Analiza stanu i perspektyw rozwoju płatności bezgotówkowych w Polsce 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analiza stanu i perspektyw rozwoju płatności bezgotówkowych w Polsce 1"

Transkrypt

1

2 Beata Świecka Analiza stanu i perspektyw rozwoju płatności bezgotówkowych w Polsce 1 Wstęp W dobie postępującej globalizacji usług finansowych i zmiany potrzeb gospodarstw domowych można zaobserwować powolne, aczkolwiek widoczne, zastępowanie gotówkowego sposobu dokonywania płatności bezgotówkowymi instrumentami płatniczymi. Zwiększająca się liczba aktywnych rachunków bankowych wyzwala zapotrzebowanie na korzystanie z kart płatniczych, instrumentów bankowości elektronicznej, płatności poprzez Internet, jak również płatności mobilnych. Zwiększanie powszechności obrotu bezgotówkowego jest szczególnie wyraźne w krajach wysoko rozwiniętych. Widoczna jest silna zależność między rozwojem gospodarczym a rozwojem obrotu bezgotówkowego. Dlatego też (i nie tylko z tego powodu) wiele instytucji w Polsce zabiega o większe upowszechnienie obrotu bezgotówkowego. Nasz kraj coraz bardziej intensywnie działa na tym polu, czego dowodem są liczne działania Narodowego Banku Polskiego służące upowszechnianiu obrotu bezgotówkowego, jak również Zakładu Ubezpieczeń Społecznych czy też banków detalicznych. W Polsce nadal dominuje gotówka, a obrót bez jej użycia upowszechnia się powoli, na co wskazują dane Europejskiego Banku Centralnego, z których wynika, że w ostatnich latach 1 Beata Świecka, dr hab., Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, prof. US,

3 394 Beata Świecka Polska zajmuje jedno z ostatnich pozycji, a wielokrotnie zajmowała ostatnią lokatę wśród krajów członkowskich UE pod względem rozwoju usług płatniczych i wykorzystania podstawowych bezgotówkowych instrumentów płatniczych. Fakt odstawania naszego kraju od pozostałych krajów członkowskich UE wskazuje na potrzebę zmiany w tym zakresie, w tym nastawienia społeczeństwa do bezgotówkowych form płatności. Celem artykułu jest analiza stanu rynku płatności bezgotówkowych, kierunku i perspektyw rozwoju z wykorzystaniem narzędzia analizy opisowej. Obrót i płatności bezgotówkowe w Polsce Obrót bezgotówkowy 2 jest jednym ze wskaźników poziomu rozwoju gospodarczego danego kraju. Kraje wysoko rozwinięte są jednocześnie liderami na rynku kart płatniczych, płatności internetowych, czy liczby rachunków bankowych, na co ma wpływ wiele różnorodnych czynników, w tym w szczególności poziom zamożności społeczeństwa, zaufanie do instytucji finansowych, tradycje i czynniki kulturowe. O korzyściach z rozwoju obrotu bezgotówkowego przekonywać nie trzeba, o czym świadczą m.in. statystyki Europejskiego Banku Centralnego, szacujące ograniczenie kosztów emisji i obsługi pieniądza gotówkowego, co oznacza wymierne korzyści dla budżetu państwa. Wprowadzenie obrotu 2 W strategii rozwoju obrotu bezgotówkowego obrót bezgotówkowy jest definiowany jako rozliczenia pieniężne, w których na każdym etapie cyklu rozliczeniowego dokonywany jest transfer środków pieniężnych z i na rachunki bankowe (lub konta własne banków), a więc zarówno po stronie dłużnika (płatnika), jak i po stronie wierzyciela (beneficjenta) oraz w rozrachunkach pomiędzy bankami rozliczenie przybiera wyłącznie formę zapisów na rachunkach bankowych rozliczających się podmiotów (z wyjątkiem zapłaty instrumentem pieniądza elektronicznego, gdzie ma miejsce transfer środków pieniężnych z instrumentu pieniądza elektronicznego na urządzenie go akceptujące). Inaczej mówiąc, transakcje bezgotówkowe dotyczą rozliczeń pieniężnych, w których obie strony rozliczenia (dłużnik i wierzyciel) posiadają rachunek bankowy i na żadnym etapie rozliczeń nie dochodzi do użycia gotówki. Charakter transakcji bezgotówkowej ma również transakcja płatnicza z wykorzystaniem instrumentu pieniądza elektronicznego ; w: Strategia rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata , Narodowy Bank Polski, Związek Banków Polskich, Koalicja na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności, Warszawa, luty 2009, s. 9.

4 Analiza stanu i perspektyw rozwoju płatności bezgotówkowych w Polsce 395 bezgotówkowego dzięki zwiększeniu jawności dokonywanych operacji wpłynie na zmniejszenie szarej strefy i wzrost dochodów do budżetu państwa. Wprowadzenie rozliczeń bezgotówkowych w świadczeniach emerytalno-rentowych oraz urzędach skarbowych może przyczyniać się do kolejnych korzyści dla organów publicznych. Podmiotem zainteresowanym wprowadzeniem obrotu bezgotówkowego jest również sektor bankowy, który czerpie korzyści z obniżenia kosztów obsługi gotówki, ograniczenia strat związanych z przestępstwami gotówkowymi, a także upowszechnianie różnorodnych usług bankowych, a co za tym idzie wzrost przychodów banków. Dla przedsiębiorców, a także osób fizycznych upowszechnianie obrotu bezgotówkowego przynosi wymierne korzyści związane z ograniczaniem kosztów gotówki (w tym z utrzymywaniu własnych punktów kasowych), oraz wygoda w dostępie do środków 3. Płatności bezgotówkowe w ostatnich kilkunastu latach zyskały znaczącą aprobatę społeczną, a jednocześnie intensywnie się rozwijają. Wygoda, bezpieczeństwo, obniżenie kosztów obsługi biznesu i klienta indywidualnego to podstawowe powody, dla których rynek płatności bezgotówkowych przeżywa gwałtowny rozwój. Stale zwiększająca się oferta instytucji płatniczych i banków korzystnie wpływa na ogólną strukturę płatności masowych. Klient stał się wymagający, ale i bardziej otwarty na innowacyjne rozwiązania. W celu zwiększenia obrotu bezgotówkowego został przygotowany projekt Programu rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata Pomysł i inicjatywa stworzenia programu powstały w NBP. Projekt był przygotowywany przy ścisłej współpracy Związku Banków Polskich, Koalicji na rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności oraz innych podmiotów. Jego realizacja ma bardziej upowszechnić obrót bezgotówkowy. Ma posłużyć zmniejszeniu kosztów obrotu gotówkowego, ale też ograniczyć zjawisko wykluczenia finansowego. W tym okresie planowane jest znaczne zwiększenie transakcji bezgotówkowych w Polsce i tym samym zmniejszenie kosztów obiegu gotówki o 26,8 mld zł w 2013 roku (według szacunków Ministerstwa Finansów). Koszty związane z obrotem gotówkowym szacowane są w Polsce na około 1 proc. PKB rocznie, podczas gdy w Unii Europejskiej 3 Obrót bezgotówkowy zalety i korzyści wynikające z jego upowszechnienia, Narodowy Bank Polski, Departament Systemu Płatniczego, Grupa Robocza ds. Programu Obrotu Bezgotówkowego przy Koalicji na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności, Warszawa 2008, s. 2.

5 396 Beata Świecka jest to średnio 0,4 0,6 proc. Największą część kosztów z tym związanych ponosi NBP, ale ponoszą je także banki komercyjne. Z raportu Narodowego Banku Polskiego, opublikowanego wiosną 2012 roku, wynika, że wciąż około dwóch trzecich stałych płatności jest dokonywa gotówką. Wśród bezgotówkowych sposobów regulowania rachunków dominuje przelew za pośrednictwem bankowości internetowej. Szczególną grupą, której dotyczy program, są osoby starsze. A do instytucji zaangażowanych w jego realizację należą też Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. ZUS wypłaca świadczenia dla 7,5 mln osób, z czego 47 proc. tej grupy odbiera emeryturę za pośrednictwem listonosza. Taka forma wypłaty kosztuje ok. 300 mln zł rocznie. Forma bezgotówkowa jest prawie dziesięciokrotnie tańsza. Co roku liczba emerytów korzystających z konta bankowego rośnie, ale tylko o kilka punktów procentowych. Ministerstwo Finansów szacuje, że jeśli za dwa lata rachunki bankowe będzie miało 70 proc. emerytów i rencistów, którym świadczenia wypłaca ZUS, to oszczędności wyniosą około 130 mln zł. W przypadku KRUS, przy założeniu, że udział procentowy liczby wypłat na rachunki bankowe wzrośnie podobnie jak w ZUS (dziś konta ma ok. 30 proc. rolników), koszty obsługi uda się zmniejszyć o ok. 47 mln zł. Organizacje pozarządowe, konsumenckie oraz przedsiębiorcy zwracają uwagę, że jeśli obrót bezgotówkowy ma się upowszechnić, powinny ulec obniżeniu opłaty za używanie kart i prowizje transakcyjne. Opłaty od transakcji bezgotówkowych kartami są niewidoczne dla klienta, ale bolesne dla przedsiębiorców. Opłaty za posługiwanie się kartami płatniczymi są w Polsce ponad dwukrotnie wyższe niż średnio w Unii Europejskiej 4. Płatności kartami płatniczymi jako element obrotu bezgotówkowego W sferze płatności detalicznych Polska jest krajem o przewadze obrotu gotówkowego. Według Raportu McKinsey Payment Profit Pool 4 Analiza funkcjonowania opłaty interchange w transakcjach bezgotówkowych na rynku polskim, Raport NBP, Departament Systemu Płatniczego, Warszawa 2012.

6 Analiza stanu i perspektyw rozwoju płatności bezgotówkowych w Polsce 397 Model z 2005 roku ok. 98 % transakcji w Polsce realizowanych było w formie gotówkowej 5. Od tamtego czasu wiele uległo zmianie w tym zakresie. Znacznie upowszechnił się obrót kartami płatniczymi, a także innymi instrumentami obrotu bezgotówkowego, stały się naturalnym elementem w transakcjach kupna i sprzedaży. Według badań z września 2007 roku SMG KRC na zlecenie NBP, gotówka zdecydowanie dominuje przy dokonywaniu zakupów w mniejszych sklepach spożywczych oraz za drobne usługi (ok. 97,8% transakcji opłacanych jest w formie gotówkowej). Jedynie w przypadku zakupów w supermarketach i na stacjach benzynowych częstotliwość stosowania kart była większa i wynosiła ok. 30% (kartami debetowymi płaciło ok. 20% klientów, kartami kredytowymi ok. 10%) 6. Niemniej jednak następuje stopniowy rozwój płatności instrumentami bezgotówkowymi przy czym dynamika wzrostu jest różna w zależności od konkretnych form płatności (polecenia przelewu, polecenia zapłaty i kart płatniczych). Na świecie, jak również i w Polsce, bezgotówkowe transakcje realizowane są w dużej mierze przy użyciu kart płatniczych. W Polsce w końcu 2000 r. na rynku funkcjonowało ponad jedenaście tysięcy kart płatniczych, zaś już w 2012 roku liczba zwiększyła się do ponad trzydziestu trzech milionów sztuk, zaś w 2016 roku planowana jest na trzydzieści pięć milionów. To, że Polacy rozkochali się w kartach płatniczych potwierdzają statystyki. Rozkochali się jest pojęciem być może na wyrost, na pewno zaakceptowali. Sięgając pamięciom do początków kart płatniczych w Polsce, kiedy to w 1993roku, po raz pierwszy zostały wydane karty dla osób fizycznych, a rokiem 2013, należy stwierdzić, że dwudziestoletni okres rozwoju tego instrumentu był dynamiczny i wielokierunkowy. Obecnie dominują karty hybrydowe, zawierające zarówno pasek jak i mikroprocesor, które z końcem 2012 roku stanowiły ok. 82% wszystkich kart płatniczych, zaś magnetyczne 18%, mikroprocesorowe 0,1 % i wirtualne 0,5 %. Na początku rynku płatności kartami płatniczymi dominowały transakcje gotówkowe, charakteryzujące się tym, że klienci posiadający kartę płatniczą, chcąc dokonać płatności wybierali pieniądze z bankomatu i płacili gotówką. Z uwagi na brak odpowiedniej wiedzy, świadomości, a zarazem i infrastruktury tendencja ta utrzymywała się przez wiele lat. Z końcem 2012 roku 5 Payment Profitability Model Poland, McKinsey, Warszawa M. Polasik, K. Maciejewski, Innowacyjne usługi płatnicze w Polsce i na świecie, Raport NBP, czerwiec 2008, s

7 398 Beata Świecka ponad 60% transakcji kartami płatniczymi stanowiły transakcje bezgotówkowe, realizowane w punktach akceptujących karty, zaś niecałe 40% to transakcje gotówkowe. Jak na dwudziestoletni rynek poziom transakcji gotówkowych jest nadal duży, co jest wynikiem braku odpowiedniej infrastruktury i to głównie w małych miejscowościach. Zwiększenie liczby punktów akceptujących karty może w niedługim czasie ulec zwiększeniu, na co może mieć wpływ. obniżenie opłat interchange, którą ponoszą sprzedawcy dóbr i usług. Obniżka kosztów ponoszonych przez sprzedawców dóbr i usług może znacząco wpłynąć na zwiększenie punktów honorujących karty, a tym samym i na zwiększenie bezgotówkowych płatności kartami płatniczymi. Dywersyfikacją w zakresie płatności bezgotówkowych stanowią wprowadzone w 2001 roku karty wirtualne, które mogą funkcjonować w postaci karty plastikowej lub też wydruku papierowego, zaopatrzonego w specjalny numer identyfikacyjny umożliwiający realizację transakcji. Karty wirtualne, umożliwiające dokonywanie płatności w sieci, mogą korzystnie wpłynąć na rozwój handlu elektronicznego w Polsce, który mimo wzrostu zainteresowania Internetem i niewątpliwej wygody w dokonywaniu zakupów nie osiąga zbyt dużych rozmiarów. Ma to związek z obawą o bezpieczeństwo płatności. Karty te wypełniają lukę w transakcjach bezgotówkowych. Ich liczba nie jest duża, gdyż na koniec 2012 roku to zaledwie 0,4% wszystkich kart w Polsce osiągając wielkość 122,4 tysiąca sztuk. Ich rozwój jest wprost proporcjonalny do rozwoju handlu internetowego. Analiza płatności zbliżeniowych i mobilnych w Polsce Pytanie, czy plastik nadal będzie potrzebny, gdyż do głosu doszły płatności mobilne, zarówno zdalne (ang. remote) jak i zbliżeniowe (ang. proximity). Płatności remote to alternatywa dla gotówki, które mogą być wszędzie realizowane i w każdym czasie, a użytkownik kojarzy źródło pieniądza (rachunek bankowy, karta płatnicza) z numerem telefonu komórkowego. Płatności te realizowane są dzięki technologiom SMS, WAP, USSD. Płatności proximity dzięki technologii NFC i mikroprocesorowi pozwalają na uzyskanie informacji o stanie rachunku poprzez

8 Analiza stanu i perspektyw rozwoju płatności bezgotówkowych w Polsce 399 odczytanie jej przez terminal z czytnikiem kart zbliżeniowych. Rodzi się pytanie, czy płatności mobilne zrewolucjonizują obrót bezgotówkowy i zastąpią karty? Chyba, jeszcze za wcześnie rokować. Telefon komórkowy może już wkrótce zastąpić drobne w portfelu i w pewnym zakresie karty płatnicze. Świat opanowuje moda na płatność mobilną. Organizacja Visa Europe prognozuje, że do 2020 roku połowa transakcji płatniczych na kontynencie będzie odbywała się za pomocą urządzeń mobilnych. Prognozy mają to do siebie, że sprawdzają się lub nie. Niewątpliwie jest to kierunek, o którym nie było mowy w momencie wprowadzenia kart płatniczych. Pewne jest to, że obrót bezgotówkowy i formy płatności bezgotówkowych będą coraz częściej gościły na rynku. Jest on na tyle dynamiczny i elastyczny, a przy tym Polacy otwarci na nowości, że zbliżeniowe karty i mobilne aplikacje płatnicze w telefonie stanowią alternatywę dla gotówki i dają większe pole wyboru dla ich posiadaczy. To już nie jest nuta przyszłości, ale rzeczywistość, którą determinują sprawy finansowe związane z inwestycją w nowy projekt, dojrzałość finansowa użytkowników i ich zapotrzebowania na tego typu przedsięwzięcie. Obawy jak zawsze w tej sytuacji budzą sprawy związane bezpieczeństwem nowych rozwiązań w płatnościach bezgotówkowych. Płatności zbliżeniowe są dostępne w 41 krajach i niemal 500 tys. punktów akceptujących płatności przy użyciu technologii PayPass na całym świecie. W Polsce ponad 40%. kart MasterCard i Maestro to karty wyposażone w technologię PayPass, ponad 10% wszystkich transakcji kartami MasterCard w Polsce jest dokonywanych za pomocą PayPass, a technologia ta dostępna jest w 20% punktów akceptujących karty. Sieć ta stale się powiększa, gdyż zdecydowana większość nowo instalowanych lub wymienianych terminali jest przystosowana do technologii bezstykowej. Płatności mobilne funkcjonują na rynku dość krótko. Jako jeden z pierwszych pojawił się w lipcu 2007 roku system mpay, w którym numer telefonu powiązany był z elektroniczną portmonetką. W czerwcu 2011 roku było 250 tys. użytkowników, po czym mpay przystąpił do MasterCard Mobile, podobnie jak SkyCash, który wprowadzony został na rynek w lipcu 2009 roku i gdzie numer telefonu powiązany został z elektroniczną portmonetką. W 2011 roku uruchomiony został system MasterCard Mobile Polska, pozwalając na powiązanie numeru telefonu z kartami płatniczymi, gdzie transakcja płatnicza dokonywa-

9 400 Beata Świecka na za pomocą aplikacji zainstalowanej i aktywowanej na karcie SIM. Partnerami w tworzeniu platformy mobilnej MasterCard Mobile Polska byli: CallPay, Upad, CardMobile, mpay, SkyCash, InPost, mobi- Parking, iplay.pl. W październiku 2012 roku T-Mobile we współpracy w MasterCard wprowadzili MyWallet, będąc tym samym pierwszym w Europie wdrażanym komercyjnie tak zaawansowanym rozwiązaniem, pozwalającym zintegrować w telefonie komórkowym w pełni funkcjonalne karty płatnicze, a także inne usługi. Wprowadzenie usług w technologii NFC do telefonu komórkowego otwiera dla ich użytkowników szeroki wachlarz nowych możliwości, w tym cyfrowe klucze, bilety, karty lojalnościowe i partnerskie, a nawet dokumenty tożsamości. Pytanie, czy użytkownicy tego właśnie oczekują. W momencie wprowadzenia kart na rynek polski, mówiło się o kartach uniwersalnych, które miały spełniać nie tylko rolę płatniczą, ale również dokumentów tożsamości, książeczki zdrowia, indeksu, kart bibliotecznych itp. Prognozy były, ale niestety nie spełnione. Pytanie, czy obecnie jest czas na połączenie transakcji finansowych z niefinansowymi i czy to właśnie telefon w połączeniu z kartą płatniczą ma tą lukę wypełnić. W chwili obecnej dąży się do tego, by smartfon w przyszłości integrował usługi telekomunikacyjne i finansowe. Bierze się również pod uwagę możliwości zarządzania zakupami czy płatnościami, proponowania najbliższego, najkorzystniejszego miejsca gdzie klient może dokonać zakupów. Na polskim rynku działa coraz więcej firm oferujących płatności mobilne. Motywacją do powstawania kolejnych firm są wysokie koszty obsługi transakcji kartami płatniczymi. Prowizje, jakie muszą płacić punkty akceptujące płatności kartami bankowymi są wysokie, co więcej najwyższe w Europie. Niestety duża liczba systemów mobilnych, tym samym duże rozdrobnienie w zakresie płatności mobilnych zadziała zapewne na ich niekorzyść. W chwili obecnej nie ma miejsca na rynku dla tylu, nowych podmiotów. Dużą przewagę w tym zakresie ma Visa i MasterCard, które jako długoletni gracze na rynku kart płatniczych mają doświadczenie i bazę klientów. Promując płatności mobilne z wykorzystaniem bankowej karty płatniczej zintegrowanej z kartą SIM w smartfonach z formą zbliżeniową mają olbrzymią przewagę w stosunku do dużo mniejszych i mniej doświadczonych firm rynku płatności mobilnych. Jesienią 2012 roku mbank i Raiffeisen Polbank, a później Getin Noble udostępniły klientom możliwość zintegrowania kart MasterCard z smartfonem w sieciach Oran-

10 Analiza stanu i perspektyw rozwoju płatności bezgotówkowych w Polsce 401 ge i T-Mobile. Nie ma wątpliwości, że jest miejsce, a nawet potrzeba dla kolejnego gracza na rynku kartowym. 7 Realną alternatywą dla Visy i MasterCarda stanowi Bank PKO BP z wprowadzonym własnym systemem płatności mobilnych o nazwie IKO, który dzięki szerokiej bazie klientów oraz sieci akceptacji, której Bank nie musi budować od zera ma duże szanse konkurować z Visą i MasterCardem. Aplikacja IKO, którą PKO BP nazywa mobilną rewolucją, to połączenie w jednym rozwiązaniu funkcji bankowych z płatniczymi. Pozwala ona między innymi na płatność telefonem za zakupy w sklepie poprzez wpisanie kodu wygenerowanego w aplikacji IKO, wypłatę gotówki z bankomatu (tą samą metodą) czy na dokonanie przelewu znając jedynie numer telefonu odbiorcy. Inną nowością jest możliwość tworzenia czeków, które pozwalają na płacenie w sklepach lub wypłatę pieniędzy z bankomatu nawet bez posiadania przy sobie telefonu transakcję potwierdza się dziewięciocyfrowym numerem czeku. 8 Na zdobycie znaczącej pozycji będzie miał szansę tylko taki system, który przy wysokiej jakości zapewni atrakcyjną cenę. Obecnie akceptanci szukają rozwiązań tańszych niż karty płatnicze. Standardowa stawka interchange w Polsce wynosi 1,1 1,5% od transakcji kartami płatniczymi, zaś w Europie to około 0,5 proc. IKO wraz z eservice, który jest największym w Polsce dostawcą usług płatności elektronicznych, zamierzają zaproponować stawki radykalnie niższe od tych, które teraz oferują MasterCard i Visa. Jeśli IKO odniesie nawet niewielki sukces na rynku, to obie organizacje będą zmuszone w podobnym wymiarze obniżyć swoje opłaty, aby móc rywalizować z systemem polskiego banku. Ponadto poczynione zostały prace nad uregulowaniem prawnym prowizji kartowych, których wprowadzenie znacznie przyczyniłoby się do obniżenia opłat interchange. Rodzi się jednak pytanie, czy takie uregulowanie jest konieczne, czy wystarczy wprowadzić trzeciego dużego gracza na rynku transakcji mobilnych stanowiącego konkurencje dla Visa i MasterCard. Towarzystwa te rozpoczęły działania w kierunku obniżenia opłat interchange do średniego poziomu w Unii Europejskiej, czyli 0,5-0,6%, chcąc tym samym doprowadzić do rynkowego porozumienia w sprawie prowizji 7 Karty znikają w smartfonach. Trwa walka o standard płatności mobilnych, Gazeta Prawna D. Rząsa, Aplikacja płatności mobilnych IKO rzuci wyzwanie Visie i MasterCardowi, forsal.pl ( ).

11 402 Beata Świecka kartowych, żeby uniknąć uregulowania tej kwestii ustawą, która byłaby prawdopodobnie niekorzystna dla operatora. Podsumowanie Konkludując, można stwierdzić, że zmiany w zakresie form płatności bezgotówkowych postępują tak szybko, że dziś trudno przewidzieć, która z form zrewolucjonizuje rynek. Jednakże można dokonać próby określenia jego modelu w bliskiej przyszłości. Gotówka w obecnej, fizycznej formie choć dzisiaj dominuje na rynku polskim, zostanie stopniowo (na ile to będzie możliwe i konieczne) wyeliminowana i zastąpiona bezgotówkowymi instrumentami płatniczymi. Wydawałoby się jeszcze kilka lat temu, że formą dominującą będą stanowić karty płatnicze, jednakże wprowadzenie płatności z użyciem telefonu komórkowego nasuwa pewną wątpliwość. Faktem jest, że karty płatnicze są instrumentem bazowym i to na nich opiera się głównie obrót i płatności bezgotówkowe, zaś wybór formy wiodącej jest kwestią technologii i odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku. Około dziesięciu lat temu pisząc artykuł na temat modelu płatności detalicznych, nie uwzględniałam płatności mobilnych, gdyż w tamtym czasie w ogóle nie były znane i o których nie myślał ani świat praktyki, ani nauki. Choć nie wiadomo ile czasu to potrwa, to nie ulega jednak wątpliwości, że gotówka będzie eliminowana z obiegu i zastępowana przez bezgotówkowe formy płatności. Już od wielu lat zwiększają swoją siłę rynkową i pozycję w społeczeństwie karty płatnicze, najpierw magnetyczne, teraz hybrydowe, a przy tym również wirtualne i przedpłacone. Różnorodność bezgotówkowych instrumentów płatniczych jest duża i ma zastosowanie w środowisku wirtualnym jak i rzeczywistym. Rodzi się pytanie, czy transakcje mobilne, będą tylko transakcjami niskokwotowymi, czy to jest tylko preludium do wielozadaniowości, którą planowano dla kart płatniczych, które miały swojego czasu być kartami uniwersalnymi, czyli z jednej strony środkami płatniczymi, z drugiej dowodami osobistymi, prawami jazdy, książeczkami zdrowia itp. Przyszłościowym rozwiązaniem w płatnościach bezgotówkowych, trochę odmiennym i kontrowersyjnym, choć bazującym na bezgotówkowych

12 Analiza stanu i perspektyw rozwoju płatności bezgotówkowych w Polsce 403 płatnościach, jest nadawanie ludziom osobistego numeru identyfikacyjnego umieszczonego na ciele. Przy tak szybkim rozwoju technologii za kilka kilkanaście lat może to być czymś normalnym. Wszczepianie drobnych mikroprocesorów w ciało ludzkie budzi i powinno budzić wątpliwości i niepokój. Wiele zwierząt ma obecnie w ciele mikroprocesor, umożliwiając ich identyfikację i tym samym zawierając m.in. informacje o właścicielu i przebytych szczepieniach. Co do człowieka, to warto przywołać wypowiedź Buta Willarda, wydawcy World Future Society s Futurista, dla Marin Independent Journal z 2 kwietnia 1989 r. (źródło? numer strony?): Technologia mikroprocesorów jest całkiem prosta i po małym doszlifowaniu może być zastosowana u człowieka. Można sobie wyobrazić, że numer byłby nadawany danej osobie przy narodzinach i mógłby jej towarzyszyć przez całe życie. Prawdopodobnie może on być umieszczany na zewnętrznej stronie dłoni. Można go używać jako uniwersalnej karty identyfikacyjnej, zamiast kart kredytowych, paszportu i tym podobnych (...). Należy dodać, że rozwój bezgotówkowych instrumentów płatniczych nie został zakończony i mogą pojawić się całkiem nowe, dziś jeszcze nieznane, które uzupełnią funkcjonujący model płatności bezgotówkowych. Bibliografia Analiza funkcjonowania opłaty interchange w transakcjach bezgotówkowych na rynku polskim, Raport NBP, Departament Systemu Płatniczego, Warszawa Górka J. Synteza badań kosztów gotówki i bezgotówkowych instrumentów płatniczych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Warszawskiego, Problemy Zarządzania, vol. 10, nr 4 (39). Górka J., Synteza badań kosztów gotówki i bezgotówkowych instrumentów płatniczych. Problemy Zarządzania 2012, vol. 10, nr 4 (39). Karty znikają w smartfonach. Trwa walka o standard płatności mobilnych, Gazeta Prawna Materiały Narodowego Banku Polskiego Obrót bezgotówkowy zalety i korzyści wynikające z jego upowszechnienia, Narodowy Bank Polski, Departament Systemu Płatniczego, Grupa Ro-

13 404 Beata Świecka bocza ds. Programu Obrotu Bezgotówkowego przy Koalicji na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności, Warszawa Payment Profitability Model Poland, McKinsey, Warszawa Płatności mobilne zrewolucjonizują świat jak wynalezienie samochodu, forsal.pl ( ). Polasik M., Maciejewski K,. Innowacyjne usługi płatnicze w Polsce i na świecie, Raport NBP, czerwiec Polasik M., Marzec J., Fiszeder P., Górka J., Modelowanie wykorzystania metod płatności detalicznych na rynku polskim, Materiały i Studia Zeszyt nr 265, Narodowy Bank Polski, Warszawa Rząsa D., Aplikacja płatności mobilnych IKO rzuci wyzwanie Visie i Mastercardowi, forsal.pl ( ) Strategia rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata , Narodowy Bank Polski, Związek Banków Polskich, Koalicja na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności, Warszawa, luty World Payments Report 2011, Capgemini, The Royal Bank of Scotland, Efrma Analysis of Current State and Development Perspectives of Non-Cash Transactions in Poland Summary In the era of ever-increasing globalization in the financial services and changes of needs of households, slow but clearly visible replacement of the cash method to non-cash payment instruments for payment can be observed. The increasing number of active accounts triggers the need for the use of payment cards, electronic banking instruments, payments via the Internet, as well as mobile payments. Increasing prevalence of non-cash transactions is particularly evident in developed countries, where a strong correlation between economic development and the development of cashless transactions is visible. In Poland, still dominated by cash transactions, non-cash ones spread slowly. Poland holds one of the last positions in the development of payment services and use of basic non-cash payment instruments. The fact that our country differs from others European Union member states indicates the need for a change of attitude of financial institutions and attitudes of people to non-cash forms of payment. The purpose of this article is to analyze the state of cashless payments market, the direction and prospects of its development, using descriptive analysis tool. Key words: non-cash turnover, non-cash payments, credit cards, contactless payments, mobile payment

KARTY PŁATNICZE JAKO INSTRUMENT ROZLICZEŃ FINANSOWYCH PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH Część II Karty kredytowe i z odroczonym terminem płatności

KARTY PŁATNICZE JAKO INSTRUMENT ROZLICZEŃ FINANSOWYCH PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH Część II Karty kredytowe i z odroczonym terminem płatności KARTY PŁATNICZE JAKO INSTRUMENT ROZLICZEŃ FINANSOWYCH PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH Karty płatnicze to fenomen rozwijającego się sektora bankowego w Polsce. Wystarczyła jedna tylko dekada by z przedmiotu dostępnego

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2009-2013

Program rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2009-2013 Forum Liderów Banków Spółdzielczych Warszawa, 15 września 2009 r. Program rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2009-2013 Adam Tochmański Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego Narodowy Bank

Bardziej szczegółowo

Rozpoczynamy pracę nad stworzeniem wspólnego krajowego standardu płatności mobilnych

Rozpoczynamy pracę nad stworzeniem wspólnego krajowego standardu płatności mobilnych Rozpoczynamy pracę nad stworzeniem wspólnego krajowego standardu płatności mobilnych 1 Wspólny bankowy standard płatności mobilnych zapewni wygodę i zagwarantuje bezpieczeństwo Korzyści Klienci i akceptanci

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH IV KWARTAŁ 2009 r. Warszawa, marzec 2010 r. SPIS TREŚCI Karty płatnicze strona 3 Karty płatnicze w podziale na rodzaje,

Bardziej szczegółowo

OFERTA Płatności internetowe. ul. Wielicka 72 30-552 Kraków tel.: +48 12 688 26 00 faks: +48 12 688 26 99 email: handlowy@dotpay.

OFERTA Płatności internetowe. ul. Wielicka 72 30-552 Kraków tel.: +48 12 688 26 00 faks: +48 12 688 26 99 email: handlowy@dotpay. OFERTA Płatności internetowe ul. Wielicka 72 30-552 Kraków tel.: +48 12 688 26 00 faks: +48 12 688 26 99 email: handlowy@dotpay.pl 1. KARTY PŁATNICZE Płatności przy użyciu karty to bardzo popularny, łatwy

Bardziej szczegółowo

Obniżenie interchange szansą na wzrost ilości transakcji bezgotówkowych. Konferencja Klubu Parlamentarnego Ruch Palikota 24 lipca 2012 r.

Obniżenie interchange szansą na wzrost ilości transakcji bezgotówkowych. Konferencja Klubu Parlamentarnego Ruch Palikota 24 lipca 2012 r. Obniżenie interchange szansą na wzrost ilości transakcji bezgotówkowych w Polsce Konferencja Klubu Parlamentarnego Ruch Palikota 24 lipca 2012 r. 1. Systemy i opłaty Systemy VISA i MasterCard Systemy kart

Bardziej szczegółowo

rewolucja w płatnościach Warszawa, 11 września 2007

rewolucja w płatnościach Warszawa, 11 września 2007 rewolucja w płatnościach Warszawa, 11 września 2007 Szczęśliwy, kto umie dzielić się z innymi Jednym z celów strategicznych firmy Polkomtel SA jest rozwijanie usług, które w jak najlepszy sposób odpowiadają

Bardziej szczegółowo

Płatności bezgotówkowe w Polsce wczoraj, dziś i jutro

Płatności bezgotówkowe w Polsce wczoraj, dziś i jutro Adam Tochmański / Przewodniczący Koalicji na rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności, Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego w Narodowym Banku Polskim Płatności bezgotówkowe w Polsce wczoraj, dziś

Bardziej szczegółowo

Raport na temat usługi CASH BACK na rynku polskim

Raport na temat usługi CASH BACK na rynku polskim Magdalena Rabong / Departament Systemu Płatniczego Raport na temat usługi CASH BACK na rynku polskim Warszawa / 12 marca 2015 r. Raport na temat usługi CASH BACK na rynku polskim 2 Spis treści 1 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

WARTO BYĆ RAZEM. Bank Zachodni WBK liderem. Maciej Biniek, czerwiec 2008

WARTO BYĆ RAZEM. Bank Zachodni WBK liderem. Maciej Biniek, czerwiec 2008 WARTO BYĆ RAZEM Bank Zachodni WBK liderem wśród d emitentów w kart płatniczych p Maciej Biniek, czerwiec 2008 1 ZAWSZE JESTEŚMY BLISKO Ponad 430 oddziałów na terenie całej Polski, pracujących w jednolitym

Bardziej szczegółowo

Opinie na temat współczesnych sposobów płatności bezgotówkowych. Marek Lekki

Opinie na temat współczesnych sposobów płatności bezgotówkowych. Marek Lekki Opinie na temat współczesnych sposobów płatności bezgotówkowych Marek Lekki Informacje o badaniu Badanie zostało przeprowadzone metodą wywiadów internetowych (CAWI) wśród osób posiadających internetowe

Bardziej szczegółowo

Cash back. niedoceniony instrument. Marek Firkowicz. Polskie Karty i Systemy, Sesja XXVI, 12 marca 2015r.

Cash back. niedoceniony instrument. Marek Firkowicz. Polskie Karty i Systemy, Sesja XXVI, 12 marca 2015r. Cash back niedoceniony instrument obrotu bezgotówkowego? Marek Firkowicz Polskie Karty i Systemy, Sesja XXVI, 12 marca 2015r. Cash back niedoceniony instrument obrotu bezgotówkowego? Marek Firkowicz Polskie

Bardziej szczegółowo

Marzec 2016 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2015 r.

Marzec 2016 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2015 r. Marzec 2016 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2015 r. Marzec 2016 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2015 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2016 r. Spis treści 1. Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Prof. US dr hab. Beata Świecka. Płatności mobilne jako innowacje na rynku detalicznych płatności bezgotówkowych

Prof. US dr hab. Beata Świecka. Płatności mobilne jako innowacje na rynku detalicznych płatności bezgotówkowych Prof. US dr hab. Beata Świecka Płatności mobilne jako innowacje na rynku detalicznych płatności bezgotówkowych III Kongres Płatności Bezgotówkowych 18-19.03.2015 Pytanie do dyskusji Płatności mobilne Innowacje

Bardziej szczegółowo

Czerwiec 2014 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2014 r.

Czerwiec 2014 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2014 r. Czerwiec 214 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 214 r. Czerwiec 214 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 214 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 214 r. Spis treści 1. Streszczenie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH I KWARTAŁ 2013 r. Warszawa, czerwiec 2013 r. SPIS TREŚCI Streszczenie strona 3 Liczba kart płatniczych strona 5 Ogólna

Bardziej szczegółowo

Karty debetowe eurobanku: MasterCard Debit Visa Electron MasterCard Debit NFC płatności zbliżeniowe telefonem

Karty debetowe eurobanku: MasterCard Debit Visa Electron MasterCard Debit NFC płatności zbliżeniowe telefonem : MasterCard Debit Visa Electron MasterCard Debit NFC płatności zbliżeniowe telefonem 1. Karty debetowe eurobanku co warto wiedzieć? Karty debetowe eurobanku zapewniają wygodny i szybki dostęp do środków

Bardziej szczegółowo

SkyCash Poland S.A. Innowacyjna usługa płatnicza

SkyCash Poland S.A. Innowacyjna usługa płatnicza SkyCash Poland S.A. Innowacyjna usługa płatnicza Warszawa, 18 marca 2011 1 PLAN PREZENTACJI 1. PŁATNOŚCI MOBILNE KONTEKST RYNKOWY 1. CZYM JEST SkyCash - ZASTOSOWANIA 2. MODELE BIZNESOWE KOOPERACJE 2 Płatności

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie bankowości internetowej w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw

Wykorzystanie bankowości internetowej w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw dr Beata Świecka Wykorzystanie bankowości internetowej w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw Bankowość (BI) skierowana jest głównie do klientów indywidualnych oraz małych i średnich podmiotów gospodarczych.

Bardziej szczegółowo

TELEFONEM DZIĘKI IKO MOBILNE

TELEFONEM DZIĘKI IKO MOBILNE PŁAĆ I WYPŁACAJ PŁAĆ I WYPŁACAJ TELEFONEM DZIĘKI IKO PŁATNOŚCI MOBILNE PŁATNOŚCI MOBILNE PKO Bank Polski uruchomił rewolucyjny system płatności mobilnych! Od dzisiaj każdy Klient Banku może korzystać z

Bardziej szczegółowo

Orange Cash. płatności zbliżeniowe w komórkach. Warszawa, 15 października 2012

Orange Cash. płatności zbliżeniowe w komórkach. Warszawa, 15 października 2012 Orange Cash płatności zbliżeniowe w komórkach Warszawa, 15 października 2012 Świat Orange Orange to usługi telekomunikacyjne, oraz: Szeroka oferta usług multimedialnych (muzyka, film, TV, książki, gry)

Bardziej szczegółowo

Inteligo. Rozwój projektu maj-listopad 2010

Inteligo. Rozwój projektu maj-listopad 2010 Inteligo Rozwój projektu maj-listopad 2010 INTELIGO: powrót na pozycję lidera bankowości elektronicznej Zmiany wprowadzone od 11 maja do 15 listopada 2010 roku nowe Inteligo Zmiany Taryfy Pożyczka gotówkowa

Bardziej szczegółowo

Konferencja w ramach projektu ROZWÓJ ELEKTRONICZNEJ ADMINISTRACJI W SAMORZĄDACH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO WSPOMAGAJĄCEJ NIWELOWANIE DWUDZIELNOŚCI

Konferencja w ramach projektu ROZWÓJ ELEKTRONICZNEJ ADMINISTRACJI W SAMORZĄDACH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO WSPOMAGAJĄCEJ NIWELOWANIE DWUDZIELNOŚCI Konferencja w ramach projektu ROZWÓJ ELEKTRONICZNEJ ADMINISTRACJI W SAMORZĄDACH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO WSPOMAGAJĄCEJ NIWELOWANIE DWUDZIELNOŚCI PODZIAŁU WOJEWÓDZTWA 8 lipca 2010 r. E-GOSPODARKA WYKORZYSTAĆ

Bardziej szczegółowo

Październik 2014 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2014 r.

Październik 2014 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2014 r. Październik 2014 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2014 r. Październik 2014 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2014 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2014 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Czy warto korzystać z rachunków bankowych i płatności bezgotówkowych?

Czy warto korzystać z rachunków bankowych i płatności bezgotówkowych? Szczecin, 21 maja 2012 r. Wstęp bezpłatny! Czy warto korzystać z rachunków bankowych i płatności bezgotówkowych? Adam Tochmański Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego Narodowy Bank Polski Agenda 1.

Bardziej szczegółowo

Zmiany na rynku płatności a obrót bezgotówkowy Warszawa, 10 grudnia 2014

Zmiany na rynku płatności a obrót bezgotówkowy Warszawa, 10 grudnia 2014 Adam Tochmański/ Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego Zmiany na rynku płatności a obrót bezgotówkowy Warszawa, 10 grudnia 2014 2 Agenda 1. Uczestnicy i poziomy rynku płatności 2. Możliwości rozwoju

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto budować zintegrowanąkartęmiejską? Dominika Duziak Związek Banków Polskich

Dlaczego warto budować zintegrowanąkartęmiejską? Dominika Duziak Związek Banków Polskich Dlaczego warto budować zintegrowanąkartęmiejską? Dominika Duziak Związek Banków Polskich Obrót bezgotówkowy i gotówkowy Płatności na rzecz administracji Płatności podatków i opłat lokalnych (2009) Wypłata

Bardziej szczegółowo

Płatności mobilne versus cash back

Płatności mobilne versus cash back Płatności mobilne versus cash back Dawid Kulbicki Ekspert rynku płatności elektronicznych Konferencja: Cash back niedoceniony instrument obrotu bezgotówkowego w Polsce? Warszawa, 12 marca 2015 Wypłata

Bardziej szczegółowo

Rynek bezstykowych kart płatniczych w Polsce i na świecie

Rynek bezstykowych kart płatniczych w Polsce i na świecie broszura informacyjna T o r u ń, S t y c z e ń 2 0 0 9 raport badawczy, styczeń 2009 r. Rynek płatności detalicznych wciąż pozostaje zdominowany przez płatności gotówkowe, zwłaszcza w obszarze transakcji

Bardziej szczegółowo

Styczeń 2016 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2015 r.

Styczeń 2016 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2015 r. Styczeń 2016 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2015 r. Styczeń 2016 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2015 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2016 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

OFERTA Płatności internetowe. ul. Wielicka 72 30-552 Kraków tel.: +48 12 688 26 00 faks: +48 12 688 26 99 email: handlowy@dotpay.

OFERTA Płatności internetowe. ul. Wielicka 72 30-552 Kraków tel.: +48 12 688 26 00 faks: +48 12 688 26 99 email: handlowy@dotpay. OFERTA Płatności internetowe ul. Wielicka 72 30-552 Kraków tel.: +48 12 688 26 00 faks: +48 12 688 26 99 email: handlowy@dotpay.pl 1. KARTY PŁATNICZE Płatności przy użyciu karty to bardzo popularny, łatwy

Bardziej szczegółowo

Płatności mobilne i pieniądz elektroniczny - wyzwania prawne. Konferencja "Innowacyjne usługi płatnicze - prawo i technologia" Paweł Widawski

Płatności mobilne i pieniądz elektroniczny - wyzwania prawne. Konferencja Innowacyjne usługi płatnicze - prawo i technologia Paweł Widawski Płatności mobilne i pieniądz elektroniczny - wyzwania prawne Konferencja "Innowacyjne usługi płatnicze - prawo i technologia" Paweł Widawski Mobilne płatności? Dostawcy źródła pieniądza Dostawcy systemu

Bardziej szczegółowo

Grudzień 2014 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2014 r.

Grudzień 2014 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2014 r. Grudzień r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał r. Grudzień r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, r. Spis treści 1. Streszczenie 1 2. Liczba

Bardziej szczegółowo

SYSTEM PŁATNOŚCI MOBILNYCH

SYSTEM PŁATNOŚCI MOBILNYCH SYSTEM PŁATNOŚCI MOBILNYCH MOBILNE PŁATNOŚCI MOBILNE PŁATNOŚCI WYGODNE ROZWIĄZANIE DUŻA SIEĆ AKCEPTACJI WIELU UŻYTKOWNIKÓW OTWARTY STANDARD WYGODNE ŹRÓDŁO PIENIĄDZA ZASIĘG ponad 1 mln użytkowników bankowości

Bardziej szczegółowo

Komplementarność czy substytucyjność usługi cash back wobec bankomatów w kontekście silnych redukcji opłaty interchange?

Komplementarność czy substytucyjność usługi cash back wobec bankomatów w kontekście silnych redukcji opłaty interchange? Komplementarność czy substytucyjność usługi cash back wobec bankomatów w kontekście silnych redukcji opłaty interchange? Polskie Karty i Systemy 12 marca 2015 r. Warszawa ZAGADNIENIA PODEJŚCIE UCZESTNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2015 r.

Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2015 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 215 r. Departament Systemu Płatniczego NBP Warszawa, czerwiec 215 r. Spis treści 1. Streszczenie 1 2. Liczba kart płatniczych 3 2.1. Ogólna liczba kart 3 2.2.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO FORMULARZY Z ZAŁĄCZNIKÓW 1-2 DO ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW Z DN. 15 PAŹDZIERNIKA 2014 R.

INSTRUKCJA DO FORMULARZY Z ZAŁĄCZNIKÓW 1-2 DO ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW Z DN. 15 PAŹDZIERNIKA 2014 R. INSTRUKCJA DO FORMULARZY Z ZAŁĄCZNIKÓW 1-2 DO ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW Z DN. 15 PAŹDZIERNIKA 2014 R. Słownik pojęć i definicji agent rozliczeniowy - dostawca prowadzący działalność polegającą na

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNE INSTRUMENTY PŁATNICZE

ELEKTRONICZNE INSTRUMENTY PŁATNICZE POLITECHNIKA OPOLSKA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I INŻYNIERII PRODUKCJI ELEKTRONICZNE INSTRUMENTY PŁATNICZE ARKADIUSZ SKOWRON OPOLE 2006 Arkadiusz Skowron (c) 2006 Elektroniczne instrumenty płatnicze 1 ELEKTRONICZNE

Bardziej szczegółowo

Śniadanie prasowe Warszawa, 1 lutego 2012 r. Problematyka opłaty interchange na rynku bezgotówkowych płatności kartowych w Polsce

Śniadanie prasowe Warszawa, 1 lutego 2012 r. Problematyka opłaty interchange na rynku bezgotówkowych płatności kartowych w Polsce Śniadanie prasowe Warszawa, 1 lutego 2012 r. Problematyka opłaty interchange na rynku bezgotówkowych płatności kartowych w Polsce Adam Tochmański Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego NBP Agenda 1.

Bardziej szczegółowo

Karty dobrym narzędziem na czas kryzysu

Karty dobrym narzędziem na czas kryzysu Karty dobrym narzędziem na czas kryzysu Małgorzata O Shaughnessy Dyrektor Generalna Visa Europe Polska, Czechy, Słowacja Paweł Mikutowicz Senior Relationship Manager Visa Europe w Polsce Forum Liderów

Bardziej szczegółowo

OBIEG PIENIĘŻNY system dokonywania zapłat w gospodarce; celem obiegu pieniężnego, a także rozliczeń pieniężnych, jest wygasanie zobowiązań;

OBIEG PIENIĘŻNY system dokonywania zapłat w gospodarce; celem obiegu pieniężnego, a także rozliczeń pieniężnych, jest wygasanie zobowiązań; OBIEG PIENIĘŻNY OBIEG PIENIĘŻNY system dokonywania zapłat w gospodarce; celem obiegu pieniężnego, a także rozliczeń pieniężnych, jest wygasanie zobowiązań; przedmiotem zarówno obrotu gotówkowego, jak i

Bardziej szczegółowo

Ale po co mi pieniądze?

Ale po co mi pieniądze? Ale po co mi pieniądze? Celem prezentacji jest zachęcenie do wykorzystywania kart kredytowych lub płatności mobilnych zamiast starych, tradycyjnych banknotów oraz monet. Opis: Co to jest karta płatnicza?...

Bardziej szczegółowo

Dotpay wspiera również płatności realizowane z użyciem portfeli cyfrowych - MasterPass oraz V.me by Visa.

Dotpay wspiera również płatności realizowane z użyciem portfeli cyfrowych - MasterPass oraz V.me by Visa. OFERTA Płatności internetowe ul. Wielicka 72 30-552 Kraków tel.: +48 12 688 26 00 faks: +48 12 688 26 99 email: handlowy@dotpay.pl 1. KARTY PŁATNICZE Płatności przy użyciu karty to bardzo popularny, łatwy

Bardziej szczegółowo

karty z paskiem magnetycznym płatności zbliżeniowe karta wirtualna karty kredytowe karty debetowe

karty z paskiem magnetycznym płatności zbliżeniowe karta wirtualna karty kredytowe karty debetowe Wspólnie Wstęp Spis treści Co to jest plastikowy pieniądz?? Rodzaje kart Karta kredytowa a debetowa Trochę Historia Jakie zabezpieczenia posiada? Wady i zalety Podsumowanie Plastikowy pieniądz Słysząc

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH III KWARTAŁ 2011 r. Warszawa, grudzień 2011 r. SPIS TREŚCI Streszczenie strona 3 Liczba kart płatniczych strona 5 Ogólna

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne zarządzanie biznesem z wykorzystaniem narzędzi e-gospodarki

Nowoczesne zarządzanie biznesem z wykorzystaniem narzędzi e-gospodarki Nowoczesne zarządzanie biznesem z wykorzystaniem narzędzi e-gospodarki (e-płatności, e-podpis, e-faktura) dr Mariusz Kopniak Szczecin, 24.10.2013 Plan prezentacji Elektroniczne rozliczenia międzybankowe

Bardziej szczegółowo

Mała firma może słono zapłacić za korzystanie z konta

Mała firma może słono zapłacić za korzystanie z konta Mała firma może słono zapłacić za korzystanie z konta Oferta bankowa dla małych i średnich firm jest bardzo zróżnicowana. Rocznie za korzystanie z konta i wydanej do niego karty można zapłacić od 0 zł

Bardziej szczegółowo

Usługi mobilne w działalności bankowej. Magda Matuszewska, Adam Grabarczyk Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Usługi mobilne w działalności bankowej. Magda Matuszewska, Adam Grabarczyk Bank Handlowy w Warszawie S.A. Usługi mobilne w działalności bankowej Magda Matuszewska, Adam Grabarczyk Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bankowość mobilna Usługi umożliwiające dostęp do rachunku bankowego (konta osobistego, karty kredytowej

Bardziej szczegółowo

Historia inna niż wszystkie. Przyszedł czas na banki

Historia inna niż wszystkie. Przyszedł czas na banki Historia inna niż wszystkie Jest rok 1949, Nowy Jork, USA. Frank McNamara wybrał się do restauracji. Przy płaceniu rachunku okazało się, że zapomniał portfela, wziął więc kawałek kartoniku i napisał na

Bardziej szczegółowo

Instytut Badania Opinii HOMO HOMINI BADANIE OPINII PUBLICZNEJ PRZEPROWADZONE NA ZLECENIE BZWBK JAK POLACY KORZYSTAJĄ Z KART PŁATNICZYCH?

Instytut Badania Opinii HOMO HOMINI BADANIE OPINII PUBLICZNEJ PRZEPROWADZONE NA ZLECENIE BZWBK JAK POLACY KORZYSTAJĄ Z KART PŁATNICZYCH? BADANIE OPINII PUBLICZNEJ JAK POLACY KORZYSTAJĄ Z KART PŁATNICZYCH? CZERWIEC 2010 Instytut Badania Opinii HOMO HOMINI BADANIE OPINII PUBLICZNEJ PRZEPROWADZONE NA ZLECENIE BZWBK JAK POLACY KORZYSTAJĄ Z

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2014 R.

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2014 R. R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2014 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowośd internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i średnie

Bardziej szczegółowo

Czy karta płatnicza odchodzi w zapomnienie? - kierunki rozwoju płatności mobilnych w Polsce

Czy karta płatnicza odchodzi w zapomnienie? - kierunki rozwoju płatności mobilnych w Polsce Czy karta płatnicza odchodzi w zapomnienie? - kierunki rozwoju płatności mobilnych w Polsce Koło Naukowe Audytu i Bankowości "BANK" UNIWERSYTET WARSZAWKI 23.05.2013 FROB: SZEROKI ZAKRES DZIAŁAŃ FUNDACJA

Bardziej szczegółowo

Wrzesień 2015 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2015 r.

Wrzesień 2015 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2015 r. Wrzesień 2015 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2015 r. Wrzesień 2015 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2015 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2015 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

Cardmobile.pl. Cardmobile.pl jest nowoczesnym systemem płatności mobilnych oraz internetowych.

Cardmobile.pl. Cardmobile.pl jest nowoczesnym systemem płatności mobilnych oraz internetowych. Cardmobile.pl Cardmobile.pl jest nowoczesnym systemem płatności mobilnych oraz internetowych. Po zarejestrowaniu w systemie użytkownicy mają możliwość podłączenia do konta swojej karty Mastercard lub Maestro.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO FORMULARZY Z ZAŁĄCZNIKÓW 1-2 DO ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW Z DN. 15 PAŹDZIERNIKA 2014 R.

INSTRUKCJA DO FORMULARZY Z ZAŁĄCZNIKÓW 1-2 DO ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW Z DN. 15 PAŹDZIERNIKA 2014 R. INSTRUKCJA DO FORMULARZY Z ZAŁĄCZNIKÓW 1-2 DO ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW Z DN. 15 PAŹDZIERNIKA 2014 R. Słownik pojęć i definicji agent rozliczeniowy - dostawca prowadzący działalność polegającą na

Bardziej szczegółowo

Marzec 2015 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2014 r.

Marzec 2015 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2014 r. Marzec 215 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał r. Marzec 215 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 215 r. Spis treści 1. Streszczenie 1

Bardziej szczegółowo

#1milionIKO 1 milion aktywnych aplikacji IKO. Warszawa, 6 grudnia 2016 r.

#1milionIKO 1 milion aktywnych aplikacji IKO. Warszawa, 6 grudnia 2016 r. #1milionIKO 1 milion aktywnych aplikacji IKO Warszawa, 6 grudnia 2016 r. IKO jest elementem strategii cyfryzacji PKO Banku Polskiego Zmodernizowane kanały dystrybucji ipko (10.2014) IKO (11.2015) Strona

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

Niniejsza prezentacja handlowa nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego

Niniejsza prezentacja handlowa nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego Niniejsza prezentacja handlowa nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego Współpracujemy z blisko 40 uczelniami wyższymi zrzeszonymi w KRASP Jesteśmy głównym bankiem rozliczeniowym dla 4

Bardziej szczegółowo

Karta chipowa znacznie bezpieczniejsza

Karta chipowa znacznie bezpieczniejsza Karta chipowa znacznie bezpieczniejsza Autor: Anna Janus 19.06.2005. Portal finansowy IPO.pl Na polskim rynku pojawiają się karty wyposażone w mikroprocesor. Mają one być lekarstwem na skimming, czyli

Bardziej szczegółowo

Karta kredytowa. Visa Classic. Przewodnik użytkownika

Karta kredytowa. Visa Classic. Przewodnik użytkownika Karta kredytowa Visa Classic Przewodnik użytkownika 1. Aktywacja karty 2. Korzystanie z karty Serdecznie witamy w gronie posiadaczy karty kredytowej Visa Classic eurobanku Aby móc przekonać się o wszystkich

Bardziej szczegółowo

Karta kredytowa. Visa Classic. Przewodnik użytkownika

Karta kredytowa. Visa Classic. Przewodnik użytkownika Karta kredytowa Visa Classic Przewodnik użytkownika 1. Aktywacja karty 2. Korzystanie z karty Serdecznie witamy w gronie posiadaczy karty kredytowej Visa Classic eurobanku Aby móc przekonać się o wszystkich

Bardziej szczegółowo

STOSUNEK POLAKÓW DO PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWYCH W KONTEKŚCIE ROZWOJU POLSKIEGO RYNKU PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH

STOSUNEK POLAKÓW DO PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWYCH W KONTEKŚCIE ROZWOJU POLSKIEGO RYNKU PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH STOSUNEK POLAKÓW DO PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWYCH W KONTEKŚCIE ROZWOJU POLSKIEGO RYNKU PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH PODSUMOWANIE WYNIKÓW BADANIA OMNIBUSOWEGO FIRMY VERIFONE Polski rynek płatności elektronicznych

Bardziej szczegółowo

Gdzie szukać szans na dalszy rozwój płatności bezgotówkowych. Analiza postaw i doświadczeń Polaków. TNS Polska TNS

Gdzie szukać szans na dalszy rozwój płatności bezgotówkowych. Analiza postaw i doświadczeń Polaków. TNS Polska TNS Gdzie szukać szans na dalszy rozwój płatności bezgotówkowych. Analiza postaw i doświadczeń Polaków TNS Polska Stabilny wzrost uproduktowienia 62% 58% 42% 67% 64% 48% 69% 72% 67% 69% 52% 52% 77% 75% 17%

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku)

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku) WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Banku) Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe Wprowadzana Nazwy produktów Dokumenty regulujące wysokość

Bardziej szczegółowo

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI dla firm dla osób 1. Otwarcie rachunku 1) głównego jednorazowo w dniu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2) pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Dlaczego Polacy wolą gotówkę od elektronicznych pieniędzy?

Dlaczego Polacy wolą gotówkę od elektronicznych pieniędzy? Kwiecień 2013 Zofia Bednarowska, Wioleta Pułkośnik Dlaczego Polacy wolą gotówkę od elektronicznych pieniędzy? Jak wynika z badania PMR, 74% Polaków najczęściej płaci za zakupy gotówką. Deklaracje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Express ELIXIR innowacyjny mechanizm dokonywania płatności

Express ELIXIR innowacyjny mechanizm dokonywania płatności Express ELIXIR innowacyjny mechanizm dokonywania płatności Grzegorz Leńkowski Dyrektor Linii biznesowej płatności natychmiastowe Ożarów Mazowiecki, styczeń 2014 Rozpoznanie potrzeb rynku Przed uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

Bankowość Zajęcia nr 2

Bankowość Zajęcia nr 2 Motto zajęć: "za złoty dukat co w słońcu błyszczy" Bankowość Zajęcia nr 2 Klasyfikacja banków w Polsce, operacje bankowe, system płatniczy Podział banków wg prawa polskiego Ustawa Prawo bankowe z dnia

Bardziej szczegółowo

Budowa rynku płatności mobilnych w Polsce - prawo i technologia

Budowa rynku płatności mobilnych w Polsce - prawo i technologia Budowa rynku płatności mobilnych w Polsce - prawo i technologia Piotr Warsicki Prezes Zarządu mpay S.A. Konferencja: Innowacyjne usługi płatnicze - prawo i technologia Uniwersytet Warszawski, 18 marca

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI INSTRUMENTY PIENIĄDZA ELEKTRONICZNEGO I INNE ELEKTRONICZNE INSTRUMENTY PŁATNICZE Obowiązuje od dnia 11 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po płatnościach zbliżeniowych. czyli jak szybko, wygodnie i bezpiecznie zapłacisz za drobne zakupy

Przewodnik po płatnościach zbliżeniowych. czyli jak szybko, wygodnie i bezpiecznie zapłacisz za drobne zakupy Przewodnik po płatnościach zbliżeniowych czyli jak szybko, wygodnie i bezpiecznie zapłacisz za drobne zakupy Co to jest karta zbliżeniowa i płatność zbliżeniowa? Karta zbliżeniowa to karta, która poza

Bardziej szczegółowo

SYSTEM PŁATNOŚCI MOBILNYCH. Warszawa, 18 kwietnia 2016

SYSTEM PŁATNOŚCI MOBILNYCH. Warszawa, 18 kwietnia 2016 SYSTEM PŁATNOŚCI MOBILNYCH Warszawa, 18 kwietnia 2016 ZASIĘG OD PIERWSZEGO DNIA ponad 2 mln użytkowników Bankowości mobilnej z BLIKiem Alior BZWBK ING Bank Śląski mbank Millennium PKO Bank Polski Getin

Bardziej szczegółowo

Moduł do płatności mobilnych najprostszy sposób zatwierdzenia płatności w komórce

Moduł do płatności mobilnych najprostszy sposób zatwierdzenia płatności w komórce Moduł do płatności mobilnych najprostszy sposób zatwierdzenia płatności w komórce Dla kogo? Dla podmiotów z branży m-commerce i e-commerce posiadających aplikacje i strony mobilne. Twój Klient chce coś

Bardziej szczegółowo

NOWA OFERTA RACHUNKÓW OSOBISTYCH PKO BANKU POLSKIEGO

NOWA OFERTA RACHUNKÓW OSOBISTYCH PKO BANKU POLSKIEGO NOWA OFERTA RACHUNKÓW OSOBISTYCH PKO BANKU POLSKIEGO Warszawa, 10 marca 2011 PKO Bank Polski liderem sektora Atrakcyjna oferta produktowa jako element Strategii Lider PKO BANK POLSKI wiodąca instytucja

Bardziej szczegółowo

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TAB. 2 Pozostałe rachunki

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TAB. 2 Pozostałe rachunki bieżący lokaty 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł wg umowy z Klientem 0 zł 2. Prowadzenie rachunku: 1) 2.1 dla rolnika ryczałtowego nie prowadzącego działów specjalnych miesięcznie 12) 5 zł

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZMIAN W TABELI OPŁAT I PROWIZJI

WYKAZ ZMIAN W TABELI OPŁAT I PROWIZJI od 29 stycznia 2016 roku WYKAZ ZMIAN W TABELI OPŁAT I PROWIZJI ING BANK ŚLĄSKI Nowe zasady rozliczania transakcji zagranicznych DLA KONT: DIRECT, KOMFORT, PREMIUM, STUDENT I KLASYCZNE Koszt przewalutowania

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3 Rozdział. Załącznik do Uchwały nr 45/204 Zarządu BS z dnia.0.204 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Czarnkowie od klientów instytucjonalnych ( rachunki, lokaty,

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE BADANIA CEN, OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. Raport dla Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Warszawa, lipiec 2014

PODSUMOWANIE BADANIA CEN, OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. Raport dla Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Warszawa, lipiec 2014 PODSUMOWANIE BADANIA CEN, OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Raport dla Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Warszawa, lipiec 2014 Spis treści Tytuł slajdu 1. Wprowadzenie 2. Opłaty 2.1.Klienci indywidualni III

Bardziej szczegółowo

Karta szkolna PKO Banku Polskiego. Biuro Innowacji i Doświadczeń Klienta Warszawa, 2014 r.

Karta szkolna PKO Banku Polskiego. Biuro Innowacji i Doświadczeń Klienta Warszawa, 2014 r. Karta szkolna PKO Banku Polskiego Biuro Innowacji i Doświadczeń Klienta Warszawa, 2014 r. Karta Szkolna Karta dostępu do szkoły. Przedpłacona karta płatnicza PKO Banku Polskiego. Cel projektu 1 2 Podniesienie

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A.

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A. Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A. Rachunki bankowe konto osobiste Na WWW Walutowe konto osobiste

Bardziej szczegółowo

GIROCARD. Jako narodowa karta płatnicza. Wojciech-Beniamin Wolski

GIROCARD. Jako narodowa karta płatnicza. Wojciech-Beniamin Wolski GIROCARD Jako narodowa karta płatnicza Wojciech-Beniamin Wolski Politechnika Poznańska 28 Styczeń - 13 Luty 2015 WPROWADZENIE Plan prezentacji Podstawowe informacje Rodzaje kart, Standard e-portmonetki,

Bardziej szczegółowo

Dobrze służy ludziom. Nowa odsłona Banku BGŻ. Warszawa, 13 marca, 2012 r.

Dobrze służy ludziom. Nowa odsłona Banku BGŻ. Warszawa, 13 marca, 2012 r. Dobrze służy ludziom Nowa odsłona Banku BGŻ Warszawa, 13 marca, 2012 r. Kim jesteśmy dziś Prawie 400 oddziałów w 90 proc. powiatów w Polsce Bank lokalnych społeczności, wspierający rozwój polskich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

4 produkty finansów cyfrowych, które zrewolucjonizują rynek w najbliższych 2 latach. Miłosz Brakoniecki Członek Zarządu Obserwatorium.

4 produkty finansów cyfrowych, które zrewolucjonizują rynek w najbliższych 2 latach. Miłosz Brakoniecki Członek Zarządu Obserwatorium. 4 produkty finansów cyfrowych, które zrewolucjonizują rynek w najbliższych 2 latach Miłosz Brakoniecki Członek Zarządu Obserwatorium.biz Wyzwania Banki Wyzwania Niskie stopy % Niski IF Rekomendacja U Social

Bardziej szczegółowo

URZÑD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW. Przed zawarciem umowy z bankiem. Publikacja przygotowana dzi ki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej

URZÑD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW. Przed zawarciem umowy z bankiem. Publikacja przygotowana dzi ki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej URZÑD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Przed zawarciem umowy z bankiem Publikacja przygotowana dzi ki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej Przed zawarciem umowy z bankiem RACHUNEK OSZCZ DNOÂCIOWY Wybierając

Bardziej szczegółowo

Milton Friedman ma rację przekazanie pieniędzy cyfrowych bez pytania o ID jest możliwe przedstawiamy Państwu cyfrową gotówkę

Milton Friedman ma rację przekazanie pieniędzy cyfrowych bez pytania o ID jest możliwe przedstawiamy Państwu cyfrową gotówkę Milton Friedman ma rację przekazanie pieniędzy cyfrowych bez pytania o ID jest możliwe przedstawiamy Państwu cyfrową gotówkę Coś czego jeszcze nie ma, ale wkrótce zostanie stworzone to wiarygodna cyfrowa

Bardziej szczegółowo

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALONYCH TAB. 1 Pakiety

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALONYCH TAB. 1 Pakiety TAB. 1 y od dnia 24.10.2012 r. Super 1. Opłata za 1) : miesięcznie 13) 0 15 35 10 15 10 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego 3. Prowadzenie rachunku 1) : 3.1 bieżącego w ramach u 3.2 pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Oferta Specjalna Banku Millennium. dla Związku Zawodowego Ratowników Górniczych

Oferta Specjalna Banku Millennium. dla Związku Zawodowego Ratowników Górniczych Oferta Specjalna Banku Millennium dla Związku Zawodowego Ratowników Górniczych Bank Millennium Bank dla osób, które cenią swój czas i wygodę Obsługa przez całą dobę -swoimi finansami można zarządzać przez

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH II KWARTAŁ 21 r. Warszawa, wrzesień 21 r. SPIS TREŚCI Streszczenie strona 3 Liczba kart płatniczych strona 5 Ogólna

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby pełnoletnie

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby pełnoletnie standardowy aktywny internetowy* ) senior** ) student*** ) Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby pełnoletnie Rozdział 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A. Taryfa obowiązuje od 01 lutego 2014 roku Opłaty i prowizje podane są w złotych polskich (PLN), jeżeli nie zaznaczono inaczej.

Bardziej szczegółowo

finansjalizacji gospodarki

finansjalizacji gospodarki Finansjalizacja gospodarstw domowych jako zewnętrzny efekt finansjalizacji gospodarki Artur Borcuch Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Administracji, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W TARYFIE PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PKO BANKU POLSKIM SA DLA OSÓB FIZYCZNYCH

ZMIANY W TARYFIE PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PKO BANKU POLSKIM SA DLA OSÓB FIZYCZNYCH ZMIANY W TARYFIE PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PKO BANKU POLSKIM SA DLA OSÓB FIZYCZNYCH Zapisy nowe oraz zapisy które uległy zmianie, zostały oznaczone pogrubioną i pochyloną czcionką. CZĘŚĆ I. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

Jak płatności mobilne ułatwiają życie w mieście? Kamila Dec Departament Bankowości Mobilnej i Internetowej

Jak płatności mobilne ułatwiają życie w mieście? Kamila Dec Departament Bankowości Mobilnej i Internetowej Jak płatności mobilne ułatwiają życie w mieście? Kamila Dec Departament Bankowości Mobilnej i Internetowej Zmieniające się oczekiwania Klientów 30% 90% Sprzedaży w kanałach cyfrowych Interakcji poza oddziałami

Bardziej szczegółowo

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie.

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Oferta dla rolników O BANKU Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Działa w Polsce od ponad 80 lat

Bardziej szczegółowo