WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Za okres od dnia do dnia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Za okres od dnia 01.01.2010 do dnia 31.12.2010"

Transkrypt

1 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Za okres od dnia do dnia Nazwa: FUNDACJA FORM.ART Siedziba: Łódź, Narutowicza 42/11 Zarząd Fundacji FORM.ART przestawia sprawozdanie finansowe za okres od r. do r., na które składa się: - Wprowadzenie do sprawozdania finansowego zawierające informację dodatkową - Bilans - Rachunek wyników Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z przedstawionymi zasadami w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. (Dz. U. Nr 137, poz z późn. zmianami) i przedstawia sytuację majątkową i finansową Fundacji FORM.ART z siedzibą w Łodzi przy ul. Karolewskiej 1. Dane identyfikacyjne: Nazwa: FUNDACJA FORM.ART Adres siedziby: Łódź, Narutowicza 42/11 Organ prowadzący rejestr: Numer rejestru - KRS nr: Czas trwania działalności jednostki: nieograniczony Okres objęty sprawozdaniem: Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestr Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Podstawowym celem działania fundacji jest: 1. inicjowanie, wspieranie lokalnych, ponadlokalnych oraz międzynarodowych wydarzeń kulturalnych i artystycznych, 2. inicjowanie działań z zakresu edukacji filmowej, medialnej, teatralnej i innych dziedzin sztuki, 3. popularyzowanie twórców i przedstawicieli świata kultury i sztuki, 4. promocje polskiej twórczości artystycznej i dziedzictwa kultury, 5. kształtowanie postaw aktywnego uczestnictwa w kulturze dzieci, młodzieży i dorosłych, 6. aktywizacja i socjalizacja poprzez twórcze działanie osób w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych osób, 7. działania na rzecz integracji europejskiej i dialogu międzykulturowego, 8. pomoc donatorom w realizacji filantropijnych celów. 1

2 Dane dotyczące członków Zarządu: DAWIDOWICZ AGATA Prezes Zarządu KERNSTEIN MICHAŁ KAZIMIERZ Członek Zarządu ds. public relations STRĄK MARZENA Członek Zarządu ds. programowych Informacje podstawowe: 1. Sprawozdanie finansowe za okres od do zostało sporządzone przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji działalności statutowej odpłatnej, nieodpłatnej i pożytku publicznego. 2. W skład jednostki nie wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe organizacja nie sporządza sprawozdania skonsolidowanego. 3. Organizacja nie ma obowiązku sporządzania rachunku przepływów pieniężnych oraz zestawienia zmian w kapitale. 4. Organizacja sporządza rachunek wyników zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. (Dz. U. Nr 137, poz z późn. zmianami) dostosowanym do działalności organizacji z podziałem na działalność statutową odpłatną, nieodpłatną i pożytku publicznego. 4. Zgodnie z zasadą memoriału organizacja ujmuje w księgach wszystkie osiągnięte przychody statutowe i koszty, związane z tymi przychodami. Wycena aktywów Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości, z tym że: Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka stosuje stawki przewidziane w Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiących załącznik do ustawy podatkowej metodą liniową. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wyceniane są w cenie nabycia po aktualizacji wyceny składników majątku pomniejszonych o umorzenie oraz dokonane odpisy aktualizujące ich wartość. Środki trwałe jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów są to składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nie przekraczającym jednego oraz wartości zł. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy. - poszczególne grupy zapasów są wyceniane w następujący sposób: materiały cena zakupu Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników majątku dokonane w związku z trwałą utratą ich wartości lub spowodowane wyceną doprowadzającą ich wartość do cen sprzedaży netto możliwych do uzyskania pomniejszają wartość pozycji w bilansie i zalicza się je odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych. Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. 2

3 Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej. Rozliczenie międzyokresowe czynne dokonane są, jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych. Wycena pasywów Fundusze statutowe ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, statutem organizacji i zasadami praw polityki rachunkowości. Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty. Przychody i koszty Przychody z działalności statutowej obejmują w szczególności środki otrzymane zgodnie z przepisami prawa i statutu jako przychody z działalności statutowej, darowizny, dotacje, donacje, usługi statutowe ujmowane w okresach, których dotyczą. Przychody z działalności pożytku publicznego obejmują w szczególności środki otrzymane zgodnie z przepisami prawa, zgodnie ze statutem organizacji. Koszty działalności ujmowane są z podziałem na działalność statutową odpłatną, nieodpłatną i pożytku publicznego. Całą nadwyżkę nad kosztami z działalności organizacje przeznacza na pokrycie działalności statutowej. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA USTĘP I 1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych. AKTYWA TRWAŁE Nazwa grupy składników majątku trwałego początek Aktualizacja Przychody Przemieszczenia Rozchody koniec Grunty własne Budynki i budowle Urządzenia techniczne i budowle Środki transportu Pozostałe środki trwałe WNiP 0,00 310,00 310,00 3

4 początek UMORZENIE - AMORTYZACJA Aktualizacja Amortyzacja za rok Inne zwiększenia Zmniejszenia koniec początek (netto 2-8) koniec (netto 7-13) Wartość gruntów użytkowanych wieczyście 310,00 310,00 0,00 3. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu 4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli 5. Dane o funduszu statutowym Fundusz statutowy stanowi fundusz w wysokości 500,00 PLN (pięćset złotych i 00/100) wskazany w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji w formie aktu notarialnego za numerem Repetytorium A nr 342/2008 sporządzonego w Kancelarii Notarialnej Anny Goździalskiej w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej początek, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy funduszy zapasowych i rezerwowych 7. Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy Zysk za rok obrotowy 2010 zostaje przeznaczony na działalność statutową w Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia 9. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności 4

5 USTĘP II 1. Rozliczenie głównych pozycji zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym przychodów określonych statutem oraz kosztów określonych w statucie i kosztów administracyjnych. Lp. Nazwa Dane za rok bieżący 1 Przychody z działalności statutowej ,41 2 Inne przychody określone statutem, dotacje, subwencji ,65 3 Koszty realizacji zadań statutowych ,57 4 Koszty administracyjne ,64 5 Koszty realizacji innych działań statutowych ,65 17 Zysk 466,20 2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe 3. Wysokość odpisów aktualizujących stan zapasów 4. Informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w następnym W obrotowym 2010 nie zaniechano i nie ograniczono żadnego rodzaju działalności. Nie przewiduje się też tego w następnym obrotowym. 5. Dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych 6. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby 7. Poniesione w ostatnim i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska 5

6 8. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe oraz podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych W 2010 nie zaistniały żadne zyski i straty nadzwyczajne USTĘP III 1. Zdarzenia dotyczące lat ubiegłych ujęte w sprawozdaniu finansowym W sprawozdaniu finansowym nie wystąpiły wydarzenia dotyczące lat ubiegłych. 2. Zdarzenia po dniu bilansowym nieuwzględnione w sprawozdaniu finansowym Fundacja ujęła w księgach handlowych wszelkie zdarzenia, które mogłyby rzutować na przyszłą sytuację majątkową i finansową. 3. Zmiany zasad (polityki) rachunkowości. Nie nastąpiła zmiana metod wyceny składników aktywów i pasywów. W obrotowym 2010 nie nastąpiła zmiana sposobu sporządzania sprawozdania finansowego. Przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły. Sprawozdanie finansowe za 2010 rok zostało sporządzone wg zasad i układu informacyjnego obowiązującego w USTĘP IV 1. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji. 2. Wykaz spółek, w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; informacje o procencie udziałów i stopniu udziału w zarządzaniu oraz o zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy. 3. Jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń, informacje o: a) podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji b)podstawowych wskaźnikach ekonomiczno-finansowych, charakteryzujących działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym obrotowym 6

7 USTĘP V i VI 1. Wyjaśnienie poważnych zagrożeń dla kontynuacji działalności. Nie występują żadne zagrożenia kontynuowania działalności przez fundację. USTĘP VII 1. Inne informacje, które w istotny sposób wpływają na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki. Nie występują. Sporządził: Jeremus Monika Jeremus Biuro Rachunkowe ul. Przyborowskiego 6 lok Łódź NIP: , REGON: Podpisał Zarząd Fundacji w składzie: Agata Dawidowicz Prezes Zarządu Michał Kernstein Członek Zarządu ds. Public Relations Marzena Strąk Członek Zarządu ds. Programowych Zatwierdziła Rada Fundacji w składzie: Monika Czepielewska Przewodnicząca Rady Grzegorz Kondek Członek Rady Izabela Izdebska Członek Rady Łódź, dn r. 7

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie INFORMACJA DODATKOWA I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. Nazwa jednostki: Fundacja IDEA Rozwoju NIP: 536-191-23-28 Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski,

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Biznesu "STARTER" SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Fundacja Rozwoju Biznesu STARTER SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Rozwoju Biznesu "STARTER" z siedzibą w : 02-681, Al. Wyścigowa 14/402 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY 31.12.2012 SKŁADAJĄCE SIĘ Z : 1. BILANS NA DZIEŃ 31.12.2012 R., 2. RACHUNEK ZYSKÓW

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres za okres od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia ul. Naukowa 30a lok. 4 02-463 Warszawa NIP 5222995948, Regon 146100814, KRS 0000414083

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. Za okres: Od 01-09-2011r. do 31-08-2012r.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. Za okres: Od 01-09-2011r. do 31-08-2012r. Nazwa: Towarzystwo Przyjaciół I SLO Siedziba: 02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 22 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Za okres: Od 01-09-2011r. do 31-08-2012r. Zarząd Towarzystwa Przyjaciół I SLO przedstawia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GLOBAL TRADE SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2013 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GLOBAL TRADE SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2013 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GLOBAL TRADE SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2013 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa i siedziba jednostki, podstawowy przedmiot działalności jednostki

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa jednostki, adres siedziby, przedmiot działalności oraz nr w rejestrze sądowym BUMECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Tychach, przy ul. Przemysłowej 47 działa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Warszawa, 31 stycznia 2013 roku 1 APIS SA Sprawozdanie finansowe za rok kończący

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze 00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 46/6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze 00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 46/6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenie Zielone Mazowsze 00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 46/6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2012 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Zarząd jest

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 XII 2012 r. Warszawa, marzec 2013 r. A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. informacje ogólne Fundacja Projekt: Polska jest organizacją działającą

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa, siedziba i przedmiot działalności oraz wskazanie organu prowadzącego rejestr handlowy. Fundacja dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 2 SKONSOLIDOWANY BILANS - A K T Y W A...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA Załącznik do bilansu na dzień 31.12.2014r. INFORMACJA DODATKOWA I. 1. Metody wyceny ujęte są w opisie do planu kont. Wycena według cen nabycia lub kosztu własnego. 2. W roku obrotowym zmiana metod księgowości

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

Fundacja Dobre Wieści. Sprawozdanie Finansowe. Za okres 22.03.2013-31.12.2013 r. Str. 1

Fundacja Dobre Wieści. Sprawozdanie Finansowe. Za okres 22.03.2013-31.12.2013 r. Str. 1 Sprawozdanie Finansowe Za okres 22.03.2013-31.12.2013 r. Str. 1 Spis treści 1. Wprowadzenie do Sprawozdania finansowego str. 3 2. Bilans str. 7 3. Rachunek zysków i strat str. 8 4. Informacja dodatkowa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WM-SPORT Sp. z o.o. 02-032 Warszawa ul. Wawelska 5 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 ZA ROK OBROTOWY WM-SPORT Sp. z o.o. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa

Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa. SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2011 0 Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa ul. Kartezjusza 2 01-480 Warszawa NIP: 522-257-47-38 REGON: 016191045 Sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego I 1. Informacje ogólne Fundacja Pomocy na rzecz Żołnierzy Armii Krajowej im. gen. bryg. Leopolda Okulickiego ps. "Niedźwiadek", używająca

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CFI HOLDING S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CFI HOLDING S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE CFI HOLDING S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wrocław, marzec 2015 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A.

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ZA OKRES 01.01.2009 30.06.2009 1 WPROWADZENIE DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Informacje o Spółce Spółka akcyjna powstała z przekształcenia

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O.

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 20 MARCA 2012 R. Spis treści I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. Dane identyfikacyjne: Nazwa spółki: ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH STĄPORKÓW S.A. Siedziba: ul. Górnicza 3, 26-220 Stąporków Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy w Kielcach,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. (do 01.05.2011 SOLAR COMPANY Ltd. Sp. z o.o.)

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport okresowy. Grupy Kapitałowej Betomax Polska S.A.

Skonsolidowany raport okresowy. Grupy Kapitałowej Betomax Polska S.A. Skonsolidowany raport okresowy Grupy Kapitałowej Betomax Polska S.A. wraz z danymi jednostkowymi za I kwartał 215r. od dnia 1 stycznia 215r. do dnia 31 marca 215r. Końskie, 15 maj 215r. 1 BETOMAX Polska

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. IV kwartał 2013 r. Autoryzowany Doradca:

Raport kwartalny z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. IV kwartał 2013 r. Autoryzowany Doradca: Autoryzowany Doradca: Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe

Sprawozdanie Finansowe IPOPEMA Securities S.A. Sprawozdanie Finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dnia 20 marca 2015 roku Oświadczenie o zgodności Zarząd IPOPEMA Securities S.A. oświadcza, że: wedle

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Polcolorit S.A. w Piechowicach za 2005 rok

Sprawozdanie finansowe Polcolorit S.A. w Piechowicach za 2005 rok Sprawozdanie finansowe Polcolorit S.A. w Piechowicach za 2005 rok Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Dane Spółki a) nazwa: Polcolorit Spółka Akcyjna b) siedziba: Piechowice 58-573 ul. Jeleniogórska

Bardziej szczegółowo

ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r.

ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA COLLECT SP. Z O.O. ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r. 1 Spis treści I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA COLLECT SPÓŁKA Z O.O.

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU. Wrocław, 13 sierpnia 2015 r.

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU. Wrocław, 13 sierpnia 2015 r. RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU Wrocław, 13 sierpnia 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 I. Informacje o spółce... 4 1. Wstęp... 4 2. Dane teleadresowe... 5 3. Powstanie spółki... 5 II. Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. w Kartoszynie na dzień 31.12.2013 roku sporządzone według Międzynarodowych Standardów

Sprawozdanie finansowe Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. w Kartoszynie na dzień 31.12.2013 roku sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdanie finansowe Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. w Kartoszynie na dzień 31.12.2013 roku sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Spis treści I. Jednostkowe

Bardziej szczegółowo