Sprawozdanie z pracy Burmistrza r r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z pracy Burmistrza 25.06.2009r. - 30.11.2009r."

Transkrypt

1 Zał. do uchwały Nr XXXVII/291/09 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 9 grudnia 2009 roku S. 06/2009 Sprawozdanie z pracy Burmistrza r r. Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Aleksandrowie Kujawskim konkurs na dyrektora Gimnazjum Publicznego Nr przygotowanie regulaminów wynagradzania pracowników oświaty posiedzenie komisji stypendialnej przygotowanie projektu na dofinansowanie miejsc zabaw w szkołach podstawowych Radosna Szkoła - pozyskano zł Kuratorium Oświaty we Włocławku - udział w egzaminie na kolejny stopień awansu zawodowego nauczyciela ze Szkoły Podstawowej Nr spotkanie z dyrektorami przeszkoli zorganizowanie egzaminu nauczyciela ze Szkoły Podstawowej Nr3 na kolejny stopień awansu zawodowego, nauczyciela mianowanego uczestnictwo w uroczystościach rozpoczęcia roku szkolnego 2009/10 oraz rocznicy wybuchu II Wojny Światowej uczestnictwo w festynie dzieci niepełnosprawnych Tacy Sami - 07/ udział w szkoleniu samorządowym - temat oświata uczestnictwo w uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej - Cmentarz Żydowski udział w uroczystościach z okazji rocznica powstania Kolegium Kujawskiego analizowanie i opiniowanie arkuszy organizacyjnych i aneksów szkół i przedszkoli przygotowanie SIO przygotowanie SIO przygotowanie trzech uchwał dotyczących przyznawania i rozliczania dotacji oraz nagradzania i wynagradzania nauczycieli wręczenie nagród burmistrza z okazji Dnia Edukacji Narodowej udział w Dniu Edukacji Narodowej w poszczególnych placówkach udział w posiedzeniu Komisji Oświaty Rady Miejskiej przygotowanie założeń do projektu budżetu na 2010r udział w szkoleniu w Bydgoszczy - elektroniczne przesyłanie sprawozdań

2 Wdział Spraw Społeczno-Obywatelskich - 44 zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - 83 zaświadczenia o zmianie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej - 13 decyzji o wykreśleniu wpisu z ewidencji działalności gospodarczej, - 20 zaświadczeń o dokonaniu opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (uiszczono z tego tytułu wpłaty ogółem: 340,00zł) decyzji zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo (dokonano opłat na kwotę 2005,49 zł). - 5 decyzji zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu /z wyjątkiem piwa/ (dokonano opłat na kwotę 681,55 zł). - 4 decyzje zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu (dokonano opłat na kwotę 2381,92 zł). - 6 decyzji o wygaśnięciu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 8 decyzji dot. wymeldowań (w tym 2 dec. o umorzeniu postępowania) - 3 decyzje dot. odmówienia wymeldowania - 2 decyzje dot. przeprowadzenia zbiórki publicznej dowodów osobistych Wydział Finansowy Zarządzeniem Nr 56/2009 z dnia roku wprowadzono zmiany po stronie dochodów i wydatków na podstawie pism Wojewody. W dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział zwiększa się środki o kwotę 264,- na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się o kwotę ,- na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów, zgodnie z programem rządowym. Wprowadzono zmniejszenie rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki o kwotę ,- rozdział paragraf 4810 z uwagi na konieczność przeprowadzenia przebudowy chodnika przy ul. Lipowej 7 i wprowadzono do rozdziału drogi gminne paragraf 4270.

3 Zarządzeniem Nr 61/2009 z dnia roku wprowadza się zmiany po stronie dochodów i wydatków na podstawie otrzymanych pism Wojewody. W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział zwiększa się środki o kwotę ,- na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników. Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział zwiększa się o kwotę ,- z przeznaczeniem na wypłacenie zasiłków stałych oraz 2030 o kwotę ,- z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa. Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział zwiększa się o kwotę ,- z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku Zarządzeniem Nr 68/2009 z dnia roku wprowadza się zmiany po stronie dochodów i wydatków na podstawie otrzymanych pism Wojewody. W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział zwiększa się środki o kwotę ,- w tym: na zadania zlecone ,- z przeznaczeniem na finansowanie utworzenia nowych miejsc i ich utrzymanie oraz kwotę 7.000,- na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział paragraf 2010 zmniejsza się o kwotę ,- a wprowadza się powyższą kwotę do paragrafu Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział zmniejsza się środki w zadaniach zleconych paragraf 2010 o kwotę ,- a zwiększa się o tą kwotę paragraf 2030 na zadania własne. Wprowadza się zmniejszenie rezerwy ogólnej rozdział paragraf 4810 na nieprzewidziane wydatki o kwotę ,- z uwagi na realizację wydatków niezbędnych do funkcjonowania Urzędu a zwiększa się rozdział paragraf 4210 o kwotę 5.000,- na niezbędne zakupy oraz paragraf 4300 o kwotę ,- Zarządzeniem Nr 81/2009 z dnia roku wprowadza się zmiany po stronie dochodów i wydatków na podstawie pisma Wojewody. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział zwiększa się środki o kwotę ,- z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów

4 o charakterze socjalnym. Zarządzeniem Nr 84/2009 z dnia roku wprowadza się zmiany po stronie dochodów i wydatków na podstawie otrzymanych pisma Wojewody. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział zwiększa się środki o kwotę 424,- z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział zwiększa się o kwotę ,- z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych. Ogółem dochody i wydatki zwiększono o kwotę ,- Plan po zmianach po stronie dochodów wynosi ,- Plan po zmianach po stronie wydatków wynosi ,- Decyzje administracyjne wydawane w zakresie świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego: - zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłków rodzinnych zasiłki pielęgnacyjne świadczenia pielęgnacyjne 24 - świadczenia z funduszu alimentacyjnego jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 61 Razem 984 decyzje administracyjne. Na stanowisku ds wymiaru podatków wydano następujące decyzje administracyjne : - decyzje deklaratoryjne jednostek w sprawie podatku od nieruchomości decyzje w sprawie wysokości podatku od nieruchomości na 2009 rok oraz za część 2009 roku decyzje w sprawie ustalenia podatku rolnego za część roku 5 - decyzje dokumentujące przypis-odpis cząstkowy decyzje w sprawie odroczenia podatku w grupie jednostek decyzje w sprawie umorzenia zaległego podatku - 5 z tego : Umorzono rodzinie zł. z uwagi na trudna sytuację materialną. W.w rodzina utrzymuje się z zasiłków opieki społecznej, jest bez pracy, mąż podatniczki jest chory, bez pracy, na utrzymaniu jest dwoje dzieci. Spełniając warunek sytuacyjny i dochodowy ustawy o pomocy społecznej od wielu lat korzysta ze świadczeń pieniężnych i w naturze z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, okresowych, celowych. ( podlega podaniu

5 do publicznej wiadomości z uwagi na umorzenie powyżej 500,-zł. ) W czterech przypadkach decyzje nie podlegają podaniu do publicznej wiadomości ( podaję umorzone kwoty zaległego podatku =390,-zł ). Podstawą umorzenia w tych przypadkach były trudne warunki materialne, przewlekłe choroby, wysokie koszty rehabilitacji niepełnosprawnego podatnika oraz sytuacja w której z powodu upadłości zakładu został podatnik bez pracy, z zasiłku w wysokości 603 zł. utrzymuje się z żoną pozostającą bez pracy i bez prawa do zasiłku oraz trojgiem dzieci. Komendzie Powiatowej PSP odroczono na 6 miesięcy podatek w kwocie 5.056,-zł. Jednostka otrzymała niskie dotacje na wydatki bieżące, wymuszające bardzo oszczędne gospodarowanie środkami pieniężnymi. Udzielona pomoc przyniesie wymierne korzyści, umożliwi samodzielne ( już bez pomocy organu ) wywiązanie się z bieżących zobowiązań podatkowych. Omawiana ulga nie prowadzi bezpośrednio do zwolnienia podatnika z obowiązku uiszczenia podatku, ale ułatwi mu jego zapłacenie w odroczonym terminie. ( decyzja podlega podaniu do publicznej wiadomości ). Razem 363 decyzje administracyjne. Na stanowisku ds księgowości podatkowej w okresie od do wydano 43 decyzje o stwierdzeniu nadpłaty z tytułu podatku od nieruchomości. Wydział Promocji i Rozwoju 1. Przygotowanie Akcji Lato w mieście: - przygotowanie pism do organizacji i szkół, które co roku organizują wypoczynek dla dzieci w okresie letnim z zapytaniem o plan zajęć i koszty przedsięwzięcia. - podział środków finansowych - przygotowanie plakatów z planem zajęć na okres wakacyjny 2. Lipiec 2009 przygotowanie sprawozdania finansowego i merytorycznego z wykonania budżetu w I półroczu 2009 roku. 3. Przygotowanie pobytu grypy studentów z Wyższej Szkoły Gospodarki (zapewnienie noclegu i wyżywienia), którzy w ramach swoich praktyk studenckich wykonywali inwentaryzację dworca kolejowego w Aleksandrowie Kujawskim. 4. Współorganizacja spotkania burmistrzów i wójtów z terenu powiatu z przedstawicielami PKP w sprawie dworców kolejowych w regionie, sporządzenie

6 notatki z spotkania lipca 1 sierpnia 2009 r. współorganizacja XIII Festiwalu Piosenki Młodzieży Niepełnosprawnej IMPRESJE ARTYSTYCZNE, który odbył się w Aleksandrowie Kujawskim w dniach 30 lipca-1 sierpnia 2009 roku. Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski jako współorganizator była odpowiedzialna m.in. za rozesłanie zaproszeń, promocję festiwalu, zapewnienie transportu dzieci niepełnosprawnych z/do Ciechocinka na koncerty i próby. 6. Ogłoszenie konkursu fotograficznego pn. Ogólnopolski konkurs fotograficzny Stachura podróże - opracowanie regulaminu konkursu - wysłanie informacji do prasy oraz do portali internetowych m.in. - przyjmowanie prac zgłaszanych na konkurs 7. Organizacja III Aleksandrowskiego Międzynarodowego Festiwalu Dwóch Cesarzy : - przygotowanie pism i umów sponsorskich w celu uzyskania wsparcia finansowego i rzeczowego na organizację festiwalu od lokalnych firm, - przygotowanie wniosku do marszałka woj. kujawsko-pomorskiego o objęcie patronatem festiwalu, w miesiącu wrześniu przygotowane zostało sprawozdanie z patronatu. - przygotowanie Oświadczenia Dotacjo biorcy do Fundacji Współpracy Polsko- Niemieckiej, która była głównym sponsorem przedsięwzięcia ( od Fundacji pozyskano kwotę 26000,00 zł) - przygotowanie umowy z Fundacją Lubuska Camerata, - wysłanie pism z prośbą o patronat medialny do lokalnych mediów oraz z informacją o festiwalu do mediów ogólnopolskich, zamieszczanie na bieżąco informacji na stronie internetowej miasta, - przygotowanie materiałów promocyjnych związanych z Festiwalem: opracowanie projektu, dystrybucja materiałów. W ramach festiwalu przygotowano: znaczki z logo festiwalu, roll up-ów z logo, - przygotowanie roll up-u promującego miasto, - przygotowanie plakatów i zaproszeń: projekt plakatów i zaproszeń MCK, wklejenie programu i sponsorów na plakat, korekta, przesłanie plakatów do drukarni, dystrybucja plakatów na terenie powiatu oraz Torunia, Ciechocinka i Włocławka, - wypisanie i rozesłanie zaproszeń na festiwal, - bieżące informowanie mediów w sprawie festiwalu, - przygotowanie materiałów do folderu z programem koncertu, - podpisanie umowy z firmą udostępniającą scenę na koncert inauguracyjny oraz nagłośnienie: wysłanie zapytań do firm o koszty wynajęcia sceny, przekazanie informacji o

7 wymogach technicznych sceny i nagłośnienia niezbędnych do profesjonalnego zorganizowania koncertu, - załatwienie krzeseł ze szkoły na koncert inauguracyjny i konferencję oraz transportu krzeseł i ustawienie ich na hali dworca, - przygotowanie sali na koncert odbywający się w piątek na sali dworca: ustawienie krzeseł, przewiezienie i zawieszenie loga sponsorów, przygotowanie poczęstunku w garderobie artystów, zawieszenie tabliczek informacyjnych i kierunkowskazów, ustawienie kwiatów i banerów. - załatwienie noclegów i wyżywienia dla artystów. Załatwienie w ramach sponsoringu zakwaterowania dla gwiazdy festiwalu A.K. Kulki w Willi Radwan, - obsługa festiwalu m.in. kierowanie przybyłych na festiwal gości, udzielanie im informacji, rozdawanie programów festiwalu, przypinek z logo festiwalu, kartek pocztowych, dokumentacja filmowa i fotograficzna festiwalu, kontakt z artystami biorącymi udział w festiwalu i pomoc im podczas festiwalu w sprawach organizacyjnych, - kontrola finansowa wydatków związanych z festiwalem, - inne sprawy organizacyjne: zakup kwiatów dla artystów, zakup wody i ciastek dla artystów i uczestników konferencji, przygotowanie herbaty i kawy, załatwienie koszy na śmieci, kontakt z elektrykiem, transport mównicy, - przygotowanie notatek prasowych z III Festiwalu i rozesłanie ich wraz ze zdjęciami do mediów. 8. Przygotowanie sprawozdania finansowego i merytorycznego do Urzędu Marszałkowskiego z wykonania zadania III Aleksandrowski Międzynarodowy Festiwal Dwóch Cesarzy. Sprawozdanie finansowe zawierało: opisane według zasad zawartych w porozumieniu (umowie), wykaz faktur, pokrytych ze środków pozyskanych z Urzędu Marszałkowskiego. Sprawozdanie merytoryczne zawierało: opis zadania, materiały prasowe o festiwalu, relację fotograficzną z imprezy, materiały promocyjne wykonane specjalnie na festiwal. 9. Przygotowanie sprawozdania finansowego i merytorycznego (opisowego) do Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej z III Aleksandrowskiego Międzynarodowego Festiwalu Dwóch Cesarzy : sporządzenie wykazu kosztów rzeczywistych, sporządzenie spisu faktur pokrytych z środków własnych, Fundacji i sponsorów; sporządzenie załączników do sprawozdania merytorycznego: ksera artykułów prasowych zawierających inf. o festiwalu, przygotowanie artykułów ze stron internetowych na temat festiwalu. Do wniosku dołączono także materiały promocyjne związane z festiwalem (plakat, zaproszenie, przypinkę). Materiały te są wymagane przez FWPN.

8 10.Przygotowanie konferencji popularnonaukowej Wojna i okupacja w Aleksandrowie Kujawskim i na Kujawach ( ) : przygotowanie zaproszeń i plakatów na konferencję, rezerwacja posiłku dla prelegentów, przygotowanie sali, w której odbyła się konferencja, dokumentacja fotograficzna konferencji, sporządzenie notek prasowych i wysłanie ich wraz z zdjęciami do lokalnej prasy 11. Zorganizowanie obchodów 90 rocznicy wybuchu II wojny światowej: przygotowanie i rozesłanie zaproszeń na uroczystość, rozesłanie informacji do prasy, przygotowanie plakatów na słupy, prowadzenie uroczystości, dokumentacja fotograficzna oraz rozesłanie zdjęć do lokalnej prasy. 12.Organizacja wspólnie z parafią PW. Przemienienia Pańskiego wycieczki do Muzeum w Wilanowie w celu obejrzenia obrazu Chrystusa Ukrzyżowanego, który wystawiany był podczas wystawy Święto Baroku : rezerwacja biletów do muzeum, rozesłanie zapytań do przewoźników o ceny wynajęcia autokaru oraz wynajem autobusu. Dokumentacja fotograficzna wycieczki. Koszty wycieczki pokrywali uczestniczy. 13. Sierpień 2009 współorganizacja koncertów chóru Cantus Cordis z Mińskiego Oddziału Związku Polaków na Białorusi. Chór w Aleksandrowie Kujawskim koncertował w dniach 2 i 7 sierpnia 2009 roku. Chór przyjechał do Powiatu Aleksandrowskiego na zaproszenie Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego i Burmistrza Nieszawy. 14.Przygotowanie plakatów na występ chóru Cordiale Coro na pożegnanie wakacji. Koncert odbył się pod patronatem Burmistrza Miasta w dniu 28 sierpnia 2009 roku. 15.W związku z bardzo aktywnym udziałem miasta Aleksandrów Kujawski w XV OGÓLNOPOLSKIM TURNIEJU MIAST I GMIN nasze miasto otrzymało nagrodę w wysokości 4000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego dla najbardziej aktywnych stowarzyszeń z terenu miasta. Dlatego też miasto odpowiedzialne było za wybranie tych stowarzyszeń, zamówienie sprzętu, rozliczenie z Krajową Federacją Sportu dla Wszystkich oraz rozdysponowanie zakupionego sprzętu września 2009 r. współorganizacja IV Międzyszkolnego Festynu Sportowo- Rekreacyjnego pn. NASTOLATÓW WYCZYNY BEZ NARKOTYKÓW, ALKOHOLU i NIKOTYNY (druk plakatów i dyplomów, promocja Festynu, dokumentacja fotograficzna) 17.Współorganizacja badań mammograficznych, które są prowadzone zarówno we współpracy z Ośrodkiem z Łodzi, jak i z ośrodkiem z Poznania. Badania zaplanowane na drugie półrocze tego roku to: 10 września, 15 października i 2

9 listopada. 18.Udział w rankingu prowadzonym przez Związek Powiatów Polskich i aktualizacja danych dotyczących Aleksandrowa Kujawskiego w tym rankingu. Obecnie miasto Aleksandrów Kujawski znajduje się na pozycji 11 wśród gmin miejskich i miejskowiejskich. 19.Przygotowanie pism do organizacji pozarządowych i szkół w sprawie zgłoszenia zapotrzebowania na środki budżetowe celem uwzględnienia ich w projekcie budżetu na rok Przygotowanie pism do organizacji pozarządowych i szkół w sprawie zgłoszenia zapotrzebowania na środki budżetowe celem uwzględnienia ich w projekcie budżetu na rok Pomoc w zorganizowaniu pobytu dzieci z Słonima na Białorusi w Aleksandrowie Kujawskim. Rezerwacja biletów i autokaru na wycieczkę do Jura Parku w Solcu Kujawskim, wykonanie zaproszeń na uroczyste podsumowanie pobytu młodzieży z Białorusi, dokumentacja fotograficzna pobytu dzieci, wykonanie podziękowań dla rodzin, które zgodziły się zakwaterować u siebie młodzież z Słonima. 22.Sporządzenie pism do szkół, organizacji pozarządowych, jednostek gmin i powiatu o możliwości przesyłania informacji wraz z zdjęciami do zamieszczenia na stronie internetowej miasta. 23.Organizacja spotkań z Organizacjami Pozarządowymi: przygotowanie sali i poczęstunku, sporządzanie notatek ze spotkań w dniach: i Przygotowanie i wysłanie zaproszeń do przedsiębiorców z terenu miasta oraz burmistrzów i wójtów z powiatu na spotkanie dotyczące współpracy gospodarczej z Białorusią. Przygotowanie w/w spotkania dniu 20 października br.: przygotowanie Sali i poczęstunku dla uczestników spotkania. 25.Przygotowanie w miesiącu październiku pism o wykorzystanie dróg w sposób szczególny w związku z obchodami Narodowego Święta Niepodległości ( pisma należy złożyć 30 dni przed planowanymi uroczystościami). 26.Przygotowanie materiałów do drukarni w celu wydania publikacji z materiałami po konferencyjnymi pt. Wojna i okupacja w Aleksandrowie Kujawskim i na Kujawach ( ) Skład publikacji, wstawienie fotografii do tekstu, naniesienie poprawek do tekstu wniesionych przez prelegentów biorących udział w konferencji popularnonaukowej. 27.Przygotowanie zaproszeń i plakatów w związku z obchodami 91 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. 28.Przygotowanie informacji do prasy i na stronę internetową w związku z rozstrzygnięciem konkursu fotograficznego Stachura podróże. Przygotowanie

10 pism do laureatów konkursu z informacją o wyróżnieniu. 29.Pomoc w przygotowaniu kwesty organizowanej przez Komitet Odnowy Pomników i Nagrobków Pamięć : przygotowanie plakatów informujących o kweście, załatwienie puszek kwestarskich, przygotowanie spraw formalno-prawnych w celu przeprowadzenia kwesty, rozesłanie informacji do prasy na temat kwesty, udział w kweście. Podczas kwesty udało się uzbierać kwotę 3 129,75 złotych. Pieniądze przekazane zostaną na renowację zabytkowych nagrobków i mogił znanych i zasłużonych aleksandrowian. 30. Przygotowanie pism do szkół, placówek opiekuńczych i kół plastycznych w związku z ogłoszeniem konkursu na kartkę świąteczno-noworoczną pt. Moje Boże Narodzenie czerwca zakończyła się I tura realizacji zadania państwowego ze środków pochodzących z Funduszu Zajęć Sportowo Rekreacyjnych dla Uczniów pn. SKS JAKO FORMA AKTYWNOŚCI POZALEKCYJNEJ W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I GIMNAZJALNYCH W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM. Do końca czerwca nauczyciele prowadzący zajęcia otrzymali połowę wynagrodzenia za prace. Zadanie było realizowane w 4 placówkach oświatowych miasta. Koszt zadania wynosi ,00 zł, z czego 50% stanowi dofinansowanie Ministerstwa Sportu i Turystyki. II etap realizacji zadania rozpocznie się po przerwie wakacyjnej i potrwa do grudnia. 32. Zakończono pracę nad Lokalnym Programem Rewitalizacji dla miasta Aleksandrowa Kujawskiego na lata Na przełomie października i listopada dokonana zostanie ocena merytoryczna LPR przez Urząd Marszałkowski, a po pozytywnej decyzji zostanie skierowany pod obrady Rady Miasta. 33. Dobiegają końca prace na dokumentacją aplikacyjną oraz szeregiem czynności administracyjnych związanych z prawidłowym przeprowadzeniem inwestycji pn. Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej oraz modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w aglomeracji Aleksandrów Kujawski, w sposób umożliwiający ubieganie się o otrzymanie dofinansowania z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Czynności te wykonuje powołana do tego celu Jednostka Realizującą Projekt Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej oraz modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w aglomeracji Aleksandrów Kujawski. Termin złożenia wniosku upływa z dniem 30 listopada br. 34. Zarządzeniem Nr 67/09 z dnia 27 sierpnia 2009 r. na wniosek Komisji Stypendialnej przyznałem dodatkowe stypendium sportowe Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego za wybitne osiągnięcia sportowe zawodnikowi MZKS ORLĘTA.

11 35.Trwa realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego. Do końca września podpisano 12 umów na realizację zadań. 36. Trwają pracę nad przygotowaniem wniosku do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego do Programu Infrastruktura Kultury na modernizację Miejskiego Centrum Kultury. 37.Pisanie podziękowań, gratulacji i życzeń na różnorodne okazje, jubileusze, święta odbywające się na terenie miasta i nie tylko. 38. Prowadzenie bieżącej polityki informacyjnej urzędu: wysyłanie informacji do prasy, zamieszczanie informacji oraz komentarzy internautów do artykułów na stronie miasta obsługa poczty owej. 39. Zamieszczanie odpowiedzi burmistrza na pytanie zadawane przez internautów za pośrednictwem strony internetowej 40. Bieżące odpowiadanie na pisma skierowane do Wydziału Promocji i Rozwoju. Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - Przygotowano 82 szt. świadectw pracy. - Przygotowano 21 szt. umów o prace na czas określony dla pracowników robót publicznych. - Udzielano odpowiedzi na podania. - Przygotowywano rozliczenia finansowe wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach Robót Publicznych za m-c czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik 2009 r. - Przygotowywano rozliczenia finansowe wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach programu Prac Społecznie-Użytecznych za m-c czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik 2009 r. - Prowadzono kontrole pracowników przy wykonywaniu nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne przy oczyszczaniu miasta. - Prowadzono kontrole pracowników prac społecznie-użytecznych i robót publicznych. 8. Wydano 4 pisma w sprawie warunków technicznych na wykonanie zjazdu z drogi miejskiej. 9. Wydano 10 decyzji na zajęcie pasa drogowego. 10. Wydano10 postanowień. 11. Zakończono remont cząstkowy chodnika w ul. Piłsudskiego i Łąkowej.

12 12. Zakończono przebudowę chodnika w ul. Wojska Polskiego. 13. Zakończono przebudowę chodnika w ul Lipowej. 14. Zakończono przebudowę chodnika w ul. Spółdzielczej (Osiedlowej). 15. Zakończono przebudowę chodnika w ul. Ogrodowej. 16. Zakończono przebudowę chodnika w ul. E. Stachury. 17. Zakończono przebudowę chodnika w ul. Słowackiego. 18. Zakończono przebudowę chodnika w ul. Krótkiej. 19. Trwają prace przy przebudowie przejścia Kochanowskiego Prusa. 20. Zakończono profilowanie ulic gruntowych na terenie miasta. 21. Przystąpiono do wyprofilowania ulicy Krasickiego. 22. Zakończono profilowanie ulicy Fredry. 23. Trwa wymiana skorodowanych i uszkodzonych znaków drogowych na trenie miasta. 24. Wprowadzono zmiany organizacji ruchu w ul. Narutowicza, Parkowej, Piekarskiej i na łączniku między ulicami Hożą i Lipową. 25. Trwa uzupełnienie brakujących i wymiana skorodowanych tabliczek z nazwami ulic. 26. Odnowiono oznakowanie poziome w ul. Szkolnej, Narutowicza, Długiej. 27. Konserwacja grobów na cmentarzu parafialnym i ukraińskim. 28. Oczyszczanie ulic miejskich przez pracowników robót publicznych. 29. Konserwacja trenów zielonych. 30. Likwidacja dzikich wysypisk w mieście. 31. Porządkowanie stadionu Orląt przez pracowników robót publicznych. 32. Utrzymanie czystości na terenie dworca kolejowego. 33. Trwają naprawy cząstkowe nawierzchni bitumicznej na terenie miasta. 34. Rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę na : Wybór Banku prowadzącego obsługę bankową budżetu miasta Aleksandrów Kujawski. 35. Ogłoszono przetarg na Monitoring wizyjny miasta Aleksandrów Kujawski. 36. Rozstrzygnięto przetarg na udzielenie kredytu na sfinansowanie

13 deficytu budżetowego. 37. Ogłoszono przetarg na zimowe urzynanie ulic miejskich i powiatowych. 38. Faktury za najem lokali rozliczane są na bieżąco. 39. Faktury za konserwacje i zakup energii elektrycznej oświetlenia drogowego rozliczane są na bieżąco. 40. Udzielanie odpowiedzi na pisma i załatwienie bieżących spraw dotyczących zarządu nieruchomością wspólną Wystawianie faktur za najem lokali użytkowych w zarządzanych budynkach. 42. Zakończenie remontu korytarza na pierwszym pietrze UM. 43. Bieżące naprawy budynku Dworca przy ul. Wojska Polskiego Wysyłanie powiadomień o wysokości opłat po podwyżkach czynszu. 45. Nadzór nad przeprowadzonym remontem kotłowni. 46. Odbiór Kotłowni i rozruch centralnego ogrzewania. 47. Usuwanie na bieżąco wszystkich usterek. 48. Remont dwóch pieców kaflowych w mieszkaniach najemców ( Dworzec, Słowackiego 12). 49. Załatwianie spraw związanych z nagłośnieniem sali Udzielanie informacji kontrolerom z Urzędu Kontroli Skarbowej. 51. Prowadzone są bieżące sprawy z zakresu obowiązków Wydziału. Samodzielne stanowisko ds. obronnych, zarządzania kryzysowego 1. Zgodnie z wnioskiem Komendy Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kuj nałożono świadczenia rzeczowe na pojazdy osobowe i budynki niezbędne do funkcjonowania policji w okresie zagrożenia bezpieczeństwa państwa 2. Sporządzono sprawozdanie z realizacji świadczeń osobowych i rzeczowych sprawozdanie przekazano do KPUW Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji w Bydgoszczy

14 3. Zgodnie z Wytycznymi Starosty powiatu aleksandrowskiego uczestniczono w ćwiczeniach Rejonowego Ośrodka Alarmowania i Wykrywania 4. W zakresie BHP dokonano przeglądu warunków wykonywanej pracy przez roboty publiczne. 5. W zakresie BHP przeszkolono 9 osób roboty publiczne, 7 osób roboty społecznie użyteczne, 11 osób odrabiających wyroki sądowe, 6. Sporządzono dokumentację powypadkową 3 pracowników. 7. Wykonano 10 auditów wewnętrznych do auditu zewnętrznego 8. Uczestniczyłem w szkoleniu z zakresu ISO w ramach kapitału ludzkiego, oraz szkoleniu z zakresu spraw obronnych organizowanych przez Starostę aleksandrowskiego. 9. Dokonałem przeglądu sprzętu który powrócił z legalizacji z Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy i ponownie została zewidencjonowany na stanie Urzędu. 10. Zaktualizowałem ocenę ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy urzędu miejskiego. 11. Przygotowałem propozycję do budżetu miasta na 2100 rok z zakresu zarządzania kryzysowego i BHP Miejski Ośrodek Pomocy 1. Wpłynęło 937 podań o udzielenie pomocy finansowej. Ogółem przyjęto interesantów 2. Wydano decyzji administracyjnych w tym: - zadania własne gminy zadani zlecone -12 Wydział Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska I. Decyzje o warunkach zabudowy: 1) Decyzja z r. GR.7331/ 30 /09, przebudowa drogi wewnętrznej, dojazdowej położnej przy ul. Spółdzielczej, obejmującej działki nr 53/1, nr 53/2, nr 50/3, nr 50/4, w obrębie ewidencyjnym miasto Aleksandrów Kujawski mapa 25, 2) Decyzja z r. GR.7331/ 8 /09, budowa kiosku handlowego, położonego na działce nr 4 karta mapy 27, przy ul. Chopina 13 / Dekerta 2, w obrębie ewidencyjnym miasta Aleksandrów Kujawski, 3) Decyzja z r. GR.7331/ 34 /09, rozbudowa pawilonu handlowego posadowionego, na działce nr 229/4, położonej przy ul. Edwarda Stachury, w obrębie ewidencyjnym miasto Aleksandrów Kujawski mapa 27,

15 4) Decyzja z r. GR.7331/ 35 /09, budowa drugiego zjazdu indywidualnego z drogi gminnej ul. Piaskowej działka nr 14/3 i nr 14/4 na działkę nr 14/2, w obrębie ewidencyjnym miasto Aleksandrów Kujawski mapa 41, 5) Decyzja z r. GR.7331/ 41 /09, budowa budynku garażu jednostanowiskowego z wiatą, na działce nr 25, położonej przy ul. Kościelnej, w obrębie ewidencyjnym miasto Aleksandrów Kujawski mapa 22, 6) Decyzja z r. GR.7331/ 31 /09, przebudowa drogi wewnętrznej, dojazdowej położnej przy ul. Spółdzielczej, obejmującej działki nr 54/11, nr 54/12, nr 104/1, w obrębie ewidencyjnym miasto Aleksandrów Kujawski mapa 25, 7) Decyzja z r. GR.7331/ 36 /09, rozbudowa budynku usługowego o pomieszczenie klatki schodowej oraz zmiana sposobu jego użytkowania poddasza z nieużytkowego na użytkowe z przeznaczeniem na salę bankietową, na działce nr 4/3, położonej przy ul. Targowej, w obrębie ewidencyjnym miasto Aleksandrów Kujawski mapa 29, 8) Decyzja z r. GR.7331/ 42 /09, zmiana sposobu użytkowania lokalu handlowego na punkt przedszkolny o powierzchni użytkowej ok. 110m 2, na terenie działki nr 1 KM 25, położonej przy ul. Parkowej, w obrębie ewidencyjnym miasto Aleksandrów Kujawski, 9) Decyzja z r. GR.7331/ 37 /09, budowa zbiornika czterokomorowego na wody poprodukcyjne w celu ich podczyszczenia na działce nr 128/1 mapa 41, położonej w obrębie ewidencyjnym miasto Aleksandrów Kujawski, 10) Decyzja z r. GR.7331/ 38 /09, zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na usługowo - handlowy o powierzchni sprzedaży ok. 23m 2, na działce nr 10/1 M 24, położonej przy ul. Świstucha, w obrębie ewidencyjnym miasto Aleksandrów Kujawski, 11) Decyzja z r. GR.7331/ 39 /09, nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego o dodatkową kondygnację, na działce nr 253/1 mapa 42, oraz działka 252/1, położonej przy ul. Polnej, w obrębie ewidencyjnym miasto Aleksandrów Kujawski, 12) Decyzja z r. GR.7331/ 32 /09, budowa wolnostojącego jednokondygnacyjnego pawilonu handlowo - usługowego o powierzchni zabudowy do 2000,00m 2, w tym powierzchni sprzedaży 1200,0m 2, wraz z miejscami parkingowymi i obsługą komunikacyjną oraz budowa zjazdów z drogi powiatowej (ul. Wojska Polskiego), położonego na terenie działek nr 28/3 i 28/1 KM 24 oraz nr 16 (droga) położonych przy ul. Wojska Polskiego w obrębie ewidencyjnym miasta Aleksandrów, 13) Decyzja z r. GR.7331/ 40 /09, budowa budynku garażowo- gospodarczego z poddaszem użytkowym i tarasem położonego na terenie działki nr 191/1 oraz budowa zjazdu indywidualnego z drogi gminnej ul. Sienkiewicza działka nr 238, w obrębie ewidencyjnym miasto Aleksandrów Kujawski mapa 21,

16 14) Decyzja z r. GR.7331/ 43 /09, budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, podpiwniczonego z poddaszem użytkowym na terenie działki nr 90/2 karta mapy 25 położonej przy ul. Dworcowej w obrębie ewidencyjnym miasto Aleksandrów Kujawski, 15) Decyzja z r. GR.7331/ 46 /09, budowa dwóch budynków garażowych, na działce nr 27/19, położonej przy ul. Parkowej, w obrębie ewidencyjnym miasto Aleksandrów Kujawski mapa 25, 16) Decyzja z r. GR.7331/ 49 /09, remont budynku wielorodzinnego w tym ocieplenie ścian, malowanie tynków zewnętrznych, obróbka blacharska i modernizacja balkonów, na działce nr 11/5, położonej przy ul. Narutowicza, w obrębie ewidencyjnym miasto Aleksandrów Kujawski mapa 19, 17) Decyzja z r. GR.7331/ 45 /09, budowa dwóch wolnostojących przydomowych turbin wiatrowych dla produkcji energii elektrycznej dla własnych potrzeb, o wysokości masztu z generatorem do 9,0 m, długości śmigła do 5,0m oraz mocy do 3 kw każda, -oraz budowa dwóch garaży na pojazdy samochodowe, położonych na działce nr 6/1, karta mapy 39, przy drodze gminnej działka nr , w obrębie ewidencyjnym miasto Aleksandrów Kujawski, 18) Decyzja z r. GR.7331/ 48 /09, budowa wolnostojącego budynku pawilonu handlowo usługowego- mieszkalnego z parkingiem i obsługą komunikacyjną na działce nr 78/12, położonej przy ul. Granicznej oraz zjazdu z drogi powiatowej ul. Granicznej działka nr 245, w obrębie ewidencyjnym miasto Aleksandrów Kujawski mapa 28, 19) Decyzja z r. GR.7331/ 33 /09, budowa rekreacyjnego zbiornika wodnego o pow. ok. 250,0m 2, na działce nr 2, położonej przy ul. Wyspiańskiego, w obrębie ewidencyjnym miasto Aleksandrów Kujawski mapa 2, 20) Decyzja z r. GR.7331/ 44 /09, zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku mieszkalnego na sklep przemysłowy, na działce nr 31/1 karta mapy 32, położonej przy ul. Słowackiego 137, w obrębie ewidencyjnym miasto Aleksandrów Kujawski, 21) Decyzja z r. GR.7331/ 47 /09, zmiana sposobu użytkowania garażu na funkcję usługową, na działce nr 40, położonej przy ul. Słowackiego, w obrębie ewidencyjnym miasto Aleksandrów Kujawski mapa 32, 22) Decyzja z r. GR.7331/ 50 /09, rozbudowa budynku mieszkalnego o pomieszczenia handlowe, na działce nr 221, położonej przy ul. Słowackiego, w obrębie ewidencyjnym miasto Aleksandrów Kujawski mapa 27, 23) Decyzja z r. GR.7331/ 51 /09, zmiana sposobu użytkowania parteru budynku mieszkalnego na funkcję usługową -sklep spożywczy, na działce nr 18, położonej przy ul. Słowackiego, w obrębie ewidencyjnym miasto Aleksandrów Kujawski mapa 32,

17 24) Decyzja z r. GR.7331/ 54 /09, rozbudowa istniejącego łącznika ze zmianą sposobu użytkowania na halę produkcyjną wraz z przebudową wewnętrznej infrastruktury technicznej w kompleksie KZP DRUK-PAK na działkach oznaczonych nr: 6/3, 6/4 i 6/5 mapa 22, w Aleksandrowie Kujawskim, 25) Decyzja z r. GR.7331/ 52 /09, zmiana sposobu użytkowania części parteru budynku mieszkalnego na funkcję usługową biuro rachunkowe, na działce nr 39, położonej przy ul. Słowackiego, w obrębie ewidencyjnym miasto Aleksandrów Kujawski mapa 32, 26) Decyzja z r. GR.7331/ 53 /09, zmiana sposobu użytkowania części parteru budynku mieszkalnego na funkcję handlowo usługową, na działce nr 16, położonej przy ul. Słowackiego, w obrębie ewidencyjnym miasto Aleksandrów Kujawski mapa 32, 27) Decyzja z r. GR.7331/ 55 /09, budowa czterech silosów zbożowych z koszem zasypowym na fundamentach, na działce nr 128/3 mapa 41, położonej w obrębie ewidencyjnym miasto Aleksandrów Kujawski, 28) Decyzja z r. GR.7331/ 58 /09, budowa dwóch wiat wolnostojących na materiały budowlane na działkach nr 3 i nr 4/6, położonych w obrębie ewidencyjnym miasto Aleksandrów Kujawski mapa 29, 29) Decyzja z r. GR.7331/ 48 /08/09, przebudowa i rozbudowa istniejącego dwukondygnacyjnego budynku łącznika pomiędzy dwoma trzykondygnacyjnymi budynkami usługowo-mieszkalnymi usytuowanymi na działkach nr 6/7 i 6/2 a położonego na działce nr 6/8, karta mapy 26, przy ul. Słowackiego, w obrębie ewidencyjnym miasto Aleksandrów Kujawski, 30) Decyzja z r. GR.7331/ 57 /09, budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastruktura w tym zbiornikiem wybieralnym na nieczystości płynne na działce nr 62/2, położonej przy ul. Klonowej oraz zjazdu z drogi gminnej działka nr 63, poprzez działkę nr 62/6, w obrębie ewidencyjnym miasto Aleksandrów Kujawski mapa 20. II. Decyzje inne, do których mają zastosowanie przepisy K.p.a.: 1) Decyzja z r. orzekająca zmienię decyzję o warunkach zabudowy znak: GR.7331/ 3 /09 z dnia r. w zakresie warunków zabudowy, 2) Decyzja z r. orzekająca zmienię decyzję o warunkach zabudowy znak: GR.7331/ 43 /09 z dnia r. w zakresie powierzchni zabudowy, 3) Decyzja z r. orzekająca zmienię decyzję o warunkach zabudowy znak: GR.7331/ 28 /08 z dnia r. w zakresie linii zabudowy. III. Sprzedaż lokali mieszkalnych:

18 1) ul. Łąkowa 11/4 - za gotówkę, wpłata 3.474,60,- zł - akt r. 2) ul. Łąkowa 11/1 - za gotówkę, wpłata 3.145,80,-zł - akt r. 4) ul. Drzewna 1/37 - za gotówkę, wpłata 4.136,50,-zł - akt r. 5) ul. Parkowa 8/12 - za gotówkę, wpłata 5.097,27,-zł - akt r. 6) ul. Pogodna 6/26 - za gotówkę, wpłata 5.075,45,-zł - akt r. 7) ul. Drzewna 1/17 - za gotówkę, wpłata 5.014,90,-zł - akt r. 8) ul. Osiedlowa 1/8 - za gotówkę, wpłata 3.979,40,-zł - akt r. 9) ul. Słowackiego 11/2 - za gotówkę, wpłata 7.948,20,-zł - akt r. 10) ul. Osiedlowa 6/9 - za gotówkę, wpłata 4.996,20,-zł - akt r. 11) ul. Osiedlowa 6/3 - za gotówkę, wpłata 3.355,50,-zł - akt r. 12) ul. Hoża 6a/8 - za gotówkę, wpłata 3.974,30,-zł - akt r. 13) ul. Drzewna 1/32 - za gotówkę, wpłata 5.478,40,-zł - akt r. 14) ul. Osiedlowa 6/8 - za gotówkę, wpłata 4.565,82,-zł - akt r,. IV. Podziały działek: 1. ulica Aleja Danilewicz-Zielińska, podział działki nr 5 mapa 34 na dwie działki gruntu: 5/1 i 5/2 - decyzja z r. 2. ulica Sienkiewicza, podział działki nr 130 mapa 21 na dwie działki gruntu: 130/1 i 130/2 - decyzja z r. 3. ulica Wiśniowa, podział działki nr 228 mapa 42 na dwie działki gruntu: 228/1 i 228/2 decyzja z r. 4. ulica Zielona, podział działki nr 57 mapa 42 na dwie działki gruntu: 57/1 i 57/2 - decyzja z r. V. Sprzedaż działek: - ul. Zielona, działka nr 30 mapa 42 o pow. 745 m 2, za gotówkę, wpłata ,54,-zł, akt r. VI. Decyzje na usunięcie drzew i krzewów: 1)Decyzja Nr GR /09 z dnia r. na usunięcie 2 świerków przy ul.rudnickiego, 2) Decyzja Nr GR /09 z dnia r na usunięcie 1 topoli przy ul.świstucha 3) Decyzja Nr GR /09 z dnia r na usunięcie 3 klonów przy

19 ul.słowackiego, 4) Decyzja Nr GR /09 z dnia r na usunięcie 2 lip przy ul.wojska Polskiego, 5) Decyzja Nr GR /09 z dnia r na usunięcie 1 modrzewia przy ul.limanowskiego, 6) Decyzja Nr GR /09 z dnia r na usunięcie 3 akacji przy ul.świstucha, 7) Decyzja Nr GR /09 z dnia r. na usunięcie 3 brzóz i 1 topoli przy ul.sikorskiego, 8) Decyzja Nr GR /09 z dnia r na usunięcie 2 jesionów przy ul.akacjowej, 9) Decyzja Nr GR /2009 z dnia r na usunięcie 7 sosen przy ul. Parkowej, 10) Decyzja Nr GR /2009 z dnia r na usunięcie 1 wierzby przy ul. Słowackiego VII. Decyzje na odbiór odpadów komunalnych i nieczystości płynnych z nieruchomości 1) Decyzja Nr GR /09 z dnia r. Na odbiór odpadów komunalnych dla Saniko z Włocławka 2) Decyzja Nr GR /09 z dnia r na odbiór nieczystości ciekłych dla Andrzeja Majewskiego z Ciechocinka 2) Decyzja Nr GR /09 z dnia r na odbiór odpadów komunalnych dla Czyste Miasto z Ciechocinka 3) Decyzja Nr GR /09 z dnia r na odbiór nieczystości ciekłych dla DANTO z Torunia VII. Postanowienie w sprawie zatwierdzenia programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi. 1) Postanowienie Nr GR /09 z dnia r. dla Pawła Lamparskiego

20 Wydział Organizacyjno- Administracyjny A)Wydano następujące zarządzenia w sprawie : 1.wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 2.wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Systemów Informatycznych Urzędu Miejskiego 3.przyznania stypendium artystycznego 4.ustalenia dni wolnych od pracy w Urzędzie Miejskim w Aleksandrowie Kujawskim 5. powołania komisji socjalnej ZFŚS przy Urzędzie Miejskim w Aleksandrowie Kujawskim 6. zmian w budżecie na 2009r. 7. przyjęcia sprawozdania z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2009r. 8. zmiany w Systemie Zarządzania Jakością 9. powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Przebudowa chodników w ulicach miejskich w Aleksandrowie Kujawskim 10. powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Projekt modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w aglomeracji Aleksandrów Kujawski 11. powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 12. powołania Komisji w sprawie przekazania dokumentacji Publicznego

Sprawozdanie z pracy Burmistrza od 22.11.2011r. do 19.12.2011r.

Sprawozdanie z pracy Burmistrza od 22.11.2011r. do 19.12.2011r. do Uchwały nr XIII/113/11 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 29 grudnia 2011 r. Burmistrz Miasta Aleksandrowa Kujawskiego ul. Słowackiego 8, 87-700 Aleksandrów Kujawski tel. (054) 2824855 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Po dogłębnej analizie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Komisja Rewizyjna ustaliła:

Po dogłębnej analizie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Komisja Rewizyjna ustaliła: 1 Protokół nr 14/09 z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego w zakresie wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Na podstawie uchwały nr XXVI/223/09 Rady

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 111 599,23 111 155,76 Pozostała działalność 111 599,23 111 155,76 Dochody z

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 666/06 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 29 września 2006 roku. w sprawie zmiany budżetu Miasta Wałbrzycha na 2006 rok

Zarządzenie Nr 666/06 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 29 września 2006 roku. w sprawie zmiany budżetu Miasta Wałbrzycha na 2006 rok Zarządzenie Nr 666/06 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 29 września 2006 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta Wałbrzycha na 2006 rok Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1, 2 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. z wykonania zadań zleconych za okres r r.

INFORMACJA. z wykonania zadań zleconych za okres r r. 1 INFORMACJA z wykonania zadań zleconych za okres 01.01.2015 r. 30.06.2015 r. Plan dotacji na 2015 r. ustalono w kwocie 2.412.123,87 zł, wykonanie za I półrocze 2015r wyniosło 1.470.964,57 zł tj. 60,98%

Bardziej szczegółowo

Z m i a n y w p l a n i e d o c h o d ó w b u d ż e t u m i a s t a

Z m i a n y w p l a n i e d o c h o d ó w b u d ż e t u m i a s t a Z m i a n y w p l a n i e d o c h o d ó w b u d ż e t u m i a s t a dokonane w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku Lp. Dział Zmiany / zł / Rozdział Podstawa dokonania zmiany w budżecie zwiększ.

Bardziej szczegółowo

Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zał. do uchwały Nr LII/373/10 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 20 września 2010 roku S. 04/2010 Sprawozdanie z pracy Burmistrza 15.04.2010r. - 08.09.2010r. Wydział Gospodarki Komunalnej i

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do poszczególnych pozycji wydatków budżetu 2009 roku

Objaśnienia do poszczególnych pozycji wydatków budżetu 2009 roku Lp. Dział Rozdział Objaśnienia do poszczególnych pozycji wydatków budżetu 2009 roku Plan Plan 2008(wg 30.09) 2009 1 2 3 4 5 6 1. 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 01010 67000 180000 zadania inwestycyjne wg WPI

Bardziej szczegółowo

z tego: z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań; zadania bieżące osób naliczane `

z tego: z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań; zadania bieżące osób naliczane ` Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/199/15 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia grudnia 2015 r. PLAN WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDZETOWEJ NA 2016 ROK Z WYSZCZE GÓLNIENIEM: WYDATKI

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Braniewa za I półrocze 2013r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Braniewa za I półrocze 2013r. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Braniewa za I półrocze 2013r. II. DOCHODY BUDŻETU MIASTA Plan dochodów ogółem po zmianach wyniósł 45 752 010,40 zł i został wykonany w wysokości 23 384 883,25

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2013 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2013 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 020 Leśnictwo 6 370 6 370 0 02095 Pozostała działalność 6 370 6 370 0 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Ogółem Plan na 2014 rok bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 z

Bardziej szczegółowo

Strona 1. zał. Nr 1. do Uchwały Nr III/12/14. z dnia 29 grudnia 2014r. DOCHODY BUDŻETU na 2015rok. w tym zadania zlecone 0,0 W tym dochody bieżące 0,0

Strona 1. zał. Nr 1. do Uchwały Nr III/12/14. z dnia 29 grudnia 2014r. DOCHODY BUDŻETU na 2015rok. w tym zadania zlecone 0,0 W tym dochody bieżące 0,0 zał. Nr 1 do Uchwały Nr III/12/14 DOCHODY BUDŻETU na 2015rok z dnia 29 grudnia 2014r. Dz. Rozdz. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN 2015 UZASADNIENIE planowanych dochodów na 2015 rok 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0,0 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008

Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 INFORMACJA o w y k o n a n i u b u d ż e t u g m i n y z a I I k w a r t a ł 2 0 0 8 r. Budżet gminy został uchwalony

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE. z dnia 18 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE. z dnia 18 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE w sprawie zmiany uchwały Nr IV/26/2014 w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2015 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art 51 ust.1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA. do projektu budżetu gminy na 2006 rok

OBJAŚNIENIA. do projektu budżetu gminy na 2006 rok OBJAŚNIENIA do projektu budżetu gminy na 2006 rok Budżet zaplanowane w gminy Michałów zawiera dochody i wydatki gminy roku budżetowym 2006 w celu sfinansowania publicznych zadań własnych samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIA BURMISTRZA MIASTA I GMINY MARGONIN 2014

ZARZĄDZENIA BURMISTRZA MIASTA I GMINY MARGONIN 2014 ZARZĄDZENIA BURMISTRZA MIASTA I GMINY MARGONIN 2014 Lp. Nr zarządzenia Z dnia Sprawa 1 1/2014 02.01.2014 W sprawie wprowadzenia instrukcji kasowej w Urzędzie Miasta i Gminy Margonin 2 2/2014 02.01.2014

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/248/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 9 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2016 rok

UCHWAŁA NR XXIII/248/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 9 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2016 rok UCHWAŁA NR XXIII/248/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 9 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2016 rok Na podstawie art. 94, 211, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r.

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu gminy (Uchwała Nr IV/53/99 Rady Gminy w Kruklankach z dnia 30 lipca 1999 r.) Wójt Gminy opracował projekt budżetu,

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Część opisowa do załącznika Nr 1 DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 347.240,00 zł Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe- w wysokości 197.240,00 zł obejmuje dotację na utrzymanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce.

Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. www.czarnkow.pl Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. Pragniemy przedstawić państwu

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU W 2014 ROKU

DOCHODY BUDŻETU W 2014 ROKU Część opisowa do załącznika Nr 1 DOCHODY BUDŻETU W 2014 ROKU DZIAŁ 020 LEŚNICTWO 2.800,00 zł Dochody tego działu dotyczą dzierżaw terenów łowieckich. Wysokość dochodów przyjęto na podstawie umów zawartych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 150/15

Zarządzenie Nr 150/15 Zarządzenie Nr 150/15 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał 2015 roku. Na podstawie art. 37 ust.1

Bardziej szczegółowo

2 226 768,53 UDZIAŁ GMINY W PODATKACH

2 226 768,53 UDZIAŁ GMINY W PODATKACH CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU GMINY BEŁŻEC NA 2011 R. I DOCHODY Projekt dochodów budżetowych został opracowany na podstawie decyzji określających wysokość dochodów otrzymywanych z budżetu Wojewody Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach)

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach) REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Ogółem z tego: Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) zł % Struktura

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645,

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE

U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015 r. U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej na 2015 rok Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 70 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Załącznik do zarządzenia Nr 1/2016 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 stycznia D O C H O D Y Klasyfikacja budżetowa Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Planowane dochody na 600 Transport

Bardziej szczegółowo

Dochody gminy. rozdział 01095- pozostała działalność dotacja na zwrot podatku akcyzowego rolnikom 111.060,88

Dochody gminy. rozdział 01095- pozostała działalność dotacja na zwrot podatku akcyzowego rolnikom 111.060,88 Dochody gminy Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo plan -116.061,- wykonanie 116060,88 rozdział 01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 5000,- dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 56/FK/14 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY z dnia 26 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 56/FK/14 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY z dnia 26 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 56/FK/14 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98%

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98% Załącznik nr 1 do informacji Burmistrza Kargowej Dochody z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 r. Kwota Dz. Rozdz. Nazwa planu Wykonanie % [zł] [zł] wykonania 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L/288/10 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 18 października 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR L/288/10 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 18 października 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2010 rok. UCHWAŁA NR L/288/10 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 18 października 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2010 rok. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM. z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM. z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r. Projekt z dnia 21 lipca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r. Na podstawie Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X /59 /2007 Rady Gminy w Czernikowie z dnia 20 listopada 2007 r.

Uchwała Nr X /59 /2007 Rady Gminy w Czernikowie z dnia 20 listopada 2007 r. Uchwała Nr X /59 /2007 Rady Gminy w Czernikowie z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie zmian w budżecie na 2007r Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz.U.z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr / /16 Druk Nr 13/XXX

UCHWAŁA Nr / /16 Druk Nr 13/XXX UCHWAŁA Nr / /16 Druk Nr 13/XXX RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2016 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIII/241/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy. z dnia 30 sierpnia 2010 r.

Uchwała Nr XLIII/241/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy. z dnia 30 sierpnia 2010 r. Uchwała Nr XLIII/241/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sernikach za 2012 rok.

SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sernikach za 2012 rok. Załącznik Nr.2 do Zarządzenia Nr.FN/5/2013 Wójta Gminy Serniki z dnia 26 marca 2013r. SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sernikach za 2012 rok. Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 402/2015 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2015 rok.

Zarządzenie Nr 402/2015 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2015 rok. BP.I.3021.2.31.2015 arządzenie Nr 402/2015 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2015 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 9 czerwca 2016 r. Poz. 3245 UCHWAŁA NR 233/XIX/16 RADY MIASTA ŻORY z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Żory na 2016 rok Na

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU NA 2015 ROK

DOCHODY BUDŻETU NA 2015 ROK Część opisowa do załącznika Nr 1 DOCHODY BUDŻETU NA 2015 ROK DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚ 197.240,00 zł Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe- w wysokości 197.240,00 zł obejmuje dotację na utrzymanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania dochodów budŝetowych miasta Sandomierza za I półrocze 2012 roku

Sprawozdanie z wykonania dochodów budŝetowych miasta Sandomierza za I półrocze 2012 roku Sprawozdanie z wykonania dochodów budŝetowych miasta Sandomierza za I półrocze 2012 roku Plan dochodów został wykonany w 46,41 %. Na plan roczny w kwocie 87.653.378,24 zł uzyskano 40.681.925,46 zł. W porównaniu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015

UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015 UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Zmniejszenie Zwiększenie Dochody razem 884 831,00 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ 214 531,00 SĄDOWNICTWA

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. Zębowice, 2014-listopad-12 MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. I DOCHODY Na 2015 r. planuje się dochody gminy w wysokości 12 891 788 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 10 172

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1220. UCHWAŁA Nr III/27/2015 RADY MIEJSKIEJ w PIOTRKOWIE KUJAWSKIM. z dnia 20 marca 2015 r.

Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1220. UCHWAŁA Nr III/27/2015 RADY MIEJSKIEJ w PIOTRKOWIE KUJAWSKIM. z dnia 20 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1220 UCHWAŁA Nr III/27/2015 RADY MIEJSKIEJ w PIOTRKOWIE KUJAWSKIM zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej Jasła z dnia

Uchwała Nr Rady Miejskiej Jasła z dnia DRUK Nr Uchwała Nr Rady Miejskiej Jasła z dnia w sprawie : zmiany uchwały budżetowej Miasta Jasła na rok 2013 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 18 kwietnia 2005 r. Nr 88 ZARZĄDZENIE ZARZĄDZENIE NR 258/05 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 7 marca 2005 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 18 kwietnia 2005 r. Nr 88 ZARZĄDZENIE ZARZĄDZENIE NR 258/05 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 7 marca 2005 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 18 kwietnia 2005 r. Nr 88 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE 1092 Nr 258/05 Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 7 marca 2005 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XIII / 91 / Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę ,- zł tj. do kwoty ,- zł w następujący sposób :

Uchwała nr XIII / 91 / Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę ,- zł tj. do kwoty ,- zł w następujący sposób : Uchwała nr XIII / 91 / 2003 Rady Gminy Żórawina z dnia 17 pażdziernika 2003 roku w sprawie zmiany budżetu na rok 2003 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt.9 litera c i d, art. 51, 55 i 57 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r.

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Gmina Przykona Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 937 010,00 496 406,52 52,98% 01009 Spółki wodne

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały RM z dnia.12.2007r. Wykonanie za 9 615,0 615,0 50 000,0 37 494,00 50 000,0 50 000,0 147 645,0 227 519,46 196 743,0

Załącznik Nr 1 do Uchwały RM z dnia.12.2007r. Wykonanie za 9 615,0 615,0 50 000,0 37 494,00 50 000,0 50 000,0 147 645,0 227 519,46 196 743,0 Załącznik Nr 1 do Uchwały RM z dnia.12.2007r. DOCHODY - plan na 2008 rok Dz. Rozdz. Wykonanie za 9 WYSZCZEGÓLNIENIE Plan 2007r. m-cy 2007r. PLAN 2008r. UZASADNIENIE planowanych dochodów na 2008 rok 010

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1428/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 10 grudnia 2015 roku

Zarządzenie Nr 1428/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 10 grudnia 2015 roku Zarządzenie Nr 1428/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 10 grudnia 2015 roku w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2015 rok. Na podstawie art. 90 ust. 2 w zw. z art. 30

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Czernikowo na 2013 r

Budżet Gminy Czernikowo na 2013 r Budżet Gminy Czernikowo na 2013 r D O C H O D Y P.w.2012r plan na 2013r 33.259.539 30.131.105 Dz 010 rolnictwo i łowiectwo 3.803.871 3.132.100 - są to wpływy z tyt. dzierżawy terenów łowieckich 4.300 3.000

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na 2003 rok. Na podstawie art. 126 ust 2, 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 98 433 złote z kwoty 270 708 złotych do kwoty 172 275 złotych.

Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 98 433 złote z kwoty 270 708 złotych do kwoty 172 275 złotych. Zarządzenie nr 131/2011 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 3 listopada 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Środa Wielkopolska na rok 2011. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z pracy Zarządu Powiatu w Policach za okres od 28 października 2011 r. do 25 listopada 2011 r.

SPRAWOZDANIE z pracy Zarządu Powiatu w Policach za okres od 28 października 2011 r. do 25 listopada 2011 r. Police, 25 listopada 2011 r. SPRAWOZDANIE z pracy Zarządu Powiatu w Policach za okres od 28 października 2011 r. do 25 listopada 2011 r. W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu w Policach obradował na

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI NA ROK

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI NA ROK Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01030 Izby rolnicze 12 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z 2850 12 800,00 podatku rolnego 600 Transport

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr IV/1/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 stycznia 2015 r.)

PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr IV/1/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 stycznia 2015 r.) PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr IV/1/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 stycznia 2015 r.) DOCHODY Dochody własne gminy 852 85202 0970 Wpływy z różnych dochodów 13.000,00 (zwrot

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy po stronie dochodów na rok 2015 planuje się w wysokości

Budżet Gminy po stronie dochodów na rok 2015 planuje się w wysokości 575 7 UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NOWA RUDA NA ROK 2015 D O C H O D Y Budżet Gminy po stronie dochodów na rok 2015 planuje się w wysokości 41 668 136,58 zł w tym: - dochody bieżące w kwocie

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R.

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R. BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R. 2 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU w układzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r.

Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r. BURMISTRZ MIASTA ŁAŃCUTA ul. Plac Sobieskiego 18 37-100 ŁAŃCUT OA.0050.114.2015 Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie układu wykonawczego Uchwały Nr VI/35/2015

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

WYDATKI - WYJAŚNIENIE

WYDATKI - WYJAŚNIENIE WYDATKI Dział Rozdz. Paragr. Treść Zmiana Plan po zmianach Zmniejszenia 010 Rolnictwo i łowiectwo 01095 Pozostała działalność Zmniejszenie planu wydatków dot. zakupu materiałów i wyposażenia celem przeniesienia

Bardziej szczegółowo

Realizacja budżetu Miasta Ząbki za 2009 rok

Realizacja budżetu Miasta Ząbki za 2009 rok Realizacja budżetu Miasta Ząbki za 2009 rok Dochody Miasta Ząbki w 2009 roku Realizacja planu dochodów w 2009r. Plan dochodów w wysokości 60.760.581,60 zł zrealizowano w 103,77% na kwotę 63.053.367,00

Bardziej szczegółowo

Objaśnienie do budżetu. na 2014 rok. I. Wstęp. Dochody i wydatki budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski opracowane na.

Objaśnienie do budżetu. na 2014 rok. I. Wstęp. Dochody i wydatki budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski opracowane na. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 48.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski z dnia 12 listopada 2013r. w sprawie projektu budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2014. I. Wstęp podstawie:

Bardziej szczegółowo

Planowane dochody budżetowe na 2013 rok wg klasyfikacji budżetowej

Planowane dochody budżetowe na 2013 rok wg klasyfikacji budżetowej Planowane dochody budżetowe na 2013 rok wg klasyfikacji budżetowej załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na 2013 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 195

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok Projekt budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok opracowano na podstawie planowanej przez Ministerstwo Finansów subwencji ogólnej wraz

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XX/163/04. Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 marca 2004 roku

Uchwała nr XX/163/04. Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 marca 2004 roku Uchwała nr XX/163/04 Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2004 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. 2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY NA 2004 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ. Dział Rolnictwo i łowiectwo 1.000,-

DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY NA 2004 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ. Dział Rolnictwo i łowiectwo 1.000,- Załącznik Nr 1 Do uchwały budżetowej na rok 2004 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 18 lutego 2004 roku NR XIX / 107 / 2004 DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY NA 2004 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tarnawatka za 2012 rok.

INFORMACJA o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tarnawatka za 2012 rok. INFORMACJA o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tarnawatka za 2012 rok. Wójt Gminy Tarnawatka przedkłada poniżej informację z realizacji dochodów i wydatków gminy za 2012 rok. Rada Gminy w Tarnawatce w

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GRZEGORZEWIE WRAZ Z FILIĄ ZA III KWARTAŁY 2012 ROK

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GRZEGORZEWIE WRAZ Z FILIĄ ZA III KWARTAŁY 2012 ROK INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GRZEGORZEWIE WRAZ Z FILIĄ ZA III KWARTAŁY 2012 ROK Gminna Biblioteka Publiczna w Grzegorzewie jest samorządową instytucją kultury

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RYKI ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RYKI ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU B U R M I S T R Z R Y K INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RYKI ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Ryki SIERPIEŃ 2013 r. SPIS TREŚCI I. ZMIANY W BUDŻECIE W CIĄGU ROKU..... 3-6 Budżet wg uchwały budżetowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/68/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE

UCHWAŁA NR X/68/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE UCHWAŁA NR X/68/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 25 września 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. i ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo