1. WPROWADZENIE 3 2. PROWADZENIE EWIDENCJI 12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. WPROWADZENIE 3 2. PROWADZENIE EWIDENCJI 12"

Transkrypt

1 1 Warszawa 2009r.

2 SPIS TREŚCI 2 1. WPROWADZENIE Instalacja systemu Pierwsza instalacja Instalacja wersji wielofirmowych Instalacja nowej wersji Dyskietka kluczowa i anulowanie instalacji Główne menu programu FINKA-STW Czynności wykonywane przed rozpoczęciem pracy Nazwa firmy i inne parametry Hasła uŝytkowników programu Parametry drukarek Uruchomienie współpracy z FK lub KPR Tryb amortyzacji degresywnej Korzystanie z klawiatury Czynności techniczne wykonywane okresowo Zapisywanie kopii na dyskietkach Odtwarzanie danych z kopii Sprawdzenie wewnętrzne Zamknięcie okresu PROWADZENIE EWIDENCJI Wpisywanie środków trwałych do ewidencji Informacje podstawowe Informacje dodatkowe OT - dowód przyjęcia środka trwałego Wprowadzanie zmian do ewidencji Czynności wykonywane co miesiąc Wygenerowanie odpisów amortyzacyjnych PK - zaksięgowanie operacji ZESTAWIENIA Zestawienia okresowe Roczna ewidencja środków trwałych Lista operacji dla poszczególnych środków Lista środków umorzonych Lista środków w trakcie umarzania Plan amortyzacji Eksport danych do arkusza EXCEL Definiowanie schematu eksportu Wykonanie transferu danych 19

3 1. WPROWADZENIE 3 System FINKA-STW UmoŜliwia on: jest łatwym w uŝyciu programem słuŝącym do prowadzenia ewidencji środków trwałych. Naliczanie amortyzacji metodą liniową lub degresywną; Zwiększanie lub zmniejszanie wartości środka trwałego; Wykonywanie przeszacowań i innych operacji; Automatyczne księgowanie operacji amortyzacji miesięcznej w systemach księgowych: FINKA-FK lub FINKA- KPR. Sporządzanie zestawień: - ewidencji rocznej - listy operacji dla środków trwałych - planu amortyzacji System zawiera tabelę klasyfikacji KŚT słuŝącą jako pomoc przy wpisywaniu środków do ewidencji. Rozpoczynając pracę z programem, wykonuje się kolejno: instalację programu na twardym dysku, ustawienie parametrów programu, następnie moŝemy juŝ wpisywać środki trwałe i generować odpisy amortyzacyjne Instalacja systemu Pierwsza instalacja System FINKA-STW moŝna zainstalować na kaŝdym komputerze wyposaŝonym w system DOS lub WINDOWS. Na dysku musi być co najmniej 5 MB wolnego miejsca. Program współpracuje ze wszystkimi drukarkami. JeŜeli drukarka nie pracuje w trybie MS-DOS, to program korzysta z pomocniczej aplikacji FINKADRU, która jest instalowana razem z programem. NaleŜy włoŝyć płytę CD do stacji CD-ROM i nacisnąć przycisk instaluj. Wyświetli się tytułowy ekran instalacyjny FINKA, na którymsą umieszczone tytuły i opisy wszystkich systemów FINKA dla DOS. Programy znajdujące się na płycie instalacyjnej są podświetlone. Po wybraniu programu wyświetli się pomocnicze menu: parametry instalacji: zainstalować na dysku C:\<DYSK LOKALNY>.... kod znaków polskich Latin II. Mazovia wersja do obsługi jednej firmy. wersja do obsługi 3 firm NaleŜy wybrać: - dysk, na którym ma być zainstalowany program, przy czym wyświetlą się wszystkie dyski dostępne z danego komputera. - kod polskich liter według opisu, obecnie bardziej popularny jest kod LATIN II ( inaczej strona kodowa 852). - liczbę firm, przy czym wersja podstawowa programów jest dostępna dla jednej lub 3 firm. Na kaŝdej płycie instalacyjnej umieszczone są ponadto skrócone opisy wszystkich programów FINKA, które moŝna wydrukować.

4 WYWOŁANIE SYSTEMU: 4 Zainstalowany program wywołuje się za pomocą polecenia: ze skrótu na pulpicie: st.bat (Windows) lub z klawiatury: st (Dos) Instalacja wersji wielofirmowych JeŜeli instalujemy wersje wielofirmowe z płyty CD, to odpowiednio do zakupionej wersji mamy dodatkowo do wyboru: wersja do obsługi 10 firm wersja do obsługi 50 firm wersja do obsługi 99 firm UWAGA: Jeśli na dysku była zainstalowana wersja dla jednej firmy, to po zainstalowaniu wersji wielofirmowej istniejąca firma zostanie automatycznie zapisana jako pierwsza Instalacja nowej wersji Jeśli system FINKA-STW jest juŝ zainstalowany na dysku, to polecenie INSTAL powoduje wpisanie aktualnej wersji systemu, bez zmiany danych prowadzonych w poprzedniej wersji. Program trzeba zainstalować na tym samym dysku i z takim samym rodzajem alfabetu polskiego (litera L, M w poleceniu INSTAL). W tym celu naleŝy: - wywołać poprzedni program i sprawdzić numer jego wersji w górnym rogu ekranu, np.: STW v.3.5-l oznacza kod Latin II w poleceniu INSTAL podać taki sam kod alfabetu polskiego (w tym przykładzie L ) - poprzez punkt właściwości dla ikony, z której wywołujemy program FINKA-STW, naleŝy sprawdzić, na którym dysku była poprzednia instalacja i wybrać ten sam dysk. UWAGA: Aktualizacje programów FINKA dostarczane na płycie CD zawierają kaŝdorazowo aktualny opis zmian pod przyciskiem OPIS. IINFORMACJE DODATKOWE: Katalogi dyskowe System FINKA-STW instaluje się na podanym dysku zawsze w katalogu \FINKA\STW. W przypadku wersji wielofirmowej dane znajdują się w katalogach \FINKA\STW\FIRMA1\, \FINKA\STW\FIRMA2\ itd. UWAGA: Jeśli w programie były juŝ wprowadzone dane, to procedura instalacji wprowadza tylko nowy program nie usuwając istniejących danych. Procedura instalacji wpisuje teŝ zbiór STW.BAT słuŝący do wywołania systemu. Zbiór ten jest umieszczany w katalogu głównym oraz w katalogu \FINKA\STW. Jeśli istniał juŝ zbiór o tej nazwie, zostanie on zachowany pod nazwą STW.ORG.

5 Liczba plików moŝliwych do otwarcia. 5 Jeśli po wywołaniu STW program zgłosi opis błędu (4) lub zbyt małą liczbę plików moŝliwych do otwarcia to do zbioru: \CONFIG.SYS (w systemie Windows95, Windows98) lub \WINDOWS (lub WINNT)\SYSTEM32\CONFIG.NT ( w systemie Windows2000, Windows XP) naleŝy wpisać polecenie: FILES= Dyskietka kluczowa i anulowanie instalacji Po pierwszym wywołaniu programu, lub po instalacji nowej wersji, poprosi on o włoŝenie dyskietki kluczowej Trzeba wówczas włoŝyć tę dyskietkę do stacji dyskietek i potwierdzić to klawiszem ENTER. Dyskietka zostanie zarejestrowana w komputerze i przy następnym wywołaniu program juŝ jej nie zaŝąda. INFORMACJE DODATKOWE: 1. Program moŝe zaŝądać dyskietki kluczowej po instalacji nowej wersji lub po przeinstalowaniu programu na tym samym dysku - powinien on wówczas przyjąć tę samą dyskietkę kluczową. 2. W razie konieczności przeniesienia programu na inny dysk lub sformatowania dysku - konieczne jest wywołanie punktu: Czynności techniczne Anulowanie instalacji programu Powoduje on przeniesienie znacznika waŝności na dyskietkę kluczową, której moŝna uŝyć do zainstalowania programu na nowym dysku. UWAGA: W razie nie wykonania anulowania instalacji przed przeniesieniem programu lub sformatowaniem dysku konieczna jest wymiana (bezpłatna) dyskietki kluczowej w siedzibie firmy TIK-SOFT Główne menu programu FINKA-STW Po wywołaniu systemu otrzymamy na ekranie główne menu systemu FINKA-STW: Prowadzenie ewidencji Zestawienia okresowe Zamknięcie okresu Czynności techniczne Prowadzenie ewidencji obejmuje: wprowadzanie danych; generowanie odpisów amortyzacyjnych; przeszacowanie wartości środka trwałego; zwiększenie i zmniejszenie wartości środka trwałego; skreślenie środka trwałego z ewidencji; zmianę parametrów amortyzacji; przeglądanie i modyfikację juŝ wprowadzonych danych.

6 Zestawienia okresowe pozwalają na: 6 sporządzanie rocznej ewidencji; wyświetlanie i drukowanie listy operacji dla poszczególnych środków; sporządzanie listy środków juŝ umorzonych/zlikwidowanych; sporządzanie listy środków niecałkowicie umarzania drukowanie i automatyczne wpisywanie polecenia księgowania, zawierającego miesięczne naliczenie amortyzacji; eksport danych do arkusza EXCEL. Zamknięcie okresu - wprowadza zakaz dokonywania zmian do podanej przez UŜytkownika daty zamknięcia ewidencji. Czynności techniczne - obejmuje funkcje dodatkowe: kopiowanie i odtwarzanie danych; wprowadzanie identyfikatorów haseł uŝytkowników; sprawdzenie wewnętrzne itp.. Ponadto moŝna w tym punkcie zdefiniować dodatkowe dane opisujące środek trwały: miejsce przechowywania / uŝytkowania środka trwałego wg listy miejsc zdefiniowanej w programie, kategoria środka trwałego - wg własnej listy uŝytkownika, niezaleŝnej od KŚT, numer inwentarzowy, który moŝe być poprzedzony symbolem kategorii lub nie. Po zainstalowaniu programu UŜytkownik zostanie poproszony o decyzję, które z dodatkowych cech chce wykorzystywać. Decyzję tę moŝe później zmienić Czynności wykonywane przed rozpoczęciem pracy Po zainstalowaniu systemu musimy go wywołać, a następnie sprawdzić i ewentualnie zmienić ustawienie parametrów. W przypadku instalacji systemu dla więcej niŝ jednej firmy parametry te ustawia się dla kaŝdej firmy oddzielnie. Ustawienie parametrów drukarek jest wspólne dla wszystkich firm. Ustawia się zarówno parametry techniczne (np. parametry drukarki), jak i parametry zmieniające sposób uŝytkowania systemu. Sposób ustawiania parametrów omawiamy poniŝej Nazwa firmy i inne parametry Po wywołaniu programu naleŝy wywołać punkt Czynności techniczne Nazwa firmy i inne parametry Nazwa firmy: FIRMA AAAA. Dzisiejsza data: 11/08/2005 Czy uzupełniać amortyzację za grudzień do wartości wynikającej z procentu rocznego (T/N) N.

7 7 W punkcie tym wpisujemy: - datę dzisiejszą, drukowaną na zestawieniach (domyślna jest data z zegara komputera), - nazwę firmy drukowaną na zestawieniach, - informację, czy wpisywać automatycznie zaokrąglenie do rocznej kwoty amortyzacji podzielonej na 12 miesięcy. UWAGA: Aby zapamiętać wpisane dane naleŝy przejść do końca formularza wciskając klawisz ENTER lub PageDown. Przed zapamiętaniem informacji wpisanych w dowolnym formularzu na ekranie program zapyta nas o zgodę Hasła uŝytkowników programu Po wybraniu punktu: Czynności techniczne Identyfikatory operatorów i hasła otrzymamy tabelę umoŝliwiającą wpisanie haseł: Inicjały Hasło Uprawniony do: Wprow. Wykon Zmian Imię danych zest. Haseł i nazwisko AB JACEK T T T ZK T N N + Dopisać nowego operatora W tym przykładzie operator AB, znający hasło JACEK, ma pełne uprawnienia, zaś operator ZK, dla którego nie podano hasła (i program nie będzie o nie pytał) jest uprawniony tylko do wprowadzania danych Parametry drukarek W programie FINKA-STW moŝna wpisać kilka definicji drukarek - zarówno w wersji sieciowej, jak i jednostanowiskowej. Procedurę określania parametrów drukarek wywołuje się samoczynnie po pierwszym wywołaniu programu albo później w punkcie: Redagowanie danych stałych Parametry drukarki Musimy najpierw wybrać, którą definicję chcemy wypełnić (od 1 do 4). Zamiast tego moŝna teŝ wybrać 5 drukarka domyślna Windows wówczas korzysta się z definicji wpisanej w Windows, w ikonie Mój komputer Drukarki. Po wybraniu numeru definicji 1-4 otrzymamy menu: Wybierz numer zestawu parametrów drukarki 1 HP Drukarka domyślna Windows Wybrano drukarkę: 1 HP 3300 Powrót Marginesy i inne parametry Wybór rodzaju drukarki Druk testowy

8 Musimy tu wywołać wybór rodzaju drukarki : 8 Rodzaj drukarki: 3 (1 mozaikowa (igłowa) 3 - laserowa lub atramentowa 4 - ręczne określenie parametrów) Definicja nr 1 (opis: HP 3300 ) Wybieramy tutaj najczęściej typ 3 lub 1; typ 4 bywa potrzebny przy nietypowych drukarkach. Typ 3 oznacza drukarki zgodne programowo z laserowymi, w tym drukarki atramentowe HP. Dla niektórych drukarek atramentowych trzeba wybierać typ 1. Punkt Marginesy i inne parametry umoŝliwia wpisanie szeregu parametrów: Definicja nr. 1 (opis: HP 3300 ) Liczba wierszy na stronie 57 Tryb drukowania ramek: 1 (1-ciągłe, 3-przerywane) Czy czekać na klawisz po wydrukowaniu strony (T/N) N Kod znaków polskich wbudowanych w drukarce: L (M-mazovia, L-latin-2, N-bez liter polskich) Tabulogramy kierować do zbioru LPT1. (LPT1, LPT2,... lub nazwa zbioru) NajbliŜsze zestawienie wznowić od strony 1 Dodawać górny margines 0 wierszy Lewy margines 0 znaków Zmiany poszczególnych pozycji potrzebne są tu w szczególnych przypadkach: Liczba wierszy na stronie - liczbę tę trzeba zmniejszyć, jeśli koniec tekstu jednej strony w zestawieniach przechodzi na następną stronę. Tryb drukowania ramek: 1 (1-ciągłe, 3-przerywane) - trzeba wybrać tryb 3 tylko jeśli ramki w trybie 1 drukowane są nieprawidłowo i nie moŝna przestawić parametrów w drukarce. Czy czekać na klawisz po wydrukowaniu strony (T/N) - wpisuje się T tylko jeśli występują problemy z podawaniem papieru. Kod znaków polskich wbudowanych w drukarce: (L-latin II, M-mazovia, N-bez liter polskich) - trzeba zmienić parametr tak, by prawidłowo były drukowane litery Ę,,Ą, itd. Jeśli drukarka nie ma wbudowanego alfabetu polskiego, trzeba wybrać N. Tabulogramy kierować do zbioru : (LPT1, LPT2,... lub nazwa zbioru) - moŝna tu wybrać port drukarki (na stałe) albo wpisać nazwę zbioru dyskowego (będzie to obowiązywać podczas jednego wywołania programu). NajbliŜsze zestawienie wznowić od strony: - punkt ten pozwala na wznowienie długiego zestawienia od zadanej strony. Po wpisaniu liczby w tym punkcie trzeba wywołać odpowiednie drukowanie w punkcie Zestawienia. Inne, późniejsze zestawienia będą drukowane znowu od strony 1. Dodawać górny margines 0 wierszy. Lewy margines 0 znaków - punkty te słuŝą do niewielkiego przesunięcia wydruków na stronach - zaleca się liczby od 0 do 4.

9 9 UWAGA. Po wybraniu rodzaju drukarki konieczne jest wydrukowanie druku testowego, uwaŝne sprawdzenie wydrukowanych krojów pisma (np. sprawdzenie, czy druk wąski jest drukowany węziej niŝ normalny itp.). W razie niezgodności naleŝy dostosować parametry według wskazówek drukowanych w tym druku testowym. W celu zmiany szerokości druku wąskiego naleŝy wybrać rodzaj drukarki: 4, a następnie wpisać wartość z wydruku testowego w pole: Faktyczna szerokość druku wąskiego. znaków/cal Uruchomienie współpracy z FK lub KPR Po zainstalowaniu programu naleŝy teŝ wybrać punkt Czynności techniczne Parametry współpracy z programem FK lub KPR i wybrać: - rodzaj programu (FINKA-FK lub FINKA-KPR), - firmę i rok w programie współpracującym, przy czym dla wersji jednofirmowej wybieramy tylko numer roku, do którego będziemy zapisywać kwoty miesięcznej amortyzacji. Włączenie współpracy jest szczególnie waŝne przy współpracy z programem FINKA-FK, gdyŝ program środków trwałych FINKA-STW ma wówczas moŝliwość zapamiętania z planu kont odpowiednich kont dla operacji amortyzacji Tryb amortyzacji degresywnej Jeśli wpiszemy procent amortyzacji degresywnej, to program stosuje tę metodę w latach, w których amortyzacja degresywna przekracza liniową. Program ma przejść na amortyzację liniową: A w roku, w którym amortyzacja liniowa przekroczy degresywną, B w roku następnym Program standardowo stosuje metodę A. JeŜeli UŜytkownik Ŝyczy sobie inaczej, to moŝe podać w tym miejscu: Zastosować metodę B od roku:.. Wrócić do metody A od roku:... W przypadku zmniejszania wartości środka trwałego amortyzowanego degresywnie moŝna liczyć amortyzację od: wartości netto z początku roku minus zmniejszenie wartości N lub od nowe wartości netto T Ponadto moŝna w tym punkcie podać nr roku, od którego stosować przy częściowym umorzeniu jednorazowym liczenie amortyzacji degresywnej w 1-szym roku od wartości początkowej Korzystanie z klawiatury W systemie FINKA-STW staraliśmy się uprościć maksymalnie korzystanie z klawiatury. Są tylko dwa podstawowe klawisze słuŝące do realizacji funkcji systemu: - ENTER - oznacza wybranie funkcji, którą właśnie wskazujemy, lub (jeśli jesteśmy w trakcie "wypełniania pola" na ekranie) oznacza zakończenie wypełniania pola; - ESC (ang. escape - ucieczka) - oznacza wyjście z bieŝącej funkcji bez jej wykonania i powrót do poprzedniego poziomu. Przedstawiamy listę wszystkich klawiszy uŝywanych w systemie:

10 Klawisz Znaczenie przy wypełnianiu formularza Znaczenie podczas wyboru z menu ENTER Przyjęcie danego pola Wybranie pozycji ESC Wyjście bez akceptacji Wyjście danych Litera, cyfra Wpisanie znaku Wybór pierwszej pozycji zaczynającej się tą literą strzałki w lewo i w prawo Poruszanie się wewnątrz pola Poprzedni lub następny punkt Strzałki w dół lub w górę Przejście do następnego lub poprzedniego pola (takŝe gdy pole jest umieszczone Punkt następny lub poprzedni Pg Dn lub PgUp obok poprzedniego) Akceptacja całego formularza (zastępuje Enter do końca ekranu) 10 Następny lub poprzedni ekran Home kursor do początku pola Przejście do pierwszej pozycji End kursor do końca pola Przejście do ostatniej pozycji 1.6. Czynności techniczne wykonywane okresowo Zapisywanie kopii na dyskietkach NaleŜy regularnie zapisywać kopie danych na dyskietkach w celu zapewnienia bezpieczeństwa przechowywania danych. Do kopiowania i odtwarzania danych zalecamy program FINKA-KOPIA, Jest to bezpłatny program dołączany wraz z opisem do wszystkich zakupionych programów FINKA i ich aktualizacji. Program FINKA-KOPIA tworzy plik z kopią danych w dowolnym, wskazanym przez uŝytkownika miejscu na dysku. Plik ten moŝna nagrać na dyskietkę lub za pomocą programu nagrywającego na płytę CD. KaŜdy program FINKA ma równieŝ punkt menu, najczęściej w Czynnościach technicznych pozwalający na wykonanie kopii na dyskietkach lub odtworzenie danych z takiej kopii z poziomu programu. Kopie danych przechowuje się w dwóch egzemplarzach na zestawach dyskietek oznaczonych:... Kopia A cz.1... Kopia A cz Kopia B cz.1... Kopia B cz.2 Oznaczenia, którymi naleŝy opisać dyskietki, są wyświetlane na bieŝąco przez program FINKA-STW. W wersji wielofirmowej systemu przechowuje się oddzielne zestawy dyskietek dla kaŝdej z obsługiwanych firm. Dane na dyskietkach zapisuje się w postaci spakowanej i w wielu przypadkach dane mieszczą się na jednej dyskietce. Przy większej ilości danych liczba dyskietek moŝe wzrastać w ciągu roku. Program sprawdza poprawność włoŝonej dyskietki - np. jeśli dziś wykonaliśmy kopię A, to jutro powinniśmy zapisać kopię B, zaś pojutrze - znowu A. Jeśli włoŝymy niewłaściwą dyskietkę (np. dyskietkę zawierającą dane innej firmy), to program odmówi wykonania kopii. Po wybraniu z głównego menu punktu: Czynności techniczne Zapisanie kopii zabezpieczającej MoŜemy zmienić zarówno oznaczenie zestawu dyskietek (kopia A lub B), jak i oznaczenie stacji dyskietek (najczęściej - stacja A). Zapisać kopię na zestaw dyskietek KOPIA B w kieszeni A

11 Wybieramy tu punkty: Proszę o dyskietkę FINKA-STW kopia B cz. 1 do kieszeni A WłoŜyłem dyskietkę WłoŜyłem nową dyskietkę do sformatowania WłoŜyłem dyskietkę - jeśli mamy czystą sformatowaną dyskietkę, albo jeśli na dyskietce "kopia B cz.1" była juŝ kiedyś wykonywana kopia i włoŝyliśmy tę dyskietkę do kieszeni. 11 WłoŜyłem nową dyskietkę do sformatowania jeśli chcemy oczyścić poprzednią zawartość danej dyskietki. Następnie: - Jeśli wybrano "WłoŜyłem dyskietkę do sformatowania", to wywoływany jest standardowy program FORMAT i musimy odpowiedzieć na jego komunikaty wciskając klawisz ENTER, a po sformatowaniu dyskietki - klawisz litery N; - Program oblicza liczbę potrzebnych dyskietek, zapisuje kopię danych i w razie potrzeby prosi o następne dyskietki Odtwarzanie danych z kopii Jest to czynność, którą podejmuje się w sytuacjach awaryjnych lub przy przenoszeniu systemu wraz z danymi na inny komputer. Jako czynność awaryjną naleŝy ją traktować jako ostateczność, gdyŝ powoduje utratę danych wpisanych po ostatnim wykonaniu kopii. Dane najwygodniej jest odtwarzać z kopii wykonanej wcześniej opisanym programem FINKA-KOPIA. JeŜeli kopia została wykonana na dyskietki bezpośrednio z programu FINKA-STW to po wywołaniu punktu: Czynności techniczne Awaryjne odtwarzanie danych z kopii program wyświetli prośbę o włoŝenie dyskietki, np.: Proszę o dyskietkę FINKA-STW - kopia B cz. 1 do kieszeni A UWAGA: Program nie ma informacji, na ilu dyskietkach mieściła się kopia. Dlatego po przeczytaniu tej dyskietki program poprosi o dyskietkę CZ.2. Jeśli kopia mieściła się na jednej dyskietce, to zamiast wkładania dyskietki trzeba wybrać odpowiedź: Koniec - były juŝ wszystkie dyskietki : Proszę o dyskietkę FINKA-STW - kopia B cz. 2 do kieszeni A WłoŜyłem dyskietkę Przerwać pracę Koniec - były juŝ wszystkie dyskietki Sprawdzenie wewnętrzne Sprawdzenie wewnętrzne wywoływane w punkcie Czynności techniczne Sprawdzenie wewnętrzne zaleca się wykonywać jako pierwszą czynność słuŝącą do "naprawy" działania programu w razie zgłoszenia przez niego błędu lub jakichkolwiek wątpliwości. Procedura ta polega na: - odtworzeniu wewnętrznych indeksów baz danych uŝywanych w programie; - ponownym zliczeniu amortyzacji i umorzenia na podstawie zapisów amortyzacyjnych; - zasygnalizowaniu sytuacji, które były błędne ( np. inne kwoty wyliczeń miesięcznej amortyzacji); - zasygnalizowaniu sytuacji, które nie są błędami, jednak będą wymagały interwencji. Sprawdzenie wewnętrzne zaleca się wykonywać takŝe okresowo np. raz na miesiąc.

12 12 UWAGA:. Odtwarzanie indeksów baz danych (stanowiące teŝ część sprawdzenia wewnętrznego) następuje równieŝ samoczynnie po wywołaniu programu, jeśli program zakończył się nieprawidłowo (np. przez wyłączenie komputera w czasie pracy programu) Zamknięcie okresu Czynność zamknięcia okresu polega na podaniu (i następnie potwierdzeniu) daty, do której ewidencja jest zamknięta. Nie będzie moŝna juŝ wprowadzać ani zmieniać operacji z wcześniejszymi datami. Jeśli ewidencja nie jest zamknięta, to moŝna drukować zestawienia, jednak na wydruku będzie kaŝdorazowo umieszczana stosowna adnotacja. 2. PROWADZENIE EWIDENCJI 2.1. Wpisywanie środków trwałych do ewidencji Ewidencję za pomocą programu prowadzi się od pewnej daty (przyjmijmy np. 01/01/2004). Środki ewidencjonowane wcześniej np. w ewidencji ręcznej - wpisuje się wówczas przez wywołanie punktu: Wprowadzanie środków ewidencjonowanych wcześniej (B.O.) Środki wprowadzane do ewidencji z datą późniejszą przyjmujemy jako nabywane i wprowadzamy je przez wywołanie punktu: Wprowadzanie środków do ewidencji (nabycie) Informacje podstawowe W obu przypadkach podaje się: nazwę środka; KRŚT - podanie niepełnego symbolu powoduje wyświetlenie pomocniczej listy symboli; datę nabycia; datę przekazania do uŝytkowania - domyślnie jak data nabycia; wartość początkową - przy wpisywaniu B.O. moŝna tu wpisywać wartość z dnia nabycia; przy wpisywaniu B.O. ponadto wpisuje się zaktualizowaną wartość i umorzenie na dzień wpisywania B.O.; procent amortyzacji rocznej (liniowej) - procent jest pobierany z tabeli klasyfikacji środków trwałych i wyświetlany, moŝe być jednak zmieniony przez UŜytkownika; procent amortyzacji degresywnej - jeśli nie wpiszemy tej wartości, to program zastosuje amortyzację liniową; datę, od której środek ma być amortyzowany - przy nabyciu zwykle od następnego miesiąca, przy B.O. - od dnia B.O.; amortyzację jednorazową w chwili nabycia - jeśli ma zastosowanie; wartość amortyzowaną - wpisuje się tylko wtedy, gdy amortyzację części wartości uznaje się za koszty (np. dla samochodów osobowych); limit amortyzacji - wpisuje się tylko wtedy, gdy część kwoty amortyzacji uznaje się za koszty. (Dotyczy to środków nabytych przed rokiem 1995 i limitów amortyzacji na lata ); uwagi dotyczące ustalenia wartości i inne; Konta księgowe operacji nabycia i późniejszej amortyzacji - tylko jeśli włączono współpracę z programem FINKA-FK. Konta moŝna podawać indywidualnie dla poszczególnych środków.

13 Informacje dodatkowe 13 a) Amortyzacja degresywna W szczególnym przypadku jeŝeli: wybraliśmy amortyzację degresywną (tj. wpisano procent amortyzacji liniowej oraz degresywnej), w zapisie zakupu środka wpisano częściowe umorzenie jednorazowe, w roku zakupu nie ma innych umorzeń (tj. w punkcie "amortyzować od" wpisano datę ze stycznia następnego roku) Program liczy amortyzację degresywną w pierwszym roku od wartości zakupu (bez odjęcia umorzenia jednorazowego), zaś w następnych latach jak dotychczas - od wartości netto z początku roku. W związku z tym w punkcie: Czynności techniczne Tryb amortyzacji degresywnej jest parametr wskazujący, od którego roku stosować opisany tryb. Domyślnie włącza się on od następnego roku po dacie ostatnich zapisów z poprzedniej wersji programu. b) Miejsce przechowywania / uŝytkowania MoŜna je mienić podczas modyfikacji danych. Miejsce przechowywania wybiera się z listy, na którą UŜytkownik moŝe jednocześnie wpisać nową pozycję. Do redagowania listy miejsc słuŝy punkt: Czynności techniczne Redagowanie listy miejsc przechowywania środków UWAGA: Jeśli zmienimy opis miejsca w tym punkcie, to zmieni się on samoczynnie dla wszystkich środków, których dotyczy. Miejsce przechowywania drukuje się w zestawieniach: Ewidencja Lista operacji Na liście operacji moŝna zadać pytania: - o środki przechowywane w danym miejscu lub w danym zakresie miejsc - wówczas uzyskamy listę z podsumowaniami dla kaŝdego z miejsc; - o sumy operacji z podziałem według miejsc przechowywania. c) Kategoria własna (niezaleŝna od klasyfikacji KŚT) Kategorię wybiera się z listy, na którą UŜytkownik moŝe jednocześnie wpisać nową pozycję. Do redagowania kategorii słuŝy punkt: Czynności techniczne Redagowanie listy kategorii środków. UWAGI: 1.Jeśli zmienimy kod lub opis kategorii w tym punkcie, to zmieni się on samoczynnie dla wszystkich środków, których dotyczy. 2.Jeśli w punkcie "Tryb wpisywania numerów inwentarzowych" Ŝyczyliśmy sobie, by numer był poprzedzony kategorią, program ujmie ją automatycznie. Kategorie ujmuje się na zestawieniach analogicznie jak opisane wyŝej miejsce przechowywania. Podobnie teŝ moŝna wyszukiwać środki według kategorii w zestawieniu: Lista operacji.

14 14 d) Numer inwentarzowy - nie zaleŝy od numeru kolejnego w ewidencji, nadawanego samoczynnie. Jeśli w punkcie "Tryb wpisywania numerów inwentarzowych" Ŝyczyliśmy sobie automatycznej numeracji, to po wybraniu kategorii program zaproponuje kolejny numer w jej ramach. UŜytkownik moŝe zmienić ten numer na inny, takŝe literowo-cyfrowy. Numer inwentarzowy drukuje się w zestawieniach: Ewidencja Lista operacji OT - dowód przyjęcia środka trwałego Dokument ten drukuje się na Ŝyczenie UŜytkownika: a) bezpośrednio po wprowadzeniu nowego środka w punkcie Prowadzenie ewidencji Wprowadzanie środków (nabycie) b) lub po wejściu do modyfikacji jego danych, w punkcie Prowadzenie ewidencji Przeglądanie, wprowadzanie i zmiany W tym ostatnim punkcie drukowanie moŝe nastąpić na Ŝyczenie uŝytkownika, po wejściu do pozycji Nabycia środka i wybraniu: Zapamiętać i drukować dokument OT Drukowany automatycznie dokument zawiera dane środka trwałego: - nazwę - grupę KŚT - lokalizację - numer inwentarzowy - oraz inne waŝne informacje, w tym metodę amortyzacji. UŜytkownik moŝe m.in.: - wybrać tryb numeracji dokumentu (wg numerów w ewidencji, wg numerów inwentarzowych lub inny) - wydrukować klauzulę o przyjęciu odpowiedzialności za środek lub z niej zrezygnować Jeśli ponownie drukujemy dokument, który dla danego środka był juŝ sporządzany, to program pamięta m.in. numer dokumentu i nazwisko osoby podpisującej Wprowadzanie zmian do ewidencji Po wprowadzeniu środków trwałych do ewidencji moŝemy generować co miesiąc amortyzację oraz przeglądać wpisane dane i wprowadzać stosowne zmiany. W celu przejrzenia listy wpisanych środków trwałych oraz zapisów amortyzacji naleŝy wywołać punkt: Prowadzenie ewidencji Przeglądanie oraz wprowadzanie zmian w ewidencji MoŜemy wówczas sporządzić listę środków trwałych według następujących kryteriów: Wyświetlić listę środków trwałych: w kolejności:. (A w kolejności wprowadzenia, K według KRŚT, N według nazwy) Zacząć od numeru (kategorii, początku nazwy):. Na otrzymanej liście środków trwałych mamy dla kaŝdego środka aktualną jego wartość i umorzenie. Dla wybranego środka moŝemy wyświetlić jego operacje oraz dopisać nowe.

15 15 Nowe operacje dotyczące istniejących środków moŝemy teŝ dopisywać bezpośrednio z punktu: Prowadzenie ewidencji Dla kaŝdego środka trwałego moŝemy wpisać operacje powodujące zmianę jego wartości początkowej, umorzenia itp. SłuŜą do tego operacje: przeszacowanie wartości (aktualizacja wyceny) zwiększenie wartości zmniejszenie wartości skreślenie z ewidencji zmiana parametrów amortyzacji Po wybraniu środka trwałego otrzymujemy na ekranie informacje opisujące środek: - nazwa, - numer KRŚT, - data nabycia i przekazania do uŝytkowania, - dotychczasowa wartość początkowa i umorzenie. Następnie moŝemy wprowadzić informacje związane z wybraną operacją: Dla przeszacowania wartości: - datę przeszacowania; - współczynnik przeszacowania, przez który zostanie pomnoŝona dotychczasowa wartość oraz umorzenie; - procent amortyzacji rocznej i ewentualnie degresywnej, domyślnie taki sam jak poprzednio. MoŜemy tu wpisać np. stawkę amortyzacji zmienioną od danej daty; - wartość amortyzowaną, domyślnie taka sama jak poprzednio; - limit amortyzacji; - uwagi dotyczące przeszacowania, opis zawierający np. sposób wyznaczenia współczynnika przeszacowania. Dla zwiększenia i zmniejszenia wartości: - datę zmiany; - kwotę zmiany wartości; - procent amortyzacji rocznej, ew. degresywnej; - wartość amortyzowaną dla samochodu osobowego i jej limit stanowiący koszty; - uwagi dotyczące zmiany wartości. Dla skreślenia z ewidencji: - datę skreślenia środka trwałego z ewidencji; - uwagi dotyczące skreślenia. Dla zmiany parametrów amortyzacji: - datę zmiany; - nowy procent amortyzacji rocznej, ew. degresywnej; - aktualną wartość amortyzowaną dla samochodu osobowego i jej limit stanowiący koszty; - uwagi dotyczące zmiany parametrów amortyzacji. Po wprowadzaniu dowolnych zmian naleŝy ponownie wygenerować odpisy amortyzacyjne za okres objęty zmianami.

16 2.3. Czynności wykonywane co miesiąc Wygenerowanie odpisów amortyzacyjnych Po wpisaniu zmian w ewidencji dokonanych w danym miesiącu (przeszacowania, nabycie, skreślenia) naleŝy wywołać punkt: Prowadzenie ewidencji Wygenerowanie odpisów amortyzacyjnych który zapyta o numer miesiąca i roku i spowoduje wygenerowanie odpisów dla wszystkich środków, dla których podano procent amortyzacji i nie skreślono ich z ewidencji. Jeśli po tej operacji wprowadzimy jeszcze zmiany wpływające na wartość amortyzacji w danym miesiącu, naleŝy ponownie wywołać: Wygenerowanie odpisów amortyzacyjnych Odpisy moŝna teŝ wygenerować indywidualnie dla kaŝdego środka w punkcie: Przeglądanie i zmiany w ewidencji W tym punkcie wybiera się środek, dla którego chcemy zmienić lub dopisać operację. Pozwala on m. in. na wpisanie kwoty amortyzacji jednorazowej, innej niŝ obliczona według aktualnej stawki PK - zaksięgowanie operacji Po wpisaniu operacji za dany miesiąc naleŝy wywołać punkt: Zestawienia okresowe Polecenie księgowania i wyświetlić lub wydrukować polecenie księgowania za dany miesiąc, zawierające zestawienie operacji. Następnie otrzymamy pytanie: Czy zaksięgować operacje za miesiąc? i w razie odpowiedzi pozytywnej program wpisze: do programu FINKA-FK - dokument niezatwierdzony PK (będzie pytanie o numer PK, program proponuje domyślnie kolejny), zawierający księgowania amortyzacji i innych operacji, jeśli były dokonane w tym miesiącu; do programu FINKA-KPR - tylko zapis amortyzacji w miesiącu w kolumnie "pozostałych wydatków". Księgowanie amortyzacji nie zostanie wpisane do programu księgowego, jeŝeli dotyczy okresu wcześniejszego niŝ data zatwierdzenia. UWAGA: Jeśli włączona jest współpraca z programem FK, to przy kaŝdej operacji (nabycie lub B.O., przeszacowanie lub skreślenie) program pyta o typowe konta księgowe. Jeśli dla któregoś środka nie podano niektórych kont, to w PK nie zostaną uwzględnione odpowiadające im sumy.

17 3. ZESTAWIENIA Zestawienia okresowe Na podstawie informacji dotyczących środków trwałych moŝna sporządzać w programie FINKA-STW następujace zestawienia: Ewidencja roczna, Lista operacji dla poszczególnycvh środków, Lista środków umorzonych, Lista środków w trakcie umarzania Plan amortyzacji, Polecenie księgowania. Ponadto roczną ewidencję amortyzacji dla wybranych środków trwalych moŝna wyeksportować do programu EXCEL i sporządzać na tej podstawie dodatkowe analizy Roczna ewidencja środków trwałych Zestawienie to drukuje się zwykle po wprowadzeniu przeszacowań na dany rok. MoŜna teŝ wydrukować je ponownie w razie wprowadzenia danych zmieniających treść ewidencji, np. nabycia lub skreślenia środków. Zestawienie zawiera wszystkie elementy wymagane w ewidencji, m. in.: nazwy środków trwałych, symbole KRŚT, wartości, umorzenia dotychczasowe oraz zaktualizowane, przewidywane wartości amortyzacji rocznej i miesięcznej. Dodatkowo moŝna sporządzić zestawienie dla środków trwałych wybranych według numeru w ewidencji Lista operacji dla poszczególnych środków Zestawienie to stanowi najpełniejszy przegląd wykonanych operacji dla wszystkich środków trwałych. Zawiera informacje o: - operacjach nabycia środków, - zmianach wartości środków, - skreśleniach z ewidencji, - wygenerowanych odpisach amortyzacyjnych. Zestawienie moŝna wykonać według następujących kryteriów: - wybrać środki według numeru w ewidencji lub wszystkie, - wybrać środki od...do wybranego numeru według tabeli KRŚT, - uwzględnić pozycje skreślone z ewidencji. Dodatkowo moŝna uzyskać podsumowanie operacji: - za dowolny okres: od jednego miesiąca do całego okresu prowadzenia ewidencji; - według pierwszej cyfry KRŚT; - według 3-cyfrowego numeru KRŚT; - sumy ogółem lub tylko stan końcowy Lista środków umorzonych JeŜeli istnieje potrzeba przeanalizowania wartości umorzonych, moŝna sporządzić zestawienia szczegółowe z podziałem na środki: - A całkowicie umorzone, - B umorzone całkowicie jednorazowo, - C skreślone, - D wszystkie powyŝsze.

18 18 Zestawienie moŝe obejmować dowolny okres: od jednego miesiąca do całego okresu prowadzenia ewidencji Lista środków w trakcie umarzania W celu sporządzenia listy środków trwałych będących w tracie umarzania naleŝy jedynie podać okres jaki nas interesuje np. do Program uwzględni wszystkie środki trwałe, których umarzanie nie zostało zakończone w podanym okresie. Zestawienie to jest uzupełnieniem listy środków całkowicie zamortyzowanych i/lub zlikwidowanych. Zawiera ono: - numer środka trwałego w ewidencji - numer KŚT - nazwę - datę nabycia - wartość początkową (z uwzględnieniem zwiększenia / zmniejszenia wartości) - umorzenie dotychczasowe - wartość netto (pozostałą do umorzenia) Plan amortyzacji Jest to zestawienie wieloletnie i moŝna je sporządzać: - dla wybranego zakresu lat: od do MoŜna podać bardzo odległy numer roku...do i wtedy plan zostanie sporządzony do końca amortyzacji wybranego środka lub wybranych środków - dla jednego środka (zalecane), - dla kilku środków trwałych podając zakres numerów według kolejności wprowadzania (lp. od.do.), - lub dla wszystkich środków trwałych za wskazany okres Eksport danych do arkusza EXCEL Definiowanie schematu eksportu Procedura eksportu danych moŝe słuŝyć do automatycznego wypełniania arkuszy kalkulacyjnych danymi z programu FINKA-STW. Arkusze takie mogą słuŝyć m. in. do: sporządzania zestawienia ewidencji rocznej środków trwałych, generowania wykresów. Eksport danych przebiega w dwóch etapach: transfer danych Obiekt Procedura realizująca Parametry Dane dotyczące amortyzacji Zbiór pośredni DBF Program FINKA-STW Wpisane w p. punkt Zestawienia - Redagować - Eksport danych schemat eksportu specjalnym Arkusz docelowy Program EXCEL Wpisane w Arkuszu Import

19 19 W programie EXCEL naleŝy utworzyć pusty arkusz o dowolnej nazwie np. ST_DANE.XLS, a następnie go zamknąć. W programie FINKA-STW naleŝy: Wybrać punkt: Zestawienia Eksport danych do arkusza EXCEL Określić nazwę pomocniczego zbioru (DBF), do którego będą zapisane dane (np. ST_EXCEL.DBF) w katalogu docelowym np. \FINKA\STW\. Podać nazwę pustego arkusza (XLS), utworzonego wcześniej (np. ST_DANE.XLS). Podać numer roku oraz zakres numerów ewidencji, które mają być przeniesione do arkusza Wykonanie transferu danych W programie FINKA-STW naleŝy wybrać punkt: Zestawienia Eksport danych do arkusza EXCEL i wykonać zapisanie danych w postaci zbioru pośredniego. Nazwa tego zbioru wpisana jest w schemacie eksportu. W programie EXCEL: otworzyć arkusz IMPORT istniejący w katalogu FINKA\STW, (jeśli jest juŝ otwarty arkusz docelowy, trzeba go zamknąć), wybrać kolumnę z parametrami, według których program EXCEL ma dokonać importu. Kolumnę tę uaktywniamy przez wpisanie nad nią znaku * (gwiazdka). Czynność ta jest opisana czytelnie w arkuszu IMPORT i sprawdzić poprawność wpisanych w tej kolumnie danych: tzn. nazw zbiorów i katalogów. wywołać punkt Narzędzia w programie EXCEL i podpunkt (makro) Import z FK. Program EXCEL otworzy wówczas arkusz docelowy i wpisze dane. Po tej operacji mamy równocześnie otwarte 2 arkusze: arkusz IMPORT i arkusz docelowy (na ekranie).

Instrukcja Instalacji

Instrukcja Instalacji Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spis treści

Bardziej szczegółowo

Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Instrukcja Instalacji

Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Instrukcja Instalacji Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Środki Trwałe Ewidencja i amortyzacja

Środki Trwałe Ewidencja i amortyzacja Środki Trwałe Ewidencja i amortyzacja MADAR Sp. z o.o. 41-819 Zabrze, ul. Skłodowskiej 12d/3 Biuro Handlowe: 41-800 Zabrze, ul. Pośpiecha 23 http://www.madar.com.pl e-mail: madar@madar.com.pl tel./fax

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja Programu

1. Instalacja Programu Instrukcja obsługi dla programu Raporcik 2005 1. Instalacja Programu Program dostarczony jest na płycie cd, którą otrzymali Państwo od naszej firmy. Aby zainstalować program Raporcik 2005 należy : Włożyć

Bardziej szczegółowo

Środki Trwałe v.2.2. Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp.

Środki Trwałe v.2.2. Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp. Środki Trwałe v.2.2 Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp.pl Spis treści 2 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 1.1. Nawigacja w programie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zmian w wersji Vincent Office

Instrukcja zmian w wersji Vincent Office Instrukcja zmian w wersji 1.14 Vincent Office 1. Admin-zarządzanie podatnikami. a) przenoszenie planu kont między podatnikami. KaŜdy nowo załoŝony podatnik posiada wzorcowy plan kont opracowny przez naszą

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA PROGRAMÓW FINKA DOS W SYSTEMACH 64 bit

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA PROGRAMÓW FINKA DOS W SYSTEMACH 64 bit INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA PROGRAMÓW FINKA DOS W SYSTEMACH 64 bit W celu uruchomienia programów DOS na Windows 7 Home Premium 64 bit lub Windows 8/8.1 można wykorzystać programy DoxBox oraz D-Fend

Bardziej szczegółowo

I. Interfejs użytkownika.

I. Interfejs użytkownika. Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 I. Interfejs użytkownika. MFG/PRO w wersji eb2 umożliwia wybór użytkownikowi jednego z trzech dostępnych interfejsów graficznych: a) tekstowego (wybór z menu:

Bardziej szczegółowo

FK - Deklaracje CIT-8

FK - Deklaracje CIT-8 FK - Deklaracje CIT-8 1. Wstęp. Moduł FK umoŝliwia przygotowanie i wydruk formularza deklaracji podatkowej CIT-8. W skład dostępnych formularzy wchodzą deklaracje CIT-8(21) oraz CIT- 8/O(8). Dane do formularza

Bardziej szczegółowo

Moduł Środki trwałe Instrukcja użytkownika Zielona Góra

Moduł Środki trwałe Instrukcja użytkownika Zielona Góra Moduł Środki trwałe Instrukcja użytkownika Zielona Góra 2007 1 1.Wstęp Po uruchomieniu programu widoczne będą cztery zakładki: Podatnik, Operacje, Raporty, Koniec. Zakładki zostały stworzone by ułatwić

Bardziej szczegółowo

Polsko-Niemiecka Współpraca MłodzieŜy Podręcznik uŝytkownika Oprogramowania do opracowywania wniosków PNWM

Polsko-Niemiecka Współpraca MłodzieŜy Podręcznik uŝytkownika Oprogramowania do opracowywania wniosków PNWM Strona 1 / 10 1.1 Wniosek zbiorczy Moduł Wniosek zbiorczy pomoŝe Państwu zestawić pojedyncze wnioski, by je złoŝyć w PNWM celem otrzymania wstępnej decyzji finansowej wzgl. później do rozliczenia. Proszę

Bardziej szczegółowo

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne.

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne. Dodawanie i poprawa wzorców formularza i wydruku moŝliwa jest przez osoby mające nadane odpowiednie uprawnienia w module Amin (Bazy/ Wzorce formularzy i Bazy/ Wzorce wydruków). Wzorce formularzy i wydruków

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w publikacji są zastrzeŝonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w publikacji są zastrzeŝonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. 1 2 DOS DLA OPORNYCH Łukasz Sosna Skład i łamanie: Patrycja Kierzkowska Korekta: Anna Matusewicz Wydanie pierwsze, Toruń 2006 ISBN: 83-60320-12-8 Wszelkie prawa zastrzeŝone! Autor oraz Wydawnictwo dołoŝyli

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 3 Win BOSS, czyli SM-Boss pod Windows... 4 SM-Boss w środowisku Windows... 4 Obsługa myszy... 4 Definiowanie drukarek... 4 Wymagania...

Wstęp... 3 Win BOSS, czyli SM-Boss pod Windows... 4 SM-Boss w środowisku Windows... 4 Obsługa myszy... 4 Definiowanie drukarek... 4 Wymagania... SUPLEMENT Win BOSS Wstęp... 3 Win BOSS, czyli SM-Boss pod Windows... 4 SM-Boss w środowisku Windows... 4 Obsługa myszy... 4 Definiowanie drukarek... 4 Wymagania... 7 Przejście z SM-BOSS do Win Boss...

Bardziej szczegółowo

1. WPROWADZENIE 5 2. PLAN KONT 16

1. WPROWADZENIE 5 2. PLAN KONT 16 1 Warszawa 2009 r. 2 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 5 1.1. Instalacja systemu 5 1.1.1. Pierwsza instalacja 5 1.1.2. Instalacja wersji wielofirmowych 6 1.1.3. Instalacja nowej wersji 6 1.1.4. Informacje dodatkowe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI HERMES 2012. sprawdzian i egzamin gimnazjalny. OKE Warszawa

INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI HERMES 2012. sprawdzian i egzamin gimnazjalny. OKE Warszawa INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI HERMES 2012 sprawdzian i egzamin gimnazjalny. OKE Warszawa Wstęp Szanowni Państwo Przekazujemy program komputerowy HERMES2012, działający w środowisku Windows i przystosowany

Bardziej szczegółowo

System komputerowy VAT

System komputerowy VAT ul. Stalmacha 64, 43-430 Skoczów tel./fax 33 853 36 52 System komputerowy VAT www.procomp.com.pl pc@procomp.com.pl 1 System SPIS PROCOMP SPIS TREŚCI I OGÓLNE INFORMACJE O SYSTEMIE...3 1. KASY FISKALNE...4

Bardziej szczegółowo

Księga Podatkowa v. 16.2

Księga Podatkowa v. 16.2 Księga Podatkowa v. 16.2 1. ZAKOŃCZENIE ROKU DLA KSIĘGI PODATKOWEJ ORAZ EWIDENCJI RYCZAŁTOWEJ 1.1 ZAKOŃCZENIE ROKU DLA KSIĘGI PODATKOWEJ Przy pomocy wersji 16.2 programu KP moŝliwe jest wypełnienie i wydrukowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkownika

Instrukcja uŝytkownika Generator Wniosków Aplikacyjnych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Instrukcja uŝytkownika Aplikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkownika

Instrukcja uŝytkownika Generator Wniosków o Płatność dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Instrukcja uŝytkownika (wersja 1.0) Aplikacja współfinansowana ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Współpraca Integry z programami zewnętrznymi

Współpraca Integry z programami zewnętrznymi Współpraca Integry z programami zewnętrznymi Uwaga! Do współpracy Integry z programami zewnętrznymi potrzebne są dodatkowe pliki. MoŜna je pobrać z sekcji Download -> Pozostałe po zalogowaniu do Strefy

Bardziej szczegółowo

Opis obsługi programu KALKULACJA

Opis obsługi programu KALKULACJA Opis obsługi programu KALKULACJA Program KALKULACJA słuŝy do obliczania opłat za przejazd pociągów po liniach kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Pozwala on na dokonanie szacunkowej

Bardziej szczegółowo

2. WPROWADZANIE DANYCH

2. WPROWADZANIE DANYCH 1 Warszawa 2009r. SPIS TREŚCI 2 1. WPROWADZENIE 4 1.1. Przeznaczenie systemu 4 1.2. Instalacja systemu 5 1.2.1. Pierwsza instalacja 5 1.2.2. Instalacja wersji wielofirmowych 6 1.2.3. Instalacja nowej wersji

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja systemu Integra 7

1. Instalacja systemu Integra 7 1. Instalacja systemu Integra 7 Wersja instalacyjna programu Integra 7 znajduje się na płycie CD-ROM. NaleŜy ją umieścić w odpowiednim napędzie, po czym nastąpi automatyczne uruchomienie programu instalacyjnego.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5

WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 Sprzedaż SPB 1 2 Spis treści: WPROWADZENIE...3 WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 LICENCJA...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 REJESTRACJA ZAKUPÓW/ PZ Przychód

Bardziej szczegółowo

Wypełnianie protokołów systemie USOSweb

Wypełnianie protokołów systemie USOSweb Wypełnianie protokołów systemie USOSweb Aby wypełnić protokół (wystawić oceny) naleŝy zalogować się do systemu USOSweb https://www.usosweb.uj.edu.pl/ korzystając z identyfikatora oraz hasła otrzymanego

Bardziej szczegółowo

Paczki przelewów w ING BankOnLine

Paczki przelewów w ING BankOnLine Paczki przelewów w ING BankOnLine Aby rozpocząć proces tworzenia paczki w usłudze ING BankOnLine naleŝy wybrać opcję Przelewy => Przelewy (1) => Paczki przelewów (2). Funkcjonalność paczek przelewów umoŝliwia

Bardziej szczegółowo

C-geo definicja/edycja obiektów, zapis danych w formacie shape

C-geo definicja/edycja obiektów, zapis danych w formacie shape C-geo definicja/edycja obiektów, zapis danych w formacie shape 1. ZałoŜenie projektu i tabeli. Aby rozpocząć pracę przy aktualizacji mapy zasadniczej, naleŝy załoŝyć nowy projekt, w nim nową tabelę roboczą,

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Jak skonfigurować Twój e-podpis?

Instalacja. Jak skonfigurować Twój e-podpis? Page 1 of 7 Instalacja Jak skonfigurować Twój e-podpis? Jak aktywować Twoją kartę i jak uŝywać e-podpisu? JeŜeli odebrałeś juŝ przesyłkę (krok1) zawierającą zestaw Certum i chcesz juŝ teraz uŝywać Twojego

Bardziej szczegółowo

Wnioskowanie o licencję z poziomu kalkulatora zalecane

Wnioskowanie o licencję z poziomu kalkulatora zalecane Wnioskowanie o licencję z poziomu kalkulatora zalecane 1. Instalujemy kalkulator, do jego instalacji (szczególnie dla Win XP) może być wymagane wcześniejsze zainstalowanie Microsoft.NET Framweork 4.0 (można

Bardziej szczegółowo

Nautilus LAB. Podręcznik administratora systemu. Moduł Cytologia/Histopatologia. ids Integrated Data Solutions Sp. z o.o. www.software-ids.

Nautilus LAB. Podręcznik administratora systemu. Moduł Cytologia/Histopatologia. ids Integrated Data Solutions Sp. z o.o. www.software-ids. Nautilus LAB Moduł Cytologia/Histopatologia Podręcznik administratora systemu ids Integrated Data Solutions Sp. z o.o. www.software-ids.pl Wersja 1.0-11_2011 Stanowisko główne i stanowiska zależne Stanowisko

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o obsłudze pliku z uprawnieniami licencja.txt

Podstawowe informacje o obsłudze pliku z uprawnieniami licencja.txt Podstawowe informacje o obsłudze pliku z uprawnieniami licencja.txt W artykule znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z plikiem licencja.txt : 1. Jak zapisać plik licencja.txt

Bardziej szczegółowo

...Finanse Księgowość Koszty

...Finanse Księgowość Koszty 1 Środki Trwałe 3 Ewidencja obrotów 4 Kartoteka elementów majątku trwałego 4 Amortyzacja 4 Księgowanie 5 Przeszacowanie 5 Inwentaryzacja 5 Kartoteki pomocnicze 6 Raporty 6 2 Środki Trwałe Wysokie koszty

Bardziej szczegółowo

Program Zamiana towarów dla Subiekta GT.

Program Zamiana towarów dla Subiekta GT. Program Zamiana towarów dla Subiekta GT. Do czego słuŝy program? Program Zamiana towarów to narzędzie umoŝliwiające szybką zmianę stanu magazynowego jednego towaru w stan innego towaru. Aplikacja tworzy

Bardziej szczegółowo

STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI

STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI Uwagi: 1. Użytkownicy korzystający z systemów operacyjnych Windows 2000, XP lub Vista na swoich komputerach muszą zalogować się z uprawnieniami

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instalacja programu dreryk

Program dla praktyki lekarskiej. Instalacja programu dreryk Program dla praktyki lekarskiej Instalacja programu dreryk Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2008 Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 1 Spis treści 1. Wymagania Systemowe 2. Pobranie instalatora systemu

Bardziej szczegółowo

Windows XP - lekcja 3 Praca z plikami i folderami Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na tworzenie, usuwanie i zarządzanie plikami oraz folderami znajdującymi się na dysku twardym. Jedną z nowości

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ŚRODKI TRWAŁE. ALDAR S.C. 97-300 Piotrków Tryb. ul. Krokusów 7. Tel. 601 32 25 43 601 57 87 76 aldar@pro.onet.pl www.aldar.net.

SYSTEM ŚRODKI TRWAŁE. ALDAR S.C. 97-300 Piotrków Tryb. ul. Krokusów 7. Tel. 601 32 25 43 601 57 87 76 aldar@pro.onet.pl www.aldar.net. SYSTEM ŚRODKI TRWAŁE ALDAR S.C. 97-300 Piotrków Tryb. ul. Krokusów 7 Tel. 601 32 25 43 601 57 87 76 aldar@pro.onet.pl www.aldar.net.pl Wstęp Przeznaczenie systemu: System ŚRODKI TRWAŁE przeznaczony jest

Bardziej szczegółowo

Czysta Instalacja systemu Windows XP

Czysta Instalacja systemu Windows XP Czysta Instalacja systemu Windows XP Polega na zainstalowaniu systemu na partycji, gdzie aktualnie nie znajduje się żadna inna wersja systemu Windows, z wyjątkiem tego, który nie działa poprawnie i chcielibyśmy

Bardziej szczegółowo

Program do obsługi ubezpieczeń minifort

Program do obsługi ubezpieczeń minifort Program do obsługi ubezpieczeń minifort Dokumentacja uŝytkownika Rozliczanie z TU Kraków, grudzień 2008r. Rozliczanie z TU Pod pojęciem Rozliczenie z Towarzystwem Ubezpieczeniowym będziemy rozumieć ogół

Bardziej szczegółowo

Program Opakowania zwrotne dla InsERT GT.

Program Opakowania zwrotne dla InsERT GT. Program Opakowania zwrotne dla InsERT GT. Do czego słuŝy program? Program Opakowania zwrotne słuŝy do zarządzania opakowaniami zwrotnymi (butelkami, transporterami) w firmach handlujących napojami. Pozwala

Bardziej szczegółowo

Certyfikat kwalifikowany

Certyfikat kwalifikowany Certyfikat kwalifikowany Krok 3 Pobranie certyfikatu kwalifikowanego. Instrukcja uzyskania certyfikatu kwalifikowanego Krok 3 Pobranie certyfikatu kwalifikowanego Wersja 1.6 Spis treści 1. KROK 3 Pobranie

Bardziej szczegółowo

Projekt ZSWS. Instrukcja uŝytkowania narzędzia SAP Business Explorer Analyzer. 1 Uruchamianie programu i raportu. Tytuł: Strona: 1 z 31

Projekt ZSWS. Instrukcja uŝytkowania narzędzia SAP Business Explorer Analyzer. 1 Uruchamianie programu i raportu. Tytuł: Strona: 1 z 31 Strona: 1 z 31 Explorer Analyzer 1 Uruchamianie programu i raportu PoniŜsze czynności uruchamiają program Bex Analyzer oraz wybrany raport z hurtowni danych. 1. uruchom z menu Start>Programy>Business Explorer>Analyzer

Bardziej szczegółowo

VinCent Administrator

VinCent Administrator VinCent Administrator Moduł Zarządzania podatnikami Krótka instrukcja obsługi ver. 1.01 Zielona Góra, grudzień 2005 1. Przeznaczenie programu Program VinCent Administrator przeznaczony jest dla administratorów

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 z dnia 15.02.2007 do Zarządzenie Nr 8 Rektora UW z dnia 31 sierpnia 2004

Załącznik 2 z dnia 15.02.2007 do Zarządzenie Nr 8 Rektora UW z dnia 31 sierpnia 2004 APD /ARCHIWUM PRAC DYPLOMOWYCH/ wdroŝenie Od początku semestru letniego 2006/07 dane o pracach i same prace powinny trafiać bezpośrednio do APD Nie zmienia się ZARZĄDZENIE NR 8 REKTORA U W z dnia 31 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

Ramzes Classic Amortyzacja

Ramzes Classic Amortyzacja Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: +4822 335 98 73, faks: +4822 335 99 73 http://www.ramzes.pl e-mail: ramzes@ramzes.pl Ramzes Classic Amortyzacja podręcznik

Bardziej szczegółowo

ISTRUKCJA OBSŁUGI PORTALU ŚWIADCZENIODAWCY

ISTRUKCJA OBSŁUGI PORTALU ŚWIADCZENIODAWCY ISTRUKCJA OBSŁUGI PORTALU ŚWIADCZENIODAWCY Pobranie pliku ze strukturą organizacyjną świadczeniodawcy (*.ssx) z Portalu Świadczeniodawcy w zakresie Kontraktowania Aneksowania na 2008 rok. Wszystkie poniŝej

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8. Sieci lokalne

Rozdział 8. Sieci lokalne Rozdział 8. Sieci lokalne Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na podłączenie komputera z zainstalowanym systemem Windows XP do lokalnej sieci komputerowej. Podstawowym protokołem sieciowym dla systemu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider].

Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider]. Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider]. W wersji 6.31.0 programu LiderSim [ProLider] została wprowadzona funkcjonalność o nazwie Szybki paragon umożliwiająca łatwe wystawianie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Creative Fotos

Instrukcja obsługi programu Creative Fotos Instrukcja obsługi programu Creative Fotos Aby pobrać program Creative Fotos naleŝy wejść na stronę www.fotokoda.pl lub www.kodakwgalerii.astral.pl i kliknąć na link Program do wykonania albumów fotograficznych.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzanie środków trwałych do ewidencji

Wprowadzanie środków trwałych do ewidencji R O Z D Z I A Ł 4 Wprowadzanie środków trwałych do ewidencji Dowiesz się jak: Szybko zaewidencjonować środek trwały Obsługiwać okno Środki trwałe Wprowadzać dane do formularza środka trwałego 110 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej obsługi

Instrukcja szybkiej obsługi Instrukcja szybkiej obsługi Uwaga!!! Dla prawidłowego działania wymagany jest program Excel 2003 lub nowszy. Program należy ściągnąć ze strony internetowej i zapisać na dysku twardym. Wyjście z programu

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista wersja 1.1 Spis treści 1. POBRANIE CERTYFIKATU SILVER... 3 2. IMPORTOWANIE CERTYFIKATU DO PROGRAMU POCZTA SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

Środki Trwałe. System Graffiti. Podręcznik użytkownika

Środki Trwałe. System Graffiti. Podręcznik użytkownika System Graffiti Środki Trwałe Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Konfiguracja i kartoteki dla ST 2 Kartoteki 2 Kartoteka ST 4 Nowy środek trwały 4 Generowanie (lub usuwanie) amortyzacji 5 Operacje

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

Księga Podatkowa v. 19.4

Księga Podatkowa v. 19.4 Księga Podatkowa v. 19.4 1. ZAKOŃCZENIE ROKU DLA EWIDENCJI RYCZAŁTOWEJ Program pozwala na wypełnienie i wydrukowanie deklaracji PIT-28, PIT-28/A, PIT-28/B, PIT/O. Kombinacja klawiszy + na liście

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 WYSTAWIANIE FAKTURY...

WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 WYSTAWIANIE FAKTURY... 1 Sprzedaż SPA 2 Spis treści: WPROWADZENIE...3 WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 LICENCJA...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 WYSTAWIANIE FAKTURY...6 WYSTAWIANIE

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka. Wywołanie zapotrzebowania. Instrukcja uŝytkownika

Obszar Logistyka. Wywołanie zapotrzebowania. Instrukcja uŝytkownika Obszar Logistyka Wywołanie zapotrzebowania Instrukcja uŝytkownika EG_LOG Wywołanie zapotrzebowania Instrukcja UŜytkownika. 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE... 4 1. Podstawowa nawigacja

Bardziej szczegółowo

POP 3.1. Czyli krótka historyjka w obrazkach jak poprawnie zainstalować i korzystać z programu POP

POP 3.1. Czyli krótka historyjka w obrazkach jak poprawnie zainstalować i korzystać z programu POP POP 3.1 Czyli krótka historyjka w obrazkach jak poprawnie zainstalować i korzystać z programu POP Spis treści: 1. Jak poprawnie zainstalować program POP? 2 2. Pierwsze uruchomienie i konfiguracja. 8 3.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Do7ki 1.0

Instrukcja do programu Do7ki 1.0 Instrukcja do programu Do7ki 1.0 Program Do7ki 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej SIÓDEMKA w połączeniu

Bardziej szczegółowo

System Doładowania e-karty przez Internet (SDK) Podręcznik uŝytkownika

System Doładowania e-karty przez Internet (SDK) Podręcznik uŝytkownika System Doładowania e-karty przez Internet (SDK) Podręcznik uŝytkownika Strona: 1 / 14 SPIS TREŚCI 1 Portal SDK...3 2 Logowanie do portalu SDK...4 3 Akceptacja regulaminu SDK...5 4 Główna strona portalu

Bardziej szczegółowo

Formularz pierwszej oceny w służbie cywilnej

Formularz pierwszej oceny w służbie cywilnej Narzędzie informatyczne wspomagające dokonywanie pierwszej oceny w służbie cywilnej przygotowane w ramach projektu pn. Strategia zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej współfinansowanego przez

Bardziej szczegółowo

StacjaSQL.2012 / PIERWSZE URUCHOMIENIE I PODSTAWOWE USTAWIENIA / / USUNIĘCIE "BAZY TESTOWEJ, PRZEJŚCIE NA WERSJĘ KOMERCYJNĄ / oraz. str.

StacjaSQL.2012 / PIERWSZE URUCHOMIENIE I PODSTAWOWE USTAWIENIA / / USUNIĘCIE BAZY TESTOWEJ, PRZEJŚCIE NA WERSJĘ KOMERCYJNĄ / oraz. str. StacjaSQL.2012 / USUNIĘCIE "BAZY TESTOWEJ, PRZEJŚCIE NA WERSJĘ KOMERCYJNĄ / oraz / PIERWSZE URUCHOMIENIE I PODSTAWOWE USTAWIENIA / str. 1 Minimalne wymagania systemowe/sprzętowe: dysk twardy: min. 3 GB

Bardziej szczegółowo

Program EWIDENCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Przejdź do strony producenta programu

Program EWIDENCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Przejdź do strony producenta programu Program EWIDENCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Przejdź do strony producenta programu http://www.jarsoft.poznan.pl/ 1. STRUKTURA PROGRAMU Program EWIDENCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ jest aplikacją pracującą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Agenta Administracji i Aktualizacji Aplikacji oraz baz danych Polskiego FADN oraz pobierania danych słownikowych

Instrukcja administratora Agenta Administracji i Aktualizacji Aplikacji oraz baz danych Polskiego FADN oraz pobierania danych słownikowych Instrukcja administratora Agenta Administracji i Aktualizacji Aplikacji oraz baz danych Polskiego FADN oraz pobierania danych słownikowych Opracowali: ElŜbieta JUCHNOWSKA, Darek OSUCH Wersja i podstawowe

Bardziej szczegółowo

Program EWIDENCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Przejdź do strony producenta programu

Program EWIDENCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Przejdź do strony producenta programu Program EWIDENCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Przejdź do strony producenta programu http://www.jarsoft.poznan.pl/ 1. STRUKTURA PROGRAMU Program EWIDENCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ jest aplikacją wspierającą

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA PROJEKTÓW

REJESTRACJA PROJEKTÓW REJESTRACJA PROJEKTÓW Klawisze skrótów: F7 wywołanie zapytania (% - zastępuje wiele znaków _ - zastępuje jeden znak F8 wyszukanie według podanych kryteriów (system rozróżnia małe i wielkie litery) F9 wywołanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Data : 29/11/2007 1/28

Instrukcja obsługi. Data : 29/11/2007 1/28 Instrukcja obsługi Data : 29/11/2007 1/28 1. PREZENTACJA PROCESU AKTUALIZACJI...3 1.1 ROZWIĄZANIE 1...3 1.2 ROZWIĄZANIE 2...3 2 REJESTRACJA NA STRONIE INTERNETOWEJ ACTIA...5 3. POBIERANIE PROGRAMU SMARTACH

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Należy przy tym pamiętać, że zmiana stawek VAT obejmie dwie czynności:

Szanowni Państwo. Należy przy tym pamiętać, że zmiana stawek VAT obejmie dwie czynności: Szanowni Państwo Zapowiedź podniesienia stawek VAT stała się faktem. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z dniem 1 stycznia 2011 roku zostaną wprowadzone nowe stawki VAT. Obowiązujące aktualnie

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze ABC komputera dla nauczyciela Materiały pomocnicze 1. Czego się nauczysz? Uruchamianie i zamykanie systemu: jak zalogować się do systemu po uruchomieniu komputera, jak tymczasowo zablokować komputer w

Bardziej szczegółowo

Kancelaris krok po kroku. PRZEBIEG PROCESU INSTALACJI programu Kancelaris 4.10 standard

Kancelaris krok po kroku. PRZEBIEG PROCESU INSTALACJI programu Kancelaris 4.10 standard Kancelaris krok po kroku PRZEBIEG PROCESU INSTALACJI programu Kancelaris 4.10 standard Objaśnienia W niniejszej prezentacji stosujemy następujący układ slajdu: - u góry znajduje się tytuł slajdu, - w tekście

Bardziej szczegółowo

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia Moduł Rozliczenia umożliwia: - przeglądanie listy dokumentów w wybranym rejestrze VAT - automatyczne tworzenie i zapisywanie deklaracji VAT - definiowanie

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne I Laboratorium Część 3: Windows XP

Systemy operacyjne I Laboratorium Część 3: Windows XP Uniwersytet Rzeszowski Katedra Informatyki Opracował: mgr inŝ. Przemysław Pardel v1.01 2009 Systemy operacyjne I Laboratorium Część 3: Windows XP Zagadnienia do zrealizowania (3h) 1. Ściągnięcie i instalacja

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Plany Zamówień Publicznych EG_LOG Plany Zamówień Publicznych Instrukcja Użytkownika. Instrukcja użytkownika 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DO PLANOWANIA ZAKUPÓW wg CPV/CPC

PROGRAM DO PLANOWANIA ZAKUPÓW wg CPV/CPC PROGRAM DO PLANOWANIA ZAKUPÓW wg CPV/CPC Październik 2007 1 1. WSTĘP Program Plan CPV służy do sporządzania planów zakupów na materiały i usługi dla jednostek Uniwersytetu Śląskiego według numerów CPV.

Bardziej szczegółowo

Instalacja oprogramowania ESI[tronic] oraz konfiguracja Diagnozy Sterowników

Instalacja oprogramowania ESI[tronic] oraz konfiguracja Diagnozy Sterowników Instalacja oprogramowania ESI[tronic] oraz konfiguracja Diagnozy Sterowników 1 Instalacja oprogramowania ESI [ tronic ] Do pierwszej instalacji oprogramowania wymagane są: płyty bazowe DVD 1 i/lub DVD

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie 4. 1.1. Główne menu programu FINKA-MAG 4 1.2. Instalacja systemu 5

1. Wprowadzenie 4. 1.1. Główne menu programu FINKA-MAG 4 1.2. Instalacja systemu 5 1 Warszawa 2009r. S P I S T R E Ś C I 2 1. Wprowadzenie 4 1.1. Główne menu programu FINKA-MAG 4 1.2. Instalacja systemu 5 1.2.1. Pierwsza instalacja 5 1.2.2. Instalacja wersji wielofirmowych 6 1.2.3. Instalacja

Bardziej szczegółowo

EKSPLOATACJA SYSTEMÓW TECHNICZNYCH - LAB. Wprowadzenie do zajęć

EKSPLOATACJA SYSTEMÓW TECHNICZNYCH - LAB. Wprowadzenie do zajęć Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Katedra Podstaw Systemów Technicznych EKSPLOATACJA SYSTEMÓW TECHNICZNYCH - LAB. Ćwiczenie 1 Wprowadzenie do zajęć Plan ćwiczenia 1. Zapoznanie się

Bardziej szczegółowo

Zmiany na 2015 rok. W nowej odsłonie programu KPR została możliwość drukowania na każdej drukarce. W tym celu w opcji wyboru drukarki mamy :

Zmiany na 2015 rok. W nowej odsłonie programu KPR została możliwość drukowania na każdej drukarce. W tym celu w opcji wyboru drukarki mamy : Zmiany na 2015 rok 1. Dodano wydruki graficzne z KPR na drukarkach Windows a (GDI). Dotychczas program KPR drukował na drukarkach igłowych (sterowanych kodami EPSON) oraz na drukarkach atramentowych i

Bardziej szczegółowo

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 2 W przypadku ładowania dokumentu do automatycznego podajnika dokumentów należy wyregulować prowadnice papieru. 3 Naciśnięcie na panelu sterowania

Bardziej szczegółowo

Najpierw należy sprawdzić parametry rozliczenia urlopu - zakładka -Firma

Najpierw należy sprawdzić parametry rozliczenia urlopu - zakładka -Firma Urlop wypoczynkowy Najpierw należy sprawdzić parametry rozliczenia urlopu - zakładka -Firma Rozliczenie urlopu wg okresu- kadrowym Obliczanie podstawy do urlopu- podstawa wyliczana do każdego urlopu Czy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM RETROKONWERSJI ZDALNEJ

PROGRAM RETROKONWERSJI ZDALNEJ ul. Mołdawska 18, 61-614 Poznań tel. / fax. (-61) 656-44-10 adres do korespondencji: os. Stefana Batorego 13/27 60-969 POZNAÑ 60, skr. 40 PROGRAM RETROKONWERSJI ZDALNEJ dla systemów SOWA opracował zespół

Bardziej szczegółowo

Tytuły Wykonawcze. Opis systemu tworzenia dokumentacji TW-1

Tytuły Wykonawcze. Opis systemu tworzenia dokumentacji TW-1 Tytuły Wykonawcze Opis systemu tworzenia dokumentacji TW-1 Program pozwala na tworzenie tytułów wykonawczych według Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 maja 2014 r. 1.Główne cechy systemu -ewidencja

Bardziej szczegółowo

Ewidencja Opłat za Korzystanie ze Środowiska

Ewidencja Opłat za Korzystanie ze Środowiska Ewidencja Opłat za Korzystanie ze Środowiska Instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Logowanie do systemu 2. Ustawienia 2.1.Ustawienia firmy 2.2.Instalacje a) Zarządzanie instalacjami b) Pozwolenia c) Urządzenia/Procesy

Bardziej szczegółowo

2. Przeglądy techniczne i ubezpieczenia w kartotece amortyzacyjnej a płyta czołowa

2. Przeglądy techniczne i ubezpieczenia w kartotece amortyzacyjnej a płyta czołowa Instrukcja obsługi AMORTYZACJA Własna Firma Spis treści I. Wdrożenie 2 1. Słownik KŚT 2 2. Słownik miejsc powstawania kosztów 3 3. Ustalenie sposobu księgowania odpisów amortyzacyjnych 3 II. Codzienna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wykonywania rozliczeń

Instrukcja wykonywania rozliczeń Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja wykonywania rozliczeń Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2008 Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 1 Spis treści Wykonywanie rozliczeń 3 Miesięczny raport deklaracji

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Kancelaria rozpoczęcie pracy z programem

Kancelaria rozpoczęcie pracy z programem Kancelaria rozpoczęcie pracy z programem Przyciski w programie Kancelaria 2.0 i Kancelaria LT Przyciski dostępne w poszczególnych modułach programu (na dole okien): Przejście do pierwszego Przejście do

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla administratora systemu Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla administratora systemu Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego 8. Sieci lokalne Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na podłączenie komputera z zainstalowanym systemem Windows XP do lokalnej sieci komputerowej. Podstawowym protokołem sieciowym dla systemu Windows

Bardziej szczegółowo

Program do obsługi ubezpieczeń minifort

Program do obsługi ubezpieczeń minifort Program do obsługi ubezpieczeń minifort Dokumentacja uŝytkownika Administracja słowników - Agenci Kraków, grudzień 2008r. Redakcja wykazu Agentów ubezpieczeń majątkowych Dla prawidłowej pracy systemu naleŝy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU DO ODCZYTU PAMIĘCI FISKALNEJ DATECS OPF

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU DO ODCZYTU PAMIĘCI FISKALNEJ DATECS OPF INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU DO ODCZYTU PAMIĘCI FISKALNEJ DATECS OPF Wersja: 0.0.0.3 Październik 2012 SPIS TREŚCI: 1. Wstęp 2. Wymagania sprzętowe, instalacja. 3. Opis współpracy komputera z kasą 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

z 9 2007-06-30 18:14

z 9 2007-06-30 18:14 http://www.playstationworld.pl :: Tworzenie kopii zapasowych gier na CD/DVD oraz nagrywanie ich Artykuł dodany przez: KoDa (2006-06-18 18:50:44) Na początku pobieramy z naszego działu Download program

Bardziej szczegółowo

WyŜsza Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy MS EXCEL CZ.2

WyŜsza Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy MS EXCEL CZ.2 - 1 - MS EXCEL CZ.2 FUNKCJE Program Excel zawiera ok. 200 funkcji, będących predefiniowanymi formułami, słuŝącymi do wykonywania określonych obliczeń. KaŜda funkcja składa się z nazwy funkcji, która określa

Bardziej szczegółowo

Program Dokumenty zbiorcze dla Subiekta GT.

Program Dokumenty zbiorcze dla Subiekta GT. Program Dokumenty zbiorcze dla Subiekta GT. Do czego słuŝy program? Program Dokumenty zbiorcze to narzędzie umoŝliwiające wystawianie zbiorczych dokumentów, na podstawie dowolnej ilości wybranych dokumentów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wstępna uŝytkowania Winpro/D

Instrukcja wstępna uŝytkowania Winpro/D Sekcja Informatyki Sokółka Okna i Drzwi S.A. Sokółka dn.15.08.206 Instrukcja wstępna uŝytkowania Winpro/D 1. Instalacja licencji klienta... 2 2. Utworzenie danych dodatkowych firmy... 3 3. ZałoŜenie prefiksów

Bardziej szczegółowo