Zapytanie Ofertowe. Sposób przygotowania oferty Ofertę należy przedstawić wyłącznie na przygotowanym formularzu ofertowym.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zapytanie Ofertowe. Sposób przygotowania oferty Ofertę należy przedstawić wyłącznie na przygotowanym formularzu ofertowym."

Transkrypt

1 Globitel Sp. z o.o. Zapytanie Ofertowe Do Wszystkich Zainteresowanych W związku z realizacją projektu pn. "Budowa systemu wymiany danych klasy B2B integrującego współpracę spółki Globitel z jej partnerami w głównych procesach biznesowych" prosimy o przedstawienie oferty na wykonanie oprogramowania dedykowanego w ramach przedmiotowego systemu. Szczegółowy opis systemu (zakres projektu) znajduje się w Specyfikacji Zamówienia stanowiącej Załącznik 1 do niniejszego zapytania. Kryteria oceny ofert Kryterium wyboru stanowi cena (100%). (Tzn. wybrany zostanie oferent, który zaproponuje najniższą cenę za pełne zrealizowanie pełnego zakresu zamówienia.) Termin składania ofert Terminem składania ofert upływa dnia Oferty należy składać osobiście w biurze spółki lub przesyłką pocztową adresowaną na biuro spółki (w przypadku ofert składanych przesyłką pocztową liczy się data wpływu do biura spółki): Globitel Sp. z.o.o. ul. Łąkowa 3/5 lok Łódź Sposób przygotowania oferty Ofertę należy przedstawić wyłącznie na przygotowanym formularzu ofertowym. Osobą udzielającą wyjaśnień w sprawie nieniejszego zamówienia jest Zbigniew Gawrych (tel ). Zbigniew Gawrych Prezes Zarządu Paweł Szczech Wiceprezes Zarządu 1

2 Specyfikacja Zamówienia Załącznik 1 Spis treści: 1. Zakres projektu 2. Opis systemu 3. Etapowanie projektu 4. Opis poszczególnych pozycji zakresu 1. Zakres projektu W zakres całości projektu wchodzi a) stworzenie i wdrożenie oprogramowania dedykowanego, b) zakup i instalacja oprogramowania stanowiącego środowisko systemowe, c) zakup i instalacja sprzętu. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest stworzenie i wdrożenie oprogramowania dedykowanego (tj. pozycja a). Pozycje b) i c) zakresu projektu będą przedmiotem odrębnego zapytania ofertowego (po pierwszym etapie). 2. Opis systemu Sprzęt Planowana topologia sprzętowa obejmuje urządzenia sieciowe, serwery przetwarzające dane, serwer (urządzenie) pamięci masowej (NAS), urządzenie do automatycznego tworzenia kopii zapasowych oraz - w aspekcie sieci - router brzegowy i przełączniki (switch e). Zakup sprzętu będzie przedmiotem odrębnego zapytania ofertowego. Oprogramowanie Oprogramowanie kupowane jako gotowe będzie pełniło rolę środowiska systemowego i będzie obejmowało sieciowe systemy operacyjne dla serwerów, oprogramowanie serwerowe bazodanowe oraz specjalistyczne oprogramowanie archiwizacyjne (backup). Zakup oprogramowania kupowanego jako gotowe będzie przedmiotem odrębnego zapytania ofertowego. Zasadnicza część oprogramowania automatyzującego wymianę danych będzie oprogramowaniem specjalistycznym i powstanie na zamówienie. Z uwagi na efektywność wdrażania oraz biorąc pod uwagę pełnione funkcje całość zamawianego oprogramowania będzie podzielona na moduły. Biorąc pod uwagę szacunkowy zakres (i pracochłonność) poszczególnych modułów (a także kwestie rozliczenia dofinansowania unijnego) ceny ofertowe poszczególnych modułów powinny stanowić w przybliżeniu określony procent całości wartości oprogramowania dedykowanego (powstałego na zamówienie): - Moduł platformy rozliczeniowej b2b 26,3%, - Moduł mediacji danych 17,8%, - Moduł zarządzania partnerami b2b 12,7%, - Moduł dystrybucji informacji 3,0%, - Moduł rozliczeń międzyoperatorskich b2b 14,5%, - Moduł obsługi migracji usług hurtowych 22,2%, 2

3 - Moduł integracji z bankiem 2,2%, - Moduł integracji z systemem biura księgowego 1,3%. Jakie procesy będzie wspomagało ww. oprogramowanie? Wdrażany system będzie wspomagał w sumie 4 procesy B2B: 1. Proces nadzoru nad wymianą ruchu telekomunikacyjnego 2. Proces rozliczenia zdarzeń pomiędzy partnerami 3. Proces rozliczeń finansowo-księgowych pomiędzy partnerami 4. Proces migracji usług hurtowych Ze względu na specyfikę firmy, branży i realizowanych procesów rola poszczególnych modułów oprogramowania niekoniecznie związana jest z obsługą jednego procesu. Budowę planowanego systemu b2b przedstawia poniższy opis. Role poszczególnych modułów zostały określone w następujący sposób. Moduł zarządzania partnerami b2b pełni centralną rolę spinającą wszystkie pozostałe moduły. Przechowuje on wszystkie istotne dane o partnerach w tym o usługach, umowach, cennikach, rozliczeniach i wymienia je z pozostałymi modułami. Moduł mediacji danych realizuje komunikację i pobieranie danych dla systemu b2b z istniejącego systemu teleinformatycznego (tj. z systemu produkcyjnego ) Globitela. Moduł mediacji dostarcza te dane pozostałym modułom przetwarzającym. Główne moduły przetwarzające to moduł platformy rozliczeniowej b2b oraz moduł rozliczeń międzyoperatorskich b2b, które na podstawie danych dostarczonych przez moduł mediacji danych dokonują głównych procesów automatycznych rozliczeń zdarzeń z partnerami. Z ww. modułami wymienia dane moduł obsługi migracji usług hurtowych, który pełni kilka ról: obsługuje migrację usług telekomunikacyjnych w relacji z TP SA, w tym obsługuje operacyjnie tzw. przenaszalność numerów pomiędzy Globitel a TP SA oraz dostarcza aktualnych informacji o obsłudze numeracji telefonicznej przez operatorów. Moduł integracji z systemem biura księgowego oraz Moduł integracji z bankiem to moduły dedykowane dla współpracy konkretnie z bankiem i biurem rachunkowych. Dbają one o integrację i wymianę danych z tymi partnerami na poziomie funkcjonalnym w procesie rozliczeń finansowo-księgowych pomiędzy partnerami. Wreszcie operacje komunikacji zewnętrznej systemu w warstwie technicznej na styku z systemami partnerów realizuje moduł dystrybucji informacji. 3. Etapowanie projektu Etap 1 Etap 1 trwał będzie do 6 miesięcy i rozpoczną się w nim prace nad trzema pierwszymi modułami. Są to: Moduł platformy rozliczeniowej b2b, Modułu mediacji danych i Moduł zarządzania partnerami b2b. W pierwszym etapie zostanie w całości ukończony i odebrany moduł pierwszy. Pozostałe dwa zostaną ukończone i odebrane w trakcie etapu następnego. Ponieważ pod koniec etapu 1 nie ma jeszcze potrzeby instalowania sprzętu to oprogramowanie to będzie tymczasowo funkcjonowało na istniejących serwerach firmy, które swoją wydajnością są adekwatne do zapotrzebowania na moc obliczeniową wymaganą przez sam modułu platformy rozliczeniowej b2b. Etap 2 Etap 2 trwał będzie do 4 miesięcy. Etap ten rozpocznie się od zakupu i instalacji sprzętu, na którym docelowo będzie funkcjonował cały system b2b. Wraz ze sprzętem zakupiona zostanie ta część 3

4 oprogramowania narzędziowego, która jest dostępna w obrocie handlowym i nie powstanie na zamówienie. Ponadto w etapie 2 ukończone zostaną prace nad dwoma wcześniej rozpoczętymi modułami (Modułu mediacji danych i Moduł zarządzania partnerami b2b). Wraz z końcem etapu trzy pierwsze moduły będą mogły funkcjonować na nowo wdrożonym sprzęcie. Etap 3. Etap 3 trwał będzie do 6 miesięcy. W etapie tym powstaną pozostałe moduły systemu tzn. Moduł dystrybucji informacji, Moduł rozliczeń międzyoperatorskich b2b, Moduł obsługi migracji usług hurtowych, Moduł integracji z bankiem oraz Moduł integracji z systemem biura księgowego. 4. Opis poszczególnych pozycji zakresu 1) Moduł platformy rozliczeniowej b2b - 1szt. - jest to dedykowany moduł oprogramowania. Moduł będzie narzędziem w zakresie rozliczeń (bilingu), wyceniania usług partnerów. Moduł stanowić będzie niezbędną, integralną część systemu b2b. Moduł ten w szczególności będzie uczestniczyć w realizacji procesu rozliczania zdarzeń pomiędzy partnerami. Informacje wytworzone przez tą część oprogramowania będą podstawowymi danymi podlegającymi wymianie i zasilającymi funkcjonalności raportowe, finansowe, fakturowe, księgowe. W aspekcie usług telefonicznych koszty połączeń będą obliczane na podstawie zaimplementowanych taryf specyficznych dla kierunku połączenia, określonej pory dnia, określonego partnera, wiązki łączy. Moduł będzie liczył połączenia w trybie online i udostępniał wyniki do pozostałych modułów w tym do modułu dystrybucji informacji. Moduł w trybie online powinien mieć zdolność przeliczania ok połączeń - rekordów - miesięcznie. Platforma rozliczeniowa b2b realizować będzie następujące zadania: - ładowanie i taryfikacja rekordów bilingowych, - konfiguracja cenników, - konfiguracja obiegów dokumentów związanych z obsługą partnerów i usług, - ewidencja usług klientów, - naliczanie opłat za zrealizowane usługi, - generowanie danych do dokumentów finansowych (np. faktury VAT, faktury korygujące, noty odsetkowe), - rozliczanie płatności (w komunikacji z modułem integracji z bankiem), - generowanie szczegółowej taryfikacji operatorskiej, - generowanie wydruków dokumentów ewidencyjnych, - raportowanie, - segmentacja klientów (np. kluczowi, biznesowi, indywidualni wg różnych cech) Moduł przechowywać będzie m.in. następujące dane konfiguracyjne oraz rekordy bilingowe: a) dane konfiguracyjne: - dostawcy i sprzedawcy usług, - usługi (produkty), - taryfy, - reguły podatkowe, - rodzaje i segmenty partnerów, - księgowania, - konfiguracja wydruków dokumentów finansowych i ewidencyjnych. b) rekordy bilingowe: 4

5 - rekordy bilingowe pochodzące z central, - rekordy bilingowe pochodzące z punktów styku, - rekordy bilingowe pochodzące z systemu dostępowego dla usług internetowych, - inne dane ruchowe (np. dane z TPSA). 2) Moduł mediacji danych - 1szt. - jest to dedykowany moduł oprogramowania. Moduł ten jest centralnym elementem systemu mediacji i kolekcji (zbierania) danych operatora z systemu produkcyjnego. Moduł stanowić będzie niezbędną, integralną część systemu b2b. Będzie odpowiedzialny za pobieranie danych z systemów produkcyjnych. Moduł komunikować się ma z systemami zapewniającymi świadczenie usług oraz pobierać potrzebne do współpracy z partnerami dane. Będzie to podsystem zarządzający pobieraniem i dystrybucją danych bilingowych i ruchowych generowanych przez zewnętrzne źródła danych (centrale telefoniczne, systemy dostępowe, systemy kontentowe). Moduł pobierać winien parametry sieci, dane statystyczne o połączeniach zrealizowanych, parametry jakościowe sieci telefonicznej oraz transmisyjnej (jak np. opóźnienia pakietów w sieci szkieletowej Globitel) itp. W relacjach z partnerami branżowymi będzie to służyło optymalizacji procesu nadzoru nad wymianą ruchu telekomunikacyjnego. Kolekcja (zbieranie) danych bilingowych będzie zachodziło poprzez pobieranie plików CDR (Call Detail Records) z central i danych ruchowych z urządzeń teletransmisyjnych. Moduł będzie dostawcą danych dla modułu platformy rozliczeniowej b2b co umożliwi efektywną realizację procesu rozliczenia zdarzeń pomiędzy partnerami. Do celów pozyskiwania danych będzie wykorzystywana sieć mediatorów czyli interfejsów do połączenia z centralami telefonicznymi i innymi źródłami danych. System składać się będzie z kilku węzłów mediacyjnych oraz centralnego kolektora zapewniających pozyskiwanie kompletu danych dla systemu rozliczeń. Moduł powinien móc pobierać dane z następujących źródeł: - centrale telefoniczne (pobieranie ruchu abonenckiego), - centrale softswitch (ruch międzyoperatorski, ruch WLR - Wholesale Line Rental), - platforma usług inteligentnych (nr-y usług 0800, 0700), - system autoryzacji dostępu do Internetu, - TPSA: ruch WLR nie przechodzący przez punkty styku, - system bilingowy czasu rzeczywistego (dla usług przepłaconych), - sieciowe urządzenia teletransmisyjne jak routery, switche itp. komunikacja odbywać się będzie poprzez protokół SNMP (Simple Network Management Protocol), zakres danych udostępnianych przez dane urządzenie jest określony w tzw. tablicach MIB. Moduł winien udostępniać dane różnym modułom informatycznym, jak np.: - Modułowi rozliczeń platformy rozliczeniowej b2b, - Modułowi rozliczeń międzyoperatorskich b2b. 3) Moduł zarządzania partnerami b2b - 1szt. - jest to dedykowany moduł oprogramowania. Moduł odpowiada za szereg funkcjonalności związanych z zarządzaniem relacjami z partnerami. Moduł stanowić będzie niezbędną, integralną część systemu b2b. Moduł będzie podsystemem informatycznym zintegrowanym z modułem platformy rozliczeniowej b2b, która wspomagać ma jego pracę. Odpowiada on za przepływ informacji związanych z obsługą partnerów, realizacją ich zleceń, 5

6 reklamacji oraz obsługę awarii zgłaszanych przez partnerów. Będzie również odpowiedzialny za integrację systemu B2B z oprogramowaniem biura obsługi klienta Globitel. Główne funkcje modułu: - obsługa partnerów i usług przy wykorzystaniu elektronicznego obiegu dokumentów generowanych w Globitelu i wymienianych z partnerami, - dostęp do danych partnera i umów o świadczenie usług, - generowanie elektronicznych zleceń dla służb technicznych i partnera, - aktywowanie i modyfikowanie usług partnerów, - generowanie raportów z procesów obsługi partnerów, - konfiguracja obiegów dokumentów związanych z obsługą partnerów. Moduł winien przechowywać m.in. następujące dane: - dane ewidencyjne partnerów, - dane o świadczonych usługach, - dokumenty finansowe i historia rozliczeń, - wnioski i zlecenia, - historia wysłanej korespondencji. Integracja z oprogramowaniem biura - wymiana danych z systemem Insert Subiekt GT, Gestor GT (Sfera). 4) Moduł dystrybucji informacji b2b - 1 szt. - jest to dedykowany moduł oprogramowania. Moduł odpowiada za funkcjonalności związane z przesyłem danych do interfejsów komunikacyjnych w warstwie technicznej. Moduł dystrybucji informacji odpowiedzialny będzie za przekazywanie wszelkich wymienianych danych w warstwie technicznej transmisji. Implementować ma kanały komunikacyjne w tym m.in. usługi wymiany danych poprzez odpowiednie interfejsy w tym poprzez interfejsy bezpośrednich linków bazodanowych czy obsługę importów exportów i transferu plików typu ftp. Moduł powinien dystrybuować zarówno strumienie danych o usługach jak i komunikaty w różnych formatach (np. txt, csv, xml oraz komunikaty sms). 5) Moduł rozliczeń międzyoperatorskich b2b - 1 szt. - jest to dedykowany moduł oprogramowania. Moduł rozliczeń międzyoperatorskich obsługuje kompleksowo partnerów - operatorów sieci telekomunikacyjnych. Moduł stanowić będzie niezbędną integralną część systemu b2b. Moduł będzie odpowiedzialny za tworzenie raportów okresowych zgodnych z wymaganiami wynikającymi z umów o współpracy z partnerami-operatorami telekomunikacyjnymi. Również odpowiedzialny będzie za tworzenie bilingów. Będzie zasilany danymi z modułu mediacji danych i modułu platformy rozliczeniowej b2b. Będzie umożliwiać w sposób automatyczny zarówno stworzenie jak i udostępnienie raportów na rzecz poszczególnych partnerów oraz porównanie ich z raportami przygotowanymi przez partnerów. Moduł realizować będzie w szczególności proces rozliczeń zdarzeń międzyoperatorskich pomiędzy partnerami. Kluczowymi założeniami funkcjonalnymi dla modułu są: - pełny cykl obsługi operatorów wraz z prowadzeniem odpowiednich rozliczeń i zmianami taryfikacji, - obsługa wielu punktów styku między operatorami i wielu central w różnych regionach, - otwartość (tzn. łatwa rozbudowa, standaryzacja oraz możliwość współpracy z różnymi systemami bilingowymi i raportującymi), - automatyzacja procesów przetwarzania danych, 6

7 - uniezależnienie modułu od platformy sprzętowej i systemowej, - zapewnienie dużego bezpieczeństwa i poufności danych; - pełna rejestracja zmian parametrów. Funkcjonalność modułu rozliczeń międzyoperatorskich można określić w odniesieniu do jego podmodułów a) podmoduł ewidencji operatora: - zarządzanie danymi dotyczącymi logicznej struktury operatora regiony, centrale, punkty styku i wiązki, - zarządzanie danymi dotyczącymi informacji o kontrahentach, - zarządzanie danymi referencyjnymi, które stanowią odzwierciedlenie umów o wzajemnych rozliczeniach pomiędzy operatorami, - rejestracja umów międzyoperatorskich, - raportowanie konfiguracji; b) podmoduł ładowania danych: - konfiguracja procesu; - monitorowanie cyklu ładowania; - raportowanie procesu; c) podmoduł taryfikacji i wyceny danych: - tworzenie i dostęp do informacji, które stanowią podstawę do rozliczenia i wystawienia faktur za używanie infrastruktury telekomunikacyjnej, - tabele prefiksów dla każdej centrali, - tabele stawek, taryf i walut dla każdej umowy, - dowolność w kształtowaniu stawek i taryf, - wielowalutowość, - administracja procesem taryfikacji i wyceny, - raportowanie parametrów procesów, - raportowanie błędów procesów (np. błędy konfiguracji prefiksów), d) podmoduł agregacji: - tworzenie agregatów danych dla raportów statystycznych, - raporty statystyczne (np. bilans połączeń dla wiązek za okres), e) podmoduł raportowania, weryfikacji i uzgadniania: - generacja raportów do umów, - możliwość grupowania raportów w zestawy (generacja zestawów raportów), - administracja i monitorowanie generowania raportów, - możliwość migracji wyników raportów do środowiska MS Windows (MS Excel), - przegląd danych od ogółu do szczegółu (tzw. drill-down ) od raportu do pojedynczego rekordu połączeniowego możliwość całkowitej weryfikacji poprawności wyceny na każdym z poziomów włącznie z poziomem rekordu, d) podmoduł bezpieczeństwa: - raportowanie błędów, - kontrola dostępu. 6) Moduł obsługi migracji usług hurtowych - 1szt. - jest to dedykowany moduł oprogramowania. Moduł odpowiedzialny za realizację procesu migracji usług hurtowych. Moduł obsługiwać ma migrację usług hurtowych pomiędzy operatorami. Moduł opierać się ma o szczególną integrację z systemem partnera TP SA w ramach komunikacji z jego systemem tzw. Modelu Przejść Międzyoperatorskich. Moduł umożliwiać ma automatyczną obsługę przenaszalności numerów macierzystych TP SA i Globitel pomiędzy ich sieciami a także automatyzować wymianę komunikatów 7

8 związanych z procesem przenaszalności z wszystkimi innymi operatorami którzy przystąpili do MPM. (Model Przejść Międzyoperatorskich (MPM) to oferta TP SA skierowana do wszystkich operatorów umożliwiająca realizację migracji usług hurtowych od przedsiębiorcy telekomunikacyjnego (dawcy) do innego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego (biorcy) w zakresie usług: WLR, BSA, LLU). Ponadto moduł umożliwiać ma identyfikację operatora aktualnie świadczącego usługi dla numerów telefonicznych komunikując się z Platformą Lokalizacyjno Informacyjną z Centralną Bazą Danych. Ma także zasilać moduły rozliczeniowe w informacje niezbędne do poprawnej taryfikacji połączeń do numeracji przeniesionej. Moduł w ramach integracji w Modelu Przejść Międzyoperatorskich będzie obsługiwać migracje usług hurtowych oraz będzie umożliwiać realizację następujących typów migracji - wg nomenklatury TPSA: 1. WLR na NP, 2. WLR na LLU, 3. WLR i BSA na LLU, 4. WLR na WLR, 5. BSA na BSA, 6. BSA na LLU,7. BSA powroty do TP, 8. NP, 9. POTS TP i BSA na LLU. Integracje do wykonania: - MPM Model Przejść Międzyoperatorskich TP S.A.(proces NP. i pozostałe) - PLI CBD Platformą Lokalizacyjno Informacyjną z Centralną Bazą Danych - Portal ISI TP S.A. (usługi RLLO, ROI, RIO prognozy BSA, LLU, WLR oraz IC) wymiana informacji i danych odbywa się za pomocą Elektronicznych Kanałów Wymiany Danych (EKWD) oraz WebService. 7) Moduł integracji z bankiem - 1 szt. - jest to dedykowany moduł oprogramowania. Moduł odpowiedzialny za implementację mechanizmów obsługi i wymiany danych w aspekcie monitorowania rozliczeń i realizacji przelewów. Moduł integracji z systemami partnerskiego banku. Jego rolą jest automatyzacja monitorowania rozliczeń finansowych z kontrahentami poprzez integracje z Systemem Identyfikacji Masowych Płatności oraz systemem obsługi przelewów masowych. Dane do modułu będą pobierane z modułu platformy rozliczeniowej b2b i modułu rozliczeń międzyoperatorskich b2b za pośrednictwem modułu zarządzania partnerami oraz z banku za pośrednictwem modułu dystrybucji informacji. 8) Moduł integracji z systemem biura księgowego - 1 szt. - jest to dedykowany moduł oprogramowania. Moduł odpowiedzialny za implementację mechanizmów obsługi i wymiany danych z partnerem - biurem rachunkowym. Moduł będzie odpowiedzialny za integrację systemu rejestracji zdarzeń gospodarczych funkcjonującego w biurze Globitela z systemem księgowym w biurze rachunkowym. Jego praca będzie polegała na takim automatycznym przygotowaniu danych rozliczeniowych aby usprawnić proces rejestracji i księgowań dokumentów w systemie obsługiwanym przez biuro księgowe. Wprowadzenie tej automatyzacji jest niezbędne do wzrostu operacyjnej zdolności obsługi dokumentów finansowo księgowych. Dane do modułu będą pobierane z modułu platformy rozliczeniowej b2b i modułu rozliczeń międzyoperatorskich b2b za pośrednictwem modułu zarządzania partnerami. 8

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/14/01 BIZNES PLAN dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Definicje

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Definicje ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ w postępowaniu K/DZP 362 1 037/13 (Pieczęć firmowa Wykonawcy) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja wymagań wobec systemu i Projektu Wdrożenia ZSI Definicje 1. Awaria Systemu Produkcyjnego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Olchowiec, dnia 06.08.2014 r. Zapytanie ofertowe na: 1. Zakup wartości niematerialnych i prawnych w postaci systemu informatycznego typu B2B wraz z dostępem do baz danych dla 10 pracowników; 2. Zakup nowych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Ateneum Hurtownia Książek Sp.j. Adam Zegiel, Maciej Kogut ul. Nad Drwiną 10 30-741 Kraków Kraków, 21.05.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12.11.2012. Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: IOW TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. ul.

Warszawa, dnia 12.11.2012. Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: IOW TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. ul. Warszawa, dnia 12.11.2012 Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: IOW TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Zwoleńska 17 04-761 Warszawa II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 001/2013. Do:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 001/2013. Do: Warszawa, 23-04-2013 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 001/2013 Od: Redet S.A. ul. Ciołka 16 lok. 232 01-443 Warszawa Do: Wstęp Redet S.A. w związku z realizacją projektu, który uzyskał dofinansowanie w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość.

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. SMULDERS POLSKA Sp. z o. o. ul. Piłsudskiego 23 68-100 Żagań Zapytanie ofertowe Żagań, 07.11.2013 r. W związku z realizacją projektu pn. Smulders Polska Wdrożenie systemu automatyzującego współpracę biznesową

Bardziej szczegółowo

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 realizowany w ramach działania 8.2 Wspierania wdrażania elektronicznego biznesu B2B 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2013. z dnia 25.02.2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2013. z dnia 25.02.2013 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/UE/2013 z dnia 25.02.2013 r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 Strzałków, 17.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 na nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkoleń specjalistycznych Dotyczy projektu

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Etap 1 i 2 Planowany termin realizacji: etap 1 do 31.12.2013, etap 2 do 30.06.2014

Zapytanie ofertowe. Etap 1 i 2 Planowany termin realizacji: etap 1 do 31.12.2013, etap 2 do 30.06.2014 LA SAD Sp. z o.o. Borzęcin 10 05 620 Błędów NIP 797 202 16 19 Borzęcin, dnia 28 czerwca 2013 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu pn. La sad Sp. z o.o. wdrożenie systemu automatyzującego

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki BIZNES PLAN dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Toruń, dnia 12.09.2014r. COPYCOM Sp. z o.o. ul. Żółkiewskiego 37/41 87-100 Toruń ZAPYTANIE OFERTOWE Firma COPYCOM Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup poniższych elementów

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 8 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (100 godzin szkoleniowych)

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 8 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (100 godzin szkoleniowych) Piwonin, dnia 06.12.2013 r. Zapytanie ofertowe na: I. Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci: a. systemu informatycznego typu B2B do obsługi transakcji handlowych z partnerami biznesowymi b.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

1. Zakup analizy przedwdrożeniowej systemu ERP 120rbg - przygotowanie założeń do wdrożenia systemu B2B.

1. Zakup analizy przedwdrożeniowej systemu ERP 120rbg - przygotowanie założeń do wdrożenia systemu B2B. Lubicz, dnia 16.10.2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: HYDROSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Lipnowska 88 87-162 Lubicz II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Automatyzacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO Jaworzno dnia 08.09.2014 r. TALMEX Sp z o.o. realizuje projekt pt.: WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH Z PARTNERAMI PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 5 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (5 dni x 8 godzin = 40 godzin szkoleniowych)

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 5 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (5 dni x 8 godzin = 40 godzin szkoleniowych) Pamiątkowo, dnia 09.12.2013 r. Zapytanie ofertowe na: I. Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci: a. systemu informatycznego typu B2B do obsługi transakcji handlowych z partnerami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy Załącznik nr 9 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.:stworzenie oraz kompletne wdrożenie Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej - projekt pilotażowy, w ramach Małopolskiego Regionalnego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Wiśniowa Góra, 08.08.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 na wykonanie analizy przedwdrożeniowej Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Skierniewice, dnia 04.02.104 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Mariusz Ciucias COPY SERWIS ul. Jagiellońska 15 96-100 Skierniewice II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

I. Przedmiot zamówienia

I. Przedmiot zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Postępowanie nrbzp.243.24.2013.ml Załącznik nr 2 do SIWZ Spis treści I. Przedmiot zamówienia II. Wymagane etapy realizacji zamówienia III. Infrastruktura techniczna i informatyczna

Bardziej szczegółowo

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ Krótki opis rozwiązania SAP SAP Business One SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ KORZYSTNA CENOWO APLIKACJA DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM Aplikacja SAP Business One to jedno rozwiązanie o przystępnej cenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Warszawa, 01.11.2014 Nr Sprawy: 01/01/PRANA/POIG/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup kompleksowych usług informatycznych i technicznych, wartości niematerialnych i prawnych, nowych środków

Bardziej szczegółowo

Toruń 04.12.2013. Zapytanie ofertowe

Toruń 04.12.2013. Zapytanie ofertowe Toruń 04.12.2013 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie systemu B2B do zautomatyzowania procesów biznesowych obsługi usług transportowych firmy Jarkpol Jarosław Górski Sp.j." współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do swiz

Załącznik nr 9 do swiz Załącznik nr 9 do swiz 1. Opis przedmiotu zamówienia Struktura organizacyjna zamawiającego. Państwową Inspekcję Pracy (PIP) tworzy Główny Inspektorat Pracy (GIP), 16 okręgowych inspektoratów pracy (OIP)

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Prowadzenie nadzoru technicznego nad wdrożeniem i realizacją projektu: Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP) Załącznik nr 7 Opiz

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczy projektu:

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczy projektu: ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu: Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie systemu B2B do realizacji procesów biznesowych Zamawiający: Okres realizacji: 01.12.2013 30.06.2015

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany z udziałem środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej POIG 8.2

Projekt realizowany z udziałem środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej POIG 8.2 Grupa Polska Stal S.A. ul. Ujastek 7 31-752 Kraków Kraków, 03.06.2013 r. Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu: 1. Sprzętu komputerowego, 2. Licencji oprogramowania komputerowego, 3. Szkoleń specjalistycznych,

Bardziej szczegółowo