Specyfikacja Techniczna

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacja Techniczna"

Transkrypt

1 CP/ZP/II../2011 Załącznik nr 2 do SIWZ Specyfikacja Techniczna W specyfikacji podano wymagania minimalne. Wszelkie nazwy własne użyte przy definiowaniu wymagań minimalnych stanowią punkt odniesienia dla standardów ch przez Zamawiającego i nie stanowią warunku granicznego dla oferowanego sprzętu. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do cech podanych z użyciem nazw własnych. Urządzenia muszą być fabrycznie nowe, nieuszkodzone, nieużywane oraz nieregenerowane i wyprodukowane po 01 czerwca 2010 r. Urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane przez producentów w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta. Wszystkie dostarczone urządzenia muszą zawierać elementy oraz akcesoria umożliwiające ich podłączenie, uruchomienie oraz zapewnienie pełnej funkcjonalności. Ocena spełnienia warunków ch od Wykonawcy zostanie dokonana według formuły: spełnia nie spełnia. W kolumnie Potwierdzenie spełniania wymagań w poniższych tabelach należy odpowiedzieć: lub NIE w zależności od spełnienia wymogu. Brak wpisania uznaje się za wpisanie NIE. 1. Udzielenie lub dostarczenie bezterminowej licencji na sieciowe użytkowanie zaktualizowanego i wdrożonego oprogramowania aplikacyjnego dla następującej liczby użytkowników : 1.1. OGÓLNE CECHY SYSTEMU Lp. FUNKCJA OPIS DZIAŁANIA 1. System dostarczany jest w postaci pełnego zestawu instalacyjnego. W skład zestawu wchodzi: wersja instalacyjna oprogramowania oraz szczegółowa instrukcja instalacji i reinstalacji. Zestaw instalacyjny musi umożliwić przeszkolonemu administratorowi samodzielną instalację i reinstalację systemu. Niezależnie od otrzymanego zestawu administratorzy zostaną przeszkoleni w zakresie instalacji i reinstalacji oraz sposobu archiwizacji danych. 2. Zestaw instalacyjny musi zawierać pakiet automatycznej instalacji stacji roboczej obejmujący wszystkie niezbędne komponenty do prawidłowej pracy systemu (w tym katalogi aplikacji, środowisko uruchomieniowe, czcionki, skróty itd.). Po wykonaniu pakietu stacja robocza jest w pełni przygotowana i skonfigurowana do pracy i nie wymaga żadnych dodatkowych prac administratora. 3. System zapewnia udostępnienie danych innym systemom (w szczególności administracyjnym) w formie i zakresie ustalonym w trakcie wdrożenia, w sposób automatyczny lub na żądanie administratora w zakreślonym czasie, wykorzystując jeden ze standardowych formatów wymiany danych np. dbf, xml, txt, xls, rtf, html Potwierdzenie spełnienia wymagań [ / NIE] 1

2 4. System działa w oparciu o zintegrowaną, wielodostępną relacyjną komercyjną bazę danych i jest zaprojektowany w architekturze klient-serwer. 5. System umożliwia wykorzystanie kodów kreskowych w ramach stosowanego rozwiązania. 6. Oprogramowanie Aplikacyjne funkcjonujące na platformach systemowych: Windows XP, Windows VISTA, Windows7 7. System posiada możliwość pracy użytkowej przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu 8. System ma możliwość realizacji kopii bezpieczeństwa w trakcie działania systemu 9. Kopiowanie siatki danych z hospitalizacji do formatów : XLS, XML lub równoważne oraz do schowka 10. System tworzy i utrzymuje log systemu, rejestrujący wszystkich użytkowników systemu i wykonane przez nich czynności z możliwością analizy historii zmienianych wartości danych. 11. System posiada mechanizmy umożliwiające zapis i przeglądanie danych o logowaniu użytkowników do systemu pozwalająca na uzyskanie informacji o czasie i miejscach ich pracy. 12. W systemie istnieje narzędzie umożliwiające modyfikację treści komunikatów generowanych przez motor bazy danych. 13. W systemie są zaimplementowane mechanizmy walidacji haseł zgodnie z wymaganiami ustawowymi przewidzianymi dla rodzaju danych przetwarzanych przez system. 14. Pola obligatoryjne, opcjonalne i wypełniane automatycznie muszą być jednoznacznie rozróżnialne przez użytkownika (np. inny kształt, kolor, itp.). 15. Językiem obowiązującym w systemie, w chwili instalacji, musi być język polski. Dotyczy to wszystkich menu, ekranów, raportów, wszelkich komunikatów, wprowadzania, wyświetlania, sortowania i drukowania. Polskie znaki diakrytyczne będą, w chwili instalacji, dostępne w każdym miejscu i dla każdej funkcji w systemie łącznie z wyszukiwaniem, sortowaniem (zgodnie z kolejnością liter w polskim alfabecie), drukowaniem i wyświetlaniem na ekranie. W przypadku administratora dopuszczalna jest częściowo komunikacja w języku angielskim SYSTEM APTEKI I APTECZEK ODDZIAŁOWYCH 10 stanowisk Lp. FUNKCJA OPIS DZIAŁANIA 1. Operacje na buforze norm przeglądanie bufora norm z możliwością filtrowania, tworzenie nowych norm na podstawie zużycia leków w zadanym okresie, przepisywanie norm na karty leków, test wpływu nowo obliczonych norm na stan magazynu 2. Przegląd i edycja norm magazynowych modyfikacja norm oraz ilości minimalnych bezpośrednio na kartach leków, blokowanie możliwości zmiany norm przez automaty, obliczenie stanów minimalnych na podstawie rozchodu w zadanym okresie 3. Przegląd dokumentów rozchodu 4. Przegląd pozycji dokumentu rozchodu 5. Współpraca z ogólnopolską bazą leków umożliwiającą identyfikację leków w jednoznaczny sposób Potwierdzenie spełnienia wymagań [ / NIE] 2

3 6. Tworzenie dokumentów rozchodu: 7. rozchód wewnętrzny, 8. przesunięcia MM, 9. rozchód kosztowy, 10. dokumenty zdefiniowane przez użytkownika. 11. Korygowanie dokumentów rozchodu 12. Edycja pozycji na dokumencie 13. Usuwanie pozycji na dokumencie 14. Wyszukiwanie dokumentów rozchodu wg następujących kryteriów: 15. data wystawienia dokumentu, 16. rodzaj kontrahenta, 17. symbol dokumentu, 18. rodzaj dokumentu, 19. dokumenty zawierające towar 20. Zdejmowanie ze stanu leków przeterminowanych 21. Generowanie dokumentów rozchodu na podstawie zapotrzebowania wygenerowanego w systemie aptecznym 22. Edycja dokumentów kosztowych i protokołu przekazania do utylizacji 23. Edycja zapotrzebowania 24. Dodanie pozycji na dokument powstały w wyniku realizacji zapotrzebowania 25. Wydruk dokumentów 26. Wydruk dokumentu przekazania do utylizacji 27. Raportowanie pracy systemu 28. Informacje o osobie wydającej towar 29. Informacje o osobie usuwającej/korygującej wydanie 30. Informacje o osobie tworzącej/usuwającej dokument 31. Kontrola interakcji pomiędzy składnikami wybranych leków 32. Przeglądanie towarów wydanych określonemu pacjentowi 33. Przeglądanie towarów zleconych do wydania przez określonego lekarza 34. Kontrola interakcji pomiędzy składnikami leków wydanych określonemu pacjentowi 35. Wyszukiwanie synonimów danego leków 36. Wyświetlanie informacji o zamiennikach 37. Wydawanie z wykorzystaniem kodów kreskowych 38. Ustalanie reguł obliczania norm 39. Ustawienia dotyczące ofert okres ważności oferty 40. Ustalanie reguł tworzenia listy braków 41. Ustalanie wyglądu edycji zamówień 42. Ustalanie reguł automatycznego tworzenia zamówień 43. Ustawienia automatu czasowego 44. Przeglądanie aptecznej bazy ofert 45. wprowadzenie ofert do systemu (dyskietka otrzymana z hurtowni, oferta ściągnięta bezpośrednio od dostawcy z wykorzystaniem modemu lub Internetu) 46. przeglądanie wybranej oferty 47. przeglądanie wszystkich ofert wprowadzonych do systemu 3

4 48. porównywanie cen leków 49. usuwanie zbędnych lub nieaktualnych ofert 50. Generowanie listy braków i zamówień 51. tworzenie listy braków listy leków poniżej stanu minimalnego 52. przeglądanie listy braków z możliwością filtrowania według określonych warunków 53. edycja listy braków (zmiana ilości zamawianej, zaokrąglanie do pełnych opakowań) 54. tworzenie zamówień na podstawie listy braków (ręcznie lub automatycznie na podstawie reguł określonych przez użytkownika np. cen z ofert) 55. przeglądanie, edycja wcześniej utworzonych zamówień 56. wysyłanie zamówień do hurtowni za pośrednictwem modemu lub Internetu 57. Tworzenie zapotrzebowań (zamówień) oddziałowych 58. wspomaganie tworzenie zamówień na leki na podstawie zarejestrowanego rozchodu 59. przeglądanie i edycja zapotrzebowań (zmiana ilości zamawianych leków, dodawanie nowych pozycji, usuwanie pozycji) 60. przesyłanie zapotrzebowania do apteki centralnej po zatwierdzeniu 61. Tworzenie i edycja zamówień przetargowych 62. tworzenie zamówienia przetargowego na podstawie zużycia leków w zadanym okresie 63. podział zamówienia na pakiety (możliwość skorzystania z podziału leków na klasy) 64. edycja zamówienia przetargowego (dodawanie nowych pozycji także nie zarejestrowanych w bazie towarów, zmiana, usuwanie) 65. drukowanie formularzy cenowych dla hurtowni 66. wprowadzanie ofert do zamówień przetargowych 67. analiza ofert wybieranie najkorzystniejszej oferty na podstawie cen 68. ewidencja wprowadzonych przetargów 69. wprowadzanie aneksów (zmiana ceny lub ilości) 70. Zmiana parametrów pozycji dokumentu (ilość zakupiona, stawka podatku VAT, cena, data ważności, seria, PKWiU, miejsce składowania, nr półki, mnożnik lekospisowy) 71. Wprowadzanie dokumentów zakupu do bufora przyjęcia towaru (przy pomocy dyskietki) 72. Wprowadzanie faktur VAT zakupu do bufora przyjęcia towaru (ręcznie) 73. Wprowadzanie przesunięcia zakupu (PZ) do bufora przyjęcia towaru (ręcznie) 74. Wprowadzanie remanentu początkowego do bufora przyjęcia towaru (ręcznie) 75. Wprowadzanie kosztowej faktury zakupu do bufora dokumentów (ręcznie) 76. Wprowadzanie faktury zakupu środka trwałego do bufora dokumentów (ręcznie) 4

5 77. Wprowadzanie korygującej faktury zakupu kosztowej do bufora dokumentów (ręcznie) 78. Wprowadzanie korygującej faktury zakupu środka trwałego do bufora dokumentów (ręcznie) 79. Wprowadzanie dokumentów zakupu do bufora przyjęcia towaru (przy pomocy łączności internetowej) 80. Wprowadzanie dokumentów zakupu do bufora przyjęcia towaru (z lokalizacji na dysku lokalnym lub sieciowym) 81. Wprowadzanie dokumentów zakupu do bufora przyjęcia towaru (przy pomocy bezpośredniej łączności modemowej) 82. Wprowadzanie dokumentów zakupu do bufora przyjęcia towaru (na podstawie przygotowanego wcześniej zamówienia) 83. Edycja dokumentu znajdującego się w buforze przyjęcia towaru 84. Obliczenie podsumowania oraz sum częściowych dokumentu, dla celów kontroli poprawności procesu wprowadzania dokumentu 85. Dopisywanie nowej pozycji do dokumentu na podstawie słownika leków 86. Usuwanie pozycji z dokumentu zakupu 87. Wydruk dokumentu PZ na podstawie wprowadzonego dokumentu zakupu 88. Wydruk kodów kreskowych dla dokumentu znajdującego się w buforze przyjęcia towaru 89. Wyświetlenie ostrzeżeń związanych z pozycjami dokumentu (kontrola realizacji przetargów, kontrola zgodności wprowadzonych danych z informacjami znajdującymi się na kartach leków) 90. Przegląd szczegółowy zaewidencjonowanych dokumentów zakupu 91. Zmiana uporządkowania ewidencji dokumentów (wg daty wystawienia dokumentu, daty przyjęcia dokumentu, nr dostawcy, nr dokumentu) 92. Usuwanie dokumentu znajdującego się w buforze przyjęcia towaru 93. Wprowadzenie dokumentu znajdującego się w buforze do rejestrów apteki (przyjęcie dokumentu na stan) 94. Wprowadzanie dokumentów korygujących zakupy przeglądanie ewidencji dokumentów 95. Wyszukiwanie dokumentów w ewidencji według następujących kryteriów: data wystawienia dokumentu, nr dokumentu wg dostawcy, nr PZ dla dokumentu 96. Tworzenie dokumentu korygującego, poprzez określenie pozycji korygowanych na dokumencie pierwotnym i wskazanie rodzaju i zakresu zmian 97. Wyszukiwanie dokumentów w informacji szczegółowej 98. Usuwanie dokumentu z ewidencji (gdy nie było rozchodu z pozycji dokumentu) 99. Edycja (poprawa) dokumentu przyjętego do ewidencji 100. Przeglądanie ewidencji przetargów podlegających kontroli realizacji 101. Ręczne dopisywanie nowego przetargu podlegającego kontroli realizacji 102. Edycja przetargu podlegającego kontroli realizacji 103. Usuwanie przetargu podlegającego kontroli realizacji 104. Ręczne dopisywanie etykiet do bufora etykiet z kodami kreskowymi (możliwość ręcznego wprowadzenia nazwy, kodu, ceny) 105. Usuwanie wybranych pozycji z bufora etykiet z kodami kreskowymi 106. Usuwanie z bufora etykiet z kodami kreskowymi pozycji, których stan magazynowy wynosi zero. 5

6 107. Wydruk rozliczenia przetargu (rozliczenie stopnia wykorzystania przetargu) 108. Przegląd bufora etykiet z kodami kreskowymi 109. Dopisywanie pozycji do bufora etykiet z kodami kreskowymi na podstawie dokumentów zakupu znajdujących się w buforze przyjęcia towaru 110. Dopisywanie pozycji do bufora etykiet z kodami kreskowymi na podstawie dokumentów zakupu przyjętych do ewidencji 111. Dopisywanie pozycji do bufora etykiet z kodami kreskowymi na podstawie listy leków i dostaw 112. Wydruk etykiet z kodami kreskowymi dla pozycji znajdujących się w buforze etykiet 113. Obliczanie wartości całego stanu magazynowego 114. Obliczanie wartości określonej części magazynu 115. Wybór określonego filtru 116. Zapis zdefiniowanego filtru 117. Obliczanie wartości określonej części magazynu wg zdefiniowanego wzorca Tworzenie i edycja własnego wzorca 118. Stan całego magazynu z rozbiciem na poszczególne Wydruk zestawienia 119. Lista leków z podaniem aktualnej ilości w magazynie 120. Wybór magazynu 121. Wybór określonego filtru 122. Wydruk listy leków z ostatnią ceną zakupu 123. Wybór magazynu 124. Definiowanie przedziałów (filtra) 125. Wydruk zestawienia 126. Stan określonej części magazynu z rozbiciem na poszczególne 127. Wybór określonego filtru 128. Zapis i edycja zdefiniowanego filtru 129. Stan określonej części magazynu wg zdefiniowanego wzorca z rozbiciem na Tworzenie i edycja własnego wzorca 130. Wydruk arkuszy spisu z natury bez stanów ewidencyjnych 131. Wydruk arkuszy spisu z natury ze stanami ewidencyjnymi 132. Przegląd leków przeterminowanych 133. Zmiany w liście leków i przecena na podstawie bazy leków: 134. Tworzenie bufora listy towarów 135. Tworzenie bufora z aktualizacją z bazy leków 136. Poprawa bufora towarów 137. Bezpośrednia poprawa listy towarów 138. Usuwanie bufora listy leków 139. Korekta bazy towarów na podstawie buforów 140. Wprowadzanie różnic remanentowych: 141. Ręczne wprowadzanie różnic 142. Wprowadzanie różnic z kolektorów danych 143. Usuwanie końcówek partii towaru 144. Bilans różnic remanentowych 145. Zatwierdzanie różnic remanentowych 146. Przeglądanie wybranego dokumentu różnic remanentowych Wydruk zestawienia 6

7 147. Przeglądanie wszystkich pozycji różnic remanentowych Wydruk zestawienia 148. Przegląd i zarządzanie lekami wstrzymanymi 149. dodawanie i edycja przyczyny wstrzymania 150. wydruk listy towarów wstrzymanych 151. wydruk protokołu zwrotu do dostawcy 152. wydruk raportu o działaniach zabezpieczających w sprawie wstrzymania towaru 153. Dołączanie leków z bazy leków do listy leków w aptece 154. Ręczne dołączanie towarów 155. Dołączanie towarów na podstawie faktur 156. Przyporządkowywanie lekom z listy aptecznej kodów z bazy leków 157. Wstrzymywanie wydawania określonych partii leków dodawanie przyczyny wstrzymania 158. Wytworzenie leku galenowego 159. wprowadzanie kosztu produkcji 160. wprowadzanie terminu ważności 161. Wytworzenie wody destylowanej wprowadzanie kosztu produkcji 162. Przeglądanie dokumentów produkcji 163. Rejestracja i przeglądanie wniosków na import docelowy 164. Operacje na towarach w kasie fiskalnej 165. dodawanie towarów do kasy fiskalnej 166. wczytywanie listy towarów z kasy fiskalnej 167. Szczegółowe zestawienie przychodów 168. Zestawienie pozycji przychodów 169. Zestawienie przychodów z podziałem na klasy towarów 170. Zestawienie przychodów z podziałem na kody ATC 171. Zestawienie wydań z podziałem na kody ATC 172. Zestawienie wydań 173. Zestawienie wydań z podziałem na klasy 174. Zestawienie pozycji wydań 175. Rejestr dokumentów wydań 176. Rejestr dokumentów zakupu: 177. wszystkie, 178. z podziałem na dostawców Rejestr wszystkich typów dokumentów 180. Zamykanie okresów rozliczeniowych 181. Zestawienie rozchodu do jednostek 182. Zestawienie rozchodu do jednostek z podziałem na klasy 183. Porównanie rozchodu do jednostek 184. Zbiorcze zestawienie przychodów i rozchodów 185. Książka kontroli narkotyków i psychotropów 186. Zestawienie przychodu/rozchodu zgodnie z Dz. U. 169/ Zestawienie przychodu/rozchodu wg wzoru uproszczonego 188. Zestawienie dostaw spoza przetargu 189. Przeglądanie rozchodu 190. Zestawienie kart zakupu bez dokumentu zakupu 191. Zestawienie usuniętych kart zakupu 192. Zestawienie kart zakupu wraz z rozchodem 193. Zestawienie faktur z różnicami większymi od zera 7

8 194. Zestawienie leków z błędnym kodem EAN 195. Generator raportów 196. Przeglądanie bazy leków dołączonej do programu 197. Przeglądanie i edycja bazy dostawców 198. Przeglądanie ogólnopolskiej bazy hurtowni 199. Przeglądanie i edycja bazy klas towarów 200. Przeglądanie i edycja bazy lekarzy 201. Przeglądanie i edycja bazy pacjentów/odbiorców 202. Przeglądanie i edycja bazy oddziałów NFZ 203. Przeglądanie i edycja bazy klas dostawców 204. Przeglądanie i edycja bazy klas lekarzy 205. Przeglądanie i edycja bazy klas pacjentów/odbiorców 206. Przeglądanie i edycja bazy towarów 207. Przeglądanie i edycja bazy walut 208. Przeglądanie wydruków zapisanych na dysku 209. Przypisywanie identyfikatorów z ogólnopolskiej bazy hurtowni do aptecznej bazy dostawców 210. Przeglądanie i edycja bazy miejsc składowania 211. Ustawianie opcji poszczególnych modułów 212. Wizytówka firmy 213. Przeglądanie i edycja bazy pracowników 214. Przeglądanie i definiowanie parametrów konfiguracyjnych stanowisk 215. Przeglądanie i definiowanie indywidualnych uprawnień poszczególnych pracowników 216. Definiowanie pasków narzędziowych 217. Przeglądanie i definiowanie grup uprawnień (ról) przypisywanych wybranym pracownikom 218. Przeglądanie i edycja programowych stawek podatku VAT 219. Przeglądanie i edycja definicji dokumentów finansowych 220. Przeglądanie i edycja definicji rejestrów dokumentów finansowych 221. Przeglądanie i edycja bazy jednostek organizacyjnych 222. Przeglądanie i edycja automatycznie nadawanych numerów dokumentów 223. Przeglądanie i edycja bazy magazynów 224. Odebranie z hurtowni wszystkich dokumentów dla użytkownika Internet 225. Odebranie z hurtowni faktur przeznaczonych dla użytkownika Internet 226. Pobranie pełnej bazy leków oraz ich aktualizacji nie rzadziej niż raz w tygodniu 227. Odebranie z hurtowni listy braków przeznaczonej dla użytkownika Internet 228. Odebranie z hurtowni przesunięć międzymagazynowych dla użytkownika Internet 229. Odebranie oferty hurtowni Internet 230. Importowanie bazy towarów z pliku 231. Eksportowanie bazy towarów do pliku 232. Definiowanie struktury organizacyjnej firmy oraz wszystkich elementów składających się na strukturę (wizytówka, klasy jednostek organizacyjnych, magazyny, jednostki organizacyjne, stanowiska) 8

9 1.3. SYSTEM LABORATORIUM 1 stanowisko rejestracji, 6 stanowisk pracowni analitycznej, 1 stanowisko serologii transfuzjologicznej, 1 stanowisko banku krwi, podłączenie 7 urządzeń do systemu Lp. FUNKCJA OPIS DZIAŁANIA wymagan y 1. Rejestracja pacjentów i skierowań: 2. możliwość rejestrowania danych dodatkowych skierowań: data skierowania od lekarza, 3. możliwość wyboru ze słownika rozpoznania jednostki chorobowej, 4. możliwość wydruku potwierdzenia przyjęcia zlecenia wykonania badań laboratoryjnych 5. Przyjęcie i rejestrowanie zleceń i materiałów przychodzących do laboratorium: 6. rejestracja manualna zleceń, 7. rejestracja manualna materiału, 8. rejestracja zleceń i materiałów poprzez wczytanie kodu paskowego z etykiet na próbkach, 9. obsługa skanera zleceń laboratoryjnych (rejestracja automatyczna zleceń), 10. funkcja przyjęcia materiału, umożliwiająca rejestrację materiału z równoczesną weryfikacją zlecenia (oznaczanie skierowań, dla których brak materiału), uniemożliwienie wprowadzenia wyników badań przy braku zarejestrowanego materiału, 11. możliwość przypisania w laboratorium dodatkowego kodu do materiału przyjętego z innym kodem (dotyczy rozdziału materiału na pracownie stanowiska), 12. możliwość przypisania dodatkowego kodu dla próbek bakteriologicznych (numeracja dzienna) 13. System obsługi laboratorium (LIS) wykorzystuje tą samą bazę danych co system HIS 14. Szybki i bezpośredni dostęp do wyników archiwalnych pacjenta (bez konieczności sięgania do archiwum, rozpakowywania, zmiany baz itp.) 15. Wszelkie zmiany danych zleceń są możliwe do przejrzenia wraz z informacją o osobie dokonującej zmiany. 16. Możliwość wyszukania pacjenta, co najmniej według: 17. nazwiska i imienia, 18. numeru PESEL 19. adresu zamieszkania 20. Prowadzenie kartoteki pacjentów laboratoryjnych, przegląd i analiza wyników pacjenta. 21. Kartoteka pacjenta obejmuje co najmniej następujące dane: 22. Nazwisko, imię, 23. PESEL, 24. datę urodzenia, Potwierdzenie spełnienia wymagań [ / NIE] 9

10 25. informacje dodatkowe (miejsce zatrudnienia, grupa krwi, niepełnosprawność, itp.) 26. Możliwość rejestracji pacjentów NN, jednoznaczne oznaczanie pacjentów NN (numeracja, opis, itp.) 27. Informacja o wpisie w szpitalnej Księdze Głównej lub Oddziałowej dla pacjentów szpitalnych. 28. Wyniki pracownie analityczne: 29. możliwość ręcznego wpisywania wyników badań, 30. możliwość dopisania indywidualnych komentarzy do uzyskanych wyników, 31. możliwość zapisu najczęściej używanych komentarzy do późniejszego wykorzystania (słownik komentarzy) 32. oznaczanie zmian wyniku po zastąpieniu wyniku oryginalnego, 33. możliwość szybkiego przywrócenia oryginalnego wyniku, 34. przegląd i analiza wyników pacjenta uwzględniająca możliwość tabelarycznego przedstawienia historii wyników pacjenta w podziale na poszczególne parametry oznaczane, z możliwością porównania dowolnych parametrów na jednym ekranie, możliwość wydruku historii wyników pacjenta. 35. możliwość przystosowania systemu do schematu pracy, który funkcjonuje w danej pracowni laboratorium w zależności od stanowiska pomiarowego (stanowisko manualne, stanowisko automatyczne z aparatem jednokierunkowym, stanowisko automatyczne z aparatem dwukierunkowym), 36. normy do wyników badań możliwość automatycznego przypisywania norm do wyniku w zależności od takich kryteriów jak: wiek, płeć, cykl płciowy, cykl menstruacyjny, tydzień ciąży itp., 37. wspomaganie zliczania obserwowanych wartości (np. parametrów rozmazu, osadu w moczu, itp.) funkcja liczydła 38. wspomaganie manualnego wprowadzania wyników automatyzacja procesu wprowadzanie wyników 39. Wyniki pracownie bakteriologiczne: 40. możliwość zapisu informacji o MIC, SIQ 41. automatyczne podpowiadanie mechanizmów lekooporności w zależności od wybranej bakterii. 42. automatyczny dobór paneli antybiotyków dla określonych bakterii 43. Kontrola jakości: 44. możliwość automatycznego odbioru wyników kontroli jakości (aparaty dysponujące funkcją przesyłu wyników kontroli jakości), zapis wyników w bazie danych, 45. możliwość manualnego wprowadzania wyników kontrolnych, zapis w bazie danych, 46. oznaczanie jakości stosowanych metod pomiarowych (kontrolnych) na znormalizowanych kartach OPS 10

11 47. możliwość oznaczania serii wyników pacjentów jako wyników kontrolnych, 48. obsługa różnych typów prowadzenia kontroli jakości (precyzji- powtarzalności: okresy wstępne i robocze, metoda nieznanego dubletu) 49. możliwość zaznaczania przeprowadzanych działań naprawczych 50. obsługa kontroli jakości mikrobiologicznej w zakresie antybiotyków 51. możliwość wydruku wyników prowadzonej kontroli jakości (karty Levey-Jenningsa, Westgarda, itp.) 52. Informacje o rezygnacji z wykonania badania lub badań są dołączane do wydruku wyników innych badań pacjenta. Drukowana jest informacja o przyczynie rezygnacji. 53. Wydruk wyników: 54. wydruk wyników wg zadanego kryterium (z danej pracowni, z założonego okresu, ze wskazanego aparatu, itp.), 55. wydruk wyników pojedynczych badań, 56. wydruk zbiorczy wyników grupy badań, 57. możliwość dodatkowego umieszczenia na wydruku poprzednich wyników pacjenta danego typu testu wraz z aktualnymi wynikami testu (poprzednie wyniki pacjenta) 58. automatyczne dołączanie interpretacji wyników w normie i poza normą oraz oznaczanie typu przekroczenia normy (lewostronny, prawostronny, brak przekroczenia) 59. oznaczanie oryginału / kopii wydruku 60. Konfigurowanie testów: 61. grupy testów grupowanie testów pod jednym kodem ułatwiające szybkie zlecanie badań 62. profile testów definicja badań składających się z wielu elementów (testów), np. Lipidogram, Profil podstawowy, Profil rozszerzony, itp. 63. możliwość konfiguracji tzw. zleceń stałych na badania 64. możliwość konfiguracji usług powiązanych (pojemniki, usługi pobrania, transport, itp.) 65. Możliwość prowadzenia księgi głównej lub ksiąg pracownianych 66. Prowadzenie księgi głównej laboratorium zawierającej: 67. liczbę porządkową pozycji w księdze, 68. numer kolejny pacjenta w księdze, 69. data przyjęcia, wykonania, autoryzacji wyników badania, 70. data pobrania materiału badanego 71. dane identyfikacyjne pacjenta (PESEL, wiek, data ur., adres itp.), 72. kod identyfikacyjny komórki (lub instytucji zlecającej badania, 73. dane kontrahenta zlecającego badania, 74. dane identyfikacyjne lekarza zlecającego badania, 75. adnotacje o rodzaju badań i wynikach badań, 76. dane identyfikacyjne osoby wykonującej badania, 77. dane identyfikacyjne osoby akceptującej wyniki badań, 11

12 78. Monitorowanie pracy laboratorium: 79. monitorowania stanu wykonania poszczególnych zleceń (możliwość oddzielnej prezentacji zleceń znajdujących się na różnych etapach wykonania), 80. rozkład w czasie istotnych operacji wykonywanych w systemie (Rejestracja, wykonanie badań i zleceń, itp.), prezentacja graficzna rozkładu 81. Współpraca z czytnikami kodów paskowych w zakresie identyfikacji: 82. zleconych do wykonania testów 83. materiału, 84. pacjenta, 85. lekarza zlecającego, 86. kontrahenta zlecającego. 87. Obsługa magazynu przechowywanych próbek: 88. generowanie i wydruk raportów magazynu próbek 89. możliwość określania różnych statywów próbek, 90. rejestracja dodawania i wyjmowania próbek z magazynu (czas, pracownik), 91. wspomaganie procesu kodami kreskowymi (automatyzacja operacji) 92. Obsługa centralnej rozdzielni materiałów do badań (np. rejestracja i wstępne opracowanie materiału, podział próbek, możliwość dodrukowania dodatkowej etykiety kodu kreskowego). 93. Możliwość współpracy z aparatami laboratoryjnymi poprzez HL7 94. Sposób współpracy z aparatami diagnostycznymi: 95. Obsługa kontrahentów indywidualnych i instytucjonalnych: 96. możliwość prowadzenia wielu cenników badań, 97. możliwość przyporządkowania wskazanych cenników do wybranych kontrahentów, 98. wygenerowanie i drukowanie faktury lub rachunku dla pacjenta lub kontrahenta 99. wygenerowanie i drukowanie korekty faktury 100. import cenników przygotowanych wg określonego formatu 101. możliwość wstecznego naliczenia płatności kontrahenta wg wskazanego cennika 102. Komunikacja z innymi modułami systemu w zakresie: 103. odbioru z pozostałych modułów HIS zlecenia wykonania badania, 104. wysłania z Laboratorium informacji o wystawionych fakturach do systemu Finansowo-Księgowego wysłania z Laboratorium wyniku wykonanego badania na oddział, 106. Możliwość bieżącej analizy danych i generowania raportów: 107. statystyka wewnętrzna dla pracowni, 108. statystyka zewnętrzna dla zleceniodawców, 109. możliwość zapisywania ustawień najczęściej używanych raportów do szybszego wykorzystania w przyszłości (szablony raportów) 110. analiza pojedynczych wyników testu (pod kątem ustalania norm lub np. sprawozdań dla SANEPID u). 12

13 111. możliwość generowania raportów według znaczników skierowań wprowadzonych przez użytkownika (np. programy sponsorowane, indywidualne grupy skierowań, itp.), 112. możliwość wydruku wygenerowanych raportów, możliwość konfiguracji wydruków raportów (układ, nagłówek, pola, itp.), 113. możliwość generowania zestawień bakteriologicznych, wydruk danych w postaci wykresów graficznych 114. rodzaj i ilość wykonanych oznaczeń dla poszczególnych lekarzy zlecających, 115. rodzaj i ilość wykonanych oznaczeń dla poszczególnych jednostek zlecających wewnętrznych i zewnętrznych, pacjentów indywidualnych 116. rodzaj i ilość wykonanych oznaczeń dla poszczególnych pacjentów, 117. możliwość generowania dodatkowych opracowanych przez użytkownika raportów za pomocą dostarczonego narzędzia (generatora raportów), 1.4. SYSTEM GABINET OGÓLNY 6 stanowisk Lp. FUNKCJA OPIS DZIAŁANIA 1. Funkcja powielania zleceń ze zmianą daty wykonania zlecenia. 2. Funkcja wykonywania pakietu usług. 3. W ramach okna wizyty istnieje możliwość wyświetlania na stałe zdjęcia pacjenta 4. System umożliwia czasowe zawieszenie wykonywania wizyty 5. Możliwość wydruku wyniku realizacji zlecenia (np. wyniku badania). 6. Pełny dostęp do skorowidza pacjentów. 7. Prowadzenie księgi zabiegów gabinetu. 8. Dostęp do pełnej historii choroby pacjenta. 9. Dostęp do danych medycznych zgromadzonych w ramach systemów klasy PHR (Personal Health Record) 10. Wykorzystanie mechanizmów wykrywających interakcje lekowe w ramach danych zgromadzonych w systemie 11. Wykrywanie interakcji pomiędzy lekami ordynowanymi a lekami aktualnie zażywanymi, o których informacja znajduje się w ramach systemu klasy PHR 12. Przegląd listy pacjentów do przyjęcia w danym dniu. 13. Odnotowanie wykonanych pacjentowi elementów leczenia wraz z wynikami (rozpoznanie, wywiad, treść badania, treść zaleceń, treść epikryzy, procedury, badania laboratoryjnego, itp.). 14. Możliwość zdefiniowania i wykorzystania tekstów standardowych w polach opisowych. 15. Planowanie czasu pracy gabinetu. 16. Możliwość przeglądu terminarza. 17. Automatyczne wyszukiwanie wolnych terminów i ich rezerwacji. 18. Możliwość anulowania zaplanowanej wizyty pacjentowi. 19. Przegląd i wydruk zaplanowanych wizyt dla pacjenta. Potwierdzenie spełnienia wymagań [ / NIE] 13

14 20. Możliwość przyjęcia pacjenta z listy poza kalendarzem z wprowadzeniem właściwych informacji do systemu. 21. Możliwość definiowania i wydruku szablonów dokumentów z zakresu danych gromadzonych w systemie. 22. Możliwość zakończenia wizyty poprzez odnotowanie faktu nie przyjęcia pacjenta do gabinetu z powodu: - ucieczki, - nie stawienia się, - choroby, - braku wolnego terminu, - zgonu pacjenta, - innych przyczyn. 23. Możliwość zdefiniowania zakresu i postaci drukowanych danych. 24. Możliwość przeglądu, edycji i wydruku danych na temat wykonanego elementu leczenia na bazie elektronicznych formularzy dokumentacji medycznej: przygotowanych zgodnie z wzorcami obowiązującymi w zakładzie Zamawiającego. 25. System współpracuje z mechanizmami obsługującymi rejestrację za pomocą kart z kodem paskowym 26. Obsługa pacjenta przysłanego na konsultacje z innego gabinetu, izby przyjęć, oddziału w ramach systemu zleceń: - wprowadzenie wyniku konsultacji, lekarz (-y) konsultujących, - rejestracja elementów leczenia (procedur, badań laboratoryjnych), - powiadomienie zlecającego o wykonaniu zlecenia. 27. Automatyczne połączenie z rejestracją. 28. Automatyczne połączenie ze statystyką medyczną. 29. Możliwość wydruku recepty zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami - wzory recept. 30. Możliwość wydruku na recepcie dawkowania przepisanych leków. 31. Możliwość automatycznego wyliczania odpłatności za lek (na podstawie dostępnych informacji o średnich cenach leków obowiązujących w danym regionie). 32. Możliwość odszukania tańszego zamiennika ordynowanego leku, w sytuacji gdy pacjent stwierdzi, że ordynowany lek jest zbyt drogi. 33. Możliwość gromadzenia informacji o lekach zażywanych przez pacjenta (lek, okres zażywania, dawkowanie). 34. Możliwość tworzenia dla danego lekarza listy leków ordynowanych przez lekarza (lista podręczna). 35. Podczas wystawiania recepty możliwość sprawdzenia interakcji występującymi pomiędzy składnikami leków ordynowanych lub zaordynowanych wcześniej pacjentowi. 36. Możliwość wystawiania orzeczeń, zaświadczeń itp. 37. Wydruk wydanych orzeczeń, zaświadczeń itp. z możliwością wyboru wzorca wydruku. 38. Wprowadzanie informacji o wykonanych poradach I, II, II typu zgodnie z NFZ. 39. Możliwość usunięcia wykonanego świadczenia, procedury, porady z określeniem powodu anulowania. 40. Tworzenie zestawień statystycznych z wykonanych wizyt, porad, procedur dla danego lekarza. 41. Wydruk informacji zarejestrowanych podczas wizyty. 42. Możliwość tworzenia własnego wzorca wydruku historii wizyt (format, zawartość). 43. Wgląd do wizyt archiwalnych bezpośrednio z okna głównej wizyty 14

15 44. Wydruk historii choroby z określeniem danych, które mają zostać uwzględnione na wydruku. 45. Możliwość obsługi elektronicznych zleceń w ramach specjalistyki. 46. Wysłanie zlecenia wykonania elementu leczenia (badania) do jednostki realizującej (np. pracownia diagnostyczna). 47. Możliwość śledzenia stanu wykonania zlecenia. 48. Zwrotne otrzymanie wyniku realizacji zlecenia (np. wyniku badania). 49. Przeglądanie zarezerwowanych wizyt dla lekarza. 50. Wybór pacjenta z listy zarezerwowanych wizyt. 51. Rejestrowanie jednostek chorobowych z możliwością uszczegółowienia (wpisanie dodatkowych informacji) przez lekarza. 52. Dostępna baza jednostek chorobowych zgodnie z klasyfikacją ICD Możliwość wyszukiwania rozpoznań wg kodu ICD Możliwość definiowania własnych szablonów różnych wywiadów przeprowadzanych przez pacjenta (szablony opisowe, słownikowe). 55. Możliwość definiowania własnych szablonów różnych badań przedmiotowych (szablony opisowe, słownikowe). 56. Możliwość wypełniani wywiadu, badania przedmiotowego w czasie (dostępna edycja wypełnionych wywiadów/badań). 57. Wystawienie skierowań na badania diagnostyczno obrazowe, konsultacje specjalistyczne itp. 58. Wydruk wystawionych skierowań. 59. Możliwość definiowania własnych wzorów wydruku (format, zawartość). 60. System umożliwia skanowanie papierowej dokumentacji medycznej i dołączanie jej do elektronicznej dokumentacji wizyty lekarskiej. 61. Gromadzenie wyników badań diagnostyczno obrazowych wykonanych poza jednostką. 62. Widoczność wyników badań diagnostyczno obrazowych wykonanych w przychodni. 63. Wprowadzanie informacji o wystawionych zwolnieniach lekarskich. 64. Baza leków dostępnych w rejestrze leków. 65. Wystawianie recept. Możliwość wydruku recepty zgodnie z obowiązującymi normami. 66. Możliwość wystawiania recept na kuracje miesięczne. 67. Możliwość kopiowania recept wystawionych danego dnia. 68. Możliwość gromadzenia informacji jakie leki pacjent zażywa, jak długo, dawkowanie itp. 69. Możliwość tworzenia dla danego lekarza listy leków ordynowanych przez lekarza (lista podręczna) z możliwością rozszerzania listy. 70. Dodawanie do listy leków, leków recepturowych z określeniem składników. 71. Podczas wystawienia recepty możliwość sprawdzenia interakcji poszczególnych leków. 72. Możliwość wystawiania orzeczeń, zaświadczeń itp. 73. Wydruk wydanych orzeczeń, zaświadczeń itp. z możliwością wyboru wzorca wydruku. 74. Oznaczanie wykonanych procedur medycznych zgodnie z klasyfikacją ICD Dostępna baza procedur medycznych zgodnie z klasyfikacją ICD Możliwość przeglądania listy procedur wg kodu ICD Możliwość przypisanie procedury ICD9 pod zdefiniowaną w systemie usługę medyczną. 78. Możliwość przypisanie kodu świadczenia pod zdefiniowaną w systemie usługę medyczną. 15

16 79. Możliwość usunięcia wykonanego świadczenia, procedury, porady z określeniem powodu anulowania. 80. Ograniczenie listy wykonywanych porad, procedury do usług zgodnych z specyfikacją danej poradni. 81. Automatyczne oznaczenie w terminarzu, że wizyta odbyła się. 82. Automatyczne tworzenie raportu dla NFZ na podstawie wprowadzonych danych w gabinecie lekarskim. 83. Moduł raportowy dla NFZ jest integralną częścią systemu 1.5. SYSTEM GABINET SPECJALISTYCZNY MEDYCYNY PRACY 1 stanowisko Lp. FUNKCJA OPIS DZIAŁANIA 1. Moduł medycyny pracy musi być integralną częścią oferowanego oprogramowania 2. Możliwość tworzenia słownika zakładów pracy 3. Możliwość powiązania zakładu pracy ze stanowiskami pracy 4. Przeglądanie pracowników danego zakładu pracy z możliwością dodawania/ usuwania 5. Możliwość wprowadzenia historii zatrudnienia pacjenta 6. Możliwość przeglądu danych archiwalnych z historią zatrudnienia pacjenta 7. Możliwość przeglądania historii zatrudnienia pacjenta wg aktywnego/ nieaktywnego zatrudnienia i daty zatrudnienia 8. Możliwość przeglądania historii zatrudnienia pacjenta wg firmy, stanowiska pracy 9. Możliwość eksportu do pliku *.xls historii zatrudnienia danego pacjenta 10. Zdefiniowany słownik czynników szkodliwych z możliwością dodawania nowych pozycji 11. Zdefiniowane badania, które powinny być wykonane w zależności od zagrożeń na danym stanowisku pracy, z możliwością dodawania dodatkowych badań 12. Możliwość zdefiniowania grupy zatrudnień 13. Przeglądanie historycznych wizyt medycyny pracy 14. Filtrowanie przeglądanych wizyt medycyny pracy wg rodzaju badania (wstępne, okresowe itp.), daty wizyty 15. Możliwość wyszukania historycznych wizyt medycyny pracy, w których były przeprowadzone badania sanitarno epidemiologiczne 16. Możliwość wglądu do historii choroby poprzednich wizyt medycyny pracy 17. Możliwość prowadzenia kalendarza wizyt wraz z pełnym planowaniem. 18. Możliwość rejestracji pacjenta z podaniem szczątkowych danych osobowych. 19. Możliwość podglądu zaplanowanych wizyt i wyboru z terminarza podczas operacji rejestracji pacjenta. 20. Operator systemu widzi które usługi są obligatoryjne do realizacji, a które mogą być realizowane dodatkowo zgodnie z warunkami zawartego kontraktu 21. Możliwość rezerwacji planowanych badań oraz dodatkowych 22. Możliwość określenia, dla których badań pacjent posiada aktualne wyniki - ze wskazaniem daty ich wykonania 23. Wystawienie skierowania na badania wykonywane poza jednostką Potwierdzenie spełnienia wymagań [ / NIE] 16

17 24. Podczas rezerwacji system powinien podpowiadać lekarzy, który może wykonywać określone badania 25. Wydruk tzw. karty obiegowej dla pacjenta z listą badań do wykonania, planowaną datą wykonania oraz miejscem 26. Możliwość przeglądania wglądu do umówionych wizyt 27. Możliwość przeglądania wszystkich wykonanych badań niezależnie czy dotyczyły medycyny pracy 28. Gromadzenie wyników badań, jakie przynosi ze sobą pacjent (w tym możliwość zeskanowania) 29. Możliwość pobierania opłat za wykonanie badań (przed wizytą medycyny pracy i wykonanymi badaniami) 30. Wystawienie faktury VAT dla pacjenta 31. Wystawienie faktury VAT dla firmy, niezależnie czy jednostka ma podpisaną umowę z danym zakładem pracy 32. Możliwość pobrania opłaty jednorazowo za wszystkie wykonane/ zarezerwowane badania niezależnie czy dotyczyły medycyny pracy 33. Lekarz specjalista wykonujący badania w ramach medycyny pracy powinien pracować w tym samym środowisku jak podczas wizyt specjalistycznych 34. Wgląd do terminarza zarezerwowanych wizyt. Wizyty medycyny pracy powinny być w grafiku wraz z wszystkimi wizytami zaplanowanymi dla danego lekarza. 35. Możliwość wyróżnienia na terminarzu lekarza wizyt w ramach medycyny pracy 36. Możliwość definiowana własnych formularzy wywiadów lekarskich 37. Dostęp do historycznych wizyt danego pacjenta niezależnie czy dotyczyły medycyny pracy 38. Możliwość definiowania własnych orzeczeń lekarskich 39. Wydruk historii zdrowia i choroby 40. Przeglądanie listy wszystkich wizyt medycyny pracy z możliwością filtrowania wg daty rozpoczęcia/ zakończenia wizyty, rodzaju badania (wstępne, okresowe itp.) 41. Przeglądanie listy wszystkich wizyt medycyny pracy danego pacjenta z możliwością filtrowania wg daty rozpoczęcia/ zakończenia wizyty, rodzaju badania (wstępne, okresowe itp.) 42. Przeglądanie listy wizyt medycyny pracy, w których były przeprowadzone badania sanitarno epidemiologiczne 43. Możliwość wypełniania karty badania profilaktycznego: wywiad zawodowy, wywiad lekarski, badanie przedmiotowe 44. Możliwość przeglądania badań wykonanych w ramach wizyty medycyny pracy (np. badanie okulistyczne, badania diagnostyczne, badania laboratoryjne) 45. Możliwość wprowadzenia wyników badań wykonanych poza jednostką 46. Możliwość wykonania badań dodatkowych 47. Możliwość skierowania na badania dodatkowe 48. Możliwość wystawienia orzeczenia lekarskiego 49. Automatyczne numerowanie orzeczeń lekarskich 50. Możliwość wydruku karty badania do celów sanitarno epidemiologicznych 51. Możliwość wydruku karty badania profilaktycznego 52. Możliwość pełnego wydruku karty kierowcy 53. Przeglądanie wszystkich badań wykonanych w ramach medycyny pracy z możliwością filtrowania wg statusu badania, datą wykonania badania, zakładu pracy 17

18 54. Przeglądanie wszystkich wykonanych badań z informacją czy badanie zostało zaplanowane, zarezerwowane, wykonane czy wystawiono skierowanie 55. Możliwość eksportu listy wszystkich badań z medycyny pracy 56. Możliwość przeglądania listy wydanych orzeczeń, zaświadczeń 57. Możliwość ponownego wydruku orzeczenia 58. Możliwość prowadzenia księgi odwołań od treści orzeczenia 59. Automatyczne numerowanie odwołań 60. Tworzenie umów z zakładami pracy, centrami medycznymi, firmami ubezpieczeniowymi 61. Definiowanie zakresu badań wykonywanych w ramach umowy z zakładem pracy z możliwością określenia limitu ilościowego, wartościowego dla danej umowy, danego pacjenta 62. Możliwość importu listy pracowników danego zakładu pracy 63. Możliwość importu zleceń zrealizowanych przez podwykonawców 64. Możliwość definiowania różnych pakietów badań w zależności od stanowiska pracy w danym zakładzie pracy 65. Automatyczne wystawianie faktury VAT dla zakładów pracy, z którymi jednostka ma podpisaną umowę 66. Tworzenie załącznika do faktury z listą pacjentów, którym wykonano badania 67. Tworzenie wewnętrznych zestawień z ilości wykonanych wizyt w ramach medycyny pracy z informacją o poniesionych kosztach 68. Tworzenie wewnętrznych zestawień z ilości wykonanych badań w ramach medycyny pracy poza jednostką 69. Możliwość tworzenia analiz porównawczych dla wszystkich umów. Roczne zestawienie z ilości wykonanych badań w ramach wszystkich umów. Roczne zestawienie z liczby zgłoszonych, uprawnionych do badań pacjentów. 70. Prowadzenie ksiąg: - podejrzeń oraz rozpoznań chorób zawodowych - udzielonych konsultacji - odwołań od treści wydanych zaświadczeń - wizytacji stanowisk pracy Udostępnienie niezbędnych danych do sprawozdania MZ-35A 1.6. MODUŁ RAPORTY (dostęp na każdym stanowisku z zainstalowanym systemem) Lp. FUNKCJA OPIS DZIAŁANIA wymagan y 1. Wyświetlanie przynajmniej raz przełożonej wizyty (raport). 2. Tworzenie wydruków wizyt niezrealizowanych. 3. Wydruki list zapisanych pacjentów zgodnie z harmonogramem gabinetu, grupy gabinetów, lekarzy itp. 4. Możliwość wykonania standardowych raportów i wykazów ze zgromadzonych danych. 5. Możliwość zdefiniowania zakresu i postaci danych do wyświetlenia, eksportu i wydruku (np.: zestawienie pacjentów przyjętych w danym okresie w poszczególnych gabinetach, zestawienie pacjentów przyjętych w danym okresie u poszczególnych lekarzy). 6. Możliwość wykonania standardowych raportów i wykazów ze zgromadzonych danych. 7. Podgląd: na listę pacjentów przypisanych do danego lekarza. Potwierdzenie spełnienia wymagań [ / NIE] 18

19 8. Możliwość przeglądu, edycji i wydruku danych na temat wykonanego elementu leczenia na bazie elektronicznych formularzy dokumentacji medycznej: przygotowanych zgodnie z wzorcami obowiązującymi w zakładzie Zamawiającego. 9. Możliwość wykonania standardowych raportów (np. dzienny ruch chorych). 10. Możliwość wydruku podstawowych dokumentów z zakresu danych gromadzonych w systemie. 11. Raport Podwójnych Pacjentów. 12. Zestawienie Rachunków. 13. Raport Kasowy. 14. Wpływy z działalności medycznej. 15. Raport Niepełnych Danych Pacjentów. 16. Raport Pacjentów. 17. Raport świadczeń. 18. Lista Porad. 19. Raport płatności. 20. Lista wizyt. 21. Lista wizyt dla lekarza. 22. Lista wizyt bez wieku. 23. Raport wykonanych świadczeń. 24. Raport logów Systemu. 25. Podsumowanie, zdarzenia ambulatoryjne. 26. Lista usług. 27. Raport wizyt według diagnozy. 28. Raporty definiowane przez użytkownika MODUŁ STATYSTYKA (dostęp na każdym stanowisku z zainstalowanym systemem) Lp. FUNKCJA OPIS DZIAŁANIA 1. Dostęp do skorowidza pacjenta z możliwością przeglądu danych archiwalnych dotyczących zarówno danych osobowych jak również danych z poszczególnych wizyt. 2. Elektroniczna komunikacja z instytucjami nadrzędnymi: NFZ, Ministerstwo Zdrowia. 3. Możliwość zdefiniowania i wykorzystania tekstów standardowych w polach opisowych. 4. Możliwość adaptacji wzorców podstawowych dokumentów dla potrzeb Zamawiającego, na poziomie jednostki organizacyjnej. 5. Możliwość przeglądu, edycji i wydruku danych na temat wykonanego elementu leczenia na bazie elektronicznych formularzy dokumentacji medycznej. 6. Automatyczne tworzenie wszystkich raportów ch przez NFZ na podstawie danych wprowadzonych w gabinetach lekarskich, pracowniach, terminarzu. 7. Tworzenie zestawień statystycznych ze stanu realizacji umowy z NFZ za wybrany okres. (limit, ilość wykonania, wynik procentowy). wymagan y Potwierdzenie spełnienia wymagań [ / NIE] 19

20 8. Tworzenie zestawień statystycznych ze stanu realizacji umowy z NFZ za wybrany okres. (limit, ilość wykonania, wynik procentowy) z podziałem na lekarza. 9. Tworzenie zestawień statystycznych jako załącznika do faktury z realizacji umowy dla danego kontrahenta. 10. Możliwość tworzenia zestawień statystycznych na podstawie różnych kryteriów: wykonanie świadczeń (ilościowe, punktowe) dla danej umowy, dla danej grupy świadczeń, z podziałem na pracowników wykonujących świadczenia itp. 11. Tworzenie zestawień statystycznych miesięcznych, kwartalnych, rocznych, za wskazany okres. 12. Eksport zestawień statystycznych do pliku w formacie *.xls. 13. Możliwość definiowania własnych wzorców plików *.xls eksportowanych sprawozdań. 14. Wydruk tworzonych zestawień statystycznych. 15. Możliwość tworzenia własnych sprawozdań statystycznych na podstawie podanych kryteriów. np. Określenie jakie dane maja być wyświetlone w wyniku sprawozdania (Imię i Nazwisko pacjenta, PESEL pacjenta, kod świadczenia, nazwa świadczenia, data wykonania świadczenia) MODUŁ KONTRAKTY (dostęp na każdym stanowisku z zainstalowanym systemem) Lp. FUNKCJA OPIS DZIAŁANIA wymagan y 1. Import umów z NFZ jako integralna część programu 2. Tworzenie własnych umów z kontrahentami (zakłady pracy, jednostki zewnętrzne) na wykonanie świadczeń medycznych. 3. Tworzenie umów z pacjentami np. abonament na pakiet świadczeń. 4. Możliwość definiowania umów z wyszczególnieniem konkretnych świadczeń i cen zgodnych z kontraktem. 5. Możliwość definiowania umów z wyszczególnieniem grupy świadczeń np. stomatologia i określeniem rabatu procentowego. 6. System posiada wbudowany w system gruper JGP 7. Możliwość definiowania umów z wyszczególnieniem grupy świadczeń i określenia ryczałtu dla całej umowy (ryczałt miesięczny, roczny). 8. Możliwość określenia dla danego świadczenia z umowy limitu wykonań (miesięczny, roczny). 9. System będzie miał możliwość zaimportowania danych z obecnie używanego systemu KS-PPS 10. Możliwość określenia dla danego świadczenia zniżki (ceny) za wykonanie świadczenia z umowy po wykorzystaniu limitu bezpłatnego. 11. Możliwość uwarunkowania ceny od lekarza, który będzie wykonywał świadczenie. 12. Tworzenie cennika komercyjnego z określeniem cen i kosztów. 13. Automatyczne określanie płatnika i ceny podczas wykonywania danego świadczenia w gabinecie lekarskim, pracowni. Potwierdzenie spełnienia wymagań [ / NIE] 20

21 1.9. MODUŁ ROZLICZENIA Z NFZ (dostęp na każdym stanowisku z zainstalowanym systemem) Lp. FUNKCJA OPIS DZIAŁANIA wymagan y 1 Przechowywanie informacji o strukturze organizacyjnej zakładu. 2. Możliwość rozróżnienia typów jednostek świadczących usługi medyczne zgodnie z klasyfikacją płatników (poradnie itp.). 3. Udostępnienie katalogu usług świadczonych i kontraktowanych przez jednostkę. 4. Import danych umów oraz aneksów do umów. 5. Przegląd katalogu umów oraz planu rzeczowo-finansowego. 6. Przegląd realizacji. 7. Tworzenie sprawozdań finansowych w poszczególnych miesiącach rozliczeniowych. 8. Rozliczenie wykonanych świadczeń w podziale na sprawozdania finansowe oraz na sprawozdania rzeczowe. 9. Rozliczanie świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji - pacjentów Unii Europejskiej. 10. Zamykanie sprawozdań. 11. Generowanie wydruków sprawozdań. 12. Generowanie wydruków do sprawozdań (sprawozdawczość wymagana przez NFZ czyli np.: załączniki do faktur pacjenci UE, rozliczani z decyzji administracyjnej, chemioterapia itd.). 13. Tworzenie korekt do sprawozdań. 14. Eksport danych ewidencyjnych do NFZ. 15. Import raportów zwrotnych z NFZ. 16. System posiada wbudowany w aplikację mechanizm grupera JGP 17. Komunikację z NFZ nie tylko transmisji elektronicznej, ale również przegląd niekompletnych czy błędnych danych w celu ich weryfikacji. 18. Możliwość rozróżnienia typów usług świadczonych przez jednostkę kryterium podziału usług np. ze względu na typ jednostki. 19. Możliwość określenia jednostek organizacyjnych świadczących poszczególne usługi (szczególnie istotne w przypadku kilku jednostek świadczących tę samą usługę). 20. Możliwość ewidencji ilościowo-wartościowej zakontraktowanych usług. 21. Możliwość ewidencji aneksów do kontraktów. 22. Ewidencja informacji o realizacji świadczeń w ramach kontraktów miesięcznie, w podziale na zakontraktowane usługi z dokładnością do jednostek świadczących usługi. 23. Możliwość analitycznej ewidencji realizacji kontraktów z określeniem pacjentów dla których zostały wykonywane usługi. 24. Możliwość ewidencjonowania korekt do realizacji kontraktów. 25. Możliwość definiowania okresów rozliczeniowych. 26. Wymagane jest prowadzenie spójnego, jednoznacznego wewnętrznego kodowania realizowanych świadczeń z możliwością zmiany kodowania dla potrzeb sprawozdawczości, zgodnie z zaleceniami płatników. 27. Wymagana możliwość wykonania sprawozdania finansowego z realizacji kontraktów za wybrany okres w ramach roku. Potwierdzenie spełnienia wymagań [ / NIE 21

22 28. Możliwość elastycznego przygotowania formularzy emitowanych sprawozdań (np. z wykorzystaniem możliwości graficznych arkusza kalkulacyjnego MS Excel). 29. Możliwość definiowania przez użytkownika postaci i zawartości sprawozdania (np. z wykorzystaniem możliwości graficznych arkusza kalkulacyjnego MS Excel). 30. Możliwość emisji przygotowanych sprawozdań w formie elektronicznej. 31. Możliwość ręcznego wyboru sprzedawanych usług. 32. Możliwość automatycznego stworzenia faktury (wyboru sprzedawanych usług) na podstawie danych o realizacji kontraktu. 33. Możliwość eksportu wystawionych faktur do modułu Finansowo- Księgowego. 34. Możliwość generowania sprawozdań do systemów rozliczeniowych płatników świadczeń w formatach ch prze NFZ. 35. Możliwość sprawdzania poprawności rozliczenia kontraktu oraz generowania raportów z wykorzystaniem możliwości programu MS Excel. 36. Możliwość eksportu dokumentów księgowych do systemu finansowo-księgowego. 37. Integracja z systemem FK na poziomie wspólnych słowników: kontrahentów, cech kontrahentów, placówek oraz ośrodków powstawania kosztów. 38. System w momencie zapisania świadczenia prezentuje aktualną jego wartość punktową MODUŁ KASA (dostęp na każdym stanowisku z zainstalowanym systemem) Lp. FUNKCJA OPIS DZIAŁANIA wymagan y 1. Możliwi płatnicy: pacjenta (zabieg komercyjny), pacjent/zakład pracy/jednostka zewnętrzna/nfz zgodnie z umową 2. Automatyczne naliczanie opłat i określanie płatnika podczas wykonywania świadczeń medycznych w gabinecie lekarskim/pracowni. 3. Pobieranie opłat za wykonane świadczenia z możliwością określenia sposobu zapłaty (gotówka, karta kredytowa, przelew). 4. Automatyczny wydruk dokumentów KP. 5. Możliwość zdefiniowania numeracji dokumentów KP oddzielnej dla każdego stanowiska kasowego. 6. Tworzenie faktur za wykonane świadczenia. 7. Możliwość określenia innego odbiorcę faktury niż płatnika. Np. pacjent płaci za wykonane świadczenie jednakże faktura wystawiana jest na zakład pracy. 8. Możliwość zdefiniowania dla każdego świadczenia kodu PKWiU oraz nazwy, która będzie widoczna na fakturze. Np. dla zabiegu: opracowanie ubytku w zębie stałym, na fakturze powinno być wyszczególnione Zabiegi stomatologiczne. 9. Możliwość ustalenia rabatu dla faktury. 10. Tworzenie dokumentów KW, KFV. 11. Możliwość wpłaty/wypłaty zaliczek z kasy. Potwierdzenie spełnienia wymagań [ / NIE] 22