CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH. dyty przewyższające realną wartość celu lub udzielane w walutach obcych.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH. dyty przewyższające realną wartość celu lub udzielane w walutach obcych."

Transkrypt

1 NASZ BANK GAZETA BEZPŁATNA ISSN CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH Komentarz W dobie narastającego kryzysu na rynkach fi nansowych istotnym staje się wybór banku godnego zaufania, który zapewni stabilność i bezpieczeństwo funkcjonowania fi rm, gospodarstw rolnych, a także gospodarstw domowych. Te wymogi spełnia założony przed 110 laty Bank Spółdzielczy w Skierniewicach, który prowadząc codzienną rzetelną działalność, przetrwał wiele burz dziejowych oraz kryzysów fi nansowych bez uszczerbku dla swych klientów i udziałowców. Źródła tego sukcesu upatrujemy w ścisłym związku naszego Banku z rynkiem lokalnym. O aktualnej sytuacji całego sektora bankowości spółdzielczej mówi szerzej Mirosław Potulski, prezes Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w wywiadzie zamieszczonym w naszym kwartalniku. Rodzina polskich banków spółdzielczych, w ocenie nadzoru fi nansowego i coraz szerszej liczby klientów, okazuje się dzisiaj najbardziej bezpiecznym elementem polskiego systemu bankowego. Wyniki banków spółdzielczych, w tym także Banku Spółdzielczego w Skierniewicach, okazują się najlepszymi w ich dotychczasowej historii. Dla naszych klientów oznacza to, że związali swoje ekonomiczne i bytowe losy z Bankiem, który gwarantuje bezpieczeństwo powierzonych mu środków. Najważniejszym zabezpieczeniem jest posiadanie wypracowanego przez siebie kapitału, nie angażowanie go w ryzykowne przedsięwzięcia na innych rynkach kapitałowych czy też długoterminowe kre- dokończenie na str.2 dyty przewyższające realną wartość celu lub udzielane w walutach obcych. Bank spółdzielczy to bank lokalny, odpowiedzialnie obracający powierzonymi mu środkami i angażujący środki rozważnie, gdyż Zarząd Banku jest zobowiązany przez Radę Nadzorczą i udziałowców do stosowania takiej właśnie polityki fi nansowej. Przed kilku dniami zakończył swoje obrady IV Krajowy Kongres Spółdzielczy, którego obrady dowiodły, że polska spółdzielczość nadal pozostaje efektywnym elementem systemu gospodarczego. Nasz Bank jest w świetle prawa spółdzielnią i wbrew często nieuzasadnionym sądom, swoją działalnością daje dowód, że ta Wesołych Świąt Spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz obfitego Nowego Roku 2009 członkom, klientom i pracownikom życzy Rada Nadzorcza i Zarząd Banku Spółdzielczego w Skierniewicach Grudzień 2008

2 dokończenie ze str.1 Komentarz Bank w gronie liderów Na listopadowym Zgromadzeniu Prezesów Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości SA podsumowano wyniki, jakie w ostatnim okresie zanotowało 350 banków spółdzielczych zrzeszonych z BPS. Działo się to w ramach dorocznego konkursu Na najlepszy Bank Spółdzielczy w grupie BPS. Do określenia działań każdego z banków brano pod uwagę kilkanaście kryteriów i wskaźników. Wyłoniono 12 banków, dla których owe wskaźniki okazały się najlepsze w całej grupie. Wśród nich znalazł się także Bank Spółdzielczy w Skierniewicach zyskując tytuł Lidera w grupie banków zrzeszonych z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. Uzyskanie tego zaszczytnego tytułu i wysokiej oceny fachowego gremium bankowego u progu jubileuszowego roku w dziejach Banku jest istotnym powodem do satysfakcji dla jego władz statutowych. forma organizacyjna ogólnoświatowy kryzys i właścicielska nie jest Bank spółdzielczy to fi nansowy odciśnie przeżytkiem, ale sprawną i odporną na kryzysy naszej krajowej gospo- swoje piętno także na bank lokalny, odpowiedzialnie obracający podarce. Klienci i człon- formą gospodarowania, o czym świadczą wyniki sektora banków wierzonymi mu środkami kowie Banku Spółdzielczego w Skierniewicach spółdzielczych. Potwierdza to także fakt, że w krajach w tych trudnych czasach będą mogli liczyć na wsparcie swo- tak liberalnych jak Niemcy, jego Banku, ponieważ to on jest ich Francja, Holandia, Belgia, czy Hiszpania udział banków spółdzielczych w krajowym rynku bankowym jest kilkakrotnie większy niż w Polsce i tam też sektor bankowości spółdzielczej należy do najmniej zagrożonych skutkami kryzysu. To, że bankowość spółdzielcza jest bezpieczna, to sprawa bezsporna. Problem jednak tkwi w tym, że najbliższymi partnerem. Dla Banku Spółdzielczego w Skierniewicach nadchodzący rok będzie szczególny, gdyż będzie on obchodził jubileusz 110-lecia swojego istnienia. Mam nadzieję, że okaże się on godnym zapisania po stronie dobrze wykorzystanego czasu. Władysław Klażyński Prezes Zarządu Bank Gepardem Biznesu Otwórz w naszym Banku Konto Firmowe szybka i sprawna obsługa fachowe doradztwo biznesowe bogata oferta kredytowa obsługa konta przez Internet Zapraszamy do naszych placówek! W związku z tym, że wartość rynkowa Banku Spółdzielczego w Skierniewicach w okresie od 31 marca 2005 r. do 31 marca 2008 r. wzrosła o 90 procent z 34,9 mln zł do 67,7 mln zł, zajął on 4 miejsce w ogólnopolskim Konkursie Gepardy Biznesu Na II Ogólnopolskiej Konferencji Gepardów Biznesu w Warszawie 1 października 2008 r. dyplomy dla Banku odebrali Jan Siejka, przewodniczący Rady Nadzorczej, Władysław Klażyński, prezes Zarządu i Helena Nitkowska, wiceprezes Zarządu. Konkurs Gepardy Biznesu organizowany jest od 2006 r. Została w nim wyceniona wartość rynkowa 9 tysięcy przedsiębiorstw oraz ponad stu banków spółdzielczych. Do jej wyliczania stosowane są wskaźniki fi nansowe podobnie jak dla fi rm i banków notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 2 CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH

3 Nasze banki są bezpieczne Rozmowa z Mirosławem Potulskim, prezesem Zarządu Banku BPS S.A. Czy sektor bankowości spółdzielczej pozostanie stabilny dla klientów i akcjonariuszy? Zacznijmy od tego, że bankowość spółdzielcza w Polsce nie ma nic wspólnego pod względem właścicielskim, jak również biznesowym z zagranicznymi rynkami fi nansowymi. W strukturze akcjonariatu Banku BPS S.A. banki spółdzielcze stanowią 86,33%, a większość z pozostałych akcji również należy do polskich podmiotów. Ponadto bankowość spółdzielcza i banki zrzeszające, w tym Bank BPS S.A., prowadzą działalność przede wszystkim w oparciu o środki depozytariuszy, nie korzystając z fi - Przewaga zgromadzonych depozytów nad udzielonymi kredytami nie ulegała w okresie ostatnich kilkunastu miesięcy istotnym odchyleniom nansowania na rynku międzybankowym, ani nie inwestując nadwyżek w ryzykowne instrumenty pochodne. Bank BPS S.A. angażuje większość nadwyżek środków zebranych od depozytariuszy w bezpieczne i charakteryzujące się wysoką rentownością polskie skarbowe papiery wartościowe. Najlepiej o tym świadczy struktura zaangażowania Banku BPS S.A., który wg stanu na 30 września br. ma w swoim portfelu 83,0 % papierów emitowanych przez Skarb Państwa, a nasze lokaty w bankach zagranicznych nie przekraczają 1%. Bankowość spółdzielcza, często krytykowana za konserwatywny i nadmiernie ostrożny sposób zarządzania, jak widać wykazała się dużą dozą odpowiedzialności i jako priorytet w swoim działaniu przyjęła bezpieczeństwo swoich klientów. Ściśle przestrzegane są wymagane limity i rekomendacje w zakresie zarządzania płynnością Banku BPS i Zrzeszenia. Bank BPS nie angażował się w kredytowanie w walutach wymienialnych oraz w sposób bardzo rygorystyczny badał zdolność kredytową oraz formy zabezpieczeń Klientów. Czy prawdą jest, że sektor bankowości spółdzielczej jest w dużym stopniu kreatorem płynności na polskim rynku usług bankowych? Tak to prawda. Generalnie sektor bankowości spółdzielczej jest w tej chwili nadpłynny. Departament Skarbu Banku BPS SA inwestuje ponad 6,5 mld zł wolnych środków nie korzystając z żadnych form fi nansowania na rynku międzybankowym. Natomiast sytuacja w sektorze bankowości komercyjnej przedstawia się diametralnie odmiennie. Szereg dużych banków poszukuje fi nansowania, korzystając również z nadpłynności Banku BPS. Taką sytuację w polskim sektorze bankowym spowodował szybki rozwój działalności kredytowej wobec dużo niższego wzrostu poziomu depozytów. Wpłynęło to na konieczność zwiększonego fi nansowania się banków komercyjnych ze środków dostępnych na rynku międzybankowym. Relacja kredytów do depozytów w bankach spółdzielczych Zrzeszenia BPS ukształtowała się odmiennie. Przewaga zgromadzonych depozytów nad udzielonymi kredytami nie ulegała w okresie ostatnich kilkunastu miesięcy istotnym odchyleniom i wynosiła od 6,5 8,1 mld zł! Podstawą działania jest bezpieczeństwo, ale czy bezpieczne to znaczy również efektywne? Z całą pewnością tak. Nie znamy jeszcze danych sektora za 9 miesięcy br., ale dane za I półrocze br. niezbicie tego dowodzą. W porównaniu do I półrocza 2007 r., banki komercyjne poprawiły swoje wyniki o mln zł, tj. o 19,4%, a banki spółdzielcze o 144 mln zł, tj. o 41,9%, w tym banki spółdzielcze Zrzeszenia BPS o 84 mln zł, tj. o 43,4%. Uzyskane wyniki były przede wszystkim konsekwencją dynamicznego rozwoju akcji kredytowej oraz wyższych niż w roku poprzednim rynkowych stóp procentowych. Dzięki splotowi tych czynników banki mogły osiągnąć znaczący wzrost wyniku z tytułu odsetek i prowizji. Banki komercyjne zwiększyły swoje wyniki z tego tytułu o mln zł (18,7%), a banki spółdzielcze o 335 mln zł (24,0 %). Dynamiczny rozwój akcji kredytowej był również przyczyną wzrostu wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego, który łącznie ze zmianą przepisów dotyczących wyliczania wymogu kapitałowego (dodatkowy wymóg na ryzyko operacyjne), spowodował istotne obniżenie współczynnika wypłacalności. W porównaniu do końca I półrocza 2007 r., obniżył się on o 1,6 pp. w grupie banków komercyjnych i o 0,5 pp. w grupie banków spółdzielczych. Wspomniany wyżej dynamiczny rozwój akcji kredytowej w związku z ostrożnościowym podejściem polskiego sektora bankowego, nie był przyczyną wzrostu udziału kredytów zagrożonych. Przeciwnie, ich udział zmniejszył się w sektorze bankowym o 1,5 pp. Na koniec I półrocza 2008 r. wskaźnik ten w bankach komercyjnych i spółdzielczych ukształtował się na poziomie odpowiednio 4,9% i 2,8%. Czyli sektorowi bankowości spółdzielczej nie grozi kryzys? Przedstawione dane nie pozwalają mieć żadnych wątpliwości. Efektywny, dynamiczny rozwój, struktura właścicielska i konserwatywne, bezpieczne działania na rynku kredytowym i pieniężnym są gwarancją, że nas spółdzielców kryzys fi nansowy nie dotknie. Za PR BPS CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH 3

4 Szybko i sprawnie W naszym Banku specjalna okazja Super kredyt 8,5%* Wszystkie szczegóły w naszych placówkach Zapraszamy! * dla posiadaczy POLKONTA prowizja 2% * dla pozostałych klientów oprocentowanie 9,5%, prowizja 3% Rozmowa z Małgorzatą Mielnik- Piantą właścicielką Biura rachunkowego Alfa w Grodzisku Mazowieckim Wśród ogłoszeń prasowych często pojawiają się oferty biur usług księgowych. Właścicielkę jednego z nich spotkaliśmy w Oddziale Banku w Grodzisku, w którym pani Małgorzata Mielnik Pianta ma konto swojej fi rmy. Czego oczekują od Pani klienci Biura? Biuro, jakie prowadzę, ma za zadanie odciążenie osób i przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą od problemów związanych z fi - nansowo księgową obsługą ich fi rm oraz prowadzenie tych spraw zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dla wielu osób jest to tematyka skomplikowana, gdyż wymaga szerokiej wiedzy z zakresu fi nansów i księgowości. Biuro Rachunkowe Alfa za niezbyt wygórowaną opłatą wykonuje usługi profesjonalnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przedsiębiorca nie musi już osobiście się tym zajmować lub zatrudniać dodatkowego pracownika. My podejmujemy się prowadzenia za niego ksiąg rachunkowych i podatkowych, ewidencji przychodów, sporządzania ewidencji (rejestrów) VAT, sprawozdań fi nansowych i wielu innych czynności związanych prowadzeniem fi rmy, bądź indywidualnej działalności gospodarczej. Co jest potrzebne do prowadzenia firmy zajmującej się księgowością? Po pierwsze trzeba ten rodzaj pracy lubić i zdobyć sobie zaufanie klientów, co przychodzi z latami. Najważniejsze jednak jest przygotowanie zawodowe i doświadczenie, a niezbędne uzyskanie certyfi katu księgowego, nadawanego przez Ministra Finansów i uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Rozumiem, że Pani posługuje się takim certyfikatem? Oczywiście, inaczej nie mogłabym ofi cjalnie prowadzić biura rachunkowego. Proszę pamiętać, że zawód księgowego z uprawnieniami jest uważany za zawód zaufania społecznego i często w żartach przyrównuje się nasz zawód do funkcji spowiednika. Jest to także zawód wymagający wielkiej staranności z uwagi na zakres i powagę spraw, w których Biuro się porusza. Jest Pani klientem Banku Spółdzielczego w Skierniewicach? Urzekła mnie w nim sympatyczna obsługa, brak kolejek i szybko podejmowane decyzje w jego Oddziale w Grodzisku Mazowieckim. Muszę się przyznać do tego, że kilku moim klientom doradzałam korzystanie z usług tego Banku. Gdyby ktoś z klientów Banku chciał skorzystać z usług Pani Biura, to gdzie ma szukać informacji? Można do nas dzwonić na numer lub , można wysłać można również dowiedzieć się o nas oglądając naszą stronę w Internecie, szukając w Google Alfa Biuro Rachunkowe Warszawa, Pruszków, Milanówek, Grodzisk. Dziękuję za rozmowę. Andrzej Malanowski Z konkurencją sobie Grodziski Oddział Banku Spółdzielczego w Skierniewicach, przy ulicy Obrońców Getta 22 obchodził w listopadzie trzecią rocznicę swojej działalności. Oddział jest jedną z blisko trzydziestu działających w tym mieś- czynienia z bez- Klienci mają do cie placówek bankowych i instytucji paraskim bankiem, piecznym polbankowych. Liczący blisko trzydzieści tysięcy mie- który nie inwestował w niepewne tzw. instruszkańców Grodzisk Mazowiecki, wchodzący w skład warszawskiej menty pochodne. aglomeracji, posiada wyjątkowo duże nasycenie placówkami instytucji fi nansowych. Dlatego też mówi Janina Talar, dyrektor Oddziału konieczna jest z naszej strony wyjątkowo duża aktywność w pozyskiwaniu klientów i konieczność Dziecię w Ban w S dla rocz 4 CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH

5 e radzimy o - l-, Janina Talar, dyrektor Oddziału w Grodzisku Mazowieckim Banku Spółdzielczego w Skierniewicach przystosowania się do ich potrzeb oraz wymagań. Nasz Oddział nie ogranicza zakresu i terytorium działalności do samego miasta. Wykorzystując wieloletnie doświadczenie naszego Banku Lokata ięca przyszłość nku Spółdzielczym Skierniewicach dzieci do 10 lat oczna z możliwością odnawiania minimalna wpłata 50 zł oprocentowanie 5,05% Zapraszamy do naszych placówek! Bank Spółdzielczy w Skierniewicach informuje: Tylko u nas możesz mieć Darmowe konto osobiste za prowadzenie rachunku we współpracy z samorządami w województwie łódzkim, zaproponowaliśmy nasze usługi samorządom województwa warszawskiego. Okazało się, że oferta naszego Banku jest na tyle interesująca, że z kredytów skorzystały u nas samorządy Pruszkowa i Milanówka. Oferta Banku Spółdzielczego z jego elastycznym i indywidualnym sposobem oceny sytuacji każdego klienta jest jakby stworzona dla potrzeb małej i średniej przedsiębiorczości ze zurbanizowanych okolic Grodziska Mazowieckiego. Estetycznie zaprojektowane wnętrze oraz miła obsługa stanowią dodatkowy walor placówki, do której dodatkowo zaprasza stała reklama ustawiona w centralnym punkcie miasta oraz ogólnie dostępny bankomat na deptaku w Grodzisku (przy ul. 11 Listopada). Dodatkowym atutem Oddziału jest dogodny dojazd dla zmotoryzowanych klientów. Z konkurencją na tutejszym rynku bankowym radzimy sobie całkiem dobrze, systematycznie zwiększając liczbę klientów. Przy czym nie zwiększa się ona w drodze zmasowanej akcji reklamowej, ale dzięki opinii, jaką zdobyliśmy u naszych klientów w czasie trzyletniej obecności w Grodzisku Mazowieckim. Okazuje się, że tzw. propaganda szeptana o przyjaznej spółdzielczej placówce Banku ze Skierniewic jest naszą najlepszą reklamą mówi dyrektor Janina Talar. Na razie nie odczuwamy jakiegokolwiek niepokoju wywołanego informacjami o kryzysie w świecie fi - nansów. Na pytania naszych klientów o tę sytuację odpowiadamy zgodnie z prawdą, że mają do czynienia z bezpiecznym polskim bankiem, który nie inwestował w niepewne tzw. instrumenty pochodne, a źródło jego Oferta Banku Spółdzielczego z jego elastycznym i indywidualnym sposobem oceny sytuacji każdego klienta jest jakby stworzona dla potrzeb małej i średniej przedsiębiorczości Oddział zaprasza do swojej placówki przy ul. Obrońców Getta 22 0 zł Zapraszamy do naszych placówek! kapitałów i układ właścicielski jest powszechnie znany. Z satysfakcją mogę stwierdzić, że te informacje spotykają się z pozytywnym przyjęciem. Nasz Oddział systematycznie zwiększa ilość otwieranych Rachunków Oszczędnościowo - Rozliczeniowych, a korzystna oferta Banku sprzyja także zwiększeniu liczby realizowanych opłat związanych z codziennym życiem mieszkańców miasta. Oddział w Grodzisku Mazowieckim skierniewickiego Banku Spółdzielczego jest wyposażony we wszystkie techniczne i technologiczne nowości, jakie posiadają działające w Polsce banki. Dyrektor Janina Talar wraz z zespołem pracowników Oddziału zaprasza wszystkich mieszkańców oraz przedsiębiorców z terenu miasta i powiatu grodziskiego do odwiedzin w placówce, czynnej od poniedziałku do soboty w Grodzisku Mazowieckim, przy ulicy Obrońców Getta 22 lub skorzystania z telefonicznej informacji pod numerem A.M. CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH 5

6 Warto budować pozytywną historię kredytową! BIK to nie czarna lista We wszystkich krajach Unii Europejskiej kredytodawcy mają dostęp do baz danych, które pomagają im oceniać wiarygodność kredytową klientów. Również w Polsce istnieje taka instytucja. W październiku 1997 r. Związek Banków Polskich wspólnie z kilkudziesięcioma bankami powołał do życia Biuro Informacji Kredytowej (BIK), które gromadzi i udostępnia dane dotyczące spłacania zobowiązań przez klientów banków i innych instytucji ustawowo upoważnionych do udzielania kredytu. Przez jakiś czas Biuro było postrzegane jako dysponent czarnej listy. Trzeba jednak podkreślić, iż było to mylące określenie. Jak bowiem można nazwać w ten sposób listę klientów banków, jeśli ponad 95% stanowią ci, którzy mogą się chlubić terminowym spłacaniem zobowiązań i może stanowić to wzmocnienie ich pozycji w negocjacjach z bankami? Jak dane trafiają do BIK i jak długo są przetwarzane? BIK współpracuje z bankami na zasadzie wzajemności, zgodnie z którą z informacji zgromadzonych w BIK mogą korzystać tylko banki, które zobowiązały się do przesyłania pełnych i kompletnych danych. Należy podkreślić, że decyzję o przyznaniu bądź odmowie kredytu zawsze podejmuje bank. BIK przekazuje wyłącznie informacje na temat danego klienta i jego historii kredytowej, które są następnie wykorzystywane przez te instytucje w procesie podejmowania decyzji kredytowej. Dane przekazywane są do BIK w momencie składania przez klienta w banku wniosku kredytowego, a następnie aktualizowane przez cały okres spłaty kredytu. Jeśli klient spłaca zobowiązanie terminowo, jego dane będą przetwarzane w BIK od chwili ich przekazania, aż do całkowitej spłaty kredytu. Jeśli klient wyrazi zgodę na dalsze przetwarzanie jego danych po wygaśnięciu zobowiązania, dane te będą udostępniane bankom dodatkowo przez okres wskazany przez klienta. Świadczyć to będzie o jego wiarygodności, a tym samym stanie się jego atutem w ubieganiu się o kolejne kredyty. Dane mogą być przetwarzane również bez zgody klienta przez okres 5-letni, jeśli spełnione są łącznie następujące warunki: nie regulował on zobowiązania lub dopuścił się zwłoki powyżej 60 dni oraz upłynęło kolejnych 30 dni od momentu poinformowania klienta przez bank o zamiarze przetwarzania jego danych bez jego zgody. Wyraź zgodę! Sprawdź, jakie masz z tego korzyści Do BIK trafiają dane identyfikacyjne oraz informacje o zobowiązaniach kredytowych powiązanych z danym klientem, wskazujące m. in. stan początkowy zobowiązania, aktualny stan zadłużenia oraz historię kredytową w ujęciu miesięcznym. Jeśli klient chce być postrzegany jako atrakcyjny uczestnik rynku finansowego, powinien sam dążyć do tego, aby pozytywna historia spłat jego zobowiązań była dostępna dla innych instytucji sektora finansowego, nie tylko w trakcie, ale również po spłaceniu zobowiązania. Klienci posiadający pozytywną historię kredytową powinni zacząć świadomie traktować ją jako bardzo ważny argument w swoich relacjach z bankami. Wystarczy tylko wyrazić zgodę na przetwarzanie informacji o swoich wygasłych zobowiązaniach. W przeciwnym razie będą dla banków anonimowi i mogą mieć mniejsze szanse na uzyskanie kredytu oraz skrócenie procedury kredytowej. Zgodę taką można wyrazić już w chwili podpisywania umowy kredytowej lub podczas spłacania kredytu. Nie tylko banki mają dostęp do danych z BIK! Każda osoba ma możliwość sprawdzenia swojej historii kredytowej poprzez pobranie Raportu z Biura Obsługi Klienta BIK. Biuro oferuje trzy rodzaje Raportów: PLUS (w wersji polskiej i angielskiej), PLUS z Informacją o Ocenie Punktowej (w wersji polskiej i angielskiej) oraz STANDARD. Aby otrzymać wybrany Raport należy wypełnić wniosek, a następnie wysłać go do Biura Obsługi Klienta BIK lub złożyć osobiście. Wnioski dostępne są na stronie internetowej bądź bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta BIK. Pobierając Raporty, klienci mają możliwość sprawdzenia, jakie informacje na ich temat są zgromadzone w bazie BIK, czy są odpowiednio aktualizowane oraz czy nie mają zobowiązań o których zapomnieli lub z którymi się nie zgadzają. Pobierając Raport i monitorując stan swoich zobowiązań można, też ochronić się przed nadmiernym zadłużeniem oraz sprawdzić, czy zobowiązanie, którego jesteśmy poręczycielem jest terminowo spłacane. Warto także korzystać z raportów oferowanych przez InfoMonitor Biura Informacji Gospodarczej, gdzie znajdują się informacje o tym, czy nie zalegamy np. z zapłatą za telefon, czynsz lub korzystanie z telewizji kablowej, czyli z danymi z innych obszarów gospodarki niż system bankowy. 6 CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH

7 Jan Markus ( ) 20 sierpnia b.r. odszedł Jan Markus, wieloletni prezes Banku Spółdzielczego w Łyszkowicach, a po jego połączeniu się z Bankiem Spółdzielczym w Skierniewicach, dyrektor Oddziału, a także członek Zarządu naszego Banku. Pracy w bankowości spółdzielczej poświęcił 23 lata, aż do czerwca tego roku, kiedy przeszedł na emeryturę. Łyszkowski Bank Spółdzielczy wiele mu zawdzięcza, gdyż poprzez jego wkład pracy, pozycja tej placówki ustabilizowała się w połowie lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Zawsze aktywny i zaangażowany w sprawy dotyczące bankowości spółdzielczej, odchodząc na emeryturę nie planował zmiany trybu życia. Przed kilkoma miesiącami w rozmowie z Naszym Bankiem mówił: o ile zdrowie mi pozwoli, to na brak zajęcia na emeryturze nie będę narzekał. Będę służył radą i pomocą mojemu Bankowi. Wolny czas chcę poświecić na doradztwo prawne i ekonomiczne mieszkańcom mojej gminy. Wiele mu zawdzięczamy i pozostanie na zawsze w naszej pamięci. Rada Nadzorcza i Zarząd Banku Spółdzielczego w Skierniewicach Bank Spółdzielczy w Skierniewicach z satysfakcją zawiadamia, że w przyszłym roku będzie obchodził Jubileusz 110-lecia powstania Banku O uroczystościach związanych z rocznicą będziemy zawiadamiać w kolejnych numerach naszego czasopisma. Pionowo: A1 pomiędzy podstawówką a liceum A12 biały to rzadka książka B10 chroniony ptak wodny C1 na niej rosną oszczędności C12 fi lmowy kochanek D7 stan smutku stały u dekadentów E1 inaczej kartka E14 akustyczna, klasyczna lub elektryczna F7 jadalny biały kwiat G2 zasłona inaczej H9 latynoski taniec pełen emocji H17 24 godziny I1 maszyna oddychająca za człowieka J13 część banku, oprócz punktu K1 powstają z mydła i wody K9 tam oglądamy fi lmy L12 wartość monety lub banknotu Poziomo: 1A przegrał z Dawidem 2G spłacany w ratach 3A małpa wąskonosa 4G popularne drzewa rozsiewające puszyste nasiona 5A malarz, fotograf lub pisarz 6I nie wieczorem 7F tam trzymane są pieniądze 8A wyimaginowana, idealna kraina 9F od 22 czerwca do 23 września 10B przeciwieństwo tak 10H wojsko 11D przedstawiciel bajkowego ludu o spiczastych uszach 12A z niego leci woda 12F odmiana ziemniaka 12K w parze z nią 14A Stany Zjednoczone 14E chińczyk, warcaby lub poker 14I pierwszy człowiek 16B do transportu przez ocean 16I świadomie i dobrowolnie podjęty akt 18G nie tamto 19D jednostka mocy 19H Duży lub Mały na Bałtyku (C-1, H-4, G-2, C-6, F-9, L-12, K-2) (A-15, H-20, D-8, D-1, G-18, A-5, J-19) (D-19) (I-4, L-6, E-11, H-7, K-9, J-17, C-13) (H-19, D-16, C-15, C-3, E-4) (hasło) (imię i nazwisko) (adres) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb marketingowych przez Bank Spółdzielczy w Skierniewicach (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia r. Dz. U. Nr 133, poz 883).... (podpis) Rozwiązania krzyżówki prosimy nadsyłać na zamieszczonych kuponach na adres: Bank Spółdzielczy w Skierniewicach, ul. Reymonta 25, Skierniewice do 15 lutego 2009 r. Za poprawne rozwiązanie krzyżówki z nr 9 naszego czasopisma równorzędne nagrody wylosowały: Hanna Balcerzak z Grodziska Mazowieckiego, Barbara Bartłoszewska z Sochaczewa i Grażyna Połeć ze Skierniewic. Serdecznie gratulujemy! CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH 7

8 Bank Spółdzielczy w Skierniewicach POLSKI BANK - POLSKI KAPITAŁ PLACÓWKI BANKU Centrala Skierniewice, ul. Reymonta 25; tel Oddziały Bolimów, ul. Rynek 14; tel Głuchów, al. Klonowa 6; tel Grodzisk Maz., ul. Obrońców Getta 22; tel Łowicz, ul. Nowy Rynek 30; tel Łódź, ul. Zamenhofa 1/3; tel Łyszkowice, ul. B. Głowackiego 32; tel Nowy Kawęczyn; tel Płock; ul. Bielska 45; tel Puszcza Mariańska, ul. Papczyńskiego 1; tel Skierniewice, ul. Reymonta 25; tel Skierniewice, ul. Narbuta-Łuczyńskiego 26; tel Żyrardów, ul. Łukasińskiego 13; tel Punkty Obsługi Klienta Bełchów, ul. Przemysłowa 1; tel , Brzeziny, ul. Północna 2A; tel Łowicz, ul. Mostowa 30; tel Łódź, ul. Zgierska 104 A (Kaufl and); tel Maków, ul. Główna 45; tel Radziwiłłów, ul. Warszawska 15a; tel Skierniewice, ul. Iwaszkiewicza 13; tel Skierniewice, ul. Wyszyńskiego 13 (Kaufl and); tel Skierniewice, ul. Mszczonowska 33/35 (Biały Dom); tel Skierniewice, ul. 500-lecia 1/3 (Euromarket); tel Sochaczew, ul. Kusocińskiego 7; tel Żyrardów, ul. Jedności Robotniczej 12b; tel Żyrardów, ul. Szarych Szeregów 1; tel Wydawca i redakcja: Biomal, Kołowa 4/32, Warszawa, tel oraz Druk: Alterna 8 CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH