ORACLE E-BUSINESS SUITE R12 ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM PRZEDSIĘBIORSTWA Zarządzanie utrzymaniem i remontami Enterprise Asset Management (EAM)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ORACLE E-BUSINESS SUITE R12 ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM PRZEDSIĘBIORSTWA Zarządzanie utrzymaniem i remontami Enterprise Asset Management (EAM)"

Transkrypt

1 ORACLE E-BUSINESS SUITE R12 ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM PRZEDSIĘBIORSTWA Zarządzanie utrzymaniem i remontami Enterprise Asset Management (EAM) NAJWAŻNIEJSZE CECHY MODUŁ EAM UDOSTĘPNIA NASTĘPUJĄCE FUNKCJE Zarządzanie majątkiem: Intuicyjne definiowanie grup składników majątku. Elastyczne tworzenie poszczególnych składników majątku: (tzw. urządzeń, obiektów) ręcznie, poprzez szablon lub poprzez otwarty interfejs (API) wraz z ich rozbudowanych opisem technicznym. Możliwość zmiany numeru urządzenia bez utraty jego atrybutów i historii. Hierarchia nadrzędnych i podrzędnych urządzeń wraz ze zwijaniem kosztów w ramach takich struktur. Obsługa wszystkich typów lokalizacji urządzeń: obszary zdefiniowane przez użytkownika, wewnętrzne lokalizacje magazynowe, zewnętrzne lokalizacje fizyczne itd. Pełna obsługa przesuwania i transferu urządzeń z zachowaniem spójności ich atrybutów oraz strategii i historii konserwacji. Możliwość przypisania urządzeń do wyposażenia produkcyjnego (zasobów produkcji). Wgląd w harmonogram przestojów wyposażenia na potrzeby planowania produkcji. Procedury rejestracji i wyrejestrowania urządzeń z / do rejestrów (transakcje check-in/check-out). Dziennik eksploatacji określonych przez użytkownika urządzeń Konserwacja prewencyjna i uzależniona od stanu urządzeń Obsługa predefiniowanych (zdefiniowanych fabrycznie) czynności konserwacji dla urządzeń (marszruta, wykaz materiałów i procedur). Oparte na definiowalnych regułach strategie konserwacji zapobiegawczej (reguły dotyczące dat lub odczytu mierników), a w tym: Prewencyjne prace konserwacyjne obejmujące wiele czynności. Konserwacja / prewencyjna oparta na datach i wartościach odczytów mierników. Obsługa konserwacji prewencyjnej na skalę całego przedsiębiorstwa lub dla określonej jednostki organizacyjnej. Łatwe definiowanie mierników konfigurowanie ich hierarchii. Kontrolowane przez użytkownika generowanie prognoz i w rezultacie automatyczne tworzenie zleceń serwisowych. Analiza awarii. Obsługa konserwacji prewencyjnej z wykorzystaniem zdefiniowanych przez użytkowników planów gromadzenia danych. Moduł Oracle e-business Suite Enterprise Asset Management (EAM) umożliwia: tworzenie najlepszych procedur postępowania w zakresie konserwacji oraz zwiększenie wydajności firmy w obszarze utrzymania majątku; udostępnianie wszystkim pracownikom łatwych w obsłudze aplikacji samoobsługowych (internetowych i na urządzenia mobilne); zarządzanie pełnym cyklem eksploatacji poszczególnych składników majątku z zapewnieniem pełnego wglądu w ich ewidencję i strukturę; zastąpienie kosztownych autonomicznych systemów konserwacji zintegrowanym rozwiązaniem firmy Oracle; skuteczne wsparcie obsługi wymagań prawnych dotyczących np. obowiązkowych inspekcji, przeglądów, certyfikacji itp. Moduł Oracle Enterprise Asset Management wchodzi w skład pakietu Oracle e-business Suite - zintegrowanego zestawu współpracujących ze sobą aplikacji. Zarządzanie składnikami majątku Definiowanie składników majątku i ich struktury Dzięki modułowi Oracle eam definiowanie dużych ilości składników majątku firmy i zarządzanie nimi jest niezwykle proste. Składnikami majątku mogą być dowolne obiekty (maszyny, urządzenia, pojazdy, sprzęt IT i oprogramowanie, budynki, budowle, drogi, rurociągi, linie energetyczne, linie kolejowe a także ich komponenty, podzespoły i elementy składowe), które wymagają obsługi i utrzymania. Tworząc grupy takich obiektów (Asset Group), użytkownicy definiują jednoznacznie grupy urządzeń tego samego rodzaju. Do takiej grupy mogą następnie zostać określone zakresy informacji, które będą dotyczyć (opisywać) wszystkie składniki majątku z danej grupy. W celu zapisania szczegółowych informacji o poszczególnych składnikach majątku można wykorzystywać nieograniczoną liczbę definiowanych przez użytkowników atrybutów, takich jak dane identyfikacyjne, specyfikacje techniczne itd. W wykazie materiałów danego obiektu można przechowywać listę części zamiennych, materiałów lub komponentów. Pozwala to szybko zidentyfikować potrzebne części podczas konserwacji. Moduł Oracle eam wykorzystuje szablony związane z grupami obiektów do przechowywania takich atrybutów obiektów i związanych z nimi informacji, jak działania, liczniki i harmonogramy konserwacji prewencyjnej. Podczas tworzenia nowego obiektu informacje z szablonu są wykorzystywane do jego zdefiniowania i związanych z nim informacji bez ręcznej interwencji. Nowe globalne repozytorium składników majątku (Global Asset Repository) zapewnia jeden spójny widok tych składników niezależnie od ich lokalizacji i statusu. Na życzenie użytkownika można też zmienić numer składnika majątku bez utraty jego definicji. Hierarchia składników majątku Moduł Oracle eam pozwala firmom zorganizować obsługiwane i remontowane obiekty w strukturę hierarchiczną określającą powiązania między obiektami nadrzędnymi i podrzędnymi. Taka struktura hierarchiczna ułatwia odnajdywanie i grupowanie składników majątku, a także podliczanie ich kosztów. Przykładowo, na najwyższym poziomie może znajdować się budynek biurowy firmy. Podrzędnymi obiektami będą wtedy wszystkie poszczególne piętra tego budynku. Ta struktura może być definiowana dalej poprzez określenie powiązań między biurami i piętrami. Oracle Enterprise Asset Management (eam) Strona 1 z 9

2 Plany gromadzenia danych Predefiniowane plany gromadzenia danych. Gromadzenie zdefiniowanych przez użytkownika zmiennych danych dotyczących inspekcji, konserwacji mającej na celu zapewnienie niezawodności (Reliability Centered Maintenance RCM) i przestojów w pracy. Oparte na regułach tworzenie zgłoszeń i zleceń serwisowych. Zarządzanie pracą Zgłoszenia problemów Uproszczenie przekazywania zgłoszeń serwisowych w ramach przepływu pracy dotyczącego zatwierdzania. Obsługa zgłoszeń serwisowych zainicjowanych w module Oracle Services (Usługi). Zlecenia robocze Zlecenia robocze dotyczące inspekcji, smarowania i rutynowych działań konserwacyjnych. Zlecenia robocze w sytuacjach awaryjnych. Zlecenia robocze zaplanowane z wyprzedzeniem. Zapis przebiegu zdarzeń. Zdefiniowane przez użytkownika rodzaje i statusy zleceń serwisowych. Powiązania zleceń roboczych, w tym powiązania zleceń nadrzędnych z podrzędnymi i zlecenia uzupełniające. Planowanie i harmonogramowanie Pulpit planisty (Maintenance Workbench pulpit obsługi). Generowanie prognoz konserwacji prewencyjnej i wdrażanie zleceń roboczych. Integracja z modułem Plant Operations (Zarządzanie operacyjne zakładem produkcyjnym). Jednostronicowy interfejs użytkownika służący do tworzenia zleceń i ich harmonogramowania. Bogate możliwości tworzenia harmonogramów zleceń, w tym generowanie zamówień na części, tworzenie harmonogramów wykorzystania zasobów sprzętowych i kadrowych. Możliwość łatwego przeglądania zapasów części zamiennych z poziomu zleceń roboczych oraz pulpitu konserwacji. Łatwe konfigurowanie przepływu pracy dotyczącego zatwierdzania zleceń roboczych. Wykonywanie prac Wymiana komponentów odnawialnych. Przekazywanie zadań (możliwość przekazywania niedokończonych zadań innym zespołom lub zmianom). Możliwość obliczania czasu pracy dla zlecenia, projektu lub zespołu. Elastyczne opcje procesu wykonywania prac (dla określonych etapów pracy i/lub zlecenia). Rejestrowanie danych w momencie zakończenia zlecenia (odczyty licznika, wpisy do planu gromadzenia danych, dane nt. awarii). Masowe wprowadzanie danych (odczyty liczników, [liczba roboczogodzin], zakończenie zlecenia, zamknięcie zlecenia). Samodzielnie zarządzanie pracami przez dostawcę z poziomu modułu isupplier. Wdrożono przepisy CFR 21 Część 11 dotyczące kończenia zleceń. Inteligentne zarządzanie konserwacją. Główne wskaźniki wydajności konserwacji udostępnione przez moduł Oracle BI Applications for eam (Aplikacje analityczne dla remontów i utrzymania). Eksploatacja maszyn i urządzeń Podmoduł Asset Operations Management (Zarządzanie eksploatacją maszyn i urządzeń) udostępnia następujące możliwości: Przesuwanie i transfery składników majątku: zapewnia różne rodzaje lokalizacji składników majątku: obszar jednostki organizacyjnej, wewnętrzna lokalizacja magazynowa i zewnętrzna lokalizacja fizyczna. Można przesunąć lub przetransferować składnik majątku do innej jednostki organizacyjnej bez utraty spójności jego atrybutów, strategii konserwacji ani historii prac serwisowych. Wprowadzanie i usuwanie składników majątku do/z rejestrów: umożliwia rejestrowanie i wyrejestrowywanie składników majątku z rejestrów (check-in/checkout). Podczas procesu rejestrowania i wyrejestrowywania można wprowadzać dane dotyczące danego składnika, takie jak odczyty miernika lub plany gromadzenia danych. W trakcie tego procesu może również tworzyć zgłoszenia problemów i zlecenia wykonania prac (zlecenia robocze). Dziennik eksploatacji składnika majątku: Dziennik eksploatacji składnika majątku (Asset Operations Log) służy do śledzenia wszystkich wybranych przez użytkownika zdarzeń konserwacyjnych dotyczących określonego składnika majątku o znaczeniu krytycznym. Dziennik eksploatacji składnika majątku umożliwia operatorom dokumentowanie problemów zidentyfikowanych podczas używania danego składnika majątku. Problemy te można rozwiązać w czasie następnej zaplanowanej konserwacji. Dokumenty referencyjne i procedury bezpieczeństwa Zanim będzie można przeprowadzić konserwację składnika majątku, pracownicy muszą często odwołać się do takich dokumentów, jak np. instrukcja obsługi, aby odpowiednio zdemontować pewne elementy sprzętu, lub też do schematów sieci elektrycznej. Dokumenty te są integralnym elementem procedury zapewniania bezpieczeństwa procesu pracy. Dokumenty referencyjne i informacje dotyczące bezpieczeństwa mogą występować w różnych formatach, dlatego też moduł Oracle eam umożliwia użytkownikom załączanie nieograniczonej ilości rodzajów dokumentów (załączników), w tym rysunków CAD, dokumentów Word, Excel, PDF, notatek oraz odnośników do stron internetowych. Konserwacja prewencyjna i uzależniona od stanu obiektu (Działania) Usprawnienie organizacji pracy to pierwszy krok do opracowania skutecznych strategii konserwacji. Moduł Oracle eam udostępnia użytkownikom standardowe szablony zleceń serwisowych dotyczących obsługiwanych składników majątku. Może on być zastosowany do uprzednio zaplanowanych zleceń, takich jak rutynowe lub prewencyjne prace konserwacyjne. Działania, które zawiera szablon, to standardowe zadania zawierające opis pracy, a także ilość roboczogodzin oraz rodzaj sprzętu i materiałów wymaganych do jej wykonania. Zdefiniowane działania mogą być przypisywane do nowego zlecenia serwisowego w celu ustalenia predefiniowanych zadań cyklicznych. Harmonogram konserwacji prewencyjnej Zdefiniowane działania są wykorzystywane do tworzenia biblioteki procedur konserwacji prewencyjnej (Preventive Maintenance). Konserwacja prewencyjna obejmuje m.in. inspekcję, smarowanie i rutynowe działania konserwacyjne. Utworzone procedury konserwacji prewencyjnej przypisywane są do poszczególnych składników majątku i automatycznie dodawane do harmonogramu zleceń na podstawie odczytów liczników, wyszczególnionych dat lub przedziałów czasowych. Wdrożenie programu do zarządzania konserwacją prewencyjną pomaga firmie pracować lepiej i wydajniej dzięki zmniejszeniu liczby niespodziewanych awarii na skutek dobrej konserwacji sprzętu. Dzięki regule tworzenia harmonogramów dla wielu działań jednocześnie (Multiple- Activity), można wdrożyć konserwację cykliczną obejmującą wiele działań dotyczących składnika majątku. Ponadto opcja reguły dotyczącej daty odczytu stanu miernika (Base Date/Base Meter) umożliwia definiowanie harmonogramu konserwacji prewencyjnej niezależnie od rzeczywistych dat, jak tego często wymagają przepisy. Jeśli wdrożono prognozy konserwacji prewencyjnej, zlecenia serwisowe są tworzone z zaplanowanym statusem zlecenia określonym w każdej definicji harmonogramu konserwacji prewencyjnej. W module Oracle eam wprowadzono koncepcję lokalnych i globalnych zestawów prewencyjnych prac konserwacyjnych. Koncepcja ta pozwala osobie tworzącej plany konserwacji, definiować strategie konserwacji prewencyjnej lokalnie lub na szczeblu całej korporacji. Dostęp do lokalnych zestawów prewencyjnych prac konserwacyjnych mają tylko te jednostki organizacyjne, które je zdefiniowały, natomiast globalne zestawy prewencyjnych prac konserwacyjnych są widoczne w całym przedsiębiorstwie. Oracle Enterprise Asset Management (eam) Strona 2 z 9

3 Zarządzanie magazynami Elastyczny proces składania zamówień i wydawania materiałów, w tym wydawanie natychmiastowe. Automatyczna alokacja materiałów. Status zapasów do rozdysponowania. Bezpośrednie składanie zamówień (na podstawie opisu i na materiały, których nie ma na stanie magazynu), z wykorzystaniem katalogów dostawców. Zarządzanie kosztami konserwacji Szacowanie kosztów. Kalkulowanie kosztów faktycznych (materiału, robocizny i zużycia zasobów sprzętowych). Podliczanie kosztów na podstawie powiązań między zleceniami lub hierarchii składników majątku. Fakturowanie kosztów zleceń. Kapitalizacja kosztów zleceń. Budżetowanie i prognozowanie Prognozy tworzone na podstawie danych historycznych ze zleceń lub zaprojektowanych harmonogramów prewencyjnych prac konserwacyjnych. Łatwe i spójne generowanie prognoz za pomocą szablonów prognoz. Opcjonalne eksportowanie danych dotyczących prognoz w różnych formatach, takich jak Excel, HTML, PDF. Pulpit dla następujących ról: planista, osoba opracowująca harmonogramy, osoba sprawująca nadzór / kierownik, pracownik działu utrzymania i remontów, mobilny użytkownik konserwacji (Wireless Maintenance User) podłączone do sieci rozwiązanie bezprzewodowe na potrzeby pulpitu użytkownika konserwacji (Maintenance User Workbench), zleceniodawca. Elastyczność, która pozwoli usprawnić prowadzoną działalność Definiowane przez użytkownika kody do wyszukiwania składników majątku, zgłoszeń i zleceń roboczych. Zabezpieczenia dostępu oparte na podziale obowiązków i strukturze organizacyjnej. Otwarta architektura zapewniająca łatwe importowanie i eksportowanie informacji. Intuicyjny, możliwy do dostosowania internetowy interfejs użytkownika z wbudowanymi funkcjami analitycznymi. Wyczerpujące raporty i najważniejsze wskaźniki wydajności. Tworzenie raportów w czasie rzeczywistym. Widoki graficzne i funkcja przeciągnij i upuść. Graficzne narzędzie do zarządzania przepływem pracy. Narzędzie Oracle Approvals Management do zarządzania procesem zatwierdzania zleceń. Mierniki Dzięki możliwości gromadzenia i przeglądania kluczowych statystyk składników majątku kierownictwo może podejmować właściwe decyzje dotyczące konserwacji i efektywnego ich wykorzystania oraz odnawiania zapasów magazynowych. Licznik przyłączony do składnika majątku lub odnawialnej pozycji magazynowej może służyć do raportowania na temat warunków ich działania, np. ciśnienia oleju, drgań i temperatury. Moduł Oracle eam oferuje wyjątkowe możliwości definiowania różnych liczników dla poszczególnych składników majątku oraz umożliwia współużytkowanie poszczególnych liczników przez wiele takich składników. Odczyty licznika są natychmiast aktualizowane we wszystkich przypisanych składnikach majątku. Odczyty te powodują aktualizację harmonogramu konserwacji prewencyjnej składnika majątku zdefiniowanego z uwzględnieniem reguły opartej na wskazaniach licznika. Można także zdefiniować i wdrożyć liczniki dostarczające danych dla hierarchii liczników. Odczyty docelowego licznika są automatycznie aktualizowane na podstawie wprowadzonych odczytów licznika źródłowego, z uwzględnieniem zdefiniowanego wcześniej współczynnika. Obsługiwane jest także przestawianie (Rollover) i resetowanie (Reset) docelowego licznika. W momencie definiowania licznika można ustawić jego odczyty jako wymagane źródło danych wejściowych dla wszystkich rodzajów zleceń serwisowych, a nie tylko dla zleceń generowanych w związku z konserwacją prewencyjną. Interfejs użytkownika do masowej obsługi odczytów liczników (Mass Meter Readings) pozwala wprowadzać odczyty dla wielu liczników. Analiza awarii Analiza awarii jest ważnym elementem metody konserwacji mającej na celu zapewnienie niezawodności (RCM - Reliability Centered Maintenance). Moduł Oracle eam pozwala użytkownikowi definiować kody awarii i organizować je w hierarchiczne grupy zwane zestawami awarii (Failure Set). Zestawy awarii są kojarzone z grupami składników majątku i wspólne dla wszystkich obiektów należących do danej grupy. Zestawy awarii zapewniają, że dane na temat awarii zarejestrowane podczas realizacji zlecenia są zapisywane w sposób sformalizowany i poprawny. System pokazuje historię awarii danego składnika majątku oraz obliczone wskaźniki (średni czas między awariami, średni czas naprawy, średni koszt naprawy oraz częstotliwość awarii). Różne poziomy agregacji pozwalają oszacować i porównać niezawodność oraz wydajność konserwacji poszczególnych składników majątku, ich grup i kategorii itd. Plany gromadzenia danych Moduł Oracle eam powiązany jest z modułem Oracle Quality Management (Zarządzanie Kontrolą Jakości), przez co umożliwić zdefiniowanie elastycznych i konfigurowalnych wymagań w zakresie gromadzenia różnorodnych danych. Wyniki gromadzenia danych mogą spowodować uruchomienie zaawansowanej automatycznej reakcji, a także działań uzupełniających. Jeśli zgromadzone dane spowodują wykrycie sytuacji wykraczającej poza dopuszczalne normy zdefiniowane w planie gromadzenia danych, można utworzyć zgłoszenie lub zlecenie serwisowe. Plany gromadzenia danych pozwalają łatwo wdrożyć metodę konserwacji mającej na celu zapewnienie niezawodności (RCM). Moduł Oracle Quality Management obsługuje także dwie nowe transakcje (Asset Check In oraz Asset Check Out) z weryfikacją numerem danego obiektu. Zarządzanie pracą Zgłoszenia problemów Zarządzanie pracą (Work Management) stanowi trzon wszystkich operacji utrzymania i obsługi. Obejmuje identyfikację problemów za pomocą zgłoszeń problemów oraz zgłoszeń serwisowych, a także samo wykonanie prac konserwacyjnych za pomocą zleceń roboczych. Tworząc zgłoszenie problemu, inicjuje się proces powiadamiający osobę nadzorującą dany składnik majątku, że napotkano problem, który wymaga rozwiązania. Moduł Oracle Workflow (Zarządzanie przepływem pracy) kieruje zgłoszenia przez wszelkie wymagane procedury zatwierdzania. Jeśli praca jest objęta gwarancją, zgłoszenie jest zatwierdzane i wystawiane jest dla niego zlecenie serwisowe. Oracle Enterprise Asset Management (eam) Strona 3 z 9

4 Zlecenia robocze Zlecenia robocze służą do planowania, harmonogramowania i wykonywania prac. Plany pracy obejmują m.in. identyfikację: pracy do wykonania, materiałów i sprzętu. Zlecenia robocze dla poszczególnych składników majątku mogą być generowane automatycznie na podstawie: prognoz konserwacji prewencyjnej lub wydań wymiennych (np. regenerowanych) składników majątku. Zlecenia można także utworzyć ręcznie, jako rutynowe zadania. Kopiowanie zleceń roboczych jest wygodnym sposobem tworzenia nowych zleceń na podstawie zleceń już istniejących. Moduł udostępnia jednostronicowy interfejs użytkownika służący do tworzenia, planowania i harmonogramowania zleceń. Rys. 1 Nowy jednostronicowy interfejs użytkownika do obsługi zleceń roboczych. Definiowany przez użytkownika status zlecenia roboczego umożliwia elastyczne śledzenie zleceń i zarządzanie nimi. W module Oracle eam wprowadzono definiowalny przez użytkownika przepływ pracy (Workflow) i proces zatwierdzania (Approval) na potrzeby wydawania zleceń roboczych (Work Order Release). Umożliwia on egzekwowanie przestrzegania przepisów narzuconych przez procesy biznesowe firmy. Jednym kliknięciem można też uruchomić obliczanie szacunkowych kosztów zleceń oraz sprawdzanie niedoborów materiałowych, co przyspiesza proces decyzyjny związany z wydawaniem zleceń roboczych. Korzystając z modułu XML Publisher, można definiować własny szablon do drukowania zleceń. W dowolnym momencie można wydrukować większą ilość wybranych zleceń. Poza standardowymi funkcjami prostego (Simple Search) i zaawansowanego wyszukiwania (Advanced Search), moduł Oracle eam udostępnia również zaawansowaną funkcję wyszukiwania tekstowego zleceń (Work Order Text Search), którą można dostosować do własnych potrzeb w zakresie wyszukiwania. Oracle Enterprise Asset Management (eam) Strona 4 z 9

5 Powiązania między zleceniami roboczymi Moduł Oracle eam umożliwia zarządzanie nie tylko pojedynczymi zleceniami, ale także złożonymi sieciami zleceń. Powiązania między zleceniami pozwalają je łączyć ze sobą na potrzeby referencji, obliczania kosztów, raportowania lub harmonogramowania. Dzięki tym powiązaniom można łatwo skonfigurować złożony przegląd techniczny lub remont obejmujący wiele operacji, które mogą być od siebie niezależne lub muszą występować w określonej kolejności, oraz utworzyć harmonogram ich wykonywania w ramach przedziału czasowego wyznaczonego na wykonanie całego przeglądu/remontu. Można również utworzyć zlecenie uzupełniające do aktualnie wykonywanego zlecenia. Planowanie Planowanie i prognozowanie prac może pomóc w osiągnięciu takich celów przedsiębiorstwa, jak zapewnienie maksymalnej dostępności maszyn i urządzeń (oraz ich składowych), zwiększenie produktywności zakładu produkcyjnego i obniżenie kosztów konserwacji. Pulpit konserwacji modułu Oracle eam (Maintenance Workbench) to narzędzie upraszczające planowanie prac konserwacyjnych w złożonym środowisku produkcyjnym. Z poziomu pulpitu konserwacji planista lub osoba nadzorująca może zainicjować pracę, której dotyczy zgłoszenie serwisowe, zarządzać istniejącymi zleceniami serwisowymi i generować oparte na prognozach dane na temat faktycznego, planowanego i szacowanego zużycia składników majątku (przedziały dat, odczyty liczników, harmonogramy konserwacji prewencyjnej). Planista może wykorzystywać horyzont czasowy prognozy i [konkretne terminy prac] do zarządzania dynamicznym korygowaniem planu. Jeśli w module wdrożono prognozy, zlecenia serwisowe mogą być tworzone automatycznie. Aby ograniczyć do minimum interwencje ręczne, proces generowania zleceń konserwacji prewencyjnej (Generate PM Work Orders) może być opcjonalnie zaplanowany jako proces zaplecza. Korzystając z zestawu prewencyjnych prac konserwacyjnych, można kontrolować liczbę sugerowanych prewencyjnych prac konserwacyjnych wygenerowanych na potrzeby planu przed ich wdrożeniem. Harmonogramowanie Skuteczne harmonogramowanie jest dla firmy kluczowym elementem zarządzania i kontroli kosztów. Osoby odpowiedzialne za planowanie konserwacji i nadzór nad nią muszą mieć możliwość przygotowywania harmonogramu prac, a w tym dobrania odpowiednich pracowników, a także zamówienia części i sprzętu niezbędnego do ich wykonania. Funkcja tworzenia harmonogramów wykorzystania pracowników (Employee Scheduling) pozwala wyszukiwać dostępnych pracowników według umiejętności i kompetencji. Wyświetlone na ekranie dane na temat dostępności zasobów działu i aktualnego obciążenia pracowników ułatwiają przydzielanie zadań i przegrupowywanie zasobów w razie potrzeby. Moduł Oracle eam umożliwia elastyczne harmonogramowanie zleceń na kilku poziomach, w tym na poziomie nagłówka zlecenia, operacji, zasobu i instancji zasobu. Nowa funkcja harmonogramowania wstępującego (Bottom Up Scheduling) umożliwia rozpoczęcie tworzenia harmonogramu na najniższym dostępnym poziomie i zapewnia, że w harmonogramie nie wystąpią daty spoza dopuszczalnego przedziału. Na przykład, występujące w harmonogramie daty rozpoczęcia i zakończenia korzystania z zasobu będą się mieściły w przedziale dat zaplanowanych dla operacji. Funkcje sprawdzania zapasów dostępnych do rozdysponowania (Available to promise - ATP) i sprawdzania niedoborów materiałowych udostępniają informacje na temat dostępności zapasów magazynowych. Zamówienia na materiały można wystawiać ręcznie lub skonfigurować ich automatyczne wystawianie z magazynu po wystawieniu zlecenia roboczego. Zlecenia zakupu na potrzebne materiały na podstawie opisu i na pozycje, których nie ma na stanie magazynu, można wystawiać bezpośrednio z poziomu zlecenia roboczego do modułu Procurement (Zaopatrzenie). Funkcje te pozwalają zapewnić dostępność potrzebnych części z chwilą umieszczenia określonego zadania w harmonogramie. Oracle Enterprise Asset Management (eam) Strona 5 z 9

6 Wykonywanie prac Po wykonaniu zlecenia moduł Oracle eam rejestruje wszystkie wymagane dane, w tym zużycie materiałów i innych zasobów, notatki, koszty, inspekcje, odczyty liczników, plany gromadzenia danych, informacje o awarii itd. Aby zapewnić zgodność z przepisami CFR część 11, w ramach funkcji rejestracja wykonania zlecenia roboczego (Work Order Completion) można skonfigurować zdefiniowany przez użytkownika przepływ pracy dotyczący zatwierdzania (Approval Workflow) oraz opcję obsługi rekordów i podpisów elektronicznych (e-records and e-signature ERES). Zakończone zlecenie stanowi zapis stanu bieżącego zgodnie z wymogami dotyczącymi przestrzegania przepisów i śledzenia operacji biznesowych. Zarządzanie materiałami W połączeniu z modułem Oracle Inventory (Magazyn), moduł Oracle eam umożliwia planowanie i zarządzanie materiałami bezpośrednimi i częściami zamiennymi. Użytkownicy mogą zamówić potrzebne elementy z magazynu części lub katalogów sprzedawców. Zamówienia będą przetwarzane na podstawie dat zgłoszenia zapotrzebowania na materiały oraz statusu zlecenia. Użytkownicy mogą szybko zamówić i pobrać materiały potrzebne do wykonania zlecenia lub zgłosić zapotrzebowanie na pozycje magazynowe z możliwością odbioru w dogodnym czasie. Zarządzanie kosztami konserwacji Moduł Oracle eam pozwala firmom ograniczyć koszty sprzętu i konserwacji dzięki skutecznemu gromadzeniu danych o kosztach konserwacji dla poszczególnych składników majątku i historii prac konserwacyjnych. Koszty szacunkowe Koszty prac konserwacyjnych można oszacować na podstawie wymagań dotyczących materiałów, robocizny i sprzętu. Koszty szacunkowe pozwalają z góry ocenić prace do wykonania i dostarczają danych porównawczych na podstawie kosztów podobnych, wcześniej wykonanych prac. Koszty szacunkowe mogą również stanowić podstawę do zatwierdzenia zlecenia. Na przykład, wszelkie prace, których koszty szacunkowe przekroczą pewną określoną kwotę, będą wymagały uprzedniego zatwierdzenia. Koszty rzeczywiste Koszty rzeczywiste są generowane po wykonaniu i zakończeniu pracy konserwacyjnej. Koszty materiałów, robocizny i sprzętu są gromadzone i definiowane, obciąża się nimi odpowiednie kontach wyceny, po czym przekazuje się je do modułu Oracle Subledger Accounting (SLA Księgowanie w księgach pomocniczych). Koszty te można podliczać na podstawie hierarchii nadrzędnych/podrzędnych składników majątku. Dzięki zgromadzonym informacjom na temat kosztów kierownicy mogą podejmować lepiej uzasadnione decyzje dotyczące tendencji w działaniach konserwacyjnych, kosztów operacyjnych poszczególnych składników majątku oraz strategii ich wymiany. Analiza rozbieżności kosztów (szacunkowych względem rzeczywistych) zapewnia wgląd w faktyczną wydajność pracy w porównaniu z wydajnością planowaną. Historia kosztów i prac konserwacyjnych Oprócz kosztów konserwacji, rejestrowane i przechowywane są także dane dotyczące historii prac konserwacyjnych. Użytkownicy mogą odwoływać się do wykonanych już prac oraz przeglądać zadania, zasoby i koszty. Informacje te pomagają zapoznać się z zakresem prac i odtworzyć proces, który doprowadził do ich wykonania. Dzięki nim kierownictwo może także podejmować lepiej uzasadnione decyzje dotyczące przyszłych prac konserwacyjnych. Moduł Oracle eam udostępnia wiele raportów, które ułatwiają kierownictwu analizę kosztów napraw i konserwacji w firmie. Raporty te przedstawiają koszty dla określonych przedziałów czasowych, dla wybranych składników majątku, ich części i/lub struktury lub dla całej firmy. Oracle Enterprise Asset Management (eam) Strona 6 z 9

7 Fakturowanie i kapitalizacja kosztów zleceń Moduł Oracle eam pozwala wystawiać klientom wewnętrznym i zewnętrznym faktury z tytułu kosztów poniesionych w związku z wykonywaniem zleceń, którymi obciążono tych klientów. Wykorzystuje się do tego moduł Oracle Receivables (Należności). Dodatkowo, jeśli dany składnik majątku powiązany jest ze środkiem trwałym (zdefiniowanym w module ebs Finanse), moduł Oracle eam pozwala przekazać całe lub częściowe koszty zlecenia roboczego do podmodułu Oracle Fixed Assets (Środki trwałe) w celu określenia nakładów modernizacyjnych w powiązanym środku trwałym. Inteligentne zarządzanie utrzymaniem i konserwacją Dodatkowo, dostępny jest dedykowany moduł Oracle Business Intelligence Applications for Enterprise Asset Management (moduł gotowych aplikacji analitycznych dla utrzymania i remontów). Zawiera on dedykowana hurtownię danych oraz zestaw kokpitów, raportów, zestawień i wskaźników przygotowanych specjalnie dla obszaru utrzymania i remontów. Dostarcza on także kluczowe wskaźniki wydajności, które pozwalają kierownictwu oceniać działania konserwacyjne i ich koszty w miarę upływu czasu. Dostępne są też możliwości analizy porównawczej z różnymi opcjami agregacji i prezentacji danych w różnych przekrojach oraz możliwościami drążenia danych. Budżetowanie i prognozowanie Aby ułatwić użytkownikom prognozowanie kosztów konserwacji, moduł Oracle eam udostępnia nowe narzędzie do generowania prognoz kosztów na podstawie harmonogramów konserwacji prewencyjnej i/lub archiwalnych danych na temat kosztów zleceń. Generowane koszty są podzielone na okresy finansowe. Koszty te można agregować według kont lub zleceń. Proces budżetowania i prognozowania (Budgeting and Forecasting) oferowany przez moduł eam zwiększa również efektywność analizy budżetu. Prognozowane koszty można wyeksportować w jednym ze standardowych formatów pliku (Excel, HTML, PDF) w celu ich dalszej analizy i późniejszego zaimportowania do ulubionych narzędzi do budżetowania. Interfejsy użytkownika uwzględniające podział na role W dziale konserwacji istnieją różne role, takie jak konserwator, osoba nadzorująca czy planista. Moduł Oracle eam udostępnia różne interfejsy użytkownika dla różnych ról, w zależności od zakresu obowiązków pełniących je pracowników. Pulpit użytkownika konserwacji (Maintenance User Workbench) zapewnia konserwatorom wgląd w ich prace, pozwala zamówić materiały, [zarezerwować] czas oraz przekazać prace i wykonać wszystkie inne czynności niezbędne do zakończenia zadania (Rysunek 2). W module Oracle eam wprowadzono również pulpit osoby nadzorującej (Supervisor Workbench). Osoba nadzorująca konserwację (Maintenance Supervisor) może wykorzystywać pulpit w celu planowania i wykonywania wszystkich zadań na rzecz swojego działu. W tej wersji modułu udostępniono również podłączone rozwiązanie bezprzewodowe na potrzeby pulpitu użytkownika konserwacji (Maintenance User Workbench). Rys. 2 Pulpit zaprojektowany specjalnie dla roli użytkownika utrzymania i konserwacji Oracle Enterprise Asset Management (eam) Strona 7 z 9

8 Integracja z pakietem e-business Suite Zaawansowane, zintegrowane funkcje są dostępne dla tych klientów korzystających z modułu eam, którzy kupią także moduły Oracle Advanced Supply Chain Planning (Zaawansowane planowanie łańcucha dostaw), Oracle Assets (Środki trwałe), Oracle General Ledger (Księga główna), Oracle Human Resources (Kadry), Oracle iprocurement (Zaopatrzenie przez Internet), Oracle Manufacturing (Produkcja), Oracle Payables (Zobowiązania), Oracle Projects (Projekty), Oracle Property Manager (Menedżer nieruchomości), Oracle Purchasing (Zaopatrzenie), Oracle Services (Usługi) oraz Oracle Time and Labor (Karty pracy). Integracja produkcji dyskretnej i zaawansowanego planowania łańcucha dostaw Moduł Oracle eam upraszcza koordynację między harmonogramowaniem produkcji a harmonogramowaniem konserwacji. Proces określania przestojów w produkcji (Load Production Downtime) generuje harmonogram przestojów sprzętu spowodowanych przez zaplanowane konserwacje. Przestoje są uwzględniane przez funkcję harmonogramowania produkcji (Production Scheduling) jako ograniczenie przy tworzeniu harmonogramów. Podczas generowania planu produkcji przez moduł Oracle Master Scheduling/MRP (Tworzenie harmonogramu głównego /Planowanie zapotrzebowania na materiały) lub Oracle Advanced Supply Chain Planning, przestoje w pracy sprzętu mogą być również uwzględniane jako ograniczenie przy określaniu mocy produkcyjnych. W tej wersji moduł Oracle Shop Floor Management (Zarządzanie warsztatem) wykorzystuje dziennik operacji modułu Oracle eam do identyfikacji przestojów sprzętu produkcyjnego na potrzeby planowania i harmonogramowania produkcji. Finanse / Środki trwałe Dla informacji, moduł Oracle eam pozwala skojarzyć składnik majątku (podzespół) ze środkiem trwałym zdefiniowanym w module Oracle Fixed Assets (Środki trwałe). Korzystając z funkcji kapitalizacji kosztów zleceń, można przekazać obciążenia związane z wykonaniem zlecenia do modułu Oracle Fix Assets w celu ich ulepszenia i zwiększenia amortyzacji. isupplier Portal (Portal Dostawcy) Integracja z modułem Oracle isupplier umożliwia współpracę przez Internet z dostawcami i podwykonawcami. Pozwoliło to znacznie zwiększyć dokładność i terminowość raportów dostawców. Za pomocą modułu isupplier Portal dostawca może przyjąć zamówienie, zameldować o zakończeniu prac i przekazać zgromadzone dane oraz odczyty liczników. Zaopatrzenie przez Internet Moduł Oracle eam może zostać zintegrowany z modułem Oracle Internet Procurement (iprocurement Zaopatrzenie przez Internet), co pozwala udostępnić intuicyjny interfejs do zakupów internetowych, który umożliwia składanie bezpośrednich zamówień na elementy potrzebne do wykonania zleceń konserwacyjnych. Skuteczność modułu Oracle iprocurement w zakresie wyboru produktów zapewnia zaawansowany moduł wyszukiwania oraz możliwości samodzielnego przeszukiwania katalogów wielu dostawców. Zarządzanie Projektami Moduł Oracle eam można z łatwością zintegrować z modułami ebs Oracle Projects Costing (Koszty Projektów), ebs Project Management (Zarządzanie Projektami) oraz ebs Project Billing (Fakturowanie Projektów) zapewniając kompleksowe rozwiązanie biznesowe do zarządzania projektami konserwacji, projektami remontów głównych i innych dużych działań remontowo-utrzymaniowych. Użytkownik może określić projekt i zadanie dla każdego zlecenia roboczego. Koszty transakcji są gromadzone i przekazywane do modułów Oracle Projects w celu dalszej analizy kosztów projektu i zarządzania nim. Oracle Enterprise Asset Management (eam) Strona 8 z 9

9 NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI Tworzenie najlepszych procedur postępowania w zakresie konserwacji oraz zwiększenie wydajności majątku firmy. Udostępnianie wszystkim pracownikom łatwych w obsłudze aplikacji samoobsługowych (internetowych i mobilnych). Zarządzanie pełnym cyklem eksploatacji składników majątku z zapewnieniem pełnego w nie wglądu. Obsługa przestrzegania przepisów ogólnych i korporacyjnych z punktu widzenia przedsiębiorstwa. POWIĄZANE PRODUKTY Inventory (Magazyny) Purchasing (Zakupy) Manufacturing (Produkcja) Advanced Supply Chain Planning (Zaawansowane planowanie łańcucha dostaw) BI Apps for eam (aplikacje analityczne dla remontów i utrzymania) General Ledger (Księga główna) Human Resources (Kadry) Install Base (Podstawa instalacji) iprocurement (Zaopatrzenie przez Internet) Projects (Projekty) Property Manager (Zarządzanie nieruchomościami) Fixed Assets (Środki trwałe) Services (Usługi) Time and Labor (Karty pracy) POWIĄZANE USŁUGI Dział Asysty Technicznej firmy Oracle udostępnia następujące usługi: subskrypcja aktualizacji oprogramowania, asysta techniczna w zakresie produktów, pakiet przyspieszający wdrożenie Oracle E-Business Suite Accelerators, centra aplikacji i rozwiązań Oracle (Oracle Application Solution Centers), Uniwersytet Oracle, usługi konsultingowe Oracle. Nieruchomościami Moduł Oracle eam może być zintegrowany z modułem Oracle ebs Property Manager (Zarządzanie Nieruchomościami) w celu zapewnienia wszechstronnego rozwiązania do zarządzania wszelkiego rodzaju budynkami, budowlami, placami i działkami wykorzystywanymi przez firmę, który automatyzuje i zwiększa możliwości definiowania nieruchomości, zarządzania wykorzystaniem przestrzeni, a także administrowania wynajmem. Użytkownicy mogą powiązać składniki majątku utworzone w module eam bezpośrednio z nazwą i kodem lokalizacji w module Property Management. Możliwy jest także automatyczny transfer danych o nieruchomościach z modułu Property Manager do modułu Oracle eam. Produkcja procesowa Moduł Oracle eam może zostać zintegrowany z modułem Oracle Process Manufacturing (OPM) Scheduling (Produkcja procesowa - Harmonogramowanie) w celu poprawy koordynacji pomiędzy harmonogramowaniem produkcji a harmonogramowaniem konserwacji. Zaplanowane przestoje konserwacyjne aktualizują dostępność zasobów w module OPM Resource Calendar (Kalendarz dostępności zasobów). Usługi Integracja z modułem Oracle Services (Usługi) pozwala zarejestrować w dzienniku zgłoszenie serwisowe z zapotrzebowaniem na usługę konserwacji. Zapewnia to planiście i osobie nadzorującej konserwację wgląd w zgłoszenia serwisowe dotyczące składników majątku firmy należących do ich działu i pozwala odpowiednio przydzielić zadania. Obsługa w warsztacie Moduł Oracle Depot Repait (Obsługa w warsztacie) może w automatyczny sposób generować zgłoszenia problemów dotyczące naprawianych produktów. Oracle Time and Labor Dzięki modułowi Oracle Time and Labor (Karty pracy) pracownicy mogą rejestrować na samoobsługowej karcie zegarowej godziny przepracowane przy realizacji poszczególnych zleceń. Po przekazaniu karty zegarowej moduł Oracle eam przypisuje określone w niej roboczogodziny do zasobu, którego dotyczy zlecenie i do przydzielonego do jego wykonania pracownik oraz nalicza odpowiednio koszty. Podsumowanie Moduł Oracle eam to kompleksowe rozwiązanie umożliwiające stosowanie najlepszych procedur w zakresie zarządzania konserwacją. Obsługuje ono konserwację prewencyjną, uzależnioną od stanu, interwencyjną i awaryjną wszystkich rodzajów składników majątku. Dzięki bezproblemowej, natychmiastowej integracji z pakietem Oracle e-business Suite, moduł zapewnia nieprzerwaną realizację funkcji oraz przepływ informacji w czasie rzeczywistym na potrzeby kompleksowego zarządzania majątkiem firmy. Jest to całościowe rozwiązanie do zarządzania pracami, obejmujące funkcje ich prognozowania, planowania, harmonogramowania, wykonywania i kończenia. Udostępnia narzędzia niezbędne do zwiększenia efektywności konserwacji i napraw oraz zapewnienia maksymalnej dostępności wszystkich składników majątku. Oracle e-business Suite rozwiązanie kompleksowe Oracle e-business Suite umożliwia przedsiębiorstwom efektywne zarządzanie obsługą klientów, produkcją, realizacją zamówień, przyjmowaniem płatności oraz wieloma innymi aspektami działalności firmy z poziomu aplikacji utworzonych na podstawie tej samej architektury informacyjnej. Architektura ta zapewnia ujednolicenie wszystkich definicji związanych z funkcjonowaniem firmy klientów, dostawców, pracowników, produktów itp. Zarówno w przypadku wdrożenia jednego modułu, jak i całego pakietu, Oracle e-business Suite umożliwia współużytkowanie ujednoliconych informacji w całym przedsiębiorstwie. Jakość tych informacji ułatwia podejmowanie trafnych decyzji. Copyright , Oracle. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy dokument służy wyłącznie do celów informacyjnych, a jego treść może ulec zmianie bez powiadomienia. Oracle nie gwarantuje, że niniejszy dokument jest wolny od błędów. Nie podlega on również żadnym innym gwarancjom ani warunkom przedstawionym ustnie lub przewidzianym przez prawo, w tym dorozumianym gwarancjom i warunkom przydatności handlowej lub przydatności do konkretnego celu. Oracle zrzeka się w szczególności wszelkiej odpowiedzialności odnośnie do niniejszego dokumentu. Dokument ten nie powoduje powstania, pośrednio ani bezpośrednio, żadnych zobowiązań umownych. Powielanie lub publikowanie niniejszego dokumentu w dowolnej formie i za pomocą dowolnych środków, w tym elektronicznych lub mechanicznych, w jakimkolwiek celu bez uzyskania uprzedniego zezwolenia na piśmie jest zabronione. Oracle, JD Edwards, PeopleSoft i Siebel są zastrzeżonymi znakami towarowymi Oracle Corporation i/lub podmiotów zależnych. Pozostałe nazwy mogą być znakami towarowymi ich odpowiednich właścicieli. Zarządzanie Oracle Enterprise Asset Management (eam) Strona 9 z 9

Produkcja. Microsoft Dynamics AX KORZYŚCI: Elastyczne zarządzanie zasobami produkcyjnymi. Optymalizacja przepływu procesów produkcyjnych

Produkcja. Microsoft Dynamics AX KORZYŚCI: Elastyczne zarządzanie zasobami produkcyjnymi. Optymalizacja przepływu procesów produkcyjnych Produkcja KORZYŚCI: Zminimalizowanie czasów realizacji i lepsze zaspakajanie popytu i potrzeb klientów dzięki elastycznym opcjom planowania Możliwość kontrolowania wykorzystania zasobów produkcyjnych w

Bardziej szczegółowo

...Gospodarka Materiałowa

...Gospodarka Materiałowa 1 Gospodarka Materiałowa 3 Obsługa dokumentów magazynowych 4 Ewidencja stanów magazynowych i ich wycena 4 Inwentaryzacja 4 Definiowanie indeksów i wyrobów 5 Zaopatrzenie magazynowe 5 Kontrola jakości 5

Bardziej szczegółowo

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Paweł Gołębiewski Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Droga na szczyt Narzędzie Business Intelligence. Czyli kiedy podjąć decyzję o wdrożeniu?

Bardziej szczegółowo

Oracle Data Sheet. właściwości

Oracle Data Sheet. właściwości Najważniejsze właściwości Wyszukiwanie ofert odpowiadających indywidualnym umiejętnościom. Wyszukiwanie ofert według z góry ustalonych kryteriów, np. lokalizacji, nazwy stanowiska, obszaru zawodowego,

Bardziej szczegółowo

ORACLE ZARZĄDZANIE ZAMÓWIENIAMI

ORACLE ZARZĄDZANIE ZAMÓWIENIAMI ORACLE ZARZĄDZANIE ZAMÓWIENIAMI Aplikacja Oracle Zarządzanie Zamówieniami została zaprojektowana na potrzeby E-biznesu. Otwarta architektura oparta na przepływie pracy pozwala na automatyczną obsługę niestandardowych

Bardziej szczegółowo

MAXIMO - wiedza kluczem do trafnych decyzji i efektywnego wykorzystywania zasobów. P.A. NOVA S.A. - Gliwice, ul. Górnych Wałów 42

MAXIMO - wiedza kluczem do trafnych decyzji i efektywnego wykorzystywania zasobów. P.A. NOVA S.A. - Gliwice, ul. Górnych Wałów 42 MAXIMO - wiedza kluczem do trafnych decyzji i efektywnego wykorzystywania zasobów maximo - Twój klucz do sukcesu Rozwiązania Maximo do zarządzania zasobami i usługami działają w oparciu o całościową strategię,

Bardziej szczegółowo

QAD dla przemysłu Maj, 2010

QAD dla przemysłu Maj, 2010 QAD dla przemysłu Maj, 2010 Pakiet QAD Enterprise Applications został stworzony w oparciu o głębokie rozumienie procesów wytwórczych i najlepszych praktyk działania firm produkcyjnych. Jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

Systemy ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/

Systemy ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Systemy ERP dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Źródło: Materiały promocyjne firmy BaaN Inventory Control Jako pierwsze pojawiły się systemy IC (Inventory Control) - systemy zarządzania

Bardziej szczegółowo

ORACLE COLLABORATIVE PLANNING

ORACLE COLLABORATIVE PLANNING ORACLE COLLABORATIVE PLANNING Wiele firm dąży do skrócenia cyklu planowania łańcucha dostaw i ograniczenia stanu magazynów, a także do zautomatyzowania procesu uzupełniania zapasów. Nagłe ograniczenie

Bardziej szczegółowo

ORACLE DEMANTRA DEMAND MANAGEMENT

ORACLE DEMANTRA DEMAND MANAGEMENT ORACLE DEMANTRA DEMAND MANAGEMENT Wiele współczesnych przedsiębiorstw próbuje wdrożyć model działalności sterowany popytem. Muszą one zwiększać dokładność prognoz i szybko opracowywać prognozy zbiorcze

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.torpol.eu PUW Torpol Sp. z o.o. rozpoczęło działalność w 1987 roku. W branży tekstylnej obecni są od 1994 roku. Torpol jest

Bardziej szczegółowo

............... Transport.......... 1

............... Transport.......... 1 1 Transport 3 Planowanie tras 4 Karty drogowe 4 Koszty transportu 5 Eksploatacja środków transportu 5 Cennik usług transportowych 5 2 Transport Moduł Transport wchodzący w skład systemu Impuls EVO jest

Bardziej szczegółowo

www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Sprawne zarządzanie projektami Tworzenie planów projektów Zwiększenie efektywności współpracy Kontrolowanie i zarządzanie zasobami jak również pracownikami Generowanie raportów Zarządzaj projektami efektywnie

Bardziej szczegółowo

Produkcja małoseryjna Oprogramowanie wspierające produkcję małoseryjną

Produkcja małoseryjna Oprogramowanie wspierające produkcję małoseryjną Produkcja małoseryjna Oprogramowanie wspierające produkcję małoseryjną Wersja 1.0 / 2015-11-10 STRONA 1 1. System informatyczny wspierający produkcję małoseryjną System Profesal jest doceniany przez producentów

Bardziej szczegółowo

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) jest systemem informatycznym należącym do klasy ERP, który ma na celu nadzorowanie wszystkich procesów zachodzących w działalności głównie średnich i dużych przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo

ORACLE TALEO SOCIAL SOURCING CLOUD SERVICE

ORACLE TALEO SOCIAL SOURCING CLOUD SERVICE ORACLE TALEO SOCIAL SOURCING CLOUD SERVICE ROZWIĄZANIE DO REKRUTACJI PRACOWNIKÓW W MODELU SPOŁECZNOŚCIOWYM, Z NIEOGRANICZONYMI MOŻLIWOŚCIAMI PROWADZENIA ROZMÓW NAJWAŻNIEJSZE CECHY I FUNKCJE Publikowanie

Bardziej szczegółowo

System zarządzania zleceniami

System zarządzania zleceniami Verlogic Systemy Komputerowe 2013 Wstęp Jednym z ważniejszych procesów występujących w większości przedsiębiorstw jest sprawna obsługa zamówień klientów. Na wspomniany kontekst składa się: przyjęcie zlecenia,

Bardziej szczegółowo

System CMMS Profesal Maintenance wspiera prace UR w firmie MC Bauchemie

System CMMS Profesal Maintenance wspiera prace UR w firmie MC Bauchemie System CMMS Profesal Maintenance wspiera prace UR w firmie MC Bauchemie Firma MC Bauchemie Firma MC Bauchemie w Środzie Wielkopolskiej to wyspecjalizowany zakład produkcyjny dodatków do betonu, produktów

Bardziej szczegółowo

CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU

CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU www.crmvision.pl CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU www.crmvision.pl CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU CRM Vision to nowoczesne, bezpieczne oprogramowanie wspomagające zarządzanie firmą poprzez usprawnienie przepływu

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system zarządzania produkcją ZKZ-ERP

Zintegrowany system zarządzania produkcją ZKZ-ERP Zintegrowany system zarządzania produkcją ZKZ-ERP Oprogramowanie ZKZ-ERP Siłą oprogramowania ZKZ-ERP jest jego dopasowanie do istniejących procesów produkcyjnych, monitorowanie najistotniejszych zdarzeń,

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

Zakupy i kooperacje. Rys.1. Okno pracy technologów opisujące szczegółowo proces produkcji Wałka fi 14 w serii 200 sztuk.

Zakupy i kooperacje. Rys.1. Okno pracy technologów opisujące szczegółowo proces produkcji Wałka fi 14 w serii 200 sztuk. Zakupy i kooperacje Wstęp Niewątpliwie, planowanie i kontrola procesów logistycznych, to nie lada wyzwanie dla przedsiębiorstw produkcyjnych. Podejmowanie trafnych decyzji zależy od bardzo wielu czynników.

Bardziej szczegółowo

IFS Applications. Obiekty i komponenty. Architektura. Korzenie IFS Applications. IFS Applications system klasy ERP

IFS Applications. Obiekty i komponenty. Architektura. Korzenie IFS Applications. IFS Applications system klasy ERP Korzenie Applications Applications Zintegrowane środowisko do kompleksowego zarządzania przedsiębiorstwem IC (ang. Inventory Control) Kontrola Zapasów Magazynowych, MRP (ang. Material Requirements Planning)

Bardziej szczegółowo

ORACLE INVENTORY Gospodarka Magazynowa

ORACLE INVENTORY Gospodarka Magazynowa ORACLE INVENTORY Gospodarka Magazynowa Oracle Inventory to narzędzie do obsługi gospodarki magazynowej, które zwiększa sprawność operacyjną, optymalizując przepływ materiałów i zapewniając ścisły nadzór

Bardziej szczegółowo

Prezentacja firmy WYDAJNOŚĆ EFEKTYWNOŚĆ SKUTECZNOŚĆ. http://www.qbico.pl

Prezentacja firmy WYDAJNOŚĆ EFEKTYWNOŚĆ SKUTECZNOŚĆ. http://www.qbico.pl Prezentacja firmy { WYDAJNOŚĆ EFEKTYWNOŚĆ SKUTECZNOŚĆ http://www.qbico.pl Firma ekspercka z dziedziny Business Intelligence Srebrny Partner Microsoft w obszarach Business Intelligence i Data Platform Tworzymy

Bardziej szczegółowo

Syenbi BI & Syenbi BI Pro Prezentacja systemu:

Syenbi BI & Syenbi BI Pro Prezentacja systemu: Syenbi BI & Syenbi BI Pro Prezentacja systemu: Syenbi BI & Syenbi BI Pro System monitorowania parku maszynowego / maszyn przemysłowych do analizy biznesowej. Program Syenbi BI analizuje informacje, pokazując

Bardziej szczegółowo

ORACLE ZARZĄDZANIE SZKOLENIAMI (LEARNING MANAGEMENT)

ORACLE ZARZĄDZANIE SZKOLENIAMI (LEARNING MANAGEMENT) NAJWAŻNIEJSZEA FUNKCJE kompleksowe zarządzanie kompetencjami pracowników związanymi ze zdobywaniem wiedzy tworzenie uporządkowanych ścieżek nauczania wspomagających monitorowanie wydajności i rozwój zawodowy

Bardziej szczegółowo

ORACLE isupplier PORTAL

ORACLE isupplier PORTAL ORACLE isupplier PORTAL Oracle isupplier Portal to aplikacja ułatwiająca współpracę, która umożliwia przejrzystą i usystematyzowaną wymianę transakcji między nabywcą a dostawcami w bezpiecznym, samoobsługowym

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego

SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego na podstawie wersji 2.0 PRODUCENT: Basic-Soft Ostrów Wlkp. AKTUALNA WERSJA: Kontrahent GT wersja 2.0 Zabrania się powielania, publikowania i rozpowszechniania bez

Bardziej szczegółowo

ORACLE ZARZĄDZANIE SZKOLENIAMI (LEARNING MANAGEMENT)

ORACLE ZARZĄDZANIE SZKOLENIAMI (LEARNING MANAGEMENT) ORACLE DATA SHEET NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI kompleksowe zarządzanie kompetencjami pracowników związanymi ze zdobywaniem wiedzy tworzenie uporządkowanych ścieżek nauczania wspomagających monitorowanie wydajności

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie działem serwisu przy wykorzystaniu aplikacji Vario

Zarządzanie działem serwisu przy wykorzystaniu aplikacji Vario Zarządzanie działem serwisu przy wykorzystaniu aplikacji Vario rejestracja i obsługa zleceń montażowych rejestracja i obsługa zleceń serwisowych rejestracja i planowanie przeglądów serwisowych rejestracja

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA FUNKCJONALNA SYSTEMU PROPHIX

PREZENTACJA FUNKCJONALNA SYSTEMU PROPHIX PREZENTACJA FUNKCJONALNA SYSTEMU PROPHIX Architektura i struktura funkcjonalna systemu PROPHIX PROPHIX Corporate Performance Management (Zarządzanie Wydajnością Firmy) System do samodzielnego planowania,

Bardziej szczegółowo

MS Project 2010 w harmonogramowaniu - planowanie zadań, działań, operacji i przedsięwzięć

MS Project 2010 w harmonogramowaniu - planowanie zadań, działań, operacji i przedsięwzięć MS Project 2010 w harmonogramowaniu - planowanie zadań, działań, operacji i przedsięwzięć Opis Czy narzędzia informatyczne są trudne w opanowaniu? My uważamy, że nie - sądzimy, że opanowanie ich obsługi

Bardziej szczegółowo

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego Przemysław Polak Od ERP do ERP czasu rzeczywistego SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ Wrocław, 19 listopada 2009 r. Kierunki rozwoju systemów informatycznych zarządzania rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ. Tomasz Jarmuszczak PCC Polska

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ. Tomasz Jarmuszczak PCC Polska ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ Tomasz Jarmuszczak PCC Polska Problemy z zarządzaniem dokumentacją Jak znaleźć potrzebny dokument? Gdzie znaleźć wcześniejszą wersję? Która wersja jest właściwa? Czy projekt został

Bardziej szczegółowo

QAD dla przemysłu czerwiec 2012

QAD dla przemysłu czerwiec 2012 QAD dla przemysłu czerwiec 2012 Pakiet QAD Enterprise Applications został stworzony w oparciu o głębokie rozumienie procesów wytwórczych i najlepszych praktyk działania firm produkcyjnych. Jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalność jest zgrupowana w następujących obszarach:

Funkcjonalność jest zgrupowana w następujących obszarach: Human Resources Funkcjonalność jest zgrupowana w następujących obszarach: Płace i Kadry System ocen pracowników/pulpit pracownika Informacje pracownicze Podzielnik Karty pracy RCP (Rejestracja Czasu Pracy)

Bardziej szczegółowo

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie informatycznej. Zadaniem systemu jest rejestracja i przechowywanie

Bardziej szczegółowo

SIMPLE.APS optymalizacja w planowaniu produkcji

SIMPLE.APS optymalizacja w planowaniu produkcji SIMPLE.APS optymalizacja w planowaniu produkcji 23 czerwca 2010 Agenda: 1. Umiejscowienie SIMPLE.APS 2. Funkcjonalność 3. Tworzenie modelu: Definiowanie wydziałów produkcyjnych Definiowanie umiejętnosci

Bardziej szczegółowo

Case Study. Rozwiązania dla branży metalowej

Case Study. Rozwiązania dla branży metalowej Case Study Rozwiązania dla branży metalowej Charakterystyka klienta Firma produkująca wyroby ze stali czarnej, aluminium, stali nierdzewnej oraz elementy konstrukcji i konstrukcje metalowe. W palecie rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Możliwość dodawania modułów pozwala na dopasowanie oprogramowania do procesów biznesowych w firmie.

Możliwość dodawania modułów pozwala na dopasowanie oprogramowania do procesów biznesowych w firmie. zajmuje się wdrażaniem koncepcji CRM Eroica CRM bazującej na najczęściej używanym rozwiązaniu Open Source vtiger. Eroica CRM posiada wiele funkcji ułatwiających zarządzanie relacjami z klientem w kancelarii.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Świecie, 02.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Zamawiający: Drukarnia MW Wieczorek Mirosław Ul. Gen. J. Hallera 7G, 86-100 Świecie NIP: 5591391666, REGON: 093072292 Tel. 525256081, Fax. 525256081

Bardziej szczegółowo

OPIS OPROGRAMOWANIA ORACLE ZAKUPY

OPIS OPROGRAMOWANIA ORACLE ZAKUPY ORACLE ZAKUPY Aplikacja Oracle Zakupy wspomaga proces bezpośredniego i pośredniego zaopatrzenia z wykorzystaniem przepływu pracy. Umożliwia szybkie i wydajne przetwarzanie zapotrzebowań, zamówień zakupu,

Bardziej szczegółowo

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services Spis treści Podziękowania... xi Wprowadzenie... xiii Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services 1 Wprowadzenie do usług Reporting Services... 3 Platforma raportowania... 3 Cykl życia raportu...

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV 2015. Nowości w systemie ERP

Microsoft Dynamics NAV 2015. Nowości w systemie ERP Microsoft Dynamics NAV 2015 Nowości w systemie ERP Microsoft Dynamics NAV 2015 Microsoft Dynamics NAV to system ERP firmy Microsoft, który jest elastyczny, szybki we wdrożeniu, łatwy w obsłudze oraz zawiera

Bardziej szczegółowo

System e-zlecenia. www.coig.pl

System e-zlecenia. www.coig.pl System e-zlecenia www.coig.pl Czym jest system e-zlecenia? e-zlecenia to nowoczesny system informatyczny, który obsługuje i wspomaga procesy biznesowe zachodzące w obszarze obsługi planów i ich realizacji

Bardziej szczegółowo

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. e-mail: boc@boc-pl.com Tel.: (+48 22) 628 00 15, 696 69 26 Fax: (+48 22) 621 66 88 BOC Management

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL

Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL Przedmiot: Lk: 1/7 Opracował: mgr inż. Paweł Wojakowski Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Zakład Projektowania Procesów Wytwarzania Pokój: 3/7 B,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja systemu CRANE

Specyfikacja systemu CRANE Specyfikacja systemu CRANE Zgłoszenia Moduł Zgłoszeń umożliwia pracownikom Produkcji szybkie i precyzyjne przekazywanie informacji Służbom Utrzymania Ruchu na temat zdarzeń nieplanowanych, takich jak:

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja towarów i wyrobów

Identyfikacja towarów i wyrobów Identyfikacja towarów i wyrobów Identyfikacja towarów i wyrobów w firmie produkcyjnej jest kluczowa pod kątem profesjonalnej obsługi Klienta. Firma chcąc zapewnić wysoką jakość swoich wyrobów musi być

Bardziej szczegółowo

Tomasz Grześ. Systemy zarządzania treścią

Tomasz Grześ. Systemy zarządzania treścią Tomasz Grześ Systemy zarządzania treścią Co to jest CMS? CMS (ang. Content Management System System Zarządzania Treścią) CMS definicje TREŚĆ Dowolny rodzaj informacji cyfrowej. Może to być np. tekst, obraz,

Bardziej szczegółowo

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Zarządzanie produkcją

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Zarządzanie produkcją iscala Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Zarządzanie produkcją Opracował: Grzegorz Kawaler SCALA Certified Consultant III. Zarządzanie produkcją 1. Umieszczanie w bazie informacji o dostawcach

Bardziej szczegółowo

1/ Nazwa zadania: Dostawa, wdrożenie i serwis informatycznego systemu zarządzania projektami dla Urzędu Miejskiego Wrocławia wraz ze szkoleniem.

1/ Nazwa zadania: Dostawa, wdrożenie i serwis informatycznego systemu zarządzania projektami dla Urzędu Miejskiego Wrocławia wraz ze szkoleniem. 1/ Nazwa zadania: Dostawa, wdrożenie i serwis informatycznego systemu zarządzania projektami dla Urzędu Miejskiego Wrocławia wraz ze szkoleniem. 2/ Wykonawcy: Konsorcjum: Netline Group wraz z Premium Technology

Bardziej szczegółowo

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki firmy mail intranet produkty DOKUMENTY handel raporty B2B projekty notatki serwis zadania Dlaczego warto wybrać Pakiet ITCube? Najczęściej wybierany polski CRM Pakiet ITCube jest wykorzystywany przez ponad

Bardziej szczegółowo

PeopleSoft Zarządzanie Szkoleniami

PeopleSoft Zarządzanie Szkoleniami PeopleSoft Zarządzanie Szkoleniami ZARZĄDZANIE SZKOLENIAMI Dostosowanie szkoleń do celów przedsiębiorstwa Promowanie kultury przedsiębiorstwa zorientowanej na wyniki Usprawnienie procesu nauki i obniżenie

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

Nowości w logistyce Elementy SCM w wersji 9.0

Nowości w logistyce Elementy SCM w wersji 9.0 Nowości w logistyce Elementy SCM w wersji 9.0 Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp... 3 Ustalanie terminów realizacji zamówień... 3 1. Kalendarze dostaw i wysyłek... 3 2. Ustalanie terminu

Bardziej szczegółowo

Narzędzia optymalizacji obszaru technicznego w kontekście dynamicznych zmian rynkowych

Narzędzia optymalizacji obszaru technicznego w kontekście dynamicznych zmian rynkowych Narzędzia optymalizacji obszaru technicznego w kontekście dynamicznych zmian rynkowych Zintegrowany system informatyczny klasy CMMS wspomagający zarządzanie działem utrzymania ruchu, zleceniami bieżącymi,

Bardziej szczegółowo

Microsoft Project 2013 Krok po kroku

Microsoft Project 2013 Krok po kroku Carl Chatfield Timothy Johnson Microsoft Project 2013 Krok po kroku Przekład: Witold Sikorski APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Wprowadzenie................................................................

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI)

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) ZSI MARKETING Modułowo zorganizowany system informatyczny, obsługujący wszystkie sfery działalności przedsiębiorstwa PLANOWANIE ZAOPATRZENIE TECHNICZNE PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

Raporty Diagnostyka i monitoring. Materiały eksploatacyjne. Gospodarka odpadami. Dokumentacja techniczna. Logistyka i Magazyn

Raporty Diagnostyka i monitoring. Materiały eksploatacyjne. Gospodarka odpadami. Dokumentacja techniczna. Logistyka i Magazyn PROGRAM ZARZĄDZAJĄCY SMAROWANIEM Przy zarządzaniu gospodarką smarowniczą wykorzystywane jest profesjonalne autorskie oprogramowanie komputerowe o nazwie Olej opracowane specjalnie w tym celu, opierające

Bardziej szczegółowo

NIEZBĘDNE JEST POŁĄCZENIE Z INTERNETEM!!!

NIEZBĘDNE JEST POŁĄCZENIE Z INTERNETEM!!! Wersja: 1.0.0.0 Spis treści 1. Wersja TRIAL - 14 dniowa... 3 2. Aktywacja do pełnej wersji... 3 3. Logowanie do programu... 3 4. Menu główne programu... 3 5. Dodanie nowej naprawy dla nowego Klienta...

Bardziej szczegółowo

Platforma Comarch DMS Infostore Moduł Zamówienia

Platforma Comarch DMS Infostore Moduł Zamówienia Platforma Comarch DMS Infostore Moduł Zamówienia Zamówienia W ramach obszaru biznesowego związanego z zarządzaniem kosztami w firmie platforma Comarch DMS Infostore udostępnia moduły funkcjonalne obsługujące

Bardziej szczegółowo

HumanWork - Produkt, który spełnia Twoje oczekiwania

HumanWork - Produkt, który spełnia Twoje oczekiwania HumanWork - Produkt, który spełnia Twoje oczekiwania Właśnie tak pracuję. Wykonuję zadania. HumanWORK włącza je w procesy przepływu pracy i obiegu dokumentów. Planuję zadania. HumanWORK przekazuje je we

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami w Twojej firmie Wygodne. Mobilne. Sprawdzone.

Zarządzanie procesami w Twojej firmie Wygodne. Mobilne. Sprawdzone. - monitorowanie zgłoszeń serwisowych - kontrola pracy serwisantów - planowanie przeglądów i odbiorów - mobilna obsługa zgłoszeń - historia serwisowania urządzeń - ewidencja przepływu części serwisowych

Bardziej szczegółowo

Sage ERP X3 dla produkcji

Sage ERP X3 dla produkcji Wstęp Sage ERP X3 jest systemem oferującym kompleksowe rozwiązania we wszystkich obszarach związanych z zarządzaniem produktem począwszy od fazy projektowania poprzez wycenę, planowanie, realizację, rozliczenie

Bardziej szczegółowo

Dobór systemów klasy ERP

Dobór systemów klasy ERP klasy ERP - z uwzględnieniem wymagań normy ISO 9001 Prezentacja w Klubie Menedżera Jakości, 19 marzec 2008 Zagadnienia ogólne związane z doborem systemu klasy ERP Podstawowe podziały klasyfikujące systemy

Bardziej szczegółowo

Systemy Business Intelligence w praktyce. Maciej Kiewra

Systemy Business Intelligence w praktyce. Maciej Kiewra Systemy Business Intelligence w praktyce Maciej Kiewra Wspólna nazwa dla grupy systemów: Hurtownia danych Pulpity menadżerskie Karty wyników Systemy budżetowe Hurtownia danych - ujednolicone repozytorium

Bardziej szczegółowo

Planowanie logistyczne

Planowanie logistyczne Planowanie logistyczne Opis Szkolenie porusza wszelkie aspekty planowania w sferze logistyki. Podział zagadnień dotyczących planowania logistycznego w głównej części szkolenia na obszary dystrybucji, produkcji

Bardziej szczegółowo

BMC Control-M Wybrane przypadki zastosowania

BMC Control-M Wybrane przypadki zastosowania Piotr Orlański Mariusz Gajewski CompFort Meridian Polska & BMC Software BMC Control-M Wybrane przypadki zastosowania Warszawa, 11 czerwca 2015 DISASTER RECOVERY Środowisko bankowe Problem: Zorganizowanie

Bardziej szczegółowo

MOJA FIRMA PLUS. bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm

MOJA FIRMA PLUS. bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm MOJA FIRMA PLUS bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm Co to jest pakiet Moja Firma Plus? Usługa bankowości elektronicznej MOJA FIRMA PLUS umożliwia łatwy i szybki dostęp do rachunków za pomocą

Bardziej szczegółowo

Bilansowanie zasobów w zintegrowanych systemach zarządzania produkcją. prof. PŁ dr inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.

Bilansowanie zasobów w zintegrowanych systemach zarządzania produkcją. prof. PŁ dr inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof. Bilansowanie zasobów w zintegrowanych systemach zarządzania produkcją prof. PŁ dr inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Zagadnienia: 1. Zasoby przedsiębiorstwa 2. Bilansowanie zasobów wg

Bardziej szczegółowo

Oracle Data Sheet NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

Oracle Data Sheet NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI Elastyczność w obsłudze przedsiębiorstwa Zautomatyzowane procesy zarządzania kadrami System wynagrodzeń oparty na regułach Przyciąganie do firmy pracowników o kluczowym znaczeniu

Bardziej szczegółowo

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 Agenda Jak zwiększyć i utrzymać poziom sprzedaży? VENDIO Sprzedaż i zarządzanie firmą

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent 1.28

Zmiany w programie VinCent 1.28 Zmiany w programie VinCent 1.28 Finanse i księgowość Kartoteka klienta Na kartotece klienta znajdują się dwa nowe pola: -ILN- dodano na indywidualne zamówienie klienta. Można je wykorzystać do zapisania

Bardziej szczegółowo

...Finanse Księgowość Koszty

...Finanse Księgowość Koszty 1 Środki Trwałe 3 Ewidencja obrotów 4 Kartoteka elementów majątku trwałego 4 Amortyzacja 4 Księgowanie 5 Przeszacowanie 5 Inwentaryzacja 5 Kartoteki pomocnicze 6 Raporty 6 2 Środki Trwałe Wysokie koszty

Bardziej szczegółowo

Wyzwania Biznesu. Co jest ważne dla Ciebie?

Wyzwania Biznesu. Co jest ważne dla Ciebie? Wyzwania Biznesu Zarabianie pieniędzy Oszczędzanie pieniędzy i poprawa wydajności Szybsze wprowadzanie produktów na rynek Maksymalizacja zwrotu z inwestycji portfelowych Trzymać się harmonogramu, budżetu

Bardziej szczegółowo

XTrack SKOG: Nowoczesny system kontroli Operatorów w ramach wykonywanych zadań związanych z odbiorami odpadów na rzecz miasta i gminy..

XTrack SKOG: Nowoczesny system kontroli Operatorów w ramach wykonywanych zadań związanych z odbiorami odpadów na rzecz miasta i gminy.. XTrack SKOG: Nowoczesny system kontroli Operatorów w ramach wykonywanych zadań związanych z odbiorami odpadów na rzecz miasta i gminy.. Historia XTrack Oprogramowanie szyte na miarę XTrack to ponad 10

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYZACJA FAKTUR ZAAwAnsOwAnE FUnKCJOnAlnOśCi ZApEwniAJą przejrzystość i KOnTROlę w ZłOżOnYM procesie ZARZądZAniA płatnościami

AUTOMATYZACJA FAKTUR ZAAwAnsOwAnE FUnKCJOnAlnOśCi ZApEwniAJą przejrzystość i KOnTROlę w ZłOżOnYM procesie ZARZądZAniA płatnościami AUTOMATYZACJA FAKTUR ZaawansowanE funkcjonalności zapewniają przejrzystość i kontrolę w złożonym procesie Zarządzania Płatnościami Czy chcesz korzystać z zalet pełnej automatyzacji przetwarzania faktur

Bardziej szczegółowo

Moduły funkcjonalne systemów ERP

Moduły funkcjonalne systemów ERP Moduły funkcjonalne systemów ERP Wprowadzenie obszary funkcjonalne przedsiębiorstwa a moduły systemu ERP różny stopień szczegółowości podziału na moduły różnice terminologiczne a różnice funkcjonalności

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL MODUŁ SERWIS I USŁUGI

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL MODUŁ SERWIS I USŁUGI Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft HermesSQL MODUŁ SERWIS I USŁUGI Radom, listopad 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft

Bardziej szczegółowo

Qualiac Production CERTYFIKOWANE ROZWIĄZANIE ERGONOMIA PRODUKCJA WIELOKANAŁOWA

Qualiac Production CERTYFIKOWANE ROZWIĄZANIE ERGONOMIA PRODUKCJA WIELOKANAŁOWA Qualiac Production Qualiac Production jest modułem Qualiac ERP, przeznaczonym do zarządzania procesami produkcji. Jest zintegrowanym narzędziem do zarządzania wszelkimi zakładami produkcyjnymi oraz magazynami

Bardziej szczegółowo

MOJA FIRMA PLUS. bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm

MOJA FIRMA PLUS. bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm MOJA FIRMA PLUS bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm CO TO JEST PAKIET MOJA FIRMA PLUS? Usługa bankowości elektronicznej MOJA FIRMA PLUS umożliwia łatwy i szybki dostęp do rachunków za pomocą

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 15.04.2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Francoise a Partnerami Zamawiający: Studio Mody FRANCOISE Franciszka Znamirowska ul.

Bardziej szczegółowo

QAD dla przemysłu Marzec, 2012

QAD dla przemysłu Marzec, 2012 QAD dla przemysłu Marzec, 2012 Pakiet QAD Enterprise Applications został stworzony w oparciu o głębokie zrozumienie procesów wytwórczych i najlepszych praktyk działania firm produkcyjnych. Jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Serwis: administracja terminów i kosztów w programie Plan-de-CAMpagne

Serwis: administracja terminów i kosztów w programie Plan-de-CAMpagne Serwis: administracja terminów i kosztów w programie Plan-de-CAMpagne Proces serwisów i konserwacji w każdym przedsiębiorstwie produkcyjnym powinien być kontrolowany pod względem terminowości w myśl zasady:

Bardziej szczegółowo

III Edycja ITPro 16 maja 2011

III Edycja ITPro 16 maja 2011 III Edycja ITPro 16 maja 2011 SharePoint 2010 SharePoint jako platforma ERP Paweł Szczecki pawel.szczecki@predica.pl Prelegent Paweł Szczecki Współwłaściciel firmy Predica sp. z o.o. Odpowiedzialny za

Bardziej szczegółowo

Systemy Monitorowania Produkcji EDOCS

Systemy Monitorowania Produkcji EDOCS Systemy Monitorowania Produkcji EDOCS Kim jesteśmy? 5 Letnie doświadczenie przy wdrażaniu oraz tworzeniu oprogramowania do monitorowania produkcji, W pełni autorskie oprogramowanie, Firma korzysta z profesjonalnego

Bardziej szczegółowo

Rejestracja produkcji

Rejestracja produkcji Rejestracja produkcji Na polskim rynku rosnącym zainteresowaniem cieszą się Systemy Realizacji Produkcji (MES). Ich głównym zadaniem jest efektywne zbieranie informacji o realizacji produkcji w czasie

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE systemy informatyczne SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej to nowoczesny system informatyczny kompleksowo

Bardziej szczegółowo

TSM TIME SLOT MANAGEMENT

TSM TIME SLOT MANAGEMENT TSM TIME SLOT MANAGEMENT System zarządzania zamówieniami i oknami czasowymi dostaw Spis treści O Firmie Nam zaufali Możliwości rozwiązań О produkcie Bezpieczeństwo i dostęp do informacji Problemy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

WYMIARY Dzięki modułowi Wymiary, dostępnemu w systemie Microsoft Business Solutions-Navision, można lepiej przewidzieć przyszłość firmy.

WYMIARY Dzięki modułowi Wymiary, dostępnemu w systemie Microsoft Business Solutions-Navision, można lepiej przewidzieć przyszłość firmy. WYMIARY Dzięki modułowi Wymiary, dostępnemu w systemie Microsoft Business Solutions-Navision, można lepiej przewidzieć przyszłość firmy. Kluczowe korzyści: S Identyfikacja sposobu funkcjonowania firmy

Bardziej szczegółowo

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online 2012 Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online Sławomir Frąckowiak Wdrożenie systemu B2B Lublin, 25 października 2012 Aplikacje B2B do czego? Realizacja najważniejszych procesów

Bardziej szczegółowo

3 Kroki do pełnej kontroli

3 Kroki do pełnej kontroli 3 Kroki do pełnej kontroli IBM Asset & Service Management Maciej Guzek CMMS Department Marketing & Sales Manager mguzek@aiut.com.pl 2009 AIUT Sp. z o. o. Cele Biznesowe Analizy Dane Procesy 2 maximo.pl

Bardziej szczegółowo