Analiza stanu i perspektyw rozwoju płatności bezgotówkowych w Polsce 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analiza stanu i perspektyw rozwoju płatności bezgotówkowych w Polsce 1"

Transkrypt

1

2 Beata Świecka Analiza stanu i perspektyw rozwoju płatności bezgotówkowych w Polsce 1 Wstęp W dobie postępującej globalizacji usług finansowych i zmiany potrzeb gospodarstw domowych można zaobserwować powolne, aczkolwiek widoczne, zastępowanie gotówkowego sposobu dokonywania płatności bezgotówkowymi instrumentami płatniczymi. Zwiększająca się liczba aktywnych rachunków bankowych wyzwala zapotrzebowanie na korzystanie z kart płatniczych, instrumentów bankowości elektronicznej, płatności poprzez Internet, jak również płatności mobilnych. Zwiększanie powszechności obrotu bezgotówkowego jest szczególnie wyraźne w krajach wysoko rozwiniętych. Widoczna jest silna zależność między rozwojem gospodarczym a rozwojem obrotu bezgotówkowego. Dlatego też (i nie tylko z tego powodu) wiele instytucji w Polsce zabiega o większe upowszechnienie obrotu bezgotówkowego. Nasz kraj coraz bardziej intensywnie działa na tym polu, czego dowodem są liczne działania Narodowego Banku Polskiego służące upowszechnianiu obrotu bezgotówkowego, jak również Zakładu Ubezpieczeń Społecznych czy też banków detalicznych. W Polsce nadal dominuje gotówka, a obrót bez jej użycia upowszechnia się powoli, na co wskazują dane Europejskiego Banku Centralnego, z których wynika, że w ostatnich latach 1 Beata Świecka, dr hab., Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, prof. US,

3 394 Beata Świecka Polska zajmuje jedno z ostatnich pozycji, a wielokrotnie zajmowała ostatnią lokatę wśród krajów członkowskich UE pod względem rozwoju usług płatniczych i wykorzystania podstawowych bezgotówkowych instrumentów płatniczych. Fakt odstawania naszego kraju od pozostałych krajów członkowskich UE wskazuje na potrzebę zmiany w tym zakresie, w tym nastawienia społeczeństwa do bezgotówkowych form płatności. Celem artykułu jest analiza stanu rynku płatności bezgotówkowych, kierunku i perspektyw rozwoju z wykorzystaniem narzędzia analizy opisowej. Obrót i płatności bezgotówkowe w Polsce Obrót bezgotówkowy 2 jest jednym ze wskaźników poziomu rozwoju gospodarczego danego kraju. Kraje wysoko rozwinięte są jednocześnie liderami na rynku kart płatniczych, płatności internetowych, czy liczby rachunków bankowych, na co ma wpływ wiele różnorodnych czynników, w tym w szczególności poziom zamożności społeczeństwa, zaufanie do instytucji finansowych, tradycje i czynniki kulturowe. O korzyściach z rozwoju obrotu bezgotówkowego przekonywać nie trzeba, o czym świadczą m.in. statystyki Europejskiego Banku Centralnego, szacujące ograniczenie kosztów emisji i obsługi pieniądza gotówkowego, co oznacza wymierne korzyści dla budżetu państwa. Wprowadzenie obrotu 2 W strategii rozwoju obrotu bezgotówkowego obrót bezgotówkowy jest definiowany jako rozliczenia pieniężne, w których na każdym etapie cyklu rozliczeniowego dokonywany jest transfer środków pieniężnych z i na rachunki bankowe (lub konta własne banków), a więc zarówno po stronie dłużnika (płatnika), jak i po stronie wierzyciela (beneficjenta) oraz w rozrachunkach pomiędzy bankami rozliczenie przybiera wyłącznie formę zapisów na rachunkach bankowych rozliczających się podmiotów (z wyjątkiem zapłaty instrumentem pieniądza elektronicznego, gdzie ma miejsce transfer środków pieniężnych z instrumentu pieniądza elektronicznego na urządzenie go akceptujące). Inaczej mówiąc, transakcje bezgotówkowe dotyczą rozliczeń pieniężnych, w których obie strony rozliczenia (dłużnik i wierzyciel) posiadają rachunek bankowy i na żadnym etapie rozliczeń nie dochodzi do użycia gotówki. Charakter transakcji bezgotówkowej ma również transakcja płatnicza z wykorzystaniem instrumentu pieniądza elektronicznego ; w: Strategia rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata , Narodowy Bank Polski, Związek Banków Polskich, Koalicja na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności, Warszawa, luty 2009, s. 9.

4 Analiza stanu i perspektyw rozwoju płatności bezgotówkowych w Polsce 395 bezgotówkowego dzięki zwiększeniu jawności dokonywanych operacji wpłynie na zmniejszenie szarej strefy i wzrost dochodów do budżetu państwa. Wprowadzenie rozliczeń bezgotówkowych w świadczeniach emerytalno-rentowych oraz urzędach skarbowych może przyczyniać się do kolejnych korzyści dla organów publicznych. Podmiotem zainteresowanym wprowadzeniem obrotu bezgotówkowego jest również sektor bankowy, który czerpie korzyści z obniżenia kosztów obsługi gotówki, ograniczenia strat związanych z przestępstwami gotówkowymi, a także upowszechnianie różnorodnych usług bankowych, a co za tym idzie wzrost przychodów banków. Dla przedsiębiorców, a także osób fizycznych upowszechnianie obrotu bezgotówkowego przynosi wymierne korzyści związane z ograniczaniem kosztów gotówki (w tym z utrzymywaniu własnych punktów kasowych), oraz wygoda w dostępie do środków 3. Płatności bezgotówkowe w ostatnich kilkunastu latach zyskały znaczącą aprobatę społeczną, a jednocześnie intensywnie się rozwijają. Wygoda, bezpieczeństwo, obniżenie kosztów obsługi biznesu i klienta indywidualnego to podstawowe powody, dla których rynek płatności bezgotówkowych przeżywa gwałtowny rozwój. Stale zwiększająca się oferta instytucji płatniczych i banków korzystnie wpływa na ogólną strukturę płatności masowych. Klient stał się wymagający, ale i bardziej otwarty na innowacyjne rozwiązania. W celu zwiększenia obrotu bezgotówkowego został przygotowany projekt Programu rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata Pomysł i inicjatywa stworzenia programu powstały w NBP. Projekt był przygotowywany przy ścisłej współpracy Związku Banków Polskich, Koalicji na rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności oraz innych podmiotów. Jego realizacja ma bardziej upowszechnić obrót bezgotówkowy. Ma posłużyć zmniejszeniu kosztów obrotu gotówkowego, ale też ograniczyć zjawisko wykluczenia finansowego. W tym okresie planowane jest znaczne zwiększenie transakcji bezgotówkowych w Polsce i tym samym zmniejszenie kosztów obiegu gotówki o 26,8 mld zł w 2013 roku (według szacunków Ministerstwa Finansów). Koszty związane z obrotem gotówkowym szacowane są w Polsce na około 1 proc. PKB rocznie, podczas gdy w Unii Europejskiej 3 Obrót bezgotówkowy zalety i korzyści wynikające z jego upowszechnienia, Narodowy Bank Polski, Departament Systemu Płatniczego, Grupa Robocza ds. Programu Obrotu Bezgotówkowego przy Koalicji na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności, Warszawa 2008, s. 2.

5 396 Beata Świecka jest to średnio 0,4 0,6 proc. Największą część kosztów z tym związanych ponosi NBP, ale ponoszą je także banki komercyjne. Z raportu Narodowego Banku Polskiego, opublikowanego wiosną 2012 roku, wynika, że wciąż około dwóch trzecich stałych płatności jest dokonywa gotówką. Wśród bezgotówkowych sposobów regulowania rachunków dominuje przelew za pośrednictwem bankowości internetowej. Szczególną grupą, której dotyczy program, są osoby starsze. A do instytucji zaangażowanych w jego realizację należą też Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. ZUS wypłaca świadczenia dla 7,5 mln osób, z czego 47 proc. tej grupy odbiera emeryturę za pośrednictwem listonosza. Taka forma wypłaty kosztuje ok. 300 mln zł rocznie. Forma bezgotówkowa jest prawie dziesięciokrotnie tańsza. Co roku liczba emerytów korzystających z konta bankowego rośnie, ale tylko o kilka punktów procentowych. Ministerstwo Finansów szacuje, że jeśli za dwa lata rachunki bankowe będzie miało 70 proc. emerytów i rencistów, którym świadczenia wypłaca ZUS, to oszczędności wyniosą około 130 mln zł. W przypadku KRUS, przy założeniu, że udział procentowy liczby wypłat na rachunki bankowe wzrośnie podobnie jak w ZUS (dziś konta ma ok. 30 proc. rolników), koszty obsługi uda się zmniejszyć o ok. 47 mln zł. Organizacje pozarządowe, konsumenckie oraz przedsiębiorcy zwracają uwagę, że jeśli obrót bezgotówkowy ma się upowszechnić, powinny ulec obniżeniu opłaty za używanie kart i prowizje transakcyjne. Opłaty od transakcji bezgotówkowych kartami są niewidoczne dla klienta, ale bolesne dla przedsiębiorców. Opłaty za posługiwanie się kartami płatniczymi są w Polsce ponad dwukrotnie wyższe niż średnio w Unii Europejskiej 4. Płatności kartami płatniczymi jako element obrotu bezgotówkowego W sferze płatności detalicznych Polska jest krajem o przewadze obrotu gotówkowego. Według Raportu McKinsey Payment Profit Pool 4 Analiza funkcjonowania opłaty interchange w transakcjach bezgotówkowych na rynku polskim, Raport NBP, Departament Systemu Płatniczego, Warszawa 2012.

6 Analiza stanu i perspektyw rozwoju płatności bezgotówkowych w Polsce 397 Model z 2005 roku ok. 98 % transakcji w Polsce realizowanych było w formie gotówkowej 5. Od tamtego czasu wiele uległo zmianie w tym zakresie. Znacznie upowszechnił się obrót kartami płatniczymi, a także innymi instrumentami obrotu bezgotówkowego, stały się naturalnym elementem w transakcjach kupna i sprzedaży. Według badań z września 2007 roku SMG KRC na zlecenie NBP, gotówka zdecydowanie dominuje przy dokonywaniu zakupów w mniejszych sklepach spożywczych oraz za drobne usługi (ok. 97,8% transakcji opłacanych jest w formie gotówkowej). Jedynie w przypadku zakupów w supermarketach i na stacjach benzynowych częstotliwość stosowania kart była większa i wynosiła ok. 30% (kartami debetowymi płaciło ok. 20% klientów, kartami kredytowymi ok. 10%) 6. Niemniej jednak następuje stopniowy rozwój płatności instrumentami bezgotówkowymi przy czym dynamika wzrostu jest różna w zależności od konkretnych form płatności (polecenia przelewu, polecenia zapłaty i kart płatniczych). Na świecie, jak również i w Polsce, bezgotówkowe transakcje realizowane są w dużej mierze przy użyciu kart płatniczych. W Polsce w końcu 2000 r. na rynku funkcjonowało ponad jedenaście tysięcy kart płatniczych, zaś już w 2012 roku liczba zwiększyła się do ponad trzydziestu trzech milionów sztuk, zaś w 2016 roku planowana jest na trzydzieści pięć milionów. To, że Polacy rozkochali się w kartach płatniczych potwierdzają statystyki. Rozkochali się jest pojęciem być może na wyrost, na pewno zaakceptowali. Sięgając pamięciom do początków kart płatniczych w Polsce, kiedy to w 1993roku, po raz pierwszy zostały wydane karty dla osób fizycznych, a rokiem 2013, należy stwierdzić, że dwudziestoletni okres rozwoju tego instrumentu był dynamiczny i wielokierunkowy. Obecnie dominują karty hybrydowe, zawierające zarówno pasek jak i mikroprocesor, które z końcem 2012 roku stanowiły ok. 82% wszystkich kart płatniczych, zaś magnetyczne 18%, mikroprocesorowe 0,1 % i wirtualne 0,5 %. Na początku rynku płatności kartami płatniczymi dominowały transakcje gotówkowe, charakteryzujące się tym, że klienci posiadający kartę płatniczą, chcąc dokonać płatności wybierali pieniądze z bankomatu i płacili gotówką. Z uwagi na brak odpowiedniej wiedzy, świadomości, a zarazem i infrastruktury tendencja ta utrzymywała się przez wiele lat. Z końcem 2012 roku 5 Payment Profitability Model Poland, McKinsey, Warszawa M. Polasik, K. Maciejewski, Innowacyjne usługi płatnicze w Polsce i na świecie, Raport NBP, czerwiec 2008, s

7 398 Beata Świecka ponad 60% transakcji kartami płatniczymi stanowiły transakcje bezgotówkowe, realizowane w punktach akceptujących karty, zaś niecałe 40% to transakcje gotówkowe. Jak na dwudziestoletni rynek poziom transakcji gotówkowych jest nadal duży, co jest wynikiem braku odpowiedniej infrastruktury i to głównie w małych miejscowościach. Zwiększenie liczby punktów akceptujących karty może w niedługim czasie ulec zwiększeniu, na co może mieć wpływ. obniżenie opłat interchange, którą ponoszą sprzedawcy dóbr i usług. Obniżka kosztów ponoszonych przez sprzedawców dóbr i usług może znacząco wpłynąć na zwiększenie punktów honorujących karty, a tym samym i na zwiększenie bezgotówkowych płatności kartami płatniczymi. Dywersyfikacją w zakresie płatności bezgotówkowych stanowią wprowadzone w 2001 roku karty wirtualne, które mogą funkcjonować w postaci karty plastikowej lub też wydruku papierowego, zaopatrzonego w specjalny numer identyfikacyjny umożliwiający realizację transakcji. Karty wirtualne, umożliwiające dokonywanie płatności w sieci, mogą korzystnie wpłynąć na rozwój handlu elektronicznego w Polsce, który mimo wzrostu zainteresowania Internetem i niewątpliwej wygody w dokonywaniu zakupów nie osiąga zbyt dużych rozmiarów. Ma to związek z obawą o bezpieczeństwo płatności. Karty te wypełniają lukę w transakcjach bezgotówkowych. Ich liczba nie jest duża, gdyż na koniec 2012 roku to zaledwie 0,4% wszystkich kart w Polsce osiągając wielkość 122,4 tysiąca sztuk. Ich rozwój jest wprost proporcjonalny do rozwoju handlu internetowego. Analiza płatności zbliżeniowych i mobilnych w Polsce Pytanie, czy plastik nadal będzie potrzebny, gdyż do głosu doszły płatności mobilne, zarówno zdalne (ang. remote) jak i zbliżeniowe (ang. proximity). Płatności remote to alternatywa dla gotówki, które mogą być wszędzie realizowane i w każdym czasie, a użytkownik kojarzy źródło pieniądza (rachunek bankowy, karta płatnicza) z numerem telefonu komórkowego. Płatności te realizowane są dzięki technologiom SMS, WAP, USSD. Płatności proximity dzięki technologii NFC i mikroprocesorowi pozwalają na uzyskanie informacji o stanie rachunku poprzez

8 Analiza stanu i perspektyw rozwoju płatności bezgotówkowych w Polsce 399 odczytanie jej przez terminal z czytnikiem kart zbliżeniowych. Rodzi się pytanie, czy płatności mobilne zrewolucjonizują obrót bezgotówkowy i zastąpią karty? Chyba, jeszcze za wcześnie rokować. Telefon komórkowy może już wkrótce zastąpić drobne w portfelu i w pewnym zakresie karty płatnicze. Świat opanowuje moda na płatność mobilną. Organizacja Visa Europe prognozuje, że do 2020 roku połowa transakcji płatniczych na kontynencie będzie odbywała się za pomocą urządzeń mobilnych. Prognozy mają to do siebie, że sprawdzają się lub nie. Niewątpliwie jest to kierunek, o którym nie było mowy w momencie wprowadzenia kart płatniczych. Pewne jest to, że obrót bezgotówkowy i formy płatności bezgotówkowych będą coraz częściej gościły na rynku. Jest on na tyle dynamiczny i elastyczny, a przy tym Polacy otwarci na nowości, że zbliżeniowe karty i mobilne aplikacje płatnicze w telefonie stanowią alternatywę dla gotówki i dają większe pole wyboru dla ich posiadaczy. To już nie jest nuta przyszłości, ale rzeczywistość, którą determinują sprawy finansowe związane z inwestycją w nowy projekt, dojrzałość finansowa użytkowników i ich zapotrzebowania na tego typu przedsięwzięcie. Obawy jak zawsze w tej sytuacji budzą sprawy związane bezpieczeństwem nowych rozwiązań w płatnościach bezgotówkowych. Płatności zbliżeniowe są dostępne w 41 krajach i niemal 500 tys. punktów akceptujących płatności przy użyciu technologii PayPass na całym świecie. W Polsce ponad 40%. kart MasterCard i Maestro to karty wyposażone w technologię PayPass, ponad 10% wszystkich transakcji kartami MasterCard w Polsce jest dokonywanych za pomocą PayPass, a technologia ta dostępna jest w 20% punktów akceptujących karty. Sieć ta stale się powiększa, gdyż zdecydowana większość nowo instalowanych lub wymienianych terminali jest przystosowana do technologii bezstykowej. Płatności mobilne funkcjonują na rynku dość krótko. Jako jeden z pierwszych pojawił się w lipcu 2007 roku system mpay, w którym numer telefonu powiązany był z elektroniczną portmonetką. W czerwcu 2011 roku było 250 tys. użytkowników, po czym mpay przystąpił do MasterCard Mobile, podobnie jak SkyCash, który wprowadzony został na rynek w lipcu 2009 roku i gdzie numer telefonu powiązany został z elektroniczną portmonetką. W 2011 roku uruchomiony został system MasterCard Mobile Polska, pozwalając na powiązanie numeru telefonu z kartami płatniczymi, gdzie transakcja płatnicza dokonywa-

9 400 Beata Świecka na za pomocą aplikacji zainstalowanej i aktywowanej na karcie SIM. Partnerami w tworzeniu platformy mobilnej MasterCard Mobile Polska byli: CallPay, Upad, CardMobile, mpay, SkyCash, InPost, mobi- Parking, iplay.pl. W październiku 2012 roku T-Mobile we współpracy w MasterCard wprowadzili MyWallet, będąc tym samym pierwszym w Europie wdrażanym komercyjnie tak zaawansowanym rozwiązaniem, pozwalającym zintegrować w telefonie komórkowym w pełni funkcjonalne karty płatnicze, a także inne usługi. Wprowadzenie usług w technologii NFC do telefonu komórkowego otwiera dla ich użytkowników szeroki wachlarz nowych możliwości, w tym cyfrowe klucze, bilety, karty lojalnościowe i partnerskie, a nawet dokumenty tożsamości. Pytanie, czy użytkownicy tego właśnie oczekują. W momencie wprowadzenia kart na rynek polski, mówiło się o kartach uniwersalnych, które miały spełniać nie tylko rolę płatniczą, ale również dokumentów tożsamości, książeczki zdrowia, indeksu, kart bibliotecznych itp. Prognozy były, ale niestety nie spełnione. Pytanie, czy obecnie jest czas na połączenie transakcji finansowych z niefinansowymi i czy to właśnie telefon w połączeniu z kartą płatniczą ma tą lukę wypełnić. W chwili obecnej dąży się do tego, by smartfon w przyszłości integrował usługi telekomunikacyjne i finansowe. Bierze się również pod uwagę możliwości zarządzania zakupami czy płatnościami, proponowania najbliższego, najkorzystniejszego miejsca gdzie klient może dokonać zakupów. Na polskim rynku działa coraz więcej firm oferujących płatności mobilne. Motywacją do powstawania kolejnych firm są wysokie koszty obsługi transakcji kartami płatniczymi. Prowizje, jakie muszą płacić punkty akceptujące płatności kartami bankowymi są wysokie, co więcej najwyższe w Europie. Niestety duża liczba systemów mobilnych, tym samym duże rozdrobnienie w zakresie płatności mobilnych zadziała zapewne na ich niekorzyść. W chwili obecnej nie ma miejsca na rynku dla tylu, nowych podmiotów. Dużą przewagę w tym zakresie ma Visa i MasterCard, które jako długoletni gracze na rynku kart płatniczych mają doświadczenie i bazę klientów. Promując płatności mobilne z wykorzystaniem bankowej karty płatniczej zintegrowanej z kartą SIM w smartfonach z formą zbliżeniową mają olbrzymią przewagę w stosunku do dużo mniejszych i mniej doświadczonych firm rynku płatności mobilnych. Jesienią 2012 roku mbank i Raiffeisen Polbank, a później Getin Noble udostępniły klientom możliwość zintegrowania kart MasterCard z smartfonem w sieciach Oran-

10 Analiza stanu i perspektyw rozwoju płatności bezgotówkowych w Polsce 401 ge i T-Mobile. Nie ma wątpliwości, że jest miejsce, a nawet potrzeba dla kolejnego gracza na rynku kartowym. 7 Realną alternatywą dla Visy i MasterCarda stanowi Bank PKO BP z wprowadzonym własnym systemem płatności mobilnych o nazwie IKO, który dzięki szerokiej bazie klientów oraz sieci akceptacji, której Bank nie musi budować od zera ma duże szanse konkurować z Visą i MasterCardem. Aplikacja IKO, którą PKO BP nazywa mobilną rewolucją, to połączenie w jednym rozwiązaniu funkcji bankowych z płatniczymi. Pozwala ona między innymi na płatność telefonem za zakupy w sklepie poprzez wpisanie kodu wygenerowanego w aplikacji IKO, wypłatę gotówki z bankomatu (tą samą metodą) czy na dokonanie przelewu znając jedynie numer telefonu odbiorcy. Inną nowością jest możliwość tworzenia czeków, które pozwalają na płacenie w sklepach lub wypłatę pieniędzy z bankomatu nawet bez posiadania przy sobie telefonu transakcję potwierdza się dziewięciocyfrowym numerem czeku. 8 Na zdobycie znaczącej pozycji będzie miał szansę tylko taki system, który przy wysokiej jakości zapewni atrakcyjną cenę. Obecnie akceptanci szukają rozwiązań tańszych niż karty płatnicze. Standardowa stawka interchange w Polsce wynosi 1,1 1,5% od transakcji kartami płatniczymi, zaś w Europie to około 0,5 proc. IKO wraz z eservice, który jest największym w Polsce dostawcą usług płatności elektronicznych, zamierzają zaproponować stawki radykalnie niższe od tych, które teraz oferują MasterCard i Visa. Jeśli IKO odniesie nawet niewielki sukces na rynku, to obie organizacje będą zmuszone w podobnym wymiarze obniżyć swoje opłaty, aby móc rywalizować z systemem polskiego banku. Ponadto poczynione zostały prace nad uregulowaniem prawnym prowizji kartowych, których wprowadzenie znacznie przyczyniłoby się do obniżenia opłat interchange. Rodzi się jednak pytanie, czy takie uregulowanie jest konieczne, czy wystarczy wprowadzić trzeciego dużego gracza na rynku transakcji mobilnych stanowiącego konkurencje dla Visa i MasterCard. Towarzystwa te rozpoczęły działania w kierunku obniżenia opłat interchange do średniego poziomu w Unii Europejskiej, czyli 0,5-0,6%, chcąc tym samym doprowadzić do rynkowego porozumienia w sprawie prowizji 7 Karty znikają w smartfonach. Trwa walka o standard płatności mobilnych, Gazeta Prawna D. Rząsa, Aplikacja płatności mobilnych IKO rzuci wyzwanie Visie i MasterCardowi, forsal.pl ( ).

11 402 Beata Świecka kartowych, żeby uniknąć uregulowania tej kwestii ustawą, która byłaby prawdopodobnie niekorzystna dla operatora. Podsumowanie Konkludując, można stwierdzić, że zmiany w zakresie form płatności bezgotówkowych postępują tak szybko, że dziś trudno przewidzieć, która z form zrewolucjonizuje rynek. Jednakże można dokonać próby określenia jego modelu w bliskiej przyszłości. Gotówka w obecnej, fizycznej formie choć dzisiaj dominuje na rynku polskim, zostanie stopniowo (na ile to będzie możliwe i konieczne) wyeliminowana i zastąpiona bezgotówkowymi instrumentami płatniczymi. Wydawałoby się jeszcze kilka lat temu, że formą dominującą będą stanowić karty płatnicze, jednakże wprowadzenie płatności z użyciem telefonu komórkowego nasuwa pewną wątpliwość. Faktem jest, że karty płatnicze są instrumentem bazowym i to na nich opiera się głównie obrót i płatności bezgotówkowe, zaś wybór formy wiodącej jest kwestią technologii i odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku. Około dziesięciu lat temu pisząc artykuł na temat modelu płatności detalicznych, nie uwzględniałam płatności mobilnych, gdyż w tamtym czasie w ogóle nie były znane i o których nie myślał ani świat praktyki, ani nauki. Choć nie wiadomo ile czasu to potrwa, to nie ulega jednak wątpliwości, że gotówka będzie eliminowana z obiegu i zastępowana przez bezgotówkowe formy płatności. Już od wielu lat zwiększają swoją siłę rynkową i pozycję w społeczeństwie karty płatnicze, najpierw magnetyczne, teraz hybrydowe, a przy tym również wirtualne i przedpłacone. Różnorodność bezgotówkowych instrumentów płatniczych jest duża i ma zastosowanie w środowisku wirtualnym jak i rzeczywistym. Rodzi się pytanie, czy transakcje mobilne, będą tylko transakcjami niskokwotowymi, czy to jest tylko preludium do wielozadaniowości, którą planowano dla kart płatniczych, które miały swojego czasu być kartami uniwersalnymi, czyli z jednej strony środkami płatniczymi, z drugiej dowodami osobistymi, prawami jazdy, książeczkami zdrowia itp. Przyszłościowym rozwiązaniem w płatnościach bezgotówkowych, trochę odmiennym i kontrowersyjnym, choć bazującym na bezgotówkowych

12 Analiza stanu i perspektyw rozwoju płatności bezgotówkowych w Polsce 403 płatnościach, jest nadawanie ludziom osobistego numeru identyfikacyjnego umieszczonego na ciele. Przy tak szybkim rozwoju technologii za kilka kilkanaście lat może to być czymś normalnym. Wszczepianie drobnych mikroprocesorów w ciało ludzkie budzi i powinno budzić wątpliwości i niepokój. Wiele zwierząt ma obecnie w ciele mikroprocesor, umożliwiając ich identyfikację i tym samym zawierając m.in. informacje o właścicielu i przebytych szczepieniach. Co do człowieka, to warto przywołać wypowiedź Buta Willarda, wydawcy World Future Society s Futurista, dla Marin Independent Journal z 2 kwietnia 1989 r. (źródło? numer strony?): Technologia mikroprocesorów jest całkiem prosta i po małym doszlifowaniu może być zastosowana u człowieka. Można sobie wyobrazić, że numer byłby nadawany danej osobie przy narodzinach i mógłby jej towarzyszyć przez całe życie. Prawdopodobnie może on być umieszczany na zewnętrznej stronie dłoni. Można go używać jako uniwersalnej karty identyfikacyjnej, zamiast kart kredytowych, paszportu i tym podobnych (...). Należy dodać, że rozwój bezgotówkowych instrumentów płatniczych nie został zakończony i mogą pojawić się całkiem nowe, dziś jeszcze nieznane, które uzupełnią funkcjonujący model płatności bezgotówkowych. Bibliografia Analiza funkcjonowania opłaty interchange w transakcjach bezgotówkowych na rynku polskim, Raport NBP, Departament Systemu Płatniczego, Warszawa Górka J. Synteza badań kosztów gotówki i bezgotówkowych instrumentów płatniczych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Warszawskiego, Problemy Zarządzania, vol. 10, nr 4 (39). Górka J., Synteza badań kosztów gotówki i bezgotówkowych instrumentów płatniczych. Problemy Zarządzania 2012, vol. 10, nr 4 (39). Karty znikają w smartfonach. Trwa walka o standard płatności mobilnych, Gazeta Prawna Materiały Narodowego Banku Polskiego Obrót bezgotówkowy zalety i korzyści wynikające z jego upowszechnienia, Narodowy Bank Polski, Departament Systemu Płatniczego, Grupa Ro-

13 404 Beata Świecka bocza ds. Programu Obrotu Bezgotówkowego przy Koalicji na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności, Warszawa Payment Profitability Model Poland, McKinsey, Warszawa Płatności mobilne zrewolucjonizują świat jak wynalezienie samochodu, forsal.pl ( ). Polasik M., Maciejewski K,. Innowacyjne usługi płatnicze w Polsce i na świecie, Raport NBP, czerwiec Polasik M., Marzec J., Fiszeder P., Górka J., Modelowanie wykorzystania metod płatności detalicznych na rynku polskim, Materiały i Studia Zeszyt nr 265, Narodowy Bank Polski, Warszawa Rząsa D., Aplikacja płatności mobilnych IKO rzuci wyzwanie Visie i Mastercardowi, forsal.pl ( ) Strategia rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata , Narodowy Bank Polski, Związek Banków Polskich, Koalicja na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności, Warszawa, luty World Payments Report 2011, Capgemini, The Royal Bank of Scotland, Efrma Analysis of Current State and Development Perspectives of Non-Cash Transactions in Poland Summary In the era of ever-increasing globalization in the financial services and changes of needs of households, slow but clearly visible replacement of the cash method to non-cash payment instruments for payment can be observed. The increasing number of active accounts triggers the need for the use of payment cards, electronic banking instruments, payments via the Internet, as well as mobile payments. Increasing prevalence of non-cash transactions is particularly evident in developed countries, where a strong correlation between economic development and the development of cashless transactions is visible. In Poland, still dominated by cash transactions, non-cash ones spread slowly. Poland holds one of the last positions in the development of payment services and use of basic non-cash payment instruments. The fact that our country differs from others European Union member states indicates the need for a change of attitude of financial institutions and attitudes of people to non-cash forms of payment. The purpose of this article is to analyze the state of cashless payments market, the direction and prospects of its development, using descriptive analysis tool. Key words: non-cash turnover, non-cash payments, credit cards, contactless payments, mobile payment

Płatności bezgotówkowe w Polsce w kontekście rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy

Płatności bezgotówkowe w Polsce w kontekście rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy dr Małgorzata Kieżel Katedra Polityki Rynkowej i Zarządzania Marketingowego, Wydział Zarządzania Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Płatności bezgotówkowe w Polsce w kontekście rozwoju społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

Narodowy Bank Polski. Departament Systemu Płatniczego. Grupa Robocza ds. Programu Obrotu Bezgotówkowego

Narodowy Bank Polski. Departament Systemu Płatniczego. Grupa Robocza ds. Programu Obrotu Bezgotówkowego Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego Grupa Robocza ds. Programu Obrotu Bezgotówkowego przy Koalicji na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności OBRÓT BEZGOTÓWKOWY ZALETY I KORZYŚCI

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DECYZJI ZAKUPOWYCH POLSKICH KONSUMENTÓW, UWARUNKOWANYCH WYBOREM FORMY PŁATNOŚCI

ANALIZA DECYZJI ZAKUPOWYCH POLSKICH KONSUMENTÓW, UWARUNKOWANYCH WYBOREM FORMY PŁATNOŚCI ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2014 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 68 Nr kol. 1905 Monika KAPLER Politechnika Częstochowska Wydział Zarządzania ANALIZA DECYZJI ZAKUPOWYCH POLSKICH KONSUMENTÓW,

Bardziej szczegółowo

Związek Banków Polskich

Związek Banków Polskich Związek Banków Polskich GOSPODARKA ELEKTRONICZNA W BANKACH ELEKTRONICZNE USŁUGI FINANSOWE W POLSCE W PRZEDEDNIU AKCESJI DO UE STAN OBECNY WYZWAINA KONKURENCJA REKOMENDACJE Dr Remigiusz W. Kaszubski Paweł

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2010-2013 (projekt)

Program rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2010-2013 (projekt) Załącznik do Uchwały Rady Ministrów Nr.. z dnia. Projekt z dnia 8.12. 2010 r. Program rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2010-2013 (projekt) grudzień 2010 roku Spis treści Spis treści... 2

Bardziej szczegółowo

rynek płatności mobilnych i elektronicznych

rynek płatności mobilnych i elektronicznych 24 rynek płatności mobilnych i elektronicznych Realne pieniądze w wirtualnym świecie, czyli przechowywanie środków w e-portfelu Cyfrowa gotówka to innowacyjne rozwiązanie, które będzie umożliwiało natychmiastowe

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY I STUDIA. Innowacyjne usługi płatnicze w Polsce i na świecie. Zeszyt nr 241. Michał Polasik, Krzysztof Maciejewski

MATERIAŁY I STUDIA. Innowacyjne usługi płatnicze w Polsce i na świecie. Zeszyt nr 241. Michał Polasik, Krzysztof Maciejewski MATERIAŁY I STUDIA Zeszyt nr 241 Innowacyjne usługi płatnicze w Polsce i na świecie Michał Polasik, Krzysztof Maciejewski Warszawa 2009 Raport przygotowywany na zamówienie Departamentu Systemu Płatniczego

Bardziej szczegółowo

Integracja europejska i innowacje na rynku usług płatniczych

Integracja europejska i innowacje na rynku usług płatniczych Integracja europejska i innowacje na rynku usług płatniczych Michał Polasik Karolina Przenajkowska Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania ul. Gagarina 13a, 87-100

Bardziej szczegółowo

rozwój płatności zbliżeniowych w polsce i na świecie

rozwój płatności zbliżeniowych w polsce i na świecie Copernican Journal of Finance & Accounting 2013, volume 2, issue 1 e-issn 2300-3065 p-issn 2300-1240 http://dx.doi.org/10.12775/cjfa.2013.008 Janusz Kunkowski * Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Bardziej szczegółowo

Pieniądz gotówkowy i bezgotówkowy a rozwój polskiej gospodarki. Patronat

Pieniądz gotówkowy i bezgotówkowy a rozwój polskiej gospodarki. Patronat Pieniądz gotówkowy i bezgotówkowy a rozwój polskiej gospodarki Patronat Warszawa 2014 Raport opracowany przez Uczelnię Łazarskiego i SEENDICO Doradcy Sp.j. w ramach projektu pt. Koszt pieniądza gotówkowego

Bardziej szczegółowo

Diagnoza stanu rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce

Diagnoza stanu rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce Projekt z dnia 12. 06. 2013 r. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego Diagnoza stanu rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce Czerwiec 2013 roku Spis treści Wstęp... 3 1 Charakterystyka obrotu

Bardziej szczegółowo

IX Kongres Ekonomistów Polskich

IX Kongres Ekonomistów Polskich IX Kongres Ekonomistów Polskich Jakub Górka Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania NOŻYCE DYWERGENCJI W POLSKIM SYSTEMIE PŁATNICZYM Streszczenie: W Polsce dominują płatności gotówkowe. Część społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNE METODY PŁATNOŚCI. ISTOTA, ROZWÓJ, PROGNOZA

ELEKTRONICZNE METODY PŁATNOŚCI. ISTOTA, ROZWÓJ, PROGNOZA Poradnik KLIENTA USŁUG FINANSOWYCH Bartłomiej Chinowski ELEKTRONICZNE METODY PŁATNOŚCI. ISTOTA, ROZWÓJ, PROGNOZA Warszawa 2013 Publikacja została wydana nakładem Komisji Nadzoru Finansowego Komisja Nadzoru

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 11.1.2012 KOM(2011) 941 wersja ostateczna ZIELONA KSIĘGA

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 11.1.2012 KOM(2011) 941 wersja ostateczna ZIELONA KSIĘGA KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 11.1.2012 KOM(2011) 941 wersja ostateczna ZIELONA KSIĘGA W kierunku zintegrowanego europejskiego rynku płatności realizowanych przy pomocy kart płatniczych, przez internet

Bardziej szczegółowo

OCENA WYBRANYCH PŁATNOŚCI MOBILNYCH W POLSCE

OCENA WYBRANYCH PŁATNOŚCI MOBILNYCH W POLSCE ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 576 STUDIA INFORMATICA NR 24 2009 WITOLD CHMIELARZ Uniwersytet Warszawski OCENA WYBRANYCH PŁATNOŚCI MOBILNYCH W POLSCE Wprowadzenie W ostatnich latach rozwój

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU OBROTU BEZGOTÓWKOWEGO W POLSCE NA LATA 2014 2020. Dokument strategiczny

PROGRAM ROZWOJU OBROTU BEZGOTÓWKOWEGO W POLSCE NA LATA 2014 2020. Dokument strategiczny PROGRAM ROZWOJU OBROTU BEZGOTÓWKOWEGO W POLSCE NA LATA 2014 2020 Część 1 Dokument strategiczny Warszawa, grudzień 2013 r. SPIS TREŚCI Wykaz stosowanych skrótów.3 Wprowadzenie... 4 1. Wnioski z Diagnozy

Bardziej szczegółowo

RYNEK KART PŁATNICZYCH W POLSCE

RYNEK KART PŁATNICZYCH W POLSCE 2013; 4(38): 103-115 Artur Kuchciński Akademia Finansów i Biznesu Vistula Warszawa RYNEK KART PŁATNICZYCH W POLSCE Streszczenie W artykule scharakteryzowano polski rynek kart płatniczych. Głównym celem

Bardziej szczegółowo

DECYZJA nr DKK 76/2014

DECYZJA nr DKK 76/2014 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DKK2-422/3/14/MB Warszawa, dnia 26 czerwca 2014 r. DECYZJA nr DKK 76/2014 Na podstawie art. 18 w związku z art. 13 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne usługi finansowe charakterystyka rynku, wyzwania i inicjatywy regulacyjne

Elektroniczne usługi finansowe charakterystyka rynku, wyzwania i inicjatywy regulacyjne Narodowy Bank Polski Materiały i Studia Zeszyt nr 139 Elektroniczne usługi finansowe charakterystyka rynku, wyzwania i inicjatywy regulacyjne (stan na koniec 2001 r.) Małgorzata Szcześ Sebastian Jakubiec

Bardziej szczegółowo

PŁATNOŚCI ZBLIŻENIOWE I PERSPEKTYWY ICH ROZWOJU

PŁATNOŚCI ZBLIŻENIOWE I PERSPEKTYWY ICH ROZWOJU Jarosław Banaś Politechnika Lubelska PŁATNOŚCI ZBLIŻENIOWE I PERSPEKTYWY ICH ROZWOJU Wprowadzenie Realizowanie zapłaty za nabywane towary i usługi może być dokonywane w różnorodny sposób. Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

SKŁONNOŚĆ POLAKÓW DO KORZYSTANIA Z INNOWACYJNYCH INSTRUMENTÓW PŁATNICZYCH

SKŁONNOŚĆ POLAKÓW DO KORZYSTANIA Z INNOWACYJNYCH INSTRUMENTÓW PŁATNICZYCH Janina Harasim Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach SKŁONNOŚĆ POLAKÓW DO KORZYSTANIA Z INNOWACYJNYCH INSTRUMENTÓW PŁATNICZYCH Wprowadzenie Charakterystyczną cechą współczesnego rynku płatności detalicznych

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA KONKURENCJI NA RYNKU POŚREDNIKÓW OPŁAT GOTÓWKOWYCH

RAPORT Z BADANIA KONKURENCJI NA RYNKU POŚREDNIKÓW OPŁAT GOTÓWKOWYCH URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW RAPORT Z BADANIA KONKURENCJI NA RYNKU POŚREDNIKÓW OPŁAT GOTÓWKOWYCH (wersja jawna) Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Departament Analiz Rynku Styczeń 2010

Bardziej szczegółowo

Niekartowe schematy płatności bezgotówkowych w Polsce

Niekartowe schematy płatności bezgotówkowych w Polsce Niekartowe schematy płatności bezgotówkowych w Polsce wersja 1.0 Opracował: Michał Kisiel Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Spis treści Wstęp... 5 1. Specyfika schematów niekartowych i ich miejsce w

Bardziej szczegółowo

Możliwości stworzenia w Polsce centralnej instytucji pieniądza elektronicznego, analiza rynku, koszty, korzyści

Możliwości stworzenia w Polsce centralnej instytucji pieniądza elektronicznego, analiza rynku, koszty, korzyści Możliwości stworzenia w Polsce centralnej instytucji pieniądza elektronicznego, analiza rynku, koszty, korzyści Dr Remigiusz W. Kaszubski Paweł Widawski SPIS TREŚCI 1. Cel stworzenia centralnej instytucji

Bardziej szczegółowo

AUTORZY: Grażyna Szwajkowska Piotr Kwaśniewski Kamil Leżoń Filip Woźniczka

AUTORZY: Grażyna Szwajkowska Piotr Kwaśniewski Kamil Leżoń Filip Woźniczka USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ DLA KLIENTÓW DETALICZNYCH CHARAKTERYSTYKA II ZAGROŻENIIA URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2010 AUTORZY: Grażyna Szwajkowska Piotr Kwaśniewski Kamil Leżoń Filip

Bardziej szczegółowo

Jednolity Obszar Płatności w Euro- SEPA

Jednolity Obszar Płatności w Euro- SEPA Jednolity Obszar Płatności w Euro- SEPA Wpływ zmian na rynku płatności na użytkowników usług płatniczych Dr hab. Remigiusz W. Kaszubski- Koordynator Krajowy Programu SEPA w Polsce Dominika Duziak- Z-ca

Bardziej szczegółowo

Jednolity Obszar Płatności w Euro- SEPA

Jednolity Obszar Płatności w Euro- SEPA Jednolity Obszar Płatności w Euro- SEPA Wpływ zmian na rynku płatności na podmioty prowadzące działalność gospodarczą Dr hab. Remigiusz W. Kaszubski- Koordynator Krajowy Programu SEPA w Polsce Dominika

Bardziej szczegółowo

Istota i znaczenie kart płatniczych w obrocie bezgotówkowym w systemie płatności detalicznych

Istota i znaczenie kart płatniczych w obrocie bezgotówkowym w systemie płatności detalicznych ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO nr 802 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 65 (2014) s. 1 10 Istota i znaczenie kart płatniczych w obrocie bezgotówkowym w systemie płatności detalicznych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU OBROTU BEZGOTÓWKOWEGO W POLSCE NA LATA 2014 2020

PROGRAM ROZWOJU OBROTU BEZGOTÓWKOWEGO W POLSCE NA LATA 2014 2020 PROGRAM ROZWOJU OBROTU BEZGOTÓWKOWEGO W POLSCE NA LATA 2014 2020 Część 2 Plan operacyjny na lata 2014 2016 Warszawa, czerwiec 2013 r. Spis treści Wykaz stosowanych skrótów:... 4 Wprowadzenie... 5 Cel szczegółowy

Bardziej szczegółowo

Bankowość mobilna dla klientów indywidualnych TRENDY 2015-2016 RAPORT SPECJALNY 01 / 2015

Bankowość mobilna dla klientów indywidualnych TRENDY 2015-2016 RAPORT SPECJALNY 01 / 2015 Bankowość mobilna dla klientów indywidualnych TRENDY 2015-2016 RAPORT SPECJALNY 01 / 2015 PATRON MEDIALNY: RAPORT PRZYGOTOWANY EKSKLUZYWNIE NA KONFERENCJĘ: WSPÓŁPRACA: MIŁOSZ BRAKONIECKI Obserwatorium.biz

Bardziej szczegółowo