REGULAMIN SKLEPU internetowego obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN SKLEPU internetowego www.budo-sport.com.pl obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 r."

Transkrypt

1 REGULAMIN SKLEPU internetowego obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 r. Regulamin, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz z późn. zm.) oraz art. 8 i nast. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.) Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu, powyższe zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy. Regulamin udostępniany jest w formie pliku, który umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, w szczególności zasady oraz warunki zawarcia i wykonania za pośrednictwem Sklepu umowy sprzedaży towarów dostępnych w Sklepie Budo-sport Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym prowadzony jest przez firmę zarejestrowaną w ewidencji CEIDG ; Budo-sport Derehajło Andrzej Ul. Bracka 18, Warszawa, NIP REGON tel , ; Znak słowny, graficzny i znak towarowy zastrzeżony w Urzędzie Patentowym RP Godziny pracy sklepu stacjonarnego na ul. Brackiej 18 w Warszawie: pon.-pt sob forma płatności w sklepie stacjonarnym ; gotówka, karta płatnicza i kredytowa 1 Postanowienia ogólne 1. Wypełnienie Formularza rejestracji oraz utworzenie Konta jest tożsame z zapoznaniem się Kupującego z treścią Regulaminu oraz jego akceptacją. 2. Do skutecznego złożenia zamówienia w sklepie internetowym niezbędny jest komputer z procesorem min. 200MHz, 64MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczości 800x600 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer (wersja >= 6.0), Mozilla Firefox, Opera) a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych. 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy. 4. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej określenia należy przez nie rozumieć: a. Sprzedawca - Sklep sportowy Budo-sport z siedzibą w Warszawie ul. Bracka 18 NIP: b. Sklep sklep internetowy prowadzony przez Budo-sport, działający pod adresem

2 c. Klient osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów w Sklepie, posiadająca konto klienta; d. Konsument Klient będący osobą fizyczną, który składa zamówienie w Sklepie za pośrednictwem Sklepu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową; e. Czas realizacji zamówienia liczba dni roboczych, w których Budo-sport skompletuje złożone zamówienie, powierzy je wybranemu przewoźnikowi w celu dostarczenia Klientowi f. Dni robocze dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy; g. Sklep firmowy -detaliczny punkt sprzedaży prowadzony przez Budo-sport, w którym sprzedawane są towary znajdujące się w ofercie Budo-sport, znajdujący się w Warszawie przy ul. Brackiej 18 h. Zamówienie złożenie przez Klienta oferty zawarcia za pośrednictwem Sklepu umowy sprzedaży na odległość towarów będących przedmiotem zamówienia i. Serwis serwis administrowany przez Budo-sport. 5. Wszystkie towary prezentowane w Sklepie są fabrycznie nowe chyba że w opisie towaru zaznaczono inaczej. Oferta prezentowana w sklepie internetowym nie jest stanem magazynowym, mogą wystąpić braki towarów o czym klient zostanie powiadomiony niezwłocznie po złożeniu zamówienia na taki towar. 6. Wszystkie formularze pism o których mowa w regulaminie dostępne do wydrukowania lub wypełnienia w dziale Formularze do pobrania 7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych w Sklepie, Budo-sport podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet. Budo-sport zapewnia bezpieczeństwo transmisji danych przekazywanych w Sklepie poprzez stosowanie protokołu SSL (SecureSocketLayer), (https w adresie strony i ikona zamkniętej kłódki) 2 Rejestracja i logowanie 1. Rejestracja w Sklepie jest dobrowolna i bezpłatna. Można przeglądać asortyment Sklepu, dokonać zakupów bez rejestrowania się. Klient zarejestrowany w Sklepie ma jednak możliwość: dodawania produktów do ulubionych i wysyłania ich znajomym, śledzenia historii zamówień, statusu złożonego zamówienia Zarejestrowany klient bierze udział w programie rabatowym. 2. Klient może zarejestrować się w Sklepie (założyć Konto Klienta) naciskając na stronie głównej Sklepu zakładkę Logowanie/Rejestracja lub dokonać rejestracji podczas składania zamówienia. Dokonanie rejestracji wymaga wypełnienia formularza rejestracyjnego przez podanie swoich danych osobowych, adresu poczty elektronicznej (adresu ) nr. Telefonu oraz hasła. 3. W celu dokonania rejestracji wymagane jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, a także wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji, oznaczonych jako obligatoryjne. Podanie tych danych jest dobrowolne jednakże niezbędne do założenia Konta Klienta, realizacji i obsługi zamówień złożonych w Sklepie, a także prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.

3 4. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego należy nacisnąć przycisk Zarejestruj się. Następnie, na podany w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej (adres e- mail), zostanie przez Budo-sport wysłana wiadomość potwierdzająca dokonanie rejestracji. 5. Po dokonaniu rejestracji Klient może zalogować się do Sklepu podając wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej (adres ) oraz hasło. 3 Składanie zamówień 1. Warunkiem dokonania zakupu towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu jest złożenie zamówienia. Zamówienia poprzez stronę internetową mogą być składane przez dwadzieścia cztery godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu. 2. Zamówienia można składać także wysyłając oraz telefonicznie na numer /22/ w godzinach pracy sklepu firmowego Regulamin Sklepu Internetowego stosuje się odpowiednio do Zamówień składanych telefonicznie, o ile Klient w trakcie kontaktu podał swój adres , choćby samodzielnie nie dokonał Rejestracji. W takiej sytuacji zawarcie Umowy sprzedaży następuje zgodnie z Regulaminem sklepu Internetowego. 3. Warunkiem złożenia zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, podanie przez Klienta jego danych osobowych,oznaczonych jako obligatoryjne, oraz wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych 4. W celu złożenia zamówienia Klient, za pośrednictwem strony internetowej Sklepu kompletuje zamówienie, wybiera miejsce dostarczenia towaru, sposób płatności oraz wypełnia formularz zamówienia. 5. Klient kompletuje zamówienie korzystając z przycisku Do koszyka. Przez naciśnięcie na przycisk Do koszyka Klient dokonuje wyboru towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu w chwili składania zamówienia, zgodnie z jego opisem oraz ceną, a także wybiera ilość, rozmiar i kolor jeśli towar jest oferowany w różnych rozmiarach i kolorach. 6. Po skompletowaniu zamówienia, Klient wybiera miejsce dostarczenia towaru, sposób płatności oraz wypełnia formularz zamówienia. 7. W formularzu zamówienia Klient wskazuje: a. imię i nazwisko oraz adres, b. numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej (adres ); c. adres miejsca zamieszkania i adres na który ma zostać dostarczony towar, jeśli jest inny niż adres zamieszkania Klienta 8. Towar zamówiony w Sklepie może zostać dostarczony pod wskazany przez Klienta adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 9. Klient zarejestrowany (posiadający Konto Klienta) może złożyć zamówienie z wykorzystaniem Konta Klienta. 10. Informacja o całkowitej wartości zamówienia, która obejmuje cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia, jest każdorazowo podawana na stronie Sklepu przed złożeniem zamówienia przez Klienta, 11. W trakcie składania zamówienia aż do momentu naciśnięcia na przycisk Zamówienie z koniecznością zapłaty, Klient ma możliwość modyfikacji podanych danych oraz wyboru towaru. W tym celu należy nacisnąć na przycisk Edytuj widoczne na stronie Sklepu.

4 12. Złożenie zamówienia następuje poprzez naciśnięcie przez Klienta na przycisk Zamówienie z koniecznością zapłaty. i oznacza złożenie Budo-sport oferty zawarcia umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem zamówienia 13. Po złożeniu przez Klienta zamówienia, na adres poczty elektronicznej (adres ), wskazany w formularzu zamówienia lub w Koncie Klienta, zostanie wysłana przez Budosport wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji zawierająca wszystkie istotne elementy zamówienia. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej zawierającej potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji. 14. Jeśli, po złożeniu przez Klienta zamówienia obejmującego jeden lub kilka towarów, okaże się, że realizacja całości lub części zamówienia nie będzie możliwa w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Budo-sport niezwłocznie poinformuje o tym Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez Klienta adres . W takim przypadku Klient może anulować zamówienie w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie lub anulować złożone zamówienie w całości. 15. W przypadku określonym w pkt 14, gdy Klient dokonał już zapłaty za zamówiony towar z góry, Budo-sport zwróci Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni, zapłaconą cenę lub jej odpowiednią część, w razie gdy zamówienie zostanie zrealizowane w części. 16. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 17. Klient, który złożył zamówienie i wybrał płatność za pobraniem, ma prawo anulować zamówienie do momentu nadania przez Budo-sport przesyłki z przedmiotem zamówienia do Klienta. Oświadczenie woli o anulowaniu zamówienia może zostać złożone przez wysłanie wiadomości Anuluj zamówienie umieszczonej w otrzymanej od Budo-sport wiadomości elektronicznej zawierającej potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji. Po otrzymaniu wiadomości o anulowaniu zamówienia, Klient otrzyma od Sklepu wiadomość dotyczącą etapu realizacji i możliwości anulowania zamówienia. 4 Ceny towarów 1. Ceny towarów podane pod adresem Sklepu wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług (VAT). 2. Ceny towarów nie zawierają kosztów ich dostarczenia, które zostały wskazane w 6 niniejszego Regulaminu. Koszty dostarczenia zakupionego towaru są każdorazowo podawane po skompletowaniu zamówienia w Koszyku, na stronie i uwzględniane w całkowitej wartości zamówienia. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę towarów oraz koszty ich dostarczenia. 3. Aktualne ceny towarów, informacje dotyczące ich głównych cech oraz istotnych właściwości dostępne są pod adresem Sklepu i zamieszczone są przy prezentowanym towarze. 4. Ceny towarów podane pod adresem Sklepu obowiązują jedynie przy składaniu zamówień za pośrednictwem Sklepu. Dla towarów wystawionych do sprzedaży w sklepie firmowym obowiązują ceny towarów oznaczone w sklepie firmowym.

5 5. Ceny prezentowanych towarów mogą ulegać zmianie, przy czym zmiana ceny towaru nie ma wpływu na zamówienia złożone przed wejściem w życie zmiany ceny. 5 Sposoby płatności za zamówione towary 1. Klient może wybrać następujące sposoby płatności za zamówiony towar oraz opłat za dostarczenie zamówionego towaru: a. gotówką przy odbiorze zamówionego towaru Klient dokonuje zapłaty odbierając zamówiony towar dostarczony za pośrednictwem Poczty Polskiej b. przelewem z konta bankowego klienta na konto bankowe sklepu Budo-sport Nr konta do przelewu PKO b.p Po otrzymaniu przelewu Sklep wysyła zamówienie. c. Dla niektórych zamówionych artykułów (wartość powyżej 500,00 PLN lub 15 kg) wymagana jest 100% przedpłata lub zaliczka (do uzgodnienia) - jako gwarancja dotrzymania umowy kupna-sprzedaży. Informacja o tym umieszczona jest w opisie towaru 6 Realizacja zamówień, sposób i koszty dostarczenia zamówionych towarów 1. Towary zamówione w sklepie dostarczamy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Pocztą Polską. 2. Niektóre ciężkie lub duże gabarytowo towary np. worki, manekiny maty itp. wysyłamy tylko kurierem o czym informujemy w opisie towaru 3. Koszty dostarczenia towaru ponosi zamawiający chyba że strony umowy ustalą inaczej. Szczegółowe informacje o kosztach dostawy umieszczone są w dziale Koszty i forma dostawy 4. Złożone zamówienia wysyłamy zwykle w ciągu 2-7 dni roboczych od dnia przyjęcia zamówienia, chyba że towar jest na zamówienie o czym informujemy w opisie towaru, lub z powodu wcześniejszej sprzedaży w sklepie firmowym wystąpił jego brak. W takim przypadku klient zostanie poproszony o zgodę na przedłużenie terminu realizacji zamówienia. 5. Budo-sport przystępuje do realizacji zamówienia niezwłocznie po złożeniu zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Sklepu, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku wybrania przez Klienta płatności przelewem nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Budo-sport potwierdzenia poprawnego wykonania płatności 6. Zamówione towary są dostarczane wraz z wystawionym przez Budo-sport paragonem fiskalnym lub fakturą obejmującą przedmiot zamówienia. 7. Budo-sport zobowiązany jest dostarczyć Klientowi towar wolny od wad. 7 Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży 1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży towaru zakupionego w Sklepie (od umowy sprzedaży zawartej na odległość) bez podania przyczyny, odsyłając zamówiony towar i składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni (czternastu ) od dnia otrzymania zamówionego towaru. Do zachowania tego terminu należy wysłać oświadczenie o odstąpieniu przed jego upływem em na adres lub na adres: Sklep Budo-sport ul. Bracka 18, Warszawa Formularz oświadczenia dostępny w dziale Formularze do pobrania 2. Zwrotowi nie podlegają produkty specjalne wykonywane na zamówienie np. pas z indywidualnym haftem, koszulka ze zdjęciem itp.

6 3. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży przez Klienta będącego Konsumentem umowa uważna jest za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. 4. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży przez Klienta będącego Konsumentem towar ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.konsument powinien postępować z towarem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie czternastu dni od dnia odstąpienia od umowy sprzedaży. Do zwracanego towaru zalecamy dołączyć dowód zakupu. 5. Zwrot towaru powinien nastąpić na adres: Sklep sportowy Budo-sport ul. Bracka 18, Warszawa 6. Koszty zwrotnego dostarczenia towaru do Budo-sport w wyniku odstąpienia od umowy sprzedaży ponosi Klient. Paczek wysłanych do Budo-Sport na nasz koszt lub za pobraniem nie przyjmujemy. 7. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży przez Klienta będącego Konsumentem, Budo-sport niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie czternastu dni, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane płatności, tj. cenę oraz koszty dostarczenia zamówionego towaru. 8. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub opóźnienie terminu zwrotu, jeżeli Klient, pomimo wezwania przesłanego na jego adres mailowy, nie wskaże numeru konta bankowego, na które ma nastąpić wpłata lub gdy nie przekaże Sklepowi wszystkich danych koniecznych do dokonania wpłaty. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta. 9. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę, usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że wyraźnie zgodzi się on na inny sposób, który nie będzie wiązał się dla niego z żadnymi kosztami 9 Miejsce i sposób składania reklamacji 1. Oferowane przez Sklep towary posiadają gwarancję producenta lub dystrybutora. Budosport odpowiada wobec Klienta, za niezgodność towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od dnia wydania mu zakupionego towaru, o ile przed upływem dwóch miesięcy od dnia stwierdzenia niezgodności tego towaru z umową zawiadomi o stwierdzonej niezgodności. 2. Wyłączenia; artykuły wykonane z drewna (kije, bokkeny, pałki, eskrimy, shinai, tanto, nunchaka) nie podlegają reklamacji. 3. Różnice pomiędzy wizualizacją towaru prezentowanego w sklepie internetowym wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego Towaru

7 4. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, datę zawarcia umowy sprzedaży, rodzaj reklamowanego towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji prosimy dostarczyć nam reklamowany towar oraz dowód jego zakupu. Formularz reklamacji dostępny w dziale Formularze do pobrania 5. Reklamacje należy odesłać na adres sklep Budo-sport u. Bracka 18, Warszawa 6. Budo-sport rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji w terminie czternastu dni od dnia jej otrzymania. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji. W pierwszej kolejności reklamowany towar podlega naprawie. Jeżeli jest ona niemożliwa, klient otrzymuje nowy artykuł lub w przypadku jego braku zwrot gotówki. 7. Szczegółowe uprawnienia Klienta będącego Konsumentem z tytułu niegodności towaru z umową regulują przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176z późn. zm.). Uprawnienia pozostałych Klientów z tytułu wad towaru regulują przepisy Kodeksu cywilnego o rękojmi za wady. 8. Reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym nieprawidłowości w działaniu Sklepu, można składać: a. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: b. pod numerem telefonu /22/ , od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00-17:00 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient). 11 Pozostałe prawa i obowiązki 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą skutecznego dokonania rejestracji albo każdorazowo z chwilą złożenia zamówienia lub dokonania rezerwacji w Sklepie. Umowa zawierana jest na czas nieoznaczony. 2. Klient zobowiązany jest w szczególności do: a. korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami Regulaminu, b. korzystania ze Sklepu zgodnie z dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych innych podmiotów, c. niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym, d. korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, e. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego, f. niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam). 3. Klient może dokonać wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyny wysyłając oświadczenie o wypowiedzeniu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Klient, który dokonał Rejestracji w Sklepie (założył Konto Klienta) może również wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną przez zgłoszenie żądania usunięcia konta Klienta wysyłając, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wiadomość zawierającą prośbę o usunięcie Konta Klienta wraz ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej (adresu ), który został podany podczas rejestracji w Sklepie.

8 4. Budo-sport może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia z ważnych przyczyn, do których należą: a. korzystanie przez Klienta ze Sklepu w sposób naruszający przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu, b. korzystanie przez Klienta ze Sklepu w sposób naruszający prawa osób trzecich lub dobre obyczaje, c. korzystanie przez Klienta ze Sklepu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie, d. przesyłanie przez Klienta lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam). 5. Budo-sport będzie uprawniony do złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przesyłając je za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej (adres ) wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia albo podczas rejestracji, w przypadku gdy Klient założył Konto Klienta. 6. Jeśli Klient dokonał rejestracji w Sklepie (założył konto Klienta), wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez którąkolwiek ze Stron, jak również jej rozwiązanie za zgodą obu Stron będzie skutkowało zablokowaniem Konta Klienta oraz jego usunięciem. 7. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą obu Stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną nie ma wpływu na prawa nabyte przez Strony przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy. 12 Dane osobowe i polityka prywatności 1. Dane osobowe podane przez Klienta w procesie rejestracji, składania zamówienia lub rezerwacji towarów są przetwarzane przez firmę Budo-sport Warszawa Bracka 18 która jest administratorem danych osobowych. 2. Budo-sport jako administrator, zgodnie z wymogami prawa, zarejestrował zbiór danych osobowych w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, pod numerem księgi Warunkiem dokonania rejestracji, złożenia zamówienia jest podanie przez Klienta jego danych osobowych, oznaczonych jako obligatoryjne oraz wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji lub składania zamówienia. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu rejestracji, złożenia zamówienia, ich realizacji oraz obsługi. 4. W przypadku, gdy Klient wyraził zgodę na usługę świadczoną drogą elektroniczną, której przedmiotem jest bezpłatne dostarczanie newsletterów, uzyskany adres poczty elektronicznej (adres ) jest dodawany do listy ingowej i jest wykorzystywany w celach marketingowych do przesyłania Klientowi informacji handlowej drogą elektroniczną w postaci newslettera. 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje przez zaznaczenie przez Klienta odpowiedniego pola podczas procedury rejestracji, składania zamówienia lub rezerwacji towaru. 6. Zgromadzone dane osobowe nie są udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem przekazania danych podmiotowi uczestniczącemu w realizacji zamówienia w celu dostarczenia Klientowi zamówionych towarów, (firma przewozowa,poczta polska itp.) Ilość i rodzaj przekazywanych danych ograniczona jest do niezbędnego minimum.

9 7. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. 8. Budo-sport, jako administrator danych osobowych, może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 9. Budo-sport wykorzystuje pliki typu cookies, czyli małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Użytkownika (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu Użytkownika, z którego dokonano połączenia z Serwisem) podczas przeglądania serwisu, w tym podstrony Sklep i pozwalają na późniejszą identyfikację użytkownika w przypadku ponownego połączenia z Serwisem z urządzenia na którym zostały zapisane. 10. Pliki cookies zbierają dane dotyczące korzystania z Serwisu przez Użytkownika, a ich głównym celem jest ułatwienie Użytkownikowi korzystania z Serwisu, dostosowywanie stron Serwisu do potrzeb i oczekiwań danego Użytkownika (personalizacja podstron Serwisu), badanie ruchu Użytkowników w ramach Serwisu. 11. Pliki cookies są wykorzystywane w Serwisie za zgodą Użytkownika. Zgodna może zostać wyrażona przez Użytkownika poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Użytkownika do przeglądania zawartości Serwisu. 12. Użytkownik Serwisu może również w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała Użytkownika przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, z którego korzysta do przeglądania zawartości Serwisu. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że korzystanie z Serwisu będzie mniej wydajne, Użytkownik nie będzie miał dostępu do niektórych treści, a w skrajnych przypadkach może zostać całkowicie zablokowane poprawne wyświetlanie stron Serwisu. 13. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych i polityki prywatności znajdują się w Polityce prywatności i plików cookies 1. Umowy zawierane są w języku polskim.. 13 Postanowienia końcowe 2. Informacje o towarach zamieszczone na stronie internetowej Sklepu pod adresem nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego 3. Budo-sport zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z przyczyn prawnych lub organizacyjnych. O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie pod adresem Sklepu wiadomości o zmianie Regulaminu lub przez przesłanie informacji na adres poczty elektronicznej (adres ), podany w formularzu rejestracyjnym. 4. Zmieniony Regulamin będzie wiązać Klienta, który dokonał rejestracji w Sklepie (założył Konto Klienta), o ile w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu nie oświadczy on o wypowiedzeniu umowy w przypadku braku akceptacji nowej treści Regulaminu.

10 5. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie zamówienia i rezerwacje złożone przed datą tej zmiany będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia lub rezerwacji przez Klienta. 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1225), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz z późn. zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r.,nr 144, poz. 1204) oraz Kodeksu cywilnego. 7. Niniejszy Regulamin dostępny jest pod adresem w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient 8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 r. do odwołania i dotyczy wszystkich zamówień i rezerwacji złożonych od tego dnia. 9. Złożenie zamówienia oznacza akceptację niniejszego regulaminu. Dla zamówień złożonych do dnia 25 grudnia obowiązuje poprzedni regulamin dostępny w dziale Formularze do pobrania

300699947. sklep internetowy działający pod adresem: http://www.globalsanit.com, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu;

300699947. sklep internetowy działający pod adresem: http://www.globalsanit.com, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu; REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy Regulamin ustanawia się na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego GoMama.pl

Regulamin sklepu internetowego GoMama.pl Regulamin sklepu internetowego GoMama.pl 1.DEFINICJE 2.POSTANOWIENIE OGÓLNE 3.ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 4.WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 5.DOSTAWA 6.PŁATNOŚĆ 7.PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 8.TRYB

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Sklep internetowy monogram-mag.com prowadzony jest przez: Monogram Publishing Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-609), ul. Fabryczna 20 a, Tel.: + 48

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego koinonia.org.pl obowiązujący od dnia 25.12.2014 r.

Regulamin Sklepu Internetowego koinonia.org.pl obowiązujący od dnia 25.12.2014 r. Regulamin Sklepu Internetowego koinonia.org.pl obowiązujący od dnia 25.12.2014 r. Sklep internetowy koinonia.org.pl jest prowadzony przez: Wydawnictwo KOINONIA Chrześcijańskiej Fundacji Życie i Misja,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Kazimierz Konieczny, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Wielobranżowa "KELMAN- MEBLE"

Bardziej szczegółowo

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.lotari.pl prowadzony jest przez Franc Gardiner Spółka z

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.lotari.pl prowadzony jest przez Franc Gardiner Spółka z REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.lotari.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Franc Gardiner Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świdnicy, ul. Składowa 3, 58-100

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.selectshop.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest:

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.selectshop.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.selectshop.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Robert Zapora prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAPU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG.

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG. REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG.PL Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklepproaudio.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklepproaudio.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklepproaudio.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Marcin Wyrwich, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Audiokom Marcin Wyrwich, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklepekologiczny.com.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest:

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklepekologiczny.com.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklepekologiczny.com.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Wojciech Lisak, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Wojciech Lisak NEW LIFE z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN platformy sprzedażowej: military-zone.sklep.pl

REGULAMIN platformy sprzedażowej: military-zone.sklep.pl REGULAMIN platformy sprzedażowej: military-zone.sklep.pl F.H.U. Zbigniew Matyjaszczyk 34-300 Żywiec, ul. Dworcowa 10 NIP: 553-139-22-60 tel. 33 4720922 lub 609868609 Spis treści 1 Postanowienia Ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego www.superprezenty.eu (ważny od 25.12.2014 do 20.02.2015)

Regulamin sklepu internetowego www.superprezenty.eu (ważny od 25.12.2014 do 20.02.2015) Regulamin sklepu internetowego www.superprezenty.eu (ważny od 25.12.2014 do 20.02.2015) 1. DEFINICJE 2. POSTANOWIENIE OGÓLNE 3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 5.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy "DoDo4Story działający pod adresem: http://sklep.dodo4story.com prowadzony przez:

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu empikfoto.pl

Regulamin serwisu empikfoto.pl Regulamin serwisu empikfoto.pl Serwis empikfoto.pl prowadzony jest przez E-COMMERCE SERVICES Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-017), ul. Marszałkowska 104/122, Tel.: (22) 551 33 99, Fax: (22) 551 32

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ I ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ I ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ I ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ DATA WYDANIA REGULAMINU: 25.12.2014 I. Definicje Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ OBOWIĄZUJĄCY OD DN. 25.12.2014 Indeks: 1. Pojęcia i definicje zawarte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I ZASADY SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM KAGERO.PL -REGULAMIN-

WARUNKI I ZASADY SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM KAGERO.PL -REGULAMIN- WARUNKI I ZASADY SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM KAGERO.PL -REGULAMIN- 1. Sklep internetowy KAGERO działający pod adresem http://www.sklep.kagero.pl (dalej: Sklep Internetowy KAGERO.PL ) jest platformą

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu. Wyłączne prawo do prowadzenia wskazanego pow yżej sklepu, ma YES Biżuteria Sp. z o.o. zwana w niniejszym regulamin Sprzedawcą.

Regulamin sklepu. Wyłączne prawo do prowadzenia wskazanego pow yżej sklepu, ma YES Biżuteria Sp. z o.o. zwana w niniejszym regulamin Sprzedawcą. Regulamin sklepu internetowego YES.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: YES Biżuteria Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, pod adresem: ul. Świerzawska 1 60321 Poznań NIP: 7780171607

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart. REGULAMIN Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.pl ROZDZIAŁ I - DEFINICJE: Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://mbazaar.pl/o-mbazaar/regulamin/ http://mbazaar.pl/o-mbazaar/regulamin/regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL

Bardziej szczegółowo

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: www.monashe.pl/regulamin_sklepu

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: www.monashe.pl/regulamin_sklepu Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: www.monashe.pl/regulamin_sklepu Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO POOLMATE.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO POOLMATE.PL Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://poolmate.pl/regulamin Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sklepu internetowego recman24.com obowiązujący od 01.01.2014 r. do 24.12.2014 r.

REGULAMIN sklepu internetowego recman24.com obowiązujący od 01.01.2014 r. do 24.12.2014 r. REGULAMIN sklepu internetowego recman24.com obowiązujący od 01.01.2014 r. do 24.12.2014 r. I. DEFINICJE Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania ze Sklepu, zawierania Umowy o Świadczenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Sklep internetowy, działający pod adresem www.platon24.pl prowadzony jest przez spółkę pod firmą Platon Sp. z o.o. z siedzibą w Macierzyszu, 05-850 Ożarów Mazowiecki przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TAJGUN.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TAJGUN.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TAJGUN.pl Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży w sklepie internetowym tajgun.pl. Sklep internetowy tajgun.pl działający pod adresem http://www.tajgun.pl (dalej: Sklep

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez EXTRADOM s.c. z siedzibą w Legionowie, za pośrednictwem sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKRZYNIE.COM.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKRZYNIE.COM.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKRZYNIE.COM.PL Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://www.skrzynie.com.pl/regulaminsklepu.html Regulamin można także utrwalić, pozyskać

Bardziej szczegółowo

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://liczniki4u.pl/pl/i/regulamin/2

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://liczniki4u.pl/pl/i/regulamin/2 Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://liczniki4u.pl/pl/i/regulamin/2 Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ŚWIAT CEBUL.pl z 1.07.2013r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ŚWIAT CEBUL.pl z 1.07.2013r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ŚWIAT CEBUL.pl z 1.07.2013r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną,

Bardziej szczegółowo