Lista seminariów licencjackich na kierunku Informatyka i Ekonometria, specjalność ANALITYKA GOSPODARCZA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lista seminariów licencjackich na kierunku Informatyka i Ekonometria, specjalność ANALITYKA GOSPODARCZA"

Transkrypt

1 Lista seminariów licencjackich na kierunku Informatyka i Ekonometria, specjalność ANALITYKA GOSPODARCZA lp. Imię i Nazwisko Tytuł seminarium licencjackiego 1 dr Dorota Ciołek Modelowanie makroekonomiczne 2 dr Lech Kujawski Modelowanie makroekonomiczne 3 dr Anna Zamojska Analiza zjawisk zachodzących na polskim rynku kapitałowym Badania Operacyjne w optymalizacji procesów 4 dr Jerzy Zemke decyzyjnych. Ryzyko procesów decyzyjnych w organizacji gospodarczej Tytuł seminarium: Modelowanie makroekonomiczne Prowadząca seminarium: dr Dorota Ciołek, Katedra Ekonometrii Tematyka seminarium odnosi się analiz społeczno-gospodarczych gospodarki polskiej, unijnej jak również gospodarki światowej. Pierwsza grupa zagadnień dotyczy teorii makroekonomicznych takich jak: - endogeniczne modele wzrostu gospodarczego, - teoria konwergencji, - integracja europejska, - teorie handlu międzynarodowego. Dla modeli sformułowanych z wykorzystaniem narzędzi ekonomii matematycznej, budowane są modele empiryczne pozwalające na weryfikację konkretnych hipotez ekonomicznych. Druga grupa tematyczna poświęcona jest takim zagadnieniom jak: - analiza rynku pracy i bezrobocia, - analiza rynku usług (finansowych i ubezpieczeniowych, turystycznych), - modelowanie popytu konsumpcyjnego. W modelowaniu ekonometrycznym wykorzystywane są metody analizy przestrzennej, przestrzennoczasowej oraz modelowania panelowego. Przykładowe tematy prac: 1) Konwergencja regionów w Polsce na tle konwergencji regionalnej w Unii Europejskiej. 2) Zmiany w polskim handlu zagranicznym na tle kryzysu w gospodarce światowej. 3) Inwestycje w sektorze usług rynkowych w Polsce z uwzględnieniem korelacji przestrzennej pomiędzy powiatami. 4) Znaczenie funduszy europejskich dla rozwoju usług turystycznych w polskich powiatach. 5) Analiza popytu na usługi finansowe w Polsce Tytuł seminarium: Modelowanie makroekonomiczne Prowadzący seminarium: dr Lech Kujawski, Katedra Ekonometrii Ekonometryczne sposoby oceny ryzyka kredytowego, wykorzystanie informacji ilościowej i jakościowej w modelach logitowych, probitowych, tobitowych; Empiryczna weryfikacja modeli wzrostu gospodarczego ze szczególnym uwzględnieniem modeli wzrostu endogenicznego; Ekonometryczna analiza wpływu Strategii Lizbońskiej na rozwój gospodarczy; Weryfikacja hipotez makroekonomicznych w zakresie fundamentalnych teorii kursu wymiany walut w perspektywie przystąpienia Polski do ERM2. 1

2 Przykładowe tematy prac licencjackich: 1. Ryzyko sektorowe na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 2. Analiza efektywności funduszy inwestycyjnych działających w Polsce 3. Gospodarka oparta na wiedzy. Miejsce Polski na krajów Unii Europejskiej 4. Parytet centralny złotego w świetle fundamentalnej koncepcji kursu równowagi 5. Weryfikacja hipotezy parytetu siły nabywczej złotego i innych wybranych walut europejskich 6. Ryzyko makroekonomiczne a kurs równowagi złotego w ramach ERM2 Tytuł seminarium: Analiza zjawisk zachodzących na polskim rynku kapitałowym Prowadząca seminarium: dr Anna Zamojska, Katedra Ekonometrii Problematyka poruszana w ramach seminarium dotyczy zjawisk zachodzących na polskim rynku kapitałowym. Analizie poddawane są takie problemy jak wpływ sytuacji gospodarczej kraju na rozwój rynku kapitałowego w Polsce, analiza efektywności zarządzania portfelem inwestycji na przykładzie inwestorów instytucjonalnych takich jak fundusze inwestycyjne czy otwarte fundusze emerytalne, analiza wskaźnikowa wyników osiąganych przez wspomnianych powyżej inwestorów instytucjonalnych. Zajęcia prowadzone w ramach seminarium wykorzystują aktualnie dostępne dane oraz umożliwiają zdobycie umiejętności posługiwania się podstawowymi pakietami statystycznymi. Przykładowe tytuły prac 1. Ocena efektywności silnej rynku kapitałowego na podstawie wybranych akcyjnych funduszy inwestycyjnych. 2. Ocena efektywności zarządzania portfelem funduszy inwestycyjnych papierów dłużnych w latach Badanie efektywności funduszy inwestycyjnych na przykładzie funduszy stabilnego wzrostu. 4. Analiza struktury portfela inwestycyjnego na przykładzie wybranego otwartego funduszu emerytalnego. 5. Analiza struktury portfela inwestycyjnego na przykładzie wybranego funduszu inwestycyjnego. 6. Okresy hossy i bessy na polskim rynku kapitałowym. 7. Identyfikacja czynników ryzyka akcji na GPW w Warszawie. Tytuł seminarium: Badania Operacyjne w optymalizacji procesów decyzyjnych. Ryzyko procesów decyzyjnych w organizacji gospodarczej Prowadzący seminarium: dr Jerzy Zemke, Katedra Ekonometrii Tematyka seminarium związana jest z planowaniem procesów decyzyjnych zarządu organizacji gospodarczej, uwzględniającym ograniczenia zasobów /środków finansowych, czasu pracy, energii, materiałów i surowców, części i podzespołów/, ograniczeń techniki i technologii wytwarzania, ograniczeń organizacyjnych. Tematykę seminarium, uzupełniają badania ryzyka procesów decyzyjnych, w szczególności jego identyfikacja, pomiar oraz instrumenty ochrony przed skutkami podjętego ryzyka. Propozycje tematów prac licencjackich: Optymalizacja procesów decyzyjnych w przedsiębiorstwie /optymalizacja planów produkcji, optymalizacja zadań przydziału, optymalizacja procesów zarządzania zapasami, optymalizacja wieloetapowych procesów decyzyjnych/ Optymalizacja procesów zarządzania projektami Projektowanie systemów masowej obsługi 2

3 Ryzyko procesów decyzyjnych organizacji gospodarczej /ryzyko zarządzania kapitałem, ryzyko zarządzania zapasami, ryzyko zarządzania należnościami /zobowiązaniami/ w krótkim, w długim okresie czasu, ryzyko polityki głównej /szczegółowej/ zarządzania kapitałem ludzkim, ryzyko decyzji utrzymania pozycji konkurencyjnej na rynku. Lista seminariów licencjackich na kierunku Informatyka i Ekonometria, specjalność Informatyka lp. Imię i Nazwisko Tytuł seminarium licencjackiego 1 prof. UG, dr hab. Jerzy Auksztol Informatyka 2 dr Dorota Buchnowska Informatyka 3 dr Danuta Gaik-Pokojska, Informatyka 4 dr Dariusz Kralewski, Informatyka 5 dr Marek Markowski Informatyka 6 dr Jacek Maślankowski, Informatyka Tytuł seminarium: Informatyka Prowadzący seminarium: prof. UG, dr hab. Jerzy Auksztol, Katedra Informatyki Ekonomicznej 1. Całościowe lub selektywne ujęcie procesu tworzenia i implementacji programów komputerowych w organizacjach (specyfikacja wymagań, analiza, projektowanie, programowanie, wdrożenie). 2. Implementacja i rozbudowa systemów zarządzania firmy SAP. 3. Problematyka zarządzanie własnością intelektualną w organizacjach gospodarczych. 4. Badanie kierunków rozwoju społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-biznesu i e- administracji. 5. Techniczne, kontraktowe i organizacyjne aspekty obsługi informatycznej w organizacjach (outsourcingu i insourcingu). 6. Kształtowanie polityki bezpieczeństwa w organizacjach. Przykłady tematów prac: 1. Projekt repozytorium prac dyplomowych przy wykorzystaniu technologii DocBook. 2. Platforma SAP NetWeaver w implementacji procesów zarządzania wiedzą na przykładzie serwisu internetowego wykładowcy. 3. Doskonalenie użyteczności serwisów internetowych na przykładzie strony domowej przedsiębiorstwa. 4. Badanie poziomu wykorzystania Internetu w miejscu pracy. 5. Przyczyny rezygnacji przedsiębiorstw z outsourcingu IT na przykładzie spółki Computerland Serwis. 6. Polityka bezpieczeństwa bankowych systemów informatycznych. 3

4 Tytuł seminarium: Informatyka Prowadząca seminarium: dr Dorota Buchnowska, Katedra Informatyki Ekonomicznej 1. Systemy wspierające zarządzanie relacjami z klientami (CRM); 2. Systemy wspierające zarządzanie przedsiębiorstwem (ERP/ERPII); 3. Technologie mobilne w przedsiębiorstwie; 4. Analiza danych dla potrzeb wspomagania decyzji (Business Intelligence) ; 5. Marketing w Internecie; 6. Wykorzystanie technologii informatycznych w zarządzaniu małą firmą; 7. Nauczanie przez Internet (e-learning); 8. Serwisy internetowe - projektowanie, wdrażanie, personalizacja, ocena funkcjonowania; 9. Projektowanie i tworzenie aplikacji; 10. Projekty wdrożeniowe systemów informatycznych; 11. Zastosowanie TI/ICT w przedsiębiorstwach; 12. TI wspierające zarządzanie wiedzą; 13. Strategia informatyzacji przedsiębiorstwa; 14. Badanie wykorzystania IT/ICT w przedsiębiorstwie; 15. Technologie informacyjno-komunikacyjne w administracji; 16. Web wykorzystanie w komunikacji z klientami, marketingu, jako źródło informacji. Tytuł seminarium: Informatyka Prowadząca seminarium: dr Danuta Gaik-Pokojska, Katedra Informatyki Ekonomicznej Przedsiębiorstwo czasu rzeczywistego (RTE) Obecność przemian globalizacyjnych w działalności biznesowej Technologie informatyczne (IT) w zarządzaniu podmiotami gospodarczymi Technologie informatyczno telekomunikacyjne (ICT) w zarządzaniu podmiotami gospodarczymi Przykładowe tematy prac licencjackich: Realizacja portalu branżowego Shiport w narzędziu PRADO Framework Dedykowane rozwiązania informatyczne w firmie Pelar Informatyczne priorytety w ewoluowaniu serwisu BIP Udział technologii informatycznych w badaniach ankietowych stosowanych w biznesie Weryfikacja usług GIS na przykładzie turystyki indywidualnej po krajach skandynawskich Rozwiązania sprzętowe i programowe w diagnostyce pojazdów drogowych Parawirtualizacja XEN w firmie Debiut Handel osiedlowy wobec przemian informatycznych i globalizacyjnych Informatyczne działania liderskie wobec kryzysowych problemów firmy Fach Informatyczne działania promocyjne dla firmy Pakiet Pragmatyzm optymalizacji stron dla wyszukiwarek internetowych Komunikacja w aplikacjach społecznościowych z udziałem bazy danych PostgreSQL Zastosowanie technologii informatycznych w masowej produkcji opakowań szklanych Technologie informatyczne w przygotowaniu e-czasopisma Technologia kreowania serwisu Gdyńskiego Klubu Hokejowego z zastosowaniem systemu CMS Joomla Studium inauguracji e-commerce na Pomorzu w warunkach wiejskich 4

5 Tytuł seminarium: Informatyka Prowadzący seminarium: Dr Dariusz Kralewski, Katedra Informatyki Ekonomicznej 1. Nowa ekonomia w społeczeństwie informacyjnym Internetowy model biznesowy (e-biznes, e-handel, organizacje wirtualne), Modele e-biznesu (tworzenie, analiza zjawiska) w różnych dziedzinach gospodarki, Rynek informatyczny (badanie rynku oprogramowania i sprzętu komputerowego, reklama multimedialna, rynek pracy informatyków), Multimedia w systemach informacyjnych zarządzania, Ekonomiczne aspekty informatyzacji, Turystyka elektroniczna. 2. Technologie informatyczne i ich zastosowania w gospodarce Sieci komputerowe (INTERNET), Elektroniczna wymiana danych, Systemy operacyjne, Systemy zarządzania bazami danych, Zarządzanie przepływem pracy (workflow management), Gospodarka elektroniczna e-business, Business intelligence, CRM. 3. Zastosowania systemów informatycznych w: finansach, bankowości, rachunkowości, marketingu, zarządzaniu, urzędach administracji, szkolnictwie, służbie zdrowia, np. konsulting doboru narzędzi informatycznych, analiza porównawcza systemów. 4. Problemy społeczeństwa informacyjnego, np.: Informatyka a prawo w świetle zasad Unii Europejskiej; ochrona danych i programów (prawo autorskie), przestępstwa komputerowe, status prawny e-biznesu; Informatyka w dydaktyce: zdalne nauczanie, oprogramowanie edukacyjne; Tele-praca (praca na odległość). 5. Informatyk i użytkownik informatyki problemy współpracy z komputerem: przyjazność i ergonomiczność systemów komputerowych, nowe techniki komunikacji z komputerem (np. multimedia, język naturalny), jak zostać dobrym i poszukiwanym informatykiem rola i miejsce informatyka w przedsiębiorstwie, urzędzie itp. 6. Strategia informacyjna przedsiębiorstwa. 7. Własne propozycje studentów z zakresu zastosowania informatyki w zarządzaniu. Tytuł seminarium: Informatyka Prowadzący seminarium: dr Marek Markowski, Katedra Informatyki Ekonomicznej 1. Systemy wspomagania decyzji (BUSINESS INTELLIGENCE), 2. Tworzenie systemów informacyjnych, 3. Zastosowania Internetu w działalności organizacji, 4. E-biznes, 5. Marketing i reklama w Internecie, 6. Bezpieczeństwo systemów, 7. E-learning, 8. Zarządzanie informacją, 5

6 9. Procesy biznesowe a technologie informacyjno-komunikacyjne. Tytuł seminarium: Informatyka Prowadzący seminarium: Dr Jacek Maślankowski, Katedra Informatyki Ekonomicznej 1. Hurtownie danych analiza, projektowanie i wdrażanie hurtowni korporacyjnych oraz tematycznych; 2. System klasy Business Intelligence zastosowanie w biznesie, projektowanie oraz programowanie modułów analitycznych; 3. Bazy danych budowa oraz administrowanie systemami bazodanowymi; 4. Serwisy internetowe projektowanie, programowanie aplikacji internetowych oraz działających w środowisku rozproszonym; 5. Systemy informacji gospodarczej budowa, integracja oraz wykorzystywanie tych systemów jako wtórnych źródeł danych; 6. Cloud computing przetwarzanie w chmurze, chmury obliczeniowe projektowanie aplikacji oraz ich wykorzystanie w biznesie; 7. SOA aplikacje zorientowane na usługi biznesowe zastosowania, projektowanie aplikacji i usług na działających w środowisku rozproszonym. Lista seminariów licencjackich na kierunku Informatyka i Ekonometria, specjalność Metody Analizy Danych lp. Imię i Nazwisko Tytuł seminarium licencjackiego 1 dr Tomasz Jurkiewicz Metody analizy danych w praktyce 2 dr Kamila Migdał-Najman Statystyka 3 dr Ewa Wycinka Metody statystyczne w ekonomii Tytuł seminarium: Metody analizy danych w praktyce Prowadzący seminarium: dr Tomasz Jurkiewicz, Katedra Statystyki Problematyka seminarium obejmuje zarówno zagadnienia szeroko pojętej statystycznej analizy danych, jak i badań próbkowych oraz symulacji komputerowych. Przygotowując pracę licencjacką studenci poznają od strony praktycznej projektowanie badań, analizę danych z wykorzystaniem oprogramowania, z którego najczęściej korzystają przedsiębiorstwa, interpretację wyników badań, sporządzenie wniosków (podsumowania, executive summary). Zachęcać będę seminarzystów do wykorzystania w analizie komputerowych narzędzi analiz statystycznych, takich jak język programowania obliczeń R, Excel oraz pakiety SPSS, Statistica, SAS. Przykładowa problematyka prac licencjackich: Zastosowanie metod statystycznych (opisu struktury, zależności, analizy wielowymiarowej) w analizie wybranych zjawisk gospodarczych i społecznych (np. Integracja rynku ubezpieczeniowego w Unii Europejskiej; Czynniki kształtujące płodność kobiet w krajach europejskich). Analiza zmian w czasie i prognozowanie zjawisk społecznych i ekonomicznych (np. Zastosowanie metod 6

7 prognozowania w przedsiębiorstwach na przykładzie firmy X; Stan i dynamika bezrobocia rejestrowanego w województwie pomorskim w latach ). Problemy badań próbkowych np. problemy niedostatecznej liczebności próby (statystyka małych obszarów), rola błędów losowych i nielosowych w badaniu (np. Badania opinii publicznej w świadomości mieszkańców Sopotu, Wpływ błędów nielosowych na efektywność badań opinii publicznej). Metody symulacyjne praktyczne zastosowanie symulacji Monte Carlo w analizie różnorodnych zjawisk (np. Schemat losowania a efektywność testów statystycznych analiza symulacyjna, Zastosowanie symulacji komputerowej w inwestowaniu na giełdzie papierów wartościowych). Tytuł seminarium: Statystyka, zastosowania metod ilościowych w badaniach rynkowych, marketingowych i opinii publicznej, zastosowania metod ilościowych w analizie struktury i dynamiki wybranych zjawisk społeczno-ekonomicznych, techniki data mining i eksploracji danych. Prowadząca seminarium: dr Kamila Migdał-Najman, Katedra Statystyki 1) Zastosowanie metod statystycznych w analizach związanych z poznaniem zjawisk i procesów rynkowych, metody segmentacji rynku i wybór rynku docelowego, pojemności i chłonność rynku, modeli grawitacji i zasięgu rynku. 2) Zastosowanie metod statystycznych w badaniach opinii publicznej. 3) Rating ubezpieczeniowy ocena zakładów ubezpieczeń i/lub ich produktów. 4) Zastosowanie metod klasyfikacji do badania wybranego złożonego zjawiska społecznego lub ekonomicznego. Analiza przynależności respondenta do danego segmentu rynku. Praca może powstać na podstawie danych wtórnych lub pierwotnych, jednak wówczas wymagane jest przygotowanie i przeprowadzenie takiego badania. Przedmiot: Metody klasyfikacji w semestrze IV. 5) Zastosowanie metod analizy danych marketingowych w badaniach związanych np. z produktem, określaniem pozycji produktu na rynku pozycjonowanie produktu budowanie map percepcji. 6) Metody tworzenia rankingów. 7) Zastosowanie technik data mining w badaniach ekonomicznych, np. reguł asocjacyjnych w analizie koszykowej. Zastosowanie metod eksploracji danych w badaniach ekonomicznych, np. analizy korespondencji w badaniu wzorców zakupów, w badaniach związanych z postrzeganiem produktu lub usług, motywami wyboru. 8) Zastosowanie metod statystycznych w analizie struktury i dynamiki wybranych zjawisk społeczno-ekonomicznych, np. rynku pracy, polityki zatrudnienia, społecznych i ekonomicznych skutków bezrobocia, jakości życia społeczeństwa, procesu integracji Polski z Unią Europejską, rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. 9) Zastosowanie badań próbkowych w badaniach ekonomicznych (marketingowych, sondażowych). Studenci, którzy piszą pracę licencjacką z proponowanych tematów, wykonują analizy statystyczne w pakietach statystycznych Statistica, SPSS, które poznają w trakcie studiów. Przykłady prac napisanych przez studentów: Analiza czynników różnicujących postawy studentów w ocenie sytuacji politycznej w Polsce. Segmentacja oferty mieszkaniowej w Trójmieście na przykładzie przedsiębiorstwa budowlanego Górski Sp. z o.o. 7

8 Analiza efektywności metod prognozowania szeregów czasowych w prognozowaniu sprzedaży leków w aptece Officina Sanitatis. Zastosowanie analizy czynnikowej w badaniach marketingowych w pozycjonowaniu produktów na przykładzie czekolad. Analiza zmian strukturalnych zatrudnienia w układzie trójsektorowym w Polsce w latach Zastosowanie wybranych metod pomiaru siły marki na przykładzie branży słodyczy polskich producentów. Tytuł seminarium: Metody statystyczne w ekonomii Prowadząca seminarium: dr Ewa Wycinka, Katedra Statystyki Seminarium będzie poświęcone zagadnieniom wykorzystania metod statystycznych w analizie zjawisk gospodarczych. Celem seminarium będzie poszerzenie wiedzy z zakresu metod statystycznych poznanych w czasie studiów i zastosowanie ich do wybranego - analizowanego problemu ekonomicznego. Tematyka seminarium będzie dotyczyła głównie sektora ubezpieczeń, jednak studenci, którzy będą chcieli koncentrować się na innych sektorach rynku otrzymają w ramach seminarium pełne wsparcie. W zależności od wybranego problemu badawczego studenci będą wykorzystywać w analizach empirycznych wyniki badań własnych, dane z przedsiębiorstw lub dane wtórne (m.in. KNF, PIU, GUS, Eurostat). Sugerowane tematy prac: 1. Wykorzystanie indywidualnych kont emerytalnych (IKE) w ramach trzeciego filara ubezpieczeń emerytalnych 2. Rozwój i znaczenie ubezpieczeniowych towarzystw wewnętrznych (captives) jako formy zarządzania ryzykiem 3. Rozwój ubezpieczeń posagowych w Polsce 4. Ryzyko bezrobocia a ubezpieczenia na wypadek bezrobocia 5. Rola Rzecznika Ubezpieczonych na polskim rynku ubezpieczeń 6. Budowa i wykorzystanie modelu scoringowego do oceny ryzyka 8