukowa Wydziału 25 lutego 2005 roku pt. Prawa stają się prawem. Status jednostki a tendencje rozwojowe prawa zgromadziła w gronie uczestników wielu znakomitych gości, a wśród nich uczestników paneli, przedstawicieli korporacji prawniczych, a także studentów. Otwarcia konferencji dokonał dziekan prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski. Jako pierwszy z uczestników prof. dr hab. Wojciech Sadurski przedstawił referat Status jednostki refleksje filozoficzno- -prawne, a następnie referaty wygłosili: dr hab. Marek Zubik Status prawny jednostki między statyczną a dynamiczną interpretacją Konstytucji RP, dr Dobrochna Bach-Golecka Jednostka jako centralny punkt odniesienia w europejskim i międzynarodowym porządku prawnym, prof. dr hab. Ewa Łętowska (INP PAN) Demokratyzm prawa cywilnego, prof. dr hab. Adam Zieliński Cywilnoprawne aspekty godzenia interesu indywidualnego z interesem publicznym, prof. dr hab. Genowefa Rejman Jednostka wobec władzy publicznej oraz władza publiczna wobec jednostki w świetle prawa karnego, prof. dr hab. Hubert Izdebski Jednostka wobec rządów prawa i państwa prawnego, prof. dr hab. Katarzyna Sójka-Zielińska Jednostka a państwo w dziejach europejskiej kultury politycznej, dr Tatiana Chauvin Prawa stają się prawem: demokratyczne procedury w służbie wartości, dr Jarosław Wyrembak Standardy ograniczania wolności i praw w świetle Rozdziału II Konstytucji, Katarzyna Warzecha O prawie do dobrej administracji, mgr Adam Bodnar Zniesienie odpowiedzialności karnej za zniesławienie i zniewagę. Obrady odbywały się w układzie paneli i po referatach wielu uczestników konferencji zabrało głos. Podsumowania konferencji doko-

9 KRONIKA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI nał prof. dr hab. Mirosław Wyrzykowski (Pracownia Praw Człowieka WPiA UW). Materiały konferencji teksty referatów i wystąpienia w dyskusji wydano w serii <Konferencje Naukowe> wydawnictwa LIBER pt. Prawa stają się prawem. Status jednostki a tendencje rozwojowe prawa pod redakcją naukową prof. dr. hab. Mirosława Wyrzykowskiego (Warszawa 2006). Wydział we współpracy z Instytutem Nauk Prawnych kontynuował cykl seminariów poświęconych prawu unijnemu nt. Nowe oblicze Europy. W tym cyklu odbyło się 26 lutego 2004 seminarium nt. Europejskie i polskie prawo do Parlamentu Europejskiego. W ramach cyklu wykładów im. Leona Petrażyckiego w dniu 27 maja 2004 prof. Günthner Teubner wygłosił wykład pt. Societal Constitutionalism. Alternatives to State-Centred Constitutional Theory (Konstytucjonalizm społeczny. Alternatywy dla teorii konstytucyjnej nakierowanej na państwo). W dniu 6 czerwca 2005 prof. Jon Finis (Uniwersytet w Oxfordzie) wygłosił wykład pt. Public Reason. Wydział wraz z redakcją IUS et LEX zorganizował 15 marca 2004 wykład prof. Leszka Balcerowicza pt. System prawa a rozwój, przy bardzo dużej frekwencji pracowników i studentów. W ramach Święta Uniwersytetu Warszawskiego w listopadzie 2004 roku pracownicy Wydziału wygłosili publiczne wykłady: 24 listopada dr hab. Ewa Gruza ( Ekspertyza wariograficzna w procesie karnym ); 25 listopada ks. dr hab. Franciszek Longchamps de Bérier ( Przeszkody małżeńskie a ślub kościelny ); listopada odbyły się VIII Dni Edukacji Prawniczej organizowane przez ELSĘ. W ramach Święta Uniwersytetu Warszawskiego w listopadzie 2005 roku Wydział we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Edukacji Prawnej zorganizował konferencje naukowe: 7 listopada nt. Mediacja w postępowaniu cywilnym ; 9 listopada nt. Mediacja w postępowaniu karnym ; 23 listopada nt. Mediacja w prawie pracy. III W dziedzinie współpracy międzynarodowej Wydział kontynuował zawarte umowy (w ramach umów podpisanych przez Uczelnię z uniwersytetami). Wydział współpracuje z 35 uniwersytetami zagranicznymi. Pracownicy Wydziału uczestniczyli w kongresach, konferencjach, sympozjach. Wydział był gospodarzem konferencji międzynarodowych organizowanych we współpracy z różnymi partnerami. W 2004 roku zorganizowano 20 konferencji, w 2005 roku 11 konferencji. Podczas spotkania European-American Consortium for Legal Education (EACLE) w dniach maja 2004 Wydział został oficjalnie włączony do grona członków tego kolegium (jako czwarty uniwersytet europejski; w skład konsorcjum wchodzą też trzy uniwersytety amerykańskie).

10 346 KRONIKA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI Na Wydziale aktywnie pracowały szkoły prawa obcego. Centrum Prawa Francuskiego i Europejskiego, podobnie jak w latach poprzednich, prowadziło cykl zajęć: Wstęp do prawa francuskiego i europejskiego, a także podyplomowe studium prawa gospodarczego francuskiego i europejskiego typu DESS. Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego, jak co roku, prowadziło kursy wprowadzający i główny. W 2004 roku uroczyste wręczenie dyplomów absolwentom odbyło się 11 grudnia. W Centrum Prawa Niemieckiego zakończono kolejny rok wręczeniem dyplomów absolwentom i 9 stycznia 2004 nastąpiła uroczysta inauguracja nowego kursu, podczas której wykład pt. Prawa podstawowe jako system wartości wygłosił prof. Udo Di Fabio, sędzia Federalnego Sądu Konstytucyjnego. W dniach 5 15 lipca 2004 odbył się wyjazd studyjny studentów-słuchaczy Szkoły Prawa Niemieckiego przy WPiA Berlin, Bonn, Luksemburg i Karlsruhe zorganizowany przez Deutsche Stiftung für Interationale Rechtliche Zusammenarbeit e.v. oraz prof. Marcusa Luttera z Zentrum für Europäisches Wirtschaftsrecht Universität Bonn. W dniu 7 stycznia 2005 odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów dziewiątego kursu prawa niemieckiego i europejskiego i inauguracja nowego kursu z udziałem Rektora Uniwersytetu Europejskiego Viadrina pani prof. Gesine Schwan, prof. Marcusa Luttera, prof. Helmuta Marquardta z Wydziału Prawa Uniwersytetu w Bonn i dr. Juliusa Bobingera przedstawiciela ambasady Niemiec. W Centrum Prawa Amerykańskiego prowadzono kolejne kursy i podejmowano nowe inicjatywy. Centrum z udziałem przedstawicieli Uniwersytetu Floryda zorganizowało w dniu 7 października 2005 międzynarodową konferencję pt. Mediacja nowa metoda rozwiązywania sporów w sprawach cywilnych. Centrum wystąpiło z projektem utworzenia na Wydziale Centrum Rozwiązywania Konfliktów. W Szkole Prawa Polskiego zajęcia są prowadzone w języku angielskim. W roku było 28 studentów zagranicznych. Od trzech lat Szkoła prowadzi seminarium poświęcone zagadnieniom konstytucji europejskiej i procesowi konstytucyjnemu, dostępne dla polskich i zagranicznych studentów. W 2004 roku wzięło w nim udział 21 osób. W 2005 roku Szkoła w drodze konkursu z Funduszu Innowacji Dydaktycznych UW uzyskała finanse na druk podręczników z prawa cywilnego, karnego i konstytucyjnego. Senat UW zaakceptował umowę o współpracy między Wydziałem Prawa Uniwersytetu w Walencji, Polsko-Hiszpańską Fundacją Współpracy i Rozwoju a WPiA. W dniu 25 stycznia 2004 odbyła się uroczysta inauguracja Centrum Prawa Hiszpańskiego i Europejskiego, a 26 marca odbyły się pierwsze wykłady. W Szkole Prawa Włoskiego i Europejskiego prowadzono kolejne kursy. W ramach programu ERASMUS-SOCRATES odbyły się w dniach maja 2004 seminaria naukowe nt. Ku nowej konstytucji europejskiej ( Towards a New European Constitution ) z udziałem dr Franza Mayera z Uniwersytetu im. Humboldta w Berlinie, prof. Christopha Hilliona z Uniwersytetu Londyńskiego i prof. UW Mirosława Wyrzykowskiego.

11 KRONIKA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI W 2005 roku seminaria nt. Konstytucjonalizm Europejski ( Towards European Constitutionalism ) odbyły się w dniach kwietnia z udziałem dr Franza Mayera z Uniwersytetu im. Humboldta w Berlinie i prof. UW Mirosława Wyrzykowskiego. W ramach programu ERASMUS-SOKRATES w roku wyjechało 59 studentów do 24 uniwersytetów w 11 krajach, w roku studentów. W tym też roku podpisano umowy z 7 wydziałami i liczba partnerów obecnie wynosi 48 wydziałów. Dla studentów ERASMUSA Wydział prowadzi witrynę internetową w języku angielskim. Na Wydziale odbyło się wiele konferencji międzynarodowych. Odnotujmy kilka spośród nich. W dniach maja 2004 odbyła się międzynarodowa konferencja pt. Systemy prawne analiza porównawcza. Dialog między prawnikami Izraela, Polski i Niemiec, zorganizowana z inicjatywy Niemiecko-Polskiego Stowarzyszenia Prawników we współpracy z naszym Wydziałem, Uniwersytetem z Tel Awiwu i Uniwersytetem im. Humboldta w Berlinie. Międzynarodowa konferencja pt. Rozszerzona Unia Europejska: wyzwania i problemy prawne odbyła się w dniach maja 2004 i została zorganizowana przez Katedrę Prawa Europejskiego WPiA. Sesja Komitetu Koordynacyjnego Grupy Studyjnej do spraw Europejskiego Kodeksu Cywilnego odbyła się w dniach czerwca Grupa Studyjna jest niezależnym zespołem ekspertów. Zajmuje się przygotowaniem projektu ujednolicenia prawa cywilnego w Unii Europejskiej; organizatorem sesji był prof. Jerzy Rajski. W dniach października 2004 odbyła się konferencja pt. Konstytucja dla Europy, której organizatorami były: Katedra Prawa Europejskiego, Instytut Nauk Prawnych PAN i Katedra Prawa Europejskiego Wydziału Prawa Uniwersytetu Ratysbońskiego. Konferencja pt. Wpływ Kodeksu Napoleona na prawo polskie i europejskie, zorganizowana przez Ambasadę Republiki Francuskiej, Wydział, Sąd Najwyższy, Krajową Radę Radców Prawnych, odbyła się w dniach 2 3 grudnia Podczas konferencji referaty, z grona pracowników WPiA, wygłosili: prof. Witold Wołodkiewicz Livre preliminaire Titre preliminaire w projekcie i ostatecznym tekście Kodeksu Napoleona, prof. Katarzyna Sójka-Zielińska Kodeks Napoleona i francuska myśl prawnicza w Polsce w latach , prof. Jerzy Rajski Tendencje do europeizacji prawa cywilnego, dr Katarzyna Michałowska Początek i koniec życia człowieka prawo wobec możliwości współczesnej medycyny. Konferencja pt. Europa obywateli. Dostęp do europejskiego wymiaru sprawiedliwości, przygotowana przez Wydział i Biuro Informacji Rady Europy, odbyła się 17 grudnia W dniach 6 8 kwietnia 2005 odbyła się międzynarodowa konferencja pt. Efektywność ochrony prawnej przed sądami państwowymi i sądami polubownymi,

12 348 KRONIKA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI zorganizowana przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Postępowania Cywilnego i Wydział we współpracy z Sądem Najwyższym i Ministerstwem Sprawiedliwości. Na Wydziale wykłady wygłosili: Anthony Kennedy, sędzia Sądu Najwyższego USA Sąd Najwyższy USA a ochrona praw człowieka (21 września 2004), prof. James E. Hickey z Uniwersytetu Hofstra Uprawnienia regionalnych organizacji do użycia siły bez autoryzacji Rady Bezpieczeństwa (26 października 2004), prof. Aleksander Peczenik z Uniwersytetu w Lund, przewodniczący Światowego Stowarzyszenia Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej Koherencja i sprawiedliwość (11 stycznia 2005), który poprowadził seminarium Encyklopedia teorii i filozofii prawa (12 stycznia 2005), prof. Ulrich Sreber, dyrektor Instytutu Maxa Plancka we Freiburgu Perspektywy prawa karnego porównawczego (12 maja 2005), dr Ewa Weigend z Instytutu Maxa Plancka Europeizacja prawa i procesu karnego w świetle konstytucji europejskiej, prof. Michael Martinek Friedrich Karl von Savigny ( ) życie i dzieło (9 listopada 2005). IV Instytut Historii Prawa Na kadencję dyrektorem wybrano prof. UW Andrzeja Zakrzewskiego, wicedyrektorem dr Marzennę Paszowską, przewodniczącym Rady Naukowej prof. dr. hab. Marka Wąsowicza. W ramach badań naukowych kontynuowano podjęte kierunki a w ramach badań własnych (BW) podjęto dwa tematy: problem prawnego charakteru przysięgi królewskiej w średniowiecznej Polsce (dr Roman Sobotka) i problem nadzoru państwa nad działalnością ubezpieczeniową i reasekuracyjną w okresie II Rzeczypospolitej i PRL (dr Andrzej Bielecki). Uroczyste posiedzenie Instytutu 13 grudnia 2005 poświęcono pamięci prof. dr. Bogusława Leśnodorskiego (z okazji 20 rocznicy śmierci). Pracownicy Instytutu opublikowali wiele rozpraw i artykułów. Rada Naukowa Instytutu, działając jako Komisja Rady Wydziału, przeprowadziła obrony prac doktorskich w 2004 roku: asystenta Wydziału mgr. Pawła Boreckiego ( Geneza konstytucjonalnego modelu stosunków Państwo Kościół ), mgr. Pawła Leszczyńskiego ( Centralna administracja wyznaniowa II RP ), mgr Agnieszki Stępkowskiej ( Kształtowanie się odrębności majątkowej dóbr posagowych w prawie rzymskim ), mgr. Piotra Dereja ( Status prawny Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w III Rzeczpospolitej ), mgr. Marka Dula ( Giełdy zbożowo-towarowe w II Rzeczpospolitej ), mgr. Edwarda Goryczko ( Autonomia i samorządność kościołów i związków wyznaniowych w okresie PRL ), mgr Anny Siewko-Frey ( Osobowość publiczno-prawna związków wyzna-

13 KRONIKA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI niowych w okresie PRL ); w 2005 roku: mgr Bernardyny Szymczuk-Cysewskiej ( Kolonat w prawie rzymskim ). Instytut uczestniczył w życiu naukowym krajowym i międzynarodowym. Pracownicy Instytutu brali udział w zjeździe katedr Konferencji Polskich Historyków Państwa i Prawa (Szczecin, września 2004). Podczas obrad referaty przedstawili: prof. UW Grażyna Bałtruszajtys (»Stare i nowe«w administracji gospodarczej u schyłku Rzeczypospolitej ), prof. Michał Pietrzak ( Ochrona interesów majątkowych państwa w projektach konstytucji w latach ), dr Andrzej Bielecki ( Kształtowanie się nadzoru nad działalnością reasekuracyjną w II RP ), dr Robert Jastrzębski ( Przerachowanie zobowiązań prywatno-prawnych w II Rzeczpospolitej ), mgr Jarosław Kuisz ( Porozumienie gdańskie w polskiej tradycji ustrojowej ). Instytut wspólnie z Wydziałem i Wydziałem Prawa UKSW zorganizował międzynarodową konferencję In memoriam prof. Henryka Kupiszewskiego w 10 rocznicę śmierci Profesora pt. Matrimonio: l ideale il diritto la pratica, która odbyła się 24 kwietnia Podczas obrad z grona pracowników Katedry Prawa Rzymskiego referat wygłosił dr Jakub Urbanik ( P, Ness. III,57. A priestly divorce from 7th cent. Palestine ). W 2005 roku Instytut Historii Prawa wespół z Trybunałem Konstytucyjnym zorganizował konferencję pt. 70 rocznica uchwalenia Konstytucji Kwietniowej, która odbyła się 15 grudnia 2005 w siedzibie Trybunału. Podczas konferencji prof. Andrzej Zakrzewski wygłosił referat: Polska konstytucja kwietniowa a ustawa zasadnicza Litwy z 12 maja 1938 roku. Pracownicy Katedry Prawa Rzymskiego we współpracy z Ośrodkiem Badań nad Tradycją Antyczną zorganizowali sesję Scuola Internazionale del Diritto Romano (wrzesień 2004), podczas której referaty przedstawili: prof. Maria Zabłocka ( Storia della ricostruzione delle XII Tavole ), dr hab. Franciszek Longchamps de Bérier ( Abuso del dirittonella prospettiva romanistica ), dr Jerzy Krzynówek ( Antiche e moderne dottrine sul frotte nelle fonti romane ), dr Agnieszka Kacprzak ( Ratihabitio e volonta contrattuale ), dr Zuzanna Służewska ( Periculi pretium. Il rischio conesso con i viaggi marittimi nel diritto romano ), dr Jakub Urbanik ( 24,2,7 approcio ad una esegesi ). Katedra Prawa Rzymskiego w 2004 roku była organizatorem Forum Junger Rechtshistoriker/innen, Warschau 2004, Die Europaische Rechtsgemeinschaft: Zwischen Traditionen und Perspektiven. Podczas obrad referaty przedstawili: dr hab. Franciszek Longchamps de Bérier ( The Abuse of Rights in the Romanistic Perspective ), dr Agnieszka Kacprzak ( Analogy: a Type of Reasoning, Jurisits and Beyond ), dr Zuzanna Służewska ( Societates venaliciariae ). Podczas konferencji zorganizowanej przez Centro Romanistico Internazionale Copanello pt. Discipline contrattuali e le forme di tutela (Soverato, 2 8 września 2005) przedstawili referaty: dr Jakub Urbanik ( Compromesso o processo? Alternativa risoluzione dei conflitti e tutela dei diritti nella prassi tarda antichita ), dr Zuzanna Służewska (koreferat do referatu R. La Rosa La cessione dell usufrutto ).

14 350 KRONIKA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI Prof. Michał Pietrzak podczas konferencji zorganizowanej przez Instytut Prawa Karnego poświeconej pamięci prof. Lecha Falandysza przedstawił referat Refleksje nad prezydenckim projektem konstytucji z 30 kwietnia 1993 r. (Warszawa 2004). Na konferencji pt. Polska w Unii Europejskiej a stosunki wyznaniowe, zorganizowanej przez Stowarzyszenie Kultury Europejskiej SEC i Stowarzyszenie NEUTRUM (Warszawa 2004), wygłosił referat: Regulacje prawne stosunków wyznaniowych w Polsce wobec standardów Unii Europejskiej. Podczas tej konferencji dr Paweł Borecki przedstawił referat: Regulacje stosunków wyznaniowych w projekcie Traktatu Ustanawiającego Konstytucje dla Europy. Prof. dr hab. Katarzyna Sójka-Zielińska podczas konferencji pt. L empire du Code (Universite des Sciences Sociales w Tuluzie, listopad 2004) wygłosiła referat: Le Code civil en Pologne ; na Zjeździe pracowników organizacji humanitarnych z Rosji (Fundacja Helsińska, październik 2005) wykład z historii Praw Człowieka. Prof. Maria Zabłocka podczas sesji pt. Contra leges et bonos mores. Przestępstwa obyczajowe w starożytnej Grecji i Rzymie (KUL, Lublin 2004) przedstawiła referat: Quaestio cum lance et licio. Na konferencji pt. Prawo rzymskie: wczoraj dziś jutro (Sucha Beskidzka, 8 12 czerwca 2005), zorganizowanej przez WPiA UJ, wygłosiła referat: Przyszłość polskiej romanistyki, a dr hab. Franciszek Longchamps de Bérier referat: Summum ius summa iniuria. O ideologicznych założeniach w interpretacji starożytnych tekstów źródłowych. Prof. UW dr hab. Andrzej B. Zakrzewski referat: Statuty w kulturze prawnej Wielkiego Księstwa Litewskiego przedstawił na konferencji Pirmasis Lietuvos Statuas ir epocha (Wilno 2004). Podczas 17. Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich (Kraków 2004) wygłosił referat: Rządy prawa w Wielkim Księstwie Litewskim: ideał a praktyka, a na konferencji pt. Rzeczpospolita w XVI XVII wieku państwo czy wspólnota (Toruń 2004) referat: Osobliwości parlamentaryzmu Wielkiego Księstwa Litewskiego. Na konferencji nt. Spory o państwo w dobie nowożytnej. Między racją stanu a partykularyzmem (Łódź, listopada 2005) prof. Andrzej Zakrzewski wygłosił referat: We wspólnej Rzeczypospolitej. Litwa wobec Korony w XVI XVIII wieku. Dr. hab. Franciszek Longchamps de Bérier uczestnicząc w konferencji pt. La cattedra»strumento sacro«. In memoriam prof. G. La Pira (Universita La Sapienza, Rzym 2004) przedstawił referat: Actio e diritto. Podczas III Ogólnopolskiej Konferencji Jednostka a państwo (Białystok, maja 2005) wygłosił referat: Audiatur et altera pars. W poszukiwaniu sprawiedliwości nie tylko proceduralnej, a na Zjeździe Klubu Stypendystów Zagranicznych Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (13 15 maja 2005) referat: Sprawiedliwość a prawo. Nie tylko o prawie rzymskim. Dr Agnieszka Kasprzak referat: Labeone e natura agi przedstawiła na konferencji nt. Giusnaturalismo dei antichi (Pavia, styczeń 2005); referat: Un caso del ragionamento per analogia na konferencji pt. Metodi di argo entazione (Teramo, 12 października 2005).

15 KRONIKA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI Dr Jerzy Kolarzowski podczas konferencji pt. Etyczne i prakseologiczne aspekty podejmowania decyzji (Warszawa, 20 października 2005) przedstawił referat: Problematyka podmiotu osobiste i zapośredniczone relacje z otoczeniem a podejmowanie decyzji w negocjacjach i sytuacjach menadżerskich. Mgr Rafał Mańko referat Culture of Private Law in Central Europe after Enlargement przedstawił na konferencji nt. Enlargement and the New Europe After 2004 (Aix-en-Provence, Uniwersytet im. Paula Cezanne a 2004). Mgr Adam Moniuszko podczas konferencji Nad społeczeństwem staropolskim. Kultura, instytucje i struktury (Białystok października 2005) przedstawił referat: Postulaty reformy szlacheckiego wymiaru sprawiedliwości w mazowieckich laudach sejmikowych w I poł. XVII wieku ; na międzynarodowej konferencji From late antiquity to the modern world (Moldova, Chisinau, maja 2005) referat: The history of state and law periodization dilemmas on an example of Polish-Lithuanian Commonwealth from 16th to 18th centuries. Instytut Nauk o Państwie i Prawie Na kadencję dyrektorem wybrano prof. Huberta Izdebskiego, wicedyrektorem dr. Zbigniewa Cywińskiego, przewodniczącym Rady Naukowej prof. Piotra Winczorka. W badaniach naukowych kontynuowano wiele tematów. W zakresie badań statutowych (BTS) prowadzono badania nad znaczeniem inspiracyjnym myśli filozoficzno-prawnej tworzonej w Polsce dla filozofii innych krajów europejskich (pod kierownictwem prof. Marii Szyszkowskiej i dr. Tomasza Kozłowskiego), badania nad samorządem i wolontariatem w ramach instytucji społeczeństwa obywatelskiego (pod kierownictwem prof. Huberta Izdebskiego). W zakresie badań własnych (BW) w 2004 roku badania nt. Kontrola parlamentarna założenia ustrojowe i praktyka III RP prowadził dr Marek Zubik; podjęto temat Problematyka sprawiedliwości i metod jej urzeczywistniania w kontekście konstrukcji państwa prawnego (dr Zbigniew Cywiński z zespołem) i kontynuowano w 2005 roku. Prowadzono w roku 2005 badania własne nad recepcją rozwiązań obcych w polskim prawie samorządu (dr Adam Bosiacki) i nad problemami terytorialnej administracji rządowej i zarządzaniem państwem po reformie administracyjno-samorządowej 1998 roku (dr Jan Majchrowski). W ramach grantów KBN kontynuowano badania nad rolą i zadaniami prawników w zmieniającym się społeczeństwie (pod kierownictwem dr Elżbiety Łojko). Pracownicy Instytutu uczestniczyli w projekcie badawczym Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego pt. Podstawowe problemy stosowania Konstytucji RP, prowadząc badania nt. Wprowadzanie klauzuli demokratycznego państwa prawnego do polskiego porządku konstytucyjnego (1989 i 1997) oraz nt. Model konstytucyjny władzy ustawodawczej a praktyka ustrojowa. W badaniach uniwersytetów w Utrechcie, Maastricht i Amsterdamie nt. Political Control in a European and Constitutional Perspective uczestniczy dr Ryszard Piotrowski.

16 352 KRONIKA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI Pracownicy Instytutu prowadzili też badania własne. Rada Naukowa Instytutu, działając jako Komisja Rady Wydziału, przeprowadziła publiczne obrony prac doktorskich: w 2004 roku mgr. Macieja Dercza ( Rola jednostek samorządu terytorialnego w polskim systemie ochrony zdrowia ), mgr. Michała Pełki ( Konflikt uprawnień w teorii prawa Rolanda Dwornika ); w 2005 roku: mgr. Marcina Tyszki ( Cenzura w walce z wolnością słowa w Polsce w latach ) i mgr Moniki Dziurnikowskiej-Stefańskiej ( Etos zawodowy sędziego, studium empiryczne ). Instytut był współorganizatorem wraz z Instytutem Lingwistyki Stosowanej UW i Uniwersytetem w Nancy 2. konferencji nt. Język a prawo: komunikacja prawna w perspektywie interdyscyplinarnej w dniach 2 4 grudnia Podczas konferencji referat pt. Język jako przedmiot ochrony prawnej. Ustawa o języku polskim na tle europejskich ustaw o języku państwowym przedstawił prof. Hubert Izdebski; z referatami wystąpili: dr Tomasz Stawecki Między common law a prawem kontynentalnym. Kodeks cywilny jako słownik angielsko-polski w praktyce banków oraz mgr Piotr Bielarczyk Język orzeczeń sądowych w latach na tle przepisów ustawy o języku polskim. Konferencja nt. Polska teoria i filozofia prawa na tle myśli społecznej XX wieku (27 października 2005) została zorganizowana przez Katedrę Filozofii i Teorii Prawa UW wespół z katedrami uniwersytetów Łódzkiego, UMK w Toruniu i im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Katedra Filozofii i Teorii Prawa wraz z Instytutem Studiów Politycznych PAN zorganizowała w dniach 8 10 grudnia 2005 konferencję pt. Przywrócenie demokracji. Budowanie pluralizmu od dołu. Pracownicy Katedry Prawa Konstytucyjnego uczestniczyli w: XLVI Zjeździe Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego (Wierzba, 3 5 czerwca 2004) oraz XLVII Zjeździe Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego (Cedzyna, 6 8 czerwca 2005). W XII Ogólnopolskim Zjeździe Socjologicznym (Poznań, września 2004) uczestniczyli pracownicy katedry socjologii prawa. Prof. Andrzej Kojder, będąc członkiem Rady Programowej Zjazdu i współorganizatorem sympozjum: Władza polityczna i społeczeństwo obywatelskie, wygłosił referaty: Idee społeczno-prawne Leona Petrażyckiego i ich współczesne kontynuacje oraz Destrukcja normatywności prawnej. Dr Elżbieta Łojko przedstawiła referat: Nowe konteksty wykonywania zawodów prawniczych. Prof. Hubert Izdebski wygłosił referat: Typy prawa i stylów europejskiej administracji publicznej podczas konferencji pt. Administracja polska w zjednoczonej Europie (28 marca 2004). Profesor przewodniczył panelowi konferencji zorganizowanej przez Biuro Informacji Rady Europy oraz WPiA UW pt. Dostęp do europejskiego wymiaru sprawiedliwości (Warszawa, 17 grudnia 2004). Prof. Maria Szyszkowska referat pt. Myśl Słowo Obraz. Konteksty przemocy przedstawiła na XVII Ogólnopolskim Zjeździe Historyków (Kraków, 17 września 2004). Była współorganizatorem i wiceprzewodniczącą Konferencji Stowarzy-

17 KRONIKA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI szenia Kultury Europejskiej (SEC) pt. Twórczość a wolność światopoglądowa analiza aktualnej sytuacji w Polsce (Warszawa, 19 stycznia 2004). Na konferencji w Klubie Księgarza: Wolność i tolerancja we współczesnej Polsce wygłosiła referat: O braku wolności światopoglądowej w Polsce ; swoje referaty zaprezentowali tam również: dr Tomasz Kozłowski Postmodernizm polski oraz mgr Anna Rossmanith Wolność światopoglądowa a szczęście człowieka (Warszawa, marca 2004). Podczas kolejnej konferencji w Klubie Księgarza: Aktualność filozofii Kanta w XXI wieku przedstawiła referat Kantowskie rozdzielenie prawa i moralności w epoce globalizacji (Warszawa, 10 maja 2004). Prof. Szyszkowska uczestniczyła w Konferencji Międzynarodowej pt. Unia Europejska zmiany społeczne: perspektywa płci i zaprezentowała referat: Równość płci jako wartość uniwersalna w UE (Senat, 16 maja 2004). Podczas Ogólnopolskiej Konferencji (Wydział Prawa UwB): Człowiek wobec systemów wartości przedstawiła referat: Wolność światopoglądowa człowieka w państwie ; podczas tej samej konferencji swoje referaty również wygłosili: dr Tomasz Kozłowski Wolność jako podstawa świata wartości kultury Zachodu oraz mgr A. Rossmanith Eleuteryzm (Białystok, maja 2004). Pani Profesor wygłosiła słowo wstępne, jednocześnie będąc organizatorem konferencji Polska w UE a stosunki wyznaniowe (Warszawa, 31 maja 2004). Na Ogólnopolskiej Konferencji Pacyfizm w dobie globalizacji wygłosiła referat Pacyfistyczny sens transpersonalizmu Radbrucha (Białystok, 23 listopada 2004). Na zaproszenie UwB wygłosiła referat: Problem redefinicji małżeństwa i rodziny we współczesnych państwach demokratycznych (Białystok, 27 listopada 2004). Była gościem ogólnopolskiej konferencji Transformacja i kobiety, a tematem jej referatu była: Rzeczywistość i możliwość przemian (Łódz, 21 stycznia 2005). Na forum Demokratycznej Unii Kobiet prof. Maria Szyszkowska wygłosiła wykład pt. Od deklarowanej do faktycznej demokracji (Toruń, 14 lutego 2005). Była organizatorem konferencji Między kapitalizmem a socjalizmem (Kuźnica na Helu, października 2005). Na UŁ wygłosiła wykład Zniewolenie człowieka w czasach globalizacji (5 marca 2005), a podczas konferencji Homofonia, mizoginia, ciemnogród burzliwe dzieje kontrowersyjnych ustaw wykład O projektach moich trzech ustaw (Łódź, 14 października 2005). Była organizatorem konferencji Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce (Białystok, 8 grudnia 2005); podczas konferencji Fundacji Batorego wygłosiła referat: Przyczyny nietolerancji w Polsce (9 grudnia 2005). Prof. Piotr Winczorek wykład na temat rozumowań prawniczych wygłosił podczas Konfrontacji Matematycznych organizowanych przez Wydział Matematyki UW; był organizatorem sesji poświęconej pamięci prof. Stanisława Ehrlicha na konferencji Enliving Democracy. Building Pluralism From the Bottom (Warszawa, 8 12 grudnia 2005). Prof. UW Andrzej Kojder podczas konferencji Uniwersytetu Zielonogórskiego pt. Teoretyczne podstawy socjologii wiedzy i nauki zaprezentował referat: Socjologia wiedzy i filozofia nauki Leona Petrażyckiego (Zielona Góra, maja 2005). Uczestniczył w konferencji pt. Socjolog jako zawód zaufania publicz-

18 354 KRONIKA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI nego, prezentując referat: Status prawny zawodów zaufania publicznego (Warszawa, 22 czerwca 2005). Na konferencji Korupcja na szczeblu samorządu lokalnego: doświadczenia Szwajcarii, Niemiec i Polski przedstawił referat: Prawne standardy przeciwdziałania korupcji (Warszawa, 14 listopada 2005). Prof. UW dr hab. Marek Zubik wygłosił referat: Antykorupcyjne regulacje prawne w III RP na tle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego na konferencji Fundacji Batorego pt. Korupcja i jej przeciwdziałanie. Co się zmieniło w ciągu ostatnich lat? (Warszawa, stycznia 2004). Uczestniczył w Sympozjum Profesorów Europejskich Uniwersytetów Ora et labora il lavoro in Europa (Rzym, 30 czerwca 2005). Doc. dr Zdzisław Jarosz na seminarium na temat problemów mandatu przedstawicielskiego wygłosił referat pt. Aktualne problemy mandatu przedstawicielskiego w Polsce ; na konferencji Podstawowe problemy stosowania Konstytucji RP zaprezentował referat pt. Model konstytucyjny władzy ustawodawczej a praktyka ustrojowa. Dr Adam Bosiacki na Uniwersytecie w Rostowie nad Donem poszukiwał materiałów do dziejów nauki w Królestwie Polskim i w Cesarstwie Rosyjskim (23 31 maja 2004). Na posiedzeniu Zakładu Systemów Totalitarnych i Dziejów II Wojny Światowej IH PAN wygłosił referat pt. Wokół książki Arno Lustigera, Czerwona Księga: Stalin i Żydzi. Antysemityzm państwowy okresu dojrzałego stalinizmu w ZSRR (Warszawa, 9 listopada 2004). Był współorganizatorem konferencji Instytutu Nauk o Państwie i Prawie i Uniwersytetu Nancy pt. Język a prawo (2 4 grudnia 2004). Uczestniczył w obchodach 90-lecia Wydziału Prawa Rostowskiego Uniwersytetu Państwowego (RGU) w Rostowie nad Donem i podczas inauguracji roku akademickiego wygłosił referat pt. Osnownyje czerty pol skogo prawa. Dr Robert Gwiazdowski referat pt. Wolność. Własność. Sprawiedliwość. Ronalda Reagana wizja gospodarki wygłosił podczas sympozjum Ronald Reagan a rewolucja wolności, Krakowska Szkoła Wyższa i Biblioteka Ronalda Reagana. Dr Tomasz Kozłowski był uczestnikiem międzynarodowej konferencji Pacyfizm w epoce globalizmu i wygłosił referat pt. Pacyfizm Sartre a (Białystok, 23 listopada 2004). Przewodniczył sesji poświęconej etyce i prawu podczas II Konferencji młodych teoretyków i filozofów prawa Od filozofii do prawa (Cieszyn, września 2005); referat pt. Law as Political Concept przedstawił na Amerykańskim Seminarium Filozoficznym (Białystok, grudzień 2005). Podczas konferencji Enliving Democracy. Building Pluralism from the Bottom (Warszawa, 8 12 grudnia 2005) wygłosił referat: Authority and Legal Pluralism. Dr Anna Kryniecka-Piotrak zaprezentowała referat pt. Pacyfistyczne znaczenie filozofii Kanta podczas konferencji Współczesne znaczenie filozofii Kanta (Warszawa, 18 lutego 2005). Dr Władysław Kulesza podczas konferencji wydziałowej w pierwszą rocznicę śmierci prof. Lecha Falandysza pt. W kręgu kryminologii romantycznej wygłosił referat Wacław Makowski i Lech Falandysz: podobieństwa losów (Warszawa,

19 KRONIKA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI lutego 2004); na seminarium IH PAN referat: Anomalie państwa autorytarnego (na przykładzie państw międzywojennej Europy (Warszawa, 25 maja 2004). Na konferencji naukowej nt. Rzeczywiste i oczekiwane wartości w polityce wygłosił referat: Wierność sobie, wierność sprawie. O relacji między aksjologią polityki a moralności ; na tej konferencji referat zaprezentowali: dr Tomasz Kozłowski Czy politycy nadają się do polityki? oraz mgr Anna Rossmanith Dobro narodu wartość staroświecka? (Kuźnica, października 2004). Na konferencji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Badań i Edukacji Ekonomicznej przedstawił referat: Prawo własności w historii Rosji i Polski (Warszawa, 11 maja 2005). Podczas konferencji organizowanej przez BCC pt. Społeczeństwo obywatelskie dialog społeczny. Bariery rozwoju i szanse wygłosił referat: Znaczenie konstytucyjnej zasady pomocniczości (Warszawa, 28 listopada 2005). Na konferencji zorganizowanej przez Trybunał Konstytucyjny zaprezentował referat: Konstytucja z 23 kwietnia 1935 r. Ustrojowe rozwiązania władzy prezydenta na tle dwudziestowiecznej Europy (Warszawa, 15 grudnia 2005). Dr Sławomir Lewandowski przebywał na Uniwersytecie w Wiedniu w ramach wymiany naukowej (kwiecień 2004). Dr Elżbieta Łojko podczas konferencji organizowanej przez IDKS na UJ pt. Media, władza, prawo przedstawiła referat: Dziennikarze i prawnicy wzajemne relacje i wizerunek. Dr Hanna Machińska wygłosiła referat: Przygotowanie do członkostwa w UE. Rola Rady Europy (Strasburg, kwiecień 2004); odbyła staż w Radzie Europy (Strasburg, maj, październik 2004). Uczestniczyła w konferencji Europa obywateli. Polityczna architektura Europy i jej obywateli oraz w konferencji międzynarodowej Proces transformacji w państwach Europy Środkowej i Wschodniej (13 grudnia 2005). Dr Jan Majchrowski był gościem konferencji regionalnej Stowarzyszenia Inicjatywa Samorządowa pt. Polska-Europa: czas wyborów, czas decyzji (Wschowa, 23 lutego 2004). Uczestniczył w konferencji Unia Europejska rok po rozszerzeniu (Strasburg, maja 2005). Podczas kursów w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka przedstawił wykład: Trybunał Konstytucyjny jako instrument ochrony praw człowieka (Warszawa, 3 4 października 2005). Dr Jacek Petzel był uczestnikiem międzynarodowej konferencji ELFA w Strasburgu (luty 2004). Przewodniczył jednej z sesji konferencji ELFA: Quality Assurance, Accreditation and European Legal Education i wygłosił referat: Accreditation System in Poland. Uczestniczył w delegacji w sprawie przystąpienia Wydziału Prawa UW do European American Consortium of Legal Education, Hofstra University (New York, kwiecień 2004). Brał udział w spotkaniach Quality Accreditaion and Assessment Committee (QUAACAC) (Bruksela, kwiecień i wrzesień 2004). Uczestniczył w delegacji w sprawie podpisania umowy o współpracy z Uniwersytetem w Cuenca (Espaňa) (Madryt, grudzień 2004). Był współautorem ankiety w ramach programu Tuninig project organizowanym przez Uniwersytet Bilbao oraz uczestniczył w spotkaniu Quality and Assurance Committee (Bilbao, maj 2005).

20 356 KRONIKA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI Dr Ryszard Piotrowski podczas konferencji pt. Ocena piętnastu lat praktyki konstytucyjnej w Europie Środkowo-Wschodniej wygłosił referat na temat koncepcji nowego ustroju państwa w projektach zmian konstytucyjnych; na konferencji Reforma sądownictwa administracyjnego rok doświadczeń zaprezentował referat pt. Prawo do sądu w świetle konstytucji RP (Warszawa, 24 lutego 2005). Dr Tomasz Stawecki uczestniczył w dorocznej Konferencji British-Polish Chamber of Commerce (Warszawa, kwietnia 2004) pt. Polska Unia Europejska Biznes: pełny obraz. Podczas II Konferencji młodych teoretyków i filozofów prawa Od filozofii do prawa (Cieszyn, września 2005) wygłosił referat: Lon L. Fuller i Richard A. Posner o zasadach etyki. Uczestniczył w seminarium Biura Informacji Rady Europy nt. Stosowanie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w polskim porządku prawnym (Strasburg, stycznia 2005). Podczas seminarium zorganizowanego przez UKSW oraz Katedrę Filozofii i Teorii Prawa przedstawił referat pt. Etyka prawnicza a filozofia prawa. Próba porównania (Warszawa, 12 kwietnia 2005). Podczas konferencji Enliving Democracy. Building Pluralism from the Bottom (Warszawa, 8 12 grudnia 2005) wygłosił referat: Authority and Legal Pluralism ; na konferencji naukowej Etyka prawnicza zorganizowanej przez WPiA UG wygłosił referat pt. Etyka prawnicza a filozofia prawa. Uczestniczył w konferencji organizowanej przez KUL pt. XXIII Dni Praw Człowieka: Wokół nauczania Jana Pawła II (Lublin, grudnia 2005). Dr Aleksander Stępkowski uczestniczył w konferencji Prawa człowieka fundamentem cywilizacji solidarności i wygłosił referat: Czy mówiąc o prawach człowieka warto odwoływać się do pojęcia Solidarności? (Kraków-Oświęcim, 6 7 czerwca 2005). Podczas konwersatorium Akademii Oświęcimskiej Cywilizacja miłości cywilizacja solidarności (Wigry, października 2005) wygłosił referat: Kochaj i rób co chcesz. Rzecz o etyce, prawie, państwie prawa i miłości własnej. Mgr Anna Rossmanith wygłosiła referat pt. Mesjanizm Wincentego Lutosławskiego na międzynarodowej konferencji naukowej Filozofia w kulturach narodów słowiańskich (Boguchwała, 2 5 czerwca 2005). Mgr Paweł Skuczyński wygłosił referat: Kodeksy etyczne na przykładzie Zasad Etycznych Studentów Prawa podczas spotkania SSEP i WPiA UW (Warszawa, 27 października 2005). Mgr Jan Winczorek podczas konferencji Law and Justice in a Global Society; XXII World Congress of Philosophy przedstawił referat: Rejection value of legal procedures (Granada, maja 2005). Instytut Nauk Prawno-Administracyjnych Na kadencję wybrano dyrektorem prof. UW dr hab. Aleksandrę Wiktorowską, wicedyrektorem dr. Marka Walugę, przewodniczącym Rady Naukowej prof. Marka Wierzbowskiego.

Prof. dr hab. Andrzej Zoll

Prof. dr hab. Andrzej Zoll Prawo karne Prof. dr hab. Andrzej Zoll wieloletni kierownik Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1991 1993 przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, w latach 1993 1997 prezes

Bardziej szczegółowo

Wpływ Europejskiej Konwencji Praw Człowieka na funkcjonowanie biznesu

Wpływ Europejskiej Konwencji Praw Człowieka na funkcjonowanie biznesu Kierownik Zakładu Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego prof. UW dr hab. Mirosław Wyrzykowski zaprasza na IX. doroczną konferencję Zakładu Praw Człowieka WPiA UW pt.

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Ludwik Florek

Prof. dr hab. Ludwik Florek Prawo pracy Prof. dr hab. Ludwik Florek kierownik Katedry Prawa Pracy i Polityki Społecznej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w latach 2002 2007 wiceprzewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej

Bardziej szczegółowo

Magister prawa Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego 1982

Magister prawa Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego 1982 Dr hab. Prof. Uniwersytetu Warszawskiego Zbigniew Grzegorz Jędrzejewski Wykształcenie Magister prawa Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego 1982 Stopień naukowy doktora nauk prawnych;

Bardziej szczegółowo

Problematyka badawcza seminarium. 2. ustroje współczesnych państw Europy Środkowo - Wschodniej oraz Francji, Włoch i

Problematyka badawcza seminarium. 2. ustroje współczesnych państw Europy Środkowo - Wschodniej oraz Francji, Włoch i Prof. dr hab. Ryszard Mojak Zakład Nauk Administracyjnych 1. Polskie prawo konstytucyjne, 2. ustroje współczesnych państw Europy Środkowo - Wschodniej oraz Francji, Włoch i Niemiec, 3. Polskie prawo wyznaniowe,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Filii Uniwersytetu w Białymstoku Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego

Regulamin Filii Uniwersytetu w Białymstoku Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego Regulamin Filii Uniwersytetu w Białymstoku Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego 1. Wydział Ekonomiczno-Informatyczny (zwany dalej Wydziałem), został utworzony przez Senat Uniwersytetu w Białymstoku Uchwałą

Bardziej szczegółowo

Ochrona praw człowieka w polityce migracyjnej Polski i Unii Europejskiej

Ochrona praw człowieka w polityce migracyjnej Polski i Unii Europejskiej Ochrona praw człowieka w polityce migracyjnej Polski i Unii Europejskiej W dniu 19 listopada 2015 r przedstawiciele kadry i studentów Wydziału Administracji wzięli udział w ogólnopolskiej konferencji naukowej

Bardziej szczegółowo

ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE

ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2010 - XVIII Światowy Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych i Nieletnich; prowadzenie warsztatu: A Child Friendly Court połączone

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Hieronim Bartel. Uroczystość jubileuszu 80-lecia urodzin

Prof. dr hab. Hieronim Bartel. Uroczystość jubileuszu 80-lecia urodzin jubileusze nauczycieli akademickich Prof. dr hab. Hieronim Bartel Uroczystość jubileuszu 80-lecia urodzin płk prof. dr. hab. n. med. Tadeusza Brzezińskiego Zgodnie z kontynuowanym od lat zwyczajem, na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 46/2014. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 20 listopada 2014 roku

UCHWAŁA NR 46/2014. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 20 listopada 2014 roku UCHWAŁA NR 46/2014 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 20 listopada 2014 roku w sprawie: planu posiedzeń Senatu AMW w roku akademickim 2014/2015 1 Na podstawie 26 Statutu

Bardziej szczegółowo

Prosimy o udzielenie informacji w następującym zakresie:

Prosimy o udzielenie informacji w następującym zakresie: Helsińska Fundacja Praw Człowieka ul. Zgoda 11, 00-018 Warszawa www.hfhr.pl INPRIS Instytut Prawa i Społeczeństwa ul. Szpitalna 5/5, 00-031 Warszawa www.inpris.pl Fundacja Panoptykon ul. Orzechowska 4/4,

Bardziej szczegółowo

DR HAB. AGNIESZKA PAWŁOWSKA, PROF. NADZW.

DR HAB. AGNIESZKA PAWŁOWSKA, PROF. NADZW. DR HAB. AGNIESZKA PAWŁOWSKA, PROF. NADZW. AUTOREFERAT O PRZEBIEGU PRACY ZAWODOWEJ, OSIĄGNIĘCIACH NAUKOWO-BADAWCZYCH, DYDAKTYCZNYCH, W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA KADR I ORGANIZACYJNYCH Przebieg pracy zawodowej

Bardziej szczegółowo

4 W danym roku nauczyciel akademicki moŝe otrzymać tylko jedną nagrodę Rektora - indywidualną lub zespołową.

4 W danym roku nauczyciel akademicki moŝe otrzymać tylko jedną nagrodę Rektora - indywidualną lub zespołową. Regulamin przyznawania nagród rektorskich nauczycielom akademickim zatrudnionym w Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach /wprowadzony Uchwałą Senatu AE nr 27/2009/2010/ Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

prawnym. Wybrane zagadnienia, pod red. E. Kozerskiej, P. Sadowskiego, A. Szymańskiego, Toruń 2010, s. 403-416,

prawnym. Wybrane zagadnienia, pod red. E. Kozerskiej, P. Sadowskiego, A. Szymańskiego, Toruń 2010, s. 403-416, Dr Anna Frankiewicz PUBLIKACJE: MONOGRAFIE, REDAKCJE I ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH 1. Czy Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jest organem przedstawicielskim narodu, [w:] W służbie dobru wspólnemu. Księga

Bardziej szczegółowo

ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM

ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM Załącznik Nr 9 ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM 1. 1. Okresowa ocena pracy nauczyciela akademickiego obejmuje ocenę wykonywania obowiązków

Bardziej szczegółowo

Polska i Unia Europejska - quo vadis?

Polska i Unia Europejska - quo vadis? Zakład Badań nad Integracją Europejską Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Ośrodek Badań i Edukacji Europejskiej, Katedra Jeana Monneta Komisji Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

Literatura przykładowa

Literatura przykładowa Literatura przykładowa Samorząd terytorialny w RP Zbigniew Leoński Podręcznik "Samorząd terytorialny w RP" omawia formy organizacyjne lokalnego życia publicznego, tj. gminy, powiatu i województwa. Tok

Bardziej szczegółowo

Równouprawnienie kościołów i innych związków wyznaniowych

Równouprawnienie kościołów i innych związków wyznaniowych Wydział Prawa i Administracji Zakład Prawa Konstytucyjnego i Wyznaniowego oraz Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego XIII Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego Równouprawnienie kościołów i innych

Bardziej szczegółowo

1. Termin: 20-21 czerwca 2013r.

1. Termin: 20-21 czerwca 2013r. Informacja na temat udziału w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych w latach 2007-2014 udział w 32 konferencjach; wygłoszonych 27 referatów 1. Termin: 20-21 czerwca 2013r. Organizator: Wydział

Bardziej szczegółowo

W centrum uwagi Roczny plan pracy. Liczb a godzi n lekcyj nych. Punkt z NPP

W centrum uwagi Roczny plan pracy. Liczb a godzi n lekcyj nych. Punkt z NPP W centrum uwagi Roczny plan pracy Jednostka tematyczna 1. Życie zbiorowe i jego reguły 2. Socjalizacja i kontrola społeczna Zagadnienia Klasa II I. Społeczeństwo socjologia formy życia społecznego normy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015. Rektor. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 7 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015. Rektor. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 7 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 1/2015 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie zakresu kompetencji Rektora i Prorektorów Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZADANIA ZREALIZOWANE W OKRESIE DZIAŁALNOSCI DO DNIA 1-X-2012r. Organizowanie/współorganizowanie konferencji tematycznych

ZADANIA ZREALIZOWANE W OKRESIE DZIAŁALNOSCI DO DNIA 1-X-2012r. Organizowanie/współorganizowanie konferencji tematycznych ZADANIA ZREALIZOWANE W OKRESIE DZIAŁALNOSCI DO DNIA 1-X-2012r. Organizowanie/współorganizowanie konferencji tematycznych 1. 07 czerwca 2010r. Współpraca przy organizowaniu konferencji naukowej organizowanej

Bardziej szczegółowo

Delegaci Izby Adwokackiej w Łodzi na Krajowy Zjazd Adwokatury - listopad 2007 r.

Delegaci Izby Adwokackiej w Łodzi na Krajowy Zjazd Adwokatury - listopad 2007 r. Delegaci Izby Adwokackiej w Łodzi na Krajowy Zjazd Adwokatury - listopad 2007 r. Adwokat Joanna Agacka - Indecka W 1996 r. wpisana na listę adwokatów W 2001 r. wybrana na członka ORA w Łodzi i została

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa Konferencja Rozwój i nowoczesne trendy w edukacji prawniczej. Ogólnopolska Konferencja Naukowa. International Conference

Międzynarodowa Konferencja Rozwój i nowoczesne trendy w edukacji prawniczej. Ogólnopolska Konferencja Naukowa. International Conference PREZENTACJA PREZENTACJA PROJEKTU Międzynarodowa Konferencja Rozwój i nowoczesne trendy w edukacji prawniczej Ogólnopolska Konferencja Naukowa International Conference Developments PRAWNE, MEDYCZNE and

Bardziej szczegółowo

Energetyczne Forum Nauki i Gospodarki Warszawa, 21-22 stycznia 2016 r.

Energetyczne Forum Nauki i Gospodarki Warszawa, 21-22 stycznia 2016 r. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji ******* Uczelnia Wydział Prawa i Administracji ******* Fundacja Mercatus et Civis Energetyczne Forum Nauki

Bardziej szczegółowo

KONSTYTUCJA FEDERACJI ROSYJSKIEJ A ROSYJSKA I EUROPEJSKA TRADYCJA KONSTYTUCYJNA

KONSTYTUCJA FEDERACJI ROSYJSKIEJ A ROSYJSKA I EUROPEJSKA TRADYCJA KONSTYTUCYJNA Ub Hamburg A/553552 Jerzy Kowalski KONSTYTUCJA FEDERACJI ROSYJSKIEJ A ROSYJSKA I EUROPEJSKA TRADYCJA KONSTYTUCYJNA Polskie Wydawnictwo Prawnicze Warszawa - Poznań 2009 Spis treści Wstęp 11 1. Zakres tematyczny

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW PRACY SOCJALNEJ UKSW

STATUT KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW PRACY SOCJALNEJ UKSW STATUT KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW PRACY SOCJALNEJ UKSW Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Koło Naukowe Studentów Pracy Socjalnej UKSW, zwane dalej Kołem, jest samorządną organizacją o charakterze naukowym

Bardziej szczegółowo

Program ogólnopolskiej konferencji Niezbędno. dność filozofii w kształtowaniu. eczeństwa obywatelskiego

Program ogólnopolskiej konferencji Niezbędno. dność filozofii w kształtowaniu. eczeństwa obywatelskiego Program ogólnopolskiej konferencji Niezbędno dność filozofii w kształtowaniu towaniu społecze eczeństwa obywatelskiego Kuźnica na Helu, Gryf, 26-29.X.2012 PIĄTEK 17.oo. Otwarcie konferencji Prof. zw. dr

Bardziej szczegółowo

Informacja o autorach artykułów naukowych. Studia Iuridica Lublinensia 22,

Informacja o autorach artykułów naukowych. Studia Iuridica Lublinensia 22, Informacja o autorach artykułów naukowych Studia Iuridica Lublinensia 22, 731-734 2014 Informacja o autorach Studia Iuridica Lublinensia 2014, nr 22 Bałaban Andrzej, profesor dr hab. profesor zwyczajny

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski Udział w konferencjach naukowych Elzbiety Feret UDZIAŁ W KONFERENCJACH i SEMIANARIACH NAUKOWYCH: 1. 21-23 kwietnia 1998r. Opole - Jarnałtówek, Funkcjonowanie samorządu terytorialnego - doświadczenia i

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe Załącznik nr 2 do uchwały nr 438/2012-2013 Rady WPiA z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie korekty programu studiów na kierunku administracja I. Informacje podstawowe POGRAM STUDIÓW dla kierunku Administracja

Bardziej szczegółowo

B I U T E T Y N N T I E

B I U T E T Y N N T I E B I U T E T Y N N T I E Nr 4(22) Rok VII Wrocław listopad 2002 1. Posiedzenie Zarządu NTIE W dniu 22 września, w przededniu konferencji dydaktycznej NTIE Dydaktyka Informatyki Ekonomicznej Kształcenie

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA STUDIA STACJONARNE II STOPNIA WYKAZ PRZEDMIOTÓW URUCHOMIONYCH W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012

ADMINISTRACJA STUDIA STACJONARNE II STOPNIA WYKAZ PRZEDMIOTÓW URUCHOMIONYCH W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012 PRZEDMIOTY OBLIGATORYJNE Nazwa przedmiotu Nazwisko wykładowcy Il.godz. studiów Semestr Zasady ustroju politycznego państwa i ochrona praw człowieka Dr Janusz Karp O 9 45 I rok I poniedziałek, 12.30-14.45,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INSTYTUTU BADAŃ INTERDYSCYPLINARNYCH ARTES LIBERALES. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN INSTYTUTU BADAŃ INTERDYSCYPLINARNYCH ARTES LIBERALES. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN INSTYTUTU BADAŃ INTERDYSCYPLINARNYCH ARTES LIBERALES Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin Instytutu Badań Interdyscyplinarnych Artes Liberales, zwany dalej Regulaminem, określa strukturę

Bardziej szczegółowo

Kandydat na Członka Komisji Rewizyjnej Krajowej Reprezentacji Doktorantów. Michał Goszczyński UNIWERSYTET WARSZAWSKI

Kandydat na Członka Komisji Rewizyjnej Krajowej Reprezentacji Doktorantów. Michał Goszczyński UNIWERSYTET WARSZAWSKI Kandydat na Członka Komisji Rewizyjnej Krajowej Reprezentacji Doktorantów Michał Goszczyński UNIWERSYTET WARSZAWSKI Łódź, 6 grudnia 2014 1. Studia 1. Studia I stopnia Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Improving protection of victims rights: access to legal aid

Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Improving protection of victims rights: access to legal aid Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Improving protection of victims rights: access to legal aid W dniu 9 czerwca 2014 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Nietolerancja przejawy i przyczyny

Nietolerancja przejawy i przyczyny Program międzynarodowej konferencji Nietolerancja przejawy i przyczyny zorganizowanej przez Stowarzyszenie Filozofów Krajów Słowiańskich Katedrę Filozofii Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie Pacyfistyczne

Bardziej szczegółowo

KONTAKTY I WYJAZDY ZAGRANICZNE PROF. HELENY WIĘCKOWSKIEJ

KONTAKTY I WYJAZDY ZAGRANICZNE PROF. HELENY WIĘCKOWSKIEJ Aleksandra Brzozowska KONTAKTY I WYJAZDY ZAGRANICZNE PROF. HELENY WIĘCKOWSKIEJ "Helena Więckowska - kobieta polska w nauce Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego 10.IV.2014 Poszerzało to nasze horyzonty Międzynarodowa

Bardziej szczegółowo

Delegaci Izby Adwokackiej w Krakowie

Delegaci Izby Adwokackiej w Krakowie Delegaci Izby Adwokackiej w Krakowie Adwokat Marian Anczyk W 1953 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Krakowie. W tym samym roku powołany w skład tej Rady; rzecznik dyscyplinarny (1955), członek (1970-1992),

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Tadeusz Wiśniewski

Prof. dr hab. Tadeusz Wiśniewski Prawo Cywilne sędzia Sądu Najwyższego Prof. dr hab. Tadeusz Wiśniewski członek Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Rady Naukowej Instytutu Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji

Bardziej szczegółowo

2 Wszczęcie przewodu doktorskiego

2 Wszczęcie przewodu doktorskiego Regulamin przeprowadzania postępowań o nadanie stopnia doktora nauk prawnych w zakresie prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego Na podstawie art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Delegaci Izby Adwokackiej we Wrocławiu na Krajowy Zjazd Adwokatury - listopad 2007 r.

Delegaci Izby Adwokackiej we Wrocławiu na Krajowy Zjazd Adwokatury - listopad 2007 r. Delegaci Izby Adwokackiej we Wrocławiu na Krajowy Zjazd Adwokatury - listopad 2007 r. Adwokat Jadwiga Banaszewska W 1985 r. wpisana na listę adwokatów ORA we Wrocławiu. W latach 1998 2004 wizytator, w

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2.1. Ogólne informacje o systemie zarządzania jakością kształcenia System zarządzania jakością kształcenia funkcjonujący na Wydziale Zarządzania i

Bardziej szczegółowo

Aleksandra Gawrysiak-Zabłocka Wykładnia prawa - Konferencja Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, 27 lutego 2004 roku

Aleksandra Gawrysiak-Zabłocka Wykładnia prawa - Konferencja Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, 27 lutego 2004 roku Aleksandra Gawrysiak-Zabłocka Wykładnia prawa - Konferencja Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, 27 lutego 2004 roku Zeszyty Prawnicze 4/1, 274-277 2004 2 74 Sprawozdania [2] skim,

Bardziej szczegółowo

Czas i jego znaczenie w prawie karnym

Czas i jego znaczenie w prawie karnym UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI Katedra Prawa Karnego Materialnego i Wykonawczego oraz Psychiatrii Sądowej ul. J. Bażyńskiego 6, 80-952 Gdańsk; Szczegółowy program konferencji naukowej

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wiedzy o społeczeństwie poziom rozszerzony na rok szkolny 2015/2016 dla klasy II a

Plan wynikowy z wiedzy o społeczeństwie poziom rozszerzony na rok szkolny 2015/2016 dla klasy II a Plan wynikowy z wiedzy o społeczeństwie poziom rozszerzony na rok szkolny 2015/2016 dla klasy II a Nauczyciel prowadzący: Jacek Foszczyński Liczba tygodni nauki: 38 Liczba godzin w tygodniu: 3 Liczba godzin

Bardziej szczegółowo

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PGNiG

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PGNiG Raport bieżący nr 139/2005 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PGNiG Warszawa, 13 grudzień 2005 Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. ("PGNiG") informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU

WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU Annales UMCS Sec.F: Historica Acta Poloniae Historica Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica Acta Universitatis

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska Konferencja LOBBING W PROCESIE STANOWIENIA PRAWA. 24 kwietnia, Warszawa 2010 r.

Ogólnopolska Konferencja LOBBING W PROCESIE STANOWIENIA PRAWA. 24 kwietnia, Warszawa 2010 r. Ogólnopolska Konferencja LOBBING W PROCESIE STANOWIENIA PRAWA 24 kwietnia, Warszawa 2010 r. 1 Spis treści LIST WPROWADZAJĄCY str. 3 ORGANIZATOR str. 4 OPIS PROJEKTU str. 5 PRELEGENCI str. 7 STRUKTURA MERYTORYCZNA

Bardziej szczegółowo

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Rozdział 1 Studia doktoranckie 104 1. W Uczelni studiami trzeciego stopnia są studia doktoranckie. Ukończenie studiów doktoranckich następuje wraz z uzyskaniem

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONFERENCJI NAUKOWYCH:

WYKAZ KONFERENCJI NAUKOWYCH: Załącznik nr 8 WYKAZ KONFERENCJI NAUKOWYCH: 1. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Status prawny komornika sądowego w Polsce. Egzekucja sądowa świadczeń pieniężnych (wybrane problemy), (organizator Rada

Bardziej szczegółowo

DEMOKRACJA WSPÓŁCZESNA WYMIAR POLSKI I MIĘDZYNARODOWY

DEMOKRACJA WSPÓŁCZESNA WYMIAR POLSKI I MIĘDZYNARODOWY KATEDRA NAUK POLITYCZNYCH i KATEDRA GOSPODARKI I ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ wraz z Fundacją Gospodarki i Administracji Publicznej oraz Instytutem Ekonomii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu

Bardziej szczegółowo

Komisja ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP 2012-2016. Sprawozdanie z działań Komisji w latach 2012-2013

Komisja ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP 2012-2016. Sprawozdanie z działań Komisji w latach 2012-2013 Komisja ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP 2012-2016 Sprawozdanie z działań Komisji w latach 2012-2013 Skład Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP 2012-2016: 1. Prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Sprawozdanie roczne z działalności uczelnianej organizacji studenckiej (stan na dzień 31 grudnia 2010 r.)

WZÓR. Sprawozdanie roczne z działalności uczelnianej organizacji studenckiej (stan na dzień 31 grudnia 2010 r.) Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 17 Rektora z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu rejestracji uczelnianych organizacji studenckich i uczelnianych organizacji doktorantów na UW WZÓR

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Przedmowa 11 I. ZAGADNIENIA OGÓLNO ADMINISTRACYJNE

SPIS TREŚCI. Przedmowa 11 I. ZAGADNIENIA OGÓLNO ADMINISTRACYJNE Przedmowa 11 I. ZAGADNIENIA OGÓLNO ADMINISTRACYJNE Jacek Czaputowicz, Marcin Sakowicz Administracja publiczna na tle dwóch dekad zmian społeczno-gospodarczych w Polsce 15 Dariusz Kotłowski Znaczenie i

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe I. Informacje podstawowe POGRAM STUDIÓW dla kierunku Administracja Nazwa kierunku studiów Administracja Poziom kształcenia Studia pierwszego stopnia Forma studiów Stacjonarne Profil kształcenia ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Semestr I-VIII. Sposób zaliczenia

Semestr I-VIII. Sposób zaliczenia Uchwała nr 88/IV/2014 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 kwietnia 2014 roku w sprawie planu stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji

Bardziej szczegółowo

Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Lata 2012-2020

Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Lata 2012-2020 Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Lata 2012-2020 1 Spis treści 1. Misja WNP. 3 2. Cele strategiczne.. 4 3. Operacjonalizacja celów strategicznych..5 4. Cel

Bardziej szczegółowo

Demokracja w XXI wieku z perspektywy jednostki deklarowane wartości a rzeczywistość

Demokracja w XXI wieku z perspektywy jednostki deklarowane wartości a rzeczywistość Program międzynarodowej konferencji zorganizowanej w związku z Europejskim Rokiem Obywateli Demokracja w XXI wieku z perspektywy jednostki deklarowane wartości a rzeczywistość Nałęczów 3-5. VI. 2013 Obrady

Bardziej szczegółowo

Wiedza o społeczeństwie, zakres rozszerzony Plan dydaktyczny, klasa 2d

Wiedza o społeczeństwie, zakres rozszerzony Plan dydaktyczny, klasa 2d Wiedza o społeczeństwie, zakres rozszerzony Plan dydaktyczny, klasa 2d Jednostka tematyczna 1. Życie zbiorowe i jego reguły 2. Socjalizacja i kontrola społeczna Zagadnienia I. Społeczeństwo socjologia

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA NAUKOWA PT. RADCA PRAWNY JAKO OBROŃCA I PEŁNOMOCNIK W PROCESIE KARNYM

KONFERENCJA NAUKOWA PT. RADCA PRAWNY JAKO OBROŃCA I PEŁNOMOCNIK W PROCESIE KARNYM KONFERENCJA NAUKOWA PT. RADCA PRAWNY JAKO OBROŃCA I PEŁNOMOCNIK W PROCESIE KARNYM W dniu 2 czerwca 2015 r. na Wydziale Prawa i Administracji w Poznaniu odbyła się Konferencja Naukowa pt. Radca prawny jako

Bardziej szczegółowo

Noty o autorach. Prof. Aurela Anastasi Faculty of Law, University of Tirana, Albania (e-mail: aurela_anast@yahoo.com).

Noty o autorach. Prof. Aurela Anastasi Faculty of Law, University of Tirana, Albania (e-mail: aurela_anast@yahoo.com). Prof. Aurela Anastasi Faculty of Law, University of Tirana, Albania (e-mail: aurela_anast@yahoo.com). Dr Marta Andruszkiewicz doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Teorii Prawa i Filozofii Prawa na

Bardziej szczegółowo

Protokół posiedzenia plenarnego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 12 grudnia 2013 r.

Protokół posiedzenia plenarnego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 12 grudnia 2013 r. Protokół posiedzenia plenarnego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 12 grudnia 2013 r. I. Otwarcie posiedzenia Przewodniczący RG prof. J. Lubacz otwierając obrady powitał członków Rady Głównej

Bardziej szczegółowo

Publikacja dofinansowana przez Instytut Nauk Prawnych PAN i Fundację Promocji Prawa Europejskiego

Publikacja dofinansowana przez Instytut Nauk Prawnych PAN i Fundację Promocji Prawa Europejskiego Recenzent: prof. dr hab. Jan Barcz Redakcja: Leszek Kwiatek Korekta: Grażyna Polkowska-Nowak Projekt okładki i stron tytułowych: Katarzyna Juras Copyright by Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2011

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 20 listopada 2003 r.

Uchwała Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 20 listopada 2003 r. Uchwała Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie określenia warunków i trybu kierowania za granicę pracowników i studentów Politechniki Lubelskiej w celach naukowych, dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

SERIA: KONFERENCJE DYDAKTYCZNE NAUCZANIE PRZEDMIOTÓW ILOŚCIOWYCH A POTRZEBY RYNKU PRACY

SERIA: KONFERENCJE DYDAKTYCZNE NAUCZANIE PRZEDMIOTÓW ILOŚCIOWYCH A POTRZEBY RYNKU PRACY SERIA: KONFERENCJE DYDAKTYCZNE NAUCZANIE PRZEDMIOTÓW ILOŚCIOWYCH A POTRZEBY RYNKU PRACY Łódź 2010 KOMITET PROGRAMOWY Mariusz Plich (przewodniczący) Czesław Domański Magdalena Ulrichs (sekretarz naukowy)

Bardziej szczegółowo

Udział wykonawców projektu w konferencjach i wygłoszone referaty:

Udział wykonawców projektu w konferencjach i wygłoszone referaty: Udział wykonawców projektu w konferencjach i wygłoszone referaty: Józef M. Fiszer 1) Zadania i perspektywy Unii Europejskiej w wielobiegunowym świecie; The Future of European Union New forms of internal

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 5/2014/2015 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie programu Business Law"

Zarządzenie nr 5/2014/2015 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie programu Business Law Zarządzenie nr 5/2014/2015 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie programu Business Law" Na podstawie 44 pkt. 11 i pkt. 13 w zw. z 43 ust. 2 i ust. 4 Statutu UKSW

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Nazwa i przedmiot prawa konstytucyjnego 1.Nazwa 2.Przedmiot prawa konstytucyjnego i jego miejsce w systemie prawa

Rozdział 1 Nazwa i przedmiot prawa konstytucyjnego 1.Nazwa 2.Przedmiot prawa konstytucyjnego i jego miejsce w systemie prawa POLSKIE PRAWO KONSTYTUCYJNE Red.: Dariusz Górecki Wykaz skrótów Wstęp Rozdział 1 Nazwa i przedmiot prawa konstytucyjnego 1.Nazwa 2.Przedmiot prawa konstytucyjnego i jego miejsce w systemie prawa Rozdział

Bardziej szczegółowo

Wydział Prawa Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie

Wydział Prawa Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie Wydział Prawa Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie Szczegółowy plan zajęć na podyplomowych studiach z prawa pracy i ubezpieczeń społecznych październik 2010 r. czerwiec 2011 r.*

Bardziej szczegółowo

KUL. Lubelski Jana Pawła II. europeistyka

KUL. Lubelski Jana Pawła II. europeistyka KUL Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II europeistyka 2 europeistyka European Studies www.kul.pl/unia Tryby studiów stacjonarne I stopnia licencjackie (limit miejsc: 60); niestacjonarne I stopnia

Bardziej szczegółowo

Konferencja Naukowa problemy interpretacyjne ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Konferencja Naukowa problemy interpretacyjne ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Konferencja Naukowa problemy interpretacyjne ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Największa organizacja branżowa na świecie zrzeszająca studentów i młodych prawników

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania Wiedza o Społeczeństwie

Rozkład materiału nauczania Wiedza o Społeczeństwie Paweł Włoczewski Rozkład materiału nauczania Wiedza o Społeczeństwie Zakres podstawowy w klasie I PROGRAM NOWA ERA Mariusz Menz W centrum uwagi Podręcznik: Arkadiusz Janicki, W centrum uwagi. Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KONFERENCJI. Zmiany szansą rozwoju doktorantów i młodych pracowników nauki, czyli jak dostosować się do systemu

PROGRAM KONFERENCJI. Zmiany szansą rozwoju doktorantów i młodych pracowników nauki, czyli jak dostosować się do systemu PROGRAM KONFERENCJI Zmiany szansą rozwoju doktorantów i młodych pracowników nauki, czyli jak dostosować się do systemu Brenna, 1-2 czerwca 2012 PROMOCJA 1. Umieszczenie informacji o konferencji w portalach

Bardziej szczegółowo

Z przyjemnością zawiadamiamy, iż ukazały się:

Z przyjemnością zawiadamiamy, iż ukazały się: Z przyjemnością zawiadamiamy, iż ukazały się: Nakładem Wydawnictwa Wolters Kluwer ukazała się publikacja "SYSTEM PRAWA KARNEGO PROCESOWEGO - TRYBY SZCZEGÓLNE" pod naukową redakcją Pana prof. dra hab. Feliksa

Bardziej szczegółowo

3. Typ studiów: stacjonarne, jednolite magisterskie

3. Typ studiów: stacjonarne, jednolite magisterskie 1. Nazwa przedmiotu: Historia państwa i prawa polskiego 2. Kierunek: prawo 3. Typ studiów: stacjonarne, jednolite magisterskie 4. Rodzaj zajęć: wykład 5. Status przedmiotu: obligatoryjny 6. Rok studiów,

Bardziej szczegółowo

K w a l i f i k a c j e i d o ś w i a d c z e n i e z a w o d o w e w ł a ś c i c i e l a P B S A N A L I T Y K z o s t a t n i c h 1 0 l a t

K w a l i f i k a c j e i d o ś w i a d c z e n i e z a w o d o w e w ł a ś c i c i e l a P B S A N A L I T Y K z o s t a t n i c h 1 0 l a t K w a l i f i k a c j e i d o ś w i a d c z e n i e z a w o d o w e w ł a ś c i c i e l a P B S A N A L I T Y K z o s t a t n i c h 1 0 l a t Zdzisław Skuza WYKSZTAŁCENIE Tytuł zawodowy: mgr socjologii

Bardziej szczegółowo

Adres ELSA Katowice, ul. Bankowa 11b p.3.49 40-007 Katowice Polska. Telefon (0-32) 359 18 57. Internet www.katowcie.elsa.org.pl

Adres ELSA Katowice, ul. Bankowa 11b p.3.49 40-007 Katowice Polska. Telefon (0-32) 359 18 57. Internet www.katowcie.elsa.org.pl Adres ELSA Katowice, ul. Bankowa 11b p.3.49 40-007 Katowice Polska Telefon (0-32) 359 18 57 Internet www.katowcie.elsa.org.pl E-mail katowice@elsa.org.pl VIII Ogólnopolska Konferencja Podatkowa Patroni

Bardziej szczegółowo

90-lecie. Prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew Kikiewicz

90-lecie. Prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew Kikiewicz 90-lecie Prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew Kikiewicz Kariera naukowa Prof. Zbigniew Kikiewicz urodził się 21 lutego 1924 roku w Białymstoku. W 1945 roku rozpoczął studia na Politechnice Łódzkiej jako jeden

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units SYLABUS KIERUNEK STUDIÓW PRAWO, TRYB STACJONARNY STOPIEŃ EDUKACJI: STUDIA MAGISTERSKIE Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units II.B. l Nazwa przedmiotu ( course title) PRAWO

Bardziej szczegółowo

Preambuła. 1 Podstawa prawna

Preambuła. 1 Podstawa prawna Załącznik do Zarządzenia nr 28/2009 Rektora WSP TWP w Warszawie Preambuła Jednym z głównych warunków właściwej realizacji zadań i wypełniania Misji oraz realizacji strategii Uczelni jest istnienie Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Ukraina-Polska-Europa: ku integracji systemów edukacyjnych

Ukraina-Polska-Europa: ku integracji systemów edukacyjnych FUNDACJA INSTYTUT ARTES LIBERALES INSTYTUT BADAŃ INTERDYSCYPLINARNYCH ARTES LIBERALES UNIWERSYTET WARSZAWSKI przy współpracy Uniwersytetu Ekonomii i Prawa KROK w Kijowie Konferencja Ukraina-Polska-Europa:

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA WYDZIAŁOWEGO SYSTEMU JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA WYDZIAŁOWEGO SYSTEMU JAKOŚCI KSZTAŁCENIA PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA WYDZIAŁOWEGO SYSTEMU JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Wydziałowy system jakości kształcenia opiera się na następujących wewnętrznych uczelnianych - aktach prawnych : Uchwale nr 14/96-99 Senatu

Bardziej szczegółowo

Andrzej Rossa Profesor Tadeusz Kmiecik - żołnierz, uczony, wychowawca, przyjaciel. Słupskie Studia Historyczne 13, 11-14

Andrzej Rossa Profesor Tadeusz Kmiecik - żołnierz, uczony, wychowawca, przyjaciel. Słupskie Studia Historyczne 13, 11-14 Profesor Tadeusz Kmiecik - żołnierz, uczony, wychowawca, przyjaciel Słupskie Studia Historyczne 13, 11-14 2007 Profesor Tadeusz Kmiecik... 11 AP SŁUPSK PROFESOR TADEUSZ KMIECIK ŻOŁNIERZ, UCZONY, WYCHOWAWCA,

Bardziej szczegółowo

(stan na 30 września 2005 roku) Opracowanie: ks. Leszek Szewczyk. Księgarnia św. Jacka Katowice. Drukarnia Archidiecezjalna Katowice

(stan na 30 września 2005 roku) Opracowanie: ks. Leszek Szewczyk. Księgarnia św. Jacka Katowice. Drukarnia Archidiecezjalna Katowice (stan na 30 września 2005 roku) Opracowanie: ks. Leszek Szewczyk Księgarnia św. Jacka Katowice Drukarnia Archidiecezjalna Katowice SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI Słowo wstępne I. MIEJSCE WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDZIAŁU FIZYKI Uniwersytetu Warszawskiego (tekst jednolity)

REGULAMIN WYDZIAŁU FIZYKI Uniwersytetu Warszawskiego (tekst jednolity) Regulamin zatwierdzony przez Radę Wydziału Fizyki Uchwałą Nr 26/2011/2012 z dnia 16 kwietnia 2012r. oraz Zarządzeniem nr 36 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 2 lipca 2012r. (monitor UW z 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Uchwalony przez Radę Wydziału Prawa i Administracji w dniu 20 marca 2013 r.

Uchwalony przez Radę Wydziału Prawa i Administracji w dniu 20 marca 2013 r. Uchwalony przez Radę Wydziału Prawa i Administracji w dniu 20 marca 2013 r. 1 2 Program kształcenia został przygotowany zgodnie z postanowieniami Uchwały Senatu Uczelni Łazarskiego w Warszawie z dnia 4

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1: Wzór wniosku o przyznanie stypendium naukowego... Lublin, dn...

Załącznik nr 1: Wzór wniosku o przyznanie stypendium naukowego... Lublin, dn... Załącznik nr 1: Wzór wniosku o przyznanie stypendium naukowego.. Lublin, dn.... Imię i Nazwisko Wydział Teologii KUL Instytut... Wniosek o przyznanie stypendium naukowego z dotacji na finansowanie działalności

Bardziej szczegółowo

Wprowadza się następujący program stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego:

Wprowadza się następujący program stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego: Uchwała nr 87/IV/2014 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 kwietnia 2014 roku w sprawie programu stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E. 1. Potrzeba i cel związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową międzynarodową

U Z A S A D N I E N I E. 1. Potrzeba i cel związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową międzynarodową U Z A S A D N I E N I E 1. Potrzeba i cel związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową międzynarodową W dniu 22 marca 1990 r. została zawarta Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa promocja mobilności na przykładzie wspólnych działań uczelni akademickich skupionych w IROs Forum

Międzynarodowa promocja mobilności na przykładzie wspólnych działań uczelni akademickich skupionych w IROs Forum Międzynarodowa promocja mobilności na przykładzie wspólnych działań uczelni akademickich skupionych w IROs Forum Konferencja Studenci zagraniczni w Polsce 2014 Poznań, 18 stycznia 2014 www.irosforum.pl

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU /od 01.10.2014/ I.

PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU /od 01.10.2014/ I. PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU /od 01.10.2014/ I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Studia doktoranckie są kolejnym etapem kształcenia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O CENTRUM EUROPEJSKIM

INFORMACJA O CENTRUM EUROPEJSKIM INFORMACJA O CENTRUM EUROPEJSKIM Od początku swego istnienia Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego prowadzi działalność dydaktyczną w zakresie problematyki związanej z integracją europejską. Kilkuletnie

Bardziej szczegółowo

Regulamin wysuwania kandydatur do nagród na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Regulamin wysuwania kandydatur do nagród na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Regulamin wysuwania kandydatur do nagród na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowią: Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dn. 27

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie pierwszej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Karola Wojtyły

Podsumowanie pierwszej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Karola Wojtyły Podsumowanie pierwszej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Karola Wojtyły W roku akademickim 2004/2005 zainaugurowana została I edycja Akademii Młodych Dyplomatów, programu przygotowującego

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ZAGRANICZNA I ODZYSKANIE NIEPODLEGŁOŚCI

POLITYKA ZAGRANICZNA I ODZYSKANIE NIEPODLEGŁOŚCI A 332 02 < Krzysztof Skubiszewski POLITYKA ZAGRANICZNA I ODZYSKANIE NIEPODLEGŁOŚCI Przemówienia, oświadczenia, wywiady 1989-1993 Warszawa 1997 PRZEDMOWA 11 WYBRANE PRZEMÓWIENIA, OŚWIADCZENIA I WYWIADY

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA POLSKI 1990-2013 11-12 CZERWCA 2013 R. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE NOWA AULA, PAWILON C OTWARCIE: WTOREK 11.06 GODZ. 10.

GOSPODARKA POLSKI 1990-2013 11-12 CZERWCA 2013 R. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE NOWA AULA, PAWILON C OTWARCIE: WTOREK 11.06 GODZ. 10. GOSPODARKA POLSKI 1990-2013 NADZIEJE I OBAWY O PERSPEKTYWY ZINTEGROWANEGO ROZWOJU PROGRAM KONFERENCJI 11-12 CZERWCA 2013 R. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE NOWA AULA, PAWILON C OTWARCIE: WTOREK 11.06

Bardziej szczegółowo

25 lat samorządu z perspektywy Szczecina. Doświadczenia i wyzwania

25 lat samorządu z perspektywy Szczecina. Doświadczenia i wyzwania Patronat medialny nad wydarzeniem: Ogólnopolska konferencja naukowa pod patronatem Wojewody Zachodniopomorskiego Marka Tałasiewicza Prezydenta Miasta Szczecin Piotra Krzystka Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego

Bardziej szczegółowo