Umowa nr zwaną/zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: PRZEDMIOT UMOWY 1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umowa nr... ... ... ... ... zwaną/zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: ... ... PRZEDMIOT UMOWY 1."

Transkrypt

1 Umowa nr... zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Veolia Energia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 2, Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP , o kapitale zakładowym ,00 PLN, opłaconym w całości, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:.. a zwaną/zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:.. łącznie zwanymi Stronami, została zawarta umowa o następującej treści, dalej zwana Umową : PRZEDMIOT UMOWY Wykonawca zobowiązuje się sprzedawać i dostarczać Zamawiającemu towar jakim są acetylen i tlen techniczny (zwany dalej Towarem ) szczegółowo określony w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy w zamian za wynagrodzenie. 2. Rodzaj Towaru oraz jego przewidywane ilości określone zostały w Załączniku nr 1 do Umowy. 3. Strony zgodnie ustalają, że ilość Towaru określona w Załączniku nr 1 do Umowy jest wyłącznie ilością szacunkową i nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do jej zamówienia. Faktyczna ilość Towaru może być zarówno mniejsza jak i większa od ilości określonej w Załączniku nr 1 do Umowy i będzie określana każdorazowo przez Zamawiającego w Zamówieniu. 1/11

2 PODSTAWOWE ZOBOWIĄZANIA STRON Wykonawca jest zobowiązany: 1) do wykonania Umowy z zachowaniem szczególnej staranności, z uwzględnieniem zawodowego charakteru swej działalności, przy wykorzystaniu całej posiadanej wiedzy i doświadczenia, 2) niezwłocznie informować Zamawiającego na piśmie o wszelkich okolicznościach, które mogą mu utrudnić lub uniemożliwić realizację Umowy. 2. Wykonawca oświadcza, że dysponuje stosowną wiedzą, odpowiednią bazą i środkami do wykonania Umowy. 3. Strony oświadczają, że będą wymieniać informacje potrzebne do starannego i należytego wykonania obowiązków wynikających z Umowy. 4. Wykonawca oświadcza, że realizując Umowę nie dokona naruszenia praw wyłącznych / autorskich osób trzecich oraz że w razie stwierdzenia ich naruszenia poniesie wszelkie konsekwencje prawne i finansowe z tego tytułu. 5. Strony zgodnie postanawiają, że zawarcie Umowy nie rodzi po stronie Zamawiającego obowiązku składania Wykonawcy jakichkolwiek Zamówień o których mowa w 5 Umowy. 6. Nie dotyczy 7. Wykonawca realizując niniejszą Umowę zobowiązuje się kierować zasadą zrównoważonego rozwoju mając w szczególności na względzie: 1) przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, norm etycznych i społecznych, 2) realizację dostaw / zamówień w warunkach pozwalających minimalizować zagrożenie dla zdrowia i życia pracowników swoich jak i podwykonawców, 3) postępowanie w sposób zmierzający do ciągłego poprawiania warunków pracy pracowników, 4) wdrażanie działań niezbędnych do zmniejszania wpływu na środowisko, zwłaszcza poprzez zmniejszanie zużycia energii i zasobów pierwotnych; zmniejszanie ogólnej ilości odpadów wytwarzanych przez jego działalność a także eliminowanie zanieczyszczeń jednorazowych. 8. Nie dotyczy TERMIN REALIZACJI UMOWY Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu Towar w okresie od dnia podpisania umowy do Dostarczanie towaru będzie dokonywane w oparciu o indywidualnie składane zamówienia. Strony ustalają, iż zamówienia będą realizowane: 1) w terminie standardowym 24 godziny, 2) w terminie awaryjnym 24 godziny. 2/11

3 2. Wybór terminu realizacji zamówienia standardowy lub awaryjny, jest wyłącznym uprawnieniem Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się nie kwestionować wyboru Zamawiającego w tym zakresie, jak również zobowiązuje się do realizacji zleceń we wskazanym przez Zamawiającego terminie. MIEJSCE REALIZACJI UMOWY 4. Wykonawca dostarczy Towar do miejsca określonego w Zamówieniu, o którym mowa w 5 Umowy, na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy. REALIZACJA UMOWY Sprzedaż Towaru następować będzie na podstawie zamówień składanych przez Zamawiającego (zwanego również Zamówieniem ). 2. Zamówienia będą składane Wykonawcy przez Zamawiającego wedle jego wyboru: 1) pisemnie na adres:.. 2) za pomocą faksu na numer: 3) za pomocą poczty elektronicznej na adres:. 3. Zamówienie złożone Wykonawcy przez Zamawiającego zawierać będzie co najmniej informacje określone w Załączniku nr 4 do Umowy. Alternatywnie zamówienie może również przybrać formę zamówienia systemowego ZZ - Oracle EBS. 4. Wykonawca jest zobowiązany w ciągu 6 godzin od otrzymania Zamówienia do potwierdzenia faksem na nr bądź pocztą elektroniczną na adres. warunków wskazanych w Zamówieniu, w szczególności terminu realizacji, miejsce realizacji oraz rodzaju i ilości Towaru. Brak powyższego potwierdzenia traktowany będzie jako przyjęcie Zamówienia do realizacji na warunkach w nim określonych. 5. Wykonawca nie może odmówić realizacji Zamówień w ramach niniejszej umowy. 6. Nie dotyczy PROCEDURA ODBIORU Realizacja Zamówienia zostanie potwierdzona dokumentem WZ, podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Stron. 2. Warunkiem podpisania przez Strony dokumentu WZ jest sprawdzenie ilościowe i jakościowe oraz potwierdzenie zgodności dostarczonego Towaru ze specyfikacją zawartą w Załączniku nr 1 do Umowy. 3. Zamawiający ma prawo do odmowy odbioru całości lub części Towaru w przypadku stwierdzenia wad dostarczonego Towaru lub braków ilościowych Towaru jak również braku wymaganych dokumentów. Zgłoszone przez Zamawiającego w trakcie odbioru wady 3/11

4 Towaru lub braki ilościowe Wykonawca jest zobowiązany usunąć lub wymienić na Towar wolny od wad w terminie określonym przez Zamawiającego. Powyższe nie wyłącza możliwości naliczenia przez Zamawiającego kar umownych zgodnie z treścią 10 Umowy. 4. Nie dotyczy WYNAGRODZENIE Rozliczenia finansowe z tytułu realizacji Umowy dokonywane będą na podstawie cen jednostkowych wskazanych w Załączniku nr 2 do Umowy. Do powyższego wynagrodzenia zostanie doliczony podatek od towarów i usług w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów prawa. 2. Ceny o których mowa w ust. 1 obejmują wszystkie koszty i wydatki poniesione przez Wykonawcę, w tym w szczególności koszty wykonania Umowy, koszty transportu i wydania w tym rozładunku Towaru oraz wszelkie koszty związane z usunięciem wad Towaru poniesione w ramach niniejszej Umowy. 3. Ryzyko i odpowiedzialność z tytułu oszacowania wszystkich kosztów i wydatków związanych z realizacją Umowy objętych powyższym wynagrodzeniem, jak również oddziaływanie innych czynników mogących mieć wpływ na koszty i wydatki ponosi Wykonawca. Ewentualne niedoszacowanie, pominięcie, zmiana cen nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia. 4. Nie dotyczy 5. Maksymalne wynagrodzenie z tytułu realizacji niniejszej umowy nie może przekroczyć kwoty ,00 zł netto. 6. W przypadku pojawienia się potrzeb w zakresie dostaw towarów, które nie zostały objęte niniejszą umową, a znajdują się w ofercie Wykonawcy i są tożsame z przedmiotem umowy ich zakup odbywać się będzie na podstawie warunków handlowych określonych w ofercie indywidualnej złożonej na zapytanie Zamawiającego. Zakup w takim przypadku winien być poprzedzony negocjacjami prowadzonymi osobiście i/lub korespondencyjnie między Wykonawcą a Zamawiającym. Przebieg negocjacji winien zostać udokumentowany pisemnie, faksem lub em i zakończony złożeniem przez Sprzedawcę oferty ostatecznej. WARUNKI PŁATNOŚCI Podstawą wystawienia faktury VAT jest podpisany, bez zastrzeżeń przez Zamawiającego, dokument WZ. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie przelewem na konto wskazane na prawidłowo wystawionej fakturze VAT w terminie 30 dni od daty jej prawidłowego doręczenia do Efematic/Veolia Centrum Biurowe Bipromasz al. Solidarności 117, pokój 203, Warszawa. 2. Wykonawca zobowiązany jest umieścić na fakturze numer zamówienia nadany przez Zamawiającego. Ponadto strony ustalają, iż faktury wystawiane Zamawiającemu przez Wykonawcę nie będą przygotowywane w całości lub części (wypełniane) pismem ręcznym. 4/11

5 3. Strony ustalają, że za datę zapłaty faktury uważać będą datę obciążenia konta bankowego Zamawiającego. 4. Wykonawca oświadcza, że wystawia, posiada i przechowuje wszystkie dokumenty - zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz z późn. zm.) a w szczególności z art. 106 a-q i 112 tej ustawy oraz wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi. 5. W przypadku, gdy Wykonawca uchybi obowiązkom określonym w przepisach, o których mowa w ust. 4 a Zamawiający poniesie z tego tytułu szkodę, Wykonawca zobowiązany jest do jej naprawienia w pełnej wysokości, w szczególności zobowiązany jest do zwrotu na rzecz Zamawiającego uiszczonych przez niego kwot odliczeń od podatku VAT, odsetek i kar. GWARANCJA I RĘKOJMIA Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na Towar na okres (słownie: ) 2. Bieg okresu gwarancji dla Towaru objętego danym Zamówieniem rozpoczyna się od daty podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Stron dokumentu WZ Towaru objętego tym Zamówieniem. 3. Wykonawca przystąpi do usuwania wad stwierdzonych w okresie gwarancji poprzez naprawę Towaru lub wymianę Towaru na wolny od wad według wyboru Zamawiającego w terminie... dni roboczych od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. Wykonawca usunie wady niezwłocznie po zgłoszeniu wady przez Zamawiającego, jednak nie później niż w terminie dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacyjnego, chyba że Strony ustalą inny termin. 4. W przypadku, gdy Wykonawca we wskazanym wyżej terminie nie usunie wad Zamawiający będzie uprawniony do usunięcia tych wad we własnym zakresie lub do zlecenia tego osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiający poinformuje pisemnie Wykonawcę o powyższym zamiarze co najmniej z wyprzedzeniem. 5. Wszelkie koszty, w tym również koszty transportu, związane z usuwaniem wad w ramach gwarancji obciążają Wykonawcę. 6. Termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli Wykonawca wymienił część rzeczy, postanowienie powyższe stosuje się odpowiednio do części wymienionej. 7. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad ze względu na wysokość związanych z tym kosztów. 8. Uprawnienia z tytułu gwarancji, o której mowa w niniejszym paragrafie nie pozbawiają Zamawiającego roszczeń z tytułu rękojmi. 9. Okres i bieg rękojmi jest równy okresowi i biegowi gwarancji. 10. Zgłoszenie reklamacyjne, o którym mowa w ust. 3 powyżej następuje faksem na numer. lub drogą elektroniczną na adres. w terminie... od wykrycia wady Towaru. 11. Nie dotyczy 5/11

6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ I KARY UMOWNE Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim powstałe w związku z realizacją Umowy przez Wykonawcę zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie cywilnym. 2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne z następujących tytułów i w następującej wysokości: 1) w przypadku opóźnienia w realizacji Zamówienia w stosunku do terminów wskazanych w Zamówieniu - w wysokości 0,25% wartości zamówienia obejmującego Towar którego dotyczy opóźnienie, za każdy dzień opóźnienia, 2) w przypadku opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi - w wysokości 0,25% wartości zamówienia obejmującego Towar którego dotyczy wada, za każdy dzień opóźnienia, w stosunku do terminu określonego w 9 ust. 3 niniejszej Umowy, 3) w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% szacunkowego wynagrodzenia netto Wykonawcy określonego w 7 ust. 5 Umowy, 4) Nie dotyczy, 3. Nie dotyczy. 4. Zamawiający ma prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 5. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych powyżej kar umownych. SIŁA WYŻSZA Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niej okoliczności siły wyższej mogące mieć wpływ na niewykonanie Umowy. Strony ustalają, że pojęcie siły wyższej oznacza wszelkie zdarzenia które wpływają na realizację Umowy, a pozostają poza kontrolą Stron i których nie można było przewidzieć lub które choć przewidywalne były nieuniknione, nawet mimo przedsięwzięcia przez Strony wszelkich uzasadnionych czynności zmierzających do uniknięcia takich wydarzeń lub ich skutków. 2. Pojęcie siły wyższej obejmuje w szczególności: 1) działania wojenne lub stany nadzwyczajne w tym: a) stan wojenny, b) stan wyjątkowy, c) stan klęski żywiołowej w tym spowodowany siłami przyrody, jak również awariami urządzeń przemysłowych i skażeniem radioaktywnym, 2) atak terrorystyczny, 3) strajk trwający dłużej niż 60 dni, 4) działania sił natury, przed którymi przy dołożeniu należytej staranności nie można było się zabezpieczyć. 6/11

7 3. Strona Umowy, u której wyniknęły utrudnienia w wykonaniu Umowy wskutek działania siły wyższej, jest obowiązana do niezwłocznego, nie później jednak niż w terminie 24 godzin, poinformowania drugiej strony o wystąpieniu i ustaniu działania siły wyższej. 4. Brak powiadomienia lub zwłoka z powiadomieniem drugiej strony o wystąpieniu siły wyższej spowoduje, iż strona ta nie będzie mogła skutecznie powoływać się na siłę wyższą jako przyczynę zwolnienia z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy. 5. Strona Umowy, u której wyniknęły utrudnienia w wykonaniu Umowy na skutek działania siły wyższej, jest obowiązana do podjęcia wszelkich możliwych i prawem przewidzianych działań w celu zminimalizowania wpływu działania siły wyższej na wykonanie Umowy. 6. W przypadku trwania siły wyższej przez okres dłuższy niż.. każda ze Stron ma prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym. W tym przypadku Stronom nie przysługują żadne roszczenia w tym odszkodowawcze z tytułu rozwiązania Umowy. UBEZPIECZENIE WYKONAWCY Nie dotyczy ROZWIĄZANIE UMOWY Zamawiający może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym w każdym czasie z ważnych przyczyn, przez które należy rozumieć, w szczególności: 1) złożono wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub podjęto decyzję o rozwiązaniu lub otwarciu likwidacji Wykonawcy, 2) Wykonawca nie zrealizował Zamówienia lub opóźnia się z realizacją Zamówienia ponad 14 dni, pomimo bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego, 3) Wykonawca opóźnia się ponad 14 dni z usunięciem zgłoszonych przez Zamawiającego wad, pomimo bezskutecznego upływu terminu uzgodnionego z Zamawiającym. W przypadku nieustalenia przez Strony powyższego terminu, zostanie on określony przez Zamawiającego. 2. Niezależnie od przypadków o których mowa w ust. 1 powyżej, Zamawiający może rozwiązać Umowę w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji, gdy wykonanie Umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. 3. W przypadku określonym w ust. 1 i 2 powyżej Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej i odebranej części Umowy. Wykonawcy nie przysługują w tym przypadku żadne inne roszczenia z tytułu zawarcia oraz wykonania niniejszej Umowy, w tym odszkodowawcze. Strony zgodnie oświadczają, że w przypadku wcześniejszego rozwiązania Umowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej, pozostają związane postanowieniami niniejszej Umowy, o których mowa w 9 i 14 w stosunku do dostaw zrealizowanych i odebranych. 7/11

8 4. Wszelkie Zamówienia złożone Wykonawcy przez Zamawiającego do dnia rozwiązania Umowy, Wykonawca zobowiązany jest wykonać na zasadach wynikających z Umowy. POUFNOŚĆ Wykonawca nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązuje się do zachowania w ścisłej tajemnicy informacji poufnych w rozumieniu niniejszego paragrafu oraz zobowiązuje się traktować je i chronić jak tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 roku, Nr 153, poz z późn. zm.). 2. Przez informacje poufne należy rozumieć wszelkie informacje (w tym przekazane lub pozyskane w formie ustnej, pisemnej, elektronicznej lub każdej innej) związane z Umową (w tym także sam fakt ich zawarcia), uzyskane w trakcie negocjacji warunków Umowy, w trakcie postępowań mających na celu zawarcie Umowy oraz w trakcie ich realizacji, bez względu na to, czy zostały one udostępnione Wykonawcy w związku z zawarciem lub wykonywaniem Umowy, czy też zostały pozyskane przy tej okazji w inny sposób, w szczególności informacje o charakterze finansowym, gospodarczym, ekonomicznym, prawnym, technicznym, organizacyjnym, handlowym, administracyjnym, marketingowym, w tym dotyczące Zamawiającego, a także innych podmiotów, w szczególności tych, z którymi Zamawiający pozostaje w stosunku dominacji lub zależności oraz, z którymi jest powiązany kapitałowo lub umownie. 3. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego ujawniać, upubliczniać, przekazywać ani w inny sposób udostępniać osobom trzecim lub wykorzystywać do celów innych niż realizacja Umowy, jakichkolwiek informacji poufnych. 4. Zobowiązanie do zachowania poufności nie ma zastosowania do informacji poufnych: 1) które zostały uzyskane z wyraźnym wyłączeniem przez Zamawiającego zobowiązania Wykonawcy do zachowania poufności, 2) które zostały uzyskane od osoby trzeciej, która uprawniona jest do udzielenia takich informacji, 3) których ujawnienie wymagane jest na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub na podstawie żądania uprawnionych władz, 4) które stanowią informacje powszechnie znane. 5. W zakresie niezbędnym do realizacji Umowy, Wykonawca może ujawniać informacje poufne swoim pracownikom lub osobom, którymi posługuje się przy wykonywaniu Umowy, pod warunkiem, że przed jakimkolwiek takim ujawnieniem zobowiąże te osoby do zachowania poufności na zasadach określonych w Umowie. Za działania lub zaniechania takich osób Wykonawca ponosi odpowiedzialność, jak za działania i zaniechania własne. 6. Zobowiązanie do zachowania poufności, o którym mowa w niniejszym paragrafie wiąże Wykonawcę w okresie obowiązywania Umowy oraz w terminie 1 roku od jej wygaśnięcia, rozwiązania lub odstąpienia od Umowy. 7. Wykonawca zobowiązuje się, że zarówno on, jak i osoby, którymi posługuje się przy wykonywaniu Umowy, niezwłocznie po zakończeniu Umowy, a także na każde pisemne żądanie Zamawiającego, bezzwłocznie zwrócą lub zniszczą wszelkie dokumenty lub inne nośniki informacji poufnych, w tym ich kopie oraz opracowania i wyciągi, za wyjątkiem 8/11

9 jednego ich egzemplarza dla celów archiwalnych, który Wykonawca uprawniony jest zachować. PODWYKONAWSTWO Zamawiający nie dopuszcza realizacji przez Wykonawcę żadnego Zadania ani jakichkolwiek prac w ramach Przedmiotu Umowy z udziałem podwykonawców. PRZEDSTAWICIELE STRON Strony ustalają, że osobami nadzorującymi wykonywanie niniejszej Umowy będą: 1) ze strony Zamawiającego bez prawa wprowadzania w niej zmian: 2) ze strony Wykonawcy bez prawa wprowadzania w niej zmian: 3) ze strony Zamawiającego bez prawa zaciągania zobowiązań: 4) ze strony Wykonawcy bez prawa zaciągania zobowiązań: 2. Strona może zmienić w każdym czasie osobę nadzorującą w jej imieniu wykonywanie niniejszej Umowy jak również numery telefonów i adresy , przy czym zmiana taka jest skuteczna wobec drugiej Strony z chwilą pisemnego poinformowania Strony o takiej zmianie. 3. Powyższe zmiany nie stanowią zmiany niniejszej Umowy i wymagają jedynie pisemnego zawiadomienia drugiej Strony. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać przelewu praw i zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy bez zgody Zamawiającego pod rygorem bezskuteczności takiej czynności wobec Zamawiającego. 2. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 3. Sprawy sporne rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 4. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 9/11

10 5. Wszystkie dokumenty bezpośrednio związane z niniejszą Umową muszą być przygotowane w języku polskim. Wszelkiego rodzaju tłumaczenia dokumentów Wykonawca wykonuje na własny koszt. 6. W przypadku gdyby którekolwiek z postanowień Umowy zostały uznane za nieważne, Umowa w pozostałej części pozostanie ważna. W przypadku wskazanym w zdaniu poprzednim Strony zobowiązują się do zastąpienia nieważnych postanowień Umowy nowymi postanowieniami zbliżonymi celem do postanowień uznanych za nieważne. 7. Umowę niniejszą sporządzono w języku polskim w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 8. Wszelka korespondencja między Stronami będzie kierowana pod niżej wskazane adresy: 1) Zamawiający: Veolia Energia Warszawa SA, ul. Puławska 2, Warszawa 2) Wykonawca: 9. Strony są zobowiązane zawiadamiać się wzajemnie o każdorazowej zmianie adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku pismo przesłane pod ostatnio wskazany przez Stronę adres i zwrócone z adnotacją o niemożności doręczenia, traktuje się jak doręczone. 10. Integralną częścią niniejszej umowy są następujące załączniki: 1) Załącznik nr 1 Szczegółowy opis Towaru, 2) Załącznik nr 2 Zestawienie cen jednostkowych, 3) Załącznik nr 3 - Nie dotyczy 4) Załącznik nr 4 Istotne postanowienia Zamówienia, 5) Załącznik nr 5 - Nie dotyczy 6) Załącznik nr 6 Nie dotyczy, 7) Załącznik nr 7 Nie dotyczy, 8) Załącznik nr 8 Ogólne warunki zakupów (OWZ). Zamawiający: Wykonawca: (podpis osoby upoważnionej (podpis osoby upoważnionej i pieczątka funkcyjna) i pieczątka funkcyjna) 10/11

11 Załącznik nr 4 Istotne postanowienia Zamówienia. ZAMAWIAJĄCY: dnia.. roku Veolia... ul...., , NIP... WYKONAWCA:.. ul...., , NIP... ZAMÓWIENIE 1. Veolia. zgodnie z umową nr z dnia (dalej Umowa Ramowa ) zamawia... (dalej Towar ), w ilości Miejsce dostarczenia Towaru.. 3. Termin dostarczenia Towaru.. 4. Warunki dodatkowe (jeżeli dotyczy): Osoba wyznaczona ze strony Zamawiającego do kontaktu w sprawie realizacji zamówienia: 6. Pozostałe warunki zgodnie z Umową Ramową. podpis osoby upoważnionej i pieczątka funkcyjna 11/11

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa )

Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa ) Strona 1 Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa ) zawarta w dniu. r. w Warszawie między: firmą z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ratuszowej 7/9 lok. 76, 03 450

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy :

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Załącznik Nr 3 UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Strażą Miejską w Białymstoku z siedzibą 15-399 Białystok, ul. Składowa 11, NIP 542-305-98-42, REGON 200175012, którą reprezentuje:

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr AZ/../ /2015. zwana dalej Umową zawarta w dniu.. 2015 roku w Katowicach pomiędzy:

U M O W A nr AZ/../ /2015. zwana dalej Umową zawarta w dniu.. 2015 roku w Katowicach pomiędzy: U M O W A nr AZ/../ /2015 Załącznik nr 5 wzór umowy do ZAPO/AZ/32/09/2015 zwana dalej Umową zawarta w dniu.. 2015 roku w Katowicach pomiędzy: 1. Górnośląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów Spółką Akcyjną

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową ZAŁĄCZNIK Nr 9 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Instytucją

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY NR... PRZEDMIOT UMOWY

PROJEKT UMOWY NR... PRZEDMIOT UMOWY PROJEKT UMOWY NR... Załącznik nr 4 do SIWZ Nr spr. 20/ZP/CBA/2007 W dniu... 2007r. w Warszawie, pomiędzy: Centralnym Biurem Antykorupcyjnym reprezentującym Skarb Państwa, z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA nr... na dostawę materiałów budowlanych zawarta w dniu 2014 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą: 98 100 Łask, ul. 9-go Maja

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania. z dnia.

Zintegrowany System Zarządzania. z dnia. Zintegrowany System Zarządzania Procedura zakupy P/ZSZ -7.4-01 Umowa nr.. projekt z dnia. FS/P-49/2012 zawarta pomiędzy: MIEJSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z O. O. W TORUNIU UL. GRUDZIĄDZKIEJ

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR zawarta w dniu.w Szczecinku pomiędzy: Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską SPZOZ z siedzibą w Szczecinku przy ul. Polnej 24, reprezentowaną przez: 1) dyrektora

Bardziej szczegółowo

Umowa nr Umowa współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Umowa nr Umowa współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umowa nr... zawarta w dniu w Warszawie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.) pomiędzy: Skarbem Państwa - Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

1 Przedmiot umowy. 2 Termin i warunki realizacji umowy

1 Przedmiot umowy. 2 Termin i warunki realizacji umowy Załącznik nr 5b do Zapytania ofertowego nr 13/2015 UMOWA (wzór) Nr.. zawarta w dniu... w Warszawie, pomiędzy: Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO/OPROGRAMOWANIA * zawarta w dniu [_] roku, w Poznaniu, pomiędzy: PRO DESIGN sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Zwierzynieckiej 3, 60-813 Poznań, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1 Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11 UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres:, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a...

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a... WZÓR Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Zawarta w dniu...2014 r. w Krakowie pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, 30-224 Kraków, Al.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:..,

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:.., UMOWA Nr (WZÓR) Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego, w imieniu którego, na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy na dostawę systemu IOT (Internet of Things)

Wzór Umowy na dostawę systemu IOT (Internet of Things) Załącznik nr 2 do zapytania NR 51/PN/D/2015 Wzór Umowy na dostawę systemu IOT (Internet of Things) Zawarta w dniu... 2015 roku w Gdańsku pomiędzy: Instytutem Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Umowa sprzedaży nr../u/zp/2015

WZÓR. Umowa sprzedaży nr../u/zp/2015 WZÓR Umowa sprzedaży nr../u/zp/2015 zawarta w dniu..2015 r., w Krakowie pomiędzy: ZAŁĄCZNIK NR 3A Szpitalem Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-826),

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 3. PROJEKT UMOWY Zawarta, dnia..r. w Gdańsku, pomiędzy:

ZAŁĄCZNIK NR 3. PROJEKT UMOWY Zawarta, dnia..r. w Gdańsku, pomiędzy: ZAŁĄCZNIK NR 3 PROJEKT UMOWY Zawarta, dnia..r. w Gdańsku, pomiędzy: Morskim Robotniczym Klubem Sportowym Gdańsk, 80-557 Gdańsk, ul. Załogowa 1 NIP: 583-000- 12-67 który reprezentuje:... - zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr CEZAMAT/PU/13/2012

UMOWA nr CEZAMAT/PU/13/2012 ZNAK POSTĘPOWANIA: CEZAMAT/PU/13/2012 UMOWA nr CEZAMAT/PU/13/2012 zawarta w dniu.. 2012 roku w Warszawie pomiędzy: z siedzibą przy ul. Polnej 50,, REGON 146180411, NIP 701-034-61-75, reprezentowaną przez

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części III zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów,

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy ... z siedzibą w... zarejestrowanym w... nr rej..., nr NIP

Wzór Umowy ... z siedzibą w... zarejestrowanym w... nr rej..., nr NIP Załącznik nr 2 do zapytania 7/D/ApBad/PBS/2015 Wzór Umowy na dostawa napędu elektrycznego wysokoobrotowego z chłodzeniem własnym wg specyfikacji Zawarta w dniu... 2015 roku w Gdańsku pomiędzy: Instytutem

Bardziej szczegółowo

zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy:

zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy ... ... ...

Wzór umowy ... ... ... Załącznik nr 4 Wzór umowy Umowa zawarta w dniu... 2011 r. w Krakowie pomiędzy: Krakowskim Parkiem Technologicznym sp. z o.o. z siedzibą Al. Jana Pawła II 41L, 31-864 Kraków, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy - UMOWA Nr S-2710-3/2011

Wzór umowy - UMOWA Nr S-2710-3/2011 zawarta w dniu...2011 r. pomiędzy: Wzór umowy - UMOWA Nr S-2710-3/2011 Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem Zdrojowa Góra z siedzibą w Pile, Aleja Poznańska 126, 64-920 Piła, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... w Moczarach pomiędzy: UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych DOMEM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH z siedzibą w Moczarach, Moczary 41, 38-700 Ustrzyki Dolne,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA PREAMBUŁA Wzrost eksportu firmy Asgard Sp. z o. o. poprzez wprowadzenie produktów na nowe rynki zagraniczne 1.

WZÓR UMOWY UMOWA PREAMBUŁA Wzrost eksportu firmy Asgard Sp. z o. o. poprzez wprowadzenie produktów na nowe rynki zagraniczne 1. WZÓR UMOWY UMOWA zawarta w w dniu 2016 r., pomiędzy: Asgard sp. z o.o. z siedzibą w Baranowie 62-081, ul. Rolna 17 reprezentowanym przez Wiceprezes Zarządu: Annę Roszczak zwanego dalej ZAMAWIAJĄCYM a...,

Bardziej szczegółowo

zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy:

zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Załącznik nr 8 UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA NR PR.272..2013 zawarta w dniu... w Lesznie pomiędzy: - Miastem Leszno reprezentowanym przez: Tomasza Malepszego Prezydenta Miasta Leszna z siedzibą w Lesznie, ul. Kazimierza

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku WZÓR UMOWY UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIE PUBLICZNEGO NA WYKONANIE, DOSTAWĘ I MONTAŻ MEBLI BIUROWYCH NA POTRZEBY OKREGOWEGO INSPEKTORATU PRACY W KIELCACH, MAJACEGO SIEDZIBĘ W KIELCACH PRZY ALEI TYSIĄCLECIA

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w...

UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w... Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w... pomiędzy: Wojskowym Instytutem Wydawniczym w Warszawie, Al. Jerozolimskie 97, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury RIK MON 4/2010, NIP

Bardziej szczegółowo

(w przypadku działalności gospodarczej prowadzonej przez osobę fizyczną) a.., zam.. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą

(w przypadku działalności gospodarczej prowadzonej przez osobę fizyczną) a.., zam.. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Nr sprawy: Zp.2.2016 Załącznik nr 12 do SIWZ UMOWA Nr.. Zawarta w dniu 2016r. pomiędzy, Gimnazjum w Dopiewie, ul. Bukowska 13, 62-070 Dopiewo, NIP.., REGON, reprezentowaną przez:. przy kontrasygnacie:...

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (wzór) zawarta w dniu... 2014 r. w Słubicach pomiędzy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. Ul. Krótka 8 69-100 Słubice NIP: 591-10-29-335 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1.

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1. Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/141/FUN catering UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do ogłoszenia. WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/

Załącznik nr 4 do ogłoszenia. WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/ CIP-1/2014 WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/ Załącznik nr 4 do ogłoszenia zawarta w wyniku zamówienia publicznego przeprowadzonego w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Towarzystwa Przyrodniczego

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Załącznik nr 6

Wzór umowy. Załącznik nr 6 Załącznik nr 6 Wzór umowy zawarta w dniu... roku w..., pomiędzy:....., reprezentowanym przez:... zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM a..., reprezentowanym przez:... Zwanym dalej WYKONAWCĄ W wyniku rozstrzygnięcia

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Nr CSIOZ/ /2015

UMOWA. Nr CSIOZ/ /2015 UMOWA Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego Wzór umowy Nr CSIOZ/ /2015 zawarta w dniu 2015 r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4

Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 zawarta w dniu. w Warszawie.... pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Miodowej 15, NIP: 525-19-18-554, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

(Wzór umowy) Umowa Nr...

(Wzór umowy) Umowa Nr... Załącznik Nr 7 do SIWZ (Wzór umowy) Umowa Nr... Umowa zawarta w dniu... 2016 roku w Olsztynie pomiędzy: Instytutem Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza z siedziba w Olsztynie, ul. Michała Oczapowskiego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014

WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014 Załącznik nr 15 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014 Zawarta w dniu.. 2014 roku pomiędzy: Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA NR...

Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA NR... UMOWA NR... Załącznik nr 12 do siwz zawarta w dniu... w Lublinie pomiędzy Przedszkolem nr 12 z siedzibą w Lublinie przy Placu Bychawskim 4, 20-406 Lublin, NIP: 712-23-82-495, REGON: 431030421, zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr / z siedzibą. Regon:.., NIP, reprezentowanym przez:.. zwanym w dalszej części Wykonawcą,

UMOWA Nr / z siedzibą. Regon:.., NIP, reprezentowanym przez:.. zwanym w dalszej części Wykonawcą, Załącznik nr 3 UMOWA Nr /2016 Zawarta w dniu.. 2016 r. w Lublińcu w oparciu o postępowanie publiczne przeprowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../NS/2015. Załącznik nr 3 Wzór umowy

UMOWA NR.../NS/2015. Załącznik nr 3 Wzór umowy UMOWA NR.../NS/2015 Załącznik nr 3 Wzór umowy zawarta 2015 r. w Kraśniku w wyniku wyboru oferty wyłonionej w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę materiałów sypkich na potrzeby KPWiK Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. pomiędzy: złotych lub do CEIDG* posiadającą NIP.. oraz REGON, reprezentowaną przez. I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron.

UMOWA NR. pomiędzy: złotych lub do CEIDG* posiadającą NIP.. oraz REGON, reprezentowaną przez. I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. Załącznik nr 5 Wzór umowy UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu Strona 1 pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków Balice Sp. z o.o. Postępowanie znak: MPL/BS/SZ/24/1/2/15 UMOWA

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków Balice Sp. z o.o. Postępowanie znak: MPL/BS/SZ/24/1/2/15 UMOWA Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków Balice Sp. z o.o. Postępowanie znak: MPL/BS/SZ/24/1/2/15 UMOWA zawarta w dniu 2015 roku w Balicach pomiędzy: spółką Międzynarodowy Port Lotniczy im.

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/2014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA

Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/2014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA Zawarta w dniu.014 roku w Suwałkach, pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. prof. Edwarda F. Szczepanik w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Teofila

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu. 2015 r. w Lublinie pomiędzy

zawarta w dniu. 2015 r. w Lublinie pomiędzy Wzór umowy Załącznik nr 2 Umowa nr./life-strefy/2015 zawarta w dniu. 2015 r. w Lublinie pomiędzy Stowarzyszeniem Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie przy ul. Akademickiej 13, 20-950

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 zawarta w dniu 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Energetyką Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5. UMOWA Projekt. Zawarta w Chotczy w dniu... 2011 r. pomiędzy: Ochotniczą Strażą Pożarną w Kijance reprezentowaną przez: ...

Załącznik nr 5. UMOWA Projekt. Zawarta w Chotczy w dniu... 2011 r. pomiędzy: Ochotniczą Strażą Pożarną w Kijance reprezentowaną przez: ... UMOWA Projekt Załącznik nr 5 Zawarta w Chotczy w dniu... 2011 r. pomiędzy: Ochotniczą Strażą Pożarną w Kijance reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiającym a... reprezentowaną przez:... zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA (projekt) UMOWA Nr.

UMOWA (projekt) UMOWA Nr. UMOWA (projekt) UMOWA Nr. z dnia...2015 r. we Wrocławiu, pomiędzy: Powiatem Wrocławskim z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław posiadającym NIP: 897-16-47-961; REGON: 931-934-816,

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE. Nr..

UMOWA ZLECENIE. Nr.. UMOWA ZLECENIE Nr.. zawarta w dniu.. r. pomiędzy: Gminą Miasto Sierpc, z siedzibą w Sierpcu przy ulicy Piastowskiej 11a, będąca płatnikiem VAT, numer NIP 7761679049, reprezentowaną przez: 1. Marek Kośmider

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Umowa nr. Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa nr. zawarta w dniu. w Warszawie na podstawie art. 6a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

Umowa wzór. Zawarta w Piekarach Śląskich w dniu 2012 roku pomiędzy

Umowa wzór. Zawarta w Piekarach Śląskich w dniu 2012 roku pomiędzy Umowa wzór Zawarta w Piekarach Śląskich w dniu 2012 roku pomiędzy Załącznik nr 2 część A Park Przemysłowo Technologiczny EkoPark w Piekarach Śląskich Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) .z siedzibą w... zarejestrowana w...,pod numerem... reprezentowanym przez:

UMOWA (wzór) .z siedzibą w... zarejestrowana w...,pod numerem... reprezentowanym przez: UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia Wydział

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zawarta dnia... w Jaworznie pomiędzy:

UMOWA NR. zawarta dnia... w Jaworznie pomiędzy: UMOWA NR zawarta dnia... w Jaworznie pomiędzy: TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna z siedzibą przy: ul. Lwowska 23 40-389 Katowice wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice Wschód w

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE - WZÓR Nr IM..

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE - WZÓR Nr IM.. UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE - WZÓR Nr IM.. zawarta w dniu. w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową

UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową zawarta w Warszawie dnia. roku pomiędzy: spółką pod firmą LUX MED spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

1. Wynagrodzenie netto za wykonanie przedmiotu umowy wynosi (słownie:.)

1. Wynagrodzenie netto za wykonanie przedmiotu umowy wynosi (słownie:.) Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA nr W dniu, w.. pomiędzy Primulator Sp. z o.o., ul. Fabryczna 25, 90-341 Łódź zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez:.... ( Zamawiający ), oraz..., z siedzibą w... przy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul.

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załęska 7a reprezentowanym przez Dyrektora mgr Lucynę Basta

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY zawarta w dniu.. roku w Warszawie pomiędzy: Miastem stołecznym Warszawa Białołęckim Ośrodkiem Sportu z siedzibą ul. Światowida 56, 03-144 Warszawa, NIP

Bardziej szczegółowo

214/IH/PN/7/2014. zwanym dalej: Wykonawcą. lub

214/IH/PN/7/2014. zwanym dalej: Wykonawcą. lub UMOWA /214/2014 na zamówienie publiczne udzielone na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póżn. zm.) zawarta w dniu..w Warszawie

Bardziej szczegółowo

zawarta w Warszawie w dniu... 2015 roku pomiędzy:

zawarta w Warszawie w dniu... 2015 roku pomiędzy: UMOWA NR... zawarta w Warszawie w dniu... 2015 roku pomiędzy: Strona 1 Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, Innych

Bardziej szczegółowo

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2 (WZÓR UMOWY) UMOWA ZLECENIE NR.. /2014 zawarta w dniu...2014 r. w Poznaniu pomiędzy: Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli ul. Górecka 1 60-201 Poznań tel. 61 858 47 00 fax 61 852 33 29 NIP 778-12-01-629

Bardziej szczegółowo

Projekt - UMOWA. zwanym dalej Zamawiającym a.. NIP.:.., REGON:., KRS, Kapitał zakładowy..

Projekt - UMOWA. zwanym dalej Zamawiającym a.. NIP.:.., REGON:., KRS, Kapitał zakładowy.. Projekt umowy Zintegrowany System Zarządzania Projekt - UMOWA siwz z dnia 17.09. 2014 r. Rozdział IV SIWZ Znak: WO/ZP-26/2014 Zawarta pomiędzy: MIEJSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z O. O. W

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Załącznik nr 2 do SIWZ pomiędzy: Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy na: Świadczenie usług druku materiałów promocyjnych i informacyjnych na potrzeby Urzędu Miasta Legionowo

Wzór umowy na: Świadczenie usług druku materiałów promocyjnych i informacyjnych na potrzeby Urzędu Miasta Legionowo Załącznik nr 3 do Warunków Przetargu znak Rm.271.4.2016 Wzór umowy na: Świadczenie usług druku materiałów promocyjnych i informacyjnych na potrzeby Urzędu Miasta Legionowo pomiędzy, Umowa Nr Rm. 272.4.2016

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Zamawiającym a..., NIP:, REGON:.. reprezentowanym przez: 1 Przedmiot umowy oraz miejsce dostawy

zwanym dalej Zamawiającym a..., NIP:, REGON:.. reprezentowanym przez: 1 Przedmiot umowy oraz miejsce dostawy Załącznik nr 6 Nr sprawy: 29/2010 UMOWA Nr..... Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:.. zwanym

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiotem Umowy jest przeniesienie własności rzeczy ruchomej w postaci naturalnej wody mineralnej

1. Przedmiotem Umowy jest przeniesienie własności rzeczy ruchomej w postaci naturalnej wody mineralnej Wzór Umowy UMOWA nr CSIOZ/ /2016 zawarta w dniu. pomiędzy: Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Stanisława Dubois 5 A, 00-184 Warszawa, posiadającym

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr do SIWZ Istotne postanowienia umowy ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy 1-CPI-WA-2244/11,

Bardziej szczegółowo

4. Prawidłowość realizacji zadania potwierdzi osoba wskazana 6pkt 2. 5. Szkolenie w całości jest finansowane ze środków publicznych

4. Prawidłowość realizacji zadania potwierdzi osoba wskazana 6pkt 2. 5. Szkolenie w całości jest finansowane ze środków publicznych PROJEKT UMOWA NR. /... /2014 zawarta w dniu.2014 roku w Białymstoku pomiędzy: 25 Wojskowym Oddziałem Gospodarczym w Białymstoku przy ul. Kawaleryjskiej 70, 15-601 Białystok, NIP: 542-32-24-755, REGON:

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr ZP. 1. Miejsce wydawania posiłków: Wschowa,... 2. Czas wydawania posiłków: każdego dnia tygodnia w godzinach od..

Umowa Nr ZP. 1. Miejsce wydawania posiłków: Wschowa,... 2. Czas wydawania posiłków: każdego dnia tygodnia w godzinach od.. Umowa Nr ZP Zawarta w dniu. pomiędzy: Załącznik Nr 2 do SIWZ Ośrodkiem Pomocy Społecznej z siedzibą we Wschowie przy ulicy Klasztornej 3, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez : Dyrektora Ośrodka

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-21/13 Załącznik nr 4 do SIWZ - Postanowienia ogólne umowy ... Zarząd Transportu Miejskiego Zamawiającym Wykonawcą Stronami 1

Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-21/13 Załącznik nr 4 do SIWZ - Postanowienia ogólne umowy ... Zarząd Transportu Miejskiego Zamawiającym Wykonawcą Stronami 1 ... Umowa zawarta w dniu... 2013 r. w Poznaniu pomiędzy: Zarząd Transportu Miejskiego, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP 779-23-46-900, reprezentowanym przez: zwanym dalej Zamawiającym, a reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 WZÓR UMOWY UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 zawarta w dniu..2013 r. pomiędzy: Skarbem Państwa -, z siedzibą w Warszawie (kod:00-184) przy ul. Stanisława Dubois 5 A, posiadającym Regon 001377706, NIP: 5251575309,

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Uzupełnienie ubytków w utwardzonych drogach gminnych na terenie Gminy Prażmów.

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Uzupełnienie ubytków w utwardzonych drogach gminnych na terenie Gminy Prażmów. Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części I zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów, NIP

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr. do SIWZ nr RZP.271.23.2013. WZÓR UMOWA Nr RZP.272.23.2013 część II

Załącznik nr. do SIWZ nr RZP.271.23.2013. WZÓR UMOWA Nr RZP.272.23.2013 część II Załącznik nr. do SIWZ nr RZP.271.23.2013 WZÓR UMOWA Nr RZP.272.23.2013 część II zawarta w dniu 2013 r. w Łomiankach pomiędzy: Gminą Łomianki z siedzibą w Łomiankach, ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki,

Bardziej szczegółowo

UMOWA WARUNKOWA. wpisaną do rejestru przedsiębiorców., NIP:.. REGON:, reprezentowaną przez:..., zwanym dalej Zamawiającym a

UMOWA WARUNKOWA. wpisaną do rejestru przedsiębiorców., NIP:.. REGON:, reprezentowaną przez:..., zwanym dalej Zamawiającym a Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego nr 2/WnK/2015 UMOWA WARUNKOWA W związku z przygotowaniami do przedsięwzięcia projektowego pt... współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: KZp.2730.18.14 UMOWA NR /KZp/14 Zamawiającym Wykonawcą, 1 "Zaprogramuj swoją przyszłość-kierunki zamawiane w Łomży"

Numer sprawy: KZp.2730.18.14 UMOWA NR /KZp/14 Zamawiającym Wykonawcą, 1 Zaprogramuj swoją przyszłość-kierunki zamawiane w Łomży Numer sprawy: KZp.2730.18.14 Załącznik nr 1 do SIWZ UMOWA NR /KZp/14 zawarta w dniu. r. w Łomży pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży z siedzibą 18-400 Łomża, ul. Akademicka

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr./gdoś/2016 Skarbem Państwa - Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska

UMOWA nr./gdoś/2016 Skarbem Państwa - Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska Załącznik nr 2 do Zaproszenia UMOWA nr./gdoś/2016 zawarta w Warszawie w dniu. 2016 r. pomiędzy: Skarbem Państwa - Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, NIP: 7010151052,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr - wzór ... ... wpisaną do ... NIP:... REGON:... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa

Umowa nr - wzór ... ... wpisaną do ... NIP:... REGON:... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa Załącznik Nr 4 Umowa nr - wzór zawarta w dniu. w Warszawie. pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Miodowej 15, NIP: 525-19-18-554, reprezentowanym przez:. zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr MGR DG. (wzór umowy)

UMOWA Nr MGR DG. (wzór umowy) UMOWA Nr MGR.271.7.2016.DG (wzór umowy) Zawarta w Bielsku-Białej w dniu... 2016 r. pomiędzy: Zamawiającym Miastem Bielsko-Biała Urzędem Miejskim w Bielsku-Białej, 43-300 Bielsko-Biała, Plac Ratuszowy 1,

Bardziej szczegółowo

Matematyka-nic trudnego!

Matematyka-nic trudnego! Umowa nr / / /13 zawarta w dniu... 2013 r. w Płocku pomiędzy: 1. Gminą Miasto Płock z siedzibą w Płocku,, zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez:... a 2.... wpisaną do......, zwaną dalej Wykonawcą,

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Zamawiającym, a NIP:., Regon.. zwaną dalej Wykonawcą. Strony oświadczają co następuje:

zwanym dalej Zamawiającym, a NIP:., Regon.. zwaną dalej Wykonawcą. Strony oświadczają co następuje: 3310/3311/126/OKS/BO/2016-OZP/20 Załącznik nr 2 Wzór umowy WUP/OZP/ /2016 Umowa została zawarta w Gdańsku, dnia. pomiędzy: Województwem Pomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Gdańsku, Adres: ul Podwale

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO UMOWA (projekt) Zawarta w dniu.. w Starachowicach pomiędzy FUNDACJĄ AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO, w imieniu której działa Prezes -Ryszard Nosowicz, 27-200 Starachowice, ul. Mickiewicza 1A, NIP:664-00-12-038

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim Załącznik nr 4 WZÓR UMOWY DOSTAWY zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim pomiędzy: Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych STARKOM Sp.

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr /2016 UMOWA NA DOSTAWY ZESTAWÓW DO AUTOTRANSFUZJI KRWI

UMOWA nr /2016 UMOWA NA DOSTAWY ZESTAWÓW DO AUTOTRANSFUZJI KRWI UMOWA nr /2016 UMOWA NA DOSTAWY ZESTAWÓW DO AUTOTRANSFUZJI KRWI wzór zawarta w dniu., w Krakowie pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedzibą w Krakowie, 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa

Bardziej szczegółowo

---------- PROJEKT ---------- UMOWA

---------- PROJEKT ---------- UMOWA Nr sprawy 12/ZP/2009 Załącznik nr 12 ---------- PROJEKT ---------- UMOWA zawarta dnia... 2010 r. pomiędzy: Mickiewiczowskim Centrum Turystycznym z siedzibą w Żerkowie ul. Jarocińska 35, 63-210 Żerków,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 4. została zawarta umowa o następującej treści:

ZAŁĄCZNIK NR 4. została zawarta umowa o następującej treści: ZAŁĄCZNIK NR 4 UMOWA NR. / /.. /...../2010 na wykonanie usług informatycznych; Opracowanie aplikacji do prowadzenia bazy adresowej, rozbudowa aplikacji Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości o wybrane raporty

Bardziej szczegółowo

UMOWA wzór CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA

UMOWA wzór CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA UMOWA wzór CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA zawarta w dniu w Warszawie w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy dostawy (bez instalacji i szkolenia)

Wzór umowy dostawy (bez instalacji i szkolenia) Wzór umowy dostawy (bez instalacji i szkolenia) zawarta w dniu. w Warszawie, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne, w trybie na podstawie art. / na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012 Wzór umowy Umowa nr../2012 Załącznik nr 7 zawarta w dniu.. pomiędzy Tramwajami Śląskimi S.A. z siedzibą w Chorzowie ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów, o kapitale zakładowym wynoszącym 116.230.880 PLN, który

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa nr. Załącznik nr 3 do SIWZ Zawarta w dniu.. w..pomiędzy:., reprezentowaną przez: zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, a.. z siedzibą w.., przy ul..., reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa została zawarta w Gdańsku, dnia... pomiędzy:

WZÓR UMOWY. Umowa została zawarta w Gdańsku, dnia... pomiędzy: Nr sprawy: WUP/OZP/3320/3321/2/KC/2016 Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY Umowa została zawarta w Gdańsku, dnia... pomiędzy: Województwem Pomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Gdańsku, Adres: ul Podwale

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR AZ/ /2015 1... 2...

UMOWA NR AZ/ /2015 1... 2... Załącznik nr 8 Projekt / wzór umowy do ZAPO/ AZ /42/11/2015 UMOWA NR AZ/ /2015 zawarta w dniu... 2015 r. w Katowicach pomiędzy: Górnośląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. przy kontrasygnacie Skarbnika Województwa Lubuskiego Józefy Chaleckiej.

UMOWA NR. przy kontrasygnacie Skarbnika Województwa Lubuskiego Józefy Chaleckiej. Załącznik nr 6 do SIWZ Projekt UMOWA NR zawarta w dniu...2014 r. w Zielonej Górze pomiędzy: Województwem Lubuskim Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, będącym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... Zawarta w dniu... pomiędzy:

UMOWA NR... Zawarta w dniu... pomiędzy: UMOWA NR... Zawarta w dniu... pomiędzy: P.W. Structum Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, 20-246, ul. Niepodległości 30/59, NIP 712-015-64-12, REGON 004164804 w imieniu którego działa: Marek Szczepaniak

Bardziej szczegółowo