Sprawozdanie z pracy Burmistrza r r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z pracy Burmistrza 25.06.2009r. - 30.11.2009r."

Transkrypt

1 Zał. do uchwały Nr XXXVII/291/09 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 9 grudnia 2009 roku S. 06/2009 Sprawozdanie z pracy Burmistrza r r. Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Aleksandrowie Kujawskim konkurs na dyrektora Gimnazjum Publicznego Nr przygotowanie regulaminów wynagradzania pracowników oświaty posiedzenie komisji stypendialnej przygotowanie projektu na dofinansowanie miejsc zabaw w szkołach podstawowych Radosna Szkoła - pozyskano zł Kuratorium Oświaty we Włocławku - udział w egzaminie na kolejny stopień awansu zawodowego nauczyciela ze Szkoły Podstawowej Nr spotkanie z dyrektorami przeszkoli zorganizowanie egzaminu nauczyciela ze Szkoły Podstawowej Nr3 na kolejny stopień awansu zawodowego, nauczyciela mianowanego uczestnictwo w uroczystościach rozpoczęcia roku szkolnego 2009/10 oraz rocznicy wybuchu II Wojny Światowej uczestnictwo w festynie dzieci niepełnosprawnych Tacy Sami - 07/ udział w szkoleniu samorządowym - temat oświata uczestnictwo w uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej - Cmentarz Żydowski udział w uroczystościach z okazji rocznica powstania Kolegium Kujawskiego analizowanie i opiniowanie arkuszy organizacyjnych i aneksów szkół i przedszkoli przygotowanie SIO przygotowanie SIO przygotowanie trzech uchwał dotyczących przyznawania i rozliczania dotacji oraz nagradzania i wynagradzania nauczycieli wręczenie nagród burmistrza z okazji Dnia Edukacji Narodowej udział w Dniu Edukacji Narodowej w poszczególnych placówkach udział w posiedzeniu Komisji Oświaty Rady Miejskiej przygotowanie założeń do projektu budżetu na 2010r udział w szkoleniu w Bydgoszczy - elektroniczne przesyłanie sprawozdań

2 Wdział Spraw Społeczno-Obywatelskich - 44 zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - 83 zaświadczenia o zmianie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej - 13 decyzji o wykreśleniu wpisu z ewidencji działalności gospodarczej, - 20 zaświadczeń o dokonaniu opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (uiszczono z tego tytułu wpłaty ogółem: 340,00zł) decyzji zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo (dokonano opłat na kwotę 2005,49 zł). - 5 decyzji zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu /z wyjątkiem piwa/ (dokonano opłat na kwotę 681,55 zł). - 4 decyzje zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu (dokonano opłat na kwotę 2381,92 zł). - 6 decyzji o wygaśnięciu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 8 decyzji dot. wymeldowań (w tym 2 dec. o umorzeniu postępowania) - 3 decyzje dot. odmówienia wymeldowania - 2 decyzje dot. przeprowadzenia zbiórki publicznej dowodów osobistych Wydział Finansowy Zarządzeniem Nr 56/2009 z dnia roku wprowadzono zmiany po stronie dochodów i wydatków na podstawie pism Wojewody. W dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział zwiększa się środki o kwotę 264,- na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się o kwotę ,- na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów, zgodnie z programem rządowym. Wprowadzono zmniejszenie rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki o kwotę ,- rozdział paragraf 4810 z uwagi na konieczność przeprowadzenia przebudowy chodnika przy ul. Lipowej 7 i wprowadzono do rozdziału drogi gminne paragraf 4270.

3 Zarządzeniem Nr 61/2009 z dnia roku wprowadza się zmiany po stronie dochodów i wydatków na podstawie otrzymanych pism Wojewody. W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział zwiększa się środki o kwotę ,- na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników. Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział zwiększa się o kwotę ,- z przeznaczeniem na wypłacenie zasiłków stałych oraz 2030 o kwotę ,- z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa. Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział zwiększa się o kwotę ,- z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku Zarządzeniem Nr 68/2009 z dnia roku wprowadza się zmiany po stronie dochodów i wydatków na podstawie otrzymanych pism Wojewody. W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział zwiększa się środki o kwotę ,- w tym: na zadania zlecone ,- z przeznaczeniem na finansowanie utworzenia nowych miejsc i ich utrzymanie oraz kwotę 7.000,- na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział paragraf 2010 zmniejsza się o kwotę ,- a wprowadza się powyższą kwotę do paragrafu Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział zmniejsza się środki w zadaniach zleconych paragraf 2010 o kwotę ,- a zwiększa się o tą kwotę paragraf 2030 na zadania własne. Wprowadza się zmniejszenie rezerwy ogólnej rozdział paragraf 4810 na nieprzewidziane wydatki o kwotę ,- z uwagi na realizację wydatków niezbędnych do funkcjonowania Urzędu a zwiększa się rozdział paragraf 4210 o kwotę 5.000,- na niezbędne zakupy oraz paragraf 4300 o kwotę ,- Zarządzeniem Nr 81/2009 z dnia roku wprowadza się zmiany po stronie dochodów i wydatków na podstawie pisma Wojewody. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział zwiększa się środki o kwotę ,- z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów

4 o charakterze socjalnym. Zarządzeniem Nr 84/2009 z dnia roku wprowadza się zmiany po stronie dochodów i wydatków na podstawie otrzymanych pisma Wojewody. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział zwiększa się środki o kwotę 424,- z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział zwiększa się o kwotę ,- z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych. Ogółem dochody i wydatki zwiększono o kwotę ,- Plan po zmianach po stronie dochodów wynosi ,- Plan po zmianach po stronie wydatków wynosi ,- Decyzje administracyjne wydawane w zakresie świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego: - zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłków rodzinnych zasiłki pielęgnacyjne świadczenia pielęgnacyjne 24 - świadczenia z funduszu alimentacyjnego jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 61 Razem 984 decyzje administracyjne. Na stanowisku ds wymiaru podatków wydano następujące decyzje administracyjne : - decyzje deklaratoryjne jednostek w sprawie podatku od nieruchomości decyzje w sprawie wysokości podatku od nieruchomości na 2009 rok oraz za część 2009 roku decyzje w sprawie ustalenia podatku rolnego za część roku 5 - decyzje dokumentujące przypis-odpis cząstkowy decyzje w sprawie odroczenia podatku w grupie jednostek decyzje w sprawie umorzenia zaległego podatku - 5 z tego : Umorzono rodzinie zł. z uwagi na trudna sytuację materialną. W.w rodzina utrzymuje się z zasiłków opieki społecznej, jest bez pracy, mąż podatniczki jest chory, bez pracy, na utrzymaniu jest dwoje dzieci. Spełniając warunek sytuacyjny i dochodowy ustawy o pomocy społecznej od wielu lat korzysta ze świadczeń pieniężnych i w naturze z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, okresowych, celowych. ( podlega podaniu

5 do publicznej wiadomości z uwagi na umorzenie powyżej 500,-zł. ) W czterech przypadkach decyzje nie podlegają podaniu do publicznej wiadomości ( podaję umorzone kwoty zaległego podatku =390,-zł ). Podstawą umorzenia w tych przypadkach były trudne warunki materialne, przewlekłe choroby, wysokie koszty rehabilitacji niepełnosprawnego podatnika oraz sytuacja w której z powodu upadłości zakładu został podatnik bez pracy, z zasiłku w wysokości 603 zł. utrzymuje się z żoną pozostającą bez pracy i bez prawa do zasiłku oraz trojgiem dzieci. Komendzie Powiatowej PSP odroczono na 6 miesięcy podatek w kwocie 5.056,-zł. Jednostka otrzymała niskie dotacje na wydatki bieżące, wymuszające bardzo oszczędne gospodarowanie środkami pieniężnymi. Udzielona pomoc przyniesie wymierne korzyści, umożliwi samodzielne ( już bez pomocy organu ) wywiązanie się z bieżących zobowiązań podatkowych. Omawiana ulga nie prowadzi bezpośrednio do zwolnienia podatnika z obowiązku uiszczenia podatku, ale ułatwi mu jego zapłacenie w odroczonym terminie. ( decyzja podlega podaniu do publicznej wiadomości ). Razem 363 decyzje administracyjne. Na stanowisku ds księgowości podatkowej w okresie od do wydano 43 decyzje o stwierdzeniu nadpłaty z tytułu podatku od nieruchomości. Wydział Promocji i Rozwoju 1. Przygotowanie Akcji Lato w mieście: - przygotowanie pism do organizacji i szkół, które co roku organizują wypoczynek dla dzieci w okresie letnim z zapytaniem o plan zajęć i koszty przedsięwzięcia. - podział środków finansowych - przygotowanie plakatów z planem zajęć na okres wakacyjny 2. Lipiec 2009 przygotowanie sprawozdania finansowego i merytorycznego z wykonania budżetu w I półroczu 2009 roku. 3. Przygotowanie pobytu grypy studentów z Wyższej Szkoły Gospodarki (zapewnienie noclegu i wyżywienia), którzy w ramach swoich praktyk studenckich wykonywali inwentaryzację dworca kolejowego w Aleksandrowie Kujawskim. 4. Współorganizacja spotkania burmistrzów i wójtów z terenu powiatu z przedstawicielami PKP w sprawie dworców kolejowych w regionie, sporządzenie

6 notatki z spotkania lipca 1 sierpnia 2009 r. współorganizacja XIII Festiwalu Piosenki Młodzieży Niepełnosprawnej IMPRESJE ARTYSTYCZNE, który odbył się w Aleksandrowie Kujawskim w dniach 30 lipca-1 sierpnia 2009 roku. Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski jako współorganizator była odpowiedzialna m.in. za rozesłanie zaproszeń, promocję festiwalu, zapewnienie transportu dzieci niepełnosprawnych z/do Ciechocinka na koncerty i próby. 6. Ogłoszenie konkursu fotograficznego pn. Ogólnopolski konkurs fotograficzny Stachura podróże - opracowanie regulaminu konkursu - wysłanie informacji do prasy oraz do portali internetowych m.in. - przyjmowanie prac zgłaszanych na konkurs 7. Organizacja III Aleksandrowskiego Międzynarodowego Festiwalu Dwóch Cesarzy : - przygotowanie pism i umów sponsorskich w celu uzyskania wsparcia finansowego i rzeczowego na organizację festiwalu od lokalnych firm, - przygotowanie wniosku do marszałka woj. kujawsko-pomorskiego o objęcie patronatem festiwalu, w miesiącu wrześniu przygotowane zostało sprawozdanie z patronatu. - przygotowanie Oświadczenia Dotacjo biorcy do Fundacji Współpracy Polsko- Niemieckiej, która była głównym sponsorem przedsięwzięcia ( od Fundacji pozyskano kwotę 26000,00 zł) - przygotowanie umowy z Fundacją Lubuska Camerata, - wysłanie pism z prośbą o patronat medialny do lokalnych mediów oraz z informacją o festiwalu do mediów ogólnopolskich, zamieszczanie na bieżąco informacji na stronie internetowej miasta, - przygotowanie materiałów promocyjnych związanych z Festiwalem: opracowanie projektu, dystrybucja materiałów. W ramach festiwalu przygotowano: znaczki z logo festiwalu, roll up-ów z logo, - przygotowanie roll up-u promującego miasto, - przygotowanie plakatów i zaproszeń: projekt plakatów i zaproszeń MCK, wklejenie programu i sponsorów na plakat, korekta, przesłanie plakatów do drukarni, dystrybucja plakatów na terenie powiatu oraz Torunia, Ciechocinka i Włocławka, - wypisanie i rozesłanie zaproszeń na festiwal, - bieżące informowanie mediów w sprawie festiwalu, - przygotowanie materiałów do folderu z programem koncertu, - podpisanie umowy z firmą udostępniającą scenę na koncert inauguracyjny oraz nagłośnienie: wysłanie zapytań do firm o koszty wynajęcia sceny, przekazanie informacji o

7 wymogach technicznych sceny i nagłośnienia niezbędnych do profesjonalnego zorganizowania koncertu, - załatwienie krzeseł ze szkoły na koncert inauguracyjny i konferencję oraz transportu krzeseł i ustawienie ich na hali dworca, - przygotowanie sali na koncert odbywający się w piątek na sali dworca: ustawienie krzeseł, przewiezienie i zawieszenie loga sponsorów, przygotowanie poczęstunku w garderobie artystów, zawieszenie tabliczek informacyjnych i kierunkowskazów, ustawienie kwiatów i banerów. - załatwienie noclegów i wyżywienia dla artystów. Załatwienie w ramach sponsoringu zakwaterowania dla gwiazdy festiwalu A.K. Kulki w Willi Radwan, - obsługa festiwalu m.in. kierowanie przybyłych na festiwal gości, udzielanie im informacji, rozdawanie programów festiwalu, przypinek z logo festiwalu, kartek pocztowych, dokumentacja filmowa i fotograficzna festiwalu, kontakt z artystami biorącymi udział w festiwalu i pomoc im podczas festiwalu w sprawach organizacyjnych, - kontrola finansowa wydatków związanych z festiwalem, - inne sprawy organizacyjne: zakup kwiatów dla artystów, zakup wody i ciastek dla artystów i uczestników konferencji, przygotowanie herbaty i kawy, załatwienie koszy na śmieci, kontakt z elektrykiem, transport mównicy, - przygotowanie notatek prasowych z III Festiwalu i rozesłanie ich wraz ze zdjęciami do mediów. 8. Przygotowanie sprawozdania finansowego i merytorycznego do Urzędu Marszałkowskiego z wykonania zadania III Aleksandrowski Międzynarodowy Festiwal Dwóch Cesarzy. Sprawozdanie finansowe zawierało: opisane według zasad zawartych w porozumieniu (umowie), wykaz faktur, pokrytych ze środków pozyskanych z Urzędu Marszałkowskiego. Sprawozdanie merytoryczne zawierało: opis zadania, materiały prasowe o festiwalu, relację fotograficzną z imprezy, materiały promocyjne wykonane specjalnie na festiwal. 9. Przygotowanie sprawozdania finansowego i merytorycznego (opisowego) do Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej z III Aleksandrowskiego Międzynarodowego Festiwalu Dwóch Cesarzy : sporządzenie wykazu kosztów rzeczywistych, sporządzenie spisu faktur pokrytych z środków własnych, Fundacji i sponsorów; sporządzenie załączników do sprawozdania merytorycznego: ksera artykułów prasowych zawierających inf. o festiwalu, przygotowanie artykułów ze stron internetowych na temat festiwalu. Do wniosku dołączono także materiały promocyjne związane z festiwalem (plakat, zaproszenie, przypinkę). Materiały te są wymagane przez FWPN.

8 10.Przygotowanie konferencji popularnonaukowej Wojna i okupacja w Aleksandrowie Kujawskim i na Kujawach ( ) : przygotowanie zaproszeń i plakatów na konferencję, rezerwacja posiłku dla prelegentów, przygotowanie sali, w której odbyła się konferencja, dokumentacja fotograficzna konferencji, sporządzenie notek prasowych i wysłanie ich wraz z zdjęciami do lokalnej prasy 11. Zorganizowanie obchodów 90 rocznicy wybuchu II wojny światowej: przygotowanie i rozesłanie zaproszeń na uroczystość, rozesłanie informacji do prasy, przygotowanie plakatów na słupy, prowadzenie uroczystości, dokumentacja fotograficzna oraz rozesłanie zdjęć do lokalnej prasy. 12.Organizacja wspólnie z parafią PW. Przemienienia Pańskiego wycieczki do Muzeum w Wilanowie w celu obejrzenia obrazu Chrystusa Ukrzyżowanego, który wystawiany był podczas wystawy Święto Baroku : rezerwacja biletów do muzeum, rozesłanie zapytań do przewoźników o ceny wynajęcia autokaru oraz wynajem autobusu. Dokumentacja fotograficzna wycieczki. Koszty wycieczki pokrywali uczestniczy. 13. Sierpień 2009 współorganizacja koncertów chóru Cantus Cordis z Mińskiego Oddziału Związku Polaków na Białorusi. Chór w Aleksandrowie Kujawskim koncertował w dniach 2 i 7 sierpnia 2009 roku. Chór przyjechał do Powiatu Aleksandrowskiego na zaproszenie Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego i Burmistrza Nieszawy. 14.Przygotowanie plakatów na występ chóru Cordiale Coro na pożegnanie wakacji. Koncert odbył się pod patronatem Burmistrza Miasta w dniu 28 sierpnia 2009 roku. 15.W związku z bardzo aktywnym udziałem miasta Aleksandrów Kujawski w XV OGÓLNOPOLSKIM TURNIEJU MIAST I GMIN nasze miasto otrzymało nagrodę w wysokości 4000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego dla najbardziej aktywnych stowarzyszeń z terenu miasta. Dlatego też miasto odpowiedzialne było za wybranie tych stowarzyszeń, zamówienie sprzętu, rozliczenie z Krajową Federacją Sportu dla Wszystkich oraz rozdysponowanie zakupionego sprzętu września 2009 r. współorganizacja IV Międzyszkolnego Festynu Sportowo- Rekreacyjnego pn. NASTOLATÓW WYCZYNY BEZ NARKOTYKÓW, ALKOHOLU i NIKOTYNY (druk plakatów i dyplomów, promocja Festynu, dokumentacja fotograficzna) 17.Współorganizacja badań mammograficznych, które są prowadzone zarówno we współpracy z Ośrodkiem z Łodzi, jak i z ośrodkiem z Poznania. Badania zaplanowane na drugie półrocze tego roku to: 10 września, 15 października i 2

9 listopada. 18.Udział w rankingu prowadzonym przez Związek Powiatów Polskich i aktualizacja danych dotyczących Aleksandrowa Kujawskiego w tym rankingu. Obecnie miasto Aleksandrów Kujawski znajduje się na pozycji 11 wśród gmin miejskich i miejskowiejskich. 19.Przygotowanie pism do organizacji pozarządowych i szkół w sprawie zgłoszenia zapotrzebowania na środki budżetowe celem uwzględnienia ich w projekcie budżetu na rok Przygotowanie pism do organizacji pozarządowych i szkół w sprawie zgłoszenia zapotrzebowania na środki budżetowe celem uwzględnienia ich w projekcie budżetu na rok Pomoc w zorganizowaniu pobytu dzieci z Słonima na Białorusi w Aleksandrowie Kujawskim. Rezerwacja biletów i autokaru na wycieczkę do Jura Parku w Solcu Kujawskim, wykonanie zaproszeń na uroczyste podsumowanie pobytu młodzieży z Białorusi, dokumentacja fotograficzna pobytu dzieci, wykonanie podziękowań dla rodzin, które zgodziły się zakwaterować u siebie młodzież z Słonima. 22.Sporządzenie pism do szkół, organizacji pozarządowych, jednostek gmin i powiatu o możliwości przesyłania informacji wraz z zdjęciami do zamieszczenia na stronie internetowej miasta. 23.Organizacja spotkań z Organizacjami Pozarządowymi: przygotowanie sali i poczęstunku, sporządzanie notatek ze spotkań w dniach: i Przygotowanie i wysłanie zaproszeń do przedsiębiorców z terenu miasta oraz burmistrzów i wójtów z powiatu na spotkanie dotyczące współpracy gospodarczej z Białorusią. Przygotowanie w/w spotkania dniu 20 października br.: przygotowanie Sali i poczęstunku dla uczestników spotkania. 25.Przygotowanie w miesiącu październiku pism o wykorzystanie dróg w sposób szczególny w związku z obchodami Narodowego Święta Niepodległości ( pisma należy złożyć 30 dni przed planowanymi uroczystościami). 26.Przygotowanie materiałów do drukarni w celu wydania publikacji z materiałami po konferencyjnymi pt. Wojna i okupacja w Aleksandrowie Kujawskim i na Kujawach ( ) Skład publikacji, wstawienie fotografii do tekstu, naniesienie poprawek do tekstu wniesionych przez prelegentów biorących udział w konferencji popularnonaukowej. 27.Przygotowanie zaproszeń i plakatów w związku z obchodami 91 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. 28.Przygotowanie informacji do prasy i na stronę internetową w związku z rozstrzygnięciem konkursu fotograficznego Stachura podróże. Przygotowanie

10 pism do laureatów konkursu z informacją o wyróżnieniu. 29.Pomoc w przygotowaniu kwesty organizowanej przez Komitet Odnowy Pomników i Nagrobków Pamięć : przygotowanie plakatów informujących o kweście, załatwienie puszek kwestarskich, przygotowanie spraw formalno-prawnych w celu przeprowadzenia kwesty, rozesłanie informacji do prasy na temat kwesty, udział w kweście. Podczas kwesty udało się uzbierać kwotę 3 129,75 złotych. Pieniądze przekazane zostaną na renowację zabytkowych nagrobków i mogił znanych i zasłużonych aleksandrowian. 30. Przygotowanie pism do szkół, placówek opiekuńczych i kół plastycznych w związku z ogłoszeniem konkursu na kartkę świąteczno-noworoczną pt. Moje Boże Narodzenie czerwca zakończyła się I tura realizacji zadania państwowego ze środków pochodzących z Funduszu Zajęć Sportowo Rekreacyjnych dla Uczniów pn. SKS JAKO FORMA AKTYWNOŚCI POZALEKCYJNEJ W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I GIMNAZJALNYCH W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM. Do końca czerwca nauczyciele prowadzący zajęcia otrzymali połowę wynagrodzenia za prace. Zadanie było realizowane w 4 placówkach oświatowych miasta. Koszt zadania wynosi ,00 zł, z czego 50% stanowi dofinansowanie Ministerstwa Sportu i Turystyki. II etap realizacji zadania rozpocznie się po przerwie wakacyjnej i potrwa do grudnia. 32. Zakończono pracę nad Lokalnym Programem Rewitalizacji dla miasta Aleksandrowa Kujawskiego na lata Na przełomie października i listopada dokonana zostanie ocena merytoryczna LPR przez Urząd Marszałkowski, a po pozytywnej decyzji zostanie skierowany pod obrady Rady Miasta. 33. Dobiegają końca prace na dokumentacją aplikacyjną oraz szeregiem czynności administracyjnych związanych z prawidłowym przeprowadzeniem inwestycji pn. Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej oraz modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w aglomeracji Aleksandrów Kujawski, w sposób umożliwiający ubieganie się o otrzymanie dofinansowania z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Czynności te wykonuje powołana do tego celu Jednostka Realizującą Projekt Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej oraz modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w aglomeracji Aleksandrów Kujawski. Termin złożenia wniosku upływa z dniem 30 listopada br. 34. Zarządzeniem Nr 67/09 z dnia 27 sierpnia 2009 r. na wniosek Komisji Stypendialnej przyznałem dodatkowe stypendium sportowe Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego za wybitne osiągnięcia sportowe zawodnikowi MZKS ORLĘTA.

11 35.Trwa realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego. Do końca września podpisano 12 umów na realizację zadań. 36. Trwają pracę nad przygotowaniem wniosku do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego do Programu Infrastruktura Kultury na modernizację Miejskiego Centrum Kultury. 37.Pisanie podziękowań, gratulacji i życzeń na różnorodne okazje, jubileusze, święta odbywające się na terenie miasta i nie tylko. 38. Prowadzenie bieżącej polityki informacyjnej urzędu: wysyłanie informacji do prasy, zamieszczanie informacji oraz komentarzy internautów do artykułów na stronie miasta obsługa poczty owej. 39. Zamieszczanie odpowiedzi burmistrza na pytanie zadawane przez internautów za pośrednictwem strony internetowej 40. Bieżące odpowiadanie na pisma skierowane do Wydziału Promocji i Rozwoju. Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - Przygotowano 82 szt. świadectw pracy. - Przygotowano 21 szt. umów o prace na czas określony dla pracowników robót publicznych. - Udzielano odpowiedzi na podania. - Przygotowywano rozliczenia finansowe wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach Robót Publicznych za m-c czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik 2009 r. - Przygotowywano rozliczenia finansowe wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach programu Prac Społecznie-Użytecznych za m-c czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik 2009 r. - Prowadzono kontrole pracowników przy wykonywaniu nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne przy oczyszczaniu miasta. - Prowadzono kontrole pracowników prac społecznie-użytecznych i robót publicznych. 8. Wydano 4 pisma w sprawie warunków technicznych na wykonanie zjazdu z drogi miejskiej. 9. Wydano 10 decyzji na zajęcie pasa drogowego. 10. Wydano10 postanowień. 11. Zakończono remont cząstkowy chodnika w ul. Piłsudskiego i Łąkowej.

12 12. Zakończono przebudowę chodnika w ul. Wojska Polskiego. 13. Zakończono przebudowę chodnika w ul Lipowej. 14. Zakończono przebudowę chodnika w ul. Spółdzielczej (Osiedlowej). 15. Zakończono przebudowę chodnika w ul. Ogrodowej. 16. Zakończono przebudowę chodnika w ul. E. Stachury. 17. Zakończono przebudowę chodnika w ul. Słowackiego. 18. Zakończono przebudowę chodnika w ul. Krótkiej. 19. Trwają prace przy przebudowie przejścia Kochanowskiego Prusa. 20. Zakończono profilowanie ulic gruntowych na terenie miasta. 21. Przystąpiono do wyprofilowania ulicy Krasickiego. 22. Zakończono profilowanie ulicy Fredry. 23. Trwa wymiana skorodowanych i uszkodzonych znaków drogowych na trenie miasta. 24. Wprowadzono zmiany organizacji ruchu w ul. Narutowicza, Parkowej, Piekarskiej i na łączniku między ulicami Hożą i Lipową. 25. Trwa uzupełnienie brakujących i wymiana skorodowanych tabliczek z nazwami ulic. 26. Odnowiono oznakowanie poziome w ul. Szkolnej, Narutowicza, Długiej. 27. Konserwacja grobów na cmentarzu parafialnym i ukraińskim. 28. Oczyszczanie ulic miejskich przez pracowników robót publicznych. 29. Konserwacja trenów zielonych. 30. Likwidacja dzikich wysypisk w mieście. 31. Porządkowanie stadionu Orląt przez pracowników robót publicznych. 32. Utrzymanie czystości na terenie dworca kolejowego. 33. Trwają naprawy cząstkowe nawierzchni bitumicznej na terenie miasta. 34. Rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę na : Wybór Banku prowadzącego obsługę bankową budżetu miasta Aleksandrów Kujawski. 35. Ogłoszono przetarg na Monitoring wizyjny miasta Aleksandrów Kujawski. 36. Rozstrzygnięto przetarg na udzielenie kredytu na sfinansowanie

13 deficytu budżetowego. 37. Ogłoszono przetarg na zimowe urzynanie ulic miejskich i powiatowych. 38. Faktury za najem lokali rozliczane są na bieżąco. 39. Faktury za konserwacje i zakup energii elektrycznej oświetlenia drogowego rozliczane są na bieżąco. 40. Udzielanie odpowiedzi na pisma i załatwienie bieżących spraw dotyczących zarządu nieruchomością wspólną Wystawianie faktur za najem lokali użytkowych w zarządzanych budynkach. 42. Zakończenie remontu korytarza na pierwszym pietrze UM. 43. Bieżące naprawy budynku Dworca przy ul. Wojska Polskiego Wysyłanie powiadomień o wysokości opłat po podwyżkach czynszu. 45. Nadzór nad przeprowadzonym remontem kotłowni. 46. Odbiór Kotłowni i rozruch centralnego ogrzewania. 47. Usuwanie na bieżąco wszystkich usterek. 48. Remont dwóch pieców kaflowych w mieszkaniach najemców ( Dworzec, Słowackiego 12). 49. Załatwianie spraw związanych z nagłośnieniem sali Udzielanie informacji kontrolerom z Urzędu Kontroli Skarbowej. 51. Prowadzone są bieżące sprawy z zakresu obowiązków Wydziału. Samodzielne stanowisko ds. obronnych, zarządzania kryzysowego 1. Zgodnie z wnioskiem Komendy Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kuj nałożono świadczenia rzeczowe na pojazdy osobowe i budynki niezbędne do funkcjonowania policji w okresie zagrożenia bezpieczeństwa państwa 2. Sporządzono sprawozdanie z realizacji świadczeń osobowych i rzeczowych sprawozdanie przekazano do KPUW Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji w Bydgoszczy

14 3. Zgodnie z Wytycznymi Starosty powiatu aleksandrowskiego uczestniczono w ćwiczeniach Rejonowego Ośrodka Alarmowania i Wykrywania 4. W zakresie BHP dokonano przeglądu warunków wykonywanej pracy przez roboty publiczne. 5. W zakresie BHP przeszkolono 9 osób roboty publiczne, 7 osób roboty społecznie użyteczne, 11 osób odrabiających wyroki sądowe, 6. Sporządzono dokumentację powypadkową 3 pracowników. 7. Wykonano 10 auditów wewnętrznych do auditu zewnętrznego 8. Uczestniczyłem w szkoleniu z zakresu ISO w ramach kapitału ludzkiego, oraz szkoleniu z zakresu spraw obronnych organizowanych przez Starostę aleksandrowskiego. 9. Dokonałem przeglądu sprzętu który powrócił z legalizacji z Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy i ponownie została zewidencjonowany na stanie Urzędu. 10. Zaktualizowałem ocenę ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy urzędu miejskiego. 11. Przygotowałem propozycję do budżetu miasta na 2100 rok z zakresu zarządzania kryzysowego i BHP Miejski Ośrodek Pomocy 1. Wpłynęło 937 podań o udzielenie pomocy finansowej. Ogółem przyjęto interesantów 2. Wydano decyzji administracyjnych w tym: - zadania własne gminy zadani zlecone -12 Wydział Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska I. Decyzje o warunkach zabudowy: 1) Decyzja z r. GR.7331/ 30 /09, przebudowa drogi wewnętrznej, dojazdowej położnej przy ul. Spółdzielczej, obejmującej działki nr 53/1, nr 53/2, nr 50/3, nr 50/4, w obrębie ewidencyjnym miasto Aleksandrów Kujawski mapa 25, 2) Decyzja z r. GR.7331/ 8 /09, budowa kiosku handlowego, położonego na działce nr 4 karta mapy 27, przy ul. Chopina 13 / Dekerta 2, w obrębie ewidencyjnym miasta Aleksandrów Kujawski, 3) Decyzja z r. GR.7331/ 34 /09, rozbudowa pawilonu handlowego posadowionego, na działce nr 229/4, położonej przy ul. Edwarda Stachury, w obrębie ewidencyjnym miasto Aleksandrów Kujawski mapa 27,

15 4) Decyzja z r. GR.7331/ 35 /09, budowa drugiego zjazdu indywidualnego z drogi gminnej ul. Piaskowej działka nr 14/3 i nr 14/4 na działkę nr 14/2, w obrębie ewidencyjnym miasto Aleksandrów Kujawski mapa 41, 5) Decyzja z r. GR.7331/ 41 /09, budowa budynku garażu jednostanowiskowego z wiatą, na działce nr 25, położonej przy ul. Kościelnej, w obrębie ewidencyjnym miasto Aleksandrów Kujawski mapa 22, 6) Decyzja z r. GR.7331/ 31 /09, przebudowa drogi wewnętrznej, dojazdowej położnej przy ul. Spółdzielczej, obejmującej działki nr 54/11, nr 54/12, nr 104/1, w obrębie ewidencyjnym miasto Aleksandrów Kujawski mapa 25, 7) Decyzja z r. GR.7331/ 36 /09, rozbudowa budynku usługowego o pomieszczenie klatki schodowej oraz zmiana sposobu jego użytkowania poddasza z nieużytkowego na użytkowe z przeznaczeniem na salę bankietową, na działce nr 4/3, położonej przy ul. Targowej, w obrębie ewidencyjnym miasto Aleksandrów Kujawski mapa 29, 8) Decyzja z r. GR.7331/ 42 /09, zmiana sposobu użytkowania lokalu handlowego na punkt przedszkolny o powierzchni użytkowej ok. 110m 2, na terenie działki nr 1 KM 25, położonej przy ul. Parkowej, w obrębie ewidencyjnym miasto Aleksandrów Kujawski, 9) Decyzja z r. GR.7331/ 37 /09, budowa zbiornika czterokomorowego na wody poprodukcyjne w celu ich podczyszczenia na działce nr 128/1 mapa 41, położonej w obrębie ewidencyjnym miasto Aleksandrów Kujawski, 10) Decyzja z r. GR.7331/ 38 /09, zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na usługowo - handlowy o powierzchni sprzedaży ok. 23m 2, na działce nr 10/1 M 24, położonej przy ul. Świstucha, w obrębie ewidencyjnym miasto Aleksandrów Kujawski, 11) Decyzja z r. GR.7331/ 39 /09, nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego o dodatkową kondygnację, na działce nr 253/1 mapa 42, oraz działka 252/1, położonej przy ul. Polnej, w obrębie ewidencyjnym miasto Aleksandrów Kujawski, 12) Decyzja z r. GR.7331/ 32 /09, budowa wolnostojącego jednokondygnacyjnego pawilonu handlowo - usługowego o powierzchni zabudowy do 2000,00m 2, w tym powierzchni sprzedaży 1200,0m 2, wraz z miejscami parkingowymi i obsługą komunikacyjną oraz budowa zjazdów z drogi powiatowej (ul. Wojska Polskiego), położonego na terenie działek nr 28/3 i 28/1 KM 24 oraz nr 16 (droga) położonych przy ul. Wojska Polskiego w obrębie ewidencyjnym miasta Aleksandrów, 13) Decyzja z r. GR.7331/ 40 /09, budowa budynku garażowo- gospodarczego z poddaszem użytkowym i tarasem położonego na terenie działki nr 191/1 oraz budowa zjazdu indywidualnego z drogi gminnej ul. Sienkiewicza działka nr 238, w obrębie ewidencyjnym miasto Aleksandrów Kujawski mapa 21,

16 14) Decyzja z r. GR.7331/ 43 /09, budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, podpiwniczonego z poddaszem użytkowym na terenie działki nr 90/2 karta mapy 25 położonej przy ul. Dworcowej w obrębie ewidencyjnym miasto Aleksandrów Kujawski, 15) Decyzja z r. GR.7331/ 46 /09, budowa dwóch budynków garażowych, na działce nr 27/19, położonej przy ul. Parkowej, w obrębie ewidencyjnym miasto Aleksandrów Kujawski mapa 25, 16) Decyzja z r. GR.7331/ 49 /09, remont budynku wielorodzinnego w tym ocieplenie ścian, malowanie tynków zewnętrznych, obróbka blacharska i modernizacja balkonów, na działce nr 11/5, położonej przy ul. Narutowicza, w obrębie ewidencyjnym miasto Aleksandrów Kujawski mapa 19, 17) Decyzja z r. GR.7331/ 45 /09, budowa dwóch wolnostojących przydomowych turbin wiatrowych dla produkcji energii elektrycznej dla własnych potrzeb, o wysokości masztu z generatorem do 9,0 m, długości śmigła do 5,0m oraz mocy do 3 kw każda, -oraz budowa dwóch garaży na pojazdy samochodowe, położonych na działce nr 6/1, karta mapy 39, przy drodze gminnej działka nr , w obrębie ewidencyjnym miasto Aleksandrów Kujawski, 18) Decyzja z r. GR.7331/ 48 /09, budowa wolnostojącego budynku pawilonu handlowo usługowego- mieszkalnego z parkingiem i obsługą komunikacyjną na działce nr 78/12, położonej przy ul. Granicznej oraz zjazdu z drogi powiatowej ul. Granicznej działka nr 245, w obrębie ewidencyjnym miasto Aleksandrów Kujawski mapa 28, 19) Decyzja z r. GR.7331/ 33 /09, budowa rekreacyjnego zbiornika wodnego o pow. ok. 250,0m 2, na działce nr 2, położonej przy ul. Wyspiańskiego, w obrębie ewidencyjnym miasto Aleksandrów Kujawski mapa 2, 20) Decyzja z r. GR.7331/ 44 /09, zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku mieszkalnego na sklep przemysłowy, na działce nr 31/1 karta mapy 32, położonej przy ul. Słowackiego 137, w obrębie ewidencyjnym miasto Aleksandrów Kujawski, 21) Decyzja z r. GR.7331/ 47 /09, zmiana sposobu użytkowania garażu na funkcję usługową, na działce nr 40, położonej przy ul. Słowackiego, w obrębie ewidencyjnym miasto Aleksandrów Kujawski mapa 32, 22) Decyzja z r. GR.7331/ 50 /09, rozbudowa budynku mieszkalnego o pomieszczenia handlowe, na działce nr 221, położonej przy ul. Słowackiego, w obrębie ewidencyjnym miasto Aleksandrów Kujawski mapa 27, 23) Decyzja z r. GR.7331/ 51 /09, zmiana sposobu użytkowania parteru budynku mieszkalnego na funkcję usługową -sklep spożywczy, na działce nr 18, położonej przy ul. Słowackiego, w obrębie ewidencyjnym miasto Aleksandrów Kujawski mapa 32,

17 24) Decyzja z r. GR.7331/ 54 /09, rozbudowa istniejącego łącznika ze zmianą sposobu użytkowania na halę produkcyjną wraz z przebudową wewnętrznej infrastruktury technicznej w kompleksie KZP DRUK-PAK na działkach oznaczonych nr: 6/3, 6/4 i 6/5 mapa 22, w Aleksandrowie Kujawskim, 25) Decyzja z r. GR.7331/ 52 /09, zmiana sposobu użytkowania części parteru budynku mieszkalnego na funkcję usługową biuro rachunkowe, na działce nr 39, położonej przy ul. Słowackiego, w obrębie ewidencyjnym miasto Aleksandrów Kujawski mapa 32, 26) Decyzja z r. GR.7331/ 53 /09, zmiana sposobu użytkowania części parteru budynku mieszkalnego na funkcję handlowo usługową, na działce nr 16, położonej przy ul. Słowackiego, w obrębie ewidencyjnym miasto Aleksandrów Kujawski mapa 32, 27) Decyzja z r. GR.7331/ 55 /09, budowa czterech silosów zbożowych z koszem zasypowym na fundamentach, na działce nr 128/3 mapa 41, położonej w obrębie ewidencyjnym miasto Aleksandrów Kujawski, 28) Decyzja z r. GR.7331/ 58 /09, budowa dwóch wiat wolnostojących na materiały budowlane na działkach nr 3 i nr 4/6, położonych w obrębie ewidencyjnym miasto Aleksandrów Kujawski mapa 29, 29) Decyzja z r. GR.7331/ 48 /08/09, przebudowa i rozbudowa istniejącego dwukondygnacyjnego budynku łącznika pomiędzy dwoma trzykondygnacyjnymi budynkami usługowo-mieszkalnymi usytuowanymi na działkach nr 6/7 i 6/2 a położonego na działce nr 6/8, karta mapy 26, przy ul. Słowackiego, w obrębie ewidencyjnym miasto Aleksandrów Kujawski, 30) Decyzja z r. GR.7331/ 57 /09, budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastruktura w tym zbiornikiem wybieralnym na nieczystości płynne na działce nr 62/2, położonej przy ul. Klonowej oraz zjazdu z drogi gminnej działka nr 63, poprzez działkę nr 62/6, w obrębie ewidencyjnym miasto Aleksandrów Kujawski mapa 20. II. Decyzje inne, do których mają zastosowanie przepisy K.p.a.: 1) Decyzja z r. orzekająca zmienię decyzję o warunkach zabudowy znak: GR.7331/ 3 /09 z dnia r. w zakresie warunków zabudowy, 2) Decyzja z r. orzekająca zmienię decyzję o warunkach zabudowy znak: GR.7331/ 43 /09 z dnia r. w zakresie powierzchni zabudowy, 3) Decyzja z r. orzekająca zmienię decyzję o warunkach zabudowy znak: GR.7331/ 28 /08 z dnia r. w zakresie linii zabudowy. III. Sprzedaż lokali mieszkalnych:

18 1) ul. Łąkowa 11/4 - za gotówkę, wpłata 3.474,60,- zł - akt r. 2) ul. Łąkowa 11/1 - za gotówkę, wpłata 3.145,80,-zł - akt r. 4) ul. Drzewna 1/37 - za gotówkę, wpłata 4.136,50,-zł - akt r. 5) ul. Parkowa 8/12 - za gotówkę, wpłata 5.097,27,-zł - akt r. 6) ul. Pogodna 6/26 - za gotówkę, wpłata 5.075,45,-zł - akt r. 7) ul. Drzewna 1/17 - za gotówkę, wpłata 5.014,90,-zł - akt r. 8) ul. Osiedlowa 1/8 - za gotówkę, wpłata 3.979,40,-zł - akt r. 9) ul. Słowackiego 11/2 - za gotówkę, wpłata 7.948,20,-zł - akt r. 10) ul. Osiedlowa 6/9 - za gotówkę, wpłata 4.996,20,-zł - akt r. 11) ul. Osiedlowa 6/3 - za gotówkę, wpłata 3.355,50,-zł - akt r. 12) ul. Hoża 6a/8 - za gotówkę, wpłata 3.974,30,-zł - akt r. 13) ul. Drzewna 1/32 - za gotówkę, wpłata 5.478,40,-zł - akt r. 14) ul. Osiedlowa 6/8 - za gotówkę, wpłata 4.565,82,-zł - akt r,. IV. Podziały działek: 1. ulica Aleja Danilewicz-Zielińska, podział działki nr 5 mapa 34 na dwie działki gruntu: 5/1 i 5/2 - decyzja z r. 2. ulica Sienkiewicza, podział działki nr 130 mapa 21 na dwie działki gruntu: 130/1 i 130/2 - decyzja z r. 3. ulica Wiśniowa, podział działki nr 228 mapa 42 na dwie działki gruntu: 228/1 i 228/2 decyzja z r. 4. ulica Zielona, podział działki nr 57 mapa 42 na dwie działki gruntu: 57/1 i 57/2 - decyzja z r. V. Sprzedaż działek: - ul. Zielona, działka nr 30 mapa 42 o pow. 745 m 2, za gotówkę, wpłata ,54,-zł, akt r. VI. Decyzje na usunięcie drzew i krzewów: 1)Decyzja Nr GR /09 z dnia r. na usunięcie 2 świerków przy ul.rudnickiego, 2) Decyzja Nr GR /09 z dnia r na usunięcie 1 topoli przy ul.świstucha 3) Decyzja Nr GR /09 z dnia r na usunięcie 3 klonów przy

19 ul.słowackiego, 4) Decyzja Nr GR /09 z dnia r na usunięcie 2 lip przy ul.wojska Polskiego, 5) Decyzja Nr GR /09 z dnia r na usunięcie 1 modrzewia przy ul.limanowskiego, 6) Decyzja Nr GR /09 z dnia r na usunięcie 3 akacji przy ul.świstucha, 7) Decyzja Nr GR /09 z dnia r. na usunięcie 3 brzóz i 1 topoli przy ul.sikorskiego, 8) Decyzja Nr GR /09 z dnia r na usunięcie 2 jesionów przy ul.akacjowej, 9) Decyzja Nr GR /2009 z dnia r na usunięcie 7 sosen przy ul. Parkowej, 10) Decyzja Nr GR /2009 z dnia r na usunięcie 1 wierzby przy ul. Słowackiego VII. Decyzje na odbiór odpadów komunalnych i nieczystości płynnych z nieruchomości 1) Decyzja Nr GR /09 z dnia r. Na odbiór odpadów komunalnych dla Saniko z Włocławka 2) Decyzja Nr GR /09 z dnia r na odbiór nieczystości ciekłych dla Andrzeja Majewskiego z Ciechocinka 2) Decyzja Nr GR /09 z dnia r na odbiór odpadów komunalnych dla Czyste Miasto z Ciechocinka 3) Decyzja Nr GR /09 z dnia r na odbiór nieczystości ciekłych dla DANTO z Torunia VII. Postanowienie w sprawie zatwierdzenia programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi. 1) Postanowienie Nr GR /09 z dnia r. dla Pawła Lamparskiego

20 Wydział Organizacyjno- Administracyjny A)Wydano następujące zarządzenia w sprawie : 1.wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 2.wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Systemów Informatycznych Urzędu Miejskiego 3.przyznania stypendium artystycznego 4.ustalenia dni wolnych od pracy w Urzędzie Miejskim w Aleksandrowie Kujawskim 5. powołania komisji socjalnej ZFŚS przy Urzędzie Miejskim w Aleksandrowie Kujawskim 6. zmian w budżecie na 2009r. 7. przyjęcia sprawozdania z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2009r. 8. zmiany w Systemie Zarządzania Jakością 9. powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Przebudowa chodników w ulicach miejskich w Aleksandrowie Kujawskim 10. powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Projekt modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w aglomeracji Aleksandrów Kujawski 11. powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 12. powołania Komisji w sprawie przekazania dokumentacji Publicznego

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pracy Urzędu Miasta i Gminy Siewierz za okres od dn. 2października 2014 r. do dn. 29 października 2014 r.

Sprawozdanie z pracy Urzędu Miasta i Gminy Siewierz za okres od dn. 2października 2014 r. do dn. 29 października 2014 r. Sprawozdanie z pracy Urzędu Miasta i Gminy Siewierz za okres od dn. 2października 2014 r. do dn. 29 października 2014 r. W poszczególnych komórkach organizacyjnych urzędu zrealizowano m.in. następujące

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 26 rok. Budżet Miasta i Gminy Środa Wielkopolska został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 25 roku. Uchwała Nr XXXIII/421/25 w sprawie budżetu na 26

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za 2013

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r.

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 45/2015. Wójt Gminy Ostróda. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok

Zarządzenie Nr 45/2015. Wójt Gminy Ostróda. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok Zarządzenie Nr 45/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O

ZARZĄD POWIATU I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O ZARZĄD POWIATU Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 95/2011 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 16 sierpnia 2011 r. I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I N F O R M A C J A o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I. Uchwała budżetowa i jej zmiany w okresie sprawozdawczym 1. Budżet gminy Strzelin na rok 2009 zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok.

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok. SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok. Planowany budżet Gminy Ropczyce na 2009 rok wyniósł po stronie dochodów 66.574.161,65 zł, zaś po stronie wydatków 68.126.161,65 zł. Różnica

Bardziej szczegółowo

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2014

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2014 Zbiorczy 204 Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 204 Plan pierwotny podmioty: Jednostka budżetowa jst: Gmina Podmiot - Nazwa Cel CENTRUM WIDOWISKOWO-SPORTOWE Organizacja imprez i udostępnianie Hali

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU. WYKONANIA BUDśETU. GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU. WYKONANIA BUDśETU. GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU 20 LIPCA 2 0 0 9 ROK I. Charakterystyka ogólna. 1/ Plan dochodów budŝetowych na początek roku 20.250.879 zł. Na przełomie

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E R O C Z N E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O. za 2013 rok

S P R A W O Z D A N I E R O C Z N E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O. za 2013 rok ZARZĄD POWIATU Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 420/2014 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 24 marca 2014 r. S P R A W O Z D A N I E R O C Z N E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Plan wydatków po zmianach za rok 2012 w kwocie 67.404.260,00 zł został wykonany w kwocie 63.627.018,78 zł, to jest w 94,4 % w stosunku rocznym. Na tę kwotę złożyły się wydatki majątkowe w wysokości 9.191.114,20

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 22 sierpnia 2007 r. Nr 61 UCHWAŁY RAD POWIATÓW

Opole, dnia 22 sierpnia 2007 r. Nr 61 UCHWAŁY RAD POWIATÓW DZIENNIK URZEDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 22 sierpnia 2007 r. Nr 61, TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD POWIATÓW 1870 - Rady Powiatu w Oleśnie Nr V/38/07 z dnia 5 marca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa.

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU PROJEKT w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY NAROL

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY NAROL Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Narol Strona 1 z 30 Zarządzenie nr 89/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Narol z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Lesku z dnia 5.02.2002. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku

Uchwała Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Lesku z dnia 5.02.2002. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku Uchwała Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Lesku z dnia 5.02.2002 w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 120.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 lutego 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

NR 58/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA

NR 58/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA NR 58/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA ne raficz nt onfro kie K ńcuc otog acje F IV Ła wa, zjerst cji y r f z Poka u i styliza jaż

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Legnicy. Raport o stanie miasta

Urząd Miasta Legnicy. Raport o stanie miasta Urząd Miasta Legnicy Raport o stanie miasta Legnica 2002-2006 Prezydent Miasta Tadeusz Krzakowski Szanowni Państwo! Oddajemy do rąk Państwa opracowanie, ukazujące Legnicę w latach 2002 2006. Głównym jego

Bardziej szczegółowo

A. Część ogólna. 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu. Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku

A. Część ogólna. 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu. Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU Zgodnie z art. 198 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Opracowano w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Łomży Łomża, maj 2009 r. 1 Strategia

Bardziej szczegółowo

Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 13 (144) / 2005 SPIS TREŚCI. Uchwała Nr LX/685/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2005r.

Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 13 (144) / 2005 SPIS TREŚCI. Uchwała Nr LX/685/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2005r. SPIS TREŚCI Poz. 514 Uchwała Nr LX/683/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2005r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego. Poz. 515 Uchwała Nr LX/684/2005 Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych 2 - uchwała nr V/215/2013 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych. Dział Administracyjno-Gospodarczy CM

I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych. Dział Administracyjno-Gospodarczy CM I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych Dział Administracyjno-Gospodarczy CM Załącznik do Zarządzenia nr 66 Rektora UMK z dnia 30 czerwca 2010 r. 1) prowadzenie całości spraw związanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W ŁAMBINOWICACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W ŁAMBINOWICACH Załącznik do Zarządzenia Nr 11/2011 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 7 listopada 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W ŁAMBINOWICACH I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 1. Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy,

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r.

Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r. Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r. Zgodnie z uchwałami Rady Gminy Żelechlinek plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2003 r. wynosił: Planowane dochody 5.368.110,00 zł Planowane

Bardziej szczegółowo

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan: 724 016 zł wykonanie: 700 741 zł 96,79%

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan: 724 016 zł wykonanie: 700 741 zł 96,79% Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan: 724 016 zł wykonanie: 700 741 zł 96,79% Wykonanie obejmuje następujące zadania: Melioracje wodne 491 379 zł Wydatki bieżące - wykonanie kosztorysów inwestorskich z

Bardziej szczegółowo

Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w III i IV kwartale 2014 r.

Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w III i IV kwartale 2014 r. Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w III i IV kwartale 2014 r. Spis treści: Wspieranie działalności gospodarczej s. 2 Turystyka,

Bardziej szczegółowo