Zastosowanie metodyki wdro eniowej systemu klasy ERP na przyk adzie CDN Egeria

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zastosowanie metodyki wdro eniowej systemu klasy ERP na przyk adzie CDN Egeria"

Transkrypt

1 Zeszyty Naukowe nr 753 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007 Krzysztof Wilczyƒski Studium Doktoranckie Wydzia u Zarzàdzania Zastosowanie metodyki wdro eniowej systemu klasy ERP na przyk adzie CDN Egeria 1. Wprowadzenie W ciągu ostatnich kilku lat na polskim rynku obserwuje się wyraźny wzrost liczby realizowanych projektów wdrożeniowych dotyczących systemów wspierających zarządzanie przedsiębiorstwem (ERP Enterprise Resource Planning). Według firmy badawczej IDC, rynek systemów wspierających zarządzanie przedsiębiorstwem szacowany był w 2004 r. na ponad 135 mln USD, co stanowiło wzrost o ponad 25% w stosunku do roku poprzedniego [IDC Poland 2005]. Wzrost wyrażony w PLN nie był aż tak wyraźny, jednak 17,5% w skali roku wskazuje na duży potencjał w tym zakresie i potwierdza realność utrzymania tego poziomu w kolejnych latach. Czynniki takie jak szybki rozwój gospodarczy, lepsze wykorzystanie pomocy unijnej czy zwiększająca się konkurencja pomiędzy dostawcami potwierdzają ten trend, co bezpośrednio przekłada się na nakłady na IT w Polsce, w tym na systemy klasy ERP. Mając na uwadze fakt, że coraz więcej przedsiębiorstw i instytucji z poszczególnych sektorów gospodarki podejmuje decyzję o wdrożeniu systemu klasy ERP, kluczowego znaczenia nabiera właściwe przygotowanie i przeprowadzenie takiego procesu. Nie ulega wątpliwości, że sposób wdrożenia wybranego rozwiązania, abstrahując od jego funkcjonalności, będzie przebiegał inaczej w firmie handlowej zatrudniającej kilkudziesięciu pracowników, a inaczej w przedsiębiorstwie produkcyjnym z kilkunastotysięcznym personelem oraz o skomplikowanym modelu produkcji. Niemniej w każdym przypadku mamy do czynienia z zespołem działań, które ostatecznie powinny przyczynić się do sukcesu projektu, którym jest produkcyjne uruchomienie systemu i jego późniejsza eksploatacja. Oczywiście

2 268 Krzysztof Wilczyński sama metodyka wdrożeniowa nie gwarantuje biznesowego sukcesu całego przedsięwzięcia, wskazuje jednak wszystkim członkom zespołu wdrożeniowego metody osiągnięcia jak najlepszego rezultatu. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie praktycznego wykorzystania autorskiej metodyki wdrożenia systemu klasy ERP na przykładzie CDN Egeria oraz wskazanie czynników wpływających na jej efektywność i elastyczność. W artykule podjęto także zagadnienia związane ze specyfiką metodyk tworzonych i stosowanych przez producentów oprogramowania na tle metodyk ogólnych, przez co opracowanie to może stanowić punkt wyjścia do dalszych badań i analiz w tym zakresie. 2. Metodyka wdro eniowa systemu informacyjnego W wielu opracowaniach dotyczących metod zarządzania pojęcie metody interpretowane bywa w bardzo niejednoznaczny sposób. Dlatego też, wychodząc od propozycji Z. Martyniaka [1987, s ], można przyjąć następującą typologię metod zarządzania. Metoda jest to usystematyzowany, czyli uporządkowany sposób działania. Można w związku z tym zaproponować następującą typologię metod stosowanych w zarządzaniu: metodyki ogólne określają ogólne etapy postępowania oraz stosowane w nich metody i techniki; metody ogólne obejmują metody szczegółowe i ogólnie określają postępowanie w trakcie realizacji funkcji zarządzania. Zawierają pewien zakres swobody interpretacji zawartych w nich działań. Stosowane są do realizacji ogólnie określonych celów; metody szczegółowe określone są bardziej dokładnie aniżeli metody ogólne. Zawierają jednakże pewien zakres swobody interpretacji. Stosuje się je do realizacji określonych zadań o wysokim stopniu dokładności, lecz nieopisanych jednoznacznie; metodyki szczegółowe określają etapy oraz metody i techniki stosowane w ramach metod szczegółowych i stanowią swego rodzaju procedury; techniki szczegółowe określone są w sposób precyzyjny. Pozwalają na realizację jednoznacznie określonych zadań. Przykładem najbardziej precyzyjnie określonej techniki szczegółowej jest algorytm, czyli zbiór etapów postępowania określonych jednoznacznie, bez możliwości wprowadzenia jakichkolwiek zmian. Metodyki wdrożeniowe zintegrowanych systemów informacyjnych (ZSI) klasy ERP są nierozerwalnie związane z metodami zarządzania. Niemniej specyfika przedsięwzięcia informatycznego, jakim niewątpliwie jest wdrożenie systemów tej klasy, determinuje pewne cechy typowe dla zarządzania tego typu projektami, wynikające bardzo często z charakterystyki oprogramowania. Należą do nich według J. Górskiego [2000]:

3 Zastosowanie metodyki wdrożeniowej 269 dominująca rola procesu projektowania, trudności w wizualizacji, duża złożoność, zależność elementów, zmienność w czasie, dowolność struktury, brak naturalnych ograniczeń, łatwość zmian. Projektowanie jest istotnym elementem początkowych faz projektu wdrożeniowego, na tym etapie bowiem budowana jest koncepcja, która zostanie zrealizowana w kolejnych etapach za pomocą określonych narzędzi. Duża złożoność projektu informatycznego połączona z trudnością jego wizualizacji powodują, że szczególnego znaczenia nabiera rola kierownictwa projektu, które powinno wskazać wartość dodaną wynikającą z wdrożenia oprogramowania, posiadającego niematerialny charakter i dla wielu osób trudny do zdefiniowania przedmiot prac. Czas trwania projektu wdrożeniowego, który w wielu przypadkach przekracza okres jednego roku, powoduje, że zarządzanie takim przedsięwzięciem musi uwzględniać możliwość zmiany koncepcji w trakcie jego trwania oraz zawierać procedury ułatwiające nadzór nad złożonymi powiązaniami między poszczególnymi elementami systemu. Warto także zwrócić uwagę na fakt, że specyfika wdrożeń ZSI bardzo mocno wpływa na samą organizację, w której proces jest realizowany. Bardzo często w jego trakcie pojawia się konieczność zbudowania kompromisu pomiędzy zmianą systemu a zmianą organizacji, przy czym zmiany w tej drugiej prowadzone są równolegle do prac wdrożeniowych [J. Lech 2003, s. 82]. Przytoczone cechy projektu wdrożenia zintegrowanych systemów informacyjnych znajdują swoje odzwierciedlenie w metodykach wdrożeń wykorzystywanych podczas implementacji wybranego oprogramowania. Poniżej scharakteryzowano metodyki wdrożeniowe stosowane przez dostawców oraz firmy partnerskie pięciu producentów systemów klasy ERP, posiadających w 2004 r. największy udział w rynku systemów tej klasy w Polsce. 3. Przykłady stosowanych metodyk wdro eniowych systemów klasy ERP Analiza wybranych metodyk wdrożeniowych wykorzystywanych w procesie wdrożenia systemów klasy ERP wskazuje na istnienie w każdej z nich elementów typowych i występujących niezależnie od oferowanego rozwiązania, jak też etapów czy faz charakterystycznych jedynie dla konkretnej aplikacji. Tabela 1 zawiera zestawienie największych dostawców ERP w Polsce ze wskazaniem nazw oferowanych systemów i wykorzystywanych metodyk.

4 270 Krzysztof Wilczyński Tabela 1. Dostawcy ERP w Polsce w 2004 r. Nazwa dostawcy Nazwa systemu Udział w rynku Metodyka (nazwa) SAP mysap ERP 32,6% ASAP Oracle Oracle EBS 14,6% Oracle AIM IFS IFS Applications 8,1% IFS AIM Comarch CDN Egeria 6,3% Egeria-Metodyka QAD MFG/PRO 4,7% Q-Advantage Źródło: [IDC Poland 2005]. ASAP Nazwa metodyki wdrożeniowej firmy SAP wywodzi się od sformułowania Accelerated SAP i opiera się na tzw. mapie wdrożenia, która definiuje poszczególne fazy wdrożenia oraz wspomaga je za pomocą całościowego plan projektu. Integralnym elementem metodyki są także narzędzia (np. Implementation Assistant, Business Navigator) oraz usługi dodatkowe (np. hot-line, SAPNet, OSS), wykorzystywane na poszczególnych etapach projektu. Metodyka wdrożenia systemu mysap ERP została opracowana z uwzględnieniem norm zapewnienia jakości. Zawarte w ASAP narzędzia nie dotyczą wyłącznie zagadnień planowania i nadzorowania prac projektowych, ale służą także korzystaniu z innych usług SAP i firm partnerskich (szkolenia, konwersja danych, wsparcie techniczne, usługi serwisowe itp.). Project Preparation Business Blueprint Realization Final Preparation Go Live & Support Continuous Change Rys. 1. Mapa wdrożenia ASAP Źródło: Materiały informacyjne SAP Polska Sp. z o.o.

5 Zastosowanie metodyki wdrożeniowej 271 Mapa wdrożenia (rys. 1) przedstawia metodykę ASAP dotyczącą implementacji systemu mysap ERP oraz dokonywania optymalizacji i zmian w przyszłości, przy czym poszczególne fazy mapy wdrożenia ASAP zawierają przegląd ról oraz zakresów odpowiedzialności, a także czynności, które muszą zostać przeprowadzone, oraz narzędzi i akceleratorów, które je wspomagają (www.sap.com/poland). Faza 1. Przeprowadzane jest wstępne planowanie oraz przygotowanie projektu, a wynikiem tej fazy jest karta projektu. Faza 2. Opracowywana jest koncepcja biznesowa będąca szczegółową dokumentacją informacji zebranych podczas warsztatów dotyczących określenia wymagań przedsiębiorstwa. W wyniku realizacji tej fazy powstaje m.in. lista główna procesów biznesowych (BPML), prezentująca zakres projektu, który podczas fazy realizacji jest szczegółowo zdefiniowany w postaci scenariuszy biznesowych i transakcji systemu, oraz dokument Zakres podstawowy definiujący procesy i wymagania biznesowe, które w fazie realizacji zostaną skonfigurowane i uwzględnione podczas sesji zatwierdzania konfiguracji podstawowej. Faza 3. Na podstawie opracowanej koncepcji biznesowej przeprowadzana jest konfiguracja uwzględniająca wszystkie wymagania biznesowe i wymagania dotyczące procesów. W wyniku realizacji fazy 3 powstają m.in. interfejsy, konwersja, raporty oraz materiały szkoleniowe użytkowników końcowych. Faza 4. Faza ta zdominowana jest przez testy systemu oraz szkolenia użytkowników końcowych. Jest to też etap, w którym system przygotowywany jest ostatecznie do startu produktywnego. Wynikiem realizacji tej fazy jest plan rozpoczęcia pracy produktywnej oraz plan testów. Faza 5. Kluczowym elementem tej fazy jest przejście systemu do pracy produktywnej oraz optymalizacja i zmiany wynikające z pracy w środowisku docelowym. Wynikiem tej fazy jest ocena wydajności działania systemu. Na tym etapie dochodzi także do finalnej migracji danych oraz rozpoczęcia świadczenia asysty technicznej. ORACLE Application Implementation Method (Oracle AIM) AIM Application Implementation Method jest metodyką wdrożenia gotowych aplikacji. Stworzona została przez korporację Oracle w celu usystematyzowania i sformalizowania wdrożenia gotowych aplikacji Oracle E-Business Suite. AIM jest metodyką zorientowaną na produkt, tj. definiuje proces wdrożeniowy jako zbiór zadań do wykonania, będących najmniejszą jednostką prac projektowych, przy czym każde z zadań dostarcza do projektu jako swój wynik, określony mierzalny produkt(y). Cechą charakterystyczną AIM jest grupowanie zadań projektowych w fazy i procesy. Fazy rozumiane są tutaj jako podział zadań ze względu na ich wzajemne zależności, związane z przebiegiem projektu (Project Life-Cycle), natomiast procesy grupują zadania ze względu na ich wspólny cel.

6 272 Krzysztof Wilczyński Każda z faz kończy się osiągnięciem kamienia milowego, będącego punktem kontrolnym projektu, sprawdzającym zgodność przebiegu projektu z planem. Zadania z poszczególnych procesów są realizowane równolegle, dla kolejnych faz realizacji projektu, a zatem podczas realizacji fazy projektu zespół projektowy może realizować równolegle zadania z kilku procesów projektu. Rys. 2. Fazy i procesy Oracle AIM Źródło: materiały informacyjne Oracle Polska Sp. z o.o. (www.oracle.com/global/pl). IFS Application Implementation Method (IFS AIM) Metodyka AIM została opracowana przez szwedzką firmę IFS dla potrzeb wdrażania systemu IFS Applications. Stosowana metodyka ma zapewnić wysoką jakość świadczonych usług oraz elastyczność stosowanych rozwiązań, przy uwzględnieniu dynamiki projektów wdrożeniowych. W trakcie prac wdrożeniowych bardzo często wykorzystywane są opracowane wcześniej scenariusze, np. AIM Fast Track. IFS AIM obejmuje opisy ról i procesów, wskazówki oraz instrukcje, jak również procedury kontroli jakości wspierające realizację projektu w całym cyklu życia. Integralną częścią metodyki są narzędzia wspomagające wdrożenie i zapewniające bieżącą kontrolę nad projektem, m.in. poprzez modelowanie procesów biznesowych, zarządzanie wersjami oraz dokumentacją. Do tej grupy należy także Project Portal, internetowa witryna ułatwiająca komunikację i dokumentowanie prac wewnątrz przedsiębiorstwa wdrażającego IFS Applications, jak też

7 Zastosowanie metodyki wdrożeniowej 273 efektywną komunikację z zespołem wdrożeniowym ze strony IFS. Wykorzystanie bazy wiedzy zgromadzonej w Project Portal pozwala na wymianę doświadczeń przez zespoły wdrożeniowe realizujące projekty także poza granicami Polski. CDN Egeria Metodyka wdrożeniowa systemu CDN Egeria została opracowana przez specjalistów Comarch SA w celu zapewnienia efektywnego wdrożenia pakietu ERP przez klientów spółki. Szczegółowy opis metodyki z uwzględnieniem charakterystycznych cech przedstawiono w kolejnym rozdziale opracowania. Q-Advantage Q-Advantage jest metodyką wdrożeniową stosowaną przez QAD Inc. oraz jej partnerów w implementacji rozwiązań oferowanych przez firmę. Na uwagę zasługuje fakt, że w przypadku Q-Advantage kładzie się bardzo mocny nacisk na szybkość wdrożenia (rapid implementation) oraz wykorzystanie narzędzi wspomagających cały proces (m.in. Qwizard). Metodyka Q-Advantage zakłada podział projektu na 5 faz: 1) definiowanie projektu, 2) modelowanie rozwiązań, 3) testy akceptacyjne, 4) wdrożenie systemu, 5) serwis. W zależności od stopnia złożoności projektu, budowana jest odpowiednia struktura organizacyjna, umożliwiająca efektywne zarządzanie projektem. W jej skład wchodzą najczęściej: komitet sterujący, kierownik projektu ze strony klienta, kierownik zespołu konsultantów QAD, kierownicy obszarów, użytkownicy kluczowi użytkownicy końcowi. 4. Realizacja projektu zgodnie z metodykà wdro eniowà systemu klasy ERP CDN Egeria 4.1. Uwagi wst pne System CDN Egeria posiada własną metodykę wdrożenia, która stanowi zestaw uporządkowanych zasad oraz działań prowadzących do skutecznego i terminowego zakończenia projektu. Metodyka obejmuje kluczowe etapy projektu oraz szczegółowo charakteryzuje działania, jakie powinny być zrealizowane, aby osiągnąć

8 274 Krzysztof Wilczyński założone cele. Istotnym elementem metodyki są założenia dotyczące budowania i struktury zespołów projektowych i wdrożeniowych, przygotowania dokumentacji projektu, prowadzenia szkoleń oraz innych istotnych elementów wdrożenia systemu zintegrowanego, m.in. procedury tworzenia oprogramowania i zapewnienia jakości. Należy zaznaczyć, że realizacja założeń metodycznych w praktyce wspierana jest wieloma narzędziami informatycznymi klasy CASE (Computer Aided System Engineering), które pozwalają na sprawne zarządzanie całym projektem, w tym jego dokumentacją (np. Task Tracking, Power Source czy MS Project) Definiowanie projektu Poniżej zostały przedstawione wybrane elementy pierwszego etapu wdrożenia, mające na celu przygotowanie projektu systemu do dalszej realizacji. Analiza przedwdrożeniowa. Jest to jeden z najważniejszych etapów wdrożenia systemu informatycznego, dlatego należy poświecić mu odpowiednią ilość czasu i zasobów zarówno po stronie klienta, jak i dostawcy ZSI. Wynikiem tego etapu jest zaakceptowana i sprawdzona pełna koncepcja wdrożenia systemu, będąca przede wszystkim szczegółowym opisem procesów biznesowych zachodzących w przedsiębiorstwie oraz założeń konfiguracyjnych systemu pod kątem przyjętych koncepcji realizacji poszczególnych procesów. Harmonogram projektu. Jednym z podstawowych zadań analizy jest określenie harmonogramu prac nad projektem oraz nad jego dalszą realizacją. Właściwe zdefiniowanie zadań w naturalny sposób definiuje punkty kontrolne (milestones) i pozwala na zobiektywizowaną ocenę postępu prac. Utworzenie zespołu wdrożeniowego i projektowego. Wieloletnie doświadczenie dowodzi, że aktywne uczestnictwo klienta we wdrożeniu jest czynnikiem w dużym stopniu przyczyniającym się do sukcesu całego przedsięwzięcia. Zgodnie z realizowaną metodyką, wymagane jest, aby klient, do celów realizacji projektu, powołał swój zespół wdrożeniowy, w którym koniecznie powinien znaleźć się przedstawiciel działu informatyki oraz osoba władna podejmować decyzje finansowe wskazane jest, aby reprezentowała zarząd. Również wykonawca powołuje zespół projektowy, na czele którego stoi kierownik projektu. Analiza migracji danych. Przed przystąpieniem do wdrażania systemu należy szczegółowo określić zakres danych niezbędnych do przeniesienia z dotychczasowych systemów. Po określeniu danych podlegających migracji należy wypracować scenariusze testów, które będą przeprowadzone w celu akceptacji wyników migracji. Integracja z innymi systemami. Wdrażając system informatyczny, zastępuje się z reguły istniejące systemy i jeśli to konieczne, łączy systemy zewnętrzne poprzez interfejsy. Szczegółowe założenia dotyczące wymiany danych zawarte są w dokumencie analizy przedwdrożeniowej.

9 Zastosowanie metodyki wdrożeniowej 275 Identyfikacja ryzyka. Analiza ryzyka związanego z realizacją projektu jest jednym z istotnych elementów planu projektu. Wskazane jest określenie prawdopodobieństwa wystąpienia i wagi (wielkości wpływu na projekt) każdego zdefiniowanego ryzyka. Analiza ryzyka powinna prowadzić do lepszego zrozumienia potrzeb i specyficznych uwarunkowań działania stron projektu oraz do uzgodnienia działań pozwalających na zminimalizowanie wpływu ryzyka na projekt Konfiguracja systemu Na etapie konfiguracji koncepcja biznesowa zawarta w projekcie jest implementowana w systemie poprzez zdefiniowanie wielu parametrów, ustawieniu elementów definiowalnych oraz określenie zestawów wartości domyślnych dla poszczególnych grup użytkowników. Przed przystąpieniem do prac konfiguracyjnych następuje instalacja infrastruktury technicznej, oprogramowania bazodanowego oraz samego systemu. Do procedur realizowanych na tym etapie należy także zaliczyć testowanie przyszłego środowiska pracy użytkowników, zwłaszcza w tych obszarach, które dotyczą wielu modułów wdrażanego rozwiązania, oraz przygotowanie interfejsów w celu integracji z zewnętrznymi aplikacjami Przygotowanie do uruchomienia systemu Najistotniejszym celem tej fazy projektu jest ostateczne określenie parametrów systemu oraz przygotowanie rozpoczęcia eksploatacji. Kluczowe działania realizowane w tym etapie to migracja danych, szkolenia użytkowników oraz wykonanie ostatecznego testu. Migracja danych. W zależności od ustaleń wynikających z projektu wdrożenia, proces migracji odbywa się poprzez ręczne uzupełnienie lub import danych z poprzednio wykorzystywanych systemów informatycznych. Procedura migracji poddawana jest szczegółowym testom zarówno po stronie wykonawcy, jak i klienta. Szkolenie użytkowników systemu. Na podstawie planu szkoleń zaakceptowanego w projekcie, przeprowadzane są szkolenia użytkowników. Każdy z użytkowników otrzymuje materiały szkoleniowe, a po zakończeniu szkoleń świadectwo ukończenia szkolenia. Szkolenia prowadzone są na modułach systemu skonfigurowanych w sposób właściwy dla danego przedsiębiorstwa i odzwierciedlający realne, przyszłe warunki pracy z systemem. Możliwość pracy w oparciu o konkretne dokumenty stosowane w danej jednostce ułatwia przyswajanie zasad wprowadzania danych w sposób właściwy dla tego przedsiębiorstwa. Wykonanie ostatecznego testu. Etap ten cechuje się kompleksową weryfikacją założeń przyjętych we wcześniejszych fazach projektu. Budowana jest koncep-

10 276 Krzysztof Wilczyński cja testów, która oprócz specyfikacji weryfikowanych procesów zawiera także szczegółowy harmonogram testów oraz definiuje procedury odpowiedzialne za wprowadzanie korekt. Testy przeprowadzane są najczęściej w sekwencji: dane podstawowe, procesy, sprawozdawczość i uprawnienia, co gwarantuje pełne pokrycie testowanych procesów przez funkcjonalność systemu Rozpocz cie eksploatacji Na tym etapie zostaje szczegółowo zaplanowana procedura przejścia systemu na pracę produkcyjną, poparta harmonogramem, który obejmuje udostępnienie systemu roboczego oraz przetwarzanie w nim pierwszych operacji gospodarczych. Przekazanie systemu do eksploatacji. Bezpośrednio po etapie migracji danych oraz wykonaniu ostatecznych testów następuje przekazanie systemu do eksploatacji. Zostaje zwołane spotkanie komitetu sterującego projektem, na którym kierownik projektu ze strony wykonawcy przekazuje dokument stwierdzający przygotowanie sytemu do rozpoczęcia eksploatacji. Kierownik projektu ze strony klienta powinien na tym spotkaniu jasno zdefiniować termin rozpoczęcia bieżących prac w systemie. Komitet sterujący dokonuje także analizy ryzyka związanego ze startem systemu oraz zapoznaje się z przygotowaną procedurą awaryjną. Asysta personalna. W początkowej fazie funkcjonowania systemu konieczne jest bieżące wsparcie użytkowników systemu. Zadanie to jest podejmowane przez zespół wdrożeniowy w postaci asysty personalnej, podczas której możliwa jest optymalizacja pracy systemu poprzez dostosowanie dla każdego użytkownika ustawień systemowych zgodnie ze zmieniającymi się warunkami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Zakończenie wdrożenia. Ostatnią częścią tego etapu jest zakończenie projektu. Zgodnie z wcześniej przygotowanym harmonogramem oraz ustalonymi warunkami odbioru prac, zgłaszana jest przez wykonawcę gotowość do zakończenia wdrożenia. Następnie całość rozwiązania podlega akceptacji przez komitet sterujący, który poza omawianiem efektów projektu formułuje także wnioski co do dalszych prac nad rozwojem wdrożonego systemu. Poniżej przedstawiono analizę przypadku wdrożenia systemu CDN Egeria przy wykorzystaniu opisywanej powyżej metodyki. Analiza została oparta na materiałach udostępnionych przez przedsiębiorstwo, wywiadach z osobami zaangażowanymi w projekt oraz doświadczeniach własnych autora, który z ramienia firmy Comarch pełnił rolę kierownika projektu. 1. Charakterystyka przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo należy do sektora energetyki cieplnej, a przedmiotem podstawowej działalności prowadzonej na podstawie udzielonych koncesji jest wytwarzane i dystrybucja ciepła. Wielkość produkcji szacuje się rocznie na ok. 450 tys. GJ energii cieplnej, z czego sprzedaż

11 Zastosowanie metodyki wdrożeniowej 277 na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej wynosi ok. 420 tys. GJ. Całość zapotrzebowanej mocy cieplnej przeznaczonej na potrzeby centralnego ogrzewania wynosi 43,06 MW, natomiast potrzebna moc cieplna przeznaczona na ciepłą wodę użytkową to 5,85 MW. 2. Stan przed wdrożeniem. Przed wdrożeniem w przedsiębiorstwie był wykorzystywany system składający się z kilku niezintegrowanych modułów pracujących w trybie tekstowym pod kontrolą systemu operacyjnego DOS. Użytkowane systemy charakteryzowały się dużą awaryjnością (brak mechanizmów transakcyjnych), koniecznością wielokrotnego wprowadzania tych samych danych, brakiem możliwości tworzenia własnych raportów oraz niskim poziomem bezpieczeństwa przechowywania danych, wynikającym z otwartej struktury plików. 3. Przyczyny decyzji o wdrożeniu systemu. Powodem podjęcia decyzji o wdrożeniu nowego systemu była bardzo niska wydajność dotychczasowych rozwiązań oraz wymóg posiadania systemu, który zagwarantuje zgodność z branżowymi aktami prawnymi, w szczególności ze znowelizowaną ustawą Prawo energetyczne, oraz dodatkowo umożliwi elastyczne zarządzanie planowaniem produkcji ciepła i przygotowywaniem wniosków taryfowych. 4. Oczekiwania przedsiębiorstwa co do wdrożenia. Nowy system powinien spełniać następujące kluczowe wymagania: system ma być transakcyjny w architekturze klient serwer, otwarty, rozwojowy, system powinien usprawniać pracę, eliminować czynności powielające się, automatyzować, weryfikować poprawność zapisów, system powinien umożliwiać sporządzanie budżetów w dowolnej szczegółowości oraz wielowymiarową analizę wykonania na poziomie kosztów i przychodów, system powinien umożliwiać sprawne i elastyczne planowanie ilości sprzedaży ciepła w zależności od scenariuszy pogodowych, system powinien objąć wszystkie kluczowe obszary działalności przedsiębiorstwa, w tym udostępnić narzędzia controllingowe, baza danych, na której system będzie oparty, powinna być otwarta, z opisaną strukturą, i dostarczona z programami narzędziowymi do jej obsługi. 5. Przebieg wdrożenia. Prace wdrożeniowe rozpoczęły się w styczniu 2003 r. Pierwszym etapem przedsięwzięcia była analiza i dokumentacja procesów biznesowych. Analiza przedwdrożeniowa zawierała także informacje o tych zakresach, które należało usprawnić, oraz tych, które wymagały projektowania od początku. W maju 2003 r. rozpoczęło się właściwe wdrożenie prowadzone zgodnie z metodyką przy uwzględnieniu specyfiki branży ciepłowniczej. W czerwcu 2003 r. użytkownicy po zakończeniu etapu szkoleń rozpoczęli pracę w środowisku produkcyjnym, począwszy od modułów finansowo-księgowych. Kolejne obszary

12 278 Krzysztof Wilczyński funkcjonalne były uruchamiane sekwencyjnie wraz z weryfikacją prowadzonych działań, przede wszystkim w zakresie wystawiania faktur dla odbiorców ciepła. Należy podkreślić duże zaangażowanie klienta w prowadzone prace wdrożeniowe, co znacznie przyczyniło się do terminowej realizacji projektu. Jak już wspomniano, podczas prac wdrożeniowych wykorzystano metodykę firmy Comarch, ze szczególnym naciskiem na etap przedwdrożeniowy, realizowany projekt był bowiem pierwszym wdrożeniem systemu w przedsiębiorstwie ciepłowniczym. Sprawdzona metodyka pozwoliła na szybkie stworzenie właściwych struktur projektu oraz zaprojektowanie, przetestowanie i uruchomienie dodatkowego modułu planowania produkcji ciepła. Cechy metodyki, które należy wskazać jako kluczowe dla uzyskania ostatecznego sukcesu, to: nacisk na wytypowanie do projektu najlepszych pracowników klienta oraz wybór na kierownika projektu przedstawiciela zarządu spółki, pełniącego także funkcję dyrektora finansowego. Dodatkowo bardzo czytelnie określono cele projektu oraz punkty kontrolne, które zostały przedstawione całej załodze oraz były weryfikowane przez regularnie obradujący komitet sterujący projektu. 6. Uzyskany efekt. Do istotnych korzyści uzyskanych dzięki wdrożeniu systemu należy zaliczyć: umożliwienie globalnej kontroli sprawności systemu planowania i sprzedaży ciepła, obsługę zaawansowanych procesów związanych z ewidencją kosztów i ich rozliczaniem oraz uzyskanie jednolitego standardu ewidencji i raportowania zdarzeń gospodarczych w ramach planu kont oraz struktury centrów kosztów, informatyczne wsparcie procesu budżetowania zadań zgodnie z przyjętymi w spółce metodami oraz procedurami, elastyczne raportowanie w zakresie danych planistycznych, danych o wykonaniu oraz porównań pomiędzy stworzonymi budżetami a ich realizacją na szczeblu centrów odpowiedzialności oraz całego przedsiębiorstwa, w tym wsparcie przygotowywania wniosków taryfowych do Urzędu Regulacji Energetyki, zwiększenie liczby pracowników korzystających z danych w systemie zdecydowana poprawa jakości i szczegółowości tych danych, wprowadzanie informacji w czasie rzeczywistym możliwość szybkiej reakcji, prawidłowy ogląd procesów oraz wdrożenie systemu informowania kierownictwa, wsparcie operacyjne (maksymalna automatyzacja operacji oraz wyeliminowanie ręcznego wprowadzania danych, automatyczna kontrola i weryfikacja danych).

13 Zastosowanie metodyki wdrożeniowej Zakoƒczenie Skuteczne zarządzanie projektem wdrożeniowym należy do kluczowych czynników decydujących o sukcesie całego przedsięwzięcia. Określenie więc poszczególnych etapów prac oraz wskazanie metod i technik wykorzystywanych przez zespoły wdrożeniowe znacznie zwiększa szanse końcowego powodzenia projektu. W głównej mierze te właśnie elementy stanowią filary metodyk stosowanych przez dostawców i integratorów prowadzących wdrożenia zintegrowanych systemów informacyjnych klasy ERP. Duża liczba prowadzonych równolegle projektów wdrożeniowych oraz ich coraz większe skomplikowanie wpływa na stosowanie ujednoliconych, sprawdzonych i elastycznych procedur, umożliwiających efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi i materialnymi, przy zachowaniu gwarancji uzyskania spójnego rozwiązania. Opierając się na tych założeniach, przedstawiono główne cechy metodyki systemu CDN Egeria na tle rozwiązań oferowanych przez innych dostawców ZSI, w odniesieniu do analizy przypadku projektu wdrożeniowego w jednym z przedsiębiorstw. Niniejsze opracowanie ma charakter przeglądowy, tak więc jego wyniki mogą stanowić punkt wyjścia do głębszej analizy procesów wdrożeniowych oraz stosowanych w nich metodyk. Nie ulega jednak wątpliwości, że większość głównych metodyk wdrożeniowych jest do siebie zbliżona, a różnice występują na poziomie szczegółowego ujęcia poszczególnych zadań i wykorzystywanych narzędzi. Wynika to m.in. z bezpośredniego powiązania z elementami metod zarządzania projektami, takich jak PRINCE2, CMMI czy PMBOK, oraz specyfiki oferowanych rozwiązań [T. Marcinek 2002]. W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono także, że zastosowanie zweryfikowanej metodyki wdrożeniowej znacznie zwiększa szanse powodzenia projektu w przypadku pierwszego wdrożenia systemu w danym sektorze gospodarki. Prognoza analityków IDC wskazuje, że w ciągu najbliższych trzech lat krajowy rynek rozwiązań klasy ERP wyniesie ok. 300 mln USD, co oznacza średnioroczny wzrost na poziomie 16,5% [IDC Poland 2005]. Mając na uwadze powyższe oraz fakt, że nadal ok. 50% projektów wdrożeniowych kończy się przekroczeniem budżetu, jak i harmonogramu prac, szczególnego znaczenia nabiera stosowanie metod i procedur, które w decydującym stopniu wpływają na ostateczną efektywność realizowanych projektów.

14 280 Krzysztof Wilczyński Literatura Górski J. [2000], Uwarunkowania sukcesu projektu informatycznego, II Konferencja nt. Zastosowanie informatyki w rachunkowości i finansach, MAGSoft, Gdańsk. IDC Poland [2005], Poland Enterprise Application Software Forecast and 2004 Vendor Shares, Warszawa. Lech J. [2003], Zintegrowane systemy zarządzania ERP/ERP II, Difin, Warszawa. Marcinek T. [2002], Przepis na wdrożenie, Raport Computerworld Systemy ERP wyzwania efekty perspektywy, Martyniak Z. [1997], Organizatoryka, PWE, Warszawa. Application of an ERP-Class System Implementation Methodology Based on the Example of CDN Egeria Given that increasingly more enterprises and institutions representing various sectors of the economy are deciding to implement the ERP-class System, of the key importance is proper preparation and conduct of this process. The implementation methodologies, constituting a set of techniques and procedures used by implementation teams during the project implementation process, support the aforementioned activities. In this paper, the author presents an application of the implementation methodology of the ERP-class System based on the example of the CDN Egeria System implementation in an enterprise from the heating sector. The paper also includes a description of the implementation methodologies used by suppliers and partner firms of the five ERP-class System producers that in 2004 held the largest share in the market for systems of this class in Poland. Given the fact that most leading implementation methodologies are similar to one another, in describing the individual methodologies the author draws particular attention to the distinguishing elements.

6 kroków, jak dobrze przygotować się do wdrożenia systemu ERP?

6 kroków, jak dobrze przygotować się do wdrożenia systemu ERP? 6 kroków, jak dobrze przygotować się do wdrożenia systemu ERP? Co to jest metodyka projektowa Microsoft Dynamics Sure Step? Niniejszy przewodnik może pomóc firmie w prawidłowym przygotowaniu się i przeprowadzeniu

Bardziej szczegółowo

Metodyka wdrożenia. Bartosz Szczęch. bartosz.szczech@it.integro.pl. Starszy Konsultant MS Dynamics NAV

Metodyka wdrożenia. Bartosz Szczęch. bartosz.szczech@it.integro.pl. Starszy Konsultant MS Dynamics NAV Metodyka wdrożenia Bartosz Szczęch Starszy Konsultant MS Dynamics NAV bartosz.szczech@it.integro.pl Wyróżniamy następujące etapy wdrożenia rozwiązania ERP: Analiza Projekt Budowa Uruchomienie Działanie

Bardziej szczegółowo

Piotr Krząkała. Dyrektor Handlowy ds. Kluczowych Klientów

Piotr Krząkała. Dyrektor Handlowy ds. Kluczowych Klientów Piotr Krząkała Dyrektor Handlowy ds. Kluczowych Klientów Strategia firmy Każda organizacja działająca we współczesnym biznesie powinna posiadać określoną strategię działania i na tej bazie budować system

Bardziej szczegółowo

Wybór ZSI. Zakup standardowego systemu. System pisany na zamówienie

Wybór ZSI. Zakup standardowego systemu. System pisany na zamówienie Wybór ZSI Zakup standardowego systemu System pisany na zamówienie Zalety: Standardowy ZSI wbudowane najlepsze praktyki biznesowe możliwość testowania przed zakupem mniej kosztowny utrzymywany przez asystę

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Polska Sp. z o.o. (dawniej Corporate Express Polska Sp. z o.o.) to jeden z największych na świecie dostawców

Bardziej szczegółowo

Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie. posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje się hurtową sprzedażą

Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie. posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje się hurtową sprzedażą Dane Klienta: ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. ul. Twarda 6C 80-871 Gdańsk www.acel.pl Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje

Bardziej szczegółowo

Leszek Dziubiński Damian Joniec Elżbieta Gęborek. Computer Plus Kraków S.A.

Leszek Dziubiński Damian Joniec Elżbieta Gęborek. Computer Plus Kraków S.A. Leszek Dziubiński Damian Joniec Elżbieta Gęborek Computer Plus Kraków S.A. Wykorzystanie Microsoft Project Server w procesie zarządzania projektami Kompetencje partnerskie Gold: Portals and Collaboration

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Infrastruktury Sieciowej v2 2012/09/01

Projektowanie Infrastruktury Sieciowej v2 2012/09/01 Projektowanie Infrastruktury Sieciowej v2 2012/09/01 www.netcontractor.pl Wstęp Era nowych technologii umożliwiła praktycznie nieograniczone możliwości komunikacji niezależenie od miejsca i czasu. Dziś

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie testowaniem wspierane narzędziem HP Quality Center

Zarządzanie testowaniem wspierane narzędziem HP Quality Center Zarządzanie testowaniem wspierane narzędziem HP Quality Center studium przypadku Mirek Piotr Szydłowski Ślęzak Warszawa, 17.05.2011 2008.09.25 WWW.CORRSE.COM Firma CORRSE Nasze zainteresowania zawodowe

Bardziej szczegółowo

Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów

Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów Modele wdrażania i zarządzania projektami ERP Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów (c) Jarosław Żeliński IT-Consulting 1 Cel prezentacji Wskazanie kluczowych ryzyk projektów wdrożenia

Bardziej szczegółowo

BAKER TILLY POLAND CONSULTING

BAKER TILLY POLAND CONSULTING BAKER TILLY POLAND CONSULTING Wytyczne KNF dla firm ubezpieczeniowych i towarzystw reasekuracyjnych w obszarze bezpieczeństwa informatycznego An independent member of Baker Tilly International Objaśnienie

Bardziej szczegółowo

Nie o narzędziach a o rezultatach. czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT. Władysławowo, 6 października 2011 r.

Nie o narzędziach a o rezultatach. czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT. Władysławowo, 6 października 2011 r. Nie o narzędziach a o rezultatach czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT Władysławowo, 6 października 2011 r. Dlaczego taki temat? Ci którzy wykorzystują technologie informacyjne

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektem wdrożeniowym systemu klasy ERP autorska metodyka

Zarządzanie projektem wdrożeniowym systemu klasy ERP autorska metodyka Zarządzanie projektem wdrożeniowym systemu klasy ERP autorska metodyka 1 Plan prezentacji Dlaczego potrzebna jest metodyka wdrożeń systemów ERP? Źródła metodyki Założenia metodyki Cykl życia projektu Kastomizacja

Bardziej szczegółowo

Usługi i rozwiązania IT dla biznesu

Usługi i rozwiązania IT dla biznesu Usługi i rozwiązania IT dla biznesu lat doświadczeń specjalistów przedsięwzięć krajów od 1995 r. na rynku konsultanci, programiści, kierownicy projektów wspieranych dla ponad 400 klientów klienci i projekty

Bardziej szczegółowo

Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji. Metodyka projektowo wdrożeniowa

Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji. Metodyka projektowo wdrożeniowa Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji Metodyka projektowo wdrożeniowa Agenda Systemy wspomagające decyzje Business Intelligence (BI) Rodzaje systemów BI Korzyści z wdrożeń BI Zagrożenia dla

Bardziej szczegółowo

1/ Nazwa zadania: Dostawa, wdrożenie i serwis informatycznego systemu zarządzania projektami dla Urzędu Miejskiego Wrocławia wraz ze szkoleniem.

1/ Nazwa zadania: Dostawa, wdrożenie i serwis informatycznego systemu zarządzania projektami dla Urzędu Miejskiego Wrocławia wraz ze szkoleniem. 1/ Nazwa zadania: Dostawa, wdrożenie i serwis informatycznego systemu zarządzania projektami dla Urzędu Miejskiego Wrocławia wraz ze szkoleniem. 2/ Wykonawcy: Konsorcjum: Netline Group wraz z Premium Technology

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie i realizacja projektów systemu Microsoft SharePoint 2010

Zarządzanie i realizacja projektów systemu Microsoft SharePoint 2010 Zarządzanie i realizacja projektów systemu Microsoft SharePoint 2010 Geoff Evelyn Przekład: Natalia Chounlamany APN Promise Warszawa 2011 Spis treści Podziękowania......................................................

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Świadczenie usług doradztwa eksperckiego w ramach projektu Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław, dnia 23.03.2015 r. W związku z realizacją przez Nova Telecom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, projektu pn.: Wdrożenie zintegrowanego systemu klasy B2B, umożliwiającego

Bardziej szczegółowo

Organizacja procesu projektowania, rozwoju i serwisowania systemu wspomagającego zarzadzanie uczelnią

Organizacja procesu projektowania, rozwoju i serwisowania systemu wspomagającego zarzadzanie uczelnią Organizacja procesu projektowania, rozwoju i serwisowania systemu wspomagającego zarzadzanie uczelnią Marek Bieniasz Sławomir Umpirowicz Piotr Miszewski Kraków, 10 13 września 2012 Plan prezentacji Informacje

Bardziej szczegółowo

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie informatycznej. Zadaniem systemu jest rejestracja i przechowywanie

Bardziej szczegółowo

Projektowanie systemów informatycznych. wykład 6

Projektowanie systemów informatycznych. wykład 6 Projektowanie systemów informatycznych wykład 6 Iteracyjno-przyrostowy proces projektowania systemów Metodyka (ang. methodology) tworzenia systemów informatycznych (TSI) stanowi spójny, logicznie uporządkowany

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: ul. Towarowa 9. 10-959 Olsztyn. www.agroma.olsztyn.pl

Dane Klienta: ul. Towarowa 9. 10-959 Olsztyn. www.agroma.olsztyn.pl Dane Klienta: Agroma Olsztyn Grupa Sznajder Sp. z o.o. ul. Towarowa 9 10-959 Olsztyn www.agroma.olsztyn.pl Agroma Olsztyn Grupa Sznajder Sp. z o.o. to firma z wieloletnimi tradycjami. Istnieje na polskim

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe PROGRAM NAUCZANIA PLAN STUDIÓW

Studia podyplomowe PROGRAM NAUCZANIA PLAN STUDIÓW 01-447 Warszawa ul. Newelska 6, tel. (+48 22) 34-86-520, www.wit.edu.pl Studia podyplomowe BEZPIECZEŃSTWO I JAKOŚĆ SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH PROGRAM NAUCZANIA PLAN STUDIÓW Studia podyplomowe BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

WDROŻENIE MODELOWANIA PROCESÓW ORAZ WSPARCIE

WDROŻENIE MODELOWANIA PROCESÓW ORAZ WSPARCIE OFERTA WDROŻENIE MODELOWANIA PROCESÓW ORAZ WSPARCIE W TWORZENIU MODELU AS-IS /Jest to przykład (wzór) oferty treść jest wypełniana na podstawie nie zobowiązujących rozmów i spotkań z Klientem, pracownikami

Bardziej szczegółowo

Henryk Radzimowski - Dyrektor ds. Ekonomicznych

Henryk Radzimowski - Dyrektor ds. Ekonomicznych Informacje o prelegencie: WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ W LEGNICY Henryk Radzimowski - Dyrektor ds. Ekonomicznych Informacje o firmie Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

Bardziej szczegółowo

ZSI-FK, czyli wdrożenie systemu klasy ERP w Urzędzie Miasta Szczecin

ZSI-FK, czyli wdrożenie systemu klasy ERP w Urzędzie Miasta Szczecin ZSI-FK, czyli wdrożenie systemu klasy ERP w Urzędzie Miasta Szczecin Andrzej Feterowski Dyrektor Wydziału Informatyki Marek Dymek Z-ca Dyrektora Wydziału Informatyki CEL Przygotowanie i wdrożenie zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10. 87-100 Toruń. www.trokotex.pl

Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10. 87-100 Toruń. www.trokotex.pl Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10 87-100 Toruń www.trokotex.pl Zakłady Laminatów Poliestrowych Trokotex Sp. z o.o. są obecne na polskim rynku od 1987 roku, a ich produkty, głównie zbiorniki

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami w Twojej firmie Wygodne. Mobilne. Sprawdzone.

Zarządzanie procesami w Twojej firmie Wygodne. Mobilne. Sprawdzone. - monitorowanie zgłoszeń serwisowych - kontrola pracy serwisantów - planowanie przeglądów i odbiorów - mobilna obsługa zgłoszeń - historia serwisowania urządzeń - ewidencja przepływu części serwisowych

Bardziej szczegółowo

Wykaz osób w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 32-CPI-WZP-2244/13. Podstawa do dysponowania osobą

Wykaz osób w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 32-CPI-WZP-2244/13. Podstawa do dysponowania osobą Załącznik nr 8 do SIWZ Wykaz osób w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 3-CPI-WZP-44/13 Lp. Zakres wykonywanych czynności Liczba osób Imiona i nazwiska osób, którymi dysponuje wykonawca

Bardziej szczegółowo

Scala Business Solutions Polska Sp. z o.o. Signature metodologia wdrażania Scali. Czego użytkownik potrzebuje najbardziej?

Scala Business Solutions Polska Sp. z o.o. Signature metodologia wdrażania Scali. Czego użytkownik potrzebuje najbardziej? Signature metodologia wdrażania Scali Scala to zintegrowany pakiet do zarządzania przedsiębiorstwem. O efektywności jego działania decyduje sposób właściwego wdrożenia, toteż gorąco zachęcamy wszystkich

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Wawrzyniak Quo vadis BS? Ożarów Mazowiecki, styczeń 2014

Krzysztof Wawrzyniak Quo vadis BS? Ożarów Mazowiecki, styczeń 2014 1 QUO VADIS.. BS? Rekomendacja D dlaczego? Mocne fundamenty to dynamiczny rozwój. Rzeczywistość wdrożeniowa. 2 Determinanty sukcesu w biznesie. strategia, zasoby (ludzie, kompetencje, procedury, technologia)

Bardziej szczegółowo

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II NA

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II NA Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II NA Zamówienie niepubliczne Przetarg nieograniczony Konstancin - Jeziorna, listopad

Bardziej szczegółowo

Czynności konsultantów podczas wdrożenia systemu ERP w kontekście zarządzania wiedzą. Przemysław Lech, Wydział Zarządzania UG

Czynności konsultantów podczas wdrożenia systemu ERP w kontekście zarządzania wiedzą. Przemysław Lech, Wydział Zarządzania UG Czynności konsultantów podczas wdrożenia systemu ERP w kontekście zarządzania wiedzą Przemysław Lech, Wydział Zarządzania UG Klasyczne podejście: Projekt ERP/ES Zakres Budżet Harmonogram Ryzyko Organizacja

Bardziej szczegółowo

Inter Metal: nie było potrzeby projektowania systemu od podstaw

Inter Metal: nie było potrzeby projektowania systemu od podstaw Inter Metal: nie było potrzeby projektowania systemu od podstaw Partner wdrożeniowy 2 Nazwa firmy Inter Metal Branża Producent systemów bezpieczeństwa ruchu drogowego Strona WWW www.intermetal.com.pl SAP

Bardziej szczegółowo

Komputerowe wspomaganie zarządzania projektami innowacyjnymi realizowanymi w oparciu o podejście. Rozdział pochodzi z książki:

Komputerowe wspomaganie zarządzania projektami innowacyjnymi realizowanymi w oparciu o podejście. Rozdział pochodzi z książki: Rozdział pochodzi z książki: Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi. Tytuł rozdziału 6: Komputerowe wspomaganie zarządzania projektami innowacyjnymi realizowanymi w oparciu o podejście adaptacyjne

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE PRZEDSIĘBIORSTW Wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwie

ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE PRZEDSIĘBIORSTW Wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwie 1 ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE PRZEDSIĘBIORSTW Wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwie PROCES WDROŻENIOWY SYSTEMU INFORMATYCZNEGO 2 1. Wybór systemu informatycznego oraz firmy wdrożeniowej,

Bardziej szczegółowo

Wdrozėnie systemu B2B wprowadzaja cego automatyzacje procesów biznesowych w zakresie Systemu Nadzoru Projektowego

Wdrozėnie systemu B2B wprowadzaja cego automatyzacje procesów biznesowych w zakresie Systemu Nadzoru Projektowego ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2014 DOTYCZĄCE PROJEKTU: Wdrozėnie systemu B2B wprowadzaja cego automatyzacje procesów biznesowych w zakresie Systemu Nadzoru Projektowego realizowanego w ramach w ramach działania

Bardziej szczegółowo

29. kwietnia 2013 roku

29. kwietnia 2013 roku 29. kwietnia 2013 roku "Aby móc zachować konkurencyjność na rynku konieczna była decyzja o wdrożeniu nowoczesnego i zintegrowanego rozwiązania, które usprawni i ujednolici nasze procesy, a także zautomatyzuje

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Inc. jest największym na świecie przedsiębiorstwem zajmującym się dostawą rozwiązań biurowych. Istnieje

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe rozwiązanie dla organizacji,

Kompleksowe rozwiązanie dla organizacji, Kompleksowe rozwiązanie dla organizacji, W KTÓRYCH REALIZOWANE SĄ PRZEDSIĘWZIĘCIA PROJEKTOWE 0 801 2727 24 (22 654 09 35) Kompleksowe wsparcie realizacji projektu Czy w Twojej organizacji realizowane są

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja usług. 1. Zakup usług informatycznych dla realizacji dostępu do systemu dla obsługi relacji B2B.

Specyfikacja usług. 1. Zakup usług informatycznych dla realizacji dostępu do systemu dla obsługi relacji B2B. W zawiązku z otrzymaniem dofinansowania na projekt: Zautomatyzowany system B2B elektronicznej wymiany dokumentów i danych, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2:Wspieranie

Bardziej szczegółowo

Wstęp do zarządzania projektami

Wstęp do zarządzania projektami Wstęp do zarządzania projektami Definicja projektu Projekt to tymczasowe przedsięwzięcie podejmowane w celu wytworzenia unikalnego wyrobu, dostarczenia unikalnej usługi lub uzyskania unikalnego rezultatu.

Bardziej szczegółowo

Projekty BPM z perspektywy analityka biznesowego. Wrocław, 20 stycznia 2011

Projekty BPM z perspektywy analityka biznesowego. Wrocław, 20 stycznia 2011 Projekty BPM z perspektywy analityka biznesowego Wrocław, 20 stycznia 2011 Agenda Definicja pojęć: Analiza biznesowa oraz analityk biznesowy Co kryje się za hasłem BPM? Organizacja zarządzana procesowo

Bardziej szczegółowo

Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce

Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce Rola administracji w budowaniu gospodarki elektronicznej Warszawa, 25 września 2006 r. Poruszane tematy Wprowadzenie i kontekst prezentacji Rola administracji

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI)

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) ZSI MARKETING Modułowo zorganizowany system informatyczny, obsługujący wszystkie sfery działalności przedsiębiorstwa PLANOWANIE ZAOPATRZENIE TECHNICZNE PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. zakup usługi doradczej z zakresu integracji systemu z istniejącym w firmie oprogramowaniem sztuk 1.

Zapytanie ofertowe. zakup usługi doradczej z zakresu integracji systemu z istniejącym w firmie oprogramowaniem sztuk 1. 101 Studio DTP Tomasz Tęgi i Spółka Sp. z o.o. ul. Ekonomiczna 30/36 93-426 Łódź Tel. +4842/250 70 92-94 Fax. +4842/250 70 95 NIP: 725-12-59-070 REGON: 471-35-84-10 Łódź, 10.02.2011 (miejsce, data) Zapytanie

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA FUNKCJONALNA SYSTEMU PROPHIX

PREZENTACJA FUNKCJONALNA SYSTEMU PROPHIX PREZENTACJA FUNKCJONALNA SYSTEMU PROPHIX Architektura i struktura funkcjonalna systemu PROPHIX PROPHIX Corporate Performance Management (Zarządzanie Wydajnością Firmy) System do samodzielnego planowania,

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Automatyzacja Procesów Biznesowych Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Rodzaje przedsiębiorstw Produkcyjne największe zapotrzebowanie na kapitał, największe ryzyko Handlowe kapitał obrotowy, średnie ryzyko

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI

STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2011 STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI

Bardziej szczegółowo

CTPARTNERS W LICZBACH ~100% 4,9 >500. kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie. osób przeszkolonych z zakresu IT

CTPARTNERS W LICZBACH ~100% 4,9 >500. kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie. osób przeszkolonych z zakresu IT CTPARTNERS W LICZBACH 15 osób przeszkolonych z zakresu IT lat na rynku 40 000 4 kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie ~100% Zdawalności egzaminów po naszych szkoleniach szkoleń otwartych i zamkniętych

Bardziej szczegółowo

Projekt: Współpraca i Rozwój wzrost potencjału firm klastra INTERIZON

Projekt: Współpraca i Rozwój wzrost potencjału firm klastra INTERIZON Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Współpraca i Rozwój wzrost potencjału firm klastra INTERIZON Opis szkoleń z obszaru INFORMATYKA planowanych

Bardziej szczegółowo

zaawansowane IT dla Twojej firmy Expert w logistyce i produkcji

zaawansowane IT dla Twojej firmy Expert w logistyce i produkcji zaawansowane IT dla Twojej firmy Expert w logistyce i produkcji DataConsult Nagrody DataConsult Sp. z o.o. oferuje kompleksowe rozwiązania informatyczne wspomagające zarządzanie logistyką wewnętrzną przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

Procedura uruchomienia nowych lub zmiany istniejących funkcjonalności w systemie SAP ERP w UJ

Procedura uruchomienia nowych lub zmiany istniejących funkcjonalności w systemie SAP ERP w UJ Procedura uruchomienia nowych lub zmiany istniejących funkcjonalności w systemie SAP ERP w UJ dr Marian Krupa Kierownik jakości (SAP) Sekcja Wdrożenia Systemu Zintegrowanego Kraków 2009 2 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania branżowe dla dostawców energii. Kompleksowa oferta BTC

Rozwiązania branżowe dla dostawców energii. Kompleksowa oferta BTC Rozwiązania branżowe dla dostawców energii Kompleksowa oferta BTC 2 Rozwiązania branżowe dla dostawców energii Rozwiązania branżowe dla dostawców energii 3 Wydajne rozwiązania IT dla energetyki Dla zachowania

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania Komitetu Audytu. Warszawa, 11.03.2013

Rola i zadania Komitetu Audytu. Warszawa, 11.03.2013 Rola i zadania Komitetu Audytu Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii biznesowych

Bardziej szczegółowo

"Projektowanie - wdrożenie - integracja - uruchomienie, czyli jak skutecznie zrealizować projekt inwestycyjny".

Projektowanie - wdrożenie - integracja - uruchomienie, czyli jak skutecznie zrealizować projekt inwestycyjny. "Projektowanie - wdrożenie - integracja - uruchomienie, czyli jak skutecznie zrealizować projekt inwestycyjny". CZYNNIKI PROJEKTU Cel (zakres) projektu: wyznacza ramy przedsięwzięcia, a tym samym zadania

Bardziej szczegółowo

Metodyka projektowania komputerowych systemów sterowania

Metodyka projektowania komputerowych systemów sterowania Metodyka projektowania komputerowych systemów sterowania Andrzej URBANIAK Metodyka projektowania KSS (1) 1 Projektowanie KSS Analiza wymagań Opracowanie sprzętu Projektowanie systemu Opracowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Usprawnienie procesu zarządzania konfiguracją. Marcin Piebiak Solution Architect Linux Polska Sp. z o.o.

Usprawnienie procesu zarządzania konfiguracją. Marcin Piebiak Solution Architect Linux Polska Sp. z o.o. Usprawnienie procesu zarządzania konfiguracją Marcin Piebiak Solution Architect Linux Polska Sp. z o.o. 1 Typowy model w zarządzaniu IT akceptacja problem problem aktualny stan infrastruktury propozycja

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa dnia 25 lutego 2013 r. Szanowni Państwo,, z siedzibą w Warszawie przy ul. Wolność 3A, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na usługę analizy przedwdrożeniowej i wdrożenia dla aplikacji

Bardziej szczegółowo

Część I - Załącznik nr 7 do SIWZ. Warszawa. 2011r. (dane Wykonawcy) WYKAZ OSÓB, KTÓRYMI BĘDZIE DYSPONOWAŁ WYKONAWCA DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Część I - Załącznik nr 7 do SIWZ. Warszawa. 2011r. (dane Wykonawcy) WYKAZ OSÓB, KTÓRYMI BĘDZIE DYSPONOWAŁ WYKONAWCA DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA CSIOZ-WZP.65.48.20 Część I - Załącznik nr 7 do SIWZ Warszawa. 20r. (dane Wykonawcy) WYKAZ OSÓB, KTÓRYMI BĘDZIE DYSPONOWAŁ WYKONAWCA DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA Wykonawca oświadcza, że do realizacji zamówienia

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA INFORMATYCZNE WSPIERAJĄ PROCES PLANOWANIA FINANSOWEGO PRZEDSTAWIENIE PROBLEMU

NARZĘDZIA INFORMATYCZNE WSPIERAJĄ PROCES PLANOWANIA FINANSOWEGO PRZEDSTAWIENIE PROBLEMU NARZĘDZIA INFORMATYCZNE WSPIERAJĄ PROCES PLANOWANIA FINANSOWEGO Dobrze wdrożony system informatyczny może znacząco usprawnić zarówno procesy operacyjne jak i zarządcze. Niniejszy artykuł przedstawia studium

Bardziej szczegółowo

Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej FiM Consulting Sp. z o.o. Szymczaka 5, 01-227 Warszawa Tel.: +48 22 862 90 70 www.fim.pl Spis treści

Bardziej szczegółowo

Feature Driven Development

Feature Driven Development Feature Driven Development lekka metodyka tworzenia oprogramowania Kasprzyk Andrzej IS II Wstęp Feature Driven Development (FDD) to metodyka tworzenia oprogramowania, która wspomaga zarządzanie fazami

Bardziej szczegółowo

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Paweł Gołębiewski Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Droga na szczyt Narzędzie Business Intelligence. Czyli kiedy podjąć decyzję o wdrożeniu?

Bardziej szczegółowo

Case Study. Rozwiązania dla branży metalowej

Case Study. Rozwiązania dla branży metalowej Case Study Rozwiązania dla branży metalowej Charakterystyka klienta Firma produkująca wyroby ze stali czarnej, aluminium, stali nierdzewnej oraz elementy konstrukcji i konstrukcje metalowe. W palecie rozwiązań

Bardziej szczegółowo

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020.

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020. Z A T W I E R D Z A M P R E Z E S Polskiego Komitetu Normalizacyjnego /-/ dr inż. Tomasz SCHWEITZER Strategia informatyzacji Polskiego Komitetu Normalizacyjnego na lata 2009-2013 1. Wprowadzenie Informatyzacja

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI. PLANOWANIE ZADAŃ I HARMONOGRAMÓW. WYKRESY GANTTA

OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI. PLANOWANIE ZADAŃ I HARMONOGRAMÓW. WYKRESY GANTTA OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI. PLANOWANIE ZADAŃ I HARMONOGRAMÓW. WYKRESY GANTTA Projekt to metoda na osiągnięcie celów organizacyjnych. Jest to zbiór powiązanych ze sobą, zmierzających

Bardziej szczegółowo

Projektowanie interakcji

Projektowanie interakcji Projektowanie interakcji K2 User Experience www.k2.pl/ux Tytuł dokumentu: k2-projektowanie_ux-oferta.pdf Data: 21 sierpnia 2009 Przygotowany przez: Maciej Lipiec Maciej Lipiec User Experience Director

Bardziej szczegółowo

udokumentowanych poprzez publikacje naukowe lub raporty, z zakresu baz danych

udokumentowanych poprzez publikacje naukowe lub raporty, z zakresu baz danych Rola architektury systemów IT Wymagania udokumentowanych poprzez publikacje naukowe lub raporty, z zakresu metod modelowania architektury systemów IT - UML, systemów zorientowanych na usługi, systemów

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw. Cel przedsiębiorstwa. Komputery - potrzebne? 23-02-2012. Systemy zarządzania ZYSK! Metoda: zarządzanie

Informatyzacja przedsiębiorstw. Cel przedsiębiorstwa. Komputery - potrzebne? 23-02-2012. Systemy zarządzania ZYSK! Metoda: zarządzanie Informatyzacja przedsiębiorstw Systemy zarządzania Cel przedsiębiorstwa ZYSK! maksimum przychodów minimum kosztów podatki (lobbing...) Metoda: zarządzanie Ludźmi Zasobami INFORMACJĄ 2 Komputery - potrzebne?

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Projektami

STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Projektami STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Projektami (Program studiów) Opracowanie: dr inż. Jacek Jakieła Program studiów Zarządzanie projektami 2 CEL STUDIÓW, ADRESAT I PROFIL ABSOLWENTA Studia podyplomowe Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

PRODUKCJA BY CTI. Opis programu

PRODUKCJA BY CTI. Opis programu PRODUKCJA BY CTI Opis programu 1. Opis produktu. Moduł Produkcja by CTI jest programem w pełni zintegrowanym z systemem Comarch ERP Optima. Program ten daje pełną kontrolę nad produkcją, co pozwala zmniejszyć

Bardziej szczegółowo

Z roku na rok wzrasta liczba systemów informatycznych, co skutkuje coraz większym uzależnieniem od nich działalności biznesowej przedsiębiorstw.

Z roku na rok wzrasta liczba systemów informatycznych, co skutkuje coraz większym uzależnieniem od nich działalności biznesowej przedsiębiorstw. Single Sign On Z roku na rok wzrasta liczba systemów informatycznych, co skutkuje coraz większym uzależnieniem od nich działalności biznesowej przedsiębiorstw. Jednocześnie systemy te przechowują coraz

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie zarządzania infrastrukturą ciepłowniczą za pomocą systemów informatycznych. Licheń, listopad 2012

Wspomaganie zarządzania infrastrukturą ciepłowniczą za pomocą systemów informatycznych. Licheń, listopad 2012 Wspomaganie zarządzania infrastrukturą ciepłowniczą za pomocą systemów informatycznych Licheń, listopad 2012 Agenda Dalkia podstawowe informacje o strategii Zasady podejścia do infrastruktury ciepłowniczej

Bardziej szczegółowo

Compuware Changepoint. Portfolio Management Tool

Compuware Changepoint. Portfolio Management Tool Compuware Changepoint Portfolio Management Tool Compuware Changepoint Zintegrowane Zarządzanie Portfelem IT W dzisiejszym świecie czołowi użytkownicy IT podejmują inicjatywy dopasowania IT do strategii

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL

Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL Przedmiot: Lk: 1/7 Opracował: mgr inż. Paweł Wojakowski Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Zakład Projektowania Procesów Wytwarzania Pokój: 3/7 B,

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Podstawy Zarządzania Projektami Informator

Szkolenie Podstawy Zarządzania Projektami Informator Projekt Informatyka inwestycją w przyszłość współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szkolenie Podstawy Zarządzania Projektami Informator Spis treści Informacje

Bardziej szczegółowo

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte: Launch przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów

Bardziej szczegółowo

bo od menedżera wymaga się perfekcji ANKIETY ONLINE W SYSTEMIE BUSINESS NAVIGATOR

bo od menedżera wymaga się perfekcji ANKIETY ONLINE W SYSTEMIE BUSINESS NAVIGATOR bo od menedżera wymaga się perfekcji ANKIETY ONLINE W SYSTEMIE BUSINESS NAVIGATOR SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE O FIRMIE... 3 2. CHARAKTERYSTYKA PLATFORMY BUSINESS NAVIGATOR... 4 3. WYKORZYSTANIE USŁUGI ANKIETY

Bardziej szczegółowo

System CMMS Profesal Maintenance wspiera prace UR w firmie MC Bauchemie

System CMMS Profesal Maintenance wspiera prace UR w firmie MC Bauchemie System CMMS Profesal Maintenance wspiera prace UR w firmie MC Bauchemie Firma MC Bauchemie Firma MC Bauchemie w Środzie Wielkopolskiej to wyspecjalizowany zakład produkcyjny dodatków do betonu, produktów

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami - narzędzia, software, dokumentacja, metodyka PMBOK

Zarządzanie projektami - narzędzia, software, dokumentacja, metodyka PMBOK Zarządzanie projektami - narzędzia, software, dokumentacja, metodyka PMBOK Opis Szkolenie realizowane w ramach: Oferowane zajęcia umożliwiają uczestnikom poznanie najlepszych metod i narzędzi stosowanych

Bardziej szczegółowo

Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa "MATAR" Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500

Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa MATAR Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500 Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa "MATAR" Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500 1. Podstawa formalna zapytania ofertowego Niniejsze Zapytaniem

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE Pyskowice, dn. 28.04.2014r. Szanowni Państwo, Zwracamy się do Państwa z zaproszeniem do złożenia ofert na ujęte w niniejszym zapytaniu ofertowym zakupy w związku z realizowanym w ramach

Bardziej szczegółowo

Zapewnij sukces swym projektom

Zapewnij sukces swym projektom Zapewnij sukces swym projektom HumanWork PROJECT to aplikacja dla zespołów projektowych, które chcą poprawić swą komunikację, uprościć procesy podejmowania decyzji oraz kończyć projekty na czas i zgodnie

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.torpol.eu PUW Torpol Sp. z o.o. rozpoczęło działalność w 1987 roku. W branży tekstylnej obecni są od 1994 roku. Torpol jest

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji projektów informatycznych

Zasady organizacji projektów informatycznych Zasady organizacji projektów informatycznych Systemy informatyczne w zarządzaniu dr hab. inż. Joanna Józefowska, prof. PP Plan Definicja projektu informatycznego Fazy realizacji projektów informatycznych

Bardziej szczegółowo

Czeladź, dnia 01.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający:

Czeladź, dnia 01.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Czeladź, dnia 01.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Katowickie Przedsiębiorstwo Naprawy Maszyn Budowlanych "BUDROPOL" Spółka Jawna A. Będkowski, R. Liczberski i inni 41-253 Czeladź ul. Letnia 3

Bardziej szczegółowo

Usługa: Audyt kodu źródłowego

Usługa: Audyt kodu źródłowego Usługa: Audyt kodu źródłowego Audyt kodu źródłowego jest kompleksową usługą, której głównym celem jest weryfikacja jakości analizowanego kodu, jego skalowalności, łatwości utrzymania, poprawności i stabilności

Bardziej szczegółowo

MSF. Microsoft Solution Framework

MSF. Microsoft Solution Framework MSF Microsoft Solution Framework MSF a PMI PMI - metodyka podobna dla każdego rodzaju projektów MSF metodyka przeznaczona dla projektów informatycznych mająca cechy PMI MSF metodyka utworzona na podstawie

Bardziej szczegółowo

Narzędzia PMR do analizy sektora transportu drogowego

Narzędzia PMR do analizy sektora transportu drogowego Narzędzia PMR do analizy sektora transportu drogowego Wspomaganie zarządzania relacjami z dostawcami w branży transportowej Analizy bieżącej i przyszłej sytuacji w branży transportu drogowego, rzetelne

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami IT

Zarządzanie projektami IT Zarządzanie projektami IT Źródła Zarządzanie projektami, J. Betta, Politechnika Wrocławska, 2011 Zarządzanie projektami IT, P. Brzózka, CuCamp, styczeń 2011 Zarządzanie projektami IT w przedsiębiorstwie

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu studiów podyplomowych

Karta przedmiotu studiów podyplomowych Karta przedmiotu studiów podyplomowych Nazwa studiów podyplomowych Nazwa obszaru kształcenia, w zakresie którego są prowadzone studia podyplomowe Nazwa kierunku studiów, z którym jest związany zakres studiów

Bardziej szczegółowo

Wykład 1 Inżynieria Oprogramowania

Wykład 1 Inżynieria Oprogramowania Wykład 1 Inżynieria Oprogramowania Wstęp do inżynierii oprogramowania. Cykle rozwoju oprogramowaniaiteracyjno-rozwojowy cykl oprogramowania Autor: Zofia Kruczkiewicz System Informacyjny =Techniczny SI

Bardziej szczegółowo

Skuteczna Strategia CRM - wyzwanie dla organizacji. Artur Kowalski Prometriq

Skuteczna Strategia CRM - wyzwanie dla organizacji. Artur Kowalski Prometriq Skuteczna Strategia CRM - wyzwanie dla organizacji Artur Kowalski Prometriq Wrocław, 19-11-2009 Jest tylko jedna strategia sukcesu Polega ona na precyzyjnym zdefiniowaniu docelowego odbiorcy i zaoferowaniu

Bardziej szczegółowo

Controlling operacyjny i strategiczny

Controlling operacyjny i strategiczny Controlling operacyjny i strategiczny dr Piotr Modzelewski Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć 1, 2. Wprowadzenie do zagadnień

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Świecie, 02.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Zamawiający: Drukarnia MW Wieczorek Mirosław Ul. Gen. J. Hallera 7G, 86-100 Świecie NIP: 5591391666, REGON: 093072292 Tel. 525256081, Fax. 525256081

Bardziej szczegółowo

Cykle życia systemu informatycznego

Cykle życia systemu informatycznego Cykle życia systemu informatycznego Cykl życia systemu informatycznego - obejmuję on okres od zgłoszenia przez użytkownika potrzeby istnienia systemu aż do wycofania go z eksploatacji. Składa się z etapów

Bardziej szczegółowo