Wykaz proponowanych promotorów dla studentów 1 roku studiów stacjonarnych 1 stopnia (seminarium rozpoczyna się w semestrze /2016)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykaz proponowanych promotorów dla studentów 1 roku studiów stacjonarnych 1 stopnia (seminarium rozpoczyna się w semestrze 4-2015/2016)"

Transkrypt

1 Wykaz proponowanych promotorów dla studentów 1 roku studiów stacjonarnych 1 stopnia (seminarium rozpoczyna się w semestrze /2016) Dr Anna Adamus-Matuszyńska Katedra Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych 1. Nowe trendy w działalności public relations. 2. Budowanie wizerunku jednostki samorządu terytorialnego. 3. Nowe media w działalności public relations. 4. Tożsamość wizualna organizacji. 5. Społeczna odpowiedzialność w I, II i III sektorze. 6. Rola strategii public relations w działalności organizacji. Dr Marcin Baron Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych 1. Rozwój miast i regionów. 2. Strategie rozwoju miast i regionów oraz programy dziedzinowe. 3. Gospodarka lokalna i regionalna, przemysł, przedsiębiorczość, innowacyjność, regionalne strategie innowacji, specjalizacje regionalne, klastry, restrukturyzacja. 4. Miejskie i metropolitalne usługi publiczne. 5. Rewitalizacja. 6. Obszary metropolitalne, miejskie obszary funkcjonalne. 7. Planowanie przestrzenne w skali lokalnej i regionalnej. 8. Europejska polityka spójności, w tym fundusze unijne. 9. Polityka regionalna. 10. Polityka proinnowacyjna. 11. Scenariusze przyszłości (metody foresightowe) w polityce regionalnej i sektorze biznesowym. 12. Zarządzanie innowacjami. 13. Otwarta innowacja. 14. Strategie rozwoju firm, programy restrukturyzacji. Dr Kornelia Batko Katedra Informatyki Ekonomicznej 1. Analiza i kierunki rozwoju systemów informatycznych w wybranych organizacjach 2. Systemy informatyczne w ochronie zdrowia 3. Promocja i kreowanie wizerunku organizacji w Internecie 4. Wpływ technologii informacyjnej na rozwój nowoczesnych form komunikacji 5. Projektowanie serwisów i aplikacji internetowych 6. Rozwój i uwarunkowania elektronicznej administracji 7. Systemy zarządzania relacjami z klientami 8. Systemy bankowości elektronicznej i handlu elektronicznego Przykładowe tematy: 1. Rola portali korporacyjnych we współczesnej organizacji 1

2 2. Kreowanie sieciowego wizerunku organizacji na przykładzie. 3. Budowa firmowych serwisów internetowych w oparciu o systemy zarządzania treścią 4. Możliwości wykorzystania handlu elektronicznego 5. Projekt sklepu internetowego dla wybranej organizacji 6. Wykorzystanie szpitalnych systemów informacyjnych na przykładzie 7. E- zdrowie w Polsce 8. Internet medyczny w Polsce 9. Platforma administracji elektronicznej na przykładzie województwa śląskiego 10. Rola e-learningu w rozwoju społeczeństwa informacyjnego 11. CRM źródłem wiedzy o klientach na przykładzie. 12. Wpływ technologii informacyjnej na rozwój nowoczesnych form bankowości elektronicznej 13. Analiza i kierunki rozwoju systemów informatycznych w wybranej organizacji 14. Metodyka wdrażania systemów informatycznych na przykładzie. 15. Zastosowanie i analiza porównawcza wybranych portali internetowych/sklepów internetowych 16. Promocja usług.. w Internecie 17. Analiza i kierunki rozwoju bankowości internetowej w Polsce na przykładzie 18. Wykorzystanie ICT w poprawie konkurencyjności MŚP 19. Business Intelligence jako nowa generacja systemów wspomagania decyzji 20. Analiza wybranych portali handlu elektronicznego 21. Portale korporacyjne w zarządzaniu wiedzą w firmie Prof. dr hab. Henryk Brandenburg Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych 1. zarządzanie projektami, 2. zarządzanie lokalnymi projektami rozwojowymi, 3. restrukturyzacja organizacji, 4. zagospodarowanie terenów poprzemysłowych Dr Radosław Cyran Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych 1. Analiza rynku nieruchomości na przykładzie lokalnego rynku mieszkaniowego/handlowego/hotelowego/biurowego 2. Potencjały rozwoju sektora nieruchomości na przykładzie gminy X 3. Ocena sytuacji mieszkaniowej w wybranych miastach 4. Efektywność stosowanych instrumentów polityki mieszkaniowej w Polsce (np. Programu Mieszkania dla Młodych) 5. Opłacalność inwestowania w nieruchomości mieszkaniowe na wynajem w wybranych miastach w Polsce 6. Lokalne strategie mieszkaniowe 7. Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy na przykładzie gminy X 8. Gospodarowanie zasobem Towarzystwa Budownictwa Społecznego 9. Gospodarowanie zasobami przez spółdzielnię Mieszkaniową 10. Rola właścicieli i zarządcy w procesie gospodarowania wspólnotą mieszkaniową 11. Marketing w zarządzaniu centrami handlowymi analiza porównawcza wybranych obiektów 2

3 12. Zarządzanie powierzchnią najmu w centrach handlowych 13. Pośrednik w obrocie nieruchomościami jako doradca na rynku nieruchomości 14. Podatki i opłaty w nieruchomościach 15. Rynek nieruchomości mieszkaniowych a proces suburbanizacji miast 16. Wybór sposobu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych na lokalnym rynku nieruchomości zakup czy najem mieszkania 17. Popyt, podaż, cena na rynku mieszkaniowym na przykładzie rynku lokalnego 18. Procesy deweloperskie w sektorze nieruchomości mieszkaniowych 19. Gospodarowanie nieruchomościami przez gminę 20. Ekonomiczne i społeczne aspekty ekmisji z lokali mieszkalnych 21. Problematyka rozwoju mieszkalnictwa socjalnego w gminach w Polsce 22. Prywatyzacja zasobów publicznych w Polsce Dr Katarzyna Czech Katedra Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych 1. Międzynarodowe przepływy czynników produkcji 2. Zagraniczna polityka ekonomiczna 3. Międzynarodowe procesy integracyjne 4. Ekonomia Unii Europejskiej 5. Handel międzynarodowy Dr Małgorzata Czornik Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych 1. Funkcje miejskie 2. Rozwój miast 3. Zarządzanie zasobami miejskimi 4. Promocja miasta 5. Koncepcje rozwoju lokalnego i regionalnego Dr hab. Barbara Danowska-Prokop Katedra Ekonomii 1. Problem pieniądza i polityki pobieżnej w Polsce międzywojennej 2. Zabezpieczenia społeczne a problem ubóstwa 3. Zmiany demograficzne i ich wpływ na politykę gospodarczą 4. Nowa ekonomia klasyczna 5. Etyka protestancka a rozwój kapitalizmu Prof. UE dr hab. Adam Drobniak Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych planowanie i realizacja projektów, w tym z uwzględnieniem metodyki: celowozorientowanego planowanie projektów rozwoju lokalnego (Goal Oriented Project Planning), metodologia Instytutu Zarządzania Projektami (Project Management Institute), Zarządzanie Cyklem Projektu (Cycle Project Management), 1. ocena projektów, w tym: ekonomiczna (cost & benefit analysis), wskaźnikowa, według logiki interwencji, na podstawie teorii programu (theory-based evaluation), finansowa, skuteczności, trwałości, 3

4 2. finansowanie projektów, w tym: ze środków UE ( ) oraz w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. 3. rozwój miast, w tym między innymi współczesne koncepcje rozwoju: prężności miejskiej (urban resilience), smart city, green city, creative city, 4. rozwój lokalny, w tym między innymi koncepcje rozwoju miejskich obszarów funkcjonalnych, terenów górskich, współpraca transgraniczna, Badania empiryczne prowadzone w ramach prac dyplomowych i magistrackich obejmują analizy, studia projektowe oraz oceny w zakresie: 1. infrastruktury nowoczesnej gospodarki, tj.: centra kongresowe, wystawiennicze, parki przemysłowe, parki naukowo-technologiczne, 2. sektora kultury i przemysłów kreatywnych, 3. odnowy/regeneracji miast, w tym tereny centrów miast, dzielnic miejskich, poprzemysłowe, powojskowe, zdegradowane, 4. projektów oraz wydarzeń dotyczących sportu i rekreacji, 5. projektów, produktów związanych z turystyką, w tym miejską i kulturową 6. infrastruktury technicznej, 7. miejskich terenów zieleni, 8. infrastruktury turystycznej (w tym na terenach o szczególnych walorach przyrodniczych), 9. tworzenia oferty inwestycyjnej miast. Dr hab. Małgorzata Dziembała Katedra Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych 1. Międzynarodowe stosunki gospodarcze, 2. Procesy internacjonalizacji przedsiębiorstw, 3. Procesy europejskiej integracji gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem Unii Europejskiej, 4. Polityka Regionalna UE i Fundusze Strukturalne UE. Dr Piotr Gibas Katedra Gospodarki Przestrzennej 1. Zastosowania Geograficznych Systemów Informatycznych, 2. Wykorzystanie metod ilościowych w gospodarce przestrzennej, 3. Analiza ekonomiczno-przestrzenna, 4. Geomarketing i jego zastosowania, 5. Instrumentarium rozwoju lokalnego, 6. Rozwój małych miast i obszarów wiejskich. Dr Grzegorz Głód Katedra Przedsiębiorczości i Zarządzania Innowacyjnego 1. Formułowanie i wdrażanie strategii biznesowych (badanie konkurencyjności przedsiębiorstw z elementami analizy strategicznej); 2. Narzędzia planowania i prowadzenia działalności gospodarczej (biznes plan; analiza ekonomiczna i finansowa przedsiębiorstwa, podejmowanie decyzji menedżerskich, rachunek kosztów, finansowanie ze środków UE); 3. Instrumenty controllingu w przedsiębiorstwach i instytucjach sektora publicznego; 4. Nowoczesne metody zarządzania i ich zastosowanie w różnych obszarach funkcjonowania organizacji; 4

5 5. Zarządzanie zasobami ludzkimi (diagnoza i projekt usprawnienia poszczególnych etapów procesu kadrowego; ocena procesu rekrutacji i selekcji; system ocen pracowniczych; systemy motywacyjne). 6. Zarządzanie zmianą w przedsiębiorstwach i instytucjach sektora publicznego. Prof. dr hab. Krystian Heffner Katedra Gospodarki Przestrzennej 1. rynek nieruchomości miejskich, jego elementy i zmiany 2. procesy gospodarki nieruchomościami na obszarach wiejskich, 3. procesy suburbanizacji i peryferyzacji na obszarach wiejskich 4. procesy migracji a rynek pracy w skali lokalnej, regionalnej, krajowej i międzynarodowej 5. zmiany ludnościowe a zmiany gospodarcze w skali lokalnej, regionalnej, miast, obszarów zurbanizowanych, obszarów wiejskich 6. polityka regionalna a rozwój regionalny Dr Tomasz Ingram Katedra Przedsiębiorczości i Zarządzania Innowacyjnego 1. Rozwój zasobów ludzkich (HRD) 2. Przedsiębiorczość i innowacyjność 3. Zarządzanie talentami 4. Kierowanie zespołem 5. Rekrutacja i selekcja 6. Tworzenie i wykorzystanie opisów stanowisk pracy 7. Wartościowanie pracy i ustalanie wynagrodzeń Przykładowe tematy prac dyplomowych: 1. Analiza i ocena narzędzi selekcji w firmie 2. Analiza programu zarządzania talentami w firmie 3. Projekt podstawowych dokumentów personalnych dla potrzeb decyzji personalnych 4. Projekt procesu rekrutacji w firmie 5. Projekt systemu wynagrodzeń w firmie Dr Magdalena Jaciow Katedra Rynku i Konsumpcji 1. Potrzeby i zachowania informacyjne podmiotów rynkowych (gospodarstw domowych, przedsiębiorstw, instytucji) (Jakich informacji potrzebują? Z jakich źródeł i w jaki sposób je gromadzą? Do czego wykorzystują?) 2. Decyzje marketingowe przedsiębiorstw (związane z produktem, ceną, dystrybucją, promocją) i ich implikacje rynkowe (na przykładzie wybranych przedsiębiorstw) 3. Uwarunkowania kulturowe decyzji marketingowych przedsiębiorstw działających na rynkach zagranicznych (analiza porównawcza zwyczajów konsumpcyjnych, zachowań nabywczych, zachowań w czasie wolnym, motywów działania, cech osobowości konsumentów z różnych krajów Europy i świata) 4. E-konsument i jego zachowania rynkowe (kim jest? co kupuje?, dlaczego kupuje? jak kupuje? gdzie kupuje?) 5. Internet jako źródło informacji (możliwości wykorzystania Internetu do gromadzenia informacji o klientach, konkurentach i innych podmiotach, na przykładzie wybranych przedsiębiorstw) 5

6 6. Podmiotowo-przedmiotowo-przestrzenno-czasowe analizy wybranych rynków Dr hab. Sławomir Kantyka Katedra Polityki Społecznej i Gospodarczej 1. Zarządzanie w sektorze publicznym. 2. Zależności miedzy sektorem publicznym, prywatnym a społecznym. 3. Partnerstwo społeczne i partnerstwo publiczno-prywatne a rozwój lokalny i regionalny. 4. Polityka i zarządzanie w ochronie zdrowia. 5. Lokalna polityka społeczna. 6. Administracja publiczna i wspólnoty lokalne. 7. Decentralizacja usług społecznych. 8. Działalność organizacji pozarządowych. 9. Problemy osób niepełnosprawnych (integracja społeczna, edukacja, rynek pracy). Dr Michał Kapias Katedra Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych 1. Etyka w biznesie 2. Antropologiczne uwarunkowania gospodarki 3. Rola kodeksów etycznych w działalności gospodarczej 4. Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) 5. Etyczne problemy komunikacji 6. Moralne podstawy dialogu społecznego 7. Społeczno kulturowe elementy zarządzania 8. Moralne aspekty gospodarowania nieruchomościami 9. Personalizm w życiu społeczno gospodarczym 10. Postmodernistyczne problemy współczesnego świata Prof. dr hab. Andrzej Klasik Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych 1. Studia prospektywne i analiza strategiczna 2. Zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym 3. Strategie rozwoju lokalnego i regionalnego 4. Gospodarka miejska i regionalna 5. Studia foresightowe i analiza strategiczna w biznesie i sektorze publicznym 6. Gospodarka regionalna - rozwój miast i regionów, lokalizacja działalności gospodarczej Dr Paweł Kocoń Katedra Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych 1. Public relations organizacji publicznych i pozarządowych, 2. Ochrona mienia osób i obszarów, 3. Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym, 4. Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi, 5. Bezpieczeństwo danych i informacji, 6. Prewencja antyterrorystyczna, 7. Zarządzanie zasobami ludzkimi w grupach dyspozycyjnych (wojsko, policja etc) 6

7 Prof. UE dr hab. Barbara Kos Katedra Transportu 1. Obsługa międzynarodowych przewozów towarów. 2. Logistyka międzynarodowa. 3. Obsługa międzynarodowej wymiany towarowej Dr Małgorzata Król Katedra Zarządzania Organizacjami Gospodarowanie kapitałem ludzkimi dobór pracowników do organizacji (rekrutacja i selekcja), formy rozwoju pracowników (m. in. szkolenia), kształtowanie kariery zawodowej, ocenianie pracowników, wynagradzanie i inne formy motywowania do pracy, zwalnianie pracowników (outplacement). Typowe i elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy rozwój elastycznych form zatrudnienia, praca tymczasowa, telepraca, outsourcing, elastyczny czas pracy. Zatrudnienie przyjazne rodzinie, równowaga praca-życie (LWB). Analiza rynku pracy stan, struktura i dynamika bezrobocia w Polsce i Unii Europejskiej, konsekwencje bezrobocia, przeciwdziałanie bezrobociu, osoby niepełnosprawne na rynku pracy, absolwenci na rynku pracy, kobiety na rynku pracy. Demograficzne uwarunkowania rynku pracy problem starzejącego się społeczeństwa. Mobilność zawodowa i przestrzenna zasobów pracy. Prof. dr hab. Florian Kuźnik Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych 1. polityka rozwoju lokalnego i regionalnego 2. zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym 3. zagospodarowanie przestrzenne miast i regionów Prof. dr hab. Anna Lipka Katedra Zarządzania Organizacjami Strategie personalne; ryzyko personalne; marketing stanowisk pracy; dobór pracowników; rozwój, ocenianie (ścieżki karier); zwalnianie pracowników; zarządzanie kosztami pracy; motywowanie; komputeryzacja działów personalnych; etyka w zarządzaniu zasobami ludzkimi; trendy w zarządzaniu zasobami ludzkimi (np. controlling personalny, outsourcing); metody wyceny kapitału ludzkiego; szkolnictwo zawodowe; zarządzanie wiedzą; ekonomia kreatywności; pracoholizm; efektywność gospodarowania kapitałem ludzkim. Dr Aleksander Lipski Katedra Polityki Społecznej i Gospodarczej 1. Praca 2. Czas wolny 3. Konsumpcja (konsumpcjonizm, konsumeryzm) 4. Turystyka, turyzm 5. Kultura (przemysły kultury, kultura jako czynnik rozwoju ekonomicznego) 6. Środki masowego przekazu 7. Reklama 8. Marketing polityczny 7

8 9. Edukacja 10. Globalizacja i glokalizacja 11. Urbanizacja i ruralizacja 12. Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych 13. Styl życia 14. Organizacje i kultura organizacyjna 15. Społeczeństwo obywatelskie 16. Wykluczenie i marginalizacja społeczna (ekskluzja i inkluzja) Dr Agnieszka Lorek Katedra Polityki Społecznej i Gospodarczej 1. Gospodarka komunalna i usługi publiczne 2. Polityka gospodarcza państwa i samorządów lokalnych 3. Polityka ekologiczna 4. Zrównoważony rozwój na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym 5. Zrównoważony rozwój obszarów miejskich i wiejskich 6. Rewitalizacja obszarów miejskich i poprzemysłowych 7. Usługi ekosystemów i gospodarowanie zasobami naturalnymi 8. Zielona gospodarka 9. Ekostrategie przedsiębiorstw 10. Oddziaływanie działalności gospodarczej na środowisko 11. Zrównoważona konsumpcja i produkcja 12. Społeczne aspekty zrównoważonego rozwoju i jakości życia 13. Rola partycypacji społecznej w zrównoważonym rozwoju 14. Polityka energetyczna i odnawialne źródła energii 15. Znaczenie sektora publicznego i infrastruktury dla rozwoju społeczno-gospodarczego Prof. dr hab. Elżbieta Lorek Katedra Zarządzania Ochroną Środowiska 1. Współczesne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw, 2. Społeczna odpowiedzialność biznesu, 3. Zrównoważona produkcja i konsumpcja, 4. Zrównoważona turystyka, logistyka i transport,budownictwo, rolnictwo itd. 5. Ocena zachowań konsumentów na wybranych rynkach, 6. Rozwój rynku recyklingowego, 7. Polityka energetyczna na poziomie lokalnym, 8. Handel emisjami jako narzędzie polityki klimatycznej, 9. Globalne problemy zrównoważonego rozwoju, 10. Lokalny rozwój zrównoważony 11. Finansowanie rozwoju regionalnego i ochrony środowiska, 12. Narzędzia zarządzania zrównoważonym rozwojem, 13. Rozwój rynku OZE na wybranych przykładach, 14. Ekoinnowacje strategie wdrażania innowacji w zielonej gospodarce, 15. Promocja gminy zastosowanie narzędzi promocji na poziomie samorządu lokalnego, 16. Marketing ekologiczny, 17. Rekultywacja terenów zdegradowanych, 8

9 18. Rewitalizacja na poziomie lokalnym, 19. Zarządzanie środowiskiem na poziomie międzynarodowym, krajowym, lokalnym, w przedsiębiorstwach, organizacjach i jednostkach administracyjnych, 20. Zintegrowane systemy zarządzania, 21. Zrównoważona gospodarka wodno ściekowa i odpadowa, 22. Zarządzanie jakością powietrza, 23. Rozwój struktur klastrowych w warunkach gospodarki polskiej, 24. Ubezpieczenia ekologiczne, 25. Konflikty ekologiczne sposoby rozwiązywania, 26. Zarządzanie ryzykiem środowiskowym, 27. Negocjacje w ochronie środowiska, 28. Procedury Ocen Oddziaływania na Środowisko inwestycji i przedsięwzięć gospodarczych, 29. Promocja miasta Prof. UE dr hab. Maria Mach-Król Katedra Informatyki Ekonomicznej 1. Elektroniczny biznes (e-business, e-commerce, e-banking, e-marketing itp.), 2. Gospodarka oparta na wiedzy, 3. Analiza baz danych przedsiębiorstwa, 4. Społeczeństwo informacyjne, 5. Systemy inteligentnych diagnoz ekonomicznych, 6. Organizacja wirtualna, 7. Systemy wspomagające decyzje ekonomiczne, 8. Zarządzanie wiedzą w organizacji, 9. Zastosowania gospodarcze Internetu i intranetu, 10. Zastosowania systemów informatycznych w gospodarce. Przykładowe tematy 1. Wykorzystanie systemu inteligentnego w serwisie e-handlowym 2. Narzędzia e-learningu we wspomaganiu kadry menedżerskiej 3. Wykorzystanie e-handlu w małych i średnich przedsiębiorstwach Dolnego Śląska, na przykładzie branży 4. Czynniki wpływające na satysfakcję klientów serwisów WWW na przykładzie 5. Wykorzystanie Google Analytics do profilowania witryny e-sklepu 6. Charakterystyka nabywców w polskich sklepach internetowych 7. Aplikacje WWW metody i praktyki 8. Budowa portalu internetowego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu na bazie systemu CMS Joomla 9. Analiza kredytowa w instytucji finansowej - wykorzystanie języka SQL 10. Wykorzystanie systemów informatycznych w hotelarstwie 11. Rola strony internetowej w działalności małej firmy 12. Systemy ekspertowe jako narzędzie wspomagania handlu przez Internet 13. Zastosowanie workflow do implementacji procesów biznesowych na przykładzie firmy telekomunikacyjnej Telefonia Dialog S.A. 14. Kampania marketingowa sklepu internetowego w wyszukiwarce Google na przykładzie sklepu Coveryou 15. Skuteczność i przyszłość marketingu internetowego na przykładzie firmy Soluzioni.pl 9

10 16. Zastosowanie sztucznej inteligencji w przedsiębiorstwie, na przykładzie chatbota dla lokalu gastronomicznego 17. Funkcjonalności stron internetowych na przykładzie strony Festivalu Cubano Dr Izabela Marzec Katedra Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych 1. Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacjach publicznych i społecznych 2. Metod i techniki zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach publicznych i społecznych 3. Przywództwo w organizacjach publicznych Dr Artur Ochojski Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych Analiza ekonomiczna, analiza funkcjonalno-przestrzenna i/lub analiza strategiczna w ramach poniższych kategorii: 1. rozwój miasta i regionu 2. przestrzeń miasta i jej użytkowanie/przekształcenia 3. rynki i produkty lokalne, w perspektywie usług komunalnych, społecznych i administracyjnych m.in. transport publiczny; edukacja i adaptacyjność na rynku zawodowym; e-administracja, nieruchomości komunalne 4. rynki nieruchomości i ich produkty (produkty inwestycyjne, nieruchomości mieszkaniowe, ) 5. gospodarowanie nieruchomościami, w tym gospodarka nieruchomościami komunalnymi i spółdzielczymi 6. zarządzanie strategiczne rozwojem lokalnym i regionalnym, w tym: współpraca samorządów terytorialnych / partnerstwo wielosektorowe i wielopoziomowe, partnerstwo biznes-nauka-samorząd, partycypacja społeczna 7. studia foresightowe, terytorialne i dziedzinowe scenariusze zmian 8. regionalne strategie i programy innowacyjne, dziedzinowe i globalne strategie rozwoju lokalnego / lokalne i regionalne programy, projekty, przedsięwzięcia, w tym: rewitalizacja terenów mieszkaniowych i terenów poprzemysłowych / wspólne plany działania, strategie rozwoju miast 9. przedsiębiorczość i innowacyjność w miastach i regionach, w tym: środowiska przedsiębiorczości / przedsiębiorczy samorząd / innowacje w mieście / innowacyjne usługi publiczne w miastach Prof. dr hab. inż. Celina Olszak Katedra Informatyki Ekonomicznej 1. Biznes elektroniczny i handel elektroniczny 2. E-usługi, usługi wiedzochłonne 3. Firma w Internecie 4. Rynki elektroniczne 5. Systemy zarządzania relacjami z klientami 6. Internet i systemy informatyczne w małych i średnich przedsiębiorstwach 7. Media społecznościowe w biznesie 8. E-administracja i E-zdrowie 10

11 Przykładowe tematy prac dyplomowych 1. Firma w Internecie szanse i zagrożenia 2. Firma w Internecie bariery i ograniczenia rozwoju 3. Komunikacja marketingowa z wykorzystaniem kanałów internetowych 4. Sklepy internetowe w Polsce analiza i ocena 5. Wpływ technologii informacyjnych na konkurencyjność przedsiębiorstw 6. Uwarunkowania rozwoju handlu elektronicznego w Polsce 7. Bariery i ograniczenia rozwoju handlu elektronicznego w Polsce 8. Internet w rozwoju nowych form reklamy i promocji 9. E-usługi w biznesie 10. E-usługi administracji 11. Usługi wiedzochłonne 12. Kreowanie wizerunku przedsiębiorstwa z wykorzystaniem technologii internetowych 13. Wpływ pozycjonowania stron internetowych na konkurencyjność organizacji 14. Media społecznościowe w rozwoju komunikacji międzyludzkiej 15. Wpływ mediów społecznościowych na relacje biznesowe i zawodowe 16. Wykluczenie cyfrowe- przyczyny i uwarunkowania 17. Systemy zarządzania relacjami z klientami 18. Systemy zarządzania relacjami z klientami uwarunkowania rozwoju i wdrażania 19. Internetowe kanały dystrybucji porównanie i ocena 20. Informatyczne systemy wspomagania logistyki i dystrybucji 21. Porównanie reklamy tradycyjnej z internetową 22. Marketing i sprzedaż w Internecie 23. Inteligencja biznesowa (Business Intelligence) i systemy wspomagania decyzji na przykładzie wybranych organizacji 24. System informacji strategicznej na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa 25. Systemy informacyjne z rozwoju kreatywnej organizacji 26. Telepraca szanse i zagrożenia 27. Stan i perspektywy rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce 28. Stan i perspektywy rozwoju społeczeństwa informacyjnego w regionie śląskim 29. Technologie informacyjne w rozwoju administracji 30. Analiza i uwarunkowania rozwoju e-administracji 31. Internetowe instrumenty płatnicze 32. Systemy klasy MRP II i ERP w rozwoju zintegrowanej logistyki 33. Systemy informacyjne świadczeń zdrowotnych 34. E-usługi w ochronie zdrowia Dr Adam Polko Katedra Gospodarki Przestrzennej 1. gospodarowanie nieruchomościami 2. analiza rynków nieruchomości 3. wycena nieruchomości 4. lokalna polityka mieszkaniowa 5. gospodarowanie miejskimi przestrzeniami publicznymi 6. rewitalizacja miast 7. zarządzanie centrami miast 11

12 Dr hab. Agnieszka Przybylska-Mazur Katedra Metod Statystyczno-Matematycznych w Ekonomii 1. Metody pomiaru oczekiwań inflacyjnych. 2. Metody ilościowe w ekonomii zdrowia. 3. Metody prognozowania w przedsiębiorstwie. 4. Modelowanie poziom płac. 5. Inflacja przyczyny, skutki i pomiar. 6. Instrumenty polityki pieniężnej w aspekcie statystyczno-prognostycznym. 7. Metody niestandardowej polityki pieniężnej. 8. Ewolucja strategii polityki pieniężnej. 9. Analiza ryzyka rynkowego. 10. Analiza PKB w aspekcie statystyczno-prognostycznym. 11. Metody analiz bezrobocia. Dr hab. Anna Skórska Katedra Analiz i Prognozowania Rynku Pracy 1. Wybrane problemy rynku pracy w Polsce i innych krajach UE. a. Aktywność ekonomiczna wybranych grup społeczno-zawodowych (młodzież, kobiety, osoby 50+) b. Zatrudnienie na otwartym i chronionym rynku pracy c. Koncepcja flexicuirty d. Bezrobocie i jego skutki e. Przeciwdziałanie bezrobociu 2. Zróżnicowanie lokalnych i regionalnych rynków pracy a. Uwarunkowania b. Strategie rozwoju lokalnego/regionalnego a sytuacja na rynku pracy c. Regionalne strategie zatrudnienia d. Regionalny System Innowacji a wykorzystanie kapitału ludzkiego 3. Gospodarka wiedzy a rynek pracy a. Globalny rynek pracy b. outsourcing i offshoring c. innowacyjność nowoczesnych sektorów gospodarki d. pracownicy wiedzy i ich znaczenie dla rozwoju gospodarki wiedzy 4. Serwicyzacja gospodarki implikacje dla rynku pracy a. Praca w gospodarce industrialnej i postindustrialnej b. Przeobrażenia sektora usług w Polsce i innych krajach UE c. Elastyczne formy zatrudnienia d. telepraca 5. Rola funduszy strukturalnych w równoważeniu rynku pracy a. Polityka strukturalna UE b. Europejski Fundusz Społeczny jako instrument realizacji Europejskiej Strategii Zatrudnienia c. Strategia Lizbońska d. Narodowa Strategia Spójności Kapitał ludzki jako czynnik rozwoju i konkurencyjności a. Kapitał ludzki w modelach wzrostu gospodarczego b. Wiedza jako podstawowy czynnik funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw 12

13 7. Kierunki przemian systemów edukacji a. proces boloński b. koncepcje uczenia się przez całe życie (life-long learning) c. e-learning, nowe sposoby nauki i pracy na odległość 8. Instytucjonalna obsługa rynku pracy a. Podmioty rynku pracy i ich zadania, b. Publiczne służby zatrudnienia ich rola, funkcje, zasady organizacji, ocena działalności c. Pozarządowe agencje pośrednictwa pracy d. System informacji o rynku pracy e. EURES f. Aktywne i pasywne programy przeciwdziałania bezrobociu Dr Sylwia Słupik Katedra Polityki Społecznej i Gospodarczej 1. Polityka gospodarcza 2. Polityka energetyczna, efektywność energetyczna i bezpieczeństwo energetyczne 3. Odnawialne źródła energii 4. Technologie czystego węgla i ich wpływ na rozwój regionu 5. Perspektywy wydobycia gazu łupkowego w Polsce szanse i zagrożenia 6. Restrukturyzacja, prywatyzacja i demonopolizacja sektora energetycznego 7. Zrównoważony rozwój w wymiarze międzynarodowym, krajowym i lokalnym 8. Zrównoważona konsumpcja i produkcja 9. Przestrzenne zróżnicowanie kwestii społecznych w aspekcie zrównoważonego rozwoju 10. Polityka regionalna i gospodarka komunalna 11. Sektor publiczny w gospodarce 12. Infrastruktura gospodarcza i społeczna 13. Usługi publiczne 14. Środowiskowe strategie w zarządzaniu przedsiębiorstw przestrzeni publicznej Dr Agnieszka Sobol Katedra Zarządzania Ochroną Środowiska 1. Zrównoważony rozwój (wyzwania, szanse i bariery - analiza organizacyjna w odniesieniu do: jednostek samorządu terytorialnego, państwa, podmiotów gospodarczych, sektora ngo s oraz instytucji; zrównoważona produkcja i konsumpcja; zielona gospodarka; zrównoważone i zielone zamówienia publiczne; globalne uwarunkowania zrównoważonego rozwoju). 2. Rozwój lokalny i regionalny w ujęciu planistycznym i legislacyjnym (ocena lokalnych/regionalnych dokumentów strategicznych; nowe teorie, koncepcje i instrumenty zarządzania w samorządzie terytorialnym). 3. Rozwój lokalny i regionalny w ujęciu operacyjnym (działalność inwestycyjna samorządu terytorialnego; współpraca interkomunalna oraz w ramach obszarów metropolitalnych; rozwój klastrów i polityka klastrowa; procesy rewitalizacji i odnowa miast koncepcje, instrumenty, polityki, rezultaty; gospodarka komunalna w rozwoju miast). 4. Polityka przestrzenna samorządu (procesy rozwoju miast - urbanizacja, suburbanizacja, reurbanizacja, dezurbanizacja; przemiany struktury przestrzennej 13

14 i funkcjonalnej miast; znaczenie miejskiej przestrzeni publicznej; instytucjonalne i polityczno-prawne uwarunkowania gospodarki przestrzennej). 5. Uspołecznienie rozwoju lokalnego (teorie i koncepcje współrządzenia (governance) w rozwoju lokalnym; znaczenie społeczeństwa obywatelskiego w rozwoju lokalnym; rola partnerstwa i poszczególnych aktorów w rozwoju lokalnym; formy partycypacji społecznej w działaniach samorządu terytorialnego; mechanizmy uspołecznienia rozwoju lokalnego; historia i doświadczenia budżetu partycypacyjnego). Prof. UE dr hab. Elżbieta Sojka Katedra Metod Statystyczno-Matematycznych w Ekonomii 1. Wykorzystanie metod statystyczno-ekonometrycznych do analizy zjawisk demograficznych i społeczno-gospodarczych. 2. Analiza porównawcza jednostek terytorialnych (np. kraje, województwa, powiaty, gminy) z wykorzystaniem metod statystycznych i taksonomicznych. 3. Wykorzystanie metod klasyfikacji do budowy rankingów jednostek administracyjnych i ekonomicznych. 4. Procesy demograficzne w regionie, Polsce i Europie - analiza statystyczna i modelowanie. 5. Rynek pracy w powiecie, województwie, Polsce i Unii Europejskiej stan aktualny i perspektywy. Przykładowe tematy prac dyplomowych: 1. Przemiany demograficzne Polski, (województwa, powiatu) w latach Migracje zagraniczne Polaków w latach Analiza taksonomiczna powiatów (województw, krajów) ze względu na rozwój demograficzny (gospodarczy.) 4. Górnictwo węgla kamiennego w Polsce stan obecny i przyszłe trendy rozwojowe 5. Rynek Otwartych Funduszy Emerytalnych w Polsce 6. Analiza statystyczna działalności inwestycyjnej wybranych OFE 7. Analiza struktury i dynamiki wypadków drogowych w Polsce w latach Statystyczne badanie jakości życia ( w Polsce, woj. śląskim, krajach UE) 9. Analiza struktury i dynamiki dochodów i wydatków gospodarstw domowych w Polsce 10. Pokolenie 50+ na polskim rynku pracy na tle krajów UE 11. Trendy rozwojowe szkolnictwa wyższego w Polsce 12. Potencjał demograficzny krajów kandydujących do UE na tle krajów Wspólnoty 13. Ocena przestrzennego zróżnicowania potencjału demograficznego z wykorzystaniem metod taksonomicznych 14. Analiza porównawcza sytuacji na rynku pracy w województwach (krajach UE) z wykorzystaniem metod wielowymiarowej analizy porównawczej 15. Wykorzystanie metod adaptacyjnych do prognozowana wybranych wielkości społecznoekonomicznych. 16. Procesy demograficzne w dużych miastach Polski podobieństwa i różnice oraz próby klasyfikacji 17. Wielowymiarowa analiza porównawcza poziomu życia ludności krajów UE 18. Tendencje rozwojowe wybranych charakterystyk demograficznych w krajach Europy Środkowej i Wschodniej 19. Statystyczna analiza transportu lotniczego w Polsce 14

15 20. Analiza porównawcza gospodarki mieszkaniowej województwa śląskiego i Polski w latach Dynamika wskaźników poziomu życia ludności w wybranych krajach UE 22. Analiza statystyczna zasobów mieszkaniowych konurbacji katowickiej 23. Zróżnicowanie regionalne sytuacji na rynku pracy w Polsce 24. Statystyczno-ekonometryczna analiza handlu zagranicznego w Polsce w latach Demograficzne uwarunkowania rynku pracy w krajach Europy Środkowo-Wschodniej 26. Sytuacja zdrowotna społeczeństw Unii Europejskiej 27. Analiza przestrzenno-czasowa rynku pracy w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem problemu bezrobocia 28. Migracje zagraniczne Polaków przed i po akcesji do UE 29. Sytuacja zdrowotna starzejącego się społeczeństwa polskiego 30. Rozwój demograficzny a rozwój społeczno-gospodarczy na przykładzie województwa śląskiego Prof. dr hab. Tadeusz Sporek Katedra Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych 1. Międzynarodowe stosunki gospodarcze, 2. Handel zagraniczny 3. Biznes międzynarodowy 4. Międzynarodowa integracja gospodarcza; Unia Europejska oraz główne ugrupowania regionalne na świecie, 5. Globalizacja jej związek z procesem regionalizacji, strategią zarządzania oraz współczesną gospodarką światową 6. Procesy internacjonalizacji we współczesnej gospodarce światowej 7. Polityka regionalna UE (wykorzystanie przez Polskę funduszy strukturalnych UE). Prof. dr hab. Stanisław Swadźba Katedra Ekonomii 1. Mikroekonomia 2. Makroekonomia 3. Międzynarodowe stosunki gospodarcze, w tym: - handel międzynarodowy - międzynarodowy przepływ usług - międzynarodowy przepływ kapitału - międzynarodowy przepływ siły roboczej - polityka wymiany gospodarczej z zagranicą - integracja gospodarcza, w tym europejska integracja gospodarcza - globalizacja 4. Systemy gospodarcze, w tym: - modele gospodarki rynkowej - krajowe systemy gospodarcze - transformacja systemowa 15

16 Dr Sylwia Talar Katedra Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych 1. Handel zagraniczny 2. Internacjonalizacja działalności przedsiębiorstw 3. Międzynarodowe stosunki gospodarcze i gospodarka światowa 4. Międzynarodowa integracja gospodarcza 5. Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorstwa Dr Magdalena Tusińska Katedra Ekonomii 1. Analiza otoczenia makroekonomicznego przedsiębiorstwa 2. Konkurencyjność 3. Unia Europejska i strefa euro Dr Piotr Tworek Katedra Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych 1. Zarządzanie ryzykiem w sektorze publicznym (Public Risk Management) 2. Efektywność działania podmiotów ekonomii społecznej 3. Finanse organizacji publicznych 4. Inwestycje sektora publicznego (Public Project Management) 5. Zarządzanie ryzykiem przedsiębiorstw (Enterprise Risk Management) 6. Finanse przedsiębiorstw Dr Jarosław Wąsowicz Katedra Analiz i Prognozowania Rynku Pracy 1. Determinanty sytuacji na rynku pracy, 2. Mechanizmy tworzenia i likwidacji miejsc pracy w gospodarce (wymiary: międzynarodowy, krajowy, regionalny, lokalny), 3. Wykorzystanie metod statystycznych w badaniach sytuacji na rynku pracy, 4. Przeobrażenia struktur zatrudnienia w skali globalnej, 5. Regionalne, lokalne zróżnicowanie rynków pracy, 6. Bezrobocie, jego skutki, instrumenty przeciwdziałania (wymiary: międzynarodowy, krajowy, regionalny, lokalny), 7. Analiza komparatywna rynków pracy (wymiary: międzynarodowy, krajowy, regionalny, lokalny), 8. Koszty pracy jako determinanta kształtowania się sytuacji na rynku pracy, 9. Zmiany produktywności pracy a sytuacja na rynku pracy, 10. Międzynarodowe, regionalne, lokalne zróżnicowanie produktywności pracy, 11. Międzynarodowe, regionalne, lokalne zróżnicowanie płac, 12. Instytucjonalna obsługa rynku pracy (cele, podmioty rynku pracy, aktywne i pasywne instrumenty przeciwdziałania bezrobociu i jego skutkom, Publiczne Służby Zatrudnienia, instytucje pozarządowe). Dr Grzegorz Węgrzyn Katedra Polityki Społecznej i Gospodarczej 15. Etyka biznesu 16. Etyka zarządzania 16

17 17. Polityka społeczna 18. Polityka mieszkaniowa 19. Europejska polityka społeczna 20. Międzynarodowa polityka społeczna 21. Patologia społeczna 22. Socjologia miasta 23. Socjoekonomia 24. Socjologia przestrzeni Dr Alicja Winnicka-Wejs Katedra Zarządzania Organizacjami Ocena jakości procesów personalnych, Sprawozdanie o kapitale ludzkim/ kapitale intelektualnym organizacji, Projekty inwestycji w kapitał ludzki ze środków Unii Europejskiej, Uwarunkowania kontekstowe gospodarowania kapitałem ludzkim, Metody zarządzania ryzykiem personalnym, Karta Wyników Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Strategiczna Karta Wyników, Audyt personalny. Dr hab. Robert Wolny Katedra Rynku i Konsumpcji 1. Funkcjonowanie rynku e-usług w Polsce i Europie 2. Handel elektroniczny i inne pozasklepowe formy sprzedaży 3. Funkcjonowanie sieci handlowej i usługowej w wybranych miejscowościach aglomeracji 4. Techniki sprzedaży 5. Postawy konsumentów wobec zjawisk społeczno-gospodarczych 6. Zachowania konsumentów na wybranych rynkach Dr Krzysztof Wrana Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych 1. zarządzanie strategiczne w biznesie, samorządzie, organizacjach pozarządowych, 2. formułowanie i wdrażanie strategii rozwoju lokalnego i regionalnego, 3. rozwój regionalny i lokalny specyficzne procesy i narzędzia polityki wspierające rozwój różnych jednostek terytorialnych: a. rozwój makroregionów, b. rozwój regionów i subregionów, c. rozwój dużych miast i procesy metropolizacji, rozwój małych ośrodków miejskich, rozwój obszarów wiejskich, 4. rewitalizacja miast, dzielnic problemowych, terenów poprzemysłowych, 5. restrukturyzacja gospodarki lokalnej i regionalnej, 6. gospodarka oparta na wiedzy, rozwój innowacji i kreatywności, współpraca różnych sektorów na rzecz generowania i wdrażania rozwiązań innowacyjnych i kreatywnych, 7. klastry i sieci współpracy, 8. ekonomia społeczna i przedsiębiorczość społeczna, 17

18 9. wdrażanie regionalnych i lokalnych programów i projektów oparte na montażu finansowym oraz wykorzystywaniu źródeł unijnych, 10. wartości kulturowe w rozwoju firm, miast, regionów, 11. organizacje uczące się, 12. zarządzanie zmianą i zarządzanie procesami. Prof. dr hab. Urszula Zagóra-Jonszta Katedra Ekonomii 1. Współczesne problemy gospodarki światowej 2. Polityka gospodarcza Polski od początku transformacji systemowej w tym polityka fiskalna, pieniężna, dochodowa 3. Teoretyczne problemy makroekonomiczne i ich związek z praktyką gospodarczą 4. Zagadnienia gospodarcze i teorie ekonomiczne II RP 5. Polityka rynku pracy 6. Problematyka z zakresu historii myśli ekonomicznej 7. Systemy gospodarcze państw 8. Problemy restrukturyzacji polskiej gospodarki 9. Propozycje studentów Dr Rafał Żelazny Katedra Ekonomii 1. Ekonomika informacji i innowacji 2. Gospodarka oparta na wiedzy, nowa gospodarka (aspekty makro, mezo i mikroekonomiczne) 3. Społeczeństwo informacyjne, społeczeństwo wiedzy 4. Strategie rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy 5. Innowacje, transfer i komercjalizacja technologii, technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT) 6. Koniunktura gospodarcza, wzrost i rozwój gospodarczy, inteligentny wzrost (smart growth) 18