Nr 8. Sierpień 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr 8. Sierpień 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT"

Transkrypt

1 Nr 8. Sierpień 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT

2 TRW - Original Equipment. Global Service. Produkty TRW dostępne w ofercie Inter Cars S.A.

3 Robert Kierzek - Dyrektor Pionu Marketingu, Członek Zarządu Inter Cars S.A. Inter Cars S.A. dzisiaj Konkurencja mobilizuje. W poprzednim wydaniu Wiadomości zachęcałem Czytelników do glosowania na "TAK" w referendum akcesyjnym decydującym o przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Podkreślałem wówczas, że stoi przed nami wszystkimi historyczna szansa, a decyzja społeczeństwa na dziesięciolecia kształtować będzie rozwój gospodarczy kraju. Wybór, którego dokonaliśmy, wciąż wiąże się z niepewnością, jak w rzeczywistości będzie wyglądało nasze członkostwo w Unii. "Czy da szanse mojej firmie na rozwój, czy wręcz przeciwnie, otworzy rynek dla zagranicznej konkurencji, z którą nie będę miał szans rywalizować?". Oczywiście wiele z tych pytań pozostaje na razie bez jednoznacznej odpowiedzi, ale jestem przekonany, że dokonaliśmy słusznego wyboru. Osobiście, wciąż uważam, że nasze członkostwo w Unii przyniesie nam więcej plusów niż minusów. Patrząc z perspektywy minionego półrocza na wtórny rynek motoryzacyjny, nie sposób nie zauważyć, że sektor ten rozwija się bardzo dynamicznie. Widać wyraźnie, że czołowe firmy rozbudowują swoje sieci dystrybucji, poszerzają ofertę, przez co pozyskują nowych partnerów do współpracy i co najważniejsze, prowadzą aktywne działania marketingowe. W tych działaniach nie różnimy się już od reszty Europy. Dynamiczny rozwój może jednak być także niebezpieczny. Przedsiębiorstwa z naszej branży również odczuwają zagrożenia, które niesie wolny rynek. Niektóre z nich nie wytrzymują konkurencji i zaprzestają działalności, pozostawiając po sobie lukę, która jednak szybko musi zostać wypełniona. Wszyscy przecież doskonale wiemy, że rynek nie lubi próżni. Istotny jest fakt, że branża motoryzacyjna szybko się zmienia i aby sprostać rosnącym wymaganiom stawianym nam przez Klientów, Inter Cars S.A. cały czas inwestuje w rozwój. Od początku bieżącego roku otworzyliśmy 11 filii na terenie kraju. Nie chcemy jednak na tym poprzestać. W naszych planach na 2003 r. jest uruchomienie jeszcze kilku kolejnych placówek. Powiększyliśmy naszą ofertę części zamiennych. Nawiązaliśmy współpracę z nowymi dostawcami. Wciąż usprawniamy logistykę, a realizowane prorynkowe projekty pozwalają nam być jeszcze bardziej atrakcyjnym partnerem dla naszych Klientów. Otrzymaliśmy certyfikat zarządzania jakością ISO 9001:2000. Powtórnie nagrodzono nas tytułem "Lidera Rynku" i po raz pierwszy otrzymaliśmy statuetkę "Euro Lidera". W dniach 13 i 14 września br. na terenie Centrum Logistycznego organizujemy własne targi domowe, w których udział zapowiedziało ponad 70. największych światowych producentów części zamiennych narzędzi i wyposażenia warsztatów. Będzie to już trzecia, a zarazem największa tego typu impreza w historii Inter Cars S.A., na którą serdecznie Państwa zapraszam. Mogę więc śmiało powiedzieć, że nie zmarnowaliśmy tego okresu, co jak sądzę, Państwo również odczuliście. Rynek ulega ciągłym zmianom i zdajemy sobie sprawę, że nie działamy w próżni, a bycie największym zobowiązuje. Konkurencja jest nieodłącznym składnikiem gospodarki wolnorynkowej, a także dodatkowym bodźcem mobilizującym do działania, realizacji nowych pomysłów, szybszego podejmowania decyzji i ciągłego rozwoju. Słowem - konkurencja mobilizuje. Kto na tym zyskuje? Odpowiedz jest prosta. Zyskują na tym Klienci. Rozwijają się, a poprzez ich rozwój, rozwijamy się także i my. To cel, jaki stawiamy przed sobą. Wiadomoœci After Market Focus Ju od 1 paÿdziernika w krajach Unii Europejskiej obowi¹zywaæ zaczn¹ nowe przepisy GVO. Definiuj¹ one miêdzy innymi pojêcie "oryginalnych czêœci samochodowych" W Polsce rozwi¹zania zawarte w GVO wchodz¹ w ycie z dniem 1 lutego 2004 r. Wiêcej szczegó³ów w tym wydaniu Wiadomoœci. Od pierwszego wrzeœnia pod adresem internetowym: bêdzie mo na zagraæ w grê przygotowan¹ przez firmê Hella. Uczestnik zabawy bêdzie móg³ zobaczyæ ró nicê pomiêdzy reflektorami halogenowymi, ksenonowymi i reflektorami z funkcj¹ doœwietlania zakrêtów. Ministerstwo Infrastruktury rozwa a zniesienie ograniczeñ na import samochodów powypadkowych. Decyzja ta zwi¹zana by³aby z utworzeniem sieci specjalnych stacji diagnostycznych, które sprawdza³yby stan naprawionych aut i dopuszcza³y je do ruchu.* Tygodnik MOTOR zmieni³ w³aœciciela. Jego dotychczasowy wydawca spó³ka Migut Media, sprzeda³a prawa do tytu³u niemieckiemu koncernowi prasowemu BAUER. Firma BOSCH ma now¹ ofertê dla warsztatów pod nazw¹ "Bosch Czêœci Partner". Wiêcej informacji w tym wydaniu Wiadomoœci. Producenci samochodów przeznaczyli na reklamê od pocz¹tku roku do lipca o 16,2% wiêcej œrodków ni w analogicznym okresie roku ubieg³ego. W lipcu wydatki na reklamê wynios³y 25,6mln PLN* We wrzeœniu br. na rynku pojawi siê nowy miesiêcznik motoryzacyjny zatytu³owany. "Œwiat Motoryzacji". Gazeta skierowana bêdzie do szerokiej grupy fachowców zwi¹zanych bezpoœrednio i poœrednio z bran ¹ motoryzacyjn¹. Firma CONFEX, jeden z wiêkszych dystrybutorów czêœci zamiennych na polskim rynku wstrzyma³a sprzeda swoich towarów i zamknê³a dotychczasowe oddzia³y. Zarz¹d spó³ki zwróci³ siê do s¹du z wnioskiem o og³oszenie upad³oœci. 3 *Informacje pochodzą z firmy SAMAR

4 Wiadomoœci Inter Cars S.A. dzisiaj SPIS TREŚCI Szykuje się dobra zabawa... 4 Certyfikat ISO Kolejny raz wspólnie jesteśmy Liderami. 6 Lider dystrybucji części samochodowych w Polsce... 7 Oryginalne części zamienne - fakty i mity... 8 Rynek i GVO. Wolności więcej Kierownik czy właściciel Wszystko ważne BOSCH Firma Bosch rozszerza współpracę z warsztatami Kolejny krok Inter Cars S.A. ku regeneracji części zamiennych Informatyka w Inter Cars S.A Czy targi motocyklowe można uznać za zwiastun ery motocyklowej? II Forum Młodej Logistyki w Inter Cars S.A VIP CLUB Inter Cars S.A Spotkanie w Berlinie Projekt sprzedaży opon Filia Inter Cars S.A. przy ul. Powsińskiej Nowe filie Inter Cars S.A Wozimy coraz więcej max TRAK-TAK Truckerzy z uśmiechem Informacje na temat Toll Collect Inter Cars S.A. producentem Morskie spotkania Q-SERVICE Rynek warsztatów niezależnych Spotkanie klientów filii Szczecin Beta-Van u naszych klientów Zarządzając serwisem klienta - sztuka jednolitych cen Ogólnoeuropejskie spotkania niezależnych warsztatów samochodowych AutoCrew w Niemczech Hella to więcej niż oświetlenie Magneti Marelli Letnia promocja układów hamulcowych Delphi Jeździć jak zawodowcy Ferodo - Pierwsze imię wśród hamulców Valeo Nowy przyrząd do pomiaru napięcia paska rozrządu NGK - portret firmy Goodyear - pościg za doskonałością TRW Automotive podkreśla kwestie bezpieczeństwa Punkt Wymiany Tłumików Konkurs Bosal Z nami hamujesz bezpiecznie Wycieraczki 4 max Od gór do morza Ndmorski sukces Castrol Q-SERVICE Piknik Motoryzacyjny Q-SERVICE Turniej piłki nożnej Witamy w drużynie Inter Cars S.A Szykuje się dobra zabawa czyli 3 Targi w Inter Cars S.A.! Ju wkrótce w yciu Inter Cars S.A. bêdzie mia³o miejsce kolejne, wielkie wydarzenie. Podobnie jak w roku ubieg³ym, nasza firma organizuje w dniach wrzeœnia br. na terenie Centrum Logistycznego w Cz¹stkowie Maz. targi, w których udzia³ weÿmie ponad 70. najwiêkszych œwiatowych producentów czêœci zamiennych, narzêdzi oraz wyposa enia warsztatów. Nie zabraknie równie przedstawicieli prasy, banków i towarzystw ubezpieczeniowych. To ju trzecia impreza o charakterze "business to business" organizowana przez Inter Cars S.A. Otrzyma³a ona nazwê "3 Targi czêœci zamiennych, narzêdzi i wyposa- enia warsztatów". Tym razem bêdzie ona mia³a inny przebieg ni ubieg³oroczne targi. "Przede wszystkim zdecydowaliœmy siê na po³¹czenie dwóch imprez w jedn¹" - mówi Rados³aw Grzeœkowiak - Kierownik Dzia³u Marketingu. "Poprzednim razem zorganizowaliœmy targi styczniowe o tematyce zwi¹zanej z czêœciami zamiennymi i majowe, w ca³oœci poœwiêcone zagadnieniom dotycz¹cym wyposa enia warsztatów oraz narzêdzi niezbêdnych przy naprawach samochodów. Obie edycje targów zgromadzi³y bardzo du ¹ iloœæ wystawców i odwiedzaj¹cych. Uwa amy jednak, e impreza, podczas której swoj¹ ofertê bêd¹ mogli zaprezentowaæ zarówno producenci czêœci zamiennych, jak i wyposa- enia warsztatów oraz narzêdzi bêdzie ciekawsza dla odwiedzaj¹cych targi. To dwa nierozerwalne zagadnienia, które dotycz¹ codziennej pracy warsztatu samochodowego oraz sklepu motoryzacyjnego". Ktoœ móg³by zapytaæ, dlaczego w zesz³ym roku organizowaliœmy dwie oddzielne imprezy? "Zdobywaliœmy doœwiadczenie, poniewa jako pierwsza firma w Polsce zdecydowaliœmy siê na organizacjê targów o takim charakterze" - mówi Rados³aw Grzeœkowiak. "Nikt z nas nie spodziewa³ siê takiego zainteresowania ze strony odwiedzaj¹cych. Po styczniowych targach nasi klienci zasugerowali nam zorganizowanie podobnej imprezy, ale tematycznie zwi¹zanej z narzêdziami i wyposa eniem warsztatów. 4 Spe³niaj¹c ich oczekiwania przygotowaliœmy w tempie iœcie expresowym, wspólnie ze Stowarzyszeniem Techniki Motoryzacyjnej, "Majówkê z narzêdziami i wyposa eniem warsztatów". - dodaje. Po³¹czenie dwóch imprez o bardzo podobnej tematyce w jedn¹ du ¹ to logiczne rozwi¹zanie. S³owem "wszystko pod jednym dachem". Nie bez znaczenia jest te fakt, e oszczêdzamy czas naszych klientów i dostawców, którzy bêd¹ uczestniczyæ w targach. Podobnie jak poprzednio dla wszystkich, którzy zechcieliby odwiedziæ targi zapewniamy bezp³atny transport ze wszystkich miejscowoœci, gdzie znajduj¹ siê filie Inter Cars S.A. Wystarczy tylko wype³niæ formularz, który do³¹czony jest do tego wydania Wiadomoœci, zabraæ rodzinê i punktualnie zjawiæ siê w miejscu odjazdu autokaru. Dla naszych goœci przygotowaliœmy a 45 tys. bezp³atnych zaproszeñ. Podczas targów bêdzie mo na w spokojnej atmosferze porozmawiaæ z przedstawicielami producentów czêœci zamiennych, narzêdzi i wyposa enia warsztatów o nowoœciach w ich ofercie lub poruszyæ zagadnienia zwi¹zane z codzienn¹ dzia³alnoœci¹ warsztatu samochodowego lub sklepu motoryzacyjnego. Na stoisku Inter Cars S.A. dzia³aæ bêdzie specjalny punkt, w którym ka dy zainteresowany bêdzie móg³ otrzymaæ wyczerpuj¹ce informacje na temat mo liwoœci wdro enia przez warsztat systemu zarz¹dzania jakoœci¹: ISO Targi to tak e doskona³a okazja obejrzenia nowoczesnego Centrum Logistycznego Inter Cars S.A. szczególnie dla klientów naszych nowych filii, którzy jeszcze nigdy nie mieli mo liwoœci nas odwiedziæ. Tradycyjnie ju targom towarzyszyæ bêdzie wiele imprez dodatkowych. Nie zabraknie ciekawych prezentacji przygotowanych przez wystawców, konkursów z nagrodami dla klientów, oraz atrakcji zarówno dla doros³ych, jak i dla dzieci. Bêd¹ zawody sportowe, wystêpy artystyczne i inne ciekawostki przygotowane przez organizatorów specjalnie na t¹ okazjê. Oczywiœcie na ka dego, kto nas odwiedzi czekaæ bêdzie przys³owiowy "kufel zimnego piwa". Podczas targów nie zabraknie tak e dobrego jedzenia. Wubieg³ym roku targi w Inter Cars S.A. odwiedzi³o ponad 8 tys. goœci. Liczymy, e na tegoroczn¹ imprezê przyjedzie jeszcze wiêcej odwiedzaj¹cych, tym bardziej, e szykuje siê dobra zabawa.

5

6 Wiadomoœci Inter Cars S.A. dzisiaj Inter Cars S.A. uzyskał certyfikat zarządzania jakością ISO 9001:2000 W dniach czerwca 2003 zakoñczyliœmy audytem certyfikacyjnym, proces wdra ania w naszej firmie systemu zarz¹dzania jakoœci¹ ISO 9001:2000. Prace zwi¹zane z przygotowaniem do uzyskania certyfikatu trwa³y prawie rok i wymaga³y olbrzymiego zaanga owania ze strony wszystkich pracowników naszej firmy. Pozwoli³y one tak e usystematyzowaæ i usprawniæ wiele procesów zachodz¹cych w tak du ej organizacji, jak¹ jest Inter Cars S.A. Nasza decyzja o ubieganiu siê o przyznanie certyfikatu zarz¹dzania spowodowana by³a rosn¹cymi wymaganiami rynku i Klientów, a tak e planami rozwoju firmy w przysz³oœci. Przedsiêbiorstwa posiadaj¹ce certyfikat ISO, s¹ o wiele bardziej wiarygodnymi partnerami dla swoich Kontrahentów. Krótko mówi¹c, dla tych firm otworem staj¹ drzwi, które dla wielu innych pozostaj¹ zamkniête. Zaanga owanie za³ogi Inter Cars S.A. w prace przygotowawcze do uzyskania certyfikatu op³aci³y siê. Audyt wypad³ bardzo dobrze i Inter Cars S.A. otrzyma³ certyfikat zarz¹dzania jakoœci¹ ISO 9001:2000. Satysfakcja jest tym wiêksza, e audytowa³ nas nie byle kto, tylko jedna z wiêkszych i bardziej znanych na œwiecie firm - holenderska KEMA. Ma ona najwiêksze na polskim rynku doœwiadczenie we wprowadzaniu systemów zarz¹dzania jakoœci¹ opartych na metodzie procesowej, wymaganej w nowej wersji serii norm ISO 9000:2000. Przyznany certyfikat potwierdza nasz¹ wiarygodnoœæ wobec partnerów handlowych. Jesteœmy teraz nie tylko wystarczaj¹co silni, by konkurowaæ na rynku wspólnej Europy, ale tak e odpowiednio zarz¹dzani i przygotowani organizacyjnie by sprostaæ wymaganiom naszych Klientów. Uroczyste wrêczenie certyfikatu odbêdzie siê 13 wrzeœnia br. w naszym Centrum Logistycznym w Cz¹stkowie Mazowieckim podczas wrzeœniowych targów. Przygotowa³a: Majka Karpowicz Kolejny raz wspólnie jesteśmy Liderami W ubieg³ym roku nasza firma po raz pierwszy w swojej historii otrzyma³a tytu³ "Lidera Rynku" bran y motoryzacyjnej. Przyznanie tego wyró nienia jeszcze bardziej zmobilizowa³o nas do dzia³añ maj¹cych na celu doskonalenie naszych relacji z Klientami i konsekwentne realizowanie polityki ci¹g³ego rozwoju. Ich efektem by³o kolejne zwyciêstwo w konkursie i kolejny tytu³ "Lidera Rynku" przyznany naszej firmie w roku 2003 r. Tym razem jednak nasze przedsiêbiorstwo otrzyma³o tak e tytu³ "Euro Lidera". To dla nas bardzo wa ne wyró nienie, tym bardziej, e do rywalizacji o tê nagrodê stanê³o wiele firm z pañstw, które w przysz³oœci zostan¹ cz³onkami Zjednoczonej Europy. Tytu³ "Euro Lidera" jest swego rodzaju paszportem do rynków Unii Europejskiej. 6

7 Inter Cars S.A. dzisiaj t¹ presti ow¹ nagrodê. Ten fakt potwierdzi³ nasz¹ pozycjê rynkow¹. Otrzymane tytu³y "Lidera Rynku" i "Euro Lidera" pozwol¹ nam jeszcze bardziej zwiêkszyæ nasz udzia³ w rynku motoryzacyjnym - mówi Wojciech Milewski. "To wydarzenie jest wa ne tak e dla naszych Klientów, gdy stanowi ono potwierdzenie naszej wiarygodnoœci jako partnera handlowego" - dodaje Krzysztof Soszyñski. Wiadomoœci Uroczysta gala po³¹czona z wrêczeniem pami¹tkowych dyplomów oraz statuetek odby³a siê dnia r. w sali bankietowej warszawskiego hotelu "Sheraton". Nagrodê z r¹k Andrzeja Olechowskiego i Zbigniewa Religi odebrali Cz³onkowie Zarz¹du Inter Cars S.A. Krzysztof Soszyñski oraz Wojciech Milewski. Cieszy nas niezmiernie, e po raz drugi z rzêdu otrzymaliœmy Otrzymane wyró nienie stawia nas w gronie przedsiêbiorstw, które maj¹ niema³y wp³yw na rozwój polskiej gospodarki. Ogromne znaczenie ma fakt, e bycie "Liderem Rynku" to tak e zas³uga naszych Klientów, którzy z nami wspó³pracuj¹, i którzy rozwijaj¹ siê razem z nami, dlatego mo emy œmia³o stwierdziæ, e ju po raz drugi wspólnie z Pañstwem jesteœmy Liderami. R.G. Lider dystrybucji części samochodowych w Polsce Zakoñczy³a siê III Edycja konkursu "Liderzy dystrybucji czêœci samochodowych w Polsce" organizowanego przez redakcjê czasopisma Nowoczesny Warsztat. Zadaniem konkursu jest wy³onienie najlepszej hurtowni czêœci samochodowych w Polsce. G³osowanie odbywa³o siê za poœrednictwem specjalnego kuponu, który publikowany by³ na ³amach Nowoczesnego Warsztatu od stycznia do maja Tym sposobem Czytelnicy mogli oddawaæ swoje g³osy, na ich zdaniem, najlepsz¹ hurtowniê. W konkursie udzia³ wziê³y takie firmy, jak: AD Polska, Auto ABC, Auto Art, Auto Euro, Bronowski, Confex, Elit, Euro Moto Fan, Fota, Grupa Auto Euro, Hart, Inter Cars S.A., Inter Team, J.R. Motor Services G.B., Motogama, Moto Profil, Pol-Car oraz Skabagis. W opinii redakcji miesiêcznika Nowoczesny Warsztat konkurs cieszy³ siê du ym zainteresowaniem. Œwiadczy³a o tym liczba nadsy³anych kuponów. W tym roku przesz³a ona oczekiwania organizatorów. Po przeliczeniu wszystkich g³osów, tegoroczn¹ III Edycjê konkursu wygra³a firma Inter Cars S.A. Drugie miejsce zajê³a hurtownia Fota S.A. (zwyciêzca z lat poprzednich), trzecie AD Polska, czwarte Auto ABC. Specjaln¹ statuetkê "Lidera Dystrybucji" odebra³ z r¹k Sebastiana Klauza - Dyrektora Generalnego czasopisma, Prezes Zarz¹du Inter Cars S.A. - Krzysztof Oleksowicz. Uroczystoœæ mia³a miejsce w Centrum Logistycznym naszej firmy w Cz¹stkowie Maz. ko³o Warszawy. Cieszy nas szczególnie fakt, e o zwyciêstwie decyduj¹ Czytelnicy czasopisma, którzy jednoczeœnie s¹ naszymi Klientami. To najbardziej miarodajna opinia wystawiona przez jury o najwy szych kwalifikacjach. Wszystkim, którzy oddali na nas g³os w tej i poprzednich edycjach konkursu serdecznie dziêkujemy. S³owa uznania nale ¹ siê tak e Redakcji Nowoczesnego Warsztatu, która organizuj¹c kolejn¹ edycjê konkursu "Lidera Dystrybucji", bierze pod uwagê opiniê swoich Czytelników, którzy zawsze prezentuj¹ niezale ne stanowisko, a co najwa niejsze, maj¹ mo liwoœæ dokonania wyboru spoœród wielu firm, które odgrywaj¹ najwiêksz¹ rolê na polskim rynku czêœci zamiennych. R.G. 7

8 Wiadomoœci Wolny rynek, wolny warsztat Oryginalne części zamienne - fakty i mity Czy mo na wyobraziæ sobie œwiat, w którym klient jest pozbawiony wyboru? Oczywiœcie, e mo na. By³by to œwiat monopolu. Jeden sprzedawca - wielu odbiorców. Konsekwencji takiej sytuacji jest wiele. Dowolny poziom kalkulacji cen, brak walki o klienta. WyobraŸmy sobie tani samochód o wartoœci np EUR. i sprzêg³o do tego pojazdu kosztuj¹ce EUR, amortyzator kosztuj¹cy EUR a przedni¹ szybê kosztuj¹c¹ tyle co samochód. Tak wygl¹da³by œwiat gdyby nie istnia³ wolny rynek dystrybucji czêœci do samochodów. W Unii Europejskiej od dawna dzia³a lobby chroni¹ce konsumentów przed takim scenariuszem. Zrzesza ono wiele organizacji (np. ECAR, FIGIEFA), które walcz¹ z monopolem, do którego d¹ ¹ producenci samochodów. Od pierwszego paÿdziernika br. wchodz¹ w ycie nowe regulacje BER 1400/2002 (zwane równie GVO*), które ograniczaj¹ praktyki monopolistyczne producentów samochodów. Dla u ytkowników pojazdów oraz zak³adów naprawczych (w tym równie autoryzowanych przez producenta samochodów) oznacza to mo liwoœæ wyboru czêœci. Bardzo interesuj¹co brzmi nowa definicja oryginalnych czêœci zamiennych. Czêœci oryginalne to: wyroby wyprodukowane przez producenta samochodu; produkty wytwarzane i dostarczane przez niezale nych producentów czêœci do sieci producenta samochodu (producent samochodu nie mo e wymagaæ od dostawcy czêœci oznaczenia wyrobu swoim logo); wyroby spe³niaj¹ce kryteria techniczne okreœlone przez producenta samochodu, produkowane przez producentów czêœci z ich w³asnym logo, sprzedawane i dystrybuowane na niezale nym rynku; Wyznacznikiem oryginalnoœci czêœci bêdzie ich jakoœæ, specyfikacja techniczna i funkcjonalna okreœlona przez producenta samochodu, a nie sposób dystrybucji, rodzaj opakowania czy fakt oznaczenia logo producenta auta. Zostan¹ wiêc obalone mity zakorzenione w œwiadomoœci u ytkowników samochodów. Mit pierwszy - to powszechne przekonanie, e samochód jest skonstruowany w ca³oœci z czêœci i komponentów wyprodukowanych przez producenta pojazdu. Fakty wygl¹daj¹ jednak inaczej. Osiemdziesi¹t procent czêœci u ytych do monta u samochodu pochodzi od niezale nych wytwórców, a tylko dwadzieœcia procent czêœci wytwarzanych jest bezpoœrednio przez producentów samochodów. Wszystkie podzespo³y u yte do monta u przemys³owego aut s¹ czêœciami oryginalnymi bez wzglêdu na to, kto jest ich producentem. Mit drugi - funkcjonuje teoria, starannie podtrzymywana przez producentów samochodów, e oryginalne czêœci samochodowe s¹ dystrybuowane i montowane tylko w sieciach warsztatów autoryzowanych przez producentów samochodów. Jest ona nieprawdziwa. Faktem jest, e niezale ne firmy dystrybucyjne, takie jak Inter Cars S.A., sprzedaj¹ce czêœci zamienne w swoich sieciach handlowych, sprzedaj¹ podzespo³y oryginalne (zgodnie z def. BER 1400/2002), z tym e nie sygnowane logo producenta samochodu. Te oryginalne czêœci montowane s¹ przez niezale ne warsztaty (np. sieæ warsztatów Q-SERVICE). Poziom cen czêœci zamiennych na wolnym rynku jest ni szy od cen podzespo³ów o porównywalnej jakoœci dostêpnych w stacjach dealerskich**. 8 Krzysztof Oleksowicz Prezes Zarządu Inter Cars S.A. Mit trzeci - to twierdzenie, e czêœci oznaczone logo producenta samochodów s¹ wy szej jakoœci ni czêœci bez jego znaku firmowego. Fakty wygl¹daj¹ nastêpuj¹co. Znani producenci czêœci zamiennych (tacy jak m.in. BOSCH, DELPHI, MAGNETI MARELLI, SACHS, VALEO) wytwarzaj¹ swoje wyroby na tych samych liniach produkcyjnych, z tych samych materia³ów i w tym samym re imie technologicznym, bez wzglêdu na to, czy odbiorc¹ jest wolny rynek czy producent samochodu. Konsekwencje wprowadzenia GVO dla poszczególnych podmiotów: 1. Stacje autoryzowane przez producentów samochodów - zyskuj¹ wolny wybór dostawcy i czêœci zamiennych (równie do napraw gwarancyjnych). 2. Warsztaty niezale ne - zyskuj¹ dostêp do szkoleñ i informacji technicznych producentów samochodów, mo liwoœæ realizacji napraw gwarancyjnych. 3. Producenci czêœci - zyskuj¹ mo liwoœæ sprzeda y swoich produktów z opisem "oryginalna czêœæ zamienna" do wszystkich kana³ów dystrybucji. Mit czwarty - to przekonanie wielu kierowców, e w autoryzowanym serwisie ich samochód zostanie lepiej naprawiony, poniewa w procesie naprawy stosuje siê oryginalne czêœci zamienne. Fakty s¹ inne. W Polsce istnieje wiele niezale nych warsztatów naprawczych, które spe³niaj¹ najwy sze europejskie standardy i montuj¹ najwy szej jakoœci czêœci oryginalne pozbawione logo producenta samochodu. Regulacje GVO dadz¹ nowe mo liwoœci zarówno dla warsztatów niezale nych, jak i serwisów autoryzowanych. Szeroka dostêpnoœæ oryginalnych czêœci zamiennych, zarówno w sieci sprzeda y producenta samochodów, jak i na wolnym rynku spowoduje wzrost poda y, a tym samym spadek cen, co korzystnie odbije siê na portfelu klienta. Serwis autoryzowany bêdzie móg³ podj¹æ decyzjê o wyborze dostawcy czêœci (równie w okresie gwarancyjnym). Zostanie z³amany dotychczasowy monopol producenta na dostawy czêœci do sieci dealerskich. Prze³o y siê to na spadek cen. Niezale ne warsztaty bêd¹ mog³y dokonywaæ napraw gwarancyjnych w oparciu o czêœci oryginalne pochodz¹ce z rynku wtórnego. U ytkownik pojazdu otrzyma mo liwoœæ wyboru i nie bêdzie musia³ korzystaæ z us³ug serwisu wskazanego odgórnie przez producenta samochodu. Z ca³¹ pewnoœci¹ bardzo wa ny bêdzie równie fakt na³o enia na producentów samochodów obowi¹zku udostêpniania informacji technicznych dotycz¹cych

9 Wolny rynek, wolny warsztat pojazdu dla podmiotów dzia³aj¹cych na rynku niezale nym. Niezale ne warsztaty uzyskaj¹ dostêp do specjalistycznych szkoleñ technicznych, organizowanych przez koncerny samochodowe. Nastêpstwa dla ca³ego sektora motoryzacyjnego, jakie nios¹ za sob¹ nowe przepisy GVO, bêd¹ z pewnoœci¹ na wiele lat kszta³towaæ kierunek rozwoju bran y samochodowej oraz rynku us³ug naprawczych i sprzeda y czêœci zamiennych. W paÿdzierniku przepisy GVO zaczn¹ obowi¹zywaæ w Unii Europejskiej. W Polsce od lutego 2004 r. Wprowadzone regulacje dadz¹ jednakowe prawa dla wszystkich podmiotów dzia³aj¹cych na rynku i chroniæ bêd¹ konsumenta. Warto w tym miejscu przytoczyæ s³owa Mario Montiego jednego z twórców rozwi¹zañ zawartych w GVO: " Firmy, które najbardziej skorzystaj¹ z GVO to nie te, które walcz¹ przeciwko niemu lub te, które szukaj¹ sposobu jak go unikn¹æ, ale takie, które szybko i inteligentnie z niego skorzystaj¹, w taki sposób, jakiego nie przewidzia³a konkurencja". Czas mitów mija bezpowrotnie. Nadchodzi czas faktów. To klienci, maj¹cy mo liwoœæ niczym nie skrêpowanego wyboru, zadecyduj¹ z czyjej oferty i us³ug skorzystaæ. Wiadomoœci *szczegó³owe informacje o zapisach GVO znaleÿæ mo na na stronie internetowej Inter Cars S.A. **Na podstawie Ekspertyzy Przemys³owego Instytutu Motoryzacji z listopada 2002 roku "Rodzaje czêœci stosowanych w naprawach powypadkowych - analiza techniczno-ekonomiczna" wynika, e poziom cen czêœci zamiennych w stacjach dealerskich jest wy szy œrednio o 57,9% od cen podzespo³ów o porównywalnej jakoœci dostêpnych na wolnym rynku. Przygotowa³: Krzysztof Oleksowicz Rynek i GVO. Wolności więcej Tadeusz Gołąbek - Dziennikarz Motryzacyjny Sektor motoryzacyjny w Polsce jako jeden z pierwszych zosta³ przygotowany do stawienia czo³a problemom, jakie niesie dyrektywa GVO reguluj¹ca w pañstwach Unii Europejskiej funkcjonowanie tego sektora w warunkach wolnej konkurencji. Dyrektywa GVO co prawda wywo- ³uje wœród polskich przedsiêbiorców tak zwane uczucia mieszane, ale nie inaczej jest w krajach od dawna nale ¹cych do UE. Skala zmian jest ogromna, a interpretacja poszczególnych paragrafów sprawia k³opoty nawet doœwiadczonym przedsiêbiorcom i prawnikom. Jakby czuj¹c pismo nosem polscy eksperci z Urzêdu Antymonopolowego rok temu, kiedy inne regulacje systemowe wymagane przez Brukselê ci¹gnê³y siê w nieskoñczonoœæ, rozpoczêli przygotowania do prze³o enia z europejskiego na nasze dyrektywy autorstwa Mario Montiego. Na efekty nie trzeba by³o d³ugo czekaæ. Rz¹d uchwa³¹ Rady Ministrów z 28 stycznia br. przyj¹³ polsk¹ wersjê rozporz¹dzenia. Polska wersja rozporz¹dzenia zosta³a wydrukowana w formie broszury, któr¹ rozes³ano do przedsiêbiorców. Uzmys³owi³o to wszystkim zainteresowanym, e zegar zacz¹³ odmierzaæ ostatnie chwile przed startem do wielkiego europejskiego wyœcigu - na równych prawach i bez wspomagania. 9

10 Wiadomoœci Wolny rynek, wolny warsztat 10 Rozporz¹dzenie jest aktem trudnym od strony prawnej i wielu ludziom z bran y motoryzacyjnej trochê przypomina wyrok s¹du bez uzasadnienia i mo liwoœci apelacji. Teraz od opinii prawników zale eæ bêdzie, jak poszczególne przepisy wprowadzane w ycie, zostan¹ zinterpretowane. Prawdopodobnie interpretacje producentów samochodów i autorów rozporz¹dzenia bêd¹ skrajnie ró ne. Od si³y lobbingowej poszczególnych grup interesów zale eæ bêdzie ostateczny, praktyczny kszta³t rozporz¹dzenia. Jaki rynek? Czy sektor motoryzacji w Polsce to du y biznes? Je eli uwzglêdnimy, e rynek europejski kupuje rocznie 15 milionów samochodów nowych, a Polska wch³ania oko³o 3 procent wszystkich samochodów sprzedawanych w Europie, to o wielkim biznesie na skalê miêdzynarodow¹ nie ma mowy. Nie najlepiej te prezentujemy siê jako w³aœciciele taboru, skoro do Europy wje d amy 10 milionami samochodów osobowych. Nie s¹ one jak wino i skrzypce, czyli im starsze, tym lepsze. Œredni ich wiek to prawie 10 lat. Bior¹c pod uwagê fatalne drogi, stan techniczny samochodów w Polsce jest jeszcze gorszy ni wynika³oby to z ich leciwego przecie wieku. Piszê o tym, albowiem warunki w jakich przysz³o nam eksploatowaæ samochody maj¹ zwi¹zek ze zmianami wprowadzonymi dyrektyw¹ GVO, w szczególnoœci dotycz¹cymi innej formu³y dystrybucji czêœci zamiennych. Wracaj¹c do postawionego pytania o skalê biznesu motoryzacyjnego w Polsce, to ró nice pomiêdzy bran ami, czy specjalnoœciami s¹ gigantyczne. Przeciêtny, statystyczny dealer w Polsce, sprzedaje oko³o 200 samochodów rocznie. Po odliczeniu podatku VAT od œredniej wartoœci sprzedanego auta wynosz¹cej niespe³na 50 tysiêcy z³otych pozostaje oko³o 39 tysiêcy, a zysk tworzy mar a na poziomie grubo poni ej 5 procent. Dla bezrobotnego to du o, dla dealera zarobek, zwa ywszy jego koszty, niewielki. Ale nie traæmy nadziei. W Polsce na 1000 mieszkañców przypadaj¹ 272 samochody. Jesteœmy na koñcu stawki, ale przed Rumuni¹. Œrednia europejska to oko³o 450 aut na 1000 mieszkañców. Z minusa zróbmy jednak znak plus, bo w tej s³aboœci tkwi jednak nasza... si³a. Za lat kilka, gdy jako cz³onkowie UE zaczniemy zarabiaæ wiêcej, bêdzie co wydawaæ. Zyskaj¹ na tym sprzedawcy samochodów, warsztaty, a przede wszystkim producenci i dystrybutorzy czêœci zamiennych. Co nowego u dealera? W epoce GVO najwiêksze zmiany obejm¹ rynek sprzeda y samochodów. Przede wszystkim bêdzie mo liwa sprzeda pod jednym dachem kilku marek pojazdów, pod warunkiem oddzielenia powierzchni pod samochody ró nych producentów oraz wyznaczenia do ich obs³ugi ró nych pracowników. Jeszcze wa niejsze jest zniesienie od roku 2005 ograniczeñ terytorialnych sprzeda y samochodów dla danego dealera. Teraz sprzedawca ma ograniczony terytorialnie przez producenta obszar dzia³añ. Aby utworzyæ punkt sprzeda y na innym terenie lub zorganizowaæ tam akcjê promocyjn¹ potrzebna jest zgoda centrali. Rozporz¹dzenie znosi tê podleg³oœæ, ale jeszcze przez trzy lata zostanie utrzymany status quo. Zmiany te zaniepokoi³y w³aœcicieli ma³ych firm dealerskich, które mog¹ mieæ problemy z woln¹ konkurencj¹ du ych sprzedawców. Na przyk³ad niektórzy polscy dealerzy obawiaj¹ siê ekspansji niemieckich firm na najbardziej konkurencyjnych rynkach lokalnych, szczególnie w regionach przygranicznych. Serwis Obowi¹zywaæ bêdzie selekcja jakoœciowa. W praktyce oznacza to, e ka dy, kto wyposa y swój warsztat w okreœlone w standardzie maszyny i urz¹dzenia oraz spe³ni inne okreœlone przez producenta, jednolite dla wszystkich, warunki otrzyma autoryzacjê. Producent nie bêdzie móg³ stosowaæ adnych ograniczeñ terytorialnych, co oznacza, e bêdzie mo na otwieraæ warsztaty w innych pañstwach UE, ale i u nas pojawi¹ siê zapewne filie serwisów zagranicznych. Nowoœci¹ jest mo liwoœæ oddzielenia sprzeda y i serwisu. Dzisiaj niewielu producentów zgadza siê na prowadzenie serwisu autoryzowanego bez salonu sprzeda y samochodów, zaœ sprzeda bez serwisu praktycznie nie istnieje. Rozporz¹dzenie daje przedsiêbiorcom wybór, a producentom zakazuje jakichkolwiek zapisów, które zmusza³yby do ³¹czenia tych dwóch rodzajów dzia³alnoœci. W warsztatach rewolucja! Ekonomiczn¹ rewolucjê przynosi rozporz¹dzenie dopiero w dziale czêœci zamiennych u ywanych w autoryzowanych warsztatach. Do tej pory mo na tam montowaæ tylko czêœci oryginalne, homologowane przez producenta samochodów. S¹ one wielokrotnie dro sze ni takie same czêœci nie zapakowane w firmowe pude³ko producenta aut. Mar e na takie czêœci siêgaj¹ czêsto kilkudziesiêciu, a w skrajnych przypadkach np. szyb samochodowych, nawet kilkuset procent. Dzisiaj stacja autoryzowana za u ywanie czêœci nie pochodz¹cych od producenta samochodu, a nawet za posiadanie ich na pó³ce, mo e straciæ autoryzacjê, bo tak zapisano w umowie dealerskiej. Rozporz¹dzenie wywraca klarowny uk³ad do góry nogami, tworz¹c kategorie czêœci, których mog¹ u ywaæ stacje autoryzowane. Oto niemal wierne, bo w oryginalnej redakcji najwa niejsze, zapisy na ten temat. - Oryginalne czêœci zamienne to czêœci o tej samej jakoœci co komponenty stosowane do monta u pojazdu samochodowego, produkowane zgodnie ze specyfikacjami i standardami produkcyjnymi ustalonymi przez producenta tych pojazdów dla produkcji komponentów lub czêœci danego pojazdu samochodowego, w tym czêœci zamienne produkowane na tej samej linii produkcyjnej, co komponenty danego pojazdu samochodowego. - Przyjmuje siê, e czêœci zamienne s¹ oryginalne, je eli producent tych czêœci zaœwiadczy, e zosta³y one wyprodukowane zgodnie ze specyfikacjami i standardami produkcyjnymi ustalonymi przez producenta pojazdów i s¹ one tej samej jakoœci, co czêœci stosowane do monta u tych pojazdów. - Czêœci zamienne o porównywalnej jakoœci, to czêœci zamienne, których producent zaœwiadczy, e s¹ one tej samej jakoœci, co komponenty, które s¹ lub by³y stosowane do monta u danych pojazdów samochodowych. Rozporz¹dzenie wymienia tylko dwa rodzaje definicji, a1e trzeba zwróciæ uwagê, e pod pojêciem "oryginalne czêœci zamienne" kryj¹ siê nie tylko czêœci znakowane przez producentów samochodów, ale tak e pochodz¹ce z tej samej linii produkcyjnej, co czêœci dostarczone do monta u samochodów. Tak wiêc rozporz¹dzenie jako równoprawne uznaje np. produkt wyprodukowany przez firmê X zapakowany w jej pude³ko i ten sam produkt zapakowany w pude³ko z logo producenta samochodu. D³u sze okresy gwarancji? Nie ma wa nych zmian w naprawach gwarancyjnych. Bêdzie mo na u ywaæ tak jak dotychczas tylko czêœci oryginalnych w dzisiejszym rozumieniu tego s³owa. Mimo to, producenci samochodów licz¹ siê z ogromnymi stratami. Wszystko wskazuje na to, e jedyn¹ dla nich obron¹ bêdzie przed³u anie okresu gwarancji, bo w czasie jej trwania stacje musz¹ u ywaæ tylko czêœci znakowanych przez producenta. Przygotowa³: Tadeusz Go³¹bek

11 Wolny rynek, wolny warsztat Kierownik czy właściciel? Alfred Franke Ekspert Rynkowy Obserwuj¹c zmiany na rynku czêœci samochodowych, od dawna mo na zauwa yæ, e walka konkurencyjna przenios³a siê na bardzo niebezpieczny grunt. W wyœcigu "ambicji", wiele firm oferuje coraz to ni sz¹ cenê, spadaj¹c¹ do granic absurdu zapominaj¹c, e bardzo wa na jest jakoœæ œwiadczonego serwisu, a nie tylko cena (potwierdzaj¹ to najnowsze badania firmy GIPA). Dobry serwis du o kosztuje. A tymczasem jakby niektórzy zapomnieli o tym, e koszty rzadko malej¹. W ka dym razie nie malej¹ je eli siê o to nie staramy. Na temat kosztów mo na by mówiæ wiele z³ego, ale jedno jest pewne nie opuszcz¹ nas ani w dobrych, ani w z³ych czasach. Dlatego te widz¹c ci¹g³¹ walkê cenow¹ i coraz wy sze koszty, rozs¹dnie myœl¹cy w³aœciciele firm zmienili podejœcie do rynku. I tak stosowana przez lata forma dystrybucji poprzez hurtowników sta³a siê niewygodn¹. Niewygodn¹ to ma³o powiedziane. Sta³a siê niebezpieczn¹ form¹ dla dalszej egzystencji firm. Firmy dystrybucyjne, które nadal prowadz¹ tak¹ formê sprzeda y albo s¹ nieœwiadome niebezpieczeñstwa co w d³u szej perspektywie musi prowadziæ do k³opotów finansowych lub te przygotowuj¹ siê do pominiêcia swoich klientów (hurtowników), aby bezpoœrednio dotrzeæ do warsztatów. Jedynie takie rozwi¹zanie mo e pozwoliæ na wygenerowanie dodatkowej mar y niezbêdnej na pokrycie stale rosn¹cych kosztów. W tej sytuacji firmy handlowe o zasiêgu ogólnopolskim tworz¹ w³asne sieci dystrybucyjne w postaci filii. Wspomniane filie czêstokroæ tworzone s¹ w oparciu o istniej¹c¹ bazê klientów (hurtowników). Wiêkszoœæ œwiadomych hurtowników nie rozwa a czy wi¹zaæ siê z du ym importerem, tylko zadaje sobie pytanie jak straciæ niezale noœæ, by nie zostaæ pominiêtym w tej rozgrywce. Decyzja jest tak samo wa na, jak i trudna, gdy w przypadku wyboru niew³aœciwego partnera lub przyjêcia b³êdnej koncepcji odwrotu nie ma lub te jego koszty s¹ bardzo du e. Dobór w³aœciwego partnera jest bardzo indywidualn¹ spraw¹, gdy jest on uzale niony od tego jakie produkty i jakie podejœcie do rynku preferujemy. Dlatego te nie koncentrujê siê na doborze firmy tylko zwracam uwagê na dwie najczêœciej spotykane koncepcje œcis³ego powi¹zania pomiêdzy importerem, a klientem. Pos³u ê siê tu coraz powszechniej stosowanym nazewnictwem: 1. Koncepcja kierownicza (czyli niew³aœcicielska), 2. Koncepcja w³aœcicielska. Koncepcja pierwsza zak³ada, e klient "sprzedaje" swoj¹ firmê. Nie oznacza to, e otrzymuje za ni¹ pieni¹dze. Jedynie pozbywa siê problemu "krótkiej ko³dry", czyli ci¹g³ego braku gotówki, sta³ej koniecznoœci inwestowania w firmê np.: w nowy asortyment. W tym przypadku dotychczasowy w³aœciciel zostanie zatrudniony przez importera jako kierownik filii. Przyjmuj¹c rolê kierownika nale y zdawaæ sobie sprawê z tego, jaka jest ró nica pomiêdzy byciem pracownikiem, a byciem w³aœcicielem. Jak dzia³a filia w koncepcji kierowniczej (niew³aœcicielskiej) w du ej mierze zale y to od pracodawcy i z drugiej strony równie od kierownika filii. Ze wzglêdu na utrudnion¹ kontrolê (poprzez w³aœciciela) najczêœciej stosowany jest system uzale niaj¹cy w du ym stopniu wynagrodzenie kierownika od ró nych parametrów takich jak: mar a, obrót, poziom kosztów, rotacja pieni¹dza, rotacja magazynu czyli kluczowych elementów z punktu widzenia biznesu. Wymienione powy ej parametry przy osi¹ganiu za³o onych celów mog¹ powodowaæ wzrost wynagrodzenia, lecz zawsze tylko do poziomu akceptowanego przez pracodawcê. W praktyce zdarza siê, e interes pracodawcy nie zawsze idzie w parze z interesem kierownika filii. Dlatego te dla bezpieczeñstwa funkcjonowania organizacji wiele decyzji podejmowanych jest w centrali firmy. Jest to ca³kowicie zrozumia³e, ale równoczeœnie powoduje, e kierownik filii ma mniejszy wp³yw na rozwój sytuacji. W du ej organizacji przesuniêcie decyzji do centrali jest koniecznoœci¹, ale i powoduje du ¹ bezw³adnoœæ w ich podejmowaniu (mniejsz¹ elastycznoœæ). Koncepcja ta jest rozwi¹zaniem pozornie bezpiecznym z punktu widzenia osoby zajmuj¹cej stanowisko kierownika filii. Lecz doskonale wiadomo jak mo e skoñczyæ siê brak realizacji za³o onych celów. Przyjêcie rozwi¹zania drugiego pozwala zachowaæ hurtownikowi dotychczasow¹ pozycjê w³aœciciela firmy i du y wp³yw na dalszy jej rozwój. Hurtownik (w tym przypadku zwany Agentem) zachowuje w³asnoœæ firmy, zmieniaj¹c jedynie jej charakter z handlowej na firmê œwiadcz¹c¹ us³ugi sprzeda y. W praktyce wygl¹da to nastêpuj¹co: firma hurtownika (Agent) dzia³a pod szyldem importera, a towar do sprzeda y otrzymuje w cenach zakupu importera. Dziêki temu agent prowadz¹c sprzeda uzyskuje znacznie wy sz¹ mar ê ni dotychczas, dzia³aj¹c jako klient importera. Wypracowan¹ mar ¹ dzieli siê w uzgodnionej proporcji z dostawc¹ czyli z importerem. Oczywiœcie coœ za coœ, dlatego po stronie agenta pozostaj¹ wszystkie koszty dzia³ania. Koncepcja ta doskonale motywuje agenta do redukowania kosztów, podnoszenia obrotów firmy i dba³oœæ o mar ê, co jest w rezultacie korzystne dla obu stron. Przy osi¹gniêciu wyników pozwalaj¹cych na dalsze inwestycje agent uzyskuje mo liwoœæ budowania w³asnych filii. Tym samym mo na powiedzieæ, e dalszy rozwój dzia³alnoœci nie jest ograniczany. Oczywiœcie to wszystko jest aktualne póki osi¹ga on satysfakcjonuj¹ce wyniki. S¹dzê, e rozwi¹zanie to najzrêczniej wi¹ e obie strony tzn. hurtownika z importerem gwarantuj¹c utrzymanie hurtownikowi (dziœ agentowi) dotychczasowej pozycji i umo liwiaj¹c dalszy rozwój. Druga koncepcja nazwana w³aœcicielsk¹ jest godna polecenia dla osób przedsiêbiorczych gotowych podj¹æ ryzyko w celu osi¹gania kolejnych yciowych wyzwañ. Ka de z rozwi¹zañ w ró nym stopniu prowadzi do podporz¹dkowania siê importerowi, dlatego te wymaga g³êbokiego zastanowienia. Poniewa decyzja ta jest niezwykle wa na nale y podejmowaæ j¹ bêd¹c œwiadomym nie tylko zalet, ale przede wszystkim wad ka dego z rozwi¹zañ. 11 Przygotowa³: Alfred Franke Wiadomoœci

12 Wiadomoœci Wolny rynek, wolny warsztat Wszystko ważne... Wejœcie do Unii Europejskiej spowoduje wiele zmian w ró nych dziedzinach gospodarki. W przypadku rynku motoryzacyjnego w Polsce zmiany te zapowiadaj¹ siê rewolucyjnie. Wprowadza je rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia , zgodnie z unijn¹ dyrektyw¹ GVO. Zacznie ono obowi¹zywaæ w Polsce od r. Najwa niejsze zmiany: Autoryzowani dystrybutorzy zyskuj¹ prawo do sprzeda y samochodów wielu marek w jednym salonie. Wprowadza siê mo liwoœæ uzyskania autoryzacji tylko na serwis. Nie ma ograniczeñ terytorialnych i liczbowych, z którymi wczeœniej spotyka³y siê firmy zainteresowane autoryzacj¹. Weryfikacja warsztatów ubiegaj¹cych siê o autoryzacjê serwisow¹ opieraæ siê bêdzie wy³¹cznie na spe³nieniu przez nie kryteriów jakoœciowych ustanowionych przez producenta samochodów danej marki. Niezale ny warsztat i niezale ny dystrybutor czêœci uzyskuj¹ "bez dyskryminacji i bez zw³oki " dostêp do informacji technicznych, danych serwisowych danej marki, szkoleñ, oprogramowania, instrukcji, narzêdzi i wyposa enia. Pozostaje pojêcie "oryginalne czêœci zamienne". Jakoœæ ich potwierdza producent samochodów zaœwiadczaj¹c, e zosta³y wyprodukowane zgodnie z jego standardami produkcyjnymi. Wprowadza siê pojêcie "czêœci zamiennych o porównywalnej jakoœci". Jakoœæ ich potwierdza producent czêœci zaœwiadczaj¹c, e s¹ tej samej jakoœci, co u ywane do pierwszego monta u. Po zapoznaniu siê z dyrektyw¹ GVO zastanawialiœmy siê, w jakiej sytuacji postawi naszych odbiorców jej wprowadzenie. Najwiêcej i najszybciej skorzystaj¹ warsztaty dobrze wyposa one w urz¹dzenia techniczne, zatrudniaj¹ce przeszkolonych pracowników. Dyrektywa GVO umo liwia im uzyskanie autoryzacji marki na serwis, je eli spe³ni¹ wymagania producenta samochodów danej marki. Na razie wymagania te s¹ nieznane. Nieznane s¹ równie koszty zwi¹zane z dostêpem do danych serwisowych i oprogramowania serwisowego. Istotnym problemem bêdzie czy kwalifikacje pracowników warsztatu pozwol¹ na praktyczne wykorzystanie tych danych i oprogramowania. Wydaje siê, e odezwa³ siê przys³owiowy ostatni dzwonek dla warsztatów, które do tej pory nie zdecydowa³y siê, co do kierunku inwestowania i modernizacji firmy oraz poniesienia zwi¹zanych z tym kosztów. Bywa, e koszty poniesione na modernizacjê nie zwracaj¹ siê. Tak jest, gdy nie uwzglêdnia siê czynników decyduj¹cych o powodzeniu firmy (st¹d tytu³ artyku³u "Wszystko wa ne...") Wa na jest lokalizacja warsztatu. Od niej zale y, na jakiego klienta mo na liczyæ i jaki zakres us³ug bêdzie go interesowa³. Ciekawa mo e byæ analiza czy klienci obecnie korzystaj¹cy z serwisu s¹ zwi¹zani z t¹ lokalizacj¹. Zdarza siê, e nie. OdpowiedŸ na pytanie "dlaczego" bêdzie mia³a wp³yw na kierunek modernizacji. Badania rynku pokazuj¹, e kryterium "blisko domu lub pracy" zajmuje wysokie, trzecie miejsce w wymienianych przez klienta powodach wyboru tego a nie innego warsztatu. Kazimierz Neyman - Prezes Q-SERVICE Istotnym czynnikiem jest oznakowanie serwisu. Zaskoczeniem okaza³y siê wyniki ankiet mówi¹ce, e klienci czêsto nie wiedz¹ o warsztacie dzia³aj¹cym kilkaset metrów od ich miejsca zamieszkania i serwisowanie w nim swojego auta by³oby bardzo wygodne. Akcje ulotkowe z informacj¹ o firmie nie daj¹ takiego rezultatu jak porz¹dny, dobrze widoczny szyld. Chcia³bym tak e poœwiêciæ kilka zdañ szkoleniom technicznym pracowników warsztatu. Doœwiadczenie pokazuje, e niechêæ warsztatowców do udzia³u w szkoleniach mimo deklarowanego zainteresowania to nie tylko sprawa kosztów i braku czasu. Najczêœciej jest tak, e ludzie ci zdobywaj¹ wiedzê w warsztacie ucz¹c siê na w³asnych b³êdach. Uzyskuje siê wtedy umiejêtnoœæ usuwania typowych usterek. Jednak przyswajanie nowych rozwi¹zañ technicznych wymaga podstawowej wiedzy teoretycznej. Je eli siê jej nie uzupe³ni to np. jednodniowe szkolenie dotycz¹ce nowej konstrukcji, wyszukiwania i usuwania jej uszkodzeñ mo e byæ zmarnowaniem czasu i pieniêdzy... Przyczyna tkwi w braku niezbêdnej wiedzy teoretycznej na temat elektroniki samochodowej. Ukoñczenie kursu podstawowego spowoduje, e krótkie seminaria, dotycz¹ce konkretnych rozwi¹zañ, przynios¹ wielk¹ korzyœæ dobrze przygotowanemu s³uchaczowi. Modernizacja warsztatu to trudny temat, zw³aszcza, e prowadz¹c latami firmê traci siê obiektywne spojrzenie na jej funkcjonowanie. Dlatego opracowana zosta³a za³¹czona ankieta. Wype³niaj¹c j¹, na w³asny u ytek, w³aœciciel warsztatu oceni sam, jak stoj¹ sprawy jego firmy. W Inter Cars S.A. równie opracowane zosta³o szkolenie w formie pokazu komputerowego. Zawiera ono wyniki ankiet przeprowadzonych wœród klientów pokazuj¹cych jak warsztat widziany jest z drugiej strony lady. Warsztatowcy zainteresowani pokazem i dyskusj¹ na temat modernizacji swojej firmy proszeni s¹ o kontakt z szefami filii Inter Cars.S.A., w których siê zaopatruj¹. Zorganizujemy szkolenie na miejscu i zaprezentujemy nowe mo liwoœci wspó³pracy. Do zobaczenia... Przygotowa³: Kazimierz Neyman 12

13 Wolny rynek, wolny warsztat OCENA WARSZTATU 1. Czy Twój warsztat posiada: a. Papier firmowy b. Wizytówki c. Zewnętrzną tablicę informacyjną d. Szyld 2. Czy w pracy posługujesz się komputerem? 3. Czy komputer jest połączony sztywnym łączem z internetem? 4. Czy posiadasz adres e mail? 5. Czy używasz profesjonalnego programu komputerowego do obsługi warsztatu? 6. Czy w Twoim komputerze znajduje się baza klientów, ich samochodów oraz historia napraw? 7. Czy zlecenie naprawy drukowane jest z programu do obsługi warsztatu? 8. Czy zakres prac, materiały, części do wymiany oraz koszt usługi są potwierdzone podpisem przez właściciela auta na zleceniu naprawy? 9. Czy zlecenie zawiera dyspozycję co zrobić z częściami wymienionymi w ramach usługi? 10. Czy w zleceniu odnotowana jest zgoda klienta na przeprowadzenie jazdy kontrolnej? 11. Ilu klientów przeciętnie w ciągu dnia obsługuje Twój warsztat? 12. Czy organizujesz promocje w swojej firmie? 13. W jaki sposób dowiadują się o nich klienci? a. Informacja jest w biurze warsztatu b. Ukazują się ogłoszenia w prasie c. Są rozdawane ulotki d. Informacja wysyłana jest pocztą do klientów 14. Jak oceniasz korzyści z przynależności do sieci Q Service? Przyjmij skalę od 1 do 10 i wpisz cyfrę w okienko 15. Czy Twoja firma jest znana z tego, że w pakiecie oferowanych usług robi coś co jest jej specjalnością? 16. Czy pracownicy warsztatu są systematycznie szkoleni w zakresie nowych rozwiązań technicznych? 17. Czy Twoja firma dysponuje przyrządem do diagnostyki systemów elektronicznych wykorzystującym między innymi gniazdo OBD II? 18. Oceń swoją wiedzę dot. układów elektronicznych i urządzeń przez nie sterowanych. Przyjmij skalę od 1 do 10 i wpisz odpowiednią cyfrę w okienko 19. Czy pracownicy Twojej firmy przeszli szkolenia dotyczące właściwej obsługi klientów? 20. Czy stosowane są pokrowce jednorazowe na: a. fotel b. kierownicę c. dźwignię biegów d. pedały 21. Czy auta po naprawie są sprawdzane pod kątem zabrudzeń i śladów prac warsztatowych? 22. Czy w warsztacie jest myjnia? 23. Czy warsztat jest codziennie sprzątany? 24. Czy posadzka w warsztacie jest zmywalna? 25. Czy ruch klientów i pracowników warsztatu jest rozdzielony? 26. Czy jest w firmie magazyn części używanych? 27. Czy robione są systematycznie przeglądy narzędzi i złomowanie zużytych? 28. Czy prowadzona jest ewidencja narzędzi? 29. Czy przy naprawach stosujesz części lub zespoły regenerowane fabrycznie? 30. Czy gospodarka odpadami niebezpiecznymi jest prowadzona zgodnie z obowiązującą ustawą? Suma: Omówienie wyników: punktów Twoja sytuacja na rynku jest bardzo dobra. Możesz sobie pogratulować zapobiegliwości i dobrego rozumienia współczesnych zasad prowadzenia warsztatu samochodowego punktów warto pomyśleć o uzupełnieniu wyposażenia warsztatu i szkoleniach pracowników punktów modernizacja warsztatu jest konieczna, czasu zostało niewiele. tak nie Wiadomoœci 13

14 Wiadomoœci BOSCH W cyklu wywiadów z dostawcami Inter Cars S.A., chcia³bym zaprezentowaæ naszym Czytelnikom sylwetkê Krzysztofa Ciemiêgi - Dyrektora Handlowego polskiego oddzia³u firmy BOSCH, który równie odkrywa przed nami tajniki dzia³ania jednego z najwiêkszych œwiatowych koncernów motoryzacyjnych. Rados³aw Grzeœkowiak: BOSCH to jedno z najwiêkszych œwiatowych przedsiêbiorstw bran y motoryzacyjnej. W jaki sposób trafi³ Pan do polskiego oddzia³u firmy? Krzysztof Ciemiêga: Do BOSCH trafi³em w bardzo prozaiczny sposób, a mianowicie poprzez og³oszenie prasowe. Kiedy firma rozpoczyna³a swoj¹ dzia³alnoœæ w Polsce na pocz¹tku lat 90., w gazetach pojawi³y siê og³oszenia o poszukiwaniu osób na ró ne stanowiska. Z³o y³em swoj¹ ofertê i zosta³em przyjêty. Na pocz¹tku za sprzeda czêœci BOSCH w Polsce odpowiedzialny by³ oddzia³ naszej firmy w Austrii. Tam te skierowane by³y moje pierwsze kroki. Po oficjalnym otwarciu firmy Robert BOSCH Sp. z o.o. w Warszawie, co nast¹pi³o ju 1 kwietnia 1992 r., ca³a aktywnoœæ skupi³a siê na rozwijaniu dzia³alnoœci naszego polskiego przedstawicielstwa. Na pocz¹tku w firmie utworzone by³y 2 dzia³y - Dzia³ Czêœci Samochodowych, gdzie pracowaliœmy w 10 osób oraz Dzia³ Elektronarzêdzi, w którym zatrudniona by³a podobna iloœæ pracowników. R.G.: Jakie by³y Pana pierwsze zadania w BOSCH? K.C.: Pocz¹tkowo odpowiada³em za opiekê nad rynkiem Polski Pd. By³o to dla mnie o tyle wygodne, gdy sam pochodzê ze Œl¹ska. Nasza firma w Polsce w pocz¹tkach swojej dzia³alnoœci sk³ada³a siê z 6. regionalnych opiekunów i kilku osób, które odpowiada³y za koordynacjê sp³ywaj¹cych zamówieñ od klientów oraz rozwój dzia³alnoœci serwisowej. W 1996 r., wraz z rozwojem przedsiêbiorstwa, przenios³em siê z ca³¹ rodzin¹ do Warszawy. Mia³em mo liwoœæ bardzo dobrego poznania firmy, poniewa stopniowo przechodzi³em przez ró ne stanowiska, pocz¹wszy od wspomnianego ju Przedstawiciela Regionalnego, poprzez Key Account Managera, Kierownika Sprzeda y Czêœci, Dyrektora Dzia³u Urz¹dzeñ Diagnostycznych. Obecnie zajmujê stanowisko Dyrektora Handlowego BOSCH Automotive Aftermarket, w sk³ad którego wchodz¹ zarówno czêœci samochodowe, jak równie urz¹dzenia diagnostyczno-warsztatowe. R.G.: Przechodz¹c stopniowo przez wszystkie szczeble kariery, pozna³ Pan doskonale strukturê firmy BOSCH. Jak zbudowana jest ona w Polsce i czy wyró nia siê czymœ na tle innych pañstw, gdzie równie dzia³a BOSCH? K.C.: Polska jest typowym krajem, takim jak inne dobrze rozwiniête pañstwa i nasza struktura jest dok³adnie taka sama jak wszêdzie. Zajmujemy siê przede wszystkim rozwojem sprzeda y na rynku wtórnym, dzia³aniami marketingowymi, rozwojem koncepcji Bosch Car Service. Sprzedajemy czêœci zamienne i urz¹dzenia serwisowe. W mniejszych krajach, nie maj¹cych takiego potencja³u rynku jak Polska, struktury s¹ podobne, tyle tylko, e pracuje w nich mniej osób. R.G.: BOSCH jest koncernem ponadnarodowym, a takie du e firmy charakteryzuj¹ siê bardzo sformalizowanymi strukturami i procedurami. Z drugiej strony wiadomo, e ka dy rynek jest inny i nie zawsze to, co jest dobrym rozwi¹zaniem w jednym kraju koniecznie musi siê sprawdzaæ w innym. Czy w zwi¹zku z tym polski oddzia³ BOSCH dysponuje autonomi¹ w podejmowaniu niektórych decyzji? K.C.: Oczywiœcie dysponujemy pewn¹ autonomi¹, ale w ramach za³o eñ i struktur centralnych. Jako Dzia³ Automotive Nasi dostawcy 14 Krzysztof Ciemięga - Dyrektor Handlowy firmy BOSCH Automotive Aftermarket Polska Aftermarket mamy okreœlon¹ strategiê rozwoju. Wiemy, jakie grupy produktów chcemy rozwijaæ, i przez których dystrybutorów chcemy je sprzedawaæ. Ka dy z krajów ma jasno zdefiniowan¹ politykê handlow¹. Natomiast na sposób realizacji tej polityki ka dy kraj ma ju indywidualny wp³yw. Nie jest narzucone, e taki czy inny podmiot ma byæ dystrybutorem produktów BOSCH, chyba, e w grê wchodz¹ porozumienia miêdzynarodowe. Wówczas staramy siê do tego dopasowaæ. Natomiast o tym, jakie produkty sprzedajemy i jak rozwijamy koncepcjê BOSCH Car Service oraz ile warsztatów chcemy mieæ w sieci, decydujemy indywidualnie, bior¹c pod uwagê potencja³ regionalnego rynku. Równie to my okreœlamy iloœæ dystrybutorów, któr¹ powinniœmy mieæ, aby zapewniæ odpowiednie pokrycie rynku i dobr¹ dostêpnoœæ produktów z naszej oferty. R.G.: BOSCH posiada w Polsce inn¹ ofertê asortymentow¹ ni np. w Niemczech. Czym by³o podyktowane podjêcie takiej decyzji i czy asortyment produktów oferowanych przez BOSCH bêdzie siê powiêkszaæ? K.C.: Oferta na rynek polski by³a dobierana pod k¹tem analiz tego, na co jest zapotrzebowanie i tworzona z pewnych grup produktów, które w naszej opinii mia³y szansê przyj¹æ siê w Polsce. Nadal w naszym kraju stosunkowo s³abo jesteœmy reprezentowani z uk³adami hamulcowymi, co stanowi du ¹ czêœæ obrotu BOSCH w Niemczech. Podobnie by³o kiedyœ z czêœciami na wymianê, tzw. "programem BOSCH BX". W Europie Zach., odniós³ on du y sukces, a w naszym kraju nie by³o jeszcze tradycji, eby wymieniaæ ca³e podzespo³y. Program ten realizujemy od 2 lat i z roku na rok rozwija siê on coraz lepiej. Decyzja o wprowadzeniu okreœlonej linii do sprzeda y musi mieæ swoje ekonomiczne uzasadnienie. Wi¹ e siê to z zatowarowaniem magazynu i pewnymi kosztami. Ponadto poziom cenowy w Polsce jest ró ny w porównaniu z innymi krajami. S¹ produkty, które sprzedaje siê w zdecydowanie ni szych cenach, ni w Europie Zach. R.G.: Czy BOSCH bêdzie d¹ y³ do ujednolicenia swojej oferty we wszystkich krajach? K.C.: Na chwilê obecn¹ nie ma przes³anek, aby tworzyæ tak¹ sam¹ ofertê w Polsce jak w innych pañstwach. Na rynkach poszczególnych krajów funkcjonuj¹ jeszcze pewne historyczne zasz³oœci i dlatego oferuje siê tam produkty, które nie s¹ g³ównymi liniami towarów z oferty BOSCH. My w Polsce tych produktów nie wprowadzamy do sprzeda y. Przyk³adem mog¹ byæ Niemcy, gdzie sprzedawane by³y amortyzatory z naszym logo, ale oferta ta zosta³a wówczas przygotowana tylko na tamten rynek. R.G.: Marka BOSCH jest doskonale rozpoznawana nie tylko przez kierowców i warsztaty samochodowe, ale równie przez innych konsumentów. Dotyczy to takich towarów, jak

15

16 Nasi dostawcy Wiadomoœci chocia by artyku³y gospodarstwa domowego, czy elektronarzêdzia. Co najwa niejsze logo BOSCH charakteryzuje siê wysokim wskaÿnikiem zaufania klientów i stanowi dla wielu synonim "niemieckiej jakoœci". Czy koncern nie chcia³ tego wykorzystaæ wprowadzaj¹c na rynek coraz wiêksz¹ iloœæ czêœci zamiennych pod w³asn¹ mark¹ i tym samym zwiêkszyæ swoje przychody? K.C.: Kiedyœ prowadzone by³y przymiarki do sprzeda y pod naszym logo ró nych produktów i w pewnej czêœci ten pomys³ zosta³ zrealizowany. Natomiast dzisiaj chcemy przede wszystkim skupiæ siê na naszych g³ównych liniach i w zwi¹zku z tym zosta³o jasno zdefiniowane, na których produktach siê koncentrujemy. R.G.: Jakie obroty generuje BOSCH Automotive Aftermarket w Polsce? K.C.: Takich danych nie podajemy. Mogê tylko powiedzieæ, e ca³a firma Robert Bosch Sp. z o.o., w sk³ad której wchodz¹ dzia³y Bosch Czêœci Samochodowe, Bosch Elektronarzêdzia, Junkers i Blaupunkt, ubieg³y rok zamknê³y obrotami w kwocie powy ej 90 mln EUR. R.G.: BOSCH systematycznie rozbudowuje w Polsce sieæ warsztatów BOSCH Car Service. Ile docelowo chcecie mieæ serwisów z Waszym logo w Polsce i jakie korzyœci maj¹ klienci przystêpuj¹cy do tej koncepcji? K.C.: Docelowo chcemy mieæ oko³o 300 serwisów w Polsce. Korzyœci dla serwisu s¹ i bêd¹ bardzo wymierne. Nie chodzi tu tylko o mo liwoœæ pracy pod naszym szyldem, który jest bardzo mocno rozpoznawalny. Nowoczesny warsztat potrzebuje oprócz mo liwoœci zakupu czêœci, równie informacji technicznych do diagnozowania i naprawy coraz bardziej skomplikowanych systemów w samochodach, urz¹dzeñ diagnostycznych, szkoleñ i doradztwa. To oferuje miêdzy innymi nasza koncepcja BOSCH Car Service. R.G.: Jakie zmiany w Pana opinii nast¹pi¹ na polskim rynku motoryzacyjnym po przyst¹pieniu naszego kraju do Unii Europejskiej? K.C.: Znacz¹ce zmiany nast¹pi¹ wówczas, je eli zmieni siê park samochodowy w Polsce. Wraz ze wzrostem zamo noœci naszych obywateli powinna rosn¹æ nie tylko iloœæ samochodów, ale równie ich jakoœæ. Dodatkowo powinna znikn¹æ czêœæ ograniczeñ importowych, co zwiêkszy nap³yw u ywanych pojazdów. Dla bran y motoryzacyjnej, a szczególnie dla rynku niezale nego bêdzie to wiêc oznaczaæ znacz¹cy rozwój. R.G.: Czy w samej strukturze lub sposobie dzia³ania firmy BOSCH w Polsce po akcesji do Unii nale y równie siê spodziewaæ jakiœ zmian? K.C.: Znacz¹cych zmian, poza zmianami w procedurach logistycznych, nie bêdzie. W naszym przypadku mo e to oznaczaæ np. zmianê formy magazynu w Polsce ze sk³adu konsygnacyjnego na normalny magazyn krajowy. R.G.: Jakie nowoœci szykuje firma BOSCH w najbli szym czasie dla swoich klientów? K.C.: Do najwa niejszych, które zosta³y ostatnio wprowadzone na polski rynek, nale y nowe pióro wycieraczek Bosch Aerotwin i nowa gama urz¹dzeñ do diagnostyki z serii KTS. Produkty te zosta³y zaprezentowane na Targach Motoryzacyjnych w Poznaniu i obydwa, co nas bardzo cieszy, otrzyma³y Z³oty Medal MTP. Nastêpna nowoœæ to wprowadzenie innowacyjnej formy wspó³pracy pomiêdzy nasz¹ firm¹, dystrybutorem i warsztatem samochodowym, w postaci tzw. "Modu³u Czêœci Samochodowe". Bêdzie to polega³o m.in. na zaoferowaniu warsztatowi dodatkowego wsparcia, przede wszystkim szkoleniowego w zakresie aparatury wtryskowej, uk³adów zap³onowych, elektryki i elektroniki samochodowej. R.G.: Na zakoñczenie naszej rozmowy zapytam, czego yczy³by Pan Czytelnikom Wiadomoœci? K.C.: yczê wszystkim Czytelnikom pomyœlnego rozwoju w przysz³oœci. Mam tu na myœli nie tylko przyrost obrotów i mar, ale te to, aby ka dy znalaz³ na zmieniaj¹cym siê rynku miejsce, które gwarantuje stabilny wzrost i rozwój przez wiele nastêpnych lat. Równie firmie Inter Cars S.A. yczê utrzymywania tak dynamicznego rozwoju jak do tej pory oraz utrzymywania dalszych, tak konstruktywnych i partnerskich kontaktów z dostawcami. R.G.: Dziêkujê za rozmowê. Firma Bosch rozszerza współpracę z warsztatami Firma Bosch jest nie tylko jednym z najwiêkszych na œwiecie, niezale nych producentów czêœci i zespo³ów samochodowych, ale tak e producentem urz¹dzeñ diagnostycznych. Ponadto z myœl¹ o serwisach samochodowych firma ta tworzy dokumentacjê techniczn¹ i organizuje szkolenia techniczne. Od wielu lat firma Bosch tworzy sieæ autoryzowanych warsztatów Bosch-Service. W sieci tej funkcjonuje wiele warsztatów Q-SERVICE. Obecnie firma Bosch opracowa³a koncepcjê wspó³pracy z myœl¹ o warsztatach spoza struktur Bosch- Service. Nosi ona nazwê "Bosch Czêœci Partner". Do wspó³pracy zapraszamy firmy stawiaj¹ce na rozwój, pragn¹ce rozszerzaæ swoj¹ dzia³alnoœæ o diagnostykê podzespo³ów zwi¹zanych z elektronik¹ i elektrotechnik¹ samochodow¹. Potwierdzeniem przynale noœci warsztatu do sieci "Bosch Czêœci Partner" jest podpisanie umowy trójstronnej pomiêdzy 16

17 serwisem, firm¹ Bosch i dystrybutorem, np. firm¹ Inter Cars S.A. Od cz³onka sieci "Bosch Czêœci Partner" oczekuje siê miesiêcznych zakupów czêœci Bosch na kwotê co najmniej 1000 PLN netto. Nie jest przy tym istotne czy obrót ten jest realizowany poprzez zakupy czêœci typowo handlowych jak akumulatory, œwiece i wycieraczki czy elementów technicznych typu pompy paliwowe, filtry, przewody wysokiego napiêcia, czêœci do rozruszników i alternatorów lub koñcówki wtrysku. Spoœród urz¹dzeñ diagnostycznych serwis powinien posiadaæ jeden z testerów firmy Bosch typu KTS wraz z aktualnym oprogramowaniem. Ka dy cz³onek sieci otrzymuje nieodp³atnie szyld "Bosch Czêœci Samochodowe" o wymiarach 70 cm x 70 cm. Ma mo liwoœæ uczestnictwa na preferencyjnych warunkach w szkoleniach technicznych organizowanych w nowoczeœnie wyposa onym Nasi dostawcy nej stronie internetowej, a tak e bierze udzia³ w promocjach organizowanych wy³¹cznie dla "klubowiczów". W celu podnoszenia wiedzy technicznej serwis mo e liczyæ na czêœciowe pokrycie kosztów prenumeraty fachowych pism, specjalistyczne szkolenia weekendowe w zakresie wiedzy o produktach Bosch, marketingu oraz sposobów skutecznego pozyskiwania klientów. Potwierdzeniem przynale noœci do Klubu jest imienna karta cz³onkowska. O ile koncepcja "Bosch Czêœci Partner" rusza w tym roku, o tyle od roku funkcjonuje koncepcja "Bosch Diesel Czêœci Parter". Skupia ona serwisy naprawiaj¹ce pompy wtryskowe firmy Bosch na stanowiskach probierczych, które montuj¹ oryginalne czêœci firmy Bosch. Tu równie szczegó³y wspó³pracy okreœla trójstronna umowa miêdzy firm¹ Bosch, dystrybutorem czêœci oraz serwisem. Ka dy serwis oznaczony szyldem "Bosch Diesel Czêœci" ma mo liwoœæ zakupu unikalnego oprogramowania serwisowego ESI [tronic], w tym danych regulacyjnych oraz technologii napraw pomp wtryskowych. Dla cz³onków sieci organizowane s¹ specjalistyczne szkolenia z zakresu diagnozy oraz napraw pomp wtryskowych. Wiadomoœci Centrum Szkoleniowym firmy Bosch. Serwis taki ma dostêp do materia³ów wspomagaj¹cych sprzeda, takich jak katalogi, cenniki, ulotki informacyjne, a tak e otrzymuje na bie ¹co bezpoœrednie informacje dotycz¹ce nowoœci produktowych i akcji promocyjnych. Do ka dego cz³onka sieci jest wysy³any nieodp³atnie kwartalnik firmy pt. Bosch "Autospec". Warsztat sieci "Bosch Czêœci Partner" staje siê jednoczeœnie cz³onkiem "Klubu Experta Bosch". Dziêki temu ma dostêp do informacji dotycz¹cych produktów Bosch i rynku motoryzacyjnego na specjal- Chêtne serwisy zapraszamy do wspó³pracy. Szczegó³owych informacji udziela Dzia³ Serwisów Samochodowych firmy Bosch: tel. 022/ , fax 022/ , Przygotowa³: Artur Kornaœ Robert Bosch Polska Sp. z o.o. 17

18

19 Nowości w Inter Cars S.A. Kolejny krok Inter Cars S.A ku regeneracji części zamiennych W dniu 10 lipca 2003 zosta³a podpisana umowa pomiêdzy Eltek Sp. z o.o. i Inter Cars S.A., której przedmiotem jest zakup przez Inter Cars S.A. 100% kapita³u zak³adowego s³upskiej spó³ki Eltek. Na mocy zawartej umowy Inter Cars S.A. bêdzie prowadzi³ sprzeda towarów regenerowanych przez Eltek za poœrednictwem swojej sieci dystrybucji. Firma Eltek z kolei, uzyska dostêp do nowych grup potencjalnych odbiorców na terenie Europy Zachodniej np. firm stowarzyszonych w ATR. Obecnie program produkcji przedsiêbiorstwa Eltek obejmuje regeneracjê alternatorów, rozruszników oraz ich elementów sk³adowych, a tak e silniczków wycieraczek. Ju wkrótce oferowany asortyment zostanie poszerzony o kolejne linie produktów. Historia firmy Eltek rozpoczê³a siê w 1991 roku, kiedy wzrost zapotrzebowania rynku na czêœci regenerowane alternatorów i rozruszników - spowodowany rosn¹c¹ liczb¹ sprowadzanych do Polski pojazdów - zainspirowa³ Roberta Nowaka i Macieja Sawickiego do wykorzystania nadarzaj¹cej siê okazji i zainwestowania w tê dzia³alnoœæ. Pomys³ rodzinno-kole eñski wcielili w ycie Jacek akomski - prywatnie szwagier Roberta Nowaka - i Adam Sawicki - ojciec Macieja. Trzej pierwsi wymienieni panowie byli do 10 lipca wspó³w³aœcicielami spó³ki Eltek. bendiksów, elektromagnesów i kompletnych rozruszników oraz alternatorów. Nowe komponenty do monta u sprowadzano z Niemiec i Danii. Rosn¹ce potrzeby rynku wymusi³y zmiany lokalowe i personalne. W 1996 wydzier awiono halê o powierzchni 300 m 2, do której sukcesywnie dok³adano kolejne powierzchnie, by po trzech latach osi¹gn¹æ 900 m 2. Zatrudnienie wzros³o do 8, a nastêpnie 13 osób. Produkcja miesiêczna zwiêkszy³a siê do bendiksów, elektromagnesów, 300 kompletnych rozruszników i alternatorów. Od 1998 roku znacz¹ce iloœci regenerowanych wyrobów zaczê³y trafiaæ na rynki Niemiec, Belgii, Francji i Holandii, co przy zamówieniach seryjnych pozwala³o istotnie zwiêkszaæ wielkoœæ produkcji. Kolejnym, etapem rozwoju spó³ki Eltek sta³o siê wybudowanie od podstaw w S³upskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, hali o powierzchni 1000 m 2, któr¹ oddano do u ytku w lutym 2003 roku i w której zatrudnienie znalaz³o ponad 20 osób. Docelowo zatrudnionych ma tam byæ 50 pracowników. Zasadnicz¹ kwesti¹ powodzenia procesu regeneracji s¹: jakoœæ wykonania, stosowane elementy oraz szczegó³owy proces kontroli. Od pocz¹tku w spó³ce Eltek jakoœæ stanowi³a pierwszorzêdny cel, st¹d dba³oœæ o sprawdzone Ÿród³a dostaw nowych komponentów, sta³e kontrole miêdzyoperacyjne oraz ostateczn¹ kontrolê techniczn¹. Specjalistycznej kontroli podlega 100% regenerowanych zespo³ów. Testery w wiêkszoœci s¹ produkcji zachodniej. W perspektywie, dzia³alnoœæ spó³ki Eltek ma zostaæ objêta procesem certyfikacji ISO 9001:2000. Jesteœmy przekonani, e dokonane zmiany w³asnoœciowe i realizacja naszych wspólnych zamierzeñ, znajd¹ swoje odzwierciedlenie w dalszym, dynamicznym rozwoju dzia³alnoœci regeneracyjnej. Zachêcamy do skorzystania z oferty towarów regenerowanych, które ju znajduj¹ siê w magazynach Inter Cars S.A., i których asortyment systematycznie bêdzie powiêkszany. Wiadomoœci Pocz¹tkowo dzia³alnoœæ spó³ki obejmowa³a serwisowanie alternatorów i rozruszników (wymiana szczotek, naprawa regulatorów napiêcia, regeneracja sprzêgie³ rozruszników, tzw. bendiksów i elektromagnesów). W zak³adzie o pow. 80 m 2 dwaj pracownicy wykonywali miesiêcznie regeneracjê szt. Osob¹ odpowiedzialn¹ za rozwój projektu "regeneracja" jest ni ej podpisany. Mam nadziejê, e pierwszy z planowanej serii artyku³ów pobudzi Czytelników do refleksji i sk³oni do zadawania pytañ. Chêtnie, w miarê mo liwoœci, na nie odpowiem. Zachêcam do kontaktowania siê ze mn¹ pod adresem Przygotowa³: Pawe³ B¹czyñski 19

20 Wiadomoœci Nowości w Inter Cars S.A. Informatyka w Inter Cars S.A. - nowoczesne rozwiązania Od pocz¹tku istnienia nasza firma bardzo stawia³a na informatykê. Ju w swojej pierwszej siedzibie w Warszawie przy ul. Powsiñskiej 64, gdy tylko zaistnia³a potrzeba pracy na kilku komputerach utworzono sieæ z dedykowanym serverm Novell, wtedy jeszcze w wersji 2.2. oraz indywidualne oprogramowanie, które zacz¹³ tworzyæ dla Inter Cars Ryszard Piêtak. Wraz z rozwojem firmy, czyli rozbudow¹ centralnego wówczas magazynu przy ul. Powsiñskiej 64 w Warszawie i pojawianiem siê sklepu na Waryñskiego powsta³y zal¹ ki rozleg³ej sieci WAN. Po³¹czenie obu lokalizacji umo liwia³o wymianê danych oraz wprowadzenie bezp³atnych po³¹czeñ telefonicznych (Voice over Frame Relay). Rozwój firmy, powiêkszenie asortymentu, zwiêkszaj¹ca siê liczba pracowników oraz wymogi odnoœnie bardziej skomplikowanych aplikacji spowodowa³y pojawianie siê nowych technologii opartych o scentralizowane przetwarzanie danych ADS, (Advantage Database Server firmy Computer Association). Zastosowanie tego rozwi¹zania umo liwi³o bardzo d³ugie utrzymanie aplikacji opartej o dbase. Kolejnym du ym krokiem w historii firmy by³a budowa du ego magazyny przy ulicy Heroldów w Warszawie. Wraz z now¹ siedzib¹ pojawi³y siê tak e nowe rozwi¹zania informatyczne Netware SFT III, Voice over IP. Wtedy tak e powsta³o pierwsze sta³e ³¹cze internetowe, a wraz z nim w³asny serwer pocztowy i pierwsza strona www. Inter Cars S.A., jako jedna z pierwszych firm bran y motoryzacyjnej udostêpni³ klientom mo liwoœæ zamawiania towarów przez Internet za pomoc¹ us³ug terminalowych firmy CITRIX. Cztery lata temu rozpoczê³y siê tak e prace nad projektem nowej aplikacji ERP. Przygotowanie za³o eñ projektu, wybór dostawcy zbieg³y siê w czasie z budow¹ Centrum Logistycznego w Cz¹stkowie Maz. ko³o Warszawy. Zadecydowano, e aplikacja oparta bêdzie o nowoczesne oprogramowanie ORACLE na platformie sprzêtowej firmy SUN. Na dostawcê oprogramowania wybrana zosta³a lubelska firma SAFO. Powo³ano zespó³ wdro eniowy sk³adaj¹cy siê z kluczowych pracowników naszej firmy, którzy wraz z konsultantami dostawcy rozpoczêli prace nad tworzeniem projektu aplikacji. Równolegle trwa³y prace nad odpowiednimi instalacjami elektryczno - sieciowymi, które mia³y zostaæ zamontowane w Centrum Logistycznym. Firmy Netia i Telbank przygotowa³y infrastrukturê telekomunikacyjn¹ na potrzeby nowej siedziby. Kolejna przeprowadzka firmy nie spowodowa³a du ych zak³óceñ w dostawach towarów do klientów. Przez pewien czas dzia³a³y dwa systemy informatyczne. W 2001 roku odby³o siê wdro enie zintegrowanej aplikacji ERP. Umo liwi³a ona pracê wszystkich dzia³ów firmy od sprzeda y poprzez kasê, ksiêgowoœæ, zamówienia i windykacjê w jednym œrodowisku. W ostatnich kilku miesi¹cach nowe oprogramowanie zosta³o wdro one w kolejnych filiach Inter Cars S.A. Obecnie ju 10 naszych oddzia³ów wykorzystuje infrastrukturê sieciow¹ pracuj¹c w systemie ON-LINE, w oparciu o wspóln¹ bazê danych. To rozwi¹zanie daje mo liwoœæ obs³ugi klienta z dowolnego miejsca. Wszystkie dokumenty, rozliczenia, stany magazynowe, zamówienia s¹ dostêpne dla wszystkich oddzia³ów, w których wdro ony zosta³ program SAFO. Do pozosta³ych placówek nowe oprogramowanie dotrze w ci¹gu najbli szego roku. Obecnie filie pracuj¹ce jeszcze na "starym" systemie komputerowym wymieniaj¹ informacje o klientach i towarach za pomoc¹ sta³ych ³¹cz. Wszyscy klienci, którzy chc¹ drog¹ elektroniczn¹ dokonywaæ zakupów czêœci mog¹ to robiæ za pomoc¹ naszej strony internetowej b¹dÿ przy pomocy dedykowanego oprogramowania IC-KLIENT. U ytkownicy programu SAFO mog¹ otworzyæ oko³o 1400 jednoczesnych sesji. Wszystkie dzia³ania wykonywane przez osoby zalogowane do systemu obs³ugiwane s¹ przez dwa serwery firmy Hewlett Packard oparte na procesorach RISC z systemem HPUX i macierz¹ dyskow¹ klasy EVA firmy Compaq. System zosta³ tak zaprojektowany, aby móg³ wydajnie obs³ugiwaæ kilkuset u ytkowników jednoczeœnie. Zak³adamy, e do koñca 2004 roku wszystkie dzia³aj¹ce obecnie i ka da nowo otwarta filia, zostan¹ objête zintegrowan¹ aplikacj¹ ERP, czyli pracowaæ bêd¹ w systemie SAFO. Bêdzie to najwiêkszy projekt informatyczny w bran y motoryzacyjnej w kraju, jaki dotychczas zrealizowano. Przygotowa³: Robert Kucharczyk 20

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

MotoFocus.pl - to nowoczesne rozwiązania w badaniach marketingowych

MotoFocus.pl - to nowoczesne rozwiązania w badaniach marketingowych MotoFocus.pl - dział badania rynku i opinii MotoFocus.pl jest polską firmą badawczą specjalizującą się w badaniach rynku motoryzacyjnego. Już od blisko 10 lat przeprowadzamy badania marketingowe oraz sondaże

Bardziej szczegółowo

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

BMW Financial Services Ubezpieczenia. Ubezpieczenie pojazdu. RadoϾ z jazdy

BMW Financial Services Ubezpieczenia. Ubezpieczenie pojazdu. Radoœæ z jazdy BMW Financial Services Ubezpieczenia Ubezpieczenie pojazdu Radoœæ z jazdy Rozwi¹zania dopasowane do Ciebie. Informacje o BMW Financial Services. Jako firma bêd¹ca integraln¹ czêœci¹ BMW Polska Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy biuro@omegasystem.pl STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy 2 3 4 5 6 biuro@omegasystem.pl STOISKA Œwiadczymy kompleksowe us³ugi

Bardziej szczegółowo

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/biuro-informacji-kredytowej-bik-koszty-za r Biznes Pulpit Debata Biuro Informacji Kredytowej jest jedyną w swoim rodzaju instytucją na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Jesteś tu: Bossa.pl Kurs giełdowy - Część 10 Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Kontrakt terminowy jest umową pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do nabycia a druga do

Bardziej szczegółowo

Twój rodzaj CV. Jak wybrać odpowiedni rodzaj CV w zależności od doświadczenia i celu zawodowego?

Twój rodzaj CV. Jak wybrać odpowiedni rodzaj CV w zależności od doświadczenia i celu zawodowego? Twój rodzaj CV Jak wybrać odpowiedni rodzaj CV w zależności od doświadczenia i celu zawodowego? Odpowiedz sobie na pytanie: Na czym polega fenomen dobrego CV jakie informacje powinny być widoczne w dokumencie

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja pracowników 2006

Satysfakcja pracowników 2006 Satysfakcja pracowników 2006 Raport z badania ilościowego Listopad 2006r. www.iibr.pl 1 Spis treści Cel i sposób realizacji badania...... 3 Podsumowanie wyników... 4 Wyniki badania... 7 1. Ogólny poziom

Bardziej szczegółowo

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej PROJEKT INWESTYCYJNY Nazwa projektu: Forma projektu: TEVOR 1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej 2. wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect Podmiot: PL Consulting sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php? 1 z 6 2013-10-03 14:58 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?id=221 Szczecin: Usługa zorganizowania szkolenia specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO DZIENNIK URZÊDOWY WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 TREŒÆ: Poz.: ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO 81 nr 6 z dnia 29 sierpnia 2006 r. zmieniaj¹ce zarz¹dzenie

Bardziej szczegółowo

Program Internet Start Up. WejdŸ do gry. Autor Programu. Partner Programu

Program Internet Start Up. WejdŸ do gry. Autor Programu. Partner Programu Program Internet Start Up WejdŸ do gry Autor Programu Partner Programu Program doradztwa prawnego Kancelarii Wierzbowski Eversheds dla projektów zwi¹zanych z internetem i nowymi technologiami www.internetstartup.pl

Bardziej szczegółowo

BIUR I LABORATORIÓW PRACOWNIKÓW W POLSCE W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE

BIUR I LABORATORIÓW PRACOWNIKÓW W POLSCE W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE 80 000 PRACOWNIKÓW 500 W POLSCE OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE 1 650 BIUR I LABORATORIÓW 30 W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA 1 SGS Systems & Services Certification Projekty wg

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla klienta Sigillum PCCE USŁUGI CERTYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.

Przewodnik dla klienta Sigillum PCCE USŁUGI CERTYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. USŁUGI CERTYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. Sigillum Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej oraz firma 4proweb.net Producent oprogramowanie Elektronicznych Dzienników

Bardziej szczegółowo

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których:

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których: Warszawa, dnia 25 stycznia 2013 r. Szanowny Pan Wojciech Kwaśniak Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa Wasz znak: DRB/DRB_I/078/247/11/12/MM W

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO Aneks nr 8 do Prospektu Emisyjnego Cyfrowy Polsat S.A. KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAÑCÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy Agnieszka Miler Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy W 2000 roku, zosta³o wprowadzone rozporz¹dzeniem Prezesa

Bardziej szczegółowo

T.C. DĘBICA S.A. (1) Firma Oponiarska DĘBICA S.A. Wyniki finansowe 2007 r. i perspektywy 2008 r. Warszawa, 15 lutego 2008 r. T.C. DĘBICA S.A. (2) Executive summary Przychody ze sprzedaży w 2007 r. wyniosły

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Odnowa centrum wsi śegiestów poprzez budowę oświetlenia ulicznego wzdłuŝ drogi powiatowej 1517K w śegiestowie

Dotyczy: Odnowa centrum wsi śegiestów poprzez budowę oświetlenia ulicznego wzdłuŝ drogi powiatowej 1517K w śegiestowie Zp.271.14.2014 Muszyna, dnia 03 kwietnia 2014 r. Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna ul. Rynek 31 33-370 Muszyna Dotyczy: Odnowa centrum wsi śegiestów poprzez budowę oświetlenia ulicznego wzdłuŝ drogi

Bardziej szczegółowo

Raport_Inter_2009_converted52:Layout 1 4/20/09 1:02 PM Page 18 Ubezpieczenia {

Raport_Inter_2009_converted52:Layout 1 4/20/09 1:02 PM Page 18 Ubezpieczenia { { Ubezpieczenia Klienci InterRisk SA Vienna Insurance Group to zarówno osoby fizyczne, jak firmy, przedsiębiorstwa i szkoły. Oferujemy im ponad 150 produktów ubezpieczeniowych. Nasze ubezpieczenia zapewniają

Bardziej szczegółowo

Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej

Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej Komunikaty 99 Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej Artyku³ przedstawi skrócony raport z wyników badania popularnoœci rozwi¹zañ

Bardziej szczegółowo

1. 1 1. BENEFICJENT 1.1 NAZWA I ADRES BENEFICJENTA

1. 1 1. BENEFICJENT 1.1 NAZWA I ADRES BENEFICJENTA 1. BENEFICJENT 1.1 NAZWA I ADRES BENEFICJENTA 1.2 OSOBA UPOWAŻNIONA DO REPREZENTOWANIA BENEFICJENTA 1.3 TELEFON, FAX, ADRES E-MAIL, STRONA WWW 1.4 NUMER NIP I REGON 1.5 MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU 1.6

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG LP Działanie Poprzednie brzmienie Aktualne brzmienie 1. 1.4-4.1 Projekt obejmuje badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe oraz zakłada wdroŝenie

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 w celu wszczęcia postępowania i zawarcia umowy opłacanej ze środków publicznych 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku.

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. Regulamin I edycji Konkursu Teatralnego Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. 1. Organizator Organizatorami Festiwalu są: A) Stowarzyszenie Scena Kultury B) Miasto Gdynia 2. Miejsce oraz

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego 5. Wytyczne Województwa Wielkopolskiego Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Bud etu Pañstwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Rudniki, dnia 10.02.2016 r. PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowaną realizacją projektu pn. Rozwój działalności

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Listopad 2012 Organizacja funkcjonalna Dotychczas na organizację patrzono z perspektywy realizowanych funkcji. Zarząd

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A.

RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A. RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A. ZA OKRES I KWARTAŁU 2011 ROKU od dnia 01-01-2011 roku do dnia 31-03-2011 roku Warszawa, 16 maja 2011 r. Raport kwartalny za 1 kwartał 2011 został przygotowany przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

Informacje o firmie IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o.

Informacje o firmie IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o. Informacje o firmie IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o. Kim jesteśmy? IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o. wchodzi w skład międzynarodowej grupy finansowej IMPULS-LEASING International. Poza Polską do Holdingu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1.

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1. P r o j e k t z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1. W ustawie z dnia 18 września 2001 r. o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół (Dz.U. Nr 122, poz.

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.)

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) I. INFORMACJE OGÓLNE Pełna nazwa Wnioskodawcy/Imię i nazwisko II. OPIS DZIAŁALNOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. KRÓTKI OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą P r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y (do 60 000 EURO) Zawartość: Informacja ogólna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Lubomierz Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

woli rodziców w 2010 roku. 1. W roku szkolnym 2016/2017 obowiązek szkolny spełniają dzieci urodzone w 2009 roku oraz z

woli rodziców w 2010 roku. 1. W roku szkolnym 2016/2017 obowiązek szkolny spełniają dzieci urodzone w 2009 roku oraz z Zasady rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego (rok urodzenia 2010 i 2011) i pierwszej klasy Szkoły Podstawowej w Pogórzu im kontradmirała Xawerego Czernickiego w roku szkolnym 2016/2017 I. Zasady

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT Szanowni Państwo! Prowadzenie działalności w branży energetycznej wiąże się ze specyficznymi problemami podatkowymi, występującymi w tym sektorze gospodarki.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan.pl Poznań: Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej frezarki

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kosztami w dziale utrzymania ruchu

Zarządzanie kosztami w dziale utrzymania ruchu Zarządzanie kosztami w dziale utrzymania ruchu Cele szkolenia Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych menedżerów zarządzania procesami i kosztami utrzymania ruchu potęguje się wraz ze wzrostem postrzegania

Bardziej szczegółowo

SPIS TRESCI ZNAK TOWAROWY WSTEP CENNIK KONTAKT CHRON SWOJA MARKE. Kamelot radzi:

SPIS TRESCI ZNAK TOWAROWY WSTEP CENNIK KONTAKT CHRON SWOJA MARKE. Kamelot radzi: www.kamelot.pl 2012 SPIS TRESCI ZNAK TOWAROWY CHRON SWOJA MARKE WSTEP CENNIK KONTAKT Kamelot radzi: Dziêki nabyciu prawa ochronnego na znak towarowy mo na zakazaæ konkurencji stosowania tego znaku na terenie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 14 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 14 lutego 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku przy ul. Biernackiego

Bardziej szczegółowo

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej biblioteczka zamówień publicznych Agata Hryc-Ląd Małgorzata Skóra Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej Nowe progi w zamówieniach publicznych 2014 Agata Hryc-Ląd Małgorzata

Bardziej szczegółowo

(Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.)

(Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.) (Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.) REGULAMIN REALIZACJI WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RUBINKOWO W TORUNIU

Bardziej szczegółowo

DZENIE RADY MINISTRÓW

DZENIE RADY MINISTRÓW Dz. U. 2007 Nr 210, poz. 1522 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych Na

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Usługi szkolenia zawodowego 2012/S 194-319494. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Usługi szkolenia zawodowego 2012/S 194-319494. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:319494-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi szkolenia zawodowego 2012/S 194-319494 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników poradnik dla bezpoêredniego prze o onego wprowadzanego pracownika WZMOCNIENIE ZDOLNOÂCI ADMINISTRACYJNYCH PROJEKT BLIèNIACZY PHARE PL03/IB/OT/06 Proces

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo

1) BENEFICJENT (ZAMAWIAJĄCY):

1) BENEFICJENT (ZAMAWIAJĄCY): Marcelów, dn. 05.06.2012 r. Zapytanie ofertowe Mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające ze stosowania zasady konkurencyjności oraz zasady efektywnego zarządzania finansami obowiązującej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 lipca 2014 r. Poz. 1012

Warszawa, dnia 31 lipca 2014 r. Poz. 1012 Warszawa, dnia 31 lipca 2014 r. Poz. 1012 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 13 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wyłączenia niektórych

Bardziej szczegółowo

MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r.

MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r. MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r. Zaproszenie do składania informacji dotyczących organizacji szkolenia Spawanie metodą 111 (ręczne spawanie łukowe) i spawanie metodą 311 (spawanie acetylenowo-tlenowe)

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na dostawę 35 stanowisk do skanowania i rozpoznawania tekstu (skanery i

Przetarg nieograniczony na dostawę 35 stanowisk do skanowania i rozpoznawania tekstu (skanery i Strona znajduje się w archiwum. Przetarg nieograniczony na dostawę 35 stanowisk do skanowania i rozpoznawania tekstu (skanery i oprogramowanie ABBYY Fine Reader 7.0) wraz z serwisem i gwarancją Termin

Bardziej szczegółowo

Program Google AdSense w Smaker.pl

Program Google AdSense w Smaker.pl Smaker.pl Program Google AdSense w Smaker.pl Pytania i odpowiedzi dotyczące programu Google AdSense Spis treści Czym jest AdSense... 2 Zasady działania AdSense?... 2 Jak AdSense działa w Smakerze?... 3

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 47 poz. 480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ

Dz.U. 1999 Nr 47 poz. 480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 47 poz. 480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 11 maja 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania i finansowania oraz trybu działania

Bardziej szczegółowo

Lokalne kryteria wyboru operacji polegającej na rozwoju działalności gospodarczej

Lokalne kryteria wyboru operacji polegającej na rozwoju działalności gospodarczej polegającej na rozwoju działalności gospodarczej Lp. 1. 2. 3. 4. Nazwa kryterium Liczba miejsc pracy utworzonych w ramach operacji i planowanych do utrzymania przez okres nie krótszy niż 3 lata w przeliczeniu

Bardziej szczegółowo

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok 1. KONTAKT DO AUTORA/AUTORÓW PROPOZYCJI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) UWAGA: W PRZYPADKU NIEWYRAŻENIA ZGODY PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania, wydawania i użytkowania Karty Rodzina Plus. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6a i

Bardziej szczegółowo

Województwo Lubuskie, 2016 r.

Województwo Lubuskie, 2016 r. Województwo Lubuskie, 2016 r. Kursy kwalifikacyjne, szkolenia doskonalące dla nauczycieli w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem. Studia podyplomowe itp. Np. uczelnie wyższe w przypadku szkoleń

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/KadryWM13

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/KadryWM13 Białystok, dn. 16.01.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/KadryWM13 DOTYCZY: postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności mającego na celu wyłonienie najkorzystniejszej oferty dotyczącej realizacji szkoleń

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 3/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Uchwała Nr 3/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 29 kwietnia 2015 r. Uchwała Nr 3/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Systematyki kryteriów wyboru projektów

Bardziej szczegółowo

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych -...~.. TABELA ZGODNOŚCI Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz.

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim

Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Warszawa, 16 maja 2016 r. Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Ułęż nr 21 z dnia 14 maja 2014r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Spis treści Użyte pojęcia i skróty...

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

TÜV Rheinland Polska. Nowy Znak. Odpowiadamy na Pañstwa pytania. www.tuv.pl

TÜV Rheinland Polska. Nowy Znak. Odpowiadamy na Pañstwa pytania. www.tuv.pl TÜV Rheinland Polska Nowy Znak Odpowiadamy na Pañstwa pytania Odpowiadamy na Pañstwa pytania wszystko czego chc¹ siê Pañstwo dowiedzieæ na temat nowego znaku TÜV Rheinland. Zgodnie z has³em Jeden dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

1 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE

1 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE Logo programu NAZWA PROGRAMU Numer (uzupełnia WST) Klasyfikacja Kod Interwencji (nadawany przez WST) Dział gospodarki 1 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE 1.1. Tytuł : 1.2. Nazwa skrócona (akronim) 1.3

Bardziej szczegółowo

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe Lublin, 19.07.2013 Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości niematerialne i prawne a) System zarządzania magazynem WMS Asseco SAFO, 2. usług informatycznych i technicznych związanych

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła I Organizator konkursu: Stowarzyszenie Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła, z siedzibą w Jaworze, ul. Wrocławska 30 a, 59-400 Jawor.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

B A D A N I A S U C H A L N O Œ C I RADIO TRACK W R Z E S I E Ñ 2 0 1 1. prowadzone w systemie ci¹g³ym przez KATOLICKIE RADIO PODLASIE

B A D A N I A S U C H A L N O Œ C I RADIO TRACK W R Z E S I E Ñ 2 0 1 1. prowadzone w systemie ci¹g³ym przez KATOLICKIE RADIO PODLASIE B A D A N I A S U C H A L N O Œ C I RADIO TRACK W R Z E S I E Ñ 2 0 1 1 prowadzone w systemie ci¹g³ym przez KATOLICKIE RADIO PODLASIE R A D I O, K T Ó R E S I Ê Z N A W SKRÓCIE: PRZYZWYCZAILIŒMY WAS JU

Bardziej szczegółowo

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), Istota umów wzajemnych Podstawa prawna: Księga trzecia. Zobowiązania. Dział III Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych. art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW Kod warunków: KBGP30 Kod zmiany: DPM0004 Wprowadza się następujące zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Niezależnego Domu Maklerskiego S.A. w zakresie upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową

Polityka informacyjna Niezależnego Domu Maklerskiego S.A. w zakresie upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową Polityka informacyjna Niezależnego Domu Maklerskiego S.A. w zakresie upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową Warszawa, 10 czerwca 2016 r. Niniejsza Polityka określa zasady i zakres

Bardziej szczegółowo

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 4. Lokata CLOUD-BIZNES 4 miesiące 3,00%/2,00% 1

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 4. Lokata CLOUD-BIZNES 4 miesiące 3,00%/2,00% 1 Duma Przedsiębiorcy 1/6 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA OSÓB FICZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ (Zaktualizowana w dniu 24 kwietnia 2015 r.) 1. Oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

WPŁYW ROZPORZĄDZENIA EURO 5 NA NIEZALEŻNY RYNEK MOTORYZACYJNY. Robert Kierzek, Inter Cars S.A. Bogumił Papierniok, Moto-Profil Sp. z o.o.

WPŁYW ROZPORZĄDZENIA EURO 5 NA NIEZALEŻNY RYNEK MOTORYZACYJNY. Robert Kierzek, Inter Cars S.A. Bogumił Papierniok, Moto-Profil Sp. z o.o. WPŁYW ROZPORZĄDZENIA EURO 5 NA NIEZALEŻNY RYNEK MOTORYZACYJNY Robert Kierzek, Inter Cars S.A. Bogumił Papierniok, Moto-Profil Sp. z o.o. Euro 5 (Rozporządzenie 715/2007) nie tylko normy emisji spalin Artykuł

Bardziej szczegółowo

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy 1. ORGANIZATOR, CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ, PROGRAM AKCJI 1.1 Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Skuteczność

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska ogłasza konkurs na logo. Regulamin konkursu: I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa: cele konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie,

Bardziej szczegółowo

franczyzowym w Polsce

franczyzowym w Polsce Raport o rynku franczyzowym w Polsce II edycja - 2008 Wstęp Akademia Rozwoju Systemów Sieciowych zakończyła kolejną edycję badania rynku systemów sieciowych (sieci franczyzowe, agencyjne, partnerskie i

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie 1. 5.3.4 Oś 4 Leader Poziom wsparcia Usunięcie zapisu. Maksymalny

Bardziej szczegółowo

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 9 miesięcy 2,30%

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 9 miesięcy 2,30% Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA OSÓB FICZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ (Zaktualizowana w dniu 27 kwietnia 2015 r.) 1. Oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

MOBILNOŚĆ OSÓB UCZĄCYCH SIĘ I PRACOWNIKÓW

MOBILNOŚĆ OSÓB UCZĄCYCH SIĘ I PRACOWNIKÓW Działania mające na celu upowszechnianie rezultatów projektu 1. Uczniowie realizujący Programu Erasmus + MOBILNOŚĆ OSÓB UCZĄCYCH SIĘ I PRACOWNIKÓW 2014 pt. Praktyka zagraniczna w hotelu mój start w życie

Bardziej szczegółowo

Katalog elementów 2010 2010

Katalog elementów 2010 2010 Katalog elementów 2010 2010 Firma GET jest firm¹ dostarczaj¹c¹ profesjonalny sprzêt budowlany najwy szej jakoœci. Dzia³amy na rynku europejskim od 2004. W tym czasie nie tylko stworzyliœmy trzy linie rusztowañ

Bardziej szczegółowo

Liczba stron: 3. Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma.

Liczba stron: 3. Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma. Dotyczy: Zamówienia publicznego nr PN/4/2014, którego przedmiotem jest Zakup energii elektrycznej dla obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Ursus. Liczba stron: 3 Prosimy o niezwłoczne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie art. 42 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 20 października 2011 r., III CZP 53/11

Uchwała z dnia 20 października 2011 r., III CZP 53/11 Uchwała z dnia 20 października 2011 r., III CZP 53/11 Sędzia SN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) Sędzia SN Anna Kozłowska (sprawozdawca) Sędzia SN Grzegorz Misiurek Sąd Najwyższy w sprawie ze skargi

Bardziej szczegółowo

Polska-Opole: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2015/S 177-322074. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Polska-Opole: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2015/S 177-322074. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:322074-2015:text:pl:html Polska-Opole: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2015/S 177-322074

Bardziej szczegółowo