Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jadwiga Kaczmarska-Krawczak Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

2 Recenzenci: prof. PŁ dr hab. inż. Krzysztof Pacholski doc. dr inż. Stanisław Derlecki Opracowanie redakcyjne: mgr inż. Ryszard Zankowski Konsultacja: mgr Małgorzata Sienna Poradnik stanowi obudowę dydaktyczną programu jednostki modułowej 312[02].Z4.02 Świadczenie usług teleinformatycznych, zawartego w modułowym programie nauczania dla zawodu technik teleinformatyk. Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy, Radom

3 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 3 2. Wymagania wstępne 5 3. Cele kształcenia 6 4. Materiał nauczania Podstawy ekonomii i ekonomiki Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Rachunkowość firm i przedsiębiorstw Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Marketing rynku teleinformatycznego Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Podejmowanie działalności gospodarczej Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Formy opodatkowania przedsiębiorstw Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Analiza kosztów własnych w działalności gospodarczej Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów 5. Sprawdzian osiągnięć Literatura

4 1. WPROWADZENIE Poradnik ten będzie Ci pomocny w przyswajaniu wiedzy o świadczeniu usług teleinformatycznych. W poradniku zamieszczono: wymagania wstępne określające umiejętności, jakie powinieneś posiadać, abyś mógł bez problemów rozpocząć pracę z poradnikiem, cele kształcenia, czyli wykaz umiejętności, jakie opanujesz w wyniku kształcenia w ramach tej jednostki modułowej, materiał nauczania, czyli wiadomości teoretyczne konieczne do opanowania treści jednostki modułowej, zestaw pytań sprawdzających, abyś mógł sprawdzić, czy opanowałeś już materiał nauczania, ćwiczenia zawierające polecenia, sposób wykonania oraz wyposażenie stanowiska pracy, które pozwolą Ci ukształtować określone umiejętności praktyczne, sprawdzian postępów pozwalający sprawdzić Twój poziom wiedzy po wykonaniu ćwiczeń, sprawdzian osiągnięć opracowany w postaci testu, który umożliwi Ci sprawdzenie Twoich wiadomości i umiejętności opanowanych podczas realizacji programu danej jednostki modułowej, literaturę związaną z programem jednostki modułowej umożliwiającą pogłębienie Twej wiedzy z zakresu programu tej jednostki. Materiał nauczania został podzielony na siedem części. W pierwszej części znajdziesz podstawowe informacje o ekonomii i ekonomice. W części drugiej zawarte zostały podstawowe pojęcia związane z rachunkowością firm i przedsiębiorstw. Informacje na temat marketingu rynku teleinformatycznego zawarte zostały w rozdziale trzecim. Czwarty rozdział poświęcony został omówieniu form organizacyjno-prawnych przedsiębiorstw. W piątym rozdziale zawarto materiał nauczania poświęcony podejmowaniu działalności gospodarczej. Szósty rozdział zawiera informację na temat form opodatkowania przedsiębiorstw. Analiza kosztów własnych w działalności gospodarczej została opisana w rozdziale siódmym materiału nauczania. 3

5 312[02].Z4 Usługi teleinformatyczne 312[02].Z4.01 Stosowanie norm i przepisów prawnych w zakresie działalności teleinformatycznej 312[02].Z4.02 Świadczenie usług teleinformatycznych Schemat układu jednostek modułowych 4

6 2. WYMAGANIA WSTĘPNE Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: realizować zadania zawodowe z zastosowaniem wymogów prawnych dotyczących produktów i usług teleinformatycznych, zbierać i analizować informacje techniczne, ekonomiczne i prawne z zakresu telekomunikacji i teleinformatyki, korzystać z różnych źródeł informacji technicznej, jak: Polskie Normy i poradniki, analizować treść zadania, dobierać metody i plan rozwiązania, komunikować się i pracować w zespole, samodzielnie podejmować decyzje, dokonywać oceny swoich umiejętności. 5

7 3. CELE KSZTAŁCENIA W wyniku realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: zinterpretować pojęcia z zakresu ekonomii i rachunkowości, przeanalizować zapotrzebowanie rynku i zaplanować zakres działalności gospodarczej, przeprowadzić procedurę uruchomienia działalności gospodarczej, złożyć stosowne dokumenty oraz wypełnić bieżące zobowiązania wobec ZUS i urzędu skarbowego, spełnić dodatkowe wymagania prawne dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej w określonej dziedzinie (lokal, pojazdy, maszyny i narzędzia, rachunek bankowy, kwalifikacje zawodowe), posłużyć się opisami funkcji i usług teleinformatycznych, posłużyć się ofertami, cennikami i zestawieniami, przeanalizować koszty eksploatacji komputerów i urządzeń sieciowych oraz zaktualizować dokumentację eksploatacyjną, opracować instrukcje, oferty i cenniki przy użyciu komputera PC i oprogramowania biurowego, obliczyć należność za sprzęt i usługi, uwzględnić przy sporządzaniu ofert i cenników koszt zastosowania wymogów prawnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 6

8 4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4.1. Podstawy ekonomii i ekonomiki Materiał nauczania Produkcja dóbr materialnych i usług nasuwa szereg dalszych pytań, związanych np. z kształtowaniem się zmian wielkości produkcji, poziomu cen wytworzonych dóbr, wielkości koniecznego zatrudnienia, rozmiarów osiąganych dochodów ze sprzedaży dóbr. Rozwiązanie tych spraw wymaga uwzględnienia występowania kategorii ekonomicznych w rodzaju pieniądza, kapitału, pracy, handlu wewnętrznego i międzynarodowego. Ekonomia jest z tego punktu widzenia sztuką podejmowania właściwych decyzji w życiu publicznym i prywatnym. To podejmowanie decyzji odbywa się stale w warunkach rzadkości dóbr, tj. niemożności zaspokojenia wszystkich potrzeb za pomocą ograniczonych zasobów (środków), którymi dysponują jednostki. Z powodu rzadkości dóbr podejmowane są trudne decyzje w zakresie optymalnej alokacji (rozmieszczenia) zasobów w skali dotyczącej poszczególnych ludzi, społeczności lokalnych i całego kraju. Decyzje gospodarcze maja zawsze dwa aspekty: pozytywny i negatywny. Aspekt pozytywny oznacza wybór między celami, jakie zamierzamy realizować oraz jakie zasoby przeznaczymy na osiągnięcie tych celów. Aspekt negatywny oznacza konieczność rezygnacji z niektórych celów. Na gruncie dotychczasowego rozwoju ekonomii jako nauki wykształciły się dwa główne działy ekonomii jako dziedziny studiów: mikroekonomia i makroekonomia. Mikroekonomia zajmuje się analizą zachowania poszczególnych składników gospodarki, jej działów, sektorów, gałęzi, przedsiębiorstw, gospodarstw domowych. W ramach podejścia mikroekonomicznego podejmuje się próbę odpowiedzi na następujące pytania: Co określa cenę poszczególnych dóbr i usług? Co określa wielkość produkcji poszczególnych firm i gałęzi przemysłu? Co określa wysokość płac, które otrzymują pracownicy? Co określa wysokość stopy procentowej otrzymywanej lub płaconej w systemie bankowym? Co określa wysokość zysków przedsiębiorców? Występuje tu analiza mikroekonomiczna z interpretacją zjawisk zachodzących na rynku oraz związanych z dokonywaniem osobistych wyborów produktów przy ich zakupach, a także mierzenie i przewidywanie działania całego systemu gospodarczego. Makroekonomia jest badaniem gospodarki jako całości lub też jej znaczących części zajmuje się badaniem agregatowych zmiennych ekonomicznych: produkcji, zatrudnienia, inwestycji, popytu, ogólnego poziomu cen. W ramach podejścia makroekonomicznego spotkać można następujące pytania: Co określa ogólny poziom cen, stopę inflacji? Co określa poziom produkcji krajowej i dochodu narodowego? Jakie skutki pociąga za sobą polityka pieniężna i podatkowa rządu w zakresie ukształtowania ogólnego poziomu cen, dochodów, produkcji, zatrudnienia i bezrobocia? Jakie kroki może podjąć rząd dla przeciwdziałania inflacji, bezrobociu i recesji? Badanie zjawisk gospodarczych wymaga uwzględnienia czynnika czasu. Przejawia się to między innymi w badaniu stanów statycznych i dynamicznego opisywania zasobów 7

9 i strumieni wielkości ekonomicznych oraz przebiegu zjawisk gospodarczych w krótkim i długim okresie. Wśród zjawisk gospodarczych występują następujące rodzaje zasobów: ludzkie, naturalne i kapitałowe. Zasoby charakteryzują się tym, że przedstawiają wartości pewnych wielkości ekonomicznych w danym czasie (np. na koniec kwartału, roku). Obok zasobów występują również strumienie, które wyrażają wartości wielkości ekonomicznych w pewnym okresie (np. w ciągu roku). Przykładem zasobu może być kapitał, natomiast przykładem strumienia inwestycje prowadzone przy użyciu tego kapitału. System gospodarowania opartego na rynku powstał w wyniku ewolucji stosunków wymiennych w społeczeństwie, tj. przejścia od najprostszych form wymiany towaru na inny tzw. barteru, do wymiany przy użyciu pieniądza. Wszystkie zjawiska rynkowe, niezależnie od ich różnorodnych form, mają pewne cechy wspólne: występują w nich dwie, uzależnione nawzajem strony: PRODUCENCI SPRZEDAWCY reprezentują podaż KONSUMENCI NABYWCY reprezentują popyt Odbywająca się między nimi transakcja kupna sprzedaży ma swoją cenę. Ocena i weryfikacja oraz sposób zachowania się podmiotów rynkowych wynika ze sposobu konkurowania między nimi. Rynek jest źródłem informacji dla podmiotów gospodarujących. Kształtowanie się tzw. parametrów rynkowych, np. cen dóbr i usług, cen czynników produkcji, stopy procentowej, relacji rentowności różnych rodzajów produkcji, relacji płac itp. dostarcza podmiotom gospodarczym obiektywnych informacji. Rynek jest także mechanizmem umożliwiającym powstawanie, przywracanie i utrzymywanie się stanów równowagi w gospodarce. Warunkiem sprawnego działania rynku jest efektywna konkurencja. W gospodarce występują dwa podstawowe podmioty: konsumenci reprezentowani przez gospodarstwa domowe, producenci reprezentowani przez przedsiębiorców. Rynek dzieli się na: rynki szeroko rozumianych dóbr i usług konsumpcyjnych, rynki zasobów i czynników produkcji, określane też jako rynek kapitałowy w szerokim znaczeniu. Ceny produktów i usług oraz ceny zasobów i czynników produkcji są określane na rynkach, na których producenci i konsumenci oddziałują wzajemnie na siebie. Przedsiębiorcy płacą za korzystanie z usług produkcyjnych i zasobów konsumentów, którzy z kolei płacą za kupowane dobra i usługi służące do zaspokojenia ich różnorodnych potrzeb. W warunkach polskich najczęściej mówi się o wolnej gospodarce rynkowej jako o uniwersalnej formie gospodarowania. Wynika to z przekonania, że rynek wiąże się właściwie z wolną konkurencją. Wyróżniamy konkurencję doskonałą i konkurencję niedoskonałą. Konkurencja doskonała charakteryzuje się następującymi cechami: rozproszenie podaży i popytu oznacza stan, w którym występuje duża liczba producentów (sprzedających) i kupujących, nie mogących wpływać na kształtowanie się sytuacji na rynku, ponieważ ich udziały stanowią niewielki ułamek globalnej podaży i globalnego popytu. Z tego powodu poszczególni producenci i kupujący nie mają wpływu na cenę i kształtuje się na rynku jako wypadkowa ofert wszystkich sprzedawców i zapotrzebowania wszystkich nabywców, płynność podaży i popytu która mówi, że nie istnieją żadne przeszkody (ekonomiczne, prawne, techniczne) w wejściu na rynek i wyjściu z rynku. Występuje pełna mobilność czynników produkcji, 8

10 pełna znajomość stanu rynku przez sprzedających i kupujących zakłada, że wszyscy kupujący jak i sprzedający mają doskonałą informację o produkcie i jego cenie, jednorodność (homogeniczność) dóbr stanowiących przedmiot transakcji. Niespełnienie któregokolwiek z tych warunków oznacza występowanie konkurencji niedoskonałej. Najważniejszą grupę producentów i sprzedawców w gospodarce rynkowej stanowią przedsiębiorcy, działający w różnorodnych dziedzinach gospodarki. Wspólną cechą ich działalności jest kierowanie się zmysłem przedsiębiorczości, który pozwala na szybkie wykorzystywanie sygnałów rynkowych o lukach w podaży i dokonywanie nowych alokacji (rozdysponowania) posiadanych zasobów. Teoria ekonomii wyznacza przedsiębiorcy w gospodarce rynkowej eksponowaną rolę. Głównym czynnikiem pobudzającym rozwój gospodarki rynkowej są innowacje, czyli stosowanie nowych, dotychczas nie znanych kombinacji czynników produkcji. Prowadzi to do konkurencji pomysłów przy wytwarzaniu nowych produktów, co wiąże się ze stałym procesem twórczego niszczenia, w którym nowe produkty, jakościowo lepsze, wypierają stare. Przedsiębiorca to nie właściciel czy kierownik jakiejś firmy, ale człowiek potrafiący doskonale kierować ludźmi i firmą niezależnie od jego pozycji społecznej oraz ma pomysły. Podejmowane przez przedsiębiorcę decyzje związane z wytwarzaniem nowego produktu dotyczą nie tylko jego firmy, ale całego otoczenia. Wywierają wpływ na pracowników, dostawców czynników produkcji, konkurentów i konsumentów. Dlatego decyzje przedsiębiorcy opierają się nie tylko na rachunku ekonomicznym, związanym z maksymalizacją zysku, ale również na poczuciu odpowiedzialności, wynikającej z tzw. efektów zewnętrznych działalności przedsiębiorstwa (kosztów i korzyści zewnętrznych). Przedsiębiorcy, podejmując decyzje o rozmiarach i rodzaj produkcji, analizują kształtowanie się kosztów oraz utargów. Porównanie tych dwóch wielkości informuje ich o rozmiarach zysku. Analiza jest prowadzona w ujęciu całkowitym, przeciętnym i marginalnym (krańcowym). Zc = Uc Kc Zp = Up Kp Zk = Uk Kk gdzie: Kc koszt całkowity, Uc utarg całkowity, Zc zysk całkowity, Kp koszt przeciętny, Up utarg przeciętny, Zp zysk przeciętny, Kk koszt krańcowy, Uk utarg krańcowy, Zk zysk krańcowy. Punktem wyjścia analizy są nakłady związane z kształtowaniem się kosztów produkcji. Klasyfikacja kosztów: koszt całkowity Kc oznacza ogólny nakład niezbędny do wytworzenia określonej wielkości produkcji. Składa się z kosztu stałego Ks i kosztu zmiennego Kz. koszt stały Ks jest niezależny od rozmiarów produkcji, np. amortyzacja urządzeń, niektóre stałe opłaty, wynagrodzenie obsługi administracyjnej itp., koszt zmienny Kz zmienia się wraz z rozmiarami produkcji, np. nakłady na surowce, energię, płace akordowe, koszt przeciętny (albo jednostkowy) Kp stanowi iloraz (stosunek) kosztu całkowitego do rozmiarów produkcji. Kp = koszt całkowity /produkcja 9

11 Koszty przeciętne mogą być odniesione do kosztu stałego i kosztu zmiennego. Kps = koszt stały/produkcja Kpz = koszt zmienny/produkcja gdzie: Kps koszt przeciętny stały, Kpz koszt przeciętny zmienny Można zapisać, że: Kp = Kps + Kpz Dla potrzeb analiz, uwzględniających małe zmiany w rozmiarach produkcji, zachodzące w okresie krótkim, stosuje się koszty krańcowe (marginalne). Koszt krańcowy Kk oznacza zmianę kosztu, wynikającą ze zmiany (zwiększenia lub zmniejszenia) produkcji o najmniejszą jednostkę. Czynnik produkcji, jakim jest praca, jest towarem szczególnego rodzaju, którym ludzie są bezpośrednio zainteresowani. Pracodawca kupuje na rynku pracy ów towar za pewną cenę, tj. płacę. W warunkach rynku konkurencyjnego płaca, czyli cena pracy, jest określana tak, jak inne ceny, tzn. przez popyt i podaż. Wyjaśnienie poziomu otrzymywanej płacy wymaga rozpatrzenia determinant popytu i podaży. Popyt na pracę jest określony przez poziom płacy realnej (rozumianej jako ilość dóbr i usług nabywanych za płacę nominalną przy danym poziomie cen) w porównaniu z niskim poziomem płac, który będzie sprzyjać powiększaniu zatrudnienia. Popyt na pracę wynika w pewnym zakresie z popytu dobra i usługi i im ten popyt jest większy, tym większy popyt na dany rodzaj pracy i wyższe płace. Inną, szczególnie ważną determinantą popytu na pracę jest wydajność pracy, rozumiana jako ilość dóbr lub usług, którą wytwarza pracownik w jednostce czasu. Cena produktu finalnego określa wartość produkcji pracownika, lecz jego wydajność decyduje o tym, ile potrafi wytworzyć. Tak więc wydajność pracy oraz cena rynkowa tego co wytworzone wyznaczają wartość pracy dla przedsiębiorców i warunkują zgłaszany przez nich popyt na pracę. Z kolei podaż pracy zależy w prostym stosunku od wzrostu poziomu płac realnych. Który zwiększa liczbę pracowników na rynku pracy, przy założeniu, że pozostałe czynniki nie ulegną zmianie. Przy wyższych stawkach płac większa liczba pracowników skłonna będzie dłużej pracować niż przy niskich. Kapitał jako czynnik produkcji obejmuje wszelki wynik procesu produkcyjnego, który przeznaczony jest do późniejszego wykorzystania w procesie produkcyjnym. Kapitał to także dobra kapitałowe ( inwestycyjne), czyli wszelkie przedmioty materialne niezbędne w procesie produkcji: budynki, maszyny, surowce, materiały, półprodukty itp. Szczególną cechą dóbr kapitałowych jest to, że mogą one być zarówno nakładem, jak i wynikiem. W praktyce pojęcie kapitału ma jeszcze szerszy zakres, obejmuje bowiem również wszelkie aktywa przedsiębiorstw, znaki firmowe i patenty. Dobra kapitałowe są sprzedawane i kupowane na rynkach dóbr kapitałowych. Większość dóbr kapitałowych, wykorzystywanych przez przedsiębiorstwo, jest ich własnością. Niektóre są jednak wynajmowane, dzierżawione i opłata pobierana w tych wypadkach nazywana jest czynszem. Właściciele dóbr kapitałowych w swych decyzjach gospodarczych kierują się najczęściej wysokością stopy dochodu z kapitału, która jest stosunkiem rocznego dochodu do kosztu zakupionego dobra kapitałowego. Pojawienie się w gospodarce nowych dóbr kapitałowych uzależnione jest od procesu oszczędzania. Aby powiększyć zasób dóbr kapitałowych, ktoś musi ograniczyć 10

12 bieżącą konsumpcję, tzn. zaoszczędzić część swojego dochodu. Proces oszczędzania warunkuje produkcję dóbr kapitałowych w dwojakim znaczeniu: zwalnia zasoby potrzebne do produkcji dóbr kapitałowych, dostarcza funduszów niezbędnych do ich zakupu. W gospodarce rynkowej ludzie skłonni są ograniczać bieżącą konsumpcję, tzn. oszczędzać, ponieważ przynosi to określony dochód, zwany procentem. Procent jest płatnością za odłożoną konsumpcję, wyrażony w formie odsetek od wypożyczonej kwoty pieniężnej, która na konkurencyjnym rynku funduszów (kapitałów) pożyczkowych odzwierciedla produkcyjność kapitału. Z kolei stopa procentowa jest roczną płatnością za odłożoną konsumpcję, wyrażoną jako procent od wypożyczonej kwoty pieniężnej (równej kwocie odłożonej konsumpcji). W praktyce współczesnej gospodarki rynkowej wyróżnia się: rynkową (nominalną) stopę procentową, czyli całkowitą płatność, której można oczekiwać z tytułu udzielonej pożyczki, wyrażoną w postaci procentu. Rynkowa stopa procentowa zawiera w sobie trzy elementy: czystą stopę procentową, koszt ryzyka oraz oczekiwaną stopę inflacji, realną stopę procentową, czyli rynkową, nominalną stopę procentową, pomniejszoną o oczekiwaną stopę inflacji. Należy również zwrócić uwagę na możliwość finansowania działalności przedsiębiorstwa poprzez system bankowy. Bank spełnia funkcje pasywne i aktywne. Pierwsze polegają na gromadzeniu wkładów w postaci wolnych środków kapitałowych: zysków, oszczędności, odpisów amortyzacyjnych. Funkcje aktywne banków polegają na udzielaniu kredytów oraz dokonywaniu przelewów na polecenie właścicieli wkładów na rzecz osób i instytucji. Kredyty, udzielane przez banki, dzielimy na krótko-, średnio- i długoterminowe. Kredyt krótkoterminowy jest udzielany zwykle na czas nie dłuższy aniżeli rok i służy do finansowania bieżących operacji przedsiębiorstw. Kredyt średnioterminowy jest udzielany przeważnie na okres nie dłuższy niż 5 lat i służy do finansowania zakupów produkcji w postaci maszyn, urządzeń i surowców. Kredyt długoterminowy to kredyt udzielany na okres ponad 5 letni i służy do finansowania większych inwestycji Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Jaka jest rola przedsiębiorcy w gospodarce? 2. Dlaczego koszty całkowite nie rosną proporcjonalnie do wzrostu produkcji? 3. Jakie czynniki określają popyt na pracę? 4. Jakie czynniki określają podaż pracy? 5. Jaki rodzaj dochodu przynosi kapitał? 6. Jakie znasz funkcje pasywne banku? 7. Jakie znasz funkcje aktywne banku? 8. Na czym polega działanie mechanizmu rynkowego? 11

13 Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Wyobraź sobie, że jesteś właścicielem firmy teleinformatycznej mieszczącej się w Łodzi, przy ulicy Zielonej. W pobliżu znajdują się jeszcze trzy inne firmy teleinformatyczne świadczące ten sam rodzaj usług. Jakie podejmiesz działania, aby maksymalizować zysk Twojego przedsiębiorstwa? Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) zapoznać się z treścią zadania, 2) dobrać partnerów do pracy w grupie, 3) opracować strategię dotyczącą maksymalizacji zysku swojego przedsiębiorstwa, 4) wpisać wszystkie pomysły na kartce (burza mózgów nie krytykując żadnego z pomysłów Twoich koleżanek/kolegów), 5) uporządkować zapisane pomysły odrzucić ewentualnie nierealne lub budzące wątpliwości członków grupy, 6) zaprezentować efekty pracy na forum grupy. Wyposażenie stanowiska pracy: duże arkusze papieru, pisaki, tablica flip-chart. Ćwiczenie 2 Podaj przykłady czynników, które decydują o zwiększeniu lub zmniejszeniu popytu na rynku. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) zapoznać się z treścią zadania, 2) dobrać partnerów do pracy w grupie, 3) odpowiedzieć na pytanie: jakie czynniki decydują o zwiększeniu lub zmniejszeniu popytu na rynku?, 4) wpisać wszystkie pomysły na kartce (burza mózgów nie krytykując żadnego z pomysłów Twoich koleżanek/kolegów), 5) uporządkować zapisane pomysły odrzucić ewentualnie nierealne lub budzące wątpliwości członków grupy, 6) zaprezentować efekty pracy na forum grupy. Wyposażenie stanowiska pracy: duże arkusze papieru, pisaki, tablica flip-chart. 12

14 Sprawdzian postępów Czy potrafisz: Tak Nie 1) zinterpretować pojęcia z zakresu ekonomii? 2) określić rolę przedsiębiorcy w procesie gospodarczym? 3) wymienić funkcje pasywne i aktywne banku? 4) scharakteryzować działanie mechanizmu rynkowego? 5) określić informacje zawarte w podejściu mikro i makroekonomicznym? 13

15 4.2. Rachunkowość firm i przedsiębiorstw Materiał nauczania Początki rachunkowości sięgają zamierzchłej przeszłości. Po powstaniu gospodarki towarowo pieniężnej działalność gospodarcza została opodatkowana. Zaszła więc konieczność prowadzenia ksiąg handlowych i składania zeznań podatkowych. Dla wzmocnienia pamięci trzeba było zapisywać to wszystko, co wpływało na wielkość zysku i to, co majątek przedsiębiorcy zwiększało lub zmniejszało. Rachunkowość można zdefiniować jako system informacyjno kontrolny umożliwiający odzwierciedlenie przebiegu i rezultatów działalności gospodarczej danego przedsiębiorstwa. Zadania rachunkowości są realizowane w ramach rachunkowości zarządczej i rachunkowości finansowej. Rachunkowość zarządcza, nazywana również rachunkowością menedżerską, zbiera i przetwarza informacje na potrzeby wewnętrzne i dostarcza kierownictwu firmy dane do podejmowania decyzji w zakresie przyszłej działalności. Rachunkowość finansowa zbiera i tworzy na potrzeby odbiorców zewnętrznych i wewnętrznych informacje o działalności gospodarczej w okresie przeszłym. Obejmuje ona: księgowość, kalkulację, sprawozdawczość. Księgowość polega na zapisywaniu w ujęciu pieniężnym odpowiednio udokumentowanych zdarzeń gospodarczych. Jest ona źródłem informacji dla pozostałych części rachunkowości. Kalkulacja polega na obliczaniu kosztu jednostkowego wytwarzanego produktu pracy (wyrobu gotowego lub usługi). Informuje ona o sumie poniesionych kosztów i o wysokości poszczególnych składników kosztów (strukturze kosztów). Sprawozdawczość to sporządzanie okresowych zestawień liczbowych (sprawozdań) ujednoliconych pod względem tematycznym i dotyczących majątku, kapitałów, kosztów itp., które poddaje się interpretacji (ekonomicznej ocenie przebiegu zdarzeń gospodarczych oraz skutków wcześniej podjętych decyzji). Informacje dostarczane przez rachunkowość docierają do odbiorców: wewnętrznych pracowników i kierownictwa jednostki, zewnętrznych akcjonariuszy, banków, urzędów skarbowych, firm konkurencyjnych. Rachunkowość pełni w praktyce gospodarczej bardzo ważne funkcje: informacyjną, kontrolną, analityczną. Funkcja informacyjna jest realizowana przez dostarczanie danych potrzebnych do podejmowania właściwych decyzji w procesie zarządzania. Informacje te w zależności od potrzeb mogą mieć różny zakres i stopień szczegółowości, np.: stan majątku i kapitałów jednostki, przebieg procesów gospodarczych, wysokość ponoszonych kosztów i osiąganych przychodów, wyniki działalności, poziom wypłacalności. Z informacji tych korzysta szerokie grono użytkowników wewnętrznych i zewnętrznych, np.: właściciele firmy i potencjalni inwestorzy, interesują ich przede wszystkim wyniki finansowe i stopień ryzyka działalności prowadzonej przez firmę, 14

16 kredytodawcy i pożyczkodawcy, chcą wiedzieć, czy firma jest zdolna spłacać swoje długi, kontrahenci rynkowi, są zainteresowani realnością kontraktów, instytucje administracji państwowej, wykorzystują informacje na potrzeby statystyki, polityki gospodarczej oraz fiskalnej, pracownicy, są zainteresowani problematyką wynagrodzeń i zatrudnienia, władze lokalne, w związku bezrobociem, ochroną środowiska, lokalnymi podatkami, subwencjami. Funkcja kontrolna przejawia się w ochronie i zabezpieczeniu mienia firmy, a także w oddziaływaniu na racjonalne wykorzystanie majątku i zapobieganiu marnotrawstwu. Polega ona na prowadzeniu systematycznej kontroli dokumentacji i ewidencji majątku. Umożliwia nadzór nad posiadanym majątkiem i kapitałami poprzez porównanie stanów ewidencyjnych ze stanami rzeczywistymi liczby zawarte w sprawozdaniach są odpowiednio interpretowane, co pozwala na ocenę działalności przedsiębiorstwa, efektywności wykorzystania jego majątku, ujawnienie nieprawidłowości, wskazanie na rezerwy oraz umożliwia podjecie właściwych decyzji w celu polepszenia kondycji firmy. Funkcja analityczna jest realizowana przez interpretację danych zawartych w sprawozdawczości i ich analizę. Księgi rachunkowe to dokumentacja księgowa obejmująca zbiory zapisów księgowych, obrotów (sum zapisów) i sald, odzwierciedlają aktywa, pasywa, przychody i koszty przedsiębiorstwa, stanowią podstawę do sporządzenia sprawozdania finansowego. Przychód to wyrażona w pieniądzu wielkość sprzedaży produktów, towarów, materiałów, usług, wartość naliczonych odsetek, wielkość otrzymanych kar, grzywien. Koszt to wyrażone w pieniądzu zużycie rzeczowych składników majątku, wynagrodzenie za pracę, usługi obce, a także podatki, ubezpieczenie majątku, opłaty oraz inne elementy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wynik finansowy to wyrażony w pieniądzu rezultat działalności jednostki gospodarczej osiągnięty w pewnym okresie. Sprawozdanie finansowe składa się z: bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej, sprawozdania ze zmian w kapitale własnym, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych. Nadrzędne zasady rachunkowości Rachunkowość powinna być prowadzona w taki sposób, aby dostarczone przez nią informacje były wiarygodne i zgodne z rzeczywistością, a także użyteczne dla odbiorców informacji, przekazywanych przez rachunkowość. Reguły prawidłowego prowadzenia rachunkowości, zwane zasadami rachunkowości, są przedstawione następująco: zasada kontynuacji działania zakłada, że jednostka gospodarcza będzie kontynuowała, w dającej się przewidzieć przyszłości swoją działalność w tym samym zakresie lub bez istotnych zmian, zasada memoriałowa zakłada, że osiągnięte przychody i poniesione koszty zalicza się do okresu, w którym faktycznie wystąpiły, niezależnie od wpływu należności i zapłaty zobowiązania, zasada współmierności przychodów i kosztów zakłada, że na wynik finansowy wpływają zrealizowane w danym roku obrotowym przychody i poniesione dla nich koszty, zasada ostrożności (ostrożnej wyceny) mówi o tym, że wycena aktywów i pasywów jednostki musi być dokonana tak, aby nie został zniekształcony wynik finansowy, 15

17 zasada istotności wyodrębnia w ewidencji te operacje gospodarcze, które mają istotne znaczenie dla oceny sytuacji majątkowej, finansowej, rentowności jednostki i podejmowania decyzji, zasada ciągłości przewiduje stałe stosowanie tych samych, przyjętych przez jednostkę metod, w celu zapewnienia porównywalności danych i informacji liczbowych, zasada periodyzacji mówi o tym, że wszystkie operacje należy zapisywać w księgach rachunkowych. We współczesnym świecie rachunkowość jest podstawowym instrumentem nowoczesnego zarządzania firmą. Pozwala ona bowiem na ekonomiczną ocenę działalności prowadzonej przez firmę i skutków podejmowanych decyzji gospodarczych. Każda jednostka gospodarcza, aby mogła wykonywać określone zadania, musi dysponować właściwymi zasobami majątkowymi oraz pracownikami. Zasoby majątkowe jednostki nazywane są aktywami. Podzielić je można na: aktywa trwałe (zużywają się stopniowo) to zasoby majątkowe będące własnością przedsiębiorstwa, przeznaczone do wykorzystywania w jego działalności, są to: wartości niematerialne i prawne (prawa autorskie, licencje, znak towarowy, programy komputerowe, koncesje), środki trwałe (budynki, grunty, środki transportu, maszyny, urządzenia), inwestycje długo i krótkoterminowe (udziały wniesione do innych jednostek, akcje posiadane przez daną jednostkę, udzielone pożyczki, środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych), należności długo i krótkoterminowe (kwoty pieniężne należne od kontrahentów odbiorców, urzędów itp.), zapasy (materiały, towary, produkty), aktywa obrotowe (zużywają się w ciągu jednego cyklu produkcyjnego). Wszystkie środki gospodarcze, znajdujące się w dyspozycji przedsiębiorstwa, mają swoje źródła pochodzenia, zwane także źródłami finansowania aktywów, kapitałami lub funduszami. Kapitały (fundusze) wskazują skąd (od kogo?) pochodzą odpowiednie zasoby oraz kto ma prawo do dysponowania tymi zasobami (kto jest ich właścicielem). Z punktu widzenia praw własności kapitały dzielimy na: kapitały własne, kapitały obce. Źródła finansowania aktywów, na które składają kapitały własne i kapitały obce, nazywamy pasywami. Głównym źródłem finansowania aktywów powinny być kapitały (fundusze) własne. Stanowią one równowartość tych składników aktywów, które są własnością jednostki. Kapitały własne są wnoszone do jednostki gospodarczej przez jej założycieli w momencie, gdy ona powstaje. Początkowy wkład właściciela (lub właścicieli) może mieć postać pieniężną lub rzeczową (aport). Gdy wynikiem działalności gospodarczej jednostki jest strata, musi ona zostać pokryta kapitałem własnym. Straty zmniejszają wiec kapitały własne. Kapitały (fundusze) obce to równoważnik pieniężny tych składników majątku, które znajdują się w dyspozycji jednostki gospodarczej, a są własnością innych podmiotów i istnieje obowiązek ich zwrotu w ściśle określonym czasie. Dlatego nazywamy je zobowiązaniami (długami), np. kredyty bankowe, pożyczki, zobowiązania wobec dostawców czy pracowników. Jednostka gospodarcza swoje długi (kapitały obce) powinna klasyfikować także ze względu na okres ich spłaty. Zobowiązania rozpatrywane z tego punktu widzenia mogą mieć charakter krótkoterminowy lub długoterminowy. Zobowiązania krótkoterminowe to takie, których termin spłaty jest krótszy niż rok. Zobowiązania długoterminowe to takie, których termin spłaty jest dłuższy niż rok. Wyjątek stanowią zobowiązania z tytułu dostaw i usług, które bez względu na termin zapłaty zaliczane są do zobowiązań krótkoterminowych. 16

18 Grupując aktywa przedsiębiorstwa po jednej stronie, a źródła pochodzenia tych aktywów po drugiej, można zauważyć, że suma posiadanych aktywów równa się sumie źródeł jego pochodzenia. Zestawienie takie nazywamy bilansem. Bilans jest syntetycznym zestawieniem aktywów (zasobów majątkowych) i źródeł ich pochodzenia (pasywów), sporządzonym w ujęciu wartościowym, na określony dzień i w określonej formie. Jest to zestawienie statyczne, to znaczy podaje stan aktywów i kapitałów na ściśle określony moment. Jest on jakby fotografią aktywów jednostki. Bilans jest też ważnym dokumentem księgowym, dlatego powinien zawierać rzeczywisty (prawdziwy) stan aktywów i kapitałów. Jest on także sprawozdaniem finansowym, które jest wykorzystywane wewnątrz jednostki i przez inne (zewnętrzne) instytucje. Bilans może mieć formę tabelaryczną, w której aktywa wykazuje się po lewej stronie, a kapitały po prawej. Prawidłowo sporządzony bilans powinien zawierać następujące elementy: określenie jednostki sporządzającej bilans (jej nazwa, adres itp.), moment bilansowy, tj. datę sporządzenia bilansu (dzień, na który wyceniono aktywa i pasywa), nazwy i wartości poszczególnych pozycji zasobów majątkowych (aktywów) i kapitałów (pasywów), sumę bilansową, jako wynik oddzielnego podsumowania aktywów i pasywów, przy czym wartość aktywów powinna równać się wartości pasywów (zasada równowagi bilansowej), podpisy osób odpowiedzialnych za gospodarkę finansową jednostki gospodarczej, datę i miejsce sporządzenia bilansu Wyceny aktywów i pasywów dokonuje się na dzień bilansowy, czyli na dzień kończący rok obrotowy. W Polsce jest to najczęściej 31 grudnia. Bilans sporządzony na ten dzień jest bilansem końcowym (jest on jednocześnie bilansem początkowym (otwarcia) okresu po nim następującego na 1 stycznia roku następnego). W bilansie aktywa i pasywa podawane są w odpowiedniej kolejności. Aktywa szereguje się według wzrastającej płynności (możliwość zamiany na gotówkę). Bilans rozpoczynają te składniki, które najtrudniej zamienić na gotówkę, a kończą te, które są już gotówką lub występuje łatwość ich spieniężenia. Pasywa są szeregowane według wzrastającej wymagalności w spłacie (określa ona terminy regulowania płatności). Pasywa rozpoczynają te źródła pochodzenia aktywów, które nie podlegają zwrotowi, tj. źródła własne, dalej obce źródła z dłuższym terminem spłaty, np. kredyty długoterminowe, a na końcu są te źródła, których termin spłaty jest natychmiastowy. Wspólnym mianownikiem dla wyrażenia stanu aktywów i kapitałów jednostki gospodarczej jest miernik pieniężny. Sposoby ustalania wartości poszczególnych pozycji aktywów i kapitałów określa się mianem wyceny. Wycena jest to pomiar, w którym posługujemy się ceną, bowiem jest ona pieniężnym wyrazem wartości. Przy wycenie mogą być stosowane trzy rodzaje cen: ceny historyczne to ceny faktycznie obowiązujące w chwili nabycia lub wytworzenia składnika aktywów. Ulegają one zmianom pod wpływem różnych czynników, np. z powodu inflacji, ceny bieżące to ceny istniejące w chwili dokonania wyceny, czyli są to ceny aktualnie (dzisiaj) do uzyskania. Stosowane są przy podejmowaniu bieżących decyzji gospodarczych, ceny odtworzeniowe to przewidywane ceny nabycia lub przewidywane koszty wytworzenia określonego składnika majątku. Będą wiec one aktualne w przyszłości. 17

19 W praktyce zdarza się niejednokrotnie, że wielkość majątku zapisana w księgach (stan księgowy) nie zgadza się z tym, co firma faktycznie posiada (stan rzeczywisty). Różnice te mogą czasem być znaczne i w sposób istotny zniekształcać stan posiadania firmy, a wycena ich nie wykrywa. Dlatego też co jakiś czas należy dokonywać kontroli aktywów i kapitałów firmy po to, by porównać stan rzeczywisty ze stanem księgowym i ustalić ewentualne rozbieżności, a w końcowym etapie doprowadzić do ich zgodności. Czynności te nazywamy inwentaryzacją. Sposób i terminy przeprowadzania inwentaryzacji mogą przybrać formę: spisu z natury dotyczy rzeczowego majątku, środków pieniężnych i papierów wartościowych, uzgodnienia i potwierdzenia sald dotyczy innych niż rzeczowe składniki majątku, tj. środków pieniężnych znajdujących się na rachunkach bankowych i rozrachunków z odbiorcami z tytułu udzielonych pożyczek, porównania danych księgowych z odpowiednimi dokumentami dotyczy gruntów, trudno dostępnych środków trwałych, środków trwałych w budowie, należności spornych itp. Po ustaleniu stanu rzeczywistego i porównaniu go ze stanem księgowym oblicza się ewentualne różnice inwentaryzacyjne, które należy wyjaśnić (z jakiego powodu one powstały, kto za nie odpowiada) i skorygować o nie ten składnik majątkowy, którego ta różnica dotyczyła. Dzięki temu stan księgowy będzie od tego momentu zgodny ze stanem faktycznym. Reasumując, dzięki inwentaryzacji: doprowadza się do zgodności stanu księgowego ze stanem rzeczywistym, rozlicza się osoby materialnie odpowiedzialne zapowietrzone im mienie, dokonuje się oceny przydatności składników majątkowych objętych inwentaryzacją, można prowadzić racjonalną gospodarkę, zapobiega się nieprawidłowościom Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Jakie znasz elementy współczesnej rachunkowości? 2. Jakie funkcje pełni rachunkowość? 3. W jakie aktywa powinna być wyposażona firma handlowa? 4. Na czym polegają różnice między kapitałem własnym, a obcym? 5. Jakie znasz zasady obowiązujące przy sporządzaniu bilansu? 6. Co oznacza, że bilans jest zestawieniem syntetycznym i statycznym? 7. Czym jest wycena aktywów? 8. Wyjaśnij, co to jest inwentaryzacja i w jaki sposób może się przyczynić do prowadzenia racjonalnej gospodarki? Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Wymień nazwy zasobów majątkowych, w które Twoim zdaniem powinna być wyposażona firma: teleinformatyczna, produkcyjna, handlowa. Wymienione zasoby majątkowe i podziel na 2 grupy: majątek, który nie zużywa się jednorazowo, lecz służy firmie przez długi okres, majątek, który w każdej fazie działalności zmienia swoją postać. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) zapoznać się z treścią zadania, 18

20 2) dobrać partnerów do pracy w grupie, 3) odpowiedzieć na pytanie: co nazywamy aktywami?, 4) wymienić aktywa i ich źródła finansowania, 5) scharakteryzować aktywa trwałe i obrotowe, 6) wpisać wszystkie pomysły na kartce (burza mózgów nie krytykując żadnego z pomysłów Twoich koleżanek/kolegów), 7) uporządkować zapisane pomysły odrzucić ewentualnie nierealne lub budzące wątpliwości członków grupy, 8) zaprezentować efekty pracy na forum grupy. Wyposażenie stanowiska pracy: duże arkusze papieru, pisaki, tablica flip-chart. Ćwiczenie 2 Odszukaj w ustawie o rachunkowości artykuł, mówiący o terminie i częstotliwości sporządzania inwentaryzacji. Podaj numer artykułu i zapisz w zeszycie najważniejsze informacje w nim zawarte. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) zapoznać się z ustawą o rachunkowości, 2) odszukać rozdział dotyczący inwentaryzacji, 3) odszukać artykuł odnoszący się do terminów i częstotliwości sporządzania inwentaryzacji, 4) zapisać w zeszycie, kiedy termin i częstotliwość inwentaryzacji uważa się za dotrzymane. Wyposażenie stanowiska pracy: ustawa o rachunkowości, kartki papieru, pisaki Sprawdzian postępów Czy potrafisz: Tak Nie 1) zinterpretować pojęcia z zakresu rachunkowości? 2) wyjaśnić, co określa ustawa o rachunkowości? 2) wyszukać w ustawie o rachunkowości interesujące cię informacje? 3) wymienić aktywa, w jakie powinna być wyposażona firma? 4) odróżnić kapitały własne od obcych? 5) sporządzić bilans w formie uproszczonej? 19

Pozyskiwanie źródeł finansowania działalności 341[02].Z4.02

Pozyskiwanie źródeł finansowania działalności 341[02].Z4.02 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Rudzińska Pozyskiwanie źródeł finansowania działalności 341[02].Z4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

Planowanie przedmiotu działalności 341[02].Z1.05

Planowanie przedmiotu działalności 341[02].Z1.05 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Janina Rosiak Planowanie przedmiotu działalności 341[02].Z1.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 0 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie działalności gospodarczej 315[01].Z3.02

Prowadzenie działalności gospodarczej 315[01].Z3.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jerzy Jon Prowadzenie działalności gospodarczej 315[01].Z3.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2007 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Samozatrudnienie w wyuczonym zawodzie. Przewodnik dla ucznia

Samozatrudnienie w wyuczonym zawodzie. Przewodnik dla ucznia Samozatrudnienie w wyuczonym zawodzie Przewodnik dla ucznia Spis treści str. 1. Wprowadzenie 2 2. Wymagania wstępne 3 3. Cele kształcenia 4 4. Materiał nauczania i zestawy ćwiczeń 5 4.1. Planowanie własnego

Bardziej szczegółowo

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp. Poradnik dla osób pragnących prowadzić własną działalność gospodarczą Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.pl,

Bardziej szczegółowo

Wybieranie strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.02

Wybieranie strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Krystyna Kielan Wybieranie strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Pełnosprawna firma realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

I Ty możesz zostać inwestorem

I Ty możesz zostać inwestorem I Ty możesz zostać inwestorem WSTĘP Coraz częściej w życiu codziennym spotykamy się z pojęciami, które do niedawna dla większości z nas nie miały większego znaczenia. Duża część tych terminów ma związek

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla rozpoczynających działalność gospodarczą

BIZNES PLAN. dla rozpoczynających działalność gospodarczą Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNES PLAN dla rozpoczynających działalność gospodarczą Motto: Prawo Shapero: Przedsiębiorstwa, które planują,

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć sklep. spożywczy

ABC Biznesu. Jak założyć sklep. spożywczy ABC Biznesu Jak założyć sklep spożywczy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci sklepu spożywczego / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 2.1. Wykształcenie i doświadczenie / 4 2.2. Wiedza o własnym produkcie/usłudze

Bardziej szczegółowo

Autor: Urszula Małek. Redakcja i korekta: Agnieszka Brzezińska, Katarzyna Sołtan, Iga Kazimierczyk, Daria Dziewięcka

Autor: Urszula Małek. Redakcja i korekta: Agnieszka Brzezińska, Katarzyna Sołtan, Iga Kazimierczyk, Daria Dziewięcka Autor: Urszula Małek Redakcja i korekta: Agnieszka Brzezińska, Katarzyna Sołtan, Iga Kazimierczyk, Daria Dziewięcka Konsultacja merytoryczna: Aleksandra Stryjewska, Renata Czarnecka - Orlik Koordynator

Bardziej szczegółowo

Realizacja prac związanych z logistyczną obsługą przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z2.03

Realizacja prac związanych z logistyczną obsługą przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z2.03 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Donata Andrzejczak Realizacja prac związanych z logistyczną obsługą przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z2.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD prof. dr hab.elżbeta Jędrych dr inż. Paweł Pietras dr Maciej Szczepańczyk ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Praca ta w całości

Bardziej szczegółowo

SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM LOGISTYCZNO-SPEDYCYJNEGO

SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM LOGISTYCZNO-SPEDYCYJNEGO SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM LOGISTYCZNO-SPEDYCYJNEGO Opracowanie, wydruk oraz wysyłka publikacji współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przekazujemy Państwu

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH

WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU Wydział Ekonomii i Zarządzania Joanna Karpowicz WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

PATRONAT MEDIALNY: WYCENY. Pomysłu na lepszy tytuł na razie brak

PATRONAT MEDIALNY: WYCENY. Pomysłu na lepszy tytuł na razie brak PATRONAT MEDIALNY: WYCENY Pomysłu na lepszy tytuł na razie brak SPIS TREŚCI 1. 2. wycena marki Czym właściwie jest wycena przedsiębiorstwa? W jakim celu przeprowadza się wycenę? Korzyści z wyceny Metody

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunkowości bankowej 412[01].Z3.02

Prowadzenie rachunkowości bankowej 412[01].Z3.02 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Kawczyńska-Kiełbasa Prowadzenie rachunkowości bankowej 412[01].Z3.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005

Bardziej szczegółowo

Research. Symulacyjna gra decyzyjna. Książka dla nauczyciela

Research. Symulacyjna gra decyzyjna. Książka dla nauczyciela Venture Capital Research Symulacyjna gra decyzyjna Książka dla nauczyciela 2013 Opracowanie: Maria Baczyńska Redaktor prowadzący: Sebastian Przybyszewski Skład: Sebastian Przybyszewski Redakcja językowa:

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE SYSTEMY BANKOWE

KOMPUTEROWE SYSTEMY BANKOWE KOMPUTEROWE SYSTEMY BANKOWE 1. Definicje banków: Bank jako przedsiębiorstwo Bank to przedsiębiorstwo usługowe, którego działalność polega wyłącznie na udzielaniu kredytów i zdobywaniu środków potrzebnych

Bardziej szczegółowo

Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w MSP

Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w MSP Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie ksiąg rachunkowych 341[02].Z4.04

Prowadzenie ksiąg rachunkowych 341[02].Z4.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Rudzińska Prowadzenie ksiąg rachunkowych 341[02].Z4.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 0 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Controlling logistyczny

Controlling logistyczny Kluge et al.: Arbeitsmaterial Controlling logistyczny 1 Prof. dr habil. Paul-Dieter Kluge Dr inż. Krzysztof Witkowski Controlling logistyczny 3. Narzędzia dla controllingu logistyki Systemy logistyczne

Bardziej szczegółowo

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania Wartością dodaną współpracy z pracodawcami w trakcie tworzenia wszystkich elementów Wirtualnych Laboratoriów jest nawiązanie trwałej współpracy z firmą PROMAG S.A. współpraca ta miała charakter bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

Bogdan Nogalski, Henryk Zalewski

Bogdan Nogalski, Henryk Zalewski Bogdan Nogalski, Henryk Zalewski Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni Gdynia 1998 POSZCZEGÓLNE ROZDZIAŁY I PODROZDZIAŁY OPRACOWALI: Bogdan Nogalski Bogdan Nogalski, Adam Bańczyk Bogdan Nogalski,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I: Organizowanie i planowanie finansów osobistych 17. Podziękowania 11 Wprowadzenie 13. 1. Organizowanie finansów osobistych 19

Spis treści. Część I: Organizowanie i planowanie finansów osobistych 17. Podziękowania 11 Wprowadzenie 13. 1. Organizowanie finansów osobistych 19 Spis treści Podziękowania 11 Wprowadzenie 13 Część I: Organizowanie i planowanie finansów osobistych 17 1. Organizowanie finansów osobistych 19 1.1. Istota, cele i funkcje finansów osobistych 19 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY PLAN WYNIKOWY

PRZYKŁADOWY PLAN WYNIKOWY Poradnik PRZYKŁADOWY PLAN WYNIKOWY do Programu nauczania (DKOS-4015-176/02) i Podręcznika do liceów i techników z Podstaw przedsiębiorczości autorstwa W. J. Jakubowskiego, T. Maja, P. Załęskiego Autor:

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL Zespół opracowujący: Monika Kępka Bogdan Kępka Magdalena Kępka Warszawa 2012 Strona2 2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Podstawowe pojęcia i zagadnienia

Bardziej szczegółowo

perspektywa inwestora i przedsiębiorcy

perspektywa inwestora i przedsiębiorcy siecinwestorowkpt.pl» Kapitał na rozwój perspektywa inwestora i przedsiębiorcy Kapitał na rozwój perspektywa inwestora i przedsiębiorcy www.kpt.krakow.pl www.kpt.krakow.pl Kapitał na rozwój perspektywa

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE Kierunek: Finanse i bankowość Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Krzysztof Borawski Nr albumu: 23059 Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP

Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP Marek Matejun, Katarzyna Szymańska Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ] 5.1. Podstawowe zasady i źródła finansowania małych i średnich

Bardziej szczegółowo