Podatek odroczony wg polskich zasad rachunkowości oraz wg Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podatek odroczony wg polskich zasad rachunkowości oraz wg Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej"

Transkrypt

1 Podatek odroczony wg polskich zasad rachunkowości oraz wg Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Aspekty prowadzenia działalności gospodarczej w Specjalnej Strefie Ekonomicznej oraz pomocy publicznej dla przedsiębiorców na lata kwietnia 2014 r.

2 Spis treści 1. Podatek odroczony wg Krajowych Standardów Rachunkowości oraz wg Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej podstawowe różnice 2. Identyfikowane różnice przejściowe w spółce 3. Podejście do wyliczenia podatku odroczonego w Specjalnej Strefie Ekonomicznej 4. Utrata wartości aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5. Kontakt 2014 KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. jest polską spółką komandytową i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International, podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. 1

3 1. Podatek odroczony wg KSR 2 oraz MSR 12

4 Wstęp Podatek jako koszt Analogia podatku dochodowego do kosztu dla Spółki Podstawowa zasada: współmierność przychodów i kosztów w danym okresie Teoretycznie podatek dochodowy to koszt w wysokości minus 19% zysku brutto W praktyce bieżący CIT liczony wg podstawy opodatkowania 19% zysku brutto Konieczność liczenia podatku odroczonego w odniesieniu do różnic przejściowych Strata brutto: zamiast CIT jako koszt, jest podatek odroczony jako przychód w danym okresie Ze względu na różnice trwałe, będzie to koszt wyższy niż 19% 2014 KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. jest polską spółką komandytową i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International, podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. 3

5 Standardy Rachunkowości Podatek odroczony jest uregulowany: Art. 37 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o Rachunkowości Krajowy Standard Rachunkowości nr 2 Podatek Dochodowy (KSR 2) Międzynarodowy Standard Rachunkowości 12 (MSR 12) Podatek Dochodowy 2014 KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. jest polską spółką komandytową i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International, podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. 4

6 Ustalenie wartości Aktywa z tytułu podatku odroczonego w oparciu o: ujemne różnice przejściowe (zmniejszające podstawę opodatkowania w latach następnych) straty podatkowe możliwe do odliczenia w przyszłości niewykorzystane ulgi podatkowe Rezerwa z tytułu podatku odroczonego w oparciu o: dodatnie różnice przejściowe (zwiększające podstawę opodatkowania w latach następnych) Ustalenie metodą bilansową 19% różnic przejściowych narastająco 2014 KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. jest polską spółką komandytową i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International, podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. 5

7 Wartość podatkowa Wartość bilansowa Ustalenie wartości Wartość podatkowa aktywów i pasywów to wartość bilansowa skorygowana o różnice przejściowe narastająco i różnice trwałe narastająco Jeżeli wartość podatkowa aktywów > bilansowa aktywo na tę różnicę dotworzymy aktywo Jeżeli wartość podatkowa pasywów > bilansowa rezerwa 2014 KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. jest polską spółką komandytową i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International, podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. 6

8 Wartość podatkowa Wartość bilansowa Ustalenie wartości Wartość podatkowa aktywów i pasywów: Jeżeli wartość podatkowa aktywów < bilansowa rezerwa tę różnicę obejmiemy rezerwą Jeżeli wartość podatkowa pasywów < bilansowa aktywo 2014 KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. jest polską spółką komandytową i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International, podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. 7

9 2. Identyfikowane różnice przejściowe w spółkach

10 Główne obszary identyfikacji różnic przejściowych Najczęściej identyfikowane ujemne różnice przejściowe: Rezerwy oraz rozliczenia międzyokresowe bierne Wycena kontraktów długoterminowych (rozpoznanie przychodów przyszłych okresów) Odpisy aktualizujące wartość aktywów Ujemne różnice kursowe (w przypadku, gdy Spółka stosuje metodę podatkową) Straty podatkowe 2014 KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. jest polską spółką komandytową i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International, podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. 9

11 Główne obszary identyfikacji różnic przejściowych Najczęściej identyfikowane dodatnie różnice przejściowe: Wycena kontraktów długoterminowych (rozpoznanie czynnych rozliczeń międzyokresowych) Różnica między wartością podatkową a bilansową środków trwałych Różnica między wartością podatkową a bilansową leasingu finansowego (w przypadku ujęcia leasingu jako operacyjny podatkowo) 2014 KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. jest polską spółką komandytową i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International, podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. 10

12 Ustalenie wartości - druga strona księgowania Rachunek wyników - linia podatek dochodowy Pozycja kapitałów - jeśli dotyczy pozycji rozliczanych z kapitałem, to efekt podatku odroczonego również koryguje daną pozycję kapitałów 2014 KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. jest polską spółką komandytową i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International, podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. 11

13 Ustalenie wartości korekta wyceny MSR 12: aktywa z tytułu odroczonego rozpoznaje się, jeśli prawdopodobna jest ich realizacja KSR 2: aktywa z tytułu podatku odroczonego rozpoznaje się w każdym przypadku, przy równoczesnym dokonywaniu w miarę potrzeby odpisów aktualizujących KSR 2: odpis aktualizujący niezbędny, jeśli nie jest prawdopodobne osiągnięcie podstawy opodatkowania pozwalającej na potrącenie ujemnych różnic przejściowych 2014 KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. jest polską spółką komandytową i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International, podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. 12

14 3. Podejście do wyliczenia podatku odroczonego w Specjalnej Strefie Ekonomicznej

15 Podatek odroczony w Strefie Zasady alokacji kosztów wspólnych do działalności zwolnionej i opodatkowanej Art. 15 ust. 2 Ustawy o CIT Jeżeli podatnik ponosi koszty uzyskania przychodów ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu, oraz koszty związane z przychodami z innych źródeł, a nie jest możliwe ustalenie kosztów uzyskania przypadających na poszczególne źródła, koszty te ustala się w takim stosunku, w jakim pozostają przychody z tych źródeł w ogólnej kwocie przychodów. Klucz przychodowy Przyporządkowanie przychodów do działalności strefowej bądź pozastrefowej Ujęcie zwolnienia z podatku dochodowego zgodnie z KSR KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. jest polską spółką komandytową i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International, podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. 14

16 Premia inwestycyjna Premia inwestycyjna koszt uzyskania przychodów, zwolnienie dochodu, odliczenie od dochodu, zmniejszenie podstawy opodatkowania lub odliczenie od podatku w przypadku nabycia lub wytworzenia składnika aktywów podlegających amortyzacji lub gruntów zaliczonych do aktywów trwałych (z wyjątkiem gruntów wycenianych wg wartości godziwej), niewiążące się ze zmniejszeniem jego wartości podatkowej. Ujęcie premii inwestycyjnej jako rozliczenia międzyokresowe przychodów 2014 KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. jest polską spółką komandytową i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International, podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. 15

17 Premia inwestycyjna przykład Przykład Spółka rozpoczęła działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej w 2013 roku. Zgodnie z zezwoleniem na prowadzenie działalności w strefie może ująć jako dochody wolne od podatku nakłady na środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w wysokości 50% wydatków na te aktywa. Wydatki na środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w 2013 roku: zł 2014 KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. jest polską spółką komandytową i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International, podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. 16

18 Premia inwestycyjna przykład cd. Ujęcie jako rozliczenie międzyokresowe przychodów: 50% x x 19% = Wariant A uwzględnienie odliczenia dochodu wolnego od podatku a) Ujęcie rozliczeń międzyokresowych przychodów z tyt. odroczonego podatku dochodowego i kosztów podatku dochodowego w kwocie b) Ujęcie zobowiązania z tyt. podatku dochodowego, uwzględniające dochody wolne podatku; zobowiązanie takie jest mniejsze o , wskutek uwzględnienia dochodów wolnych od podatku Wariant B nie ma możliwości odliczenia dochodu wolnego od podatku a) Ujęcie rozliczeń międzyokresowych przychodów z tyt. odroczonego podatku dochodowego i kosztów podatku dochodowego w kwocie b) Ujęcie aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego w wysokości (kwota do rozliczenia w latach przyszłych) i zmniejszenie kosztów podatku dochodowego c) Przeprowadzenie testu na utratę wartości aktywów z tyt. odroczonego podatku dochodowego 2014 KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. jest polską spółką komandytową i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International, podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. 17

19 Premia inwestycyjna wg MSR Brak formalnej definicji premii inwestycyjnej Brak bezpośredniego uregulowania ujmowania premii inwestycyjnych Możliwość ujęcia premii analogicznie do przepisów MSR 20 lub MSR KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. jest polską spółką komandytową i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International, podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. 18

20 Zwolnienia podatkowe wg MSR Przyjęcie rozwiązań wg MSR 20: Ujęcie pomocy, gdy istnieje wystarczająca pewność, że jednostka otrzyma dotacje Ujęcie początkowe: należności w korespondencji z przychodami przyszłych okresów, w kwocie przysługującego zwolnienia w podatku Rozliczanie przychodów przyszłych okresów proporcjonalnie do kosztów, które zwolnienie miało kompensować, np. proporcjonalnie do amortyzacji środków trwałych Rozliczanie należności, w kwocie wykorzystania zwolnienia podatkowego w danym okresie rachunkowym 2014 KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. jest polską spółką komandytową i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International, podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. 19

21 Zwolnienia podatkowe wg MSR Przyjęcie rozwiązań wg MSR 12: Ujęcie aktywa z tytułu podatku odroczonego, gdy jest prawdopodobne, że będzie przyszły dochód, od którego będzie można odpisać ulgę podatkową Ujęcie początkowe: aktywa z tytułu podatku odroczonego w korespondencji z wynikiem okresu, w którym warunek ujęcia został spełniony Rozliczanie aktywów z tytułu podatku odroczonego w korespondencji z rachunkiem wyników, w kwocie wykorzystania zwolnienia podatkowego w danym okresie rachunkowym 2014 KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. jest polską spółką komandytową i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International, podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. 20

22 Rozpoznanie różnic przejściowych działalność strefowa i pozastrefowa Przykłady problemów dotyczących rozpoznania różnic przejściowych w działalności strefowej i pozastrefowej: Odpis aktualizujący wartość zapasów Odpis na należności nieściągalne Dodatnie różnice kursowe z wyceny środków pieniężnych 2014 KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. jest polską spółką komandytową i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International, podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. 21

23 Rozpoznanie różnic przejściowych działalność strefowa i pozastrefowa Przykłady problemów dotyczących rozpoznania różnic przejściowych w działalności strefowej i pozastrefowej (cd.): Krótkoterminowe rezerwy na zobowiązania Długoterminowe rezerwy na zobowiązania Naliczone odsetki oraz różnice kursowe od pożyczki 2014 KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. jest polską spółką komandytową i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International, podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. 22

24 4. Utrata wartości aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

25 Utrata wartości aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego MSR 12: aktywa z tytułu podatku odroczonego rozpoznaje się, jeśli prawdopodobna jest ich realizacja KSR 2: aktywa z tytułu podatku odroczonego rozpoznaje się w każdym przypadku, przy równoczesnym dokonywaniu w miarę potrzeby odpisów aktualizujących 2014 KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. jest polską spółką komandytową i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International, podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. 24

26 Utrata wartości aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego KSR 2: odpis aktualizujący niezbędny, jeśli nie jest prawdopodobne osiągnięcie podstawy opodatkowania pozwalającej na potrącenie ujemnych różnic przejściowych a) Analiza podatkowych danych historycznych b) Analiza zawartych przez Spółkę umów c) Analiza budżetów Spółki d) Analiza realizacji strategii podatkowej Utratę wartości aktywów z tytułu odroczonego podatku jednostka analizuje nie później niż na dzień bilansowy. W przypadku zmian szacunków, w wyniku których potrącenie ujemnych różnic przejściowych czy odliczenie strat podatkowych, stało się prawdopodobne, odpowiednio zmniejsza się odpis aktualizujący wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. jest polską spółką komandytową i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International, podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. 25

27 5. Kontakt

28 Biuro KPMG w Warszawie ul. Chłodna Warszawa T: F: E: kpmg.pl Biuro KPMG w Krakowie Al. Armii Krajowej Kraków T: F: E: kpmg.pl Rafał Wiza Dyrektor, Audyt T: M: E: Biuro KPMG w Poznaniu ul. Roosevelta Poznań T: F: E: kpmg.pl Biuro KPMG w Gdańsku Al. Zwycięstwa 13a T: F: E: kpmg.pl Biuro KPMG we Wrocławiu ul. Bema Poznań T: F: E: kpmg.pl Biuro KPMG w Katowicach ul. Francuska 34 T: F: E: kpmg.pl Ewa Skrzypczak Manager, Audyt T: M: E: Biuro KPMG w Łodzi Al. Piłsudskiego 22 T: F: E: kpmg.pl 2014 KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. jest polską spółką komandytową i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International, podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.

29 Kalkulacja dostępnej pomocy publicznej najczęstsze błędy i pułapki 8 kwietnia 2014 r.

30 Spis treści 1. Inwestycja w SSE - koszty kwalifikowane a kalkulacja dostępnej pomocy publicznej 2. Kilka zezwoleń na działalność w SSE 3. Funkcjonowanie SSE do Pytania 5. Kontakt 29

31 1. Koszty kwalifikowane a kalkulacja dostępnej pomocy publicznej

32 Wprowadzenie podstawy prawne Ustawa Ustawa z dnia r. o specjalnych strefach ekonomicznych Akty wykonawcze od dnia r. obowiązuje jedno Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych do końca roku 2008 działanie w każdej specjalnej strefie ekonomicznej regulowały odrębne Rozporządzenia Rady Ministrów rozporządzenia te wielokrotnie były zmieniane, stąd ważne są przepisy przejściowe dla każdej spółki posiadającej zezwolenie wiążące jest rozporządzenie obowiązujące w momencie wydania zezwolenia, przy uwzględnieniu późniejszych zmian wprowadzonych przepisami przejściowymi 31

33 Treść zezwolenia (1/2) Zezwolenie strefowe określa: przedmiot działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE (wg symboli PKWiU), np.: [ ] udziela się zezwolenia przedsiębiorcy [ ] na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE, rozumianej jako działalność produkcyjna, handlowa i usługowa w zakresie wyrobów wytwarzanych i usług świadczonych na terenie Strefy, określonych w: sekcji C: kleje, Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług [ ] termin, do którego zezwolenie zostało udzielone, np.: Zezwolenia udziela się do dnia 15 listopada 2017 roku włącznie 32

34 Treść zezwolenia (2/2) warunki prowadzenia działalności gospodarczej, np. minimalna liczba utworzonych nowych etatów, poniesienie wydatków inwestycyjnych np.: [ ] Poniesienie na terenie Strefy wydatków inwestycyjnych w kwocie 100zł [ ] w rozumieniu 6 ust 1 Rozporządzenia [ ] [ ] Poniesienie na terenie Strefy w terminie do 31 grudnia 2013 roku wydatków inwestycyjnych w kwocie 100zł [ ] w rozumieniu 6 ust 1 Rozporządzenia [ ] [ ] Poniesienie na terenie Strefy w terminie do 31 grudnia 2013 roku wydatków inwestycyjnych w kwocie co najmniej 100zł [ ] w rozumieniu 6 ust 1 Rozporządzenia [ ] najnowsze zezwolenia strefowe określają także maksymalną wielkość wydatków kwalifikowanych, np.: W przypadku korzystania ze zwolnienia podatkowego z tytułu kosztów nowej inwestycji, maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych inwestycji, o których mowa w 6 Rozporządzenia [ ] wyniesie 110zł. CZY WSZYSTKIE ZEZWOLENIA OKREŚLAJĄ MAKSYMALNĄ WIELKOŚĆ POMOCY PUBLICZNEJ? 33

35 Pomoc publiczna - zasady ogólne (1/2) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008r w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych Pomoc publiczna udzielana przedsiębiorcy w formie zwolnień podatkowych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych albo na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi pomoc regionalną z tytułu: 1) kosztów nowej inwestycji, której wielkość jest liczona jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru i kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą, określonych w 6 lub 2) tworzenia nowych miejsc pracy, której wielkość jest liczona jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru i dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników, obejmujących koszty płacy brutto tych pracowników, powiększone o składki obowiązkowe, takie jak składki na ubezpieczenie społeczne, ponoszone przez przedsiębiorcę od dnia zatrudnienia tych pracowników. 34

36 Pomoc publiczna - zasady ogólne (2/2) Przez nową inwestycję należy rozumieć inwestycję w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne polegającą na utworzeniu nowego lub rozbudowie istniejącego przedsiębiorstwa, dywersyfikacji produkcji przedsiębiorstwa przez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów bądź na zasadniczej zmianie dotyczącej całościowego procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa Nie jest dopuszczalna pomoc przeznaczona na inwestycje odtworzeniowe. NOWE? NIEUŻYWANE? OD PRODUCENTA? ODNOWIONE? REGENEROWANE? 35

37 Moment rozpoczęcia korzystania ze zwolnienia (1/2) Inwestycje typu greenfield budowa nowego przedsiębiorstwa na terenie strefy w tym celu inwestor nabywa grunt od strefy, na którym buduje przedsiębiorstwo zwolnienie w podatku dochodowym przysługuje od miesiąca poniesienia wydatków inwestycyjnych bądź rozpoczęcia ponoszenia kosztów pracy Inwestycje typu brownfield nowa inwestycja na terenie już funkcjonującego przedsiębiorstwa, np. objęcie granicami strefy gruntów prywatnych, będących do tej pory poza granicami strefy zwolnienie w podatku dochodowym przysługuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały poniesione wydatki inwestycyjne i został osiągnięty poziom zatrudnienia, określone w zezwoleniu w okresie od dnia uzyskania zezwolenia aż do wyczerpania dopuszczalnej pomocy regionalnej 36

38 Moment rozpoczęcia korzystania ze zwolnienia (2/2) Brak możliwości wyboru momentu rozpoczęcia korzystania ze zwolnienia Przepisy nie dają możliwości wyboru co do momentu rozpoczęcia korzystania ze zwolnienia. Takie stanowisko potwierdzone przez organy podatkowe (np. Pierwszy Wielkopolski US z dnia , sygn. ZD/ /CIT/05). Spółka będzie miała prawo skorzystać ze zwolnienia podatkowego dopiero od miesiąca następującego po miesiącu, w którym w pełni zrealizuje warunki zwolnienia, tj. poniesie wydatki inwestycyjne, jak też osiągnie poziom zatrudnienia za okres od dnia wydania zezwolenia. (interpretacja Dyrektora IS w Poznaniu z dnia , sygn. ILPB3/ /09-4/ŁM) ( ) pomimo, iż zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych będzie obejmowało cały okres od dnia otrzymania zezwolenia do momentu wyczerpania dopuszczalnej pomocy regionalnej, nie oznacza jednak, iż Spółka ma prawo dokonać korekty za okres od dnia otrzymania zezwolenia do dnia spełnienia warunków określonych w zezwoleniu. (interpretacja Dyr. IS w Bydgoszczy z dnia r. sygn. ITPB3/ a/08/DK) (.) Zwolnienie takie może mieć bowiem miejsce tylko wówczas, gdy zostaną spełnione przesłanki zawarte w art. 17 ust. 1 pkt 34 u.p.d.o.p. przy zachowaniu określonych w zezwoleniu ustawowych warunków z art. 16 ust. 1 i 2 ustawy o SSE. Podstawą korzystania z tak określonej ulgi, jest osiągnięcie odpowiedniego pułapu zatrudnienia i wydatków inwestycyjnych. W przeciwnym przypadku, jak już wcześniej zostało zaznaczone, ze zwolnienia od podatku dochodowego korzystaliby zarówno podatnicy, którzy spełnili warunki określone w zezwoleniu, jak i podmioty, które tych warunków nie wypełniły. (wyrok NSA z r. sygn. akt II FSK 1366/10) 37

39 Moment poniesienia wydatku (1/5) Moment poniesienia wydatku Za wydatki kwalifikujące się do objęcia pomocą uznaje się koszty inwestycji, pomniejszone o naliczony podatek od towarów i usług oraz o podatek akcyzowy, jeżeli możliwość ich odliczeń wynika z odrębnych przepisów, poniesione na terenie strefy w trakcie obowiązywania zezwolenia, będące : [ ] 2. ceną nabycia albo kosztem wytworzenia we własnym zakresie środków trwałych, pod warunkiem zaliczenia ich, zgodnie z odrębnymi przepisami, do składników majątku podatnika; 3. kosztem rozbudowy lub modernizacji istniejących środków trwałych; [ ] NISKOCENNE? Przepisy strefowe nie definiują, co należy rozumieć pod pojęciem poniesione Termin wydatki poniesione istotny jest gdyż: Tylko wydatki poniesione po dniu uzyskania zezwolenia mogą być zaliczone do kosztów kwalifikowanych, Poniesienie wydatków istotne z punktu widzenia dyskontowania, Moment poniesienia pierwszego / ostatniego wydatku wyznacza chwilę, od której można korzystać ze zwolnienia. 38

40 Moment poniesienia wydatku (2/5) Zasada memoriałowa Poniesienie wydatku oznacza moment, w którym dany wydatek jest zarachowany (tj. ujęcia w księgach). Zasada kasowa Poniesienie wydatku oznacza moment, w którym dokonano faktycznego wydatku (tj. zapłaty). ZASADA MEMORIAŁOWA CZY KASOWA? 39

41 Moment poniesienia wydatku (3/5) Dominuje podejście: zasada kasowa zarówno wśród organów podatkowych, jak i sądów administracyjnych Metoda kasowa: wyrok NSA z dnia r.(sygn. akt II FSK 2051/10) wyrok WSA w Rzeszowie z dnia r.(sygn. akt I SA/Rz 552/08) interpretacja Dyr. IS w Katowicach z dnia r.(sygn. IBPBI/2/423-57/12/AK) Podsumowanie stanowiska: Wydatki inwestycyjne należy przyporządkować do poszczególnych miesięcy, w których zostały poniesione, począwszy od miesiąca uzyskania zezwolenia strefowego. Kryterium przyporządkowania wydatku do danego miesiąca jest moment faktycznej zapłaty za fakturę (tj. poniesienie wydatku w znaczeniu kasowym - np. faktura otrzymana w lutym, zapłacona we wrześniu powinna być przypisana do września). 40

42 Moment poniesienia wydatku (4/5) Metoda memoriałowa W ostatnim czasie wydano szereg orzeczeń, zgodnie z którymi poniesienie wydatków inwestycyjnych powinno następować w myśl zasady memoriałowej. Argumenty przemawiające za przyjęciem zasady memoriałowej: W myśl Rozporządzenia, za wydatki kwalifikujące się do objęcia pomocą uznaje się koszty inwestycji, pomniejszone o naliczony podatek od towarów i usług oraz o podatek akcyzowy ( ), poniesione na terenie strefy w trakcie obowiązywania zezwolenia ( ); W art. 15 ust. 4e ustawy o CIT (odpowiednio art. 22 ust. 5d ustawy o PIT) określono, że za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku); Skoro, zgodnie z cytowanym przepisem ustawy o CIT, za dzień poniesienia kosztu uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach, nie ma uzasadnionego normatywnie powodu, by inaczej kwalifikować poniesienie wydatku w specjalnej strefie ekonomicznej jako koszt inwestycji ( 6 ust. 1 Rozporządzenia); Za definitywny uznać należy nie tylko wydatek już zapłacony, lecz także zaksięgowany na podstawie np. faktury. Wydatek zaksięgowany różni się od wydatku zapłaconego jedynie tym, że nie jest jeszcze wymagalny, ale nie pozbawia go to cechy definitywności i przez to nie odpada powód uznania go za kwalifikowany wydatek inwestycyjny. 41

43 Moment poniesienia wydatku (5/5) Zasada memoriałowa w orzeczeniach sądów administracyjnych: wyrok NSA z dnia r.(sygn. akt II FSK 1721/10); wyrok NSA z dnia r.(sygn. akt II FSK 2051/10); wyrok WSA w Warszawie z dnia r.(sygn. akt III SA/Wa 1641/12). ODSETKI? RÓŻNICE KURSOWE? ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE? FAKTURY CZĘŚCIOWE / KOŃCOWE ROZLICZENIE? BRAK FAKTURY? ULEPSZENIA? ZALICZKI? 42

44 Wydatki inwestycyjne a zaliczki Wydatki inwestycyjne a zaliczki Interpretacja Dyr. IS w Katowicach z dnia r. (sygn. ILPB3/ /09-3/ŁM) ( ) zaliczki uiszczone ( ) zarówno przed jak i po uzyskaniu zezwolenia na prowadzenie działalności w specjalnej strefie ekonomicznej, w przypadku gdy zapłata całości należności będzie miała miejsce już po uzyskaniu zezwolenia, będą mogły zostać zaliczone do kosztów kwalifikowanych uwzględnianych przy obliczeniu wielkości pomocy publicznej. Interpretacja Dyr. IS w Katowicach z dnia r. (sygn. IBPBI/2/ /12/PP) ( ) stanowisko Spółki, w myśl którego, o ile zaliczki i/lub zadatki wpłacone zostaną po dniu złożenia Wniosku, a zapłata pozostałej części ceny za dany środek trwały zostanie dokonana już po dniu uzyskania Zezwolenia, kwota takich zaliczek oraz zadatków powiększy również wartość wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocy w momencie uznania ich za poniesione, czyli w momencie zapłaty pozostałej części ceny danego środka trwałego, należy uznać za prawidłowe. Podsumowanie stanowiska organów podatkowych: Zaliczki na poczet ceny nabycia ŚT zaliczka powinna zostać ujęta w kwocie kwalifikowanych wydatków inwestycyjnych dopiero w momencie zapłaty całości ceny nabycia danego ŚT. Jeżeli przedsiębiorca uiści od razu 100% ceny nabycia danego ŚT, wówczas kwota zaliczki mogłaby zostać ujęta w kwalifikowanych wydatkach już w momencie zapłaty 100% zaliczki. 2014KPMG Tax M.Michna sp.k jest polską spółką komandytową i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG 43

45 Ustalenie kwoty wykorzystanej pomocy 1. Uzyskaną pomoc publiczną należy przyporządkować do poszczególnych miesięcy, w których ta pomoc została uzyskana. 2. Należy zidentyfikować wszystkie źródła pomocy (zwolnienie z podatku CIT, zwolnienie z podatku od nieruchomości, dotacje, etc). 3. Należy zidentyfikować moment uzyskania pomocy: wypadku podatku dochodowego od osób prawnych - dzień, w którym zgodnie z odrębnymi przepisami upływa termin złożenia zeznania rocznego; w wypadku podatku od nieruchomości dzień złożenia deklaracji w podatku od nieruchomości (dla osób prawnych); 44

46 Dyskontowanie udzielonej pomocy publicznej (1/4) Koszty inwestycji oraz wartość uzyskanej pomocy są dyskontowane na dzień uzyskania zezwolenia ( 7 ust. 1 Rozporządzenia strefowego) Dniem uzyskania zezwolenia jest ostatni dzień miesiąca, w którym wydano zezwolenie Okresem rozliczeniowym jest okres miesięczny Dniem poniesienia wydatku jest ostatni dzień miesiąca, w którym poniesiono wydatek Dniem otrzymania pomocy w formie zwolnienie z podatku dochodowego jest ostatni dzień miesiąca, w którym upływa termin złożenia zeznania rocznego Do dyskontowania udzielonej pomocy są zobowiązane wszystkie podmioty strefowe 45

47 Dyskontowanie udzielonej pomocy publicznej (2/4) Wzór na kalkulację zdyskontowanej wartości wydatków inwestycyjnych i pomocy publicznej: n PV = F * 1+ r i / 12 = F * (1+r 1/12) * (1+r 1 /12) * * (1+r n /12) i=1 gdzie: PV - wartość pomocy / wydatków inwestycyjnych po zdyskontowaniu na dzień wydania zezwolenia F - kwota poniesionych wydatków lub otrzymanej pomocy w wartości bieżącej r - przyjęta stopa dyskontowa iteracji danego okresu i - kolejny miesiąc dyskontowania n - liczba miesięcy, jaka upłynęła od dnia uzyskania zezwolenia na działalność w strefie do dnia poniesienia wydatków lub dnia otrzymania pomocy 46

48 Dyskontowanie udzielonej pomocy publicznej (3/4) Przykład liczbowy: Założenia: a) miesiąc uzyskania zezwolenia: marzec b) wydatek w wysokości 100 PLN poniesiony w lipcu c) stopa dyskontowa od marca do maja 10% d) stopa dyskontowa od czerwca 15% Obliczenia: F = 100 PLN * 1/(1+0,1/12) * 1/(1+0,1/12) * 1/(1+0,15/12) * 1/(1+0,15/12) F = 100 PLN *0,9594 F = 95,94 PLN Wartość zdyskontowana wydatku wynosi: 95,94 PLN 47

49 Dyskontowanie udzielonej pomocy publicznej (4/4) Stopa dyskonta: Do dyskontowania otrzymanej pomocy i wydatków poniesionych w okresie od dnia do dnia r. stosuje się określone przez Komisję Europejską stopy referencyjne dla Polski Do dyskontowania otrzymanej pomocy i wydatków poniesionych od dnia r. stosuje się określone dla Polski przez Komisję Europejską stopy bazowe powiększone o 100 punktów bazowych okres obowiązywania stopa ,75 % ,18% ,90% ,80% ,91% ,26% ,49% ,53% ,62% ,78% ,42% 48

50 Ustalenie wskaźników dyskontowych Dla poszczególnych miesięcy należy ustalić wskaźniki dyskontowe, za pomocą których dyskontowane będą wydatki i otrzymana pomoc z danego miesiącu, tj. za pomocą których obliczana będzie wartość tych wydatków i pomocy na dzień uzyskania zezwolenia strefowego. Wskaźnik dyskonta = (1+r 1 /12) * (1+r 2 /12) * (1+r 3 /12) * (1+r n /12) Ustalenie zdyskontowanej wartości poniesionych wydatków lub otrzymanej pomocy następuje poprzez podzielnie wartości wydatku lub otrzymanej pomocy z danego miesiąca przez wskaźnik dyskontowy właściwy dla danego miesiąca (w przypadku wykorzystania powyższych wskaźników, ustalenie zdyskontowanej wartości następować będzie poprzez podzielenie wydatku lub otrzymanej pomocy przypisanych do danego miesiąca przez wskaźnik dyskonta z danego miesiąca). Wartość zdyskontowana = Wartość przypisana do miesiąca Wskaźnik dyskonta 49

51 Pomoc publiczna - intensywność pomocy (1/2) W przypadku małych i średnich przedsiębiorców, maksymalna intensywność może ulec zwiększeniu ( 4.2. ): o 20 punktów procentowych w przypadku małych przedsiębiorstw, o 10 punktów procentowych w przypadku średnich przedsiębiorstw. Zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej nowa mapa pomocy regionalnej będzie obowiązywać od 1 lipca 2014 r. Więcej na temat nadchodzących zmian w bloku poświęconym pomocy publicznej na lata

52 Pomoc publiczna - intensywność pomocy (2/2) W przypadku pomocy regionalnej udzielanej przedsiębiorcom na realizację dużego projektu inwestycyjnego, maksymalną wielkość pomocy ustala się wg wzoru: I = R x (50 mln euro + 0,5 x B + 0,34 x C) gdzie: I maksymalna wartość pomocy dla dużego projektu inwestycyjnego R intensywność pomocy dla obszaru lokalizacji inwestycji B wielkość kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą powyżej równowartości 50 mln euro nieprzekraczającą równowartości 100 mln euro C wielkość kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą przekraczającą równowartość 100 mln euro Przez duży projekt inwestycyjny należy rozumieć nową inwestycję podjętą w okresie 3 lat przez jednego lub kilku przedsiębiorców, w przypadku której środki trwałe są połączone ze sobą w sposób ekonomicznie niepodzielny oraz której koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą przekraczają równowartość 50 mln euro i zostały obliczone według kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na podstawie cen i kursów wymiany z dnia udzielenia zezwolenia. 51

53 2. Kilka zezwoleń na działalność w SSE

54 Łączenie zezwoleń strefowych (1/3) CZY KONIECZNE JEST WYODRĘBNIANIE KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH PONIESIONYCH W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH ZEZWOLEŃ? CZY MOŻLIWA JEST KUMULACJA LIMITÓW ZWOLNIEŃ GENEROWANYCH NA PODSTAWIE DWÓC HLUB WIĘCEJ ZEZWOLEŃ? CZY KONIECZNE JEST WYODREBNIENIE DOCHODU OSIĄGANEGO W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH ZEZWOLEŃ? 53

55 Łączenie zezwoleń strefowych (2/3) KIEDY: Przedsiębiorca posiadający więcej niż jedno zezwolenie ma prawo do kumulacji limitów zwolnień przysługujących mu w ramach każdego z zezwoleń? Nie jest wymagane wyodrębnianie dochodu osiąganego w ramach poszczególnych zezwoleń? Wskazane jest prowadzenie wspólnej ewidencji rachunkowej dla działalności na podstawie poszczególnych zezwoleń umożliwiającej określenie łącznego dochodu (straty) z działalności zwolnionej oraz stopnia wykorzystania limitu pomocy publicznej? Obowiązkiem korzystającego ze zwolnienia jest prowadzenie odrębnej ewidencji rachunkowej dla działalności nieobjętej zwolnieniem? Konieczne jest wyodrębnienie kosztów kwalifikowanych związanych z poszczególnymi zezwoleniami w celu weryfikacji spełnienia zobowiązań wynikających z zezwolenia? 54

56 Łączenie zezwoleń strefowych (3/3) Możliwość łączenia zezwoleń strefowych pod pewnym warunkami: Interpretacje organów podatkowych wskazują, iż jest to możliwe w sytuacji, gdy zakresy zezwoleń pokrywają się / są takie same. Bez znaczenia pozostaje fakt, że działalność prowadzona jest na terenie kilku stref: W konsekwencji, pomimo faktu, iż działalność zwolniona będzie prowadzona przez Spółkę jednocześnie na terenie dwóch stref ekonomicznych (MSSE oraz KSSE), zgodnie z brzmieniem wskazanych powyżej regulacji, na Spółce ciążył będzie obowiązek odrębnego ewidencjonowania dochodu opodatkowanego (osiąganego poza Zezwoleniami) oraz dochodu zwolnionego (osiąganego w ramach Zezwoleń). Nie będzie natomiast konieczne wyodrębnianie dochodu osiąganego w ramach poszczególnych Zezwoleń. (interpretacja Dyr. IS w Katowicach z dnia , sygn. IBPBI/2/ /11/AK) Z uwagi jednak na brak przepisów regulujących to zagadnienie, zalecane jest wystąpienie z wnioskiem do Ministra Finansów. 55

57 3. Funkcjonowanie SSE do 2026

58 Funkcjonowanie SSE do roku 2026 Przedłużenie funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych na przykładzie województwa kujawsko pomorskiego: Do dnia roku w województwie kujawsko-pomorskim obowiązywało Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej. W roku 2008 zastąpiono je dwoma rozporządzeniami: Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia roku w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (właściwym dla wszystkich stref ekonomicznych) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej. 23 lipca 2013 roku Rada Ministrów dokonała zmian w 1 ust. 3 Rozporządzenia z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej, wydłużając działanie strefy do dnia 31 grudnia 2026 roku. Powyższa zmiana weszła w życie dnia roku. 57

59 4. Pytania?

60 5. Kontakt

61 Biuro KPMG w Warszawie ul. Chłodna Warszawa T: F: E: kpmg.pl Biuro KPMG w Krakowie Al. Armii Krajowej Kraków T: F: E: kpmg.pl Piotr Żurowski Partner, Dział Podatkowy T: M: E: Biuro KPMG w Poznaniu ul. Roosevelta Poznań T: F: E: kpmg.pl Biuro KPMG w Gdańsku Al. Zwycięstwa 13a T: F: E: kpmg.pl Biuro KPMG we Wrocławiu ul. Bema Poznań T: F: E: kpmg.pl Biuro KPMG w Katowicach ul. Francuska 34 T: F: E: kpmg.pl Agnieszka Hofman Manager, Dział Podatkowy T: M: E: Biuro KPMG w Łodzi Al. Piłsudskiego 22 T: F: E: kpmg.pl

62 Pomoc publiczna w perspektywie finansowej Dodatkowe możliwości dofinansowania dla firm działających w Specjalnej Strefie Ekonomicznej 8 kwietnia 2014 r.

63 Spis treści 1. Informacje ogólne dotyczące pomocy publicznej 2. Perspektywa finansowa Możliwości uzyskania wsparcia przez przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej 4. Kontakt 62

64 1. Informacje ogólne dotyczące pomocy publicznej

65 Informacje ogólne dotyczące pomocy publicznej Pomoc publiczna wszelka pomoc przyznawana przez Państwo Członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych w jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów, jest niezgodna ze wspólnym rynkiem w zakresie, w jakim wpływa na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi (art. 107 TFUE) Główne kategorie pomocy zgodnej ze wspólnym rynkiem (wynikające z art. 107 ust. 3 TFUE): pomoc regionalna przeznaczona na wspieranie inwestycji, tworzenie miejsc pracy i zakładanie nowych przedsiębiorstw w europejskich regionach znajdujących się w najbardziej niekorzystnym położeniu, np. pomoc przyznawana przedsiębiorcom działającym w Specjalnej Strefie Ekonomicznej (SSE); wielkość wsparcia nie może przekroczyć limitów kalkulowanych jako maksymalna intensywność pomocy regionalnej pomnożona przez całkowite koszty kwalifikujące się do dofinansowania. pomoc horyzontalna kierowana do przedsiębiorców, niezależnie od miejsca prowadzenia działalności, w celu rozwiązania określonego problemu; udzielana jest m.in. na badania, rozwój i innowacje, rozwój małych i średnich przedsiębiorców, zatrudnienie, ochronę środowiska, szkolenia. pomoc sektorowa udzielana wyłącznie przedsiębiorcom z konkretnego sektora gospodarczego (np. z sektora transportu), np. Innolot, Innomed, jak również działających w tzw. sektorach wrażliwych (przemysł węglowy, hutnictwo żelaza i stali, przemysł stoczniowy). pomoc de minimis wsparcie o niewielkich rozmiarach, które nie zakłóca konkurencji na rynku; Pomoc udzielana w wysokości nie przekraczającej EUR w okresie 3 lat podatkowych, a w przypadku przedsiębiorstw z sektora transportu drogowego EUR, np. umorzenie zaległości podatkowych. 64

66 Informacje ogólne dotyczące pomocy publicznej Dopuszczalne jest łączenie pomocy publicznej: regionalnej, z różnych źródeł do określonego limitu zgodnego z Mapą pomocy regionalnej, horyzontalnej, z różnych źródeł, z tej samej kategorii, do określonego limitu określonego w dokumentach dotyczących warunków dopuszczalności pomocy publicznej na różne cele, np. na badania, na szkolenia, na ochronę środowiska, na zatrudnienie, horyzontalnej, w ramach różnych kategorii (np. wsparcie szkoleń i inwestycji w ochronę środowiska) bez limitu (chyba że co innego stanowią przepisy szczególne, np. dotyczące funduszy UE), regionalnej i horyzontalnej, bez limitu (o ile dotyczą różnych wydatków kwalifikowanych), regionalnej lub horyzontalnej z pomocą de minimis, do określonego limitu pomocy regionalnej lub horyzontalnej. Limity wsparcia odnoszą się do poszczególnych projektów i związanych z nimi kosztów kwalifikowanych, a nie do przedsiębiorstw. Łączenie pomocy publicznej w przypadku niektórych programów pomocowych wymaga spełnienia dodatkowych warunków. Skumulowana pomoc publiczna (założenie: maksymalna intensywność pomocy publicznej 50%) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 50% 50% 50% maks. intensywność pomocy publicznej % 15% 10% Dotacje EU SSE Zwolnienie z podatku od nieruchomości 65

67 2. Perspektywa finansowa

68 Perspektywa finansowa Zgodnie z zasadą N+2 środki finansowe dostępne w ramach perspektywy finansowej na lata mogą być wydatkowane do końca 2015 roku. W 4 kwartale 2014 roku planowane jest uruchomienie wydatkowania środków dostępnych w ramach nowej perspektywy finansowej na lata W latach Fundusze UE będą wdrażane w Polsce w ramach 8 programów operacyjnych na poziomie krajowym oraz 16 regionalnych programów operacyjnych. Decyzją Rady Europejskiej Polska w latach otrzyma w ramach Funduszu Spójności 72,9 mld EUR. W wyniku przeliczenia cen stałych na bieżące wynegocjowana kwota wzrosła do 82,3 mld EUR. Dodatkowo, Polska otrzyma ponad 252 mln EUR na wsparcie bezrobotnej młodzieży. Innowacje i B+R Przedsiębiorczość 68,7 mld EUR ,5 mld EUR Autostrady i drogi ekspresowe Zrównoważony transport Działania wspierające kapitał ludzki i inne Zielona energia 67

69 Perspektywa finansowa nowe inwestycje w SSE, najważniejsze zmiany dotyczące pomocy regionalnej, horyzontalnej oraz pomocy de minimis Wytyczne w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata (wejdą w życie 1 lipca 2014 r.) zaostrzają zasady udzielania pomocy publicznej, szczególnie dla dużych przedsiębiorstw. Efekt zachęty: a) Wszyscy wnioskodawcy muszą wykazać, iż: pomoc stanowi zachętę do podjęcia pozytywnej decyzji o rozpoczęciu inwestycji, która bez przyznanej pomocy nie byłaby wystarczająco rentowna dla beneficjenta i beneficjent nie zdecydowałby się na jej rozpoczęcie, lub pomoc stanowi zachętę do zrealizowania planowanej inwestycji w danym obszarze, a nie gdzie indziej, ponieważ kompensuje ograniczenia i koszty netto wynikające z lokalizacji inwestycji. b) Duże przedsiębiorstwa oprócz opisania jednego z dwóch scenariuszy, muszą przedstawić dokumenty na poparcie scenariusza alternatywnego (nieotrzymanie pomocy) opisanego we wniosku. Pomoc dla dużych przedsiębiorstw pomoc regionalna udzielana dużym przedsiębiorcom będzie uznana za dopuszczalną jedynie w przypadku inwestycji, która: zapoczątkuje nową działalność gospodarczą na danym obszarze (utworzenie nowego zakładu, dywersyfikacja prowadzonej działalności, pod warunkiem, że planowana działalność nie jest taka sama lub podobna do działalności uprzednio prowadzonej w zakładzie), będzie polegała na zróżnicowaniu działalności istniejącego zakładu w kierunku nowych produktów lub innowacyjnych procesów* * Punkt 15 Wytycznych w sprawie pomocy regionalnej na lata (2013/C 209/01) 68

70 Perspektywa finansowa nowe inwestycje w SSE, najważniejsze zmiany dotyczące pomocy regionalnej, horyzontalnej oraz pomocy de minimis Proporcjonalność wsparcia zgodnie z założeniami KE, pomoc publiczna udzielana dużym przedsiębiorcom powinna być ograniczona do minimum*. W praktyce oznacza to, iż kwota pomocy powinna odpowiadać dodatkowym kosztom netto realizacji inwestycji, w porównaniu z alternatywnym wariantem zakładającym brak pomocy. Zmiana maksymalnego poziomu intensywności pomocy (nowa mapa pomocy regionalnej). Mapa pomocy regionalnej Mapa pomocy regionalnej % 50% 40% 50% 30% 50% 40% 50% 40% 50% 50% 40% 50% 50% 50% 50% 35% 35% Warszawa: do r. 15% od r. 10% 25% 25% 35% 35% 35% 35% 25% 35% 35% 50% 35% 35% 35 20% % 35% 50% 50% 50% * Punkt 78 Wytycznych w sprawie pomocy regionalnej na lata (2013/C 209/01) 69

71 Perspektywa finansowa nowe inwestycje w SSE, najważniejsze zmiany dotyczące pomocy regionalnej, horyzontalnej oraz pomocy de minimis Projekt Rozporządzenia uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń grupowych) zakłada następujące zmiany: większa elastyczność w zakresie progów powodujących obowiązek zgłoszenia: projekty w zakresie badań podstawowych lub przemysłowych podwojenie obecnych progów, (obecnie jeżeli projekt obejmuje badania podstawowe 20 mln EUR, badania przemysłowe 10 mln EUR), eksperymentalne prace rozwojowe 10 mln EUR (obecnie 7,5 mln EUR), po raz pierwszy wsparcie na rzecz budowy lub modernizacji infrastruktury naukowo-badawczej, w której prowadzona jest działalność gospodarcza obowiązek zgłoszenia, gdy pomoc przekracza 15 mln EUR. rezygnacja z podziału na szkolenia ogólne i specjalistyczne jednolity poziom intensywności pomocy dla wszystkich rodzajów szkoleń 70% (obecnie maksymalna intensywność pomocy na szkolenia wynosi 80%), nowe wymogi dotyczące przejrzystości po podjęciu decyzji o przyznaniu pomocy, państwa członkowskie są zobowiązane do publikowania na jednej stronie internetowej najważniejszych informacji na jej temat, w tym nazwy beneficjenta i wartości pomocy. We wrześniu 2013 r. zakończyły się konsultacje dotyczące Rozporządzenia w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis. Główne zmiany w projekcie Rozporządzenia w porównaniu do obecnie obowiązujących zasad dotyczą: doprecyzowania regulacji związanych z problemem udzielania pomocy de minimis grupie przedsiębiorstw przedsiębiorstwem jest każda jednostka wykonująca działalność gospodarczą niezależnie od jej formy prawnej i sposobu finansowania. Wszystkie podmioty, które są kontrolowane (prawnie lub de facto) przez ten sam podmiot, należy traktować jako jedno przedsiębiorstwo. doprecyzowania regulacji związanych z obliczaniem wielkości pomocy w przypadku pożyczek i poręczeń szczegółowe zasady dotyczące uznania za przejrzystą pomocy de minimis. Na niezmienionym poziomie pozostawiono wielkość kwoty pomocy, która umożliwia uznanie jej za pomoc de minimis 200 tys. EUR w ciągu 3 lat obrotowych, a w przypadku pomocy udzielanej przedsiębiorstwu prowadzącemu działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarów 100 tys. EUR. 70

72 3. Możliwości uzyskania wsparcia przez przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej

73 Nowe inwestycje w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Przedsiębiorstwa, które uzyskały zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie SSE, pragnące realizować kolejny projekt inwestycyjny na terenie Strefy mogą ubiegać się o udzielenie nowego zezwolenia. Powyższe wynika z faktu, iż przedmiotem zezwolenia jest konkretna inwestycja opisana w zezwoleniu i dokumentacji z nim związanej. Pomoc publiczna ustalana jest odrębnie w ramach każdej inwestycji będącej przedmiotem odrębnego zezwolenia. Bez znaczenia jest w takim przypadku fakt, że kolejny projekt inwestycyjny Spółki będzie zlokalizowany na tych samych działkach na których już istnieje obecny zakład. W przypadku prowadzenia działalności na terenie SSE na podstawie kilku zezwoleń, przedsiębiorca nie ma obowiązku ustalania odrębnego wyniku podatkowego dla każdego z nich. Należy mieć na względzie fakt, że od 1 lipca 2014 r. obowiązywały będą nowe, bardziej rygorystyczne zasady udzielania pomocy publicznej (omówione na slajdzie Perspektywa finansowa nowe inwestycje w SSE, najważniejsze zmiany dotyczące pomocy regionalnej). W związku z powyższym, warto rozważyć ubieganie się o zezwolenie jeszcze przed zmianą Mapy pomocy regionalnej. Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE do dnia 1 lipca 2014 r. pozwoli na korzystanie z wyższych limitów pomocy publicznej. Uzyskanie zezwolenia nie nakłada obowiązku natychmiastowego rozpoczęcia realizacji projektu projekt można rozpocząć za kilka lat. W przypadku zmiany planów inwestycyjnych Spółki lub zmiany otoczenia biznesowego można zwrócić się do Ministra Gospodarki o wygaszenie zezwolenia, co nie powoduje ujemnych konsekwencji. Ponadto, Ministerstwo Gospodarki planuje, aby dla zezwoleń wydanych po 31 grudnia 2016 r., inwestorzy mogli ubiegać jedynie o połowę maksymalnej intensywności pomocy (ma to przyspieszyć decyzję przedsiębiorców o realizacji nowych inwestycji do końca 2016 r.). 72

74 Pomoc publiczna na działalność badawczo-rozwojową Pojęcie prac badawczo-rozwojowych odnosi się do szeroko rozumianych działań ukierunkowanych na stworzenie nowego lub znacząco ulepszonego produktu, technologii lub usługi, które mogą zakończyć się w momencie stworzenia prototypu. Termin B+R obejmuje trzy rodzaje działalności: badania podstawowe - badania mające na celu zdobycie ogólnej wiedzy jednak nie powiązane z konkretnym produktem, technologią (wyniki są wysoce niepewne oraz mogą wpływać na różne produkty/technologie/sektory) np. badanie właściwości nowych mieszanek gumowych, nie biorąc jeszcze pod uwagę możliwości wykorzystania tych mieszanek, badania przemysłowe badania mające na celu zdobycie ogólnej wiedzy, powiązane z konkretnym produktem, technologią np. badanie wytrzymałościowe nowych mieszanek gumowych pod kątem ich wykorzystania w produkcji opon, eksperymentalne prace rozwojowe prace rozwojowe nad konkretnym produktem, technologią, np. plany, rysunki, prototypy np. przygotowanie prototypu nowego rodzaju samochodu elektrycznego. Przedsiębiorcy prowadzący prace B+R mogą uzyskać na ten cel dofinansowanie w wysokości od 25 proc. do 65 proc. kosztów kwalifikowanych. Najbliższe konkursy mające na celu wyłonienie do dofinansowania projektów B+R zaplanowano na II kwartał 2014 r. w ramach programu Gekon (dofinansowanie badań naukowych, prac rozwojowych i wdrożeniowych w obszarze innowacyjnych technologii proekologicznych) oraz Demonstrator+ i Szybka ścieżka (dofinansowanie projektów B+R). 73

75 Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata Celem Programu jest wzrost innowacyjności oraz konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez wspieranie nowych inwestycji realizowanych przez polskie i zagraniczne firmy Nabór wniosków: ciągły Organ udzielający wsparcia: Minister Gospodarki Program przewiduje dwie możliwości wsparcia inwestycji: z tytułu kosztów utworzenia nowych miejsc pracy wysokość wsparcia zależy od oceny projektu i może wynieść do PLN na jedno utworzone miejsce pracy, z tytułu kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji wysokość wsparcia zależy od oceny projektu i może wynieść do 7,5 proc. kwalifikowanych kosztów inwestycji (w przypadku wsparcia projektów B+R wysokość wsparcia wynosi do 10 proc. kwalifikowanych kosztów inwestycji). Co do zasady*, wsparcie w ramach Programu nie może być łączone ze zwolnieniami podatkowymi w Specjalnej Strefie Ekonomicznej, jeżeli wartość wsparcia w ramach Programu przekracza 3 mln PLN. Wysokość wsparcia na dany projekt nie może przekroczyć maksymalnych pułapów pomocy publicznej, łącznie z innymi źródłami pomocy, w tym zwolnieniami w Specjalnej Strefie Ekonomicznej. *Zakaz nie ma zastosowania w przypadku realizacji inwestycji w sektorze motoryzacyjnym, elektronicznym, lotniczym, biotechnologii jeżeli wartość poniesionych nakładów inwestycyjnych stanowiących koszty kwalifikujące się do objęcia wsparciem wynosi co najmniej 350 mln PLN, w sektorze usług nowoczesnych jeżeli w wyniku inwestycji powstanie co najmniej 500 nowych miejsc pracy, w sektorze badawczo rozwojowym, znaczącej inwestycji o minimalnych kosztach kwalifikowanych 750 mln PLN i tworzących co najmniej 200 nowych miejsc pracy, lub o minimalnych kosztach kwalifikowanych 500 mln PLN i tworzących co najmniej 500 nowych miejsc pracy. 74

76 Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata O wsparcie z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy mogą ubiegać się przedsiębiorcy planujący inwestycję: w sektorze motoryzacyjnym, elektronicznym, lotniczym, biotechnologii, tworzącą co najmniej 250 nowych miejsc pracy o minimalnych całkowitych kosztach kwalifikowanych 40 mln PLN, w sektorze usług nowoczesnych, tworzącą co najmniej 250 nowych miejsc pracy o minimalnych nakładach inwestycyjnych w środki trwałe w wysokości 1,5 mln PLN, w dziedzinie działalności B+R, tworzącą co najmniej 35 nowych miejsc pracy dla osób z wyższym wykształceniem o minimalnych całkowitych kosztach inwestycji wysokości 1,5 mln PLN, produkcyjną, w innych niż w/w sektorach, o minimalnych kosztach kwalifikowanych 750 mln PLN i tworzącą co najmniej 200 nowych miejsc pracy lub o minimalnych kosztach kwalifikowanych 500 mln PLN i tworzącą co najmniej 500 nowych miejsc pracy. O wsparcie z tytułu tworzenia nowych inwestycji mogą ubiegać się przedsiębiorcy planujący inwestycję: w sektorze motoryzacyjnym, elektronicznym, lotniczym, biotechnologii, usług nowoczesnych, tworzącą co najmniej 50 nowych miejsc pracy, o minimalnych całkowitych kosztach kwalifikowanych 160 mln PLN, w dziedzinie działalności B+R, tworzące co najmniej 35 nowych miejsc pracy dla osób z wyższym wykształceniem, o minimalnych całkowitych kosztach inwestycji wysokości 10 mln PLN, produkcyjną, w innych niż w/w sektorach, o minimalnych kosztach kwalifikowanych 750 mln PLN i tworzące co najmniej 200 nowych miejsc pracy lub o minimalnych kosztach kwalifikowanych 500 mln PLN i tworzącą co najmniej 500 nowych miejsc pracy. 75

77 Wsparcie w ramach Programów Operacyjnych wdrażanych w latach stycznia 2014 r. Rada Ministrów przyjęła programy operacyjne, które będą wdrażane w latach marca 2014 r. oficjalnie ruszyły negocjacje programów unijnych na lata W ramach Programów Operacyjnych, przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o pomoc publiczną przeznaczoną na: badania i rozwój, innowacje, inwestycje związane z ochroną środowiska, ochronę własności przemysłowej, stymulowanie współpracy nauki z biznesem szkolenia. Propozycja podziału Funduszy Europejskich na województwa (mln EUR)* 1 599,7 906, ,4 2447, ,0 944, , , , , , , , , , ,2 * Kwoty stanowiące wkład UE 76

78 Wsparcie w ramach Programów Operacyjnych wdrażanych w latach Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Łączny budżet: ,6 mln EUR (w tym alokacja środków EFRR wynosi 8 614,1 mln EUR) Celem głównym PO IR będzie wspieranie innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki, wyrażające się głównie zwiększeniem nakładów prywatnych na B+R, w szczególności poprzez: wsparcie przedsiębiorstw w obszarach innowacyjności i działalności badawczo-rozwojowej, podniesienie jakości i interdyscyplinarności badań naukowych, zwiększenie stopnia komercjalizacji oraz umiędzynarodowienia badań naukowych. W ramach POIR wsparcie udzielane będzie na: prowadzenie badań naukowych na rzecz innowacyjnej gospodarki, realizację projektów od pomysłu do przemysłu, tworzenie warunków dla prowadzenia działalności B+R przez przedsiębiorstwa, realizację współpracy nauki i biznesu, udział przedsiębiorców i jednostek naukowych w programach międzynarodowych, zwiększenie dostępu przedsiębiorstw do kapitału na innowacje, rozwój i profesjonalizacja proinnowacyjnych usług IOB, uzyskanie ochrony własności przemysłowej, rozwój kluczowych klastrów i platform technologicznych, rozwój kadry sektora B+R. 77

79 Wsparcie w ramach Programów Operacyjnych wdrażanych w latach Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Łączny budżet: ,2 mln EUR (w tym alokacja UE ,9 mln EUR) Celem głównym PO IiŚ będzie: promowanie efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii, rozwój i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybuowania, magazynowania i przesyłu gazu, i energii elektrycznej, wspieranie transportu multimodalnego. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Łączny budżet: 5 109,2 (w tym alokacja środków UE wynosi 4 419,3 mln EUR) Na poziomie krajowym zbudowany zostanie system zapewniania jakości usług rozwojowych (edukacyjnych i szkoleniowych), który będzie stanowił dopełnienie regionalnych systemów dystrybucji środków przeznaczonych na kształcenie i szkolenie przedsiębiorców i pracowników. Celem POWER będzie: wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników, wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie, wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej. 78

80 Regionalny Program Operacyjny dla województwa kujawskopomorskiego na lata lutego 2014 r. Zarząd Województwa przyjął projekt RPO WK-P Do 11 kwietnia r. projekt RPO WK-P musi zostać przesłany do KE. Planowane jest, aby pierwsze konkursy miały miejsce w I kwartale 2015 r. Wsparcie dla województwa kujawsko-pomorskiego przyznane na lata wynosi ogółem ,71 EUR, w tym wkład UE wynosi ,21 EUR. Wyzwania i potrzeby zdiagnozowane w dokumencie koncentrują się wokół następujących obszarów: badania naukowe, rozwój technologiczny i innowacje promocja innowacyjności wśród przedsiębiorców, podniesienie poziomu innowacyjności w sektorze prywatnym, wsparcie sfery B+R w przedsiębiorstwach, rozwój inkubatorów przedsiębiorczości, wzmocnienie badań stosowanych i prac rozwojowych, bezpośrednia współpraca jednostek naukowych i sfery biznesu, przedsiębiorczość i konkurencyjność województwa podniesienie innowacyjności przedsiębiorstw, zmniejszenie dysproporcji w rozwoju przedsiębiorczości w poszczególnych częściach regionu, konieczność dokapitalizowania majątku MŚP, wzrost powiązań między przedsiębiorstwami (np. klastry), rozwój zwrotnych instrumentów finansowania przedsiębiorstw, energetyka i gospodarka niskoemisyjna w regionie wykorzystanie potencjału regionu do produkcji OZE, zmniejszenie poziomu emisyjności i energochłonności gospodarki, rozwój niskoemisyjnego miejskiego transportu zbiorowego, wzmocnienie odporności na zagrożenia związane ze zmianami klimatu, gospodarka odpadami i gospodarka wodnościekowa, edukacja i wykształcenie, społeczeństwo informacyjne, ochrona środowiska i zasobów przyrodniczych, dostępność transportowa, kultura, zdrowie, rynek pracy, wykluczenie społeczne ,7 79

81 Regionalny Program Operacyjny dla województwa kujawskopomorskiego na lata priorytety i alokacje Priorytet Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna Alokacja (EUR)* , ,84 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry ,07 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność 3% Pomoc techniczna 3% Region przyjazny środowisku 6% Rozwój lokalny kierowany przez społeczność 2% Cyfrowy region 2% Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki 23% Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu ,86 Aktywni na rynku pracy ,41 Solidarne społeczeństwo 7% Innowacyjna edukacja ,97 Solidarne społeczeństwo ,98 Region przyjazny środowisku ,48 Pomoc techniczna ,01 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność I ,39 Innowacyjna edukacja 7% Aktywni na rynku pracy 9% Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna 14% Rozwój lokalny kierowany przez społeczność II ,21 Cyfrowy region ,54 SUMA: ,21 * Kwoty stanowiące wkład UE Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu 11% Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry 13% 80

Spis treści. Słowo wstępne... IX Przedmowa... XI Wykaz skrótów... XIII

Spis treści. Słowo wstępne... IX Przedmowa... XI Wykaz skrótów... XIII Słowo wstępne... IX Przedmowa... XI Wykaz skrótów... XIII Rozdział I. Pozyskanie, utrata, sukcesja i możliwość zmiany treści zezwoleń strefowych... 1 1. Uzyskanie zezwolenia strefowego... 1 2. Nowa inwestycja...

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE ZAMIARU KORZYSTANIA Z REGIONALNEJ POMOCY INWESTYCYJNEJ

ZGŁOSZENIE ZAMIARU KORZYSTANIA Z REGIONALNEJ POMOCY INWESTYCYJNEJ Wskazówki dotyczące korzystania z programu regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorców na terenie miasta Stargard Szczeciński na podstawie uchwały Nr XLII/490/2014 Rady Miejskiej w Stargardzie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 10 grudnia 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 10 grudnia 2008 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych

Bardziej szczegółowo

Zmiany w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) na 2015 r.

Zmiany w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) na 2015 r. Zmiany w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) na 2015 r. KPMG Tax M.Michna sp.k. kpmg.pl 23 września 2014 Agenda 1. Opodatkowanie zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC), 2. Certyfikat

Bardziej szczegółowo

OPERACJE GOSPODARCZE W PRAKTYCE KSIÊGOWEJ

OPERACJE GOSPODARCZE W PRAKTYCE KSIÊGOWEJ dr Roman Seredyñski Katarzyna Szaruga Marta Dziedzia Arkadiusz Lenarcik OPERACJE GOSPODARCZE W PRAKTYCE KSIÊGOWEJ Wycena i ujêcie na kontach wed³ug polskiego prawa bilansowego (w tym KSR) MSR/MSSF prawa

Bardziej szczegółowo

echo W jaki sposób interpretować aktywa i rezerwy na podatek odroczony Rzeczpospolita z

echo W jaki sposób interpretować aktywa i rezerwy na podatek odroczony Rzeczpospolita z echo www.roedl.pl Rzeczpospolita z 6.05.2015 W jaki sposób interpretować aktywa i rezerwy na podatek odroczony Przepisy o rachunkowości i o CIT rządzą się swoimi zasadami ustalania momentu uzyskania przychodu

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 348912 Temat: Specjalne Strefy Ekonomiczne. Zasady prowadzenia oraz rozliczenie działalności prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. 25-26

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ W SSE ASPEKTY RACHUNKOWE, PODATKOWE I POMOC PUBLICZNA

DZIAŁALNOŚĆ W SSE ASPEKTY RACHUNKOWE, PODATKOWE I POMOC PUBLICZNA WARMIŃSKO-MAZURSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA S.A. ORAZ FIRMA DORADCZA KPMG MAJĄ PRZYJEMNOŚĆ ZAPROSIĆ PAŃSTWA NA SZKOLENIE: DZIAŁALNOŚĆ W SSE ASPEKTY RACHUNKOWE, PODATKOWE I POMOC PUBLICZNA kpmg.pl Termin:

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ. za 2015 r.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ. za 2015 r. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ za 2015 r. I. 1. Zmiany w ciągu 2015 roku wartości środków trwałych,

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego sporządzonego na dzień 31.12.2009 r. Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych

Spis treści. Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych 1.1. Wstęp........................................ 9 1.2. Jednostki zobligowane do sporządzania sprawozdań

Bardziej szczegółowo

Środki stymulacji działalności innowacyjnej w kontekście działalności badawczo - rozwojowej w przepisach prawa podatkowego oraz prawa bilansowego

Środki stymulacji działalności innowacyjnej w kontekście działalności badawczo - rozwojowej w przepisach prawa podatkowego oraz prawa bilansowego Środki stymulacji działalności innowacyjnej w kontekście działalności badawczo - rozwojowej w przepisach prawa podatkowego oraz prawa bilansowego Ewa Komorowska 1 Działalność badawczo - rozwojowa (B+R)

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Przedmiotem podstawowej działalności Stowarzyszenia Zielone Mazowsze w roku obrotowym była: -działalność statutowa związana z merytoryczną i organizacyjną pomocą dla ruchu ekologicznego,

Bardziej szczegółowo

PRAWNE I PODATKOWE ASPEKTY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI W SSE

PRAWNE I PODATKOWE ASPEKTY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI W SSE Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. oraz firma doradcza KPMG mają przyjemność zaprosić Państwa na szkolenie: PRAWNE I PODATKOWE ASPEKTY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI W SSE kpmg.pl Prawne i

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Wyniki monitorowania pomocy publicznej udzielonej spółkom motoryzacyjnym prowadzącym działalność gospodarczą na terenie specjalnych stref ekonomicznych (stan na

Bardziej szczegółowo

WARMIŃSKO-MAZURSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA S.A. ORAZ FIRMA DORADCZA KPMG MAJĄ PRZYJEMNOŚĆ ZAPROSIĆ PAŃSTWA NA SEMINARIUM:

WARMIŃSKO-MAZURSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA S.A. ORAZ FIRMA DORADCZA KPMG MAJĄ PRZYJEMNOŚĆ ZAPROSIĆ PAŃSTWA NA SEMINARIUM: KPMG W POLSCE WARMIŃSKO-MAZURSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA S.A. ORAZ FIRMA DORADCZA KPMG MAJĄ PRZYJEMNOŚĆ ZAPROSIĆ PAŃSTWA NA SEMINARIUM: ULGI I DOTACJE AKTUALNOŚCI PODATKOWE ORAZ KONTROLE W DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

3.3. Różnice kursowe od pożyczki zaciągniętej od udziałowca na nabycie środka trwałego

3.3. Różnice kursowe od pożyczki zaciągniętej od udziałowca na nabycie środka trwałego różnice kursowe od pożyczki zaciągniętej na bieżącą działalność spółki będą kosztem uzyskania przychodu w pełnej wysokości. Jeżeli przy obliczaniu wartości różnic kursowych nie jest możliwe uwzględnienie

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze 00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 46/6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze 00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 46/6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenie Zielone Mazowsze 00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 46/6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2012 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Zarząd jest

Bardziej szczegółowo

WPŁYWKIMSF 12 NA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIA FINANSOWE WPŁYW KIMSF 12 NA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIA FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ STX AUTOSTRADY 1

WPŁYWKIMSF 12 NA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIA FINANSOWE WPŁYW KIMSF 12 NA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIA FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ STX AUTOSTRADY 1 WPŁYWKIMSF 12 NA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIA FINANSOWE GRUPYKAPITAŁOWEJSTX AUTOSTRADY Data dokumentu: 12 maja 2010 WPŁYW KIMSF 12 NA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIA FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ STX AUTOSTRADY

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 17 marca 2015 r. Poz. 1192 UCHWAŁA NR VI/43/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 12 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 17 marca 2015 r. Poz. 1192 UCHWAŁA NR VI/43/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 12 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 17 marca 2015 r. Poz. 1192 UCHWAŁA NR VI/43/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE w sprawie przyjęcia programu regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2 lipca 2015 r.

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2 lipca 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 sierpnia 2015 r. Poz. 1115 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej

Bardziej szczegółowo

ASPEKTY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ ORAZ POMOCY PUBLICZNEJ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW NA LATA 2014-2020.

ASPEKTY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ ORAZ POMOCY PUBLICZNEJ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW NA LATA 2014-2020. POMORSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA SP. Z O.O. ORAZ FIRMA DORADCZA KPMG MAJĄ PRZYJEMNOŚĆ ZAPROSIĆ NA SEMINARIUM PRAWNO-PODATKOWE NA TEMAT: ASPEKTY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W SPECJALNEJ STREFIE

Bardziej szczegółowo

Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe

Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe Co do zasady, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów, które będą służyły działalności opodatkowanej. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego 1. Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych Wartość brutto Lp. Określenie grupy

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 824016 Temat: Akcja Bilans. Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2016. 25-26 Październik Katowice, Centrum miasta, Kod szkolenia: 824016 Koszt szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

Julia Siewierska, Michał Kołosowski, Anna Ławniczak. Sprawozdanie finansowe według MSSF / MSR i ustawy o rachunkowości. Wycena prezentacja ujawnianie

Julia Siewierska, Michał Kołosowski, Anna Ławniczak. Sprawozdanie finansowe według MSSF / MSR i ustawy o rachunkowości. Wycena prezentacja ujawnianie Julia Siewierska, Michał Kołosowski, Anna Ławniczak Sprawozdanie finansowe według MSSF / MSR i ustawy o rachunkowości. Wycena prezentacja ujawnianie ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk

Bardziej szczegółowo

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie "TEEN CHALLENGE" Chrześcijańska Misja Społeczna Broczyna 11 77-235 Trzebielino NIP 842-13-31-951 Rachunek wyników sporządzony za 2005 r. REGON 770682701 Wyszczególnienie 1 A. Przychody z działalności statutowej

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA I OBJAŚNIENIA

INFORMACJA DODATKOWA I OBJAŚNIENIA INFORMACJA DODATKOWA I OBJAŚNIENIA Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo rok obrotowy od 01-01-2009 do 31-12-2009 I 1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

Bardziej szczegółowo

W 1 określony został zakres regulacji ze wskazaniem podstawy prawnej udzielania pomocy.

W 1 określony został zakres regulacji ze wskazaniem podstawy prawnej udzielania pomocy. UZASADNIENIE Projektowane rozporządzenie Rady Ministrów zostało przygotowane na podstawie delegacji zawartej w art. 20d ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA I OBJAŚNIENIA

INFORMACJA DODATKOWA I OBJAŚNIENIA INFORMACJA DODATKOWA I OBJAŚNIENIA Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo rok obrotowy od 01-01-2008 do 31-12-2008 I 1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne

Spotkanie informacyjne Spotkanie informacyjne Konkurs nr RPLD.01.02.01-IP.02-10-005/16 Łódź, 15.03.2016 r. Ogłoszenie o konkursie numer RPLD.01.02.01-IP.02-10-005/16 Oś priorytetowa I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

SSE Nowelizacja ustawy, Najnowsze interpretacje podatkowe i orzeczenia sądów administracyjnych

SSE Nowelizacja ustawy, Najnowsze interpretacje podatkowe i orzeczenia sądów administracyjnych Szkolenie portalu TaxFin.pl SSE Nowelizacja ustawy, Najnowsze interpretacje podatkowe i orzeczenia sądów administracyjnych 17 marca 2016r., Wrocław, Hotel Qubus Cel szkolenia: Szkolenie ma na celu kompleksowe

Bardziej szczegółowo

LIST INTENCYJNY DOTYCZĄCY PLANOWANEJ NOWEJ INWESTYCJI ORAZ UZYSKANIA ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI NA TERENIE ŁSSE

LIST INTENCYJNY DOTYCZĄCY PLANOWANEJ NOWEJ INWESTYCJI ORAZ UZYSKANIA ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI NA TERENIE ŁSSE data aktualizacji wzoru listu intencyjnego: 31.07.2015 LIST INTENCYJNY DOTYCZĄCY PLANOWANEJ NOWEJ INWESTYCJI ORAZ UZYSKANIA ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI NA TERENIE ŁSSE Data: List należy skierować

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych

Spis treści. Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych 1.1. Wstęp........................................ 9 1.2. Jednostki zobligowane do sporządzania sprawozdań

Bardziej szczegółowo

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Wyniki monitorowania pomocy publicznej udzielonej spółkom motoryzacyjnym prowadzącym działalność gospodarczą na terenie specjalnych stref ekonomicznych (stan na

Bardziej szczegółowo

Program pomocy regionalnej dla przedsiębiorców inwestujących na terenie miasta i gminy Lubsko

Program pomocy regionalnej dla przedsiębiorców inwestujących na terenie miasta i gminy Lubsko Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubsku Nr.IX/61/03 z dnia.6.08.2003r. Program pomocy regionalnej dla przedsiębiorców inwestujących na terenie miasta i gminy Lubsko 1. Nazwa programu. 2. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Działanie 4.3 Kredyt technologiczny. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Działanie 4.3 Kredyt technologiczny. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.3 Kredyt technologiczny w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO Innowacyjna Gospodarka 4.3 Kredyt technologiczny Jest jednym z działań należących do Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 15 kwietnia 2014 r. Poz. 1958 UCHWAŁA NR XXXVII/424/14 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY. z dnia 31 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 15 kwietnia 2014 r. Poz. 1958 UCHWAŁA NR XXXVII/424/14 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY. z dnia 31 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 15 kwietnia 2014 r. Poz. 1958 UCHWAŁA NR XXXVII/424/14 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu pomocy regionalnej

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. 1 Zakres regulacji

I. Postanowienia ogólne. 1 Zakres regulacji Regulamin świadczenia pomocy publicznej w ramach Projektu Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego Parku Technologicznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 rok. Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 rok. Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze 1. Wyjaśnienia do bilansu. 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup

Bardziej szczegółowo

Przychody z działalności gospodarczej

Przychody z działalności gospodarczej 29 marzec 2010r. Przychody z działalności gospodarczej Sebastian Twardoch, prawnik, doradca podatkowy Zasada kasowa Art. 12. ust. 1. Przychodami z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 13 i 14 są w szczególności:

Bardziej szczegółowo

Program określonych składek. Zgodnie z programem określonych składek:

Program określonych składek. Zgodnie z programem określonych składek: Rachunkowość programów określonych składek jest prosta, ponieważ zobowiązanie za każdy okres ustala się na podstawie kwot składek do wniesienia za dany rok. Program określonych składek Zgodnie z programem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVIII/392/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 24 WRZEŚNIA 2014 ROKU

UCHWAŁA NR XLVIII/392/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 24 WRZEŚNIA 2014 ROKU UCHWAŁA NR XLVIII/392/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 24 WRZEŚNIA 2014 ROKU w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Rawicz w celu udzielenia pomocy regionalnej

Bardziej szczegółowo

Wybrane zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (na podstawie projektu uchwalonego przez Sejm w dniu 26.06.2014)

Wybrane zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (na podstawie projektu uchwalonego przez Sejm w dniu 26.06.2014) Dokumentacja cen transferowych Istota zmiany Objęcie obowiązkiem sporządzenia dokumentacji cen transferowych podatników zawierających umowę spółki niebędącej osobą prawną, umowę wspólnego przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 9 lipca 2015 r. Poz. 3054 UCHWAŁA NR X/68/15 RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO. z dnia 30 czerwca 2015 r.

Wrocław, dnia 9 lipca 2015 r. Poz. 3054 UCHWAŁA NR X/68/15 RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO. z dnia 30 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 9 lipca 2015 r. Poz. 3054 UCHWAŁA NR X/68/15 RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

Aspekty prowadzenia działalności gospodarczej w specjalnej strefie ekonomicznej oraz pomocy publicznej dla przedsiębiorców na lata 2014-2020 kpmg.

Aspekty prowadzenia działalności gospodarczej w specjalnej strefie ekonomicznej oraz pomocy publicznej dla przedsiębiorców na lata 2014-2020 kpmg. Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. oraz firma doradcza KPMG mają przyjemność zaprosić na seminarium prawno-podatkowe na temat: Aspekty prowadzenia działalności gospodarczej w specjalnej strefie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE PGK EKOM" SP. Z O.O. W NYSIE ZA ROK 2009

SPRAWOZDANIE FINANSOWE PGK EKOM SP. Z O.O. W NYSIE ZA ROK 2009 SPRAWOZDANIE FINANSOWE PGK EKOM" SP. Z O.O. W NYSIE ZA ROK 2009 obejmujące: BILANS RACHUNEK WYNIKÓW INFORMACJĘ DODATKOWĄ -wprowadzenie do sprawozdania finansowego -dodatkowe informacje i objaśnienia INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 Sprawozdanie finansowe za okres 01.10.2010-31.12.2011 Sporządził: Sylwia Nieckarz-Kośla Zarząd Adam Skrzypek Krzysztof Jakubowski Data sporządzenia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa Spółki: Stowarzyszenie Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Wniosku aplikacyjnego Biznes plan Projektu DLA PROJEKTU SWISS CONTRIBUTION. Strona tytułowa

Załącznik nr 1 do Wniosku aplikacyjnego Biznes plan Projektu DLA PROJEKTU SWISS CONTRIBUTION. Strona tytułowa Załącznik nr 1 do Wniosku aplikacyjnego Biznes plan Projektu DLA PROJEKTU SWISS CONTRIBUTION Strona tytułowa Założenia Założenia makroekonomiczne Jednostka 213 214 215 216 217 218 219 22 221 222 Stopa

Bardziej szczegółowo

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Wyniki monitorowania publicznej udzielonej spółkom motoryzacyjnym prowadzącym działalność gospodarczą na terenie specjalnych stref ekonomicznych (stan na 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

zmieniające rozporządzenie w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej

zmieniające rozporządzenie w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej Projekt z 21-03-2012 Wersja 1.1. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia..2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Fundacja dla Wolności 00-543 Warszawa ul. Mokotowska 50/10

Fundacja dla Wolności 00-543 Warszawa ul. Mokotowska 50/10 Fundacja dla Wolności 00-543 Warszawa ul. Mokotowska 50/10 RACHUNEK WYNIKÓW za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. POZYCJA 31.12.2012 31.12.2013 A. Przychody z działalności statutowej I.

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania ze środków europejskich w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020

Możliwości finansowania ze środków europejskich w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020 Możliwości finansowania ze środków europejskich w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020 I. Poddziałanie 1.1.1 PO Inteligentny Rozwój Szybka Ścieżka". Ocenie podlega, czy projekt ma charakter projektu

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Dane jednostki: a) nazwa (firma) WEALTH BAY SPÓŁKA AKCYJNA b) na dn. 31.12.2014 r. siedziba spółki mieściła się przy ul. Drewnowskiej 48, 91-002 Łódź, od dnia

Bardziej szczegółowo

EDENRED POLSKA SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R.

EDENRED POLSKA SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r. SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 3 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Wstęp...

Spis treści. Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Wstęp... Spis treści Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Wstęp... V XIII XIX 1. Występowanie pomocy publicznej... 1 1.1. Zakazana pomoc publiczna... 1 1.2. Dopuszczalna pomoc publiczna... 13 2. Zasady udzielania

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2008

Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2008 Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu os. Słoneczne 1 31-956 Kraków NIP 678-29-96-317 REGON 120253047 Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2008 Celem Stowarzyszenia jest: 1. Wspieranie rozwoju zawodowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIX/460/2014. Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 27 maja 2014r.

UCHWAŁA Nr XXXIX/460/2014. Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 27 maja 2014r. UCHWAŁA Nr XXXIX/460/2014 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 27 maja 2014r. w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z podatku od nieruchomości na terenie miasta Stargard Szczeciński w ramach

Bardziej szczegółowo

KONKURS Z WIEDZY O RACHUNKOWOŚCI LIDERZY RACHUNKOWOŚCI 2013 Szczecin, 27 maja 2013 KOD UCZESTNIKA:...

KONKURS Z WIEDZY O RACHUNKOWOŚCI LIDERZY RACHUNKOWOŚCI 2013 Szczecin, 27 maja 2013 KOD UCZESTNIKA:... KATEGORIA: STUDIA LICENCJACKIE KOD UCZESTNIKA:... CZĘŚĆ I PYTANIA TESTOWE Z JEDNĄ PRAWIDŁOWĄ ODPOWIEDZIĄ (prawidłowa odpowiedź 1 pkt max. 15 pkt) Proszę zaznaczyć prawidłową odpowiedź: 1. Ustal koszt jednostki

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2 Różnice kursowe

CZĘŚĆ 2 Różnice kursowe CZĘŚĆ 2 Różnice kursowe 1 1. Metody ustalania różnic kursowych od 01.01.2007: wprowadza się dwie opcjonalne metody: w oparciu o nowe regulacje w ustawie podatkowej, w oparciu o przepisy o rachunkowości.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro Bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r. STOWARZYSZENIE WIKIMEDIA POLSKA UL. J.TUWIMA 95 lok.15, 90-031 ŁÓDŹ Wiersz AKTYWA Stan na koniec 1 2 poprzedniego bieżącego

Bardziej szczegółowo

Kalkulacja i zakres ujawnień dotyczących podatku dochodowego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF.

Kalkulacja i zakres ujawnień dotyczących podatku dochodowego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF. Kalkulacja i zakres ujawnień dotyczących podatku dochodowego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF. Efektywna stopa podatkowa jest stosunkiem podatku wykazanego w sprawozdaniu finansowym

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 11. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13

Spis treści. Wprowadzenie... 11. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13 Spis treści Wprowadzenie... 11 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13 Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania... 15 Art. 1. [Zakres podmiotowy]... 15 1. Osoby

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Każdorazowo od raty płatności należy wyliczyć różnice kursowe w stosunku do wartości zarachowanego kapitału - jako zobowiązania długoterminowego.

Każdorazowo od raty płatności należy wyliczyć różnice kursowe w stosunku do wartości zarachowanego kapitału - jako zobowiązania długoterminowego. Każdorazowo od raty płatności należy wyliczyć różnice kursowe w stosunku do wartości zarachowanego kapitału - jako zobowiązania długoterminowego. Pytanie Zawarliśmy umowę leasingu operacyjnego we frankach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA. A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

INFORMACJA DODATKOWA. A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego INFORMACJA DODATKOWA A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1) Jednostka zobowiązana do sporządzenia sprawozdania: Stowarzyszenie Przyjaciół Książki dla Młodych z siedzibą przy ulicy Koszykowej 26/28,

Bardziej szczegółowo

Działalność w SSE aspekty rachunkowe, podatkowe i pomoc publiczna

Działalność w SSE aspekty rachunkowe, podatkowe i pomoc publiczna WARMIŃSKO-MAZURSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA S.A. ORAZ FIRMA DORADCZA KPMG MAJĄ PRZYJEMNOŚĆ ZAPROSIĆ PAŃSTWA NA SZKOLENIE: Działalność w SSE aspekty rachunkowe, podatkowe i pomoc publiczna KPMG.pl Termin:

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIE PODATKOWE W SP ZOZ za 2010 rok

ROZLICZENIE PODATKOWE W SP ZOZ za 2010 rok ROZLICZENIE PODATKOWE W SP ZOZ za 2010 rok A. podatkowe bilansowe 1. Przychody bilansowe niżej wymienione 1 520 780 1 520 780 1) Przychody ze sprzedaży usług zdrowotnych 1 474 474 2) Przychody ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

prowadzenie działalności gospodarczej w formie SKA

prowadzenie działalności gospodarczej w formie SKA prowadzenie działalności gospodarczej w formie SKA Mariusz Szkaradek Adwokat/Doradca Podatkowy 11 maja 2012 r. SKA regulacja prawna (1) Zgodnie z art. 125 KSH, SKA jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Korekta kosztów oraz ulga na złe długi nowe prawa i obowiązku wierzyciela oraz dłużnika

Korekta kosztów oraz ulga na złe długi nowe prawa i obowiązku wierzyciela oraz dłużnika Korekta kosztów oraz ulga na złe długi nowe prawa i obowiązku wierzyciela oraz dłużnika 1) Podstawa prawna przepisów Agenda 2) Kwalifikacja wydatków do kosztów w świetle przepisów obowiązujących do 31

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2013

Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2013 Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu ul. Szewska 20/4 31-009 Kraków NIP 678-29-96-317 REGON 120253047 Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2013 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Nazwa pełna: Polskie

Bardziej szczegółowo

Operacje te powinny być ujęte następująco: Wniesienie przez wspólników wkładów pieniężnych:

Operacje te powinny być ujęte następująco: Wniesienie przez wspólników wkładów pieniężnych: Jedną z pierwszych operacji gospodarczych ujmowanych w księgach rachunkowych nowo tworzonej spółki jest ujęcie wniesionego aportem przedsiębiorstwa i jego elementów. Spółka z o.o. (także w organizacji)

Bardziej szczegółowo

Zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie miasta Torunia

Zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie miasta Torunia Zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie miasta Torunia Rada Miasta Torunia wprowadziła w drodze uchwał zwolnienia przedmiotowe w podatku od nieruchomości. Tym samym stworzono

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI"

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 Fundacja "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2012rok 2 1.

Bardziej szczegółowo

Czego wymaga fiskus 2015-06-16 16:56:13

Czego wymaga fiskus 2015-06-16 16:56:13 Czego wymaga fiskus 2015-06-16 16:56:13 2 Na Węgrzech, oprócz m.in. podatku od osób fizycznych, wprowadzono uproszczony podatek od działalności gospodarczej, tzw. EVA. Przedsiębiorca indywidualny może

Bardziej szczegółowo

Odroczony podatek dochodowy w sprawozdaniu finansowym, częśd 5

Odroczony podatek dochodowy w sprawozdaniu finansowym, częśd 5 18 maja 2010 r. Odroczony podatek dochodowy w sprawozdaniu finansowym, częśd 5 dr Katarzyna Trzpioła, UW Odroczony podatek dochodowy Podstawa prawna Ustawa o Rachunkowości art. 37 Krajowy standard rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe standardy rachunkowości MSR/MSSF zagadnienia praktyczne

Międzynarodowe standardy rachunkowości MSR/MSSF zagadnienia praktyczne Galicyjska Misja Gospodarcza zaprasza tna szkolenie: Międzynarodowe standardy rachunkowości MSR/MSSF zagadnienia praktyczne Wykładowca: Grażyna Machula absolwentka SGH, doświadczony praktyk w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

POMOC PUBLICZNA REGIONALNA POMOC INWESTYCYJNA MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH UDZIELANIE WSPARCIA W RAMACH DZIAŁANIA 1.

POMOC PUBLICZNA REGIONALNA POMOC INWESTYCYJNA MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH UDZIELANIE WSPARCIA W RAMACH DZIAŁANIA 1. MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH CZERWIEC 2011 POMOC PUBLICZNA UDZIELANIE WSPARCIA W RAMACH DZIAŁANIA 1.8 WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORSTW W ZAKRESIE WDRAŻANIA NAJLEPSZYCH DOSTĘPNYCH TECHNIK

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Spis treści: 1.Wprowadzenie 2.Bilans 3.Rachunek zysków i strat 4.Informacja

Bardziej szczegółowo

Sekcja A. Informacje dotyczące wnioskodawcy

Sekcja A. Informacje dotyczące wnioskodawcy Instrukcja wypełniania Formularza w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (załącznik

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2011 R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2011 R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2011 R. Informacja dodatkowa została sporządzona w oparciu o art. 48 ustawy o rachunkowości według załącznika

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODAKOWA (OBJAŚNIENIA) do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010 sporządzonego na dzień 31.12.2010

INFORMACJA DODAKOWA (OBJAŚNIENIA) do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010 sporządzonego na dzień 31.12.2010 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego 31-261 Kraków, ul. Wybickiego 3A NIP: 677-222-15-66, REGON: 356746471 INFORMACJA DODAKOWA (OBJAŚNIENIA) do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010 sporządzonego

Bardziej szczegółowo

Koszty w przedsiębiorstwie

Koszty w przedsiębiorstwie Koszty w przedsiębiorstwie zużycie posiadanych zasobów Co to jest koszt? spadek aktywów bądź wzrost zobowiązań (zużycie obcych zasobów) poniesiony celowo dla osiągnięcia przychodu ujęty w mierniku pieniężnym

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 Sprawozdanie finansowe za okres 06.09.2012 31.12.2013 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki 476,46 mln euro (ok. 1,95 mld PLN ) z EFRR na rozwój gospodarczy regionu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/89/15 RADY MIEJSKIEJ W NYSIE. z dnia 28 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/89/15 RADY MIEJSKIEJ W NYSIE. z dnia 28 maja 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/89/15 RADY MIEJSKIEJ W NYSIE z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

CUBE.ITG S.A KORETA RAPORTU 3Q2013 SSF SKONSOLIDOWANE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU

CUBE.ITG S.A KORETA RAPORTU 3Q2013 SSF SKONSOLIDOWANE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU AKTYWA Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 2 645 3 027 Nieruchomości inwestycyjne 0 Wartość firmy 47 189 35

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 78 RADY MIASTA KONINA z dnia 25 marca 2015 roku

UCHWAŁA Nr 78 RADY MIASTA KONINA z dnia 25 marca 2015 roku UCHWAŁA Nr 78 RADY MIASTA KONINA z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie udzielania przez miasto Konin regionalnej pomocy inwestycyjnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych

Bardziej szczegółowo

Ulgi w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców inwestujących i tworzących nowe miejsca pracy w Częstochowie

Ulgi w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców inwestujących i tworzących nowe miejsca pracy w Częstochowie Ulgi w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców inwestujących i tworzących nowe miejsca pracy w Częstochowie Ulgi dla przedsiębiorców W celu pobudzenia przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc

Bardziej szczegółowo

Kto musi wykazywać aktywa i zobowiązania z tytułu podatku odroczonego. Maciej Jurczyga

Kto musi wykazywać aktywa i zobowiązania z tytułu podatku odroczonego. Maciej Jurczyga Kto musi wykazywać aktywa i zobowiązania z tytułu podatku odroczonego Maciej Jurczyga Na koniec roku trzeba porównać bilansową wartość aktywów i pasywów z ich wartością podatkową. Dzięki temu wiadomo,

Bardziej szczegółowo