KRONIKA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KRONIKA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI"

Transkrypt

1 STUDIA IURIDICA XLV/2006 KRONIKA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI W niewielkich ramach Kroniki... należy zwrócić uwagę na niektóre aspekty życia Wydziału: badania naukowe, działalność dydaktyczną, uczestnictwo w życiu Uniwersytetu i życiu społeczno-politycznym oraz międzynarodowym życiu naukowym. W ramach badań naukowych przygotowano podręczniki (niektóre w nowych wydaniach), monografie, rozprawy, artykuły, komentarze, glosy, opinie. W serii wydawnictw z logo Wydziału realizowanej na podstawie umów z wydawnictwem LIBER i z Wydawnictwem Prawniczym LexisNexis wydano kolejne pozycje monograficzne; w serii <Konferencje> w wydawnictwie LIBER opublikowano materiały z konferencji wydziałowych. Ukazały się zeszyty Przeglądu Prawniczego Uniwersytetu Warszawskiego wydawanego przez Radę Studenckich Kół Naukowych Wydziału, w których są publikowane prace studentów i absolwentów oraz kolejny tom nr 44 serii <Studia Iuridica>. Wydział i jego instytuty organizowały wiele konferencji. Konferencję Wydziałową organizowaną corocznie z okazji święta Wydziału poświęcono w roku 2004 tematowi wykładni prawa, w roku 2005 problematyce praw jednostki. W pracy dydaktycznej, przy dużej liczbie studentów, wprowadzony system ECTS pozwala studentom w dużym stopniu kształtować program studiów według własnych zainteresowań przez dokonywanie wyboru przedmiotów grupy B i C. Podjęto prace nad wdrażaniem elektronicznego systemu USOS (Uniwersytecki System Obsługi Studiów). Kontynuowano działalność szkół prawa obcego, podjęto działalność Szkoły Prawa Hiszpańskiego i Europejskiego, tworzono nowe studia podyplomowe. Wydział współuczestniczył w organizowaniu na Uniwersytecie nowego kierunku studiów europeistyki. W ramach popularyzacji nauki Wydział uczestniczył jak co roku w Festiwalu Nauki Polskiej. W 2004 roku uruchomiono nowoczesną stronę internetową Wydziału, brakuje jeszcze jej pełnej wersji anglojęzycznej. Na wniosek Wydziału przyznano medal Uniwersytetu dr. Krzysztofowi Poklewskiemu-Koziełł, wieloletniemu Sekretarzowi Redakcji Państwa i Prawa, zasłużonemu dla środowiska prawniczego.

2 338 KRONIKA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI stycznia 2005 roku Wydział uczestniczył w uroczystości odnowienia doktoratu nauk prawnych profesora Jana Baszkiewicza, którego promotorem jest prof. Juliusz Bardach. Wydział otrzymał Medal Mecenas Edukacji Prawniczej za współpracę z Europejskim Stowarzyszeniem Studentów Prawa. W dniu 21 lutego 2005 roku wmurowano kamień węgielny pod budynek Collegium Iuridicum III, którego budowę ukończono w tym samym roku, a uroczyste otwarcie nastąpiło 3 października 2005 roku. I Władze Wydziału i jego komisje wybrane w 2002 roku pełniły swoje funkcje do 30 września W roku 2004 nastąpiła zmiana w składzie Komisji Konkursowej w związku z urlopem prof. Marii Szyszkowskiej; na jej miejsce wybrano prof. Annę Turską. Z uwagi na zgon prof. UW Jerzego Pieńkosa dokonano w lutym 2004 roku wyboru prof. UW Stefana Sawickiego do składu Komisji ds. Badań Naukowych. Na podstawie uchwał Senatu nastąpiły zmiany w strukturze Wydziału. W 2004 roku w miejsce Zakładów podjęły działalność Katedry Prawa Finansowego i Prawa Karnego Porównawczego; jako jednostkę ogólnowydziałową usytuowano Klinikę Prawa, dając jej status pracowni. W 2005 roku w Instytucie Nauk Prawno-Administracyjnych przekształcono Pracownię Zabezpieczenia Społecznego w Katedrę Prawa Ubezpieczeń, Pracownię Praw Człowieka w Zakład Praw Człowieka, zmieniono nazwę Zakładu Prawa Administracyjnego Porównawczego i Gospodarczego na Zakład Prawa Gospodarczego i Bankowego. W pierwszej połowie 2005 roku przeprowadzono wybory władz Wydziału, które podjęły działalność 1 października. Na posiedzeniu Rady Wydziału 13 grudnia 2004 wybrano kandydatem do Uczelnianej Komisji Wyborczej dr. Marka Zubika, który został następnie przez Senat wybrany członkiem Uczelnianej Komisji Wyborczej. Rada Wydziału na posiedzeniu 17 stycznia 2005 wybrała Wydziałową Komisję Wyborczą w składzie: prof. UW dr hab. Grażyna Bałtruszajtys, prof. UW dr hab. Elżbieta Kornberger-Sokołowska, dr Michał Fajst, dr Robert Jastrzębski, mgr Jacek Jastrzębski, p. Elżbieta Kozera, studentka Aleksandra Rychel. Komisja wybrała przewodniczącą prof. G. Bałtruszajtys, wiceprzewodniczącym dr. M. Fajsta, sekretarzem p. E. Kozerę. Komisja przeprowadziła wybory: członków Kolegium Elektorów UW w liczbie ustalonej przez Uczelnianą Komisję Wyborczą, członków Kolegium Elektorów Wydziału, Władz Wydziału przez Kolegium Elektorów Wydziału, przedstawicieli

3 KRONIKA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI do Rady Wydziału nauczycieli akademickich niebędących profesorami i doktorami habilitowanymi, przedstawicieli do Rady Wydziału grupy przedstawicieli Wydziału niebędących nauczycielami akademickimi. Dziekanem wybrano prof. dr. hab. Tadeusza Tomaszewskiego, prodziekanami: prof. dr hab. Marię Zabłocką (zastępca dziekana, badania naukowe i sprawy personalne nauczycieli akademickich), dr Elżbietę Łojko (sprawy finansowe) i do spraw studenckich prof. UW dr. hab. Krzysztofa Rączkę. Na przedstawicieli w Radzie Wydziału grona nauczycieli akademickich niebędących profesorami i doktorami habilitowanymi na kadencję wybrano: dr. Zbigniewa Banaszczyka, dr Małgorzatę Barzycką-Banaszczyk, dr. Adama Bosiackiego, dr. Zbigniewa Cywińskiego, dr. Lecha Jaworskiego, dr Agnieszkę Kacprzak, dr. Macieja Kalińskiego, dr. Tomasza Kozłowskiego, dr. Romualda Kraczkowskiego, dr Elżbietę Łojko, dr. Jacka Petzla, dr Agnieszkę Stępkowską, dr. Aleksandra Stępkowskiego, dr. Krzysztofa Wąsowskiego, dr. Jarosława Wyrembaka. Przedstawicielami doktorantów wybrano: mgr. Michała Czaykowskiego, mgr. Michała Hudzika, mgr. Tomasza Karasia, mgr Justynę Mordwiłko, mgr. Konrada Osajdę, mgr Aleksandrę Sandomierską. Przedstawicielami pracowników niebędących nauczycielami akademickimi wybrano: mgr Elżbietę Dąbrowską, mgr Barbarę Grzywińską, mgr Mirosławę Kaliniec, mgr Iwonę Kłosowską, mgr Grażynę Ligowską, p. Grażynę Michalak, mgr Teresę Szymańczuk. Studentów w Radzie Wydziału reprezentowali w roku akademickim : Magdalena Kalińska (przewodnicząca Samorządu), Marcin Dąbrowski, Monika Dmochowska, Ewelina Domeradzka, Justyna Dziuba, Emilia Kasperowicz, Justyna Krawczyńska, Rafał Kittel, Magdalena Otto, Dawid Stachurski; od 17 marca 2005 roku: Adam Andrzejewski, Aleksandra Mackiewicz, Łukasz Piwowarczyk. Studentów w Radzie Wydziału reprezentowali w roku akademickim : Bartłomiej Kowalewski (przewodniczący Samorządu), Łukasz Baliński, Łukasz Ciołko, Sylwia Dziedzic, Michał Dzieliński, Anna Fertak, Dominika Gawrońska, Aleksandra Grabarska, Beata Mężyńska, Tadeusz Słowik. Na kadencję wybrano dyrektorów, wicedyrektorów i przewodniczących Rad Naukowych Instytutów: Historii Prawa: dyrektor prof. UW dr hab. Andrzej Zakrzewski, wicedyrektor dr Marzenna Paszowska, przewodniczący Rady Naukowej prof. dr hab. Marek Wąsowicz; Nauk o Państwie i Prawie: dyrektor prof. dr hab. Hubert Izdebski, wicedyrektor dr Zbigniew Cywiński, przewodniczący Rady Naukowej prof. dr hab. Piotr Winczorek; Nauk Prawno-Administracyjnych: dyrektor prof. UW dr hab. Aleksandra Wiktorowska, wicedyrektor dr Marek Waluga, przewodniczący Rady Naukowej prof. dr hab. Marek Wierzbowski;

4 340 KRONIKA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI Prawa Cywilnego: dyrektor prof. UW dr hab. Adam Brzozowski, wicedyrektor dr Zbigniew Banaszczyk, przewodniczący Rady Naukowej prof. dr hab. Tadeusz Ereciński; Prawa Karnego: dyrektor prof. dr hab. Piotr Kruszyński, wicedyrektor dr Maria Rogacka-Rzewnicka, przewodniczący Rady Naukowej prof. dr hab. Lech Gardocki; Prawa Międzynarodowego: dyrektor prof. UW dr hab. Stefan Sawicki, wicedyrektor prof. UW Zdzisław Galicki, przewodnicząca Rady Naukowej prof. UW dr hab. Maria Kenig-Witkowska. Od 1 września 2005 funkcje kierowników studiów pełnią: w studium stacjonarnym i studium wieczorowym prawa dr hab. Piotr Girdwoyń, w wieczorowym studium administracji i MUSA prof. UW dr hab. Małgorzata Korzycka-Iwanow. Kierownikiem studium doktoranckiego został dr hab. Franciszek Longchamps de Bérier, pełnomocnikiem do spraw studiów podyplomowych został prof. UW dr hab. Jacek Jagielski. Rada Wydziału na posiedzeniu 10 października 2005 wybrała stałe komisje działające na Wydziale: Komisję Nostryfikacyjną prof. dr hab. Adam Brzozowski, prof. dr hab. Hubert Izdebski, prof. dr hab. Piotr Kruszyński, prof. UW dr hab. Stefan Sawicki, prof. dr hab. Aleksandra Wiktorowska, prof. UW dr hab. Andrzej Zakrzewski, dr Maciej Kaliński (sekretarz); Komisję Przetargową dr Elżbieta Łojko, prof. dr hab. Adam Brzozowski, prof. UW dr hab. Stefan Sawicki, prof. UW dr hab. Andrzej Zakrzewski, dr Piotr Kładoczny, dr Witold Konieczny, dr Ryszard Piotrowski; Komisję do spraw Programu Nauczania prof. UW dr hab. Krzysztof Rączka, prof. dr hab. Piotr Winczorek, prof. UW dr hab. Elżbieta Holewińska-Łapińska, prof. UW dr hab. Małgorzata Korzycka-Iwanow, prof. UW dr hab. Andrzej Zakrzewski, dr Michał Fajst, dr Karol Karski; Komisję Rewizyjną prof. dr hab. Michał Pietrzak, prof. dr hab. Krzysztof Pietrzykowski, dr Witold Konieczny, dr Elżbieta Mikos-Skuza, dr Anna Walczak- -Żochowska, dr hab. Marek Zubik; Komisję Budżetową dr Elżbieta Łojko, prof. UW dr hab. Zdzisław Galicki, dr Zbigniew Banaszczyk, dr Zbigniew Cywiński, dr Marzenna Paszkowska, dr Maria Rogacka-Rzewnicka, dr Marek Waluga, p. Hanna Wiśniewska; Komisję Oceniającą do spraw Nauczycieli Akademickich prof. dr hab. Hubert Izdebski, prof. UW dr hab. Aleksander Chłopecki, prof. UW dr hab. Małgorzata Korzycka-Iwanow, prof. UW dr hab. Stefan Sawicki, dr Maria Rogacka-Rzewnicka, dr Marzenna Paszkowska; Komisję do spraw Badań Naukowych prof. UW dr hab. Elżbieta Holewińska-Łapińska, prof. UW dr hab. Stefan Sawicki, dr Michał Fajst, dr Tomasz Stawecki, dr Anna Rosner, dr Jacek Skoczyński; Komisję Biblioteczną prof. UW dr hab. Andrzej Zakrzewski, prof. UW dr hab. Jacek Jagielski, prof. UW dr hab. Jerzy Poczobut, dr Maria Boratyńska, dr Władysław Kulesza, dr Piotr Kładoczny, mgr Marzenna Ciastek;

5 KRONIKA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI Komisję Konkursową prof. dr hab. Anna Turska, prof. UW dr hab. Adam Brzozowski, prof. UW dr hab. Jerzy Poczobut, prof. UW dr hab. Aleksandra Wiktorowska, prof. UW dr hab. Andrzej Zakrzewski, dr hab. Piotr Girdwoyń; Komisję do spraw Konfliktu Interesów prof. dr hab. Krzysztof Pietrzykowski, prof. dr hab. Mirosław Wyrzykowski, prof. UW dr hab. Andrzej Kojder, dr hab. Piotr Girdwoyń, dr hab. Franciszek Longchamps de Bérier, dr Elżbieta Mikos-Skuza; Komisję do spraw Socjalnych prof. UW dr hab. Grażyna Bałtruszajtys, dr Elżbieta Łojko, dr Krystyna Pawłowicz, mgr Barbara Obrzutowicz. W listopadzie 2005 wybrano nową Radę Programową serii <Studia Iuridica> w składzie: prof. UW dr hab. Grażyna Bałtruszajtys (przewodnicząca), prof. dr hab. Jan Błeszyński, prof. dr hab. Genowefa Rejman, prof. dr hab. Piotr Winczorek, prof. dr hab. Maria Zabłocka, prof. UW dr hab. Zdzisław Galicki, prof. UW dr hab. Mirosław Wyrzykowski, prof. UW dr hab. Andrzej Zakrzewski, dr Michał Fajst (sekretarz). W gronie pracowników nastąpiły zmiany. Zmarli: 15 marca 2005 prof. UW dr hab. Teresa Misiuk-Jodłowska; 17 sierpnia 2005 doc. dr Jerzy Senkowski. Tytuł profesora nadano prof. UW dr. hab. Jackowi Langowi (29 sierpnia 2005). Na stanowisko profesora nadzwyczajnego UW na okres pięciu lat powołano: dr hab. Małgorzatę Gersdorf (1 maja 2004), dr hab. Aleksandrę Wiktorowską (1 czerwca 2004), dr hab. Hannę Gronkiewicz-Waltz (19 stycznia 2005), dr. hab. Franciszka Longchamps de Bérier (1 grudnia 2005). Wydział nadał stopień doktora habilitowanego nauk prawnych w grudniu 2003 roku dr Ewie Gruzie, w 2004 roku: dr. Zbigniewowi Lasocikowi (IPSIR UW), dr. Jerzemu Kasprzakowi (Uniw. W-M, Olsztyn), dr. Franciszkowi Longchamps de Bérier; w 2005 roku: dr. Piotrowi Girdwoyniowi, dr. Wojciechowi Kocotowi, dr. Andrzejowi Wachowi, dr Krystynie Pawłowicz, dr Krystynie Szczepanowskiej- -Kozłowskiej. Prof. dr hab. Adam Zieliński został odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski z Gwiazdą (listopad 2005). Prof. dr hab. Andrzej Stelmachowski otrzymał w 2004 r. doktorat Honoris Causa Uniwersytetu Wrocławskiego. W dniu 20 grudnia 2005 na Wydziale odbyła się uroczystość wręczenia Profesorowi Księgi Jubileuszowej przygotowanej z okazji jego 80-lecia. Jubileusz 90-tej rocznicy urodzin prof. Juliusza Bardacha, połączony z wręczeniem Jubilatowi księgi pamiątkowej Dzieje kultury prawnej, odbył się 20 grudnia 2004 roku. Pracownicy Wydziału pełnili wiele funkcji w uczelni: Prorektorem została wybrana na kadencję prof. UW dr hab. Małgorzata Gersdorf. Do Senatu jako przedstawiciel grupy profesorów i doktorów habilitowanych został wybrany przez Kolegium Elektorów UW prof. dr hab. Marek Wąsowicz. Do komisji se-

6 342 KRONIKA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI nackich UW z grona Wydziału zostali wybrani: do Komisji do spraw Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą dr Jakub Urbanik; do Komisji do spraw Bibliotek i Systemów Informacyjnych prof. dr hab. Andrzej Zakrzewski; do Komisji do spraw Polityki Kadrowej prof. dr hab. Piotr Winczorek; do Komisji do spraw Socjalno-Bytowych i Ochrony Zdrowia dr Krzysztof Wąsowski; do Komisji do spraw Prawno-Statutowych prof. dr hab. Marek Wąsowicz (przewodniczący), prof. dr hab. Adam Brzozowski, prof. UW dr hab. Jacek Jagielski. Do komisji rektorskich zostali powołani: do Komisji do spraw Mianowań na Stanowiska Profesorów prof. dr hab. Adam Zieliński; do Komisji do spraw Tytułów Naukowych prof. dr hab. Tomasz Dybowski; do Komisji do spraw Stypendiów Naukowych prof. dr hab. Marek Wąsowicz; do Zespołu do spraw Statutu UW dr hab. Marek Zubik; do Zespołu do spraw Studiów Doktoranckich i Studiów Podyplomowych prof. UW dr hab. Jacek Jagielski, prof. UW dr hab. Franciszek Longchamps de Bérier; do Zespołu do spraw Regulaminu Studiów prof. dr hab. Marek Wąsowicz, dr Anna Rosner, studenci: Jędrzej Kondek, Łukasz Stefański. Pracownicy pełnili też wiele funkcji poza uczelnią (objęcie wielu funkcji odnotowano w poprzednich Kronikach), otrzymywali odznaczenia, nagrody: prof. UW dr hab. Mirosław Wyrzykowski w 2004 roku otrzymał z rąk ambasadora Republiki Federalnej Niemiec Order Zasługi I Klasy; dr Krystyna Szczepanowska-Kozłowska w 2005 roku otrzymała nagrodę Ministra Edukacji Narodowej za pracę habilitacyjną i odznakę honorową Za zasługi dla wynalazczości przyznaną przez Prezesa Rady Ministrów; dr hab. Franciszek Longchamps de Bérier został wybrany do Komisji Dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego na kadencję ; prof. Ludwik Florek został powołany na zastępcę przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy; dr Elżbieta Mikos-Skuza została wybrana na wiceprezesa Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża; dr Karol Karski został wybrany wiceprzewodniczącym Forum Zrównoważonego Rozwoju Rady Europejskich Gmin i Regionów; prof. UW Mirosław Wyrzykowski został powołany przez Radę Unii Europejskiej w skład Komitetu Wyboru Kandydatów do Sądu do spraw Służby Publicznej UE; prof. dr hab. Krzysztof Pietrzykowski w 2005 roku został powołany przez Prezydenta RP na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego Izba Cywilna; prof. UW dr hab. Maria M. Kenig-Witkowska i dr Karol Karski zostali wybrani w skład Zarządu Polskiej Grupy Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego International Law Association (ILA). Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne w Konkursie na najlepsze prace roku 2004 w dziedzinie kryminalistyki przyznało nagrody: dr hab. Ewie Gruzie za pracę w kategorii prac monograficznych; dr Monice Całkiewicz w kategorii prac doktorskich; mgr Justynie Lewandowskiej w kategorii prac magisterskich. W konkursie redakcji Państwa i Prawa w 2005 roku I nagrodę za najlepszą pracę doktorską otrzymał dr Paweł Borecki.

7 KRONIKA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI W konkursie na najlepsze prace z dziedziny ochrony własności przemysłowej ogłoszonym przez Urząd Patentowy nagrodę w kategorii prac habilitacyjnych otrzymała dr Krystyna Szczepanowska-Kozłowska; przyznano także trzy nagrody naszym studentom za prace magisterskie. II W katedrach i zakładach prowadzono badania, przygotowywano opinie i ekspertyzy, podejmowano badania dla porównania polskiego prawa z prawem Unii Europejskiej (zob.: cz. IV Kroniki...). Komitet Badań Naukowych przyznał w roku grantów (w tym 4 promotorskie ), w roku grantów (w tym 6 promotorskich ). Środki z Uczelni na badania własne Wydział otrzymał niewielkie; na tzw. badania statutowe w 2004 roku nie przyznano funduszy. Podstawowe kierunki badań w instytutach odnotowano także w Informatorze Wydziału Prawa i Administracji na rok akademicki i w Informatorze... na rok akademicki Konferencja naukowa Wydziału w dniu 27 lutego 2004 w ramach corocznie obchodzonego święta Wydziału była poświęcona problematyce wykładni prawa. Otwierając konferencję, dziekan prof. Tomaszewski wręczył nagrodę Wydziału za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie prawa w roku akademickim , którą kapituła przyznała prof. Elżbiecie Skowrońskiej-Bocian. Jako pierwszy prof. dr hab. Jerzy Bralczyk (Instytut Dziennikarstwa; Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW) przedstawił referat Gdzie jest tekst? Interpretowanie interpretacji. Panel I otworzył (i przewodniczył mu) prof. dr hab. Andrzej Mączyński (Wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego; WPiA UJ). Jako pierwszy referat pt. Podstawowe zasady współczesnej wykładni prawa przedstawił prof. dr hab. Maciej Zieliński (WPiA UAM w Poznaniu oraz Uniwersytetu Szczecińskiego), a następnie referaty przedstawili: dr Tomasz Kozłowski Filozofia wykładania prawa, dr Tomasz Stawecki O praktycznym zastosowaniu hermeneutyki w wykładni prawa, prof. dr hab. Piotr Winczorek Norma jako spełniona wypowiedź normatywna problem wykładni, dr hab. Tomasz Giaro (IHP WPiA oraz Instytut im. Maxa Plancka we Frankfurcie) Wykładnia bez kodeksu, prof. dr hab. Katarzyna Sójka-Zielińska Sędzia wobec ustawy w programach kodyfikacyjnych Oświecenia, dr Władysław Kulesza Wykładnia konstytucyjna w II Rzeczypospolitej po maju 1926 roku i przed. Panel II poświęcony problemom tzw. wyroków interpretacyjnych Trybunału Konstytucyjnego prowadził prof. dr hab. Janusz Trzciński, a uczestnikami byli: prof. dr hab. Marek Safjan (Prezes Trybunału Konstytucyjnego), prof. dr hab. Andrzej Mączyński (Wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego; WPiA UJ), prof. dr hab. Lech Gardocki (Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego). W panelu II ponadto wystąpił prof. dr Marijan Pavčnik (Uni-

8 344 KRONIKA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI wersytet w Ljubljanie Słowenia), przedstawiając referat pt. Wykładnia konstytucji. Panelowi III przewodniczył prof. dr hab. Adam Brzozowski. Referaty wygłosili: prof. dr hab. Ewa Łętowska (sędzia Trybunału Konstytucyjnego; Instytut Nauk Prawnych PAN) Tezy o opisowej wykładni prawa, prof. dr hab. Adam Zieliński Aktualne problemy wykładni prawa cywilnego, Konrad Osajda (student WPiA UW) Znaczenie zasad prawa dla wykładni prawa cywilnego, dr Jarosław Wyrembak Zasadnicza wykładnia znamion ustawowych przestępstwa, dr Cezariusz Sońta Wybrane zagadnienia granic wykładni w prawie karnym w świetle zasady»nullum crimen sine lege«, mgr Michał Królikowski O dopuszczalności retroaktywnego stosowania wykładni w prawie karnym. W panelu IV prowadzonym przez prof. dr. hab. Huberta Izdebskiego referaty wygłosili: prof. UW dr hab. Michał Kulesza Wykładnia systemowa zagadnienie źródeł prawa administracyjnego, prof. dr hab. Ludwik Florek Wykładnia prawa pracy zgodna z prawem wspólnotowym, dr Anna Zawidzka Celowościowa wykładnia prawa wspólnotowego w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, dr Karol Karski Wpływ umowy międzynarodowej na interpretację prawa wewnętrznego na przykładzie Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego. Podsumowania konferencji dokonał prof. dr hab. Piotr Winczorek. Materiały konferencji referaty i wystąpienia w dyskusji wydano z logo Wydziału w serii <Konferencje Naukowe> wydawnictwa LIBER pt. Teoria i praktyka wykładni prawa pod redakcją naukową prof. dr. hab. Piotra Winczorka (Warszawa 2005). Konferencja naukowa Wydziału 25 lutego 2005 roku pt. Prawa stają się prawem. Status jednostki a tendencje rozwojowe prawa zgromadziła w gronie uczestników wielu znakomitych gości, a wśród nich uczestników paneli, przedstawicieli korporacji prawniczych, a także studentów. Otwarcia konferencji dokonał dziekan prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski. Jako pierwszy z uczestników prof. dr hab. Wojciech Sadurski przedstawił referat Status jednostki refleksje filozoficzno- -prawne, a następnie referaty wygłosili: dr hab. Marek Zubik Status prawny jednostki między statyczną a dynamiczną interpretacją Konstytucji RP, dr Dobrochna Bach-Golecka Jednostka jako centralny punkt odniesienia w europejskim i międzynarodowym porządku prawnym, prof. dr hab. Ewa Łętowska (INP PAN) Demokratyzm prawa cywilnego, prof. dr hab. Adam Zieliński Cywilnoprawne aspekty godzenia interesu indywidualnego z interesem publicznym, prof. dr hab. Genowefa Rejman Jednostka wobec władzy publicznej oraz władza publiczna wobec jednostki w świetle prawa karnego, prof. dr hab. Hubert Izdebski Jednostka wobec rządów prawa i państwa prawnego, prof. dr hab. Katarzyna Sójka-Zielińska Jednostka a państwo w dziejach europejskiej kultury politycznej, dr Tatiana Chauvin Prawa stają się prawem: demokratyczne procedury w służbie wartości, dr Jarosław Wyrembak Standardy ograniczania wolności i praw w świetle Rozdziału II Konstytucji, Katarzyna Warzecha O prawie do dobrej administracji, mgr Adam Bodnar Zniesienie odpowiedzialności karnej za zniesławienie i zniewagę. Obrady odbywały się w układzie paneli i po referatach wielu uczestników konferencji zabrało głos. Podsumowania konferencji doko-

9 KRONIKA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI nał prof. dr hab. Mirosław Wyrzykowski (Pracownia Praw Człowieka WPiA UW). Materiały konferencji teksty referatów i wystąpienia w dyskusji wydano w serii <Konferencje Naukowe> wydawnictwa LIBER pt. Prawa stają się prawem. Status jednostki a tendencje rozwojowe prawa pod redakcją naukową prof. dr. hab. Mirosława Wyrzykowskiego (Warszawa 2006). Wydział we współpracy z Instytutem Nauk Prawnych kontynuował cykl seminariów poświęconych prawu unijnemu nt. Nowe oblicze Europy. W tym cyklu odbyło się 26 lutego 2004 seminarium nt. Europejskie i polskie prawo do Parlamentu Europejskiego. W ramach cyklu wykładów im. Leona Petrażyckiego w dniu 27 maja 2004 prof. Günthner Teubner wygłosił wykład pt. Societal Constitutionalism. Alternatives to State-Centred Constitutional Theory (Konstytucjonalizm społeczny. Alternatywy dla teorii konstytucyjnej nakierowanej na państwo). W dniu 6 czerwca 2005 prof. Jon Finis (Uniwersytet w Oxfordzie) wygłosił wykład pt. Public Reason. Wydział wraz z redakcją IUS et LEX zorganizował 15 marca 2004 wykład prof. Leszka Balcerowicza pt. System prawa a rozwój, przy bardzo dużej frekwencji pracowników i studentów. W ramach Święta Uniwersytetu Warszawskiego w listopadzie 2004 roku pracownicy Wydziału wygłosili publiczne wykłady: 24 listopada dr hab. Ewa Gruza ( Ekspertyza wariograficzna w procesie karnym ); 25 listopada ks. dr hab. Franciszek Longchamps de Bérier ( Przeszkody małżeńskie a ślub kościelny ); listopada odbyły się VIII Dni Edukacji Prawniczej organizowane przez ELSĘ. W ramach Święta Uniwersytetu Warszawskiego w listopadzie 2005 roku Wydział we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Edukacji Prawnej zorganizował konferencje naukowe: 7 listopada nt. Mediacja w postępowaniu cywilnym ; 9 listopada nt. Mediacja w postępowaniu karnym ; 23 listopada nt. Mediacja w prawie pracy. III W dziedzinie współpracy międzynarodowej Wydział kontynuował zawarte umowy (w ramach umów podpisanych przez Uczelnię z uniwersytetami). Wydział współpracuje z 35 uniwersytetami zagranicznymi. Pracownicy Wydziału uczestniczyli w kongresach, konferencjach, sympozjach. Wydział był gospodarzem konferencji międzynarodowych organizowanych we współpracy z różnymi partnerami. W 2004 roku zorganizowano 20 konferencji, w 2005 roku 11 konferencji. Podczas spotkania European-American Consortium for Legal Education (EACLE) w dniach maja 2004 Wydział został oficjalnie włączony do grona członków tego kolegium (jako czwarty uniwersytet europejski; w skład konsorcjum wchodzą też trzy uniwersytety amerykańskie).

10 346 KRONIKA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI Na Wydziale aktywnie pracowały szkoły prawa obcego. Centrum Prawa Francuskiego i Europejskiego, podobnie jak w latach poprzednich, prowadziło cykl zajęć: Wstęp do prawa francuskiego i europejskiego, a także podyplomowe studium prawa gospodarczego francuskiego i europejskiego typu DESS. Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego, jak co roku, prowadziło kursy wprowadzający i główny. W 2004 roku uroczyste wręczenie dyplomów absolwentom odbyło się 11 grudnia. W Centrum Prawa Niemieckiego zakończono kolejny rok wręczeniem dyplomów absolwentom i 9 stycznia 2004 nastąpiła uroczysta inauguracja nowego kursu, podczas której wykład pt. Prawa podstawowe jako system wartości wygłosił prof. Udo Di Fabio, sędzia Federalnego Sądu Konstytucyjnego. W dniach 5 15 lipca 2004 odbył się wyjazd studyjny studentów-słuchaczy Szkoły Prawa Niemieckiego przy WPiA Berlin, Bonn, Luksemburg i Karlsruhe zorganizowany przez Deutsche Stiftung für Interationale Rechtliche Zusammenarbeit e.v. oraz prof. Marcusa Luttera z Zentrum für Europäisches Wirtschaftsrecht Universität Bonn. W dniu 7 stycznia 2005 odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów dziewiątego kursu prawa niemieckiego i europejskiego i inauguracja nowego kursu z udziałem Rektora Uniwersytetu Europejskiego Viadrina pani prof. Gesine Schwan, prof. Marcusa Luttera, prof. Helmuta Marquardta z Wydziału Prawa Uniwersytetu w Bonn i dr. Juliusa Bobingera przedstawiciela ambasady Niemiec. W Centrum Prawa Amerykańskiego prowadzono kolejne kursy i podejmowano nowe inicjatywy. Centrum z udziałem przedstawicieli Uniwersytetu Floryda zorganizowało w dniu 7 października 2005 międzynarodową konferencję pt. Mediacja nowa metoda rozwiązywania sporów w sprawach cywilnych. Centrum wystąpiło z projektem utworzenia na Wydziale Centrum Rozwiązywania Konfliktów. W Szkole Prawa Polskiego zajęcia są prowadzone w języku angielskim. W roku było 28 studentów zagranicznych. Od trzech lat Szkoła prowadzi seminarium poświęcone zagadnieniom konstytucji europejskiej i procesowi konstytucyjnemu, dostępne dla polskich i zagranicznych studentów. W 2004 roku wzięło w nim udział 21 osób. W 2005 roku Szkoła w drodze konkursu z Funduszu Innowacji Dydaktycznych UW uzyskała finanse na druk podręczników z prawa cywilnego, karnego i konstytucyjnego. Senat UW zaakceptował umowę o współpracy między Wydziałem Prawa Uniwersytetu w Walencji, Polsko-Hiszpańską Fundacją Współpracy i Rozwoju a WPiA. W dniu 25 stycznia 2004 odbyła się uroczysta inauguracja Centrum Prawa Hiszpańskiego i Europejskiego, a 26 marca odbyły się pierwsze wykłady. W Szkole Prawa Włoskiego i Europejskiego prowadzono kolejne kursy. W ramach programu ERASMUS-SOCRATES odbyły się w dniach maja 2004 seminaria naukowe nt. Ku nowej konstytucji europejskiej ( Towards a New European Constitution ) z udziałem dr Franza Mayera z Uniwersytetu im. Humboldta w Berlinie, prof. Christopha Hilliona z Uniwersytetu Londyńskiego i prof. UW Mirosława Wyrzykowskiego.

11 KRONIKA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI W 2005 roku seminaria nt. Konstytucjonalizm Europejski ( Towards European Constitutionalism ) odbyły się w dniach kwietnia z udziałem dr Franza Mayera z Uniwersytetu im. Humboldta w Berlinie i prof. UW Mirosława Wyrzykowskiego. W ramach programu ERASMUS-SOKRATES w roku wyjechało 59 studentów do 24 uniwersytetów w 11 krajach, w roku studentów. W tym też roku podpisano umowy z 7 wydziałami i liczba partnerów obecnie wynosi 48 wydziałów. Dla studentów ERASMUSA Wydział prowadzi witrynę internetową w języku angielskim. Na Wydziale odbyło się wiele konferencji międzynarodowych. Odnotujmy kilka spośród nich. W dniach maja 2004 odbyła się międzynarodowa konferencja pt. Systemy prawne analiza porównawcza. Dialog między prawnikami Izraela, Polski i Niemiec, zorganizowana z inicjatywy Niemiecko-Polskiego Stowarzyszenia Prawników we współpracy z naszym Wydziałem, Uniwersytetem z Tel Awiwu i Uniwersytetem im. Humboldta w Berlinie. Międzynarodowa konferencja pt. Rozszerzona Unia Europejska: wyzwania i problemy prawne odbyła się w dniach maja 2004 i została zorganizowana przez Katedrę Prawa Europejskiego WPiA. Sesja Komitetu Koordynacyjnego Grupy Studyjnej do spraw Europejskiego Kodeksu Cywilnego odbyła się w dniach czerwca Grupa Studyjna jest niezależnym zespołem ekspertów. Zajmuje się przygotowaniem projektu ujednolicenia prawa cywilnego w Unii Europejskiej; organizatorem sesji był prof. Jerzy Rajski. W dniach października 2004 odbyła się konferencja pt. Konstytucja dla Europy, której organizatorami były: Katedra Prawa Europejskiego, Instytut Nauk Prawnych PAN i Katedra Prawa Europejskiego Wydziału Prawa Uniwersytetu Ratysbońskiego. Konferencja pt. Wpływ Kodeksu Napoleona na prawo polskie i europejskie, zorganizowana przez Ambasadę Republiki Francuskiej, Wydział, Sąd Najwyższy, Krajową Radę Radców Prawnych, odbyła się w dniach 2 3 grudnia Podczas konferencji referaty, z grona pracowników WPiA, wygłosili: prof. Witold Wołodkiewicz Livre preliminaire Titre preliminaire w projekcie i ostatecznym tekście Kodeksu Napoleona, prof. Katarzyna Sójka-Zielińska Kodeks Napoleona i francuska myśl prawnicza w Polsce w latach , prof. Jerzy Rajski Tendencje do europeizacji prawa cywilnego, dr Katarzyna Michałowska Początek i koniec życia człowieka prawo wobec możliwości współczesnej medycyny. Konferencja pt. Europa obywateli. Dostęp do europejskiego wymiaru sprawiedliwości, przygotowana przez Wydział i Biuro Informacji Rady Europy, odbyła się 17 grudnia W dniach 6 8 kwietnia 2005 odbyła się międzynarodowa konferencja pt. Efektywność ochrony prawnej przed sądami państwowymi i sądami polubownymi,

12 348 KRONIKA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI zorganizowana przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Postępowania Cywilnego i Wydział we współpracy z Sądem Najwyższym i Ministerstwem Sprawiedliwości. Na Wydziale wykłady wygłosili: Anthony Kennedy, sędzia Sądu Najwyższego USA Sąd Najwyższy USA a ochrona praw człowieka (21 września 2004), prof. James E. Hickey z Uniwersytetu Hofstra Uprawnienia regionalnych organizacji do użycia siły bez autoryzacji Rady Bezpieczeństwa (26 października 2004), prof. Aleksander Peczenik z Uniwersytetu w Lund, przewodniczący Światowego Stowarzyszenia Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej Koherencja i sprawiedliwość (11 stycznia 2005), który poprowadził seminarium Encyklopedia teorii i filozofii prawa (12 stycznia 2005), prof. Ulrich Sreber, dyrektor Instytutu Maxa Plancka we Freiburgu Perspektywy prawa karnego porównawczego (12 maja 2005), dr Ewa Weigend z Instytutu Maxa Plancka Europeizacja prawa i procesu karnego w świetle konstytucji europejskiej, prof. Michael Martinek Friedrich Karl von Savigny ( ) życie i dzieło (9 listopada 2005). IV Instytut Historii Prawa Na kadencję dyrektorem wybrano prof. UW Andrzeja Zakrzewskiego, wicedyrektorem dr Marzennę Paszowską, przewodniczącym Rady Naukowej prof. dr. hab. Marka Wąsowicza. W ramach badań naukowych kontynuowano podjęte kierunki a w ramach badań własnych (BW) podjęto dwa tematy: problem prawnego charakteru przysięgi królewskiej w średniowiecznej Polsce (dr Roman Sobotka) i problem nadzoru państwa nad działalnością ubezpieczeniową i reasekuracyjną w okresie II Rzeczypospolitej i PRL (dr Andrzej Bielecki). Uroczyste posiedzenie Instytutu 13 grudnia 2005 poświęcono pamięci prof. dr. Bogusława Leśnodorskiego (z okazji 20 rocznicy śmierci). Pracownicy Instytutu opublikowali wiele rozpraw i artykułów. Rada Naukowa Instytutu, działając jako Komisja Rady Wydziału, przeprowadziła obrony prac doktorskich w 2004 roku: asystenta Wydziału mgr. Pawła Boreckiego ( Geneza konstytucjonalnego modelu stosunków Państwo Kościół ), mgr. Pawła Leszczyńskiego ( Centralna administracja wyznaniowa II RP ), mgr Agnieszki Stępkowskiej ( Kształtowanie się odrębności majątkowej dóbr posagowych w prawie rzymskim ), mgr. Piotra Dereja ( Status prawny Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w III Rzeczpospolitej ), mgr. Marka Dula ( Giełdy zbożowo-towarowe w II Rzeczpospolitej ), mgr. Edwarda Goryczko ( Autonomia i samorządność kościołów i związków wyznaniowych w okresie PRL ), mgr Anny Siewko-Frey ( Osobowość publiczno-prawna związków wyzna-

13 KRONIKA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI niowych w okresie PRL ); w 2005 roku: mgr Bernardyny Szymczuk-Cysewskiej ( Kolonat w prawie rzymskim ). Instytut uczestniczył w życiu naukowym krajowym i międzynarodowym. Pracownicy Instytutu brali udział w zjeździe katedr Konferencji Polskich Historyków Państwa i Prawa (Szczecin, września 2004). Podczas obrad referaty przedstawili: prof. UW Grażyna Bałtruszajtys (»Stare i nowe«w administracji gospodarczej u schyłku Rzeczypospolitej ), prof. Michał Pietrzak ( Ochrona interesów majątkowych państwa w projektach konstytucji w latach ), dr Andrzej Bielecki ( Kształtowanie się nadzoru nad działalnością reasekuracyjną w II RP ), dr Robert Jastrzębski ( Przerachowanie zobowiązań prywatno-prawnych w II Rzeczpospolitej ), mgr Jarosław Kuisz ( Porozumienie gdańskie w polskiej tradycji ustrojowej ). Instytut wspólnie z Wydziałem i Wydziałem Prawa UKSW zorganizował międzynarodową konferencję In memoriam prof. Henryka Kupiszewskiego w 10 rocznicę śmierci Profesora pt. Matrimonio: l ideale il diritto la pratica, która odbyła się 24 kwietnia Podczas obrad z grona pracowników Katedry Prawa Rzymskiego referat wygłosił dr Jakub Urbanik ( P, Ness. III,57. A priestly divorce from 7th cent. Palestine ). W 2005 roku Instytut Historii Prawa wespół z Trybunałem Konstytucyjnym zorganizował konferencję pt. 70 rocznica uchwalenia Konstytucji Kwietniowej, która odbyła się 15 grudnia 2005 w siedzibie Trybunału. Podczas konferencji prof. Andrzej Zakrzewski wygłosił referat: Polska konstytucja kwietniowa a ustawa zasadnicza Litwy z 12 maja 1938 roku. Pracownicy Katedry Prawa Rzymskiego we współpracy z Ośrodkiem Badań nad Tradycją Antyczną zorganizowali sesję Scuola Internazionale del Diritto Romano (wrzesień 2004), podczas której referaty przedstawili: prof. Maria Zabłocka ( Storia della ricostruzione delle XII Tavole ), dr hab. Franciszek Longchamps de Bérier ( Abuso del dirittonella prospettiva romanistica ), dr Jerzy Krzynówek ( Antiche e moderne dottrine sul frotte nelle fonti romane ), dr Agnieszka Kacprzak ( Ratihabitio e volonta contrattuale ), dr Zuzanna Służewska ( Periculi pretium. Il rischio conesso con i viaggi marittimi nel diritto romano ), dr Jakub Urbanik ( 24,2,7 approcio ad una esegesi ). Katedra Prawa Rzymskiego w 2004 roku była organizatorem Forum Junger Rechtshistoriker/innen, Warschau 2004, Die Europaische Rechtsgemeinschaft: Zwischen Traditionen und Perspektiven. Podczas obrad referaty przedstawili: dr hab. Franciszek Longchamps de Bérier ( The Abuse of Rights in the Romanistic Perspective ), dr Agnieszka Kacprzak ( Analogy: a Type of Reasoning, Jurisits and Beyond ), dr Zuzanna Służewska ( Societates venaliciariae ). Podczas konferencji zorganizowanej przez Centro Romanistico Internazionale Copanello pt. Discipline contrattuali e le forme di tutela (Soverato, 2 8 września 2005) przedstawili referaty: dr Jakub Urbanik ( Compromesso o processo? Alternativa risoluzione dei conflitti e tutela dei diritti nella prassi tarda antichita ), dr Zuzanna Służewska (koreferat do referatu R. La Rosa La cessione dell usufrutto ).

14 350 KRONIKA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI Prof. Michał Pietrzak podczas konferencji zorganizowanej przez Instytut Prawa Karnego poświeconej pamięci prof. Lecha Falandysza przedstawił referat Refleksje nad prezydenckim projektem konstytucji z 30 kwietnia 1993 r. (Warszawa 2004). Na konferencji pt. Polska w Unii Europejskiej a stosunki wyznaniowe, zorganizowanej przez Stowarzyszenie Kultury Europejskiej SEC i Stowarzyszenie NEUTRUM (Warszawa 2004), wygłosił referat: Regulacje prawne stosunków wyznaniowych w Polsce wobec standardów Unii Europejskiej. Podczas tej konferencji dr Paweł Borecki przedstawił referat: Regulacje stosunków wyznaniowych w projekcie Traktatu Ustanawiającego Konstytucje dla Europy. Prof. dr hab. Katarzyna Sójka-Zielińska podczas konferencji pt. L empire du Code (Universite des Sciences Sociales w Tuluzie, listopad 2004) wygłosiła referat: Le Code civil en Pologne ; na Zjeździe pracowników organizacji humanitarnych z Rosji (Fundacja Helsińska, październik 2005) wykład z historii Praw Człowieka. Prof. Maria Zabłocka podczas sesji pt. Contra leges et bonos mores. Przestępstwa obyczajowe w starożytnej Grecji i Rzymie (KUL, Lublin 2004) przedstawiła referat: Quaestio cum lance et licio. Na konferencji pt. Prawo rzymskie: wczoraj dziś jutro (Sucha Beskidzka, 8 12 czerwca 2005), zorganizowanej przez WPiA UJ, wygłosiła referat: Przyszłość polskiej romanistyki, a dr hab. Franciszek Longchamps de Bérier referat: Summum ius summa iniuria. O ideologicznych założeniach w interpretacji starożytnych tekstów źródłowych. Prof. UW dr hab. Andrzej B. Zakrzewski referat: Statuty w kulturze prawnej Wielkiego Księstwa Litewskiego przedstawił na konferencji Pirmasis Lietuvos Statuas ir epocha (Wilno 2004). Podczas 17. Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich (Kraków 2004) wygłosił referat: Rządy prawa w Wielkim Księstwie Litewskim: ideał a praktyka, a na konferencji pt. Rzeczpospolita w XVI XVII wieku państwo czy wspólnota (Toruń 2004) referat: Osobliwości parlamentaryzmu Wielkiego Księstwa Litewskiego. Na konferencji nt. Spory o państwo w dobie nowożytnej. Między racją stanu a partykularyzmem (Łódź, listopada 2005) prof. Andrzej Zakrzewski wygłosił referat: We wspólnej Rzeczypospolitej. Litwa wobec Korony w XVI XVIII wieku. Dr. hab. Franciszek Longchamps de Bérier uczestnicząc w konferencji pt. La cattedra»strumento sacro«. In memoriam prof. G. La Pira (Universita La Sapienza, Rzym 2004) przedstawił referat: Actio e diritto. Podczas III Ogólnopolskiej Konferencji Jednostka a państwo (Białystok, maja 2005) wygłosił referat: Audiatur et altera pars. W poszukiwaniu sprawiedliwości nie tylko proceduralnej, a na Zjeździe Klubu Stypendystów Zagranicznych Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (13 15 maja 2005) referat: Sprawiedliwość a prawo. Nie tylko o prawie rzymskim. Dr Agnieszka Kasprzak referat: Labeone e natura agi przedstawiła na konferencji nt. Giusnaturalismo dei antichi (Pavia, styczeń 2005); referat: Un caso del ragionamento per analogia na konferencji pt. Metodi di argo entazione (Teramo, 12 października 2005).

15 KRONIKA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI Dr Jerzy Kolarzowski podczas konferencji pt. Etyczne i prakseologiczne aspekty podejmowania decyzji (Warszawa, 20 października 2005) przedstawił referat: Problematyka podmiotu osobiste i zapośredniczone relacje z otoczeniem a podejmowanie decyzji w negocjacjach i sytuacjach menadżerskich. Mgr Rafał Mańko referat Culture of Private Law in Central Europe after Enlargement przedstawił na konferencji nt. Enlargement and the New Europe After 2004 (Aix-en-Provence, Uniwersytet im. Paula Cezanne a 2004). Mgr Adam Moniuszko podczas konferencji Nad społeczeństwem staropolskim. Kultura, instytucje i struktury (Białystok października 2005) przedstawił referat: Postulaty reformy szlacheckiego wymiaru sprawiedliwości w mazowieckich laudach sejmikowych w I poł. XVII wieku ; na międzynarodowej konferencji From late antiquity to the modern world (Moldova, Chisinau, maja 2005) referat: The history of state and law periodization dilemmas on an example of Polish-Lithuanian Commonwealth from 16th to 18th centuries. Instytut Nauk o Państwie i Prawie Na kadencję dyrektorem wybrano prof. Huberta Izdebskiego, wicedyrektorem dr. Zbigniewa Cywińskiego, przewodniczącym Rady Naukowej prof. Piotra Winczorka. W badaniach naukowych kontynuowano wiele tematów. W zakresie badań statutowych (BTS) prowadzono badania nad znaczeniem inspiracyjnym myśli filozoficzno-prawnej tworzonej w Polsce dla filozofii innych krajów europejskich (pod kierownictwem prof. Marii Szyszkowskiej i dr. Tomasza Kozłowskiego), badania nad samorządem i wolontariatem w ramach instytucji społeczeństwa obywatelskiego (pod kierownictwem prof. Huberta Izdebskiego). W zakresie badań własnych (BW) w 2004 roku badania nt. Kontrola parlamentarna założenia ustrojowe i praktyka III RP prowadził dr Marek Zubik; podjęto temat Problematyka sprawiedliwości i metod jej urzeczywistniania w kontekście konstrukcji państwa prawnego (dr Zbigniew Cywiński z zespołem) i kontynuowano w 2005 roku. Prowadzono w roku 2005 badania własne nad recepcją rozwiązań obcych w polskim prawie samorządu (dr Adam Bosiacki) i nad problemami terytorialnej administracji rządowej i zarządzaniem państwem po reformie administracyjno-samorządowej 1998 roku (dr Jan Majchrowski). W ramach grantów KBN kontynuowano badania nad rolą i zadaniami prawników w zmieniającym się społeczeństwie (pod kierownictwem dr Elżbiety Łojko). Pracownicy Instytutu uczestniczyli w projekcie badawczym Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego pt. Podstawowe problemy stosowania Konstytucji RP, prowadząc badania nt. Wprowadzanie klauzuli demokratycznego państwa prawnego do polskiego porządku konstytucyjnego (1989 i 1997) oraz nt. Model konstytucyjny władzy ustawodawczej a praktyka ustrojowa. W badaniach uniwersytetów w Utrechcie, Maastricht i Amsterdamie nt. Political Control in a European and Constitutional Perspective uczestniczy dr Ryszard Piotrowski.

16 352 KRONIKA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI Pracownicy Instytutu prowadzili też badania własne. Rada Naukowa Instytutu, działając jako Komisja Rady Wydziału, przeprowadziła publiczne obrony prac doktorskich: w 2004 roku mgr. Macieja Dercza ( Rola jednostek samorządu terytorialnego w polskim systemie ochrony zdrowia ), mgr. Michała Pełki ( Konflikt uprawnień w teorii prawa Rolanda Dwornika ); w 2005 roku: mgr. Marcina Tyszki ( Cenzura w walce z wolnością słowa w Polsce w latach ) i mgr Moniki Dziurnikowskiej-Stefańskiej ( Etos zawodowy sędziego, studium empiryczne ). Instytut był współorganizatorem wraz z Instytutem Lingwistyki Stosowanej UW i Uniwersytetem w Nancy 2. konferencji nt. Język a prawo: komunikacja prawna w perspektywie interdyscyplinarnej w dniach 2 4 grudnia Podczas konferencji referat pt. Język jako przedmiot ochrony prawnej. Ustawa o języku polskim na tle europejskich ustaw o języku państwowym przedstawił prof. Hubert Izdebski; z referatami wystąpili: dr Tomasz Stawecki Między common law a prawem kontynentalnym. Kodeks cywilny jako słownik angielsko-polski w praktyce banków oraz mgr Piotr Bielarczyk Język orzeczeń sądowych w latach na tle przepisów ustawy o języku polskim. Konferencja nt. Polska teoria i filozofia prawa na tle myśli społecznej XX wieku (27 października 2005) została zorganizowana przez Katedrę Filozofii i Teorii Prawa UW wespół z katedrami uniwersytetów Łódzkiego, UMK w Toruniu i im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Katedra Filozofii i Teorii Prawa wraz z Instytutem Studiów Politycznych PAN zorganizowała w dniach 8 10 grudnia 2005 konferencję pt. Przywrócenie demokracji. Budowanie pluralizmu od dołu. Pracownicy Katedry Prawa Konstytucyjnego uczestniczyli w: XLVI Zjeździe Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego (Wierzba, 3 5 czerwca 2004) oraz XLVII Zjeździe Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego (Cedzyna, 6 8 czerwca 2005). W XII Ogólnopolskim Zjeździe Socjologicznym (Poznań, września 2004) uczestniczyli pracownicy katedry socjologii prawa. Prof. Andrzej Kojder, będąc członkiem Rady Programowej Zjazdu i współorganizatorem sympozjum: Władza polityczna i społeczeństwo obywatelskie, wygłosił referaty: Idee społeczno-prawne Leona Petrażyckiego i ich współczesne kontynuacje oraz Destrukcja normatywności prawnej. Dr Elżbieta Łojko przedstawiła referat: Nowe konteksty wykonywania zawodów prawniczych. Prof. Hubert Izdebski wygłosił referat: Typy prawa i stylów europejskiej administracji publicznej podczas konferencji pt. Administracja polska w zjednoczonej Europie (28 marca 2004). Profesor przewodniczył panelowi konferencji zorganizowanej przez Biuro Informacji Rady Europy oraz WPiA UW pt. Dostęp do europejskiego wymiaru sprawiedliwości (Warszawa, 17 grudnia 2004). Prof. Maria Szyszkowska referat pt. Myśl Słowo Obraz. Konteksty przemocy przedstawiła na XVII Ogólnopolskim Zjeździe Historyków (Kraków, 17 września 2004). Była współorganizatorem i wiceprzewodniczącą Konferencji Stowarzy-

17 KRONIKA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI szenia Kultury Europejskiej (SEC) pt. Twórczość a wolność światopoglądowa analiza aktualnej sytuacji w Polsce (Warszawa, 19 stycznia 2004). Na konferencji w Klubie Księgarza: Wolność i tolerancja we współczesnej Polsce wygłosiła referat: O braku wolności światopoglądowej w Polsce ; swoje referaty zaprezentowali tam również: dr Tomasz Kozłowski Postmodernizm polski oraz mgr Anna Rossmanith Wolność światopoglądowa a szczęście człowieka (Warszawa, marca 2004). Podczas kolejnej konferencji w Klubie Księgarza: Aktualność filozofii Kanta w XXI wieku przedstawiła referat Kantowskie rozdzielenie prawa i moralności w epoce globalizacji (Warszawa, 10 maja 2004). Prof. Szyszkowska uczestniczyła w Konferencji Międzynarodowej pt. Unia Europejska zmiany społeczne: perspektywa płci i zaprezentowała referat: Równość płci jako wartość uniwersalna w UE (Senat, 16 maja 2004). Podczas Ogólnopolskiej Konferencji (Wydział Prawa UwB): Człowiek wobec systemów wartości przedstawiła referat: Wolność światopoglądowa człowieka w państwie ; podczas tej samej konferencji swoje referaty również wygłosili: dr Tomasz Kozłowski Wolność jako podstawa świata wartości kultury Zachodu oraz mgr A. Rossmanith Eleuteryzm (Białystok, maja 2004). Pani Profesor wygłosiła słowo wstępne, jednocześnie będąc organizatorem konferencji Polska w UE a stosunki wyznaniowe (Warszawa, 31 maja 2004). Na Ogólnopolskiej Konferencji Pacyfizm w dobie globalizacji wygłosiła referat Pacyfistyczny sens transpersonalizmu Radbrucha (Białystok, 23 listopada 2004). Na zaproszenie UwB wygłosiła referat: Problem redefinicji małżeństwa i rodziny we współczesnych państwach demokratycznych (Białystok, 27 listopada 2004). Była gościem ogólnopolskiej konferencji Transformacja i kobiety, a tematem jej referatu była: Rzeczywistość i możliwość przemian (Łódz, 21 stycznia 2005). Na forum Demokratycznej Unii Kobiet prof. Maria Szyszkowska wygłosiła wykład pt. Od deklarowanej do faktycznej demokracji (Toruń, 14 lutego 2005). Była organizatorem konferencji Między kapitalizmem a socjalizmem (Kuźnica na Helu, października 2005). Na UŁ wygłosiła wykład Zniewolenie człowieka w czasach globalizacji (5 marca 2005), a podczas konferencji Homofonia, mizoginia, ciemnogród burzliwe dzieje kontrowersyjnych ustaw wykład O projektach moich trzech ustaw (Łódź, 14 października 2005). Była organizatorem konferencji Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce (Białystok, 8 grudnia 2005); podczas konferencji Fundacji Batorego wygłosiła referat: Przyczyny nietolerancji w Polsce (9 grudnia 2005). Prof. Piotr Winczorek wykład na temat rozumowań prawniczych wygłosił podczas Konfrontacji Matematycznych organizowanych przez Wydział Matematyki UW; był organizatorem sesji poświęconej pamięci prof. Stanisława Ehrlicha na konferencji Enliving Democracy. Building Pluralism From the Bottom (Warszawa, 8 12 grudnia 2005). Prof. UW Andrzej Kojder podczas konferencji Uniwersytetu Zielonogórskiego pt. Teoretyczne podstawy socjologii wiedzy i nauki zaprezentował referat: Socjologia wiedzy i filozofia nauki Leona Petrażyckiego (Zielona Góra, maja 2005). Uczestniczył w konferencji pt. Socjolog jako zawód zaufania publicz-

18 354 KRONIKA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI nego, prezentując referat: Status prawny zawodów zaufania publicznego (Warszawa, 22 czerwca 2005). Na konferencji Korupcja na szczeblu samorządu lokalnego: doświadczenia Szwajcarii, Niemiec i Polski przedstawił referat: Prawne standardy przeciwdziałania korupcji (Warszawa, 14 listopada 2005). Prof. UW dr hab. Marek Zubik wygłosił referat: Antykorupcyjne regulacje prawne w III RP na tle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego na konferencji Fundacji Batorego pt. Korupcja i jej przeciwdziałanie. Co się zmieniło w ciągu ostatnich lat? (Warszawa, stycznia 2004). Uczestniczył w Sympozjum Profesorów Europejskich Uniwersytetów Ora et labora il lavoro in Europa (Rzym, 30 czerwca 2005). Doc. dr Zdzisław Jarosz na seminarium na temat problemów mandatu przedstawicielskiego wygłosił referat pt. Aktualne problemy mandatu przedstawicielskiego w Polsce ; na konferencji Podstawowe problemy stosowania Konstytucji RP zaprezentował referat pt. Model konstytucyjny władzy ustawodawczej a praktyka ustrojowa. Dr Adam Bosiacki na Uniwersytecie w Rostowie nad Donem poszukiwał materiałów do dziejów nauki w Królestwie Polskim i w Cesarstwie Rosyjskim (23 31 maja 2004). Na posiedzeniu Zakładu Systemów Totalitarnych i Dziejów II Wojny Światowej IH PAN wygłosił referat pt. Wokół książki Arno Lustigera, Czerwona Księga: Stalin i Żydzi. Antysemityzm państwowy okresu dojrzałego stalinizmu w ZSRR (Warszawa, 9 listopada 2004). Był współorganizatorem konferencji Instytutu Nauk o Państwie i Prawie i Uniwersytetu Nancy pt. Język a prawo (2 4 grudnia 2004). Uczestniczył w obchodach 90-lecia Wydziału Prawa Rostowskiego Uniwersytetu Państwowego (RGU) w Rostowie nad Donem i podczas inauguracji roku akademickiego wygłosił referat pt. Osnownyje czerty pol skogo prawa. Dr Robert Gwiazdowski referat pt. Wolność. Własność. Sprawiedliwość. Ronalda Reagana wizja gospodarki wygłosił podczas sympozjum Ronald Reagan a rewolucja wolności, Krakowska Szkoła Wyższa i Biblioteka Ronalda Reagana. Dr Tomasz Kozłowski był uczestnikiem międzynarodowej konferencji Pacyfizm w epoce globalizmu i wygłosił referat pt. Pacyfizm Sartre a (Białystok, 23 listopada 2004). Przewodniczył sesji poświęconej etyce i prawu podczas II Konferencji młodych teoretyków i filozofów prawa Od filozofii do prawa (Cieszyn, września 2005); referat pt. Law as Political Concept przedstawił na Amerykańskim Seminarium Filozoficznym (Białystok, grudzień 2005). Podczas konferencji Enliving Democracy. Building Pluralism from the Bottom (Warszawa, 8 12 grudnia 2005) wygłosił referat: Authority and Legal Pluralism. Dr Anna Kryniecka-Piotrak zaprezentowała referat pt. Pacyfistyczne znaczenie filozofii Kanta podczas konferencji Współczesne znaczenie filozofii Kanta (Warszawa, 18 lutego 2005). Dr Władysław Kulesza podczas konferencji wydziałowej w pierwszą rocznicę śmierci prof. Lecha Falandysza pt. W kręgu kryminologii romantycznej wygłosił referat Wacław Makowski i Lech Falandysz: podobieństwa losów (Warszawa,

19 KRONIKA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI lutego 2004); na seminarium IH PAN referat: Anomalie państwa autorytarnego (na przykładzie państw międzywojennej Europy (Warszawa, 25 maja 2004). Na konferencji naukowej nt. Rzeczywiste i oczekiwane wartości w polityce wygłosił referat: Wierność sobie, wierność sprawie. O relacji między aksjologią polityki a moralności ; na tej konferencji referat zaprezentowali: dr Tomasz Kozłowski Czy politycy nadają się do polityki? oraz mgr Anna Rossmanith Dobro narodu wartość staroświecka? (Kuźnica, października 2004). Na konferencji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Badań i Edukacji Ekonomicznej przedstawił referat: Prawo własności w historii Rosji i Polski (Warszawa, 11 maja 2005). Podczas konferencji organizowanej przez BCC pt. Społeczeństwo obywatelskie dialog społeczny. Bariery rozwoju i szanse wygłosił referat: Znaczenie konstytucyjnej zasady pomocniczości (Warszawa, 28 listopada 2005). Na konferencji zorganizowanej przez Trybunał Konstytucyjny zaprezentował referat: Konstytucja z 23 kwietnia 1935 r. Ustrojowe rozwiązania władzy prezydenta na tle dwudziestowiecznej Europy (Warszawa, 15 grudnia 2005). Dr Sławomir Lewandowski przebywał na Uniwersytecie w Wiedniu w ramach wymiany naukowej (kwiecień 2004). Dr Elżbieta Łojko podczas konferencji organizowanej przez IDKS na UJ pt. Media, władza, prawo przedstawiła referat: Dziennikarze i prawnicy wzajemne relacje i wizerunek. Dr Hanna Machińska wygłosiła referat: Przygotowanie do członkostwa w UE. Rola Rady Europy (Strasburg, kwiecień 2004); odbyła staż w Radzie Europy (Strasburg, maj, październik 2004). Uczestniczyła w konferencji Europa obywateli. Polityczna architektura Europy i jej obywateli oraz w konferencji międzynarodowej Proces transformacji w państwach Europy Środkowej i Wschodniej (13 grudnia 2005). Dr Jan Majchrowski był gościem konferencji regionalnej Stowarzyszenia Inicjatywa Samorządowa pt. Polska-Europa: czas wyborów, czas decyzji (Wschowa, 23 lutego 2004). Uczestniczył w konferencji Unia Europejska rok po rozszerzeniu (Strasburg, maja 2005). Podczas kursów w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka przedstawił wykład: Trybunał Konstytucyjny jako instrument ochrony praw człowieka (Warszawa, 3 4 października 2005). Dr Jacek Petzel był uczestnikiem międzynarodowej konferencji ELFA w Strasburgu (luty 2004). Przewodniczył jednej z sesji konferencji ELFA: Quality Assurance, Accreditation and European Legal Education i wygłosił referat: Accreditation System in Poland. Uczestniczył w delegacji w sprawie przystąpienia Wydziału Prawa UW do European American Consortium of Legal Education, Hofstra University (New York, kwiecień 2004). Brał udział w spotkaniach Quality Accreditaion and Assessment Committee (QUAACAC) (Bruksela, kwiecień i wrzesień 2004). Uczestniczył w delegacji w sprawie podpisania umowy o współpracy z Uniwersytetem w Cuenca (Espaňa) (Madryt, grudzień 2004). Był współautorem ankiety w ramach programu Tuninig project organizowanym przez Uniwersytet Bilbao oraz uczestniczył w spotkaniu Quality and Assurance Committee (Bilbao, maj 2005).

20 356 KRONIKA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI Dr Ryszard Piotrowski podczas konferencji pt. Ocena piętnastu lat praktyki konstytucyjnej w Europie Środkowo-Wschodniej wygłosił referat na temat koncepcji nowego ustroju państwa w projektach zmian konstytucyjnych; na konferencji Reforma sądownictwa administracyjnego rok doświadczeń zaprezentował referat pt. Prawo do sądu w świetle konstytucji RP (Warszawa, 24 lutego 2005). Dr Tomasz Stawecki uczestniczył w dorocznej Konferencji British-Polish Chamber of Commerce (Warszawa, kwietnia 2004) pt. Polska Unia Europejska Biznes: pełny obraz. Podczas II Konferencji młodych teoretyków i filozofów prawa Od filozofii do prawa (Cieszyn, września 2005) wygłosił referat: Lon L. Fuller i Richard A. Posner o zasadach etyki. Uczestniczył w seminarium Biura Informacji Rady Europy nt. Stosowanie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w polskim porządku prawnym (Strasburg, stycznia 2005). Podczas seminarium zorganizowanego przez UKSW oraz Katedrę Filozofii i Teorii Prawa przedstawił referat pt. Etyka prawnicza a filozofia prawa. Próba porównania (Warszawa, 12 kwietnia 2005). Podczas konferencji Enliving Democracy. Building Pluralism from the Bottom (Warszawa, 8 12 grudnia 2005) wygłosił referat: Authority and Legal Pluralism ; na konferencji naukowej Etyka prawnicza zorganizowanej przez WPiA UG wygłosił referat pt. Etyka prawnicza a filozofia prawa. Uczestniczył w konferencji organizowanej przez KUL pt. XXIII Dni Praw Człowieka: Wokół nauczania Jana Pawła II (Lublin, grudnia 2005). Dr Aleksander Stępkowski uczestniczył w konferencji Prawa człowieka fundamentem cywilizacji solidarności i wygłosił referat: Czy mówiąc o prawach człowieka warto odwoływać się do pojęcia Solidarności? (Kraków-Oświęcim, 6 7 czerwca 2005). Podczas konwersatorium Akademii Oświęcimskiej Cywilizacja miłości cywilizacja solidarności (Wigry, października 2005) wygłosił referat: Kochaj i rób co chcesz. Rzecz o etyce, prawie, państwie prawa i miłości własnej. Mgr Anna Rossmanith wygłosiła referat pt. Mesjanizm Wincentego Lutosławskiego na międzynarodowej konferencji naukowej Filozofia w kulturach narodów słowiańskich (Boguchwała, 2 5 czerwca 2005). Mgr Paweł Skuczyński wygłosił referat: Kodeksy etyczne na przykładzie Zasad Etycznych Studentów Prawa podczas spotkania SSEP i WPiA UW (Warszawa, 27 października 2005). Mgr Jan Winczorek podczas konferencji Law and Justice in a Global Society; XXII World Congress of Philosophy przedstawił referat: Rejection value of legal procedures (Granada, maja 2005). Instytut Nauk Prawno-Administracyjnych Na kadencję wybrano dyrektorem prof. UW dr hab. Aleksandrę Wiktorowską, wicedyrektorem dr. Marka Walugę, przewodniczącym Rady Naukowej prof. Marka Wierzbowskiego.

ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE WAŻNIEJSZYCH PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO ZA ROK 1998

ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE WAŻNIEJSZYCH PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO ZA ROK 1998 STUDIA IURIDICA XXXVII/1999 ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE WAŻNIEJSZYCH PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO ZA ROK 1998 I. MONOGRAFIE Bardach Juliusz O Rzeczpospolitą

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA REPUBLIKAŃSKA ul. Nowy Świat 41 00-042 Warszawa. tel. 22 891 07 37. biuro@republikanie.org

FUNDACJA REPUBLIKAŃSKA ul. Nowy Świat 41 00-042 Warszawa. tel. 22 891 07 37. biuro@republikanie.org FUNDACJA REPUBLIKAŃSKA ul. Nowy Świat 41 00-042 Warszawa NIP: 952-207-86-26 REGON: 142075516 KRS: 0000340559 tel. 22 891 07 37 biuro@republikanie.org FUNDACJA W INTERNECIE: http//www.republikanie.org/

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Polskiego Towarzystwa. z działalności. Ekonomicznego w latach 2010 2015

Sprawozdanie. Polskiego Towarzystwa. z działalności. Ekonomicznego w latach 2010 2015 Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2010 2015 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W LATACH 2010 2015 SPIS TREŚCI Informacje ogólne... 5

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W 2012 ROKU Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 2010/2011 Październik nr 1 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2010 Opracowała Marlena Chomska Projekt okładki Izabela Nowacka

Bardziej szczegółowo

publikacja bezpłatna numer 7/14 (306), wrzesień 2014 NUMER SPECJALNY dla kandydatów

publikacja bezpłatna numer 7/14 (306), wrzesień 2014 NUMER SPECJALNY dla kandydatów publikacja bezpłatna numer 7/14 (306), wrzesień 2014 NUMER SPECJALNY dla kandydatów Warszawa to największy ośrodek akademicki w Polsce studiuje tu niemal 300 tysięcy młodych osób z Polski i całego świata.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005 POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMATYCZNE ZARZĄD GŁÓWNY SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005 1. Informacje wstępne Polskie Towarzystwo Informatyczne

Bardziej szczegółowo

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2011 roku

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2011 roku Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Sprawozdanie z działalności naukowej w 2011 roku Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, 00 330 Warszawa tel.: (022) 657 27

Bardziej szczegółowo

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2012 roku

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2012 roku Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Sprawozdanie z działalności naukowej w 2012 roku Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, 00 330 Warszawa tel.: (022) 657 27

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 2 (2014/2015) październik 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2014 3 Opracowanie Sylwia Jurga Spis treści Projekt

Bardziej szczegółowo

HISTORIA I ROZWÓJ KATEDRY RACHUNKOWOŚCI UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO W LATACH 1948-2008

HISTORIA I ROZWÓJ KATEDRY RACHUNKOWOŚCI UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO W LATACH 1948-2008 HISTORIA I ROZWÓJ KATEDRY RACHUNKOWOŚCI UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO W LATACH 1948-2008 1. Początki rozwoju nauczania rachunkowości w Łodzi Z dostępnych materiałów źródłowych (zob. np. Pamiętnik Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

nr 10 (2012/2013) czerwiec 2013

nr 10 (2012/2013) czerwiec 2013 nr 10 (2012/2013) czerwiec 2013 Wydawnictwo Poznań 2013 Opracowała Iwona Cieślik Spis treści Projekt okładki Izabela Jasiczak Projekt graficzny Jarosław Flis Redakcja i korekta Zofia Mikołajewska Z życia

Bardziej szczegółowo

Wyższej Szkoły Biznesu w dąbrowie Górniczej

Wyższej Szkoły Biznesu w dąbrowie Górniczej Nr 24 Październik 2014 ISSN 1505-0653 Wyższej Szkoły Biznesu w dąbrowie Górniczej GAUDEAMUS IGITUR 2014/2015 Inauguracja Roku Akademickiego w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej 7 października

Bardziej szczegółowo

Cicha noc, święta noc... Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku!!!

Cicha noc, święta noc... Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku!!! C=B; HI= º /CF?HN HCABN IO=? HOCN /NCFF? *;=BN Cicha noc, święta noc... Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku!!! Życie Uczelni 4/2010 2 Nagroda od rządu prowincji Shandong Profesor

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej

Biuletyn. Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej Biuletyn Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej Nr 2 (50) Październik 2014. Drodzy Przyjaciele, Członkowie NTIE! Przekazujemy w Państwa ręce 50 numer Biuletynu Naukowego Towarzystwa Informatyki

Bardziej szczegółowo

GOLF. temidium. Grupa zapalonych golfistów pragnie spopularyzować ten rodzaj aktywności w środowisku prawniczym!

GOLF. temidium. Grupa zapalonych golfistów pragnie spopularyzować ten rodzaj aktywności w środowisku prawniczym! 2 GOLF temidium OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH ul. Żytnia 15 lok. 16, 01-014 Warszawa tel. 22 862 41 69 (do 71), fax 22 862 41 73 www.oirpwarszawa.pl e-mail: oirp@oirpwarszawa.pl Deutsche Bank PBC S.A.

Bardziej szczegółowo

Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce

Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce Administracja publiczna, aby prawidłowo wykonywać swoje zadania, musi być kompetentna,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie rektora. z działalności uczelni w 2013 roku

Sprawozdanie rektora. z działalności uczelni w 2013 roku Sprawozdanie rektora Uniwersytetu Warszawskiego z działalności uczelni w 2013 roku 2013 SPIS TREŚCI 2 WSTĘp 4 UNIWERSYTET W LICZBACH W 2013 ROKU 6 KALENDARIUM 14 Uniwersyteckie NAJ, czyli ilość + jakość

Bardziej szczegółowo

s. 2 s. 46 s. 42 Święto nauki polskiej we Wrocławiu Kronika uczelni

s. 2 s. 46 s. 42 Święto nauki polskiej we Wrocławiu Kronika uczelni czasopismo uniwersytetu przyrodniczego we wrocławiu dwumiesięcznik nr 216 listopad grudzień 2013 ISSN 1233 4790 Święto nauki polskiej we Wrocławiu Kronika uczelni Etyczne, fizjologiczne, prawne i społeczne

Bardziej szczegółowo

LEX Touch - Pomoc. Spis treści

LEX Touch - Pomoc. Spis treści LEX Touch - Pomoc Spis treści O SYSTEMIE... 2 WERSJE SYSTEMU INFORMACJI PRAWNEJ LEX... 3 WYKAZ WERSJI PROGRAMU... 3 LEX TOUCH OMEGA... 3 LEX WINDYKACJE... 3 CZASOPISMA ON-LINE... 4 KOMENTARZE... 4 MONOGRAFIE...

Bardziej szczegółowo

NA G R O D Y D L A S T U D E N T Ó W BUMAR Z A I N T E R E S O W A N Y. s. 32. s. 3. S A M O R Z Ą D O W C Ó W s. 27

NA G R O D Y D L A S T U D E N T Ó W BUMAR Z A I N T E R E S O W A N Y. s. 32. s. 3. S A M O R Z Ą D O W C Ó W s. 27 NAGRODY OD MINISTRA s. 24 BUMAR Z A I N T E R E S O W A N Y s. 3 NA G R O D Y D L A S T U D E N T Ó W S A M O R Z Ą D O W C Ó W s. 27 WYBUCHOWA ZABAWA s. 32 SPOTKANIE PO LATACH 12 grudnia 2011 r. gościliśmy

Bardziej szczegółowo

Na naszej uczelni mogliśmy podyskutować z

Na naszej uczelni mogliśmy podyskutować z 1 (3) / 2009 Portal KWARTALNIK UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU PL ISSN 1899-6965 Już wiosna! Prezydent RP Lech Kaczyński na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu Kryształowy Alumnus 10 lat Instytutu

Bardziej szczegółowo

Debata rektorska s. 28

Debata rektorska s. 28 Święto Uczelni s. 10 Debata rektorska s. 28 Nasza studentka najlepsza w Polsce! s.34 Miesięcznik Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ISSN 1689-7757 Nr 5 (37) czerwiec - wrzesień 2010 SŁOWO REKTORA Adres

Bardziej szczegółowo

Nr 23 Październik 2013

Nr 23 Październik 2013 Nr 23 Październik 2013 ISSN 1505-0653 facebook.com/wsb.dg 4736950 rekrutacja_wsb twitter/@wsb_dabrowa youtube/wsbtv GAUDEAMUS IGITUR 2013/2014 Inauguracja Roku Akademickiego Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie

Bardziej szczegółowo

Raport z wykonania projektu Akademia Liderów Samorządowych

Raport z wykonania projektu Akademia Liderów Samorządowych Raport z wykonania projektu Akademia Liderów Samorządowych Priorytet V, Działanie. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Projekt Akademia Liderów Samorządowych realizowany w partnerstwie przez Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Proces Boloński - geneza, założenia i realizacja.

Proces Boloński - geneza, założenia i realizacja. dr Jarosław Bubiło Jarosław Bubilo Proces Boloński - geneza, założenia i realizacja. 38 Wyższej CYKL: WYKŁADY OTWARTE Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu Zamość 2008 r. ISBN 978-83-60790-22-9

Bardziej szczegółowo

STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU N R E IW U T SY E T EK 19 26 O N O M I CZ N Y UNIWERSYTET W POZNANIU EKONOMICZNY STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU uchwalony na posiedzeniu Senatu w dniu 18 listopada 2011 roku Poznań 2011 Uchwała

Bardziej szczegółowo

prawo europejskie w praktyce

prawo europejskie w praktyce prawo europejskie w praktyce Kurs specjalistyczny kształcenia ustawicznego prawników Kurs realizowany jest w ramach projektu Odpowiedź na wyzwania gospodarki opartej na wiedzy: nowy program nauczania w

Bardziej szczegółowo

alik M w Stanisła fot.

alik M w Stanisła fot. fot. Stanisław Malik AGH Uczelnia Sukcesu Miło nam poinformować, iż w ostatnim czasie nasza uczelnia kilkakrotnie była honorowana przez niezależne instytucje. W ostatnich dniach maja dziennik Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

nr 11 (2012/2013) lipiec-sierpień 2013

nr 11 (2012/2013) lipiec-sierpień 2013 nr 11 (2012/2013) lipiec-sierpień 2013 Wydawnictwo Poznań 2013 Opracowała Iwona Cieślik Spis treści Projekt okładki Izabela Jasiczak Projekt graficzny Jarosław Flis Redakcja i korekta Zofia Mikołajewska

Bardziej szczegółowo