Zastosowanie metodyki wdro eniowej systemu klasy ERP na przyk adzie CDN Egeria

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zastosowanie metodyki wdro eniowej systemu klasy ERP na przyk adzie CDN Egeria"

Transkrypt

1 Zeszyty Naukowe nr 753 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007 Krzysztof Wilczyƒski Studium Doktoranckie Wydzia u Zarzàdzania Zastosowanie metodyki wdro eniowej systemu klasy ERP na przyk adzie CDN Egeria 1. Wprowadzenie W ciągu ostatnich kilku lat na polskim rynku obserwuje się wyraźny wzrost liczby realizowanych projektów wdrożeniowych dotyczących systemów wspierających zarządzanie przedsiębiorstwem (ERP Enterprise Resource Planning). Według firmy badawczej IDC, rynek systemów wspierających zarządzanie przedsiębiorstwem szacowany był w 2004 r. na ponad 135 mln USD, co stanowiło wzrost o ponad 25% w stosunku do roku poprzedniego [IDC Poland 2005]. Wzrost wyrażony w PLN nie był aż tak wyraźny, jednak 17,5% w skali roku wskazuje na duży potencjał w tym zakresie i potwierdza realność utrzymania tego poziomu w kolejnych latach. Czynniki takie jak szybki rozwój gospodarczy, lepsze wykorzystanie pomocy unijnej czy zwiększająca się konkurencja pomiędzy dostawcami potwierdzają ten trend, co bezpośrednio przekłada się na nakłady na IT w Polsce, w tym na systemy klasy ERP. Mając na uwadze fakt, że coraz więcej przedsiębiorstw i instytucji z poszczególnych sektorów gospodarki podejmuje decyzję o wdrożeniu systemu klasy ERP, kluczowego znaczenia nabiera właściwe przygotowanie i przeprowadzenie takiego procesu. Nie ulega wątpliwości, że sposób wdrożenia wybranego rozwiązania, abstrahując od jego funkcjonalności, będzie przebiegał inaczej w firmie handlowej zatrudniającej kilkudziesięciu pracowników, a inaczej w przedsiębiorstwie produkcyjnym z kilkunastotysięcznym personelem oraz o skomplikowanym modelu produkcji. Niemniej w każdym przypadku mamy do czynienia z zespołem działań, które ostatecznie powinny przyczynić się do sukcesu projektu, którym jest produkcyjne uruchomienie systemu i jego późniejsza eksploatacja. Oczywiście

2 268 Krzysztof Wilczyński sama metodyka wdrożeniowa nie gwarantuje biznesowego sukcesu całego przedsięwzięcia, wskazuje jednak wszystkim członkom zespołu wdrożeniowego metody osiągnięcia jak najlepszego rezultatu. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie praktycznego wykorzystania autorskiej metodyki wdrożenia systemu klasy ERP na przykładzie CDN Egeria oraz wskazanie czynników wpływających na jej efektywność i elastyczność. W artykule podjęto także zagadnienia związane ze specyfiką metodyk tworzonych i stosowanych przez producentów oprogramowania na tle metodyk ogólnych, przez co opracowanie to może stanowić punkt wyjścia do dalszych badań i analiz w tym zakresie. 2. Metodyka wdro eniowa systemu informacyjnego W wielu opracowaniach dotyczących metod zarządzania pojęcie metody interpretowane bywa w bardzo niejednoznaczny sposób. Dlatego też, wychodząc od propozycji Z. Martyniaka [1987, s ], można przyjąć następującą typologię metod zarządzania. Metoda jest to usystematyzowany, czyli uporządkowany sposób działania. Można w związku z tym zaproponować następującą typologię metod stosowanych w zarządzaniu: metodyki ogólne określają ogólne etapy postępowania oraz stosowane w nich metody i techniki; metody ogólne obejmują metody szczegółowe i ogólnie określają postępowanie w trakcie realizacji funkcji zarządzania. Zawierają pewien zakres swobody interpretacji zawartych w nich działań. Stosowane są do realizacji ogólnie określonych celów; metody szczegółowe określone są bardziej dokładnie aniżeli metody ogólne. Zawierają jednakże pewien zakres swobody interpretacji. Stosuje się je do realizacji określonych zadań o wysokim stopniu dokładności, lecz nieopisanych jednoznacznie; metodyki szczegółowe określają etapy oraz metody i techniki stosowane w ramach metod szczegółowych i stanowią swego rodzaju procedury; techniki szczegółowe określone są w sposób precyzyjny. Pozwalają na realizację jednoznacznie określonych zadań. Przykładem najbardziej precyzyjnie określonej techniki szczegółowej jest algorytm, czyli zbiór etapów postępowania określonych jednoznacznie, bez możliwości wprowadzenia jakichkolwiek zmian. Metodyki wdrożeniowe zintegrowanych systemów informacyjnych (ZSI) klasy ERP są nierozerwalnie związane z metodami zarządzania. Niemniej specyfika przedsięwzięcia informatycznego, jakim niewątpliwie jest wdrożenie systemów tej klasy, determinuje pewne cechy typowe dla zarządzania tego typu projektami, wynikające bardzo często z charakterystyki oprogramowania. Należą do nich według J. Górskiego [2000]:

3 Zastosowanie metodyki wdrożeniowej 269 dominująca rola procesu projektowania, trudności w wizualizacji, duża złożoność, zależność elementów, zmienność w czasie, dowolność struktury, brak naturalnych ograniczeń, łatwość zmian. Projektowanie jest istotnym elementem początkowych faz projektu wdrożeniowego, na tym etapie bowiem budowana jest koncepcja, która zostanie zrealizowana w kolejnych etapach za pomocą określonych narzędzi. Duża złożoność projektu informatycznego połączona z trudnością jego wizualizacji powodują, że szczególnego znaczenia nabiera rola kierownictwa projektu, które powinno wskazać wartość dodaną wynikającą z wdrożenia oprogramowania, posiadającego niematerialny charakter i dla wielu osób trudny do zdefiniowania przedmiot prac. Czas trwania projektu wdrożeniowego, który w wielu przypadkach przekracza okres jednego roku, powoduje, że zarządzanie takim przedsięwzięciem musi uwzględniać możliwość zmiany koncepcji w trakcie jego trwania oraz zawierać procedury ułatwiające nadzór nad złożonymi powiązaniami między poszczególnymi elementami systemu. Warto także zwrócić uwagę na fakt, że specyfika wdrożeń ZSI bardzo mocno wpływa na samą organizację, w której proces jest realizowany. Bardzo często w jego trakcie pojawia się konieczność zbudowania kompromisu pomiędzy zmianą systemu a zmianą organizacji, przy czym zmiany w tej drugiej prowadzone są równolegle do prac wdrożeniowych [J. Lech 2003, s. 82]. Przytoczone cechy projektu wdrożenia zintegrowanych systemów informacyjnych znajdują swoje odzwierciedlenie w metodykach wdrożeń wykorzystywanych podczas implementacji wybranego oprogramowania. Poniżej scharakteryzowano metodyki wdrożeniowe stosowane przez dostawców oraz firmy partnerskie pięciu producentów systemów klasy ERP, posiadających w 2004 r. największy udział w rynku systemów tej klasy w Polsce. 3. Przykłady stosowanych metodyk wdro eniowych systemów klasy ERP Analiza wybranych metodyk wdrożeniowych wykorzystywanych w procesie wdrożenia systemów klasy ERP wskazuje na istnienie w każdej z nich elementów typowych i występujących niezależnie od oferowanego rozwiązania, jak też etapów czy faz charakterystycznych jedynie dla konkretnej aplikacji. Tabela 1 zawiera zestawienie największych dostawców ERP w Polsce ze wskazaniem nazw oferowanych systemów i wykorzystywanych metodyk.

4 270 Krzysztof Wilczyński Tabela 1. Dostawcy ERP w Polsce w 2004 r. Nazwa dostawcy Nazwa systemu Udział w rynku Metodyka (nazwa) SAP mysap ERP 32,6% ASAP Oracle Oracle EBS 14,6% Oracle AIM IFS IFS Applications 8,1% IFS AIM Comarch CDN Egeria 6,3% Egeria-Metodyka QAD MFG/PRO 4,7% Q-Advantage Źródło: [IDC Poland 2005]. ASAP Nazwa metodyki wdrożeniowej firmy SAP wywodzi się od sformułowania Accelerated SAP i opiera się na tzw. mapie wdrożenia, która definiuje poszczególne fazy wdrożenia oraz wspomaga je za pomocą całościowego plan projektu. Integralnym elementem metodyki są także narzędzia (np. Implementation Assistant, Business Navigator) oraz usługi dodatkowe (np. hot-line, SAPNet, OSS), wykorzystywane na poszczególnych etapach projektu. Metodyka wdrożenia systemu mysap ERP została opracowana z uwzględnieniem norm zapewnienia jakości. Zawarte w ASAP narzędzia nie dotyczą wyłącznie zagadnień planowania i nadzorowania prac projektowych, ale służą także korzystaniu z innych usług SAP i firm partnerskich (szkolenia, konwersja danych, wsparcie techniczne, usługi serwisowe itp.). Project Preparation Business Blueprint Realization Final Preparation Go Live & Support Continuous Change Rys. 1. Mapa wdrożenia ASAP Źródło: Materiały informacyjne SAP Polska Sp. z o.o.

5 Zastosowanie metodyki wdrożeniowej 271 Mapa wdrożenia (rys. 1) przedstawia metodykę ASAP dotyczącą implementacji systemu mysap ERP oraz dokonywania optymalizacji i zmian w przyszłości, przy czym poszczególne fazy mapy wdrożenia ASAP zawierają przegląd ról oraz zakresów odpowiedzialności, a także czynności, które muszą zostać przeprowadzone, oraz narzędzi i akceleratorów, które je wspomagają (www.sap.com/poland). Faza 1. Przeprowadzane jest wstępne planowanie oraz przygotowanie projektu, a wynikiem tej fazy jest karta projektu. Faza 2. Opracowywana jest koncepcja biznesowa będąca szczegółową dokumentacją informacji zebranych podczas warsztatów dotyczących określenia wymagań przedsiębiorstwa. W wyniku realizacji tej fazy powstaje m.in. lista główna procesów biznesowych (BPML), prezentująca zakres projektu, który podczas fazy realizacji jest szczegółowo zdefiniowany w postaci scenariuszy biznesowych i transakcji systemu, oraz dokument Zakres podstawowy definiujący procesy i wymagania biznesowe, które w fazie realizacji zostaną skonfigurowane i uwzględnione podczas sesji zatwierdzania konfiguracji podstawowej. Faza 3. Na podstawie opracowanej koncepcji biznesowej przeprowadzana jest konfiguracja uwzględniająca wszystkie wymagania biznesowe i wymagania dotyczące procesów. W wyniku realizacji fazy 3 powstają m.in. interfejsy, konwersja, raporty oraz materiały szkoleniowe użytkowników końcowych. Faza 4. Faza ta zdominowana jest przez testy systemu oraz szkolenia użytkowników końcowych. Jest to też etap, w którym system przygotowywany jest ostatecznie do startu produktywnego. Wynikiem realizacji tej fazy jest plan rozpoczęcia pracy produktywnej oraz plan testów. Faza 5. Kluczowym elementem tej fazy jest przejście systemu do pracy produktywnej oraz optymalizacja i zmiany wynikające z pracy w środowisku docelowym. Wynikiem tej fazy jest ocena wydajności działania systemu. Na tym etapie dochodzi także do finalnej migracji danych oraz rozpoczęcia świadczenia asysty technicznej. ORACLE Application Implementation Method (Oracle AIM) AIM Application Implementation Method jest metodyką wdrożenia gotowych aplikacji. Stworzona została przez korporację Oracle w celu usystematyzowania i sformalizowania wdrożenia gotowych aplikacji Oracle E-Business Suite. AIM jest metodyką zorientowaną na produkt, tj. definiuje proces wdrożeniowy jako zbiór zadań do wykonania, będących najmniejszą jednostką prac projektowych, przy czym każde z zadań dostarcza do projektu jako swój wynik, określony mierzalny produkt(y). Cechą charakterystyczną AIM jest grupowanie zadań projektowych w fazy i procesy. Fazy rozumiane są tutaj jako podział zadań ze względu na ich wzajemne zależności, związane z przebiegiem projektu (Project Life-Cycle), natomiast procesy grupują zadania ze względu na ich wspólny cel.

6 272 Krzysztof Wilczyński Każda z faz kończy się osiągnięciem kamienia milowego, będącego punktem kontrolnym projektu, sprawdzającym zgodność przebiegu projektu z planem. Zadania z poszczególnych procesów są realizowane równolegle, dla kolejnych faz realizacji projektu, a zatem podczas realizacji fazy projektu zespół projektowy może realizować równolegle zadania z kilku procesów projektu. Rys. 2. Fazy i procesy Oracle AIM Źródło: materiały informacyjne Oracle Polska Sp. z o.o. (www.oracle.com/global/pl). IFS Application Implementation Method (IFS AIM) Metodyka AIM została opracowana przez szwedzką firmę IFS dla potrzeb wdrażania systemu IFS Applications. Stosowana metodyka ma zapewnić wysoką jakość świadczonych usług oraz elastyczność stosowanych rozwiązań, przy uwzględnieniu dynamiki projektów wdrożeniowych. W trakcie prac wdrożeniowych bardzo często wykorzystywane są opracowane wcześniej scenariusze, np. AIM Fast Track. IFS AIM obejmuje opisy ról i procesów, wskazówki oraz instrukcje, jak również procedury kontroli jakości wspierające realizację projektu w całym cyklu życia. Integralną częścią metodyki są narzędzia wspomagające wdrożenie i zapewniające bieżącą kontrolę nad projektem, m.in. poprzez modelowanie procesów biznesowych, zarządzanie wersjami oraz dokumentacją. Do tej grupy należy także Project Portal, internetowa witryna ułatwiająca komunikację i dokumentowanie prac wewnątrz przedsiębiorstwa wdrażającego IFS Applications, jak też

7 Zastosowanie metodyki wdrożeniowej 273 efektywną komunikację z zespołem wdrożeniowym ze strony IFS. Wykorzystanie bazy wiedzy zgromadzonej w Project Portal pozwala na wymianę doświadczeń przez zespoły wdrożeniowe realizujące projekty także poza granicami Polski. CDN Egeria Metodyka wdrożeniowa systemu CDN Egeria została opracowana przez specjalistów Comarch SA w celu zapewnienia efektywnego wdrożenia pakietu ERP przez klientów spółki. Szczegółowy opis metodyki z uwzględnieniem charakterystycznych cech przedstawiono w kolejnym rozdziale opracowania. Q-Advantage Q-Advantage jest metodyką wdrożeniową stosowaną przez QAD Inc. oraz jej partnerów w implementacji rozwiązań oferowanych przez firmę. Na uwagę zasługuje fakt, że w przypadku Q-Advantage kładzie się bardzo mocny nacisk na szybkość wdrożenia (rapid implementation) oraz wykorzystanie narzędzi wspomagających cały proces (m.in. Qwizard). Metodyka Q-Advantage zakłada podział projektu na 5 faz: 1) definiowanie projektu, 2) modelowanie rozwiązań, 3) testy akceptacyjne, 4) wdrożenie systemu, 5) serwis. W zależności od stopnia złożoności projektu, budowana jest odpowiednia struktura organizacyjna, umożliwiająca efektywne zarządzanie projektem. W jej skład wchodzą najczęściej: komitet sterujący, kierownik projektu ze strony klienta, kierownik zespołu konsultantów QAD, kierownicy obszarów, użytkownicy kluczowi użytkownicy końcowi. 4. Realizacja projektu zgodnie z metodykà wdro eniowà systemu klasy ERP CDN Egeria 4.1. Uwagi wst pne System CDN Egeria posiada własną metodykę wdrożenia, która stanowi zestaw uporządkowanych zasad oraz działań prowadzących do skutecznego i terminowego zakończenia projektu. Metodyka obejmuje kluczowe etapy projektu oraz szczegółowo charakteryzuje działania, jakie powinny być zrealizowane, aby osiągnąć

8 274 Krzysztof Wilczyński założone cele. Istotnym elementem metodyki są założenia dotyczące budowania i struktury zespołów projektowych i wdrożeniowych, przygotowania dokumentacji projektu, prowadzenia szkoleń oraz innych istotnych elementów wdrożenia systemu zintegrowanego, m.in. procedury tworzenia oprogramowania i zapewnienia jakości. Należy zaznaczyć, że realizacja założeń metodycznych w praktyce wspierana jest wieloma narzędziami informatycznymi klasy CASE (Computer Aided System Engineering), które pozwalają na sprawne zarządzanie całym projektem, w tym jego dokumentacją (np. Task Tracking, Power Source czy MS Project) Definiowanie projektu Poniżej zostały przedstawione wybrane elementy pierwszego etapu wdrożenia, mające na celu przygotowanie projektu systemu do dalszej realizacji. Analiza przedwdrożeniowa. Jest to jeden z najważniejszych etapów wdrożenia systemu informatycznego, dlatego należy poświecić mu odpowiednią ilość czasu i zasobów zarówno po stronie klienta, jak i dostawcy ZSI. Wynikiem tego etapu jest zaakceptowana i sprawdzona pełna koncepcja wdrożenia systemu, będąca przede wszystkim szczegółowym opisem procesów biznesowych zachodzących w przedsiębiorstwie oraz założeń konfiguracyjnych systemu pod kątem przyjętych koncepcji realizacji poszczególnych procesów. Harmonogram projektu. Jednym z podstawowych zadań analizy jest określenie harmonogramu prac nad projektem oraz nad jego dalszą realizacją. Właściwe zdefiniowanie zadań w naturalny sposób definiuje punkty kontrolne (milestones) i pozwala na zobiektywizowaną ocenę postępu prac. Utworzenie zespołu wdrożeniowego i projektowego. Wieloletnie doświadczenie dowodzi, że aktywne uczestnictwo klienta we wdrożeniu jest czynnikiem w dużym stopniu przyczyniającym się do sukcesu całego przedsięwzięcia. Zgodnie z realizowaną metodyką, wymagane jest, aby klient, do celów realizacji projektu, powołał swój zespół wdrożeniowy, w którym koniecznie powinien znaleźć się przedstawiciel działu informatyki oraz osoba władna podejmować decyzje finansowe wskazane jest, aby reprezentowała zarząd. Również wykonawca powołuje zespół projektowy, na czele którego stoi kierownik projektu. Analiza migracji danych. Przed przystąpieniem do wdrażania systemu należy szczegółowo określić zakres danych niezbędnych do przeniesienia z dotychczasowych systemów. Po określeniu danych podlegających migracji należy wypracować scenariusze testów, które będą przeprowadzone w celu akceptacji wyników migracji. Integracja z innymi systemami. Wdrażając system informatyczny, zastępuje się z reguły istniejące systemy i jeśli to konieczne, łączy systemy zewnętrzne poprzez interfejsy. Szczegółowe założenia dotyczące wymiany danych zawarte są w dokumencie analizy przedwdrożeniowej.

9 Zastosowanie metodyki wdrożeniowej 275 Identyfikacja ryzyka. Analiza ryzyka związanego z realizacją projektu jest jednym z istotnych elementów planu projektu. Wskazane jest określenie prawdopodobieństwa wystąpienia i wagi (wielkości wpływu na projekt) każdego zdefiniowanego ryzyka. Analiza ryzyka powinna prowadzić do lepszego zrozumienia potrzeb i specyficznych uwarunkowań działania stron projektu oraz do uzgodnienia działań pozwalających na zminimalizowanie wpływu ryzyka na projekt Konfiguracja systemu Na etapie konfiguracji koncepcja biznesowa zawarta w projekcie jest implementowana w systemie poprzez zdefiniowanie wielu parametrów, ustawieniu elementów definiowalnych oraz określenie zestawów wartości domyślnych dla poszczególnych grup użytkowników. Przed przystąpieniem do prac konfiguracyjnych następuje instalacja infrastruktury technicznej, oprogramowania bazodanowego oraz samego systemu. Do procedur realizowanych na tym etapie należy także zaliczyć testowanie przyszłego środowiska pracy użytkowników, zwłaszcza w tych obszarach, które dotyczą wielu modułów wdrażanego rozwiązania, oraz przygotowanie interfejsów w celu integracji z zewnętrznymi aplikacjami Przygotowanie do uruchomienia systemu Najistotniejszym celem tej fazy projektu jest ostateczne określenie parametrów systemu oraz przygotowanie rozpoczęcia eksploatacji. Kluczowe działania realizowane w tym etapie to migracja danych, szkolenia użytkowników oraz wykonanie ostatecznego testu. Migracja danych. W zależności od ustaleń wynikających z projektu wdrożenia, proces migracji odbywa się poprzez ręczne uzupełnienie lub import danych z poprzednio wykorzystywanych systemów informatycznych. Procedura migracji poddawana jest szczegółowym testom zarówno po stronie wykonawcy, jak i klienta. Szkolenie użytkowników systemu. Na podstawie planu szkoleń zaakceptowanego w projekcie, przeprowadzane są szkolenia użytkowników. Każdy z użytkowników otrzymuje materiały szkoleniowe, a po zakończeniu szkoleń świadectwo ukończenia szkolenia. Szkolenia prowadzone są na modułach systemu skonfigurowanych w sposób właściwy dla danego przedsiębiorstwa i odzwierciedlający realne, przyszłe warunki pracy z systemem. Możliwość pracy w oparciu o konkretne dokumenty stosowane w danej jednostce ułatwia przyswajanie zasad wprowadzania danych w sposób właściwy dla tego przedsiębiorstwa. Wykonanie ostatecznego testu. Etap ten cechuje się kompleksową weryfikacją założeń przyjętych we wcześniejszych fazach projektu. Budowana jest koncep-

10 276 Krzysztof Wilczyński cja testów, która oprócz specyfikacji weryfikowanych procesów zawiera także szczegółowy harmonogram testów oraz definiuje procedury odpowiedzialne za wprowadzanie korekt. Testy przeprowadzane są najczęściej w sekwencji: dane podstawowe, procesy, sprawozdawczość i uprawnienia, co gwarantuje pełne pokrycie testowanych procesów przez funkcjonalność systemu Rozpocz cie eksploatacji Na tym etapie zostaje szczegółowo zaplanowana procedura przejścia systemu na pracę produkcyjną, poparta harmonogramem, który obejmuje udostępnienie systemu roboczego oraz przetwarzanie w nim pierwszych operacji gospodarczych. Przekazanie systemu do eksploatacji. Bezpośrednio po etapie migracji danych oraz wykonaniu ostatecznych testów następuje przekazanie systemu do eksploatacji. Zostaje zwołane spotkanie komitetu sterującego projektem, na którym kierownik projektu ze strony wykonawcy przekazuje dokument stwierdzający przygotowanie sytemu do rozpoczęcia eksploatacji. Kierownik projektu ze strony klienta powinien na tym spotkaniu jasno zdefiniować termin rozpoczęcia bieżących prac w systemie. Komitet sterujący dokonuje także analizy ryzyka związanego ze startem systemu oraz zapoznaje się z przygotowaną procedurą awaryjną. Asysta personalna. W początkowej fazie funkcjonowania systemu konieczne jest bieżące wsparcie użytkowników systemu. Zadanie to jest podejmowane przez zespół wdrożeniowy w postaci asysty personalnej, podczas której możliwa jest optymalizacja pracy systemu poprzez dostosowanie dla każdego użytkownika ustawień systemowych zgodnie ze zmieniającymi się warunkami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Zakończenie wdrożenia. Ostatnią częścią tego etapu jest zakończenie projektu. Zgodnie z wcześniej przygotowanym harmonogramem oraz ustalonymi warunkami odbioru prac, zgłaszana jest przez wykonawcę gotowość do zakończenia wdrożenia. Następnie całość rozwiązania podlega akceptacji przez komitet sterujący, który poza omawianiem efektów projektu formułuje także wnioski co do dalszych prac nad rozwojem wdrożonego systemu. Poniżej przedstawiono analizę przypadku wdrożenia systemu CDN Egeria przy wykorzystaniu opisywanej powyżej metodyki. Analiza została oparta na materiałach udostępnionych przez przedsiębiorstwo, wywiadach z osobami zaangażowanymi w projekt oraz doświadczeniach własnych autora, który z ramienia firmy Comarch pełnił rolę kierownika projektu. 1. Charakterystyka przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo należy do sektora energetyki cieplnej, a przedmiotem podstawowej działalności prowadzonej na podstawie udzielonych koncesji jest wytwarzane i dystrybucja ciepła. Wielkość produkcji szacuje się rocznie na ok. 450 tys. GJ energii cieplnej, z czego sprzedaż

11 Zastosowanie metodyki wdrożeniowej 277 na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej wynosi ok. 420 tys. GJ. Całość zapotrzebowanej mocy cieplnej przeznaczonej na potrzeby centralnego ogrzewania wynosi 43,06 MW, natomiast potrzebna moc cieplna przeznaczona na ciepłą wodę użytkową to 5,85 MW. 2. Stan przed wdrożeniem. Przed wdrożeniem w przedsiębiorstwie był wykorzystywany system składający się z kilku niezintegrowanych modułów pracujących w trybie tekstowym pod kontrolą systemu operacyjnego DOS. Użytkowane systemy charakteryzowały się dużą awaryjnością (brak mechanizmów transakcyjnych), koniecznością wielokrotnego wprowadzania tych samych danych, brakiem możliwości tworzenia własnych raportów oraz niskim poziomem bezpieczeństwa przechowywania danych, wynikającym z otwartej struktury plików. 3. Przyczyny decyzji o wdrożeniu systemu. Powodem podjęcia decyzji o wdrożeniu nowego systemu była bardzo niska wydajność dotychczasowych rozwiązań oraz wymóg posiadania systemu, który zagwarantuje zgodność z branżowymi aktami prawnymi, w szczególności ze znowelizowaną ustawą Prawo energetyczne, oraz dodatkowo umożliwi elastyczne zarządzanie planowaniem produkcji ciepła i przygotowywaniem wniosków taryfowych. 4. Oczekiwania przedsiębiorstwa co do wdrożenia. Nowy system powinien spełniać następujące kluczowe wymagania: system ma być transakcyjny w architekturze klient serwer, otwarty, rozwojowy, system powinien usprawniać pracę, eliminować czynności powielające się, automatyzować, weryfikować poprawność zapisów, system powinien umożliwiać sporządzanie budżetów w dowolnej szczegółowości oraz wielowymiarową analizę wykonania na poziomie kosztów i przychodów, system powinien umożliwiać sprawne i elastyczne planowanie ilości sprzedaży ciepła w zależności od scenariuszy pogodowych, system powinien objąć wszystkie kluczowe obszary działalności przedsiębiorstwa, w tym udostępnić narzędzia controllingowe, baza danych, na której system będzie oparty, powinna być otwarta, z opisaną strukturą, i dostarczona z programami narzędziowymi do jej obsługi. 5. Przebieg wdrożenia. Prace wdrożeniowe rozpoczęły się w styczniu 2003 r. Pierwszym etapem przedsięwzięcia była analiza i dokumentacja procesów biznesowych. Analiza przedwdrożeniowa zawierała także informacje o tych zakresach, które należało usprawnić, oraz tych, które wymagały projektowania od początku. W maju 2003 r. rozpoczęło się właściwe wdrożenie prowadzone zgodnie z metodyką przy uwzględnieniu specyfiki branży ciepłowniczej. W czerwcu 2003 r. użytkownicy po zakończeniu etapu szkoleń rozpoczęli pracę w środowisku produkcyjnym, począwszy od modułów finansowo-księgowych. Kolejne obszary

12 278 Krzysztof Wilczyński funkcjonalne były uruchamiane sekwencyjnie wraz z weryfikacją prowadzonych działań, przede wszystkim w zakresie wystawiania faktur dla odbiorców ciepła. Należy podkreślić duże zaangażowanie klienta w prowadzone prace wdrożeniowe, co znacznie przyczyniło się do terminowej realizacji projektu. Jak już wspomniano, podczas prac wdrożeniowych wykorzystano metodykę firmy Comarch, ze szczególnym naciskiem na etap przedwdrożeniowy, realizowany projekt był bowiem pierwszym wdrożeniem systemu w przedsiębiorstwie ciepłowniczym. Sprawdzona metodyka pozwoliła na szybkie stworzenie właściwych struktur projektu oraz zaprojektowanie, przetestowanie i uruchomienie dodatkowego modułu planowania produkcji ciepła. Cechy metodyki, które należy wskazać jako kluczowe dla uzyskania ostatecznego sukcesu, to: nacisk na wytypowanie do projektu najlepszych pracowników klienta oraz wybór na kierownika projektu przedstawiciela zarządu spółki, pełniącego także funkcję dyrektora finansowego. Dodatkowo bardzo czytelnie określono cele projektu oraz punkty kontrolne, które zostały przedstawione całej załodze oraz były weryfikowane przez regularnie obradujący komitet sterujący projektu. 6. Uzyskany efekt. Do istotnych korzyści uzyskanych dzięki wdrożeniu systemu należy zaliczyć: umożliwienie globalnej kontroli sprawności systemu planowania i sprzedaży ciepła, obsługę zaawansowanych procesów związanych z ewidencją kosztów i ich rozliczaniem oraz uzyskanie jednolitego standardu ewidencji i raportowania zdarzeń gospodarczych w ramach planu kont oraz struktury centrów kosztów, informatyczne wsparcie procesu budżetowania zadań zgodnie z przyjętymi w spółce metodami oraz procedurami, elastyczne raportowanie w zakresie danych planistycznych, danych o wykonaniu oraz porównań pomiędzy stworzonymi budżetami a ich realizacją na szczeblu centrów odpowiedzialności oraz całego przedsiębiorstwa, w tym wsparcie przygotowywania wniosków taryfowych do Urzędu Regulacji Energetyki, zwiększenie liczby pracowników korzystających z danych w systemie zdecydowana poprawa jakości i szczegółowości tych danych, wprowadzanie informacji w czasie rzeczywistym możliwość szybkiej reakcji, prawidłowy ogląd procesów oraz wdrożenie systemu informowania kierownictwa, wsparcie operacyjne (maksymalna automatyzacja operacji oraz wyeliminowanie ręcznego wprowadzania danych, automatyczna kontrola i weryfikacja danych).

13 Zastosowanie metodyki wdrożeniowej Zakoƒczenie Skuteczne zarządzanie projektem wdrożeniowym należy do kluczowych czynników decydujących o sukcesie całego przedsięwzięcia. Określenie więc poszczególnych etapów prac oraz wskazanie metod i technik wykorzystywanych przez zespoły wdrożeniowe znacznie zwiększa szanse końcowego powodzenia projektu. W głównej mierze te właśnie elementy stanowią filary metodyk stosowanych przez dostawców i integratorów prowadzących wdrożenia zintegrowanych systemów informacyjnych klasy ERP. Duża liczba prowadzonych równolegle projektów wdrożeniowych oraz ich coraz większe skomplikowanie wpływa na stosowanie ujednoliconych, sprawdzonych i elastycznych procedur, umożliwiających efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi i materialnymi, przy zachowaniu gwarancji uzyskania spójnego rozwiązania. Opierając się na tych założeniach, przedstawiono główne cechy metodyki systemu CDN Egeria na tle rozwiązań oferowanych przez innych dostawców ZSI, w odniesieniu do analizy przypadku projektu wdrożeniowego w jednym z przedsiębiorstw. Niniejsze opracowanie ma charakter przeglądowy, tak więc jego wyniki mogą stanowić punkt wyjścia do głębszej analizy procesów wdrożeniowych oraz stosowanych w nich metodyk. Nie ulega jednak wątpliwości, że większość głównych metodyk wdrożeniowych jest do siebie zbliżona, a różnice występują na poziomie szczegółowego ujęcia poszczególnych zadań i wykorzystywanych narzędzi. Wynika to m.in. z bezpośredniego powiązania z elementami metod zarządzania projektami, takich jak PRINCE2, CMMI czy PMBOK, oraz specyfiki oferowanych rozwiązań [T. Marcinek 2002]. W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono także, że zastosowanie zweryfikowanej metodyki wdrożeniowej znacznie zwiększa szanse powodzenia projektu w przypadku pierwszego wdrożenia systemu w danym sektorze gospodarki. Prognoza analityków IDC wskazuje, że w ciągu najbliższych trzech lat krajowy rynek rozwiązań klasy ERP wyniesie ok. 300 mln USD, co oznacza średnioroczny wzrost na poziomie 16,5% [IDC Poland 2005]. Mając na uwadze powyższe oraz fakt, że nadal ok. 50% projektów wdrożeniowych kończy się przekroczeniem budżetu, jak i harmonogramu prac, szczególnego znaczenia nabiera stosowanie metod i procedur, które w decydującym stopniu wpływają na ostateczną efektywność realizowanych projektów.

14 280 Krzysztof Wilczyński Literatura Górski J. [2000], Uwarunkowania sukcesu projektu informatycznego, II Konferencja nt. Zastosowanie informatyki w rachunkowości i finansach, MAGSoft, Gdańsk. IDC Poland [2005], Poland Enterprise Application Software Forecast and 2004 Vendor Shares, Warszawa. Lech J. [2003], Zintegrowane systemy zarządzania ERP/ERP II, Difin, Warszawa. Marcinek T. [2002], Przepis na wdrożenie, Raport Computerworld Systemy ERP wyzwania efekty perspektywy, Martyniak Z. [1997], Organizatoryka, PWE, Warszawa. Application of an ERP-Class System Implementation Methodology Based on the Example of CDN Egeria Given that increasingly more enterprises and institutions representing various sectors of the economy are deciding to implement the ERP-class System, of the key importance is proper preparation and conduct of this process. The implementation methodologies, constituting a set of techniques and procedures used by implementation teams during the project implementation process, support the aforementioned activities. In this paper, the author presents an application of the implementation methodology of the ERP-class System based on the example of the CDN Egeria System implementation in an enterprise from the heating sector. The paper also includes a description of the implementation methodologies used by suppliers and partner firms of the five ERP-class System producers that in 2004 held the largest share in the market for systems of this class in Poland. Given the fact that most leading implementation methodologies are similar to one another, in describing the individual methodologies the author draws particular attention to the distinguishing elements.

Analiza porównawcza metodologii wdrożeniowych systemów ERP: ASAP, IFS AIM i MBS

Analiza porównawcza metodologii wdrożeniowych systemów ERP: ASAP, IFS AIM i MBS Rozdział 24 Analiza porównawcza metodologii wdrożeniowych systemów ERP: ASAP, IFS AIM i MBS Streszczenie. W rozdziale przedstawiono podstawowe założenia trzech wybranych metodologii wdrożeń wiodących systemów

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2 7\środo ff Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Studium Wykonalności Część 2 z 2 Wykonalność i trwałość instytucjonalna przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem Nasza kompetencja to SAP Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP Spis treści my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD prof. dr hab.elżbeta Jędrych dr inż. Paweł Pietras dr Maciej Szczepańczyk ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Praca ta w całości

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury"

Instytucja Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury" Raport pt. Rekomendowany model zarządzania Programem NCŁ zgodnie z umową nr EC1/51/2011 z dnia 08/12/2011 dotyczącą "wykonania usługi doradczej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE SYSTEMÓW KLASY CRM ETAPY I WYBRANE PROBLEMY

WDRAŻANIE SYSTEMÓW KLASY CRM ETAPY I WYBRANE PROBLEMY Celina M. Olszak Grażyna Billewicz Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach WDRAŻANIE SYSTEMÓW KLASY CRM ETAPY I WYBRANE PROBLEMY Wprowadzenie Implementacja wielu nowoczesnych podejść do zarządzania nie jest

Bardziej szczegółowo

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s.

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. BIZNES benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. 20 Podatek VAT 2014 zmiany dla użytkowników systemów ERP s. 44 Systemy CRM dla sektora MŚP s. 28 Dokumenty EDI czyli jak

Bardziej szczegółowo

3.1. SYSTEMY DZIEDZINOWE

3.1. SYSTEMY DZIEDZINOWE Ogólnie komputerowe systemy wspomagania zarządzaniem przedsiębiorstwa można podzielić na systemy zintegrowane, którego funkcjonalność obejmuje wszystkie podstawowe obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Damian DZIEMBEK Streszczenie: Obecnie ważną rolę odgrywa użytkowanie systemów informatycznych klasy BI w modelu

Bardziej szczegółowo

Koncepcja i uwarunkowania zintegrowanego systemu zarządzania majątkiem produkcyjnym przedsiębiorstw górniczych

Koncepcja i uwarunkowania zintegrowanego systemu zarządzania majątkiem produkcyjnym przedsiębiorstw górniczych mgr inż. RAFAŁ POLAK Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN Koncepcja i uwarunkowania zintegrowanego systemu zarządzania majątkiem produkcyjnym przedsiębiorstw górniczych W artykule przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Wybrane Zagadnienia Zarządzania Projektami w Przedsiębiorstwach Informatycznych

Wybrane Zagadnienia Zarządzania Projektami w Przedsiębiorstwach Informatycznych Wybrane Zagadnienia Zarządzania Projektami w Przedsiębiorstwach Informatycznych Praca Zbiorowa pod redakcją Jana Werewki Kraków 2013 Studia Podyplomowe Zarządzanie Projektami Informatycznymi http://www.wozpi.agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI AUTORZY Słowo wstępne Łukasz Hadaś, Piotr Cyplik Rozdział 1. Paweł Fajfer, Adam Koliński Rozdział 2.

Bardziej szczegółowo

Opis metodyki zarządzania Programem e-cło

Opis metodyki zarządzania Programem e-cło Załącznik nr 22 do Umowy nr... z dnia... Opis metodyki zarządzania Programem e-cło ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa tel.: +48 22 694 58 13 fax: +48 22 694 44 41 e-mail: biuro.programueclo@mofnet.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Informacje o kliencie

Informacje o kliencie Studium przypadku Branża: Przemysł Informacje o kliencie KGHM Polska Miedź S.A. to szósty producent miedzi i drugi srebra na świecie. Spółka zatrudnia 17.9 tys. pracowników. Grupa Kapitałowa to ponad 27

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W PROJEKT Komisja Nadzoru Finansowego Rekomendacja W dotycząca zarządzania ryzykiem modeli w bankach Warszawa, kwiecień 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 I. Wstęp... 3 II. Słownik pojęć... 6 III. Lista

Bardziej szczegółowo

Koncepcja wdrożenia systemu ERP w Urzędzie Miasta Katowice i jednostkach organizacyjnych Miasta Katowice

Koncepcja wdrożenia systemu ERP w Urzędzie Miasta Katowice i jednostkach organizacyjnych Miasta Katowice Załącznik nr 8 do SIWZ Nr sprawy BZP.27... Projekt: Przeprowadzenie analizy, wykonanie koncepcji systemu ERP dla Miasta Katowice Koncepcja wdrożenia systemu ERP w Urzędzie Miasta Katowice i jednostkach

Bardziej szczegółowo

BADANIE POTRZEB INFORMACYJNYCH

BADANIE POTRZEB INFORMACYJNYCH BADANIE POTRZEB INFORMACYJNYCH Agnieszka Zając, Marian Kuraś Streszczenie: W artykule omówiono konieczność dostosowywania podejść i metod analizy systemów informacyjnych do rzeczywistych potrzeb organizacji.

Bardziej szczegółowo

Controlling wspomagany komputerowo

Controlling wspomagany komputerowo Uniwersytet Zielonogórski Paul-Dieter Kluge, Paweł Kużdowicz, Paweł Orzeszko Controlling wspomagany komputerowo z wykorzystaniem systemu ERP Zielona Góra 2005 RADA WYDAWNICZA Krzysztof Urbanowski (przewodniczący),

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

Kluczowe korzyści z wdrożenia systemu PPM (Project Portfolio Management) w organizacji

Kluczowe korzyści z wdrożenia systemu PPM (Project Portfolio Management) w organizacji dr inż. Andrzej Parafian Kluczowe korzyści z wdrożenia systemu PPM (Project Portfolio Management) w organizacji Streszczenie Organizacje decydują się na podejście projektowe w zarządzaniu wewnętrznymi

Bardziej szczegółowo

Opracowania, Studia, Materiały. Centrum Projektów Informatycznych MSWiA ZESZYT 1B

Opracowania, Studia, Materiały. Centrum Projektów Informatycznych MSWiA ZESZYT 1B Opracowania, Studia, Materiały Centrum Projektów Informatycznych MSWiA ZESZYT 1B WARSZAWA, LIPIEC 2011 Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Opracowania, Studia, Materiały Zeszyt 1 B Wydawca: Centrum

Bardziej szczegółowo

Metodyka PRI CE 2 w zarządzaniu realizacją projektów

Metodyka PRI CE 2 w zarządzaniu realizacją projektów ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS FOLIA OECONOMICA 234, 2010 Angelika Wodecka-Hyjek Metodyka PRI CE 2 w zarządzaniu realizacją projektów 1. Wprowadzenie Współczesne organizacje borykając się z turbulentnym

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektem informatycznym

Zarządzanie projektem informatycznym Kazimierz Frączkowski Zarządzanie projektem informatycznym Projekty w środowisku wirtualnym Czynniki sukcesu i niepowodzeń projektów Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław 2003 Wydział Informatyki

Bardziej szczegółowo

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper Nowa generacja rozwiązań ERP Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper nowa generacja rozwiązań ERP Styczeń 2010 Wstęp Rozwój rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Pierwsze w Polsce opracowanie, które kompleksowo analizuje sposoby zarządzania pracami B+R w nauce, sposoby zarządzania pracami B+R w gospodarce oraz

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement

Bardziej szczegółowo

Zdarza mi się myśleć czasem, iż pojęcie PLM (Product. Raport. Systemy PDM/PLM...

Zdarza mi się myśleć czasem, iż pojęcie PLM (Product. Raport. Systemy PDM/PLM... W poszukiwaniu pudełka z napisem PLM Przystępując do pisania tego artykułu mam świadomość, iż narażam się na zarzut opisywania rzeczy znanych i oczywistych, występując zarazem przeciw zasadzie głoszącej,

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa magisterska

Praca dyplomowa magisterska - 1 - Praca dyplomowa magisterska Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki Katedra: Katedra Inżynierii Systemów i Baz Danych Imię i nazwisko dyplomanta: Maciej Pardo Nr albumu:

Bardziej szczegółowo