formator rekrutacyjny 2014/2015 studia I stopnia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "formator rekrutacyjny 2014/2015 studia I stopnia www.wsiz.rzeszow.pl"

Transkrypt

1 stud I stpn szczgółwy ps frty ktulnj n rk kdmck 2014/2015 znjduj sę n strn ntrntwj 2014/2015 frmtr druk: lstpd rkrutcyjny

2 SPIS TREŚCI Słw Rktr Ksztłcmy prktyczn Studuj z drm Stypndum d Pczątku Studów Stypnd Prc prktyk studnck Ofrt dydktyczn Orgnzcj studów Admnstrcj Bzpczństw wwnętrzn Dznnkrstw kmunkcj spłczn Fllg nglsk Infrmtyk Infrmtyk knmtr Eknm Fnns rchunkwść Lgstyk Fzjtrp Ksmtlg Turystyk rkrcj Dttyk Study n Englsh Kmpusy WSIZ Uczln mędzynrdw Mędzynrdw wymn studntów Studuj z grncą Stud w cłj Eurp Prgrm Dubl Dgr Exchng Prgrmms wth Chn Prktyk zgrnczn Crtyfkty mędzynrdw Uczln przyjzn studntm Wrtuln Uczln Bądź njlpszy Ns wykłdwcy Kł nukw Orgnzcj studnck Stud w Rzszw Studnck lfbt Rkrutcj Zsdy rkrutcj Czsn 48 Prw 2 3

3 Drg Mturzystk, Drdzy Mturzyśc, przd Wm wybór uczln krunku studów dcyzj kluczw dl Wszg życ. Musc ją pdjąć dpwdzln, gdyż jst t prwszy, brdz wżny krk w drsłść, który zdcyduj Wszj krrz zwdwj sukcs. Rynk prcy jst dzś brdz wymgjący dl sób młdych. Dl prcdwców lczy sę n tylk gruntwn, spcjlstyczn wdz, l przd wszystkm umjętnść łączn tr z prktyką, dśwdczn zwdw rz kmptncj psychspłczn. Prcdwcy pszukują bslwntów prflu ksztłcn dstswnym d ptrzb rynku prcy. Nsz uczln ścśl współprcuj z śrdwskm bznswym, n bżąc nlzujmy zptrzbwn rynku prcy, by twrzyć trkcyjnj skutcznj prgrmy ksztłcn. Njwżnjsz dl ns jst t, byśc p studch znlźl dbrz płtną djącą stysfkcję prcę. Duż część przychdów uczln t usług n rzcz frm. Współprc z gspdrką wzmcn mżlwśc rzwjw WSIZ przkłd sę n przygtwn kdry d ksztłcn prktyczng. Studnc rlzują prjkty n rzcz knkrtnych frm, w fkc częst znjdują tm ztrudnn. Dzęk współprcy z bznsm dbrj pn prcdwców bslwntch uczln (w gólnplskm rnkngu WPROST 2013 bslwnc njbrdzj pszukwn przz prcdwców, WSIZ zjęł 5. mjsc w krju), Bur Krr WSIZ m 3 rzy węcj frt prcy nż zrjstrwnych studntów bslwntów. WSIZ przygtuj Ws d knfrntcj nbytj wdzy umjętnśc z ptrzbm rynku prcy. Pprzz ktywn mtdy dydktyczn, gry dcyzyjn, prjkty, tp. ksztłtujmy knkrtn umjętnśc uczymy, jk rzwązywć prblmy, jk prcwć w zspl. Wszystkm studntm, nzlżn d krunku studów, uczln fruj wrsztty bznsw. Eksprc z śwt bznsu uczą drdzją, jk złżyć pprwdzć włsną frmę. Njlpsz pmysły mgą lczyć n wsprc fnnsw WSIZ. Dzęk tmu ns studnc złżyl prwdzą z sukcsm wl włsnych frm. D wszj dyspzycj jst pnd 70 nwczsnych, spcjlstycznych lbrtrów, w tym 17 prcwn wyskch tchnlg tlnfrmtycznych. Cnn przz prcdwców umjętnśc zdbędzc równż pdczs prktyk zwdwych prgrmów stżwych, rlzwnych w plskch zgrncznych frmch. Od lt utrzymujmy pzycję ldr n rynku dukcyjnym, zjmując człw lkty w rnkngch gólnplskch. Jstśmy uczlną z njwększą lczbą bckrjwców w krju. Studnc z klkunstu pństw z cłg śwt stnwą kł 20% wszystkch studujących w WSIZ. Stud w uczln mędzynrdwym chrktrz t dl Ws szns pznn wlkulturwg śrdwsk. W glblzującym sę śwc umjętnść kmunkcj z przdstwclm różnych kultur będz mł lbrzym znczn dl Ws, jk przyszłych prcwnków mędzynrdwych kncrnów. WSIZ ktywn współprcuj z unwrsyttm nstytucjm dukcyjnym z Eurpy, USA, Kndy Azj. Uczln m pdpsnych pnd 200 mędzynrdwych umów. Wymn dśwdczń z szkłm wyższym z cłg śwt, główn z USA Wlkj Brytn, pzwl udsknlć prcs ksztłcn w prcu mędzynrdw stndrdy. Ns studnc mgą tż uzyskć równlgl dyplmy: WSIZ rz prtnrskj uczln zgrncznj. Mmy dbrz dzłjący systm stypndlny. Studnc łączą stypnd nukw scjln z budżtu pństw z przyznwnym przz uczlnę. Dzęk tmu w smstrz ltnm 2012/2013 pnd 2000 studntów WSIZ trzymł stypnd, blsk 1000 sób studwł z drm. Pzm nuczn, nfrstruktur nwczsn tchnlg IT wykrzystywn w prcs dydktycznym zrządznu uczlną nlżą d njbrdzj nnwcyjnych nwtrskch w krju. Ścśl współprcujmy z śrdkm szklnwym njwżnjszych frm nfrmtycznych n śwc: Mcrsft CISCO. WSIZ zpwn mżlwść zdbyc różnrdnych crtyfktów językwych, nfrmtycznych bznswych, uznwnych w Plsc z grncą rz brdz cnnych przz prcdwców. Orgnzujmy tż szkln kursy w rmch pszczgólnych krunków spcjlnśc. Studntm stwrzmy równż mżlwść rzwjn psj, zdbywn ntrdyscyplnrnj wdzy nbywn dśwdczn pprzz dzłlnść w kłch nukwych rgnzcjch studnckch. T, c mżmy Wm dć, t przmyślny zrgnzwny prcs ksztłcn. Rszt zlży d Wszg zngżwn systmtycznj prcy. N zmrnujc swch tlntów, wykrzystjc swój ptncjł. Sm musc zdcydwć, czy chcc zstć jdnym z wlu, czy chcc być npwtrzln wyjątkw! Rktr WSIZ prf. ndzw. dr hb. nż. Tdusz Pmnk 4 5

4 Studuj u ns 1500 bckrjwców z Eurpy, Azj, Afryk bu Amryk CZY WIESZ, ŻE... Jstśmy ldrm gólnplskch rnkngów dukcyjnych WSIZ t njlpsz uczln npublczn w Plsc płudnwj wdług njnwszg rnkngu Rzczpspltj Prspktyw WSIZ jk prwsz uczln w Plsc uruchmł stud n spcjlnśc Avtn Mngmnt zrządzn ltnctwm stud są prwdzn w języku nglskm, pd ptrntm Lufthnsy Umwy prtnrsk z pnd 200 uczlnm z cłg śwt pzwlą C wyjchć n stud z grncę, m.n. d Chn n ntnsywny kurs język chńskg Mmy pnd 70 nwczsnych lbrtrów kmputrwych bdwczych, m.n.: grfk kmputrwj sztuk cyfrwj, utmtyk rbtyk, fnnsw, krymnlstyk czy hdwl tknk kmórk Prcdwcy czkją n Cb n kżdg studnt bslwnt zrjstrwng w Burz Krr WSIZ przypdją pnd 3 frty prcy W smstrz ltnm 2012/2013 pnd 2000 studntów WSIZ trzymł stypnd, blsk 1000 studuj z drm Będzsz mógł zdbyć lczn mędzynrdw crtyfkty: językw, nfrmtyczn bznsw Nsz kdr t śwtwj słwy nukwcy prktycy z plskch rz zgrncznych śrdków nukwych, główn unwrsyttów mrykńskch Aktywn mtdy dydktyczn, tj. gry dcyzyjn, prjkty czy zjęc -lrnngw rz w spcjlstycznych lbrtrch zwększą Twj kmptncj umjętnśc prktyczn Zrgnzwlśmy już pnd 700 knfrncj smnrów rz wykłdów twrtych sptkń z ludźm nuk, kultury, pltyk bznsu, w których uczstnczyl studnc Dzęk wrszttm bznswym dwsz sę jk złżyć włsną frmę. Njlpszym pmysłm n bzns WSIZ pmż równż zdbyć kptł Mższ studwć rlzwć prktyk jdnczśn w rmch prgrmu dn zjęć, 2 dn prktyk Kżdy studnt m mżlwść uczstnczyć w bzpłtnych zjęcch w lbrtrch rz wykłdch dl chętnych w wykłdch uczstnczysz jk wlny słuchcz, czyl bz kncznśc rjstrwn bcnśc, czy zdwn gzmnu KSZTAŁCIMY PRAKTYCZNIE! 6 7

5 STUDIUJ ZA DARMO TERAZ TO MY ZAPŁACIMY ZA TWOJĄ NAUKĘ! WSIZ d pczątku swj dzłlnśc przyznj z włsnych śrdków stypnd nukw dl studntów. Dzęk płącznu włsng funduszu stypndlng rz śrdków z budżtu pństw, w smstrz ltnm 2012/2013 przyznlśmy pnd 2000 stypndów. Będąc studntm WSIZ, mższ skrzystć z szrkj frty pzwljącj n sfnnswn studów zrówn w zkrs płt czsng, jk ksztów utrzymn. Systm stypndlny WSIZ jst sknstruwny w tn spsób, ż dj mżlwść bzpłtnych lub tylk częścw dpłtnych studów już d 1. smstru, dzęk czmu n dczujsz ksztów zwąznych z studwnm! C wżn, stypnd scjln mżn łączyć z nukwym. 8 9

6 STYPENDIUM MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA Mższ strć sę stypndum, jśl: szczgóln wyróżnsz sę w nuc, w sttnm zlcznym rku studów uzyskłś śrdną rytmtyczną cn z gzmnów zlczń przwdznych w pln studów, któr klsyfkuj Cę w grup 5% njlpszych studntów dng krunku lub uzyskłś wybtn sągnęc nukw, rtystyczn lub sprtw w krs studów n dnym krunku (w przypdku studów prwdznych w tryb ndywdulnym lub studów mędzykrunkwych w krs tych studów). STYPENDIUM SOCJALNE STYPENDIUM OD POCZĄTKU STUDIÓW Otrzymsz t stypndum, jśl: STYPENDIA Jstś zdlny chcsz ngżwć sę w życ swjj uczln? Dcnmy tkch studntów! Już d 1. smstru mższ trzymć stypndum, pkryj w 50% lub 100% Twj czsn. któr P złżnu dkumntów n stud wystrczy tylk zdć tst z wdzy gólnj. Jśl n 1. smstrz będzsz utrzymywł dpwdną śrdną ktywn uczstnczył w życu uczln, przdłużymy Twj stypndum n kljny smstr. Dzęk tmu cły rk będzsz ksztłcł sę bzpłtn. Od drugg rku czkją n Cb kljn stypnd! Jk są szns, ż dstnsz nsz stypnd? W smstrz ltnm 2012/2013 rzdlśmy pnd 2000 stypndów, blsk 1000 sób studwł z drm. Przykłdw zdn z tstu wdzy gólnj znjdzsz n zkłdk Rkrutcj 10 jstś w trudnj sytucj mtrlnj pdstwą d przyznn stypndum są dchdy człnków rdzny studnt (przcętny msęczny dchód n sbę w Twjj rdzn n przkrcz 850,20 zł ntt), złżysz psmny wnsk z prśbą przyznn stypndum, d którg dłączysz wszystk dkumnty ptwrdzjąc sytucję mtrlną rdznną. Stypndum mżn trzymć już d 1. smstru studów jst n przyznwn n smstr (5 msęcy klndrzwych). STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW Wystrczy tylk, ż spłnsz klk wrunków, m.n.: z lczyłś prwszy rk studów I stpn, Twj śrdn rytmtyczn cn z pprzdn rk kdmck wyns c njmnj 3,0 (w rku kdmckm dpuszczln jst tylk jdn zlczn/gzmn w trmn pprwkwym), uzysksz ddtkw punkty z sągnęc nukw, sprtw bądź rtystyczn (dtycząc pprzdng rku kdmckg), w wyzncznym trmn złżysz psmny wnsk z prśbą przyznn stypndum. N pdstw pwyższych krytrów twrzny jst rnkng studntów. Stypnd Rktr trzymuj 10% njlpszych studntów kżdg krunku studów. STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE Z WŁASNEGO FUNDUSZU WSIZ Stypndum przznczn dl studntów (z wyłącznm krunku Infrmtyk), którzy n mgą ubgć sę stypnd z fnnswn z budżtu pństw. Stypndum mższ trzymć już p zlcznu 1. smstru studów I stpn n pdstw psmng wnsku (szczgóły znjdzsz w rgulmn stypndlnym). Stypndum przyznwn jst n smstr (5 msęcy klndrzwych). 11

7 DODATEK Z TYTUŁU ZAMIESZKANIA Mższ g trzymć, jśl: j stś studntm studów stcjnrnych cdznny djzd z mjsc stłg zmszkn d uczln unmżlw lub w zncznym stpnu utrudn C studwn (stypndum mższ trzymć z tytułu zkwtrwn w dmu studnckm lub w bkc nnym nż dm studnck tkż w kwtrz prywtnj, stypndum przysługuj wyłączn wtdy, gdy pnssz ddtkw kszty z tytułu zkwtrwn), jstś w trudnj sytucj mtrlnj, przcętny msęczny dchód n sbę w Twjj rdzn n przkrcz 850,20 zł ntt (msęczną wyskść dchdu n sbę w Twjj rdzn, uprwnjącą d ubgn sę ddtk z tytułu zmszkn, ustl sę n zsdch krślnych w ustw śwdcznch rdznnych), złżysz psmny wnsk, d którg dłączysz wszystk dkumnty ptwrdzjąc Twją sytucję mtrlną rdznną rz umwę njmu lub zśwdczn ptwrdzjąc fkt Twjg zkwtrwn. ZAPOMOGI Zpmgę mższ trzymć już n 1. smstrz studów mż być C n przyznn wtdy, kdy z przyczyn lswych znlzłś sę przjścw w trudnj sytucj mtrlnj. Zpmgę mższ trzymć dw rzy w rku kdmckm n Twój psmny wnsk. D wnsku nlży dłączyć wszystk dkumnty ptwrdzjąc klcznśc stnwąc pdstwę wnsku. Wnsk nlży złżyć w cągu dwóch msęcy d wystąpn klcznśc stnwących pdstwę wnsku. PRACA I PRAKTYKI STUDENCKIE Stypndum mższ trzymć już n 1. rku studów jst n przyznwn n smstr (5 msęcy klndrzwych). STYPENDIA SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Stypndum jst przyznwn n pdstw Twjg psmng wnsku, d którg dłączysz rzczn ptwrdzjąc npłnsprwnść. Stypndum mższ trzymć już n 1. rku studów jst n przyznwn n rk kdmck (10 msęcy klndrzwych). Gdz sę zgłsć? Dzknt Dzł Stypndlny pkój RA27 ul. Suchrskg 2, Rzszów czynn: d wtrku d pątku w gdz , sbty w gdz Wnsk przyznn stypndów n smstr ltn mżn skłdć d 28 lutg, ntmst n smstr zmwy d 30 czrwc (z wyłącznm stypndum Rktr trmn d 30 wrzśn). W przypdku studntów przyjętych d WSIZ n smstr zmwy dng rku kdmckg, trmn skłdn wnsków upływ 15 pźdzrnk (z wyłącznm stypndum Rktr trmn d 30 wrzśn). 12 Dl studntów chętnych d pdjęc prcy zrbn n pkryc czsng lub ksztów utrzymn, WSIZ kżdg rku przygtwuj bgtą frtę prcy zrówn n uczln, jk w wlu frmch w krju z grncą (tkż w trkc studnckch prktyk zwdwych, płn frt dstępn jst w uczlnnym Burz Krr). Kżdy, kt chc trzymywć njśwższ frty prcy, mż zrjstrwć sę w Bz Osób Pszukujących Prcy (frty przślmy n Twją skrzynkę mlwą). Oprócz tg z pmcą czkją drdcy zwdw, którzy wskżą Wm njbrdzj pszukwn zwdy, zbdją prdyspzycj zwdw, pmgą w prusznu sę p rynku prcy. Orgnzujmy równż sptkn z njlpszym prcdwcm (m.n. w rmch uczlnnych Dn Krry). Dzęk Agncj Pśrdnctw Prcy dzłjącj przy Burz Krr lcznym prgrmm stżwym prcę znjduj c rku wlu studntów bslwntów. Ofrujmy nwą frmułę prktyk studnckch: 3 dn nuk 2 dn prktyk! Prktyk zwdw rlzwn są n sttnm rku studów I stpn 240 gdzn prktyk zwdwych studnc studów lcncjckch rlzują p zkńcznu 4. smstru, studnc studów nżynrskch nlgczn p zkńcznu 5. smstru. Mższ zrlzwć prktyk już pdczs wkcj (przd rzpczęcm 5. smstru) lub w trkc rku kdmckg w smstrz (stud lcncjck) lub (stud nżynrsk) msz zgwrntwn 2 dn tygdnw wln d zjęć n rlzcję prktyk. Ddtkwym tutm tg systmu jst mżlwść psn prcy dyplmwj dl frmy, w którj rlzwn są prktyk. Prc dyplmw jst dpwdzą n knkrtn zptrzbwn frmy stnw prktyczn przygtwn studnt d wjśc n rynk prcy. Unktw prc wzmą równż udzł w knkurs n njlpsz prc dyplmw. Systm n dtyczy krunku Fzjtrp, który w pdstwch prgrmwych m 920 gdzn prktyk. Aktuln Bur Krr psd klkdzsąt umów dtyczących współprcy w zkrs prktyk zwdwych. 13

8 NASI STUDENCI NA PRAKTYKACH W zwązku z pdpsywnym przumnm studnc WSIZ mją mżlwść rlzcj prktyk zwdwych zrówn w krju, jk z grncą, w rmch prgrmu ERASMUS (szczgóły n strn 60). D tj pry prktyk rlzwn m.n. w tkch frmch, jk: Bnk Zchdn WBK S.A. Prt Ltnczy Rzszów Jsnk Sp. z.. Mtlzbyt Plsk Sp. z.. Plsk Zkłdy Ltncz Sp. z.. Tlwzj Plsk S.A. Oddzł w Rzszw MTU Ar Engns Plsk Sp. z.. Zlmr S.A. z sdzbą w Rzszw Md Rgnln Sp. z.. Oddzł w Rzszw Rd Rzszów S.A. z sdzbą w Rzszw Plsk Zkłdy Ltncz Sp. z.. Tlwzj Plsk S.A. Oddzł w Rzszw Dutsch Lufthns Spółk Akcyjn Oddzł w Plsc Id Sp. z.. Przd pdjęcm dcyzj studwnu w WSIZ pszukwłm jkgś wyzwn dltg zdcydwłm sę n rzpczęc studów. Spędzłm duż czsu n pszukwnch dpwdnj uczln, któr będz spłnć mj wymgn. W tn spsób znlzłm WSIZ, n którj młm mżlwść studwn spcjlnśc, którą sę ntrsuj sc kmputrw w płn wypsżnych lbrtrch. Kszty życ równż mły wpływ n mją dcyzję. Rzszów kzł sę być mstm dpwdnm dl studntów. Aktuln prcuję jk nżynr w Csc Systms. Vhd Ghfr, Irn, bslwnt studów II stpn n krunku Infrmtyk (spcjlnść sc kmputrw), zjął pąt mjsc w gólnplskj dycj knkursu Csc NtRdrs 2012 Gdz sę zgłsć? Bur Krr pkój RA46 ul. Suchrskg 2, Rzszów czynn: d pndzłku d pątku w gdz Admnstrcj, Bzpczństw wwnętrzn, Dznnkrstw kmunkcj spłczn, Eknm, Fllg, Fnns rchunkwść, Infrmtyk, Infrmtyk knmtr, Lgstyk rz ngljęzyczn ścżk ksztłcn. Wydzł Mdyczny Cntrum Turystyk Rkrcj WSIZ, Klnrw 386 czynn: w gdznch prcy pszczgólnych ktdr Fzjtrp, Ksmtlg, Turystyk rkrcj. Md Rgnln Sp. z.. Rd Rzszów S.A. 14 Rfnr Nfty Jdlcz S.A. WSK PZL Rzszów S.A. Zlmr S.A. wl nnych. WARSZTAT BIZNESOWY JAK ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ FIRMĘ Pdczs zjęć, prwdznych przz ksprtów rz prktyków bznsu, zdbędzsz nzbędną wdzę umjętnśc jk zplnwć włsny bzns skutczn nm zrządzć. WSIZ pmg równż zdbyć kptł dl njlpszych prjktów. W rku kdmckm 2013/2014 w wynku wrszttów pwstł klk frm, m.n.: MbTuch, Pnrm Ubzpczń, Srt Styl Shp EKOPOWER. 15

9 OFERTA DYDAKTYCZNA 16 17

10 ORGANIZACJA STUDIÓW Zgdn z ustwą Prw szklnctw wyższym ksztłcn n wększśc krunków studów rlzwn jst w frm studów I II stpn. Abslwnc studów I stpn mgą kntynuwć nukę n studch II stpn n tym smym lub nnym krunku studów (prgrmy ksztłcn w WSIZ zstły tk sknstruwn, by bslwnc studów I stpn mgl kntynuwć nukę n studch II stpn n nnym, frwnym przz WSIZ krunku studów, przy mnmlnj lśc różnc prgrmwych). FORMA STUDIÓW stud stcjnrn zjęc prwdzn są d pndzłku d pątku stud nstcjnrn zjęc prwdzn są śrdn dw rzy w msącu, w sbty ndzl STUDIA I STOPNIA Trwją 6 lub 7 smstrów. Kńczą sę brną prcy dyplmwj uzysknm tytułu zwdwg lcncjt lub nżynr. N 3. lub 4. smstrz nuk (w zlżnśc d krunku) dknujsz wybru spcjlnśc, któr będz rlzwn d 4. lub 5. smstru. Nktór spcjlnśc funkcjnują jk drębn ścżk ksztłcn są rlzwn już d 1. smstru nuk. P ukńcznu studów I stpn mższ kntynuwć nukę n studch II stpn. STUDIA II STOPNIA Stud II stpn trwją 3 lub 4 smstry są przznczn dl bslwntów studów I stpn. Kńczą sę brną prcy mgstrskj uzysknm tytułu zwdwg mgstr. Wybru spcjlnśc dknujsz n 1. smstrz studów. Grup w rmch krunku mus lczyć śrdn 80 sób, ntmst grup spcjlnścw 60 sób. 18 ELASTYCZNY SYSTEM STUDIOWANIA (ESS) wrsztt bznswy jk złżyć włsną frmę nwtrsk systm ksztłcn, djący studntm wększ mżlwśc rzwju Pdczs zjęć, prwdznych przz ksprtów rz prktyków bznsu, zdbędzsz nzbędną wdzę umjętnśc, jk zplnwć włsny bzns skutczn nm zrządzć. WSIZ pmg równż zdbyć kptł dl njlpszych prjktów. WSIZ jk prwsz uczln w Plsc płudnw-wschdnj zmnł systm ksztłcn. N studch I stpn jśl wybrzsz Eknmę, Lgstykę lub Fnns rchunkwść będzsz mógł rlzwć prgrm wrszttu bznswg bz ddtkwych ksztów! Jśl jstś studntm krunku nknmczng, mższ zrlzwć wrsztt bznswy jk spcjlnść ddtkwą. Jst t dpwdź WSIZ n rsnąc zptrzbwn z strny studntów. Młdz ludz n lubą, kdy nrzuc sę m cś z zwnątrz... dzęk lstycznmu systmw studwn będą wybrć sm. WSIZ jk prwsz uczln w Plsc płudnwwschdnj zmnł systm ksztłcn. prf. ndzw. dr hb. nż. Rktr WSIZ Tdusz Pmnk Dzęk wdrżnu ESS studnc WSIZ mją wększy wpływ n prfl swjg wyksztłcn. W rmch ESS przdmty w pln studów pdzln są n trzy grupy: przdmty pdstww krunkw (kluczw dl krunku) bwązkw dl wszystkch studntów, przdmty z zkrsu krunku wybrn przz studntów z szrszj frty (przdmty fkulttywn), wybrn przz studntów blk przdmtów spcjlnścwych. Dknując wybru przdmtów fkulttywnych spcjlnścwych, studnc mgą uwzględnć swj ndywduln zntrswn prdyspzycj. Abslwnc wypsżn w wdzę umjętnśc zgdn z ch zntrswnm, będą lpj rdzć sb n rynku prcy. Systm funkcjnuj n wększśc krunków studów I II stpn. prwn-dmnstrcyjn spkty dzłlnśc gspdrczj N studch I stpn pdczs studów n tj spcjlnśc uzysksz wdzę rgnzcyjn-prwnych frmch prwdzn dzłlnśc gspdrczj. SPECJALNOŚCI MIĘDZYKIERUNKOWE Płącz wdzę umjętnśc dwóch krunków studów bądź knkurncyjny n rynku prcy! Spcjlnść rlzwn jst n krunkch: Admnstrcj Eknm. ztrp Ddtkw spcjlnść frwn wyłączn studntm Wydzłu Mdyczng. Pdczs zjęć, prwdznych przz ksprtów rz prktyków z zkrsu ztrp (hptrp, dgtrp, flntrp), zdbędzsz wdzę umjętnśc nzbędn w prcy z sbm npłnsprwnym. Kszt rlzcj spcjlnśc. Wrunkm uruchmn spcjlnśc jst zbrn grupy 20 sób. Jśl zlży C n pszrznu swch kmptncj, mższ równż pdjąć stud n ddtkwj spcjlnśc mędzykrunkwj. W prktyc zncz t, ż prócz stndrdw rlzwnj spcjlnśc mższ wybrć równż spcjlnść ddtkwą, którą będzsz rlzwć bzpłtn lub z znżką: 19

11 Admnstrcj WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I NAUK SPOŁECZNYCH Stud I stpn lcncjck 6 smstrów Pstęp cywlzcyjny, w tym w szczgólnśc rzwój nwczsnych tchnlg nfrmtycznych, wymusz równż zmny w plskj dmnstrcj, c z tym dz w prgrmch ksztłcn przyszłych kdr dl dmnstrcj publcznj. Rlzcj plnu nfrmtyzcj usług publcznych n mż sę bwm bjść bz fchwców, którzy będą łączyć wdzę zsdch fktywng funkcjnwn rgnzcj z znjmścą nwczsnych tchnlg. Równ wżn jst znjmść język bcg. Jk jdyn w rgn frujmy ksztłcn w zkrs -dmnstrcj. Intgrcj Plsk z UE wymg ztm wyksztłcn spcjlstów ds. urpjskch, którzy będą prcwć, wdług stndrdów krjów rzwnętych, n rzcz rzwju Plsk Eurpy, zrówn w Bruksl czy Strsburgu, jk w Wrszw lub Rzszw. Ofrujmy C prgrm studów dpswny d stndrdów unjnych, mżlwść uzyskn crtyfktów językwych nfrmtycznych, w tym z bszru -dmnstrcj rz umjętnśc pzwljących n ch zstswn w nwczsnj dmnstrcj. N wykłdch pznsz trdycyjn zgdnn tk, jk kmptncj rgnów dmnstrcj rz zsdy pstępwn dmnstrcyjng. Z kl ćwczn prjkty pśwęcn będą ksztłtwnu umjętnśc ptrzbnych w prcy urzędnk. Pz tym, studując w WSIZ, mższ już w trkc studów nuczyć sę współczsnych nrzędz kmunkcyjnych, tym smym zwększjąc swją trkcyjnść n mędzynrdwym rynku prcy. Dzęk studm z zkrsu dmnstrcj będzsz mógł zplnwć swją krrę zwdwą w strukturch dmnstrcj rządwj smrządwj, tkż smdzln pdjąć prwdzć włsną dzłlnść gspdrczą. Zdnm ksprtów mższ zstć: człnkm mngmntu frm funkcjnujących w UE, prcwnkm nstytucj gnd UE, prcwnkm dmnstrcj rządwj smrządu trytrlng, ksprtm ds. pdtków, drdcą fnnswym w przdsębrstw, prcwnkm służb dyplmtycznych, spcjlstą ds. dmnstrcj publcznj, strszym nspktrm ds. bzpczństw hgny prcy, prcwnkm nstytucj pzrządwych, prcwnkm dmnstrcj spcjlnj, prcwnkm struktur zsplnych służb, nspkcj strży (Plcj, Pństww Strż Pżrn), tkż struktur dmnstrcj nzsplnj, dpwdzlnych z bzpczństw prządk publczny (Żndrmr Wjskw, Strż Grnczn), prcwnkm dmnstrcj prywtnj, plcówk kulturlnych, rgnów prt pltycznych, ksprtm w przdsębrstwch współprcujących z krjm człnkwskm UE ch rgnm, spcjlstą ds. kdrwych, przdsębrcą. SPECJALNOŚCI dmnstrcj urpjsk Stud n tj spcjlnśc umżlwą C nbyc wdzy dtyczącj źródł prw rz systmu nstytucj UE, tkż umjętnśc prktycznych zwąznych z wdrżnm prw UE n pzm krjwym czy przygtwywnm wdrżnm prjktów z dfnnswnm unjnym. W rmch spcjlnśc będzsz rlzwć m.n.: urpjską służbę cywlną, stsunk gspdrcz rz nstytucj UE, prjkty z dfnnswnm unjnym. P ukńcznu studów będzsz przygtwny d prcy w rgnch dmnstrcj publcznj, rządwj smrządwj jk spcjlst ds. ntgrcj urpjskj, spcjlst ds. pzyskwn śrdków fnnswych pchdzących z funduszy pmcwych UE, nstytucjch npublcznych, rgnzcjch mędzynrdwych czy rgnch nstytucjch Un Eurpjskj. dmnstrcj gspdrcz w UE n Ukrn W trkc studów zstnsz wypsżny w wdzę rgułch funkcjnwn rgnów dmnstrcj gspdrczj w krjch UE n Ukrn. W prgrm studów będzsz rlzwć tk przdmty, jk: prw gspdrcz w UE n Ukrn, dmnstrcj gspdrcz w krjch UE czy n Ukrn. P ukńcznu studów będzsz mógł pdjąć prcę w chrktrz nzlżng przdsębrcy, prwdzć dmnstrcyjną bsługę przdsębrstw dzłjących w krjch UE n Ukrn, prcwć w rgnch dmnstrcj publcznj n stnwskch zwąznych z bsługą przdsębrców. dmnstrwn kdrm Prgrm spcjlnśc umżlw C zdbyc spcjlstycznj wdzy z zkrsu prw prcy, ubzpczń spłcznych czy prwdzn sprw sbwych. Pznsz tkż zgdnn dtycząc rdzjów dpwdzlnśc zwąznj z stsunkm prcy czy kntrlą prcdwców. W rmch studów będzsz rlzwć tk przdmty, jk: ubzpczn spłczn, prwdzn sprw sbwych, rdzj dpwdzlnśc zwąznj z stsunkm prcy. P ukńcznu spcjlnśc będzsz przygtwny d pdjęc prcy w dzłch kdr rgnów dmnstrcj publcznj rz d dmnstrwn kdrm pdmtów prywtnych. -dmnstrcj Wybrjąc tę unktwą spcjlnść, zdbędzsz umjętnśc pzwljąc wdrżć wykrzystywć dpwdn prgrmy systmy nfrmtyczn w funkcjnwnu rgnów dmnstrcj publcznj. W prgrm studów m.n.: systmy nfrmtyczn w dmnstrcj publcznj, lktrnczn zrządzn dkumntm w dmnstrcj publcznj, lktrnczn pstępwn dmnstrcyjn, twrzn lktrncznych któw prwnych. Jk bslwnt będzsz mć mżlwść zdbyc ndpłtn crtyfktu COI -DOK ptwrdzjącg umjętnśc zrządzn dkumntm lktrncznym. WSIZ jk jdyn uczln n trn Pdkrpc fruj spcjlnść -dmnstrcj

12 Bzpczństw wwnętrzn WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I NAUK SPOŁECZNYCH gspdrk dmnstrcj publczn Spcjlnść bjmuj zgdnn z zkrsu prw publczng, w szczgólnśc gspdrk dmnstrcj. Stud umżlwą C zdbyc wdzy, umjętnśc rz kmptncj spłcznych nzbędnych w prcy w urzędch dmnstrcj publcznj. W prgrm studów m.n. fnns smrządw, mrktng gmn rgnów, pltyk rgnln, strtg rzwju lklng rgnlng. Jk bslwnt będzsz przygtwny d prcy w urzędch rgnów dmnstrcj rządwj smrządu trytrlng, rgnzcjch pzrządwych, rgnch dmnstrcyjnych pdmtów gspdrczych. prwn-dmnstrcyjn spkty dzłlnśc gspdrczj spcjlnść ddtkw, mędzykrunkw Pdczs studów uzysksz wdzę frmch rgnzcyjnprwnych prwdzn dzłlnśc gspdrczj rz umjętnśc z zkrsu kntrktów zwrnych przz przdsębrców w brc krjwym mędzynrdwym, kntrl przdsębrców przz rgny dmnstrcj publcznj. W prgrm będzsz rlzwć przdmty z zkrsu frm prwnych dzłlnśc gspdrczj, kntktów w brc gspdrczym, kntrl dzłlnśc gspdrczj rz prw updłścwg nprwczg. P studch będzsz mógł pdjąć prcę w chrktrz nzlżng przdsębrcy, prwdzć dmnstrcyjną bsługę przdsębrstw czy prcwć w rgnch dmnstrcj publcznj n stnwskch zwąznych z bsługą przdsębrców. zrządzn bzpczństwm hgną prcy Stud n tj spcjlnśc pzwlą C n zdbyc n tylk trtycznych, l prktycznych umjętnśc w zkrs rzpznwn ntrprtcj zgrżń w mjscch prcy rz dknywn cny nlzy ryzyk zwdwg. W prgrm studów będzsz rlzwć m.n. przdmty: zrządzn ryzykm zwdwym, rgnm, udyty bzpczństw prcy, rgnzcj bzpcznj prcy. Jk bslwnt uzysksz uprwnn d zjmwn stnwsk w służbch bhp zgdn z wymgm krślnym w 4 ust. 1 2 rzprządzn Rdy Mnstrów z dn 2 wrzśn 1997 r. w sprw służby bzpczństw hgny prcy (Dz. U Nr 109, pz. 704, z zm.). WSIZ jk prwsz uczln w płudnw-wschdnj Plsc trzymł uprwnn d prwdzn studów n tym krunku. Bzpczństw wwnętrzn t nzwykl wszchstrnny krunk. Z rcj frwnych spcjlnśc plcny jst n tylk tym z Ws, którzy swją krrę wążą z służbm mundurwym, l równż stnw ntrsującą prpzycję dl przyszłych ksprtów w zkrs: bzpczństw systmów sc nfrmtycznych, cywlng zrządzn zgrżnm sytucjm kryzyswym rz zpwnn bzpczństw pdmtów gspdrczych. Dzęk studm n tym krunku przyswsz wdzę z zkrsu nuk spłcznych, prw człwk, zsd funkcjnwn pństw w zkrs jg ustrju struktury, prcdur zrządzn bzpczństwm wwnętrznym czy prktycznych spktów zrządzn bzpczństwm systmów nfrmtycznych. Prgrm studów przwduj równż ntrsując zjęc szklnw w zkrs wlk wręcz, wlk z użycm nrzędz, tkż wyszkln strzlckg. W rku 2011 rku Wyższ Szkł Infrmtyk Zrządzn pdpsł z Kmndą Główną Plcj w Wrszw przumn, n mcy którg, jk bslwnt (spcjlnść bzpczństw prządk publczny) chętny d prcy w Plcj, będzsz mł zlczną znczną część kursu pdstwwg, c zstn ptwrdzn w suplmnc d dyplmu ukńczn studów lcncjckch. Kntynucj Jk bslwnt studów I stpn mższ kntynuwć nukę n studch II stpn w WSIZ m.n. n krunku Admnstrcj. Zdnm ksprtów mższ zstć: plcjntm, żłnrzm, funkcjnruszm nnych służb mundurwych: Strży Grncznj, Służby Węznnj, Strży Mjskj, Służby Clnj tp., funkcjnruszm służb spcjlnych: ABW, CBA, Agncj Wywdu, tp., prcwnkm gncj chrny, prcwnkm gncj dtktywstycznj, prcwnkm jdnstk dmnstrcyjnych służb pństwwych dpwdzlnych z bzpczństw pństw

13 Stud I stpn lcncjck 6 smstrów SPECJALNOŚCI bzpczństw prządk publczny Jk studnt tj spcjlnśc przjdzsz pdstww przszkln w zkrs wlk wręcz, wlk z nrzędzm rz wyszkln strzlckg, zdbędzsz wdzę umjętnśc umżlwjąc dgnzę rzwązywn zgrżń dtyczących różnrdnych spktów bzpczństw w życu spłcznym. W prgrm studów m.n.: tktyk tchnk prcyjn, kwlfkwn prwsz pmc, tyk zwdw plcjnt, rl rzcznk prswg Plcj, pstępwn plcjnt w sytucjch kryzyswych. Jk bslwnt znjdzsz ztrudnn w nstytucjch rgnzcjch zjmujących sę gwrntwnm bzpczństw bywtl, mn, pdmtów gspdrczych prządku publczng, zwłszcz w służbch mundurwych. pżrnctw Pdczs studów zstnsz zpznny z wszlkm spktm dtyczącym pżru, mtdm zpbgn tmu zgrżnu, zsdm chrny przcwpżrwj stswnym w budwnctw plnwnu rzwju mjscwśc. Będzsz równż mł mżlwść pznn w prktyc mtd użyc pdręczng sprzętu gśnczg rz zsd bsług urządzń lrmu pżrwg. W prgrm studów będzsz rlzwć przdmty z zkrsu: fzykchm spln tr pżrów, przcwpżrwych wymgń budwlnych dróg pżrwych, śrdków gśnczych pdręczng sprzętu gśnczg. Jk bslwnt stnsz sę ksprtm w dzdzn przpsów przcwpżrwych zsd zpwnn bzpczństw pżrwg. krymnlg krymnlstyk Pdczs studów zstnsz zpznny z wszlkm spktm dtyczącym krymnlstyk krymnlg. Będzsz rlzwć tk przdmty, jk: psychlg krymnlgczn psychlg sbwśc, wstęp d wdzy pństw prw, prw pntncjrn, mdycyn sądw psychtr sądw, tlg, fnmnlg prwncj zchwń przstępczych wrz z prblmtyką prwną, rscjlzcj. Jk bslwnt stnsz sę ksprtm w wlpłszczyznwym zgdnnu zwąznym z przstępczścą w Plsc, krślnm ggrf przstępczśc jk równż wskzywnm śrdków mtd przy jj zwlcznu. Znjdzsz ztrudnn w szrk pjętych służbch rgnch ścgn. zrządzn kryzysw Wybrjąc tę spcjlnść, pznsz prcdury zrządzn bzpczństwm, z szczgólnym uwzględnnm plnwn krdyncj dzłń w sytucjch kryzyswych. Uzupłnnm tj wdzy będz pnwn pdstwwych zsd, mdycznych czynnśc prcdur pdjmwnych w rz zgrżń ktstrf. Znjmść psychlgcznych spktów sytucj kryzyswj tchnk ngcjcj umżlw C skutczną kmunkcję w trkc dzłń pdjmwnych przd zstnnm kryzysu p jg wystąpnu. W prgrm studów m.n.: pdstwy mdycyny ktstrf, mdyczn czynnśc rtunkw, współprc cywlnwjskw w zrządznu kryzyswym. Jk bslwnt znjdzsz ztrudnn w frmch nstytucjch zjmujących sę zrządznm bzpczństwm w sytucjch kryzyswych. Dznnkrstw kmunkcj spłczn WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I NAUK SPOŁECZNYCH T krunk wymrzny dl sób, któr ntrsują sę mdm, kmunkcją spłczną, multmdm, rklmą publc rltns, grfką kmputrwą, tkż prblmtyką prsy smrządwj lklnj. Dzęk pdpsnym przumnm, jk studnt dznnkrstw będzsz mógł dbyć prktyk zwdw w mdch rgnlnych rz gólnplskch, m.n. w Plskj Agncj Prswj rz Stwrzysznu Dznnkrzy Plskch. Prgrm studów nstwny jst n dsknln umjętnśc prktycznych, dltg prócz wykłdów ćwczń wl mjsc zjmują wrsztty prwdzn przz prktyków zwąznych z dnym bszrm. Dzęk tmu przyswsz wdzę z różnych dzdzn, pnujsz nwczsn nrzędz kmunkcj. Infrstruktur nfrmtyczn WSIZ zpwn C dsknł przygtwn d prcy z wykrzystnm grfk multmdów, tkż prcy w mdch ntrntwych. Trśc prgrmw wrszttów zstły tk prcwn, by sę nwzjm uzupłnć. Mższ równż nbyć dśwdczn, udzljąc sę w studnckch mdch (współprc, prktyk): Mgzyn Studnck Prssj, rdtr.fm. Będzsz mł mżlwść zpznn sę z dzłnm wrtulnj jskn, mtn cptur czy y trckng. Jk bslwnt dznnkrstw będzsz mógł prcwć w służbch prswych nstytucj urpjskch rz pdjąć prcę jk krspndnt czy kmnttr w gzc, stcj tlwzyjnj rdwj rz jk spcjlst ds. rklmy PR. Czkć n Cb będą równż psdy rzcznków lub systntów prswych kmsrzy, urdputwnych nnych uczstnków życ publczng. LABORATORIUM KRYMINALISTYKI 5 lpc 2011 rku w Wyższj Szkl Infrmtyk Zrządzn w Rzszw zstł twrt Lbrtrum Krymnlstyk. Studnc uczą sę w nm tchnk krymnlstycznych, pznją tż tjnk nfrmtyk śldczj. Nw jdnstk nukwbdwcz współprcuj równż z Plcją. Kntynucj Jk bslwnt studów I stpn mższ kntynuwć nukę n studch II stpn w WSIZ m.n. n krunku Admnstrcj, spcjlnść: bzpczństw publczn. Zdnm ksprtów mższ zstć: dznnkrzm, rzcznkm prswym, rdktrm, spcjlstą ds. mrktngu, spcjlstą ds. prmcj, spcjlstą ds. publc rltns, grfkm kmputrwym, cpywrtrm, spcjlstą ds. tchnk multmdlnych, spcjlstą ds. prjktwn wdrżn systmów zrządzn nfrmcją, rgnztrm mdów lklnych, spcjlstą ds. pltyk nfrmcyjnj

14 Stud I stpn lcncjck 6 smstrów Fllg nglsk WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I NAUK SPOŁECZNYCH SPECJALNOŚCI grfk kmputrw w mdch drębn ścżk ksztłcn W trkc nuk zpznsz sę z tchnkm cyfrwym używnym d rlzcj prjktów grfcznych, m.n. w rmch wrszttów grfk użytkwj, ftgrfcznych, rklmy, skłdu kmputrwg rz wkcyjnych wrszttów plnrwych. Zdbędzsz tkż prktyczną wdzę z zkrsu wykrzystn tchnlg kmputrwych, tkch jk wrtuln jskn, mtn cptur czy y trckng, w szrk rzumnj grfc. W prgrm studów m.n. zjęc z twrzn: strybrdów, lmntów DTP, grfk n strny ntrntw, sttycznych nmwnych kmpnntów przntcj multmdlnych, nzlżnych frm grfcznych, nmwnych rz zjęc z zkrsu zwnswng prgrmwn grfczng, grfk multmdów, tkż prcwn frm rklmwych. ftgrf prsw rklmw W rmch spcjlnśc będzsz uczstnczyć w zjęcch dtyczących ftgrf prswj, rklmwj, prtrtwj, rchtktury, mdy, ktu ftrprtżu. Zdbędzsz równż nzbędn nfrmcj n tmt zsd kmpzycj, kdrwn, dbrn frmtu prspktywy, tkż ustwn dśwtln bktów. W prgrm nuczn prryttw trktwn są zjęc prktyczn, dbywjąc sę w studu ftgrfcznym rz zjęc plnrw. Jk bslwnt zdbędzsz knkrtn umjętnśc wdzę nzbędną w prcy ftgrfk, ftrprtr, ftdytr czy prtr kmry. Znjdzsz równż prcę w zwdch zwąznych z: krwnm brzów ftgrfcznych n ptrzby mdów mswych, rklmy, flmu rz kmputrwą bróbką zdjęć tchnkm rlzcj brzu. Jk studnt mższ krzystć m.n. z: kmunkcj wzrunkw publc rltns Kmunkcj wzrunkw t nw, kmplksw pdjśc d dzłń z bszru mrktngu rklmy. Kmplkswść jst bcn tym, czg pszukują ptncjln prcdwcy. W prgrm studów tj spcjlnśc będzsz rlzwć tk przdmty, jk: tchnk psychlg rklmy, zntgrwn kmunkwn mrktngw, wrsztt rzcznk prswg, mdplnnng, sztuk utprzntcj, krwn wzrunku. Jk bslwnt będzsz przygtwny d prcy w jdnstkch zjmujących sę rklmą, zdbyt umjętnśc pzwlą C n rlzcję zwdwą n plu zrówn plnwn kmpn, jk ch rlzcj. Znjdzsz równż ztrudnn jk spcjlst ds. PR, mrktngu prmcj. Kntynucj Jk bslwnt studów I stpn mższ kntynuwć nukę n studch II stpn w WSIZ m.n. n krunku Dznnkrstw kmunkcj spłczn lub n uczln prtnrskj w Wyższj Szkl Eurpjskj m. ks. Józf Tschnr w Krkw n krunku Bzns Mędzynrdwy, spcjlnść: mędzykulturw kmunkcj w bzns. Lbrtrum Grfk Kmputrwj Sztuk Cyfrwj, Lbrtrum Wrtulnj Rzczywstśc Prztwrzn Obrzu, Lbrtrum Ftgrfczng, Lbrtrum Prztwrzn Dźwęku Akustyk... Fllg w WSIZ ukrunkwn jst główn n sktr bznswy jg mędzynrdwy chrktr rz wynkjąc z tg zptrzbwn n umjętnśc językw zrówn w zkrs bzpśrdnch kntktów bznswych, jk wyknywn tłumczń. Kłdzmy duży ncsk n ktywn mtdy nuczn z wykrzystnm tchnlg nfrmtycznych multmdlnych. Przdmty rlzwn są przz nuczycl kdmckch z wlltnm dśwdcznm prktycznym rz prfsjnlnych tłumczy psdjących drbk w zkrs tłumczń psmnych rz ustnych. Jśl zdcydujsz sę n wybór tg krunku studów, p jg ukńcznu będzsz psdć znjmść n jdng, l dwóch języków bcych język nglskg n pzm C1 rz drugg język: nmckg lub rsyjskg. Wymr gdznwy lktrtu z drugg, wybrng język bcg jst klkkrtn wyższy w prównnu z stndrdwym lktrtm z język bcg n nnych krunkch! W trkc studów zdbędzsz m.n. wdzę z zkrsu językznwstw, hstr język, trnsltryk, tr ltrtury rz hstr, kultury ltrtury krjów wybrng bszru językwg. Nuczysz sę równż rzróżnć rjstry styl językw różnych rdzjów tkstów rz włścw ntrprtwć, przygtwywć tłumczyć tksty zgdn z ch funkcją spcyfką dbrcy. Zdbędzsz pndt kmptncj nzbędn d twórczg rzwązywn prblmów kmunkcyjnych, częst będących przszkdą w fktywnj rlzcj przdsęwzęc. Zdnm ksprtów mższ zstć: prcwnkm dydktycznym, tłumczm, rgnztrm prpgtrm kultury dng bszru językwg, publcystą, mngrm, knsultntm bznswym ds. współprcy mędzynrdwj, spcjlstą ds. hndlu zgrnczng, spcjlstą w dzdzn język bznsu, prcwnkm krjwych nstytucj zngżwnych w sprwy mędzynrdw (Mnstrstw Sprw Zgrncznych, Knclr Sjmu nn), spcjlstą ds. współprcy mędzynrdwj w urzędch wjwódzkch, mrszłkwskch, pwtwych, gmnnych, człnkm mngmntu frm dzłjących n rynkch mędzynrdwych

15 Stud I stpn lcncjck stud stcjnrn: 6 smstrów stud nstcjnrn: 7 smstrów SPECJALNOŚCI Infrmtyk krunk zmwny WYDZIAŁ INFORMATYKI STOSOWANEJ kmunkcj mędzykulturw w bzns Spcjlnść t pzwl C pznć trę, strtg spcjlstyczn słwnctw z zkrsu kmunkcj mędzykulturwj kmunkcj w bzns. W rmch studów będzsz rlzwć tk przdmty, jk: bzns mędzynrdwy, kmunkcj w bzns, kmunkcj pltyczn, język prswzj rklmy rz tkstów knmcznych hndlwych. P ukńcznu studów będzsz przygtwny d rzpczęc prcy jk mngr, knsultnt bznswy ds. współprcy mędzynrdwj, spcjlst ds. hndlu zgrnczng, spcjlst w dzdzn język bznsu człnk mngmntu frm dzłjących n rynkch mędzynrdwych. trnsltryk Wybrjąc spcjlnść trnsltryczną, pznsz kulturę hstrę dng bszru językwg rz różn tr tchnk przkłdu psmng ustng. Nbędzsz tkż umjętnśc wykrzystywn spcjlstyczng słwnctw z wybrnych dzdzn rz pzysksz kmptncj kmunkcyjn knczn d prcy w śrdwsku mędzynrdwym. W trkc zjęć zpznsz sę m.n. z zstswnm kmputrów w prcy tłumcz rdktr, współczsnym uwrunkwnm zwdu tłumcz rz pdstwwym zgdnnm dtyczącym współprcy z rynkm wydwnczym. Jk bslwnt będzsz przygtwny d m.n. wyknywn zwdu tłumcz, rgnztr prpgtr kultury dng bszru językwg, rdktr publcysty. spcjlnść nuczyclsk Stud n tj spcjlnśc zpwną C prktyczn umjętnśc wzbgcn rz dsknln swjj wdzy kmptncj w zkrs dydktyk rz twrzn włsng wrszttu mtdyczng. Zdbytą wdzę umjętnśc sprwdzsz, dbywjąc prktyk zwdw w utntycznym śrdwsku szklnym. W prgrm studów m.n.: pdggk, psychlg pdggczn, msj głsu, mtdyk nuczn język nglskg, kmputrw wspmgn nuczn język. Jk bslwnt będzsz przygtwny d rzpczęc prcy jk nuczycl język nglskg w szkłch pdstwwych przdszklch, krptytr rz lktr język nglskg n różng rdzju kursch. Znjdzsz równż ztrudnn n stnwskch wymgjących bgłj znjmśc języków bcych. spcjlnść tłumcznw z językm chńskm drębn ścżk ksztłcn pd ptrntm jdng z nlcznych chńskch unwrsyttów psdjących prfsjnlną szkłę nuk język chńskg dl bckrjwców. Jk studnt tj spcjlnśc będzsz zgłębć wdzę z zkrsu przdmtów trdycyjn wchdzących w skłd prgrmu nuczn fllg nglskj rz język chńskg (rlzwn przz lktrów chńskch z Anshn Nrml Unvrsty). Będzsz mć równż npwtrzlną sznsę wyjzdu n smstr lub rk d uczln prtnrskj n ntnsywny kurs język chńskg (6 gdzn dznn przz 6 dn w tygdnu), p którg ukńcznu trzymsz dyplm będzsz mógł uzyskć językwy crtyfkt. Studnc pkrywją jdyn kszty djzdu. Zkwtrwn wyżywn płc uczln. P ukńcznu tj spcjlnśc będzsz przygtwny d pdjęc prcy w chrktrz tłumcz język chńskg nglskg w frmch rlzujących wystwy, trg, knfrncj szkln mędzynrdw rz w wydwnctwch publkujących ltrturę ngljęzyczną lub chńską. Kntynucj Jk bslwnt studów I stpn mższ kntynuwć nukę n studch II stpn m.n. w WSIZ lub n uczln prtnrskj w Wyższj Szkl Eurpjskj m. ks. Józf Tschnr w Krkw n krunku Fllg nglsk lngwstyk stswn. Stud zmwn t tk krunk studów, p których już trz brkuj bslwntów lub wdług prgnz w njblższym czs zbrkn, dl funkcjnwn gspdrk mją kluczw znczn. Wybór krunku zmwng jst ztm gwrncją znlzn trkcyjnj prcy p studch. WSIZ, jk jdn z nlcznych szkół npublcznych w krju, znlzł sę wśród zwycęzców knkursu MNSW n krunk zmwn tym smym przyznj stypnd studntm studów stcjnrnych n Infrmtyc. Stud I stpn jk studnt studów stcjnrnych przz prwszy rk studów trzymujsz stypnd pkrywjąc 100% czsng. Lczb mjsc grnczn! W trkc studów zdbędzsz wdzę pnujsz umjętnśc z zkrsu gólnych zgdnń nfrmtyk trtycznj rz wdzę umjętnśc tchnczn z zkrsu systmów nfrmtycznych. W trkc studów, nzlżn d wybrnj spcjlnśc, zdbędzsz umjętnśc prktyczn rz wdzę dzęk lcznym prjktm szklnm z bszru njnwszych tchnlg, wdrżnych przz wdąc frmy brnży nfrmtycznj, w tym Csc, Mcrsft nn. Zjęc n krunku prwdzn są przz dśwdcznych prcwnków frm sktr IT, m.n. BMM, DMT Sftwrhus, IDEO, NjlpszFt, PGS, Prtnr n Prgrs, Cty Intrctv, RES.PL, Sftwr Mnd rz Vgcm. Pndt, wykrzystujmy d ksztłcn prktycznych umjętnśc njlpsz prgrmy szklnw, frwn przz ptnttów IT, tkch jk: Adb, Appl, Csc, HP, Mcrsft, Nvll, Orcl. Prgrmy t przygtwują d mędzynrdwych crtyfktów, któr mżn zdbywć pprzz zdwn gzmnów w nszych cntrch gzmncyjnych Prsn VUE Prmtrc Zdnm ksprtów mższ zstć: knstruktrm spcjlstycznych systmów kmputrwych prgrmwn, prjktntm, spcjlstą ds. tstwn, knsultntm, krwnkm zspłu, krwnkm prjktu, nltykm systmwym, prgrmstą, prgrmstą srwsów ntrntwych, spcjlstą ds. rzwju prgrmwn, nżynrm ds. prdukcj prgrmwn (C/C++, Jv), prjktntm systmów ntrntwych przntcj multmdlnych, grfkm kmputrwym, dmnstrtrm/ prtrm sc tlnfrmtycznych, dmnstrtrm bzpczństw nfrmcj, prgrmstą spcjlstą ds. systmów mblnych

16 Stud I stpn nżynrsk 7 smstrów Infrmtyk knmtr WYDZIAŁ INFORMATYKI STOSOWANEJ SPECJALNOŚCI prgrmwn drębn ścżk ksztłcn W rmch tj spcjlnśc zstnsz wprwdzny w tjnk prgrmwn, pcząwszy d zgdnń pdstwwych, tkch jk tr kmplcj, syntktyk smntyk języków prgrmwn, pprzz prgrmwn n pzm systmu prcyjng, ż d twrzn rzbudwnych plkcj bznswych w śrdwsku scwym. W rmch zjęć będzsz równż rlzwć bzpłtn szkln tchnczn (m.n. Mcrsftu). Jk bslwnt znjdzsz prcę przy: twrznu rzwju stnjących systmów nfrmtycznych, twrznu prgrmwn dkumntcj, ndzrwnu jkśc prduktów nfrmtycznych czy tż twrznu utrzymnu stndrdów kdu źródłwg dkumntcj. tchnlg ntrntw mbln W rmch tj spcjlnśc zpznsz sę z zgdnnm dtyczącym języków, tchnk, nrzędz mtdlg twrzn plkcj systmów ntrntwych. Zdbędzsz umjętnść twrzn plkcj dl urządzń mblnych plkcj -bznswych, pznsz tż prwn spkty ntrntu rz zgdnn zwązn z bzpczństwm chrną dnych w sc. Jk bslwnt będzsz przygtwny d prcy w frmch nfrmtycznych prjktujących wdrżjących plkcj systmy ntrntw rz tych, dzłjących w bszrz hndlu lktrnczng -usług, dzłch zjmujących sę prmcją mrktngm frm w ntrnc rz nstytucjch urzędch wdrżjących ntrntw systmy bsług. grfk nmcj kmputrw N zjęcch pzysksz prktyczn umjętnśc z zkrsu prjktwn, gnrwn prztwrzn brzu 2D rz 3D, nuczysz sę twrzn nmcj trójwymrwych stswn zwnswnych fktów spcjlnych dl dytwng mtrłu wd. W rmch zjęć prktycznych rz prcy dyplmwj będzsz rlzwć prjkty dtycząc kmpn rklmwych, udwzulnych przntcj flmów nmwnych. Stud przygtują Cę d prcy nżynr wykrzystującg njlpsz, njppulrnjsz njbrdzj zwnswn n śwc prgrmwn d prjktwn prztwrzn grfk m.n. pkty Adb czy Autdsk. tlnfrmtyk W rmch tj spcjlnśc zpznsz sę z zgdnnm dtyczącym sc kmputrwych rz tlnfrmtycznych pcząwszy d pdstw tlkmunkcj, pprzz systmy sc kmputrw rz tlkmunkcyjn, n tlkmunkcj bzprzwdwj kńcząc. Pznsz tż njnwsz tchnlg rzwązn stswn w scch przwdwych bzprzwdwych wsprjąc zwnswn usług, tk jk VIP, wdknfrncj, czy usług w chmurz. W trkc studów będzsz rlzwć cykl utryzwnych szklń n pzm CCNA (w rmch Akdm Csc). Jk bslwnt będzsz przygtwny d wyknywn zwdów zwąznych z prjktwnm, wdrżnm kspltcją sc nfrmtycznych dl młych śrdnch przdsębrstw. Rzwój spłczństw nfrmcyjng gspdrk są prryttm Un Eurpjskj. Jk jdn z clów gspdrk prtj n wdzy, Kmsj Eurpjsk wskzł wzmcnn współprcy mędzy frmm, nwstrm, nukwcm, cntrm drdczym szklnwym. M t służyć m.n. wykrzystywnu tchnk kmputrwych w zrządznu przdsębrstwm rgnzcjm. Spcjlśc wsprjący zrządzn gspdrką, nrzędzm nfrmtycznym będą ml sttny wkłd w rzwój UE. Stud n krunku Infrmtyk knmtr ksztłcą w zkrs tchnlg nfrmtycznych rz nrzędz nlzy mtmtyczn-knmcznj. Knn nfrmtyczny zstł rzbudwny przdmty dpwdjąc wymgm współczsng rynku prcy. Spcjlnśc n tym krunku są mdyfkwn dstswywn d zmnjących sę tndncj w gspdrc. Zjęc prwdzn przz dśwdcznych prcwnków frm sktr IT, m.n. BMM, DMT Sftwrhus, IDEO, NjlpszFt, PGS, Cty Intrctv, Prtnr n Prgrs, RES.PL, Sftwr Mnd rz Vgcm. Wykrzystujmy njlpsz prgrmy szklnw, frwn przz ptnttów IT, tkch jk: Csc, HP, Mcrsft, Nvll, Orcl. Prgrmy t przygtwują d mędzynrdwych crtyfktów, któr mżn zdbywć pprzz zdwn gzmnów w nszych cntrch gzmncyjnych Prsn VUE Prmtrc. P ukńcznu studów będzsz mógł pdjąć prcę jk nfrmtyk, grfk kmputrwy w gncjch rklmwych lub frmch plgrfcznych, w nstytucjch zjmujących sę ksplrcją dnych. Kntynucj Jk bslwnt studów I stpn mższ kntynuwć nukę n studch II stpn w WSIZ m.n. n krunku Infrmtyk. Zdnm ksprtów mższ zstć: dmnstrtrm/prtrm sc tlnfrmtycznych, dmnstrtrm bzpczństw nfrmcj, knstruktrm spcjlstycznych systmów kmputrwych prgrmwn, spcjlstą ds. tstwn, knsultntm, krwnkm zspłu, krwnkm prjktu, nltykm systmwym, prgrmstą srwsów ntrntwych, prjktntm systmów ntrntwych, grfkm kmputrwym, grfkm DTP, spcjlstą systmów SAP/R

17 Stud I stpn lcncjck 6 smstrów Eknm WYDZIAŁ EKONOMICZNY SPECJALNOŚCI bzpczństw systmów nfrmtycznych drębn ścżk ksztłcn Zdbędzsz wdzę w zkrs bzpczństw nfrstruktury nfrmtycznj. Dwsz sę njwżnjszych zgrżnch systmów nfrmtycznych rz jk przcwdzłć zpwnć bzpczństw pufnść dnych w sc. Nuczysz sę, jk zbzpczć sc lkln, zpbgć tkm ntruzów czy tż prjktwć bzpczn sc. Będzsz mógł m.n. bzpłtn zdbyć crtyfkty Mcrsft Csc. Jk bslwnt mższ pdjąć prcę np. w chrktrz spcjlsty ds. zbzpczń rz prjktwn kspltcj sc nfrmtycznych, z szczgólnym ncskm n ch bzpczństw. Spcjlnść rlzwn jst w rmch prjktu Eurp 2020 pdjmj wyzwn. grfk kmputrw DTP Zjęc n spcjlnśc będą mły z zdn rzwój Twjj wybrźn grfcznj przstrznnj rz wyksztłcn umjętnśc psługwn sę nrzędzm multmdlnym. N zjęcch prktycznych będzsz rlzwć prjkty dtycząc m.n. rklmy mdlnj rz wzulzcj trójwymrwj. W prgrm studów m.n.: lmnty DTP, grfk dl strn ntrntwych, grfk trójwymrw, prcwn prjktwn grfczng. Stud przygtują Cę d prcy spcjlsty wykrzystującg zwnswn prgrmwn w zkrs grfk rz jk prjktnt srwsów strn ntrntwych. nfrmtyk knmczn Zdbędzsz wdzę pzwljącą n stswn rzwązń nfrmtycznych z śwdmścą grnczń uwrunkwń knmcznych umjętnśc fktywng dzłn w grup prjktwj. W trkc studów będzsz rlzwć tk przdmty, jk: knmtr, bdn prcyjn, systmy nfrmtyczn -bznsu, lmnty sztucznj ntlgncj systmy ksprtw. Jk bslwnt zdbędzsz umjętnśc nlzy kspltcj systmów nfrmtycznych sc kmputrwych pd kątm knmcznych uwrunkwń funkcjnwn frmy, prjktwn dmnstrwn bzm dnych czy dmnstrwn systmm SAP/R3. mrktng tchnlg ntrntw Zpznsz sę z zgdnnm zwąznym z twrznm strn ntrntwych, prjktwnm mplmntcją prtl rz srwsów ntrntwych. Zdbędzsz umjętnśc dtycząc mrktngu ntrntwg rz wdzę n tmt mdl dchdwych, tyk, gtunków frm rklmy ntrntwj. Opnujsz umjętnśc dstswn rklmy d zwrtśc strn ntrntwych z wykrzystnm nrzędz Ggl. Będzsz przygtwny d prcy w frmch prjktujących wdrżjących plkcj systmy ntrntw, frmch dzłjących w bszrz hndlu lktrnczng -usług, dzłch prmcj mrktngu w Intrnc rz nstytucjch urzędch wdrżjących ntrntw systmy bsług klntów ptntów. tchnlg scw Zdbędzsz wdzę umjętnśc prktyczn w zkrs nstlwn, knfgurwn rzwązywn prblmów zwąznych z scm kmputrwym. Będzsz umł zpwnć bzpczństw sc, mntrwć systmy nfrmtyczn rz ptymlzwć wydjnść systmu. Studnc rlzują cykl szklń n pzm CCNA (w rmch Akdm Csc). W prgrm studów m.n.: bzpczństw chrn dnych, kspltcj systmów sc, prjktwn systmów sc, scw systmy prcyjn, tlkmunkcj bzprzwdw, zrządzn systmm scm. Będzsz przygtwny d wyknywn zwdów zwąznych z prjktwnm, wdrżnm kspltcją sc nfrmtycznych. Kntynucj Wdz z zkrsu knm jst ndzwnym lmntm funkcjnwn współczsng człwk dtyczy wlu dzdzn jg ktywnśc. Pndt, wrz z rzwjm gspdrczym krjów wzrst zptrzbwn n spcjlstów zwąznych z różnym bszrm knm. Wybór tg krunku pmż C zrzumć prcsy zchdząc w gspdrc życu spłcznym. Opnujsz równż nwczsn nrzędz kmunkcj, będzsz mł mżlwść uzyskć crtyfkt umjętnśc kmputrwych rz crtyfkt językwy ptwrdzjący znjmść język bcg. Z kl, w zwązku z nw uruchmnym w WSIZ jdynym tkm w Eurp Śrdkw-Wschdnj, njwyższj klsy lbrtrum fnnswym, będzsz mł mżlwść nuk prfsjnlng nwstwn w nstrumnty fnnsw, gry n głdz, tkż zrządzn prtflm nwstycyjnym. Jk studnt będzsz równż mógł krzystć z spcjlnj plkcj n tlfn, dzęk którj mżn wypłnć tsty, przygtwywć sę d gzmnów pdnsć swją wdzę z zkrsu knm. Dzęk tmu nukę mższ zbrć nwt n wkndwy wyjzd. Znjmść prcsów knmcznych funkcjnujących w współczsnym śwc zpwn umjętnść sprwng pruszn sę p rynku prcy. Wyksztłcn w tj sfrz jst ndzwn, by rdzć sb w zkrs zgdnń knmcznych. Pndt, ułtw kmunkwn mędzy ludźm, w bzns, d którg przygtujmy n tym krunku, t włśn kmunkcj jst njwżnjsz. Zdnm ksprtów mższ zstć: spcjlstą ds. hndlu zgrnczng, spcjlstą ds. wykrzystn funduszy UE, mngrm, spcjlstą ds. mrktngu, drdcą ubzpcznwym, włścclm przdsębrstw prwdzącg dzłlnść gspdrczą w Intrnc, spcjlstą ds. rklmy prmcj w Intrnc, spcjlstą ds. -srwsu, spcjlstą ds. -hndlu, spcjlstą ds. wrtulnych spłcznśc, spcjlstą ds. kntktów w brc gspdrczym, nzlżnym przdsębrcą. Jk bslwnt studów I stpn mższ kntynuwć nukę n studch II stpn w WSIZ m.n. n krunku Infrmtyk

18 Stud I stpn lcncjck 6 smstrów SPECJALNOŚCI bzns mędzynrdwy drębn ścżk ksztłcn W trkc studów zdbędzsz fchwą wdzę umżlwjącą prcę w nstytucjch UE nnych rgnzcjch mędzynrdwych. Ofrt skrwn jst równż d tych z Ws, którzy zntrswn są prwdznm włsnj dzłlnśc gspdrczj w krju z grncą. W prgrm studów m.n.: lgstyk w brc mędzynrdwym, gspdrk śwtw, zrządzn strtgczn, zrządzn mędzynrdw. Jk bslwnt tj spcjlnśc będzsz znkmc zrntwny w prktyc zrządzn, przygtwny d prcy w mędzykulturwym tcznu. Będzsz wyróżnł sę tkż przdsębrczścą zdlnścm ntrprsnlnym. hndl mrktng T spcjlnść, którj clm jst przygtwn Cę d prcy w bszrz dystrybucj rz mrktngu. Pdczs studów zdbędzsz prktyczn umjętnśc z zkrsu dzłlnśc hndlwj n rynkch krjwych zgrncznych. Uzysksz równż nzbędną wdzę w zkrs mrktngu, stswn nstrumntów mrktngwych, tchnk sprzdży rz lgstyk przdsębrstw hndlwych. Jk bslwnt tj spcjlnśc będzsz przygtwny d prcy w dzłch mrktngwych przdsębrstw hndlwych, w gncjch mrktngwych, w hndlu usługch rz d prwdzn włsnj dzłlnśc. prwdzn bznsu w sc Dynmczn rzwjjąc sę tchnlg nfrmcyjnkmunkcyjn dją przdsębrcm nw mżlwśc w zkrs twrzn lktrncznych knłów dystrybucj, zrządzn łńcuchm dstw rz budwn plęgnwn rlcj z klntm. W prgrm studów będzsz rlzwć tk przdmty, jk: spkty prwn -gspdrk, tchnlg nrzędz ntrntw, mrktng n-ln, -hndl usług lktrnczn. Spcjlnść przygtuj Cę d prcy w zwdch przyszłśc, tkch jk: włśccl przdsębrstw prwdzącg dzłlnść gspdrczą w Intrnc, spcjlst ds. rklmy prmcj w Intrnc, spcjlst ds. -srwsu, spcjlst ds. -hndlu, spcjlst ds. spłcznśc wrtulnych. zrządzn bznsm Spcjlnść t drswn jst główn d tych z Ws, którzy plnują prwdzn włsnj dzłlnśc gspdrczj. Prgrm spcjlnśc bjmuj zgdnn zwązn z zkłdnm frmy, plnwnm jj dzłlnśc rz zrządznm różnym jj bszrm. Rlzwn przdmty pzwlą C n włścw rzpznn uwrunkwń prwdzn dzłlnśc gspdrczj rz włścwą ntrprtcję zjwsk zrówn n pzm mkr-, jk mkrknmcznym. W prgrm studów m.n.: pdstwy prwn dzłlnśc frmy, bznspln, pdstwy lgstyk, zrządzn strtgczn. Jk bslwnt spcjlnśc będzsz psdł kmptncj d ktywng uczstnczn w prcs zrządzn przdsębrstwm. Zdbędzsz równż wdzę umjętnśc umżlwjąc zrządzn pdmtm gspdrczym n stnwskch śrdng szczbl. prwn-dmnstrcyjn spkty dzłlnśc gspdrczj spcjlnść ddtkw, mędzykrunkw Pdczs studów uzysksz wdzę frmch rgnzcyjnprwnych prwdzn dzłlnśc gspdrczj rz pszrzną wdzę umjętnśc w rmch kntrktów zwrnych przz przdsębrców w brc krjwym mędzynrdwym, kntrl przdsębrców przz grny dmnstrcj publcznj. W prgrm studów będzsz rlzwć przdmty z zkrsu frm prwnych dzłlnśc gspdrczj, kntktów w brc gspdrczym, kntrl dzłlnśc gspdrczj rz prw updłścwg nprwczg. Dzęk ukńcznu tj spcjlnśc będzsz mógł pdjąć prcę w chrktrz nzlżng przdsębrcy, prwdzć dmnstrcyjną bsługę przdsębrstw czy prcwć w rgnch dmnstrcj publcznj n stnwskch zwąznych z bsługą przdsębrców. wrsztt bznswy jk złżyć włsną frmę spcjlnść ddtkw, mędzykrunkw Dzęk tj spcjlnśc zstnsz kmplksw przygtwny przz spcjlstów rz prktyków bznsu d złżn prwdzn włsnj dzłlnśc gspdrczj. Wrsztt kńczy sę przygtwnm bznsplnu, przy twrznu którg będzsz mógł lczyć n ndywdulny cchng ksprtów. C wżn, będzsz mógł wykrzystć pmysł n bzns pdczs rlzcj prcy dyplmwj. W prgrm wrszttu znjduj sę m.n. krwn kncpcj bznsu, kmpndum wdzy prwnj fnnswj dl przdsębrcy nwczsny mrktng z wykrzystnm Intrntu. Tuż p studch, lb jszcz w ch trkc, chcłbym złżyć włsną frmę, stud n Eknm t njlpszy spsób n t, żby nuczyć sę mądrz ną zrządzć. Ddtkw, uczln uruchmł śwtną spcjlnść Wrsztt bznswy jk złżyć włsną frmę, n którym mgę sę uczyć krk p krku, n tylk jk pwłć bzns d stnn, l tż jk czynnk dcydują jg pwdznu rzwju. C węcj, wykłdwcy, którzy ns uczą, t znn n tylk w Plsc, knmśc. J njbrdzj lubę wykłdy z prfsrm Brtłmjm Kmńskm z Stnów Zjdncznych, który jst drdcą Bnku Śwtwg. Kntynucj Zrn Rud, studntk II rku Jk bslwnt studów I stpn mższ kntynuwć nukę n studch II stpn w WSIZ m.n. n krunku Eknm lub n uczln prtnrskj w Wyższj Szkl Eurpjskj m. ks. Józf Tschnr w Krkw n krunku Bzns mędzynrdwy, spcjlnść: zrządzn przdsębrstwm mędzynrdwym

19 Fnns rchunkwść WYDZIAŁ EKONOMICZNY Stud I stpn lcncjck 6 smstrów SPECJALNOŚCI Ptrnt nd krunkm bjął Instytut Bdń Anlz Fnnswych Instytut Bdń Anlz Fnnswych nnwcyjn jdnstk nukw-bdwcz, którj clm jst rzwjn prpgwn wdzy fnnswj rz jj przłżn n prktykę bznswą. Wybór tg krunku studów umżlw C pznn prblmtyk fnnswj rz zsd rchunkwśc, c pzwl n włścw rzumn rguł rządzących gspdrką rz skutczn grnczn ryzyk funkcjnwn jdnstk rgnzcj w tcznu knmcznym. Swją wdzę będzsz zdbywł pd czujnym km spcjlstów. Jk studnt będzsz mł równż npwtrzlną mżlwść szlfwn swch umjętnśc prktycznych w spcjlstycznym lbrtrum fnnswym jdynym tg rdzju lbrtrum w tj częśc Eurpy! Ddtkw będzsz mógł rzwjć zntrswn, psząc dl Fnnswg Kwrtlnk Intrntwg -Fnns, który publkuj rtykuły przntując tmtykę fnnswą, w tym z zkrsu fnnsów przdsębrstw, fnnsów publcznych, ubzpczń, bnkwśc, rchunkwśc, rynków kptłwych rz prwnych spktów zrządzn fnnsm pdmtów gspdrczych. Isttnym lmntm zdbywn wdzy z zkrsu fnnsów rchunkwśc będz jj prktyczn zwryfkwn w trkc prktyk zwdwych, rgnzwnych w frmch nstytucjch. Jk bslwnt będzsz wypsżny w knkrtną wdzę umjętnśc umżlwjąc prcę w kmórkch fnnsw-ksęgwych przdsębrstw nstytucj rz w dmnstrcj. Będzsz umł zrządzć dzłm fnnsw-ksęgwym, będzsz równż przygtwny d prwdzn włsnj frmy. Zdnm ksprtów mższ zstć: nltykm fnnswym/nwstycyjnym, drdcą fnnswym, drdcą ubzpcznwym, ksęgwym, prcwnkm bnku, pśrdnkm fnnswym, mklrm głdwym. nwstycj kptłw Uzysksz wdzę z zkrsu rchunkwśc fnnsów w dnsnu przd wszystkm d rgnzcj, nstytucj mchnzmów dzłn rynków fnnswych rz wykrzystywnych n nch nstrumntów. W trkc studów będzsz rlzwć tk przdmty, jk: prw rynku kptłwg, nżynr fnnsw, mtdy wycny przdsębrstw, zrządzn prtflm nwstycyjnym. Jk bslwnt będzsz mógł pdjąć prcę w kmórkch fnnswksęgwych przdsębrstw, nstytucjch rynku fnnswg czy rgnch dmnstrcj rządwj smrządwj. mngr fnnswy Zdbędzsz wdzę dnszącą sę d zgdnń fnnswych. Będzsz ksztłcny równż w krunku zdbyc ntrdyscyplnrnych umjętnśc z pgrncz zrządzn fnnsm frm, rchunkwśc zrządzn strtgczng, jkch wymg dzś prc mngr. W prgrm studów m.n.: rchunkwść zrządcz, zrządzn wrtścą frmy, systmy wspmgjąc wdncję ksęgwą zrządzn fnnsm, mtdy nlzy prjktów nwstycyjnych. P ukńcznu spcjlnśc będzsz przygtwny d sprwng zrządzn dzłm fnnsw-ksęgwym. LABORATORIUM FINANSOWE Jdyn tg typu, wypsżn w njnwczśnjszy sprzęt, prcwn w Eurp Śrdkw-Wschdnj! Dzęk tmu, ż lbrtrum m chrktr dlng rmu, wrn dtwrz wrunk prcy mklr, brkr czy dlr wlutwg już pdczs studów będzsz mógł w prktyc pznć rl tjnk funkcjnwn rynków fnnswych. ksęgwść Stud n tj spcjlnśc pzwlą C n zdbyc wdzy przydtnj d pdjmwn dcyzj fnnswych rz stwrzą prspktywy ztrudnn w różnych dzłch gspdrk. W prgrm studów m.n.: uprszczn frmy ksęgwśc, prwdzn ksąg rchunkwych, sprwzdwczść fnnsw, trdycyjny nwczsny rchunk ksztów. Jk bslwnt będzsz przygtwny d prwdzn wdncj ksęgwj, zrządzn nfrmcją fnnswą sprządzn sprwzdń fnnswych. Rlzwn w rmch spcjlnśc przdmty pzwlą C w przyszłśc przygtwć sę d gzmnu n crtyfkt ksęgwy rz n uzyskn kwlfkcj bgłg rwdnt lub drdcy pdtkwg. wrsztt bznswy jk złżyć włsną frmę spcjlnść ddtkw, mędzykrunkw Dzęk tj spcjlnśc zstnsz kmplksw przygtwny d złżn prwdzn włsnj dzłlnśc gspdrczj. Wrsztt kńczy sę przygtwnm bznsplnu, przy twrznu którg będzsz mógł lczyć n ndywdulny cchng ksprtów. C wżn, będzsz mógł wykrzystć pmysł n bzns pdczs rlzcj prcy dyplmwj. W prgrm wrszttu znjduj sę m.n. krwn kncpcj bznsu, kmpndum wdzy prwnj fnnswj dl przdsębrcy nwczsny mrktng z wykrzystnm Intrntu. Kntynucj Jk bslwnt studów I stpn mższ kntynuwć nukę n studch II stpn m.n. w WSIZ n krunku Eknm

20 Lgstyk WYDZIAŁ EKONOMICZNY Stud I stpn nżynrsk 7 smstrów Ptrnt Rd Spcjlstów Lgstyk Lgstyk stnw sttny lmnt współczsng życ gspdrczg. Umżlw swbdny przpływ mtrłów, surwców, wszlkg typu łdunków, ruchu sbwg twrwg rz ruchu turystyczng. Sprwn systmy lgstyczn, prjktwn zrządzn przz wyksztłcnych nżynrów, stnwą nzbędny czynnk fktywng gspdrwn zrządzn. Znjmść krślnych mtd nrzędz rgnzcj przpływów rz wsprc tj wdzy znjmścą rzwązń nfrmtycznych t nzbędn cchy kmptncj kdr lgstycznych. Obcn stnj duż zptrzbwn n kdry lgstyczn w pdkrpckch przdsębrstwch prdukcyjnych, spdycyjnych, trnsprtwych, mgzynwych rz wśród przwźnków drgwych ltnczych. Jk bslwnt tg krunku trzymsz tytuł zwdwy nżynr. Uzysksz wszchstrnną wdzę z zkrsu prcsów zrządzn, nfrstruktury lgstycznj z szczgólnym uwzględnnm rzwązń nfrmtycznych stswnych zrówn w prcsch prdukcyjn-dystrybucyjnych, jk w lgstyc zwnętrznj: spdycj trnsprc. Dzęk studm z zkrsu lgstyk będzsz mógł zplnwć swją krrę zwdwą w strukturch frm zjmujących sę: trnsprtm, spdycją, rgnzcją wwnętrznych zwnętrznych przpływów mtrłów, ludz nfrmcj. Pzyskn wdz umjętnśc będą tkż ndzwn w przypdku prwdzn włsnj frmy zjmującj sę rgnzcją przdsęwzęć lgstycznych ntury bznswj lub prywtnj. Nd krunkm Lgstyk ptrnt mrytryczny sprwuj Rd Spcjlstów Lgstyk. W skłd Rdy wchdz prktycy zncznym dśwdcznu drbku z zkrsu lgstyk. W gst Rd lży zgłszn wnsków w zkrs strtgcznych bszrów dzłn rz mdyfkcj frty dydktycznj, zgdn z ptrzbm rynku prcy. Zdnm ksprtów mższ zstć: mngrm rgnzcj ruchu trnsprtwg w frmch trnsprtwych, mngrm ln dpwdzlnym z blnswn zdlnśc prdukcyjnych w frmch rz przy prjktwnu rgnzcj prcsów prdukcj, nżynrm jkśc, stndryzcj kntrl prcsów, nżynrm utrzymn ruchu, prcwnkm jdnstk rgnzcyjnych przdsębrstw zjmujących sę lgstyką, zptrznm, dystrybucją hndlm, prcwnkm frm spdycyjnych, przy rgnzcj prcsów spdycyjnych, nżynrm systmów nfrmtycznych w cntrch mgzynwych, krwnkm mgzynu, nżynrm systmów tlmtycznych, prcwnkm służb utrzymn ruchu ltnczg, prcwnkm jdnstk drdczych nnych rgnzcj, gdz wymgn jst wdz lgstyczn, knmczn, tchnczn, nfrmtyczn, tkż umjętnśc rgnztrsk lgczng myśln. SPECJALNOŚCI trnsprt spdycj Wybrjąc tę spcjlnść, zstnsz zpznny przd wszystkm z prktycznym spktm rgnzwn cntrllngu prcsów spdycyjnych rz ruchu trnsprtwg. Nbędzsz spcjlstyczną wdzę dtyczącą ptymlng wykrzystn dstępnj nfrstruktury trnsprtwj, tkż z zkrsu kspltcj urządzń trnsprtwych. W prgrm studów będzsz rlzwć m.n.: lgstykę przdsębrstw trnsprtwych, prcsy spdycyjn, współczsn tndncj rzwju trnsprtu. Pzwl C t rztln przygtwć sę d zdn gzmnów wymgnych d sągnęc crtyfktu Eurpn Junr Lgstcn, który równż mższ zdbyć n nszj uczln. Jk bslwnt będzsz mógł znlźć ztrudnn w dużych frmch mędzynrdwych rlzujących prcsy zptrzn, prdukcj lub dystrybucj w krju z grncą, tkż w rgnlnych frmch spdycyjnych spdycyjn-trnsprtwych. nfrmtyk w systmch lgstycznych W rmch spcjlnśc zstnsz zpznny z mżlwścm zstswń nwczsnych tchnlg nfrmtycznych wspmgjących prcsy lgstyczn. Nbędzsz kmptncj pzwljąc n dpwdn zprjktwn mplmntcję systmów bzpczństw scwg, użytkwn systmów ksprckch rz plkcj wspmgjących sprwn funkcjnwn mgzynów. Ddtkw, zdbędzsz wdzę prktyczn umjętnśc w bsłudz zntgrwnych systmów zrządzn (SAP), prgrmwn d symulcj prcsów (FlxSm), wrz z mżlwścą zdbyc mędzynrdwg crtyfktu FlxSm Busnss Prcss Mdlr rz wdzę n tmt znfrmtyzwn przpływów prdukcyjnych (Flw Mngmnt). Jk bslwnt będzsz mógł znlźć ztrudnn w frmch sktr IT frujących systmw plkcyjn rzwązn nfrmtyczn dl lgstyk. wrsztt bznswy jk złżyć włsną frmę spcjlnść ddtkw, mędzykrunkw Dzęk tj spcjlnśc zstnsz kmplksw przygtwny przz spcjlstów rz prktyków bznsu d złżn prwdzn włsnj dzłlnśc gspdrczj. Wrsztt kńczy sę przygtwnm bznsplnu, przy twrznu którg będzsz mógł lczyć n ndywdulny cchng ksprtów. C wżn, będzsz mógł wykrzystć pmysł n bzns pdczs rlzcj prcy dyplmwj. W prgrm wrszttu znjduj sę m.n. krwn kncpcj bznsu, kmpndum wdzy prwnj fnnswj dl przdsębrcy nwczsny mrktng z wykrzystnm Intrntu. Lubę klmt, jk pnuj n nszj uczln mm wlu znjmych, którzy, tk jk j, pstwl n prfsjnlng prtnr w dukcj. N wybrżm sb, ż młbym wybrć nną uczlnę nż WSIZ. Wybrłm Lgstykę krunk djący duż mżlwśc rzwju, w przyszłśc dbrą prcę. Plsk przdsębrstw wprwdzją bcn n mswą sklę nwczsn mtdy zrządzn lgstyczng. Pwstj w zwązku z tym grmn zptrzbwn n kdrę kmptncjch umżlwjących sprwn krwn dzłm lgstyk, trnsprtu czy dystrybucj. Spcjlnść pzwl n zdbyc prktycznj wdzy z zkrsu plnwn ptymlzcj prcsów lgstycznych rz spsbów dystrybucj twrów. N żłuję, ż wybrłm włśn tą uczlnę tn krunk! Kntynucj Ntl Kr, studntk I rku Jk bslwnt studów I stpn mższ kntynuwć nukę n studch II stpn m.n. w WSIZ n krunku Eknm

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY ISSN 1234-0049 Bultyn nfrmcyjny wydwny przz Okręgwą Rdę Plęgnrk Płżnych w Częstchw WRZESIEŃ 2008r W NUMERZE: P s m d t y c z ąc D P S ó w 1 P r w 4 S z k l n 9 P s t c S t n s ł w

Bardziej szczegółowo

Kwartalnik Ogłoszeniowy Ż A R Y - Ż AG A Ń - LU B S KO. nr 1/(1)/2011. Kup polisę. str. 7

Kwartalnik Ogłoszeniowy Ż A R Y - Ż AG A Ń - LU B S KO. nr 1/(1)/2011. Kup polisę. str. 7 Kwrtlnik Ogłsniwy Ż A R Y - Ż AG A Ń - LU B S KO nr 1/(1)/2011, Kup plisę tr. 2 s b r g ny p będi łd t ni k b r g r. 4 ni n t s c! i p ł b U t pk ź d ó w P. fnbri siłk y n ż i n b str. 7 Od mrc y c i s

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE BHP. Pomoc domowa MATERIAŁY SZKOLENIOWE

SZKOLENIE BHP. Pomoc domowa MATERIAŁY SZKOLENIOWE SZKOLENIE BHP Pc dw MATERIAŁY SZKOLENIOWE bsług urządzń gd NIE WKŁADAJ DO GNIAZD ELEKTRYCZNYCH ŻADNYCH PRZEDMIOTÓW! NIE NAPRAWIAJ SAM URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH! NIE UŻYWAJ URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH W ŁAZIENCE!

Bardziej szczegółowo

guziny gwar i dialektów polskich nudle kónd Jak wykorzystać Mapę gwar i dialektów polskich na zajęciach? galanty

guziny gwar i dialektów polskich nudle kónd Jak wykorzystać Mapę gwar i dialektów polskich na zajęciach? galanty sie c dzi uk, b łch n be rw n r ysk r cz cz yć p iec przód wiel któr ysik ś t m l by k c tmk w u r si f k glnty p m guziny bin u sz n kónd ek cz ć y s k nudle gwr i dilektów plskich Jk wykrzystć Mpę gwr

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PLANOWANIA ZADAŃ BUDŻETOWYCH PRZEZ KOMÓRKI ORGANIZACYJNE URZĘDU MIASTA PŁOCKA

INSTRUKCJA PLANOWANIA ZADAŃ BUDŻETOWYCH PRZEZ KOMÓRKI ORGANIZACYJNE URZĘDU MIASTA PŁOCKA Złączk Nr I d Zrządz Nr 5709/06 Przydt Mst Płck z d 4 pźdzrk 2006 INSTRUKCJA PLANOWANIA ZADAŃ BUDŻETOWYCH PRZEZ KOMÓRKI ORGANIZACYJNE URZĘDU MIASTA PŁOCKA Istrukcj zr zsdy przygty prjktu budżtu przz kmórk

Bardziej szczegółowo

REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W LOKALNEJ GRUPIE DZIAŁANIA Brynica to nie granica

REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W LOKALNEJ GRUPIE DZIAŁANIA Brynica to nie granica to ne grnc Pyrzowce ul. Centrln 5, 42-625 Ożrowce Tel/fx. 032 380 23 28, lgd@lgd-brync.pl www.lgd-brync.pl KRS 0000263450,, NIP 625-23-18-756 REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W LOKALNEJ

Bardziej szczegółowo

START JESTEŚ WSPANIAŁYM ODKRYWCĄ!

START JESTEŚ WSPANIAŁYM ODKRYWCĄ! STRT JESTEŚ WSPNIŁYM DKRYWCĄ! TEN ZESZYT JEST WŁSNŚCIĄ ZESZYT ETNSKRB IMIĘ MTYWEM PRZEWDNIM ZESZYTU JEST ETNSKRB, CZYLI SKRB, KTÓRY NWIĄZUJE D ŻYCI NSZYCH PRZDKÓW, D ICH TRDYCJI I BYCZJÓW. NZWISK WIEK

Bardziej szczegółowo

Dokument podpisano elektronicznie

Dokument podpisano elektronicznie Sprwzdne z relzcj Prgrmu współprcy Gmny Mst Jwrzn z rgnzcjm pzrządwym nnym pdmtm prwdzącym dzłlnść pżytku publczneg z rk 212 Wstęp Przedłżne sprwzdne z relzcj Prgrmu współprcy Gmny Mst Jwrzn z rgnzcjm

Bardziej szczegółowo

Mediator akademicki jako przeciwdziałanie mobbingowi w środowisku akademickim

Mediator akademicki jako przeciwdziałanie mobbingowi w środowisku akademickim Mdtr kdmck jk przcwdzł mbbgw w śrdwsku kdmckm Z s d y I. M d t r p w p r w d z ć p s t ę p w m d c y j w p r I I. M d t r p w w s w y m p s t ę p w u k r w ć s ę p r z d I I I. M d t r p w d b ć z p w

Bardziej szczegółowo

y zamieszkanie (adres placówki, jeśli wnioskodawcą jest nauczyciel lub pracownik socjalny) z kontaktowy (komórkowy lub stacjonarny)

y zamieszkanie (adres placówki, jeśli wnioskodawcą jest nauczyciel lub pracownik socjalny) z kontaktowy (komórkowy lub stacjonarny) Dyrekr Szkły Pdwwej nr 11 z Oddzł Inegrcyjny w Suwłkch nek rzyznne cy w rch Rządweg rgru cy uczn w 2012 rku yrwk zkln, n dfnnwne zkuu dręcznków dl dzec rzczynjących nukę w rku zklny 2012/2013 w klch I

Bardziej szczegółowo

ułatwia studentom efektywną naukę na studiach oraz przygotowuje ich do pracy w branży inżynierii przemysłowej.

ułatwia studentom efektywną naukę na studiach oraz przygotowuje ich do pracy w branży inżynierii przemysłowej. Chi/Pliw prz łw e/ WIELOFUNKCYJNA I ŁATWA W UŻYCIU TECHNOLOGIA 3D CAD DOSKONAŁA OFERTA DLA STUDENTÓW Sz tu k SlidWrks Eductin grm bejmuje wsztkie njnwsze technlgie 3D CAD w rmch jedneg, łtweg d pnwni pkietu.

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. inż. Wojciech Kacalak

Prof. dr hab. inż. Wojciech Kacalak Nr Grudzń 2015 Gospodrk-Nuk-Tchnk-Kultur-Sztuk-Sport-Społczństwo Prof. dr hb. nż. Wojcch Kclk Izbl Pcuch Sylwtk profsor nukowc dydktyk orgnztor. Prof. dr hb. nż. Wojcch Kclk (ur. 1 945) jst bsolwntm Poltchnk

Bardziej szczegółowo

Jak zwiększyć efektywność i radość z wykonywanej pracy? Motywacja do pracy - badanie, szkolenie

Jak zwiększyć efektywność i radość z wykonywanej pracy? Motywacja do pracy - badanie, szkolenie Jak zwększyć fktywność radość z wykonywanj pracy? Motywacja do pracy - badan, szkoln czym sę zajmujmy? szkolna, symulacj Komunkacja, współpraca Cągł doskonaln Zarządzan zspołm Rozwój talntów motywacja

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO GIMNAZJUM NR 2 W GOLENIOWIE ROK SZKOLNY 2015/2016

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO GIMNAZJUM NR 2 W GOLENIOWIE ROK SZKOLNY 2015/2016 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO GIMNAZJUM NR 2 W GOLENIOWIE ROK SZKOLNY 2015/2016 Pds pn d pcn Pzdmg Sysmu Ocnn: 1. Su Gmnzjum n 2 2. Pds pgm dl gmnzjum OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE

Bardziej szczegółowo

przegrody (W ) Łukasz Nowak, Instytut Budownictwa, Politechnika Wrocławska, e-mail:lukasz.nowak@pwr.wroc.pl 1

przegrody (W ) Łukasz Nowak, Instytut Budownictwa, Politechnika Wrocławska, e-mail:lukasz.nowak@pwr.wroc.pl 1 1.4. Srawdzn moŝlwośc kondnsacj ary wodnj wwnątrz ścany zwnętrznj dla orawngo oraz dla odwrócongo układu warstw. Oblczn zawlgocna wysychana wlgoc. Srawdzn wykonujmy na odstaw skrytu Matrały do ćwczń z

Bardziej szczegółowo

1. Rachunki bieżące prowadzone w złotych polskich, a) MultiStarter BUSINESS, MultiKonta: e- BUSINESS CLASS, BUSINESS CLASS, BUSINESS MEDICUS:

1. Rachunki bieżące prowadzone w złotych polskich, a) MultiStarter BUSINESS, MultiKonta: e- BUSINESS CLASS, BUSINESS CLASS, BUSINESS MEDICUS: Zmny d Tryfy prwzj płt d frm w rmch bnkwśc detcznej mbnku.a. (dwny MutBnk) Zmny dtyczą: - ujedncen defncj dtyczących przeewów: 1. Rchunk beżące prwdzne w tych pskch, ) Muttrter, MutKnt:,, MEDICU: Wprwdzne

Bardziej szczegółowo

Wszystko o przebudowie ulicy Majakowskiego

Wszystko o przebudowie ulicy Majakowskiego Wszystk rzebude ulcy Mjks 2 Wszystk rzebude ulcy Mjks Wszystk rzebude ulcy Mjks 3 Rzczynmy nwestycję wżną dl nsze mst. Drdzy meszky Dąbry Górnej, ddję w Wsze ręce ublkcję mjącą rzyblżyć remnt ulcy Mjks.

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO 2010 r.

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO 2010 r. OKE Łomż 00 stron z 5 powt M. Olsztyn WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO 00 r. Powt M. Olsztyn CZĘŚĆ I Dn zmszczon w częśc I sprwozdn dotyczą mturlngo po rz prwszy. bsolwntów, którzy przystąpl do gzmnu. Ops populcj

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców przy CIX LO

Regulamin Rady Rodziców przy CIX LO KONTO BANKOWE: RADA RODZICÓW PRZY CIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI im. HELENY MODRZEJEWSKIEJ NR RACHUNKU 42 1240 6250 1111 0000 4592 5351 Regulamin Rady Rdziców przy CIX LO I. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

ISSN 1425-8307 / nr 03/2012 (163) / rok XVII / www.semestr.pl WYDANIE SPECJALNE. praktyka-sta -kariera www.praca.semestr.

ISSN 1425-8307 / nr 03/2012 (163) / rok XVII / www.semestr.pl WYDANIE SPECJALNE. praktyka-sta -kariera www.praca.semestr. ISSN 1425-8307 / nr 03/2012 (163) / rk XVII / www.smstr.pl WYDANIE SPECJALNE prktk-st -krir www.prc.smstr.pl PATRON WYDANIA Pzim mirzm w pini T, jk szbk będzisz się rzwijł, zlż włączni d Cibi. Ptr m dcnić

Bardziej szczegółowo

Zanim zapytasz prawnika

Zanim zapytasz prawnika 2 Zanim zapytasz prawnika 1 Zanim zapytasz prawnika Poradnik dla Klientów Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej Pod redakcją Grzegorza Ilnickiego Fundacja Familijny Poznań Poznań 2012 3 N i n

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNO-EDUKACYJNY

PROGRAM PROFILAKTYCZNO-EDUKACYJNY PROGRAM PROFILAKTYCZNO-EDUKACYJNY DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH www.sztukwybru.pl wcyjsc prjektu I I Ideą prjektu jest zwrócee uwg młdzeży różrke prblemy zgrże czyhjące młdych ludz, będące

Bardziej szczegółowo

Jak zwiększyć efektywność i radość z wykonywanej pracy? Motywacja do pracy - badanie, szkolenie

Jak zwiększyć efektywność i radość z wykonywanej pracy? Motywacja do pracy - badanie, szkolenie Jak zwększyć fktywność radość z wykonywanj pracy? Motywacja do pracy - badan, szkoln Osoba prowadząca badan zawodowo aktywator własna dzałalność gospodarcza Gtn Nobl Bank trnr wwnętrzny Konrad Dębkowsk

Bardziej szczegółowo

Lekcja 7. Chodzenie przy nodze mijanie innych psów. Nauka wchodzenia na kocyk polecenie Na miejsce

Lekcja 7. Chodzenie przy nodze mijanie innych psów. Nauka wchodzenia na kocyk polecenie Na miejsce Lcj 7 Chdzni rzy ndz mijni innych ó Smycz rj ręc, i rzy Tjj j ndz Wydj mndę CHODŹ i rzjdź i ró Su ugę Tjg n bi trzymjąc j ręc iłczę ub znur d rzciągni n yści mt (mżz użyć ygnłu nutrng trz Lcj 2) Wydj mndę

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAPRAWCZY DO PROGRAMU PROFILAKTYKI Zawsze bezpieczny, codziennie grzeczny SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24 W OPOLU NA LATA 2010-2012

PROGRAM NAPRAWCZY DO PROGRAMU PROFILAKTYKI Zawsze bezpieczny, codziennie grzeczny SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24 W OPOLU NA LATA 2010-2012 PROGRAM NAPRAWCZY DO PROGRAMU PROFILAKTYKI Zwsze bezpieczny, codziennie grzeczny SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24 W OPOLU NA LATA 2010-2012 ZAŁOŻENIA PROGRAMU: progrm m być spójny z progrmem wychowwczym szkoły,

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

Inwestor : MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC 00-987 WARSZAWA, UL. Ks. I. KŁOPOTOWSKIEGO 15

Inwestor : MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC 00-987 WARSZAWA, UL. Ks. I. KŁOPOTOWSKIEGO 15 E L K R A S PRACOWNA PROJEKTOWANA REALZACJ NWESTYCJ ELEKTROENERGETYCZNYCH 01-911 Wrszw ul. Mgier 28 m 12 tel.835-90-26 ; e-mil:elkrs@interi.pl nwestr : MASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZELNCA PRAGA PÓŁNOC 00-987

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE WIELUŃSKIM WG STANU NA 30.09.2012 r.

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE WIELUŃSKIM WG STANU NA 30.09.2012 r. Pwitwy Urząd Prcy w Wieluniu INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE WIELUŃSKIM WG STANU NA.9. r. Aceptuję: Wieluń, grudzień r. SPIS TREŚĆI: I. WPROWADZENIE -------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Fundacja,,Fabryka Tlenu"

Fundacja,,Fabryka Tlenu undj,,bryk Tlnu" P 5252492809 Rgn 14258152 S prwzdn i fi nnw z kr d 08 litpd 2010 rku d 1 grudni 2011 rku. Biln. Rhunkzykwitrt : rinnw HiJ:il:ffi'n;"ffinx',i:li l Q : tl:) Q rt ; t 9 + r (.) ()_ --^ 8

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 lutego 2012 r. Pozycja 204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r.

Warszawa, dnia 22 lutego 2012 r. Pozycja 204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Wrszw, dni 22 lutego 2012 r. Pozycj 204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dni 7 lutego 2012 r. w sprwie rmowych plnów nuczni w szkołch publicznych

Bardziej szczegółowo

Brzoza - Olimpin ul. Łabiszyńska 2 tel. 721 023 859. Zapraszamy od wtorku do niedzieli 13.00-20.00. Dowozimy do domu

Brzoza - Olimpin ul. Łabiszyńska 2 tel. 721 023 859. Zapraszamy od wtorku do niedzieli 13.00-20.00. Dowozimy do domu r lp Br - lp ul. Łbsńsk 2 tl. 72 23 859 Zprs trku l 3.-2. D u Atż srs stlcj gch GAZ BZZA 86-6 Br Bgsk ul. stńcó lkp. 44 tl./fx 364 6 tl. k. 67 35 43 chk pj kputr gstk stlcj gch kputr gstk slk, AB, TC,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów: Leasing peracyjny samchdu na ptrzeby bieżącej bsługi inwestra typu bus (7 sbwy) bez pcji wykupu. Numer głszenia: 24215-2011; data zamieszczenia: 20.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

3) sprawowa( pieczg nad Magazynem i skladowanymi w nim obiektami, 4) dba6 o porz4dek w Magazynie oraz zabezpieczal go przed dostgpem os6b trzecich,

3) sprawowa( pieczg nad Magazynem i skladowanymi w nim obiektami, 4) dba6 o porz4dek w Magazynie oraz zabezpieczal go przed dostgpem os6b trzecich, Regumin w sprwie zsd skdwni biektow usuniptyh z ps drgweg s Regumin niniejszy kres zsdy skdwni biekt6w usuniqtyh przez prwnik6w Pgtwi Drgweg, Wydzitu Kntri Ps Drgweg rz innyh stuzb drgwyh dzijqyh n zeenie

Bardziej szczegółowo

Pakiet aplikacyjny. Specjalista ds. rozliczeń i administracji [Pomorze] ADM/2011/01

Pakiet aplikacyjny. Specjalista ds. rozliczeń i administracji [Pomorze] ADM/2011/01 Pkiet plikcyjny Stnowisko: Nr referencyjny: Specjlist ds. rozliczeń i dministrcji [Pomorze] ADM/2011/01 Niniejszy pkiet zwier informcje, które musisz posidć zgłszjąc swoją kndydturę. Zwier on: List do

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE NR 11(83) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE. Fuzja danych nawigacyjnych w przestrzeni filtru Kalmana

ZESZYTY NAUKOWE NR 11(83) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE. Fuzja danych nawigacyjnych w przestrzeni filtru Kalmana ISSN 733-867 ZESZ NAUKOWE NR (83) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE IV MIĘDZNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-ECHNICZNA E X L O - S H I 6 Andrzej Stteczny, Andrzej Lsj, Chfn Mohmmd Fzj dnych nwgcyjnych w przestrzen

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Złącznik nr 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: POKL.05.02.01 00../..

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA MENEDŻERSKA. Wykład 2 Analiza popytu. Optymalna polityka cenowa. 1 ANALIZA POPYTU. OPTYMALNA POLITYKA CENOWA.

EKONOMIA MENEDŻERSKA. Wykład 2 Analiza popytu. Optymalna polityka cenowa. 1 ANALIZA POPYTU. OPTYMALNA POLITYKA CENOWA. Wykłd Anlz popytu. Optymln poltyk cenow. 1 ANALIZA OYTU. OTYMALNA OLITYKA CENOWA. rzedmotem wykłdu jest prolem zrządzn zyskem poprzez oprcowne wdrożene odpowednej strteg różncown cen, wykorzystując do

Bardziej szczegółowo

Aktywność w sieci twoją szansą na przyszłość " zasady przyjmowania zgłoszeń, procedury

Aktywność w sieci twoją szansą na przyszłość  zasady przyjmowania zgłoszeń, procedury REGULAMIN SZKOLEŃ w ramach prjektu pt. Aktywnść w sieci twją szansą na przyszłść". 1 Przepisy gólne 1. Regulamin kreśla zasady rekrutacji na bezpłatne szklenia realizwane w ramach prjektu pt. Aktywnść

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA. Przyjmujemy zlecenia na emisję reklam na antenie TVP Katowice, a innych ośrodków regionalnych oraz na antenach ogólnopolskich TVP.

OFERTA REKLAMOWA. Przyjmujemy zlecenia na emisję reklam na antenie TVP Katowice, a innych ośrodków regionalnych oraz na antenach ogólnopolskich TVP. OFERTA REKLAMOWA Szanujemy budżet każdeg klienta, dlateg nasza ferta dstswana jest d wymagań i mżliwści reginalnych firm. Niskie kszty dtarcia, rzsądne ceny, prmcyjne pakiety reklamwe dstswane d ptrzeb

Bardziej szczegółowo

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LII Egzamin dla Aktuariuszy z 15 marca 2010 r. Część I Matematyka finansowa

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LII Egzamin dla Aktuariuszy z 15 marca 2010 r. Część I Matematyka finansowa Mtemtyk finnsow 15.0.010 r. Komisj Egzmincyjn dl Akturiuszy LII Egzmin dl Akturiuszy z 15 mrc 010 r. Część I Mtemtyk finnsow WERSJA TESTU A Imię i nzwisko osoy egzminownej:... Czs egzminu: 100 minut 1

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE NIEMIECKO POLSKIEJ WSPÓŁPRACY SOCJALNEJ. TORO w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej

STOWARZYSZENIE NIEMIECKO POLSKIEJ WSPÓŁPRACY SOCJALNEJ. TORO w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej STOWARZYSZENIE NIEMIECKO POLSKIEJ WSPÓŁPRACY SOCJALNEJ TORO w psukiwniu skutenyh metd wspri instytuji eknmii spłenej WYNIKI EWALUACJI INSTRUMENTU FINANSOWEGO TORO w psukiwniu skutenyh metd wspri instytuji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII.106.2016 RADY POWIATU LESKIEGO. z dnia 25 maja 2016 r.

UCHWAŁA NR XXII.106.2016 RADY POWIATU LESKIEGO. z dnia 25 maja 2016 r. UCHWAŁA NR XXII.106.2016 RADY POWIATU LESKIEGO z dni 25 mj 2016 r. w sprwie ztwierdzeni dignzy ptrzeb edukcyjnych Zespłu Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku i Liceum Ogólnksztłcąceg w Lesku w rmch

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE WIELUŃSKIM WG STANU NA 30.09.2013 r.

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE WIELUŃSKIM WG STANU NA 30.09.2013 r. Pwitwy Urząd Prcy w Wieluniu INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE WIELUŃSKIM WG STANU NA.9. r. Aceptuję: Wieluń, grudzień r. SPIS TREŚĆI: I. WPROWADZENIE -------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Do wniosku należy dołączyć:

Do wniosku należy dołączyć: Załącznik nr 1 s. 1/5 Termin złżenia wnisku przyznanie stypendium scjalneg: 20 października w semestrze zimwym; 20 marca w semestrze letnim. D wnisku należy dłączyć: 1. W przypadku, gdy student jest sbą

Bardziej szczegółowo

Nazwa studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej

Nazwa studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej Wrocłw, dni 8 czerwc 205 r. Wydził Prw, Administrcji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocłwskiego ogłsz zpisy n Studi Podyplomowe Smorządu Terytorilnego i Gospodrki Loklnej w roku kdemickim 205/206 Nzw studiów

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie zgłoszonych rekomendacji:

Podsumowanie zgłoszonych rekomendacji: Ministerstw Nauki i Szklnictwa Wyższeg Rekmendacje wypracwane przez uczestników warsztatów Okrągłeg Stłu Wyskiej Jakści Praktyk Studenckich Pdsumwanie zgłsznych rekmendacji: Uczestnicy warsztatów Okrągłeg

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za20l0 rok

Sprawozdanie finansowe za20l0 rok Krjowy Ruch kologiczno- Spolczny ul. Kuroptwy 9 05-500 Mysidlo NP123-10-32-147 RGON015563734 Sprwozdni finnsow z20l0 rok Urz4d Skrbowy w Pisczni Ul. Czjwicz 2/4 05-500 Pisczno Mysidlo, dn. 30.03.201 1r.

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

Wykonanie badania ewaluacyjnego pn. Ewaluacja ex-ante Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska Republika Słowacka 2014-2020

Wykonanie badania ewaluacyjnego pn. Ewaluacja ex-ante Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska Republika Słowacka 2014-2020 28/07/2014 Wykie bdi ewlucyjeg p. Ewlucj ex-te Prgrmu Współprcy Trsgriczej Rzeczpsplit Plsk Republik Słwck 2014-2020 Złączik 4. Digrmy przyczyw - skutkwe Zmwijący: Miisterstw Ifrstruktury i Rzwju Wykwc:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA GIMNAZJUM Tmt Poziom podstwowy Poziom rozszrzony 1 Systm wykrywni skżń i lrmowni 2 Zsdy zchowni się po ogłoszniu lrmu 3 Zdni obrony cywilnj i ochrony 4 Sytucj kryzysow 5 Zgrożni

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych Dz.U.2012.204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dni 7 lutego 2012 r. w sprwie rmowych plnów nuczni w szkołch publicznych (Dz. U. z dni 22 lutego 2012 r.) N podstwie rt. 22 ust. 2 pkt 1 ustwy

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Przeprwadzenie usługi szkleniwej z zakresu szkleń zawdwych według ptrzeb

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

STYPENDIUM SOCJALNE INFORMACJE I ZASADY PRZYZNAWANIA

STYPENDIUM SOCJALNE INFORMACJE I ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIUM SOCJALNE INFORMACJE I ZASADY PRZYZNAWANIA INFORMACJE O STYPENDIUM SOCJALNYM Zgdnie z USTAWĄ PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM student mże ubiegad się pmc materialną w frmie stypendium scjalneg. Stypendium

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

KOlsUa 7 1/ Warszawa, /l^.o^. 2014 r. wg rozdzielnika. DIW-VII-540-1-12/14/ ^ib^

KOlsUa 7 1/ Warszawa, /l^.o^. 2014 r. wg rozdzielnika. DIW-VII-540-1-12/14/ ^ib^ MINISTER GOSPODARKI RPW/62887/2014 P Dt:2014-08-20 KOlsU Wrszw, /l^.o^. 2014 r. DIW-VII-540-1-12/14/ ^ib^ wg rzdzielnik Sznwni Pnstw, zgd z 38 Regulminu Prcy Rdy Ministrw przesylm cztery prjekty rzprz^dzeri

Bardziej szczegółowo

ZAPLANUJ PRZYSZŁOŚĆ OBSZARU CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIEJ LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA

ZAPLANUJ PRZYSZŁOŚĆ OBSZARU CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIEJ LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA ZAPLANUJ PRZYSZŁOŚĆ OBSZARU CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIEJ LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA Gminy: Czrnków (m. wijsk), Wilń, Płjw, Lusz, Drwsk, Krzyż Wlkp., Trzink, Mist Czrnków Sznwni Pństw! W związku z rzpzęim pr

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Przeprwadzenie szkleń z zakresu bsługi kmputera i Internetu dla łącznie minimum

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE WIELUŃSKIM WG STANU NA

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE WIELUŃSKIM WG STANU NA Pwitwy Urząd Prcy w Wieluniu INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE WIELUŃSKIM WG STANU NA 31.12.2012 r. Aceptuję: Sprządził: Lidi Włdrczy Wieluń, mrzec 2013 r. - 1 - SPIS TREŚCI I. Wprwdzenie....

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

Stereochemia. Izomeria konformacyjna obrót wokół wiązania pojedynczego etan projekcja Newmana

Stereochemia. Izomeria konformacyjna obrót wokół wiązania pojedynczego etan projekcja Newmana Uniwrsytt Jgilloński, Collgium Mdicum, Ktdr Chmii rgnicznj Strochmi Izomri konformcyjn obrót wokół wiązni pojdynczgo tn projkcj Nwmn konformcj: nprzminlgł nprzciwlgł kąt torsyjny w ukłdzi cztrch tomów

Bardziej szczegółowo

Ć W I C Z E N I E N R E-14

Ć W I C Z E N I E N R E-14 INSTYTUT FIZYKI WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI I TECHNOLOGII MATERIAŁÓW POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA PRACOWNIA ELEKTRYCZNOŚCI I MAGNETYZMU Ć W I C Z E N I E N R E-14 WYZNACZANIE SZYBKOŚCI WYJŚCIOWEJ ELEKTRONÓW

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wceo.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wceo.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: wce.cm.pl Warszawa: Druk i dstawa Krniki Wjska Plskieg 2013 rk pstępwanie ZP_30_2014 Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE WIELUŃSKIM WG STANU NA 31.12.2010 r. Powiatowy Urząd Pracy. w Wieluniu. Wieluń, marzec 2011r.

INFORMACJA. O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE WIELUŃSKIM WG STANU NA 31.12.2010 r. Powiatowy Urząd Pracy. w Wieluniu. Wieluń, marzec 2011r. Pwitwy Urząd Prcy w Wieluniu INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE WIELUŃSKIM WG STANU NA 31.12.2010 r. Aceptuję: Sprządził: Mrlen Gire Wieluń, mrzec 2011r. - 1 - SPIS TREŚCI I. Wprwdzenie....

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY 3 GIMNAZJUM NAUCZYCIEL: Marzena Hada ROK SZKOLNY: 2015/2016 KLASA: III

PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY 3 GIMNAZJUM NAUCZYCIEL: Marzena Hada ROK SZKOLNY: 2015/2016 KLASA: III PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY 3 GIMNAZJUM NAUCZYCIEL: Marzena Hada ROK SZKOLNY: 2015/2016 KLASA: III Tematyka/ prblematyk a zajęć Wymagana edukacyjne Pdstawwe (P) Pnadpdstaw we (PP) Śrdk

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2015/2016

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2015/2016 Infrmacja na temat stypendiów ministra za wybitne siągnięcia dla studentów na rk akademicki 2015/2016 Kwestie przyznawania stypendiów ministra za wybitne siągnięcia dla studentów regulują przepisy: art.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH w Gimnazjum nr 2 im. ks. Stanisława Konarskiego nr 2 w Łukowie

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH w Gimnazjum nr 2 im. ks. Stanisława Konarskiego nr 2 w Łukowie I. ZASADY OGÓLNE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH w Gimnzjum nr 2 im. ks. Stnisłw Konrskiego nr 2 w Łukowie 1. W Gimnzjum nr 2 w Łukowie nuczne są: język ngielski - etp educyjny III.1 język

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA. Przyjmujemy zlecenia na emisję reklam na antenie TVP Katowice, a innych ośrodków regionalnych oraz na antenach ogólnopolskich TVP.

OFERTA REKLAMOWA. Przyjmujemy zlecenia na emisję reklam na antenie TVP Katowice, a innych ośrodków regionalnych oraz na antenach ogólnopolskich TVP. OFERTA REKLAMOWA Szanujemy budżet każdeg klienta, dlateg nasza ferta dstswana jest d wymagań i mżliwści reginalnych firm. Niskie kszty dtarcia, rzsądne ceny, prmcyjne pakiety reklamwe dstswane d ptrzeb

Bardziej szczegółowo

1. Objętość artykułu to maksymalnie 10 stron maszynopisu sformatowanego według wskazań. 2. Format strony A4:

1. Objętość artykułu to maksymalnie 10 stron maszynopisu sformatowanego według wskazań. 2. Format strony A4: WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW Maszynpis i wymgi frmalne 1. Objętść artykułu t maksymalnie 10 strn maszynpisu sfrmatwaneg według wskazań. 2. Frmat strny A4: Marginesy (lewy i prawy) 2,5 cm, Interlinia w tekście

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pcpr.pwz.pl/glowna.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pcpr.pwz.pl/glowna.php? Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: pcpr.pwz.pl/glwna.php?idpm=2 Ożarów Mazwiecki: Usługa dtycząca przygtwania, dstawy i pdania psiłków w

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 10.03.2014 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXVI Egzamin dla Aktuariuszy z 10 marca 2014 r. Część I

Matematyka finansowa 10.03.2014 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXVI Egzamin dla Aktuariuszy z 10 marca 2014 r. Część I Mtemtyk finnsow.03.2014 r. Komisj Egzmincyjn dl Akturiuszy LXVI Egzmin dl Akturiuszy z mrc 2014 r. Część I Mtemtyk finnsow WERSJA TESTU A Imię i nzwisko osoby egzminownej:... Czs egzminu: 0 minut 1 Mtemtyk

Bardziej szczegółowo

Nowy system wsparcia rodzin z dziećmi

Nowy system wsparcia rodzin z dziećmi o Nowy system wsprci rodzin z dziećmi Projekt współfinnsowny ze środków Unii Europejskiej w rmch Europejskiego Funduszu Społecznego Brbr Kowlczyk Cele systemu wsprci rodzin z dziećmi dobro dzieci potrzebujących

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE 1. Tytuł projektu. 2. Identyfikacja rodzaju interwencji

I. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE 1. Tytuł projektu. 2. Identyfikacja rodzaju interwencji MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Progrm Opercyjny Innowcyjn Gospodrk Wniosek o dofinnsownie relizcji projektu 8. Oś Priorytetow: Społeczeństwo informcyjne zwiększnie innowcyjności gospodrki Dziłnie 8.2:

Bardziej szczegółowo

Wsiądź do Ciuchci Wybierz się w podróż z Przedszkolem Ciuchcia

Wsiądź do Ciuchci Wybierz się w podróż z Przedszkolem Ciuchcia Wybrz sę w podróż z Przdszkolm Cuchca s t u w j n a Z w uśmch dzcka Dla kogo? dla wszystkch gmn dla wszystkch gmn dla dla nwstorów prywatnych nwstorów prywatnych a przd wszystkm dla małych naukowców, sportowców,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu ofert: Realizacja zadań z zakresu redukcji szkód narkotykowych oraz profilaktyki zakażeń HIV i STI.

Szczegółowe warunki konkursu ofert: Realizacja zadań z zakresu redukcji szkód narkotykowych oraz profilaktyki zakażeń HIV i STI. Szczegółwe warunki knkursu fert: Realizacja zadań z zakresu redukcji szkód narktykwych raz prfilaktyki zakażeń HIV i STI. Działając na pdstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. działalnści

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Liceum Ogólnkształcące im. Wincenteg Pla w Czersku PLAN PRACY PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Czersk 2015 Lp. Zadania gólne Szczegółwe zadania na rk 2015/2016 Data realizacji Uwagi

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu MAM WIZJĘ MAM PLAN

Regulamin konkursu MAM WIZJĘ MAM PLAN Sieć współpracy na rzecz nwczesnej szkły zawdwej www.kz.rcre.plskie.pl Regulamin knkursu MAM WIZJĘ MAM PLAN 1 Uczestnicy Knkursu W knkursie mgą uczestniczyć uczniwie szkół birących udział w prjekcie systemwym

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

Jak zwiększyć efektywność i radość z wykonywanej pracy? Badanie Motywacji do osiągania celów

Jak zwiększyć efektywność i radość z wykonywanej pracy? Badanie Motywacji do osiągania celów Jak zwększyć fktywność radość z wykonywanj pracy? Badan Motywacj do osągana clów Osoba prowadząca badan zawodowo aktywator konsultant bznsowy, własna dzałalność gospodarcza Pomagam mndżrom właścclom frm

Bardziej szczegółowo

Oferta. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10 w Warszawie DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ORAZ PONADGIMNAZJALNYCH

Oferta. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10 w Warszawie DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ORAZ PONADGIMNAZJALNYCH Oferta Pradni Psychlgiczn-Pedaggicznej nr 10 w Warszawie DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ORAZ PONADGIMNAZJALNYCH Grupwe zajęcia lgpedyczne... 2 Grupy młdzieżwe... 3 Jak się uczyć?... 4 Mediacje rdzinne...

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO w roku szkolnym... I. Dne osoowe uczni / słuchcz Nzwisko..... Imion...... Imię ojc i mtki...... PESEL uczni / słuchcz Dt i miejsce urodzeni... II. Adres zmieszkni

Bardziej szczegółowo

2 ), S t r o n a 1 z 1 1

2 ), S t r o n a 1 z 1 1 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a Z a ł» c z n i k n r 1 d o w z o r u u m o w y s t a n o w i» c e g o z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Holistic SPA and Wellness treatments. Kod Punktacja ECTS* 2

KARTA KURSU. Holistic SPA and Wellness treatments. Kod Punktacja ECTS* 2 KARTA KURSU Nz Nz j. ng. Holistyczn zbigi Sp & Wllnss Holistic SPA nd Wllnss trtmnts Kod Punktcj ECTS* 2 Koordyntor mgr Agniszk Rymrczyk-Kpuścik Zspół dydktyczny mgr Agniszk Rymrczyk- Kpuścik Opis kursu

Bardziej szczegółowo

POSELSKIE. Mijają cztery lata odkąd ponownie zasiadłem w ławach poselskich dzięki Państwa poparciu. Przez te wszystkie lata starałem się,

POSELSKIE. Mijają cztery lata odkąd ponownie zasiadłem w ławach poselskich dzięki Państwa poparciu. Przez te wszystkie lata starałem się, PRAWOZDANIE POELKIE Psłwie i sentrwie pwinni infrmwć wybrców swjej prcy i dziłlnści rgnu, d któreg zstli wybrni. Art. 1 ustw z dni 9 mj 1996 r. wyknywniu mndtu psł i sentr.dz.u. 1996 nr 73 pz. 350 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe "Zamek - Ryn" Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax ,

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe Zamek - Ryn Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax , R E G U L A M I N X I I I O G Ó L N O P O L S K I K O N K U R S M Ł O D Y C H T A L E N T Ó W S Z T U K I K U L I N A R N E J l A r t d e l a c u i s i n e M a r t e l l 2 0 1 5 K o n k u r s j e s t n

Bardziej szczegółowo

Warszawa stolicą kreatorów mody Miasto perspektyw dla polskich projektantów. Poznań od kuchni Gastronomia i usługi a gdzie moda?

Warszawa stolicą kreatorów mody Miasto perspektyw dla polskich projektantów. Poznań od kuchni Gastronomia i usługi a gdzie moda? ULICE HANDLOWE Wrsz stlcą rtró dy Mst prspty dl plsch prjtntó Pznń d uchn Gstrn usług gdz d? Wrcłs d cntru hndly Glr przjęły njcó Kró turystyą st Ofrt uszyt n rę Prsptyy dl rzju ulc hndlych Plsc Ulc hndl

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NR 6 Data: 2015-03-27

PROCEDURA NR 6 Data: 2015-03-27 Praktyki i staże studenckie Strna 1/7 1. Cel, przedmit i zakres działań Celem prcedury jest kreślenie spsbu rganizacji praktyki zawdwej raz długterminwych staży badawcz-przemysłwych (DSBP). Przedmitem

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Techniki relaksacyjne Relaxation techniques. mgr Elżbieta Sionko. Opis kursu (cele kształcenia)

KARTA KURSU. Techniki relaksacyjne Relaxation techniques. mgr Elżbieta Sionko. Opis kursu (cele kształcenia) KARTA KURSU Nz Nz j. ng. Tchniki rlkscjn Rlion chniqus Kod Punkcj CTS* 1 Koornor mgr lżbi Sionko Zspół dkczn mgr lżbi Sionko Opis kursu (cl kszłcni) Clm kursu js zpoznni sudn z pojęcim srsu i snu rlksu,

Bardziej szczegółowo

Kolor zielony oznacza zajęcia dla dzieci w wieku 7-12 lat

Kolor zielony oznacza zajęcia dla dzieci w wieku 7-12 lat LATO W KONSERWATORIUM 7 sierpni wrześni 0 Bezpłtne zjęci muzyczne, lekcje, wykłdy wrsztty, prezentcje instrumentów. Projekt dofinnsowny ze środków Urzędu Mist Poznni Zjęci i wrsztty pod nzwą LATO W KONSERWATORIUM

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 z dnia 8 maja 2006 roku

Aneks Nr 1 z dnia 8 maja 2006 roku Aneks Nr 1 z dni 8 mj 2006 roku do Umowy o Prtnerstwie n rzecz Rozwoju "Wchodzenie, utrzymnie, powrót n rynek prcy osób po chorobie psychicznej" W umowie o Prtnerstwie n rzecz Rozwoju w rmch progrmu opercyjnego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Zapewnienie wyżywienia/cateringu dla uczestników szkleń w ramach Prjektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN usług oferowanych z[ pośrednictwem serwisu internetowego Przygody i Nagrody prowadzonego pod adresem internetowym http://przygodynagrody.pl/ przez Annę Samson-Zoń działającą pod firmą Emotio

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRACY SYSTEMU ENERGETYCZNO-NAPĘDOWEGO STATKU TYPU OFFSHORE Z WYKORZYSTANIEM METODY DRZEW USZKODZEŃ

ANALIZA PRACY SYSTEMU ENERGETYCZNO-NAPĘDOWEGO STATKU TYPU OFFSHORE Z WYKORZYSTANIEM METODY DRZEW USZKODZEŃ MGR INŻ. LSZK CHYBOWSKI Politchnik Szczcińsk Wydził Mchniczny Studium Doktorncki ANALIZA PRACY SYSTMU NRGTYCZNO-NAPĘDOWGO STATKU TYPU OFFSHOR Z WYKORZYSTANIM MTODY DRZW USZKODZŃ STRSZCZNI W mtril przdstwiono

Bardziej szczegółowo

Oferta Win Nowego Świata obowiązuje od 20.07 do 16.08.2015 r. lub do wyczerpania zapasów.

Oferta Win Nowego Świata obowiązuje od 20.07 do 16.08.2015 r. lub do wyczerpania zapasów. Win Nowgo Świt Ofrt Win Nowgo Świt obowiązuj od 20.07 do 16.08.2015 r. lub do wyczrpni zpsów. 19,99 zł/but. Zprszmy Pństw do zpoznni się z ofrtą strnni wyslkcjonownych win Nowgo Świt. Bukity win czrwonych,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkurs "Festiwal Baterii" dalej zwany Regulaminem. 1. Informacje ogólne o konkursie

Regulamin konkurs Festiwal Baterii dalej zwany Regulaminem. 1. Informacje ogólne o konkursie Regulamin knkurs "Festiwal Baterii" dalej zwany Regulaminem 1. Infrmacje gólne knkursie Organizatrzy 1. Organizatrem knkursu jest: Bisystem Elektrrecykling Organizacja Odzysku Sprzętu Elektryczneg i Elektrniczneg

Bardziej szczegółowo

U R Z Ą D S K A R B O W Y W T Y C H A C H

U R Z Ą D S K A R B O W Y W T Y C H A C H U R Z Ą D S K A R B O W Y W T Y C H A C H Inf. gólna 32-3251129 Regn: 270507505 Inf. pdatek dchdwy 32-3251128 NIP: 646 20 49 340 Inf. pdatek VAT 32-3251126 Inf. NIP 32-3251125 al. Niepdległści 60 43-100

Bardziej szczegółowo