Umowa nr zwaną/zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: PRZEDMIOT UMOWY 1.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umowa nr... ... ... ... ... zwaną/zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: ... ... PRZEDMIOT UMOWY 1."

Transkrypt

1 Umowa nr... zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Veolia Energia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 2, Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP , o kapitale zakładowym ,00 PLN, opłaconym w całości, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:.. a zwaną/zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:.. łącznie zwanymi Stronami, została zawarta umowa o następującej treści, dalej zwana Umową : PRZEDMIOT UMOWY Wykonawca zobowiązuje się sprzedawać i dostarczać Zamawiającemu towar jakim są acetylen i tlen techniczny (zwany dalej Towarem ) szczegółowo określony w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy w zamian za wynagrodzenie. 2. Rodzaj Towaru oraz jego przewidywane ilości określone zostały w Załączniku nr 1 do Umowy. 3. Strony zgodnie ustalają, że ilość Towaru określona w Załączniku nr 1 do Umowy jest wyłącznie ilością szacunkową i nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do jej zamówienia. Faktyczna ilość Towaru może być zarówno mniejsza jak i większa od ilości określonej w Załączniku nr 1 do Umowy i będzie określana każdorazowo przez Zamawiającego w Zamówieniu. 1/11

2 PODSTAWOWE ZOBOWIĄZANIA STRON Wykonawca jest zobowiązany: 1) do wykonania Umowy z zachowaniem szczególnej staranności, z uwzględnieniem zawodowego charakteru swej działalności, przy wykorzystaniu całej posiadanej wiedzy i doświadczenia, 2) niezwłocznie informować Zamawiającego na piśmie o wszelkich okolicznościach, które mogą mu utrudnić lub uniemożliwić realizację Umowy. 2. Wykonawca oświadcza, że dysponuje stosowną wiedzą, odpowiednią bazą i środkami do wykonania Umowy. 3. Strony oświadczają, że będą wymieniać informacje potrzebne do starannego i należytego wykonania obowiązków wynikających z Umowy. 4. Wykonawca oświadcza, że realizując Umowę nie dokona naruszenia praw wyłącznych / autorskich osób trzecich oraz że w razie stwierdzenia ich naruszenia poniesie wszelkie konsekwencje prawne i finansowe z tego tytułu. 5. Strony zgodnie postanawiają, że zawarcie Umowy nie rodzi po stronie Zamawiającego obowiązku składania Wykonawcy jakichkolwiek Zamówień o których mowa w 5 Umowy. 6. Nie dotyczy 7. Wykonawca realizując niniejszą Umowę zobowiązuje się kierować zasadą zrównoważonego rozwoju mając w szczególności na względzie: 1) przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, norm etycznych i społecznych, 2) realizację dostaw / zamówień w warunkach pozwalających minimalizować zagrożenie dla zdrowia i życia pracowników swoich jak i podwykonawców, 3) postępowanie w sposób zmierzający do ciągłego poprawiania warunków pracy pracowników, 4) wdrażanie działań niezbędnych do zmniejszania wpływu na środowisko, zwłaszcza poprzez zmniejszanie zużycia energii i zasobów pierwotnych; zmniejszanie ogólnej ilości odpadów wytwarzanych przez jego działalność a także eliminowanie zanieczyszczeń jednorazowych. 8. Nie dotyczy TERMIN REALIZACJI UMOWY Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu Towar w okresie od dnia podpisania umowy do Dostarczanie towaru będzie dokonywane w oparciu o indywidualnie składane zamówienia. Strony ustalają, iż zamówienia będą realizowane: 1) w terminie standardowym 24 godziny, 2) w terminie awaryjnym 24 godziny. 2/11

3 2. Wybór terminu realizacji zamówienia standardowy lub awaryjny, jest wyłącznym uprawnieniem Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się nie kwestionować wyboru Zamawiającego w tym zakresie, jak również zobowiązuje się do realizacji zleceń we wskazanym przez Zamawiającego terminie. MIEJSCE REALIZACJI UMOWY 4. Wykonawca dostarczy Towar do miejsca określonego w Zamówieniu, o którym mowa w 5 Umowy, na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy. REALIZACJA UMOWY Sprzedaż Towaru następować będzie na podstawie zamówień składanych przez Zamawiającego (zwanego również Zamówieniem ). 2. Zamówienia będą składane Wykonawcy przez Zamawiającego wedle jego wyboru: 1) pisemnie na adres:.. 2) za pomocą faksu na numer: 3) za pomocą poczty elektronicznej na adres:. 3. Zamówienie złożone Wykonawcy przez Zamawiającego zawierać będzie co najmniej informacje określone w Załączniku nr 4 do Umowy. Alternatywnie zamówienie może również przybrać formę zamówienia systemowego ZZ - Oracle EBS. 4. Wykonawca jest zobowiązany w ciągu 6 godzin od otrzymania Zamówienia do potwierdzenia faksem na nr bądź pocztą elektroniczną na adres. warunków wskazanych w Zamówieniu, w szczególności terminu realizacji, miejsce realizacji oraz rodzaju i ilości Towaru. Brak powyższego potwierdzenia traktowany będzie jako przyjęcie Zamówienia do realizacji na warunkach w nim określonych. 5. Wykonawca nie może odmówić realizacji Zamówień w ramach niniejszej umowy. 6. Nie dotyczy PROCEDURA ODBIORU Realizacja Zamówienia zostanie potwierdzona dokumentem WZ, podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Stron. 2. Warunkiem podpisania przez Strony dokumentu WZ jest sprawdzenie ilościowe i jakościowe oraz potwierdzenie zgodności dostarczonego Towaru ze specyfikacją zawartą w Załączniku nr 1 do Umowy. 3. Zamawiający ma prawo do odmowy odbioru całości lub części Towaru w przypadku stwierdzenia wad dostarczonego Towaru lub braków ilościowych Towaru jak również braku wymaganych dokumentów. Zgłoszone przez Zamawiającego w trakcie odbioru wady 3/11

4 Towaru lub braki ilościowe Wykonawca jest zobowiązany usunąć lub wymienić na Towar wolny od wad w terminie określonym przez Zamawiającego. Powyższe nie wyłącza możliwości naliczenia przez Zamawiającego kar umownych zgodnie z treścią 10 Umowy. 4. Nie dotyczy WYNAGRODZENIE Rozliczenia finansowe z tytułu realizacji Umowy dokonywane będą na podstawie cen jednostkowych wskazanych w Załączniku nr 2 do Umowy. Do powyższego wynagrodzenia zostanie doliczony podatek od towarów i usług w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów prawa. 2. Ceny o których mowa w ust. 1 obejmują wszystkie koszty i wydatki poniesione przez Wykonawcę, w tym w szczególności koszty wykonania Umowy, koszty transportu i wydania w tym rozładunku Towaru oraz wszelkie koszty związane z usunięciem wad Towaru poniesione w ramach niniejszej Umowy. 3. Ryzyko i odpowiedzialność z tytułu oszacowania wszystkich kosztów i wydatków związanych z realizacją Umowy objętych powyższym wynagrodzeniem, jak również oddziaływanie innych czynników mogących mieć wpływ na koszty i wydatki ponosi Wykonawca. Ewentualne niedoszacowanie, pominięcie, zmiana cen nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia. 4. Nie dotyczy 5. Maksymalne wynagrodzenie z tytułu realizacji niniejszej umowy nie może przekroczyć kwoty ,00 zł netto. 6. W przypadku pojawienia się potrzeb w zakresie dostaw towarów, które nie zostały objęte niniejszą umową, a znajdują się w ofercie Wykonawcy i są tożsame z przedmiotem umowy ich zakup odbywać się będzie na podstawie warunków handlowych określonych w ofercie indywidualnej złożonej na zapytanie Zamawiającego. Zakup w takim przypadku winien być poprzedzony negocjacjami prowadzonymi osobiście i/lub korespondencyjnie między Wykonawcą a Zamawiającym. Przebieg negocjacji winien zostać udokumentowany pisemnie, faksem lub em i zakończony złożeniem przez Sprzedawcę oferty ostatecznej. WARUNKI PŁATNOŚCI Podstawą wystawienia faktury VAT jest podpisany, bez zastrzeżeń przez Zamawiającego, dokument WZ. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie przelewem na konto wskazane na prawidłowo wystawionej fakturze VAT w terminie 30 dni od daty jej prawidłowego doręczenia do Efematic/Veolia Centrum Biurowe Bipromasz al. Solidarności 117, pokój 203, Warszawa. 2. Wykonawca zobowiązany jest umieścić na fakturze numer zamówienia nadany przez Zamawiającego. Ponadto strony ustalają, iż faktury wystawiane Zamawiającemu przez Wykonawcę nie będą przygotowywane w całości lub części (wypełniane) pismem ręcznym. 4/11

5 3. Strony ustalają, że za datę zapłaty faktury uważać będą datę obciążenia konta bankowego Zamawiającego. 4. Wykonawca oświadcza, że wystawia, posiada i przechowuje wszystkie dokumenty - zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz z późn. zm.) a w szczególności z art. 106 a-q i 112 tej ustawy oraz wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi. 5. W przypadku, gdy Wykonawca uchybi obowiązkom określonym w przepisach, o których mowa w ust. 4 a Zamawiający poniesie z tego tytułu szkodę, Wykonawca zobowiązany jest do jej naprawienia w pełnej wysokości, w szczególności zobowiązany jest do zwrotu na rzecz Zamawiającego uiszczonych przez niego kwot odliczeń od podatku VAT, odsetek i kar. GWARANCJA I RĘKOJMIA Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na Towar na okres (słownie: ) 2. Bieg okresu gwarancji dla Towaru objętego danym Zamówieniem rozpoczyna się od daty podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Stron dokumentu WZ Towaru objętego tym Zamówieniem. 3. Wykonawca przystąpi do usuwania wad stwierdzonych w okresie gwarancji poprzez naprawę Towaru lub wymianę Towaru na wolny od wad według wyboru Zamawiającego w terminie... dni roboczych od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. Wykonawca usunie wady niezwłocznie po zgłoszeniu wady przez Zamawiającego, jednak nie później niż w terminie dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacyjnego, chyba że Strony ustalą inny termin. 4. W przypadku, gdy Wykonawca we wskazanym wyżej terminie nie usunie wad Zamawiający będzie uprawniony do usunięcia tych wad we własnym zakresie lub do zlecenia tego osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiający poinformuje pisemnie Wykonawcę o powyższym zamiarze co najmniej z wyprzedzeniem. 5. Wszelkie koszty, w tym również koszty transportu, związane z usuwaniem wad w ramach gwarancji obciążają Wykonawcę. 6. Termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli Wykonawca wymienił część rzeczy, postanowienie powyższe stosuje się odpowiednio do części wymienionej. 7. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad ze względu na wysokość związanych z tym kosztów. 8. Uprawnienia z tytułu gwarancji, o której mowa w niniejszym paragrafie nie pozbawiają Zamawiającego roszczeń z tytułu rękojmi. 9. Okres i bieg rękojmi jest równy okresowi i biegowi gwarancji. 10. Zgłoszenie reklamacyjne, o którym mowa w ust. 3 powyżej następuje faksem na numer. lub drogą elektroniczną na adres. w terminie... od wykrycia wady Towaru. 11. Nie dotyczy 5/11

6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ I KARY UMOWNE Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim powstałe w związku z realizacją Umowy przez Wykonawcę zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie cywilnym. 2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne z następujących tytułów i w następującej wysokości: 1) w przypadku opóźnienia w realizacji Zamówienia w stosunku do terminów wskazanych w Zamówieniu - w wysokości 0,25% wartości zamówienia obejmującego Towar którego dotyczy opóźnienie, za każdy dzień opóźnienia, 2) w przypadku opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi - w wysokości 0,25% wartości zamówienia obejmującego Towar którego dotyczy wada, za każdy dzień opóźnienia, w stosunku do terminu określonego w 9 ust. 3 niniejszej Umowy, 3) w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% szacunkowego wynagrodzenia netto Wykonawcy określonego w 7 ust. 5 Umowy, 4) Nie dotyczy, 3. Nie dotyczy. 4. Zamawiający ma prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 5. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych powyżej kar umownych. SIŁA WYŻSZA Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niej okoliczności siły wyższej mogące mieć wpływ na niewykonanie Umowy. Strony ustalają, że pojęcie siły wyższej oznacza wszelkie zdarzenia które wpływają na realizację Umowy, a pozostają poza kontrolą Stron i których nie można było przewidzieć lub które choć przewidywalne były nieuniknione, nawet mimo przedsięwzięcia przez Strony wszelkich uzasadnionych czynności zmierzających do uniknięcia takich wydarzeń lub ich skutków. 2. Pojęcie siły wyższej obejmuje w szczególności: 1) działania wojenne lub stany nadzwyczajne w tym: a) stan wojenny, b) stan wyjątkowy, c) stan klęski żywiołowej w tym spowodowany siłami przyrody, jak również awariami urządzeń przemysłowych i skażeniem radioaktywnym, 2) atak terrorystyczny, 3) strajk trwający dłużej niż 60 dni, 4) działania sił natury, przed którymi przy dołożeniu należytej staranności nie można było się zabezpieczyć. 6/11

7 3. Strona Umowy, u której wyniknęły utrudnienia w wykonaniu Umowy wskutek działania siły wyższej, jest obowiązana do niezwłocznego, nie później jednak niż w terminie 24 godzin, poinformowania drugiej strony o wystąpieniu i ustaniu działania siły wyższej. 4. Brak powiadomienia lub zwłoka z powiadomieniem drugiej strony o wystąpieniu siły wyższej spowoduje, iż strona ta nie będzie mogła skutecznie powoływać się na siłę wyższą jako przyczynę zwolnienia z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy. 5. Strona Umowy, u której wyniknęły utrudnienia w wykonaniu Umowy na skutek działania siły wyższej, jest obowiązana do podjęcia wszelkich możliwych i prawem przewidzianych działań w celu zminimalizowania wpływu działania siły wyższej na wykonanie Umowy. 6. W przypadku trwania siły wyższej przez okres dłuższy niż.. każda ze Stron ma prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym. W tym przypadku Stronom nie przysługują żadne roszczenia w tym odszkodowawcze z tytułu rozwiązania Umowy. UBEZPIECZENIE WYKONAWCY Nie dotyczy ROZWIĄZANIE UMOWY Zamawiający może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym w każdym czasie z ważnych przyczyn, przez które należy rozumieć, w szczególności: 1) złożono wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub podjęto decyzję o rozwiązaniu lub otwarciu likwidacji Wykonawcy, 2) Wykonawca nie zrealizował Zamówienia lub opóźnia się z realizacją Zamówienia ponad 14 dni, pomimo bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego, 3) Wykonawca opóźnia się ponad 14 dni z usunięciem zgłoszonych przez Zamawiającego wad, pomimo bezskutecznego upływu terminu uzgodnionego z Zamawiającym. W przypadku nieustalenia przez Strony powyższego terminu, zostanie on określony przez Zamawiającego. 2. Niezależnie od przypadków o których mowa w ust. 1 powyżej, Zamawiający może rozwiązać Umowę w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji, gdy wykonanie Umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. 3. W przypadku określonym w ust. 1 i 2 powyżej Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej i odebranej części Umowy. Wykonawcy nie przysługują w tym przypadku żadne inne roszczenia z tytułu zawarcia oraz wykonania niniejszej Umowy, w tym odszkodowawcze. Strony zgodnie oświadczają, że w przypadku wcześniejszego rozwiązania Umowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej, pozostają związane postanowieniami niniejszej Umowy, o których mowa w 9 i 14 w stosunku do dostaw zrealizowanych i odebranych. 7/11

8 4. Wszelkie Zamówienia złożone Wykonawcy przez Zamawiającego do dnia rozwiązania Umowy, Wykonawca zobowiązany jest wykonać na zasadach wynikających z Umowy. POUFNOŚĆ Wykonawca nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązuje się do zachowania w ścisłej tajemnicy informacji poufnych w rozumieniu niniejszego paragrafu oraz zobowiązuje się traktować je i chronić jak tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 roku, Nr 153, poz z późn. zm.). 2. Przez informacje poufne należy rozumieć wszelkie informacje (w tym przekazane lub pozyskane w formie ustnej, pisemnej, elektronicznej lub każdej innej) związane z Umową (w tym także sam fakt ich zawarcia), uzyskane w trakcie negocjacji warunków Umowy, w trakcie postępowań mających na celu zawarcie Umowy oraz w trakcie ich realizacji, bez względu na to, czy zostały one udostępnione Wykonawcy w związku z zawarciem lub wykonywaniem Umowy, czy też zostały pozyskane przy tej okazji w inny sposób, w szczególności informacje o charakterze finansowym, gospodarczym, ekonomicznym, prawnym, technicznym, organizacyjnym, handlowym, administracyjnym, marketingowym, w tym dotyczące Zamawiającego, a także innych podmiotów, w szczególności tych, z którymi Zamawiający pozostaje w stosunku dominacji lub zależności oraz, z którymi jest powiązany kapitałowo lub umownie. 3. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego ujawniać, upubliczniać, przekazywać ani w inny sposób udostępniać osobom trzecim lub wykorzystywać do celów innych niż realizacja Umowy, jakichkolwiek informacji poufnych. 4. Zobowiązanie do zachowania poufności nie ma zastosowania do informacji poufnych: 1) które zostały uzyskane z wyraźnym wyłączeniem przez Zamawiającego zobowiązania Wykonawcy do zachowania poufności, 2) które zostały uzyskane od osoby trzeciej, która uprawniona jest do udzielenia takich informacji, 3) których ujawnienie wymagane jest na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub na podstawie żądania uprawnionych władz, 4) które stanowią informacje powszechnie znane. 5. W zakresie niezbędnym do realizacji Umowy, Wykonawca może ujawniać informacje poufne swoim pracownikom lub osobom, którymi posługuje się przy wykonywaniu Umowy, pod warunkiem, że przed jakimkolwiek takim ujawnieniem zobowiąże te osoby do zachowania poufności na zasadach określonych w Umowie. Za działania lub zaniechania takich osób Wykonawca ponosi odpowiedzialność, jak za działania i zaniechania własne. 6. Zobowiązanie do zachowania poufności, o którym mowa w niniejszym paragrafie wiąże Wykonawcę w okresie obowiązywania Umowy oraz w terminie 1 roku od jej wygaśnięcia, rozwiązania lub odstąpienia od Umowy. 7. Wykonawca zobowiązuje się, że zarówno on, jak i osoby, którymi posługuje się przy wykonywaniu Umowy, niezwłocznie po zakończeniu Umowy, a także na każde pisemne żądanie Zamawiającego, bezzwłocznie zwrócą lub zniszczą wszelkie dokumenty lub inne nośniki informacji poufnych, w tym ich kopie oraz opracowania i wyciągi, za wyjątkiem 8/11

9 jednego ich egzemplarza dla celów archiwalnych, który Wykonawca uprawniony jest zachować. PODWYKONAWSTWO Zamawiający nie dopuszcza realizacji przez Wykonawcę żadnego Zadania ani jakichkolwiek prac w ramach Przedmiotu Umowy z udziałem podwykonawców. PRZEDSTAWICIELE STRON Strony ustalają, że osobami nadzorującymi wykonywanie niniejszej Umowy będą: 1) ze strony Zamawiającego bez prawa wprowadzania w niej zmian: 2) ze strony Wykonawcy bez prawa wprowadzania w niej zmian: 3) ze strony Zamawiającego bez prawa zaciągania zobowiązań: 4) ze strony Wykonawcy bez prawa zaciągania zobowiązań: 2. Strona może zmienić w każdym czasie osobę nadzorującą w jej imieniu wykonywanie niniejszej Umowy jak również numery telefonów i adresy , przy czym zmiana taka jest skuteczna wobec drugiej Strony z chwilą pisemnego poinformowania Strony o takiej zmianie. 3. Powyższe zmiany nie stanowią zmiany niniejszej Umowy i wymagają jedynie pisemnego zawiadomienia drugiej Strony. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać przelewu praw i zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy bez zgody Zamawiającego pod rygorem bezskuteczności takiej czynności wobec Zamawiającego. 2. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 3. Sprawy sporne rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 4. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 9/11

10 5. Wszystkie dokumenty bezpośrednio związane z niniejszą Umową muszą być przygotowane w języku polskim. Wszelkiego rodzaju tłumaczenia dokumentów Wykonawca wykonuje na własny koszt. 6. W przypadku gdyby którekolwiek z postanowień Umowy zostały uznane za nieważne, Umowa w pozostałej części pozostanie ważna. W przypadku wskazanym w zdaniu poprzednim Strony zobowiązują się do zastąpienia nieważnych postanowień Umowy nowymi postanowieniami zbliżonymi celem do postanowień uznanych za nieważne. 7. Umowę niniejszą sporządzono w języku polskim w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 8. Wszelka korespondencja między Stronami będzie kierowana pod niżej wskazane adresy: 1) Zamawiający: Veolia Energia Warszawa SA, ul. Puławska 2, Warszawa 2) Wykonawca: 9. Strony są zobowiązane zawiadamiać się wzajemnie o każdorazowej zmianie adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku pismo przesłane pod ostatnio wskazany przez Stronę adres i zwrócone z adnotacją o niemożności doręczenia, traktuje się jak doręczone. 10. Integralną częścią niniejszej umowy są następujące załączniki: 1) Załącznik nr 1 Szczegółowy opis Towaru, 2) Załącznik nr 2 Zestawienie cen jednostkowych, 3) Załącznik nr 3 - Nie dotyczy 4) Załącznik nr 4 Istotne postanowienia Zamówienia, 5) Załącznik nr 5 - Nie dotyczy 6) Załącznik nr 6 Nie dotyczy, 7) Załącznik nr 7 Nie dotyczy, 8) Załącznik nr 8 Ogólne warunki zakupów (OWZ). Zamawiający: Wykonawca: (podpis osoby upoważnionej (podpis osoby upoważnionej i pieczątka funkcyjna) i pieczątka funkcyjna) 10/11

11 Załącznik nr 4 Istotne postanowienia Zamówienia. ZAMAWIAJĄCY: dnia.. roku Veolia... ul...., , NIP... WYKONAWCA:.. ul...., , NIP... ZAMÓWIENIE 1. Veolia. zgodnie z umową nr z dnia (dalej Umowa Ramowa ) zamawia... (dalej Towar ), w ilości Miejsce dostarczenia Towaru.. 3. Termin dostarczenia Towaru.. 4. Warunki dodatkowe (jeżeli dotyczy): Osoba wyznaczona ze strony Zamawiającego do kontaktu w sprawie realizacji zamówienia: 6. Pozostałe warunki zgodnie z Umową Ramową. podpis osoby upoważnionej i pieczątka funkcyjna 11/11

UMOWA NA USŁUGI NR...

UMOWA NA USŁUGI NR... UMOWA NA USŁUGI NR... Zawarta w dniu... pomiędzy: TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Jasnogórskiej 11, 31-358 Kraków, wpisaną do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU.

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU. OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU. Niniejsze ogólne warunki zakupu ( OWZ ), stanowią ogólne warunki Umów w rozumieniu art. 384 kodeksu cywilnego (k.c.) i są stosowane przez LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-332)

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umów sprzedaży dokonywanej przez Thessla Green Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie

Ogólne warunki umów sprzedaży dokonywanej przez Thessla Green Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie Ogólne warunki umów sprzedaży dokonywanej przez Thessla Green Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie Obowiązujące od dnia 01.03.2015 r. Sąd Rejonowy w Krakowie XII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

ZP/3047/707MZS/2015/15003

ZP/3047/707MZS/2015/15003 UMOWA nr PJ02436/15 o adaptacja pomieszczeń łączności dla stacji GPZ Gąbin, GPZ Kutno i GPZ Wyszogród na potrzeby nowego systemu TETRA dla ENERGA OPERATOR SA Oddział w Płocku ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LECZNICZYCH BIOVENA PHARMA SP. Z O.O. DLA HURTOWNI FARMACEUTYCZNYCH Obowiązujące od dnia 01 lipca 2014 r.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LECZNICZYCH BIOVENA PHARMA SP. Z O.O. DLA HURTOWNI FARMACEUTYCZNYCH Obowiązujące od dnia 01 lipca 2014 r. 1. Przedmiot Ogólnych Warunków Sprzedaży. Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej OWS ) określają zasady sprzedaży produktów leczniczych oferowanych przez Biovena Pharma Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy

Bardziej szczegółowo

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej "Wykonawcą".

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik Nr... do siwz UMOWA Nr NI/.../IN-r/.../2015 na wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, poprzez czyszczenie i malowanie powierzchni elewacji wraz z konstrukcją wsporczą galerii pasażerskich

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy Leasingu

Ogólne Warunki Umowy Leasingu Załącznik nr 1 do Umowy Leasingu Ogólne Warunki Umowy Leasingu Wszelkie terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach mają takie same znaczenie jak terminy określone w Umowie Leasingu. 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LOTOS Oil Sp. z o.o.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LOTOS Oil Sp. z o.o. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LOTOS Oil Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Ogólne Warunki Sprzedaży określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów oferowanych przez LOTOS Oil Sp. z o.o. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY KATOLIK SP. Z O.O.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY KATOLIK SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY KATOLIK SP. Z O.O. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) stosuje się do umów sprzedaży towarów zawieranych przez Kupującego (będącego przedsiębiorcą)

Bardziej szczegółowo

SYNERGIO Sp. z o.o. SKA Ogólne Warunki Sprzedaży OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY. 1. Słowniczek pojęć

SYNERGIO Sp. z o.o. SKA Ogólne Warunki Sprzedaży OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY. 1. Słowniczek pojęć OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY 1. Słowniczek pojęć 1. Poniższe pojęcia ilekroć zostały użyte oznaczają: 1) Synergio Synergio SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Kryniczna 1, 03-934 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. ... zwaną dalej Zamawiającym,

UMOWA Nr. ... zwaną dalej Zamawiającym, UMOWA Nr zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy: Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Romana Sanguszki 1, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A.

Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A. Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A. I. Zakres i przesłanki stosowania ogólnych warunków umów 1. Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej w skrócie OWS) określają prawa i obowiązki stron

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Użytkownik Użytkownik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, z późn. zm.) zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NR 2015/01

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NR 2015/01 Constraco Sp. z o.o. 80-298 Gdańsk, ul. Bysewska 47 OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NR 2015/01 1 POSTANOWIENIE OGÓLNE 1. Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej OWS ) określają zasady zawierania umów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY (OWS) FURNIKA Sp. z o.o. S.K. 48-200 Prudnik, ul. Przemysłowa 11

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY (OWS) FURNIKA Sp. z o.o. S.K. 48-200 Prudnik, ul. Przemysłowa 11 OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY (OWS) FURNIKA Sp. z o.o. S.K. 48-200 Prudnik, ul. Przemysłowa 11 I. DEFINICJE W niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży (dalej: OWS) nadaje się następujące znaczenia: 1. Klient

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy EURO LOCKS Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy EURO LOCKS Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy EURO LOCKS Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy (dalej OWSiD) określają szczegółowe zasady zawierania

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ I/LUB USŁUGOWEJ W TERMINALU PASAŻERSKIM NA LOTNISKU WARSZAWA/MODLIN

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy Projekt / wzór umowy do SIWZ UMOWA NR. /2013 zawarta w dniu.. pomiędzy spółką Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Zbigniewa Sawickiego Prezesa Zarządu zwanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Ogólne Warunki Sprzedaży Smay Sp. z o.o. 1 Postanowienia Ogólne

Załącznik nr 1 Ogólne Warunki Sprzedaży Smay Sp. z o.o. 1 Postanowienia Ogólne Załącznik nr 1 Ogólne Warunki Sprzedaży Smay Sp. z o.o. 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży Towarów i Usług zawieranych przez Smay

Bardziej szczegółowo

HSW-ZS SP. Z O.O OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY

HSW-ZS SP. Z O.O OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY HSW-ZS SP. Z O.O OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY 1. LISTA DEFINICJI 1.1. Terminy pisane wielką literą użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży i Dostawy mają znaczenia przypisane im w następujących

Bardziej szczegółowo

Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759),

Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759), UMOWA/projekt Nr załącznik nr 5 do SIWZ Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759), zawarta w Mikołowie dnia, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo