Oracle E-Business Suite. Oracle Financials. Opis funkcjonalności produktu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oracle E-Business Suite. Oracle Financials. Opis funkcjonalności produktu"

Transkrypt

1 Oracle E-Business Suite Oracle Financials Opis funkcjonalności produktu

2 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Księga główna i obsługa planu kont... 3 Konsolidacja i system wieloorganizacyjny... 3 Centralne repozytorium danych finansowych... 4 Pola dodatkowe... 4 Zarządzanie kontami i księgowaniami... 5 Konta zbiorcze... 6 Zapisy księgowe... 6 Zapisy walutowe... 7 Zapisy ilościowe... 7 Alokacje (automatyczne rozdzielniki kosztów)... 7 Kontrola budżetowa... 8 Zamykanie roku i okresów księgowych... 8 Obsługa dziennika zdarzeń... 9 Sprawozdawczość obowiązkowa... 9 Generator sprawozdań finansowych Rozrachunki z dostawcami - Zobowiązania Baza danych dostawców Obsługa księgowa Obsługa podatku VAT Uzgadnianie faktur z zamówieniami Transakcje w walutach obcych Rozliczenie zaliczek z pracownikami Wsparcie planowania i realizacji płatności Raportowanie Rozrachunki z klientami - Należności Baza danych klientów Obsługa księgowa (faktur, not odsetkowych, VAT, itp.) Fakturowanie Automatyzacja dekretacji Podatki Windykacja Automatyzacja rozliczania płatności Komunikacja z klientem Automatyczna windykacja i przypomnienia o zapłacie Raportowanie Kompensaty handlowe Kasa gotówkowa Operacje kasowe (złotowe i walutowe) Rozliczenia z pracownikami Raportowanie Zarządzanie środkami pieniężnymi ORACLE FINANCIALS 1 /28

3 Wspólny model bankowy Prognozowanie stanu środków pieniężnych Obsługa kont, wyciągów bankowych Współpraca z programami home-banking Środki trwałe Obsługa składników majątku przedsiębiorstwa Wprowadzenie składnika majątku do ewidencji Zmiana lokalizacji składników majątku i przeklasyfikowanie Likwidacja / rozchody składników majątku Inwentaryzacja Obsługa niskocennych składników majątku Księgi amortyzacyjne / kartoteki Plan amortyzacji i analizy co...jeżeli Raportowanie Sprawozdawczość, wydruki i współpraca z oprogramowaniem biurowym ORACLE FINANCIALS 2 /28

4 Wprowadzenie Oracle Finanse jest centralnym miejscem w Aplikacjach Oracle, w którym następuje obsługa finansowa następujących obszarów funkcjonalnych: księgi głównej, należności, zobowiązań, środków pieniężnych środków trwałych kas gotówkowych. Poniżej znajduje się skrócony opis funkcjonalności rozwiązania. Rys. 1. Menu główne użytkownika systemu Księga główna i obsługa planu kont Księga Główna jest centralnym modułem systemu finansowo-księgowego realizującym wszystkie specyficzne elementy związane z finansami. Jest to moduł otwarty, przechowujący dane pochodzące zarówno z innych modułów aplikacji Oracle. Konsolidacja i system wieloorganizacyjny System finansowy Oracle został zaprojektowany do obsługi zarówno firm jednodziałowych jak wilooddziałowych grup kapitałowych. W tym celu aplikacja została wyposażona w mechanizmy konsolidacyjne. Konsolidacja opiera się na wielu księgach ORACLE FINANCIALS 3 /28

5 finansowych prowadzonych dla każdego przedsiębiorstwa zgodnie z zasadami księgowymi obowiązującymi w kraju, gdzie zlokalizowana jest główna siedziba firmy. Każda organizacja może posiadać własny plan kont funkcjonujący w oparciu o inną walutę podstawową oraz inny kalendarz księgowy i podatkowy. Księgowość oparta jest o mechanizm zdarzeń księgowych definiujący sposób księgowania transakcji. Przykładem zdarzenia księgowego jest zakup, który rozpoznawany jest w polskiej księdze głównej i jednocześnie jest odzwierciedlony w firmie nadrzędnej w belgijskim rachunku zysków i strat. W obu przypadkach księgowanie uwzględnia zasady księgowe danego kraju. Konsolidacja w systemie finansowym Oracle umożliwia definiowanie wyłączeń konsolidacyjnych i definiowanie raportów księgowych i skonsolidowanych na dowolnym poziomie organizacji oraz na dowolnym poziomie grupy kapitałowej. System umożliwia prowadzenie obsługi księgowej grupy kapitałowej w modelu usług współdzielonych (shared service). W systemie można wyodrębnić grupę użytkowników prowadzących obsługę księgową i sprawozdawczą wielu przedsiębiorstw. W przypadku zmian w strukturze kapitałowej lub w strukturze raportowania system posiada narzędzia ułatwiające szybkie wdrożenie tych zmian do systemu Centralne repozytorium danych finansowych Oracle Księga Główna w systemie finansowym jest rodzajem centralnego repozytorium, gwarantującego spójność danych i ułatwiającego audyt wewnętrzny. W tej samej księdze przechowywane są salda szczegółowe, zbiorcze, budżetowe i statystyczne, wyrażone w jednej bądź kilku walutach. Każde pojedyncze księgowanie aktualizuje zarazem wszelkie salda z nim związane, pozwalając na generowanie raportów na bazie on-line. Oracle Księga Główna zawiera zdefiniowany plan kont i kalendarz księgowy odpowiadający potrzebom nawet bardzo rozbudowanych firm i korporacji. Oba procesy mogą zostać przeprowadzone w sposób zależny od wewnętrznych realiów - rozbudowana długość konta księgowego i możliwość prowadzenia dowolnej ilości okresów księgowych (np. 12 okresów podstawowych oraz kilka okresów korekt lub większej ilości okresów niż 12 przy zmianie długości roku obrachunkowego) w żaden sposób nie ograniczają ani możliwych do zaspokojenia potrzeb informacyjnych użytkownika, ani nie wyczerpują możliwości systemu. Integralnymi elementami systemu finansowego Oracle są Generator Raportów Finansowych i XML Publisher. Narzędzia te umożliwiają sporządzanie różnorodnych raportów i analiz, takich jak np. bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie danych finansowych, raporty o wykonaniu planu, raporty przekroczeń planowanych budżetów, czy analizy porównawcze zakładanych kwot budżetowych z ich wykonaniem. Informacje przychodzące do księgi głównej z podksiąg należności, zobowiązań, majątku trwałego oraz pozostałych podksiąg umożliwiają z kolei generację raportów o saldach rozliczeń z kontrahentami, lub (przykładowo) analizy płatności lub inne raporty przydatne służbom finansowo-księgowym. Pola dodatkowe Charakterystyczna i wyróżniającą cechą systemu jest zestaw dodatkowych pól opisowych. Stosowane one być mogą w sytuacji, gdy użytkownik uzna, że przydatne są uzupełniające informacje, których wcześniej nie przewidziano. Dodanie do każdego ekranu własnych pól oferowane jest w ramach standardowej funkcjonalności. ORACLE FINANCIALS 4 /28

6 W wypadku księgowań powtarzających się okresowo możliwe jest zastosowanie szablonów księgowania, które tworzą zapisy dziennika w oparciu o wartości stałe, wartości procentowe albo wartości wybranych kont. Np. jeśli co miesiąc rejestrowane jest zobowiązanie z tytułu czynszu, rat kredytowych itp. to możliwe jest zautomatyzowanie tej czynności poprzez stworzenie dziennika cyklicznego ze stałymi kwotami, a następnie comiesięczne generowanie takiego dziennika, zamiast ręcznego go wprowadzania. Ten sam mechanizm wykorzystywany jest przy prowadzeniu rozliczeń międzyokresowych czynnych i biernych. Użytkownik może zdefiniować zestawy księgowań cyklicznych wykonywanych na początku lub na końcu okresu księgowego, lub w dowolnym innym, wynikającym z założonych procedur, terminie. Przeprowadzając księgowania okresowe użytkownik ma możliwość wykorzystania funkcji algebraicznych i stałych statystycznych do dokonania odpowiednich przeliczeń. Rozliczenia zmieniające się nieznacznie w czasie (np zakres MPKów, algorytm itp) łatwo zmienić w następnym okresie posługując się ustalonym szablonem. Dokumenty źródłowe oraz zapisy dziennika posiadają kontrolę numeru kolejnego dokumentu księgowego. System wyklucza możliwość nadania tego samego numeru dla dwóch lub więcej dokumentów księgowych tej samej kategorii. Zakresy numerowania określonych typów dokumentów w danym roku finansowym są definiowane przez użytkownika. Rys. 2. Podgląd zapisów księgowych w księdze głównej Zarządzanie kontami i księgowaniami Elastyczna konstrukcja kont systemu finansowego Oracle pozwala z jednej strony na odzwierciedlenie wszelkich aspektów bieżącej działalności, funduszy oraz oddziałów i antycypację jego ewolucji w przyszłości, zaś z drugiej strony umożliwia wierne powielenie struktury organizacyjnej jednostki. Możliwe są przekrojowe analizy np. kosztów w szczególnym ujęciu rodzajowym, niezależnie od umiejscowienia ich w ORACLE FINANCIALS 5 /28

7 pionowej strukturze organizacyjnej, przy absolutnym zminimalizowaniu istotności błędów wynikających z nieprawidłowej klasyfikacji kosztów. Segmentowa budowa planu kont daje użytkownikowi dużą swobodę w jego konstruowaniu, zaś prawidłowa budowa oddziałowego planu kont w firmie pozwala na uzyskanie olbrzymiej praktyczności dla celów analitycznych, nawet bez używania dedykowanych narzędzi analizy finansowej. Szablon konta w Oracle Księdze Głównej liczy 30 segmentów o maksymalnej długości do 25 znaków każdy. Dla konkretnych potrzeb organizacji wybiera się (ogranicza) liczbę segmentów, długość każdego z nich oraz nazwę i pozycję każdego segmentu w strukturze kont. Każdy segment konta księgowego może posiadać długość do 25 znaków alfanumerycznych. Zawartość informacyjna planu kont może zostać znacznie rozszerzona poprzez segmenty z atrybutami i parametrami odnoszącymi się do określonych kont księgowych. Przykładowo, informacje zawarte na koncie kosztów mogą zostać rozszerzone o segment z parametrami określającymi, czy dany koszt stanowi bądź nie koszt uzyskania przychodu. Do każdego konta księgowego może istnieć do 29 segmentów z dodatkowymi parametrami i atrybutami. Informacje te mogą zostać później wykorzystane do grupowania informacji, przeszukiwania danych księgowych według określonego parametru lub do przygotowania sprawozdań opartych o dane na kontach podsumowane według atrybutów. Każdemu kontu można nadać dodatkowo atrybut aktywów, pasywów, kosztów, wyniku finansowego, zapisów księgowych, zapisów budżetowych, zapisów międzyzakładowych, atrybut konta rozliczeniowego. Konta zbiorcze Oracle Księga Główna zapewnia opcje agregowania informacji księgowej, dzięki czemu staje się możliwy szybki dostęp do wybranych informacji. Użytkownik dysponuje możliwością tworzenia pozabilansowych kont zbiorczych (superkont), na których agregowane są zapisy z różnych hierarchii organizacji. Konta zbiorcze można budować w systemie dzięki mechanizmowi grupowania kont z podanych zakresów, bądź w oparciu o definiowane przez użytkownika szablony. Szablony takie są modyfikowalne, co pozwala na szybką reorganizację kont zbiorczych w przypadku restrukturyzacji organizacyjnej firmy. Konto zbiorcze może być definiowane przez grupę kont, np. kosztowych lub grupę centrów kosztów, np. jednego wydziału. Oracle Financials pozwala na zdefiniowanie konta zbiorczego, którego saldo będzie reprezentowało koszty jednego miejsca powstawania kosztów, bądź danej jednostki organizacyjnej. Technologia księgowania, jaką wykorzystuje Oracle Księga Główna jednocześnie aktualizuje salda szczegółowe i zbiorcze podczas księgowania każdego zapisu do dziennika, zapewniając w ten sposób kontrolę procesu księgowania. Konta zbiorcze mogą być wykorzystywane do generowania różnorodnych raportów finansowych - szczególnie przydatne są przy zestawieniach przychodów i bilansach. Zapisy księgowe Oracle Księga Główna przy transferze i zapisie danych wykorzystuje technologię folderów. Wspomaga to pracę użytkowników dzięki możliwości dostosowania informacji ukazującej się na ekranie do postaci najlepiej odpowiadającej potrzebom użytkownika. Zestaw narzędzi zapewnia możliwości edycji, przeglądania, stornowania i księgowania kompletnych zapisów, łącznie z nagłówkami i szczegółowymi wierszami. Ekran zapisu do dzienników wyświetla informację nagłówka oraz wiersze szczegółowe, zachowując jednocześnie bieżące salda dla wprowadzonych kwot. Zarówno zapis do dziennika, jak i ORACLE FINANCIALS 6 /28

8 ekrany zapytań pozostają otwarte do zadawania pytań we wszystkich polach, zapewniając elastyczność w wyszukiwaniu danych. Zapisy księgowe w Oracle Księdze Głównej dokonywane są dwojako. Jedną z metod jest wprowadzanie dziennika bezpośrednio w Oracle Księdze Głównej, co stosowane jest najczęściej przy korektach księgowań, bądź części księgowań cyklicznych. Przeważająca większość zapisów jest jednak generowana w księgach pomocniczych Oracle (takich, jak Należności, Zobowiązania, Środki Trwałe), lub innych aplikacjach zewnętrznych. Oracle Księga Główna wykorzystuje szeroki wachlarz rodzajów zapisów dokonywanych do dzienników. W zależności od potrzeb księgowane mogą być zapisy alokacyjne, stornujące, okresowe, ręczne, budżetowe, bądź statystyczne. Każdy zapis jest dokonywany w Oracle Księdze Głównej w trybie on-line, zaś każdy zatwierdzony proces zapisu weryfikuje kombinacje kont, sumy kontrolne partii i sumy łączne ksiąg podczas operacji, umożliwiając księgowym szybką korektę danych. Funkcjonalność kontroli zapisywanych danych pozwala księgować jedynie poprawne zapisy, pozostawiając do korekty zapisy jej wymagające. Wszystkie zapisy dziennika są numerowane w trakcie wprowadzania ich do Oracle Księgi Głównej. Numeracja może być prowadzona ręcznie przez osobę wprowadzającą dzienniki, bądź automatycznie generowana przez system. Stosowanie formuły zapisów cyklicznych jest środkiem pozwalającym na uniknięcie czasochłonnego wprowadzania zapisów systematycznie powtarzających się. Powtarzalne zapisy dziennika mogą być wykorzystywane do tworzenia wszelkiego rodzaju zapisów statystycznych i księgowych. Umożliwiają one definicję cyklicznych zapisów w ramach alokacji istniejących kwot, co z kolei pozwala na dokonywanie indywidualnych obliczeń w każdej linii zapisu dziennika oraz zapewnia automatyczną kontrolę poprawności wzorca konta księgowego. Powtarzalne zapisy dziennika mogą być tworzone za pomocą kopiowania i modyfikacji istniejących w systemie formuł. Zapisy walutowe Zapisy księgowe mogą być tworzone w dowolnej walucie. Oracle Księga Główna dokonuje automatycznego przeliczenia tychże na podstawową zadeklarowaną walutę prowadzenia ksiąg, przy zastosowaniu zadeklarowanego kursu wymiany. Jednocześnie zachowane zostają informacje o kwotach w walucie obcej, dzięki czemu możliwa jest weryfikacja transakcji w walucie jej przeprowadzenia. Wszelkie zapisy w walutach obcych mogą być przeliczane na walutę podstawową w dowolnym momencie. Zapisy ilościowe Funkcjonalność księgi głównej pozwala ponadto na wprowadzanie zapisów dotyczących informacji o innej, niż finansowej, proweniencji. Najczęściej stosuje się tę cechę wprowadzając wszelkie dane statystyczne. Odpowiednie zdefiniowanie jednostek miary pozwala rejestrować zapisy statystyczne na kontach ilościowych. Uzyskane w ten sposób dane mogą być użytkowane przy wszelkich alokacjach, budżetowaniu i raportowaniu. Alokacje (automatyczne rozdzielniki kosztów) Księga główna zapewnia elastyczne możliwości szybkiego przydzielania kosztów i przychodów do miejsc powstawania kosztów lub centrów przychodów poprzez ORACLE FINANCIALS 7 /28

9 zastosowanie prostych formuł matematycznych. Poprzez włączenie do wzoru wartości nadrzędnych, możliwe jest dokonanie przydziału do wartości podrzędnych bez potrzeby oddzielnego ich wyliczania (np. podział kosztów ogólnych dyrekcji pomiędzy wszystkimi podległymi jej jednostkami). Tym samym jeden wzór alokacyjny może być używany do innych alokacji iteracyjnie, czyli przydziału wielostopniowego, wykonywanego sukcesywnie w dół struktury hierarchii. Partie przydziałów alokacji grupowej mogą być opierane na saldach zapisów księgowych, budżetowych (w tym w oparciu o rezerwy na funduszach) lub ilościowych. Jednocześnie stosować można sumaryczne salda okresowe, kwartalne, roczne bądź projektowe (salda kont powiązanych z konkretnym projektem). Saldo okresowe może być określane czasowo (przy wykorzystaniu konkretnych dat), jak również względnie, np. okres bieżący lub poprzedni, czy zeszły rok. Podobnie wartościami przydzielanymi mogą być wartości finansowe (w ujęciu pieniężnym) albo wartości statystyczne. Kluczami podziału dla rozdzielników kosztów mogą być liczba osób zatrudnionych w danym dziale, powierzchnia działu, wysokość kosztów poniesionych w poprzednich okresach lub dowolna inna wartość księgowa lub ilościowa. System automatycznie kontroluje poprawność mechanizmu alokacji i informuje o ewentualnych błędach w jej definicji. Kontrola budżetowa Istotną funkcjonalnością księgi głównej jest kontrola budżetowa, mająca na celu zapobieżenie przekroczeniom budżetu. Aplikacje Oracle kontrolują dostępne fundusze w trybie on-line niezależnie od ich rezerwowania na poszczególne transakcje. Jednocześnie umożliwiają one natychmiastowy dostęp do informacji na każdym szczeblu operacji zapisu dziennika, zapotrzebowania, zlecenia zakupu bądź księgowaniu faktury kosztowej. Salda dostępnych funduszy są aktualizowane on-line, w momencie rezerwacji środków na daną pozycję budżetową. Kontrola budżetowa może być realizowana w postaci absolutnej bądź doradczej. Przy stosowaniu absolutnej kontroli budżetowej Oracle Księga Główna nie pozwala uruchamiać rezerwacji funduszy na określony cel w sytuacji uprzedniego ich wykorzystania, albo wręcz nieuwzględnienia w realizowanym budżecie. Doradcza kontrola budżetowa w takiej sytuacji informuje jedynie o braku dostępnych funduszy, nie blokując jednakże ich rezerwacji. Istotną kwestią jest określenie kwoty lub procentu tolerancji przekroczeń budżetu, co pozwala na ograniczone wyłamanie się z dyscypliny budżetowej. Pewne transakcje możemy wyłączyć spod kontroli budżetowej, jeżeli wydatki na nie są minimalne i nie zamierzamy poświęcać czasu na ich analizę. Kontrola budżetowa może być przeprowadzana na takim samym poziomie szczegółowości, na jakim wprowadzony został budżet. Tym samym możliwe jest określenie kontroli zarówno na szczeblu szczegółowym konta, jak i na szczeblu sumarycznym grupy kont, lub konta zbiorczego. Oczywiście może ona być przeprowadzana na określonym zakresie kont, w zależności od potrzeb. Podobnie możliwe jest określenie ram czasowych kontroli budżetowej, czyli ograniczenie dostępu do funduszy poza granicami okresu, bądź automatyczne ich udostępnienie. Zamykanie roku i okresów księgowych Okresy księgowe w Księdze głównej Oracle mogą mieć jeden z możliwych statusów: Nigdy nie otwarty, Przyszłe zapisy (możliwość wprowadzania dokumentów bez możliwości ich zaksięgowania), Otwarty, Zamknięty (do ponownego otwarcia) i ORACLE FINANCIALS 8 /28

10 Ostatecznie zamknięty. Otwarcie lub zamknięcie okresu jest prostą operacją określenia, czy dany okres ma być otwarty lub zamknięty dla dalszych księgowań. Otwarcie pierwszego okresu w kolejnym roku finansowym powoduje utworzenie na kontach sald otwarcia dla kont bilansowych i przeniesienie obrotów kont wynikowych na wynik konto wyniku finansowego. W przypadku wprowadzenia dodatkowych zapisów do ubiegłego roku finansowego (np. korekty po audycie) salda BO, w tym wynik finansowy, aktualizowane są automatycznie w trybie on-line. Obsługa dziennika zdarzeń Aplikacja Oracle posiada rejestr zapisujący wszystkie transakcje w systemie, w wyniku których generowane są raporty, dokumenty, księgowania oraz wszystkie inne zdarzenia ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa danych lub funkcjonalności systemu. Każdy z użytkowników ma dostęp do dziennika transakcji wykonanych przez niego w systemie. Administrator posiada przegląd operacji wszystkich użytkowników systemu. Dziennik zdarzeń przechowuje oprócz rejestru transakcji (czas i osoba, parametry kluczowe transakcji) także pliki wynikowe. W przypadku raportów i dokumentów jest to elektroniczna wersja tych dokumentów. Transakcje w dzienniku mogą być przechowywane dowolną ilość czasu. Sprawozdawczość obowiązkowa Rozwiązanie finansowe Oracle jest zgodne z prawodawstwem polskim szczególnie w zakresie ustawy o rachunkowości, ustaw podatkowych i ustawy o ochronie danych osobowych. Rys. 3. Sprawozdania w systemie mogą mieć dowolny format pliku np. Acrobat, Excel, HTML. ORACLE FINANCIALS 9 /28

11 Generator sprawozdań finansowych Generator Sprawozdań Finansowych jest funkcją systemu, umożliwiającą elastyczne tworzenie dodatkowych raportów przez użytkownika. Jest to narzędzie pozwalające tworzyć nowe raporty bez żadnej wiedzy programistycznej. Za pomocą funkcji kopiowania możliwe jest szybkie opracowanie nowych raportów poprzez skopiowanie elementów istniejących raportów, całych raportów lub zestawów raportów. Autokopiowanie umożliwia też kopiowanie komponentów raportu między różnymi zbiorami ksiąg, które mają wspólny plan kont Generator bazuje na informacjach zebranych w planie kont. Dzięki temu, że plan kont systemu Oracle przechowuje dane budżetowe, księgowi mogą tworzyć zestawienia z kosztów porównując z planami i określać odchylenia od założonych wielkości. Proste funkcje statystyczne pozwalają tworzyć raporty typu analizy wskaźnikowe, wyciągi i porównania kosztów, itp. Wszystkie raporty zbudowane w Generatorze mogą zostać przeniesione do Excela. Dzięki temu możliwe jest bezpośrednie przejście do szczegółów transakcji i dotarcie do dokumentów źródłowych, wykonując tzw. drążenie danych. Rozrachunki z dostawcami - Zobowiązania Zobowiązania umożliwiają całościowy nadzór nad zobowiązaniami użytkownika z poziomu centrali i poszczególnych oddziałów, co jest źródłem znacznych oszczędności, zarówno finansowych, jak i doskonale zmniejsza pracochłonność. Zobowiązania są częścią wydajnego systemu finansowo-księgowego, który zapewnia pełną kontrolę firmy w sferze rozrachunków z dostawcami, pozwalającą m.in. zapobiegać podwójnym płatnościom oraz dokonywać płatności jedynie za towary i usługi rzeczywiście zamówione i otrzymane, płacić w wyznaczonym terminie i efektywnie wykorzystywać kredyt handlowy. Centralnie prowadzona kartoteka dostawców pozwala na optymalizację kosztów obsługi. Efektem centralizacji zarządzania zobowiązaniami jest ponadto kontrola nad generowanymi zamówieniami zakupu oraz planowanie wydatków pozwalające na utrzymanie bezpiecznego poziomu płynności. Aplikacja pozwala na pełną automatyzację płatności dzięki integracji z systemami bankowości elektronicznej, tzw. Home Banking. Wszelkie zamówienia zakupu, faktury, dokumenty dostaw i akceptacji mogą być obsługiwane w trybie dwu-, trzy- lub czterostopniowego uzgodnienia. Wszystkie informacje niezbędne do autoryzacji płatności są dostępne bezpośrednio i redukują obieg dokumentów. Moduł dostarcza informacji potrzebnych do podejmowania odpowiednich decyzji dotyczących płatności. Pozwala kontrolować płatności zarówno wobec dostawców, jak i pracowników, ponadto umożliwia bieżące prowadzenie ewidencji księgowej. Moduł obsługuje wiele form płatności, wśród nich płatności gotówkowe, przelewy bankowe, czeki i weksle. Dzięki powiązaniu z modułem Oracle Zarządzanie Środkami Pieniężnymi możliwe jest automatyczne uzgadnianie płatności z wyciągami bankowymi. Moduł Zobowiązania pomaga zarządzać środkami pieniężnymi przez przewidywanie zapotrzebowania na środki pieniężne i zapobieganie podwójnym (lub nieautoryzowanym) wypłatom. ORACLE FINANCIALS 10 /28

12 Baza danych dostawców W systemie prowadzona jest jedna scentralizowana baza dostawców. Dane o dostawcy wprowadzane są jednorazowo i następnie wykorzystywane przez wszystkie jednostki organizacyjne firmy. Jeżeli występuje taka potrzeba, można ograniczyć możliwość posługiwanie się danymi dostawców do poszczególnych oddziałów. Moduł standardowo zawiera szereg elastycznych narzędzi do efektywnego, łatwego i szybkiego przetwarzania danych dotyczących dostawców. System rejestruje kompletne i dokładne informacje o dostawcach, zawierające nawet takie dane, jak warunki płatności, nazwy i telefony przedstawicieli niezwykle ułatwiając organizację pracy. W ramach rejestru dostawców istnieje opcja rejestrowania nieograniczonej liczby siedzib dostawców, co umożliwia zaopatrywanie się i przesyłanie płatności na więcej niż jeden adres w przypadku danego dostawcy. Z każdą siedzibą dostawcy powiązane jest jedno lub więcej kont bankowych. Funkcjonalność siedzib umożliwia posługiwanie się innymi rachunkami bankowymi, adresami, osobami kontaktowymi u dostawcy. Istnieje możliwość łączenia dostawców, w takim przypadku moduł automatycznie aktualizuje odpowiednie zlecenia zakupu i faktury danych dostawców, przypisując je właściwemu kontrahentowi. Operacja jest wspomagana generacją sprawozdania o dokonanej syntezie, które pomagają przejrzeć kompresowane dane. Jednoznaczna identyfikacja dostawców jest oczywiście zapewniona za pomocą numerów identyfikacji podatkowej NIP oraz innych unikalnych wyróżników (np. nazwa, nazwa skrócona, REGON, itp.). Opcja definiowania hierarchii dostawców pomaga rejestrować zależności pomiędzy firmą macierzystą i jej filiami, lub firmami zależnymi. Oracle Zobowiązania umożliwia łatwą kontrolę płatności dla dostawców. System pozwala przypisywać dostawców do grup płatności albo nadawać im priorytety płatności w celu wybrania określonej grupy dostawców, na rzecz których mają zostać dokonane płatności. Włączenie opcji wymaganego uzgadniania zamówień z fakturami dla danego dostawcy pozwala wstrzymać płatności tych wszystkich faktur dla dostawcy, które nie są uzgodnione z zamówieniem zakupu lub nie spełniły określonych kryteriów. Istnieje też możliwość całkowitego zablokowania płatności dla wybranego dostawcy. Podobnie możliwe jest określenie maksymalnej kwoty faktury każdego z dostawców. System w takim przypadku automatycznie wstrzymuje płatność za fakturę opiewającą na kwotę wyższą od uznanej za maksymalną. W ramach zarządzania zobowiązaniami moduł pokazuje ogólną liczbę i kwotę niezapłaconych faktur od każdego dostawcy, jak również pozwala na analizę faktur w oparciu o takie kryteria, jak status zatwierdzenia, data wystawienia, waluta faktury lub wysokość udzielonego rabatu. Zarządzanie rejestrem dostawców prowadzone jest pod takimi rygorami bezpieczeństwa, jak we wszystkich innych aplikacjach Oracle. Przeglądanie danych dostawców przez osoby, które nie posiadają upoważnienia do modyfikacji, lub aktualizacji danych może odbywać się tylko w trybie odczytu, tzn. bez prawa do wprowadzania jakichkolwiek zmian. Poszczególne jednostki organizacyjne mogą mieć ograniczony dostęp wyłącznie do swoich dostawców oraz do ich rozrachunków. Całość rozrachunków może być widziana z poziomu centrali, o ile występuje taka potrzeba. Baza dostawców jest powiązana z bazą klientów. W trakcie rejestracji dostawcy system umożliwia automatyczne założenie klienta, jeżeli mamy do czynienia z kontrahentem jednocześnie występującym jako nasz klient i dostawca. Obsługa księgowa Aplikacja zapewnia efektywne przetwarzanie faktur oraz kontrolę nad płatnościami. Wprowadzanie dokumentów jest znacznie przyspieszone, dzięki definicji domyślnych ORACLE FINANCIALS 11 /28

13 wartości dla całego systemu lub tylko siedzib dostawców. Tym samym do wprowadzenia dokumentu wystarczy podać jedynie nazwę dostawcy, numer i kwotę faktury. System automatycznie uzupełni pozostałe pola, dekretacje z wykorzystaniem domyślnych wartości z rejestru kontrahentów. Podobnie wprowadzanie może być przyspieszone przez użycie szablonów dekretacji, które automatycznie generują odpowiednie dekrety. Z kolei przetwarzanie dokumentów partiami zmniejsza ryzyko wprowadzania błędnych danych. Wprowadzenie wartości na poziomie partii powoduje automatyczne ich skopiowanie jako wartości domyślnych dla wszystkich faktur w danej partii. Oczywiście oprócz faktur od dostawców system rozpoznaje i przyjmuje również faktury korygujące oraz noty kredytowe, zmniejszające salda zobowiązań. Każdy wprowadzony do aplikacji dokument dysponuje unikatowym, kolejnym numerem przypisanym przez system, co pomaga w jednoznaczny sposób identyfikować wszystkie transakcje. Zobowiązania automatycznie mogą generować faktury potwierdzające zobowiązania firmy i pozwalające na dokonanie płatności w oparciu o samo potwierdzenie odbioru towaru lub zawiadomienie o wysyłce. Faktury tworzone są na podstawie danych zawartych w potwierdzeniu odbioru, zawiadomieniu o wysyłce lub zamówieniu zakupu. Istnieje możliwość dowolnego wyboru terminu generowania faktur - proces może mieć miejsce albo w momencie otrzymania zamawianych towarów, albo po otrzymaniu od kontrahenta zawiadomienia o wysyłce. Oczywiście możliwe jest stosowanie, w zależności od relacji z dostawcą, przedpłat. Są one rozliczane podczas wprowadzania faktur kosztowych, gdy system powiadamia o istnieniu niezbilansowanych zapisów, które po rozliczeniu zmniejszają saldo zobowiązań. System pozwala na wprowadzanie oraz rozliczanie przedpłat w przypadku, kiedy dostawcy wymagają płatności przed przesłaniem faktury. Po otrzymaniu faktury można ją rozliczyć z wprowadzoną przedpłatą, co pozwala unikać nadpłat na korzyść dostawcy. Przedpłaty i płatności mogą być wprowadzone w dowolnej walucie. Aplikacja automatycznie oblicza dodatnie bądź ujemne różnice kursowe. Przedpłaty mogą być przypisywane do konkretnych zamówień zakupu i rozliczane jedynie z fakturami, które są uzgodnione z odpowiednim zamówieniem. Przedpłata może zostać zarejestrowana jako operacja wymagająca oddzielnego dokumentu płatności. System dokonuje wtedy płatności przedpłaty na oddzielnym przelewie. Opcjonalnie użytkownik może określić dla każdej z przedpłat datę graniczną, przed którą nie można konkretnej przedpłaty rozliczyć. System daje możliwość dokonania przeglądu wszystkich nierozliczonych przedpłat i zaliczek dla dostawcy lub pracownika oraz ich rozliczenia z fakturami. Przedpłata może zostać rozliczona w całości bądź w części, z jedną bądź kilkoma fakturami, można także rozliczać wiele przedpłat z pojedynczą fakturą. Podobnie jedną z opcji modułu jest wydruk zawiadomień dla dostawców, zawierających informacje o przedpłatach do rozliczenia z fakturami. Aplikacja zapewnia rozbudowane możliwości obsługi okresowo powtarzających się niefakturowanych płatności poprzez mechanizm faktur cyklicznych. Kwoty faktur cyklicznych generowanych na podstawie szablonu mogą być stałe w kolejnych okresach, bądź zwiększać się lub zmniejszać o podany procent w każdym kolejnym okresie. Obsługa podatku VAT Moduł Zobowiązania posiada funkcje umożliwiające łatwą rejestrację, przegląd i sporządzanie sprawozdań (w tym rejestrów VAT) dotyczących podatku. ORACLE FINANCIALS 12 /28

14 System zawiera rejestr VAT, zgodny z przepisami prawa. Oferowane rozwiązanie obsługuje wszystkie stawki VAT. Ponadto system pozwala przeszkolonemu użytkownikowi konstruować dowolną ilość rejestrów i podrejestrów VAT. Rejestracja VAT jest uproszczona dzięki funkcji automatycznego naliczania podatku do linii faktury. Wprowadzenie do pozycji netto (lub brutto) faktury kodów podatku i uruchomienie funkcji Naliczanie Podatku powoduje utworzenie pozycji podatku (również dla więcej niż jednej stawki podatkowej) wraz z dekretacją podatku uzależnioną od rodzaju stawki podatku VAT. Podczas procesu zatwierdzania faktur system dokonuje automatycznej kontroli zgodności wprowadzonych kwot podatku z kwotami wyliczonymi przy zastosowaniu stawek podatkowych do kwot netto. Jeżeli różnica przekracza procentowo lub kwotowo zdefiniowaną tolerancję, na fakturę zostanie nałożona blokada uniemożliwiająca księgowanie i zapłatę. Oracle Zobowiązania umożliwia wydruk rejestrów podatku naliczonego VAT. Rejestr zakupów, w zależności od potrzeb, może być dzielony na podrejestry (definiowane przez użytkownika na podstawie kodów podatku), na przykład na rejestr zakupów towarów, usług, rejestr zakupów inwestycyjnych, kosztowych. Uzgadnianie faktur z zamówieniami Oracle Zobowiązania jest w pełni zintegrowany z modułem Oracle Zaopatrzenie. Integracja ta umożliwia bezpośredni dostęp do informacji o zakupach i automatyczne (dwu-, trzy- czterostopniowe) uzgadnianie faktury z zamówieniami zakupu i potwierdzeniami odbioru towaru. Proces uzgadniania jest przeprowadzany przy założonej przez użytkownika tolerancji (kwotowej lub procentowej). W sytuacji, kiedy różnica pomiędzy wartością zamówienia zakupu oraz wartością faktury przekracza wysokość wyznaczonej tolerancji, proces nakłada na fakturę blokadę, uniemożliwiająca jej zaksięgowanie i zapłacenie. Blokada może być zdjęta z faktury przez użytkownika dysponującego odpowiednimi uprawnieniami. Uzgodnienie zamówienia z fakturą może być oznaczane jako ostateczne, co generuje procedurę zamknięcia zamówienia zakupu. Wszelkie różnice w cenie, ilości, bądź kursach wymiany pomiędzy zamówieniem zakupu a uzgadnianą fakturą są przez moduł rejestrowane. Transakcje w walutach obcych Wśród wielu istotnych funkcjonalności modułu Oracle Zobowiązania bardzo istotnym jest rozbudowany mechanizm wielowalutowości pozwalający obsługiwać transakcje w walutach obcych. System obsługuje wszystkie stosowane waluty obce i daje możliwość definiowania wielu tabel kursowych dla każdej z tych walut. Oprócz predefiniowanych kursów wymiany, użytkownicy mają możliwość definiowania własnych tabel kursowych, zaś rodzaj użytej tabeli określany jest podczas wprowadzania dokumentów. Oprócz kursów definiowanych w tabelach kursowych można wprowadzać niezależnie kursy wymiany dla danego dokumentu, jako kurs użytkownika. System umożliwia wprowadzenie i rejestrację dziennych kursów wymiany oraz naliczanie niezrealizowanych zysków i strat z tytułu różnic kursowych na koniec okresu księgowego, lub przy znaczących zmianach kursów walut. Niezależnie od tego podczas rejestrowania płatności za faktury w walutach obcych automatycznie naliczane są zrealizowane różnice kursowe. Szeroko rozbudowane opcje raportowania pozwalają na generowanie sprawozdań o stanie zobowiązań w rozbiciu na poszczególne obce waluty zobowiązań. ORACLE FINANCIALS 13 /28

15 Rozliczenie zaliczek z pracownikami Obsługa rozliczania zaliczek z pracownikami poprowadzona jest w systemie poprzez funkcjonalność części systemu zarządzającą zobowiązaniami. Pracownicy, którzy pobierają zaliczki otrzymują w systemie status dostawcy. W ten sposób mogą dokonywać zakupów w imieniu firmy. Zaliczka rejestrowana jest jako przedpłata na przyszłe zakupy. Rachunki i faktury za dokonane zakupy rejestrowane są w systemie przez pracownika lub inną osobę uprawnioną do tego typu operacji, a następnie zestawiane z udzieloną przedpłatą. Łatwiejsze zestawienie wydatków związanych z zaliczką umożliwiają szablony wydatków pozwalające rejestrowanie poniesionych wydatków w uporządkowany sposób. Szczególną formą zestawienia wydatków może być rozliczenie wyjazdu służbowego. Pracownik wypełnia zestawienie posługując się zdefiniowanymi wcześniej w szablonie pozycjami takimi jak (przykładowo) dieta krajowa, hotel, przejazd. Każda pozycja w szablonie powiązana jest z właściwą dekretacją kosztów, co umożliwia automatyczną alokację kosztów na odpowiednie konta i stanowiska kosztowe w momencie księgowania kosztów. Ostateczne rozliczenie zaliczki odbywa z wykorzystaniem mechanizmu uzgadniania faktur z przedpłatami i polega na łączeniu zapisów dotyczących tej samej zaliczki z dokonanymi zakupami, zwrotami niewykorzystanej zaliczki i ze zwrotem kwot nadpłaconych przez pracowników. Wsparcie planowania i realizacji płatności Warunkiem niezbędnym do uruchomienia płatności jest uprzednie zatwierdzenie wprowadzonej do systemu faktury przez uprawnione osoby. Zapłata może być uniemożliwiona poprzez nałożenie na fakturę specjalnego kodu blokady, który może zostać zdjęty jedynie przez użytkownika dysponującego odpowiednimi uprawnieniami. Zatwierdzenie faktury do płatności wspomagane jest procesem work-flow automatyzującym przepływ informacji o fakturze, w znaczny sposób skracającym czas i pracochłonność zatwierdzania faktury. Dokumenty do płatności wybierane są przez system automatycznie i zbierane w postaci partii płatności spełniające zadane przez użytkownika kryteria. Użytkownik może zastosować kryteria wyboru dokumentów do płatności bazując na różnych kryteriach; przykładowo na sumie płatności, kwocie pojedynczej faktury, minimalnej zapłacie, zastosować kryterium grupy płatniczej. Przed dokonaniem zapłaty system podpowiada użytkownikowi prognozowane zapotrzebowanie na środki pieniężne w dowolnie zadanym okresie. Prognoza przepływu środków pieniężnych może bazować na różnych typach transakcji powodujących dopływ lub wypływ środków pieniężnych (np. Wypłata wynagrodzeń, faktury, zapotrzebowanie wewnętrzne, zamówienia zakupu, zamówienia sprzedaży, prognozy sprzedaży). W przypadku obsługi płatności powtarzających się (przykładowo za czynsz), dokonywanych na rzecz dostawcy, który nie wystawia za nie faktur, można wykorzystywać mechanizm faktur cyklicznych, dzięki któremu zobowiązania i płatności są generowane automatycznie w określonych odstępach czasu. Zobowiązania cykliczne można także rozliczać względem zamówień zakupów. Wszystkie elementy wprowadzanych faktur łącznie z informacjami dotyczącymi płatności i kodów blokad, jak również salda końcowe dostawców są dostępne na bieżąco, co pozwala efektywnie kontrolować sytuację firmy. Wszechstronna wielowalutowość systemu Oracle pozwala wprowadzać faktury (podobnie jak i zamówienia zakupu) w walutach obcych oraz rejestrować rozbieżności w kursach wymiany i cenach jednostkowych. ORACLE FINANCIALS 14 /28

16 Rys. 4. Pulpit obsługi płatności z przejściem do podglądu dokumentów wybranych do płatności Moduł Oracle Zobowiązania może zablokować płatności. Jeśli proces zatwierdzania nałoży kod blokady na fakturze, faktura taka nie może zostać zapłacona do momentu zwolnienia blokady. Oprócz kodów blokad, które moduł automatycznie umieszcza na fakturach podczas procesu zatwierdzania, możliwa jest definicja własnych kodów uniemożliwiających przeprowadzenie płatności. W ramach funkcjonalności wielowalutowej system pozwala na dokonanie płatności w walucie faktury (czyli w walucie innej, niż podstawowa dla danego zestawu ksiąg). Moduł śledzi i automatycznie wylicza zrealizowane różnice kursowe. Możliwe jest utworzenie własnych programów i formatów płatności, pozwalających dokonywać transferu środków drogą elektroniczną, dostosowanych do wymagań współpracujących banków. W module Oracle Zarządzanie Środkami Pieniężnymi możliwe jest z kolei automatyczne uzgadnianie wyciągów bankowych z płatnościami wprowadzonymi do systemu i raportowanie wykrytych niezgodności. Moduł Oracle Zobowiązania sporządza kompletny zapis kontrolny dotyczący wszystkich płatności dokonanych w formie elektronicznej. Proces zatwierdzania dokumentów do płatności może być wsparty przy pomocy funkcjonalności automatycznego sterowania przebiegiem pracy (Oracle Workflow). Daje to możliwość skierowywania pliku płatniczego do zatwierdzenia przez kolejne uprawnione osoby zgodnie z hierarchią uprawnień. Raportowanie Moduł Zobowiązania wyposażony jest w raporty pozwalające badać stan rozrachunków z kontrahentami, płatności, przedpłaty, zestawiających kontrahentów według różnych kryteriów. ORACLE FINANCIALS 15 /28

17 Rozrachunki z klientami - Należności Należności są częścią systemu Oracle Finanse, służącą do fakturowania i zarządzania transakcjami sprzedaży. Moduł służy do prowadzenia skutecznej obsługi fakturowania i korespondencji z klientami. Umożliwia generowanie zdefiniowanych przez użytkownika monitów, wyciągów z kont klientów oraz zestawień przeterminowanych należności. Użytkownik ma dostęp do dodatkowych informacji o kliencie, nazwiskach osób kontaktowych oraz bieżącej ewidencji kontaktów telefonicznych i wynikających z nich podjętych działań. Użytkownik wprowadzająca do aplikacji dokumenty dysponuje szeroką gamą funkcjonalności, wspomagających pracę. Program pozwala na korektę wszystkich danych (oprócz pól identyfikacyjnych) na każdym z dokumentów przed jego zatwierdzeniem. Anulowanie z kolei, zarówno faktury, jak i płatności, może zostać przeprowadzone w każdej chwili aż do momentu zaksięgowania. System automatycznie numeruje wprowadzane dokumenty wykluczając możliwość nadania tego samego numeru dla dwóch lub więcej dokumentów księgowych. W celu zróżnicowania numeracji użytkownik może zdefiniować zakresy numerowania dla określonego typu dokumentów w danym roku finansowym ewentualne odrębne jednostki organizacyjne mogą zostać wyróżnione poprzez podanie dla nich innych zakresów numeracji dokumentów w określonym roku finansowym. Opcja automatycznego naliczania podatku VAT według zadanej stawki pozwala na naliczenie podatku wg wartości domyślnej i ewentualną zmianę jego wysokości przed zatwierdzeniem transakcji. Program zapewnia kontrolę nad transakcjami, przy minimalizacji ilości wprowadzanych danych. Wśród wielu automatycznych opcji swoją użytecznością wyróżniają się wydruki monitów do zapłaty i wezwań do potwierdzenia sald. Aplikacja dysponuje szerokim wachlarzem standardowych raportów, wśród których szczególnie praktycznymi wydają się być: zestawienie obrotów z kontrahentami za zadany okres; zestawienie niezapłaconych faktur; zestawienie nierozliczonych płatności; zestawienia nierozliczonych należności według okresów przeterminowań. Moduł Oracle Należności umożliwia kontrolę kredytu handlowego - jego wielkość ustala się dla każdego odbiorcy lub jego siedziby, a także dla grupy odbiorców. Baza danych klientów System umożliwia wprowadzanie na bieżąco szczegółowych danych o kliencie, jego profilu, numerach telefonów, informacji o sposobach płatności i szczegółach konta bankowego klienta. Podobnie jak w zobowiązaniach system posługuje się jedną bazą klientów. Każdy klient może posiadać wiele siedzib. Funkcja szybkiego wprowadzania danych klienta umożliwia podanie jedynie niezbędnych o nim informacji, które mogą zostać uzupełnione później dalszymi szczegółowymi danymi. Po wprowadzeniu informacji o kliencie do Należności możliwa jest ich aktualizacja i dodawanie nowych danych. Interfejs Klienta pozwala zaimportować dane o nowym kliencie z systemu zewnętrznego zapewniając, że importowane dane będą poprawne i ważne z punktu widzenia użytkownika. Opcja ta może być stosowana ORACLE FINANCIALS 16 /28

18 przy imporcie danych z poprzednio stosowanej aplikacji, co sprawia ułatwia migrację na Oracle Należności. System pozwala wprowadzać kilka adresów tego samego klienta, nazwisk osób kontaktowych, kont bankowych, metod płatności i numerów telefonów dla każdego klienta. Można także wprowadzać domyślne warunki kredytowania, kod podatku, klasy i informacje o handlowcach odnoszące się do danego klienta. Ponadto można każdemu z klientów przypisać informacje takie, jak termin płatności czy automatyczne regulowanie należności z konta. Jeśli istnieją klienci, o których dane przechowywane są w systemie więcej niż jeden raz, lub jeśli jedna firma wykupuje inną firmę, można użyć programu Łączenie Klientów, aby przenieść informacje z jednego klienta na drugiego poprzez ich scalenie, podobne do tego, jakie jest możliwe w przypadku siedziby. Rys. 5. Ekran wyszukiwania klientów Baza dostawców jest powiązana z bazą klientów. W trakcie rejestracji dostawcy system umożliwia automatyczne założenie klienta, jeżeli mamy do czynienia z kontrahentem jednocześnie występującym jako nasz klient i dostawca. Obsługa księgowa (faktur, not odsetkowych, VAT, itp.) Oracle Należności oferuje łatwe w użyciu funkcje administrowania operacjami wprowadzania faktur. Moduł zapewnia elastyczność potrzebną do wystawiania faktur mogących spełnić wymogi klienta, dzięki czemu można poświęcić więcej czasu na zarządzanie portfelem należności, a nie na wprowadzanie danych. ORACLE FINANCIALS 17 /28

19 Fakturowanie Oracle Należności pozwala generować faktury na podstawie wartości domyślnych podawanych podczas konfiguracji, co sprawia, że wprowadzanie faktur staje się szybkie i łatwe. Możliwe jest korzystanie ze Wzorców Opisowych, w celu konfiguracji formularza wprowadzania faktur w ten sposób, by odpowiadał on konkretnym potrzebom (bez konieczności programowania). Użytkownik ma ponadto możliwość wprowadzenia do faktury dodatkowych niestandardowych informacji. Automatyzacja dekretacji Funkcja automatycznego przypisywania dekretu do transakcji jest zaawansowaną funkcją uproszczonego dekretowania. System przyporządkowuje dekretacje w sposób zgodny z wymogami użytkownika, a wynikający pośrednio z jego struktur operacyjnych i potrzeb analitycznych. Funkcjonalność ta upraszcza i automatyzuje proces dekretacji dokumentu sprzedaży, przypisując dekret przychodu ze sprzedaży, podatku należnego VAT oraz należności do zdefiniowanych przez użytkownika syntetyk odpowiednich kont księgowych (odpowiednio przychodów ze sprzedaży, podatku należnego VAT i rozrachunków z odbiorcami). Funkcja jest uruchamiana każdorazowym wystawieniem dokumentu sprzedaży i tworzy automatyczny dekret np. dla przychodu, z uszczegółowieniem (na strukturze konta księgowego) informacji do poziomu centrum zysków, przedstawiciela handlowego odpowiedzialnego za daną sprzedaż itd. Funkcja działa analogicznie w odniesieniu do podatku VAT (zadekretowanie konta odpowiedniego ze względu na stawkę i np. rodzaj produktu) i kwoty należności. Funkcja ta obsługuje również operacje dekretowania przychodów przyszłych okresów. Podatki Oracle Należności oferuje elastyczne możliwości naliczania podatków. Umożliwia identyfikację kodu podatku VAT na podstawie profilu klienta, pozycji materiałowej lub usługi, a także pozwala na przypisanie zdefiniowanych kodów do określonych pozycji faktury czy klientów. System nalicza podatek na podstawie stawek przypisanych kodom definiowanym przez użytkownika. Kody podatkowe można następnie przyporządkować do poszczególnych pozycji towarów i usług bądź klientów. System umożliwia prowadzenie wielu rejestrów VAT. Windykacja Oracle Należności udostępnia w trybie natychmiastowym wszelkie informacje o fakturach w celu maksymalizacji wydajności podczas rejestracji i kompleksowego przyporządkowywania wpływów. Umożliwia przyporządkowanie wpływów od klientów do wszystkich, lub tylko niektórych, spośród wielu transakcji. Moduł ułatwia księgowanie wpływów, które nie stanowią płatności za należności klienta. Przykładami operacji różnych są zwroty płatności i przychody z tytułu odsetek. Możliwe jest także stornowanie wpływu, jeśli chcemy ponownie zarejestrować go i przyporządkować do innej otwartej pozycji. ORACLE FINANCIALS 18 /28

20 Rys. 6. Pulpit obsługi zaległych płatności z oceną wiarygodności klienta oraz wykaz zaległych dokumentów dla wybranego klienta Automatyzacja rozliczania płatności Program AutoLockBox eliminuje konieczność ręcznego wprowadzania danych, pozwalając na automatyczne przetwarzanie przelewów i wyciągów bankowych. System pozwala w pełni zautomatyzować czynność wiązania płatności z fakturą klienta. Aby uniknąć straty czasu, jaką stanowi przyporządkowywanie płatności do faktur klientów można skorzystać z reguł. Reguły te są stosowane do określenia sposobu automatycznego przyporządkowania wpływów. Zbiory reguł określają kolejność metod przyporządkowywania wykorzystywanych przez Należności podczas automatycznego przyporządkowywania wpływów. Możliwe jest spowodowanie, aby Należności automatycznie przyporządkowywały wpływy najpierw do najstarszych pozycji, rozliczały salda rozrachunków, przyporządkowywały wpływy do pozycji należności przeterminowanych, rozliczały pozycje należności przeterminowanych zgrupowanych według terminów płatności i porównywały wpływy z pozycjami należności. Definiując zbiory reguł można, określając same reguły i kolejność ich stosowania, decydować o tym, który zestaw reguł ma być zastosowany podczas operacji przyporządkowywania wpływów. Funkcja automatycznej rejestracji wpływów umożliwia bezpośrednie przeniesienie środków na rachunek bankowy i rozliczenie wpływu. Usprawnienie operacji polega na uproszczeniu dróg przepływu środków finansowych, szybszym ich przyporządkowywaniu i uzgadnianiu wyciągów bankowych. Komunikacja z klientem Moduł Oracle Należności oferuje narzędzia niezbędne do rejestracji komunikacji z klientami i podejmowania dalszych, związanych z tym, czynności. Możliwe jest rejestrowanie wysyłanych faksów, ów, rozmów telefonicznych z klientami, łatwe ORACLE FINANCIALS 19 /28

21 wyszukiwanie osób kontaktowych ze strony klienta i dopisywanie nowych kontaktów. Można również podejmować odpowiednie działania związane z tematem rozmowy i planować je w czasie. Wszystkie operacje rejestrujące kontakty odbywają się za pośrednictwem jednego ekranu, dzięki czemu możliwe jest szybkie przeglądanie wszystkich informacji zgromadzonych na temat klienta podczas rozmowy z nim, a następnie zarejestrowanie jej. Ponadto istnieje możliwość wprowadzania i aktualizacji szczegółowych informacji o osobach kontaktowych. Oracle Należności udostępnia informacje o istniejących kontaktach i oferuje elastyczne sposoby wprowadzania danych o osobie, z którą rozmawiamy po raz pierwszy. Funkcjonalność rozmów telefonicznych bardzo usprawnia proces windykacji i ściągania należności. Osoba rozmawiająca z klientem ma pełny dostęp do salda rozrachunków z klientem, historię dotychczasowych kontaktów (historię prowadzonych sporów). System daje możliwość zaplanowania kolejnych upomnień i przypomina o konieczności wykonania kolejnych czynności związanych z windykacją. Automatyczna windykacja i przypomnienia o zapłacie Należności w pełni automatyzują proces windykacji poprzez emitowanie wezwań do zapłaty, monitów płatniczych oraz faktur odsetkowych. Należności wyposażone są w zestawy standardowych listów przypominających o zapłacie oraz listów z wezwaniem do zapłaty odsetek za zwłokę w płatności. Procedury te mogą być wielostopniowe. Raportowanie W celu analizy należności system oferuje wiele podglądów podsumowujących pojedyncze transakcje czy operacje wykonane w ramach konta jednego klienta. Oprócz tego należności oferują kilkadziesiąt różnego typu raportów. Kompensaty handlowe W przypadku wybranych klientów i dostawców mamy możliwość rozliczenia wzajemnych należności i zobowiązań za pomocą kompensaty handlowej. System sporządza zestawienie faktur dla wybranych kontrahentów i po zatwierdzeniu wykonuje całość rozliczenia wraz z zaliczeniem różnicy jako kwoty płatności częściowej do wybranej faktury. Kompensata może mieć charakter jednostronny tj. kompensujemy wzajemne rozrachunki w ramach konta jednego kontrahenta lub wielostronny tj. kompensujemy wzajemne rozrachunki w ramach grupy kontrahentów, z którymi mamy podpisane porozumienie o możliwości dokonywania tego typu operacji. Kasa gotówkowa Moduł umożliwia rejestrowanie wszystkich operacji kasowych oraz wydruk dokumentów potwierdzających operację w kasie tzn. dokumentów KP, KW oraz rejestrów kasowych. Dokumenty kasowe mogą być numerowane ręcznie lub automatycznie według sekwencji nadanej przez system. Numeracja może być ciągła w ramach roku lub okresu księgowego. Za pomocą płatności gotówkowych mogą być rozliczane zaliczki, zwroty zaliczek, płatności o dokumenty VAT-owskie. Operacje związane z VAT-em ujmowane są rejestrach VAT. ORACLE FINANCIALS 20 /28

22 Operacje gotówkowe mogą być przeprowadzone w walucie podstawowej systemu (kasa PLN) lub w dowolnej walucie obcej (kasy walutowe). System nie ogranicza ilości kas gotówkowych. Operacje kasowe (złotowe i walutowe) System umożliwia prowadzenie dowolnej ilości kas gotówkowych. W przypadku kas walutowych użytkownik kasy może korzystać z kursów standardowo dostępnych tabeli kursów walutowych (np. Kurs firmowy, kurs średni NBP) lub może zdefiniować kurs wymiany stosowany wyłącznie przez daną kasą. Przychody i rozchody gotówki są rejestrowane według kursu dziennego lub z użyciem metod LIFO lub FIFO. Operacje kasowe rejestrowane są na bieżąco, na bieżąco drukowane są także dokumenty kasowe. Księgowania operacji kasowych do księgi głównej mogą odbywać się w dowolnym cyklu (np. Cykl sporządzania rejestru kasowego). Kasa może być zamykana w dowolnym czasie. Wraz ze zmianą osoby obsługującej kasę system umożliwia sporządzenie rejestru kasowego ukazującego stan otwarcia i zamknięcia kasy oraz wszystkie operacje kasy. Operacje z kasy księgowane są według definiowalnych schematów dekretacji lub dekrety definiowane mogą być ręcznie. Rozliczenia z pracownikami Kasa korzysta z listy pracowników zarejestrowanych w kadrach. Każdy z uprawnionych pracowników firmy może podjąć zaliczkę gotówkową i następnie ją rozliczyć. W wyniku rozliczenia zaliczki z zestawieniami wydatków powstaje nadwyżka lub niedopłata, która może być automatycznie przelana na rachunek bankowy pracownika (ewentualnie potrącona z wynagrodzenia) lub operacje te mogą zostać przeprowadzone w kasie w postaci operacji gotówkowej. Wypłaty wynagrodzeń wykonywane są przede wszystkim za pomocą modułu płacowego. Jednak za pomocą kasy można także wykonywać wypłaty wynagrodzeń. Raportowanie Operacje gotówkowe są zintegrowane z wszystkimi innymi transakcjami w systemie. Dzięki integracji systemu transakcje te mogą być analizowane za pomocą wszystkich raportów w aplikacji, które analizują operacje gotówkowe i bezgotówkowe należności, zobowiązań oraz za pomocą raportów związanymi z analizą przepływów gotówkowych. Przykładowe raporty z tego zakresu zostały wymienione w punkcie dotyczącym raportowania z operacji bezgotówkowych. Raportowanie dotyczące operacji gotówkowych obejmują raporty typu wydruki KP, KW, Raport kasowy. Raporty kasowe, jak wszystkie inne raporty aplikacji Oracle, są łatwe do modyfikacji i dzięki temu można sporządzić raporty w innym układzie niż raporty standardowe lub dodać nowe raporty. Zarządzanie środkami pieniężnymi Moduł Zarządzania środkami pieniężnymi ukierunkowany jest na wsparcie zarządzania płynnością całego przedsiębiorstwa lub grupy kapitałowej oraz na kontrolę przepływu środków pieniężnych. ORACLE FINANCIALS 21 /28

23 Wspólny model bankowy System płatniczy wykorzystywany w rozwiązaniu Oracle umożliwia integrację z wieloma rachunkami bankowymi prowadzonymi w różnych bankach. Transfery pieniężne dokonywane za pośrednictwem banku są rozliczane w ZŚP. System śledzi transakcje bankowe i umożliwia porównanie aktualnego salda rachunków z prognozą, dzięki czemu można stale doskonalić techniki prognozowania przepływów środków pieniężnych. Prognozowanie stanu środków pieniężnych Ścisła integracja z rozrachunkami, projektami, kadrami i płacami, sprzedażą oraz innymi modułami daje pełny dostęp do danych o prognozowanych wpływach i wydatkach. Informacje te zbierane są w module ZŚP. Użytkownik systemu buduje szablony i zestawienia dotyczące przychodów i wydatków pochodzących z różnych źródeł i może jest zestawiać w dowolnej perspektywie czasowej. Przykładowo może to być prognoza wpływu środków pieniężnych od klientów strategicznych rozszerzona o prognozę sprzedaży o prawdopodobieństwie podpisania umowy wynoszącym ponad 80%. Prognozy mogą być wielowalutowe oraz pokazywać prognozę przepływów w rozbiciu na organizacje wewnątrz grupy kapitałowej. Prognozy uwzględniają aktualny stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych. Po ustaleniu pozycji pieniężnej na dany dzień można przeprowadzić działania korygujące poprzez wygenerowanie transakcji przelewu, zaciągnięcie kredytu lub założenie lokaty. Obsługa kont, wyciągów bankowych Funkcjonalność dotycząca obsługi płatności oraz wyciągów bankowych została szeroko opisana w punktach opisujących funkcjonalność płatniczą należności i zobowiązań. Na wyróżnienie zasługuje fakt, że całość procesu związanego z rozliczeniem płatności własnych oraz wyciągów bankowych i uzgodnienia ich z dokumentami należności może być całkowicie zautomatyzowana. System umożliwia stosowanie kodów dekretacyjnych, które pozwalają automatycznie dekretować także płatności związane z opłatami bankowymi, naliczonymi odsetkami, błędami bankowymi. W zależności od typu transakcji może to być dekret kosztowy lub przychodowy. ORACLE FINANCIALS 22 /28

24 Rys. 7. Prognoza przepływów środków pieniężnych dla oraganizacji zakupów z podglądem transakcji źródłowych Współpraca z programami home-banking System finansowy Oracle posiada funkcjonalność pozwalającą na dwustronną wymianę transakcji z systemami home-bankingowymi. Format plików płatniczych i wyciągów bankowych dostosowany jest do formatów stosowanych przez większość banków obecnych na rynku polskim. Dzięki temu proces płatności należności i zobowiązań może być w pełni zautomatyzowany. Środki trwałe Obsługa składników majątku przedsiębiorstwa Moduł Oracle Środki Trwałe jest kompleksowym rozwiązaniem do zarządzania składnikami majątku nawet w najbardziej rozbudowanych firmach i korporacjach, ułatwiającym prowadzenie dokładnej ewidencji posiadanych: środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, niskocennych składników majątku. Wprowadzenie składnika majątku do ewidencji Aby uniknąć ponownego wprowadzania tej samej informacji (co jest jedną z nadrzędnych idei systemu zintegrowanego) większość składników majątku można rejestrować w module Środków Trwałych na podstawie faktur zakupu zarejestrowanych w zobowiązaniach. ORACLE FINANCIALS 23 /28

25 Dodatkowo moduł pozwala na wprowadzanie środków trwałych bezpośrednio bez uwzględnienia dokumentów zobowiązań (np. w przypadku przyjęcia ich w formie aportu lub darowizny). System zbiera wszechstronną informację o środku trwałym. Każdy środek przyporządkowany jest odpowiedniej kategorii (stanowiącej uzgodnioną z klientem analitykę rozszerzająca lub zawężającą klasyfikację GUS podstawą są potrzeby zarządcze i specyfika przedsiębiorstwa), stanowiska kosztów, lokalizacji, osoby odpowiedzialnej i księgi/ kartoteki środków trwałych. Jako informacje opisowe o składniku majątku rejestrowane są dane miedzy innymi o: producencie, nr fabrycznym, dodatkowej wewnętrznej klasyfikacji stosowanej w przedsiębiorstwie, serwisie, itp. Informacje o środku mogą być rozszerzone bez programowania dzięki unikalnej funkcjonalności pól opisowych. Cały zakres informacji o składniku majątku, obejmujący zarówno wymiar opisowy, jak również księgowy (zasady dekretacji, naliczania amortyzacji itp.), przypisane są jednoznacznie do numeru środka trwałego. W celu zapewnienia wielu wymiarów sprawozdawczych, wynikających np. z konieczności prowadzenia ewidencji zgodnie z różnymi potrzebami sprawozdawczymi (np. sprawozdawczość bilansowa i sprawozdawczość podatkowa; ewentualne nowe wymiary wynikające z wewnętrznych wymogów przedsiębiorstwa), moduł Oracle Środki trwałe pozwala na definiowanie wielu wzajemnie powiązanych ksiąg amortyzacyjnych/ kartotek. Dzięki funkcjonalności wzajemnego powiązania tych ksiąg dane zarejestrowane w księdze matce są kopiowane do księgi córki a jednocześnie mogą podlegać innym zasadom amortyzacji ustalonymi indywidualnie dla każdej z tych ksiąg majątku trwałego. Zmiana lokalizacji składników majątku i przeklasyfikowanie Oracle Środki Trwałe pozwala na dokonanie przesunięcia składników majątku w ramach danej księgi/ kartoteki środków trwałych pomiędzy: kategoriami (a co za tym idzie kontami księgi głównej), poszczególnymi centrami kosztów obciążanymi amortyzacją tego składnika, miejscami jego fizycznej lokalizacji oraz pracownikami firmy odpowiedzialnymi za majątek. Przesunięcia odbywają się przy zachowaniu bieżącej i historycznej wiedzy, gdzie się znajdują środki i kto za nie odpowiada. Dzięki standardowej funkcjonalności Transferów Grupowych, moduł Oracle Środki Trwałe pozwala na jednoczesne przenoszenie całej grupy środków trwałych w pojedynczej operacji. Likwidacja / rozchody składników majątku Za pomocą modułu Oracle Środki Trwałe użytkownik może z łatwością zlikwidować składnik majątku lub wycofać go z użytkowania z podaniem innej przyczyny rozchodu. Transakcje te są odwracalne, czyli możliwe jest przywrócenie do eksploatacji rozchodowanego środka trwałego, a jednocześnie moduł doliczy amortyzację należną za czas, w którym ten środek był wycofany. Moduł pozwala na obsługę zarówno całościowego, jak i częściowego rozchodu składników majątku. Oracle Środki Trwałe pozwala na wprowadzenie danych o rozchodach, które miały miejsce w poprzednich okresach. Wszelkie nadwyżki amortyzacyjne są automatycznie wycofane z wartości umorzenia i z odpisów amortyzacyjnych za rok bieżący, zaś korekta wchodzi w życie w bieżącym okresie. ORACLE FINANCIALS 24 /28

26 Inwentaryzacja System umożliwia przeprowadzanie cykliczne inwentaryzacji środków trwałych. Wyniki spisów przekazywane są do systemu zgodnie z lokalizacjami środków trwałych. System sporządza raport z inwentaryzacji i pokazuje odchylenia od stanu oczekiwanego. Każda zmiana (zniszczenie środka, wycofanie, transfer, zmiana ilościowa) jest kwalifikowana według odpowiedniej kategorii określającej kod przyczyny zmiany. Obsługa niskocennych składników majątku Moduł Oracle Środki Trwałe pozwala na rejestracje niskocennych składników majątku. W celu wyodrębnienia ich spośród pozostałych składników majątku, stosowane są dodatkowe kategorie (nowe wartości w ramach podstawowego wymiaru grupującego składniki majątku) albo oddzielne księgi (kartoteki) majątku trwałego. Księgi amortyzacyjne / kartoteki Oracle Środki Trwałe pozwala na przypisywanie składników majątku do ksiąg amortyzacyjnych/ kartotek i zmianę informacji finansowej środka dotyczącej na przykład kosztów czy metody amortyzacji. Moduł nalicza amortyzację zgodnie z metoda zdefiniowana dla danego składnika majątku oraz tworzy zapisy w Oracle Księga Główna, odpowiadające naliczonym wartościom. Naliczanie amortyzacji odbywa się oddzielnie dla każdej z ksiąg amortyzacyjnych niezależnie od wzajemnych powiązań pomiędzy tymi księgami (np. księga podatkowa i bilansowa). Niezależne jest również prognozowanie wartości przyszłych odpisów dla każdej z ksiąg amortyzacyjnych. W zależności od wymaganej sprawozdawczości rachunkowej, podatkowej i wewnętrznych wymagań firmy, aplikacja może obsługiwać wiele ksiąg amortyzacyjnych. Jest to możliwe dzięki temu, że dany składnik majątku może należeć do jednej rachunkowej księgi amortyzacji, a jednocześnie do wielu ksiąg podatkowych/ pomocniczych. Każda z tych ksiąg może mieć różne konta, różne zasady amortyzacji oraz utrzymywać różną wartość środka trwałego. Odpisów amortyzacyjnych środków trwałych można dokonywać za pomocą innej metody w każdej księdze amortyzacyjnej. Przy naliczaniu amortyzacji dla każdej z ksiąg, Oracle Środki Trwałe automatycznie generuje raporty pozwalające na weryfikację naliczonej amortyzacji. Oddzielne zapisy są tworzone dla korekt wartości lub kosztów amortyzacyjnych za bieżący okres. Funkcja Zmian Grupowych pozwala na zmianę sposobu naliczania amortyzacji, zmianę metody amortyzacji, zmianę okresu użytkowania środka lub zmianę stawki amortyzacji dla grupy środków. Funkcja ta ułatwia dostosowanie się do przepisów podatkowych, które wymagają zmiany informacji finansowej po przyjęciu środka. Plan amortyzacji i analizy co...jeżeli System posiada funkcjonalność umożliwiającą sporządzenie planu amortyzacji na dowolny okres. Użytkownik może analizować różne warianty przebiegu amortyzacji zmieniając parametry stawek, metody amortyzacji, ilość okresów. ORACLE FINANCIALS 25 /28

27 Raportowanie System środków trwałych posiada standardowe raporty analizujące środki trwałe oraz ich wykorzystanie. Raporty pozwalają przeglądać środki trwałe oraz ich historię według różnych aspektów i zgodnie z zapotrzebowaniem informacyjnym Organizacji. Sprawozdawczość, wydruki i współpraca z oprogramowaniem biurowym Raporty generowane w systemie są dostępne we wszystkich powszechnie wykorzystywanych formatach (np. Acrobat, Excel, HTML. XML RTF), dzięki temu łatwo można je eksportować do narzędzi zewnętrznych. Użytkownicy biznesowi posiadają też możliwość samodzielnej zmiany formatu raportów lub ich zawartości merytorycznej. Odbywa się to poprzez import szablonu raportu do MS Word i edycję szablonu. Zmieniony szablon jest rejestrowany przez użytkownika w aplikacji i od tego momentu jest wykorzystywany do sporządzania sprawozdań w nowym układzie. Narzędzie do zmiany raportów jest na tyle proste i intuicyjne w użycie, aby mogli z niego korzystać użytkownicy bez przygotowania informatycznego. Rys. 8. Przykładowe zestawienie z modułu należności w formacie Acrobat. ORACLE FINANCIALS 26 /28

28 Rys. 9. Moduł business intelligence zawierający zestawy gotowych raportów i zestawień analizujących w czasie rzeczywistym sytuację finansową przedsiębiorstwa Sprawozdawczość finansowa wspierana jest dodatkowo za pomocą modułu business intelligence. Moduł ten umożliwia łatwą analizę danych i szybie wykonanie zestawień i własnych raportów. Wszystkie raporty i grafiki są interaktywne i umożliwiają bezpośrednie przejście z poziomu raportu do dokumentów źródłowych. Aplikacja opiera się na prekonfigurowanej hurtowni danych finansowych, która jest na bieżąco zasilana informacjami o zapisach księgowych, fakturach, kosztach, przychodach, amortyzacji środków trwałych, itd. La wygody użytkowników biznesowych moduł dostarczany jest wraz z zestawem ponad 700 raportów i zestawień finansowych takich jak rachunek wyników, analizy przychodów i kosztów, analizy odchyleń od planu, analizy należności i zobowiązań, bilans, pomiary dotyczące efektywności pracy działów finansowych. ORACLE FINANCIALS 27 /28

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości.

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Księga Handlowa Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. Księgowość Możliwość płynnej zmiany typu źródła przychodu w momencie dodawania roku obrachunkowego,

Bardziej szczegółowo

WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych

WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych System księgowy charakteryzuje się prostotą obsługi, szybkością i niezawodnością działania Podstawą dla zastosowanych

Bardziej szczegółowo

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE jest system centralnym pozwalającym zarządzać kilkoma punktami handlowymi, oddziałami i placówkami. Program ułatwia wymianę dokumentów pomiędzy punktami a centralą.

Bardziej szczegółowo

...Finanse Księgowość Koszty

...Finanse Księgowość Koszty 1 Finanse Księgowość Koszty 3 Księgi rachunkowe 4 Kasy 4 Banki 5 Rejestry zakupu 5 Rejestry sprzedaży 5 Rozrachunki z kontrahentami i pracownikami 6 Koszty 6 Odpisy aktualizacyjne 6 Sprawozdania i raporty

Bardziej szczegółowo

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY FIS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS SYSTEM MAGAZYNOWY System magazynowy FIS jest innowacyjnym programem wspierającym rozmaite procesy biznesowe potrzebne do zarządzania gospodarką magazynową w sklepach, hurtowniach,

Bardziej szczegółowo

nieograniczona długość numeru konta oraz ilości sekcji /poziomów zagłębień analitycznych/ wchodzących w jego skład,

nieograniczona długość numeru konta oraz ilości sekcji /poziomów zagłębień analitycznych/ wchodzących w jego skład, AgemaFK System AgemaFK wspomaga prowadzenie pełnej księgowości w jednostkach budżetowych. Jest to nowoczesne narzędzie zaprojektowane na podstawie wieloletnich doświadczeń we współpracy z naszymi Klientami,

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Forte Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Forte Finanse i Księgowość w wersji 2011.b 3 Nowe wzory deklaracji VAT

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 10 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011.1.b 3 Nowe wzory deklaracji

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA

RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA Przedstawiony rozkład materiału został oparty o autorski program nauczania do przedmiotu Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr.../2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku w sprawie : wprowadzenia wykazu ksiąg rachunkowych i zakładowego planu kont Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP)

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) Warszawa, 25.07.2013 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) I. ZAMAWIAJĄCY NIP 952 19 11 631 KRS 0000450605 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1) Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

...Gospodarka Materiałowa

...Gospodarka Materiałowa 1 Gospodarka Materiałowa 3 Obsługa dokumentów magazynowych 4 Ewidencja stanów magazynowych i ich wycena 4 Inwentaryzacja 4 Definiowanie indeksów i wyrobów 5 Zaopatrzenie magazynowe 5 Kontrola jakości 5

Bardziej szczegółowo

122 zł brutto. Cena: od 123 Cena: od

122 zł brutto. Cena: od 123 Cena: od Magazyn i Faktury PRO to nowoczesny system do obsługi gospodarki magazynowej oraz sprzedaży towarów i usług dla małych firm. Wystawia wszystkie niezbędne w obrocie handlowym dokumenty, tj.: magazynowe,

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Symfonia Faktura 1 / 9 Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Rozksięgowywanie wartości

Bardziej szczegółowo

V. Struktury wyrobów. 13.5 Kartoteka struktur produktów. Przykład: Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1

V. Struktury wyrobów. 13.5 Kartoteka struktur produktów. Przykład: Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 V. Struktury wyrobów 13.5 Kartoteka struktur produktów Przykład: Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 2 indeks nadrzędny identyfikator indeksu, który jest wytwarzany

Bardziej szczegółowo

enova KSIĘGOVOŚĆ różnice między wersjami

enova KSIĘGOVOŚĆ różnice między wersjami enova KSIĘGOVOŚĆ różnice między wersjami Strona 1 z 6 Funkcjonalność Srebro Złoto Platyna Ewidencja ryczałtowa Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów Rozliczenia podatku VAT Ewidencja transakcji wewnątrzwspólnotowych

Bardziej szczegółowo

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel Faktury w walucie w Symfonia Handel 1 / 27 Faktury w walucie w Symfonia Handel Sage sp. z o.o. Faktury w walucie w Symfonia Handel 2 / 27 1 WSTĘP... 4 2 CHARAKTERYSTYKA FAKTUR WALUTOWYCH... 4 3 ALGORYTMY

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011.1 Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 6 Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011.1 Spis treści : Korzyści z nowej wersji 2 Zmiany w ustawieniach Stawek VAT 3 Model księgowy nowe

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI

KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI Rafik Nafkha Marta Żółtowska KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI Podejście praktyczne w Comarch ERP XL Wydawnictwo SGGW Warszawa 2013 Spis treści Wstęp... 11 1. Pojęcie i rozwój systemów informatycznych...

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011 Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011 Spis treści : Korzyści z nowej wersji 2 Raport Kasowy w walucie obcej 3 1. Definiowanie nowego

Bardziej szczegółowo

KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY

KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY Korekta Podatku dochodowego oraz Podatku VAT związana z niezapłaconymi fakturami Opracował: Katowice, Luty 2013 Ze względu na obowiązujące od 2013 roku zmiany dotyczące obliczania

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja Przedsiębiorstw

Informatyzacja Przedsiębiorstw Informatyzacja Przedsiębiorstw Microsoft Dynamics NAV 2013 Moduł finansowo-księgowy lab6 Strona 1 Plan zajęć 1 Utworzenie kartoteki środka trwałego... 3 2 Zakup środka trwałego... 4 3 Amortyzacja środka

Bardziej szczegółowo

enova365 Preliminarz EŚP

enova365 Preliminarz EŚP enova365 Preliminarz EŚP Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl Spis treści Preliminarz EŚP Konfiguracja Preliminarz EŚP Ogólne Algorytm cech Definicje dokumentu

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009 SYMFONIA Mała Księgowość Premium Strona 1 z 8 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009 Obsługa wynagrodzeń i składek ZUS właścicieli oraz rozrachunki z urzędami Odpowiadając

Bardziej szczegółowo

(Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych)

(Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych) Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 326/12 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 31 lipca 2012 r. 1. (Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych) 1. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych. Księgi rachunkowe

Bardziej szczegółowo

To kompletny i zintegrowany system do szeroko pojętej obsługi sprzedaży i magazynu w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych.

To kompletny i zintegrowany system do szeroko pojętej obsługi sprzedaży i magazynu w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Sprzedaż To kompletny i zintegrowany system do szeroko pojętej obsługi sprzedaży i magazynu w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych. Program pozwala na zautomatyzowanie

Bardziej szczegółowo

Nota autorska... Wykaz skrótów...

Nota autorska... Wykaz skrótów... Nota autorska... Wykaz skrótów... XI XIII Rozdział I. Podstawy prawne i ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sporządzania sprawozdań finansowych w jednostkach sektora finansów publicznych...

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalność jest zgrupowana w następujących obszarach:

Funkcjonalność jest zgrupowana w następujących obszarach: Human Resources Funkcjonalność jest zgrupowana w następujących obszarach: Płace i Kadry System ocen pracowników/pulpit pracownika Informacje pracownicze Podzielnik Karty pracy RCP (Rejestracja Czasu Pracy)

Bardziej szczegółowo

System znaczników, rozbudowane automaty i wzorce księgowe

System znaczników, rozbudowane automaty i wzorce księgowe Księga Handlowa Księga Handlowa RAKSSQL to kompletny i w pełni zintegrowany system księgowy stworzony do prowadzenia pełnej księgowości firm prywatnych, państwowych, spółdzielni, fundacji i organizacji

Bardziej szczegółowo

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 MANIFEST Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 CO NOWEGO W 2015.2 FR01 Programy Retail stanowią kompleksowe rozwiązanie do ewidencjonowania i kontrolowania sprzedaży, rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h)

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) I Część finansowo-księgowa (150h) Część teoretyczna: (60h) Podatek od towarów i usług ( 5h) 1. Regulacje prawne

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych.

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. System wspomaga codzienną pracę Zarządców Nieruchomości poprzez automatyzację

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH

Załącznik Nr 2 ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH Załącznik Nr 2 133 Rachunek budżetu Konto 133 służy do ewidencji operacji pieniężnych dokonywanych na bankowych rachunkach budżetu państwa oraz budżetów gmin, powiatów

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1 Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 15 Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1 Spis treści : Korzyści z nowej wersji 2 Zmiany w ewidencji dokumentów i rejestrów VAT 3 1. Znacznik

Bardziej szczegółowo

Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w stowarzyszeniu Projekt Tarnów

Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w stowarzyszeniu Projekt Tarnów Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w stowarzyszeniu Projekt Tarnów Na podstawie art. 10 ust. 2 znowelizowanej ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. Nr 76 poz.

Bardziej szczegółowo

...Finanse Księgowość Koszty

...Finanse Księgowość Koszty 1 Środki Trwałe 3 Ewidencja obrotów 4 Kartoteka elementów majątku trwałego 4 Amortyzacja 4 Księgowanie 5 Przeszacowanie 5 Inwentaryzacja 5 Kartoteki pomocnicze 6 Raporty 6 2 Środki Trwałe Wysokie koszty

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 274 /2011 Prezydenta Miasta Skarżyska Kamiennej z dnia 19 października 2011 roku

Zarządzenie nr 274 /2011 Prezydenta Miasta Skarżyska Kamiennej z dnia 19 października 2011 roku Zarządzenie nr 274 /2011 Prezydenta Miasta Skarżyska Kamiennej z dnia 19 października 2011 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 03/2011 z dnia 03 stycznia 2011 roku w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Wiedza i kompetencje najlepszą inwestycją w przyszłość Kurs na Samodzielnego Księgowego w Białymstoku Miejsce prowadzenia szkolenia: BIATEL SA ul. Ciołkowskiego 2/2, 15-25 Białystok Budynek A,

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2 Forte Handel 1 / 12 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

MOJA FIRMA PLUS. bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm

MOJA FIRMA PLUS. bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm MOJA FIRMA PLUS bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm Co to jest pakiet Moja Firma Plus? Usługa bankowości elektronicznej MOJA FIRMA PLUS umożliwia łatwy i szybki dostęp do rachunków za pomocą

Bardziej szczegółowo

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe Konto 011 Środki trwałe Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie Część I. Konta bilansowe Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 8/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku.

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Środki Trwałe Forte w wersji 2009.a

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Środki Trwałe Forte w wersji 2009.a SYMFONIA Środki Trwałe Forte Strona 1 z 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Środki Trwałe Forte w wersji 2009.a Inwentaryzacja według miejsc użytkowania Umożliwiono inwentaryzację środków trwałych według

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3a do zarządzenia nr 340/15 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 29 września 2015 r.

Załącznik nr 3a do zarządzenia nr 340/15 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 29 września 2015 r. Załącznik nr 3a do zarządzenia nr 340/15 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 29 września 2015 r. Wykaz kont księgi głównej (ewidencji syntetycznej) dla budżetu Miasta Zduńska Wola. Zasady klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Metody sporządzania rachunku przepływów pieniężnych. Wpisany przez Agnieszka Tłaczała

Metody sporządzania rachunku przepływów pieniężnych. Wpisany przez Agnieszka Tłaczała Rachunek ten, zgodnie z ustawą o rachunkowości, może być sporządzany metodą bezpośrednią albo pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez kierownika jednostki. Rachunek przepływów pieniężnych, zgodnie

Bardziej szczegółowo

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Najważniejsze wyróżniki Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 1. Stworzyliśmy nowy moduł CRM Plus zawierający mechanizm windykacji

Bardziej szczegółowo

Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV. Kadry i płace

Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV. Kadry i płace Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV Kadry i płace Moduł stanowi rozszerzenie funkcjonalności systemu Microsoft Dynamics NAV w zakresie zarządzania działem kadrowo-płacowym przedsiębiorstwa. Gromadzone

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Wersja 2015.b 3 Aktualizacja wzorów deklaracji: CIT-8(22), CIT 8/O(9) 3 VAT Odwrotne obciążenie 3 Kontrahenci Podatnik VAT czynny 3 Długość roku 3 Logowanie

Bardziej szczegółowo

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK 1. W niżej wymienionych raportach została zmieniona zasada działania filtra: wg grupy kontrahentów Umożliwiono wykonanie raportów po wybraniu grupy kontrahentów na

Bardziej szczegółowo

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 483/06 z dnia 24 października 2006 r. JEDNOLITY ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH GMINY ZESPÓŁ 0 - MAJĄTEK TRWAŁY 011. Środki

Bardziej szczegółowo

Program FK zawiera wszystkie funkcje potrzebne do prowadzenia księgowości:

Program FK zawiera wszystkie funkcje potrzebne do prowadzenia księgowości: Projektowanie i Wdrażanie Systemów Komputerowych mgr inż. Jacek i Beata Krywult tel. 502 345 656 e-mail: jacek@pwsk.pl www.pwsk.pl Program finansowo-księgowy Firma FK Firma FK to program komputeryzujący

Bardziej szczegółowo

3. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych

3. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych Załącznik Nr 3 3. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych 1) Zakładowy plan kont W jednostkach budżetowych: Jednostka prowadzi księgi rachunkowe w oparciu o zakładowy plan kont (Załącznik Nr 3a do zarządzenia)

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 38/15 Wójta Gminy Łomża z dnia 2 czerwca 2015 r

Zarządzenie Nr 38/15 Wójta Gminy Łomża z dnia 2 czerwca 2015 r Zarządzenie Nr 38/15 Wójta Gminy Łomża z dnia 2 czerwca 2015 r w sprawie realizacji projektu Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej województwo podlaskie" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

Bardziej szczegółowo

System zarządzania zleceniami

System zarządzania zleceniami Verlogic Systemy Komputerowe 2013 Wstęp Jednym z ważniejszych procesów występujących w większości przedsiębiorstw jest sprawna obsługa zamówień klientów. Na wspomniany kontekst składa się: przyjęcie zlecenia,

Bardziej szczegółowo

5 Organizacja rachunkowości zagadnienia wstępne 18

5 Organizacja rachunkowości zagadnienia wstępne 18 Kluge P.D., Kużdowicz D., Kużdowicz P., Materiały do zajęć z przedmiotu Rachunkowość finansowa 29 5 Organizacja rachunkowości zagadnienia wstępne 18 5.1 Istota i zakres Do zasadniczych atrybutów wyróżniających

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT dla Urzędu Gminy Kiełczygłów

ZAKŁADOWY PLAN KONT dla Urzędu Gminy Kiełczygłów ZAKŁADOWY PLAN KONT dla Urzędu Gminy Kiełczygłów Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 13/2009 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 29.05.2009 r. 1. Urząd Gminy Kiełczygłów prowadzi księgi rachunkowe w oparciu o

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 6 /2010/2011 1 stycznia 2011 r. dot. zasad polityki prowadzenia rachunkowości

Zarządzenie Nr 6 /2010/2011 1 stycznia 2011 r. dot. zasad polityki prowadzenia rachunkowości ZSzMS2/0161/54/10 Zarządzenie Nr 6 /2010/2011 1 stycznia 2011 r. dot. zasad polityki prowadzenia rachunkowości Postanowienie wstępne: Celem wprowadzenia zasad polityki rachunkowości jest zapewnienie rzetelnej

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość w wersji 2010.2

Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość w wersji 2010.2 Forte Finanse i Księgowość 1 / 12 Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość w wersji 2010.2 Spis treści : Korzyści z nowej wersji 2 Raport Kasowy w walucie obcej 3 1. Definiowanie nowego dokumentu

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Polityka prowadzenia rachunkowości

Rozdział 1 Polityka prowadzenia rachunkowości Załącznik do zarządzenia Nr 0152-16/09 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 3 czerwca 2009 r. Szczegółowe zasady prowadzenia rachunkowości środków pomocowych Rozdział 1 Polityka prowadzenia rachunkowości

Bardziej szczegółowo

I. Wykaz ksiąg rachunkowych. 1. Załącznik numer 1. zawiera wykaz zbioru danych składający się na księgi rachunkowe oraz opis powiązań miedzy nimi

I. Wykaz ksiąg rachunkowych. 1. Załącznik numer 1. zawiera wykaz zbioru danych składający się na księgi rachunkowe oraz opis powiązań miedzy nimi I. Wykaz ksiąg rachunkowych. 1. Załącznik numer 1. zawiera wykaz zbioru danych składający się na księgi rachunkowe oraz opis powiązań miedzy nimi II. System przetwarzania danych 1. Do programu KolFK dołączona

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 131/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 10 października 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 131/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 10 października 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 131/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE z dnia 10 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia zasad prowadzenia rachunkowości oraz ogólnej procedury zarządzania projektami współfinansowanymi ze

Bardziej szczegółowo

Różnice kursowe w prawie bilansowym i podatkowym

Różnice kursowe w prawie bilansowym i podatkowym Różnice kursowe w prawie bilansowym i podatkowym dr Marek Wierzbiński 1 Agenda Wprowadzenie Pojęcie różnic kursowych Klasyfikacja różnic kursowych Przykłady rozliczenia prostych różnic kursowych Różnice

Bardziej szczegółowo

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Obsługa faktur VAT sprzedaży, zaliczki, marży. Obsługa faktur korygujących. Tworzenie not. Tworzenie pokwitowań. Budowane i obsługa kartotek:

Bardziej szczegółowo

Funkcje realizowane przez program KC-Firma

Funkcje realizowane przez program KC-Firma Obsługa zakupów i sprzedaży (fakturowanie, sprzedaż detaliczna), gospodarka magazynowa (PZ, WZ, MM, PW,RW, zwroty, przeceny, spisy z natury, raportowanie), rejestry VAT, rozliczenie zakupów, kasa, banki

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel 1 / 7

Symfonia Handel 1 / 7 Symfonia Handel 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1a Poprawiono Częściowe rozliczanie faktur płatnościami. Rozliczanie kilku faktur jednym dokumentem płatności. Wydruk raportu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI 1. Księgowość 3 1.1 Księga główna. 3 1.1.1 Księga główna- zmiana wyświetlania..3 1.1.2 Księga główna- wydruki.4 1.2 Polecenia PK... 5 1.2.1 Dopisanie PK.....5 1.3 Deklaracje

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochodów Gminy (JD).

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochodów Gminy (JD). Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 100/8/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja Przedsiębiorstw

Informatyzacja Przedsiębiorstw Informatyzacja Przedsiębiorstw Microsoft Dynamics NAV 2013 Moduł finansowo-księgowy lab2 Strona 1 Plan zajęć 1 2 Bilans otwarcia... 3 1.1 Otwarcie raportu kasowego... 3 1.2 Zaksięgowanie wpłaty 50 000PLN...

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1314/F/2013 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 31.12.2013 r. Załącznik Nr 3 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA SKARBU PAŃSTWA

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 1 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OR.120.40.2011 Burmistrza Białej z dnia 14.09.2011 r. PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochody budżetu państwa (JDSP)

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochody budżetu państwa (JDSP) w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu Miasta Lublin Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY OLECKO

PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY OLECKO Załącznik Nr 1 do Zarządzenia wewnętrznego Nr 50/08 Burmistrza Olecka z dnia 14 sierpnia 2008 r. PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY OLECKO I. Wykaz kont 1. Konta bilansowe 133 - Rachunek budżetu 134 - Kredyty

Bardziej szczegółowo

Sz@rk FK - automatyczne korekty kosztów niezapłaconych wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów.

Sz@rk FK - automatyczne korekty kosztów niezapłaconych wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów. Sz@rk FK - automatyczne korekty kosztów niezapłaconych wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów. 1. Wstęp Od początku roku 2013 ustawodawca wprowadził nowe zasady dotyczące obowiązkowych korekt

Bardziej szczegółowo

Advantec Software I.T.C. sp. z o.o. Kompleksowa Obsługa Informatyczna PŁACE

Advantec Software I.T.C. sp. z o.o. Kompleksowa Obsługa Informatyczna PŁACE PŁACE System Płace przeznaczony jest do wspomagania pracy działów rachuby, kontroli zarobków. UmoŜliwia wspomaganie zarządzania gospodarką płacową poprzez zabezpieczenie bezpośredniego dostępu do danych

Bardziej szczegółowo

Podstawy rachunkowości. T. 1, Wykład / Irena Olchowicz. wyd. 8. Warszawa, Spis treści

Podstawy rachunkowości. T. 1, Wykład / Irena Olchowicz. wyd. 8. Warszawa, Spis treści Podstawy rachunkowości. T. 1, Wykład / Irena Olchowicz. wyd. 8. Warszawa, 2016 Spis treści Od autora 9 Część I Istota rachunkowości 13 1. Pojęcie rachunkowości 13 2. Zakres rachunkowości 15 3. Funkcje

Bardziej szczegółowo

nie należy usuwać ani modyfikować danych firmy ABC

nie należy usuwać ani modyfikować danych firmy ABC Zadanie 2. (ewidencja operacji gospodarczych oraz podatku od towarów i usług w systemie informatycznym) 1. Odtworzyć dane firmy założonej w systemie Raks 2000: a) wprowadzić pod numerem 2. nazwy pełną

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI...1 CEL...2

SPIS TREŚCI...1 CEL...2 strona 1/20 Holding Spis treści SPIS TREŚCI...1 CEL...2 KONFIGURACJA...2 SŁOWNIK JEDNOSTEK ZALEŻNYCH...2 KONTA KSIĘGOWE...3 SUBANALITYKA...4 SŁOWNIKI I ZBIORY STAŁE...5 Rejestr kontrahentów...5 Rejestr

Bardziej szczegółowo

I Wykaz kont. 1. Konta bilansowe

I Wykaz kont. 1. Konta bilansowe Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 4/11 Wójta Gminy Wólka z dnia 18 stycznia 2011 r. Plan kont dla organu I Wykaz kont 1. Konta bilansowe Rachunek budżetu Kredyty bankowe Środki pieniężne w drodze 222 Rozliczenie

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent 1.28

Zmiany w programie VinCent 1.28 Zmiany w programie VinCent 1.28 Finanse i księgowość Kartoteka klienta Na kartotece klienta znajdują się dwa nowe pola: -ILN- dodano na indywidualne zamówienie klienta. Można je wykorzystać do zapisania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 21 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 10/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 21 lutego 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 10/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia zasad prowadzenia rachunkowości oraz ogólnej procedury zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków

Bardziej szczegółowo

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia Moduł Rozliczenia umożliwia: - przeglądanie listy dokumentów w wybranym rejestrze VAT - automatyczne tworzenie i zapisywanie deklaracji VAT - definiowanie

Bardziej szczegółowo

Karty katalogowe 2012 PZI TARAN

Karty katalogowe 2012 PZI TARAN MUNICOM.premium Karty katalogowe 2012 PZI TARAN MUNICOM.premium by PZI TARAN System MUNICOM.premium jest zintegrowanym pakietem oprogramowania do wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem Autorem systemu

Bardziej szczegółowo

Sz@rk KE PRO - automatyczne korekty kosztów niezapłaconych wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów

Sz@rk KE PRO - automatyczne korekty kosztów niezapłaconych wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów Sz@rk KE PRO - automatyczne korekty kosztów niezapłaconych wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów 1. Wstęp Od początku roku 2013 ustawodawca wprowadził nowe zasady dotyczące obowiązkowych

Bardziej szczegółowo

Harmonogram zajęć Podstawy księgowości rozszerzony 60 g

Harmonogram zajęć Podstawy księgowości rozszerzony 60 g - 1 - Harmonogram zajęć Podstawy księgowości rozszerzony 60 g Moduł I - Podstawowe pojęcia i zakres rachunkowości regulacje prawne A. Zakres rachunkowości, w tym: zakładowe zasady (polityka) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 104/12 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 11 maja 2012 r. PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY JEMIELNICA. I.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 104/12 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 11 maja 2012 r. PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY JEMIELNICA. I. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 104/12 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 11 maja 2012 r. PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY JEMIELNICA I. Konta bilansowe 133 Rachunek budżetu 134 Kredyty bankowe 135 - Rachunek środków

Bardziej szczegółowo

Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach oświatowych

Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach oświatowych Spis treści Wykaz autorów Wykaz skrótów Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach Rozdział I. Podstawy prawne ewidencji księgowej w jednostkach 1. Zasady rachunkowości określone ustawą o finansach

Bardziej szczegółowo

Firma Handlowa GIGA Utworzono : 28 czerwiec 2016

Firma Handlowa GIGA Utworzono : 28 czerwiec 2016 Model : Tel000002 Producent : Tel-Net Software Program jest przygotowany na zmiany przepisów związane z wejściem Polski do Unii Europejskiej. Abak PRO BIZNES zbudowany został z myślą o pracy w firmach

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel 2013 Specyfikacja zmian

Symfonia Handel 2013 Specyfikacja zmian Symfonia Handel 2013 Specyfikacja zmian Obsługa przelewów elektronicznych 2 W wersji 2013 program Handel zapewnia obsługę płatności elektronicznych i współpracę z bankami przy wymianie zleceń płatności

Bardziej szczegółowo

Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian

Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian Wersja 2013.1 Zmiany parametrów w oknie Zapis 3 W oknie Zapis rejestrowane są dodatkowe parametry zapewniające prowadzenie ewidencji zgodnie ze zmienionymi przepisami.

Bardziej szczegółowo

CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU

CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU www.crmvision.pl CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU www.crmvision.pl CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU CRM Vision to nowoczesne, bezpieczne oprogramowanie wspomagające zarządzanie firmą poprzez usprawnienie przepływu

Bardziej szczegółowo

Konieczny Podstawowy Rozszerzony Dopełniający - potrafi podać definicję rachunkowości - Zna zakres rachunkowości - zna funkcje rachunkowości

Konieczny Podstawowy Rozszerzony Dopełniający - potrafi podać definicję rachunkowości - Zna zakres rachunkowości - zna funkcje rachunkowości Struktura. Wiadomości wstępne. Zasady. Wymagania edukacyjne PRZEDMIOT: RACHUNKOWKOŚĆ KLASA: I TECHNIKUM EKONOMICZNE NUMER PROGRAMU NAUCZANIA: 341[02]MEN/2008.05.03 - potrafi podać definicję - Zna zakres

Bardziej szczegółowo

Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy.

Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy. Zamknięcie miesiąca. Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy. WPROWADZENIE Zamknięcie miesiąca to procedura, która pozwala na ustalenie wielkości

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 49 Wójta Gminy Dorohusk z dnia 16 września 2013r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 49 Wójta Gminy Dorohusk z dnia 16 września 2013r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 49 Wójta Gminy Dorohusk z dnia 16 września 2013r. Zakładowy plan kont dla projektu pt.: Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym

Bardziej szczegółowo

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Symfonia Handel 1 / 5 Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Główne korzyści z wersji 2010: Optymalizacja kosztów magazynowania i obsługi dostaw poprzez efektywniejsze zarządzanie

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego

SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego na podstawie wersji 2.0 PRODUCENT: Basic-Soft Ostrów Wlkp. AKTUALNA WERSJA: Kontrahent GT wersja 2.0 Zabrania się powielania, publikowania i rozpowszechniania bez

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami

Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami Symfonia Start a Symfonia porównanie 1 / 5 Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami Dział Zarządzania Produktami Symfonia Start a Symfonia - porównanie 2 / 5 Ogólne Symofnia Start to linia

Bardziej szczegółowo