formator rekrutacyjny 2014/2015 studia I stopnia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "formator rekrutacyjny 2014/2015 studia I stopnia www.wsiz.rzeszow.pl"

Transkrypt

1 stud I stpn szczgółwy ps frty ktulnj n rk kdmck 2014/2015 znjduj sę n strn ntrntwj 2014/2015 frmtr druk: lstpd rkrutcyjny

2 SPIS TREŚCI Słw Rktr Ksztłcmy prktyczn Studuj z drm Stypndum d Pczątku Studów Stypnd Prc prktyk studnck Ofrt dydktyczn Orgnzcj studów Admnstrcj Bzpczństw wwnętrzn Dznnkrstw kmunkcj spłczn Fllg nglsk Infrmtyk Infrmtyk knmtr Eknm Fnns rchunkwść Lgstyk Fzjtrp Ksmtlg Turystyk rkrcj Dttyk Study n Englsh Kmpusy WSIZ Uczln mędzynrdw Mędzynrdw wymn studntów Studuj z grncą Stud w cłj Eurp Prgrm Dubl Dgr Exchng Prgrmms wth Chn Prktyk zgrnczn Crtyfkty mędzynrdw Uczln przyjzn studntm Wrtuln Uczln Bądź njlpszy Ns wykłdwcy Kł nukw Orgnzcj studnck Stud w Rzszw Studnck lfbt Rkrutcj Zsdy rkrutcj Czsn 48 Prw 2 3

3 Drg Mturzystk, Drdzy Mturzyśc, przd Wm wybór uczln krunku studów dcyzj kluczw dl Wszg życ. Musc ją pdjąć dpwdzln, gdyż jst t prwszy, brdz wżny krk w drsłść, który zdcyduj Wszj krrz zwdwj sukcs. Rynk prcy jst dzś brdz wymgjący dl sób młdych. Dl prcdwców lczy sę n tylk gruntwn, spcjlstyczn wdz, l przd wszystkm umjętnść łączn tr z prktyką, dśwdczn zwdw rz kmptncj psychspłczn. Prcdwcy pszukują bslwntów prflu ksztłcn dstswnym d ptrzb rynku prcy. Nsz uczln ścśl współprcuj z śrdwskm bznswym, n bżąc nlzujmy zptrzbwn rynku prcy, by twrzyć trkcyjnj skutcznj prgrmy ksztłcn. Njwżnjsz dl ns jst t, byśc p studch znlźl dbrz płtną djącą stysfkcję prcę. Duż część przychdów uczln t usług n rzcz frm. Współprc z gspdrką wzmcn mżlwśc rzwjw WSIZ przkłd sę n przygtwn kdry d ksztłcn prktyczng. Studnc rlzują prjkty n rzcz knkrtnych frm, w fkc częst znjdują tm ztrudnn. Dzęk współprcy z bznsm dbrj pn prcdwców bslwntch uczln (w gólnplskm rnkngu WPROST 2013 bslwnc njbrdzj pszukwn przz prcdwców, WSIZ zjęł 5. mjsc w krju), Bur Krr WSIZ m 3 rzy węcj frt prcy nż zrjstrwnych studntów bslwntów. WSIZ przygtuj Ws d knfrntcj nbytj wdzy umjętnśc z ptrzbm rynku prcy. Pprzz ktywn mtdy dydktyczn, gry dcyzyjn, prjkty, tp. ksztłtujmy knkrtn umjętnśc uczymy, jk rzwązywć prblmy, jk prcwć w zspl. Wszystkm studntm, nzlżn d krunku studów, uczln fruj wrsztty bznsw. Eksprc z śwt bznsu uczą drdzją, jk złżyć pprwdzć włsną frmę. Njlpsz pmysły mgą lczyć n wsprc fnnsw WSIZ. Dzęk tmu ns studnc złżyl prwdzą z sukcsm wl włsnych frm. D wszj dyspzycj jst pnd 70 nwczsnych, spcjlstycznych lbrtrów, w tym 17 prcwn wyskch tchnlg tlnfrmtycznych. Cnn przz prcdwców umjętnśc zdbędzc równż pdczs prktyk zwdwych prgrmów stżwych, rlzwnych w plskch zgrncznych frmch. Od lt utrzymujmy pzycję ldr n rynku dukcyjnym, zjmując człw lkty w rnkngch gólnplskch. Jstśmy uczlną z njwększą lczbą bckrjwców w krju. Studnc z klkunstu pństw z cłg śwt stnwą kł 20% wszystkch studujących w WSIZ. Stud w uczln mędzynrdwym chrktrz t dl Ws szns pznn wlkulturwg śrdwsk. W glblzującym sę śwc umjętnść kmunkcj z przdstwclm różnych kultur będz mł lbrzym znczn dl Ws, jk przyszłych prcwnków mędzynrdwych kncrnów. WSIZ ktywn współprcuj z unwrsyttm nstytucjm dukcyjnym z Eurpy, USA, Kndy Azj. Uczln m pdpsnych pnd 200 mędzynrdwych umów. Wymn dśwdczń z szkłm wyższym z cłg śwt, główn z USA Wlkj Brytn, pzwl udsknlć prcs ksztłcn w prcu mędzynrdw stndrdy. Ns studnc mgą tż uzyskć równlgl dyplmy: WSIZ rz prtnrskj uczln zgrncznj. Mmy dbrz dzłjący systm stypndlny. Studnc łączą stypnd nukw scjln z budżtu pństw z przyznwnym przz uczlnę. Dzęk tmu w smstrz ltnm 2012/2013 pnd 2000 studntów WSIZ trzymł stypnd, blsk 1000 sób studwł z drm. Pzm nuczn, nfrstruktur nwczsn tchnlg IT wykrzystywn w prcs dydktycznym zrządznu uczlną nlżą d njbrdzj nnwcyjnych nwtrskch w krju. Ścśl współprcujmy z śrdkm szklnwym njwżnjszych frm nfrmtycznych n śwc: Mcrsft CISCO. WSIZ zpwn mżlwść zdbyc różnrdnych crtyfktów językwych, nfrmtycznych bznswych, uznwnych w Plsc z grncą rz brdz cnnych przz prcdwców. Orgnzujmy tż szkln kursy w rmch pszczgólnych krunków spcjlnśc. Studntm stwrzmy równż mżlwść rzwjn psj, zdbywn ntrdyscyplnrnj wdzy nbywn dśwdczn pprzz dzłlnść w kłch nukwych rgnzcjch studnckch. T, c mżmy Wm dć, t przmyślny zrgnzwny prcs ksztłcn. Rszt zlży d Wszg zngżwn systmtycznj prcy. N zmrnujc swch tlntów, wykrzystjc swój ptncjł. Sm musc zdcydwć, czy chcc zstć jdnym z wlu, czy chcc być npwtrzln wyjątkw! Rktr WSIZ prf. ndzw. dr hb. nż. Tdusz Pmnk 4 5

4 Studuj u ns 1500 bckrjwców z Eurpy, Azj, Afryk bu Amryk CZY WIESZ, ŻE... Jstśmy ldrm gólnplskch rnkngów dukcyjnych WSIZ t njlpsz uczln npublczn w Plsc płudnwj wdług njnwszg rnkngu Rzczpspltj Prspktyw WSIZ jk prwsz uczln w Plsc uruchmł stud n spcjlnśc Avtn Mngmnt zrządzn ltnctwm stud są prwdzn w języku nglskm, pd ptrntm Lufthnsy Umwy prtnrsk z pnd 200 uczlnm z cłg śwt pzwlą C wyjchć n stud z grncę, m.n. d Chn n ntnsywny kurs język chńskg Mmy pnd 70 nwczsnych lbrtrów kmputrwych bdwczych, m.n.: grfk kmputrwj sztuk cyfrwj, utmtyk rbtyk, fnnsw, krymnlstyk czy hdwl tknk kmórk Prcdwcy czkją n Cb n kżdg studnt bslwnt zrjstrwng w Burz Krr WSIZ przypdją pnd 3 frty prcy W smstrz ltnm 2012/2013 pnd 2000 studntów WSIZ trzymł stypnd, blsk 1000 studuj z drm Będzsz mógł zdbyć lczn mędzynrdw crtyfkty: językw, nfrmtyczn bznsw Nsz kdr t śwtwj słwy nukwcy prktycy z plskch rz zgrncznych śrdków nukwych, główn unwrsyttów mrykńskch Aktywn mtdy dydktyczn, tj. gry dcyzyjn, prjkty czy zjęc -lrnngw rz w spcjlstycznych lbrtrch zwększą Twj kmptncj umjętnśc prktyczn Zrgnzwlśmy już pnd 700 knfrncj smnrów rz wykłdów twrtych sptkń z ludźm nuk, kultury, pltyk bznsu, w których uczstnczyl studnc Dzęk wrszttm bznswym dwsz sę jk złżyć włsną frmę. Njlpszym pmysłm n bzns WSIZ pmż równż zdbyć kptł Mższ studwć rlzwć prktyk jdnczśn w rmch prgrmu dn zjęć, 2 dn prktyk Kżdy studnt m mżlwść uczstnczyć w bzpłtnych zjęcch w lbrtrch rz wykłdch dl chętnych w wykłdch uczstnczysz jk wlny słuchcz, czyl bz kncznśc rjstrwn bcnśc, czy zdwn gzmnu KSZTAŁCIMY PRAKTYCZNIE! 6 7

5 STUDIUJ ZA DARMO TERAZ TO MY ZAPŁACIMY ZA TWOJĄ NAUKĘ! WSIZ d pczątku swj dzłlnśc przyznj z włsnych śrdków stypnd nukw dl studntów. Dzęk płącznu włsng funduszu stypndlng rz śrdków z budżtu pństw, w smstrz ltnm 2012/2013 przyznlśmy pnd 2000 stypndów. Będąc studntm WSIZ, mższ skrzystć z szrkj frty pzwljącj n sfnnswn studów zrówn w zkrs płt czsng, jk ksztów utrzymn. Systm stypndlny WSIZ jst sknstruwny w tn spsób, ż dj mżlwść bzpłtnych lub tylk częścw dpłtnych studów już d 1. smstru, dzęk czmu n dczujsz ksztów zwąznych z studwnm! C wżn, stypnd scjln mżn łączyć z nukwym. 8 9

6 STYPENDIUM MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA Mższ strć sę stypndum, jśl: szczgóln wyróżnsz sę w nuc, w sttnm zlcznym rku studów uzyskłś śrdną rytmtyczną cn z gzmnów zlczń przwdznych w pln studów, któr klsyfkuj Cę w grup 5% njlpszych studntów dng krunku lub uzyskłś wybtn sągnęc nukw, rtystyczn lub sprtw w krs studów n dnym krunku (w przypdku studów prwdznych w tryb ndywdulnym lub studów mędzykrunkwych w krs tych studów). STYPENDIUM SOCJALNE STYPENDIUM OD POCZĄTKU STUDIÓW Otrzymsz t stypndum, jśl: STYPENDIA Jstś zdlny chcsz ngżwć sę w życ swjj uczln? Dcnmy tkch studntów! Już d 1. smstru mższ trzymć stypndum, pkryj w 50% lub 100% Twj czsn. któr P złżnu dkumntów n stud wystrczy tylk zdć tst z wdzy gólnj. Jśl n 1. smstrz będzsz utrzymywł dpwdną śrdną ktywn uczstnczył w życu uczln, przdłużymy Twj stypndum n kljny smstr. Dzęk tmu cły rk będzsz ksztłcł sę bzpłtn. Od drugg rku czkją n Cb kljn stypnd! Jk są szns, ż dstnsz nsz stypnd? W smstrz ltnm 2012/2013 rzdlśmy pnd 2000 stypndów, blsk 1000 sób studwł z drm. Przykłdw zdn z tstu wdzy gólnj znjdzsz n zkłdk Rkrutcj 10 jstś w trudnj sytucj mtrlnj pdstwą d przyznn stypndum są dchdy człnków rdzny studnt (przcętny msęczny dchód n sbę w Twjj rdzn n przkrcz 850,20 zł ntt), złżysz psmny wnsk z prśbą przyznn stypndum, d którg dłączysz wszystk dkumnty ptwrdzjąc sytucję mtrlną rdznną. Stypndum mżn trzymć już d 1. smstru studów jst n przyznwn n smstr (5 msęcy klndrzwych). STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW Wystrczy tylk, ż spłnsz klk wrunków, m.n.: z lczyłś prwszy rk studów I stpn, Twj śrdn rytmtyczn cn z pprzdn rk kdmck wyns c njmnj 3,0 (w rku kdmckm dpuszczln jst tylk jdn zlczn/gzmn w trmn pprwkwym), uzysksz ddtkw punkty z sągnęc nukw, sprtw bądź rtystyczn (dtycząc pprzdng rku kdmckg), w wyzncznym trmn złżysz psmny wnsk z prśbą przyznn stypndum. N pdstw pwyższych krytrów twrzny jst rnkng studntów. Stypnd Rktr trzymuj 10% njlpszych studntów kżdg krunku studów. STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE Z WŁASNEGO FUNDUSZU WSIZ Stypndum przznczn dl studntów (z wyłącznm krunku Infrmtyk), którzy n mgą ubgć sę stypnd z fnnswn z budżtu pństw. Stypndum mższ trzymć już p zlcznu 1. smstru studów I stpn n pdstw psmng wnsku (szczgóły znjdzsz w rgulmn stypndlnym). Stypndum przyznwn jst n smstr (5 msęcy klndrzwych). 11

7 DODATEK Z TYTUŁU ZAMIESZKANIA Mższ g trzymć, jśl: j stś studntm studów stcjnrnych cdznny djzd z mjsc stłg zmszkn d uczln unmżlw lub w zncznym stpnu utrudn C studwn (stypndum mższ trzymć z tytułu zkwtrwn w dmu studnckm lub w bkc nnym nż dm studnck tkż w kwtrz prywtnj, stypndum przysługuj wyłączn wtdy, gdy pnssz ddtkw kszty z tytułu zkwtrwn), jstś w trudnj sytucj mtrlnj, przcętny msęczny dchód n sbę w Twjj rdzn n przkrcz 850,20 zł ntt (msęczną wyskść dchdu n sbę w Twjj rdzn, uprwnjącą d ubgn sę ddtk z tytułu zmszkn, ustl sę n zsdch krślnych w ustw śwdcznch rdznnych), złżysz psmny wnsk, d którg dłączysz wszystk dkumnty ptwrdzjąc Twją sytucję mtrlną rdznną rz umwę njmu lub zśwdczn ptwrdzjąc fkt Twjg zkwtrwn. ZAPOMOGI Zpmgę mższ trzymć już n 1. smstrz studów mż być C n przyznn wtdy, kdy z przyczyn lswych znlzłś sę przjścw w trudnj sytucj mtrlnj. Zpmgę mższ trzymć dw rzy w rku kdmckm n Twój psmny wnsk. D wnsku nlży dłączyć wszystk dkumnty ptwrdzjąc klcznśc stnwąc pdstwę wnsku. Wnsk nlży złżyć w cągu dwóch msęcy d wystąpn klcznśc stnwących pdstwę wnsku. PRACA I PRAKTYKI STUDENCKIE Stypndum mższ trzymć już n 1. rku studów jst n przyznwn n smstr (5 msęcy klndrzwych). STYPENDIA SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Stypndum jst przyznwn n pdstw Twjg psmng wnsku, d którg dłączysz rzczn ptwrdzjąc npłnsprwnść. Stypndum mższ trzymć już n 1. rku studów jst n przyznwn n rk kdmck (10 msęcy klndrzwych). Gdz sę zgłsć? Dzknt Dzł Stypndlny pkój RA27 ul. Suchrskg 2, Rzszów czynn: d wtrku d pątku w gdz , sbty w gdz Wnsk przyznn stypndów n smstr ltn mżn skłdć d 28 lutg, ntmst n smstr zmwy d 30 czrwc (z wyłącznm stypndum Rktr trmn d 30 wrzśn). W przypdku studntów przyjętych d WSIZ n smstr zmwy dng rku kdmckg, trmn skłdn wnsków upływ 15 pźdzrnk (z wyłącznm stypndum Rktr trmn d 30 wrzśn). 12 Dl studntów chętnych d pdjęc prcy zrbn n pkryc czsng lub ksztów utrzymn, WSIZ kżdg rku przygtwuj bgtą frtę prcy zrówn n uczln, jk w wlu frmch w krju z grncą (tkż w trkc studnckch prktyk zwdwych, płn frt dstępn jst w uczlnnym Burz Krr). Kżdy, kt chc trzymywć njśwższ frty prcy, mż zrjstrwć sę w Bz Osób Pszukujących Prcy (frty przślmy n Twją skrzynkę mlwą). Oprócz tg z pmcą czkją drdcy zwdw, którzy wskżą Wm njbrdzj pszukwn zwdy, zbdją prdyspzycj zwdw, pmgą w prusznu sę p rynku prcy. Orgnzujmy równż sptkn z njlpszym prcdwcm (m.n. w rmch uczlnnych Dn Krry). Dzęk Agncj Pśrdnctw Prcy dzłjącj przy Burz Krr lcznym prgrmm stżwym prcę znjduj c rku wlu studntów bslwntów. Ofrujmy nwą frmułę prktyk studnckch: 3 dn nuk 2 dn prktyk! Prktyk zwdw rlzwn są n sttnm rku studów I stpn 240 gdzn prktyk zwdwych studnc studów lcncjckch rlzują p zkńcznu 4. smstru, studnc studów nżynrskch nlgczn p zkńcznu 5. smstru. Mższ zrlzwć prktyk już pdczs wkcj (przd rzpczęcm 5. smstru) lub w trkc rku kdmckg w smstrz (stud lcncjck) lub (stud nżynrsk) msz zgwrntwn 2 dn tygdnw wln d zjęć n rlzcję prktyk. Ddtkwym tutm tg systmu jst mżlwść psn prcy dyplmwj dl frmy, w którj rlzwn są prktyk. Prc dyplmw jst dpwdzą n knkrtn zptrzbwn frmy stnw prktyczn przygtwn studnt d wjśc n rynk prcy. Unktw prc wzmą równż udzł w knkurs n njlpsz prc dyplmw. Systm n dtyczy krunku Fzjtrp, który w pdstwch prgrmwych m 920 gdzn prktyk. Aktuln Bur Krr psd klkdzsąt umów dtyczących współprcy w zkrs prktyk zwdwych. 13

8 NASI STUDENCI NA PRAKTYKACH W zwązku z pdpsywnym przumnm studnc WSIZ mją mżlwść rlzcj prktyk zwdwych zrówn w krju, jk z grncą, w rmch prgrmu ERASMUS (szczgóły n strn 60). D tj pry prktyk rlzwn m.n. w tkch frmch, jk: Bnk Zchdn WBK S.A. Prt Ltnczy Rzszów Jsnk Sp. z.. Mtlzbyt Plsk Sp. z.. Plsk Zkłdy Ltncz Sp. z.. Tlwzj Plsk S.A. Oddzł w Rzszw MTU Ar Engns Plsk Sp. z.. Zlmr S.A. z sdzbą w Rzszw Md Rgnln Sp. z.. Oddzł w Rzszw Rd Rzszów S.A. z sdzbą w Rzszw Plsk Zkłdy Ltncz Sp. z.. Tlwzj Plsk S.A. Oddzł w Rzszw Dutsch Lufthns Spółk Akcyjn Oddzł w Plsc Id Sp. z.. Przd pdjęcm dcyzj studwnu w WSIZ pszukwłm jkgś wyzwn dltg zdcydwłm sę n rzpczęc studów. Spędzłm duż czsu n pszukwnch dpwdnj uczln, któr będz spłnć mj wymgn. W tn spsób znlzłm WSIZ, n którj młm mżlwść studwn spcjlnśc, którą sę ntrsuj sc kmputrw w płn wypsżnych lbrtrch. Kszty życ równż mły wpływ n mją dcyzję. Rzszów kzł sę być mstm dpwdnm dl studntów. Aktuln prcuję jk nżynr w Csc Systms. Vhd Ghfr, Irn, bslwnt studów II stpn n krunku Infrmtyk (spcjlnść sc kmputrw), zjął pąt mjsc w gólnplskj dycj knkursu Csc NtRdrs 2012 Gdz sę zgłsć? Bur Krr pkój RA46 ul. Suchrskg 2, Rzszów czynn: d pndzłku d pątku w gdz Admnstrcj, Bzpczństw wwnętrzn, Dznnkrstw kmunkcj spłczn, Eknm, Fllg, Fnns rchunkwść, Infrmtyk, Infrmtyk knmtr, Lgstyk rz ngljęzyczn ścżk ksztłcn. Wydzł Mdyczny Cntrum Turystyk Rkrcj WSIZ, Klnrw 386 czynn: w gdznch prcy pszczgólnych ktdr Fzjtrp, Ksmtlg, Turystyk rkrcj. Md Rgnln Sp. z.. Rd Rzszów S.A. 14 Rfnr Nfty Jdlcz S.A. WSK PZL Rzszów S.A. Zlmr S.A. wl nnych. WARSZTAT BIZNESOWY JAK ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ FIRMĘ Pdczs zjęć, prwdznych przz ksprtów rz prktyków bznsu, zdbędzsz nzbędną wdzę umjętnśc jk zplnwć włsny bzns skutczn nm zrządzć. WSIZ pmg równż zdbyć kptł dl njlpszych prjktów. W rku kdmckm 2013/2014 w wynku wrszttów pwstł klk frm, m.n.: MbTuch, Pnrm Ubzpczń, Srt Styl Shp EKOPOWER. 15

9 OFERTA DYDAKTYCZNA 16 17

10 ORGANIZACJA STUDIÓW Zgdn z ustwą Prw szklnctw wyższym ksztłcn n wększśc krunków studów rlzwn jst w frm studów I II stpn. Abslwnc studów I stpn mgą kntynuwć nukę n studch II stpn n tym smym lub nnym krunku studów (prgrmy ksztłcn w WSIZ zstły tk sknstruwn, by bslwnc studów I stpn mgl kntynuwć nukę n studch II stpn n nnym, frwnym przz WSIZ krunku studów, przy mnmlnj lśc różnc prgrmwych). FORMA STUDIÓW stud stcjnrn zjęc prwdzn są d pndzłku d pątku stud nstcjnrn zjęc prwdzn są śrdn dw rzy w msącu, w sbty ndzl STUDIA I STOPNIA Trwją 6 lub 7 smstrów. Kńczą sę brną prcy dyplmwj uzysknm tytułu zwdwg lcncjt lub nżynr. N 3. lub 4. smstrz nuk (w zlżnśc d krunku) dknujsz wybru spcjlnśc, któr będz rlzwn d 4. lub 5. smstru. Nktór spcjlnśc funkcjnują jk drębn ścżk ksztłcn są rlzwn już d 1. smstru nuk. P ukńcznu studów I stpn mższ kntynuwć nukę n studch II stpn. STUDIA II STOPNIA Stud II stpn trwją 3 lub 4 smstry są przznczn dl bslwntów studów I stpn. Kńczą sę brną prcy mgstrskj uzysknm tytułu zwdwg mgstr. Wybru spcjlnśc dknujsz n 1. smstrz studów. Grup w rmch krunku mus lczyć śrdn 80 sób, ntmst grup spcjlnścw 60 sób. 18 ELASTYCZNY SYSTEM STUDIOWANIA (ESS) wrsztt bznswy jk złżyć włsną frmę nwtrsk systm ksztłcn, djący studntm wększ mżlwśc rzwju Pdczs zjęć, prwdznych przz ksprtów rz prktyków bznsu, zdbędzsz nzbędną wdzę umjętnśc, jk zplnwć włsny bzns skutczn nm zrządzć. WSIZ pmg równż zdbyć kptł dl njlpszych prjktów. WSIZ jk prwsz uczln w Plsc płudnw-wschdnj zmnł systm ksztłcn. N studch I stpn jśl wybrzsz Eknmę, Lgstykę lub Fnns rchunkwść będzsz mógł rlzwć prgrm wrszttu bznswg bz ddtkwych ksztów! Jśl jstś studntm krunku nknmczng, mższ zrlzwć wrsztt bznswy jk spcjlnść ddtkwą. Jst t dpwdź WSIZ n rsnąc zptrzbwn z strny studntów. Młdz ludz n lubą, kdy nrzuc sę m cś z zwnątrz... dzęk lstycznmu systmw studwn będą wybrć sm. WSIZ jk prwsz uczln w Plsc płudnwwschdnj zmnł systm ksztłcn. prf. ndzw. dr hb. nż. Rktr WSIZ Tdusz Pmnk Dzęk wdrżnu ESS studnc WSIZ mją wększy wpływ n prfl swjg wyksztłcn. W rmch ESS przdmty w pln studów pdzln są n trzy grupy: przdmty pdstww krunkw (kluczw dl krunku) bwązkw dl wszystkch studntów, przdmty z zkrsu krunku wybrn przz studntów z szrszj frty (przdmty fkulttywn), wybrn przz studntów blk przdmtów spcjlnścwych. Dknując wybru przdmtów fkulttywnych spcjlnścwych, studnc mgą uwzględnć swj ndywduln zntrswn prdyspzycj. Abslwnc wypsżn w wdzę umjętnśc zgdn z ch zntrswnm, będą lpj rdzć sb n rynku prcy. Systm funkcjnuj n wększśc krunków studów I II stpn. prwn-dmnstrcyjn spkty dzłlnśc gspdrczj N studch I stpn pdczs studów n tj spcjlnśc uzysksz wdzę rgnzcyjn-prwnych frmch prwdzn dzłlnśc gspdrczj. SPECJALNOŚCI MIĘDZYKIERUNKOWE Płącz wdzę umjętnśc dwóch krunków studów bądź knkurncyjny n rynku prcy! Spcjlnść rlzwn jst n krunkch: Admnstrcj Eknm. ztrp Ddtkw spcjlnść frwn wyłączn studntm Wydzłu Mdyczng. Pdczs zjęć, prwdznych przz ksprtów rz prktyków z zkrsu ztrp (hptrp, dgtrp, flntrp), zdbędzsz wdzę umjętnśc nzbędn w prcy z sbm npłnsprwnym. Kszt rlzcj spcjlnśc. Wrunkm uruchmn spcjlnśc jst zbrn grupy 20 sób. Jśl zlży C n pszrznu swch kmptncj, mższ równż pdjąć stud n ddtkwj spcjlnśc mędzykrunkwj. W prktyc zncz t, ż prócz stndrdw rlzwnj spcjlnśc mższ wybrć równż spcjlnść ddtkwą, którą będzsz rlzwć bzpłtn lub z znżką: 19

11 Admnstrcj WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I NAUK SPOŁECZNYCH Stud I stpn lcncjck 6 smstrów Pstęp cywlzcyjny, w tym w szczgólnśc rzwój nwczsnych tchnlg nfrmtycznych, wymusz równż zmny w plskj dmnstrcj, c z tym dz w prgrmch ksztłcn przyszłych kdr dl dmnstrcj publcznj. Rlzcj plnu nfrmtyzcj usług publcznych n mż sę bwm bjść bz fchwców, którzy będą łączyć wdzę zsdch fktywng funkcjnwn rgnzcj z znjmścą nwczsnych tchnlg. Równ wżn jst znjmść język bcg. Jk jdyn w rgn frujmy ksztłcn w zkrs -dmnstrcj. Intgrcj Plsk z UE wymg ztm wyksztłcn spcjlstów ds. urpjskch, którzy będą prcwć, wdług stndrdów krjów rzwnętych, n rzcz rzwju Plsk Eurpy, zrówn w Bruksl czy Strsburgu, jk w Wrszw lub Rzszw. Ofrujmy C prgrm studów dpswny d stndrdów unjnych, mżlwść uzyskn crtyfktów językwych nfrmtycznych, w tym z bszru -dmnstrcj rz umjętnśc pzwljących n ch zstswn w nwczsnj dmnstrcj. N wykłdch pznsz trdycyjn zgdnn tk, jk kmptncj rgnów dmnstrcj rz zsdy pstępwn dmnstrcyjng. Z kl ćwczn prjkty pśwęcn będą ksztłtwnu umjętnśc ptrzbnych w prcy urzędnk. Pz tym, studując w WSIZ, mższ już w trkc studów nuczyć sę współczsnych nrzędz kmunkcyjnych, tym smym zwększjąc swją trkcyjnść n mędzynrdwym rynku prcy. Dzęk studm z zkrsu dmnstrcj będzsz mógł zplnwć swją krrę zwdwą w strukturch dmnstrcj rządwj smrządwj, tkż smdzln pdjąć prwdzć włsną dzłlnść gspdrczą. Zdnm ksprtów mższ zstć: człnkm mngmntu frm funkcjnujących w UE, prcwnkm nstytucj gnd UE, prcwnkm dmnstrcj rządwj smrządu trytrlng, ksprtm ds. pdtków, drdcą fnnswym w przdsębrstw, prcwnkm służb dyplmtycznych, spcjlstą ds. dmnstrcj publcznj, strszym nspktrm ds. bzpczństw hgny prcy, prcwnkm nstytucj pzrządwych, prcwnkm dmnstrcj spcjlnj, prcwnkm struktur zsplnych służb, nspkcj strży (Plcj, Pństww Strż Pżrn), tkż struktur dmnstrcj nzsplnj, dpwdzlnych z bzpczństw prządk publczny (Żndrmr Wjskw, Strż Grnczn), prcwnkm dmnstrcj prywtnj, plcówk kulturlnych, rgnów prt pltycznych, ksprtm w przdsębrstwch współprcujących z krjm człnkwskm UE ch rgnm, spcjlstą ds. kdrwych, przdsębrcą. SPECJALNOŚCI dmnstrcj urpjsk Stud n tj spcjlnśc umżlwą C nbyc wdzy dtyczącj źródł prw rz systmu nstytucj UE, tkż umjętnśc prktycznych zwąznych z wdrżnm prw UE n pzm krjwym czy przygtwywnm wdrżnm prjktów z dfnnswnm unjnym. W rmch spcjlnśc będzsz rlzwć m.n.: urpjską służbę cywlną, stsunk gspdrcz rz nstytucj UE, prjkty z dfnnswnm unjnym. P ukńcznu studów będzsz przygtwny d prcy w rgnch dmnstrcj publcznj, rządwj smrządwj jk spcjlst ds. ntgrcj urpjskj, spcjlst ds. pzyskwn śrdków fnnswych pchdzących z funduszy pmcwych UE, nstytucjch npublcznych, rgnzcjch mędzynrdwych czy rgnch nstytucjch Un Eurpjskj. dmnstrcj gspdrcz w UE n Ukrn W trkc studów zstnsz wypsżny w wdzę rgułch funkcjnwn rgnów dmnstrcj gspdrczj w krjch UE n Ukrn. W prgrm studów będzsz rlzwć tk przdmty, jk: prw gspdrcz w UE n Ukrn, dmnstrcj gspdrcz w krjch UE czy n Ukrn. P ukńcznu studów będzsz mógł pdjąć prcę w chrktrz nzlżng przdsębrcy, prwdzć dmnstrcyjną bsługę przdsębrstw dzłjących w krjch UE n Ukrn, prcwć w rgnch dmnstrcj publcznj n stnwskch zwąznych z bsługą przdsębrców. dmnstrwn kdrm Prgrm spcjlnśc umżlw C zdbyc spcjlstycznj wdzy z zkrsu prw prcy, ubzpczń spłcznych czy prwdzn sprw sbwych. Pznsz tkż zgdnn dtycząc rdzjów dpwdzlnśc zwąznj z stsunkm prcy czy kntrlą prcdwców. W rmch studów będzsz rlzwć tk przdmty, jk: ubzpczn spłczn, prwdzn sprw sbwych, rdzj dpwdzlnśc zwąznj z stsunkm prcy. P ukńcznu spcjlnśc będzsz przygtwny d pdjęc prcy w dzłch kdr rgnów dmnstrcj publcznj rz d dmnstrwn kdrm pdmtów prywtnych. -dmnstrcj Wybrjąc tę unktwą spcjlnść, zdbędzsz umjętnśc pzwljąc wdrżć wykrzystywć dpwdn prgrmy systmy nfrmtyczn w funkcjnwnu rgnów dmnstrcj publcznj. W prgrm studów m.n.: systmy nfrmtyczn w dmnstrcj publcznj, lktrnczn zrządzn dkumntm w dmnstrcj publcznj, lktrnczn pstępwn dmnstrcyjn, twrzn lktrncznych któw prwnych. Jk bslwnt będzsz mć mżlwść zdbyc ndpłtn crtyfktu COI -DOK ptwrdzjącg umjętnśc zrządzn dkumntm lktrncznym. WSIZ jk jdyn uczln n trn Pdkrpc fruj spcjlnść -dmnstrcj

12 Bzpczństw wwnętrzn WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I NAUK SPOŁECZNYCH gspdrk dmnstrcj publczn Spcjlnść bjmuj zgdnn z zkrsu prw publczng, w szczgólnśc gspdrk dmnstrcj. Stud umżlwą C zdbyc wdzy, umjętnśc rz kmptncj spłcznych nzbędnych w prcy w urzędch dmnstrcj publcznj. W prgrm studów m.n. fnns smrządw, mrktng gmn rgnów, pltyk rgnln, strtg rzwju lklng rgnlng. Jk bslwnt będzsz przygtwny d prcy w urzędch rgnów dmnstrcj rządwj smrządu trytrlng, rgnzcjch pzrządwych, rgnch dmnstrcyjnych pdmtów gspdrczych. prwn-dmnstrcyjn spkty dzłlnśc gspdrczj spcjlnść ddtkw, mędzykrunkw Pdczs studów uzysksz wdzę frmch rgnzcyjnprwnych prwdzn dzłlnśc gspdrczj rz umjętnśc z zkrsu kntrktów zwrnych przz przdsębrców w brc krjwym mędzynrdwym, kntrl przdsębrców przz rgny dmnstrcj publcznj. W prgrm będzsz rlzwć przdmty z zkrsu frm prwnych dzłlnśc gspdrczj, kntktów w brc gspdrczym, kntrl dzłlnśc gspdrczj rz prw updłścwg nprwczg. P studch będzsz mógł pdjąć prcę w chrktrz nzlżng przdsębrcy, prwdzć dmnstrcyjną bsługę przdsębrstw czy prcwć w rgnch dmnstrcj publcznj n stnwskch zwąznych z bsługą przdsębrców. zrządzn bzpczństwm hgną prcy Stud n tj spcjlnśc pzwlą C n zdbyc n tylk trtycznych, l prktycznych umjętnśc w zkrs rzpznwn ntrprtcj zgrżń w mjscch prcy rz dknywn cny nlzy ryzyk zwdwg. W prgrm studów będzsz rlzwć m.n. przdmty: zrządzn ryzykm zwdwym, rgnm, udyty bzpczństw prcy, rgnzcj bzpcznj prcy. Jk bslwnt uzysksz uprwnn d zjmwn stnwsk w służbch bhp zgdn z wymgm krślnym w 4 ust. 1 2 rzprządzn Rdy Mnstrów z dn 2 wrzśn 1997 r. w sprw służby bzpczństw hgny prcy (Dz. U Nr 109, pz. 704, z zm.). WSIZ jk prwsz uczln w płudnw-wschdnj Plsc trzymł uprwnn d prwdzn studów n tym krunku. Bzpczństw wwnętrzn t nzwykl wszchstrnny krunk. Z rcj frwnych spcjlnśc plcny jst n tylk tym z Ws, którzy swją krrę wążą z służbm mundurwym, l równż stnw ntrsującą prpzycję dl przyszłych ksprtów w zkrs: bzpczństw systmów sc nfrmtycznych, cywlng zrządzn zgrżnm sytucjm kryzyswym rz zpwnn bzpczństw pdmtów gspdrczych. Dzęk studm n tym krunku przyswsz wdzę z zkrsu nuk spłcznych, prw człwk, zsd funkcjnwn pństw w zkrs jg ustrju struktury, prcdur zrządzn bzpczństwm wwnętrznym czy prktycznych spktów zrządzn bzpczństwm systmów nfrmtycznych. Prgrm studów przwduj równż ntrsując zjęc szklnw w zkrs wlk wręcz, wlk z użycm nrzędz, tkż wyszkln strzlckg. W rku 2011 rku Wyższ Szkł Infrmtyk Zrządzn pdpsł z Kmndą Główną Plcj w Wrszw przumn, n mcy którg, jk bslwnt (spcjlnść bzpczństw prządk publczny) chętny d prcy w Plcj, będzsz mł zlczną znczną część kursu pdstwwg, c zstn ptwrdzn w suplmnc d dyplmu ukńczn studów lcncjckch. Kntynucj Jk bslwnt studów I stpn mższ kntynuwć nukę n studch II stpn w WSIZ m.n. n krunku Admnstrcj. Zdnm ksprtów mższ zstć: plcjntm, żłnrzm, funkcjnruszm nnych służb mundurwych: Strży Grncznj, Służby Węznnj, Strży Mjskj, Służby Clnj tp., funkcjnruszm służb spcjlnych: ABW, CBA, Agncj Wywdu, tp., prcwnkm gncj chrny, prcwnkm gncj dtktywstycznj, prcwnkm jdnstk dmnstrcyjnych służb pństwwych dpwdzlnych z bzpczństw pństw

13 Stud I stpn lcncjck 6 smstrów SPECJALNOŚCI bzpczństw prządk publczny Jk studnt tj spcjlnśc przjdzsz pdstww przszkln w zkrs wlk wręcz, wlk z nrzędzm rz wyszkln strzlckg, zdbędzsz wdzę umjętnśc umżlwjąc dgnzę rzwązywn zgrżń dtyczących różnrdnych spktów bzpczństw w życu spłcznym. W prgrm studów m.n.: tktyk tchnk prcyjn, kwlfkwn prwsz pmc, tyk zwdw plcjnt, rl rzcznk prswg Plcj, pstępwn plcjnt w sytucjch kryzyswych. Jk bslwnt znjdzsz ztrudnn w nstytucjch rgnzcjch zjmujących sę gwrntwnm bzpczństw bywtl, mn, pdmtów gspdrczych prządku publczng, zwłszcz w służbch mundurwych. pżrnctw Pdczs studów zstnsz zpznny z wszlkm spktm dtyczącym pżru, mtdm zpbgn tmu zgrżnu, zsdm chrny przcwpżrwj stswnym w budwnctw plnwnu rzwju mjscwśc. Będzsz równż mł mżlwść pznn w prktyc mtd użyc pdręczng sprzętu gśnczg rz zsd bsług urządzń lrmu pżrwg. W prgrm studów będzsz rlzwć przdmty z zkrsu: fzykchm spln tr pżrów, przcwpżrwych wymgń budwlnych dróg pżrwych, śrdków gśnczych pdręczng sprzętu gśnczg. Jk bslwnt stnsz sę ksprtm w dzdzn przpsów przcwpżrwych zsd zpwnn bzpczństw pżrwg. krymnlg krymnlstyk Pdczs studów zstnsz zpznny z wszlkm spktm dtyczącym krymnlstyk krymnlg. Będzsz rlzwć tk przdmty, jk: psychlg krymnlgczn psychlg sbwśc, wstęp d wdzy pństw prw, prw pntncjrn, mdycyn sądw psychtr sądw, tlg, fnmnlg prwncj zchwń przstępczych wrz z prblmtyką prwną, rscjlzcj. Jk bslwnt stnsz sę ksprtm w wlpłszczyznwym zgdnnu zwąznym z przstępczścą w Plsc, krślnm ggrf przstępczśc jk równż wskzywnm śrdków mtd przy jj zwlcznu. Znjdzsz ztrudnn w szrk pjętych służbch rgnch ścgn. zrządzn kryzysw Wybrjąc tę spcjlnść, pznsz prcdury zrządzn bzpczństwm, z szczgólnym uwzględnnm plnwn krdyncj dzłń w sytucjch kryzyswych. Uzupłnnm tj wdzy będz pnwn pdstwwych zsd, mdycznych czynnśc prcdur pdjmwnych w rz zgrżń ktstrf. Znjmść psychlgcznych spktów sytucj kryzyswj tchnk ngcjcj umżlw C skutczną kmunkcję w trkc dzłń pdjmwnych przd zstnnm kryzysu p jg wystąpnu. W prgrm studów m.n.: pdstwy mdycyny ktstrf, mdyczn czynnśc rtunkw, współprc cywlnwjskw w zrządznu kryzyswym. Jk bslwnt znjdzsz ztrudnn w frmch nstytucjch zjmujących sę zrządznm bzpczństwm w sytucjch kryzyswych. Dznnkrstw kmunkcj spłczn WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I NAUK SPOŁECZNYCH T krunk wymrzny dl sób, któr ntrsują sę mdm, kmunkcją spłczną, multmdm, rklmą publc rltns, grfką kmputrwą, tkż prblmtyką prsy smrządwj lklnj. Dzęk pdpsnym przumnm, jk studnt dznnkrstw będzsz mógł dbyć prktyk zwdw w mdch rgnlnych rz gólnplskch, m.n. w Plskj Agncj Prswj rz Stwrzysznu Dznnkrzy Plskch. Prgrm studów nstwny jst n dsknln umjętnśc prktycznych, dltg prócz wykłdów ćwczń wl mjsc zjmują wrsztty prwdzn przz prktyków zwąznych z dnym bszrm. Dzęk tmu przyswsz wdzę z różnych dzdzn, pnujsz nwczsn nrzędz kmunkcj. Infrstruktur nfrmtyczn WSIZ zpwn C dsknł przygtwn d prcy z wykrzystnm grfk multmdów, tkż prcy w mdch ntrntwych. Trśc prgrmw wrszttów zstły tk prcwn, by sę nwzjm uzupłnć. Mższ równż nbyć dśwdczn, udzljąc sę w studnckch mdch (współprc, prktyk): Mgzyn Studnck Prssj, rdtr.fm. Będzsz mł mżlwść zpznn sę z dzłnm wrtulnj jskn, mtn cptur czy y trckng. Jk bslwnt dznnkrstw będzsz mógł prcwć w służbch prswych nstytucj urpjskch rz pdjąć prcę jk krspndnt czy kmnttr w gzc, stcj tlwzyjnj rdwj rz jk spcjlst ds. rklmy PR. Czkć n Cb będą równż psdy rzcznków lub systntów prswych kmsrzy, urdputwnych nnych uczstnków życ publczng. LABORATORIUM KRYMINALISTYKI 5 lpc 2011 rku w Wyższj Szkl Infrmtyk Zrządzn w Rzszw zstł twrt Lbrtrum Krymnlstyk. Studnc uczą sę w nm tchnk krymnlstycznych, pznją tż tjnk nfrmtyk śldczj. Nw jdnstk nukwbdwcz współprcuj równż z Plcją. Kntynucj Jk bslwnt studów I stpn mższ kntynuwć nukę n studch II stpn w WSIZ m.n. n krunku Admnstrcj, spcjlnść: bzpczństw publczn. Zdnm ksprtów mższ zstć: dznnkrzm, rzcznkm prswym, rdktrm, spcjlstą ds. mrktngu, spcjlstą ds. prmcj, spcjlstą ds. publc rltns, grfkm kmputrwym, cpywrtrm, spcjlstą ds. tchnk multmdlnych, spcjlstą ds. prjktwn wdrżn systmów zrządzn nfrmcją, rgnztrm mdów lklnych, spcjlstą ds. pltyk nfrmcyjnj

14 Stud I stpn lcncjck 6 smstrów Fllg nglsk WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I NAUK SPOŁECZNYCH SPECJALNOŚCI grfk kmputrw w mdch drębn ścżk ksztłcn W trkc nuk zpznsz sę z tchnkm cyfrwym używnym d rlzcj prjktów grfcznych, m.n. w rmch wrszttów grfk użytkwj, ftgrfcznych, rklmy, skłdu kmputrwg rz wkcyjnych wrszttów plnrwych. Zdbędzsz tkż prktyczną wdzę z zkrsu wykrzystn tchnlg kmputrwych, tkch jk wrtuln jskn, mtn cptur czy y trckng, w szrk rzumnj grfc. W prgrm studów m.n. zjęc z twrzn: strybrdów, lmntów DTP, grfk n strny ntrntw, sttycznych nmwnych kmpnntów przntcj multmdlnych, nzlżnych frm grfcznych, nmwnych rz zjęc z zkrsu zwnswng prgrmwn grfczng, grfk multmdów, tkż prcwn frm rklmwych. ftgrf prsw rklmw W rmch spcjlnśc będzsz uczstnczyć w zjęcch dtyczących ftgrf prswj, rklmwj, prtrtwj, rchtktury, mdy, ktu ftrprtżu. Zdbędzsz równż nzbędn nfrmcj n tmt zsd kmpzycj, kdrwn, dbrn frmtu prspktywy, tkż ustwn dśwtln bktów. W prgrm nuczn prryttw trktwn są zjęc prktyczn, dbywjąc sę w studu ftgrfcznym rz zjęc plnrw. Jk bslwnt zdbędzsz knkrtn umjętnśc wdzę nzbędną w prcy ftgrfk, ftrprtr, ftdytr czy prtr kmry. Znjdzsz równż prcę w zwdch zwąznych z: krwnm brzów ftgrfcznych n ptrzby mdów mswych, rklmy, flmu rz kmputrwą bróbką zdjęć tchnkm rlzcj brzu. Jk studnt mższ krzystć m.n. z: kmunkcj wzrunkw publc rltns Kmunkcj wzrunkw t nw, kmplksw pdjśc d dzłń z bszru mrktngu rklmy. Kmplkswść jst bcn tym, czg pszukują ptncjln prcdwcy. W prgrm studów tj spcjlnśc będzsz rlzwć tk przdmty, jk: tchnk psychlg rklmy, zntgrwn kmunkwn mrktngw, wrsztt rzcznk prswg, mdplnnng, sztuk utprzntcj, krwn wzrunku. Jk bslwnt będzsz przygtwny d prcy w jdnstkch zjmujących sę rklmą, zdbyt umjętnśc pzwlą C n rlzcję zwdwą n plu zrówn plnwn kmpn, jk ch rlzcj. Znjdzsz równż ztrudnn jk spcjlst ds. PR, mrktngu prmcj. Kntynucj Jk bslwnt studów I stpn mższ kntynuwć nukę n studch II stpn w WSIZ m.n. n krunku Dznnkrstw kmunkcj spłczn lub n uczln prtnrskj w Wyższj Szkl Eurpjskj m. ks. Józf Tschnr w Krkw n krunku Bzns Mędzynrdwy, spcjlnść: mędzykulturw kmunkcj w bzns. Lbrtrum Grfk Kmputrwj Sztuk Cyfrwj, Lbrtrum Wrtulnj Rzczywstśc Prztwrzn Obrzu, Lbrtrum Ftgrfczng, Lbrtrum Prztwrzn Dźwęku Akustyk... Fllg w WSIZ ukrunkwn jst główn n sktr bznswy jg mędzynrdwy chrktr rz wynkjąc z tg zptrzbwn n umjętnśc językw zrówn w zkrs bzpśrdnch kntktów bznswych, jk wyknywn tłumczń. Kłdzmy duży ncsk n ktywn mtdy nuczn z wykrzystnm tchnlg nfrmtycznych multmdlnych. Przdmty rlzwn są przz nuczycl kdmckch z wlltnm dśwdcznm prktycznym rz prfsjnlnych tłumczy psdjących drbk w zkrs tłumczń psmnych rz ustnych. Jśl zdcydujsz sę n wybór tg krunku studów, p jg ukńcznu będzsz psdć znjmść n jdng, l dwóch języków bcych język nglskg n pzm C1 rz drugg język: nmckg lub rsyjskg. Wymr gdznwy lktrtu z drugg, wybrng język bcg jst klkkrtn wyższy w prównnu z stndrdwym lktrtm z język bcg n nnych krunkch! W trkc studów zdbędzsz m.n. wdzę z zkrsu językznwstw, hstr język, trnsltryk, tr ltrtury rz hstr, kultury ltrtury krjów wybrng bszru językwg. Nuczysz sę równż rzróżnć rjstry styl językw różnych rdzjów tkstów rz włścw ntrprtwć, przygtwywć tłumczyć tksty zgdn z ch funkcją spcyfką dbrcy. Zdbędzsz pndt kmptncj nzbędn d twórczg rzwązywn prblmów kmunkcyjnych, częst będących przszkdą w fktywnj rlzcj przdsęwzęc. Zdnm ksprtów mższ zstć: prcwnkm dydktycznym, tłumczm, rgnztrm prpgtrm kultury dng bszru językwg, publcystą, mngrm, knsultntm bznswym ds. współprcy mędzynrdwj, spcjlstą ds. hndlu zgrnczng, spcjlstą w dzdzn język bznsu, prcwnkm krjwych nstytucj zngżwnych w sprwy mędzynrdw (Mnstrstw Sprw Zgrncznych, Knclr Sjmu nn), spcjlstą ds. współprcy mędzynrdwj w urzędch wjwódzkch, mrszłkwskch, pwtwych, gmnnych, człnkm mngmntu frm dzłjących n rynkch mędzynrdwych

15 Stud I stpn lcncjck stud stcjnrn: 6 smstrów stud nstcjnrn: 7 smstrów SPECJALNOŚCI Infrmtyk krunk zmwny WYDZIAŁ INFORMATYKI STOSOWANEJ kmunkcj mędzykulturw w bzns Spcjlnść t pzwl C pznć trę, strtg spcjlstyczn słwnctw z zkrsu kmunkcj mędzykulturwj kmunkcj w bzns. W rmch studów będzsz rlzwć tk przdmty, jk: bzns mędzynrdwy, kmunkcj w bzns, kmunkcj pltyczn, język prswzj rklmy rz tkstów knmcznych hndlwych. P ukńcznu studów będzsz przygtwny d rzpczęc prcy jk mngr, knsultnt bznswy ds. współprcy mędzynrdwj, spcjlst ds. hndlu zgrnczng, spcjlst w dzdzn język bznsu człnk mngmntu frm dzłjących n rynkch mędzynrdwych. trnsltryk Wybrjąc spcjlnść trnsltryczną, pznsz kulturę hstrę dng bszru językwg rz różn tr tchnk przkłdu psmng ustng. Nbędzsz tkż umjętnśc wykrzystywn spcjlstyczng słwnctw z wybrnych dzdzn rz pzysksz kmptncj kmunkcyjn knczn d prcy w śrdwsku mędzynrdwym. W trkc zjęć zpznsz sę m.n. z zstswnm kmputrów w prcy tłumcz rdktr, współczsnym uwrunkwnm zwdu tłumcz rz pdstwwym zgdnnm dtyczącym współprcy z rynkm wydwnczym. Jk bslwnt będzsz przygtwny d m.n. wyknywn zwdu tłumcz, rgnztr prpgtr kultury dng bszru językwg, rdktr publcysty. spcjlnść nuczyclsk Stud n tj spcjlnśc zpwną C prktyczn umjętnśc wzbgcn rz dsknln swjj wdzy kmptncj w zkrs dydktyk rz twrzn włsng wrszttu mtdyczng. Zdbytą wdzę umjętnśc sprwdzsz, dbywjąc prktyk zwdw w utntycznym śrdwsku szklnym. W prgrm studów m.n.: pdggk, psychlg pdggczn, msj głsu, mtdyk nuczn język nglskg, kmputrw wspmgn nuczn język. Jk bslwnt będzsz przygtwny d rzpczęc prcy jk nuczycl język nglskg w szkłch pdstwwych przdszklch, krptytr rz lktr język nglskg n różng rdzju kursch. Znjdzsz równż ztrudnn n stnwskch wymgjących bgłj znjmśc języków bcych. spcjlnść tłumcznw z językm chńskm drębn ścżk ksztłcn pd ptrntm jdng z nlcznych chńskch unwrsyttów psdjących prfsjnlną szkłę nuk język chńskg dl bckrjwców. Jk studnt tj spcjlnśc będzsz zgłębć wdzę z zkrsu przdmtów trdycyjn wchdzących w skłd prgrmu nuczn fllg nglskj rz język chńskg (rlzwn przz lktrów chńskch z Anshn Nrml Unvrsty). Będzsz mć równż npwtrzlną sznsę wyjzdu n smstr lub rk d uczln prtnrskj n ntnsywny kurs język chńskg (6 gdzn dznn przz 6 dn w tygdnu), p którg ukńcznu trzymsz dyplm będzsz mógł uzyskć językwy crtyfkt. Studnc pkrywją jdyn kszty djzdu. Zkwtrwn wyżywn płc uczln. P ukńcznu tj spcjlnśc będzsz przygtwny d pdjęc prcy w chrktrz tłumcz język chńskg nglskg w frmch rlzujących wystwy, trg, knfrncj szkln mędzynrdw rz w wydwnctwch publkujących ltrturę ngljęzyczną lub chńską. Kntynucj Jk bslwnt studów I stpn mższ kntynuwć nukę n studch II stpn m.n. w WSIZ lub n uczln prtnrskj w Wyższj Szkl Eurpjskj m. ks. Józf Tschnr w Krkw n krunku Fllg nglsk lngwstyk stswn. Stud zmwn t tk krunk studów, p których już trz brkuj bslwntów lub wdług prgnz w njblższym czs zbrkn, dl funkcjnwn gspdrk mją kluczw znczn. Wybór krunku zmwng jst ztm gwrncją znlzn trkcyjnj prcy p studch. WSIZ, jk jdn z nlcznych szkół npublcznych w krju, znlzł sę wśród zwycęzców knkursu MNSW n krunk zmwn tym smym przyznj stypnd studntm studów stcjnrnych n Infrmtyc. Stud I stpn jk studnt studów stcjnrnych przz prwszy rk studów trzymujsz stypnd pkrywjąc 100% czsng. Lczb mjsc grnczn! W trkc studów zdbędzsz wdzę pnujsz umjętnśc z zkrsu gólnych zgdnń nfrmtyk trtycznj rz wdzę umjętnśc tchnczn z zkrsu systmów nfrmtycznych. W trkc studów, nzlżn d wybrnj spcjlnśc, zdbędzsz umjętnśc prktyczn rz wdzę dzęk lcznym prjktm szklnm z bszru njnwszych tchnlg, wdrżnych przz wdąc frmy brnży nfrmtycznj, w tym Csc, Mcrsft nn. Zjęc n krunku prwdzn są przz dśwdcznych prcwnków frm sktr IT, m.n. BMM, DMT Sftwrhus, IDEO, NjlpszFt, PGS, Prtnr n Prgrs, Cty Intrctv, RES.PL, Sftwr Mnd rz Vgcm. Pndt, wykrzystujmy d ksztłcn prktycznych umjętnśc njlpsz prgrmy szklnw, frwn przz ptnttów IT, tkch jk: Adb, Appl, Csc, HP, Mcrsft, Nvll, Orcl. Prgrmy t przygtwują d mędzynrdwych crtyfktów, któr mżn zdbywć pprzz zdwn gzmnów w nszych cntrch gzmncyjnych Prsn VUE Prmtrc Zdnm ksprtów mższ zstć: knstruktrm spcjlstycznych systmów kmputrwych prgrmwn, prjktntm, spcjlstą ds. tstwn, knsultntm, krwnkm zspłu, krwnkm prjktu, nltykm systmwym, prgrmstą, prgrmstą srwsów ntrntwych, spcjlstą ds. rzwju prgrmwn, nżynrm ds. prdukcj prgrmwn (C/C++, Jv), prjktntm systmów ntrntwych przntcj multmdlnych, grfkm kmputrwym, dmnstrtrm/ prtrm sc tlnfrmtycznych, dmnstrtrm bzpczństw nfrmcj, prgrmstą spcjlstą ds. systmów mblnych

16 Stud I stpn nżynrsk 7 smstrów Infrmtyk knmtr WYDZIAŁ INFORMATYKI STOSOWANEJ SPECJALNOŚCI prgrmwn drębn ścżk ksztłcn W rmch tj spcjlnśc zstnsz wprwdzny w tjnk prgrmwn, pcząwszy d zgdnń pdstwwych, tkch jk tr kmplcj, syntktyk smntyk języków prgrmwn, pprzz prgrmwn n pzm systmu prcyjng, ż d twrzn rzbudwnych plkcj bznswych w śrdwsku scwym. W rmch zjęć będzsz równż rlzwć bzpłtn szkln tchnczn (m.n. Mcrsftu). Jk bslwnt znjdzsz prcę przy: twrznu rzwju stnjących systmów nfrmtycznych, twrznu prgrmwn dkumntcj, ndzrwnu jkśc prduktów nfrmtycznych czy tż twrznu utrzymnu stndrdów kdu źródłwg dkumntcj. tchnlg ntrntw mbln W rmch tj spcjlnśc zpznsz sę z zgdnnm dtyczącym języków, tchnk, nrzędz mtdlg twrzn plkcj systmów ntrntwych. Zdbędzsz umjętnść twrzn plkcj dl urządzń mblnych plkcj -bznswych, pznsz tż prwn spkty ntrntu rz zgdnn zwązn z bzpczństwm chrną dnych w sc. Jk bslwnt będzsz przygtwny d prcy w frmch nfrmtycznych prjktujących wdrżjących plkcj systmy ntrntw rz tych, dzłjących w bszrz hndlu lktrnczng -usług, dzłch zjmujących sę prmcją mrktngm frm w ntrnc rz nstytucjch urzędch wdrżjących ntrntw systmy bsług. grfk nmcj kmputrw N zjęcch pzysksz prktyczn umjętnśc z zkrsu prjktwn, gnrwn prztwrzn brzu 2D rz 3D, nuczysz sę twrzn nmcj trójwymrwych stswn zwnswnych fktów spcjlnych dl dytwng mtrłu wd. W rmch zjęć prktycznych rz prcy dyplmwj będzsz rlzwć prjkty dtycząc kmpn rklmwych, udwzulnych przntcj flmów nmwnych. Stud przygtują Cę d prcy nżynr wykrzystującg njlpsz, njppulrnjsz njbrdzj zwnswn n śwc prgrmwn d prjktwn prztwrzn grfk m.n. pkty Adb czy Autdsk. tlnfrmtyk W rmch tj spcjlnśc zpznsz sę z zgdnnm dtyczącym sc kmputrwych rz tlnfrmtycznych pcząwszy d pdstw tlkmunkcj, pprzz systmy sc kmputrw rz tlkmunkcyjn, n tlkmunkcj bzprzwdwj kńcząc. Pznsz tż njnwsz tchnlg rzwązn stswn w scch przwdwych bzprzwdwych wsprjąc zwnswn usług, tk jk VIP, wdknfrncj, czy usług w chmurz. W trkc studów będzsz rlzwć cykl utryzwnych szklń n pzm CCNA (w rmch Akdm Csc). Jk bslwnt będzsz przygtwny d wyknywn zwdów zwąznych z prjktwnm, wdrżnm kspltcją sc nfrmtycznych dl młych śrdnch przdsębrstw. Rzwój spłczństw nfrmcyjng gspdrk są prryttm Un Eurpjskj. Jk jdn z clów gspdrk prtj n wdzy, Kmsj Eurpjsk wskzł wzmcnn współprcy mędzy frmm, nwstrm, nukwcm, cntrm drdczym szklnwym. M t służyć m.n. wykrzystywnu tchnk kmputrwych w zrządznu przdsębrstwm rgnzcjm. Spcjlśc wsprjący zrządzn gspdrką, nrzędzm nfrmtycznym będą ml sttny wkłd w rzwój UE. Stud n krunku Infrmtyk knmtr ksztłcą w zkrs tchnlg nfrmtycznych rz nrzędz nlzy mtmtyczn-knmcznj. Knn nfrmtyczny zstł rzbudwny przdmty dpwdjąc wymgm współczsng rynku prcy. Spcjlnśc n tym krunku są mdyfkwn dstswywn d zmnjących sę tndncj w gspdrc. Zjęc prwdzn przz dśwdcznych prcwnków frm sktr IT, m.n. BMM, DMT Sftwrhus, IDEO, NjlpszFt, PGS, Cty Intrctv, Prtnr n Prgrs, RES.PL, Sftwr Mnd rz Vgcm. Wykrzystujmy njlpsz prgrmy szklnw, frwn przz ptnttów IT, tkch jk: Csc, HP, Mcrsft, Nvll, Orcl. Prgrmy t przygtwują d mędzynrdwych crtyfktów, któr mżn zdbywć pprzz zdwn gzmnów w nszych cntrch gzmncyjnych Prsn VUE Prmtrc. P ukńcznu studów będzsz mógł pdjąć prcę jk nfrmtyk, grfk kmputrwy w gncjch rklmwych lub frmch plgrfcznych, w nstytucjch zjmujących sę ksplrcją dnych. Kntynucj Jk bslwnt studów I stpn mższ kntynuwć nukę n studch II stpn w WSIZ m.n. n krunku Infrmtyk. Zdnm ksprtów mższ zstć: dmnstrtrm/prtrm sc tlnfrmtycznych, dmnstrtrm bzpczństw nfrmcj, knstruktrm spcjlstycznych systmów kmputrwych prgrmwn, spcjlstą ds. tstwn, knsultntm, krwnkm zspłu, krwnkm prjktu, nltykm systmwym, prgrmstą srwsów ntrntwych, prjktntm systmów ntrntwych, grfkm kmputrwym, grfkm DTP, spcjlstą systmów SAP/R

17 Stud I stpn lcncjck 6 smstrów Eknm WYDZIAŁ EKONOMICZNY SPECJALNOŚCI bzpczństw systmów nfrmtycznych drębn ścżk ksztłcn Zdbędzsz wdzę w zkrs bzpczństw nfrstruktury nfrmtycznj. Dwsz sę njwżnjszych zgrżnch systmów nfrmtycznych rz jk przcwdzłć zpwnć bzpczństw pufnść dnych w sc. Nuczysz sę, jk zbzpczć sc lkln, zpbgć tkm ntruzów czy tż prjktwć bzpczn sc. Będzsz mógł m.n. bzpłtn zdbyć crtyfkty Mcrsft Csc. Jk bslwnt mższ pdjąć prcę np. w chrktrz spcjlsty ds. zbzpczń rz prjktwn kspltcj sc nfrmtycznych, z szczgólnym ncskm n ch bzpczństw. Spcjlnść rlzwn jst w rmch prjktu Eurp 2020 pdjmj wyzwn. grfk kmputrw DTP Zjęc n spcjlnśc będą mły z zdn rzwój Twjj wybrźn grfcznj przstrznnj rz wyksztłcn umjętnśc psługwn sę nrzędzm multmdlnym. N zjęcch prktycznych będzsz rlzwć prjkty dtycząc m.n. rklmy mdlnj rz wzulzcj trójwymrwj. W prgrm studów m.n.: lmnty DTP, grfk dl strn ntrntwych, grfk trójwymrw, prcwn prjktwn grfczng. Stud przygtują Cę d prcy spcjlsty wykrzystującg zwnswn prgrmwn w zkrs grfk rz jk prjktnt srwsów strn ntrntwych. nfrmtyk knmczn Zdbędzsz wdzę pzwljącą n stswn rzwązń nfrmtycznych z śwdmścą grnczń uwrunkwń knmcznych umjętnśc fktywng dzłn w grup prjktwj. W trkc studów będzsz rlzwć tk przdmty, jk: knmtr, bdn prcyjn, systmy nfrmtyczn -bznsu, lmnty sztucznj ntlgncj systmy ksprtw. Jk bslwnt zdbędzsz umjętnśc nlzy kspltcj systmów nfrmtycznych sc kmputrwych pd kątm knmcznych uwrunkwń funkcjnwn frmy, prjktwn dmnstrwn bzm dnych czy dmnstrwn systmm SAP/R3. mrktng tchnlg ntrntw Zpznsz sę z zgdnnm zwąznym z twrznm strn ntrntwych, prjktwnm mplmntcją prtl rz srwsów ntrntwych. Zdbędzsz umjętnśc dtycząc mrktngu ntrntwg rz wdzę n tmt mdl dchdwych, tyk, gtunków frm rklmy ntrntwj. Opnujsz umjętnśc dstswn rklmy d zwrtśc strn ntrntwych z wykrzystnm nrzędz Ggl. Będzsz przygtwny d prcy w frmch prjktujących wdrżjących plkcj systmy ntrntw, frmch dzłjących w bszrz hndlu lktrnczng -usług, dzłch prmcj mrktngu w Intrnc rz nstytucjch urzędch wdrżjących ntrntw systmy bsług klntów ptntów. tchnlg scw Zdbędzsz wdzę umjętnśc prktyczn w zkrs nstlwn, knfgurwn rzwązywn prblmów zwąznych z scm kmputrwym. Będzsz umł zpwnć bzpczństw sc, mntrwć systmy nfrmtyczn rz ptymlzwć wydjnść systmu. Studnc rlzują cykl szklń n pzm CCNA (w rmch Akdm Csc). W prgrm studów m.n.: bzpczństw chrn dnych, kspltcj systmów sc, prjktwn systmów sc, scw systmy prcyjn, tlkmunkcj bzprzwdw, zrządzn systmm scm. Będzsz przygtwny d wyknywn zwdów zwąznych z prjktwnm, wdrżnm kspltcją sc nfrmtycznych. Kntynucj Wdz z zkrsu knm jst ndzwnym lmntm funkcjnwn współczsng człwk dtyczy wlu dzdzn jg ktywnśc. Pndt, wrz z rzwjm gspdrczym krjów wzrst zptrzbwn n spcjlstów zwąznych z różnym bszrm knm. Wybór tg krunku pmż C zrzumć prcsy zchdząc w gspdrc życu spłcznym. Opnujsz równż nwczsn nrzędz kmunkcj, będzsz mł mżlwść uzyskć crtyfkt umjętnśc kmputrwych rz crtyfkt językwy ptwrdzjący znjmść język bcg. Z kl, w zwązku z nw uruchmnym w WSIZ jdynym tkm w Eurp Śrdkw-Wschdnj, njwyższj klsy lbrtrum fnnswym, będzsz mł mżlwść nuk prfsjnlng nwstwn w nstrumnty fnnsw, gry n głdz, tkż zrządzn prtflm nwstycyjnym. Jk studnt będzsz równż mógł krzystć z spcjlnj plkcj n tlfn, dzęk którj mżn wypłnć tsty, przygtwywć sę d gzmnów pdnsć swją wdzę z zkrsu knm. Dzęk tmu nukę mższ zbrć nwt n wkndwy wyjzd. Znjmść prcsów knmcznych funkcjnujących w współczsnym śwc zpwn umjętnść sprwng pruszn sę p rynku prcy. Wyksztłcn w tj sfrz jst ndzwn, by rdzć sb w zkrs zgdnń knmcznych. Pndt, ułtw kmunkwn mędzy ludźm, w bzns, d którg przygtujmy n tym krunku, t włśn kmunkcj jst njwżnjsz. Zdnm ksprtów mższ zstć: spcjlstą ds. hndlu zgrnczng, spcjlstą ds. wykrzystn funduszy UE, mngrm, spcjlstą ds. mrktngu, drdcą ubzpcznwym, włścclm przdsębrstw prwdzącg dzłlnść gspdrczą w Intrnc, spcjlstą ds. rklmy prmcj w Intrnc, spcjlstą ds. -srwsu, spcjlstą ds. -hndlu, spcjlstą ds. wrtulnych spłcznśc, spcjlstą ds. kntktów w brc gspdrczym, nzlżnym przdsębrcą. Jk bslwnt studów I stpn mższ kntynuwć nukę n studch II stpn w WSIZ m.n. n krunku Infrmtyk

18 Stud I stpn lcncjck 6 smstrów SPECJALNOŚCI bzns mędzynrdwy drębn ścżk ksztłcn W trkc studów zdbędzsz fchwą wdzę umżlwjącą prcę w nstytucjch UE nnych rgnzcjch mędzynrdwych. Ofrt skrwn jst równż d tych z Ws, którzy zntrswn są prwdznm włsnj dzłlnśc gspdrczj w krju z grncą. W prgrm studów m.n.: lgstyk w brc mędzynrdwym, gspdrk śwtw, zrządzn strtgczn, zrządzn mędzynrdw. Jk bslwnt tj spcjlnśc będzsz znkmc zrntwny w prktyc zrządzn, przygtwny d prcy w mędzykulturwym tcznu. Będzsz wyróżnł sę tkż przdsębrczścą zdlnścm ntrprsnlnym. hndl mrktng T spcjlnść, którj clm jst przygtwn Cę d prcy w bszrz dystrybucj rz mrktngu. Pdczs studów zdbędzsz prktyczn umjętnśc z zkrsu dzłlnśc hndlwj n rynkch krjwych zgrncznych. Uzysksz równż nzbędną wdzę w zkrs mrktngu, stswn nstrumntów mrktngwych, tchnk sprzdży rz lgstyk przdsębrstw hndlwych. Jk bslwnt tj spcjlnśc będzsz przygtwny d prcy w dzłch mrktngwych przdsębrstw hndlwych, w gncjch mrktngwych, w hndlu usługch rz d prwdzn włsnj dzłlnśc. prwdzn bznsu w sc Dynmczn rzwjjąc sę tchnlg nfrmcyjnkmunkcyjn dją przdsębrcm nw mżlwśc w zkrs twrzn lktrncznych knłów dystrybucj, zrządzn łńcuchm dstw rz budwn plęgnwn rlcj z klntm. W prgrm studów będzsz rlzwć tk przdmty, jk: spkty prwn -gspdrk, tchnlg nrzędz ntrntw, mrktng n-ln, -hndl usług lktrnczn. Spcjlnść przygtuj Cę d prcy w zwdch przyszłśc, tkch jk: włśccl przdsębrstw prwdzącg dzłlnść gspdrczą w Intrnc, spcjlst ds. rklmy prmcj w Intrnc, spcjlst ds. -srwsu, spcjlst ds. -hndlu, spcjlst ds. spłcznśc wrtulnych. zrządzn bznsm Spcjlnść t drswn jst główn d tych z Ws, którzy plnują prwdzn włsnj dzłlnśc gspdrczj. Prgrm spcjlnśc bjmuj zgdnn zwązn z zkłdnm frmy, plnwnm jj dzłlnśc rz zrządznm różnym jj bszrm. Rlzwn przdmty pzwlą C n włścw rzpznn uwrunkwń prwdzn dzłlnśc gspdrczj rz włścwą ntrprtcję zjwsk zrówn n pzm mkr-, jk mkrknmcznym. W prgrm studów m.n.: pdstwy prwn dzłlnśc frmy, bznspln, pdstwy lgstyk, zrządzn strtgczn. Jk bslwnt spcjlnśc będzsz psdł kmptncj d ktywng uczstnczn w prcs zrządzn przdsębrstwm. Zdbędzsz równż wdzę umjętnśc umżlwjąc zrządzn pdmtm gspdrczym n stnwskch śrdng szczbl. prwn-dmnstrcyjn spkty dzłlnśc gspdrczj spcjlnść ddtkw, mędzykrunkw Pdczs studów uzysksz wdzę frmch rgnzcyjnprwnych prwdzn dzłlnśc gspdrczj rz pszrzną wdzę umjętnśc w rmch kntrktów zwrnych przz przdsębrców w brc krjwym mędzynrdwym, kntrl przdsębrców przz grny dmnstrcj publcznj. W prgrm studów będzsz rlzwć przdmty z zkrsu frm prwnych dzłlnśc gspdrczj, kntktów w brc gspdrczym, kntrl dzłlnśc gspdrczj rz prw updłścwg nprwczg. Dzęk ukńcznu tj spcjlnśc będzsz mógł pdjąć prcę w chrktrz nzlżng przdsębrcy, prwdzć dmnstrcyjną bsługę przdsębrstw czy prcwć w rgnch dmnstrcj publcznj n stnwskch zwąznych z bsługą przdsębrców. wrsztt bznswy jk złżyć włsną frmę spcjlnść ddtkw, mędzykrunkw Dzęk tj spcjlnśc zstnsz kmplksw przygtwny przz spcjlstów rz prktyków bznsu d złżn prwdzn włsnj dzłlnśc gspdrczj. Wrsztt kńczy sę przygtwnm bznsplnu, przy twrznu którg będzsz mógł lczyć n ndywdulny cchng ksprtów. C wżn, będzsz mógł wykrzystć pmysł n bzns pdczs rlzcj prcy dyplmwj. W prgrm wrszttu znjduj sę m.n. krwn kncpcj bznsu, kmpndum wdzy prwnj fnnswj dl przdsębrcy nwczsny mrktng z wykrzystnm Intrntu. Tuż p studch, lb jszcz w ch trkc, chcłbym złżyć włsną frmę, stud n Eknm t njlpszy spsób n t, żby nuczyć sę mądrz ną zrządzć. Ddtkw, uczln uruchmł śwtną spcjlnść Wrsztt bznswy jk złżyć włsną frmę, n którym mgę sę uczyć krk p krku, n tylk jk pwłć bzns d stnn, l tż jk czynnk dcydują jg pwdznu rzwju. C węcj, wykłdwcy, którzy ns uczą, t znn n tylk w Plsc, knmśc. J njbrdzj lubę wykłdy z prfsrm Brtłmjm Kmńskm z Stnów Zjdncznych, który jst drdcą Bnku Śwtwg. Kntynucj Zrn Rud, studntk II rku Jk bslwnt studów I stpn mższ kntynuwć nukę n studch II stpn w WSIZ m.n. n krunku Eknm lub n uczln prtnrskj w Wyższj Szkl Eurpjskj m. ks. Józf Tschnr w Krkw n krunku Bzns mędzynrdwy, spcjlnść: zrządzn przdsębrstwm mędzynrdwym

19 Fnns rchunkwść WYDZIAŁ EKONOMICZNY Stud I stpn lcncjck 6 smstrów SPECJALNOŚCI Ptrnt nd krunkm bjął Instytut Bdń Anlz Fnnswych Instytut Bdń Anlz Fnnswych nnwcyjn jdnstk nukw-bdwcz, którj clm jst rzwjn prpgwn wdzy fnnswj rz jj przłżn n prktykę bznswą. Wybór tg krunku studów umżlw C pznn prblmtyk fnnswj rz zsd rchunkwśc, c pzwl n włścw rzumn rguł rządzących gspdrką rz skutczn grnczn ryzyk funkcjnwn jdnstk rgnzcj w tcznu knmcznym. Swją wdzę będzsz zdbywł pd czujnym km spcjlstów. Jk studnt będzsz mł równż npwtrzlną mżlwść szlfwn swch umjętnśc prktycznych w spcjlstycznym lbrtrum fnnswym jdynym tg rdzju lbrtrum w tj częśc Eurpy! Ddtkw będzsz mógł rzwjć zntrswn, psząc dl Fnnswg Kwrtlnk Intrntwg -Fnns, który publkuj rtykuły przntując tmtykę fnnswą, w tym z zkrsu fnnsów przdsębrstw, fnnsów publcznych, ubzpczń, bnkwśc, rchunkwśc, rynków kptłwych rz prwnych spktów zrządzn fnnsm pdmtów gspdrczych. Isttnym lmntm zdbywn wdzy z zkrsu fnnsów rchunkwśc będz jj prktyczn zwryfkwn w trkc prktyk zwdwych, rgnzwnych w frmch nstytucjch. Jk bslwnt będzsz wypsżny w knkrtną wdzę umjętnśc umżlwjąc prcę w kmórkch fnnsw-ksęgwych przdsębrstw nstytucj rz w dmnstrcj. Będzsz umł zrządzć dzłm fnnsw-ksęgwym, będzsz równż przygtwny d prwdzn włsnj frmy. Zdnm ksprtów mższ zstć: nltykm fnnswym/nwstycyjnym, drdcą fnnswym, drdcą ubzpcznwym, ksęgwym, prcwnkm bnku, pśrdnkm fnnswym, mklrm głdwym. nwstycj kptłw Uzysksz wdzę z zkrsu rchunkwśc fnnsów w dnsnu przd wszystkm d rgnzcj, nstytucj mchnzmów dzłn rynków fnnswych rz wykrzystywnych n nch nstrumntów. W trkc studów będzsz rlzwć tk przdmty, jk: prw rynku kptłwg, nżynr fnnsw, mtdy wycny przdsębrstw, zrządzn prtflm nwstycyjnym. Jk bslwnt będzsz mógł pdjąć prcę w kmórkch fnnswksęgwych przdsębrstw, nstytucjch rynku fnnswg czy rgnch dmnstrcj rządwj smrządwj. mngr fnnswy Zdbędzsz wdzę dnszącą sę d zgdnń fnnswych. Będzsz ksztłcny równż w krunku zdbyc ntrdyscyplnrnych umjętnśc z pgrncz zrządzn fnnsm frm, rchunkwśc zrządzn strtgczng, jkch wymg dzś prc mngr. W prgrm studów m.n.: rchunkwść zrządcz, zrządzn wrtścą frmy, systmy wspmgjąc wdncję ksęgwą zrządzn fnnsm, mtdy nlzy prjktów nwstycyjnych. P ukńcznu spcjlnśc będzsz przygtwny d sprwng zrządzn dzłm fnnsw-ksęgwym. LABORATORIUM FINANSOWE Jdyn tg typu, wypsżn w njnwczśnjszy sprzęt, prcwn w Eurp Śrdkw-Wschdnj! Dzęk tmu, ż lbrtrum m chrktr dlng rmu, wrn dtwrz wrunk prcy mklr, brkr czy dlr wlutwg już pdczs studów będzsz mógł w prktyc pznć rl tjnk funkcjnwn rynków fnnswych. ksęgwść Stud n tj spcjlnśc pzwlą C n zdbyc wdzy przydtnj d pdjmwn dcyzj fnnswych rz stwrzą prspktywy ztrudnn w różnych dzłch gspdrk. W prgrm studów m.n.: uprszczn frmy ksęgwśc, prwdzn ksąg rchunkwych, sprwzdwczść fnnsw, trdycyjny nwczsny rchunk ksztów. Jk bslwnt będzsz przygtwny d prwdzn wdncj ksęgwj, zrządzn nfrmcją fnnswą sprządzn sprwzdń fnnswych. Rlzwn w rmch spcjlnśc przdmty pzwlą C w przyszłśc przygtwć sę d gzmnu n crtyfkt ksęgwy rz n uzyskn kwlfkcj bgłg rwdnt lub drdcy pdtkwg. wrsztt bznswy jk złżyć włsną frmę spcjlnść ddtkw, mędzykrunkw Dzęk tj spcjlnśc zstnsz kmplksw przygtwny d złżn prwdzn włsnj dzłlnśc gspdrczj. Wrsztt kńczy sę przygtwnm bznsplnu, przy twrznu którg będzsz mógł lczyć n ndywdulny cchng ksprtów. C wżn, będzsz mógł wykrzystć pmysł n bzns pdczs rlzcj prcy dyplmwj. W prgrm wrszttu znjduj sę m.n. krwn kncpcj bznsu, kmpndum wdzy prwnj fnnswj dl przdsębrcy nwczsny mrktng z wykrzystnm Intrntu. Kntynucj Jk bslwnt studów I stpn mższ kntynuwć nukę n studch II stpn m.n. w WSIZ n krunku Eknm

20 Lgstyk WYDZIAŁ EKONOMICZNY Stud I stpn nżynrsk 7 smstrów Ptrnt Rd Spcjlstów Lgstyk Lgstyk stnw sttny lmnt współczsng życ gspdrczg. Umżlw swbdny przpływ mtrłów, surwców, wszlkg typu łdunków, ruchu sbwg twrwg rz ruchu turystyczng. Sprwn systmy lgstyczn, prjktwn zrządzn przz wyksztłcnych nżynrów, stnwą nzbędny czynnk fktywng gspdrwn zrządzn. Znjmść krślnych mtd nrzędz rgnzcj przpływów rz wsprc tj wdzy znjmścą rzwązń nfrmtycznych t nzbędn cchy kmptncj kdr lgstycznych. Obcn stnj duż zptrzbwn n kdry lgstyczn w pdkrpckch przdsębrstwch prdukcyjnych, spdycyjnych, trnsprtwych, mgzynwych rz wśród przwźnków drgwych ltnczych. Jk bslwnt tg krunku trzymsz tytuł zwdwy nżynr. Uzysksz wszchstrnną wdzę z zkrsu prcsów zrządzn, nfrstruktury lgstycznj z szczgólnym uwzględnnm rzwązń nfrmtycznych stswnych zrówn w prcsch prdukcyjn-dystrybucyjnych, jk w lgstyc zwnętrznj: spdycj trnsprc. Dzęk studm z zkrsu lgstyk będzsz mógł zplnwć swją krrę zwdwą w strukturch frm zjmujących sę: trnsprtm, spdycją, rgnzcją wwnętrznych zwnętrznych przpływów mtrłów, ludz nfrmcj. Pzyskn wdz umjętnśc będą tkż ndzwn w przypdku prwdzn włsnj frmy zjmującj sę rgnzcją przdsęwzęć lgstycznych ntury bznswj lub prywtnj. Nd krunkm Lgstyk ptrnt mrytryczny sprwuj Rd Spcjlstów Lgstyk. W skłd Rdy wchdz prktycy zncznym dśwdcznu drbku z zkrsu lgstyk. W gst Rd lży zgłszn wnsków w zkrs strtgcznych bszrów dzłn rz mdyfkcj frty dydktycznj, zgdn z ptrzbm rynku prcy. Zdnm ksprtów mższ zstć: mngrm rgnzcj ruchu trnsprtwg w frmch trnsprtwych, mngrm ln dpwdzlnym z blnswn zdlnśc prdukcyjnych w frmch rz przy prjktwnu rgnzcj prcsów prdukcj, nżynrm jkśc, stndryzcj kntrl prcsów, nżynrm utrzymn ruchu, prcwnkm jdnstk rgnzcyjnych przdsębrstw zjmujących sę lgstyką, zptrznm, dystrybucją hndlm, prcwnkm frm spdycyjnych, przy rgnzcj prcsów spdycyjnych, nżynrm systmów nfrmtycznych w cntrch mgzynwych, krwnkm mgzynu, nżynrm systmów tlmtycznych, prcwnkm służb utrzymn ruchu ltnczg, prcwnkm jdnstk drdczych nnych rgnzcj, gdz wymgn jst wdz lgstyczn, knmczn, tchnczn, nfrmtyczn, tkż umjętnśc rgnztrsk lgczng myśln. SPECJALNOŚCI trnsprt spdycj Wybrjąc tę spcjlnść, zstnsz zpznny przd wszystkm z prktycznym spktm rgnzwn cntrllngu prcsów spdycyjnych rz ruchu trnsprtwg. Nbędzsz spcjlstyczną wdzę dtyczącą ptymlng wykrzystn dstępnj nfrstruktury trnsprtwj, tkż z zkrsu kspltcj urządzń trnsprtwych. W prgrm studów będzsz rlzwć m.n.: lgstykę przdsębrstw trnsprtwych, prcsy spdycyjn, współczsn tndncj rzwju trnsprtu. Pzwl C t rztln przygtwć sę d zdn gzmnów wymgnych d sągnęc crtyfktu Eurpn Junr Lgstcn, który równż mższ zdbyć n nszj uczln. Jk bslwnt będzsz mógł znlźć ztrudnn w dużych frmch mędzynrdwych rlzujących prcsy zptrzn, prdukcj lub dystrybucj w krju z grncą, tkż w rgnlnych frmch spdycyjnych spdycyjn-trnsprtwych. nfrmtyk w systmch lgstycznych W rmch spcjlnśc zstnsz zpznny z mżlwścm zstswń nwczsnych tchnlg nfrmtycznych wspmgjących prcsy lgstyczn. Nbędzsz kmptncj pzwljąc n dpwdn zprjktwn mplmntcję systmów bzpczństw scwg, użytkwn systmów ksprckch rz plkcj wspmgjących sprwn funkcjnwn mgzynów. Ddtkw, zdbędzsz wdzę prktyczn umjętnśc w bsłudz zntgrwnych systmów zrządzn (SAP), prgrmwn d symulcj prcsów (FlxSm), wrz z mżlwścą zdbyc mędzynrdwg crtyfktu FlxSm Busnss Prcss Mdlr rz wdzę n tmt znfrmtyzwn przpływów prdukcyjnych (Flw Mngmnt). Jk bslwnt będzsz mógł znlźć ztrudnn w frmch sktr IT frujących systmw plkcyjn rzwązn nfrmtyczn dl lgstyk. wrsztt bznswy jk złżyć włsną frmę spcjlnść ddtkw, mędzykrunkw Dzęk tj spcjlnśc zstnsz kmplksw przygtwny przz spcjlstów rz prktyków bznsu d złżn prwdzn włsnj dzłlnśc gspdrczj. Wrsztt kńczy sę przygtwnm bznsplnu, przy twrznu którg będzsz mógł lczyć n ndywdulny cchng ksprtów. C wżn, będzsz mógł wykrzystć pmysł n bzns pdczs rlzcj prcy dyplmwj. W prgrm wrszttu znjduj sę m.n. krwn kncpcj bznsu, kmpndum wdzy prwnj fnnswj dl przdsębrcy nwczsny mrktng z wykrzystnm Intrntu. Lubę klmt, jk pnuj n nszj uczln mm wlu znjmych, którzy, tk jk j, pstwl n prfsjnlng prtnr w dukcj. N wybrżm sb, ż młbym wybrć nną uczlnę nż WSIZ. Wybrłm Lgstykę krunk djący duż mżlwśc rzwju, w przyszłśc dbrą prcę. Plsk przdsębrstw wprwdzją bcn n mswą sklę nwczsn mtdy zrządzn lgstyczng. Pwstj w zwązku z tym grmn zptrzbwn n kdrę kmptncjch umżlwjących sprwn krwn dzłm lgstyk, trnsprtu czy dystrybucj. Spcjlnść pzwl n zdbyc prktycznj wdzy z zkrsu plnwn ptymlzcj prcsów lgstycznych rz spsbów dystrybucj twrów. N żłuję, ż wybrłm włśn tą uczlnę tn krunk! Kntynucj Ntl Kr, studntk I rku Jk bslwnt studów I stpn mższ kntynuwć nukę n studch II stpn m.n. w WSIZ n krunku Eknm

ANALIZA RYNKU WRZESIEN` POWIERZCHNI BIUROWYCH W SZCZECINIE. stan istniej¹cy i perspektywy rozwoju

ANALIZA RYNKU WRZESIEN` POWIERZCHNI BIUROWYCH W SZCZECINIE. stan istniej¹cy i perspektywy rozwoju IADPG Instytut Anliz Dignz i Prgnz Gspdrczych Al. Ppie Jn Pw³ II 42 70-415 Szczecin Tel/fx 091 46 46 949 www.idipg.pl ANALIZA RYNKU POWIERZCHNI BIUROWYCH W SZCZECINIE stn istniej¹cy i perspektywy rzwju

Bardziej szczegółowo

PUCHaCZÓW. wieści z gminy. Ruszyły nowe inwestycje NAKŁAD: 1000 EGZEMPLARZY ISSN: 2084-1744

PUCHaCZÓW. wieści z gminy. Ruszyły nowe inwestycje NAKŁAD: 1000 EGZEMPLARZY ISSN: 2084-1744 PUCHCZÓW iści z gminy NAKŁAD: 1000 EGZEMPLARZY ISSN: 2084-1744 Mrzc Kiciń 2013 Nr 10(2/2013) Trs 1 ok 42 km Trs 2 ok 30 km Trs 3 ok 35 km Trs 4 ok 44 km Trs 5 ok 21 km Trs 6 ok 36 km BEZPŁATNY DWUMIESIĘCZNIK

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób szczelinowanie zagraża naszej wodzie pitnej? Stefan Cramer

W jaki sposób szczelinowanie zagraża naszej wodzie pitnej? Stefan Cramer Nuer: 19 (2/2014) ddatek d zeln pprzek ISSN 1898-8717 08 ejdź szą strnę:.zelneadsc.pl e k l g a s p ł e c z e ń s t d e k r a c j a Zelne serce Eurpy Raffaele Pra Necy, Plskę Czechy łączy jedn bszarze

Bardziej szczegółowo

SPECJALIŒCI BUDOWNICTWA PRZEMYS OWEGO

SPECJALIŒCI BUDOWNICTWA PRZEMYS OWEGO 1 SPECJALIŒCI BUDOWNICTWA PRZEMYS OWEGO ul. Hllerów 2, 32-050 Skwin tel. 012 256-02-17 tel./fx 012 256-01-97 www.lbud-pb.pl Jesteœmygenerlnym wykonwc¹: hl produkcyjnych hl mgzynowych obiektów u ytecznoœci

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WIEKU 3-6 LAT

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WIEKU 3-6 LAT WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WIEKU 3-6 LAT PORADNIK dl rodziców, opiekunów i terpeutów Szymon Godw Spis treści Wstęp...3 Wczesne wspomgnie rozwoju dzieck prwo i podstwowe określeni.4

Bardziej szczegółowo

Porównanie dostępności różnych, nadmiarowych konfiguracji zasilania szaf przemysłowych

Porównanie dostępności różnych, nadmiarowych konfiguracji zasilania szaf przemysłowych Porównne dotępnośc różnych, ndmrowych konfgurcj zln zf przemyłowych Whte Pper 48 Strezczene Przełącznk źródeł zln orz dwutorow dytrybucj zln przętu IT łużą zwękzenu dotępnośc ytemów oblczenowych. Sttytyczne

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Knfraternia Turystyczna Tygdnik Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa R.9: 2011, nr 30 (327) 29 sierpnia 2011 rku Zapraszam na strnę Knfraterni Turystycznej na Facebku: http://www.facebk.cm/pages/knfraternia-turystyczna/174569065948556?sk=wall

Bardziej szczegółowo

REWOLUCJA MOBILNEGO INTERNETU RAPORT ASPEKTY MOBILNYCH USŁUG. Audytel W POLSCE DOSTĘPU DO INTERNETU. Warszawa, 21.01.2009 r.

REWOLUCJA MOBILNEGO INTERNETU RAPORT ASPEKTY MOBILNYCH USŁUG. Audytel W POLSCE DOSTĘPU DO INTERNETU. Warszawa, 21.01.2009 r. REWOLUCJA MOBILNEGO INTERNETU W POLSCE RAPORT ASPEKTY MOBILNYCH USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU Wrszw, 21.01.2009 r. Audytel Dził Bdń i Anliz Audytel S.A. Spis treści 1. Polityk cenow i trendy tryfikcji bezprzewodowej

Bardziej szczegółowo

Notka biograficzna Streszczenie

Notka biograficzna Streszczenie Ntka bigraficzna Dr inż. Mariusz Trzaska jest adiunktem w Plsk-Japńskiej Wyższej Szkle Technik Kmputerwych, gdzie zajmuje się działalnścią dydaktyczną raz naukwą. Oprócz teg bierze udział w różnych prjektach

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Knfraternia Turystyczna Tygdnik Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa R.9: 2011, nr 33 (330) 19 września 2011 rku Zapraszam na strnę Knfraterni Turystycznej na Facebku: http://www.facebk.cm/pages/knfraternia-turystyczna/174569065948556?sk=wall

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO

CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO WIZA AMF 1 NR 15-279 Z DNIA 17 CZERWCA 2015 R. Pdsumwania składają się z bwiązkwych infrmacji zwanych Elementami. Elementy te pnumerwan w Działach A-E (A.1 E.7).

Bardziej szczegółowo

c h n i a p r Wejście smoka k u c h n i a p r

c h n i a p r Wejście smoka k u c h n i a p r c h n i p r k u c h n i p r Wejście smok fot. MJ W mrcu medi finnsowe obiegł informcj, że pierwsz ofert publiczn kcji spółki Helio może nie dojść do skutku. Okzło się, że komunikt dotyczący jej szczegółów

Bardziej szczegółowo

Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania

Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania E P a W M O V M, ( ), - I S S N - Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania skali egzaminacyjnej,

Bardziej szczegółowo

Trening czyni mistrza

Trening czyni mistrza Numer 1 (01) WIOSNA 2012 MAGAZYN PRACOWNIKÓW UNIQA Trening czni mistrz UNIQA & sport 2012: piłk w grze! Sukces, mbicje, cele, pln Zmin w ubezpieczenich Okiem ekspertów Ustw KOCAUT Rośniem w siłę 18 nowch

Bardziej szczegółowo

PRAWO PODSTAWOWE WIADOMOŚCI typy prawa, budowa normy prawnej, tworzenie prawa, funkcje prawa

PRAWO PODSTAWOWE WIADOMOŚCI typy prawa, budowa normy prawnej, tworzenie prawa, funkcje prawa PRAWO PODSTAWOWE WIADOMOŚCI typy prw, budow normy prwnej, tworzenie prw, funkcje prw AUTOR: Monik Muńk Prwo Zbiór norm postępowni powszechnie obowiązujących n terytorium dnego pństw, ustnowiony przez kompetentne

Bardziej szczegółowo

MPI Poland Club 2011-2012 Sprawozdanie z działalności stowarzyszenia

MPI Poland Club 2011-2012 Sprawozdanie z działalności stowarzyszenia Polnd Club 2011-2012 Sprwozdnie z dziłlności stowrzyszeni Przygotowny przez Zrząd Polnd Mrzec 2012 Dne orgnizcji Nzw: Międzynrodowe Stowrzyszenie Orgniztorów Spotkń POLAND Siedzib: Wrszw; Adres: Ul. Mickiewicz,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2011

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2011 Sprawzdanie Zarządu z działalnści BNP Paribas Banku Plska SA w rku 2011 BNP Paribas Bank Plska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrwany w Sądzie Rejnwym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Akdemi órniczo-hutnicz im. Stnisłw Stszic w Krkowie Wydził Elektrotechniki, Automtyki, Informtyki i Inżynierii Biomedycznej Ktedr Elektrotechniki i Elektroenergetyki Rozprw Doktorsk Numeryczne lgorytmy

Bardziej szczegółowo

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Warszawa Wydział Nauk Pedagogicznych Raport samooceny załącznik nr 5 PLANY I PROGRAMY STUDIÓW

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Warszawa Wydział Nauk Pedagogicznych Raport samooceny załącznik nr 5 PLANY I PROGRAMY STUDIÓW Akademia Pedaggiki Specjalnej im. Marii Grzegrzewskiej Warszawa Wydział Nauk Pedaggicznych Raprt samceny załącznik nr 5 Plany i prgramy studiów PLANY I PROGRAMY STUDIÓW Kierunek: PEDAGOGIKA (PE) - Studia

Bardziej szczegółowo

Finanse dla niefinansistów

Finanse dla niefinansistów Finanse dla niefinansistów Cykl szkleń Skntaktj się z nami: Warszawa Małgrzata Tryc tel. +48 22 579 8242 malgrzata.tryc@pl.ey.cm Awans na wyższe stanwisk jest natralną ścieżką w rzwj kariery. Prezes zarząd,

Bardziej szczegółowo

Ostrzeżenia informują, co należy zrobić, aby uniknąć ryzyka obrażeń.

Ostrzeżenia informują, co należy zrobić, aby uniknąć ryzyka obrażeń. Poręznik szykij osługi Zznij tutj MFC-5895CW Prz rozpozęim korzystni z urzązni nlży przzytć ninijszy Poręznik szykij osługi, w lu przprowzni prwiłowj konfigurji i instlji. OSTRZEŻENIE UWAGA Ostrzżni informują,

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Prgramwanie perspektywy finanswej na lata 2014-2020 21 maja 2014 r. Prgramwanie perspektywy finanswej 2014-2020 - Umwa Partnerstwa - Ministerstw Infrastruktury i Rzwju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA ZAPEWNIAJĄCE

Bardziej szczegółowo

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1 RZECZPOSPOLITA POLSKA MIISTERSTWO FIASÓW PODSEICRETARZSTAU Drta Pdedwrna-Tarnwska F/FS/714/ 118-1 /PLB /2014\Q(J - ~b~g\ Pan Jacek Cichcki 11 Warszawa, dnia ~ p aździ em}ka 2014 r?a~~ t/lfi!.?l, Człnek

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA EŁK NA LATA 2010-2013 SPRAWOZDANIE ZA OKRES 01.10.2012-30.09.2014

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA EŁK NA LATA 2010-2013 SPRAWOZDANIE ZA OKRES 01.10.2012-30.09.2014 GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA EŁK NA LATA 2010-2013 SPRAWOZDANIE ZA OKRES 01.10.2012-30.09.2014 Opracwał: W YDZIAŁ STRATEGII I ROZW OJU URZĘDU MIASTA EŁKU LISTOPAD 2014 Gminny Prgram Opieki

Bardziej szczegółowo

Pigułki dzieńpo będą sprzedawanebezrecepty

Pigułki dzieńpo będą sprzedawanebezrecepty Mgzyn weekend: Niech żyje bl!- czyli jk kiedyś wyglądły krnwłowe zbwy Opoln STR. 7 Sobot niedziel 10 11 STYCZNIA 2015 CENA2,20(wtym8%VAT) NUMER 7(6613) ISSN 1230-6134 NR INDEKSU 348-252 Wspomnienie Józef

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną. ZAPYTANIE OFERTOWE dtyczące zakupu prgramwania w ramach prjektu Prfesjnalny urząd kmpetentny urzędnik współfinanswaneg ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg, POKL 5.2.1 Wspólny Słwnik Zamówień (CPV):

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedstawine przez Wyknawcę rzwiązanie musi zakładać perspektywę rzwju cyfryzacji MZOZ raz rzwju elektrnicznych usług publicznych w ramach prjektu: Rzwój elektrnicznych

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Prgram Zintegrwanej Infrmatyzacji Państwa Warszawa, Marzec 2013 Ministerstw Administracji i Cyfryzacji SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1. Nwe pdejście d infrmatyzacji państwa infrmatyzacja zintegrwana... 5 2. Wyzwania

Bardziej szczegółowo

Kosztowna weryfikacja jako element relacji bank-kredytobiorca

Kosztowna weryfikacja jako element relacji bank-kredytobiorca an Kdt 4 3 9 93 8 wwwbandtnbpp wwwbananddtnbpp Kztwna wfaja ja mnt aj ban-dtba Andzj Pań Nadłan: 3 tpada 8 Zaaptwan: maja 9 Stzzn W at dnan pób wjaśnna pzzn tg ż tandadwa mwa dtwa jt ta pwzn ptanm ntatm

Bardziej szczegółowo