ORACLE E-BUSINESS SUITE R12 ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM PRZEDSIĘBIORSTWA Zarządzanie utrzymaniem i remontami Enterprise Asset Management (EAM)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ORACLE E-BUSINESS SUITE R12 ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM PRZEDSIĘBIORSTWA Zarządzanie utrzymaniem i remontami Enterprise Asset Management (EAM)"

Transkrypt

1 ORACLE E-BUSINESS SUITE R12 ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM PRZEDSIĘBIORSTWA Zarządzanie utrzymaniem i remontami Enterprise Asset Management (EAM) NAJWAŻNIEJSZE CECHY MODUŁ EAM UDOSTĘPNIA NASTĘPUJĄCE FUNKCJE Zarządzanie majątkiem: Intuicyjne definiowanie grup składników majątku. Elastyczne tworzenie poszczególnych składników majątku: (tzw. urządzeń, obiektów) ręcznie, poprzez szablon lub poprzez otwarty interfejs (API) wraz z ich rozbudowanych opisem technicznym. Możliwość zmiany numeru urządzenia bez utraty jego atrybutów i historii. Hierarchia nadrzędnych i podrzędnych urządzeń wraz ze zwijaniem kosztów w ramach takich struktur. Obsługa wszystkich typów lokalizacji urządzeń: obszary zdefiniowane przez użytkownika, wewnętrzne lokalizacje magazynowe, zewnętrzne lokalizacje fizyczne itd. Pełna obsługa przesuwania i transferu urządzeń z zachowaniem spójności ich atrybutów oraz strategii i historii konserwacji. Możliwość przypisania urządzeń do wyposażenia produkcyjnego (zasobów produkcji). Wgląd w harmonogram przestojów wyposażenia na potrzeby planowania produkcji. Procedury rejestracji i wyrejestrowania urządzeń z / do rejestrów (transakcje check-in/check-out). Dziennik eksploatacji określonych przez użytkownika urządzeń Konserwacja prewencyjna i uzależniona od stanu urządzeń Obsługa predefiniowanych (zdefiniowanych fabrycznie) czynności konserwacji dla urządzeń (marszruta, wykaz materiałów i procedur). Oparte na definiowalnych regułach strategie konserwacji zapobiegawczej (reguły dotyczące dat lub odczytu mierników), a w tym: Prewencyjne prace konserwacyjne obejmujące wiele czynności. Konserwacja / prewencyjna oparta na datach i wartościach odczytów mierników. Obsługa konserwacji prewencyjnej na skalę całego przedsiębiorstwa lub dla określonej jednostki organizacyjnej. Łatwe definiowanie mierników konfigurowanie ich hierarchii. Kontrolowane przez użytkownika generowanie prognoz i w rezultacie automatyczne tworzenie zleceń serwisowych. Analiza awarii. Obsługa konserwacji prewencyjnej z wykorzystaniem zdefiniowanych przez użytkowników planów gromadzenia danych. Moduł Oracle e-business Suite Enterprise Asset Management (EAM) umożliwia: tworzenie najlepszych procedur postępowania w zakresie konserwacji oraz zwiększenie wydajności firmy w obszarze utrzymania majątku; udostępnianie wszystkim pracownikom łatwych w obsłudze aplikacji samoobsługowych (internetowych i na urządzenia mobilne); zarządzanie pełnym cyklem eksploatacji poszczególnych składników majątku z zapewnieniem pełnego wglądu w ich ewidencję i strukturę; zastąpienie kosztownych autonomicznych systemów konserwacji zintegrowanym rozwiązaniem firmy Oracle; skuteczne wsparcie obsługi wymagań prawnych dotyczących np. obowiązkowych inspekcji, przeglądów, certyfikacji itp. Moduł Oracle Enterprise Asset Management wchodzi w skład pakietu Oracle e-business Suite - zintegrowanego zestawu współpracujących ze sobą aplikacji. Zarządzanie składnikami majątku Definiowanie składników majątku i ich struktury Dzięki modułowi Oracle eam definiowanie dużych ilości składników majątku firmy i zarządzanie nimi jest niezwykle proste. Składnikami majątku mogą być dowolne obiekty (maszyny, urządzenia, pojazdy, sprzęt IT i oprogramowanie, budynki, budowle, drogi, rurociągi, linie energetyczne, linie kolejowe a także ich komponenty, podzespoły i elementy składowe), które wymagają obsługi i utrzymania. Tworząc grupy takich obiektów (Asset Group), użytkownicy definiują jednoznacznie grupy urządzeń tego samego rodzaju. Do takiej grupy mogą następnie zostać określone zakresy informacji, które będą dotyczyć (opisywać) wszystkie składniki majątku z danej grupy. W celu zapisania szczegółowych informacji o poszczególnych składnikach majątku można wykorzystywać nieograniczoną liczbę definiowanych przez użytkowników atrybutów, takich jak dane identyfikacyjne, specyfikacje techniczne itd. W wykazie materiałów danego obiektu można przechowywać listę części zamiennych, materiałów lub komponentów. Pozwala to szybko zidentyfikować potrzebne części podczas konserwacji. Moduł Oracle eam wykorzystuje szablony związane z grupami obiektów do przechowywania takich atrybutów obiektów i związanych z nimi informacji, jak działania, liczniki i harmonogramy konserwacji prewencyjnej. Podczas tworzenia nowego obiektu informacje z szablonu są wykorzystywane do jego zdefiniowania i związanych z nim informacji bez ręcznej interwencji. Nowe globalne repozytorium składników majątku (Global Asset Repository) zapewnia jeden spójny widok tych składników niezależnie od ich lokalizacji i statusu. Na życzenie użytkownika można też zmienić numer składnika majątku bez utraty jego definicji. Hierarchia składników majątku Moduł Oracle eam pozwala firmom zorganizować obsługiwane i remontowane obiekty w strukturę hierarchiczną określającą powiązania między obiektami nadrzędnymi i podrzędnymi. Taka struktura hierarchiczna ułatwia odnajdywanie i grupowanie składników majątku, a także podliczanie ich kosztów. Przykładowo, na najwyższym poziomie może znajdować się budynek biurowy firmy. Podrzędnymi obiektami będą wtedy wszystkie poszczególne piętra tego budynku. Ta struktura może być definiowana dalej poprzez określenie powiązań między biurami i piętrami. Oracle Enterprise Asset Management (eam) Strona 1 z 9

2 Plany gromadzenia danych Predefiniowane plany gromadzenia danych. Gromadzenie zdefiniowanych przez użytkownika zmiennych danych dotyczących inspekcji, konserwacji mającej na celu zapewnienie niezawodności (Reliability Centered Maintenance RCM) i przestojów w pracy. Oparte na regułach tworzenie zgłoszeń i zleceń serwisowych. Zarządzanie pracą Zgłoszenia problemów Uproszczenie przekazywania zgłoszeń serwisowych w ramach przepływu pracy dotyczącego zatwierdzania. Obsługa zgłoszeń serwisowych zainicjowanych w module Oracle Services (Usługi). Zlecenia robocze Zlecenia robocze dotyczące inspekcji, smarowania i rutynowych działań konserwacyjnych. Zlecenia robocze w sytuacjach awaryjnych. Zlecenia robocze zaplanowane z wyprzedzeniem. Zapis przebiegu zdarzeń. Zdefiniowane przez użytkownika rodzaje i statusy zleceń serwisowych. Powiązania zleceń roboczych, w tym powiązania zleceń nadrzędnych z podrzędnymi i zlecenia uzupełniające. Planowanie i harmonogramowanie Pulpit planisty (Maintenance Workbench pulpit obsługi). Generowanie prognoz konserwacji prewencyjnej i wdrażanie zleceń roboczych. Integracja z modułem Plant Operations (Zarządzanie operacyjne zakładem produkcyjnym). Jednostronicowy interfejs użytkownika służący do tworzenia zleceń i ich harmonogramowania. Bogate możliwości tworzenia harmonogramów zleceń, w tym generowanie zamówień na części, tworzenie harmonogramów wykorzystania zasobów sprzętowych i kadrowych. Możliwość łatwego przeglądania zapasów części zamiennych z poziomu zleceń roboczych oraz pulpitu konserwacji. Łatwe konfigurowanie przepływu pracy dotyczącego zatwierdzania zleceń roboczych. Wykonywanie prac Wymiana komponentów odnawialnych. Przekazywanie zadań (możliwość przekazywania niedokończonych zadań innym zespołom lub zmianom). Możliwość obliczania czasu pracy dla zlecenia, projektu lub zespołu. Elastyczne opcje procesu wykonywania prac (dla określonych etapów pracy i/lub zlecenia). Rejestrowanie danych w momencie zakończenia zlecenia (odczyty licznika, wpisy do planu gromadzenia danych, dane nt. awarii). Masowe wprowadzanie danych (odczyty liczników, [liczba roboczogodzin], zakończenie zlecenia, zamknięcie zlecenia). Samodzielnie zarządzanie pracami przez dostawcę z poziomu modułu isupplier. Wdrożono przepisy CFR 21 Część 11 dotyczące kończenia zleceń. Inteligentne zarządzanie konserwacją. Główne wskaźniki wydajności konserwacji udostępnione przez moduł Oracle BI Applications for eam (Aplikacje analityczne dla remontów i utrzymania). Eksploatacja maszyn i urządzeń Podmoduł Asset Operations Management (Zarządzanie eksploatacją maszyn i urządzeń) udostępnia następujące możliwości: Przesuwanie i transfery składników majątku: zapewnia różne rodzaje lokalizacji składników majątku: obszar jednostki organizacyjnej, wewnętrzna lokalizacja magazynowa i zewnętrzna lokalizacja fizyczna. Można przesunąć lub przetransferować składnik majątku do innej jednostki organizacyjnej bez utraty spójności jego atrybutów, strategii konserwacji ani historii prac serwisowych. Wprowadzanie i usuwanie składników majątku do/z rejestrów: umożliwia rejestrowanie i wyrejestrowywanie składników majątku z rejestrów (check-in/checkout). Podczas procesu rejestrowania i wyrejestrowywania można wprowadzać dane dotyczące danego składnika, takie jak odczyty miernika lub plany gromadzenia danych. W trakcie tego procesu może również tworzyć zgłoszenia problemów i zlecenia wykonania prac (zlecenia robocze). Dziennik eksploatacji składnika majątku: Dziennik eksploatacji składnika majątku (Asset Operations Log) służy do śledzenia wszystkich wybranych przez użytkownika zdarzeń konserwacyjnych dotyczących określonego składnika majątku o znaczeniu krytycznym. Dziennik eksploatacji składnika majątku umożliwia operatorom dokumentowanie problemów zidentyfikowanych podczas używania danego składnika majątku. Problemy te można rozwiązać w czasie następnej zaplanowanej konserwacji. Dokumenty referencyjne i procedury bezpieczeństwa Zanim będzie można przeprowadzić konserwację składnika majątku, pracownicy muszą często odwołać się do takich dokumentów, jak np. instrukcja obsługi, aby odpowiednio zdemontować pewne elementy sprzętu, lub też do schematów sieci elektrycznej. Dokumenty te są integralnym elementem procedury zapewniania bezpieczeństwa procesu pracy. Dokumenty referencyjne i informacje dotyczące bezpieczeństwa mogą występować w różnych formatach, dlatego też moduł Oracle eam umożliwia użytkownikom załączanie nieograniczonej ilości rodzajów dokumentów (załączników), w tym rysunków CAD, dokumentów Word, Excel, PDF, notatek oraz odnośników do stron internetowych. Konserwacja prewencyjna i uzależniona od stanu obiektu (Działania) Usprawnienie organizacji pracy to pierwszy krok do opracowania skutecznych strategii konserwacji. Moduł Oracle eam udostępnia użytkownikom standardowe szablony zleceń serwisowych dotyczących obsługiwanych składników majątku. Może on być zastosowany do uprzednio zaplanowanych zleceń, takich jak rutynowe lub prewencyjne prace konserwacyjne. Działania, które zawiera szablon, to standardowe zadania zawierające opis pracy, a także ilość roboczogodzin oraz rodzaj sprzętu i materiałów wymaganych do jej wykonania. Zdefiniowane działania mogą być przypisywane do nowego zlecenia serwisowego w celu ustalenia predefiniowanych zadań cyklicznych. Harmonogram konserwacji prewencyjnej Zdefiniowane działania są wykorzystywane do tworzenia biblioteki procedur konserwacji prewencyjnej (Preventive Maintenance). Konserwacja prewencyjna obejmuje m.in. inspekcję, smarowanie i rutynowe działania konserwacyjne. Utworzone procedury konserwacji prewencyjnej przypisywane są do poszczególnych składników majątku i automatycznie dodawane do harmonogramu zleceń na podstawie odczytów liczników, wyszczególnionych dat lub przedziałów czasowych. Wdrożenie programu do zarządzania konserwacją prewencyjną pomaga firmie pracować lepiej i wydajniej dzięki zmniejszeniu liczby niespodziewanych awarii na skutek dobrej konserwacji sprzętu. Dzięki regule tworzenia harmonogramów dla wielu działań jednocześnie (Multiple- Activity), można wdrożyć konserwację cykliczną obejmującą wiele działań dotyczących składnika majątku. Ponadto opcja reguły dotyczącej daty odczytu stanu miernika (Base Date/Base Meter) umożliwia definiowanie harmonogramu konserwacji prewencyjnej niezależnie od rzeczywistych dat, jak tego często wymagają przepisy. Jeśli wdrożono prognozy konserwacji prewencyjnej, zlecenia serwisowe są tworzone z zaplanowanym statusem zlecenia określonym w każdej definicji harmonogramu konserwacji prewencyjnej. W module Oracle eam wprowadzono koncepcję lokalnych i globalnych zestawów prewencyjnych prac konserwacyjnych. Koncepcja ta pozwala osobie tworzącej plany konserwacji, definiować strategie konserwacji prewencyjnej lokalnie lub na szczeblu całej korporacji. Dostęp do lokalnych zestawów prewencyjnych prac konserwacyjnych mają tylko te jednostki organizacyjne, które je zdefiniowały, natomiast globalne zestawy prewencyjnych prac konserwacyjnych są widoczne w całym przedsiębiorstwie. Oracle Enterprise Asset Management (eam) Strona 2 z 9

3 Zarządzanie magazynami Elastyczny proces składania zamówień i wydawania materiałów, w tym wydawanie natychmiastowe. Automatyczna alokacja materiałów. Status zapasów do rozdysponowania. Bezpośrednie składanie zamówień (na podstawie opisu i na materiały, których nie ma na stanie magazynu), z wykorzystaniem katalogów dostawców. Zarządzanie kosztami konserwacji Szacowanie kosztów. Kalkulowanie kosztów faktycznych (materiału, robocizny i zużycia zasobów sprzętowych). Podliczanie kosztów na podstawie powiązań między zleceniami lub hierarchii składników majątku. Fakturowanie kosztów zleceń. Kapitalizacja kosztów zleceń. Budżetowanie i prognozowanie Prognozy tworzone na podstawie danych historycznych ze zleceń lub zaprojektowanych harmonogramów prewencyjnych prac konserwacyjnych. Łatwe i spójne generowanie prognoz za pomocą szablonów prognoz. Opcjonalne eksportowanie danych dotyczących prognoz w różnych formatach, takich jak Excel, HTML, PDF. Pulpit dla następujących ról: planista, osoba opracowująca harmonogramy, osoba sprawująca nadzór / kierownik, pracownik działu utrzymania i remontów, mobilny użytkownik konserwacji (Wireless Maintenance User) podłączone do sieci rozwiązanie bezprzewodowe na potrzeby pulpitu użytkownika konserwacji (Maintenance User Workbench), zleceniodawca. Elastyczność, która pozwoli usprawnić prowadzoną działalność Definiowane przez użytkownika kody do wyszukiwania składników majątku, zgłoszeń i zleceń roboczych. Zabezpieczenia dostępu oparte na podziale obowiązków i strukturze organizacyjnej. Otwarta architektura zapewniająca łatwe importowanie i eksportowanie informacji. Intuicyjny, możliwy do dostosowania internetowy interfejs użytkownika z wbudowanymi funkcjami analitycznymi. Wyczerpujące raporty i najważniejsze wskaźniki wydajności. Tworzenie raportów w czasie rzeczywistym. Widoki graficzne i funkcja przeciągnij i upuść. Graficzne narzędzie do zarządzania przepływem pracy. Narzędzie Oracle Approvals Management do zarządzania procesem zatwierdzania zleceń. Mierniki Dzięki możliwości gromadzenia i przeglądania kluczowych statystyk składników majątku kierownictwo może podejmować właściwe decyzje dotyczące konserwacji i efektywnego ich wykorzystania oraz odnawiania zapasów magazynowych. Licznik przyłączony do składnika majątku lub odnawialnej pozycji magazynowej może służyć do raportowania na temat warunków ich działania, np. ciśnienia oleju, drgań i temperatury. Moduł Oracle eam oferuje wyjątkowe możliwości definiowania różnych liczników dla poszczególnych składników majątku oraz umożliwia współużytkowanie poszczególnych liczników przez wiele takich składników. Odczyty licznika są natychmiast aktualizowane we wszystkich przypisanych składnikach majątku. Odczyty te powodują aktualizację harmonogramu konserwacji prewencyjnej składnika majątku zdefiniowanego z uwzględnieniem reguły opartej na wskazaniach licznika. Można także zdefiniować i wdrożyć liczniki dostarczające danych dla hierarchii liczników. Odczyty docelowego licznika są automatycznie aktualizowane na podstawie wprowadzonych odczytów licznika źródłowego, z uwzględnieniem zdefiniowanego wcześniej współczynnika. Obsługiwane jest także przestawianie (Rollover) i resetowanie (Reset) docelowego licznika. W momencie definiowania licznika można ustawić jego odczyty jako wymagane źródło danych wejściowych dla wszystkich rodzajów zleceń serwisowych, a nie tylko dla zleceń generowanych w związku z konserwacją prewencyjną. Interfejs użytkownika do masowej obsługi odczytów liczników (Mass Meter Readings) pozwala wprowadzać odczyty dla wielu liczników. Analiza awarii Analiza awarii jest ważnym elementem metody konserwacji mającej na celu zapewnienie niezawodności (RCM - Reliability Centered Maintenance). Moduł Oracle eam pozwala użytkownikowi definiować kody awarii i organizować je w hierarchiczne grupy zwane zestawami awarii (Failure Set). Zestawy awarii są kojarzone z grupami składników majątku i wspólne dla wszystkich obiektów należących do danej grupy. Zestawy awarii zapewniają, że dane na temat awarii zarejestrowane podczas realizacji zlecenia są zapisywane w sposób sformalizowany i poprawny. System pokazuje historię awarii danego składnika majątku oraz obliczone wskaźniki (średni czas między awariami, średni czas naprawy, średni koszt naprawy oraz częstotliwość awarii). Różne poziomy agregacji pozwalają oszacować i porównać niezawodność oraz wydajność konserwacji poszczególnych składników majątku, ich grup i kategorii itd. Plany gromadzenia danych Moduł Oracle eam powiązany jest z modułem Oracle Quality Management (Zarządzanie Kontrolą Jakości), przez co umożliwić zdefiniowanie elastycznych i konfigurowalnych wymagań w zakresie gromadzenia różnorodnych danych. Wyniki gromadzenia danych mogą spowodować uruchomienie zaawansowanej automatycznej reakcji, a także działań uzupełniających. Jeśli zgromadzone dane spowodują wykrycie sytuacji wykraczającej poza dopuszczalne normy zdefiniowane w planie gromadzenia danych, można utworzyć zgłoszenie lub zlecenie serwisowe. Plany gromadzenia danych pozwalają łatwo wdrożyć metodę konserwacji mającej na celu zapewnienie niezawodności (RCM). Moduł Oracle Quality Management obsługuje także dwie nowe transakcje (Asset Check In oraz Asset Check Out) z weryfikacją numerem danego obiektu. Zarządzanie pracą Zgłoszenia problemów Zarządzanie pracą (Work Management) stanowi trzon wszystkich operacji utrzymania i obsługi. Obejmuje identyfikację problemów za pomocą zgłoszeń problemów oraz zgłoszeń serwisowych, a także samo wykonanie prac konserwacyjnych za pomocą zleceń roboczych. Tworząc zgłoszenie problemu, inicjuje się proces powiadamiający osobę nadzorującą dany składnik majątku, że napotkano problem, który wymaga rozwiązania. Moduł Oracle Workflow (Zarządzanie przepływem pracy) kieruje zgłoszenia przez wszelkie wymagane procedury zatwierdzania. Jeśli praca jest objęta gwarancją, zgłoszenie jest zatwierdzane i wystawiane jest dla niego zlecenie serwisowe. Oracle Enterprise Asset Management (eam) Strona 3 z 9

4 Zlecenia robocze Zlecenia robocze służą do planowania, harmonogramowania i wykonywania prac. Plany pracy obejmują m.in. identyfikację: pracy do wykonania, materiałów i sprzętu. Zlecenia robocze dla poszczególnych składników majątku mogą być generowane automatycznie na podstawie: prognoz konserwacji prewencyjnej lub wydań wymiennych (np. regenerowanych) składników majątku. Zlecenia można także utworzyć ręcznie, jako rutynowe zadania. Kopiowanie zleceń roboczych jest wygodnym sposobem tworzenia nowych zleceń na podstawie zleceń już istniejących. Moduł udostępnia jednostronicowy interfejs użytkownika służący do tworzenia, planowania i harmonogramowania zleceń. Rys. 1 Nowy jednostronicowy interfejs użytkownika do obsługi zleceń roboczych. Definiowany przez użytkownika status zlecenia roboczego umożliwia elastyczne śledzenie zleceń i zarządzanie nimi. W module Oracle eam wprowadzono definiowalny przez użytkownika przepływ pracy (Workflow) i proces zatwierdzania (Approval) na potrzeby wydawania zleceń roboczych (Work Order Release). Umożliwia on egzekwowanie przestrzegania przepisów narzuconych przez procesy biznesowe firmy. Jednym kliknięciem można też uruchomić obliczanie szacunkowych kosztów zleceń oraz sprawdzanie niedoborów materiałowych, co przyspiesza proces decyzyjny związany z wydawaniem zleceń roboczych. Korzystając z modułu XML Publisher, można definiować własny szablon do drukowania zleceń. W dowolnym momencie można wydrukować większą ilość wybranych zleceń. Poza standardowymi funkcjami prostego (Simple Search) i zaawansowanego wyszukiwania (Advanced Search), moduł Oracle eam udostępnia również zaawansowaną funkcję wyszukiwania tekstowego zleceń (Work Order Text Search), którą można dostosować do własnych potrzeb w zakresie wyszukiwania. Oracle Enterprise Asset Management (eam) Strona 4 z 9

5 Powiązania między zleceniami roboczymi Moduł Oracle eam umożliwia zarządzanie nie tylko pojedynczymi zleceniami, ale także złożonymi sieciami zleceń. Powiązania między zleceniami pozwalają je łączyć ze sobą na potrzeby referencji, obliczania kosztów, raportowania lub harmonogramowania. Dzięki tym powiązaniom można łatwo skonfigurować złożony przegląd techniczny lub remont obejmujący wiele operacji, które mogą być od siebie niezależne lub muszą występować w określonej kolejności, oraz utworzyć harmonogram ich wykonywania w ramach przedziału czasowego wyznaczonego na wykonanie całego przeglądu/remontu. Można również utworzyć zlecenie uzupełniające do aktualnie wykonywanego zlecenia. Planowanie Planowanie i prognozowanie prac może pomóc w osiągnięciu takich celów przedsiębiorstwa, jak zapewnienie maksymalnej dostępności maszyn i urządzeń (oraz ich składowych), zwiększenie produktywności zakładu produkcyjnego i obniżenie kosztów konserwacji. Pulpit konserwacji modułu Oracle eam (Maintenance Workbench) to narzędzie upraszczające planowanie prac konserwacyjnych w złożonym środowisku produkcyjnym. Z poziomu pulpitu konserwacji planista lub osoba nadzorująca może zainicjować pracę, której dotyczy zgłoszenie serwisowe, zarządzać istniejącymi zleceniami serwisowymi i generować oparte na prognozach dane na temat faktycznego, planowanego i szacowanego zużycia składników majątku (przedziały dat, odczyty liczników, harmonogramy konserwacji prewencyjnej). Planista może wykorzystywać horyzont czasowy prognozy i [konkretne terminy prac] do zarządzania dynamicznym korygowaniem planu. Jeśli w module wdrożono prognozy, zlecenia serwisowe mogą być tworzone automatycznie. Aby ograniczyć do minimum interwencje ręczne, proces generowania zleceń konserwacji prewencyjnej (Generate PM Work Orders) może być opcjonalnie zaplanowany jako proces zaplecza. Korzystając z zestawu prewencyjnych prac konserwacyjnych, można kontrolować liczbę sugerowanych prewencyjnych prac konserwacyjnych wygenerowanych na potrzeby planu przed ich wdrożeniem. Harmonogramowanie Skuteczne harmonogramowanie jest dla firmy kluczowym elementem zarządzania i kontroli kosztów. Osoby odpowiedzialne za planowanie konserwacji i nadzór nad nią muszą mieć możliwość przygotowywania harmonogramu prac, a w tym dobrania odpowiednich pracowników, a także zamówienia części i sprzętu niezbędnego do ich wykonania. Funkcja tworzenia harmonogramów wykorzystania pracowników (Employee Scheduling) pozwala wyszukiwać dostępnych pracowników według umiejętności i kompetencji. Wyświetlone na ekranie dane na temat dostępności zasobów działu i aktualnego obciążenia pracowników ułatwiają przydzielanie zadań i przegrupowywanie zasobów w razie potrzeby. Moduł Oracle eam umożliwia elastyczne harmonogramowanie zleceń na kilku poziomach, w tym na poziomie nagłówka zlecenia, operacji, zasobu i instancji zasobu. Nowa funkcja harmonogramowania wstępującego (Bottom Up Scheduling) umożliwia rozpoczęcie tworzenia harmonogramu na najniższym dostępnym poziomie i zapewnia, że w harmonogramie nie wystąpią daty spoza dopuszczalnego przedziału. Na przykład, występujące w harmonogramie daty rozpoczęcia i zakończenia korzystania z zasobu będą się mieściły w przedziale dat zaplanowanych dla operacji. Funkcje sprawdzania zapasów dostępnych do rozdysponowania (Available to promise - ATP) i sprawdzania niedoborów materiałowych udostępniają informacje na temat dostępności zapasów magazynowych. Zamówienia na materiały można wystawiać ręcznie lub skonfigurować ich automatyczne wystawianie z magazynu po wystawieniu zlecenia roboczego. Zlecenia zakupu na potrzebne materiały na podstawie opisu i na pozycje, których nie ma na stanie magazynu, można wystawiać bezpośrednio z poziomu zlecenia roboczego do modułu Procurement (Zaopatrzenie). Funkcje te pozwalają zapewnić dostępność potrzebnych części z chwilą umieszczenia określonego zadania w harmonogramie. Oracle Enterprise Asset Management (eam) Strona 5 z 9

6 Wykonywanie prac Po wykonaniu zlecenia moduł Oracle eam rejestruje wszystkie wymagane dane, w tym zużycie materiałów i innych zasobów, notatki, koszty, inspekcje, odczyty liczników, plany gromadzenia danych, informacje o awarii itd. Aby zapewnić zgodność z przepisami CFR część 11, w ramach funkcji rejestracja wykonania zlecenia roboczego (Work Order Completion) można skonfigurować zdefiniowany przez użytkownika przepływ pracy dotyczący zatwierdzania (Approval Workflow) oraz opcję obsługi rekordów i podpisów elektronicznych (e-records and e-signature ERES). Zakończone zlecenie stanowi zapis stanu bieżącego zgodnie z wymogami dotyczącymi przestrzegania przepisów i śledzenia operacji biznesowych. Zarządzanie materiałami W połączeniu z modułem Oracle Inventory (Magazyn), moduł Oracle eam umożliwia planowanie i zarządzanie materiałami bezpośrednimi i częściami zamiennymi. Użytkownicy mogą zamówić potrzebne elementy z magazynu części lub katalogów sprzedawców. Zamówienia będą przetwarzane na podstawie dat zgłoszenia zapotrzebowania na materiały oraz statusu zlecenia. Użytkownicy mogą szybko zamówić i pobrać materiały potrzebne do wykonania zlecenia lub zgłosić zapotrzebowanie na pozycje magazynowe z możliwością odbioru w dogodnym czasie. Zarządzanie kosztami konserwacji Moduł Oracle eam pozwala firmom ograniczyć koszty sprzętu i konserwacji dzięki skutecznemu gromadzeniu danych o kosztach konserwacji dla poszczególnych składników majątku i historii prac konserwacyjnych. Koszty szacunkowe Koszty prac konserwacyjnych można oszacować na podstawie wymagań dotyczących materiałów, robocizny i sprzętu. Koszty szacunkowe pozwalają z góry ocenić prace do wykonania i dostarczają danych porównawczych na podstawie kosztów podobnych, wcześniej wykonanych prac. Koszty szacunkowe mogą również stanowić podstawę do zatwierdzenia zlecenia. Na przykład, wszelkie prace, których koszty szacunkowe przekroczą pewną określoną kwotę, będą wymagały uprzedniego zatwierdzenia. Koszty rzeczywiste Koszty rzeczywiste są generowane po wykonaniu i zakończeniu pracy konserwacyjnej. Koszty materiałów, robocizny i sprzętu są gromadzone i definiowane, obciąża się nimi odpowiednie kontach wyceny, po czym przekazuje się je do modułu Oracle Subledger Accounting (SLA Księgowanie w księgach pomocniczych). Koszty te można podliczać na podstawie hierarchii nadrzędnych/podrzędnych składników majątku. Dzięki zgromadzonym informacjom na temat kosztów kierownicy mogą podejmować lepiej uzasadnione decyzje dotyczące tendencji w działaniach konserwacyjnych, kosztów operacyjnych poszczególnych składników majątku oraz strategii ich wymiany. Analiza rozbieżności kosztów (szacunkowych względem rzeczywistych) zapewnia wgląd w faktyczną wydajność pracy w porównaniu z wydajnością planowaną. Historia kosztów i prac konserwacyjnych Oprócz kosztów konserwacji, rejestrowane i przechowywane są także dane dotyczące historii prac konserwacyjnych. Użytkownicy mogą odwoływać się do wykonanych już prac oraz przeglądać zadania, zasoby i koszty. Informacje te pomagają zapoznać się z zakresem prac i odtworzyć proces, który doprowadził do ich wykonania. Dzięki nim kierownictwo może także podejmować lepiej uzasadnione decyzje dotyczące przyszłych prac konserwacyjnych. Moduł Oracle eam udostępnia wiele raportów, które ułatwiają kierownictwu analizę kosztów napraw i konserwacji w firmie. Raporty te przedstawiają koszty dla określonych przedziałów czasowych, dla wybranych składników majątku, ich części i/lub struktury lub dla całej firmy. Oracle Enterprise Asset Management (eam) Strona 6 z 9

7 Fakturowanie i kapitalizacja kosztów zleceń Moduł Oracle eam pozwala wystawiać klientom wewnętrznym i zewnętrznym faktury z tytułu kosztów poniesionych w związku z wykonywaniem zleceń, którymi obciążono tych klientów. Wykorzystuje się do tego moduł Oracle Receivables (Należności). Dodatkowo, jeśli dany składnik majątku powiązany jest ze środkiem trwałym (zdefiniowanym w module ebs Finanse), moduł Oracle eam pozwala przekazać całe lub częściowe koszty zlecenia roboczego do podmodułu Oracle Fixed Assets (Środki trwałe) w celu określenia nakładów modernizacyjnych w powiązanym środku trwałym. Inteligentne zarządzanie utrzymaniem i konserwacją Dodatkowo, dostępny jest dedykowany moduł Oracle Business Intelligence Applications for Enterprise Asset Management (moduł gotowych aplikacji analitycznych dla utrzymania i remontów). Zawiera on dedykowana hurtownię danych oraz zestaw kokpitów, raportów, zestawień i wskaźników przygotowanych specjalnie dla obszaru utrzymania i remontów. Dostarcza on także kluczowe wskaźniki wydajności, które pozwalają kierownictwu oceniać działania konserwacyjne i ich koszty w miarę upływu czasu. Dostępne są też możliwości analizy porównawczej z różnymi opcjami agregacji i prezentacji danych w różnych przekrojach oraz możliwościami drążenia danych. Budżetowanie i prognozowanie Aby ułatwić użytkownikom prognozowanie kosztów konserwacji, moduł Oracle eam udostępnia nowe narzędzie do generowania prognoz kosztów na podstawie harmonogramów konserwacji prewencyjnej i/lub archiwalnych danych na temat kosztów zleceń. Generowane koszty są podzielone na okresy finansowe. Koszty te można agregować według kont lub zleceń. Proces budżetowania i prognozowania (Budgeting and Forecasting) oferowany przez moduł eam zwiększa również efektywność analizy budżetu. Prognozowane koszty można wyeksportować w jednym ze standardowych formatów pliku (Excel, HTML, PDF) w celu ich dalszej analizy i późniejszego zaimportowania do ulubionych narzędzi do budżetowania. Interfejsy użytkownika uwzględniające podział na role W dziale konserwacji istnieją różne role, takie jak konserwator, osoba nadzorująca czy planista. Moduł Oracle eam udostępnia różne interfejsy użytkownika dla różnych ról, w zależności od zakresu obowiązków pełniących je pracowników. Pulpit użytkownika konserwacji (Maintenance User Workbench) zapewnia konserwatorom wgląd w ich prace, pozwala zamówić materiały, [zarezerwować] czas oraz przekazać prace i wykonać wszystkie inne czynności niezbędne do zakończenia zadania (Rysunek 2). W module Oracle eam wprowadzono również pulpit osoby nadzorującej (Supervisor Workbench). Osoba nadzorująca konserwację (Maintenance Supervisor) może wykorzystywać pulpit w celu planowania i wykonywania wszystkich zadań na rzecz swojego działu. W tej wersji modułu udostępniono również podłączone rozwiązanie bezprzewodowe na potrzeby pulpitu użytkownika konserwacji (Maintenance User Workbench). Rys. 2 Pulpit zaprojektowany specjalnie dla roli użytkownika utrzymania i konserwacji Oracle Enterprise Asset Management (eam) Strona 7 z 9

8 Integracja z pakietem e-business Suite Zaawansowane, zintegrowane funkcje są dostępne dla tych klientów korzystających z modułu eam, którzy kupią także moduły Oracle Advanced Supply Chain Planning (Zaawansowane planowanie łańcucha dostaw), Oracle Assets (Środki trwałe), Oracle General Ledger (Księga główna), Oracle Human Resources (Kadry), Oracle iprocurement (Zaopatrzenie przez Internet), Oracle Manufacturing (Produkcja), Oracle Payables (Zobowiązania), Oracle Projects (Projekty), Oracle Property Manager (Menedżer nieruchomości), Oracle Purchasing (Zaopatrzenie), Oracle Services (Usługi) oraz Oracle Time and Labor (Karty pracy). Integracja produkcji dyskretnej i zaawansowanego planowania łańcucha dostaw Moduł Oracle eam upraszcza koordynację między harmonogramowaniem produkcji a harmonogramowaniem konserwacji. Proces określania przestojów w produkcji (Load Production Downtime) generuje harmonogram przestojów sprzętu spowodowanych przez zaplanowane konserwacje. Przestoje są uwzględniane przez funkcję harmonogramowania produkcji (Production Scheduling) jako ograniczenie przy tworzeniu harmonogramów. Podczas generowania planu produkcji przez moduł Oracle Master Scheduling/MRP (Tworzenie harmonogramu głównego /Planowanie zapotrzebowania na materiały) lub Oracle Advanced Supply Chain Planning, przestoje w pracy sprzętu mogą być również uwzględniane jako ograniczenie przy określaniu mocy produkcyjnych. W tej wersji moduł Oracle Shop Floor Management (Zarządzanie warsztatem) wykorzystuje dziennik operacji modułu Oracle eam do identyfikacji przestojów sprzętu produkcyjnego na potrzeby planowania i harmonogramowania produkcji. Finanse / Środki trwałe Dla informacji, moduł Oracle eam pozwala skojarzyć składnik majątku (podzespół) ze środkiem trwałym zdefiniowanym w module Oracle Fixed Assets (Środki trwałe). Korzystając z funkcji kapitalizacji kosztów zleceń, można przekazać obciążenia związane z wykonaniem zlecenia do modułu Oracle Fix Assets w celu ich ulepszenia i zwiększenia amortyzacji. isupplier Portal (Portal Dostawcy) Integracja z modułem Oracle isupplier umożliwia współpracę przez Internet z dostawcami i podwykonawcami. Pozwoliło to znacznie zwiększyć dokładność i terminowość raportów dostawców. Za pomocą modułu isupplier Portal dostawca może przyjąć zamówienie, zameldować o zakończeniu prac i przekazać zgromadzone dane oraz odczyty liczników. Zaopatrzenie przez Internet Moduł Oracle eam może zostać zintegrowany z modułem Oracle Internet Procurement (iprocurement Zaopatrzenie przez Internet), co pozwala udostępnić intuicyjny interfejs do zakupów internetowych, który umożliwia składanie bezpośrednich zamówień na elementy potrzebne do wykonania zleceń konserwacyjnych. Skuteczność modułu Oracle iprocurement w zakresie wyboru produktów zapewnia zaawansowany moduł wyszukiwania oraz możliwości samodzielnego przeszukiwania katalogów wielu dostawców. Zarządzanie Projektami Moduł Oracle eam można z łatwością zintegrować z modułami ebs Oracle Projects Costing (Koszty Projektów), ebs Project Management (Zarządzanie Projektami) oraz ebs Project Billing (Fakturowanie Projektów) zapewniając kompleksowe rozwiązanie biznesowe do zarządzania projektami konserwacji, projektami remontów głównych i innych dużych działań remontowo-utrzymaniowych. Użytkownik może określić projekt i zadanie dla każdego zlecenia roboczego. Koszty transakcji są gromadzone i przekazywane do modułów Oracle Projects w celu dalszej analizy kosztów projektu i zarządzania nim. Oracle Enterprise Asset Management (eam) Strona 8 z 9

9 NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI Tworzenie najlepszych procedur postępowania w zakresie konserwacji oraz zwiększenie wydajności majątku firmy. Udostępnianie wszystkim pracownikom łatwych w obsłudze aplikacji samoobsługowych (internetowych i mobilnych). Zarządzanie pełnym cyklem eksploatacji składników majątku z zapewnieniem pełnego w nie wglądu. Obsługa przestrzegania przepisów ogólnych i korporacyjnych z punktu widzenia przedsiębiorstwa. POWIĄZANE PRODUKTY Inventory (Magazyny) Purchasing (Zakupy) Manufacturing (Produkcja) Advanced Supply Chain Planning (Zaawansowane planowanie łańcucha dostaw) BI Apps for eam (aplikacje analityczne dla remontów i utrzymania) General Ledger (Księga główna) Human Resources (Kadry) Install Base (Podstawa instalacji) iprocurement (Zaopatrzenie przez Internet) Projects (Projekty) Property Manager (Zarządzanie nieruchomościami) Fixed Assets (Środki trwałe) Services (Usługi) Time and Labor (Karty pracy) POWIĄZANE USŁUGI Dział Asysty Technicznej firmy Oracle udostępnia następujące usługi: subskrypcja aktualizacji oprogramowania, asysta techniczna w zakresie produktów, pakiet przyspieszający wdrożenie Oracle E-Business Suite Accelerators, centra aplikacji i rozwiązań Oracle (Oracle Application Solution Centers), Uniwersytet Oracle, usługi konsultingowe Oracle. Nieruchomościami Moduł Oracle eam może być zintegrowany z modułem Oracle ebs Property Manager (Zarządzanie Nieruchomościami) w celu zapewnienia wszechstronnego rozwiązania do zarządzania wszelkiego rodzaju budynkami, budowlami, placami i działkami wykorzystywanymi przez firmę, który automatyzuje i zwiększa możliwości definiowania nieruchomości, zarządzania wykorzystaniem przestrzeni, a także administrowania wynajmem. Użytkownicy mogą powiązać składniki majątku utworzone w module eam bezpośrednio z nazwą i kodem lokalizacji w module Property Management. Możliwy jest także automatyczny transfer danych o nieruchomościach z modułu Property Manager do modułu Oracle eam. Produkcja procesowa Moduł Oracle eam może zostać zintegrowany z modułem Oracle Process Manufacturing (OPM) Scheduling (Produkcja procesowa - Harmonogramowanie) w celu poprawy koordynacji pomiędzy harmonogramowaniem produkcji a harmonogramowaniem konserwacji. Zaplanowane przestoje konserwacyjne aktualizują dostępność zasobów w module OPM Resource Calendar (Kalendarz dostępności zasobów). Usługi Integracja z modułem Oracle Services (Usługi) pozwala zarejestrować w dzienniku zgłoszenie serwisowe z zapotrzebowaniem na usługę konserwacji. Zapewnia to planiście i osobie nadzorującej konserwację wgląd w zgłoszenia serwisowe dotyczące składników majątku firmy należących do ich działu i pozwala odpowiednio przydzielić zadania. Obsługa w warsztacie Moduł Oracle Depot Repait (Obsługa w warsztacie) może w automatyczny sposób generować zgłoszenia problemów dotyczące naprawianych produktów. Oracle Time and Labor Dzięki modułowi Oracle Time and Labor (Karty pracy) pracownicy mogą rejestrować na samoobsługowej karcie zegarowej godziny przepracowane przy realizacji poszczególnych zleceń. Po przekazaniu karty zegarowej moduł Oracle eam przypisuje określone w niej roboczogodziny do zasobu, którego dotyczy zlecenie i do przydzielonego do jego wykonania pracownik oraz nalicza odpowiednio koszty. Podsumowanie Moduł Oracle eam to kompleksowe rozwiązanie umożliwiające stosowanie najlepszych procedur w zakresie zarządzania konserwacją. Obsługuje ono konserwację prewencyjną, uzależnioną od stanu, interwencyjną i awaryjną wszystkich rodzajów składników majątku. Dzięki bezproblemowej, natychmiastowej integracji z pakietem Oracle e-business Suite, moduł zapewnia nieprzerwaną realizację funkcji oraz przepływ informacji w czasie rzeczywistym na potrzeby kompleksowego zarządzania majątkiem firmy. Jest to całościowe rozwiązanie do zarządzania pracami, obejmujące funkcje ich prognozowania, planowania, harmonogramowania, wykonywania i kończenia. Udostępnia narzędzia niezbędne do zwiększenia efektywności konserwacji i napraw oraz zapewnienia maksymalnej dostępności wszystkich składników majątku. Oracle e-business Suite rozwiązanie kompleksowe Oracle e-business Suite umożliwia przedsiębiorstwom efektywne zarządzanie obsługą klientów, produkcją, realizacją zamówień, przyjmowaniem płatności oraz wieloma innymi aspektami działalności firmy z poziomu aplikacji utworzonych na podstawie tej samej architektury informacyjnej. Architektura ta zapewnia ujednolicenie wszystkich definicji związanych z funkcjonowaniem firmy klientów, dostawców, pracowników, produktów itp. Zarówno w przypadku wdrożenia jednego modułu, jak i całego pakietu, Oracle e-business Suite umożliwia współużytkowanie ujednoliconych informacji w całym przedsiębiorstwie. Jakość tych informacji ułatwia podejmowanie trafnych decyzji. Copyright , Oracle. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy dokument służy wyłącznie do celów informacyjnych, a jego treść może ulec zmianie bez powiadomienia. Oracle nie gwarantuje, że niniejszy dokument jest wolny od błędów. Nie podlega on również żadnym innym gwarancjom ani warunkom przedstawionym ustnie lub przewidzianym przez prawo, w tym dorozumianym gwarancjom i warunkom przydatności handlowej lub przydatności do konkretnego celu. Oracle zrzeka się w szczególności wszelkiej odpowiedzialności odnośnie do niniejszego dokumentu. Dokument ten nie powoduje powstania, pośrednio ani bezpośrednio, żadnych zobowiązań umownych. Powielanie lub publikowanie niniejszego dokumentu w dowolnej formie i za pomocą dowolnych środków, w tym elektronicznych lub mechanicznych, w jakimkolwiek celu bez uzyskania uprzedniego zezwolenia na piśmie jest zabronione. Oracle, JD Edwards, PeopleSoft i Siebel są zastrzeżonymi znakami towarowymi Oracle Corporation i/lub podmiotów zależnych. Pozostałe nazwy mogą być znakami towarowymi ich odpowiednich właścicieli. Zarządzanie Oracle Enterprise Asset Management (eam) Strona 9 z 9

Rozwiązanie: Oracle Projekty

Rozwiązanie: Oracle Projekty Rozwiązanie: Oracle Projekty ORACLE PROJECT MANAGEMENT R12 Oracle Project Management (Zarządzanie Projektami) zapewnia kierownikom projektów dostęp do informacji oraz moŝliwości kontroli niezbędne dla

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie Microsoft Dynamics NAV Przewodnik po systemie Spis treści MICROSOFT DYNAMICS NAV 6 W JAKI SPOSÓB KUPIĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV? 10 FUNKCJONALNOŚĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV 13 ZARZĄDZANIE FINANSAMI I KSIĘGOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ Krótki opis rozwiązania SAP SAP Business One SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ KORZYSTNA CENOWO APLIKACJA DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM Aplikacja SAP Business One to jedno rozwiązanie o przystępnej cenie

Bardziej szczegółowo

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III.

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III. Services Management Handboo Spis treści I. QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III. OPINIE KLIENTÓW I ANALITYKÓW... 16 IV. QAD W BADANIACH FIRM ANALITYCZNYCH... 19 V.

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

ORACLE isupplier PORTAL

ORACLE isupplier PORTAL ORACLE isupplier PORTAL Oracle isupplier Portal to aplikacja ułatwiająca współpracę, która umożliwia przejrzystą i usystematyzowaną wymianę transakcji między nabywcą a dostawcami w bezpiecznym, samoobsługowym

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Copyright 2005 SAP AG. Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część broszury nie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 FUNKCJONALNOŚĆ V. 2.60 Prawa do niniejszych materiałów zastrzeżone są na rzecz innych podmiotów (Microsoft/IT.Integro) i ich naruszenie grozi sankcją. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Spis treści Wstęp 3 SAP Business One: kluczowe cechy 4 Korzyści biznesowe 5 Przegląd funkcjonalności 6 Finanse

Bardziej szczegółowo

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Adresy składowania Advanced Planning and Scheduling Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Analiza danych dostawców (solidność, ceny, jakość itp.) Analiza przepływów finansowych związanych

Bardziej szczegółowo

PrintManager. Zintegrowany system zarządzania dla drukarń oraz producentów opakowań

PrintManager. Zintegrowany system zarządzania dla drukarń oraz producentów opakowań PrintManager Zintegrowany system zarządzania dla drukarń oraz producentów opakowań System PrintManager Wdrożenie produktu PrintManager MIS ma na celu między innymi umożliwienie precyzyjnego planowania

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami

Zarządzanie finansami Microsoft Dynamics NAV 2009 Zarządzanie finansami Dokument oficjalny Wykorzystywanie informacji związanych z zarządzaniem finansami w celu poprawy wyników firmy www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 3 O Przewodniku Inwestora... 5 Przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli o jakich problemach mowa? 8

Wstęp... 3 O Przewodniku Inwestora... 5 Przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli o jakich problemach mowa? 8 PRZEWODNIK INWESTORA MES 2 Spis treści Wstęp... 3 O Przewodniku Inwestora... 5 Przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli o jakich problemach mowa? 8 System MES, czyli o czym w ogóle mówimy?... 11 MES vs. ERP,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Microsoft Dynamics NAV 2009 Zarządzanie łańcuchem dostaw Dokument oficjalny Niniejszy dokument opisuje sposób, w jaki aplikacja Microsoft Dynamics NAV 2009 może poprawić przejrzystość łańcucha dostaw,

Bardziej szczegółowo

Integracja aplikacji biznesowych

Integracja aplikacji biznesowych Integracja aplikacji biznesowych Systemy Automatyki Budynków Qumak-Sekom Charakterystyka systemu Epicor Enterprise 2 Zintegrowany system informatyczny klasy CRM/ERP o nazwie handlowej Epicor Enterprise

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Definicje

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Definicje ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ w postępowaniu K/DZP 362 1 037/13 (Pieczęć firmowa Wykonawcy) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja wymagań wobec systemu i Projektu Wdrożenia ZSI Definicje 1. Awaria Systemu Produkcyjnego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: A. Część nr 1. W części nr 1: Wdrożenie systemu zarządzania projektami klasy Enterprise Project Management. W części nr 2:

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch ERP XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej spółki. Zarówno nasi

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

Kluczowe korzyści: S Generowanie kompletnych danych na potrzeby audytu. Funkcja integracji online ma następujące właściwości:

Kluczowe korzyści: S Generowanie kompletnych danych na potrzeby audytu. Funkcja integracji online ma następujące właściwości: KSIĘGA GŁÓWNA Księga Główna stanowi serce aplikacji Microsoft Business Solutions Navision /Zarządzanie Finansami. Moduł ten służy do przechowywania wszystkich informacji finansowych, tworzenia podsumowań

Bardziej szczegółowo

Lean Manufacturing oraz 6 Sigma

Lean Manufacturing oraz 6 Sigma Systemy IT wspierające koncepcje Lean Manufacturing oraz 6 Sigma Lean Manufacturing (produkcja odchudzona) to system zarządzania producją. Skupia się na osiąganiu jak najmniejszej ilości strat i ograniczaniu

Bardziej szczegółowo

Jednolita Platforma Wymiany Informacji, czyli strategiczne podejście do inwestycji IT w obszarze zunifikowanej komunikacji i pracy grupowej

Jednolita Platforma Wymiany Informacji, czyli strategiczne podejście do inwestycji IT w obszarze zunifikowanej komunikacji i pracy grupowej Jednolita Platforma Wymiany Informacji, czyli strategiczne podejście do inwestycji IT w obszarze zunifikowanej komunikacji i pracy grupowej Przykładowe rozwiązania możliwe do realizacji na platformie Lotus

Bardziej szczegółowo

Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga

Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga Informatyka w produkcji cykliczne bezpłatne konferencje Elementem ważnym w procesie rozwoju oprogramowania do zarządzania produkcją są cykliczne konferencje

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system zarządzania ERP dla sieci sprzedaży detalicznej

Zintegrowany system zarządzania ERP dla sieci sprzedaży detalicznej Zintegrowany system zarządzania ERP dla sieci sprzedaży detalicznej Jest wiele dróg do celu. Tworzymy najlepszą POSitive Retail POSitive Management Center POSitive Shop IQiosk Retail POSitive Multimedia

Bardziej szczegółowo

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem ERP Comarch CDN XL Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch CDN XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej

Bardziej szczegółowo

Exact Synergy. Wspólny dostęp do zintegrowanych danych w Twojej firmie

Exact Synergy. Wspólny dostęp do zintegrowanych danych w Twojej firmie Exact Synergy Wspólny dostęp do zintegrowanych danych w Twojej firmie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Synergy jako produkt 6 Narzędzia dostępne w Exact Synergy 10 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Comarch CDN XL Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch CDN XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej spółki.

Bardziej szczegółowo

Controlling wspomagany komputerowo

Controlling wspomagany komputerowo Uniwersytet Zielonogórski Paul-Dieter Kluge, Paweł Kużdowicz, Paweł Orzeszko Controlling wspomagany komputerowo z wykorzystaniem systemu ERP Zielona Góra 2005 RADA WYDAWNICZA Krzysztof Urbanowski (przewodniczący),

Bardziej szczegółowo