Wpływ zmian dotyczących korekty kosztów wprowadzonych w ramach redukcji obciążeń administracyjnych na ryzyko podatkowe przedsiębiorstw

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wpływ zmian dotyczących korekty kosztów wprowadzonych w ramach redukcji obciążeń administracyjnych na ryzyko podatkowe przedsiębiorstw"

Transkrypt

1 Radosław Witczak * Wpływ zmian dotyczących korekty kosztów wprowadzonych w ramach redukcji obciążeń administracyjnych na ryzyko podatkowe przedsiębiorstw Wstęp Prowadzenie działalności gospodarczej związane jest ponoszeniem różnego rodzaju ryzyk. Jednym z rodzajów ryzyka z jakimi spotyka się przedsiębiorca jest ryzyko wynikające ze stosowania przepisów podatkowych. Ryzyko podatkowe jest definiowane jako każde zdarzenie, którego wystąpienie lub brak może mieć negatywny wpływ na realizację celów wyznaczonych w ramach polityki podatkowej prowadzonej przez dany podmiot gospodarczy. Ryzyko podatkowe jest także rozumiane jako niebezpieczeństwo pomyłkowego zaniżenia zobowiązania podatkowego [Kuchciak, Witczak, 2009, s. 132]. Polski system podatkowy jest uznawany za skomplikowany. Podlega on częstym zmianom. Jedną ze zmian jego składowych spowodowały regulacje ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce. Zmiany związane z wejściem w życie ustanowionych przepisów objęły różne elementy systemu podatkowego. Odnoszą się do podatku od towarów i usług, podatków dochodowych. Dotyczą między innymi w ramach podatków dochodowych płaconych przez przedsiębiorstwa zasady ujmowania kosztów podatkowych związanych z nieterminowanym regulowaniem zobowiązań. Podstawowym powodem wprowadzenia przepisów w tym zakresie było zachęcenie podmiotów do terminowego płacenia zobowiązań [Sprawozdanie Komisji, dostęp dnia ]. Jednakże stosowanie tych przepisów może w praktyce budzić wiele wątpliwości. Celem artykułu jest ocena wpływu regulacji dotyczących zasad korekt kosztów w podatkach dochodowych na występowanie ryzyka podatkowego podmiotów gospodarczych oraz identyfikacja tych norm, które powodują zwiększenie wystę- * Dr, Instytut Finansów, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki, ul. Rewolucji 1905 r. nr 39, Łódź

2 490 Radosław Witczak powania ryzyka podatkowego. Podstawowymi metodami badawczymi zastosowanymi w opracowaniu są: analiza opisowa i porównawcza. 1. Korekta kosztów w świetle zmian wprowadzonych ustawą o redukcji obciążeń administracyjnych Ustawa o redukcji obciążeń administracyjnych wprowadziła nowe zasady ujmowania kosztów podatkowych związanych z nieterminowanym regulowaniem zobowiązań. Mają one identyczny charakter w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Warto zauważyć, że pierwotny projekt założeń do ustawy z czerwca 2012 roku nie zawierał ostatecznie wprowadzonych regulacji. Zostały one dodane na etapie późniejszych uzgodnień. Sama procedura legislacyjna przebiegała bardzo szybko. Projekt ustawy wpłynął do sejmu 29 października, a podpisany przez prezydenta został 30 listopada. Pośpiech w uchwalaniu wynikał między innymi z faktu, że nowe regulacje mają obowiązywać od stycznia 2013 r [http://legislacja.rcl.gov.pl, dostęp dnia ], [http://www.sejm.gov.pl dostęp dnia ]. Generalną zasadą wynikającą z nowelizacji ustaw podatkowych ma być korekta kosztów związanych z niezapłaconymi zobowiązaniami. Normy prawne dotyczą terminów płatności związanych ze zwykłymi kosztami oraz amortyzacją środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Zasady korekty zwykłych kosztów W zakresie terminów płatności związanych z kosztami ustalono zasady dla zdarzeń w których przekroczono termin płatności oraz kosztów dla których ustalono termin płatności dłuższy niż 60 dni. Dla pierwszej grupy zdarzeń nieuregulowanie kwoty w terminie 30 dni od daty upływu terminu płatności, powoduje obowiązek zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z faktur, umowy lub innego dokumentu księgowego [Dz. U. z 2012r. poz. 361 z późn. zm., art. 24d ust. 1], [Dz. U. z 2011 r. nr 74 poz. 397 z późn. zm., art. 15b ust. 1]. Natomiast w przypadku kosztów dla których ustalono termin płatności dłuższy niż 60 dni zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z faktur lub innych dokumentów dokonuje się z upływem 90 dni od daty zaliczenia tej kwoty do kosztów uzyskania przychodów, o ile nie została ona uregulowana w tym terminie [Dz. U. z 2012r. poz. 361 z późn. zm., art. 24d ust. 2], [Dz. U. z 2011 r. nr 74 poz. 397 z późn. zm.,art. 15b ust. 2]. Sformułowanie przepisów niestety nie

3 Wpływ zmian dotyczących korekty kosztów 491 jest precyzyjne. Nie jest bowiem określone co ustawodawca uznaje za datę zaliczenia kosztów. Wysuwane są propozycje odwołania się do regulacji dotyczącej daty poniesienia kosztów [Przywara, Tylus, 2012, s. D4]. Jednak taka interpretacja nie wydaje się być poprawna. Data poniesienia kosztów dotyczy jedynie momentu zaliczenia kosztów pośrednich. Dlatego nie można jej przenosić na wszystkie koszty. Natomiast zaliczenie należałoby utożsamić z momentem odjęcia kosztów od przychodów. Według regulacji podatkowych zmniejszenia kosztów, dla obu przypadków dokonuje się w miesiącu, w którym upływa termin określony w tych przepisach [Dz. U. z 2012r. poz. 361 z późn. zm., art. 24d ust. 3], [Dz. U. z 2011 r. nr 74 poz. 397 z późn. zm., art. 15b ust. 3]. Takie skonstruowanie regulacji podatkowych także nie jest precyzyjne. Powstają pytania, od jakiego momentu należy liczyć upływający termin [Przywara, Tylus, 2012, s. D4]. Różne możliwości interpretacyjne [Samborska, 2012, s. D4]; [Przywara, Tylus, 2012, s. D4] powodują powstawanie ryzyka, czy dane przedsiębiorstwo właściwie zastosuje przepisy. Wątpliwości powstają również w przypadku, gdy następuje zakup materiałów wykorzystywanych dopiero w przyszłości lub towarów sprzedawanych w kolejnych okresach. Staną się one kosztem dopiero w momencie zużycia lub sprzedaży. Sytuacje takie i podobne ma normować regulacja według której Jeżeli zgodnie z art. 22 zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów kwoty wynikającej z dokumentów, o których mowa w ust. 1, nastąpi po upływie terminu określonego w ust. 1 lub 2 to zaliczenie tej kwoty do kosztów uzyskania przychodów następuje z uwzględnieniem art. 22, z tym że nie wcześniej niż w miesiącu jej uregulowania [Dz. U. z 2012r. poz. 361 z późn. zm., art. 24d ust. 8] 1. Oznacza to, że dla kosztów które pomniejszają przychody po upłynięciu terminów ich płatności ewentualnie dla dłuższych terminów po upływie 90 dni od powstania zobowiązania stosowana będzie faktycznie kasowa metoda ich ujmowania. Będą one mogły być zaliczone do kosztów podatkowych, jeśli zostały faktycznie opłacone. Zarazem w literaturze wskazuje się, że skonstruowanie samego przepisu jest wadliwe. Literalne jego odczytanie odnosi się do sytuacji, w której dzień zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów następuje po upływie 90 dni od dnia zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przy- 1 Identyczny przepis został również wprowadzony w podatku dochodowym od osób prawnych.

4 492 Radosław Witczak chodów [Iniewski, 2012, s. 19]. Wskazane byłoby zatem poprawienie treści analizowanego przepisu, tak aby nie budził on wątpliwości. Znacznie większe trudności administracyjne w przedsiębiorstwach spowodować może próba stosowania tego przepisu w stosunku do przekazywanych materiałów, towarów, które nie zostały jeszcze zapłacone. Ustalenie takich towarów czasem może być wręcz niemożliwe [Samborska, 2012, s. D4]. Wynika to z faktu, że identyfikacja wydawanego towaru lub materiału jest bardzo trudna do przeprowadzenia. W rachunkowości przyjmuje się przecież różne metody rozchodu towarów i materiałów. Zalicza się do nich między innymi metody FIFO, średniej ceny. Ich stosowanie jest zalecane właśnie ze względu na trudności w identyfikacji wydanych obrotowych składników majątkowych. Znowelizowane regulacje podatkowe nie przewidują w żadnym przypadku ich uwzględniania. Literalne odczytanie przepisów nakazuje wręcz wyłącznie wszelkich nie zapłaconych kosztów. Organy podatkowe mają obowiązek w ramach przeprowadzanej kontroli sprawdzać przestrzeganie przepisów prawa podatkowego. Zatem będę miały obowiązek sprawdzania, czy dane materiały ujęte w kosztach zostały opłacone. Podatnik będzie musiał wykazać, że nastąpiło ich uregulowanie. Zarazem w niektórych sytuacjach będzie to praktycznie niemożliwe. Oznaczać to może, że służby skarbowe będą korygować koszty, jeśli na dany typ asortymentu znajdą fakturę nie opłaconą w terminie, a również materiały zostały częściowe wykorzystane i wliczone w koszty. Brak informacji od podatnika, które materiały były zużyte nie koniecznie będzie interpretowane na korzyść podatnika. Spodziewać się raczej należy interpretacji na nie korzyść podatnika. Czyli przyjęcie przez organy podatkowe, że właśnie zużyto te nieopłacone materiały, skoro nie ma ewidencji (dowodów) pozwalających na wysnucie odmiennego wniosku. W praktyce stosowania regulacji podatkowych w zakresie kosztów wykorzystywana jest zasada zgodnie z którą to strona wyciągająca określone wnioski musi je udowodnić. Prawo do zaliczenia określonego wydatku do kosztów podatkowych musi być udowodnione przez podatnika. Jeszcze bardziej skomplikowana sytuacja powstaje w firmach produkcyjnych. Proces produkcyjny może być długotrwały. Koszty wytworzenia związane są nie koniecznie z konkretnymi zakupami ile zdarzeniami gospodarczymi jak wydanie materiału, zużycia energii [Bartosiewicz, 2012, s. C8], [Samborska, 2012, s. D4]. Co więcej ustalenie kosztów

5 Wpływ zmian dotyczących korekty kosztów 493 produkcji odbywa się na podstawie przyjętych kalkulacji. Zarazem wyrób gotowy staje się kosztem dopiero w momencie sprzedaży. Natomiast dokładne określenie kosztów (związanych z niezapłaconą fakturą) składających się na konkretny produkt zaliczony do kosztów czasami jest wręcz niemożliwe. W przypadku drobnych przedsiębiorców może wystąpić problem z identyfikacją zapłaty zobowiązań. Wykorzystują oni rachunki osobiste do dokonywania płatności. To oznacza dla osób zajmujących się prowadzeniem księgowości ustalanie dla każdego zobowiązania faktu dokonania zapłaty [Zalewski, Pokojowska, 2012, s. B2]. W regulacjach wprowadzono zasadę, że w jeżeli w miesiącu, w którym podatnik ma obowiązek dokonać zmniejszenia kosztów, podatnik nie ponosi kosztów uzyskania przychodów lub poniesione koszty są niższe od kwoty zmniejszenia, wówczas należy zwiększyć przychody o kwotę, o którą nie zostały zmniejszone koszty uzyskania przychodów [Dz. U. z 2012r. poz. 361 z późn. zm., art. 24d ust. 5], [Dz. U. z 2011 r. nr 74 poz. 397 z późn. zm., art. 15b ust. 5] Zasady korekty kosztów w przypadku amortyzacji Kolejna grupa przepisów związanych z korektą kosztów dotyczy amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Regulacje zakazują uwzględnienia odpisów amortyzacyjnych w przypadku, gdy nie zostały zapłacone zobowiązania związane z nabyciem lub wytworzeniem środka trwałego. Podobnie jak w przypadku korekty zwykłych kosztów regulacje mogą budzić poważne wątpliwości co do zakresu stosowania oraz czasu przeprowadzania korekty [Przywara, Tylus, 2012, s. D4]. Co więcej taka regulacja zniechęcać może do ratalnej sprzedaży składników majątkowych. Niektóre zobowiązania mogą być wymagalne po przyjęciu określonego składnika majątkowego jako środka trwałego. Wówczas mogą być dokonywane odpisy, jeśli nastąpiło terminowe uregulowanie faktur [Czajkowska-Matosiuk, 2012, s. C8]. 2. Szczególne przypadki powstawania ryzyka podatkowego w związku z korektą kosztów Wprowadzone zmiany w podatkach dochodowych obok wskazanych wyżej wątpliwości interpretacyjnych, powodować mogą powstanie szczególne przypadków ryzyka podatkowego. Zaliczyć do nich można: zakres czasowy działania nowych przepisów, korekta kosztów prac rozwojowych, zbytnia ogólność przepisów, zbyt krótkie vacatio legis,

6 494 Radosław Witczak niedostosowanie nowych regulacji do przepisów dotyczących podatkowej księgi przychodów i rozchodów, objęcie leasingu finansowego. Duże problemy może spowodować ustalenie zakresu czasowego działania nowych przepisów. Nie zostało określone w przepisach od jakiego okresu rygory ustawy mają być stosowane. Czy dotyczą także faktur, umów z 2012 roku. W piśmiennictwie wskazuje się, że pierwotnie w regulacjach zawarto zastrzeżenie, iż nowe normy mają być stosowane do kosztów zaliczonych przed 1 stycznia 2013 r., ale których termin płatności został ustalony po 31 grudnia 2012 r. W toku prac legislacyjnych ze względu na możliwość zakwestionowania takich rozwiązań jako działających wstecz, przepisy te zostały wykreślone. Niestety nie wprowadzono w zamian żadnych regulacji przejściowych [Przywara, Tylus, 2012, s. D4]. Ze względu na zasadę nie działania prawa wstecz wydaje się, że należy stosować przepisy do wystawionych faktur, zawartych umów po 2012 roku. Jednakże są możliwe także inne podejścia. Niektórzy autorzy uznają, że zasady dotyczące korekt kosztów będą obowiązywać również do wierzytelności powstałych do końca 2012 roku [Iniewski, 2012, s. 21]. To powodować będzie także ryzyko zakwestionowania w razie kontroli kosztów, które zostały zaliczone w styczniu w związku z fakturami wystawionymi jeszcze w grudniu 2012 roku. Według informacji ministerstwa finansów nowe przepisy należy stosować do tych kwot, wynikających z faktury lub innego dokumentu, które zostały zaliczone do kosztów podatkowych od 1 stycznia 2013 r [Ministerstwo Finansów, dostęp dnia ]. Kolejnym obszarem ryzyka jest sposób korekty kosztów prac rozwojowych. Są one przykładem kosztów dla których moment rozliczenia został ustalony według innych reguł niż dla kosztów bezpośrednich, pośrednich lub amortyzacji [Dz. U. z 2011 r. nr 74 poz. 397 z późn. zm., art. 15 ust. 4a]. Powstaje pytanie czy należy dla tych kosztów także stosować reguły wynikające ze zmian wprowadzonych ustawą o redukcji obciążeń. Z jednej strony wydaje się, że tak, bo niezapłacona faktura związana z kosztami prac rozwojowych również będzie podlegała reżimowi korekty kosztów. Z drugiej strony skoro w nowelizacji przepisów podatkowych przewidziano odrębne zasady korekty kosztów dla amortyzacji, to zasadne może być stwierdzenie, że również takie odrębne zastrzeżenie powinno wystąpić dla kosztów prac rozwojowych. W przypadku kosztów prac rozwojowych dopuszczalnym przez przepisy sposobem ich rozliczenia jest proporcjonalne ujmowanie kosztów. W razie

7 Wpływ zmian dotyczących korekty kosztów 495 niezapłacenia faktury powstaje wątpliwość, czy należy tę niezapłaconą fakturę korygować w całości czy też proporcjonalnie do rozliczanych rat. Dodatkowo przepisy dotyczące korekt kosztów są uznawane za zbyt ogólne. Nie zostały w nich ujęte wszystkie możliwe sytuacje, jakie mogą wystąpić w praktyce gospodarczej. Nie wskazano na podatkowe skutki, jakie mogą się pojawić w związku z zmianą umów w zakresie terminów płatności, braku terminu płatności w umowie czy ustalenia warunkowego terminu płatności. W takich przypadkach powstać mogą wątpliwości interpretacyjne [Iniewski, 2012, s. 21]. Strony umowy mogą wyrazić zgodę na wydłużenie terminu płatności, który był pierwotnie krótszy niż 30 dni. Zapłata nastąpi zgodnie z nową umową pomiędzy 60 a 90 dniami. Wówczas wystąpić może ryzyko podatkowe, iż należy zastosować regulacje dotyczące terminów do 60 dni. Chociaż wydaje się, że bardziej właściwe jest uznanie, iż skoro umawiający ustalili nowe dłuższe terminy płatności, to również powinny być zastosowane regulacje podatkowe dotyczące nowych (dłuższych niż 60 dni) terminów płatności. Jako kolejną wadę wprowadzonych rozwiązań należy wskazać zbyt krótkie vacatio legis. Chociaż formalnie został zachowany, wynikający z wyroku Trybunału Konstytucyjnego, wymóg miesięcznego vacatio legis, to jednak pozwala on jedynie na zapoznanie się z treścią zmienionych przepisów. Nie daje jednak szans na odpowiednie dostosowanie systemów informatycznych. Może to oznaczać dla niektórych (szczególnie większych) przedsiębiorstw konieczność dodatkowego poza systemowego korygowania zapisów księgowych [Bartosiewicz, 2012, s. C8]. Zarazem brak czasu na dostosowanie systemów informatycznych zwiększa prawdopodobieństwo popełnienia błędu w pierwszym okresie stosowania nowych regulacji. W literaturze wskazuje się, że wprowadzone przepisy dotyczące korekt kosztów mogą również spowodować wątpliwości dla niewielkich firm osób fizycznych prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów, ze względu na brak ich wzajemnego dostosowania. W piśmiennictwie wskazuje się, że rozporządzenie regulujące prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów nie przewiduje odpowiedniego dokumentu, jaki może posłużyć do zaksięgowania odpowiednio zmniejszenia kosztów oraz ich późniejszego zwiększenia. W przepisach został określony sposób w jaki należy poprawiać błędy

8 496 Radosław Witczak księgowe, ale ewidencja korekt kosztów w związku z terminami płatności nie jest poprawianiem błędu. Sama faktura czy inny dokument księgowy został zaewidencjonowany prawidłowo. Zatem nie można skorzystać z regulacji dotyczących poprawiania błędu. Zarazem argumentuje się, że nie można użyć innych dowodów księgowych ponieważ zmniejszanie kosztów a następnie ich odpowiednie zwiększanie nie jest operacją gospodarczą [Wojtasik, 2012b, s.c4]. 2 Jednakże z tak wyrażonymi tezami nie do końca można się zgodzić. Paragraf 12 rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów umożliwia sporządzenie innych dowodów księgowych, pod warunkiem zawarcia w nim odpowiednich danych. Co więcej nie następuje ograniczenie w rozporządzeniu operacji gospodarczych jedynie do zawarcia transakcji. Przykładem zdarzenia, które jest traktowane jak operacja gospodarcza jest utworzenie odpisów aktualizacyjnych należności. Dla tej sytuacji także następuje zmniejszenie kosztów, a w razie rozwiązania odpisu zwiększenie przychodów. Wydaje się, że obecnie obowiązujących przepisów są wystarczające do właściwego do zaewidencjonowania zmniejszenia i zwiększenia kosztów. Przytoczone opinie o braku odpowiednich dokumentów księgowych potwierdzają jednak tezę o zwiększeniu ryzyka podatkowego w związku ze wprowadzeniem przepisów dotyczących korekt kosztów. Kolejnym elementem powodującym zwiększenie ryzyka podatkowego dla przedsiębiorców prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów jest uwzględnianie korekty kosztów nieopłaconych faktur przy ustalaniu dochodu za pomocą miesięcznych remanentów. Sporządzanie miesięcznych remanentów jest jednym ze sposobów ustalania miesięcznego dochodu dla celów wyznaczenia zaliczki na podatek dochodowy. Na bieżąco księgowane są jako koszty między innymi zakupy materiałów podstawowych i towarów, nawet jeśli nie zostały one jeszcze wykorzystane na potrzeby działalności. Poprzez sporządzenie remanentu niesprzedanych towarów i niezużytych materiałów podstawowych następuje zmniejszenie kosztów, które zostały już ujęte w ewidencji. Przepisy dotyczące korekt kosztów w związku z nieopłaconymi fakturami nakazują zmniejszenie kosztów w związku z upłynięciem odpowiednich terminów. Natomiast regulacje odnoszące się do sporządzania remanentu zobowiązują do wykazania wszystkich towarów 2 W związku z wyżej wymienionymi argumentami postuluje się zmianę rozporządzenia zob. szerz. [Wojtasik P., 2012b, s. C4].

9 Wpływ zmian dotyczących korekty kosztów 497 i materiałów podstawowych oraz dokonania zmniejszenia kosztów w związku z brakiem ich sprzedaży. Literalne odczytywanie przepisu sugerować może konieczność podwójnego zmniejszenia kosztów [Wojtasik, 2012b, s.c4]. Pierwszego związanego z niezapłaceniem faktury oraz drugiego w związku z brakiem sprzedaży wykazanych w remanencie towarów. W tym zakresie wskazane jest dokonanie zmian legislacyjnych, które dostosowywałyby wzajemnie regulacje związane z korektą kosztów i prowadzeniem księgi przychodów i rozchodów. Do czasu wprowadzenia zmian wydaje się za zasadne wydanie ogólnej interpretacji ministra finansów. Powołać się można w niej na wykładnie celowościową. Otóż ustawa o redukcji obciążeń administracyjnych miała zachęcić do terminowego regulowania zobowiązań. Natomiast w przypadku ustalania dochodu za pomocą remanentu nastąpić ma redukcja kosztów o te towary i materiały, które wcześniej zostały ujęte w kosztach, ale na moment sporządzania spisu z natury nie zostały jeszcze wykorzystane. Ponieważ cel zmniejszenia kosztów zostanie osiągnięty dzięki zmianom wprowadzonym przez ustawę o redukcji obciążeń administracyjnych, to nie będzie konieczne dokonywanie w tej części korekty kosztów towarów i materiałów ujętych w remanencie. Przy czym w remanencie należy wykazać wszystkie towary i materiały podstawowe. Przepisy nie przewidują żadnych wyjątków. W interpretacji wskazać można,że koszty można korygować tylko dla tej części towarów i materiałów, które nie zostały objęte skutkami ustawy o redukcji obciążeń administracyjnych. Niestety nie zmniejszy to ilości biurokracji, a nawet wręcz przeciwnie w spisie z natury trzeba będzie ustalać towary, materiały które zostały objęte skutkami ustawy. Jednak brak zmiany przepisów lub wydania interpretacji powoduje powstanie ryzyka podatkowego związanego z interpretacją obecnie obowiązujących przepisów. Jednym z potencjalnych obszarów ryzyka podatkowego, jaki może się pojawić w związku ze stosowaniem analizowanych przepisów jest ujęcie amortyzacji w przypadku leasingu finansowego. Istotą leasingu jest rozłożenie płatności na raty, czyli brak zapłaty w przeciągu 60 dni. Powstaje pytanie jak szeroko będzie rozumiane użyte w przepisach pojęcie nabycia. Pomocniczo można sięgnąć do wykładni, jaka jest stosowana dla potrzeb podatku dochodowego od osób fizycznych w przypadku sprzedaży budynków, mieszkań (itp. składników), gdzie również pojawia się w regulacjach sformułowanie nabycie. W literaturze

10 498 Radosław Witczak wskazuje się, że potoczne rozumienie pojęcia nabycia jest bardzo szerokie i oznacza każde przeniesienie na nabywcę własności rzeczy na podstawie umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy oznaczonej co do tożsamości. Zarazem jednak wskazuje się, że orzecznictwo sądowe w niektórych sytuacjach zawęża pojęcie nabycia (nie obejmuje na przykład zwrotu wywłaszczonej nieruchomości) [Marciniuk, 2010, s. 144]. Tym samym zawarcie w umowie przeniesienia własności skutkować będzie koniecznością zastosowania regulacji dotyczących korekty kosztów. Dotyczyć to może również umów leasingu. Według podstawowej zasady po wygaśnięciu umowy leasingu wskutek upływu terminu, na który została ona zawarta, na korzystającym spoczywa obowiązek zwrotu przedmiotu umowy finansującemu. Zarazem jednak w art kodeksu cywilnego przewidziane zostało inne rozwiązanie. Strony mogą w treści umowy zastrzec klauzulę, według której korzystający może żądać przeniesienia własności rzeczy w terminie miesiąca od wygaśnięcia umowy leasingu. Pod warunkiem, że finansujący zobowiązał się, bez dodatkowego świadczenia, przenieść na niego własność tej rzeczy. Jest to klauzula dodatkowa nie stanowiąca o istocie samej umowy leasingu, odmienna od stosowanej w niektórych umowach leasingu klauzuli stwarzającej prawo korzystającego do wykupu przedmiotu leasingu za ustalonym w umowie, dodatkowym wynagrodzeniem [Turzyński, 2009, s ]. Zatem zawarcie w umowie leasingu klauzuli o przeniesieniu własności z pewnością skutkować będzie podleganie pod reżim omawianych regulacji. Brak takiej klauzuli należy interpretować, jako nie obejmowanie przez umowę leasingu zakresu sformułowania nabycia. Nawet jeśli będzie w tej umowie opcja zakupu przedmiotu leasingu dla leasingobiorcy za przysłowiową złotówkę, to dopiero skorzystanie z tego prawa upoważnia do uznania, że nastąpiło nabycie środka trwałego. Wydaje się zatem, że nie należy utożsamiać leasingu finansowego z nabyciem środków trwałych z wyjątkiem gdy wprost zawarto klauzulę o nabyciu przedmiotu leasingu. 3. Sposoby zmniejszenia ryzyka podatkowego spowodowanego regulacjami dotyczącymi korekty kosztów Niektóre wskazane przypadki ryzyka podatkowego mogą być zmniejszone przez odpowiednie działania. Podstawowym sposobem redukcji ryzyka jest terminowa płatność zobowiązań oraz w przypadku dłuższych terminów płatności uregulowa-

11 Wpływ zmian dotyczących korekty kosztów 499 nie zobowiązań do 90 dni. Dla jednostek gospodarczych ponoszących straty lub mających kłopoty z płynnością finansową nie zawsze będzie to możliwe. Brak zapłaty jest uzależniony od wielu czynników. Należy zgodzić się z opiniami, że uzależnienie możliwości ujęcia kosztów podatkowych od zapłacenia kontrahentom nie musi wpłynąć na poprawę płatności dokonywanych przez przedsiębiorców. [Bartosiewicz, 2012, s. C8]. Innym sposobem minimalizacji ryzyka podatkowego jest występowanie z wnioskami o indywidualną interpretację w przypadkach budzących wątpliwości. Ministerstwo finansów na stronach internetowych zawarło informacje z przykładami jak niektóre z nowych przepisów należy rozumieć. Takie działanie należy ocenić jak najbardziej pozytywnie. Jednakże w piśmiennictwie wskazuje się, że w wyjaśnieniach zdarzają się błędy [Samborska, 2012, s. D4]. Co najważniejsze nie mają one żadnego wiążącego charakteru dla organów podatkowych, ani nie chronią podatnika, który zastosuje się do tych wyjaśnień. Dlatego w razie wątpliwości co do stosowania nowych przepisów należy występować z wnioskami o indywidualną interpretację. Jako sposób zmniejszenie skali ryzyka podatkowego związanego z korektą kosztów jest wybór płacenia uproszczonych zaliczek na podatek dochodowy. Jednostki gospodarcze mogą płacić miesięczne zaliczki ustalane nie od kwoty faktycznego dochodu, lecz dochodu jaki osiągnęły w przeszłości. Decydując się na taki krok nie muszą obawiać się, że kwota zaliczki jest nieprawidłowo ustalona. Korektę kosztów przeprowadzać będą dopiero w grudniu, kiedy ustalony będzie dochód za cały rok obrotowy. Z tej formy minimalizacji ryzyka podatkowego nie mogą skorzystać podmioty, które rozpoczęły działalność gospodarczą lub przez ostatnie dwa lata miały stratę. Są to bowiem warunki korzystania z uproszczonych zaliczek. Przy wyborze tej metody płacenia zaliczek należy również uwzględnić inne czynniki np. jej wysokość jaka jest ustalana na podstawie wcześniejszego dochodu [Wojtasik, 2012a, s. C4]. Szczególnie warto polecić to rozwiązanie przedsiębiorstwom, które mają dłuższe niż 90 dniowe terminy płatności ustalone z dostawcami, lecz regulują je terminowo. Wówczas korekta będzie ułatwiona, bo należy zidentyfikować te faktury, które na grudzień mają termin płatności dłuższy niż 90 dniowy i nie zostały opłacone. Bez wątpienia jest to mniej pracochłonne niż identyfikacja takich faktur każdego miesiąca.

12 500 Radosław Witczak Inną formą zmniejszenia ryzyka podatkowego może być wybór dokonywania kwartalnych lub rocznych odpisów amortyzacyjnych. Oczywiście skutkiem takiej opcji jest konieczność płacenia wyższej zaliczki na podatek dochodowy. Ograniczenie ryzyka podatkowego może nastąpić poprzez nabywanie składników majątkowych w ramach leasingu operacyjnego lub finansowego, w której będzie zawarta opcja wykupu za złotówkę. Wówczas rozłożenie płatności na raty nie będzie skutkowało obowiązkiem dokonywania korekty kosztów w związku z dłuższym niż 90 dni terminem płatności. Nie koniecznie sprzedający musi być klasyczną firmą leasingową, można bowiem zawierać umowę leasingu pomiędzy różnymi podmiotami. Oczywiście muszą być spełnione warunki zawarte w przepisach podatkowych uznające daną umowę, za umowę leasingu. Zakończenie Ustawa o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce w zakresie dotyczącym korekty kosztów w związku z nieterminowym regulowaniem płatności zwiększyła liczbę zdarzeń powodujących powstawanie ryzyka podatkowego w jednostkach gospodarczych. Negatywnie należy ocenić próbę wykorzystywania przepisów podatkowych do stymulowania przedsiębiorców do terminowego regulowania swoich zobowiązań. W przypadku jednostek gospodarczych ponoszących straty lub mających kłopoty z płynnością finansową oddziaływanie takich bodźców wydaje się być wątpliwe. Powoduje natomiast komplikacje biurokratyczne. Zwiększają się koszty prowadzenia działalności poprzez zwiększenie obciążeń pracowników działów finansowych, księgowych. Należy rozważyć uchylenie zmian dotyczących ujmowania kosztów w związku z terminami płatności. Jeżeli ustawodawca zdecydowałby się jednak na utrzymanie zasady dotyczącej korekty kosztów, to wskazane jest wprowadzenie w tym zakresie licznych zmian legislacyjnych. Ich celem byłoby doprecyzowanie istniejących norm. Do momentu uchwalenia nowelizacji ustawy lub też uchylenia nowych regulacji minister finansów powinien wydać ogólną interpretację odnoszącą się do następujących kwestii: terminu stosowania ustawy, momentu liczenia kosztów, stosowania metod dozwolonych przepisami

13 Wpływ zmian dotyczących korekty kosztów 501 o rachunkowości w zakresie wydawania towarów i materiałów, rozliczania remanentu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Podatnicy mogą zredukować ryzyko podatkowego poprzez terminową płatność. Jeśli nie będzie to możliwe, to warto rozważyć zastosowanie uproszczonych form płacenia zaliczek oraz dokonywania kwartalnych lub rocznych odpisów amortyzacyjnych. Dokonując oceny nowych przepisów należy zwrócić uwagę, że zmiany legislacyjne zostały przeprowadzone bardzo szybko. Mogło to wpłynąć na jakość obecnie obowiązujących norm w zakresie korekty kosztów. Wskazane byłoby w przyszłości wcześniejsze publikowanie projektów zmian w regulacjach podatkowych. Dawałoby to szansę na rzeczywistą dyskusję poświęconą proponowanym zmianom. Tak aby w takiej dyskusji rzeczywiście wziąć mogli przedstawiciele nauki i zainteresowane strony. Mogłoby to przyczynić się do lepszego stanowienia prawa podatkowego. Literatura 1. Bartosiewicz A. (2012), Grzechy usuwania barier, Rzeczposoplita z 29 listopada 2012 r. 2. Czajkowska-Matosiuk K. (2012), Od stycznia obniżka kosztów stanie się koniecznością, Dziennik Gazeta Prawna z 31 grudnia Gadacz M., Stańczyk P. (2012), Zamiany w podatku dochodowym od osób fizycznych od 1 stycznia 2013r., Przegląd Podatkowy nr Iniewski R. (2013), Trzecia ustawa deregulacyjna., Przegląd Podatkowy nr Kancelaria Sejmu, Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych nr 111, 6. Kuchciak I., Witczak R. (2009) Vorabvereinbarung Ueber die Verrechnungspreisgestaltung als ein Instrument zu Verminderung der Steuerrisiko in Polen [w:], "Nachwuchswissenschaftler präsentieren ihre Forschung", Herausg. von A. Warda und Z. Weigt, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. 7. Marciniuk J. (red.) (2010), Podatek dochodowy od osób fizycznych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa. 8. Ministerstwo Finansów, Nowe przepisy w podatkach dochodowych przeciwdziałające tzw. zatorom płatniczym, stwo-finansow/wiadomosci/komunikaty/-/asset_publisher/2uwl/ content/nowe-przepisy-w-podatkach-dochodowych-przeciwdziala

14 502 Radosław Witczak jace-tzw-zatorom-platniczym?redirect=http%3a%2f%2fwww.mf.g ov.pl%2fministerstwo-finan-sow%3fp_p_id%3d101_instance_ dnh3%26p_p_lifecycle%3d0%26p_p_state%3dnormal%26p_p_mod e%3dview%26p_p_col_id%3d_118 _INSTANCE_9Jwz column- 2%26p_p_col_count%3D1, dostęp dnia Przywara M., Tylus T. (2012), Kiedy podatnik musi skorygować nieopłacone koszty, Rzeczposoplita z 12 grudnia 2012 r. 10. Wojtasik P. (2012a), Uproszczone zaliczki metodą na nowe przepisy, Rzeczpospolita z 18 grudnia 2012 r. 11. Wojtasik P. (2012b) Nowe przepisy kontra księgowość, Rzeczpospolita z dnia 19 grudnia Turzyński M. (2009), Umowy leasingu w prawie bilansowym i podatkowym, ABC a Wolter Kluwer business, Warszawa. 13. Zalewski Ł. Pokojowska A. (2012), W 2013 r. biura rachunkowe mogą podnieść ceny, Dziennik Gazeta Prawna z 7 grudnia Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce, Dz. U., poz z późn. zm. 15. Ustawa z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 361 z późn. zm. 16. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. nr 74 poz. 397 z późn. zm. 17. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, Dz. U. nr 152 poz z późn. zm Użyte skróty CIT podatek dochodowy od osób prawnych PIT podatek dochodowy od osób fizycznych Streszczenie Polski system podatkowy podlega licznym zmianom. Od 2013 do podatków dochodowych wprowadzone zostały normy dotyczące korekty kosztów w związku z nieterminowym regulowaniem zobowiązań wynikające z ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce. Celem artykułu jest ocena wpływu zmian dotyczących korekt kosztów na zmianę ryzyka podatkowego podmiotów gospodarczych. W artykule opisano zasady korekty zwykłych kosztów oraz amortyzacji. Wskazano na liczne wątpliwości interpretacyjne. Zidentyfikowano obszary ryzyka podatkowego jakie powstają

15 Wpływ zmian dotyczących korekty kosztów 503 w związku ze stosowaniem nowych przepisów. Omówiono możliwe sposoby zmniejszenia ryzyka związanego z korektą kosztów. Słowa kluczowe ryzyko, podatki dochodowe, koszty, zobowiązania The influence of changes concerning the correction of costs implemented by the reduction of certain administrative burdens on the tax risk of enterprises (Summary) The Polish tax system has been changed very frequently. New provisions were implemented into income taxes by the Act on reduction of certain administrative burdens in economy since the begin of The aim of the article is the valuation of influence of provisions concerning the correction of costs on the tax risk of enterprises. The rules of correction of common costs and depreciation were described. The numerous problems of interpretation of new provisions were presented. The area of tax risk caused by new rules were indicated. The ways of reduction of tax risk involved with correction of costs were given. Keywords risk, income taxes, costs, liabilities

Zatory płatnicze - skutki w podatkach dochodowych

Zatory płatnicze - skutki w podatkach dochodowych 1 z 6 2013-01-09 16:12 Zatory płatnicze - skutki w podatkach dochodowych Aktualizacja: 2012.12.20 12:02 Ministerstwo Finansów informuje, iż w Dzienniku Ustaw z 2012 r. poz. 1342 została opublikowana ustawa

Bardziej szczegółowo

Jak dłużnik powinien dokonać korekty kosztów

Jak dłużnik powinien dokonać korekty kosztów Strona 1 z 5 Dziennik Gazeta Prawna 34/2013 z 18.02.2013 [dodatek: Księgowość i Podatki, str. 8] CYKL: ROZLICZANIE PODATKU DOCHODOWEGO Jak dłużnik powinien dokonać korekty kosztów PROBLEM - XYZ Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Korekta kosztów oraz ulga na złe długi nowe prawa i obowiązku wierzyciela oraz dłużnika

Korekta kosztów oraz ulga na złe długi nowe prawa i obowiązku wierzyciela oraz dłużnika Korekta kosztów oraz ulga na złe długi nowe prawa i obowiązku wierzyciela oraz dłużnika 1) Podstawa prawna przepisów Agenda 2) Kwalifikacja wydatków do kosztów w świetle przepisów obowiązujących do 31

Bardziej szczegółowo

Przepisy o przeciwdziałaniu zatorom płatniczym u podatników prowadzących podatkowe księgi

Przepisy o przeciwdziałaniu zatorom płatniczym u podatników prowadzących podatkowe księgi Przepisy o przeciwdziałaniu zatorom płatniczym u podatników prowadzących podatkowe księgi Przegląd Podatku Dochodowego nr 12 (348) z dnia 20.06.2013 Z dniem 1 stycznia 2013 r. do ustawy o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

Księgowa z Białej Podlaskiej

Księgowa z Białej Podlaskiej Przychód z najmu będącego przedmiotem działalności gospodarczej powstaje w dniu, w którym zgodnie z postanowieniami umowy najemca ma obowiązek zapłaty czynszu. Podnajmujemy od osób fizycznych lokale, które

Bardziej szczegółowo

Zmiany w podatku CIT 2013/2014 Adw. Marcin Górski. Część I

Zmiany w podatku CIT 2013/2014 Adw. Marcin Górski. Część I Zmiany w podatku CIT 2013/2014 Adw. Marcin Górski Część I Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych od 1 stycznia 2013 r. 2 Podstawa prawna nowelizacji przepisów Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o

Bardziej szczegółowo

Art. 15b ustawy o CIT i art. 24d ustawy o PIT W przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty wynikającej z faktury (rachunku), a jeżeli

Art. 15b ustawy o CIT i art. 24d ustawy o PIT W przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty wynikającej z faktury (rachunku), a jeżeli Art. 15b ustawy o CIT i art. 24d ustawy o PIT W przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty wynikającej z faktury (rachunku), a jeżeli nie istniał obowiązek wystawienia faktury (rachunku)

Bardziej szczegółowo

Zaliczki nie mogą być kosztem. Maciej Jurczyga

Zaliczki nie mogą być kosztem. Maciej Jurczyga Zaliczki nie mogą być kosztem PIT/Przedsiębiorcy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów mają do wyboru dwie metody ujmowania kosztów - memoriałową i uproszczoną (dawniej zwaną kasową). Ta druga

Bardziej szczegółowo

Mariusz Gotowicz - Doradca Podatkowy

Mariusz Gotowicz - Doradca Podatkowy Nowe regulacje dotyczące zapłaty za otrzymywane faktury (VAT, CIT, PIT) w związku z problematyką zakupów ratalnych, leasingowych, kredytowych pojazdów flotowych Mariusz Gotowicz - Doradca Podatkowy Zmiany

Bardziej szczegółowo

Kluczowe zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych począwszy od 1 stycznia 2013 roku

Kluczowe zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych począwszy od 1 stycznia 2013 roku Tax alert grudzień 2012 Kluczowe zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych począwszy od 1 stycznia 2013 roku Austria Bulgaria Croatia Czech Republic Poland Romania Slovakia Slovenia Serbia

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (druk nr 988)

do ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (druk nr 988) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (druk nr 988) U S T A W

Bardziej szczegółowo

3.3. Różnice kursowe od pożyczki zaciągniętej od udziałowca na nabycie środka trwałego

3.3. Różnice kursowe od pożyczki zaciągniętej od udziałowca na nabycie środka trwałego różnice kursowe od pożyczki zaciągniętej na bieżącą działalność spółki będą kosztem uzyskania przychodu w pełnej wysokości. Jeżeli przy obliczaniu wartości różnic kursowych nie jest możliwe uwzględnienie

Bardziej szczegółowo

Nowe regulacje podatkowe dla dłużników i wierzycieli - ulga za złe długi oraz obowiązkowa korekta kosztów w podatkach dochodowych

Nowe regulacje podatkowe dla dłużników i wierzycieli - ulga za złe długi oraz obowiązkowa korekta kosztów w podatkach dochodowych Nowe regulacje podatkowe dla dłużników i wierzycieli - ulga za złe długi oraz obowiązkowa korekta kosztów w podatkach dochodowych Autor artykułu: Ewelina Nowakowska Menedżer oraz Doradca Podatkowy w firmie

Bardziej szczegółowo

Korekta kosztów uzyskania przychodów jako sposób likwidacji tzw. zatorów płatniczych.

Korekta kosztów uzyskania przychodów jako sposób likwidacji tzw. zatorów płatniczych. Tax Alert 16/2013 Korekta kosztów uzyskania przychodów jako sposób likwidacji tzw. zatorów płatniczych. Szanowni Państwo, ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych

Bardziej szczegółowo

Ustalanie zobowiązania podatkowego Decyzje podatkowe

Ustalanie zobowiązania podatkowego Decyzje podatkowe Ustalanie zobowiązania podatkowego Decyzje podatkowe Zasady ustalania zobowiązania podatkowego uregulowane są w niemieckiej ordynacji podatkowej. W zależności od rodzaju zobowiązania podatkowego deklaracje

Bardziej szczegółowo

Która opcja jest korzystniejsza pod względem podatkowym: wykup na firmę czy prywatnie?

Która opcja jest korzystniejsza pod względem podatkowym: wykup na firmę czy prywatnie? Która opcja jest korzystniejsza pod względem podatkowym: wykup na firmę czy prywatnie? Umowa leasingu Przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

Te same zasady mają zastosowanie do rozliczania różnic kursowych od kapitałowych rat kredytów (pożyczek).

Te same zasady mają zastosowanie do rozliczania różnic kursowych od kapitałowych rat kredytów (pożyczek). OGÓLNE ZASADY USTALANIA RÓŻNIC KURSOWYCH... Te same zasady mają zastosowanie do rozliczania różnic kursowych od kapitałowych rat kredytów (pożyczek). Przykład 10 stycznia 2007 r. Spółka z o.o. otrzymała

Bardziej szczegółowo

1. Podatek dochodowy od osób prawnych jako podatek rozliczany rocznie; roczne rozliczenie podatku - zmiana i zasady wyznaczania roku podatkowego

1. Podatek dochodowy od osób prawnych jako podatek rozliczany rocznie; roczne rozliczenie podatku - zmiana i zasady wyznaczania roku podatkowego Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 449414 Temat: Akcja Bilans 2014-Podatkowe zamknięcie roku 2014 w VAT i podatkach dochodowych 27 Październik Bielsko-Biała, Hotel Qubus, Kod szkolenia: 449414

Bardziej szczegółowo

WAśNE ZNIANY W PODATKACH OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU

WAśNE ZNIANY W PODATKACH OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU WAśNE ZNIANY W PODATKACH OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU Od 1 stycznia 2013 r. będzie wiele zmian w podatkach, z których kolejno postaram się Państwu wyjaśnić najwaŝniejsze. Na początek zmiany, które wynikają

Bardziej szczegółowo

dr hab. Marcin Jędrzejczyk

dr hab. Marcin Jędrzejczyk dr hab. Marcin Jędrzejczyk Leasing operacyjny nie jest wliczany do wartości aktywów bilansowych, co wpływa na polepszenie wskaźnika ROA (return on assets - stosunek zysku do aktywów) - suma aktywów nie

Bardziej szczegółowo

W takich sytuacjach podatnicy mają wiele problemów z ustaleniem podatkowych różnic kursowych.

W takich sytuacjach podatnicy mają wiele problemów z ustaleniem podatkowych różnic kursowych. W takich sytuacjach podatnicy mają wiele problemów z ustaleniem podatkowych różnic kursowych. Wiele problemów nastręcza podatnikom ustalenie podatkowych różnic kursowych w przypadku regulowania swoich

Bardziej szczegółowo

Każdorazowo od raty płatności należy wyliczyć różnice kursowe w stosunku do wartości zarachowanego kapitału - jako zobowiązania długoterminowego.

Każdorazowo od raty płatności należy wyliczyć różnice kursowe w stosunku do wartości zarachowanego kapitału - jako zobowiązania długoterminowego. Każdorazowo od raty płatności należy wyliczyć różnice kursowe w stosunku do wartości zarachowanego kapitału - jako zobowiązania długoterminowego. Pytanie Zawarliśmy umowę leasingu operacyjnego we frankach

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów. Wstęp

Spis treści. Wykaz skrótów. Wstęp Spis treści Wykaz skrótów Wstęp Rozdział I. Prawne aspekty umowy leasingowej 1.1. Leasing w prawie cywilnym 1.2. Cesja wierzytelności leasingowych - podstawy cywilnoprawne 1.3. Leasing po upadłości 1.4.

Bardziej szczegółowo

05.12.2013 r. - Najnowsze nowelizacje w podatku VAT, ze szczególnym uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 stycznia 2014r.:

05.12.2013 r. - Najnowsze nowelizacje w podatku VAT, ze szczególnym uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 stycznia 2014r.: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 841913 Temat: Podatki VAT, CIT - omówienie zmian przepisów obowiązujących od 2013 oraz od 2014 roku. 5-6 Grudzień Warszawa, Centrum miasta lub siedziba BDO,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM

ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM... 13 1. Definicja umowy leasingu w prawie cywilnym... 13 2. Strony umowy leasingu... 13 3. Umowa leasingu w prawie podatkowym i prawie cywilnym... 14 4.

Bardziej szczegółowo

11/28/2012. Podatek dochodowy od osób prawnych 2013. Najważniejsze zmiany w ustawie o PDOP Spór o reprezentację ZMIANY DEREGULACYJNE

11/28/2012. Podatek dochodowy od osób prawnych 2013. Najważniejsze zmiany w ustawie o PDOP Spór o reprezentację ZMIANY DEREGULACYJNE Podatek dochodowy od osób prawnych 2013 Najważniejsze zmiany w ustawie o PDOP Spór o reprezentację ZMIANY DEREGULACYJNE 1 USTAWA DEREGULACYJNA Akt prawny: Ustawa o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych

Bardziej szczegółowo

Jest antidotum na ewidencyjne uciążliwości

Jest antidotum na ewidencyjne uciążliwości Jest antidotum na ewidencyjne uciążliwości Autor: Tobiasz Dolny W artykule znajduje się komentarz Tobiasza Dolnego, doradcy podatkowego w FL Tax Źródło: Rzeczpospolita, 05-05-2014 archiwum.rp.pl/artykul/1240946-jest-antidotum-na-ewidencyjne-uciazliwosci-.html

Bardziej szczegółowo

Jak rozliczyć podatkowo taki zakup?

Jak rozliczyć podatkowo taki zakup? Jak rozliczyć podatkowo taki zakup? Nasza spółka użytkowała samochód osobowy w leasingu operacyjnym. Zawarta umowa przewidywała opcję jego wykupu. Po zakończeniu umowy zawarliśmy umowę sprzedaży tego samochodu

Bardziej szczegółowo

CRIDO TAXAND ZMIANY W VAT OD 1 STYCZNIA 2014 R.

CRIDO TAXAND ZMIANY W VAT OD 1 STYCZNIA 2014 R. CRIDO TAXAND ZMIANY W VAT OD 1 STYCZNIA 2014 R. 1 stycznia 2014 r. wejdzie w życie nowelizacja przepisów ustawy o VAT, wskutek czego zmieni się wiele kluczowych zasad dotyczących rozliczania VAT. Zmiany

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4a (295) Opodatkowanie stron umowy leasingu

Rozdział 4a (295) Opodatkowanie stron umowy leasingu Rozdział 4a (295) Opodatkowanie stron umowy leasingu Art. 17a. Ilekroć w rozdziale jest mowa o: 1) umowie leasingu - rozumie się przez to umowę nazwaną w kodeksie cywilnym, a także każdą inną umowę, na

Bardziej szczegółowo

5. Zwłoka w wydaniu przedmiotu leasingu a możliwość odstąpienia od umowy leasingu 19

5. Zwłoka w wydaniu przedmiotu leasingu a możliwość odstąpienia od umowy leasingu 19 Spis Treści ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM... 15 1. Definicja umowy leasingu w prawie cywilnym.. 15 Umowa leasingu, zgodnie z przepisami 15 2. Strony umowy leasingu.. 16 3. Umowa leasingu w prawie

Bardziej szczegółowo

Kiedy umowa najmu samochodu może zostać uznana na gruncie prawa podatkowego za umowę leasingu?

Kiedy umowa najmu samochodu może zostać uznana na gruncie prawa podatkowego za umowę leasingu? Kiedy umowa najmu samochodu może zostać uznana na gruncie prawa podatkowego za umowę leasingu? Do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wydatki związane z eksploatacją samochodu osobowego nie będącego

Bardziej szczegółowo

Odrębna, prawidłowo zorganizowana księgowość jest gwarancją rzetelnego i terminowego rozliczenia wydatków kwalifikowanych.

Odrębna, prawidłowo zorganizowana księgowość jest gwarancją rzetelnego i terminowego rozliczenia wydatków kwalifikowanych. Odrębna, prawidłowo zorganizowana księgowość jest gwarancją rzetelnego i terminowego rozliczenia wydatków kwalifikowanych. Dotacje otrzymywane z Unii Europejskiej stanowią bezzwrotną pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM

ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM... 13 1. Definicja umowy leasingu w prawie cywilnym... 13 2. Strony umowy leasingu... 13 3. Umowa leasingu w prawie podatkowym i prawie cywilnym... 14 4.

Bardziej szczegółowo

Ustawa Deregulacyjna wprowadziła następujące zmiany w Ustawie o VAT:

Ustawa Deregulacyjna wprowadziła następujące zmiany w Ustawie o VAT: Ustawa Deregulacyjna wprowadziła następujące zmiany w Ustawie o VAT: Obowiązek podatkowy przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów (dalej: WDT) i wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów (dalej: WNT) Przy

Bardziej szczegółowo

1. Podatek dochodowy od osób prawnych jako podatek rozliczany rocznie; roczne rozliczenie podatku - zmiana i zasady wyznaczania roku podatkowego.

1. Podatek dochodowy od osób prawnych jako podatek rozliczany rocznie; roczne rozliczenie podatku - zmiana i zasady wyznaczania roku podatkowego. Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 919214 Temat: Kompendium podatkowe (VAT, PIT, CIT)-Omówienie zmian w podatkach na 2015 rok 29-30 Styczeń Częstochowa, Centrum miasta, Kod szkolenia: 919214

Bardziej szczegółowo

Zadeklarowanie VAT zawsze w momencie wystawienia faktury może prowadzić do przedwczesnego zadeklarowania tego podatku.

Zadeklarowanie VAT zawsze w momencie wystawienia faktury może prowadzić do przedwczesnego zadeklarowania tego podatku. Zadeklarowanie VAT zawsze w momencie wystawienia faktury może prowadzić do przedwczesnego zadeklarowania tego podatku. Zadeklarowanie VAT zawsze w momencie wystawienia faktury może prowadzić do za wczesnego

Bardziej szczegółowo

Opłata inicjalna leasingowa bezpośrednio w koszty! Wpisany przez Wojciech Serafiński

Opłata inicjalna leasingowa bezpośrednio w koszty! Wpisany przez Wojciech Serafiński Zdaniem WSA w Warszawie ta opłata jest kosztem jednorazowym, związanym z zawarciem umowy leasingu, a w konsekwencji i wydaniem samego przedmiotu leasingu. Nieprawidłowe jest stanowisko Ministra Finansów,

Bardziej szczegółowo

Dochód rzeczywisty uwzględnia wartość niesprzedanych zapasów

Dochód rzeczywisty uwzględnia wartość niesprzedanych zapasów Dochód rzeczywisty uwzględnia wartość niesprzedanych zapasów PIT W przypadku podatników prowadzących księgę przychodów i rozchodów warunkiem zastosowania metody remanentowej jest faktyczne przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Szaruga Roman Seredyñski. Leasing. ujêcie w ksiêgach rachunkowych korzystaj¹cego i finansuj¹cego

Katarzyna Szaruga Roman Seredyñski. Leasing. ujêcie w ksiêgach rachunkowych korzystaj¹cego i finansuj¹cego Katarzyna Szaruga Roman Seredyñski Leasing ujêcie w ksiêgach rachunkowych korzystaj¹cego i finansuj¹cego Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk 2012 Spis treœci Wstęp...................................................................

Bardziej szczegółowo

Środki stymulacji działalności innowacyjnej w kontekście działalności badawczo - rozwojowej w przepisach prawa podatkowego oraz prawa bilansowego

Środki stymulacji działalności innowacyjnej w kontekście działalności badawczo - rozwojowej w przepisach prawa podatkowego oraz prawa bilansowego Środki stymulacji działalności innowacyjnej w kontekście działalności badawczo - rozwojowej w przepisach prawa podatkowego oraz prawa bilansowego Ewa Komorowska 1 Działalność badawczo - rozwojowa (B+R)

Bardziej szczegółowo

Tooling jako środek trwały dla celów podatkowych

Tooling jako środek trwały dla celów podatkowych Tooling jako środek trwały dla celów podatkowych Mikołaj Kondej W praktyce gospodarczej często jedna maszyna może być używana do wytwarzania różnego rodzaju produktów. W takim wypadku w zależności od charakteru

Bardziej szczegółowo

Zmiany w CIT i PIT na 2013 r. Paweł Rybaczyk prawnik, doradca podatkowy

Zmiany w CIT i PIT na 2013 r. Paweł Rybaczyk prawnik, doradca podatkowy Zmiany w CIT i PIT na 2013 r. Paweł Rybaczyk prawnik, doradca podatkowy W dniu 1 stycznia 2013 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM

ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM... 13 1. Definicja umowy leasingu w prawie cywilnym... 13 2. Strony umowy leasingu... 13 3. Umowa leasingu w prawie podatkowym i prawie cywilnym... 14 4.

Bardziej szczegółowo

Metody sporządzania rachunku przepływów pieniężnych. Wpisany przez Agnieszka Tłaczała

Metody sporządzania rachunku przepływów pieniężnych. Wpisany przez Agnieszka Tłaczała Rachunek ten, zgodnie z ustawą o rachunkowości, może być sporządzany metodą bezpośrednią albo pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez kierownika jednostki. Rachunek przepływów pieniężnych, zgodnie

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

F AKTURY W PODATKU OD

F AKTURY W PODATKU OD F AKTURY W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG Faktury i dokumenty w transakcjach międzynarodowych Gdynia, 10 lutego 2014 Artykuł 20 UoVAT: WEWN TRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA OBOWI ZEK PODATKOWY W wewnątrzwspólnotowej

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorca zawierający umowę pożyczki musi ponieść dodatkowy wydatek w postaci uiszczenia odsetek od pożyczonego kapitału.

Przedsiębiorca zawierający umowę pożyczki musi ponieść dodatkowy wydatek w postaci uiszczenia odsetek od pożyczonego kapitału. Przedsiębiorca zawierający umowę pożyczki musi ponieść dodatkowy wydatek w postaci uiszczenia odsetek od pożyczonego kapitału. Przedsiębiorcy, którzy chcą się dalej rozwijać, a potrzebują na ten rozwój

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 361214 Temat: CIT od podstaw w 2014 roku. Certyfikowany kurs dla początkujących 7-22 Październik Wrocław, Wrocław - Centrum miasta, Kod szkolenia: 361214

Bardziej szczegółowo

Co jest przychodem z działalności gospodarczej Moment uzyskania przychodów Koszty uzyskania przychodów Co to są koszty uzyskania przychodów Obowiązek

Co jest przychodem z działalności gospodarczej Moment uzyskania przychodów Koszty uzyskania przychodów Co to są koszty uzyskania przychodów Obowiązek Spis treści Wstęp Rozdział 1. Informacje ogólne W gąszczu przepisów - wprowadzenie Status małego podatnika może ułatwić działalność Działalność gospodarcza, czyli zostałeś przedsiębiorcą Podatek dochodowy

Bardziej szczegółowo

ULGA NA ZŁE DŁUGI (zmiany w art. 89a i art. 89b ustawy o VAT)

ULGA NA ZŁE DŁUGI (zmiany w art. 89a i art. 89b ustawy o VAT) ULGA NA ZŁE DŁUGI (zmiany w art. 89a i art. 89b ustawy o VAT) Od początku 2013 r. w wyniku zmian wprowadzonych do ustawy o VAT ustawą deregulacyjną obowiązywać będą nowe zasady stosowania tzw. ulgi na

Bardziej szczegółowo

Jakie problemy w takiej działalności ujawniają się w trakcie audytów podatkowych?

Jakie problemy w takiej działalności ujawniają się w trakcie audytów podatkowych? Jakie problemy w takiej działalności ujawniają się w trakcie audytów podatkowych? Obszarem podlegającym szczególnej kontroli ze strony organów podatkowych jest prowadzenie działalności na terenie specjalnej

Bardziej szczegółowo

Kalkulacja i zakres ujawnień dotyczących podatku dochodowego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF.

Kalkulacja i zakres ujawnień dotyczących podatku dochodowego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF. Kalkulacja i zakres ujawnień dotyczących podatku dochodowego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF. Efektywna stopa podatkowa jest stosunkiem podatku wykazanego w sprawozdaniu finansowym

Bardziej szczegółowo

ALERT ZMIANY W VAT OD 01.2014 R. 1

ALERT ZMIANY W VAT OD 01.2014 R. 1 Szanowni Państwo, Z dniem 1 stycznia 2014 r. wejdą w życie zmiany przepisów dotyczących podatku od towarów i usług. Nowelizacja przepisów ustawy o VAT, która zacznie obowiązywać z nowym rokiem, jest największą

Bardziej szczegółowo

Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe

Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe Co do zasady, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów, które będą służyły działalności opodatkowanej. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA BANK MLEKA KOBIECEGO. ul. Podkowy 128J 04-937 Warszawa. SPRAWOZDANIE FINANSOWE na dzień 31.12.2013 rok. Warszawa, 31.03.

FUNDACJA BANK MLEKA KOBIECEGO. ul. Podkowy 128J 04-937 Warszawa. SPRAWOZDANIE FINANSOWE na dzień 31.12.2013 rok. Warszawa, 31.03. Warszawa, 31.03.2014r FUNDACJA BANK MLEKA KOBIECEGO ul. Podkowy 128J 04-937 Warszawa SPRAWOZDANIE FINANSOWE na dzień 31.12.2013 rok SPIS TREŚCI 1. BILANS 2. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 3. INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2014r.

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2014r. Pierwszy Urząd Skarbowy w Częstochowie www.isnet.katowice.pl/us/2409 Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2014r. www.isnet.katowice.pl/us/2409 ul. Rolnicza 33, 42-200 Częstochowa tel.: +48

Bardziej szczegółowo

KONKURS Z WIEDZY O RACHUNKOWOŚCI LIDERZY RACHUNKOWOŚCI 2013 Szczecin, 27 maja 2013 KOD UCZESTNIKA:...

KONKURS Z WIEDZY O RACHUNKOWOŚCI LIDERZY RACHUNKOWOŚCI 2013 Szczecin, 27 maja 2013 KOD UCZESTNIKA:... KATEGORIA: STUDIA LICENCJACKIE KOD UCZESTNIKA:... CZĘŚĆ I PYTANIA TESTOWE Z JEDNĄ PRAWIDŁOWĄ ODPOWIEDZIĄ (prawidłowa odpowiedź 1 pkt max. 15 pkt) Proszę zaznaczyć prawidłową odpowiedź: 1. Ustal koszt jednostki

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia konferencja Zmiany w ordynacji podatkowej, podatkach dochodowych i VAT w 2010/2011r. Zakopane, 26 28 stycznia 2011r.

Zagadnienia konferencja Zmiany w ordynacji podatkowej, podatkach dochodowych i VAT w 2010/2011r. Zakopane, 26 28 stycznia 2011r. Zagadnienia konferencja Zmiany w ordynacji podatkowej, podatkach dochodowych i VAT w 2010/2011r. Zakopane, 26 28 stycznia 2011r. ORDYNACJA PODATKOWA PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKA /PROPONOWANE ZMIANY/ 1.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE DLA FUNDACJI DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO ZA ROK 2015 Kraków 2016 Zawartość sprawozdania : I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego II. Bilans III.

Bardziej szczegółowo

Roczna korekta VAT - zasady rozliczenia

Roczna korekta VAT - zasady rozliczenia Roczna korekta VAT - zasady rozliczenia Roczna korekta VAT musi być dokonana przez podatników, którzy w trakcie poprzedniego roku podatkowego odliczali VAT częściowo według ustalonej wstępnie na dany rok

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 824016 Temat: Akcja Bilans. Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2016. 25-26 Październik Katowice, Centrum miasta, Kod szkolenia: 824016 Koszt szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Jakie przesłanki muszą być spełnione, aby kara umowna stała się kosztem, co stwierdzają w tej kwestii dyrektorzy Izb Skarbowych?

Jakie przesłanki muszą być spełnione, aby kara umowna stała się kosztem, co stwierdzają w tej kwestii dyrektorzy Izb Skarbowych? Jakie przesłanki muszą być spełnione, aby kara umowna stała się kosztem, co stwierdzają w tej kwestii dyrektorzy Izb Skarbowych? Dla racjonalnie działającego przedsiębiorcy wybór pomiędzy zapłaceniem kary

Bardziej szczegółowo

Zadanie 3. Bilans nowo założonej jednostki gospodarczej na dzień 1 grudnia przedstawiał się następująco (w zł):

Zadanie 3. Bilans nowo założonej jednostki gospodarczej na dzień 1 grudnia przedstawiał się następująco (w zł): Zadanie 3. Bilans nowo założonej jednostki gospodarczej na dzień 1 grudnia przedstawiał się następująco (w zł): Aktywa trwałe AKTYWA Kapitał własny PASYWA Środki trwałe 40.000 Kapitał zakładowy 100.000

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w ustawie o podatku VAT. od dnia 1 stycznia 2014 r.

Najważniejsze zmiany w ustawie o podatku VAT. od dnia 1 stycznia 2014 r. Najważniejsze zmiany w ustawie o podatku VAT od dnia 1 stycznia 2014 r. Obowiązek podatkowy zasada ogólna Z dniem 1 stycznia 2014 r. obowiązek podatkowy w podatku VAT będzie powstawał w dacie sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

Tekst do rachunkowości. Słowa kluczowe: korekta VAT, ulga na złe długi,

Tekst do rachunkowości. Słowa kluczowe: korekta VAT, ulga na złe długi, Tekst do rachunkowości Słowa kluczowe: korekta VAT, ulga na złe długi, Ewidencja korekty VAT w ramach ulgi na złe długi w księgach wierzyciela i dłużnika W obecnych czasach długi stają się problemem wielu

Bardziej szczegółowo

Analiza przychodów i kosztów podatkowych emitenta oraz podmiotu uprawnionego z warrantów subskrypcyjnych.

Analiza przychodów i kosztów podatkowych emitenta oraz podmiotu uprawnionego z warrantów subskrypcyjnych. Charakter prawny warrantów subskrypcyjnych oraz konsekwencje podatkowe związane z ich emisją i real Analiza przychodów i kosztów podatkowych emitenta oraz podmiotu uprawnionego z warrantów subskrypcyjnych.

Bardziej szczegółowo

Leksykon podatkowy księgowego. Zawiera wzory pism i interpretacje organów skarbowych. Rafał Styczyński

Leksykon podatkowy księgowego. Zawiera wzory pism i interpretacje organów skarbowych. Rafał Styczyński Leksykon podatkowy księgowego. Zawiera wzory pism i interpretacje organów skarbowych. Rafał Styczyński Publikacja omawia z praktycznego punktu widzenia i w sposób przystępny podatki z którymi księgowy

Bardziej szczegółowo

Sposób ustalania wyniku finansowego zależy m.in. od momentu i celu jego ustalania i nie ma wpływu na jego wysokość.

Sposób ustalania wyniku finansowego zależy m.in. od momentu i celu jego ustalania i nie ma wpływu na jego wysokość. 1 Zasady ustalanie wyniku finansowego IV moduł Ustalenie wyniku finansowego z działalności gospodarczej jednostki Wynik finansowy jest różnicą między przychodami dotyczącymi okresu sprawozdawczego a kosztami

Bardziej szczegółowo

Czy jeśli przedmiotowe wydawnictwo jest przekazywane drogą elektroniczną, to należy uznać tę operację za import usług?

Czy jeśli przedmiotowe wydawnictwo jest przekazywane drogą elektroniczną, to należy uznać tę operację za import usług? Czy jeśli przedmiotowe wydawnictwo jest przekazywane drogą elektroniczną, to należy uznać tę operację za import usług? Pytanie Zakupiliśmy w marcu prenumeratę wydawnictwa specjalistycznego w USA, które

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE FINANSAMI W PROJEKTACH UNIJNYCH

ZARZĄDZANIE FINANSAMI W PROJEKTACH UNIJNYCH ZARZĄDZANIE FINANSAMI W PROJEKTACH UNIJNYCH zasady i procedury 17 maja 2012 BUDŻET PROJEKTU STRUKTURA BUDŻETU PROJEKTU podział na kategorie i na działania w ramach kategorii KOSZTY PROJEKTU Całkowite -

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych

Spis treści. Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych 1.1. Wstęp........................................ 9 1.2. Jednostki zobligowane do sporządzania sprawozdań

Bardziej szczegółowo

Obowiązek podatkowy w VAT

Obowiązek podatkowy w VAT Obowiązek podatkowy w VAT Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, obowiązek podatkowy to wynikająca z ustaw podatkowych nieskonkretyzowana powinność przymusowego świadczenia pieniężnego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O USŁUGOWE PROWADZENIE KSIĘGOWOŚCI ZRYCZAŁTOWANEJ ORAZ USŁUG KADROWO-PŁACOWYCH. zawarta w Swarzędzu dnia... r., pomiędzy:

UMOWA O USŁUGOWE PROWADZENIE KSIĘGOWOŚCI ZRYCZAŁTOWANEJ ORAZ USŁUG KADROWO-PŁACOWYCH. zawarta w Swarzędzu dnia... r., pomiędzy: UMOWA O USŁUGOWE PROWADZENIE KSIĘGOWOŚCI ZRYCZAŁTOWANEJ ORAZ USŁUG KADROWO-PŁACOWYCH zawarta w Swarzędzu dnia... r., pomiędzy:... zamieszkała, ul...., NIP:... zwaną w umowie Zleceniobiorcą, a Firmą:......

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 01.01.2014 r.

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 01.01.2014 r. Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 01.01.2014 r. Obowiązek podatkowy Z dniem 1 stycznia 2014 r. zostanie uchylony art. 19 ustawy VAT regulujący dotychczas moment powstania obowiązku podatkowego. Zastąpi

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacja gruntów gminnych dla celów VAT przysparza problemów zarówno organom podatkowym, jak i sądom.

Kwalifikacja gruntów gminnych dla celów VAT przysparza problemów zarówno organom podatkowym, jak i sądom. Kwalifikacja gruntów gminnych dla celów VAT przysparza problemów zarówno organom podatkowym, jak i sądom. Kwalifikacja gruntów gminnych dla celów VAT przysparza problemów zarówno organom podatkowym, jak

Bardziej szczegółowo

Istotne zmiany ustawowe w tej sprawie zostały wprowadzone 1 stycznia b.r.

Istotne zmiany ustawowe w tej sprawie zostały wprowadzone 1 stycznia b.r. Istotne zmiany ustawowe w tej sprawie zostały wprowadzone 1 stycznia b.r. Niniejszy artykuł poświecony jest analizie problematyki tzw. inwestycji zaniechanych", w zakresie dotyczącym możliwości zaliczenia

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Zespół, Łatała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

Szanowni Państwo. Zespół, Łatała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. Szanowni Państwo Zapraszamy do lektury listopadowego wydania newslettera podatkowego. Znajdą w nim Państwo informacje o aktualnych zmianach w przepisach podatkowych, ważnych orzeczeniach organów podatkowych

Bardziej szczegółowo

Metoda kasowa VAT w programie enova w kontekście zmian w ustawie

Metoda kasowa VAT w programie enova w kontekście zmian w ustawie Metoda kasowa VAT w programie enova w kontekście zmian w ustawie Strona 1 z 12 Spis treści Spis treści... 2 1. Metoda kasowa VAT... 3 1.2 Na czym polega metoda kasowa VAT... 3 1.3 Kto może stosować metodę

Bardziej szczegółowo

Interpretacja dostarczona przez portal Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych.

Interpretacja dostarczona przez portal  Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Data 2010.02.05 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan.

Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan. Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan www.radapodatkowa.pl Przepisy antyzatorowe Przepisy antyzatorowe Wprowadzenie DEREGULACJA - USTAWA Przepisy antyzatorowe Podatki dochodowe DEREGULACJA

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY VAT 2014

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY VAT 2014 NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY VAT 2014 Od 1 stycznia 2014 r. wejdą w życie rewolucyjne zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług, poniżej przedstawiamy najważniejsze uregulowania, do których należy dostosować

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie na gruncie VAT świadczenia usług w obrocie zagranicznym

Rozliczenie na gruncie VAT świadczenia usług w obrocie zagranicznym 6 grudnia 2010 r. Rozliczenie na gruncie VAT świadczenia usług w obrocie zagranicznym Radosław Żuk, prawnik, redaktor portalu TaxFin.pl Miejsce świadczenia usług po 1 stycznia 2010 r. Art. 28b. 1. Miejscem

Bardziej szczegółowo

Wyrok NSA z 23 marca br. daje podatnikom możliwość takiego nieodpłatnego przekazywania towarów bez obowiązku naliczania podatku VAT.

Wyrok NSA z 23 marca br. daje podatnikom możliwość takiego nieodpłatnego przekazywania towarów bez obowiązku naliczania podatku VAT. Wyrok NSA z 23 marca br. daje podatnikom możliwość takiego nieodpłatnego przekazywania towarów bez obowiązku naliczania podatku VAT. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 marca 2009 r. (sygn.

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów

Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPB5/423-311/09-2/MB Data 2009.09.02 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 1196/50/V/2015 z dnia 07.07.2015 r.

Załącznik do Uchwały nr 1196/50/V/2015 z dnia 07.07.2015 r. Załącznik do Uchwały nr 1196/50/V/2015 z dnia 07.07.2015 r. Wytyczne dotyczące badania rocznych sprawozdań finansowych za 2015 rok samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem

Bardziej szczegółowo

S E N A T U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J. z dnia 1 października 2015 r.

S E N A T U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J. z dnia 1 października 2015 r. U C H WA Ł A S E N A T U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J z dnia 1 października 2015 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI

OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI Stan prawny na dzień 1 stycznia 2011 r. www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI*

Bardziej szczegółowo

Przychody na przełomie roku w księgach rachunkowych (cz. I)

Przychody na przełomie roku w księgach rachunkowych (cz. I) Przychody na przełomie roku w księgach rachunkowych (cz. I) Zakończenie roku wiąże się z obowiązkiem wykazania wszelkich osiągniętych w tym roku przychodów, w tym również tych występujących na przełomie

Bardziej szczegółowo

- pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z przychodami, - nie są wyłączone z KUP.

- pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z przychodami, - nie są wyłączone z KUP. Likwidacja zaniechanej inwestycji a możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów związanych Zasadne jest wystąpienie o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego w odniesieniu do formy,

Bardziej szczegółowo

ŁĄCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA za okres 1.01 31.12.2012 r.

ŁĄCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA za okres 1.01 31.12.2012 r. ŁĄCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA za okres 1.01 31.12.2012 r. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności Narodowego Funduszu Zdrowia zwanego

Bardziej szczegółowo

Czy cesja umożliwia zaliczanie rat leasingowych w koszty przez firmę, na rzecz której ta cesja została dokonana?

Czy cesja umożliwia zaliczanie rat leasingowych w koszty przez firmę, na rzecz której ta cesja została dokonana? Czy cesja umożliwia zaliczanie rat leasingowych w koszty przez firmę, na rzecz której ta cesja została dokonana? Pytanie Spółka cywilna podpisała umowę leasingu operacyjnego samochodu osobowego na 2 lata.

Bardziej szczegółowo

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942 Projekt Specjalista w zakresie rozliczeń podatkowych - kompleksowe szkolenie zawodowe dla osób o niskich kwalifikacjach realizowany przez AxonTax Sp. z o.o. współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2])

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Przepisy CFC - CIT USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Art. 1.

Bardziej szczegółowo

RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI WICEPREZES Robert Brochocki

RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI WICEPREZES Robert Brochocki Warszawa, dnia 29 marca 2016 r. RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI WICEPREZES Robert Brochocki RCL.DPG.550.7/2016 Dot. DD6.8200.2.2016.MNX Pan Paweł Szałamacha Minister Finansów W nawiązaniu do skierowanego do

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Przedmiotem podstawowej działalności Stowarzyszenia Zielone Mazowsze w roku obrotowym była: -działalność statutowa związana z merytoryczną i organizacyjną pomocą dla ruchu ekologicznego,

Bardziej szczegółowo

Jak prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów

Jak prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów Łukasz Cudanowski, Jarosław Ferdyn, Marcin Kolmas, Agata Kulig-Karkoszka, Dariusz Orczykowski, Jacek Sztyler Jak prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów praca zbiorowa pod red. Jacka Sztylera

Bardziej szczegółowo

ZASADY RACHUNKOWOŚCI

ZASADY RACHUNKOWOŚCI Joanna Piecyk ZASADY RACHUNKOWOŚCI SKRYPT CZĘŚĆ II Wydanie IV Wrocław 2005 1. ZAKUP I SPRZEDAŻ NA PODSTAWIE FA VAT 1.1. Istota podatku vat Opodatkowaniu podatkiem VAT podlega sprzedaż towarów i usług we

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2 Różnice kursowe

CZĘŚĆ 2 Różnice kursowe CZĘŚĆ 2 Różnice kursowe 1 1. Metody ustalania różnic kursowych od 01.01.2007: wprowadza się dwie opcjonalne metody: w oparciu o nowe regulacje w ustawie podatkowej, w oparciu o przepisy o rachunkowości.

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 108013 Temat: Podatki 2013 - CIT, VAT - zmiany przepisów obowiązujące od 2013 roku. Rewolucyjne zmiany zasad opodatkowania działalności gospodarczej. 22-23

Bardziej szczegółowo