PROMOCJA PROJEKTU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROMOCJA PROJEKTU 118 119"

Transkrypt

1

2 118 PROMOCJA PROJEKTU

3 Popularyzacja działań podejmowanych w Małopolsce na rzecz rozwoju i modernizacji szkolnictwa zawodowego rozpoczęła się w styczniu 2010 r., po zainicjowaniu realizacji projektu. Prowadzona była podczas sesji strategicznych, konferencji prasowych, spotkań z organami prowadzącymi szkoły zawodowe oraz z przedsiębiorcami. Do końca 2011 roku upowszechnianie tych informacji odbywało się bezpośrednio w szkołach oraz za pośrednictwem mediów lokalnych i regionalnych. Zgodnie z wytycznymi Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, wszystkie placówki edukacyjne objęte projektem zostały oznaczone (tablice, naklejki), otrzymały też materiały promocyjne (m.in. roll upy, bannery, plakaty, ulotki). Projekt promowano również podczas Targów Edukacyjnych w Krakowie. W celu rozpowszechniania informacji o projekcie i możliwościach, jakie oferuje młodym ludziom, każdego roku prowadzone są szerokie kampanie promocyjne w radiu, telewizji, prasie, Internecie, a także za pomocą billboardów i reklam wizualnych zamieszczanych na pojazdach komunikacji miejskiej. W okresach rekrutacji do szkół, w gazetach o zasięgu lokalnym i regionalnym, publikowane są artykuły sponsorowane z aktualną ofertą kursów, szkoleń zawodowych oraz zajęć z kompetencji kluczowych. Wszystkie wydarzenia projektowe, jak również oferty zajęć dodatkowych oraz staży i praktyk u przedsiębiorców, są na bieżąco wprowadzane do Internetu poprzez stronę poświęconą działaniom związanym z Modernizacją kształcenia zawodowego w Małopolsce, za pośrednictwem utworzonych na potrzeby projektu kont w popularnych wśród młodzieży portalach społecznościowych oraz własnego kanału w serwisie YouTube. Wszystkie te przekazy zostały dodatkowo wzmocnione licznymi emisjami materiałów audio i wideo w regionalnych rozgłośniach radiowych, a także telewizjach lokalnych, regionalnej i ogólnopolskiej. Od 2011 młodzież uczestnicząca w dodatkowych zajęciach może brać udział w konkursie Mam zawód. Mam fantazję. W I edycji uczniowie konkurowali w czterech kategoriach, ich zadaniem było: zaprojektowanie plakatu, nakręcenie filmu, wykonanie fotografii lub przedstawienie inscenizacji kabaretowej. Od 2012 roku organizowane są konkursy umiejętności branżowych w kilku wybranych szkołach województwa, z myślą o uczniach wszystkich placówek kształcących we wskazanych profilach. Relacje ze zmagań młodzieży są prezentowane na antenie Telewizji Polskiej o. Kraków. Od 2013 roku szkoły uczestniczące w projekcie mają możliwość prezentowania swojej oferty podczas Targów Edukacyjnych Festiwal Zawodów w Małopolsce. W hali Targów Kraków przygotowane przez nie oferty ogląda kilkanaście tysięcy gimnazjalistów. Oferty pokazywane są również w mediach ogólnopolskich (TVP 2 Pytanie na śniadanie ), regionalnych (TVP Kraków, Radio ESKA, Radio RMF MAXXX, Gazeta Krakowska, Gazeta Wyborcza), a także w gazetach lokalnych i lokalnych serwisach internetowych. 119

4 120 DANE OGÓLNE PODSUMOWANIE PROJEKTU

5 Informacje ogólne W okresie od września 2010 do września 2013 Partnerzy kontynuowali udział w projekcie. Wsparciem objętych zostało 277 szkół i placówek kształcenia zawodowego, które wdrożyły Programy Rozwojowe. Uczniowie w dalszym ciągu aktywnie uczestniczyli w specjalistycznych kursach branżowych dających dodatkowe kwalifikacje, ułatwiających start na rynku pracy, zajęciach z kompetencji kluczowych (matematyka, ICT, języki obce zawodowe), doradztwie zawodowym, jak również w stażach-wizytach zawodoznawczych, dodatkowych praktykach oraz wprowadzonej po raz pierwszy w 2013 roku formie wsparcia kilkutygodniowych stażach w przedsiębiorstwach z możliwością wypłaty stypendium dla ucznia. Dotychczas do projektu zrekrutowano ponad uczestników, co oznacza, iż planowany wskaźnik dotyczący liczby uczniów objętych wsparciem został osiągnięty na poziomie niemal 140%. 121

6 W efekcie prowadzonych działań uczestnicy projektu otrzymali niemal certyfikatów i zaświadczeń, z czego prawie potwierdzających dodatkowe kwalifikacje i uprawnienia, m.in.: prawo jazdy kat. B, C, T uprawnienia operatora wózka widłowego uprawnienia spawacza MAG, MIG, TIG konfiguracji infrastruktury sieciowe uprawnienia operatora koparko-ładowarki uprawnienia kelnerskie uprawnienia barmańskie uprawnienia wizażysty i wiele innych W ramach projektu uczniowie na ogół mają możliwość skorzystania z więcej niż jednej formy wsparcia. Jak można wywnioskować na podstawie poniższego schematu, największą popularnością cieszą się kursy zawodowe, zwiększające konkurencyjność przyszłych absolwentów szkół zawodowych na rynku pracy. Na drugim miejscu znajdują się zajęcia z kompetencji kluczowych, które nie tylko pozwalają na poszerzenie zdobytej w szkole wiedzy, ale również (w przypadku uczniów techników) dają szansę lepszego przygotowania do egzaminu maturalnego. Ponadto, począwszy od drugiej połowy 2012 roku, realizowane są działania w ramach komponentu ponadnarodowego w ich wyniku, w wizytach studyjnych w niemieckiej Turyngii oraz francuskim regionie Rodan-Alpy dotychczas udział wzięło 150 młodych Małopolan. 122

7 Współpraca z przedsiębiorcami Jednym z priorytetowych zadań projektu jest silniejsze powiązanie pomiędzy małopolskimi szkołami zawodowymi a przedsiębiorcami. W związku z tym, na koniec III kwartału 2013 roku, już ponad 190 szkół uczestniczących w projekcie zadeklarowało taką współpracę, głównie poprzez realizację następujących form wsparcia dla uczniów: Tylko w ramach powyższych działań wsparciem zostało objętych niemal spośród wszystkich uczestników projektu. Staże płatne Kontynuując działania z zakresu budowania pozytywnych relacji szkół z sektorem gospodarki oraz przygotowania profesjonalnych kadr dla rynku pracy, w ciągu ostatniego roku działania projektu były ukierunkowane na poszerzenie oferty umożliwiającej zacieśnienie współpracy z przedsiębiorstwami. Staże (150-godzinne) z możliwością wypłaty stypendium to nowa, dodatkowa forma praktycznej nauki zawodu. Na ich realizację przeznaczono dodatkowe środki w wysokości około 4 milionów złotych. Według założeń skorzysta z nich około 2 tysięcy młodych ludzi. W celu wypracowania szczegółowych założeń, powołane zostały zespoły eksperckie z branż objętych wsparciem w ramach projektu: mechaniczno-mechatronicznej, rolno-przetwórczej, społeczno-medycznej oraz usługowej. Ich zadania były analogiczne do zadań zespołów eksperckich działających w roku 2011: znalezienie rozwiązań zwiększających aktywność przedsiębiorców w procesie nauczania, wzrost efektywności kształcenia zawodowego oraz wyeliminowanie luk kompetencyjnych. Rezultatem pracy zespołów było wypracowanie standardów współpracy szkół z przedsiębiorstwami, obejmujących m.in. kwestie organizacyjne, przykładowe programy staży oraz podstawową dokumentację służącą prawidłowej realizacji staży. Jednym z elementów działalności zespołów branżowych było również stworzenie bazy firm chętnych do przyjęcia uczniów na staż na podstawie złożonych deklaracji w podziale na poszczególne branże. Korzystając z zasobów bazy oraz własnych doświadczeń i kontaktów, w połowie roku 2013 organy prowadzące szkół realizujących projekt, podpisały pierwsze porozumienia z przedsiębiorcami na rzecz kształcenia zawodowego, w formule wypracowanej przez zespoły eksperckie. Zgodnie z założeniami projektu, porozumienia stanowią podstawę do przeprowadzania odpłatnych staży dla uczniów małopolskich szkół w działających na rynku krajowym firmach. Formuła realizacji stażu zakłada możliwość wypłaty stypendium dla ucznia w wysokości do zł brutto wraz ze zwrotem kosztów dojazdu na miejsce odbywania stażu, jak również refundację kosztów pracodawcy (w tym kosztów odzieży ochronnej, obuwia roboczego, środków ochrony indywidulanej oraz środków higieny osobistej) w maksymalnej wysokości 500 zł brutto za jednego ucznia. Kwota ta zawiera również koszt opiekuna stażu. 123

8 Celem realizacji dodatkowych staży jest umożliwienie uczniom szkół zawodowych z województwa małopolskiego zdobycia doświadczenia praktycznego, a w konsekwencji wzmocnienie kształcenia zawodowego w poszczególnych branżach oraz lepsze powiązanie jego oferty z potrzebami rynku pracy. Staże odbywają się według wypracowanego wcześniej schematu. Pierwotnie we współpracy z przedsiębiorcą przygotowywany jest ramowy program stażu, który w swoim zakresie i treści powinien wykraczać poza obowiązkowe podstawy programowe w danych zawodach. Od pierwszego dnia uczeń prowadzi dziennik stażowy i kartę czasu odbywania stażu. Przed rozpoczęciem stażu pracodawca ma obowiązek poinstruowania ucznia o zasadach BHP i ppoż. Następnie rozpoczyna się właściwa część stażu, która najczęściej składa się z dwóch etapów: pierwszego zapoznanie się z zakładem pracy oraz etapu drugiego, czyli działania w systemie prowadzenia za rękę. Etap pierwszy to czas, w którym stażysta zapoznaje się: ze strukturą organizacyjną przedsiębiorstwa, organizacją pracy w przedsiębiorstwie, instrukcjami, regulaminami i przepisami bhp i ppoż., uprawnieniami i odpowiedzialnością na poszczególnych stanowiskach pracy, zakresem czynności, zasadami współpracy w zespole, organizacją procesu technologicznego/produkcyjnego/usługowego w przedsiębiorstwie, nowoczesnymi procesami wytwórczymi/usługowymi/sprzedażowymi i nowymi technologiami, obsługą nowoczesnych maszyn i urządzeń w przedsiębiorstwie. W trakcie etapu drugiego stażysta samodzielnie lecz pod okiem opiekuna wykonuje czynności związane z procesem produkcyjnym i/lub usługowym, np. organizowanie i nadzorowanie przebiegu procesów wytwarzania maszyn i urządzeń, ze szczególnym uwzględnieniem doboru materiałów, oprzyrządowania i parametrów technicznych procesu zgodnie z dokumentacją. Po zakończeniu stażu, na podstawie wskazanej w umowie dokumentacji, stażysta może ubiegać się o uzyskanie stypendium stażowego. Uczestnik otrzymuje również certyfikat odbycia stażu. Pierwsze odpłatne staże w przedsiębiorstwach w ramach projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce zostały uruchomione w okresie lipca i sierpnia 2013 roku. Ogółem do końca września w płatnych stażach wzięło udział osób, w tym 848 kobiet i 556 mężczyzn. Zgodnie ze strukturą przedsiębiorstw w Małopolsce staże realizowane są przeważnie w mikro- i w małych przedsiębiorstwach, reprezentujących głównie branże: turystyczno-gastronomiczną, usługową, mechaniczno-mechatroniczną, budowlaną, a w dalszej kolejności rolno-przetwórczą. Pierwsze odpłatne staże zostały uruchomione w Gminie Miejskiej Kraków, w powiatach: bocheńskim, brzeskim, chrzanowskim, dąbrowskim, gorlickim, krakowskim, limanowskim, miechowskim, nowosądeckim, nowotarskim, olkuskim, suskim, tarnowskim, tatrzańskim, wadowickim, wielickim oraz w Zespole Szkół Zawodowych Huty Tadeusza Sendzimira prowadzonym przez ArcelorMittal Poland S.A. i Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Limanowej prowadzonym przez Marię Szkarłat, a także w szkołach prowadzonych przez Województwo Małopolskie. Do chwili obecnej liderem w realizacji staży płatnych w przedsiębiorstwach jest powiat nowosądecki, który objął tą formą wsparcia ponad 260 uczniów, odbywających staże w 40 różnych przedsiębiorstwach. 124

9 Zestawienie wszystkich przedsiębiorstw, w których dotychczas uczniowie uczestnicy projektu odbyli 150-godzinne staże: A1Europe sp. z o.o. w Krakowie, A4studio Maria Borowiecka w Brzesku, ACM Agrocentrum sp. z o.o. w Kielcach, Adam Słowik TV Serwis w Luszowicach, Adesso S.A. w Andrychowie, Adler Computers w Miechowie, Agencja Ivision.pl w Krakowie, Agencja Turystyczna Asestravel w Olkuszu, Alarm-Tech s.c., A. Woźniak, G. Żurawski w Węgrzcach, Alex Z.P.H. Import Eksport, Aleksander Ligęza w Łużnej, Andromeda, Marek Łęgowski w Nowym Sączu, Anwa w Krakowie, Aptron, Piotr Zawistowicz w Brzesku, Arch Studio w Bochni, ARiMR w Gorlicach, Arkona sp. z o.o. w Inwałdzie, Auto Naprawa w Gorlicach, Auto Robot System s.c., B.W. Bułat w Krakowie, Auto Service, Krzysztof Wyrwa w Limanowej, Auto Serwis, Artur Rutkiewicz w Krakowie, Auto Serwis, Grzegorz Chudzicki w Kłaju, Auto-Latos Club Shuma w Dąbrowie Górniczej, Auto-Roman, Roman Urban w Krakowie, Autorska Pracownia Architektoniczna, Marcin Woźniak w Krakowie, Autoryzowana Stacja Obsługi Mercedes-Benz, Jan Kosmowski w Krakowie, 125

10 Autoryzowana Stacja Obsługi, Marek Nodzyński w Wieliczce Auto-Serwis VW-Audi, Krzysztof Motyka w Krzyszkowicach, Azpexim, Piotr Ziachowicz w Krakowie, Bank Spółdzielczy w Dąbrowie Tarnowskiej, Bank Spółdzielczy w Limanowej, Bank Zachodni WBK S.A. O/Brzesko, Bank Zachodni WBK S.A. O/Skawina, Bar nr 2 Strzegocice w Strzegocicach, BarJan w Mikołajowicach, Behap Bud s.c., Ewa Eugeniusz Winiarscy w Trzebini, Beskidzkie Przedsiębiorstwo Turystyczno Integracyjne w Warszawie, Best Western Premier Hotel w Krakowie, Biuro Podatkowe Ama w Wieliczce, Biuro Podatkowe Bono w Wieliczce, Biuro Podróży Centrum w Krakowie, Biuro Podróży Itaka w Nowym Sączu, Biuro Podróży Marena w Gorlicach, Biuro Podróży Soltur sp. z o.o. w Krakowie, Biuro Podróży ZNP Logos Tour w Krakowie, Biuro Pośrednictwa Usług Maxim w Nowym Sączu, Biuro Rachunkowe Duo w Łapanowie, Biuro Rachunkowe Total w Kluczach, Biuro Rachunkowe w Filipowicach, Biuro Rachunkowe Wiktoria s.c. w Gorlicach, Biuro Turystyczne Turysta w Tarnowie, Biuro Usług Architektonicznych Artur Jankoś w Limanowej, Biuro Usług Rachunkowych i Doradztwa Gospodarczego Biznes Partner sp. z o.o. w Chrzanowie, 126

11 Biuro Usług Turystycznych Arkadia w Tarnowie, Bogmar w Kowalowej, Bravo, Krzysztof Sobczyński, Maria Sobczyńska s.j. w Krzeszowicach Budo-Med w Jodłowej, Cafe Kwadrans w Nowym Sączu, Centrum Doradztwa i Kształcenia w Miechowie, Centrum Formacyjno-Szkoleniowe Księżówka w Zakopanem, Centrum Kwiatowe, R.Kafel, A Kafel w Olkuszu, Centrum Samochodów Francuskich, S.D. Hałuda w Krakowie, Centrum Ubezpieczeń i Finansów Partner, Marcin Pabijan w Brzesku, Chempak, Marek Więckowski w Brzesku, CIAPdent, Tomasz Ciaputa w Krakowie, Condictor, Maciej Szukalski w Gorlicach, Consulting Travel w Olkuszu, Cukiernia Starowiejska w Krużlowej Wyżnej, Dan Cake Polonia sp. z o.o. w Chrzanowie, Delikatesy Paleo 1 w Wieliczce, Delphi w Krakowie, Diagnostyka Mechanika Pojazdowa Usługi Budowlane s.c., L. Ślazyk, J. Ślazyk w Limanowej, D-KM s.c. Domagała Kazimierz i Maciej w Bogucinie Małym, Dom Pomocy Społecznej w Sieradzy, Dom Wczasowy VIS w Jastrzębiej Górze, Drukarnia Malinowa w Limanowej, Ekonaft sp. z o.o. w Trzebini, El Paso Restauracja w Tarnowie, Elbest sp. z o.o. Hotel Krynica w Krynicy Zdrój, Elektro-Szyld Wyrób i Montaż Reklam w Brzesku, 127

12 Elektrotermia sp. z o.o. w Krakowie, Elkomp s.c. w Krakowie, Elmark w Jodłowej, Eltel sp. z o.o. w Krakowie, E-system, Marcin Ficek w Wolbromiu, Euro Hotel i Restauracja U Jana w Tarnowie, Euronaft Trzebinia sp. z o.o., Eurosan w Dąbrowie Tarnowskiej, F.H.P. Wołoch-Artykuły Spożywcze w Miechowie, F.H.P.U.T. Wac-Woj s.j., W.W. Lichoń w Białej Niżnej, F.H.U. Dotcom s.c. w Brzesku, F.H.U. Kręgielska Restauracja Bohema w Nowym Sączu, F.H.U. Auto Zbych, Zbigniew Szczepniak w Krakowie, F.H.U. Auto-Usługi w Zakliczynie, F.H.U. Bobi, Robert Pachoł w Książu Wielkim, F.H.U. Certex w Krakowie, F.H.U. Climax w Brzesku, F.H.U. Comtel s.j. w Brzesku, F.H.U. Dworek Noce i Dnie, Teresa Michalik w Chełmcu, F.H.U. Ewa Kuraś w Tuchowie, F.H.U. Ewmar, Marek Halkiewicz w Olkuszu, F.H.U. Horyzont, Krzysztof Lech w Gorlicach, F.H.U. Infotek w Pilznie, F.H.U. Inwest-Bud, Stanisław Gajowski s.j., Restauracja i Hotel Podzamcze w Dobczycach, F.H.U. Irena Kusek w Skrzyszowie, F.H.U. Kamaran w Wierzchosławicach, F.H.U. Kurek w Jodłowej, 128

13 F.H.U. Malwa, Malwina Strama w Porębie Wielkiej, F.H.U. Maria Tomasiewicz w Skrzyszowie, F.H.U. Narzędzia, Marcin Królikowski w Olkuszu, F.H.U. Ogród, Jan Bartosiewicz w Chrzanowie, F.H.U. Pizzeria Mamma Mia w Radłowie, F.H.U. Transkęt s.c. w Kętach, F.H.U. Uni-Dom, Dariusz Surowiec w Dąbrowie Tarnowskiej, F.H.U. Zofia Midro w Miechowie, F.H.U.T. Sławomir Grochowiec w Oleśnie, F.P.H. Amar, Marek Suder w Sieprawiu, F.P.H. Podzamcze w Gorlicach, F.P.U. Zbigniew Bidziński w Sieprawiu, F.U.H. Bodo w Grybowie, F.U.H. Stanisław Burda w Krakowie, F.U.H. Yoch w Mikołajowicach, Finance Solution w Gdowie, Firma Budowlana Lichosyt w Suchej Beskidzkiej, Firma Budowlana Migdał w Rzozowie, Firma Gastronomiczna Beskid w Gołkowicach Górnych, Firma Gastronomiczna Raj w Gołkowicach Dolnych, Firma Gastronomiczno-Produkcyjno-Handlowo-Usługowa Jackówka Zdzisław Puch w Limanowej, Firma Handlowa Zbigniew Dybaś w Gorlicach, Firma Remontowo-Budowlana Z. Żurek w Gorzeniu Dolnym, Firma Turystyczno-Usługowa Jurkowski w Ochotnicy Dolnej, FlorGard Projekt, Agnieszka Stój w Krakowie, Gątex, Gątkiewicz Tadeusz w Modlnicy, Gemo sp. z o.o. w Krakowie, 129

14 Geotermia Podhalańska S.A. w Bańskiej Niżnej, Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Miechowie, Gold-Drop w Limanowej, Gospodarstwo Gościnne w Kończyskach, Gospodarstwo Ogrodnicze s.c. Sosnowscy w Krakowie, Gospodarstwo Rolne w Wesołowie, Gospodarstwo Szkółkarskie Anna Kosmala-Lipowicz w Oleśnie, Grand Hotel Stamary w Zakopanem, Gregor-Cars, Grzegorz Szewczyk w Liszkach, Hair Obsession, Czesław Toporkiewicz w Limanowej, Handel Usługi Jagoda Jolanta w Libiążu, HD Cinema, Stanisław Nowicki w Gaju, Hotel Beata, Lisowska Beata w Muszynie Złockiem, Hotel Cristal Park*** w Tarnowie, Hotel Cristal Park, oddział w Dąbrowie Tarnowskiej, Hotel Dosłońce Conference&Spa w Racławicach, Hotel Dunajec w Zgłobicach, Hotel Górsko w Wieliczce, Hotel Grand Felix w Krakowie, Hotel Holiday Inn Express w Krakowie, Hotel Klimek SPA w Muszynie Złockiem, Hotel New Skanpol sp. z o.o. w Kołobrzegu, Hotel Orient w Krakowie, Hotel Polonia w Krakowie, Hotel Prezydent Medical SPA&Wellness w Krynicy Zdrój, Hotel Radisson Blu w Gdańsku, Hotel Radisson Blu w Warszawie, 130

15 Hotel Rezydent w Sopocie, Hotel Sheraton w Krakowie, Hotel Swing w Krakowie, Hotel Wersal w Zakopanem, Imperial Restauracja-Hotel w Jaśle, Imperial s.c. w Olkuszu, Instytut Zdrowia Człowieka Ośrodek Muszyna w Muszynie, InterMedia Małopolska w Ciężkowicach, Jan Małecki Zakład Cukierniczy w Chrzanowie, Kalkomat Bis, s.j. W. Bać, R. Mucha w Krakowie, Kancelaria Podatkowa Jolanta Cieplik w Chrzanowie, Kancelaria Podatkowa Skowron i S-ka w Gorlicach, Kancelaria Sukces w Wieliczce, Karczma Dębowe Wrota w Tymbarku, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Gorlicach, Kawiarnia Klub Sztuki w Nowym Sączu, Kawiarnia Maleńka w Krynicy Zdrój, Klub Fryzjersko-Kosmetyczny Novy w Olkuszu, Komenda Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Wadowicach, Kompleksowe Naprawy Powypadkowe w Nowym Sączu, Kopalnia Soli w Wieliczce, Krakowski Bank Spółdzielczy O/Czernichów, Krisflo, Krzysztof Mielnik w Krakowie, Kujawski Auto Sport s.j. w Zbylitowskiej Górze, Kwiaciarnia Rozmaitości Kwiatowe w Krakowie, Kwiaciarnia Róża w Wolbromiu, Les-Drób Gospoda Szlachecka w Niedomicach, 131

16 Litwiński Transport-Sprzęt-Budownictwo-Hotel w Tęgoborzy, Mała Poligrafia WSD Redemptorystów w Tuchowie, MaNeK w Tuchowie, Marbud w Andrychowie, Marimex sp. z o.o. sp. kom. w Libertowie, Markomp, Marcin Wójcik w Ryglicach, May-Mat, Stanisław i Ewa Matys w Szczepanowie, Mechanika i Elektromechanika Pojazdowa, Stanisław Żelawski w Balicach, Mechanika i Elektromechanika, Zbigniew Siwak w Burzynie, Mezzani, Paula Jałocha w Proszowicach, Miechowski Dom Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna w Libiążu, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Gorlicach, Mikro-K, Jacek Kaczmarczyk w Brzesku, Mlek-Bog s.c. Zakład Mleczarski w Bogoniowicach, Moto Gabra sp. z o.o. w Krakowie, Moto-Art, Artur Sowa w Krakowie, Motocombi, Andrzej Madej w Radziszowie, Motopit, Piotr Płonka w Radziszowie, Multiprojekt, Grzegorz Góral w Krakowie, Nandor, Paweł Kubas w Bochni, Nawratronik s.j., J. Plata, B. Plata w Krakowie, Net-Bis s.c. w Miechowie, Nikola Hurt-Detal w Radłowie, Nowoczesne Centrum Technologii Informatycznych NCTI w Wieliczce, Okno Plus sp. z o.o. w Krakowie, Olbra Salon Masażu w Ciężkowicach, 132

17 Ośrodek Religijno-Wypoczynkowy Betania w Gąskach, Ośrodek Sportu i Rekreacji Alpina-Sport w Muszynie, Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Politechniki Warszawskiej w Grybowie, P.H.U. EPS sp. z.o.o. w Gorlicach, P.H.U. Auto-Rem s.j., Dealer serwisowy Fiat Auto Poland w Gorlicach, P.H.U. Auto-Rem s.j., Skołyszyn w Siedliskach Sławęcińskich, P.H.U. Elba w Dąbrowie Tarnowskiej, P.H.U. Kaminex w Kamienicach, P.H.U. Krak Bud s.j. w Zakliczynie, P.H.U. Maksyma w Krakowie, P.H.U. Mastel, Kamil Mastela w Radziszowie, P.H.U. Tylek w Krakowie, P.P. Carstol, A.D. Feć s.j. w Chrzanowie, P.P.H. Rolmetal s.j., Teresa Kubańska, Jacek Kubański w Olkuszu, P.P.H.U. Centrum sp. z o.o. Hotel Beskid w Nowym Sączu, P.P.H.U. Rem-Dom w Łodzi, P.P.U.H. Architekton w Miechowie, P.U.H. Grafika Druk w Niepołomicach, P.U.H. Limblach w Limanowej, P.U.H. Mosur s.c., M.Ł.P. Moląg w Rudawie, P.U.H. Wolimex w Limanowej, Paktronik-B w Miechowie, Pałac Feliks Śliwa w Krakowie, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gromnik, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Stary Sącz, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Brzesko, Park Hotel Economic Granica w Modlnicy, 133

18 PBM Południe Tour sp. z o.o. Hotel Perła Południa w Rytrze, Pensjonat Małopolanka, Tomasz Prusak w Krynicy Zdrój, Perfekt Serwis, Artur Szafran w Miechowie, Piekarnia Cukiernia Atu Grondal s.j. w Krzeszowicach, PikoNet sp. z o.o. w Chrzanowie, Piotr Biziorek, Zakład Remontowo-Budowlany w Krakowie, Pirtronik, Gustaw Piotr Konieczny w Krakowie, Planeta s.c., K. Sobota, B. Kuler w Charsznicy, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, oddział w Gorlicach, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, oddział w Chrzanowie, Południowy Koncern Węglowy S.A. w Jaworznie, Pośrednictwo Ubezpieczeniowe Tomasz Romaszko w Gorlicach, Powiatowy Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Wieliczce, Pracownia Architektoniczna Wojtka Struzika w Limanowej, Prometeusz, Mariusz Kwiatkowski w Miechowie, Przedsiębiorstwo Budowlane Arka w Olkuszu, Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Limdróg w Limanowej, Przedsiębiorstwo Handlowo-Gastronomiczne Moście w Tarnowie, Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych i Transportowych Cechini, Sanatorium Uzdrowiskowe Wiktor w Żegiestowie, Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno-Kartograficznych Mawo w Andrychowie, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Mnix S.A. w Gorlicach, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Olkuszu, PSS Społem w Miechowie, Pub-Pizzeria Chili, Łukasz Niedziela w Gorlicach, Q-Service, Krzysztof Stankiewicz w Krakowie, Radocza Park sp. z o.o. w Radoczy, 134

19 Rector Polska sp. z o.o. w Chrzanowie, Rejonowa Spółdzielnia Ogrodniczo-Pszczelarska w Brzesku, Rejonowa Spółdzielnia Zaopatrzenia i Zbytu w Limanowej, Restauracja 4 Pory Roku, Przedsiębiorstwo Gastronomiczne, Antoni Rolka w Nowym Sączu, Restauracja Chata Gieda w Zagórzanach, Restauracja Dworek Mikołaj w Wadowicach, Restauracja Farma Rosa, Halina Mika w Stróżach, Restauracja Graniczna w Wadowicach, Restauracja Hawełka w Krakowie, Restauracja La Dolce Vita w Siepietnicy, Restauracja Leśny Dworek, Lucyna Haluch w Gorlicach, Restauracja Marysieńka w Starym Sączu, Restauracja Misterium w Wojniczu, Restauracja Nova w Tuchowie, Restauracja Panorama w Nowym Sączu, Restauracja Pasaż w Tarnowie, Restauracja Patria w Będzinie, Restauracja Radłowska, Restauracja Rafał Mucha w Miechowie, Restauracja Rycerska w Tarnowie, Restauracja Salton w Bochni, Restauracja Siwy Brzeg, Sławomir Kalisz w Limanowej, Restauracja u Sióstr w Dębicy, Restauracja Vita w Miechowie, Restauracja Wojnicka w Wojniczu, Restauracja-Hotel-Dom Weselny Słoneczne Tarasy w Białej Niżnej, Restauracja-Hotel Lir w Trzebini, 135

20 Retrans, T. Baran, M. Kapcia, s.j. w Alwerni, River Park s.c. w Zatorze, RM Filipowicz, Renata Filipowicz w Krakowie, Sadowniczy Zakład Doświadczalny Instytutu Ogrodnictwa w Brzeznej, Salon Fryzjerski Damsko-Męski U Beaty w Gorlicach, Salon Fryzjerski Erica w Gorlicach, Salon Fryzjerski Jakub Mucha w Gorlicach, Salon Fryzjerski Margo w Limanowej, Salon Fryzjerski Paweł Tokarski w Gorlicach, Salon Fryzjerski Renimax w Limanowej, Salon Fryzjerski Vertigo w Tuchowie, Salon Fryzjersko-Kosmetyczny Art-Creo w Rzepienniku Strzyżewskim, Salon Fryzjersko-Kosmetyczny Perła, Ewelina Głuch w Chrzanowie, Salon Fryzjersko-Kosmetyczny Visage w Bobowej, Salony Meblowe Meblux w Andrychowie, Sanatorium Uzdrowisko Budowlani w Podegrodziu, Severt Polska sp. z o.o. w Gorlicach, SFT Computers M. Kubiński s.j. w Krakowie, Sheraton Sopot Hotel, Skarpa Travel w Krakowie, Sklep Chemiczno-Metalowy Kazimiera Surowiec w Dąbrowie Tarnowskiej, Sklep Spożywczo-Przemysłowy w Miechowicach Wielkich, Sklep Wielobranżowy Ogrodniczo-Rolny Anna Stachura w Miechowie, SM Logistic sp. z o.o. w Andrychowie, Sofi Flora, Zofia Ostrowska w Krakowie, Solidus sp. z o.o. w Nowym Sączu, Sotronic sp. z o.o. w Balicach, 136

21 Spec Car, Grzegorz Jakóbik w Alwerni, Spółdzielnia Produkcyjno-Handlowa Jedność w Gorlicach, Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa Samopomoc w Łęgu Tarnowskim, Stanopol sp. z o.o. w Andrychowie, Studio Florystyczne, Iwona Sulik w Krakowie, Studio Florystyki Salon Kwiatowy Krisflo w Krakowie, Studio Fryzur, Katarzyna Porczyk w Myślenicach, Studio Kosmetyczne Yaga w Zakliczynie, Studio Promocji Akces w Bochni, StudioDelta w Brzesku, Stylbud w Skawcach, System-Serwis, Paweł Porąbka w Wieliczce, Szkółka Leśna Pomorzany w Olkuszu, Szkółka Roślin Ozdobnych Kukla-Dumieńska w Trzcianie, Tadeusz Słysz Kancelaria Doradztwa Podatkowego, Biuro Podatkowo Księgowe w Chrzanowie, TMT w Wadowicach, Top-Car, Bogdan Dąbrowski w Skawinie, Trans Konspol sp. z o.o. Biznes Club w Nowym Sączu, Transport Międzynarodowy i Spedycja K.M.M. Olszański w Roztoce, Trans-Usługi Połeć s.j. w Gorlicach, Truck-Partner sp. z o.o. w Nowym Sączu, U Zdzicha Gospodarstwo Szkółkarskie w Gołkowicach Górnych, U.Z. Zbigniew Urbański w Krakowie, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie im. Hugona Kołłątaja Leśny Zakład Doświadczalny w Krynicy Zdrój, Urząd Gminy i Miasta w Miechowie, Urząd Gminy w Charsznicy, 137

22 Urząd Gminy w Czernichowie, Urząd Gminy w Grybowie, Urząd Gminy w Iwkowej, Urząd Gminy w Racławicach, Urząd Gminy w Wolbromiu, Urząd Miejski w Czchowie, Urząd Skarbowy w Brzesku, Urząd Skarbowy w Miechowie, Urząd Skarbowy w Wadowicach, Usługi Geodezyjne Geoida, D. Błachut w Kleczy Dolnej, Usługi Geodezyjne L. Oleksy w Wieprzu, Usługi Geodezyjne R. Uniwersał w Wadowicach, Usługi Geodezyjne T. Wajdzik w Gorzeniu Dolnym, Usługi Geodezyjne W. Kuchno w Bochni, Usługi Geodezyjno-Kartograficzne A. Skowron w Wadowicach, Usługi Geodezyjno-Kartograficzne S. Szczygieł w Wadowicach, Usługi Geodezyjno-Kartograficzne W. Marczyński w Wieprzu, Usługi Ogólnobudowlane T. Banaś w Jaroszowicach, Uzdrowisko Kopalnia Soli w Bochni, Valeo Autosystemy sp. z o.o. w Skawinie, Vitkanex Przetwórstwo Owoców i Warzyw w Bolesławiu, Wadimax sp. z o.o. w Tomicach, Wadowicka Usługowa Spółdzielnia Pracy, Warsaw Marriott Hotel. Wynajem Pokoi i Żywienie Domowe s.c., Czesława i Władysław Wodziak w Białce Tatrzańskiej, Z.G.H. Bolesław w Bukownie, Z.P.C. Skawa w Wadowicach, 138

23 Z.P.H.U. Armet, Adam Rogoziński w Mszanie Dolnej, Zajazd Pasja w Sławkowie, Zakład Budowy Urządzeń Dźwignicowych Zbud w Dąbrowie Tarnowskiej. Zakład Fryzjerski, Agnieszka Włudyka w Ciężkowicach, Zakład Fryzjerski, Bożena Kamińska w Rzepienniku Strzyżewskim, Zakład Instalacji Pyciak w Bochni, Zakład Instalacyjno-Budowlany Hołda, Jan Hołda w Krakowie, Zakład Piekarniczo-Cukierniczy Malinka w Żabnie, Zakład Produkcyjno-Handlowy Elpa, Elżbieta Zdeb w Miechowie, Zakład Produkcyjno-Handlowy Enia, Krajowy Drogowy Transport Osób w Połańcu, Zakład Remontowo-Budowlany Brukarstwo w Mędrzechowie, Zakład Remontowo-Budowlany Czesław Brzózka w Krzeszowicach, Zakład Remontowo-Budowlany Stanisław Paciej w Olkuszu, Zakład Remontowo-Budowlany wod.kan.gaz.co, Stanisław Kołodziejczyk w Krakowie, Zakład Urządzeń Chłodniczych Mawi w Rzezawie, Zakład Usługowo-Produkcyjno-Handlowy Grand w Jasiennej, Zakład Usługowo-Produkcyjno-Handlowy Hażbud sp. z o.o. w Gorlicach, Zakłady Mechaniczno-Kuźnicze Wostal w Wolbromiu, Zasada-Trans-Spedition w Brzesku, Zdzisław Badura w Stanisławiu Dolnym, Zespół Inżynieryjno-Geodezyjny, Bogusław Niedziela w Gorlicach, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego o/stary Sącz, Zeto S.A. w Tarnowie, Zrzeszenie Prywatnego Handlu i Usług w Katowicach, Biuro Terenowe w Olkuszu. 139

24 Cross-financing Poza wsparciem skierowanym bezpośrednio do uczniów małopolskich szkół zawodowych, na uwagę zasługuje także fakt, iż od początku realizacji na wydatki w ramach tak zwanego cross-financingu przeznaczono ponad 13,2 mln zł. Dzięki tej kwocie udało się zmodernizować bazę dydaktyczną szkół poprzez utworzenie bądź doposażenie pracowni zawodowych w poszczególnych branżach, tj. budowlanej, mechaniczno-mechatronicznej, informatyczno-elektronicznej, usługowej, turystyczno-gastronomicznej, rolno-przetwórczej oraz społeczno-medycznej. Według danych z 30 września 2013 roku, specjalistyczny sprzęt techno-dydaktyczny trafił do 202 szkół realizujących projekt. Finanse projektu W ciągu trzech lat wdrażania projektu, działania związane z jego realizacją (w tym między innymi kursy, zajęcia dodatkowe, staże, praktyki, komponent ponadnarodowy czy sprzęt techno-dydaktyczny) zostały sfinansowane za kwotę niemal 92 mln zł. Stanowi to ponad 62% całościowego budżetu, który wynosi 147,6 mln zł. 140

25 GALERIA ZDJĘĆ 141

26 142

27 143

28 144

29 145

30 146

31 147

32 148

33 149

34 150

PROJEKT SYSTEMOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

PROJEKT SYSTEMOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO PROJEKT SYSTEMOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO KRAKÓW 2014 WYDAWCA: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Wydział Kształcenia Zawodowego ul. Racławicka

Bardziej szczegółowo

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach RAPORT Z PILOTAŻOWEGO WDROŻENIA PRAKTYK ZAWODOWYCH JAKO FORMY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODÓW HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

Al. Kombatantów 2, 59-800 Lubań, tel. (75) 64 55 349, fax: (75) 64 55 340, email: praktykipce@interia.pl NIP: 6131428256 / REGON: 230913449

Al. Kombatantów 2, 59-800 Lubań, tel. (75) 64 55 349, fax: (75) 64 55 340, email: praktykipce@interia.pl NIP: 6131428256 / REGON: 230913449 PO KL 3.4.3 Praktyki nauczycieli szansą na poprawę jakości edukacji zawodowej w powiecie lubańskim Al. Kombatantów 2, 59-800 Lubań, tel. (75) 64 55 349, fax: (75) 64 55 340, email: praktykipce@interia.pl

Bardziej szczegółowo

Targi Edukacyjne. Wybierz swój kierunek! 21-23 marca 2013. Kraków, ul. Centralna 41A. Festiwal Zawodów w Małopolsce

Targi Edukacyjne. Wybierz swój kierunek! 21-23 marca 2013. Kraków, ul. Centralna 41A. Festiwal Zawodów w Małopolsce Targi Edukacyjne Festiwal Zawodów w Małopolsce 2-23 marca 203 Wybierz swój kierunek! Kraków, ul. Centralna 4A wydawca: Targi w Krakowie Sp. z o.o. 3 586 Kraków ul. Centralna 4A biuro@targi.krakow.pl projekt

Bardziej szczegółowo

Małopolskie Doradztwo Biznesowe

Małopolskie Doradztwo Biznesowe 1 zaprasza do udziału w projekcie Małopolskie Doradztwo Biznesowe Szansa na rozwój Twojej firmy! 2 Małopolskie Doradztwo Biznesowe Skorzystaj z możliwości bezpłatnej usługi doradczej. Oferujemy Państwu

Bardziej szczegółowo

Małopolski Klaster Informatyczny

Małopolski Klaster Informatyczny Małopolski Klaster Informatyczny Potrzeby w zakresie kształcenia kadry IT perspektywa małopolskiego rynku Materiały z konferencji 0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 197/XIX/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 czerwca 2012r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 197/XIX/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 czerwca 2012r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 197/XIX/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 czerwca 2012r. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu, promocji zatrudnienia oraz aktywizacji

Bardziej szczegółowo

Absolwent na rynku pracy 5 Biznes za dotacje 12 50 numerów. Osiem lat 16

Absolwent na rynku pracy 5 Biznes za dotacje 12 50 numerów. Osiem lat 16 B i u l e t y n W o j e w ó d z k i e g o U r z ę d u P r a c y w W a r s z a w i e NUMER 6 (50) 2012 rok (IX) ISSN 2082-856X Absolwent na rynku pracy 5 Biznes za dotacje 12 50 numerów. Osiem lat 16 W

Bardziej szczegółowo

Mazowiecki Rynek Pracy

Mazowiecki Rynek Pracy Mazowiecki Rynek Pracy czerwiec 1 2007 BIULETYN WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY 3 (17) 2007 Rok IV Złoto dla WUP w Warszawie str. 4 Wakacyjna Giełda Pracy dla Młodzieży - Lato

Bardziej szczegółowo

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku 1 Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku 2 Informacja Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny. O tym jaki był i jaki będzie dyskutowano w Lublinie

Regionalny Program Operacyjny. O tym jaki był i jaki będzie dyskutowano w Lublinie Numer 3(23)/2014 ISSN 2081 8033 Rozmowa numeru Johannes Hahn, były unijny komisarz ds. polityki regionalnej: Pięć lat pod znakiem reformy polityki spójności kalendarium Nowe departamenty od zarządzania

Bardziej szczegółowo

Podlaski Przegląd Społeczny

Podlaski Przegląd Społeczny Podlaski Przegląd Społeczny BEZPŁATNY KWARTALNIK REGIONALNEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU NR 2(12) / czerwiec 2012 r. ISSN 2081-0946 Czasopismo współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcze i kompetentne aktywizacja zawodowa kobiet

Przedsiębiorcze i kompetentne aktywizacja zawodowa kobiet Walne Zgromadzenie Członków Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach str. 4 Przedsiębiorcze i kompetentne aktywizacja zawodowa kobiet str. 7-11 2 (78) 2007 Projekt Econweld ISSN: 1426-63422 Wydawany

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza podmiotów gospodarczych województwa małopolskiego

Analiza porównawcza podmiotów gospodarczych województwa małopolskiego Analiza porównawcza podmiotów gospodarczych województwa małopolskiego Dr Mariusz Łapczyński Kraków, marzec 2009 Publikacja powstała na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w ramach projektu Małopolskie

Bardziej szczegółowo

Lista dobrych praktyk w podziale nad obszary Benchmarking klastrów w Polsce edycja 2010

Lista dobrych praktyk w podziale nad obszary Benchmarking klastrów w Polsce edycja 2010 Lista dobrych praktyk w podziale nad obszary Benchmarking klastrów w Polsce edycja 2010 1. Rozwój zasobów ludzkich Obszar: 1. Rozwój zasobów ludzkich Lubuski Klaster Metalowy Podlaski Klaster Obróbki Metali

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRACY WŁADZ MIASTA V KADENCJI 2006 2010

RAPORT Z PRACY WŁADZ MIASTA V KADENCJI 2006 2010 1 2 RAPORT Z PRACY WŁADZ MIASTA V KADENCJI 2006 2010 3 Wydawca: Urząd Miejski w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdańsk tel. (+4858) 323 63 00, 323 60 05 e-mail: umg@gdansk.gda.pl www.gdansk.pl Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

rzemiosła MAGAZYN KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY

rzemiosła MAGAZYN KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY nr 2 rzemiosła MAGAZYN KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY LICZY SIĘ UCZCIWOŚĆ I PRACA rozmowa z Janem Lewandowskim, kawalerem Szabli Kilińskiego BEZPIECZNA PRACA WYDAJNA

Bardziej szczegółowo

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM Pytanie nr 1: Czy istnieje możliwość w ramach projektu na zakup materiałów o wartości przewyższającej 3 500 zł zaliczanych do środków trwałych? Istnieje

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI ISSN 2299-0577 www.fundusze.malopolska.pl Nr 2 (10) sierpień 2014 Rowerem przez Małopolskę str. 3 Nasze produkty najlepsze! str. 10 str. 15 Renesansowa perła Fundusze

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY Z DZIAŁALNOŚCI W KOSZALINIE

SPRAWOZDANIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY Z DZIAŁALNOŚCI W KOSZALINIE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KOSZALINIE za rok 2012 SPIS TREŚCI I. CHARAKTERYSTYKA RYNKU PRACY 1. STOPA BEZROBOCIA. 2. LICZBA BEZROBOTNYCH 3. BEZROBOCIE WEDŁUG GMIN. 4. BEZROBOTNI

Bardziej szczegółowo

Kształcenie zawodowe pod potrzeby regionalnego rynku pracy przypadek Małopolski

Kształcenie zawodowe pod potrzeby regionalnego rynku pracy przypadek Małopolski 2013 Kształcenie zawodowe pod potrzeby regionalnego rynku pracy przypadek Małopolski Kształcenie zawodowe pod potrzeby regionalnego rynku pracy przypadek Małopolski Niniejszy artykuł został opublikowany

Bardziej szczegółowo

Rolnicy podziękowali za plony

Rolnicy podziękowali za plony Nr 9-10 (119-120) wrzesień październik 2010 ISSN 1509-0655 MIESIĘCZNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY GMIN I POWIATU LUBELSKIEGO Rolnicy podziękowali za plony l MIJAJĄCA KADENCJA W OCENIE SAMORZĄDOWCÓW l POWIATOWY

Bardziej szczegółowo

nastudia.ath.bielsko.pl

nastudia.ath.bielsko.pl STUDIA PODYPLOMOWE WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI WYDZIAŁ NAUK O MATERIAŁACH I ŚRODOWISKU Doradca zawodowy Edukacja dla bezpieczeństwa Informatyka i technologie informacyjne Szkoła systemów informatycznych,

Bardziej szczegółowo

Nr marzec 2008, www.pkb.net.pl. Aspekty prawa wspólnotowego. str. 7

Nr marzec 2008, www.pkb.net.pl. Aspekty prawa wspólnotowego. str. 7 Konferencja Animatora str. 4 Nr marzec 2008, www.pkb.net.pl Aspekty prawa wspólnotowego str. 7 Pomagajmy sobie na drodze str. 15 Pełnych radosnej nadziei, miłości i zdrowia Świąt Wielkiej Nocy oraz bliskich

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw

Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Publikacja zrealizowana w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

Technologie cyfrowe dla instytucji i społeczności lokalnych. Doświadczenia polskich programów

Technologie cyfrowe dla instytucji i społeczności lokalnych. Doświadczenia polskich programów Technologie cyfrowe dla instytucji i społeczności lokalnych. Doświadczenia polskich programów Raport desk research przygotowany w ramach projektu TECHNOLOGIE DLA TRZECIEGO SEKTORA I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH

Bardziej szczegółowo

Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego

Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego Opracował: Zespół Roboczy powołany ds. Opracowania Strategii ORSG Powiatu Sępoleńskiego w składzie: Barbara Wiśniewska, Lidia Sokulska-Tłok,

Bardziej szczegółowo

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Agnieszka Różycka Marcin Dwórznik Justyna Gać Adam Miller Marcin Steć Case-Doradcy Sp. z o.o SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo