AKTUALNE PROBLEMY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AKTUALNE PROBLEMY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH"

Transkrypt

1 Uwaga: W każdy poniedziałek ukazuje się Serwis Doradztwa Podatkowego, będący elektronicznym dodatkiem do miesięcznika Biuletyn ISP-Doradztwo Podatkowe wydawanego od ponad 15 lat przez Instytut. Serwis Doradztwa Podatkowego dostępny jest bezpłatnie dla wszystkich Osób oraz Instytucji zainteresowanych profesjonalną wiedzą podatkową, a zwłaszcza księgowych, biur rachunkowych, płatników podatków, doradców podatkowych i biegłych rewidentów. Serwis dostępny jest na stronie: Redakcja naukowa: prof. dr hab. Witold Modzelewski Redaktorzy prowadzący: Wojciech Safian, Andrzej Widawski Autorzy: Jacek Budziszewski, Sylwester Cekała, Jan Furtas, Paweł Greszta, Barbara Głowacka, Anna Kiersnowska Drzewiecka, Krzysztof Kłoskowski, Adrian Kozakiewicz, Andrzej Łukiańczuk, Marzanna Pydyn, Wojciech Safian, Łukasz Sawczuk, Malwina Sik, Małgorzata Słomka, Agata Strocka, Izabela Szymkuć, Marcin Szymocha, Piotr Wesołowski, Anna Żarkowska AKTUALNE PROBLEMY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH Poznań, dnia 24 maja 2013 r. Materia³y szkoleniowe

2 SPIS TREŚCI Wykaz najważniejszych skrótów... 4 Wstęp... 5 Rozdział I. Podmiot podatku Warunek posiadania rezydencji podatkowej Projekt ustawy o zmianie ustaw dochodowych - opodatkowanie zagranicznych spółek kontrolowanych założenia Rozdział II. Przedmiot podatku Dywidenda rzeczowa to zdaniem organów sprzedaż składnika majątku Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych przychodów osiąganych na podstawie umowy konsorcjum Przychody osiągane przez spółdzielnie mieszkaniowe w związku z dostarczaniem mediów do lokali mieszkalnych Otrzymanie przez spółkę kapitałową aportu Darowizna środka trwałego skutki dla obdarowanego Nadwyżki inwentarzowe przychód w podatku dochodowym od osób prawnych Skutki nieodpłatnego nabycia udziałów w celu umorzenia dla spółki umarzającej Przychód z odpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych Korzystanie przez spółkę kapitałową z udzielonego jej nieodpłatnie przez udziałowca bądź akcjonariusza poręczenia spłaty kredytu (pożyczki) oraz sposób ustalenia wartości nieodpłatnego świadczenia z tego tytułu Skutki podatkowe wypłaty dywidendy niepieniężnej Czy po stronie Spółki powstaje przychód z tytułu bezpłatnego wydzielenia powierzchni magazynowej oraz bezpłatnego przechowywania towarów kontrahenta? Odnowienie zobowiązania - skutki w podatku dochodowym od osób prawnych Charakter dochodów z funduszów inwestycyjnych w świetle podatku dochodowego od osób prawnych Rozdział III. Podstawa opodatkowania Czy kara umowna może być kosztem uzyskania przychodu? Czy wydatki poniesione na założenie firmy mogą stanowić koszty uzyskania przychodu? Rozliczanie strat w postaci ubytków w materiałach i środkach trwałych w podatku dochodowym od osób prawnych Zasady rozliczania różnic kursowych Reprezentacja a koszt uzyskania przychodu Darowizny wyrobów własnych i środków pieniężnych skutki w podatku dochodowym od osób prawnych Koszty emisji akcji - skutki w podatku dochodowym od osób prawnych Cofnięcie zezwolenia na działalność w specjalnej strefie ekonomicznej a rozliczenie straty Możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez prezesa spółki Czy utracona część wadium, w związku z odstąpieniem od przetargu, stanowi koszt uzyskania przychodu? Ustalenie wartości przedmiotu ponownego leasingu według jego wartości rynkowej - zmiany od dnia 1 stycznia 2013 r Jaki kurs waluty zastosować do obliczenia kwoty zryczałtowanego podatku dochodowego Kwalifikacja podatkowa kosztów likwidacji środka trwałego Premie dla pracowników jako koszty podatkowe spółki Odszkodowanie jako koszt uzyskania przychodu Materia³y szkoleniowe 2013

3 16. Możliwość kontynuowania amortyzacji inwestycji w obcym środku trwałym w sytuacji nabycia tego środka trwałego Rozliczenia międzyokresowe kosztów a koszty pośrednie Koszty uzyskania przychodu z tytułu zbycia nieruchomości nabytej w formie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Wydatki poniesione na połączenie spółek - skutki w podatku dochodowym od osób prawnych Wydatki na podwyższenie kapitału zakładowego a podatek dochodowy od osób prawnych Odsetki od pożyczki na dopłatę kapitału jako koszty uzyskania przychodów Racjonalność wydatku jako przesłanka zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu Wartość początkowa nieruchomości otrzymanej przez spółkę w wyniku likwidacji Koszty prowizji od kredytu bankowego i aneksu do umowy kredytowej jako koszty uzyskania przychodów Podatkowe konsekwencje wydatków ponoszonych na nabycie usług w związku z przedsięwzięciem gospodarczym, które nie przyniosło korzyści ekonomicznych Zagadnienie niedostatecznej kapitalizacji w umowach cash poolingu Umowa cash poolingu a dokumentacja podatkowa cen transferowych Wydatki związane z prywatyzacją na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych Zasady korygowania kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych obowiązujące od dnia 1 stycznia 2013 r Rozdział IV. Stawki i zwolnienia Rozliczanie podatku dochodowego od osób prawnych przez podmioty prowadzące działalność statutową Przychody za użytkowanie środków transportu - należności licencyjne a podatek dochodowy Zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych dochodów szkół UEFA zwolniona z podatków dochodowych Zasady dotyczące zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych dochodów kościelnych osób prawnych Zakres zastosowania zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych dla spółek prowadzących działalność na terenie specjalnych stref ekonomicznych Zastosowanie dotacji i dopłat w podatku dochodowym od osób prawnych Rozdział V. Warunki płatności Obowiązki płatnika wynikające z pozostawienia niepodzielonego zysku w momencie przekształcenia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową Nabycie bazy danych jako know - how skutki w podatku dochodowym od osób prawnych Kiedy istnieje obowiązek złożenia CIT-ST? Korekta uproszczonych zaliczek w podatku dochodowym od osób prawnych na podstawie wydanej decyzji organu podatkowego Zasady wpłacania zaliczek od dnia 1 stycznia 2012 r Materia³y szkoleniowe

4 WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH SKRÓTÓW US Urząd Skarbowy IS Izba Skarbowa Podatnik podatnik podatku dochodowego od osób prawnych w rozumieniu ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. Płatnik płatnik podatku dochodowego od osób prawnych w rozumieniu ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. UE Unia Europejska EOG Europejski Obszar Gospodarczy SSE Specjalna Strefa Ekonomiczna MF Minister Finansów WSA Wojewódzki Sąd Administracyjny NSA Naczelny Sąd Administracyjny NBP Narodowy Bank Polski KC ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.) Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.) Ustawa z dnia 29 września 1994 r. ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r., Nr 152, poz ze zm.) Ustawa z dnia 20 października 1994 r. ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz. 274 ze zm.) OP ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) Ustawa z dnia 9 września 2000 r. ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 101 poz. 649 ze zm.) KSH ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94 poz ze zm.) Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz ze zm.) Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U. z 2012 r. poz. 1342) 4 Materia³y szkoleniowe 2013

5 WSTĘP Niniejsza publikacja zawiera wybrane artykuły publikowane w Serwisie Doradztwa Podatkowego stanowiącego dodatek elektroniczny do miesięcznika Doradztwo Podatkowe - Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych w okresie od początku 2012 r. do maja 2013 r., dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych. Wyselekcjonowane artykuły poruszają najistotniejsze i najbardziej aktualne problemy tego podatku występujące w orzecznictwie sądów administracyjnych oraz w interpretacjach organów podatkowych. Publikacja składa się z pięciu rozdziałów. Pierwszy z nich dotyczy podmiotowości podatku dochodowego od osób prawnych. W drugim znalazły się artykuły związane z zagadnieniem przedmiotu podatku. Trzeci rozdział stanowi z kolei zbiór artykułów dotyczących podstawy opodatkowania. Dopełnienie powyższej publikacji stanowią rozdziały czwarty i piąty, dotyczące odpowiednio stawek zwolnień oraz warunków płatności. ROZDZIAŁ I. PODMIOT PODATKU 1. Warunek posiadania rezydencji podatkowej. Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. zwalnia się od podatku instytucje wspólnego inwestowania posiadające siedzibę w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim UE lub w innym państwie należącym do EOG, jeżeli podmioty te m.in. podlegają w państwie, w którym mają siedzibę, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania. Analogiczny warunek przewidziany jest w odniesieniu do zwolnienia dotyczącego podmiotów posiadających siedzibę w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim UE lub w innym państwie należącym do EOG prowadzących program emerytalny, w zakresie dochodów związanych z gromadzeniem oszczędności na cele emerytalne 1. Warunek podlegania opodatkowaniu od całości dochodów bez względu na miejsce ich osiągania należy rozumieć jako warunek posiadania tzw. rezydencji podatkowej, nie mający bezpośredniego związku z kwestią faktycznego ponoszenia ciężaru podatku przez podatnika, a także przyznawania przez państwo rezydencji ulg i zwolnień podatkowych. Takie rozumienie treści omawianego warunku wynika w szczególności z systematyki ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie bowiem z zasadami techniki prawodawczej do oznaczenia jednakowych pojęć używa się jednakowych określeń, a różnych pojęć nie oznacza się tymi samymi określeniami. Należy zatem zauważyć, iż zasadniczo tożsame wyrażenie - do zawartego w treści wyżej wskazanego dotyczącego warunków stosowania przywołanych zwolnień podmiotowych zawarte jest w art. 3 ust. 1 oraz art ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. Szczególnie istotny w kontekście wykładni przepisów art. 6 ust. 1 pkt 10a lit. a) oraz pkt 11a lit. a) wyżej wskazanej ustawy jest art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r., który reguluje kwestię nieograniczonego obowiązku podatkowego. Potwierdzeniem, że terminu podlega opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania nie można utożsamiać z realnym obciążeniem podatkiem (niekorzystaniem ze zwolnienia) jest też kontekst, w jakim wyrażenie to zostało użyte w przepisach art ustawy z dnia 15 lutego 1992 r.. W przepisach tych wskazano, iż podmioty pragnące skorzystać ze zwolnień w nich określonych muszą podlegać opodatkowaniu i nie mogą korzystać ze zwolnienia z opodatkowania w kraju rezydencji. Ozna- 1 Art. 6 ust. 1 pkt 11a lit. a) ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. cza to, że ustawodawca przyjmuje, iż nie ma sprzeczności w tym, że podmioty podlegające opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania mogą korzystać ze zwolnień podatkowych. Posłużenie się przez ustawodawcę omawianym wyrażeniem w treści art. 6 ust. 1 pkt 10a lit. a) i art. 6 ust. 1 pkt 11a lit. a) ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. należy odczytywać, jako warunek posiadania, tzw. rezydencji podatkowej, a nie faktycznego opodatkowania dochodów podatnika. 2. Projekt ustawy o zmianie ustaw dochodowych - opodatkowanie zagranicznych spółek kontrolowanych założenia. W dniu 30 kwietnia 2013 r. MF przyjęło projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. Pismem, również z dnia 30 kwietnia 2013 r., projekt ten został przekazany do uzgodnień międzyresortowych. Przewiduje on wprowadzenie do polskiego porządku prawnego rozwiązań mających na celu opodatkowanie dochodów kontrolowanych spółek zagranicznych (z ang. Controlled Foreign Corporation lub CFC). Termin wejścia w życie ustawy przewidziano na dzień 1 stycznia 2014 r. Regulacje ta ma służyć zwalczaniu nadużyć podatkowych, które występują w stosunkach między podmiotami powiązanymi. Nadużyć takich jak wykazywanie dochodu generowanego z działalności prowadzonej w danym kraju, np. Polsce, jako dochodu podmiotów podlegających jurysdykcji podatkowej państw stosujących preferencyjne zasady opodatkowania np. Bermudów. Polegają one na opodatkowaniu w danym kraju (w naszym przypadku Polsce) dochodów jakie osiągnął podmiot zależny będący rezydentem podatkowym innego państwa o niższym poziomie opodatkowania (przykładowo Bermudów). Dochód ten jest uwzględniany przy ustalaniu podstawy opodatkowania przez rezydenta Materia³y szkoleniowe

6 krajowego (zarówno osobę fizyczną jak i podatnika podatku dochodowego od osób prawnych), który kontroluje ten podmiot zagraniczny. ROZDZIAŁ II. PRZEDMIOT PODATKU 1. Dywidenda rzeczowa to zdaniem organów sprzedaż składnika majątku. W dniu 20 marca 2013 r. została wydana interpretacja indywidualna Dyrektora IS w Warszawie 2 w zakresie skutków podatkowych w podatku dochodowym od osób prawnych wypłaty dywidendy rzeczowe. W przedmiotowej interpretacji Dyrektor IS wskazał, że dywidenda pieniężna, która stanowi czysty zysk po opodatkowaniu podatkiem dochodowym, jest dla spółki wypłacającej neutralna podatkowo. Wiąże się to z zasadą zakazu podwójnego opodatkowania. Dywidenda pieniężna została już opodatkowana podatkiem dochodowym, zatem jej wypłata nie wiąże się z powstaniem przychodu po stronie spółki ją wypłacającej. W sytuacji zaś dywidendy rzeczowej składnik majątkowy traktowany jako dywidenda nie został opodatkowany. Zatem wyzbycie się go przez spółkę rodzi obowiązek podatkowy. Spółka jako dłużnik, przenosząc na akcjonariusza jako wierzyciela własność swojego składnika majątku, realizuje swoje zobowiązanie wypłaty dywidendy. Zdaniem Dyrektora IS nie można uznać, że w takim przypadku składniki majątkowe pełnią de facto funkcję pieniądza i dywidenda rzeczowa, podobnie jak pieniężna, jest neutralna podatkowo. Składniki majątkowe przekazane akcjonariuszowi na własność stanowią element majątku spółki, który wcześniej nie podlegał opodatkowaniu. Zdaniem organu podatkowego, przeniesienie własności nieruchomości spółki na akcjonariusza skutkuje po stronie przenoszącego własność powstaniem przychodu z odpłatnego 2 IPPB3/423-13/13-2/GJ. zbycia tych składników na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r., z zastrzeżeniem art. 14 tej ustawy. W spółce powstanie przychód podatkowy z tytułu odpłatnego zbycia rzeczy w wysokości wartości rynkowej nieruchomości, a jednocześnie odpowiadającej wartości dywidendy przeznaczonej do wypłaty. W ocenie Dyrektora IS w pełni uprawnione jest stanowisko, że przeniesienie własności składnika majątkowego na gruncie ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. należy traktować na równi z odpłatnym zbyciem tego składnika. W omawianej interpretacji Dyrektor IS podkreślił, że cena nie musi być wyrażona w pieniądzu. Może również przybrać postać korzyści w postaci zmniejszenia się zobowiązań spółki, czyli zmniejszenia pasywów. Wypłata dywidendy rzeczowej w postaci składnika majątkowego, który nie był opodatkowany i nie ma charakteru czystego zysku, stanowi realizację zobowiązania spółki do wypłaty dywidendy - powodując zmniejszenie się jej zobowiązań, a to wiąże się z uzyskaniem przychodu. Stanowisko organu podatkowego jest sprzeczne z aktualną, co do zasady jednolitą linią orzeczniczą sądów administracyjnych. 2. Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych przychodów osiąganych na podstawie umowy konsorcjum. Podmioty tworzące konsorcjum są niezależne w swoich dotychczasowych działaniach. Natomiast w zakresie działań podejmowanych w ramach konsorcjum realizują wspólną politykę finansową objętą porozumieniem. Co do zasady przedsiębiorcy spośród uczestników konsorcjum wybierają lidera (co ma miejsce w analizowanym przypadku). Lider prowadzi rozliczenia gospodarcze, w tym podpisuje umowy, fakturuje sprzedaż itp. Pozostałe firmy uczestniczące w konsorcjum wystawiają liderowi faktury i w ten sposób uczestniczą w zyskach wspólnego przedsięwzięcia. Umowa konsorcjum zaliczana jest do umów nienazwanych i nie została szczegółowo uregulowana w przepisach prawa cywilnego. Konsorcjum stanowi umowę gospodarczą co najmniej dwóch przedsiębiorców, zawartą w celu realizacji wspólnego przedsięwzięcia. W ramach tego przedsięwzięcia jego uczestnicy, którzy dążą do uzyskania wspólnego celu, mogą wspólnie przystąpić do przetargu, złożyć wspólną ofertę, ponieważ osobno nie posiadają potrzebnych uprawnień, właściwego doświadczenia i wiedzy, potencjału technicznego i ekonomicznego. Przedsiębiorcy w konsorcjum wybierają lidera spośród siebie, który reprezentuje konsorcjum na zewnątrz oraz prowadzi rozliczenia gospodarcze, w tym podpisuje umowy oraz globalnie fakturuje sprzedaż. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. nie definiuje pojęcia wspólne przedsięwzięcie. Ustawa ta określa jedynie sposób rozliczania przychodów i kosztów uczestników wspólnego przedsięwzięcia, np. działających w formie konsorcjum. Podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych w konsorcjum są jego poszczególni uczestnicy. Zatem to oni są zobowiązani, na podstawie art. 5 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r., przychody ze wspólnego przedsięwzięcia łączyć z przychodami ze swojej działalności gospodarczej, proporcjonalnie do posiadanego udziału we wspólnym przedsięwzięciu. Z powyższego przepisu wynika, że podział przychodów między uczestnikami konsorcjum powinien być dokonany jednolicie, w takiej proporcji, w jakiej poszczególni uczestnicy partycypują w zyskach tego konsorcjum (wielkość partycypacji w zyskach powinna określać umowa konsorcjum). Jeżeli umowa konsorcjum nie określa udziałów w zyskach poszczególnych uczestników konsorcjum, to trzeba przyjąć, że udziały poszczególnych uczestników są równe. Powyższe zasady znajdują odpowiednie zastosowanie do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydat- 6 Materia³y szkoleniowe 2013

7 ków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów, zwolnień i ulg podatkowych oraz obniżenia dochodu, podstawy opodatkowania lub podatku. Ważne jest także, iż lider konsorcjum, będący uczestnikiem wspólnego przedsięwzięcia, nie ewidencjonuje całościowo zdarzeń gospodarczych powstałych z tego przedsięwzięcia (konsorcjum) w swoich księgach rachunkowych (zachowana zostaje odrębność podatkowa konsorcjantów). Ma natomiast obowiązek wykazania i włączenia do zeznania rocznego kwotę uzyskanego z tego tytułu przychodu, kosztów uzyskania przychodu, przysługujące obniżki dochodu, podstawy opodatkowania oraz podatku w swojej części. Dla prawidłowego rozliczenia kontraktu lider konsorcjum może ewentualnie prowadzić odrębną wewnętrzną ewidencję lub sprawozdawczość poszczególnych zdarzeń gospodarczych. Odnosząc się do kwestii rozpoznawania przychodów przez uczestników konsorcjum należy uwzględniać art. 12 ust. 3 w związku z art. 12 ust.3a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r., zgodnie z którym za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Stosownie do postanowień art. 12 ust. 3a wyżej wskazanej ustawy, za datę powstania przychodu uważa się, z zastrzeżeniem ust. 3c i 3e, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności. Z kolei w myśl art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. przychody ze wspólnego przedsięwzięcia łączy się z przychodami każdego wspólnika proporcjonalnie do posiadanego udziału. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że udziały wspólników w przychodach są równe. 3. Przychody osiągane przez spółdzielnie mieszkaniowe w związku z dostarczaniem mediów do lokali mieszkalnych. Członkowie, właściciele i najemcy lokali mieszkalnych oraz użytkowych znajdujących się w zasobach spółdzielni mieszkaniowej, oprócz opłat eksploatacyjno czynszowych, ponoszą koszty zużycia mediów tj. centralne ogrzewanie, ciepła i zimna woda, wywóz nieczystości. Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. przychodami są w szczególności otrzymane pieniądze i wartości pieniężne. Nie ma znaczenia źródło pochodzenia tych środków, tzn. czy zostały one wypracowane w prowadzonej działalności gospodarczej, uzyskane jako pożytki zrealizowane przez spółdzielnię z nieruchomości wspólnej czy otrzymane w inny sposób. Oznacza to, że wszystkie środki pieniężne wpływające na rachunek spółdzielni mieszkaniowej stanowią jej przychód. Zasada ta dotyczy również opłat za dostarczane do poszczególnych lokali media. Do wpłat z tego tytułu dokonywanych zaliczkowo nie stosuje się zasady określonej w art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r., zgodnie z którą do przychodów nie zalicza się pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych. Istotą spółdzielni mieszkaniowej nie jest świadczenie usług na rzecz jej członków, ale gromadzenie środków i dokonywanie z nich opłat niezbędnych dla utrzymania lokali w należytym stanie. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. wolne od podatku są dochody spółdzielni mieszkaniowych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi. Przez zasoby mieszkaniowe należy rozumieć nie tylko lokale mieszkalne, ale również pozostałe pomieszczenia i urządzenia wchodzące w skład budynku mieszkalnego, lub znajdujące się poza nim, których istnienie jest niezbędne dla prawidłowego korzystania z mieszkań przez mieszkańców, jak również ułatwiające im dostęp do budynku mieszkalnego oraz zapewniające sprawne jego funkcjonowanie oraz administrowanie, np. garaże, strychy, sutereny. Oznacza to, że przychody otrzymane w związku z dostarczaniem mediów do lokali mieszkalnych stanowią przychód z gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Jeżeli przychód ten zostanie przeznaczony na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, podlega w tej części zwolnieniu od podatku. W pojęciu zasobów mieszkaniowych nie mieszczą się lokale użytkowe. Tym samym gospodarka zasobami mieszkaniowymi nie obejmuje gospodarki lokalami użytkowymi. Oznacza to, że uzyskane przez spółdzielnię przychody z lokali innych niż mieszkalne, w tym również dotyczące mediów związanych z tymi lokalami, stanowią dochód spółdzielni podlegający opodatkowaniu. 4. Otrzymanie przez spółkę kapitałową aportu. Po stronie spółki kapitałowej, w której obejmowane są udziały za wkłady pieniężne i niepieniężne, operacja ta nie wywołuje bezpośrednich skutków w podatku dochodowym od osób prawnych. Na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r., do przychodów podatkowych osoby prawnej nie zalicza się przychodów otrzymanych na utworzenie lub powiększenie kapitału zakładowego. Zatem, z punktu widzenia spółki, aport nie stanowi przychodu podatkowego. Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają umowy spółki i ich zmiany. W myśl art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 9 września 2000 r., Materia³y szkoleniowe

8 przez zmianę umowy spółki kapitałowej uważa się, podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty. Zgodnie z art. 4 pkt 9 tej ustawy zobowiązanym do zapłaty podatku jest spółka, do której zostanie wniesiony aport. Obowiązek podatkowy w przedmiotowej sprawie powstaje z chwilą podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału spółki mającej osobowość prawną i ciąży na spółce. Spółka ta ma 14 dni (od dnia, w którym powstał obowiązek podatkowy) na złożenie deklaracji podatkowej, a także na zapłacenie podatku. Stawka podatku wynosi 0,5 % podstawy opodatkowania, którą stanowi wartość, o którą podwyższono kapitał zakładowy. Należy również zwrócić uwagę na fakt, że przedmiotem opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych jest umowa spółki oraz zmiana umowy spółki - a nie czynność w postaci wniesienia wkładu (aport) lub podwyższenia wniesionego do spółki wkładu. Bez znaczenia jest przy tym okoliczność, w jakiej formie wniesiono wkład - pieniężnej czy niepieniężnej. Zatem wniesienie aportu do spółki, jako czynność czysto techniczna będąca następstwem zawarcia lub zmiany umowy spółki, jest czynnością wtórną do faktu zmiany umowy spółki i jako czynność nie wymieniona w art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie mieści się w zamkniętym katalogu czynności objętych opodatkowaniem podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Konsekwentnie oznacza to, że art. 2 pkt. 4 lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000 r., zgodnie z którym nie podlegają opodatkowaniu czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług, nie ma w tym przypadku zastosowania. 5. Darowizna środka trwałego skutki dla obdarowanego. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. przychodami są w szczególności wartość otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, z wyjątkiem świadczeń związanych z używaniem środków trwałych otrzymanych przez samorządowe zakłady budżetowe w rozumieniu ustawy o finansach publicznych oraz spółki użyteczności publicznej z wyłącznym udziałem jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków, od Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków w nieodpłatny zarząd lub używanie. Wartość otrzymanej darowizny należy ustalić zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. Zgodnie z tymi regulacjami wartość otrzymanych nieodpłatnie rzeczy lub praw określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania. Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych organów podatkowych. Przykładowo Dyrektor IS w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 14 lipca 2011 r. 3 stwierdził, że: otrzymanie darowizny kreuje u obdarowanego nią podatnika podatku dochodowego od osób prawnych przychód podatkowy. Zgodnie bowiem z przepisem art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. przychodem jest wartość otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń. W przypadku, gdy przedmiotem darowizny nie są pieniądze, lecz rzeczy lub prawa majątkowe, wartość darowizny, zgodnie z art. 12 ust. 5 ww. ustawy, określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia 3 IPTPB3/423-18/11-2/KJ. zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania. Obdarowany ma prawo do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środka trwałego otrzymanego w drodze darowizny. Zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. za wartość początkową środków trwałych w razie nabycia w drodze spadku, darowizny lub inny nieodpłatny sposób, uważa się ich wartość rynkową z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny albo umowa o nieodpłatnym przekazaniu określa tę wartość w niższej wysokości. Zatem jeżeli zawarta umowa darowizny będzie zawierać wartość darowanych składników majątku i będzie ona niższa od ich wartości rynkowej, to podatnik będzie musiał ustalić wartość początkową w wartości podanej na umowie, a nie w wartości rynkowej. 6. Nadwyżki inwentarzowe przychód w podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. podatnicy są obowiązani do prowadzenia ewidencji rachunkowej, zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, a także do uwzględnienia w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacji niezbędnych do obliczenia wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami art. 16a 16m tej ustawy. Odrębnymi przepisami normującymi zasady prowadzenia ewidencji rachunkowej są przepisy ustawy o rachunkowości. Na mocy art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994 r., jednostki są obowiązane do przeprowadzania inwentaryzacji określonych składników majątku, m.in. inwentaryzacji rzeczowych składników aktywów obrotowych drogą spisu ich ilości z natury, wyceny tych ilości, porównania wartości z danymi ksiąg rachunkowych oraz wyjaśnienia i 8 Materia³y szkoleniowe 2013

9 rozliczenia ewentualnych różnic. Przeprowadzenie i wyniki inwentaryzacji należy odpowiednio udokumentować i powiązać z zapisami ksiąg rachunkowych, a ujawnione w jej toku różnice między stanem rzeczywistym a stanem wykazanym w księgach rachunkowych należy wyjaśnić i rozliczyć w księgach rachunkowych tego roku obrotowego, na który przypadał termin inwentaryzacji. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. nie definiuje przychodów podatkowych. Do tej kategorii należy jednak zaliczyć wszelkie przysporzenia podatnika, mające charakter definitywny, powiększające jego aktywa, którymi może on rozporządzać jak własnymi, o ile nie zostały ujęte w art. 12 ust. 4 ww. ustawy. Przykładowe wyliczenie wartości majątkowych zaliczanych do przychodów podatkowych zawiera art. 12 ust. 1 powołanej ustawy. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. za przychód uznaje się w szczególności wartość otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń. Wartość otrzymanych nieodpłatnie rzeczy określa się przy tym w myśl art. 12 ust. 5 tej ustawy na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania. Ujawnienie nadwyżek magazynowych jest stwierdzeniem, że podmiot posiada większą ilość materiałów wyrobów gotowych i półproduktów niż wynika to z prowadzonej ewidencji magazynowej, zatem wartość nadwyżek powinna zostać rozpoznana jako przychód podatkowy. Jeżeli podatnik ustali, iż nadwyżki materiałów, wyrobów gotowych i półproduktów wynikają z błędów dokumentacyjnych, a stan faktyczny materiałów, wyrobów gotowych i półproduktów nie uległ zmianie, to w ocenia autora nadwyżki nie będą stanowiły przychodu, stanowisko takie obarczone jest jednak ryzykiem podatkowym. Zgodnie bowiem ze stanowiskiem organów podatkowych nadwyżki inwentaryzacyjne stanowią przychód podatkowy. 7. Skutki nieodpłatnego nabycia udziałów w celu umorzenia dla spółki umarzającej. Nieodpłatne nabycie akcji w celu ich umorzenia nie skutkuje powstaniem przychodu dla spółki nabywającej te akcje. W przypadku umorzenia w trybie art KSH spółka nie uzyskuje faktycznie przysporzenia majątkowego o konkretnym wymiarze finansowym. Spółka nabywa udziały tylko w celu umorzenia, to jest w celu ich prawnego unicestwienia. Umorzenie udziałów własnych nie powoduje też wpływu środków finansowych do spółki i w sensie ekonomicznym spółka niczego nie uzyskuje. Istotą tej czynności jest jedynie przesunięcie (przeksięgowanie) części środków spółki w ramach jej kapitału własnego. 8. Przychód z odpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych. W myśl art. 14 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r., przychodem z odpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie. Jeżeli jednak cena bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy w wysokości wartości rynkowej. Należy zaznaczyć, że wartość rynkową rzeczy lub praw majątkowych określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca odpłatnego zbycia. Jeżeli wartość wyrażona w cenie określonej w umowie znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, organ podatkowy wezwie strony umowy do zmiany tej wartości lub wskazania przyczyn uzasadniających podanie ceny znacznie odbiegającej od wartości rynkowej. W razie nieudzielenia odpowiedzi, niedokonania zmiany wartości lub niewskazania przyczyn, które uzasadniają podanie ceny znacznie odbiegającej od wartości rynkowej, organ podatkowy określi wartość z uwzględnieniem opinii biegłego lub biegłych. Jeżeli wartość określona w ten sposób odbiega co najmniej o 33% od wartości wyrażonej w cenie, koszty opinii biegłego lub biegłych ponosi zbywający. Oznacza to, że jeżeli strony nie określiły wartości lub podały wartość nieodpowiadającą wartości rynkowej, organ podatkowy dokona jej określenia na podstawie opinii biegłego. Jeżeli w ocenie organu, ale także wskutek podniesionych przez stronę wątpliwości sporządzona opinia jest niepełna bądź niejasna, należy zażądać jej uzupełnienia bądź zlecić opinię innemu biegłemu. Taki dowód może być również zakwestionowany przez podatnika, zwłaszcza gdy opinia jest oparta na niewłaściwych przesłankach bądź jest wydana bez uwzględniania stanu i stopnia zużycia rzeczy. 9. Korzystanie przez spółkę kapitałową z udzielonego jej nieodpłatnie przez udziałowca bądź akcjonariusza poręczenia spłaty kredytu (pożyczki) oraz sposób ustalenia wartości nieodpłatnego świadczenia z tego tytułu. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r., wartość otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń co do zasady jest przychodem podatkowym. Dla prawidłowej interpretacji powyższego przepisu istotne znaczenie ma wykładnia pojęcia nieodpłatnych świadczeń. Zdaniem MF wyrażonym w interpretacji ogólnej z dnia 27 kwietnia 2012 r. 4, z uwagi na fakt, 4 Sygn. DD5/033/2/DZQ/2012/DD-134, Materia³y szkoleniowe

10 że przepisy ustawy nie zawierają legalnej definicji pojęcia nieodpłatnego świadczenia, należy przyjąć takie rozumienie tego przepisu, jakie ukształtowało się w orzecznictwie sądowo-administracyjnym. W orzecznictwie tym prezentowany jest pogląd, zgodnie z którym pojęcie nieodpłatnego świadczenia w prawie podatkowym posiada szerszy zakres niż w prawie cywilnym i obejmuje wszelkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze w działalności osób prawnych, których skutkiem jest nieodpłatne tj. niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu, przysporzenie majątku tej osobie, mające konkretny wymiar fi - nansowy 5. Stąd też w opinii MF o uznaniu nieodpłatnego poręczenia za nieodpłatne świadczenie na gruncie ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. można mówić, jeżeli: 1) jedna ze stron otrzymuje materialną korzyść w związku z poręczeniem, której wartość można wycenić, 2) udzielenie poręczenia nie pociąga za sobą żadnych kosztów bądź świadczenia wzajemnego ze strony podmiotu je otrzymującego, 3) udzielenie poręczenia jest związane z wolą poręczyciela, co oznacza, że jest on gotowy udzielić poręczenia bez wynagrodzenia. Należy przy tym zauważyć, że nieodpłatne udzielenie poręczenia nie jest zdarzeniem obojętnym gospodarczo zarówno dla podmiotu poręczającego, jak i podmiotu, którego zobowiązanie jest poręczeniem zabezpieczane. Zdaniem MF udzielenie poręczenia skutkuje przyjęciem przez poręczającego finansowego ryzyka niewywiązania się dłużnika ze swojego zobowiązania względem wierzyciela. Ryzyko to posiada określoną 5 Uchwała NSA z dnia 18 listopada 2002 r., FPS 9/02 oraz uchwała NSA z dnia 16 października 2006 r., II FPS 1/06. wartość, tj. cenę, którą uzyskujący poręczenie w normalnych warunkach rynkowych musiałby poręczycielowi zapłacić. Korzyść majątkowa po stronie otrzymującego poręczenie może natomiast polegać m.in. na zwiększeniu się jego zdolności kredytowej, uzyskaniu niższego oprocentowania kredytu (pożyczki), czy też samej możliwości jego zaciągnięcia. Z drugiej strony udzielenie poręczenia zazwyczaj nie pozostaje bez wpływu na możliwość i warunki zaciągania innych zobowiązań przez poręczyciela. Ocena, czy korzyści beneficjenta mają konkretny wymiar finansowy, wymaga uwzględnienia ogółu dóbr i interesów oraz pozytywnych następstw, a także obciążeń wynikających z umowy poręczenia. W konsekwencji w opinii MF należy uznać, że co do zasady udzielenie spółce kapitałowej nieodpłatnego poręczenia przez jej udziałowca bądź akcjonariusza (podmiot powiązany) stanowi dla tej spółki nieodpłatne świadczenie w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. oraz skutkuje powstaniem przychodu z tego tytułu. Bez znaczenia dla stosowania powyższego przepisu pozostaje okoliczność nieprowadzenia przez poręczyciela profesjonalnej działalności w zakresie świadczenia tego rodzaju usług finansowych. Potwierdzeniem prezentowanego stanowiska MF jest także ugruntowana, jednolita linia orzecznicza sądów administracyjnych 6. Jednocześnie MF wskazał, że w zakresie sposobu ustalania wartości nieodpłatnego świadczenia z tytułu udzielenia spółce kapitałowej nieodpłatnego poręczenia przez jej udziałowca bądź akcjonariusza (podmiot powiązany) wartość tego nieodpłatnego świadczenia ustala się zgodnie z art. 12 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r., tj. według cen stosowanych wobec innych odbiorców (jeżeli przedmiotem świadczeń są 6 Por. wyrok NSA z dnia 12 grudnia 2008 r., II FSK 1361/07, wyrok NSA z dnia 08 grudnia 2009 r., II FSK 1156/08, wyrok NSA z dnia 26 stycznia 2010 r., II FSK 1417/08 oraz wyrok NSA z dnia 12 marca 2010 r., II FSK 1776/08, usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej dokonującego świadczenia) lub w pozostałych przypadkach art. 12 ust. 6 pkt 4 tej ustawy, tj. na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności czasu i miejsca udostępnienia. 10. Skutki podatkowe wypłaty dywidendy niepieniężnej. Wypłata przez spółkę dywidendy niepieniężnej nie powinna być utożsamiana z umową sprzedaży ani jakąkolwiek podobną umową o charakterze wzajemnym. Pogląd taki wyraził NSA w wyroku z dnia 22 lutego 2013 r. NSA 7, w którym stwierdził, że przeniesienie własności nieruchomości w wyniku wypłaty dywidendy nie ma bowiem charakteru odpłatnego zbycia prawa rzeczowego. Wypłata z zysku w formie niepieniężnej w drodze przeniesienia własności części nieruchomości na udziałowców nie powoduje po stronie spółki wypłacającej powstania przychodu z odpłatnego zbycia na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. W przedmiotowym wyroku NSA stwierdził, że wykładnia przepisów prawnych zawartych w art. 12 ust 1-3 oraz art. 14 ust 1 tej ustawy nie daje podstaw do przyjęcia tezy, zgodnie z którą podjęcie uchwały przez zgromadzenie wspólników o wypłacie zysku w formie niepieniężnej, tzn. w postaci przysługującego spółce prawa własności do nieruchomości skutkuje powstaniem przychodu po jej stronie. Należy zwrócić uwagę, iż źródłem dywidendy w spółce jest zysk. Natomiast, co jest bezsporne, dywidenda może być wypłacona zarówno w formie pieniężnej, jak rzeczowej. W tym ostatnim wypadku w wyniku wypłaty z zysku zamiast środków pieniężnych zostanie wydana nieruchomość. Wypłata z zysku w formie rzeczowej nie różni się, zdaniem NSA, jeże- 7 Sygn. II FSK 1771/ Materia³y szkoleniowe 2013

11 li chodzi o konsekwencje podatkowe, od dywidendy wypłacanej w formie pieniężnej. Kwalifikując wypłatę z zysku na rzecz udziałowców spółki jako zdarzenie prawne rodzące określone skutki podatkowe należy podkreślić, iż nie można go uznać za mające cechy odpłatnego zbycia prawa własności nieruchomości. W przypadku przeniesienia na wspólników prawa własności nieruchomości, której rynkowa wartość będzie odpowiadała kwocie zobowiązania spółki z tytułu zysku przeznaczonego do podziału wypłaty z zysku, nie znajdzie zastosowania art. 14 ust 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. Reguluje on sposób ustalania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości, praw majątkowych oraz rzeczy ruchomych. Przeniesienie prawa własności w drodze wypłaty z zysku nie jest bowiem zbyciem, w wyniku którego powstaje po stronie spółki przychód, gdyż wypłata z zysku w formie rzeczowej nie stanowi odpłatnego zbycia praw. Przy wypłacie z zysku na rzecz wspólników nie dochodzi więc do określenia jakiejkolwiek ceny zbywanej rzeczy i praw majątkowych. Wypłata z zysku w formie niepieniężnej w drodze przeniesienia własności części nieruchomości na udziałowców nie powoduje po stronie spółki wypłacającej, jak stwierdzono powyżej, powstania przychodu z odpłatnego zbycia na podstawie art. 12 ust 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. Natomiast niedopuszczalność opodatkowania wypłaty z zysku z uwagi na brak z tego tytułu przychodu po stronie spółki nie wyłącza możliwości opodatkowania takiego świadczenia jako po stronie wspólników. Po raz kolejny, wbrew stanowisku organów podatkowych, podatnicy wygrywają sprawę dotyczącą opodatkowania dywidendy rzeczowej, tj. sytuacje w których spółka kapitałowa dzieli się zyskiem ze swoimi udziałowcami czy akcjonariuszami, przekazując im nie gotówkę, ale np. prawa do nieruchomości. Organy podatkowe chciałyby, aby w przypadku wypłaty dywidendy rzeczowej prócz wspólnika podatek z tego tytułu płaciła również spółka, jednak regularnie przegrywają na tym tle spory z podatnikami. Niejako w odpowiedzi na tę sytuację MF planuje zmianę przepisów w tym zakresie, zgodnie z którymi uregulowanie zobowiązania w formie niepieniężnej spowoduje powstanie u dłużnika przychodu, który będzie podlegał opodatkowaniu. 11. Czy po stronie Spółki powstaje przychód z tytułu bezpłatnego wydzielenia powierzchni magazynowej oraz bezpłatnego przechowywania towarów kontrahenta? Zagadnienie dotyczące powstania przychodów w związku z nieodpłatnym przechowywaniem towarów dostarczonych przez kontrahenta było przedmiotem interpretacji indywidualnej Dyrektor IS w Łodzi z dnia 26 września 2012 r. 8 Przedmiotowe rozstrzygnięcie zapadło w następującym stanie faktycznym. Spółka zamierza zawrzeć z kontrahentem krajowym umowę na dostawę towarów. Kontrahent zobowiązany będzie do utrzymywania określonych w umowie zapasów towarów i dostarczania ich na żądanie spółki w celu zapewnienia ciągłości produkcji. W tym celu spółka i kontrahent zamierzają wprowadzić do umowy zapis, zgodnie z którym spółka zobowiąże się wydzielić powierzchnię magazynową do przechowywania towarów dostarczanych przez kontrahenta. Kontrahent będzie na tej powierzchni magazynowej składał wyłącznie towary dostarczane spółce. Kontrahent nie będzie mógł składać na tej powierzchni towarów sprzedawanych innym podmiotom. Dostawa towarów będzie następowała w momencie pobrania ich przez spółkę z wydzielonej powierzchni magazynowej. Do czasu pobrania towarów przez spółkę ich właścicielem pozostaje kontrahent. Przez okres od 8 IPTPB3/ /12-2/MF. daty złożenia towarów przez kontrahenta na wydzielonej powierzchni magazynowej do dnia pobrania towarów przez spółkę, spółka będzie przechowawcą towarów w rozumieniu KC. Spółka zamierza wydzielić powierzchnię magazynową oraz przechowywać towary bezpłatnie - przechowanie bez wynagrodzenia. Czy w przedstawionej sytuacji po stronie spółki powstaje przychód z tytułu bezpłatnego wydzielenia powierzchni magazynowej oraz bezpłatnego przechowywania towarów kontrahenta? Zdaniem organu podatkowego zgodnie z brzemieniem art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r., aby można było określone świadczenie zaliczyć do kategorii świadczeń nieodpłatnych stanowiących źródło przychodu podlegające opodatkowaniu, musi dojść do stosunku prawnego, w wyniku którego jeden podmiot dokonuje określonego świadczenia, drugi natomiast to świadczenie otrzymuje nieodpłatnie, uzyskując w ten sposób korzyści. Dyrektor IS w Łodzi podzielił stanowisko podatnika i stanął na stanowisku, że w przedmiotowym stanie faktycznym podatnik nie uzyskuje przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1-2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r., tj. z tytułu nieodpłatnego przechowywania przez podatnika towarów dostarczonych przez kontrahenta na wydzielonej na ten cel powierzchni magazynowej. 12. Odnowienie zobowiązania - skutki w podatku dochodowym od osób prawnych. O umorzeniu na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych należy mówić w przypadku, gdy wierzyciel zwalnia dłużnika z długu nie uzyskując nic w zamian. W przypadku odnowienia zobowiązania (jego nowacji) dłużnik, w miejsce jednego zobowiązania (pieniężnego), ma spełnić inne. Odnowienie (czasami określane mianem nowacji ) jest instytucją prawa cywilnego zapisaną w art. 506 KC, w którym ustawodawca Materia³y szkoleniowe

12 wskazał, że odnowienie występuje wówczas, gdy w celu umorzenia zobowiązania dłużnik zobowiązuje się za zgodą wierzyciela spełnić inne świadczenie albo nawet to samo świadczenie, lecz z innej podstawy prawnej. Pomimo, że w przepisach prawa cywilnego zostało zastosowane pojęcie umorzenia zobowiązania, nie może mieć tutaj zastosowania przepis art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. dotyczący umorzenia zobowiązań. Przepis ten powinien bowiem być stosowany w tych przypadkach, w których wierzytelność jest wygaszana poprzez umorzenie pod tytułem darmym, tj. gdy podatnik nie jest zobligowany do spełnienia w jej miejsce żadnego innego świadczenia, jak również gdy nie jest ona wygaszana poprzez potrącenie. 13. Charakter dochodów z funduszów inwestycyjnych w świetle podatku dochodowego od osób prawnych. Fundusze inwestycyjne są objęte podmiotowym zwolnieniem określonym w art. 6 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. Opodatkowaniu podlegają jednak dochody uzyskiwane przez uczestników tych funduszy. Dochody z tego tytułu podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych na zasadach ogólnych. Od dnia 1 stycznia 2001 roku dla uczestników funduszy inwestycyjnych przychodem są otrzymane dochody funduszu, w przypadku gdy statut przewiduje wypłacanie tych dochodów bez odkupywania jednostek uczestnictwa albo wykupywania certyfikatów inwestycyjnych. Taką regułę wprowadza bowiem art. 12 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. Regulacja ta została wprowadzona w okresie, kiedy obowiązywała jeszcze znacznie wyższa podstawowa stawka podatku dochodowego od osób fizycznych niż stawka zryczałtowanego podatku od dochodu z udziału w zyskach osób prawnych. Regulacja ta miała doraźnie wyeliminować problem stosowania do dochodów z funduszy inwestycyjnych stawek podatku właściwych dla dochodu z udziału w zyskach osób prawnych i w tej materii interpretacje organów podatkowych są jednolite. Problemy pojawiają się natomiast w sytuacji likwidacji funduszu inwestycyjnego i opodatkowania świadczeń wypłacanych z tego tytułu. Dochodzi tutaj bowiem do rozbieżności interpretacyjnych, czy taki dochód należy traktować jako dochód z udziałów w zyskach osób prawnych, czy tez na zasadach ogólnych. W tej sprawie wypowiedział się NSA w wyroku z dnia 16 października 2003 r. 9, w którym stwierdził, że dochód z tytułu likwidacji funduszu inwestycyjnego specjalistycznego otwartego terminowego jest opodatkowany na zasadach ogólnych, a nie jako dochód z tytułu udziału w zysku osoby prawnej. Problemy pojawiają się również w kontekście traktowania dochodów z uczestnictwa w funduszach uzyskiwanych na terytorium Polski przez zagranicznych uczestników funduszy na gruncie umów o zapobieganiu podwójnemu opodatkowaniu. Na gruncie Modelowej Konwencji OECD która wprawdzie nie stanowi źródła prawa, ale wywiera istotny wpływ na interpretacje za dywidendę należy uznać dochód z papieru wartościowego, dającego prawo do udziału w zyskach osoby prawnej. Wskazuje się przy tym, że o dywidendzie można mówić sytuacji, kiedy inwestor bierze na siebie ryzyko ekonomiczne prowadzenia działalności przez podmiot wypłacający należności z tytułu zysku taka sytuacja z pewnością występuje w przypadku dochodów uzyskiwanych z funduszy inwestycyjnych. Jednakże wskazać należy, że traktowanie dochodów z funduszy inwestycyjnych jako dywidendy stoi w sprzeczności z art. 12 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r., o którym była mowa powyżej. Dochodzi w tym zakresie 9 Sygn. III SA 3596/01. zatem do kolizji przepisów. W świetle art. 91 ust. 2 Konstytucji RP umowa międzynarodowa ratyfikowana przez Rzeczpospolitą Polską oraz opublikowana w Dzienniku Ustaw ma pierwszeństwo przed ustawą, jeśli ustawy tej nie da się pogodzić z umową międzynarodową. Zatem w sytuacji kolizji należy stosować postanowienia umowy międzynarodowej. ROZDZIAŁ III. PODSTAWA OPODATKOWANIA 1. Czy kara umowna może być kosztem uzyskania przychodu? Wydatki związane z wypłatą kontrahentowi kwot ustalonych na wypadek przedterminowego zakończenia umowy najmu mogą zostać odliczone od przychodu. W przypadku zatem gdy podatnik na podstawie analizy swojej sytuacji doszedł do wniosku, iż większe korzyści ekonomiczne uzyska dzięki rozwiązaniu umowy i przeznaczeniu zaoszczędzonych środków na inną działalność, to nie ma podstaw do kwestionowania związku pomiędzy poniesionym wydatkiem na kary umowne a przychodem, który będzie uzyskany w przyszłości, w wyniku prowadzenia innej działalności. Podatnik powinien jednak dysponować dowodami potwierdzającymi zasadność poniesienia tego kosztu. Takie stanowisko znajduje również potwierdzenie w orzecznictwie. Powyższe potwierdza m.in. teza uchwały siedmiu sędziów NSA z 25 czerwca 2012 r. 10, zgodnie z którą działania podatnika mogą polegać na zmniejszeniu kosztów i wydatków, minimalizowaniu strat czy eliminowaniu nieopłacalnych przedsięwzięć. Gdyby podatnik działań takich nie podejmował, prowadzona przez niego działalność mogłaby przynosić straty. Tym samym zagrożone byłoby źródło przychodów, jakim jest prowadzenie działalności gospodarczej w jej całokształcie. Co do zasady każde tego rodzaju przedsięwzięcie powinno być postrze- 10 I FPS 2/12, 12 Materia³y szkoleniowe 2013

13 gane jako prowadzące do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, a związane z tym koszty jako koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust.1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. 2. Czy wydatki poniesione na założenie firmy mogą stanowić koszty uzyskania przychodu? Wydatki poniesione przez podatnika na założenie firmy nie stanowią kosztów podatkowych. Pogląd taki wyraził Dyrektor IS w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 25 maja 2011 r. 11 Organ odwołał się do brzmienia art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r., zgodnie z którym kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 tej ustawy. Podstawową cechą kosztu podatkowego jest związek tego kosztu z przychodem (ewentualnie z zachowaniem lub zabezpieczeniem źródła przychodów). Podatnik może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wszelkie koszty (poza kosztami z art. 16 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r.) bezpośrednio lub pośrednio związane z uzyskiwanymi przychodami, które uzyskuje pod warunkiem, że koszty te są racjonalne i gospodarczo uzasadnione oraz związane z prowadzoną działalnością gospodarczą zmierzającą do stworzenia, zabezpieczenia i zachowania źródła przychodów. W związku z powyższym, organ stwierdził, że wydatki związane z ukonstytuowaniem się przedsiębiorcy oraz jego zaistnieniem w obrocie gospodarczym nie są kosztami, których celem byłoby osiągnięcie, zachowanie lub zabezpieczenie przychodów. Wydatki dotyczące utworzenia osoby prawnej (np. podatek od czynności cywilnoprawnych, taksa notarialna za dokonanie czynności notarialnych, 11 IBPBI/2/ /11/MS. podatek od towarów i usług) stanowią konsekwencję podjęcia przez założycieli decyzji o założeniu osoby prawnej w celu osiągania korzyści majątkowych z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Poniesienie wydatków z zasobów finansowych nowej osoby prawnej nie przesądza o uznaniu ich za koszty uzyskania przychodu. 3. Rozliczanie strat w postaci ubytków w materiałach i środkach trwałych w podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 tej ustawy. Przy tym w art. 16 ust. 1 w pkt 6, 5, 39, 50 i 56 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. wymieniono straty z różnych tytułów, które nie są uznawane za koszty uzyskania przychodów. Wśród kategorii kosztów wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów nie ma strat z tytułu ubytków niezawinionych w materiałach wykorzystywanych w prowadzonej działalności gospodarczej. Skoro przepisy ustawy nie wyłączają strat z tytułu ubytków niezawinionych z kosztów uzyskania przychodów, to straty te mogą być uznane za koszty podatkowe, przy spełnieniu ogólnej przesłanki zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wynikającej z art. 15 ust. 1 tej ustawy, tj. istnienia związku z powstaniem lub zwiększeniem przychodu lub zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodu. Każdy przypadek i każde tego rodzaju zdarzenie należy jednak rozpatrywać i oceniać indywidualnie, z uwzględnieniem okoliczności faktycznych zdarzenia. Powyższe rozważania nie dotyczą strat powstałych w wyniku ubytków wyrobów akcyzowych nieobjętych zwolnieniem od podatku akcyzowego, które nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów. Zgodnie bowiem z art. 16 ust. 1 pkt 47 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. nie uważa się za koszty uzyskania przychodów strat powstałych w wyniku nieobjętych zwolnieniem od podatku akcyzowego ubytków wyrobów akcyzowych oraz podatku akcyzowego od tych ubytków. A contrario do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć straty powstałe w wyniku objętych zwolnieniem od podatku akcyzowego ubytków wyrobów akcyzowych, przy spełnieniu ogólnej przesłanki zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów. Należy podkreślić, że straty będące ubytkami w nabytych materiałach i środkach trwałych należy oceniać pod kątem całokształtu prowadzonej przez podatnika działalności i nie sposób pomijać ich w rachunku podatkowym. Ubytki niezawinione są to niedające się uniknąć zmniejszenia ilości składnika majątku, spowodowane jego właściwościami fizycznymi i chemicznymi lub czynnościami manipulacyjnymi. Przepisy prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych nie zawierają unormowań dotyczących limitowania ubytków, czy też odrębnych zasad zaliczania ich do kosztów podatkowych. Nie przewidują również możliwości szacunkowego ustalania wielkości strat przy zastosowaniu norm, ryczałtów, wskaźników ustalanych w zakładowej normie ubytków naturalnych. Warunkiem uznania strat w postaci ubytków w materiałach i środkach trwałych powstałych w trakcie magazynowania, dostawy lub procesu produkcji za koszty podatkowe jest więc ich odpowiednie udokumentowanie, tj. udokumentowanie w sposób wskazujący: 1) okoliczności i przyczyny powstania straty, 2) jakiego składnika majątkowego straty te dotyczą, 3) wielkości straty. Dokumentami mogą być np. protokoły opisujące rodzaj, ilość i wartość towaru, który uległ naturalnemu Materia³y szkoleniowe

14 zmniejszeniu zatwierdzone przez kierownika jednostki. Taka dokumentacja pozwala także na stwierdzenie, czy strata była niezawiniona, czy też zawiniona przez podatnika. Aby bowiem zaliczyć ubytek do kosztów uzyskania przychodów, podatnik winien wykazać, że strata powyższa nastąpiła bez jego winy, tj. czy dołożył należytej staranności w celu jej uniknięcia poprzez odpowiednie zabezpieczenie materiałów i środków trwałych. Do uznania poniesionych ubytków za koszt uzyskania przychodów nie wystarczy więc samo stwierdzenie stanu faktycznego posiadanego materiału lub środków trwałych, lecz niezbędnym jest przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego co do przyczyny i okoliczności powstania rozbieżności w postaci ubytków, pozwalającego jednoznacznie stwierdzić, że ujawniona strata powstała, choć podatnik dołożył należytej staranności w celu jej uniknięcia. Podsumowując, faktycznie poniesione straty w materiałach i środkach trwałych w postaci ubytków naturalnych, będące konsekwencją prowadzonej przez podatnika działalności i przez niego niezawinione odpowiednio udokumentowane mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. 4. Zasady rozliczania różnic kursowych. Zgodnie z art. 15a ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. przy obliczaniu różnic kursowych uwzględnia się kursy faktycznie zastosowane w przypadku sprzedaży lub kupna walut obcych oraz otrzymania należności lub zapłaty zobowiązań. W pozostałych przypadkach, a także gdy do otrzymanych należności lub zapłaty zobowiązań nie jest możliwe uwzględnienie faktycznie zastosowanego kursu waluty w danym dniu, stosuje się kurs średni ogłaszany przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ten dzień. Kurs faktycznie zastosowany to taki, który rzeczywiście został zastosowany do wymiany walut (kurs zrealizowany), a nie tylko do ich wyceny w momencie wpływu na rachunek walutowy bądź wypływu z tego rachunku. Jeżeli nie nastąpi faktyczna wymiana walut za pomocą rachunku walutowego, wówczas zastosowanie znajdzie średni kurs waluty ogłaszany przez NBP. Kurs faktycznie zastosowany odnosi się do rzeczywistej wymiany walut, np. sprzedaż 1000 euro wiąże się z otrzymaniem określonej kwoty w złotych polskich przy zastosowaniu danego kursu, a zakup 1000 euro wiąże się z otrzymaniem kwoty 1000 euro w zamian za określoną kwotę złotówek przy zastosowaniu danego kursu wymiany. W przypadku otrzymania należności lub zapłaty zobowiązań wyrażonych w walutach obcych kurs faktycznie zastosowany należy stosować w sytuacji, gdy otrzymanie należności (zapłata zobowiązania) nastąpi w złotych. W przypadku natomiast otrzymania na rachunek walutowy kwoty pieniężnej wyrażonej w walucie obcej z tytułu należności wyrażonej w walucie obcej, bądź też zapłaty zobowiązania wyrażonego w walucie obcej tą lub inną walutą obcą nie dochodzi do przeprowadzenia operacji finansowej przewalutowania, czyli do wyrażenia w danej walucie wartości pieniężnej określonej pierwotnie w innej walucie. Oznacza to, że do wyceny otrzymanej należności lub zapłaconego zobowiązania należy zastosować kurs średni ogłaszany przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień otrzymania należności lub zapłaty zobowiązania. Jeżeli w związku z otrzymaniem należności (bądź zapłatą zobowiązania) nie następuje przewalutowanie na złote na rachunku, wówczas nie jest możliwe uwzględnienie faktycznie zastosowanego kursu - bowiem kurs taki nie wystąpił. Jednakże w przypadku, gdy z wpływem kwoty wyrażonej w walucie obcej wiąże się jednoczesne przewalutowanie na złote, wówczas kurs faktycznie zastosowany będzie możliwy do zastosowania kurs taki bowiem faktycznie istnieje. Stosowanie kursu średniego ogłaszanego przez NBP jest więc zasadą, a stosowanie kursu faktycznie zastosowanego jest wyjątkiem od powyższej zasady. 5. Reprezentacja a koszt uzyskania przychodu. Na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r., nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych. Reprezentację należy postrzegać jako wszelkie działania związane z tworzeniem wizerunku przedsiębiorcy, utrzymywaniem dobrych relacji z kontrahentami, które wprawdzie nie są konieczne dla osiągania przychodu lub zabezpieczenia jego źródła, ale sprzyjają temu celowi, są z nim w sposób pośredni powiązane. Przede wszystkim jest to właśnie dążenie do stworzenia skierowanego na zewnątrz, pozytywnego wizerunku przedsiębiorcy, takiego jaki wiedziony doświadczeniem i specyfiką działalności chciałby wykreować na użytek kontrahentów (klientów). Konferencje szkoleniowe, a także konferencje o charakterze reklamowym, nie mają charakteru reprezentacyjnego, jeżeli są odpłatne. Wydatki, które podatnik ponosi na zakup napojów bezalkoholowych oraz zwyczajowy poczęstunek podawany gościom podczas takich konferencji, należący do powszechnie obowiązujących kanonów kultury - uznawany jest za koszt uzyskania przychodów. Zapis w umowie o świadczeniu przedmiotowych usług nie będzie zmieniał klasyfikacji tego wydatku, bo i tak stanowi koszty uzyskania przychodów. Jeżeli szkolenia są płatne, a cena poczęstunku jest wkalkulowana w cenę szkolenia, to ten poczęstunek nie będzie miał charakteru reprezentacji stanowi koszt uzyskania przychodu. Natomiast w przypadku szkoleń bezpłatnych dla klientów, poczęstunek 14 Materia³y szkoleniowe 2013

15 taki będzie stanowić reprezentacje, wówczas nie będzie stanowić kosztu uzyskania przychodu. 6. Darowizny wyrobów własnych i środków pieniężnych skutki w podatku dochodowym od osób prawnych. Stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r., nie uważa się za koszty uzyskania przychodu darowizn i ofiar wszelkiego rodzaju, z wyjątkiem dokonywanych między spółkami tworzącymi podatkową grupę kapitałową, a także wpłat na rzecz Polskiej Organizacji Turystycznej, z tym że kosztem uzyskania przychodów są koszty wytworzenia lub cena nabycia produktów spożywczych, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 11 marca 2004 r., przekazanych na rzecz organizacji pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z przeznaczeniem wyłącznie na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez te organizacje. Jednocześnie stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. podstawę opodatkowania, z zastrzeżeniem art. 21 i 22 tej ustawy, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 7 albo w art. 7a ust. 1, po odliczeniu darowizn przekazanych na cele określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizacjom, o którym mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, lub równoważnym organizacjom, określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego, obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim UE lub innym państwie należącym do EOG, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele łącznie do wysokości nieprzekraczającej 10% dochodu, o którym mowa w art. 7 ust. 3 albo w art. 7a ust. 1. Odliczenie darowizn stosuje się, jeżeli wysokość darowizny jest udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, a w przypadku darowizny innej niż pieniężna dokumentem, z którego wynika wartość tej darowizny, oraz oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu. W związku z powyższym należy uznać, iż w przypadku spełnienia warunków wskazanych w art. 18 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. podatnik odliczy wartość darowizn do dochodu. 7. Koszty emisji akcji - skutki w podatku dochodowym od osób prawnych. Ponoszone koszty związane z podwyższeniem kapitału zakładowego, w tym koszty przygotowania prospektu emisyjnego, wynagrodzenia domu maklerskiego realizującego emisje, koszty uiszczone na rzecz GPW, koszty uiszczone na rzecz Komisji Nadzoru Finansowego, podatek od czynności cywilnoprawnych od zmiany statutu poprzez podwyższenie kapitału zakładowego, jako bezpośrednio związane z pozyskaniem dodatkowego kapitału w drodze emisji akcji, nie mogą stanowić kosztu podatkowego w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. W odniesieniu do pozostałych wydatków w postaci kosztów opracowania struktury pozyskania źródeł finansowania, kosztów analizy finansowej, kosztów analizy i strategicznego doradztwa prawnego, kosztów bieżącego doradztwa prawnego, kosztów kampanii promocyjnej - jako kosztów, których poniesienie nie było niezbędne dla podwyższenia kapitału zakładowego, mogą stanowić koszty uzyskania przychodów w świetle art. 15 ust. 1 powołanej ustawy. 8. Cofnięcie zezwolenia na działalność w specjalnej strefie ekonomicznej a rozliczenie straty. WSA we Wrocławiu w wyroku z dnia 23 lutego 2012 r. 12 stanął na stanowisku, że w przypadku cofnięcia zezwolenia na działalność w SSE 12 Sygn. akt I SA/Wr 1723/11. spółka nie ma prawa uwzględniać w rozliczeniu podatku dochodowego straty, jakie poniosła na działalności strefowej. Zgodnie z brzmieniem art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r., wolne od podatku są dochody, z zastrzeżeniem ust. 4-6, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r., przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości zgodnie z odrębnymi przepisami. Przy tym, zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r., zwolnienie przysługuje podatnikowi wyłącznie z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE. Jednakże w myśl art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. w sytuacji, która skutkowałaby cofnięcia zezwolenia podatnik traci prawo do zwolnienia i jest zobowiązany do zapłaty podatku za cały okres korzystania ze zwolnienia podatkowego. Rozstrzygnięcie zapadło w następującym stanie faktycznym. Spółka uzyskała na mocy powyższych przepisów prawo do zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych dochodów osiągniętych z działalności w SSE. Jednak spółka poniosła straty nie osiągając dochodu. Ponadto spółka nie spełniała podstawowego warunku dotyczącego zatrudnienia, co w istocie przyczyniło się do cofnięcia licencji na prowadzenie działalności w SSE. WSA we Wrocławiu nie podzielił stanowiska spółki, która twierdziła, że w zaistniałej sytuacji tzn. cofnięcia licencji, spółka prowadziła w istocie działalność poza SSE, a co za tym idzie nie skorzystała zarówno ze zwolnienia z podatku, co skutkuje możliwością rozliczania wygenerowanej straty w następnych latach, gdyż zdaniem spółki działa ona jak inni przedsiębiorcy. Materia³y szkoleniowe

16 Sąd wykazał, że w zaistniałym stanie faktycznym do spółki ma zastosowanie art. 17 ust. 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r., który nakazuje uwzględnić w podstawie opodatkowania (wyliczeniu straty) dochód, do którego podatnik utracił prawo do zwolnienia. W pojęciu tym nie mieści się zdaniem Sądu strata z działalności strefowej. Dochód, do którego podatnik utracił prawo do zwolnienia, to dochód osiągnięty przez podatnika w okresie zwolnienia i z tytułu działalności zwolnionej od podatku - dochód, który dotychczas objęty był zwolnieniem podatkowym. W związku z powyższym tego rodzaju dochód nie podlegał pomniejszeniu o kwotę straty na działalności strefowej (powstałej w danym okresie bilansowym). Jak bowiem wynika z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r., przy ustalaniu straty nie uwzględnia się przychodów i kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w ust. 3, czyli między innymi przychodów i kosztów ze źródeł przychodów, jeżeli dochody z tych źródeł nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym albo są wolne od podatku. Reasumując omawiane orzeczenie, należy wykazać, że starta z tytułu działalności strefowej była jedynie stratą ekonomiczną, nie zaś podatkową, która podlegałaby rozliczeniu z dochodami osiąganym w następnych latach podatkowych, stosownie do art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. 9. Możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez prezesa spółki. Zagadnienie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez prezesa zarządu przy wykonywaniu swoich obowiązków, które na podstawie uchwały obciążają spółkę było przedmiotem interpretacji indywidualnej Dyrektor IS w Poznaniu w z dnia 13 lipca 2012 r. 13 Organ podatkowy wy- 13 ILPB3/ /12-4/MS. kazał, ze wydatki takie jak: koszty przejazdów służbowych (bilety lotnicze, taxi, komunikacja publiczna), koszty noclegów, diety, koszty samochodu do przejazdów służbowych w sprawach spółki, koszty telefonu służbowego stacjonarnego w siedzibie Spółki oraz komórkowego, koszty kursu językowego prezesa zarządu i innych kursów zawodowych, koszt prowizji związanych z korzystaniem z rachunku bankowego oraz kart płatniczych w sprawach służbowych, koszty korzystania z komputera, notebooka, innych narzędzi biurowych w sprawach służbowych oraz inne bezpośrednio związane z pełnionymi przez prezesa zarządu obowiązkami, mogą stanowić koszty uzyskania przychodów spółki, na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r., z uwzględnieniem przepisów art. 16 ust. 1 pkt 4, pkt 49 oraz pkt 50 tej ustawy. 10. Czy utracona część wadium, w związku z odstąpieniem od przetargu, stanowi koszt uzyskania przychodu? Zagadnienie zakwalifikowania do kosztów uzyskania przychodów utraconej części wadium w związku z odstąpieniem od przetargu było przedmiotem interpretacji indywidualnej Dyrektor IS w Łodzi w z dnia 8 stycznia 2013 r. 14 Organ podatkowy stanął na stanowisku, że strata po stronie spółki powstała w wyniku zatrzymania wadium przez zamawiającego z powodu zaniechania dalszej realizacji inwestycji zgodnej z warunkami przetargowymi nie może stanowić kosztu uzyskania przychodów bowiem art. 16 ust. 1 pkt 56 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. wyłącza takie wydatki z kosztów uzyskania przychodów stanowiące straty w związku z niewykonaniem umowy. 14 IPTPB3/ /12-2/GG 11. Ustalenie wartości przedmiotu ponownego leasingu według jego wartości rynkowej - zmiany od dnia 1 stycznia 2013 r. Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r., czyli tzw. III ustawa deregulacyjna, wprowadziła z dniem 1 stycznia 2013 r. zmiany w przepisach dotyczących umów leasingu m.in. w zakresie ustalenia wartości przedmiotu ponownego leasingu według jego wartości rynkowej. W celu umożliwienia zawierania umów leasingu w odniesieniu do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, które były już przedmiotem leasingu, wprowadzono regulacje określające, że w przypadku ponownego leasingu suma ustalonych przez strony opłat musi odpowiadać co najmniej wartości rynkowej przedmiotu umowy. Wprowadzenie możliwości ponownego leasingu i ustalenie wartości przedmiotu takiej umowy według jego wartości rynkowej wymagało również wprowadzenia także pewnych zmian w zakresie opodatkowania leasingu finansowego. Z dniem 1 stycznia 2013 r. wprowadzono regulacje, zgodnie z którą w leasingu finansowym do przychodów finansującego zalicza się opłaty leasingowe otrzymane we wszystkich umowach leasingu dotyczących tego samego środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, w części przewyższającej spłatę wartości początkowej określanej dla celów amortyzacji. Zmiany mają zastosowanie do umów zawartych od dnia 1 stycznia 2013 r. 12. Jaki kurs waluty zastosować do obliczenia kwoty zryczałtowanego podatku dochodowego. Do przeliczania przychodów w walucie obcej należy przyjąć ogólną zasadę wyrażoną w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. Zgodnie z nim, przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu. 16 Materia³y szkoleniowe 2013

17 Dniem uzyskania przychodu jest w tym przypadku dzień wypłaty należności np. za użytkowanie urządzenia. Od tak przeliczonej na złote kwoty przychodu płatnik obowiązany jest potrącić kwotę podatku, która podlega wpłacie do urzędu skarbowego z zachowaniem warunków określonych w art. 26 ust. 3 powołanej ustawy. Powyższy pogląd potwierdzony został przez organy podatkowe Kwalifikacja podatkowa kosztów likwidacji środka trwałego. Koszty związane z likwidacją środka trwałego należą do kosztów innych niż bezpośrednio związane z przychodami. Stosownie do art. 15 ust. 4d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r., koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą. Za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji, gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów. 14. Premie dla pracowników jako koszty podatkowe spółki. Podstawą do ustalenia, jakiego rodzaju koszty stanowią koszty uzy- 15 W postanowieniu w sprawie interpretacji prawa podatkowego z dnia 14 grudnia 2005 r. (RO/423/158/2005) wydanym przez Naczelnika Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego, a także w postanowieniu w sprawie interpretacji prawa podatkowego z dnia 21 września 2005 r. (ZD/ /CIT/05) Naczelnika Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu. skania przychodów, jest art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. Za nieprawidłową należy uznać wykładnię polegającą na zastosowaniu rozumowania a contrario z negatywnego katalogu kosztów, zawartego w art. 16 ust. 1 tej ustawy, w celu ustalenia, co stanowi pozytywnie koszt uzyskania przychodów. Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 40 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r., zakwalifikowanie wypłacanego pracownikom świadczenia zarówno do nagród, jak i premii powoduje, że należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i wskazane fundusze nie będą mogły zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Przepis ten stanowi wyjątek od zasady, że wszelkie wydatki ponoszone przez podatnika, związane z wypłatą pochodnych wynagrodzenia dla pracowników, stanowią dla podatnika (pracodawcy) koszt uzyskania przychodu. Odwołanie się do tego przepisu nie może jednak podważać oceny, że wobec sfinansowania wskazanych wydatków na rzecz pracowników z zysku spółki po opodatkowaniu powoduje, że zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. wydatki te nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. Wykładnia językowa przepisów zawartych w art. 15, a także art. 16 powołanej ustawy powinna uwzględniać konstrukcję oraz wypływający z niej charakter podatku dochodowego od osób prawnych. W szczególności nie pozwala powtórnie ujmować w kosztach uzyskania przychodów nagród wypłaconych pracownikom z zysku netto, a więc po wcześniejszym obciążeniu tego dochodu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Stanowisko to jest zgodne z orzecznictwem sądów administracyjnych Odszkodowanie jako koszt uzyskania przychodu. Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r., nie uważa się za koszty uzyskania przy- 16 Por. wyrok NSA o sygn. II FSK 1375/11. chodów kar umownych i odszkodowań z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad albo zwłoki w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług. Przepis art. 16 ust. 1 pkt 22 tej ustawy dotyczy zdarzeń gospodarczych spowodowanych wadliwością towarów lub robót i usług, będących przedmiotem działalności gospodarczej. W odniesieniu do pozostałych kar i odszkodowań, niewymienionych w negatywnym katalogu zawartym w art. 16 ust. 1 powołanej ustawy, nie można jednak automatycznie stwierdzić, że stanowią one koszty uzyskania przychodu. Odszkodowania wypłacone z innych tytułów niż wymienione w przepisie art. 16 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r., mogą bowiem stanowić koszty uzyskania przychodów, o ile wydatek ten jest celowy na gruncie przepisów prawa podatkowego, w szczególności spełnia przesłanki zakwalifikowania go do kosztów uzyskania przychodów, określone w art. 15 ust. 1 tej ustawy. Warunkiem kwalifikowania określonego wydatku, jako kosztu podatkowego, poza kwestią jego faktycznego poniesienia jest bowiem jego cel. Ustawodawca wyraźnie wiąże koszty uzyskania przychodów z celem ich poniesienia, jakim jest osiągnięcie przychodu lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów. 16. Możliwość kontynuowania amortyzacji inwestycji w obcym środku trwałym w sytuacji nabycia tego środka trwałego. Zagadnienie możliwości kontynuowania amortyzacji inwestycji w obcym środku trwałym w sytuacji nabycia tego środka trwałego było przedmiotem interpretacji indywidualnej Dyrektor IS w Bydgoszczy z dnia 12 marca 2012 r. 17 Rozstrzygnięcie zapadło w następującym stanie faktycznym. Spółka z o.o. wynajmuje od 17 ITPB3/ /11/PST. Materia³y szkoleniowe

18 kontrahenta maszynę, wykorzystywaną przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez spółkę działalnością gospodarczą. W celu przystosowania maszyny do produkcji, spółka zmuszona była ponieść nakłady na prace montażowe i inne, służące przystosowaniu maszyny do produkcji. Poniesione koszty zostały uznane za inwestycje w obcym środku trwałym, przyjęte do ewidencji środków trwałych w marcu 2011 r. i amortyzowane zgodnie z art. 16a ust. 2 pkt 1, art. 16h ust. 1 pkt 1, art. 16j ust. 4 pkt 2, art. 16j ust. 1 pkt 1 lit c) ustawy z dnia 15 lutego 1992 r., czyli przez okres 60 miesięcy według stawki 20 %. Spółka rozważa możliwość nabycia od kontrahenta wynajmowanej dotychczas maszyny, przy czym nabycie nastąpiłoby przed całkowitym zamortyzowaniem poniesionych nakładów. Cena zakupu nie obejmowałaby poniesionych nakładów na prace montażowe i inne, służące przystosowaniu maszyny do produkcji, ani te nakłady nie zostałyby w jakiejkolwiek innej formie zwrócone spółce. Organ podatkowy wykazał, że po przekazaniu do używania inwestycji w obcym środku trwałym, staje się ona odrębnym składnikiem majątku, niezależnie od prawa własności i przewidywanego okresu użytkowania. W przypadku nabycia przez podatnika środka trwałego, w którym dokonał on inwestycji w obcym środku trwałym (pod warunkiem, iż na rzecz podatnika nie dojdzie do zwrotu poczynionych nakładów), istnieje zgodnie ze stanowiskiem organu podatkowego możliwość kontynuacji amortyzacji według zasad przyjętych na początku amortyzacji inwestycji w obcym środku trwałym, pomimo iż po nabyciu środka trwałego, nie będzie to już obcy środek trwały, lecz własny. Dyrektor IS w Bydgoszczy uznał więc, że podatnik powinien kontynuować amortyzację inwestycji w obcym środku trwałym według metody i zasad stosowanych przed nabyciem środka trwałego (całkowity okres amortyzacji nie może być krótszy niż 60 miesięcy - gdyż jak wynika z przedmiotowego stanu faktycznego taki okres zastosowano do maszyny), w którym została zrealizowana inwestycja, polegająca na ulepszeniu tego środka trwałego (nakłady na prace montażowe i inne służące przystosowaniu maszyny do produkcji). Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że w przypadku nabycia środka trwałego, w którym dokonano inwestycji, obowiązuje zasada kontynuacji amortyzacji według metody i zasad dotychczas stosowanych. Zdaniem organu, aby poniesione na taką inwestycję wydatki mogły być zaliczone w koszty uzyskania przychodów w postaci odpisów amortyzacyjnych, nie mogą one być podatnikowi zwrócone np. przez właściciela ulepszonego środka trwałego w jakiejkolwiek formie o czym stanowi art. 16 ust. 1 pkt 48 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. Warto również wskazać art. 676 KC, zgodnie z którym, jeżeli najemca ulepszył rzecz najętą, wynajmujący, w braku odmiennej umowy, może według swego wyboru albo zatrzymać ulepszenia za zapłatą sumy odpowiadającej ich wartości w chwili zwrotu, albo żądać przywrócenia stanu poprzedniego. Wynika stąd, że poniesione przez najemcę nakłady w obcy środek trwały może zrekompensować jedynie właściciel nieruchomości, dokonując zwrotu niezamortyzowanej części nakładów. 17. Rozliczenia międzyokresowe kosztów a koszty pośrednie. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 tej ustawy. Do kosztów uzyskania przychodów podatnik ma prawo zaliczyć wszystkie koszty, zarówno te bezpośrednio, jak i pośrednio związane z przychodami, o ile zostały one prawidłowo udokumentowane, za wyjątkiem kosztów ustawowo uznanych za niestanowiące kosztów uzyskania przychodów. Koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą. Za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów. Należy wskazać, że dnia poniesienia kosztu nie należy utożsamiać z dniem faktycznego księgowania kosztów; jest to dzień, na który spółka uwzględnia koszt w prowadzonych przez nią księgach rachunkowych. Ustawodawca uzależnia moment, w którym wydatek staje się kosztem uzyskania przychodów od momentu ujęcia go w księgach zgodnie z zasadami ustawy o rachunkowości. Przy czym nie chodzi w tym przypadku o jakiekolwiek ujęcie wydatku w księgach (np. na koncie rozliczeń międzyokresowych kosztów), tylko jego ujęcie jako kosztu, tzn. uznanie przez podatnika za taki koszt przy zachowaniu zasad rachunkowości. Dzień, na który ujęto koszt w księgach, to dzień, w którym w księgach został ujęty wydatek na koncie kosztowym. Dopiero moment odpisu kosztów w ewidencji rachunkowej w ciężar kont o charakterze wynikowym mający wpływ na ustalenie prawidłowego wyniku finansowego firmy, jest momentem mającym określone konsekwencje na gruncie podatku dochodowego. Przyporządkowanie księgowe danego kosztu do okresu sprawo- 18 Materia³y szkoleniowe 2013

19 zdawczego zgodnie z przepisami o rachunkowości pozwala na określenie dnia, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych w rozumieniu art. 15 ust. 4e ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. Oznacza to, że koszty uzyskania przychodów rozpoznawane są nie na zasadzie kasowej, lecz na zasadzie memoriałowej. Stwierdzić należy więc, że z treści przywołanych przepisów ustawy wynika podstawowa reguła, tzn. moment uznania wydatku za koszt podatkowy jest w obecnym stanie prawnym uzależniony od uznania go za taki koszt w ujęciu bilansowym. Ujęcie (zaksięgowanie) kosztu w księgach rachunkowych określa więc datę powstania kosztu podatkowego. 18. Koszty uzyskania przychodu z tytułu zbycia nieruchomości nabytej w formie zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Koszt uzyskania przychodu ze zbycia (pojęcie zbycie obejmuje także aport) nieruchomości należy określić w oparciu o art. 15u ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. Zgodnie z tym przepisem, w przypadku zbycia składników majątku wchodzących w skład przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, nabytych w sposób, o którym mowa w ust. 1s, koszty uzyskania przychodów ustala się w wysokości, o której mowa w tym przepisie, pomniejszonej o dokonane od tych składników odpisy amortyzacyjne. Art. 15 ust. 1s tej ustawy stanowi, że w przypadku nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, w drodze wkładu niepieniężnego (aportu), wartość poszczególnych składników majątku, wchodzących w skład przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, ustala się: 1) w wysokości wartości początkowej, określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podmiotu wnoszącego wkład - w przypadku składników zaliczonych do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych; 2) w wysokości przyjętej dla celów podatkowych i wynikającej z ksiąg podatkowych podmiotu wnoszącego wkład na dzień nabycia - w przypadku pozostałych składników. Powyższy przepis formułuje więc tzw. zasadę kontynuacji, zgodnie z którą koszt uzyskania przychodu należy określać w oparciu o wartość podatkową (wartość składnika majątku ustaloną dla celów podatkowych) u wnoszącego aport do podmiotu, który obecnie dokonuje jego zbycia. 19. Wydatki poniesione na połączenie spółek - skutki w podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r., kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem wydatków wymienionych w art. 16 ust. 1 tej ustawy. Z powyższego przepisu wynika, że aby dany wydatek mógł zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodu muszą zostać spełnione dwa warunki tj. wydatek musi być poniesiony w celu osiągnięcia przychodów lub co najmniej zachowania źródła przychodów oraz nie może być wymieniony w katalogu wydatków, o których mowa w art. 16 ust. 1 tej ustawy. Stąd też koszty poniesione w związku z procesem łączenia się spółek, mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów spółki przejmującej. Wydatki ponoszone przez spółkę przejmującą związane z procesem połączenia ze spółkami przejmowanymi są niezbędne do osiągnięcia korzyści optymalnej struktury docelowej. Te wydatki są ponoszone przez tę spółkę w celu uzyskania (zwiększenia) przychodów przy jednoczesnym obniżeniu kosztów prowadzonej działalności. Należy wskazać, że organy podatkowe kwestionują prawo do zaliczenia wydatków na łączenie się spółek poniesione przez spółki przejmowane. 20. Wydatki na podwyższenie kapitału zakładowego a podatek dochodowy od osób prawnych. Podatkowa kwalifikacja wydatków na podwyższenie kapitału zakładowego, jako kosztów uzyskania przychodów nie jest jednoznacznie uregulowana w przepisach prawa podatkowego. Obecnie wiele podmiotów gospodarczych ma problem, czy wydatki na doradztwo prawno-finansowe, opłaty notarialne, podatek od czynności cywilnoprawnych poniesione w związku z dokonaniem podwyższenia kapitału zakładowego mogą zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Zgodnie z generalną zasadą, wyrażoną w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r., kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródeł przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 tej ustawy. Przy tym ustawa rozróżnia koszty bezpośrednio związane z przychodami oraz koszty pośrednie. Koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącane w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody, z zastrzeżeniem art. 4b i 4c powołanej ustawy. Z kolei koszty uzyskania przychodu inne niż bezpośrednio związane z przychodami, są potrącane w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowym, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą. Wydatki związane z podwyższeniem kapitału zakładowego (np. na doradztwo prawno-finansowe, opłaty notarialne, podatek od czynności cywilnoprawnych) są racjonalnie i gospodarczo powiązane z prowadzoną przez danego podatnika działalnością, mimo że nie są kosztem bezpośred- Materia³y szkoleniowe

20 nim, lecz pośrednim poniesionym w celu zabezpieczenia i zachowania źródła przychodów. Ponadto istotne jest, iż w art. 16 ust. 1 ustawy nie zostały wymienione wyżej wskazane wydatki jako koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu. Zatem wydatki poniesione przez podatnika na podwyższenie kapitału zakładowego mogą być uznane za koszty uzyskania przychodów (koszty pośrednie). Jednakże należy wskazać również na odmienne stanowiska w tym zakresie prezentowane zwłaszcza przez organy podatkowe oraz niektóre sądy administracyjne. Przykładowo w wyroku NSA z dnia 26 lutego 2009 r. 18 wyrażono pogląd, że w przypadku gdy przychód z tego tytułu jest neutralny podatkowo, to również koszty uzyskania tego przychodu nie mogą być uwzględnione przy obliczaniu dochodu. Poza tym między poniesionymi wydatkami na doradztwo istnieje bezpośredni związek wydatków na te usługi z konkretnym przychodem podwyższeniem kapitału i brak jest podstaw do poszukiwania związku pośredniego, wiążącego się ze skutkami podwyższenia kapitału w późniejszym czasie. 21. Odsetki od pożyczki na dopłatę kapitału jako koszty uzyskania przychodów. NSA w wyroku z dnia 3 lipca 2012 r. 19 wskazał, iż wydatki poniesione na sfinansowanie odsetek od pożyczki zaciągniętej przez spółkę w celu wniesienia dopłat do kapitału innej spółki zależnej nie stanowią kosztów uzyskania przychodów tej spółki w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. Dopłat nie wiąże się bowiem z powstaniem przychodów powiększających podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym ani z zachowaniem bądź zabezpieczeniem źródeł przychodów spółki. Wydatki poniesione przez nią w celu pozyskania środków finanso- 18 Sygn. II FSK 1753/ Sygn. II FSK 2620/10. wych na dokonanie tej operacji nie mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Wszelkie bowiem powinności finansowe związane z dopłatami wnoszonymi na podstawie odrębnych przepisów nie mogą być postrzegane jako poniesione w celu uzyskania przychodu, gdyż pozostają one, wtedy kiedy następuje ich wpłata obojętne dla przychodu zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 11 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r., niezależnie od tego którego podmiotu dotyczą. 22. Racjonalność wydatku jako przesłanka zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu. Zgodnie z treścią art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r., kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 tej ustawy. Koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu. W kontekście wskazanej regulacji prawnej warto zastanowić się, czy organy podatkowe mogą badać poniesione przez podatnika wydatki w kontekście racjonalności ich poniesienia. Problem dotyczy sytuacji, gdy podatnik poniesienie wydatki z tytułu nabycia towarów i usług o wartości większej niż wartość świadczenia własnego. Przykładowo, podatnik w ramach swojego świadczenia zobowiązał się do wykonania szeregu czynności związanych z pracami budowlanymi. Wstępna wartość usługi została ustalona na podstawie kosztorysu. Prace budowlane podatnik nabywa od podmiotu trzeciego. Po ich zakończeniu okazuje się, że koszt ich wykonania znacząco przekracza wartość z kosztorysu pierwotnego. Nie ma jednak możliwości przeniesienie tego kosztu na klienta, bowiem strony łączy zawarta umowa. Oznacza to, że podatnik ponosi znacznie większy koszt świadczenia niż wyniesie jego przychód. Z tytułu realizacji zlecenia podatnik ponosi zatem stratę. W tym właśnie kontekście należy może pojawić się zarzut, że wydatki ponoszone przez podatnika nie mają racjonalnego charakteru, a w związku z tym przynajmniej w części nie będą stanowić kosztów uzyskania przychodu. Mając na względzie treść przepisów prawa uznać należy, że organy podatkowe nie mają prawnych możliwości weryfikacji poniesionych przez podatnika wydatków w kontekście ich racjonalności. To podatnik prowadzący działalność gospodarczą co do zasady ustala, czy z jego punktu widzenia wydatek jest uzasadniony ekonomicznie. 23. Wartość początkowa nieruchomości otrzymanej przez spółkę w wyniku likwidacji. W dniu 22 marca 2012 r. Dyrektor IS w Warszawie wydał interpretację indywidualną 20, w której wypowiedział się w zakresie sposobu ustalania wartości nieruchomości, którą spółka uzyska w wyniku likwidacji. Sprawa dotyczyła procesu likwidacji spółki W., w wyniku którego doszło do przeniesienia na spółkę własności składników majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa, m.in. nieruchomości. Należy zaznaczyć, że ani nieruchomość, ani inne składniki majątkowe spółki W., nie były wcześniej wniesione do W. aportem jako przedsiębiorstwo albo jego zorganizowana część. Przeniesienie własności przedsiębiorstwa W., w tym nieruchomości oraz innych składników majątkowych, na spółkę w ramach podziału nieupłynnionego majątku W. dokonane zostanie w formie aktu notarialnego, który określać będzie wartość rynkową nieruchomości oraz innych składników majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa na dzień przeniesienia. W związku z takim stanem faktycznym powstało pytanie czy spółka ma 20 IPPB3/ /11-2/DP. 20 Materia³y szkoleniowe 2013

Konsekwencje te przedstawiane są na praktycznym przykładzie transakcji między dwoma spółkami.

Konsekwencje te przedstawiane są na praktycznym przykładzie transakcji między dwoma spółkami. Konsekwencje te przedstawiane są na praktycznym przykładzie transakcji między dwoma spółkami. W artykule przeanalizowane zostały aspekty opodatkowania transakcji podatkiem dochodowym od osób prawnych,

Bardziej szczegółowo

Zmiany w podatku CIT 2013/2014 Adw. Marcin Górski. Część II

Zmiany w podatku CIT 2013/2014 Adw. Marcin Górski. Część II Zmiany w podatku CIT 2013/2014 Adw. Marcin Górski Część II Planowane zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych od 1 stycznia 2014 r. 2 Podstawa prawna nowelizacji przepisów Projekt ustawy o zmianie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 11. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13

Spis treści. Wprowadzenie... 11. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13 Spis treści Wprowadzenie... 11 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13 Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania... 15 Art. 1. [Zakres podmiotowy]... 15 1. Osoby

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 września 2016 r. Poz z dnia 5 września 2016 r.

Warszawa, dnia 27 września 2016 r. Poz z dnia 5 września 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 września 2016 r. Poz. 1550 USTAWA z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

Wybrane zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (na podstawie projektu uchwalonego przez Sejm w dniu 26.06.2014)

Wybrane zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (na podstawie projektu uchwalonego przez Sejm w dniu 26.06.2014) Dokumentacja cen transferowych Istota zmiany Objęcie obowiązkiem sporządzenia dokumentacji cen transferowych podatników zawierających umowę spółki niebędącej osobą prawną, umowę wspólnego przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Przedmowa Wykaz ważniejszych skrótów Rozdział I Ogólne zagadnienia podatków i prawa podatkowego

SPIS TREŚCI Przedmowa Wykaz ważniejszych skrótów Rozdział I Ogólne zagadnienia podatków i prawa podatkowego SPIS TREŚCI Przedmowa... 13 Wykaz ważniejszych skrótów... 15 Rozdział I Ogólne zagadnienia podatków i prawa podatkowego... 19 1.1. Podstawowe pojęcia... 19 1.1.1. Pojęcie i funkcje podatków... 19 1.1.2.

Bardziej szczegółowo

Zasady opodatkowania wkładów niepieniężnych wnoszonych przez spółki kapitałowe na pokrycie udziałó. Wpisany przez Emilia Dolecka

Zasady opodatkowania wkładów niepieniężnych wnoszonych przez spółki kapitałowe na pokrycie udziałó. Wpisany przez Emilia Dolecka Zasady opodatkowania wkładów niepieniężnych wnoszonych przez spółki kapitałowe na pokrycie udziałó Autorka analizuje sytuację, w której spółki kapitałowe zawiązują inną spółką z o.o., obejmując nowo utworzone

Bardziej szczegółowo

Analiza przychodów i kosztów podatkowych emitenta oraz podmiotu uprawnionego z warrantów subskrypcyjnych.

Analiza przychodów i kosztów podatkowych emitenta oraz podmiotu uprawnionego z warrantów subskrypcyjnych. Charakter prawny warrantów subskrypcyjnych oraz konsekwencje podatkowe związane z ich emisją i real Analiza przychodów i kosztów podatkowych emitenta oraz podmiotu uprawnionego z warrantów subskrypcyjnych.

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorca zawierający umowę pożyczki musi ponieść dodatkowy wydatek w postaci uiszczenia odsetek od pożyczonego kapitału.

Przedsiębiorca zawierający umowę pożyczki musi ponieść dodatkowy wydatek w postaci uiszczenia odsetek od pożyczonego kapitału. Przedsiębiorca zawierający umowę pożyczki musi ponieść dodatkowy wydatek w postaci uiszczenia odsetek od pożyczonego kapitału. Przedsiębiorcy, którzy chcą się dalej rozwijać, a potrzebują na ten rozwój

Bardziej szczegółowo

Duża nowelizacja UPDOP i UPDOF wybrane problemy Artur Cmoch GWW TAX

Duża nowelizacja UPDOP i UPDOF wybrane problemy Artur Cmoch GWW TAX Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan Duża nowelizacja UPDOP i UPDOF wybrane problemy Artur Cmoch GWW TAX www.radapodatkowa.pl Plan 1. Opodatkowanie niepodzielonego zysku przy przekształceniu

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie przychodów (dochodów)

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów. Wstęp

Spis treści. Wykaz skrótów. Wstęp Spis treści Wykaz skrótów Wstęp Rozdział I. Prawne aspekty umowy leasingowej 1.1. Leasing w prawie cywilnym 1.2. Cesja wierzytelności leasingowych - podstawy cywilnoprawne 1.3. Leasing po upadłości 1.4.

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie przychodów (dochodów)

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH

OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH Podatek dochodowy od osób fizycznych (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

W publikacji w sposób wyczerpujący przedstawiono regulacje wynikające z ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych dotyczące:

W publikacji w sposób wyczerpujący przedstawiono regulacje wynikające z ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych dotyczące: Podatek od czynności cywilnoprawnych. Praktyka i orzecznictwo. Krystyna Chustecka W publikacji w sposób wyczerpujący przedstawiono regulacje wynikające z ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych dotyczące:

Bardziej szczegółowo

prowadzenie działalności gospodarczej w formie SKA

prowadzenie działalności gospodarczej w formie SKA prowadzenie działalności gospodarczej w formie SKA Mariusz Szkaradek Adwokat/Doradca Podatkowy 11 maja 2012 r. SKA regulacja prawna (1) Zgodnie z art. 125 KSH, SKA jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2])

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Przepisy CFC - CIT USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Art. 1.

Bardziej szczegółowo

Kiedy umowa najmu samochodu może zostać uznana na gruncie prawa podatkowego za umowę leasingu?

Kiedy umowa najmu samochodu może zostać uznana na gruncie prawa podatkowego za umowę leasingu? Kiedy umowa najmu samochodu może zostać uznana na gruncie prawa podatkowego za umowę leasingu? Do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wydatki związane z eksploatacją samochodu osobowego nie będącego

Bardziej szczegółowo

Kompensata (potrącenie) i konwersja wierzytelności dotychczasowego wspólnika i spółki aspekt podatk

Kompensata (potrącenie) i konwersja wierzytelności dotychczasowego wspólnika i spółki aspekt podatk W zależności od wyboru określonego wariantu zamiany pożyczki na kapitał zakładowy istnieją odmienne konsekwencje podatkowe oraz powstają inne ryzyka podatkowe. Stan faktyczny: spółka uzyskała pożyczkę

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Możliwość transferu udziałów (akcji) w celu zminimalizowania łącznych obciążeń podatkowych osób fizycznych.

Możliwość transferu udziałów (akcji) w celu zminimalizowania łącznych obciążeń podatkowych osób fizycznych. Możliwość transferu udziałów (akcji) w celu zminimalizowania łącznych obciążeń podatkowych osób fizycznych. Czy wiesz, że w związku ze zmianą przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tzw.

Bardziej szczegółowo

Przepisy jakich regulacji należy zastosować przy tym opodatkowaniu?

Przepisy jakich regulacji należy zastosować przy tym opodatkowaniu? Przepisy jakich regulacji należy zastosować przy tym opodatkowaniu? 1. Zasady opodatkowania - wyjaśnienie pojęć W przypadku wypłaty na rzecz nierezydentów przychodów powstałych na terytorium Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942 Projekt Specjalista w zakresie rozliczeń podatkowych - kompleksowe szkolenie zawodowe dla osób o niskich kwalifikacjach realizowany przez AxonTax Sp. z o.o. współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08 Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Czy jeżeli wspólnicy zapłacą Spółce odsetki na poziomie rynkowym ok. 10-12%, Spółka będzie mogła pożyczyć wspólnikom środki finansowe na

Bardziej szczegółowo

Przychody z działalności gospodarczej

Przychody z działalności gospodarczej 29 marzec 2010r. Przychody z działalności gospodarczej Sebastian Twardoch, prawnik, doradca podatkowy Zasada kasowa Art. 12. ust. 1. Przychodami z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 13 i 14 są w szczególności:

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2])

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Przepisy CFC - PIT USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Art. 2.

Bardziej szczegółowo

1. Określenie źródła przychodów z tytułu otrzymania warrantów subskrypcyjnych

1. Określenie źródła przychodów z tytułu otrzymania warrantów subskrypcyjnych Dochód stanowiący nadwyżkę pomiędzy wartością rynkową akcji objętych przez osoby uprawnione na podstawie uchwały zgromadzenia a wydatkami poniesionymi na ich objęcie nie podlega opodatkowaniu w momencie

Bardziej szczegółowo

IPTPB3/ /12-2/IR Data Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

IPTPB3/ /12-2/IR Data Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPTPB3/423-254/12-2/IR Data 2012.10.02 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Przedmiot i podmiot opodatkowania

Bardziej szczegółowo

Dywidenda rzeczowa praktyczne aspekty podatkowe

Dywidenda rzeczowa praktyczne aspekty podatkowe Dywidenda rzeczowa praktyczne aspekty podatkowe Jednym z podstawowych uprawnień akcjonariusza spółki akcyjnej lub komandytowo-akcyjnej czy wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest prawo do

Bardziej szczegółowo

Autor omawia kwestie związane z likwidacją działalności gospodarczej, aportem oraz kryteriami wyboru przekształcenia.

Autor omawia kwestie związane z likwidacją działalności gospodarczej, aportem oraz kryteriami wyboru przekształcenia. Autor omawia kwestie związane z likwidacją działalności gospodarczej, aportem oraz kryteriami wyboru przekształcenia. Mając na uwadze fakt, że przepisy podatkowe dopuszczają kilka metod zmiany dotychczasowej

Bardziej szczegółowo

Podatki dochodowe w praktyce

Podatki dochodowe w praktyce Krzysztof Janczukowicz Podatki dochodowe w praktyce z suplementem elektronicznym ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2015 Wstęp...11 Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 1 Sygnatura 2461-IBPB-2-1.4514.447.2016.1.BJ Data wydania 27-10-2016 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Irena LIPOWICZ RPO-673013-V/11/AB. Pan Jan Vincent - Rostowski Minister Finansów Warszawa

RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Irena LIPOWICZ RPO-673013-V/11/AB. Pan Jan Vincent - Rostowski Minister Finansów Warszawa RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Irena LIPOWICZ RPO-673013-V/11/AB 00-090 Warszawa Tel. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Pan Jan Vincent - Rostowski Minister Finansów

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W PODATKACH DOCHODOWYCH NA ROK 2015. Łukasz Ziółek, Warszawa, 5 grudnia 2014 r.

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W PODATKACH DOCHODOWYCH NA ROK 2015. Łukasz Ziółek, Warszawa, 5 grudnia 2014 r. NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W PODATKACH DOCHODOWYCH NA ROK 2015 Łukasz Ziółek, Warszawa, 5 grudnia 2014 r. 1. Zagraniczne spółki kontrolowane 2. Niedostateczna kapitalizacja 3. Ograniczenie zwolnień dla polis

Bardziej szczegółowo

W takich sytuacjach podatnicy mają wiele problemów z ustaleniem podatkowych różnic kursowych.

W takich sytuacjach podatnicy mają wiele problemów z ustaleniem podatkowych różnic kursowych. W takich sytuacjach podatnicy mają wiele problemów z ustaleniem podatkowych różnic kursowych. Wiele problemów nastręcza podatnikom ustalenie podatkowych różnic kursowych w przypadku regulowania swoich

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI

OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI Stan prawny na dzień 1 stycznia 2011 r. www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI*

Bardziej szczegółowo

DOCHODY Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH

DOCHODY Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH DOCHODY Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH I. OGÓLNE ZASADY OPODATKOWANIA PRZYCHODÓW Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH Uwaga! Kapitały pieniężne zostały wymienione w art. 10 ust. 1 pkt 7 updof jako odrębne źródło przychodów.

Bardziej szczegółowo

(wyciąg) Rozdział 1. Przedmiot opodatkowania

(wyciąg) Rozdział 1. Przedmiot opodatkowania Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 r. (Dz.U. Nr 86, poz. 959) tekst jednolity z dnia 28 marca 2007 r. (Dz.U. Nr 68, poz. 450) (wyciąg) Art. 1. [Zakres] 1. Podatkowi podlegają:

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH 1. Przedmiot i podmiot opodatkowania zakres przedmiotowy i podmiotowy opodatkowania przychody wyłączone z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych nieograniczony

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów źródłowych

Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów źródłowych Spis treści Wstęp Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów źródłowych Część pierwsza. Ogólna 1. Miejsce podatków dochodowych w systemie podatkowym 1.1. Rodzaje podatków ze względu na przedmiot

Bardziej szczegółowo

Podatki dochodowe w praktyce

Podatki dochodowe w praktyce Krzysztof Janczukowicz Podatki dochodowe w praktyce z suplementem elektronicznym ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2014 Wstęp...9 Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów

Bardziej szczegółowo

Załatwianie spraw z zakresu zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych

Załatwianie spraw z zakresu zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych Załatwianie spraw z zakresu zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych 1. Co należy zrobić Przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw

Bardziej szczegółowo

CRIDO TAXAND FLASH MARZEC

CRIDO TAXAND FLASH MARZEC CRIDO TAXAND FLASH MARZEC 2014 TEMATY MIESIĄCA Brak przychodu na objęciu certyfikatów inwestycyjnych w funduszu inwestycyjnym zamkniętym w zamian za wniesienie papierów wartościowych; Przepisy o niedostatecznej

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T AWA. z dnia

Projekt U S T AWA. z dnia U S T AWA Projekt z dnia o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym Art. 1. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r.

Bardziej szczegółowo

3.3. Różnice kursowe od pożyczki zaciągniętej od udziałowca na nabycie środka trwałego

3.3. Różnice kursowe od pożyczki zaciągniętej od udziałowca na nabycie środka trwałego różnice kursowe od pożyczki zaciągniętej na bieżącą działalność spółki będą kosztem uzyskania przychodu w pełnej wysokości. Jeżeli przy obliczaniu wartości różnic kursowych nie jest możliwe uwzględnienie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 29 listopada 2016 r. Poz z dnia 29 listopada 2016 r.

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 29 listopada 2016 r. Poz z dnia 29 listopada 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 listopada 2016 r. Poz. 1926 USTAWA z dnia 29 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

CRIDO TAXAND FLASH GRUDZIEŃ

CRIDO TAXAND FLASH GRUDZIEŃ CRIDO TAXAND FLASH GRUDZIEŃ 2014 TEMATY MIESIĄCA Kaucja zwracana po wykonaniu umowy nie podlega opodatkowaniu VAT Gmina ma prawo do korekty podatku VAT w związku ze zmianą sposobu użytkowania nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości. www.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości. www.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości www.mf.gov.pl 1 Lorem ipsum dolor Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego

Bardziej szczegółowo

Jak rozliczyć podatkowo taki zakup?

Jak rozliczyć podatkowo taki zakup? Jak rozliczyć podatkowo taki zakup? Nasza spółka użytkowała samochód osobowy w leasingu operacyjnym. Zawarta umowa przewidywała opcję jego wykupu. Po zakończeniu umowy zawarliśmy umowę sprzedaży tego samochodu

Bardziej szczegółowo

1. Podatek dochodowy od osób prawnych jako podatek rozliczany rocznie; roczne rozliczenie podatku - zmiana i zasady wyznaczania roku podatkowego

1. Podatek dochodowy od osób prawnych jako podatek rozliczany rocznie; roczne rozliczenie podatku - zmiana i zasady wyznaczania roku podatkowego Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 449414 Temat: Akcja Bilans 2014-Podatkowe zamknięcie roku 2014 w VAT i podatkach dochodowych 27 Październik Bielsko-Biała, Hotel Qubus, Kod szkolenia: 449414

Bardziej szczegółowo

CRIDO TAXAND FLASH LISTOPAD

CRIDO TAXAND FLASH LISTOPAD CRIDO TAXAND FLASH LISTOPAD 2013 TEMATY MIESIĄCA Przychód podatkowy ze sprzedaży udziałów powstaje w momencie ziszczenia się warunku zawieszającego; Korekta faktury VAT w przypadku cesji praw z umowy nie

Bardziej szczegółowo

ILPB4/423-406/11-3/MC Data 2012.01.27 Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

ILPB4/423-406/11-3/MC Data 2012.01.27 Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ILPB4/423-406/11-3/MC Data 2012.01.27 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Przedmiot i podmiot opodatkowania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Słowo wstępne... IX Przedmowa... XI Wykaz skrótów... XIII

Spis treści. Słowo wstępne... IX Przedmowa... XI Wykaz skrótów... XIII Słowo wstępne... IX Przedmowa... XI Wykaz skrótów... XIII Rozdział I. Pozyskanie, utrata, sukcesja i możliwość zmiany treści zezwoleń strefowych... 1 1. Uzyskanie zezwolenia strefowego... 1 2. Nowa inwestycja...

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2 Różnice kursowe

CZĘŚĆ 2 Różnice kursowe CZĘŚĆ 2 Różnice kursowe 1 1. Metody ustalania różnic kursowych od 01.01.2007: wprowadza się dwie opcjonalne metody: w oparciu o nowe regulacje w ustawie podatkowej, w oparciu o przepisy o rachunkowości.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

Te same zasady mają zastosowanie do rozliczania różnic kursowych od kapitałowych rat kredytów (pożyczek).

Te same zasady mają zastosowanie do rozliczania różnic kursowych od kapitałowych rat kredytów (pożyczek). OGÓLNE ZASADY USTALANIA RÓŻNIC KURSOWYCH... Te same zasady mają zastosowanie do rozliczania różnic kursowych od kapitałowych rat kredytów (pożyczek). Przykład 10 stycznia 2007 r. Spółka z o.o. otrzymała

Bardziej szczegółowo

05.12.2013 r. - Najnowsze nowelizacje w podatku VAT, ze szczególnym uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 stycznia 2014r.:

05.12.2013 r. - Najnowsze nowelizacje w podatku VAT, ze szczególnym uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 stycznia 2014r.: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 841913 Temat: Podatki VAT, CIT - omówienie zmian przepisów obowiązujących od 2013 oraz od 2014 roku. 5-6 Grudzień Warszawa, Centrum miasta lub siedziba BDO,

Bardziej szczegółowo

BROSZURA INFORMACYJNA ROZLICZANIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG PRZEZ WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE

BROSZURA INFORMACYJNA ROZLICZANIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG PRZEZ WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE BROSZURA INFORMACYJNA ROZLICZANIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG PRZEZ WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE W Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2011 r. Nr 6 pod poz. 27 została opublikowana interpretacja

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. zasad gospodarki finansowej. Spółdzielnia Mieszkaniowa Geofizyka w Toruniu

R E G U L A M I N. zasad gospodarki finansowej. Spółdzielnia Mieszkaniowa Geofizyka w Toruniu R E G U L A M I N zasad gospodarki finansowej Spółdzielnia Mieszkaniowa Geofizyka w Toruniu 1. Postanowienia ogólne. 2. Działalność Spółdzielni. 3. Fundusze. 4. Postanowienia końcowe. Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Sygnatura IBPB-1-2/4510-403/16/MS Data 2016.07.06 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Podatku CIT 2016 - warsztaty

Zmiany w Podatku CIT 2016 - warsztaty Czas trwania 8 godzin dydaktycznych - 1 dzień Zmiany w Podatku CIT 2016 - warsztaty Program szkolenia 1. Przychody z działalności gospodarczej: - przychody należne za sprzedaż rzeczy, usług i praw - rozpoznawane

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości

Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości Ministerstwo finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości www.fi nanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo finansów Lorem ipsum dolor Opodatkowanie

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Podatki dochodowe w działalności gospodarczej i podatki kosztowe

Spis treści. Podatki dochodowe w działalności gospodarczej i podatki kosztowe Spis treści str. Akty prawne 9 CZĘŚĆ I PODATKI DOCHODOWE W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 11 1. Podatek dochodowy od osób prawnych 11 1.1. Podmiot i przedmiot opodatkowania 11 1.1.1. Podmioty podlegające opodatkowaniu

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 nr 101 poz. 649 z późn. zm.) wyciąg Rozdział 1

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 nr 101 poz. 649 z późn. zm.) wyciąg Rozdział 1 Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 nr 101 poz. 649 z późn. zm.) wyciąg Rozdział 1 Przedmiot opodatkowania Art. 1. 1. Podatkowi podlegają:

Bardziej szczegółowo

Korekta kosztów oraz ulga na złe długi nowe prawa i obowiązku wierzyciela oraz dłużnika

Korekta kosztów oraz ulga na złe długi nowe prawa i obowiązku wierzyciela oraz dłużnika Korekta kosztów oraz ulga na złe długi nowe prawa i obowiązku wierzyciela oraz dłużnika 1) Podstawa prawna przepisów Agenda 2) Kwalifikacja wydatków do kosztów w świetle przepisów obowiązujących do 31

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Lorem Opodatkowanie ipsum dolor dochodu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 25 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 19)

do ustawy z dnia 25 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 19) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 25 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 19) U S T A W A z dnia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA. A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

INFORMACJA DODATKOWA. A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego INFORMACJA DODATKOWA A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1) Jednostka zobowiązana do sporządzenia sprawozdania: Stowarzyszenie Przyjaciół Książki dla Młodych z siedzibą przy ulicy Koszykowej 26/28,

Bardziej szczegółowo

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Bibliografi a A. Tekst ustawy Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Bibliografi a A. Tekst ustawy Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych Przedmowa... XV Wykaz skrótów... XVII Bibliografia... XIX A. Tekst ustawy... 1 Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 r. (Dz.U. Nr 86, poz. 959) tekst jednolity z dnia 17

Bardziej szczegółowo

Podatek u źródła od usług doradczych, księgowych i prawnych. Kompensata zobowiązań z podmiotem z zagranicy

Podatek u źródła od usług doradczych, księgowych i prawnych. Kompensata zobowiązań z podmiotem z zagranicy Podatek u źródła od usług doradczych, księgowych i prawnych. Kompensata zobowiązań z podmiotem z zagranicy Podatek u źródła od usług doradczych, księgowych i prawnych. Kompensata zobowiązań z podmiotem

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów --> Katalog źrodeł przychodów

Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów --> Katalog źrodeł przychodów Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPB2/415-836/10-2/AS Data 2010.12.15 Referencje IPPB4/415-627/09-4/JK2, interpretacja indywidualna Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia do pytań dotyczących zasad sporządzania rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach. Część III.

Wyjaśnienia do pytań dotyczących zasad sporządzania rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach. Część III. Wyjaśnienia do pytań dotyczących zasad sporządzania rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach. Część III. Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na kolejną turę pytań, jakie wpłynęły do Urzędu Zamówień

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wprowadzenie Wykaz skrótów Bibliografia Rozdział I. Faza inwestycyjna

Spis treści Wprowadzenie Wykaz skrótów Bibliografia Rozdział I. Faza inwestycyjna Spis treści Wprowadzenie... Wykaz skrótów... XIII Bibliografia... XVII Rozdział I. Faza inwestycyjna... 1 1. Zakup spółki posiadającej nieruchomość... 2 1.1. Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób

Bardziej szczegółowo

- Omówienie zmian obowiązujących od 2015 roku w podatku VAT i CIT oraz omówienie problematyki występującej w podatkach.

- Omówienie zmian obowiązujących od 2015 roku w podatku VAT i CIT oraz omówienie problematyki występującej w podatkach. Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 396915 Temat: odw-kompendium podatkowe VAT i CIT - Omówienie problematyki oraz zmian na 2015 rok 21 Październik Zabrze, Hotel Diament, Kod szkolenia: 396915

Bardziej szczegółowo

TaxWeek. Przegląd nowości podatkowych. Nr 19, 28 maja 2014. Kontakt

TaxWeek. Przegląd nowości podatkowych. Nr 19, 28 maja 2014. Kontakt TaxWeek Przegląd nowości podatkowych Nr 19, 28 maja 2014 Kontakt Aleksandra Bembnista Knowledge Management tel. +48 58 552 9008 a leksandra.bembnista@pl.pwc.com www.pwc.pl www.taxonline.pl Tax Week jest

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia konferencja Zmiany w ordynacji podatkowej, podatkach dochodowych i VAT w 2010/2011r. Zakopane, 26 28 stycznia 2011r.

Zagadnienia konferencja Zmiany w ordynacji podatkowej, podatkach dochodowych i VAT w 2010/2011r. Zakopane, 26 28 stycznia 2011r. Zagadnienia konferencja Zmiany w ordynacji podatkowej, podatkach dochodowych i VAT w 2010/2011r. Zakopane, 26 28 stycznia 2011r. ORDYNACJA PODATKOWA PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKA /PROPONOWANE ZMIANY/ 1.

Bardziej szczegółowo

Zagraniczna spółka cywilna a zwolnienie z podatku dywidendy

Zagraniczna spółka cywilna a zwolnienie z podatku dywidendy Źródło : http://www.podatki.egospodarka.pl/108332,zagraniczna-spolka-cywilnaa-zwolnienie-z-podatku-dywidendy,1,69,1.html Zagraniczna spółka cywilna a zwolnienie z podatku dywidendy Czy wypłata dywidendy

Bardziej szczegółowo

Jakie przesłanki muszą być spełnione, aby kara umowna stała się kosztem, co stwierdzają w tej kwestii dyrektorzy Izb Skarbowych?

Jakie przesłanki muszą być spełnione, aby kara umowna stała się kosztem, co stwierdzają w tej kwestii dyrektorzy Izb Skarbowych? Jakie przesłanki muszą być spełnione, aby kara umowna stała się kosztem, co stwierdzają w tej kwestii dyrektorzy Izb Skarbowych? Dla racjonalnie działającego przedsiębiorcy wybór pomiędzy zapłaceniem kary

Bardziej szczegółowo

Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe

Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe Co do zasady, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów, które będą służyły działalności opodatkowanej. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

e-poradnik Jak uniknąć podatku przy sprzedaży mieszkań i domów egazety Prawnej Ważne wyjaśnienia, praktyczne przykłady

e-poradnik Jak uniknąć podatku przy sprzedaży mieszkań i domów egazety Prawnej Ważne wyjaśnienia, praktyczne przykłady e-poradnik egazety Prawnej Jak uniknąć podatku przy sprzedaży mieszkań i domów Ważne wyjaśnienia, praktyczne przykłady Dlaczego przy sprzedaży domu ważny jest moment jego zakupu Dlaczego obowiązują trzy

Bardziej szczegółowo

Zmiany w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) na 2015 r.

Zmiany w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) na 2015 r. Zmiany w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) na 2015 r. KPMG Tax M.Michna sp.k. kpmg.pl 23 września 2014 Agenda 1. Opodatkowanie zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC), 2. Certyfikat

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

USTAWA. z dnia. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Projekt z dnia 11 czerwca 2008 r. z dnia USTAWA o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Art. 1. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r.

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja podatkowa spółki i właścicieli. Co się zmieni od 2014? Co warto przeprowadzić w roku 2013?

Optymalizacja podatkowa spółki i właścicieli. Co się zmieni od 2014? Co warto przeprowadzić w roku 2013? Optymalizacja podatkowa spółki i właścicieli Co się zmieni od 2014? Co warto przeprowadzić w roku 2013? Joanna Wierzejska Doradca podatkowy, Tax Partner Domański Zakrzewski Palinka sp.k. 06 marca 2013

Bardziej szczegółowo

TRANSGRANICZNE OPODATKOWANIE DYWIDEND WRAZ Z PREZENTACJĄ SCHEMATÓW OPTYMALIZACYJNYCH. Maciej Grela

TRANSGRANICZNE OPODATKOWANIE DYWIDEND WRAZ Z PREZENTACJĄ SCHEMATÓW OPTYMALIZACYJNYCH. Maciej Grela TRANSGRANICZNE OPODATKOWANIE DYWIDEND WRAZ Z PREZENTACJĄ SCHEMATÓW OPTYMALIZACYJNYCH Maciej Grela ZAKRES PREZENTACJI Omówienie ogólnych zasad opodatkowania dywidend. Omówienie przykładowych schematów optymalizacyjnych

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 Sprawozdanie finansowe za okres 06.09.2012 31.12.2013 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

PRAWO HANDLOWE. Mateusz Kabut Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania

PRAWO HANDLOWE. Mateusz Kabut Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania PRAWO HANDLOWE Mateusz Kabut Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania Formy prawne prowadzenia działalności Indywidualna działalność gospodarcza (max. 1 os.) Spółka cywilna (min. 2 wspólników)

Bardziej szczegółowo

1. Podatek dochodowy od osób prawnych jako podatek rozliczany rocznie; roczne rozliczenie podatku - zmiana i zasady wyznaczania roku podatkowego.

1. Podatek dochodowy od osób prawnych jako podatek rozliczany rocznie; roczne rozliczenie podatku - zmiana i zasady wyznaczania roku podatkowego. Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 919214 Temat: Kompendium podatkowe (VAT, PIT, CIT)-Omówienie zmian w podatkach na 2015 rok 29-30 Styczeń Częstochowa, Centrum miasta, Kod szkolenia: 919214

Bardziej szczegółowo

Wydatki w drodze na giełdę. Wpisany przez Monika Klukowska

Wydatki w drodze na giełdę. Wpisany przez Monika Klukowska Czy wykładnia, zgodnie z którą koszty związane z podwyższeniem kapitału i wprowadzeniem akcji do publicznego obrotu stanowią koszt uzyskania przychodów, będzie powszechnie stosowana przez organy podatkowe?

Bardziej szczegółowo

Operacje gospodarcze

Operacje gospodarcze Operacje gospodarcze Rachunkowość Operacje gospodarcze Operacja gospodarcza Każde udokumentowane i podlegające ewidencji księgowej zdarzenie gospodarcze, które wywiera wpływ na aktywa, pasywa, przychody

Bardziej szczegółowo

/ Józef Banach / Gazeta Finansowa

/ Józef Banach / Gazeta Finansowa 20-26.03.2009 / Józef Banach / Gazeta Finansowa Jednym ze sposobów optymalizacji podatkowej w przypadku działania spółek w grupie, jest ustanowienia możliwie najkorzystniejszego sposobu ich wzajemnego

Bardziej szczegółowo

Czy jeśli przedmiotowe wydawnictwo jest przekazywane drogą elektroniczną, to należy uznać tę operację za import usług?

Czy jeśli przedmiotowe wydawnictwo jest przekazywane drogą elektroniczną, to należy uznać tę operację za import usług? Czy jeśli przedmiotowe wydawnictwo jest przekazywane drogą elektroniczną, to należy uznać tę operację za import usług? Pytanie Zakupiliśmy w marcu prenumeratę wydawnictwa specjalistycznego w USA, które

Bardziej szczegółowo

Czynności restrukturyzacyjne spółek bez podatku od czynności cywilnoprawnych

Czynności restrukturyzacyjne spółek bez podatku od czynności cywilnoprawnych W opinii MF ta zmiana w ustawie o PCC ma być korzystnym rozwiązaniem dla 6.300 spółek akcyjnych i ponad 138 tys. spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Koniec roku kalendarzowego jest okresem sprzyjającym

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Młodzieżowy Klub Koszykówki PYRA

Młodzieżowy Klub Koszykówki PYRA Młodzieżowy Klub Koszykówki PYRA Ul. Wielka 7/5 61-774 Poznań Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2011 31.12.2011 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK WYNIKÓW III. INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu:

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu: DODATKOWE INFORMACJE i OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 18 GRUDNIA 2003 ROKU DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU 1. Dane uzupełniające

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 rok. Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 rok. Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze 1. Wyjaśnienia do bilansu. 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup

Bardziej szczegółowo