PROMOCJA PROJEKTU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROMOCJA PROJEKTU 118 119"

Transkrypt

1

2 118 PROMOCJA PROJEKTU

3 Popularyzacja działań podejmowanych w Małopolsce na rzecz rozwoju i modernizacji szkolnictwa zawodowego rozpoczęła się w styczniu 2010 r., po zainicjowaniu realizacji projektu. Prowadzona była podczas sesji strategicznych, konferencji prasowych, spotkań z organami prowadzącymi szkoły zawodowe oraz z przedsiębiorcami. Do końca 2011 roku upowszechnianie tych informacji odbywało się bezpośrednio w szkołach oraz za pośrednictwem mediów lokalnych i regionalnych. Zgodnie z wytycznymi Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, wszystkie placówki edukacyjne objęte projektem zostały oznaczone (tablice, naklejki), otrzymały też materiały promocyjne (m.in. roll upy, bannery, plakaty, ulotki). Projekt promowano również podczas Targów Edukacyjnych w Krakowie. W celu rozpowszechniania informacji o projekcie i możliwościach, jakie oferuje młodym ludziom, każdego roku prowadzone są szerokie kampanie promocyjne w radiu, telewizji, prasie, Internecie, a także za pomocą billboardów i reklam wizualnych zamieszczanych na pojazdach komunikacji miejskiej. W okresach rekrutacji do szkół, w gazetach o zasięgu lokalnym i regionalnym, publikowane są artykuły sponsorowane z aktualną ofertą kursów, szkoleń zawodowych oraz zajęć z kompetencji kluczowych. Wszystkie wydarzenia projektowe, jak również oferty zajęć dodatkowych oraz staży i praktyk u przedsiębiorców, są na bieżąco wprowadzane do Internetu poprzez stronę poświęconą działaniom związanym z Modernizacją kształcenia zawodowego w Małopolsce, za pośrednictwem utworzonych na potrzeby projektu kont w popularnych wśród młodzieży portalach społecznościowych oraz własnego kanału w serwisie YouTube. Wszystkie te przekazy zostały dodatkowo wzmocnione licznymi emisjami materiałów audio i wideo w regionalnych rozgłośniach radiowych, a także telewizjach lokalnych, regionalnej i ogólnopolskiej. Od 2011 młodzież uczestnicząca w dodatkowych zajęciach może brać udział w konkursie Mam zawód. Mam fantazję. W I edycji uczniowie konkurowali w czterech kategoriach, ich zadaniem było: zaprojektowanie plakatu, nakręcenie filmu, wykonanie fotografii lub przedstawienie inscenizacji kabaretowej. Od 2012 roku organizowane są konkursy umiejętności branżowych w kilku wybranych szkołach województwa, z myślą o uczniach wszystkich placówek kształcących we wskazanych profilach. Relacje ze zmagań młodzieży są prezentowane na antenie Telewizji Polskiej o. Kraków. Od 2013 roku szkoły uczestniczące w projekcie mają możliwość prezentowania swojej oferty podczas Targów Edukacyjnych Festiwal Zawodów w Małopolsce. W hali Targów Kraków przygotowane przez nie oferty ogląda kilkanaście tysięcy gimnazjalistów. Oferty pokazywane są również w mediach ogólnopolskich (TVP 2 Pytanie na śniadanie ), regionalnych (TVP Kraków, Radio ESKA, Radio RMF MAXXX, Gazeta Krakowska, Gazeta Wyborcza), a także w gazetach lokalnych i lokalnych serwisach internetowych. 119

4 120 DANE OGÓLNE PODSUMOWANIE PROJEKTU

5 Informacje ogólne W okresie od września 2010 do września 2013 Partnerzy kontynuowali udział w projekcie. Wsparciem objętych zostało 277 szkół i placówek kształcenia zawodowego, które wdrożyły Programy Rozwojowe. Uczniowie w dalszym ciągu aktywnie uczestniczyli w specjalistycznych kursach branżowych dających dodatkowe kwalifikacje, ułatwiających start na rynku pracy, zajęciach z kompetencji kluczowych (matematyka, ICT, języki obce zawodowe), doradztwie zawodowym, jak również w stażach-wizytach zawodoznawczych, dodatkowych praktykach oraz wprowadzonej po raz pierwszy w 2013 roku formie wsparcia kilkutygodniowych stażach w przedsiębiorstwach z możliwością wypłaty stypendium dla ucznia. Dotychczas do projektu zrekrutowano ponad uczestników, co oznacza, iż planowany wskaźnik dotyczący liczby uczniów objętych wsparciem został osiągnięty na poziomie niemal 140%. 121

6 W efekcie prowadzonych działań uczestnicy projektu otrzymali niemal certyfikatów i zaświadczeń, z czego prawie potwierdzających dodatkowe kwalifikacje i uprawnienia, m.in.: prawo jazdy kat. B, C, T uprawnienia operatora wózka widłowego uprawnienia spawacza MAG, MIG, TIG konfiguracji infrastruktury sieciowe uprawnienia operatora koparko-ładowarki uprawnienia kelnerskie uprawnienia barmańskie uprawnienia wizażysty i wiele innych W ramach projektu uczniowie na ogół mają możliwość skorzystania z więcej niż jednej formy wsparcia. Jak można wywnioskować na podstawie poniższego schematu, największą popularnością cieszą się kursy zawodowe, zwiększające konkurencyjność przyszłych absolwentów szkół zawodowych na rynku pracy. Na drugim miejscu znajdują się zajęcia z kompetencji kluczowych, które nie tylko pozwalają na poszerzenie zdobytej w szkole wiedzy, ale również (w przypadku uczniów techników) dają szansę lepszego przygotowania do egzaminu maturalnego. Ponadto, począwszy od drugiej połowy 2012 roku, realizowane są działania w ramach komponentu ponadnarodowego w ich wyniku, w wizytach studyjnych w niemieckiej Turyngii oraz francuskim regionie Rodan-Alpy dotychczas udział wzięło 150 młodych Małopolan. 122

7 Współpraca z przedsiębiorcami Jednym z priorytetowych zadań projektu jest silniejsze powiązanie pomiędzy małopolskimi szkołami zawodowymi a przedsiębiorcami. W związku z tym, na koniec III kwartału 2013 roku, już ponad 190 szkół uczestniczących w projekcie zadeklarowało taką współpracę, głównie poprzez realizację następujących form wsparcia dla uczniów: Tylko w ramach powyższych działań wsparciem zostało objętych niemal spośród wszystkich uczestników projektu. Staże płatne Kontynuując działania z zakresu budowania pozytywnych relacji szkół z sektorem gospodarki oraz przygotowania profesjonalnych kadr dla rynku pracy, w ciągu ostatniego roku działania projektu były ukierunkowane na poszerzenie oferty umożliwiającej zacieśnienie współpracy z przedsiębiorstwami. Staże (150-godzinne) z możliwością wypłaty stypendium to nowa, dodatkowa forma praktycznej nauki zawodu. Na ich realizację przeznaczono dodatkowe środki w wysokości około 4 milionów złotych. Według założeń skorzysta z nich około 2 tysięcy młodych ludzi. W celu wypracowania szczegółowych założeń, powołane zostały zespoły eksperckie z branż objętych wsparciem w ramach projektu: mechaniczno-mechatronicznej, rolno-przetwórczej, społeczno-medycznej oraz usługowej. Ich zadania były analogiczne do zadań zespołów eksperckich działających w roku 2011: znalezienie rozwiązań zwiększających aktywność przedsiębiorców w procesie nauczania, wzrost efektywności kształcenia zawodowego oraz wyeliminowanie luk kompetencyjnych. Rezultatem pracy zespołów było wypracowanie standardów współpracy szkół z przedsiębiorstwami, obejmujących m.in. kwestie organizacyjne, przykładowe programy staży oraz podstawową dokumentację służącą prawidłowej realizacji staży. Jednym z elementów działalności zespołów branżowych było również stworzenie bazy firm chętnych do przyjęcia uczniów na staż na podstawie złożonych deklaracji w podziale na poszczególne branże. Korzystając z zasobów bazy oraz własnych doświadczeń i kontaktów, w połowie roku 2013 organy prowadzące szkół realizujących projekt, podpisały pierwsze porozumienia z przedsiębiorcami na rzecz kształcenia zawodowego, w formule wypracowanej przez zespoły eksperckie. Zgodnie z założeniami projektu, porozumienia stanowią podstawę do przeprowadzania odpłatnych staży dla uczniów małopolskich szkół w działających na rynku krajowym firmach. Formuła realizacji stażu zakłada możliwość wypłaty stypendium dla ucznia w wysokości do zł brutto wraz ze zwrotem kosztów dojazdu na miejsce odbywania stażu, jak również refundację kosztów pracodawcy (w tym kosztów odzieży ochronnej, obuwia roboczego, środków ochrony indywidulanej oraz środków higieny osobistej) w maksymalnej wysokości 500 zł brutto za jednego ucznia. Kwota ta zawiera również koszt opiekuna stażu. 123

8 Celem realizacji dodatkowych staży jest umożliwienie uczniom szkół zawodowych z województwa małopolskiego zdobycia doświadczenia praktycznego, a w konsekwencji wzmocnienie kształcenia zawodowego w poszczególnych branżach oraz lepsze powiązanie jego oferty z potrzebami rynku pracy. Staże odbywają się według wypracowanego wcześniej schematu. Pierwotnie we współpracy z przedsiębiorcą przygotowywany jest ramowy program stażu, który w swoim zakresie i treści powinien wykraczać poza obowiązkowe podstawy programowe w danych zawodach. Od pierwszego dnia uczeń prowadzi dziennik stażowy i kartę czasu odbywania stażu. Przed rozpoczęciem stażu pracodawca ma obowiązek poinstruowania ucznia o zasadach BHP i ppoż. Następnie rozpoczyna się właściwa część stażu, która najczęściej składa się z dwóch etapów: pierwszego zapoznanie się z zakładem pracy oraz etapu drugiego, czyli działania w systemie prowadzenia za rękę. Etap pierwszy to czas, w którym stażysta zapoznaje się: ze strukturą organizacyjną przedsiębiorstwa, organizacją pracy w przedsiębiorstwie, instrukcjami, regulaminami i przepisami bhp i ppoż., uprawnieniami i odpowiedzialnością na poszczególnych stanowiskach pracy, zakresem czynności, zasadami współpracy w zespole, organizacją procesu technologicznego/produkcyjnego/usługowego w przedsiębiorstwie, nowoczesnymi procesami wytwórczymi/usługowymi/sprzedażowymi i nowymi technologiami, obsługą nowoczesnych maszyn i urządzeń w przedsiębiorstwie. W trakcie etapu drugiego stażysta samodzielnie lecz pod okiem opiekuna wykonuje czynności związane z procesem produkcyjnym i/lub usługowym, np. organizowanie i nadzorowanie przebiegu procesów wytwarzania maszyn i urządzeń, ze szczególnym uwzględnieniem doboru materiałów, oprzyrządowania i parametrów technicznych procesu zgodnie z dokumentacją. Po zakończeniu stażu, na podstawie wskazanej w umowie dokumentacji, stażysta może ubiegać się o uzyskanie stypendium stażowego. Uczestnik otrzymuje również certyfikat odbycia stażu. Pierwsze odpłatne staże w przedsiębiorstwach w ramach projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce zostały uruchomione w okresie lipca i sierpnia 2013 roku. Ogółem do końca września w płatnych stażach wzięło udział osób, w tym 848 kobiet i 556 mężczyzn. Zgodnie ze strukturą przedsiębiorstw w Małopolsce staże realizowane są przeważnie w mikro- i w małych przedsiębiorstwach, reprezentujących głównie branże: turystyczno-gastronomiczną, usługową, mechaniczno-mechatroniczną, budowlaną, a w dalszej kolejności rolno-przetwórczą. Pierwsze odpłatne staże zostały uruchomione w Gminie Miejskiej Kraków, w powiatach: bocheńskim, brzeskim, chrzanowskim, dąbrowskim, gorlickim, krakowskim, limanowskim, miechowskim, nowosądeckim, nowotarskim, olkuskim, suskim, tarnowskim, tatrzańskim, wadowickim, wielickim oraz w Zespole Szkół Zawodowych Huty Tadeusza Sendzimira prowadzonym przez ArcelorMittal Poland S.A. i Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Limanowej prowadzonym przez Marię Szkarłat, a także w szkołach prowadzonych przez Województwo Małopolskie. Do chwili obecnej liderem w realizacji staży płatnych w przedsiębiorstwach jest powiat nowosądecki, który objął tą formą wsparcia ponad 260 uczniów, odbywających staże w 40 różnych przedsiębiorstwach. 124

9 Zestawienie wszystkich przedsiębiorstw, w których dotychczas uczniowie uczestnicy projektu odbyli 150-godzinne staże: A1Europe sp. z o.o. w Krakowie, A4studio Maria Borowiecka w Brzesku, ACM Agrocentrum sp. z o.o. w Kielcach, Adam Słowik TV Serwis w Luszowicach, Adesso S.A. w Andrychowie, Adler Computers w Miechowie, Agencja Ivision.pl w Krakowie, Agencja Turystyczna Asestravel w Olkuszu, Alarm-Tech s.c., A. Woźniak, G. Żurawski w Węgrzcach, Alex Z.P.H. Import Eksport, Aleksander Ligęza w Łużnej, Andromeda, Marek Łęgowski w Nowym Sączu, Anwa w Krakowie, Aptron, Piotr Zawistowicz w Brzesku, Arch Studio w Bochni, ARiMR w Gorlicach, Arkona sp. z o.o. w Inwałdzie, Auto Naprawa w Gorlicach, Auto Robot System s.c., B.W. Bułat w Krakowie, Auto Service, Krzysztof Wyrwa w Limanowej, Auto Serwis, Artur Rutkiewicz w Krakowie, Auto Serwis, Grzegorz Chudzicki w Kłaju, Auto-Latos Club Shuma w Dąbrowie Górniczej, Auto-Roman, Roman Urban w Krakowie, Autorska Pracownia Architektoniczna, Marcin Woźniak w Krakowie, Autoryzowana Stacja Obsługi Mercedes-Benz, Jan Kosmowski w Krakowie, 125

10 Autoryzowana Stacja Obsługi, Marek Nodzyński w Wieliczce Auto-Serwis VW-Audi, Krzysztof Motyka w Krzyszkowicach, Azpexim, Piotr Ziachowicz w Krakowie, Bank Spółdzielczy w Dąbrowie Tarnowskiej, Bank Spółdzielczy w Limanowej, Bank Zachodni WBK S.A. O/Brzesko, Bank Zachodni WBK S.A. O/Skawina, Bar nr 2 Strzegocice w Strzegocicach, BarJan w Mikołajowicach, Behap Bud s.c., Ewa Eugeniusz Winiarscy w Trzebini, Beskidzkie Przedsiębiorstwo Turystyczno Integracyjne w Warszawie, Best Western Premier Hotel w Krakowie, Biuro Podatkowe Ama w Wieliczce, Biuro Podatkowe Bono w Wieliczce, Biuro Podróży Centrum w Krakowie, Biuro Podróży Itaka w Nowym Sączu, Biuro Podróży Marena w Gorlicach, Biuro Podróży Soltur sp. z o.o. w Krakowie, Biuro Podróży ZNP Logos Tour w Krakowie, Biuro Pośrednictwa Usług Maxim w Nowym Sączu, Biuro Rachunkowe Duo w Łapanowie, Biuro Rachunkowe Total w Kluczach, Biuro Rachunkowe w Filipowicach, Biuro Rachunkowe Wiktoria s.c. w Gorlicach, Biuro Turystyczne Turysta w Tarnowie, Biuro Usług Architektonicznych Artur Jankoś w Limanowej, Biuro Usług Rachunkowych i Doradztwa Gospodarczego Biznes Partner sp. z o.o. w Chrzanowie, 126

11 Biuro Usług Turystycznych Arkadia w Tarnowie, Bogmar w Kowalowej, Bravo, Krzysztof Sobczyński, Maria Sobczyńska s.j. w Krzeszowicach Budo-Med w Jodłowej, Cafe Kwadrans w Nowym Sączu, Centrum Doradztwa i Kształcenia w Miechowie, Centrum Formacyjno-Szkoleniowe Księżówka w Zakopanem, Centrum Kwiatowe, R.Kafel, A Kafel w Olkuszu, Centrum Samochodów Francuskich, S.D. Hałuda w Krakowie, Centrum Ubezpieczeń i Finansów Partner, Marcin Pabijan w Brzesku, Chempak, Marek Więckowski w Brzesku, CIAPdent, Tomasz Ciaputa w Krakowie, Condictor, Maciej Szukalski w Gorlicach, Consulting Travel w Olkuszu, Cukiernia Starowiejska w Krużlowej Wyżnej, Dan Cake Polonia sp. z o.o. w Chrzanowie, Delikatesy Paleo 1 w Wieliczce, Delphi w Krakowie, Diagnostyka Mechanika Pojazdowa Usługi Budowlane s.c., L. Ślazyk, J. Ślazyk w Limanowej, D-KM s.c. Domagała Kazimierz i Maciej w Bogucinie Małym, Dom Pomocy Społecznej w Sieradzy, Dom Wczasowy VIS w Jastrzębiej Górze, Drukarnia Malinowa w Limanowej, Ekonaft sp. z o.o. w Trzebini, El Paso Restauracja w Tarnowie, Elbest sp. z o.o. Hotel Krynica w Krynicy Zdrój, Elektro-Szyld Wyrób i Montaż Reklam w Brzesku, 127

12 Elektrotermia sp. z o.o. w Krakowie, Elkomp s.c. w Krakowie, Elmark w Jodłowej, Eltel sp. z o.o. w Krakowie, E-system, Marcin Ficek w Wolbromiu, Euro Hotel i Restauracja U Jana w Tarnowie, Euronaft Trzebinia sp. z o.o., Eurosan w Dąbrowie Tarnowskiej, F.H.P. Wołoch-Artykuły Spożywcze w Miechowie, F.H.P.U.T. Wac-Woj s.j., W.W. Lichoń w Białej Niżnej, F.H.U. Dotcom s.c. w Brzesku, F.H.U. Kręgielska Restauracja Bohema w Nowym Sączu, F.H.U. Auto Zbych, Zbigniew Szczepniak w Krakowie, F.H.U. Auto-Usługi w Zakliczynie, F.H.U. Bobi, Robert Pachoł w Książu Wielkim, F.H.U. Certex w Krakowie, F.H.U. Climax w Brzesku, F.H.U. Comtel s.j. w Brzesku, F.H.U. Dworek Noce i Dnie, Teresa Michalik w Chełmcu, F.H.U. Ewa Kuraś w Tuchowie, F.H.U. Ewmar, Marek Halkiewicz w Olkuszu, F.H.U. Horyzont, Krzysztof Lech w Gorlicach, F.H.U. Infotek w Pilznie, F.H.U. Inwest-Bud, Stanisław Gajowski s.j., Restauracja i Hotel Podzamcze w Dobczycach, F.H.U. Irena Kusek w Skrzyszowie, F.H.U. Kamaran w Wierzchosławicach, F.H.U. Kurek w Jodłowej, 128

13 F.H.U. Malwa, Malwina Strama w Porębie Wielkiej, F.H.U. Maria Tomasiewicz w Skrzyszowie, F.H.U. Narzędzia, Marcin Królikowski w Olkuszu, F.H.U. Ogród, Jan Bartosiewicz w Chrzanowie, F.H.U. Pizzeria Mamma Mia w Radłowie, F.H.U. Transkęt s.c. w Kętach, F.H.U. Uni-Dom, Dariusz Surowiec w Dąbrowie Tarnowskiej, F.H.U. Zofia Midro w Miechowie, F.H.U.T. Sławomir Grochowiec w Oleśnie, F.P.H. Amar, Marek Suder w Sieprawiu, F.P.H. Podzamcze w Gorlicach, F.P.U. Zbigniew Bidziński w Sieprawiu, F.U.H. Bodo w Grybowie, F.U.H. Stanisław Burda w Krakowie, F.U.H. Yoch w Mikołajowicach, Finance Solution w Gdowie, Firma Budowlana Lichosyt w Suchej Beskidzkiej, Firma Budowlana Migdał w Rzozowie, Firma Gastronomiczna Beskid w Gołkowicach Górnych, Firma Gastronomiczna Raj w Gołkowicach Dolnych, Firma Gastronomiczno-Produkcyjno-Handlowo-Usługowa Jackówka Zdzisław Puch w Limanowej, Firma Handlowa Zbigniew Dybaś w Gorlicach, Firma Remontowo-Budowlana Z. Żurek w Gorzeniu Dolnym, Firma Turystyczno-Usługowa Jurkowski w Ochotnicy Dolnej, FlorGard Projekt, Agnieszka Stój w Krakowie, Gątex, Gątkiewicz Tadeusz w Modlnicy, Gemo sp. z o.o. w Krakowie, 129

14 Geotermia Podhalańska S.A. w Bańskiej Niżnej, Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Miechowie, Gold-Drop w Limanowej, Gospodarstwo Gościnne w Kończyskach, Gospodarstwo Ogrodnicze s.c. Sosnowscy w Krakowie, Gospodarstwo Rolne w Wesołowie, Gospodarstwo Szkółkarskie Anna Kosmala-Lipowicz w Oleśnie, Grand Hotel Stamary w Zakopanem, Gregor-Cars, Grzegorz Szewczyk w Liszkach, Hair Obsession, Czesław Toporkiewicz w Limanowej, Handel Usługi Jagoda Jolanta w Libiążu, HD Cinema, Stanisław Nowicki w Gaju, Hotel Beata, Lisowska Beata w Muszynie Złockiem, Hotel Cristal Park*** w Tarnowie, Hotel Cristal Park, oddział w Dąbrowie Tarnowskiej, Hotel Dosłońce Conference&Spa w Racławicach, Hotel Dunajec w Zgłobicach, Hotel Górsko w Wieliczce, Hotel Grand Felix w Krakowie, Hotel Holiday Inn Express w Krakowie, Hotel Klimek SPA w Muszynie Złockiem, Hotel New Skanpol sp. z o.o. w Kołobrzegu, Hotel Orient w Krakowie, Hotel Polonia w Krakowie, Hotel Prezydent Medical SPA&Wellness w Krynicy Zdrój, Hotel Radisson Blu w Gdańsku, Hotel Radisson Blu w Warszawie, 130

15 Hotel Rezydent w Sopocie, Hotel Sheraton w Krakowie, Hotel Swing w Krakowie, Hotel Wersal w Zakopanem, Imperial Restauracja-Hotel w Jaśle, Imperial s.c. w Olkuszu, Instytut Zdrowia Człowieka Ośrodek Muszyna w Muszynie, InterMedia Małopolska w Ciężkowicach, Jan Małecki Zakład Cukierniczy w Chrzanowie, Kalkomat Bis, s.j. W. Bać, R. Mucha w Krakowie, Kancelaria Podatkowa Jolanta Cieplik w Chrzanowie, Kancelaria Podatkowa Skowron i S-ka w Gorlicach, Kancelaria Sukces w Wieliczce, Karczma Dębowe Wrota w Tymbarku, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Gorlicach, Kawiarnia Klub Sztuki w Nowym Sączu, Kawiarnia Maleńka w Krynicy Zdrój, Klub Fryzjersko-Kosmetyczny Novy w Olkuszu, Komenda Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Wadowicach, Kompleksowe Naprawy Powypadkowe w Nowym Sączu, Kopalnia Soli w Wieliczce, Krakowski Bank Spółdzielczy O/Czernichów, Krisflo, Krzysztof Mielnik w Krakowie, Kujawski Auto Sport s.j. w Zbylitowskiej Górze, Kwiaciarnia Rozmaitości Kwiatowe w Krakowie, Kwiaciarnia Róża w Wolbromiu, Les-Drób Gospoda Szlachecka w Niedomicach, 131

16 Litwiński Transport-Sprzęt-Budownictwo-Hotel w Tęgoborzy, Mała Poligrafia WSD Redemptorystów w Tuchowie, MaNeK w Tuchowie, Marbud w Andrychowie, Marimex sp. z o.o. sp. kom. w Libertowie, Markomp, Marcin Wójcik w Ryglicach, May-Mat, Stanisław i Ewa Matys w Szczepanowie, Mechanika i Elektromechanika Pojazdowa, Stanisław Żelawski w Balicach, Mechanika i Elektromechanika, Zbigniew Siwak w Burzynie, Mezzani, Paula Jałocha w Proszowicach, Miechowski Dom Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna w Libiążu, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Gorlicach, Mikro-K, Jacek Kaczmarczyk w Brzesku, Mlek-Bog s.c. Zakład Mleczarski w Bogoniowicach, Moto Gabra sp. z o.o. w Krakowie, Moto-Art, Artur Sowa w Krakowie, Motocombi, Andrzej Madej w Radziszowie, Motopit, Piotr Płonka w Radziszowie, Multiprojekt, Grzegorz Góral w Krakowie, Nandor, Paweł Kubas w Bochni, Nawratronik s.j., J. Plata, B. Plata w Krakowie, Net-Bis s.c. w Miechowie, Nikola Hurt-Detal w Radłowie, Nowoczesne Centrum Technologii Informatycznych NCTI w Wieliczce, Okno Plus sp. z o.o. w Krakowie, Olbra Salon Masażu w Ciężkowicach, 132

17 Ośrodek Religijno-Wypoczynkowy Betania w Gąskach, Ośrodek Sportu i Rekreacji Alpina-Sport w Muszynie, Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Politechniki Warszawskiej w Grybowie, P.H.U. EPS sp. z.o.o. w Gorlicach, P.H.U. Auto-Rem s.j., Dealer serwisowy Fiat Auto Poland w Gorlicach, P.H.U. Auto-Rem s.j., Skołyszyn w Siedliskach Sławęcińskich, P.H.U. Elba w Dąbrowie Tarnowskiej, P.H.U. Kaminex w Kamienicach, P.H.U. Krak Bud s.j. w Zakliczynie, P.H.U. Maksyma w Krakowie, P.H.U. Mastel, Kamil Mastela w Radziszowie, P.H.U. Tylek w Krakowie, P.P. Carstol, A.D. Feć s.j. w Chrzanowie, P.P.H. Rolmetal s.j., Teresa Kubańska, Jacek Kubański w Olkuszu, P.P.H.U. Centrum sp. z o.o. Hotel Beskid w Nowym Sączu, P.P.H.U. Rem-Dom w Łodzi, P.P.U.H. Architekton w Miechowie, P.U.H. Grafika Druk w Niepołomicach, P.U.H. Limblach w Limanowej, P.U.H. Mosur s.c., M.Ł.P. Moląg w Rudawie, P.U.H. Wolimex w Limanowej, Paktronik-B w Miechowie, Pałac Feliks Śliwa w Krakowie, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gromnik, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Stary Sącz, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Brzesko, Park Hotel Economic Granica w Modlnicy, 133

18 PBM Południe Tour sp. z o.o. Hotel Perła Południa w Rytrze, Pensjonat Małopolanka, Tomasz Prusak w Krynicy Zdrój, Perfekt Serwis, Artur Szafran w Miechowie, Piekarnia Cukiernia Atu Grondal s.j. w Krzeszowicach, PikoNet sp. z o.o. w Chrzanowie, Piotr Biziorek, Zakład Remontowo-Budowlany w Krakowie, Pirtronik, Gustaw Piotr Konieczny w Krakowie, Planeta s.c., K. Sobota, B. Kuler w Charsznicy, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, oddział w Gorlicach, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, oddział w Chrzanowie, Południowy Koncern Węglowy S.A. w Jaworznie, Pośrednictwo Ubezpieczeniowe Tomasz Romaszko w Gorlicach, Powiatowy Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Wieliczce, Pracownia Architektoniczna Wojtka Struzika w Limanowej, Prometeusz, Mariusz Kwiatkowski w Miechowie, Przedsiębiorstwo Budowlane Arka w Olkuszu, Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Limdróg w Limanowej, Przedsiębiorstwo Handlowo-Gastronomiczne Moście w Tarnowie, Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych i Transportowych Cechini, Sanatorium Uzdrowiskowe Wiktor w Żegiestowie, Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno-Kartograficznych Mawo w Andrychowie, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Mnix S.A. w Gorlicach, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Olkuszu, PSS Społem w Miechowie, Pub-Pizzeria Chili, Łukasz Niedziela w Gorlicach, Q-Service, Krzysztof Stankiewicz w Krakowie, Radocza Park sp. z o.o. w Radoczy, 134

19 Rector Polska sp. z o.o. w Chrzanowie, Rejonowa Spółdzielnia Ogrodniczo-Pszczelarska w Brzesku, Rejonowa Spółdzielnia Zaopatrzenia i Zbytu w Limanowej, Restauracja 4 Pory Roku, Przedsiębiorstwo Gastronomiczne, Antoni Rolka w Nowym Sączu, Restauracja Chata Gieda w Zagórzanach, Restauracja Dworek Mikołaj w Wadowicach, Restauracja Farma Rosa, Halina Mika w Stróżach, Restauracja Graniczna w Wadowicach, Restauracja Hawełka w Krakowie, Restauracja La Dolce Vita w Siepietnicy, Restauracja Leśny Dworek, Lucyna Haluch w Gorlicach, Restauracja Marysieńka w Starym Sączu, Restauracja Misterium w Wojniczu, Restauracja Nova w Tuchowie, Restauracja Panorama w Nowym Sączu, Restauracja Pasaż w Tarnowie, Restauracja Patria w Będzinie, Restauracja Radłowska, Restauracja Rafał Mucha w Miechowie, Restauracja Rycerska w Tarnowie, Restauracja Salton w Bochni, Restauracja Siwy Brzeg, Sławomir Kalisz w Limanowej, Restauracja u Sióstr w Dębicy, Restauracja Vita w Miechowie, Restauracja Wojnicka w Wojniczu, Restauracja-Hotel-Dom Weselny Słoneczne Tarasy w Białej Niżnej, Restauracja-Hotel Lir w Trzebini, 135

20 Retrans, T. Baran, M. Kapcia, s.j. w Alwerni, River Park s.c. w Zatorze, RM Filipowicz, Renata Filipowicz w Krakowie, Sadowniczy Zakład Doświadczalny Instytutu Ogrodnictwa w Brzeznej, Salon Fryzjerski Damsko-Męski U Beaty w Gorlicach, Salon Fryzjerski Erica w Gorlicach, Salon Fryzjerski Jakub Mucha w Gorlicach, Salon Fryzjerski Margo w Limanowej, Salon Fryzjerski Paweł Tokarski w Gorlicach, Salon Fryzjerski Renimax w Limanowej, Salon Fryzjerski Vertigo w Tuchowie, Salon Fryzjersko-Kosmetyczny Art-Creo w Rzepienniku Strzyżewskim, Salon Fryzjersko-Kosmetyczny Perła, Ewelina Głuch w Chrzanowie, Salon Fryzjersko-Kosmetyczny Visage w Bobowej, Salony Meblowe Meblux w Andrychowie, Sanatorium Uzdrowisko Budowlani w Podegrodziu, Severt Polska sp. z o.o. w Gorlicach, SFT Computers M. Kubiński s.j. w Krakowie, Sheraton Sopot Hotel, Skarpa Travel w Krakowie, Sklep Chemiczno-Metalowy Kazimiera Surowiec w Dąbrowie Tarnowskiej, Sklep Spożywczo-Przemysłowy w Miechowicach Wielkich, Sklep Wielobranżowy Ogrodniczo-Rolny Anna Stachura w Miechowie, SM Logistic sp. z o.o. w Andrychowie, Sofi Flora, Zofia Ostrowska w Krakowie, Solidus sp. z o.o. w Nowym Sączu, Sotronic sp. z o.o. w Balicach, 136

21 Spec Car, Grzegorz Jakóbik w Alwerni, Spółdzielnia Produkcyjno-Handlowa Jedność w Gorlicach, Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa Samopomoc w Łęgu Tarnowskim, Stanopol sp. z o.o. w Andrychowie, Studio Florystyczne, Iwona Sulik w Krakowie, Studio Florystyki Salon Kwiatowy Krisflo w Krakowie, Studio Fryzur, Katarzyna Porczyk w Myślenicach, Studio Kosmetyczne Yaga w Zakliczynie, Studio Promocji Akces w Bochni, StudioDelta w Brzesku, Stylbud w Skawcach, System-Serwis, Paweł Porąbka w Wieliczce, Szkółka Leśna Pomorzany w Olkuszu, Szkółka Roślin Ozdobnych Kukla-Dumieńska w Trzcianie, Tadeusz Słysz Kancelaria Doradztwa Podatkowego, Biuro Podatkowo Księgowe w Chrzanowie, TMT w Wadowicach, Top-Car, Bogdan Dąbrowski w Skawinie, Trans Konspol sp. z o.o. Biznes Club w Nowym Sączu, Transport Międzynarodowy i Spedycja K.M.M. Olszański w Roztoce, Trans-Usługi Połeć s.j. w Gorlicach, Truck-Partner sp. z o.o. w Nowym Sączu, U Zdzicha Gospodarstwo Szkółkarskie w Gołkowicach Górnych, U.Z. Zbigniew Urbański w Krakowie, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie im. Hugona Kołłątaja Leśny Zakład Doświadczalny w Krynicy Zdrój, Urząd Gminy i Miasta w Miechowie, Urząd Gminy w Charsznicy, 137

22 Urząd Gminy w Czernichowie, Urząd Gminy w Grybowie, Urząd Gminy w Iwkowej, Urząd Gminy w Racławicach, Urząd Gminy w Wolbromiu, Urząd Miejski w Czchowie, Urząd Skarbowy w Brzesku, Urząd Skarbowy w Miechowie, Urząd Skarbowy w Wadowicach, Usługi Geodezyjne Geoida, D. Błachut w Kleczy Dolnej, Usługi Geodezyjne L. Oleksy w Wieprzu, Usługi Geodezyjne R. Uniwersał w Wadowicach, Usługi Geodezyjne T. Wajdzik w Gorzeniu Dolnym, Usługi Geodezyjne W. Kuchno w Bochni, Usługi Geodezyjno-Kartograficzne A. Skowron w Wadowicach, Usługi Geodezyjno-Kartograficzne S. Szczygieł w Wadowicach, Usługi Geodezyjno-Kartograficzne W. Marczyński w Wieprzu, Usługi Ogólnobudowlane T. Banaś w Jaroszowicach, Uzdrowisko Kopalnia Soli w Bochni, Valeo Autosystemy sp. z o.o. w Skawinie, Vitkanex Przetwórstwo Owoców i Warzyw w Bolesławiu, Wadimax sp. z o.o. w Tomicach, Wadowicka Usługowa Spółdzielnia Pracy, Warsaw Marriott Hotel. Wynajem Pokoi i Żywienie Domowe s.c., Czesława i Władysław Wodziak w Białce Tatrzańskiej, Z.G.H. Bolesław w Bukownie, Z.P.C. Skawa w Wadowicach, 138

23 Z.P.H.U. Armet, Adam Rogoziński w Mszanie Dolnej, Zajazd Pasja w Sławkowie, Zakład Budowy Urządzeń Dźwignicowych Zbud w Dąbrowie Tarnowskiej. Zakład Fryzjerski, Agnieszka Włudyka w Ciężkowicach, Zakład Fryzjerski, Bożena Kamińska w Rzepienniku Strzyżewskim, Zakład Instalacji Pyciak w Bochni, Zakład Instalacyjno-Budowlany Hołda, Jan Hołda w Krakowie, Zakład Piekarniczo-Cukierniczy Malinka w Żabnie, Zakład Produkcyjno-Handlowy Elpa, Elżbieta Zdeb w Miechowie, Zakład Produkcyjno-Handlowy Enia, Krajowy Drogowy Transport Osób w Połańcu, Zakład Remontowo-Budowlany Brukarstwo w Mędrzechowie, Zakład Remontowo-Budowlany Czesław Brzózka w Krzeszowicach, Zakład Remontowo-Budowlany Stanisław Paciej w Olkuszu, Zakład Remontowo-Budowlany wod.kan.gaz.co, Stanisław Kołodziejczyk w Krakowie, Zakład Urządzeń Chłodniczych Mawi w Rzezawie, Zakład Usługowo-Produkcyjno-Handlowy Grand w Jasiennej, Zakład Usługowo-Produkcyjno-Handlowy Hażbud sp. z o.o. w Gorlicach, Zakłady Mechaniczno-Kuźnicze Wostal w Wolbromiu, Zasada-Trans-Spedition w Brzesku, Zdzisław Badura w Stanisławiu Dolnym, Zespół Inżynieryjno-Geodezyjny, Bogusław Niedziela w Gorlicach, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego o/stary Sącz, Zeto S.A. w Tarnowie, Zrzeszenie Prywatnego Handlu i Usług w Katowicach, Biuro Terenowe w Olkuszu. 139

24 Cross-financing Poza wsparciem skierowanym bezpośrednio do uczniów małopolskich szkół zawodowych, na uwagę zasługuje także fakt, iż od początku realizacji na wydatki w ramach tak zwanego cross-financingu przeznaczono ponad 13,2 mln zł. Dzięki tej kwocie udało się zmodernizować bazę dydaktyczną szkół poprzez utworzenie bądź doposażenie pracowni zawodowych w poszczególnych branżach, tj. budowlanej, mechaniczno-mechatronicznej, informatyczno-elektronicznej, usługowej, turystyczno-gastronomicznej, rolno-przetwórczej oraz społeczno-medycznej. Według danych z 30 września 2013 roku, specjalistyczny sprzęt techno-dydaktyczny trafił do 202 szkół realizujących projekt. Finanse projektu W ciągu trzech lat wdrażania projektu, działania związane z jego realizacją (w tym między innymi kursy, zajęcia dodatkowe, staże, praktyki, komponent ponadnarodowy czy sprzęt techno-dydaktyczny) zostały sfinansowane za kwotę niemal 92 mln zł. Stanowi to ponad 62% całościowego budżetu, który wynosi 147,6 mln zł. 140

25 GALERIA ZDJĘĆ 141

26 142

27 143

28 144

29 145

30 146

31 147

32 148

33 149

34 150

MUNDIAL ZAWODÓW W MAŁOPOLSCE. Pilotaż 2012 rok

MUNDIAL ZAWODÓW W MAŁOPOLSCE. Pilotaż 2012 rok MUNDIAL ZAWODÓW W MAŁOPOLSCE Pilotaż 2012 rok Mundial Zawodów w Lyonie Realizowany przez francuski region Rhône-Alpes region partnerski Małopolski Organizatorem Mundialu Zawodów jest francuskie stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce

Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Promocja projektu Kraków, 27 stycznia 2011 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KONTAKT

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE

MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE Beneficjent Projektu:, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Partner: Realizator: Zespół Szkół Nr 1 w Miechowie, Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

Kampania 2008/2009 r. Zostaw uśmiech w Małopolsce. 1% Twojego podatku dla lokalnych organizacji pożytku publicznego

Kampania 2008/2009 r. Zostaw uśmiech w Małopolsce. 1% Twojego podatku dla lokalnych organizacji pożytku publicznego Kampania 2008/2009 r. Zostaw uśmiech w Małopolsce. 1% Twojego podatku dla lokalnych organizacji pożytku publicznego 1. Charakterystyka Kampanii. Kampania miała na celu popularyzować i promować idę odpisu

Bardziej szczegółowo

2. POWIAT BRZESKI Starostwo Powiatowe w Brzesku ul. Głowackiego 51 32-800 Brzesko www.powiatbrzeski.pl, e-mail: sp@powiatbrzeski.

2. POWIAT BRZESKI Starostwo Powiatowe w Brzesku ul. Głowackiego 51 32-800 Brzesko www.powiatbrzeski.pl, e-mail: sp@powiatbrzeski. WYKAZ PUNKTÓW KONSULTACYJNYCH: 1. POWIAT BOCHEŃSKI Starostwo Powiatowe w Bochni ul. Kazimierza Wielkiego 31 32-700 Bochnia Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Pokoje:

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE PROJEKT SYSTEMOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE PROJEKT SYSTEMOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE PROJEKT SYSTEMOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO KRAKÓW 2013 Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego

Bardziej szczegółowo

Sławomir Piróg Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Sławomir Piróg Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego System ratownictwa medycznego w Małopolsce na przykładzie projektu Budowa zintegrowanych systemów monitoringu satelitarnego w Małopolsce Sławomir Piróg Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego KONFERENCJA

Bardziej szczegółowo

Projekt systemowy Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce

Projekt systemowy Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Projekt systemowy Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce opolsce Dariusz Styrna Kierownik projektu 30 listopada 2010 roku Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN PRACY NA 2014 ROK

RAMOWY PLAN PRACY NA 2014 ROK REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W KRAKOWIE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr KI 412/288/13 z dnia 18 grudnia 2013 r. RAMOWY PLAN PRACY NA 2014 ROK Zadanie Sposób realizacji Termin Realizacja Uwagi Wykonawca Odpowiedzialny

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE NAZWA SZKOŁY ULICA NR KOD MIASTO 1 Prywatna Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Myślenicach Kazimierza Wielkiego 53 32-400 Myślenice 2 PIENIŃSKA SZKOŁA ZAWODOWA W SZCZAWNICY SZLACHTOWSKA

Bardziej szczegółowo

Model wsparcia kształcenia zawodowego w Małopolsce w latach 2014-2020

Model wsparcia kształcenia zawodowego w Małopolsce w latach 2014-2020 Model wsparcia kształcenia zawodowego w Małopolsce w latach 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Dariusz Styrna Dyrektor Departamentu Edukacji i Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Województwo małopolskie - propozycja podziału dotacji w 2010 roku

Województwo małopolskie - propozycja podziału dotacji w 2010 roku Województwo małopolskie - propozycja podziału dotacji w 2010 roku Lp. Nazwa Instytucji Miejscowość Powiat Kwota dotacji 1 2 3 4 5 Wojewódzka 1 Krakowie 48 530 Krowoderska 2 Krakowie 11 220 Nowohucka 3

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XX/267/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 lutego 2016 roku

Uchwała Nr XX/267/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 lutego 2016 roku Uchwała Nr XX/267/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Małopolskiego gminom z terenu Małopolski, na realizację w

Bardziej szczegółowo

Dane policyjnych koordynatorów procedury Niebieskie Karty szczebla Komendy Powiatowej Policji/Komendy Miejskiej Policji, Komisariatu Policji

Dane policyjnych koordynatorów procedury Niebieskie Karty szczebla Komendy Powiatowej Policji/Komendy Miejskiej Policji, Komisariatu Policji Dane policyjnych koordynatorów procedury Niebieskie Karty szczebla Komendy Powiatowej Policji/Komendy Miejskiej Policji, Komisariatu Policji L.dz. Jednostka KPP/KMP, KP Stopień Imię i nazwisko Stanowisko

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN PRACY NA 2016 ROK

RAMOWY PLAN PRACY NA 2016 ROK REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W KRAKOWIE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr KI 412/463/15 z dnia 16 grudnia 2015 r. RAMOWY PLAN PRACY NA 2016 ROK Zadanie Sposób realizacji Termin Realizacja Uwagi Wykonawca Odpowiedzialny

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Rypinie, 20 kwietnia 2015 roku

Starostwo Powiatowe w Rypinie, 20 kwietnia 2015 roku Projekty realizowane przez Powiat Rypiński Dobry Zawód Lepszy Start Działanie 9.2 POKL, wartość projektu 2 748 754,05 zł, dofinansowanie 2 336 440,94 zł. Pogłębiaj wiedzę, rozwijaj umiejętności, poznaj

Bardziej szczegółowo

Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce - skutki realizacji projektu w powiecie limanowskim

Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce - skutki realizacji projektu w powiecie limanowskim Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce - skutki realizacji projektu w powiecie limanowskim mgr inż. Krzysztof Młynarczyk Powiatowy Koordynator Projektu 09.02.2012 r. Modernizacja kształcenia

Bardziej szczegółowo

Planowane zmiany w sieci szkół w Województwie Małopolskim w 2011 r.

Planowane zmiany w sieci szkół w Województwie Małopolskim w 2011 r. LP POWIAT GMINA NAZWA SZKOŁY RODZAJ PRZEKSZTAŁ- CENIA DOKĄD DZIECI DATA PRZEKSZTAŁ- CENIA Zespół Szkół w olkuski Trzyciąż SP w Tarnawie 1 Zadrożu 2 olkuski Trzyciąż SP w Imbramowicach Zespół Szkół w Suchej

Bardziej szczegółowo

Wykaz pracodawców i przedsiębiorców, z którymi zawarto umowy w ramach stażu w miesiącu LIPCU 2015r.

Wykaz pracodawców i przedsiębiorców, z którymi zawarto umowy w ramach stażu w miesiącu LIPCU 2015r. Wykaz pracodawców i przedsiębiorców, z którymi zawarto umowy w ramach stażu w miesiącu LIPCU 2015r. 1. KLEJ PLAST Andrzej Sosnowski, Sadłogoszcz 2. Sklep Wielobranżowy HIT Henryk Jagodziński, Barcin 3.

Bardziej szczegółowo

Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Projekt realizowany w ramach Priorytetu IX Działanie 9.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Projekt realizowany w ramach Priorytetu IX Działanie 9.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Projekt realizowany w ramach Priorytetu IX Działanie 9.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Projekt systemowy Województwa Małopolskiego Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W 2004 R.

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W 2004 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Informacja sygnalna Data opracowania - wrzesień 2005 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. (0-12) 415-38-84 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/krak Nr

Bardziej szczegółowo

GMINY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

GMINY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO GMINY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Sprawdzian końcowy w szkołach podstawowych'2008 Procent uczniów, którzy uzyskali wynik pomiędzy staninem najwyższym a kolejnymi niższymi włącznie Gmina S9 S9 S8 S9 S7 S9

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZSP.070.1.1.1.2011 Tuchów, 2011-03-04 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Znak sprawy: ZSP.070.1.1.1.2011 Tuchów, 2011-03-04 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów szkół Powiatu Tarnowskiego w ramach projektu pn: Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Znak sprawy:

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W 2005 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W 2005 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Informacja sygnalna Data opracowania - wrzesień 2006 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 38 84 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/krak Nr 18

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane przez Powiat Rypiński

Projekty realizowane przez Powiat Rypiński Spotkanie poświęcone możliwości realizacji letnich staży dla uczniów szkół zawodowych (technika, zsz) i ogólnokształcących u pracodawców z terenu województwa kujawsko-pomorskiego Projekty realizowane przez

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2004 R.

INWESTYCJE W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2004 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Informacja sygnalna Data opracowania - kwiecień 2005 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. (0-12) 415-38-84 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/krak Nr

Bardziej szczegółowo

Kierunki działań w obszarze szkolnictwa zawodowego w Małopolsce. Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego

Kierunki działań w obszarze szkolnictwa zawodowego w Małopolsce. Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Kierunki działań w obszarze szkolnictwa zawodowego w Małopolsce Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Wsparcie edukacji w perspektywie finansowej 2015 r. 2020 r. PROGRAM STRATEGICZNY KAPITAŁ

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie,

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie, Regulamin uczestnictwa w projekcie Beneficjent:,, Biuro ds. Realizacji Projektu Partner:, ul. Józefa Marka 9, 340-600 Limanowa Za realizację projektu odpowiedzialne jest:, ul. Reymonta 3, 34-651 Limanowa

Bardziej szczegółowo

Czas Zawodowców - Wielkopolskie Kształcenie Zawodowe wspieramy zmiany na rynku pracy

Czas Zawodowców - Wielkopolskie Kształcenie Zawodowe wspieramy zmiany na rynku pracy Czas Zawodowców - Wielkopolskie Kształcenie Zawodowe wspieramy zmiany na rynku pracy Czas Zawodowców - Wielkopolskie Kształcenie Zawodowe to projekt systemowy realizowany w ramach Priorytetu IX Programu

Bardziej szczegółowo

stan realizacji projektu

stan realizacji projektu IV posiedzenie Komitetu Sterującego projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce stan realizacji projektu Dariusz Styrna Kierownik Projektu Informacje ogólne 30 Partnerów realizujących projekt

Bardziej szczegółowo

OPIS INFRASTRUKTURY WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W MAŁOPOLSCE

OPIS INFRASTRUKTURY WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W MAŁOPOLSCE Załącznik nr 1 OPIS INFRASTRUKTURY WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W MAŁOPOLSCE I. Infrastruktura Wsparcia Ekonomii Społecznej w Małopolsce Infrastruktura Wsparcia Ekonomii Społecznej w Małopolsce posiada

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKA CHMURA EDUKACYJNA. projekty realizowane w ramach POKL przez Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego

MAŁOPOLSKA CHMURA EDUKACYJNA. projekty realizowane w ramach POKL przez Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego MAŁOPOLSKA CHMURA EDUKACYJNA projekty realizowane w ramach POKL przez Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Cele projektu: stworzenie środowiska umożliwiającego uczniom obcowanie z nauką, a przez

Bardziej szczegółowo

Administracja rządowa centralna Lp. Identyfikator Regon Nazwa jednostki Archiwalna klasyfikacja działalności

Administracja rządowa centralna Lp. Identyfikator Regon Nazwa jednostki Archiwalna klasyfikacja działalności Wykaz państwowych jednostek organizacyjnych, jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych jednostek organizacyjnych zobowiązanych do utworzenia i prowadzenia archiwum zakładowego Administracja rządowa

Bardziej szczegółowo

M o d e r n i z a c j a k s z t a ł c e n i a z a w o d o w e g o w M a ł o p o l s c e

M o d e r n i z a c j a k s z t a ł c e n i a z a w o d o w e g o w M a ł o p o l s c e W od 1 września 2010 roku uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie kształcący się w zawodach: technik elektronik technik mechanik technik mechanizacji rolnictwa technik pojazdów samochodowych

Bardziej szczegółowo

Projekt systemowy Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce

Projekt systemowy Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Projekt systemowy Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Dariusz Styrna Kierownik projektu 22 marca 2011 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Plan kontroli archiwów zakładowych jednostek organizacyjnych z terenu włascowści miejscowej Archiwum Państwowego w Krakowie na 2011 rok

Plan kontroli archiwów zakładowych jednostek organizacyjnych z terenu włascowści miejscowej Archiwum Państwowego w Krakowie na 2011 rok Plan kontroli archiwów zakładowych jednostek organizacyjnych z terenu włascowści miejscowej Archiwum Państwowego w Krakowie na 2011 rok Lp. ID Nazwa jednostki organizacyjnej Archiwum Państwowe w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Pracodawcy, z którymi zawarto umowy na poszczególne instrumenty rynku pracy we wrześniu 2010 r. Liczba stanowisk pracy. Instrumenty rynku pracy. Lp.

Pracodawcy, z którymi zawarto umowy na poszczególne instrumenty rynku pracy we wrześniu 2010 r. Liczba stanowisk pracy. Instrumenty rynku pracy. Lp. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Dębowa 8, -00 Lidzbark Warmiński tel./fax 89 767 33 39, 89 767 35 66 email: sekretariat@puplidzbark.pl Pracodawcy, z którymi zawarto umowy na poszczególne instrumenty rynku pracy

Bardziej szczegółowo

Administracja rządowa centralna Archiwalna klasyfikacja działalności. Urzędy centralne

Administracja rządowa centralna Archiwalna klasyfikacja działalności. Urzędy centralne Wykaz państwowych jednostek organizacyjnych, jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych jednostek or ganizacyjnych zobowiązanych do utwor zenia i pr owadzenia ar chiwum zakładowego Administracja

Bardziej szczegółowo

Wyniki ogólne egzaminów zawodowych w szkołach woj. małopolskiego - sesja letnia 2015 (technika i szkoły policealne)

Wyniki ogólne egzaminów zawodowych w szkołach woj. małopolskiego - sesja letnia 2015 (technika i szkoły policealne) Dane Wyniki etapu pisemnego Wyniki etapu praktycznego nazwa % % Publiczne Technikum w Zespole Szkół Nr 2 w Bochni Bochnia, Stasiaka 1 311[04] Technik budownictwa 48 47 97,92% 41 87,23% 47 46 97,87% 40

Bardziej szczegółowo

Mam zawód -mam pracę w regionie Realizacja projektu w szkołach Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25.

Mam zawód -mam pracę w regionie Realizacja projektu w szkołach Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25. Mam zawód -mam pracę w regionie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Zbigniew Zalas wicedyrektor CKZiU ds. kształcenia zawodowego i praktycznego zostało powołane do życia 1 września 2013 roku

Bardziej szczegółowo

Realizacja ww. wsparcia możliwa jest dzięki dofinansowaniu nowych projektów z kolejnych miejsc na liście rankingowej w konkursie nr POKL/6.2/IA/12.

Realizacja ww. wsparcia możliwa jest dzięki dofinansowaniu nowych projektów z kolejnych miejsc na liście rankingowej w konkursie nr POKL/6.2/IA/12. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie przedstawia zaktualizowaną listę operatorów, którzy będą udzielać dotacji i wsparcia szkoleniowo-doradczego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN 2007 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE WYNIKI W POWIATACH

SPRAWDZIAN 2007 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE WYNIKI W POWIATACH SPRAWDZIAN 2007 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE WYNIKI W POWIATACH Powiat W procentach według ów w powiatach bocheński 52 1438 26,8 66,9 3,5 5,6 12,2 19,1 23,6 13,8 11,1 6,8 4,3 brzeski 49 1328 26,7 66,6 4,1 6,3

Bardziej szczegółowo

ANEKS nr 3 z dnia do. Regulaminu uczestnictwa w projekcie obowiązującego na dzień rozpoczęcia projektu roku

ANEKS nr 3 z dnia do. Regulaminu uczestnictwa w projekcie obowiązującego na dzień rozpoczęcia projektu roku ANEKS nr 3 z dnia 03.09.2012 do Regulaminu uczestnictwa w projekcie obowiązującego na dzień rozpoczęcia projektu 01.01.2010 roku Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Beneficjent:,, Biuro ds.

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE SZANSĄ ROZWOJU

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE SZANSĄ ROZWOJU KSZTAŁCENIE ZAWODOWE SZANSĄ ROZWOJU Podsumowanie projektu dla szkół zawodowych realizowany w latach 2012-2015 CEL STRATEGICZNY I PODNOSZENIE JAKOŚCI I EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA ORAZ WZMOCNIENIE ATRAKCYJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Wykaz punktów świadczenia przez radców prawnych. OIRP w Krakowie nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 roku:

Wykaz punktów świadczenia przez radców prawnych. OIRP w Krakowie nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 roku: 27.10.2016 Wykaz punktów świadczenia przez radców prawnych OIRP w Krakowie nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 r. Wykaz punktów świadczenia przez radców prawnych OIRP w Krakowie nieodpłatnej pomocy prawnej

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie. Strategia zmiany. Marek Sowa. Członek Zarządu Województwa Małopolskiego. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 1

Fundusze Europejskie. Strategia zmiany. Marek Sowa. Członek Zarządu Województwa Małopolskiego. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 1 Fundusze Europejskie Strategia zmiany Marek Sowa Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 1 Cele programu regionalnego: wzmocnienie pozycji konkurencyjnej

Bardziej szczegółowo

Identyfikatory i nazwy jednostek podziału terytorialnego kraju

Identyfikatory i nazwy jednostek podziału terytorialnego kraju Identyfikatory i nazwy jednostek podziału terytorialnego kraju obowiązujące od 1 stycznia 2011 r. (data ostatniej zmiany: 1 stycznia 2016 r.) Źródło: Załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dn.

Bardziej szczegółowo

Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Dokument obejmujący opis instytucji realizujących projekt, wraz z zaznaczeniem ich roli i zadań, opis grupy docelowej oraz form i zakresu wsparcia. I. Informacje

Bardziej szczegółowo

Wykaz wyższych uczelni województwa małopolskiego 2013 r.

Wykaz wyższych uczelni województwa małopolskiego 2013 r. Wykaz wyższych uczelni województwa małopolskiego 2013 r. LP Nazwa uczelni Adres Dane teleadresowe 1. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie 2. Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie 3. Wyższa

Bardziej szczegółowo

Projekt systemowy Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce

Projekt systemowy Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Projekt systemowy Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Dariusz Styrna Kierownik projektu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie,

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie, Regulamin uczestnictwa w projekcie Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Beneficjent:,, Biuro ds. Realizacji Projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Realizator: Rekrutacja

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 4 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

KLASA WIELOZAWODOWA. Zespół Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu. ul. Kościuszki 39, 26-500 Szydłowiec

KLASA WIELOZAWODOWA. Zespół Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu. ul. Kościuszki 39, 26-500 Szydłowiec Zespół Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu ul. Kościuszki 39, 26-500 Szydłowiec 48 617 00 12, 48 617 04 33 fax 48 617 48 31 www.zskop.eu info@zskop.internetdsl.pl KLASA WIELOZAWODOWA KLASA

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKĘ REGIONALNEJ SZANSY

GOSPODARKĘ REGIONALNEJ SZANSY Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 wdraża II Osi Priorytetową GOSPODARKĘ REGIONALNEJ

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie,

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie, Regulamin uczestnictwa w projekcie Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Beneficjent:,, Biuro ds. Realizacji Projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Realizator: Rekrutacja

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania stypendiów stażowych w ramach projektu. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce

Regulamin udzielania stypendiów stażowych w ramach projektu. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Zał. do Uchwały Nr XXVII/343/13 Rady Powiatu w Wadowicach z dn. 22 kwietnia 2013 r. Regulamin udzielania stypendiów stażowych w ramach projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce realizowanego

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 15 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

L.p. Powiat Nazwa oferenta Adres poradni, telefony kontaktowe, dni i godziny pracy Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 13 tel:

L.p. Powiat Nazwa oferenta Adres poradni, telefony kontaktowe, dni i godziny pracy Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 13 tel: L.p. Powiat Nazwa oferenta Adres poradni, telefony kontaktowe, dni i godziny pracy 1 bocheński NZOZ PD-L Centermed Sp.z o.o. Tarnów Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 13 tel: 14 611 54 50 2 brzeski NZOZ

Bardziej szczegółowo

NAUKA BEZ GRANIC. Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

NAUKA BEZ GRANIC. Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach NAUKA BEZ GRANIC Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Opracowanie Urzędu Statystycznego w Krakowie. Małopolski Ośrodek Badań Regionalnych

Opracowanie Urzędu Statystycznego w Krakowie. Małopolski Ośrodek Badań Regionalnych 1 Opracowanie Urzędu Statystycznego w Krakowie Małopolski Ośrodek Badań Regionalnych Zespół w składzie: Marcin Marosz Małgorzata Piwowarczyk Marek Skuciński pod redakcją Krzysztofa Jakóbika Projekt okładki

Bardziej szczegółowo

Rozdział II Organizacja diagnozy uzdolnień 2

Rozdział II Organizacja diagnozy uzdolnień 2 Regulamin rekrutacji i udziału w zajęciach w Centrach Wspierania Uczniów Zdolnych, prowadzonych na etapie upowszechniania i włączania do głównego nurtu polityki w ramach projektu DiAMEnT Rozdział I. Informacje

Bardziej szczegółowo

Rozwój kształcenia i doradztwa zawodowego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Rozwój kształcenia i doradztwa zawodowego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Rozwój kształcenia i doradztwa zawodowego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Priorytety Jaka jest struktura na poziomie szkolnictwa centralnym zawodowego (PO WER) 1. Strategiczna współpraca z partnerami

Bardziej szczegółowo

Katalog pracodawców dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych.

Katalog pracodawców dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych. Katalog pracodawców dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych. Zawód Kod Pracodawca zawodu cukiernik 751201 Cukiernia Coctail-Bar JAWO sp. j. Wojciech Bornus, Jadwiga Ilkiewicz, 14 500 Braniewo, ul. Traugutta

Bardziej szczegółowo

Województwo Małopolskie. Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie. Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa

Województwo Małopolskie. Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie. Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa Województwo Małopolskie Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Kuratorium Oświaty w Krakowie Projekt odzew na wzrastającą

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNY FINANSISTA

PROFESJONALNY FINANSISTA A REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESNICTWA W PROJEKCIE PROFESJONALNY FINANSISTA Rozdział I Informacje ogólne o projekcie 1 1. Projekt Profesjonalny Finansista" realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Regulaminu uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce

Regulaminu uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Regulaminu uczestnictwa w projekcie Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Beneficjent:,, Biuro ds. Realizacji Projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Partner: Realizatorzy:

Bardziej szczegółowo

Usługi PCPR dla osób niepełnosprawnych

Usługi PCPR dla osób niepełnosprawnych Vademecum dla osób niepełnosprawnych - przewodnik zawodowy Część IV. Przydatne informacje Usługi PCPR dla osób niepełnosprawnych 1 SPIS TREŚCI: Usługi PCPR dla osób niepełnosprawnych Powiatowe Centra Pomocy

Bardziej szczegółowo

Biuletyn WUP. www.wup-krakow.pl 1

Biuletyn WUP. www.wup-krakow.pl 1 Biuletyn WUP 2015 II kwartał 2015 www.wup-krakow.pl 1 Bezrobocie w Małopolsce w II kwartale 2015 roku Statystyka rynku pracy W drugim kwartale b.r. zaobserwowano dalszą poprawę sytuacji na rynku pracy.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PROJEKTÓW SUBREGIONALNYCH W RAMACH PODDZIAŁANIA NISKOEMISYJNY TRANSPORT MIEJSKI - SPR

WYKAZ PROJEKTÓW SUBREGIONALNYCH W RAMACH PODDZIAŁANIA NISKOEMISYJNY TRANSPORT MIEJSKI - SPR Załącznik do Uchwały Nr 1746/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 listopada 2016 r. WYKAZ PROJEKTÓW SUBREGIONALNYCH W RAMACH PODDZIAŁANIA 4.5.2 NISKOEMISYJNY TRANSPORT MIEJSKI - SPR REGIONALNEGO

Bardziej szczegółowo

Dąbrowski Festiwal Kariery Targi Pracy

Dąbrowski Festiwal Kariery Targi Pracy Dąbrowski Festiwal Kariery Targi Pracy 2010-10-21 W dniu 21 października br. w ramach II Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery pod hasłem: W poszukiwaniu rozwiązań systemowych w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie

Bardziej szczegółowo

Urzędy centralne. 1 29\114 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie. Agencje, komisje i komitety. itp.

Urzędy centralne. 1 29\114 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie. Agencje, komisje i komitety. itp. Wykaz państwowych jednostek organizacyjnych, jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych jednostek organizacyjnych zobowiązanych do utworzenia i prowadzenia archiwum zakładowego Administracja rządowa

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie środków europejskich - kształcenie zawodowe i ustawiczne

Wykorzystanie środków europejskich - kształcenie zawodowe i ustawiczne Wykorzystanie środków europejskich - kształcenie zawodowe i ustawiczne Priorytety Jaka jest struktura na poziomie szkolnictwa centralnym zawodowego (PO WER) 1. Strategiczna współpraca z partnerami społecznymi

Bardziej szczegółowo

SUBWENCJA OŚWIATOWA, WYRÓWNAWCZA, RÓWNOWAŻĄCA ORAZ DOCHODY Z PIT ZA LATA 2007 DO 2014 (PLAN) NA ZADANIA GMINNE DLA GMIN WOJ.

SUBWENCJA OŚWIATOWA, WYRÓWNAWCZA, RÓWNOWAŻĄCA ORAZ DOCHODY Z PIT ZA LATA 2007 DO 2014 (PLAN) NA ZADANIA GMINNE DLA GMIN WOJ. SUBWENCJA OŚWIATOWA, WYRÓWNAWCZA, RÓWNOWAŻĄCA ORAZ DOCHODY Z PIT ZA LATA 2007 DO 2014 (PLAN) NA ZADANIA GMINNE DLA GMIN WOJ. MAŁOPOLSKIEGO WYDANIE II - listopad'2013 autor: Bogdan Stępień Instytut Analiz

Bardziej szczegółowo

Brzesko, ul. Kościuszki 47 tel: 514 295 995 poniedziałek piątek Brzesko, ul. Browarna 5c tel: 14 663 51 41 poniedziałek - piątek w godz.

Brzesko, ul. Kościuszki 47 tel: 514 295 995 poniedziałek piątek Brzesko, ul. Browarna 5c tel: 14 663 51 41 poniedziałek - piątek w godz. L.p. Powiat Nazwa oferenta Adres poradni, telefony kontaktowe, dni i godziny pracy Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 13 tel: 14 611 54 50 poniedziałek w 1 bocheński NZOZ PD-L Centermed Sp.z o.o. godz.

Bardziej szczegółowo

liczba pomieszczeń na danym piętrze nr piętra liczba sal sal w m² tak/nie I piętro 9 149,27 nie

liczba pomieszczeń na danym piętrze nr piętra liczba sal sal w m² tak/nie I piętro 9 149,27 nie 1 bocheński Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Rozdzielu Rozdziele 194, 32-731 Żegocina 2 brzeski Publiczna Szkoła Podstawowa w Łękach nr piętra liczba sal sal w m² / I piętro 9 149,27 32-823 Łęki - 1 4

Bardziej szczegółowo

Osoby chorujące psychicznie w świetle wyników badania Wykluczenie społeczne w Małopolsce strategie przeciwdziałania

Osoby chorujące psychicznie w świetle wyników badania Wykluczenie społeczne w Małopolsce strategie przeciwdziałania Osoby chorujące psychicznie w świetle wyników badania Wykluczenie społeczne w Małopolsce strategie przeciwdziałania dr Hubert Kaszyński, Uniwersytet Jagielloński 1 Formy pomocy osobom chorującym psychicznie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NAJLEPSZY W ZAWODZIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NAJLEPSZY W ZAWODZIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NAJLEPSZY W ZAWODZIE realizowanym w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.2

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie: os. Szkolne 37, 31 978 Kraków tel. (12) 6832101, e mail: oke@oke.krakow.pl, www.oke.krakow.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie: os. Szkolne 37, 31 978 Kraków tel. (12) 6832101, e mail: oke@oke.krakow.pl, www.oke.krakow. Niepubliczne Technikum Uzupełniające dla Liceum Ogólnokształcące dla w Zespole Szkół Nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni przedmioty Bochnia Oracka 30 10% 79,3 37,2 19,9 28 51,8 45,7 2 71,7 60,5

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie Akademia Menadżera Projektu.

Regulamin rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie Akademia Menadżera Projektu. Regulamin rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie Akademia Menadżera Projektu. Niniejszy regulamin określa sposób rekrutacji potencjalnych Beneficjentów Ostatecznych (uczestników projektu) oraz kryteria

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU. 1 Definicje

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU. 1 Definicje REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce realizowanego w ramach Działania 9.2 Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

nie 1) Poradnia Chorób Zakaźnych ul. Mostowa, 33-100 Tarnów 2) Przykliniczna Poradnia Chorób Zakaźnych ul. Śniadeckich, Kraków. Nie wymagana umowa

nie 1) Poradnia Chorób Zakaźnych ul. Mostowa, 33-100 Tarnów 2) Przykliniczna Poradnia Chorób Zakaźnych ul. Śniadeckich, Kraków. Nie wymagana umowa ZAŁACZNIK NR 8. Porad chorób na tere województwa małopolskiego. l.p. powiat nazwa podmiotu czy w strukturze podmiotu jest poradnia chorób? uwagi oraz informacje, czy podmiot posiada stosowną 1 bocheński

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI. z dnia 25 sierpnia 2010 roku. do projektu: Gastronomia i Hotelarstwo - Twoją szansą na rynku pracy

REGULAMIN REKRUTACJI. z dnia 25 sierpnia 2010 roku. do projektu: Gastronomia i Hotelarstwo - Twoją szansą na rynku pracy REGULAMIN REKRUTACJI z dnia 25 sierpnia 2010 roku do projektu: Gastronomia i Hotelarstwo - Twoją szansą na rynku pracy nr: WND-POKL.09.02.00-12-072/09 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

STAŻE 2013. Realizacja Zadania 10. Koordynator staży dr Sławomir Janakowski

STAŻE 2013. Realizacja Zadania 10. Koordynator staży dr Sławomir Janakowski STAŻE 2013 Realizacja Zadania 10 Koordynator staży dr Sławomir Janakowski Założenia do Zadania 10 Staże przeznaczone były dla 70 studentów SGGW w z kierunków przyrodniczo-rolniczych, ekonomicznych i informatycznych,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 9 do sprawozdania opisowego za 2014 rok

Załącznik Nr 9 do sprawozdania opisowego za 2014 rok Załącznik Nr 9 do sprawozdania opisowego za 2014 rok Zmiany dokonywane w ciągu 2014 roku w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2

Bardziej szczegółowo

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia Informacja o dokonanych umorzeniach należności Skarbu Państwa z tytułu grzywien nałożonych w formie mandatów karnych kredytowanych w I kwartale 2011 r. Umorzeń dokonano na podstawie: art. 64 ust. 1 w związku

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZŁOŻONYCH KART PROJEKTÓW SUBREGIONALNYCH KRAKOWSKI OBSZAR METROPOLITALNY W RAMACH PODDZIAŁANIA NISKOEMISYJNY TRANSPORT MIEJSKI - SPR

WYKAZ ZŁOŻONYCH KART PROJEKTÓW SUBREGIONALNYCH KRAKOWSKI OBSZAR METROPOLITALNY W RAMACH PODDZIAŁANIA NISKOEMISYJNY TRANSPORT MIEJSKI - SPR 1 RPOWM/SPR/KOM/2016/4.5.2/1 Gmina Krzeszowice Budowa parkingu przesiadkowego w formule Parkuj i jedź przy linii kolejowej E30 w miejscowości Krzeszowice (w dofinansowanie (w 3 500 000,00 2 845 528,00

Bardziej szczegółowo

Wykaz obszarów Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 w województwie małopolskim

Wykaz obszarów Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 w województwie małopolskim Stan na 01.10.2007 Wykaz obszarów Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 w województwie małopolskim L.p. Kamienica, Mszana Dolna, Niedźwiedź,, Gorczański Park dnia 21.07.2004 r. w sprawie obszarów

Bardziej szczegółowo

Gorzowska edukacja zawodowa na rzecz rynku pracy Człowiek najlepsza inwestycja

Gorzowska edukacja zawodowa na rzecz rynku pracy Człowiek najlepsza inwestycja Gorzowska edukacja zawodowa na rzecz rynku pracy Człowiek najlepsza inwestycja Projekt realizowany w ramach PO KL Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Program staży u pracodawców dla uczniów szkół zawodowych w Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

KOMPETENTNY SAMODZIELNY KSIĘGOWY

KOMPETENTNY SAMODZIELNY KSIĘGOWY C REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESNICTWA W PROJEKCIE KOMPETENTNY SAMODZIELNY KSIĘGOWY Rozdział I Informacje ogólne o projekcie 1 1. Projekt Kompetentny samodzielny księgowy" realizowany jest w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Budowa parkingu przesiadkowego w formule Parkuj i jedź przy linii kolejowej E30 w miejscowości Krzeszowice

Budowa parkingu przesiadkowego w formule Parkuj i jedź przy linii kolejowej E30 w miejscowości Krzeszowice WYNIKI KWALIFIKACJI FORMALNEJ KART PROJEKTÓW SUBREGIONALNYCH KRAKOWSKI OBSZAR METROPOLITALNY 1 RPOWM/SPR/KOM/201/4.5.2/1 Gmina Krzeszowice Budowa parkingu przesiadkowego w formule Parkuj i jedź przy linii

Bardziej szczegółowo

Szkoły i pracodawcy razem ku lepszej jakości kształcenia zawodowego. Informacje z Konferencji w Warszawie. Gabriela Albertin

Szkoły i pracodawcy razem ku lepszej jakości kształcenia zawodowego. Informacje z Konferencji w Warszawie. Gabriela Albertin Szkoły i pracodawcy razem ku lepszej jakości kształcenia zawodowego Informacje z Konferencji w Warszawie Gabriela Albertin Plan wystąpienia Informacje z konferencji Szkoły i pracodawcy razem ku lepszej

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE wykaz placówek lecznictwa odwykowego. Powiat Nazwa placówki Adres i telefon Typ placówki

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE wykaz placówek lecznictwa odwykowego. Powiat Nazwa placówki Adres i telefon Typ placówki WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE wykaz placówek lecznictwa odwykowego Powiat Nazwa placówki Adres i telefon Typ placówki m. Kraków chrzanowski gorlicki krakowski Poradnia dla Osób z Problemem Alkoholowym wotuw@babinski.pl

Bardziej szczegółowo

Ocena sytuacji. w roku 2010

Ocena sytuacji. w roku 2010 Ocena sytuacji na małopolskim rynku pracy w roku 2010 Gospodarka Małopolski Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw* wyniosło 412,1tys. osób w Małopolsce zatrudnienie było 1,2% wyższe niż w

Bardziej szczegółowo

Małopolska Kampania Sześciolatek w szkole

Małopolska Kampania Sześciolatek w szkole Małopolska Kampania Sześciolatek w szkole podsumowanie I etapu Przygotowanie dzieci sześcioletnich, ich rodziców, szkół oraz samorządów na obniżenie wieku szkolnego jest dużym wyzwaniem dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZAWARTYCH UMÓW W RAMACH STAŻU 01.09.2010r. 30.09.2010r. 10. Dom Pomocy Społecznej 1

WYKAZ ZAWARTYCH UMÓW W RAMACH STAŻU 01.09.2010r. 30.09.2010r. 10. Dom Pomocy Społecznej 1 POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁODZKU ul. Stefana Okrzei 8, 57 300 Kłodzko, : (0 74) 865 74 10, 865 74 20, 865 74 30 : (0 74) 865 74 34 e mail: wrkl@praca.gov.pl www: www.pup.klodzko.pl WYKAZ ZAWARTYCH UMÓW

Bardziej szczegółowo

WYKAZ WNIOSKÓW O SKIEROWANIE BEZROBOTNEGO DO ODBYCIA STAŻU UWZGLĘDNIONYCH DO REALIZACJI W RAMACH PIERWSZEGO NABORU. Data złożenia wniosku w PUP

WYKAZ WNIOSKÓW O SKIEROWANIE BEZROBOTNEGO DO ODBYCIA STAŻU UWZGLĘDNIONYCH DO REALIZACJI W RAMACH PIERWSZEGO NABORU. Data złożenia wniosku w PUP WYKAZ WNIOSKÓW O SKIEROWANIE BEZROBOTNEGO DO ODBYCIA STAŻU UWZGLĘDNIONYCH DO REALIZACJI W RAMACH PIERWSZEGO NABORU Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Nazwa firmy/instytucji

Bardziej szczegółowo

LISTA RANKINGOWA wniosków złożonych w ramach konkursu dla organizatorów staży zawodowych - "Konserwator Bis" 2015

LISTA RANKINGOWA wniosków złożonych w ramach konkursu dla organizatorów staży zawodowych - Konserwator Bis 2015 Lp. STAŻE ZAWODOWE - 205 - KONSERWATOR BIS LISTA RANKINGOWA wniosków złożonych w ramach konkursu dla organizatorów staży zawodowych - "Konserwator Bis" 205 Nr wniosku Wnioskodawca Numer oferty Nazwa stanowiska

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY 2012 W MAŁOPOLSCE

OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY 2012 W MAŁOPOLSCE OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY 2012 W MAŁOPOLSCE 15 21 października 2012 pod honorowym patronatem Marka Sowy Marszałka Województwa Małopolskiego W telegraficznym skrócie Ponad 300 wydarzeń Prawie 6000 osób

Bardziej szczegółowo