Oracle E-Business Suite. Oracle Financials. Opis funkcjonalności produktu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oracle E-Business Suite. Oracle Financials. Opis funkcjonalności produktu"

Transkrypt

1 Oracle E-Business Suite Oracle Financials Opis funkcjonalności produktu

2 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Księga główna i obsługa planu kont... 3 Konsolidacja i system wieloorganizacyjny... 3 Centralne repozytorium danych finansowych... 4 Pola dodatkowe... 4 Zarządzanie kontami i księgowaniami... 5 Konta zbiorcze... 6 Zapisy księgowe... 6 Zapisy walutowe... 7 Zapisy ilościowe... 7 Alokacje (automatyczne rozdzielniki kosztów)... 7 Kontrola budżetowa... 8 Zamykanie roku i okresów księgowych... 8 Obsługa dziennika zdarzeń... 9 Sprawozdawczość obowiązkowa... 9 Generator sprawozdań finansowych Rozrachunki z dostawcami - Zobowiązania Baza danych dostawców Obsługa księgowa Obsługa podatku VAT Uzgadnianie faktur z zamówieniami Transakcje w walutach obcych Rozliczenie zaliczek z pracownikami Wsparcie planowania i realizacji płatności Raportowanie Rozrachunki z klientami - Należności Baza danych klientów Obsługa księgowa (faktur, not odsetkowych, VAT, itp.) Fakturowanie Automatyzacja dekretacji Podatki Windykacja Automatyzacja rozliczania płatności Komunikacja z klientem Automatyczna windykacja i przypomnienia o zapłacie Raportowanie Kompensaty handlowe Kasa gotówkowa Operacje kasowe (złotowe i walutowe) Rozliczenia z pracownikami Raportowanie Zarządzanie środkami pieniężnymi ORACLE FINANCIALS 1 /28

3 Wspólny model bankowy Prognozowanie stanu środków pieniężnych Obsługa kont, wyciągów bankowych Współpraca z programami home-banking Środki trwałe Obsługa składników majątku przedsiębiorstwa Wprowadzenie składnika majątku do ewidencji Zmiana lokalizacji składników majątku i przeklasyfikowanie Likwidacja / rozchody składników majątku Inwentaryzacja Obsługa niskocennych składników majątku Księgi amortyzacyjne / kartoteki Plan amortyzacji i analizy co...jeżeli Raportowanie Sprawozdawczość, wydruki i współpraca z oprogramowaniem biurowym ORACLE FINANCIALS 2 /28

4 Wprowadzenie Oracle Finanse jest centralnym miejscem w Aplikacjach Oracle, w którym następuje obsługa finansowa następujących obszarów funkcjonalnych: księgi głównej, należności, zobowiązań, środków pieniężnych środków trwałych kas gotówkowych. Poniżej znajduje się skrócony opis funkcjonalności rozwiązania. Rys. 1. Menu główne użytkownika systemu Księga główna i obsługa planu kont Księga Główna jest centralnym modułem systemu finansowo-księgowego realizującym wszystkie specyficzne elementy związane z finansami. Jest to moduł otwarty, przechowujący dane pochodzące zarówno z innych modułów aplikacji Oracle. Konsolidacja i system wieloorganizacyjny System finansowy Oracle został zaprojektowany do obsługi zarówno firm jednodziałowych jak wilooddziałowych grup kapitałowych. W tym celu aplikacja została wyposażona w mechanizmy konsolidacyjne. Konsolidacja opiera się na wielu księgach ORACLE FINANCIALS 3 /28

5 finansowych prowadzonych dla każdego przedsiębiorstwa zgodnie z zasadami księgowymi obowiązującymi w kraju, gdzie zlokalizowana jest główna siedziba firmy. Każda organizacja może posiadać własny plan kont funkcjonujący w oparciu o inną walutę podstawową oraz inny kalendarz księgowy i podatkowy. Księgowość oparta jest o mechanizm zdarzeń księgowych definiujący sposób księgowania transakcji. Przykładem zdarzenia księgowego jest zakup, który rozpoznawany jest w polskiej księdze głównej i jednocześnie jest odzwierciedlony w firmie nadrzędnej w belgijskim rachunku zysków i strat. W obu przypadkach księgowanie uwzględnia zasady księgowe danego kraju. Konsolidacja w systemie finansowym Oracle umożliwia definiowanie wyłączeń konsolidacyjnych i definiowanie raportów księgowych i skonsolidowanych na dowolnym poziomie organizacji oraz na dowolnym poziomie grupy kapitałowej. System umożliwia prowadzenie obsługi księgowej grupy kapitałowej w modelu usług współdzielonych (shared service). W systemie można wyodrębnić grupę użytkowników prowadzących obsługę księgową i sprawozdawczą wielu przedsiębiorstw. W przypadku zmian w strukturze kapitałowej lub w strukturze raportowania system posiada narzędzia ułatwiające szybkie wdrożenie tych zmian do systemu Centralne repozytorium danych finansowych Oracle Księga Główna w systemie finansowym jest rodzajem centralnego repozytorium, gwarantującego spójność danych i ułatwiającego audyt wewnętrzny. W tej samej księdze przechowywane są salda szczegółowe, zbiorcze, budżetowe i statystyczne, wyrażone w jednej bądź kilku walutach. Każde pojedyncze księgowanie aktualizuje zarazem wszelkie salda z nim związane, pozwalając na generowanie raportów na bazie on-line. Oracle Księga Główna zawiera zdefiniowany plan kont i kalendarz księgowy odpowiadający potrzebom nawet bardzo rozbudowanych firm i korporacji. Oba procesy mogą zostać przeprowadzone w sposób zależny od wewnętrznych realiów - rozbudowana długość konta księgowego i możliwość prowadzenia dowolnej ilości okresów księgowych (np. 12 okresów podstawowych oraz kilka okresów korekt lub większej ilości okresów niż 12 przy zmianie długości roku obrachunkowego) w żaden sposób nie ograniczają ani możliwych do zaspokojenia potrzeb informacyjnych użytkownika, ani nie wyczerpują możliwości systemu. Integralnymi elementami systemu finansowego Oracle są Generator Raportów Finansowych i XML Publisher. Narzędzia te umożliwiają sporządzanie różnorodnych raportów i analiz, takich jak np. bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie danych finansowych, raporty o wykonaniu planu, raporty przekroczeń planowanych budżetów, czy analizy porównawcze zakładanych kwot budżetowych z ich wykonaniem. Informacje przychodzące do księgi głównej z podksiąg należności, zobowiązań, majątku trwałego oraz pozostałych podksiąg umożliwiają z kolei generację raportów o saldach rozliczeń z kontrahentami, lub (przykładowo) analizy płatności lub inne raporty przydatne służbom finansowo-księgowym. Pola dodatkowe Charakterystyczna i wyróżniającą cechą systemu jest zestaw dodatkowych pól opisowych. Stosowane one być mogą w sytuacji, gdy użytkownik uzna, że przydatne są uzupełniające informacje, których wcześniej nie przewidziano. Dodanie do każdego ekranu własnych pól oferowane jest w ramach standardowej funkcjonalności. ORACLE FINANCIALS 4 /28

6 W wypadku księgowań powtarzających się okresowo możliwe jest zastosowanie szablonów księgowania, które tworzą zapisy dziennika w oparciu o wartości stałe, wartości procentowe albo wartości wybranych kont. Np. jeśli co miesiąc rejestrowane jest zobowiązanie z tytułu czynszu, rat kredytowych itp. to możliwe jest zautomatyzowanie tej czynności poprzez stworzenie dziennika cyklicznego ze stałymi kwotami, a następnie comiesięczne generowanie takiego dziennika, zamiast ręcznego go wprowadzania. Ten sam mechanizm wykorzystywany jest przy prowadzeniu rozliczeń międzyokresowych czynnych i biernych. Użytkownik może zdefiniować zestawy księgowań cyklicznych wykonywanych na początku lub na końcu okresu księgowego, lub w dowolnym innym, wynikającym z założonych procedur, terminie. Przeprowadzając księgowania okresowe użytkownik ma możliwość wykorzystania funkcji algebraicznych i stałych statystycznych do dokonania odpowiednich przeliczeń. Rozliczenia zmieniające się nieznacznie w czasie (np zakres MPKów, algorytm itp) łatwo zmienić w następnym okresie posługując się ustalonym szablonem. Dokumenty źródłowe oraz zapisy dziennika posiadają kontrolę numeru kolejnego dokumentu księgowego. System wyklucza możliwość nadania tego samego numeru dla dwóch lub więcej dokumentów księgowych tej samej kategorii. Zakresy numerowania określonych typów dokumentów w danym roku finansowym są definiowane przez użytkownika. Rys. 2. Podgląd zapisów księgowych w księdze głównej Zarządzanie kontami i księgowaniami Elastyczna konstrukcja kont systemu finansowego Oracle pozwala z jednej strony na odzwierciedlenie wszelkich aspektów bieżącej działalności, funduszy oraz oddziałów i antycypację jego ewolucji w przyszłości, zaś z drugiej strony umożliwia wierne powielenie struktury organizacyjnej jednostki. Możliwe są przekrojowe analizy np. kosztów w szczególnym ujęciu rodzajowym, niezależnie od umiejscowienia ich w ORACLE FINANCIALS 5 /28

7 pionowej strukturze organizacyjnej, przy absolutnym zminimalizowaniu istotności błędów wynikających z nieprawidłowej klasyfikacji kosztów. Segmentowa budowa planu kont daje użytkownikowi dużą swobodę w jego konstruowaniu, zaś prawidłowa budowa oddziałowego planu kont w firmie pozwala na uzyskanie olbrzymiej praktyczności dla celów analitycznych, nawet bez używania dedykowanych narzędzi analizy finansowej. Szablon konta w Oracle Księdze Głównej liczy 30 segmentów o maksymalnej długości do 25 znaków każdy. Dla konkretnych potrzeb organizacji wybiera się (ogranicza) liczbę segmentów, długość każdego z nich oraz nazwę i pozycję każdego segmentu w strukturze kont. Każdy segment konta księgowego może posiadać długość do 25 znaków alfanumerycznych. Zawartość informacyjna planu kont może zostać znacznie rozszerzona poprzez segmenty z atrybutami i parametrami odnoszącymi się do określonych kont księgowych. Przykładowo, informacje zawarte na koncie kosztów mogą zostać rozszerzone o segment z parametrami określającymi, czy dany koszt stanowi bądź nie koszt uzyskania przychodu. Do każdego konta księgowego może istnieć do 29 segmentów z dodatkowymi parametrami i atrybutami. Informacje te mogą zostać później wykorzystane do grupowania informacji, przeszukiwania danych księgowych według określonego parametru lub do przygotowania sprawozdań opartych o dane na kontach podsumowane według atrybutów. Każdemu kontu można nadać dodatkowo atrybut aktywów, pasywów, kosztów, wyniku finansowego, zapisów księgowych, zapisów budżetowych, zapisów międzyzakładowych, atrybut konta rozliczeniowego. Konta zbiorcze Oracle Księga Główna zapewnia opcje agregowania informacji księgowej, dzięki czemu staje się możliwy szybki dostęp do wybranych informacji. Użytkownik dysponuje możliwością tworzenia pozabilansowych kont zbiorczych (superkont), na których agregowane są zapisy z różnych hierarchii organizacji. Konta zbiorcze można budować w systemie dzięki mechanizmowi grupowania kont z podanych zakresów, bądź w oparciu o definiowane przez użytkownika szablony. Szablony takie są modyfikowalne, co pozwala na szybką reorganizację kont zbiorczych w przypadku restrukturyzacji organizacyjnej firmy. Konto zbiorcze może być definiowane przez grupę kont, np. kosztowych lub grupę centrów kosztów, np. jednego wydziału. Oracle Financials pozwala na zdefiniowanie konta zbiorczego, którego saldo będzie reprezentowało koszty jednego miejsca powstawania kosztów, bądź danej jednostki organizacyjnej. Technologia księgowania, jaką wykorzystuje Oracle Księga Główna jednocześnie aktualizuje salda szczegółowe i zbiorcze podczas księgowania każdego zapisu do dziennika, zapewniając w ten sposób kontrolę procesu księgowania. Konta zbiorcze mogą być wykorzystywane do generowania różnorodnych raportów finansowych - szczególnie przydatne są przy zestawieniach przychodów i bilansach. Zapisy księgowe Oracle Księga Główna przy transferze i zapisie danych wykorzystuje technologię folderów. Wspomaga to pracę użytkowników dzięki możliwości dostosowania informacji ukazującej się na ekranie do postaci najlepiej odpowiadającej potrzebom użytkownika. Zestaw narzędzi zapewnia możliwości edycji, przeglądania, stornowania i księgowania kompletnych zapisów, łącznie z nagłówkami i szczegółowymi wierszami. Ekran zapisu do dzienników wyświetla informację nagłówka oraz wiersze szczegółowe, zachowując jednocześnie bieżące salda dla wprowadzonych kwot. Zarówno zapis do dziennika, jak i ORACLE FINANCIALS 6 /28

8 ekrany zapytań pozostają otwarte do zadawania pytań we wszystkich polach, zapewniając elastyczność w wyszukiwaniu danych. Zapisy księgowe w Oracle Księdze Głównej dokonywane są dwojako. Jedną z metod jest wprowadzanie dziennika bezpośrednio w Oracle Księdze Głównej, co stosowane jest najczęściej przy korektach księgowań, bądź części księgowań cyklicznych. Przeważająca większość zapisów jest jednak generowana w księgach pomocniczych Oracle (takich, jak Należności, Zobowiązania, Środki Trwałe), lub innych aplikacjach zewnętrznych. Oracle Księga Główna wykorzystuje szeroki wachlarz rodzajów zapisów dokonywanych do dzienników. W zależności od potrzeb księgowane mogą być zapisy alokacyjne, stornujące, okresowe, ręczne, budżetowe, bądź statystyczne. Każdy zapis jest dokonywany w Oracle Księdze Głównej w trybie on-line, zaś każdy zatwierdzony proces zapisu weryfikuje kombinacje kont, sumy kontrolne partii i sumy łączne ksiąg podczas operacji, umożliwiając księgowym szybką korektę danych. Funkcjonalność kontroli zapisywanych danych pozwala księgować jedynie poprawne zapisy, pozostawiając do korekty zapisy jej wymagające. Wszystkie zapisy dziennika są numerowane w trakcie wprowadzania ich do Oracle Księgi Głównej. Numeracja może być prowadzona ręcznie przez osobę wprowadzającą dzienniki, bądź automatycznie generowana przez system. Stosowanie formuły zapisów cyklicznych jest środkiem pozwalającym na uniknięcie czasochłonnego wprowadzania zapisów systematycznie powtarzających się. Powtarzalne zapisy dziennika mogą być wykorzystywane do tworzenia wszelkiego rodzaju zapisów statystycznych i księgowych. Umożliwiają one definicję cyklicznych zapisów w ramach alokacji istniejących kwot, co z kolei pozwala na dokonywanie indywidualnych obliczeń w każdej linii zapisu dziennika oraz zapewnia automatyczną kontrolę poprawności wzorca konta księgowego. Powtarzalne zapisy dziennika mogą być tworzone za pomocą kopiowania i modyfikacji istniejących w systemie formuł. Zapisy walutowe Zapisy księgowe mogą być tworzone w dowolnej walucie. Oracle Księga Główna dokonuje automatycznego przeliczenia tychże na podstawową zadeklarowaną walutę prowadzenia ksiąg, przy zastosowaniu zadeklarowanego kursu wymiany. Jednocześnie zachowane zostają informacje o kwotach w walucie obcej, dzięki czemu możliwa jest weryfikacja transakcji w walucie jej przeprowadzenia. Wszelkie zapisy w walutach obcych mogą być przeliczane na walutę podstawową w dowolnym momencie. Zapisy ilościowe Funkcjonalność księgi głównej pozwala ponadto na wprowadzanie zapisów dotyczących informacji o innej, niż finansowej, proweniencji. Najczęściej stosuje się tę cechę wprowadzając wszelkie dane statystyczne. Odpowiednie zdefiniowanie jednostek miary pozwala rejestrować zapisy statystyczne na kontach ilościowych. Uzyskane w ten sposób dane mogą być użytkowane przy wszelkich alokacjach, budżetowaniu i raportowaniu. Alokacje (automatyczne rozdzielniki kosztów) Księga główna zapewnia elastyczne możliwości szybkiego przydzielania kosztów i przychodów do miejsc powstawania kosztów lub centrów przychodów poprzez ORACLE FINANCIALS 7 /28

9 zastosowanie prostych formuł matematycznych. Poprzez włączenie do wzoru wartości nadrzędnych, możliwe jest dokonanie przydziału do wartości podrzędnych bez potrzeby oddzielnego ich wyliczania (np. podział kosztów ogólnych dyrekcji pomiędzy wszystkimi podległymi jej jednostkami). Tym samym jeden wzór alokacyjny może być używany do innych alokacji iteracyjnie, czyli przydziału wielostopniowego, wykonywanego sukcesywnie w dół struktury hierarchii. Partie przydziałów alokacji grupowej mogą być opierane na saldach zapisów księgowych, budżetowych (w tym w oparciu o rezerwy na funduszach) lub ilościowych. Jednocześnie stosować można sumaryczne salda okresowe, kwartalne, roczne bądź projektowe (salda kont powiązanych z konkretnym projektem). Saldo okresowe może być określane czasowo (przy wykorzystaniu konkretnych dat), jak również względnie, np. okres bieżący lub poprzedni, czy zeszły rok. Podobnie wartościami przydzielanymi mogą być wartości finansowe (w ujęciu pieniężnym) albo wartości statystyczne. Kluczami podziału dla rozdzielników kosztów mogą być liczba osób zatrudnionych w danym dziale, powierzchnia działu, wysokość kosztów poniesionych w poprzednich okresach lub dowolna inna wartość księgowa lub ilościowa. System automatycznie kontroluje poprawność mechanizmu alokacji i informuje o ewentualnych błędach w jej definicji. Kontrola budżetowa Istotną funkcjonalnością księgi głównej jest kontrola budżetowa, mająca na celu zapobieżenie przekroczeniom budżetu. Aplikacje Oracle kontrolują dostępne fundusze w trybie on-line niezależnie od ich rezerwowania na poszczególne transakcje. Jednocześnie umożliwiają one natychmiastowy dostęp do informacji na każdym szczeblu operacji zapisu dziennika, zapotrzebowania, zlecenia zakupu bądź księgowaniu faktury kosztowej. Salda dostępnych funduszy są aktualizowane on-line, w momencie rezerwacji środków na daną pozycję budżetową. Kontrola budżetowa może być realizowana w postaci absolutnej bądź doradczej. Przy stosowaniu absolutnej kontroli budżetowej Oracle Księga Główna nie pozwala uruchamiać rezerwacji funduszy na określony cel w sytuacji uprzedniego ich wykorzystania, albo wręcz nieuwzględnienia w realizowanym budżecie. Doradcza kontrola budżetowa w takiej sytuacji informuje jedynie o braku dostępnych funduszy, nie blokując jednakże ich rezerwacji. Istotną kwestią jest określenie kwoty lub procentu tolerancji przekroczeń budżetu, co pozwala na ograniczone wyłamanie się z dyscypliny budżetowej. Pewne transakcje możemy wyłączyć spod kontroli budżetowej, jeżeli wydatki na nie są minimalne i nie zamierzamy poświęcać czasu na ich analizę. Kontrola budżetowa może być przeprowadzana na takim samym poziomie szczegółowości, na jakim wprowadzony został budżet. Tym samym możliwe jest określenie kontroli zarówno na szczeblu szczegółowym konta, jak i na szczeblu sumarycznym grupy kont, lub konta zbiorczego. Oczywiście może ona być przeprowadzana na określonym zakresie kont, w zależności od potrzeb. Podobnie możliwe jest określenie ram czasowych kontroli budżetowej, czyli ograniczenie dostępu do funduszy poza granicami okresu, bądź automatyczne ich udostępnienie. Zamykanie roku i okresów księgowych Okresy księgowe w Księdze głównej Oracle mogą mieć jeden z możliwych statusów: Nigdy nie otwarty, Przyszłe zapisy (możliwość wprowadzania dokumentów bez możliwości ich zaksięgowania), Otwarty, Zamknięty (do ponownego otwarcia) i ORACLE FINANCIALS 8 /28

10 Ostatecznie zamknięty. Otwarcie lub zamknięcie okresu jest prostą operacją określenia, czy dany okres ma być otwarty lub zamknięty dla dalszych księgowań. Otwarcie pierwszego okresu w kolejnym roku finansowym powoduje utworzenie na kontach sald otwarcia dla kont bilansowych i przeniesienie obrotów kont wynikowych na wynik konto wyniku finansowego. W przypadku wprowadzenia dodatkowych zapisów do ubiegłego roku finansowego (np. korekty po audycie) salda BO, w tym wynik finansowy, aktualizowane są automatycznie w trybie on-line. Obsługa dziennika zdarzeń Aplikacja Oracle posiada rejestr zapisujący wszystkie transakcje w systemie, w wyniku których generowane są raporty, dokumenty, księgowania oraz wszystkie inne zdarzenia ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa danych lub funkcjonalności systemu. Każdy z użytkowników ma dostęp do dziennika transakcji wykonanych przez niego w systemie. Administrator posiada przegląd operacji wszystkich użytkowników systemu. Dziennik zdarzeń przechowuje oprócz rejestru transakcji (czas i osoba, parametry kluczowe transakcji) także pliki wynikowe. W przypadku raportów i dokumentów jest to elektroniczna wersja tych dokumentów. Transakcje w dzienniku mogą być przechowywane dowolną ilość czasu. Sprawozdawczość obowiązkowa Rozwiązanie finansowe Oracle jest zgodne z prawodawstwem polskim szczególnie w zakresie ustawy o rachunkowości, ustaw podatkowych i ustawy o ochronie danych osobowych. Rys. 3. Sprawozdania w systemie mogą mieć dowolny format pliku np. Acrobat, Excel, HTML. ORACLE FINANCIALS 9 /28

11 Generator sprawozdań finansowych Generator Sprawozdań Finansowych jest funkcją systemu, umożliwiającą elastyczne tworzenie dodatkowych raportów przez użytkownika. Jest to narzędzie pozwalające tworzyć nowe raporty bez żadnej wiedzy programistycznej. Za pomocą funkcji kopiowania możliwe jest szybkie opracowanie nowych raportów poprzez skopiowanie elementów istniejących raportów, całych raportów lub zestawów raportów. Autokopiowanie umożliwia też kopiowanie komponentów raportu między różnymi zbiorami ksiąg, które mają wspólny plan kont Generator bazuje na informacjach zebranych w planie kont. Dzięki temu, że plan kont systemu Oracle przechowuje dane budżetowe, księgowi mogą tworzyć zestawienia z kosztów porównując z planami i określać odchylenia od założonych wielkości. Proste funkcje statystyczne pozwalają tworzyć raporty typu analizy wskaźnikowe, wyciągi i porównania kosztów, itp. Wszystkie raporty zbudowane w Generatorze mogą zostać przeniesione do Excela. Dzięki temu możliwe jest bezpośrednie przejście do szczegółów transakcji i dotarcie do dokumentów źródłowych, wykonując tzw. drążenie danych. Rozrachunki z dostawcami - Zobowiązania Zobowiązania umożliwiają całościowy nadzór nad zobowiązaniami użytkownika z poziomu centrali i poszczególnych oddziałów, co jest źródłem znacznych oszczędności, zarówno finansowych, jak i doskonale zmniejsza pracochłonność. Zobowiązania są częścią wydajnego systemu finansowo-księgowego, który zapewnia pełną kontrolę firmy w sferze rozrachunków z dostawcami, pozwalającą m.in. zapobiegać podwójnym płatnościom oraz dokonywać płatności jedynie za towary i usługi rzeczywiście zamówione i otrzymane, płacić w wyznaczonym terminie i efektywnie wykorzystywać kredyt handlowy. Centralnie prowadzona kartoteka dostawców pozwala na optymalizację kosztów obsługi. Efektem centralizacji zarządzania zobowiązaniami jest ponadto kontrola nad generowanymi zamówieniami zakupu oraz planowanie wydatków pozwalające na utrzymanie bezpiecznego poziomu płynności. Aplikacja pozwala na pełną automatyzację płatności dzięki integracji z systemami bankowości elektronicznej, tzw. Home Banking. Wszelkie zamówienia zakupu, faktury, dokumenty dostaw i akceptacji mogą być obsługiwane w trybie dwu-, trzy- lub czterostopniowego uzgodnienia. Wszystkie informacje niezbędne do autoryzacji płatności są dostępne bezpośrednio i redukują obieg dokumentów. Moduł dostarcza informacji potrzebnych do podejmowania odpowiednich decyzji dotyczących płatności. Pozwala kontrolować płatności zarówno wobec dostawców, jak i pracowników, ponadto umożliwia bieżące prowadzenie ewidencji księgowej. Moduł obsługuje wiele form płatności, wśród nich płatności gotówkowe, przelewy bankowe, czeki i weksle. Dzięki powiązaniu z modułem Oracle Zarządzanie Środkami Pieniężnymi możliwe jest automatyczne uzgadnianie płatności z wyciągami bankowymi. Moduł Zobowiązania pomaga zarządzać środkami pieniężnymi przez przewidywanie zapotrzebowania na środki pieniężne i zapobieganie podwójnym (lub nieautoryzowanym) wypłatom. ORACLE FINANCIALS 10 /28

12 Baza danych dostawców W systemie prowadzona jest jedna scentralizowana baza dostawców. Dane o dostawcy wprowadzane są jednorazowo i następnie wykorzystywane przez wszystkie jednostki organizacyjne firmy. Jeżeli występuje taka potrzeba, można ograniczyć możliwość posługiwanie się danymi dostawców do poszczególnych oddziałów. Moduł standardowo zawiera szereg elastycznych narzędzi do efektywnego, łatwego i szybkiego przetwarzania danych dotyczących dostawców. System rejestruje kompletne i dokładne informacje o dostawcach, zawierające nawet takie dane, jak warunki płatności, nazwy i telefony przedstawicieli niezwykle ułatwiając organizację pracy. W ramach rejestru dostawców istnieje opcja rejestrowania nieograniczonej liczby siedzib dostawców, co umożliwia zaopatrywanie się i przesyłanie płatności na więcej niż jeden adres w przypadku danego dostawcy. Z każdą siedzibą dostawcy powiązane jest jedno lub więcej kont bankowych. Funkcjonalność siedzib umożliwia posługiwanie się innymi rachunkami bankowymi, adresami, osobami kontaktowymi u dostawcy. Istnieje możliwość łączenia dostawców, w takim przypadku moduł automatycznie aktualizuje odpowiednie zlecenia zakupu i faktury danych dostawców, przypisując je właściwemu kontrahentowi. Operacja jest wspomagana generacją sprawozdania o dokonanej syntezie, które pomagają przejrzeć kompresowane dane. Jednoznaczna identyfikacja dostawców jest oczywiście zapewniona za pomocą numerów identyfikacji podatkowej NIP oraz innych unikalnych wyróżników (np. nazwa, nazwa skrócona, REGON, itp.). Opcja definiowania hierarchii dostawców pomaga rejestrować zależności pomiędzy firmą macierzystą i jej filiami, lub firmami zależnymi. Oracle Zobowiązania umożliwia łatwą kontrolę płatności dla dostawców. System pozwala przypisywać dostawców do grup płatności albo nadawać im priorytety płatności w celu wybrania określonej grupy dostawców, na rzecz których mają zostać dokonane płatności. Włączenie opcji wymaganego uzgadniania zamówień z fakturami dla danego dostawcy pozwala wstrzymać płatności tych wszystkich faktur dla dostawcy, które nie są uzgodnione z zamówieniem zakupu lub nie spełniły określonych kryteriów. Istnieje też możliwość całkowitego zablokowania płatności dla wybranego dostawcy. Podobnie możliwe jest określenie maksymalnej kwoty faktury każdego z dostawców. System w takim przypadku automatycznie wstrzymuje płatność za fakturę opiewającą na kwotę wyższą od uznanej za maksymalną. W ramach zarządzania zobowiązaniami moduł pokazuje ogólną liczbę i kwotę niezapłaconych faktur od każdego dostawcy, jak również pozwala na analizę faktur w oparciu o takie kryteria, jak status zatwierdzenia, data wystawienia, waluta faktury lub wysokość udzielonego rabatu. Zarządzanie rejestrem dostawców prowadzone jest pod takimi rygorami bezpieczeństwa, jak we wszystkich innych aplikacjach Oracle. Przeglądanie danych dostawców przez osoby, które nie posiadają upoważnienia do modyfikacji, lub aktualizacji danych może odbywać się tylko w trybie odczytu, tzn. bez prawa do wprowadzania jakichkolwiek zmian. Poszczególne jednostki organizacyjne mogą mieć ograniczony dostęp wyłącznie do swoich dostawców oraz do ich rozrachunków. Całość rozrachunków może być widziana z poziomu centrali, o ile występuje taka potrzeba. Baza dostawców jest powiązana z bazą klientów. W trakcie rejestracji dostawcy system umożliwia automatyczne założenie klienta, jeżeli mamy do czynienia z kontrahentem jednocześnie występującym jako nasz klient i dostawca. Obsługa księgowa Aplikacja zapewnia efektywne przetwarzanie faktur oraz kontrolę nad płatnościami. Wprowadzanie dokumentów jest znacznie przyspieszone, dzięki definicji domyślnych ORACLE FINANCIALS 11 /28

13 wartości dla całego systemu lub tylko siedzib dostawców. Tym samym do wprowadzenia dokumentu wystarczy podać jedynie nazwę dostawcy, numer i kwotę faktury. System automatycznie uzupełni pozostałe pola, dekretacje z wykorzystaniem domyślnych wartości z rejestru kontrahentów. Podobnie wprowadzanie może być przyspieszone przez użycie szablonów dekretacji, które automatycznie generują odpowiednie dekrety. Z kolei przetwarzanie dokumentów partiami zmniejsza ryzyko wprowadzania błędnych danych. Wprowadzenie wartości na poziomie partii powoduje automatyczne ich skopiowanie jako wartości domyślnych dla wszystkich faktur w danej partii. Oczywiście oprócz faktur od dostawców system rozpoznaje i przyjmuje również faktury korygujące oraz noty kredytowe, zmniejszające salda zobowiązań. Każdy wprowadzony do aplikacji dokument dysponuje unikatowym, kolejnym numerem przypisanym przez system, co pomaga w jednoznaczny sposób identyfikować wszystkie transakcje. Zobowiązania automatycznie mogą generować faktury potwierdzające zobowiązania firmy i pozwalające na dokonanie płatności w oparciu o samo potwierdzenie odbioru towaru lub zawiadomienie o wysyłce. Faktury tworzone są na podstawie danych zawartych w potwierdzeniu odbioru, zawiadomieniu o wysyłce lub zamówieniu zakupu. Istnieje możliwość dowolnego wyboru terminu generowania faktur - proces może mieć miejsce albo w momencie otrzymania zamawianych towarów, albo po otrzymaniu od kontrahenta zawiadomienia o wysyłce. Oczywiście możliwe jest stosowanie, w zależności od relacji z dostawcą, przedpłat. Są one rozliczane podczas wprowadzania faktur kosztowych, gdy system powiadamia o istnieniu niezbilansowanych zapisów, które po rozliczeniu zmniejszają saldo zobowiązań. System pozwala na wprowadzanie oraz rozliczanie przedpłat w przypadku, kiedy dostawcy wymagają płatności przed przesłaniem faktury. Po otrzymaniu faktury można ją rozliczyć z wprowadzoną przedpłatą, co pozwala unikać nadpłat na korzyść dostawcy. Przedpłaty i płatności mogą być wprowadzone w dowolnej walucie. Aplikacja automatycznie oblicza dodatnie bądź ujemne różnice kursowe. Przedpłaty mogą być przypisywane do konkretnych zamówień zakupu i rozliczane jedynie z fakturami, które są uzgodnione z odpowiednim zamówieniem. Przedpłata może zostać zarejestrowana jako operacja wymagająca oddzielnego dokumentu płatności. System dokonuje wtedy płatności przedpłaty na oddzielnym przelewie. Opcjonalnie użytkownik może określić dla każdej z przedpłat datę graniczną, przed którą nie można konkretnej przedpłaty rozliczyć. System daje możliwość dokonania przeglądu wszystkich nierozliczonych przedpłat i zaliczek dla dostawcy lub pracownika oraz ich rozliczenia z fakturami. Przedpłata może zostać rozliczona w całości bądź w części, z jedną bądź kilkoma fakturami, można także rozliczać wiele przedpłat z pojedynczą fakturą. Podobnie jedną z opcji modułu jest wydruk zawiadomień dla dostawców, zawierających informacje o przedpłatach do rozliczenia z fakturami. Aplikacja zapewnia rozbudowane możliwości obsługi okresowo powtarzających się niefakturowanych płatności poprzez mechanizm faktur cyklicznych. Kwoty faktur cyklicznych generowanych na podstawie szablonu mogą być stałe w kolejnych okresach, bądź zwiększać się lub zmniejszać o podany procent w każdym kolejnym okresie. Obsługa podatku VAT Moduł Zobowiązania posiada funkcje umożliwiające łatwą rejestrację, przegląd i sporządzanie sprawozdań (w tym rejestrów VAT) dotyczących podatku. ORACLE FINANCIALS 12 /28

14 System zawiera rejestr VAT, zgodny z przepisami prawa. Oferowane rozwiązanie obsługuje wszystkie stawki VAT. Ponadto system pozwala przeszkolonemu użytkownikowi konstruować dowolną ilość rejestrów i podrejestrów VAT. Rejestracja VAT jest uproszczona dzięki funkcji automatycznego naliczania podatku do linii faktury. Wprowadzenie do pozycji netto (lub brutto) faktury kodów podatku i uruchomienie funkcji Naliczanie Podatku powoduje utworzenie pozycji podatku (również dla więcej niż jednej stawki podatkowej) wraz z dekretacją podatku uzależnioną od rodzaju stawki podatku VAT. Podczas procesu zatwierdzania faktur system dokonuje automatycznej kontroli zgodności wprowadzonych kwot podatku z kwotami wyliczonymi przy zastosowaniu stawek podatkowych do kwot netto. Jeżeli różnica przekracza procentowo lub kwotowo zdefiniowaną tolerancję, na fakturę zostanie nałożona blokada uniemożliwiająca księgowanie i zapłatę. Oracle Zobowiązania umożliwia wydruk rejestrów podatku naliczonego VAT. Rejestr zakupów, w zależności od potrzeb, może być dzielony na podrejestry (definiowane przez użytkownika na podstawie kodów podatku), na przykład na rejestr zakupów towarów, usług, rejestr zakupów inwestycyjnych, kosztowych. Uzgadnianie faktur z zamówieniami Oracle Zobowiązania jest w pełni zintegrowany z modułem Oracle Zaopatrzenie. Integracja ta umożliwia bezpośredni dostęp do informacji o zakupach i automatyczne (dwu-, trzy- czterostopniowe) uzgadnianie faktury z zamówieniami zakupu i potwierdzeniami odbioru towaru. Proces uzgadniania jest przeprowadzany przy założonej przez użytkownika tolerancji (kwotowej lub procentowej). W sytuacji, kiedy różnica pomiędzy wartością zamówienia zakupu oraz wartością faktury przekracza wysokość wyznaczonej tolerancji, proces nakłada na fakturę blokadę, uniemożliwiająca jej zaksięgowanie i zapłacenie. Blokada może być zdjęta z faktury przez użytkownika dysponującego odpowiednimi uprawnieniami. Uzgodnienie zamówienia z fakturą może być oznaczane jako ostateczne, co generuje procedurę zamknięcia zamówienia zakupu. Wszelkie różnice w cenie, ilości, bądź kursach wymiany pomiędzy zamówieniem zakupu a uzgadnianą fakturą są przez moduł rejestrowane. Transakcje w walutach obcych Wśród wielu istotnych funkcjonalności modułu Oracle Zobowiązania bardzo istotnym jest rozbudowany mechanizm wielowalutowości pozwalający obsługiwać transakcje w walutach obcych. System obsługuje wszystkie stosowane waluty obce i daje możliwość definiowania wielu tabel kursowych dla każdej z tych walut. Oprócz predefiniowanych kursów wymiany, użytkownicy mają możliwość definiowania własnych tabel kursowych, zaś rodzaj użytej tabeli określany jest podczas wprowadzania dokumentów. Oprócz kursów definiowanych w tabelach kursowych można wprowadzać niezależnie kursy wymiany dla danego dokumentu, jako kurs użytkownika. System umożliwia wprowadzenie i rejestrację dziennych kursów wymiany oraz naliczanie niezrealizowanych zysków i strat z tytułu różnic kursowych na koniec okresu księgowego, lub przy znaczących zmianach kursów walut. Niezależnie od tego podczas rejestrowania płatności za faktury w walutach obcych automatycznie naliczane są zrealizowane różnice kursowe. Szeroko rozbudowane opcje raportowania pozwalają na generowanie sprawozdań o stanie zobowiązań w rozbiciu na poszczególne obce waluty zobowiązań. ORACLE FINANCIALS 13 /28

15 Rozliczenie zaliczek z pracownikami Obsługa rozliczania zaliczek z pracownikami poprowadzona jest w systemie poprzez funkcjonalność części systemu zarządzającą zobowiązaniami. Pracownicy, którzy pobierają zaliczki otrzymują w systemie status dostawcy. W ten sposób mogą dokonywać zakupów w imieniu firmy. Zaliczka rejestrowana jest jako przedpłata na przyszłe zakupy. Rachunki i faktury za dokonane zakupy rejestrowane są w systemie przez pracownika lub inną osobę uprawnioną do tego typu operacji, a następnie zestawiane z udzieloną przedpłatą. Łatwiejsze zestawienie wydatków związanych z zaliczką umożliwiają szablony wydatków pozwalające rejestrowanie poniesionych wydatków w uporządkowany sposób. Szczególną formą zestawienia wydatków może być rozliczenie wyjazdu służbowego. Pracownik wypełnia zestawienie posługując się zdefiniowanymi wcześniej w szablonie pozycjami takimi jak (przykładowo) dieta krajowa, hotel, przejazd. Każda pozycja w szablonie powiązana jest z właściwą dekretacją kosztów, co umożliwia automatyczną alokację kosztów na odpowiednie konta i stanowiska kosztowe w momencie księgowania kosztów. Ostateczne rozliczenie zaliczki odbywa z wykorzystaniem mechanizmu uzgadniania faktur z przedpłatami i polega na łączeniu zapisów dotyczących tej samej zaliczki z dokonanymi zakupami, zwrotami niewykorzystanej zaliczki i ze zwrotem kwot nadpłaconych przez pracowników. Wsparcie planowania i realizacji płatności Warunkiem niezbędnym do uruchomienia płatności jest uprzednie zatwierdzenie wprowadzonej do systemu faktury przez uprawnione osoby. Zapłata może być uniemożliwiona poprzez nałożenie na fakturę specjalnego kodu blokady, który może zostać zdjęty jedynie przez użytkownika dysponującego odpowiednimi uprawnieniami. Zatwierdzenie faktury do płatności wspomagane jest procesem work-flow automatyzującym przepływ informacji o fakturze, w znaczny sposób skracającym czas i pracochłonność zatwierdzania faktury. Dokumenty do płatności wybierane są przez system automatycznie i zbierane w postaci partii płatności spełniające zadane przez użytkownika kryteria. Użytkownik może zastosować kryteria wyboru dokumentów do płatności bazując na różnych kryteriach; przykładowo na sumie płatności, kwocie pojedynczej faktury, minimalnej zapłacie, zastosować kryterium grupy płatniczej. Przed dokonaniem zapłaty system podpowiada użytkownikowi prognozowane zapotrzebowanie na środki pieniężne w dowolnie zadanym okresie. Prognoza przepływu środków pieniężnych może bazować na różnych typach transakcji powodujących dopływ lub wypływ środków pieniężnych (np. Wypłata wynagrodzeń, faktury, zapotrzebowanie wewnętrzne, zamówienia zakupu, zamówienia sprzedaży, prognozy sprzedaży). W przypadku obsługi płatności powtarzających się (przykładowo za czynsz), dokonywanych na rzecz dostawcy, który nie wystawia za nie faktur, można wykorzystywać mechanizm faktur cyklicznych, dzięki któremu zobowiązania i płatności są generowane automatycznie w określonych odstępach czasu. Zobowiązania cykliczne można także rozliczać względem zamówień zakupów. Wszystkie elementy wprowadzanych faktur łącznie z informacjami dotyczącymi płatności i kodów blokad, jak również salda końcowe dostawców są dostępne na bieżąco, co pozwala efektywnie kontrolować sytuację firmy. Wszechstronna wielowalutowość systemu Oracle pozwala wprowadzać faktury (podobnie jak i zamówienia zakupu) w walutach obcych oraz rejestrować rozbieżności w kursach wymiany i cenach jednostkowych. ORACLE FINANCIALS 14 /28

16 Rys. 4. Pulpit obsługi płatności z przejściem do podglądu dokumentów wybranych do płatności Moduł Oracle Zobowiązania może zablokować płatności. Jeśli proces zatwierdzania nałoży kod blokady na fakturze, faktura taka nie może zostać zapłacona do momentu zwolnienia blokady. Oprócz kodów blokad, które moduł automatycznie umieszcza na fakturach podczas procesu zatwierdzania, możliwa jest definicja własnych kodów uniemożliwiających przeprowadzenie płatności. W ramach funkcjonalności wielowalutowej system pozwala na dokonanie płatności w walucie faktury (czyli w walucie innej, niż podstawowa dla danego zestawu ksiąg). Moduł śledzi i automatycznie wylicza zrealizowane różnice kursowe. Możliwe jest utworzenie własnych programów i formatów płatności, pozwalających dokonywać transferu środków drogą elektroniczną, dostosowanych do wymagań współpracujących banków. W module Oracle Zarządzanie Środkami Pieniężnymi możliwe jest z kolei automatyczne uzgadnianie wyciągów bankowych z płatnościami wprowadzonymi do systemu i raportowanie wykrytych niezgodności. Moduł Oracle Zobowiązania sporządza kompletny zapis kontrolny dotyczący wszystkich płatności dokonanych w formie elektronicznej. Proces zatwierdzania dokumentów do płatności może być wsparty przy pomocy funkcjonalności automatycznego sterowania przebiegiem pracy (Oracle Workflow). Daje to możliwość skierowywania pliku płatniczego do zatwierdzenia przez kolejne uprawnione osoby zgodnie z hierarchią uprawnień. Raportowanie Moduł Zobowiązania wyposażony jest w raporty pozwalające badać stan rozrachunków z kontrahentami, płatności, przedpłaty, zestawiających kontrahentów według różnych kryteriów. ORACLE FINANCIALS 15 /28

17 Rozrachunki z klientami - Należności Należności są częścią systemu Oracle Finanse, służącą do fakturowania i zarządzania transakcjami sprzedaży. Moduł służy do prowadzenia skutecznej obsługi fakturowania i korespondencji z klientami. Umożliwia generowanie zdefiniowanych przez użytkownika monitów, wyciągów z kont klientów oraz zestawień przeterminowanych należności. Użytkownik ma dostęp do dodatkowych informacji o kliencie, nazwiskach osób kontaktowych oraz bieżącej ewidencji kontaktów telefonicznych i wynikających z nich podjętych działań. Użytkownik wprowadzająca do aplikacji dokumenty dysponuje szeroką gamą funkcjonalności, wspomagających pracę. Program pozwala na korektę wszystkich danych (oprócz pól identyfikacyjnych) na każdym z dokumentów przed jego zatwierdzeniem. Anulowanie z kolei, zarówno faktury, jak i płatności, może zostać przeprowadzone w każdej chwili aż do momentu zaksięgowania. System automatycznie numeruje wprowadzane dokumenty wykluczając możliwość nadania tego samego numeru dla dwóch lub więcej dokumentów księgowych. W celu zróżnicowania numeracji użytkownik może zdefiniować zakresy numerowania dla określonego typu dokumentów w danym roku finansowym ewentualne odrębne jednostki organizacyjne mogą zostać wyróżnione poprzez podanie dla nich innych zakresów numeracji dokumentów w określonym roku finansowym. Opcja automatycznego naliczania podatku VAT według zadanej stawki pozwala na naliczenie podatku wg wartości domyślnej i ewentualną zmianę jego wysokości przed zatwierdzeniem transakcji. Program zapewnia kontrolę nad transakcjami, przy minimalizacji ilości wprowadzanych danych. Wśród wielu automatycznych opcji swoją użytecznością wyróżniają się wydruki monitów do zapłaty i wezwań do potwierdzenia sald. Aplikacja dysponuje szerokim wachlarzem standardowych raportów, wśród których szczególnie praktycznymi wydają się być: zestawienie obrotów z kontrahentami za zadany okres; zestawienie niezapłaconych faktur; zestawienie nierozliczonych płatności; zestawienia nierozliczonych należności według okresów przeterminowań. Moduł Oracle Należności umożliwia kontrolę kredytu handlowego - jego wielkość ustala się dla każdego odbiorcy lub jego siedziby, a także dla grupy odbiorców. Baza danych klientów System umożliwia wprowadzanie na bieżąco szczegółowych danych o kliencie, jego profilu, numerach telefonów, informacji o sposobach płatności i szczegółach konta bankowego klienta. Podobnie jak w zobowiązaniach system posługuje się jedną bazą klientów. Każdy klient może posiadać wiele siedzib. Funkcja szybkiego wprowadzania danych klienta umożliwia podanie jedynie niezbędnych o nim informacji, które mogą zostać uzupełnione później dalszymi szczegółowymi danymi. Po wprowadzeniu informacji o kliencie do Należności możliwa jest ich aktualizacja i dodawanie nowych danych. Interfejs Klienta pozwala zaimportować dane o nowym kliencie z systemu zewnętrznego zapewniając, że importowane dane będą poprawne i ważne z punktu widzenia użytkownika. Opcja ta może być stosowana ORACLE FINANCIALS 16 /28

18 przy imporcie danych z poprzednio stosowanej aplikacji, co sprawia ułatwia migrację na Oracle Należności. System pozwala wprowadzać kilka adresów tego samego klienta, nazwisk osób kontaktowych, kont bankowych, metod płatności i numerów telefonów dla każdego klienta. Można także wprowadzać domyślne warunki kredytowania, kod podatku, klasy i informacje o handlowcach odnoszące się do danego klienta. Ponadto można każdemu z klientów przypisać informacje takie, jak termin płatności czy automatyczne regulowanie należności z konta. Jeśli istnieją klienci, o których dane przechowywane są w systemie więcej niż jeden raz, lub jeśli jedna firma wykupuje inną firmę, można użyć programu Łączenie Klientów, aby przenieść informacje z jednego klienta na drugiego poprzez ich scalenie, podobne do tego, jakie jest możliwe w przypadku siedziby. Rys. 5. Ekran wyszukiwania klientów Baza dostawców jest powiązana z bazą klientów. W trakcie rejestracji dostawcy system umożliwia automatyczne założenie klienta, jeżeli mamy do czynienia z kontrahentem jednocześnie występującym jako nasz klient i dostawca. Obsługa księgowa (faktur, not odsetkowych, VAT, itp.) Oracle Należności oferuje łatwe w użyciu funkcje administrowania operacjami wprowadzania faktur. Moduł zapewnia elastyczność potrzebną do wystawiania faktur mogących spełnić wymogi klienta, dzięki czemu można poświęcić więcej czasu na zarządzanie portfelem należności, a nie na wprowadzanie danych. ORACLE FINANCIALS 17 /28

19 Fakturowanie Oracle Należności pozwala generować faktury na podstawie wartości domyślnych podawanych podczas konfiguracji, co sprawia, że wprowadzanie faktur staje się szybkie i łatwe. Możliwe jest korzystanie ze Wzorców Opisowych, w celu konfiguracji formularza wprowadzania faktur w ten sposób, by odpowiadał on konkretnym potrzebom (bez konieczności programowania). Użytkownik ma ponadto możliwość wprowadzenia do faktury dodatkowych niestandardowych informacji. Automatyzacja dekretacji Funkcja automatycznego przypisywania dekretu do transakcji jest zaawansowaną funkcją uproszczonego dekretowania. System przyporządkowuje dekretacje w sposób zgodny z wymogami użytkownika, a wynikający pośrednio z jego struktur operacyjnych i potrzeb analitycznych. Funkcjonalność ta upraszcza i automatyzuje proces dekretacji dokumentu sprzedaży, przypisując dekret przychodu ze sprzedaży, podatku należnego VAT oraz należności do zdefiniowanych przez użytkownika syntetyk odpowiednich kont księgowych (odpowiednio przychodów ze sprzedaży, podatku należnego VAT i rozrachunków z odbiorcami). Funkcja jest uruchamiana każdorazowym wystawieniem dokumentu sprzedaży i tworzy automatyczny dekret np. dla przychodu, z uszczegółowieniem (na strukturze konta księgowego) informacji do poziomu centrum zysków, przedstawiciela handlowego odpowiedzialnego za daną sprzedaż itd. Funkcja działa analogicznie w odniesieniu do podatku VAT (zadekretowanie konta odpowiedniego ze względu na stawkę i np. rodzaj produktu) i kwoty należności. Funkcja ta obsługuje również operacje dekretowania przychodów przyszłych okresów. Podatki Oracle Należności oferuje elastyczne możliwości naliczania podatków. Umożliwia identyfikację kodu podatku VAT na podstawie profilu klienta, pozycji materiałowej lub usługi, a także pozwala na przypisanie zdefiniowanych kodów do określonych pozycji faktury czy klientów. System nalicza podatek na podstawie stawek przypisanych kodom definiowanym przez użytkownika. Kody podatkowe można następnie przyporządkować do poszczególnych pozycji towarów i usług bądź klientów. System umożliwia prowadzenie wielu rejestrów VAT. Windykacja Oracle Należności udostępnia w trybie natychmiastowym wszelkie informacje o fakturach w celu maksymalizacji wydajności podczas rejestracji i kompleksowego przyporządkowywania wpływów. Umożliwia przyporządkowanie wpływów od klientów do wszystkich, lub tylko niektórych, spośród wielu transakcji. Moduł ułatwia księgowanie wpływów, które nie stanowią płatności za należności klienta. Przykładami operacji różnych są zwroty płatności i przychody z tytułu odsetek. Możliwe jest także stornowanie wpływu, jeśli chcemy ponownie zarejestrować go i przyporządkować do innej otwartej pozycji. ORACLE FINANCIALS 18 /28

20 Rys. 6. Pulpit obsługi zaległych płatności z oceną wiarygodności klienta oraz wykaz zaległych dokumentów dla wybranego klienta Automatyzacja rozliczania płatności Program AutoLockBox eliminuje konieczność ręcznego wprowadzania danych, pozwalając na automatyczne przetwarzanie przelewów i wyciągów bankowych. System pozwala w pełni zautomatyzować czynność wiązania płatności z fakturą klienta. Aby uniknąć straty czasu, jaką stanowi przyporządkowywanie płatności do faktur klientów można skorzystać z reguł. Reguły te są stosowane do określenia sposobu automatycznego przyporządkowania wpływów. Zbiory reguł określają kolejność metod przyporządkowywania wykorzystywanych przez Należności podczas automatycznego przyporządkowywania wpływów. Możliwe jest spowodowanie, aby Należności automatycznie przyporządkowywały wpływy najpierw do najstarszych pozycji, rozliczały salda rozrachunków, przyporządkowywały wpływy do pozycji należności przeterminowanych, rozliczały pozycje należności przeterminowanych zgrupowanych według terminów płatności i porównywały wpływy z pozycjami należności. Definiując zbiory reguł można, określając same reguły i kolejność ich stosowania, decydować o tym, który zestaw reguł ma być zastosowany podczas operacji przyporządkowywania wpływów. Funkcja automatycznej rejestracji wpływów umożliwia bezpośrednie przeniesienie środków na rachunek bankowy i rozliczenie wpływu. Usprawnienie operacji polega na uproszczeniu dróg przepływu środków finansowych, szybszym ich przyporządkowywaniu i uzgadnianiu wyciągów bankowych. Komunikacja z klientem Moduł Oracle Należności oferuje narzędzia niezbędne do rejestracji komunikacji z klientami i podejmowania dalszych, związanych z tym, czynności. Możliwe jest rejestrowanie wysyłanych faksów, ów, rozmów telefonicznych z klientami, łatwe ORACLE FINANCIALS 19 /28

21 wyszukiwanie osób kontaktowych ze strony klienta i dopisywanie nowych kontaktów. Można również podejmować odpowiednie działania związane z tematem rozmowy i planować je w czasie. Wszystkie operacje rejestrujące kontakty odbywają się za pośrednictwem jednego ekranu, dzięki czemu możliwe jest szybkie przeglądanie wszystkich informacji zgromadzonych na temat klienta podczas rozmowy z nim, a następnie zarejestrowanie jej. Ponadto istnieje możliwość wprowadzania i aktualizacji szczegółowych informacji o osobach kontaktowych. Oracle Należności udostępnia informacje o istniejących kontaktach i oferuje elastyczne sposoby wprowadzania danych o osobie, z którą rozmawiamy po raz pierwszy. Funkcjonalność rozmów telefonicznych bardzo usprawnia proces windykacji i ściągania należności. Osoba rozmawiająca z klientem ma pełny dostęp do salda rozrachunków z klientem, historię dotychczasowych kontaktów (historię prowadzonych sporów). System daje możliwość zaplanowania kolejnych upomnień i przypomina o konieczności wykonania kolejnych czynności związanych z windykacją. Automatyczna windykacja i przypomnienia o zapłacie Należności w pełni automatyzują proces windykacji poprzez emitowanie wezwań do zapłaty, monitów płatniczych oraz faktur odsetkowych. Należności wyposażone są w zestawy standardowych listów przypominających o zapłacie oraz listów z wezwaniem do zapłaty odsetek za zwłokę w płatności. Procedury te mogą być wielostopniowe. Raportowanie W celu analizy należności system oferuje wiele podglądów podsumowujących pojedyncze transakcje czy operacje wykonane w ramach konta jednego klienta. Oprócz tego należności oferują kilkadziesiąt różnego typu raportów. Kompensaty handlowe W przypadku wybranych klientów i dostawców mamy możliwość rozliczenia wzajemnych należności i zobowiązań za pomocą kompensaty handlowej. System sporządza zestawienie faktur dla wybranych kontrahentów i po zatwierdzeniu wykonuje całość rozliczenia wraz z zaliczeniem różnicy jako kwoty płatności częściowej do wybranej faktury. Kompensata może mieć charakter jednostronny tj. kompensujemy wzajemne rozrachunki w ramach konta jednego kontrahenta lub wielostronny tj. kompensujemy wzajemne rozrachunki w ramach grupy kontrahentów, z którymi mamy podpisane porozumienie o możliwości dokonywania tego typu operacji. Kasa gotówkowa Moduł umożliwia rejestrowanie wszystkich operacji kasowych oraz wydruk dokumentów potwierdzających operację w kasie tzn. dokumentów KP, KW oraz rejestrów kasowych. Dokumenty kasowe mogą być numerowane ręcznie lub automatycznie według sekwencji nadanej przez system. Numeracja może być ciągła w ramach roku lub okresu księgowego. Za pomocą płatności gotówkowych mogą być rozliczane zaliczki, zwroty zaliczek, płatności o dokumenty VAT-owskie. Operacje związane z VAT-em ujmowane są rejestrach VAT. ORACLE FINANCIALS 20 /28

22 Operacje gotówkowe mogą być przeprowadzone w walucie podstawowej systemu (kasa PLN) lub w dowolnej walucie obcej (kasy walutowe). System nie ogranicza ilości kas gotówkowych. Operacje kasowe (złotowe i walutowe) System umożliwia prowadzenie dowolnej ilości kas gotówkowych. W przypadku kas walutowych użytkownik kasy może korzystać z kursów standardowo dostępnych tabeli kursów walutowych (np. Kurs firmowy, kurs średni NBP) lub może zdefiniować kurs wymiany stosowany wyłącznie przez daną kasą. Przychody i rozchody gotówki są rejestrowane według kursu dziennego lub z użyciem metod LIFO lub FIFO. Operacje kasowe rejestrowane są na bieżąco, na bieżąco drukowane są także dokumenty kasowe. Księgowania operacji kasowych do księgi głównej mogą odbywać się w dowolnym cyklu (np. Cykl sporządzania rejestru kasowego). Kasa może być zamykana w dowolnym czasie. Wraz ze zmianą osoby obsługującej kasę system umożliwia sporządzenie rejestru kasowego ukazującego stan otwarcia i zamknięcia kasy oraz wszystkie operacje kasy. Operacje z kasy księgowane są według definiowalnych schematów dekretacji lub dekrety definiowane mogą być ręcznie. Rozliczenia z pracownikami Kasa korzysta z listy pracowników zarejestrowanych w kadrach. Każdy z uprawnionych pracowników firmy może podjąć zaliczkę gotówkową i następnie ją rozliczyć. W wyniku rozliczenia zaliczki z zestawieniami wydatków powstaje nadwyżka lub niedopłata, która może być automatycznie przelana na rachunek bankowy pracownika (ewentualnie potrącona z wynagrodzenia) lub operacje te mogą zostać przeprowadzone w kasie w postaci operacji gotówkowej. Wypłaty wynagrodzeń wykonywane są przede wszystkim za pomocą modułu płacowego. Jednak za pomocą kasy można także wykonywać wypłaty wynagrodzeń. Raportowanie Operacje gotówkowe są zintegrowane z wszystkimi innymi transakcjami w systemie. Dzięki integracji systemu transakcje te mogą być analizowane za pomocą wszystkich raportów w aplikacji, które analizują operacje gotówkowe i bezgotówkowe należności, zobowiązań oraz za pomocą raportów związanymi z analizą przepływów gotówkowych. Przykładowe raporty z tego zakresu zostały wymienione w punkcie dotyczącym raportowania z operacji bezgotówkowych. Raportowanie dotyczące operacji gotówkowych obejmują raporty typu wydruki KP, KW, Raport kasowy. Raporty kasowe, jak wszystkie inne raporty aplikacji Oracle, są łatwe do modyfikacji i dzięki temu można sporządzić raporty w innym układzie niż raporty standardowe lub dodać nowe raporty. Zarządzanie środkami pieniężnymi Moduł Zarządzania środkami pieniężnymi ukierunkowany jest na wsparcie zarządzania płynnością całego przedsiębiorstwa lub grupy kapitałowej oraz na kontrolę przepływu środków pieniężnych. ORACLE FINANCIALS 21 /28

23 Wspólny model bankowy System płatniczy wykorzystywany w rozwiązaniu Oracle umożliwia integrację z wieloma rachunkami bankowymi prowadzonymi w różnych bankach. Transfery pieniężne dokonywane za pośrednictwem banku są rozliczane w ZŚP. System śledzi transakcje bankowe i umożliwia porównanie aktualnego salda rachunków z prognozą, dzięki czemu można stale doskonalić techniki prognozowania przepływów środków pieniężnych. Prognozowanie stanu środków pieniężnych Ścisła integracja z rozrachunkami, projektami, kadrami i płacami, sprzedażą oraz innymi modułami daje pełny dostęp do danych o prognozowanych wpływach i wydatkach. Informacje te zbierane są w module ZŚP. Użytkownik systemu buduje szablony i zestawienia dotyczące przychodów i wydatków pochodzących z różnych źródeł i może jest zestawiać w dowolnej perspektywie czasowej. Przykładowo może to być prognoza wpływu środków pieniężnych od klientów strategicznych rozszerzona o prognozę sprzedaży o prawdopodobieństwie podpisania umowy wynoszącym ponad 80%. Prognozy mogą być wielowalutowe oraz pokazywać prognozę przepływów w rozbiciu na organizacje wewnątrz grupy kapitałowej. Prognozy uwzględniają aktualny stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych. Po ustaleniu pozycji pieniężnej na dany dzień można przeprowadzić działania korygujące poprzez wygenerowanie transakcji przelewu, zaciągnięcie kredytu lub założenie lokaty. Obsługa kont, wyciągów bankowych Funkcjonalność dotycząca obsługi płatności oraz wyciągów bankowych została szeroko opisana w punktach opisujących funkcjonalność płatniczą należności i zobowiązań. Na wyróżnienie zasługuje fakt, że całość procesu związanego z rozliczeniem płatności własnych oraz wyciągów bankowych i uzgodnienia ich z dokumentami należności może być całkowicie zautomatyzowana. System umożliwia stosowanie kodów dekretacyjnych, które pozwalają automatycznie dekretować także płatności związane z opłatami bankowymi, naliczonymi odsetkami, błędami bankowymi. W zależności od typu transakcji może to być dekret kosztowy lub przychodowy. ORACLE FINANCIALS 22 /28

24 Rys. 7. Prognoza przepływów środków pieniężnych dla oraganizacji zakupów z podglądem transakcji źródłowych Współpraca z programami home-banking System finansowy Oracle posiada funkcjonalność pozwalającą na dwustronną wymianę transakcji z systemami home-bankingowymi. Format plików płatniczych i wyciągów bankowych dostosowany jest do formatów stosowanych przez większość banków obecnych na rynku polskim. Dzięki temu proces płatności należności i zobowiązań może być w pełni zautomatyzowany. Środki trwałe Obsługa składników majątku przedsiębiorstwa Moduł Oracle Środki Trwałe jest kompleksowym rozwiązaniem do zarządzania składnikami majątku nawet w najbardziej rozbudowanych firmach i korporacjach, ułatwiającym prowadzenie dokładnej ewidencji posiadanych: środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, niskocennych składników majątku. Wprowadzenie składnika majątku do ewidencji Aby uniknąć ponownego wprowadzania tej samej informacji (co jest jedną z nadrzędnych idei systemu zintegrowanego) większość składników majątku można rejestrować w module Środków Trwałych na podstawie faktur zakupu zarejestrowanych w zobowiązaniach. ORACLE FINANCIALS 23 /28

25 Dodatkowo moduł pozwala na wprowadzanie środków trwałych bezpośrednio bez uwzględnienia dokumentów zobowiązań (np. w przypadku przyjęcia ich w formie aportu lub darowizny). System zbiera wszechstronną informację o środku trwałym. Każdy środek przyporządkowany jest odpowiedniej kategorii (stanowiącej uzgodnioną z klientem analitykę rozszerzająca lub zawężającą klasyfikację GUS podstawą są potrzeby zarządcze i specyfika przedsiębiorstwa), stanowiska kosztów, lokalizacji, osoby odpowiedzialnej i księgi/ kartoteki środków trwałych. Jako informacje opisowe o składniku majątku rejestrowane są dane miedzy innymi o: producencie, nr fabrycznym, dodatkowej wewnętrznej klasyfikacji stosowanej w przedsiębiorstwie, serwisie, itp. Informacje o środku mogą być rozszerzone bez programowania dzięki unikalnej funkcjonalności pól opisowych. Cały zakres informacji o składniku majątku, obejmujący zarówno wymiar opisowy, jak również księgowy (zasady dekretacji, naliczania amortyzacji itp.), przypisane są jednoznacznie do numeru środka trwałego. W celu zapewnienia wielu wymiarów sprawozdawczych, wynikających np. z konieczności prowadzenia ewidencji zgodnie z różnymi potrzebami sprawozdawczymi (np. sprawozdawczość bilansowa i sprawozdawczość podatkowa; ewentualne nowe wymiary wynikające z wewnętrznych wymogów przedsiębiorstwa), moduł Oracle Środki trwałe pozwala na definiowanie wielu wzajemnie powiązanych ksiąg amortyzacyjnych/ kartotek. Dzięki funkcjonalności wzajemnego powiązania tych ksiąg dane zarejestrowane w księdze matce są kopiowane do księgi córki a jednocześnie mogą podlegać innym zasadom amortyzacji ustalonymi indywidualnie dla każdej z tych ksiąg majątku trwałego. Zmiana lokalizacji składników majątku i przeklasyfikowanie Oracle Środki Trwałe pozwala na dokonanie przesunięcia składników majątku w ramach danej księgi/ kartoteki środków trwałych pomiędzy: kategoriami (a co za tym idzie kontami księgi głównej), poszczególnymi centrami kosztów obciążanymi amortyzacją tego składnika, miejscami jego fizycznej lokalizacji oraz pracownikami firmy odpowiedzialnymi za majątek. Przesunięcia odbywają się przy zachowaniu bieżącej i historycznej wiedzy, gdzie się znajdują środki i kto za nie odpowiada. Dzięki standardowej funkcjonalności Transferów Grupowych, moduł Oracle Środki Trwałe pozwala na jednoczesne przenoszenie całej grupy środków trwałych w pojedynczej operacji. Likwidacja / rozchody składników majątku Za pomocą modułu Oracle Środki Trwałe użytkownik może z łatwością zlikwidować składnik majątku lub wycofać go z użytkowania z podaniem innej przyczyny rozchodu. Transakcje te są odwracalne, czyli możliwe jest przywrócenie do eksploatacji rozchodowanego środka trwałego, a jednocześnie moduł doliczy amortyzację należną za czas, w którym ten środek był wycofany. Moduł pozwala na obsługę zarówno całościowego, jak i częściowego rozchodu składników majątku. Oracle Środki Trwałe pozwala na wprowadzenie danych o rozchodach, które miały miejsce w poprzednich okresach. Wszelkie nadwyżki amortyzacyjne są automatycznie wycofane z wartości umorzenia i z odpisów amortyzacyjnych za rok bieżący, zaś korekta wchodzi w życie w bieżącym okresie. ORACLE FINANCIALS 24 /28

26 Inwentaryzacja System umożliwia przeprowadzanie cykliczne inwentaryzacji środków trwałych. Wyniki spisów przekazywane są do systemu zgodnie z lokalizacjami środków trwałych. System sporządza raport z inwentaryzacji i pokazuje odchylenia od stanu oczekiwanego. Każda zmiana (zniszczenie środka, wycofanie, transfer, zmiana ilościowa) jest kwalifikowana według odpowiedniej kategorii określającej kod przyczyny zmiany. Obsługa niskocennych składników majątku Moduł Oracle Środki Trwałe pozwala na rejestracje niskocennych składników majątku. W celu wyodrębnienia ich spośród pozostałych składników majątku, stosowane są dodatkowe kategorie (nowe wartości w ramach podstawowego wymiaru grupującego składniki majątku) albo oddzielne księgi (kartoteki) majątku trwałego. Księgi amortyzacyjne / kartoteki Oracle Środki Trwałe pozwala na przypisywanie składników majątku do ksiąg amortyzacyjnych/ kartotek i zmianę informacji finansowej środka dotyczącej na przykład kosztów czy metody amortyzacji. Moduł nalicza amortyzację zgodnie z metoda zdefiniowana dla danego składnika majątku oraz tworzy zapisy w Oracle Księga Główna, odpowiadające naliczonym wartościom. Naliczanie amortyzacji odbywa się oddzielnie dla każdej z ksiąg amortyzacyjnych niezależnie od wzajemnych powiązań pomiędzy tymi księgami (np. księga podatkowa i bilansowa). Niezależne jest również prognozowanie wartości przyszłych odpisów dla każdej z ksiąg amortyzacyjnych. W zależności od wymaganej sprawozdawczości rachunkowej, podatkowej i wewnętrznych wymagań firmy, aplikacja może obsługiwać wiele ksiąg amortyzacyjnych. Jest to możliwe dzięki temu, że dany składnik majątku może należeć do jednej rachunkowej księgi amortyzacji, a jednocześnie do wielu ksiąg podatkowych/ pomocniczych. Każda z tych ksiąg może mieć różne konta, różne zasady amortyzacji oraz utrzymywać różną wartość środka trwałego. Odpisów amortyzacyjnych środków trwałych można dokonywać za pomocą innej metody w każdej księdze amortyzacyjnej. Przy naliczaniu amortyzacji dla każdej z ksiąg, Oracle Środki Trwałe automatycznie generuje raporty pozwalające na weryfikację naliczonej amortyzacji. Oddzielne zapisy są tworzone dla korekt wartości lub kosztów amortyzacyjnych za bieżący okres. Funkcja Zmian Grupowych pozwala na zmianę sposobu naliczania amortyzacji, zmianę metody amortyzacji, zmianę okresu użytkowania środka lub zmianę stawki amortyzacji dla grupy środków. Funkcja ta ułatwia dostosowanie się do przepisów podatkowych, które wymagają zmiany informacji finansowej po przyjęciu środka. Plan amortyzacji i analizy co...jeżeli System posiada funkcjonalność umożliwiającą sporządzenie planu amortyzacji na dowolny okres. Użytkownik może analizować różne warianty przebiegu amortyzacji zmieniając parametry stawek, metody amortyzacji, ilość okresów. ORACLE FINANCIALS 25 /28

27 Raportowanie System środków trwałych posiada standardowe raporty analizujące środki trwałe oraz ich wykorzystanie. Raporty pozwalają przeglądać środki trwałe oraz ich historię według różnych aspektów i zgodnie z zapotrzebowaniem informacyjnym Organizacji. Sprawozdawczość, wydruki i współpraca z oprogramowaniem biurowym Raporty generowane w systemie są dostępne we wszystkich powszechnie wykorzystywanych formatach (np. Acrobat, Excel, HTML. XML RTF), dzięki temu łatwo można je eksportować do narzędzi zewnętrznych. Użytkownicy biznesowi posiadają też możliwość samodzielnej zmiany formatu raportów lub ich zawartości merytorycznej. Odbywa się to poprzez import szablonu raportu do MS Word i edycję szablonu. Zmieniony szablon jest rejestrowany przez użytkownika w aplikacji i od tego momentu jest wykorzystywany do sporządzania sprawozdań w nowym układzie. Narzędzie do zmiany raportów jest na tyle proste i intuicyjne w użycie, aby mogli z niego korzystać użytkownicy bez przygotowania informatycznego. Rys. 8. Przykładowe zestawienie z modułu należności w formacie Acrobat. ORACLE FINANCIALS 26 /28

28 Rys. 9. Moduł business intelligence zawierający zestawy gotowych raportów i zestawień analizujących w czasie rzeczywistym sytuację finansową przedsiębiorstwa Sprawozdawczość finansowa wspierana jest dodatkowo za pomocą modułu business intelligence. Moduł ten umożliwia łatwą analizę danych i szybie wykonanie zestawień i własnych raportów. Wszystkie raporty i grafiki są interaktywne i umożliwiają bezpośrednie przejście z poziomu raportu do dokumentów źródłowych. Aplikacja opiera się na prekonfigurowanej hurtowni danych finansowych, która jest na bieżąco zasilana informacjami o zapisach księgowych, fakturach, kosztach, przychodach, amortyzacji środków trwałych, itd. La wygody użytkowników biznesowych moduł dostarczany jest wraz z zestawem ponad 700 raportów i zestawień finansowych takich jak rachunek wyników, analizy przychodów i kosztów, analizy odchyleń od planu, analizy należności i zobowiązań, bilans, pomiary dotyczące efektywności pracy działów finansowych. ORACLE FINANCIALS 27 /28

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie Microsoft Dynamics NAV Przewodnik po systemie Spis treści MICROSOFT DYNAMICS NAV 6 W JAKI SPOSÓB KUPIĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV? 10 FUNKCJONALNOŚĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV 13 ZARZĄDZANIE FINANSAMI I KSIĘGOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0. Ogólnodostępny

Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0. Ogólnodostępny Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0 Ogólnodostępny Spis treści 1. Informacje o produkcie... 4 1.1. Nazwa Produktu... 4 1.2. Odbiorcy docelowi... 4 1.3. Opis funkcjonalności... 4 1.3.1. CDN OPT!MA Kasa/Bank...

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 FUNKCJONALNOŚĆ V. 2.60 Prawa do niniejszych materiałów zastrzeżone są na rzecz innych podmiotów (Microsoft/IT.Integro) i ich naruszenie grozi sankcją. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

System Symfonia. Rozwiązania pełne życia

System Symfonia. Rozwiązania pełne życia System Symfonia Rozwiązania pełne życia 1 prostota zaufanie 2 Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających

Bardziej szczegółowo

Możliwości systemu ISOF-START

Możliwości systemu ISOF-START Możliwości systemu ISOF-START lipiec 2013 Copyright 2006 by HEUTHES. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All rights reserved. Przedsiębiorstwo HEUTHES dokłada wszelkich starań aby informacje zawarte w tej instrukcji

Bardziej szczegółowo

wersja 7 Szczegółowe informacje o systemie Wydanie 1.4 Wrzesień 2014

wersja 7 Szczegółowe informacje o systemie Wydanie 1.4 Wrzesień 2014 wersja 7 Szczegółowe informacje o systemie Wydanie 1.4 Wrzesień 2014 Spis treści Sage ERP X3 wersja 7 - możliwości rozwiązania 1.0 Finanse 3 2.0 Środki trwałe 13 3.0 Sprzedaż 17 4.0 Obsługa Klienta 25

Bardziej szczegółowo

Kluczowe korzyści: S Generowanie kompletnych danych na potrzeby audytu. Funkcja integracji online ma następujące właściwości:

Kluczowe korzyści: S Generowanie kompletnych danych na potrzeby audytu. Funkcja integracji online ma następujące właściwości: KSIĘGA GŁÓWNA Księga Główna stanowi serce aplikacji Microsoft Business Solutions Navision /Zarządzanie Finansami. Moduł ten służy do przechowywania wszystkich informacji finansowych, tworzenia podsumowań

Bardziej szczegółowo

SageERPX3. Szczegółowe informacje o systemie

SageERPX3. Szczegółowe informacje o systemie SageERPX3 Szczegółowe informacje o systemie Spis treści Finanse 3-7 Środki trwałe 8-9 Sprzedaż 10-12 CRM zarządzanie relacjami z klientem 13-15 Zakupy 16-20 Zapasy 21-24 Produkcja 25-27 Business Intelligence

Bardziej szczegółowo

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ Krótki opis rozwiązania SAP SAP Business One SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ KORZYSTNA CENOWO APLIKACJA DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM Aplikacja SAP Business One to jedno rozwiązanie o przystępnej cenie

Bardziej szczegółowo

ODL oprogramowanie dla firm www.odl.com.pl

ODL oprogramowanie dla firm www.odl.com.pl Zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie firmami handlowymi, produkcyjnymi i usługowymi ODL oprogramowanie dla firm www.odl.com.pl Ogólne informacje o systemie ODL Przedstawiamy Państwu

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Finanse i Księgowość Forte dla WINDOWS Wersja 2006 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy Sage Symfonia Sp. z o.o. jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA FUNKCJONALE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

WYMAGANIA FUNKCJONALE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO Załącznik nr 2 WYMAGANIA FUNKCJONALE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO oferowanego dla: ZAKŁAD WYKONASTWA SIECI ELEKTRYCZNYCH RZESZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Rzeszów marzec 2014 2

Bardziej szczegółowo

Polska funkcjonalność NAV 2015

Polska funkcjonalność NAV 2015 Polska funkcjonalność NAV 2015 oraz pakiet Tools i elogistics dla NAV2015 Podręcznik użytkownika Microsoft Dynamics NAV 2015 Dokument przeznaczony do użytku wewnętrznego dla Partnerów oraz użytkowników

Bardziej szczegółowo

www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel

www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel Strona 4 z 77 Spis treści 1. ROZPOCZĘCIE PRACY Z PROGRAMEM COMARCH ERP OPTIMA... 7 1.1. STRUKTURA PROGRAMU... 7 1.2. STANDARDOWE

Bardziej szczegółowo

www.comarch.pl/szkolenia Księgowość w Comarch OPT!MA Księga Handlowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami

www.comarch.pl/szkolenia Księgowość w Comarch OPT!MA Księga Handlowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami www.comarch.pl/szkolenia Księgowość w Comarch OPT!MA Księga Handlowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami Księgowość w Comarch OPT!MA Księga Handlowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami Strona 4

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Finanse i Księgowość

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Sage Symfonia Finanse i Księgowość Podręcznik użytkownika Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Spis treści Wstęp 3 SAP Business One: kluczowe cechy 4 Korzyści biznesowe 5 Przegląd funkcjonalności 6 Finanse

Bardziej szczegółowo

Informacje o systemie Comarch ERP Altum. Wersja: 5.4

Informacje o systemie Comarch ERP Altum. Wersja: 5.4 Informacje o systemie Comarch ERP Altum Wersja: 5.4 Spis treści 1. Informacje ogólne... 6 2. Funkcjonalność Comarch ERP Altum w pigułce... 6 3. Elastyczność i otwartość systemu... 9 3.1. Ergonomia, interfejs

Bardziej szczegółowo

QuickSTEP PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

QuickSTEP PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA QuickSTEP PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Podręcznik użytkownika systemu QuickSTEP. QuickSTEP jest zintegrowanym systemem informatycznym wspomagającym zarządzanie przedsiębiorstwem. W skład QuickSTEP wchodzą m.in.

Bardziej szczegółowo

Integracja aplikacji biznesowych

Integracja aplikacji biznesowych Integracja aplikacji biznesowych Systemy Automatyki Budynków Qumak-Sekom Charakterystyka systemu Epicor Enterprise 2 Zintegrowany system informatyczny klasy CRM/ERP o nazwie handlowej Epicor Enterprise

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Copyright 2005 SAP AG. Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część broszury nie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Definicje

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Definicje ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ w postępowaniu K/DZP 362 1 037/13 (Pieczęć firmowa Wykonawcy) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja wymagań wobec systemu i Projektu Wdrożenia ZSI Definicje 1. Awaria Systemu Produkcyjnego

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Handel

Sage Symfonia Start Handel Sage Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem ERP Comarch CDN XL Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch CDN XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pn. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy UMOWA Nr: UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Comarch CDN XL Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch CDN XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej spółki.

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel. Podręcznik użytkownika. Wersja 2011.a

Symfonia Handel. Podręcznik użytkownika. Wersja 2011.a Symfonia Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2011.a Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch ERP XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej spółki. Zarówno nasi

Bardziej szczegółowo

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y S P O Ż Y W C Z E J

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y S P O Ż Y W C Z E J przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y S P O Ż Y W C Z E J Navireo to łatwy w obsłudze zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie w średniej firmie. Może być z powodzeniem stosowany również

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte prostota zaufan ie Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie dla

Bardziej szczegółowo