Walne Zgromadzenie Członków PTA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Walne Zgromadzenie Członków PTA"

Transkrypt

1 92 Walne Zgromadzenie Członków PTA Protokół ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Towarzystwa Antropologicznego z siedzibą w Poznaniu W dniu 7 września 2011 roku o godzinie 16:15 (drugi termin) we Wrocławiu przy al. I.J. Paderewskiego 35 (sala P4/8, Gmach P-4 Wydziału Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu) odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Antropologicznego z siedzibą w Poznaniu. W zebraniu udział wzięły 73 osoby. Obrady otworzyła prof. dr hab. Maria Kaczmarek, Przewodnicząca Zarządu Głównego PTA i stwierdziła prawidłowość zwołania zgromadzenia (w zgodzie z Rozdziału VIII Statutu PTA, w drugim terminie i w obecności 73 osób), a następnie zaproponowała następujący porządek zebrania: 1. Otwarcie obrad. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania zgromadzenia; przyjęcie porządku obrad. 3. Wybór przewodniczącego zgromadzenia, protokolanta i komisji skrutacyjnej. Część I. 4. Zatwierdzenie uchwały Zarządu Głównego z dnia 11 maja 2011 roku dotyczącej powołania Oddziału PTA w Rzeszowie. 5. Propozycja nowego statutu PTA i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowego statutu (uchwała nr 1/2011). Cześć II. Sprawozdawczo-wyborcza 6. Sprawozdania: --z działalności Towarzystwa w latach : sprawozdanie Przewodniczącej ZG PTA i Skarbnika (sprawozdają: prof. dr hab. Maria Kaczmarek i dr Magdalena Skrzypczak); --sprawozdanie Komisji Rewizyjnej PTA z działalności w latach (sprawozdaje prof. AWF dr hab. Krystyna Cieślik, przewodnicząca); --sprawozdanie z działalności Sądu Koleżeńskiego w kadencji (sprawozdaje prof. AWF dr hab. Anna Burdukiewicz, przewodnicząca). 7. Zatwierdzenie sprawozdań i udzielenie absolutorium członkom Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego z wykonania przez nich obowiązków w kadencji Przeprowadzenie wyborów: --przewodniczącego Zarządu Głównego; - członków Zarządu Głównego; - członków Komisji Rewizyjnej; - członków Sądu Koleżeńskiego. 9. Sprawy różne, wolne głosy. 10. Zamknięcie obrad. Proponowany porządek zgromadzenia poddano głosowaniu. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Na przewodniczącego zgromadzenia zgłoszono prof. dr hab. Ryszarda Żarowa, a na protokolanta - dr Iwonę Rosset. W wyniku głosowania jawnego

2 Walne Zgromadzenie Członków PTA 93 jednogłośnie wybrano przewodniczącego zgromadzenia - prof. dr hab. Ryszarda Żarowa i protokolantkę dr Iwonę Rosset. Na prośbę przewodniczącego zgromadzenia powołano komisję skrutacyjną, w składzie: dr Tomasz Hanć - przewodniczący oraz dr Janusz Brudecki, dr Agnieszka Suder, dr Iwona Wronka, dr Anna Demuth - członkowie. W głosowaniu jawnym osoby te zastały wybrane jednogłośnie. Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił rozpoczęcie części I obrad i przeszedł do pkt. 4. zatwierdzonego porządku obrad, oddając głos prof. dr hab. Marii Kaczmarek. Przewodnicząca PTA omówiła uchwałę Zarządu Głównego z dnia 11 maja 2011 roku, powołującą Oddział PTA w Rzeszowie, stawiając jednocześnie wniosek o jej zatwierdzenie. Sekretarz Zarządu Głównego PTA dr Anita Szwed poinformowała zgromadzonych, że o powołanie Oddziału w Rzeszowie wystąpili pracownicy Wydziału Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego. W wyniku głosowania jawnego jednogłośnie uchwalono powołanie Oddziału PTA w Rzeszowie. Przewodniczący Zgromadzenia przeszedł do pkt. 5. obrad i poprosił prof. dr hab. Marię Kaczmarek o przedstawienie koniecznych zmian w statucie PTA. Przewodnicząca PTA poinformowała, że uchwalone w 2009 roku zmiany nie zawierały właściwych sformułowań dotyczących m.in. reprezentacji Towarzystwa wobec organów zewnętrznych, co było jednym z powodów odrzucenia Statutu PTA przez KRS. Prezentując nową wersję Statutu PTA podkreśliła, że zostały uwzględnione wszystkie uwagi zgłoszone podczas konsultacji (drogą korespondencyjną) jego treści z członkami Towarzystwa. Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie uchylenia Statutu PTA uchwalonego w roku Uczestnicy Zgromadzenia w głosowaniu jawnym jednogłośnie zgodzili się na to. Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Polskiego Towarzystwa Antropologicznego, zarządzając głosowanie. Głosowanie odbyło się jawnie. Uczestnicy Walnego Zgromadzenia jednogłośnie przyjęli uchwałę nr 1/2011 dotyczącą zmian w statucie PTA (załącznik zawiera statut Polskiego Towarzystwa Antropologicznego w treści przyjętej w dniu 7 września 2011 roku). Następnie Przewodniczący ogłosił rozpoczęcie części II obrad. Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad uczestnicy Walnego Zgromadzenia wysłuchali sprawozdań: -- Przewodniczącej PTA prof. dr hab. Marii Kaczmarek z działalności Towarzystwa i jego Zarządu z kadencji (tekst sprawozdania w załączeniu); -- dr Magdaleny Skrzypczak Skarbnika Zarządu Głównego PTA (tekst sprawozdania oraz zestawienie dochodów i wydatków w załączeniu); -- prof. AWF dr hab. Anny Burdukiewicz Przewodniczącej Sądu Koleżeńskiego z działalności w kadencji ; -- prof. AWF dr hab. Krystyny Cieślik Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej PTA z działalności w latach (tekst sprawozdania w załączeniu). Podsumowując sprawozdania finansowe Zarządu Głównego z kadencji , przewodnicząca Komisji Rewizyjnej zgłosiła wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu PTA. Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne w tej sprawie, a uczestnicy Walnego Zgromadzenia jednomyślnie udzielili absolutorium Zarządowi Głównemu PTA kadencji Dziękując zgromadzonym za udzielenie absolutorium, prof. dr hab. Maria Kaczmarek złożyła również podziękowania dr Magdalenie Skrzypczak (Skarbnik), dr Anicie Szwed (Sekretarz), Zastępcom Przewodniczącej: prof. dr hab. Danucie Kornafel, prof. dr hab. Joachimowi Cieślikowi oraz prof. dr hab. Henrykowi Głąbowi oraz wymienionym w kolejności alfabetycznej członkom Zarządu minionej kadencji za ofiarną pracę, inspirację i działalność na rzecz dobra

3 94 wspólnego. Podziękowania były skierowana także do wymienionych wg sprawowanych funkcji przewodniczących, członków i zastępców działających w minionej kadencji Komisji Rewizyjnej oraz w Sądu Koleżeńskiego. Kolejne podziękowania skierowane były do dr Urszuli Czerniak współredaktorki elektronicznego Biuletynu PTA. Ustępująca Przewodnicząca PTA poinformowała także, że Zarząd Główny w czerwcu b.r. podjął uchwałę o wyróżnieniu za pracę na rzecz Towarzystwa pań: dr Urszuli Czerniak, dr Anity Szwed i dr Magdaleny Skrzypczak. Przewodniczący zgromadzenia ogłosił rozpoczęcie części II obrad, związanej z wyborami do Zarządu Głównego PTA (pkt 8) oraz poprosił o zgłaszanie kandydatów na stanowisko Przewodniczącego Zarządu Głównego PTA. Zgłoszono jedną kandydaturę: prof. dr hab. Marii Kaczmarek, która wyraziła zgodę na kandydowanie. Przewodniczący zgromadzenia wyjaśnił zgromadzonym prawidłowy sposób oddania ważnego głosu. Dr Anita Szwed przypomniała obowiązującą Walne Zgromadzenie PTA procedurę tajnego głosowania. Po przeprowadzonym zgodnie z procedurą tajnym głosowaniu, Przewodniczącą Zarządu Głównego PTA została wybrana prof. dr hab. Maria Kaczmarek, co zostało przyjęte owacją zgromadzonych (protokół komisji skrutacyjnej w załączniku). Następnie Przewodniczący przeszedł do kolejnych punktów porządku i zarządził wybory członków Zarządu Głównego. Zgłoszono 16 osób, które jednocześnie wyraziły zgodę na kandydowanie. Głosowanie tajne odbyło się zgodnie z procedurą. Przewodniczący komisji skrutacyjnej ogłosił wyniki podliczenia oddanych 73 ważnych głosów. W kolejności według liczby głosów członkami Zarządu zostali: dr Magdalena Skrzypczak, dr Anita Szwed, prof. dr hab. Joachim Cieślik, dr Urszula Czerniak, prof. dr hab. Danuta Kornafel, prof. dr hab. Ryszard Żarów, prof. dr hab. Elżbieta Haduch, prof. dr hab. Anna Siniarska-Wolańska, prof. dr hab. Krzysztof Szostek, prof. dr hab. Barbara Kwiatkowska, prof. dr hab. Teresa Sławińska-Ochla, prof. dr hab. Teresa Łaska-Mierzejewska, prof. dr hab. Sławomir Kozieł, dr Halina Kołodziej (protokół komisji skrutacyjnej w załączniku). Przewodniczący zgromadzenia pogratulował czternastu wybranym członkom Zarządu Głównego PTA i zgodnie z kolejnym punktem zarządził wybory do Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. Przypomniał, że zgodnie ze statutem PTA, Komisja Rewizyjna składa się z 5 osób, podobnie jak Sąd Koleżeński. Do Komisji Rewizyjnej zgłoszono 5 kandydatów, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie, do Sądu Koleżeńskiego zgłoszono także 5 osób, które wyraziły zgodę na kandydowanie. W wyniku głosowania tajnego wybrano Komisję Rewizyjną w składzie: prof. dr hab. Krystyna Cieślik, prof. dr hab. Ewa Ziółkowska-Łajp, prof. dr hab. Zofia Ignasiak, prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska, prof. dr hab. Maciej Henneberg, oraz Sąd Koleżeński w składzie: prof. dr hab. Ewa Szczepanowska, prof. dr hab. Anna Burdukiewicz, prof. dr hab. Stanisław Gołąb, prof. dr hab. Guido Kriesel, dr Tomasz Kozłowski (protokół komisji skrutacyjnej w załączniku). Przewodniczący zgromadzenia pogratulował wybranym i ogłosił zakończenie części sprawozdawczo-wyborczej obrad Walnego Zgromadzenia. Przechodząc do kolejnego (pkt 9) obrad przewodniczący zgromadzenia zaprosił uczestników Walnego Zgromadzenia do zabrania głosu w sprawach różnych. Prof. dr hab. Napoleon Wolański krótko omówił problematykę obowiązujących metod wykonywania pomiarów antropometrycznych po prawej lub lewej stronie ciała. Na tym zakończono obrady Walnego Zgromadzenia. Przewodniczący Ryszard Żarów Protokolant zebrania Iwona Rosset

4 Walne Zgromadzenie Członków PTA 95 Sprawozdanie przewodniczącej Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Antropologicznego z kadencji Zarząd Główny, wybrany przez Walne Zgromadzenie w dniu 12 września 2007 r. na lata , ukonstytuował się w następującym składzie: przewodnicząca - prof. dr hab. Maria Kaczmarek, zastępcy przewodniczącej - prof. UWr dr hab. Danuta Kornafel, prof. dr hab. Joachim Cieślik i dr hab. Henryk Głąb, członkowie - prof. dr hab. Maria Chrzanowska, dr hab. Elżbieta Haduch, prof. UAM dr hab. Blandyna Jerszyńska, prof. dr hab. Krzysztof Kaczanowski, prof. UP dr hab. Barbara Kwiatkowska, prof. dr hab. Teresa Łaska-Mierzejewska, prof. dr hab. Bogusław Pawłowski, prof. dr hab. Janusz Piontek, dr Jacek Szczurowski, sekretarz - dr Anita Szwed, skarbnik - dr Magdalena Skrzypczak. W kadencji , posiedzenia Zarządu Głównego, zwanego dalej Zarządem, odbywały się regularnie, co pół roku, późną jesienią (listopad) i wiosną (maj). Łącznie w sprawozdawanym okresie Zarząd zebrał się 8 razy. Trzy razy na zebraniach zorganizowanych w tradycyjny sposób, (1, 2 i 8 posiedzenie), pozostałe 5 spotkań przeprowadzono korzystając z komunikatora Skype. Na swym pierwszym posiedzeniu, które odbyło się 17 listopada 2007 r. w Collegium Biologicum UAM w Poznaniu, Zarząd przyjął program działania, w którym za najważniejsze zadania uznano: zwiększenie roli Towarzystwa w rozpowszechnianiu wyników badań naukowych i popularyzacji wiedzy antropologicznej, utrzymanie wysokiego poziomu publikacji w Przeglądzie Antropologicznym/Anthropological Revue, wprowadzenie 50% ulgi w opłacie składki członkowskiej dla studentów wszystkich stopni i emerytowanych członków Towarzystwa oraz współpracę z krajowymi i zagranicznymi towarzystwami naukowymi. Wśród priorytetów znalazły się również działania na rzecz integracji członków Towarzystwa, poprawienie polityki informacyjnej oraz promocji Towarzystwa w środowisku naukowym i w społeczeństwie. Sprawozdanie dotyczy trzech dziedzin działalności Towarzystwa: 1. Administracja i zarządzanie; 2. Upowszechnianie wiedzy i wymiana myśli naukowej; 3. Wydawnictwo Ad. 1. Pierwszy rok działalności poświęcono przeniesieniu dokumentacji bieżącej i archiwum z Wrocławia do Poznania i urządzeniu biura Zarządu w Poznaniu. W tym celu odbyto kilkakrotnie podróże do Wrocławia i ostatecznie zorganizowano biuro z siedzibą w Collegium Biologicum w Instytucie Antropologii. Przeniesiono księgozbiór i zorganizowano pomieszczenie oraz opracowano nowy sposób korzystania z księgozbioru wśród członków PTA i zainteresowanych. Przyjęto formułę elektronicznego wypożyczania publikacji skanując zamówione i wysyłając je zainteresowanym. Uzyskano pomieszczenie i zorganizowano je dla celów bibliotecznych. Mgr Renata Koziarska-Kasperczyk objęła obowiązki bibliotekarki oraz zobowiązała się do systematycznego wczytywania danych bibliograficznych do elektronicznej bazy księgozbioru Towarzystwa. Zarejestrowano nową siedzibę Towarzystwa w KRS w Poznaniu i dopełniono wszystkich formalności związanych z organizacją biura Towarzystwa w nowym miejscu. Zorganizowano pomieszczenie dla archiwum i przeniesiono dokumentację z Wrocławia. Sprawy finansowoksięgowe Towarzystwa w latach prowadziło nieodpłatnie Biuro Rachunkowe apit z Poznania. W 2009 roku Walne Zgromadzenie PTA, na swym posiedzeniu w dniu 11 września 2009 roku, uchwaliło zmiany w statucie PTA. Zmiany te następnie przedstawiono w KRS. Po rocznej wymianie korespondencji i uzupełnieniach dokumentacji na żądanie KRS, otrzymano od-

5 96 mowę zarejestrowania zmian w statucie PTA, w związku z tym w dalszym ciągu posługiwano się dotychczasowym statutem. Na posiedzeniu Zarządu w dniu 1 grudnia 2009, w związku z drastycznym spadkiem liczby członków, postawiono wniosek o zlikwidowanie oddziałów Towarzystwa w Opolu i Lublinie. Na swym posiedzeniu 11 maja 2011 r. Zarząd podjął uchwałę o powołaniu oddziału na Wydziale Wychowania Fizycznego w Uniwersytecie Rzeszowskim. Walne Zgromadzenie 7 września 2011 r. zaaprobowało wniosek Zarządu i powołało nowy oddział w Rzeszowie. W ramach poprawy przepływu informacji miedzy członkami Towarzystwa rozpoczęto wydawanie co pół roku Biuletynu PTA, który zawiera wszystkie bieżące informacje o działalności poszczególnych oddziałów PTA i indywidualnych członków, o awansach naukowych, sprawozdania z konferencji i omówienia interesujących publikacji naukowych. W objętym sprawozdaniem okresie ukazało się 8 numerów Biuletynu PTA. Opracowano i otwarto nowy portal internetowy Towarzystwa pod adresem Ad. 2. W sprawozdawanym okresie Towarzystwo współorganizowało 4 konferencje w ramach cyklu konferencji Funeralia Lednickie (2008, 2009, 2010 i 2011). Zorganizowano 2 ogólnopolskie konferencje naukowe: w Łodzi września 2009 i we Wrocławiu 5-7 września Oddziały Towarzystwa organizowały zebrania naukowe z różną częstotliwością. Sprawozdania z zebrań ukazywały się regularnie w kolejnych numerach Biuletynu PTA. Ad. 3. Wydawnictwem Towarzystwa jest Anthropological Review. W 2007 roku skrócono nazwę czasopisma z dwujęzycznej nazwy Przegląd Antropologiczny/Anthropological Review na tytuł angielski Anthropological Review. W 2009 r. wprowadzono ten tytuł do bazy SCOPUS. Jak pokazuje sprawozdanie Versity z 2010 r., od chwili wstawienia AR do SCOPUSA, dwukrotnie wzrosło cytowanie tego czasopisma. W sprawozdawanym okresie ukazały się 4 tomy i 2 suplementy zawierające streszczenia materiałów konferencyjnych z Łodzi (2009) i Wrocławia (2011). Podziękowania: Serdeczne podziękowania kieruję do wszystkich moich zastępców oraz do członków Zarządu Głównego PTA, za aktywny udział w pracach Zarządu w minionej kadencji. Specjalne podziękowania należą się dr Magdalenie Skrzypczak, Skarbnik PTA, za niezwykle skrupulatne prowadzenie spraw finansowych, przygotowywanie i monitorowanie wniosków o dofinansowanie działalności Towarzystwa składanych w MNiSW; dr Anicie Szwed, Sekretarz PTA, za wzorowe prowadzenie i archwizowanie dokumentacji PTA i zapewnianie łączności między wszystkimi członkami Towarzystwa; dr Urszuli Czerniak za prace związane z redagowaniem Biuletynu PTA. Na posiedzeniu Zarządu, dnia 11 maja 2011 r. pozytywnie zaopiniowano wniosek o wyróżnienie wymienionych stosowną nagrodą za niezwykłe oddanie sprawom Towarzystwa. Nagrody wręczono 7 czerwca 2011 r. Podziękowania adresowane są również do członków Komisji Rewizyjnej: prof. AWF dr hab. Krystyny Cieślik, prof. dr hab. Anny Siniarskiej-Wolańskiej, prof. UŁ dr hab. Elżbiety Żądzińskiej, prof. UMK dra hab. Wiesława Buchwalda i dra hab. Krzysztofa Szostka oraz członków Sądu Koleżeńskiego: prof. AWF dr hab. Anny Burdukiewicz, prof. dr hab. Zofii Ignasiak, prof. AWF dr hab. Ewy Ziółkowskiej-Łajp, prof. dra hab. Guido Kriesla i dr Anity Szczepanek, za prace w Komisjach dla dobra Towarzystwa. W chwili obecnej, według spisu przeprowadzonego w dniu 31 sierpnia 2011 roku, Polskie Towarzystwa Antropologiczne liczy 200 członków zwyczajnych i 14 członków honorowych. W ramach Towarzystwa istnieje 10 oddziałów: bydgoski, gdański, kielecki, krakowski, łódzki, poznański, rzeszowski, szczeciński, warszawski i wrocławski. prof. dr hab. Maria Kaczmarek

6 Walne Zgromadzenie Członków PTA 97 Sprawozdanie skarbnika z działalności finansowej PTA za okres Polskie Towarzystwo Antropologiczne liczy 260 członków skupionych w 10 Oddziałach (Bydgoszcz, Gdańsk, Kielce, Kraków, Łódź, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław). Wysokość składki obowiązującej w sprawozdawanych latach 2008 i 2009 wynosiła 40 zł, w latach 2010 i zł, w tym 10 zł na Anthropological Review. Do prowadzenia biblioteki oraz wymiany międzybibliotecznej zatrudniona jest na umowę zlecenie 1 osoba, otrzymująca co roku wynagrodzenie w wysokości 1000 zł na rok (2 x 500 zł). Prace księgowe prowadzone są nieodpłatnie przez biuro rachunkowe a-pit w Poznaniu. W związku z wyborem nowego Zarządu Głównego, konto PTA zostało w lutym 2008 roku przeniesione do BZ WBK w Poznaniu. Z dwóch kont istniejących w czasie działalności poprzedniego Zarządu Głównego PTA przeksięgowano kwotę 25313,80 zł. Stan konta PTA w dniu roku wynosił ,06 zł. W tabeli zaprezentowano zestawienie wpływów i wydatków PTA w okresie od do roku. Lata: WPŁYWY Przeksięgowanie kwoty z likwidowanego konta we Wrocławiu 25313, Składki członkowskie 9868, , , ,00 Sprzedaż AR 43, , , ,63 Dotacja MNiSW na AR 3500, , ,00 - Dotacja MNiSW na konferencje , % z konferencji PTA ,40-190,00 Razem 38724, , , ,63 WYDATKI Utrzymanie konta bankowego 185,50 203,20 361,50 264,20 Działalność ZG PTA 2273,87 297, , ,51 Prowadzenie biblioteki, wymiana AR 1350, , , ,00 Druk + publikacja elektroniczna AR 11256, , , ,68 Dofinansowanie konferencji , Zwrot podatku do Urzędu Skarbowego , ,84 466,57 MNiSW zwrot dotacji Razem 15065, , , ,96 Magdalena Skrzypczak

7 98 Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności PTA za okres Komisja Rewizyjna działała w składzie: przewodniczący prof. AWF, dr hab. Krystyna Cieślik oraz członkowie: prof. dr hab. Anna Siniarska-Wolańska, prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska, prof. dr hab. Wiesław Buchwald, dr hab. Krzysztof Szostek. W okresie sprawozdawczym komisja przeprowadziła kontrolę trzykrotnie: w styczniu 2009 r. za okres 2008 roku, w styczniu 2010 r. za okres 2009 roku i we wrześniu 2011 r. za okres 2010 roku i miniony okres 2011 roku. Kontrola, która objęła działalność merytoryczną i finansową Towarzystwa, wykazała zgodność bilansu (na koniec każdego roku) z przepisami Ustawy o rachunkowości z dnia r r. (Dz. U. Nr 121 poz. 591). Na podstawie zebranych dokumentów, komisja stwierdza zgodność zapisów, stanu finansowego oraz celowość wydatków poczynionych przez Zarząd Główny PTA. Zastrzeżenia i niepokój budzi fakt dużej rozbieżności pomiędzy liczbą członków PTA (260 osób) a liczbą członków opłacających składki ( osób, osób, osoby). Przy obowiązującej w latach 2008 i 2009 składce w wysokości 40 zł, w latach 2010 i zł (10 zł na Anthropological Review), zaległości w opłatach są znacznymi sumami. Może należy na bieżąco weryfikować listę członków. Sprawozdanie Skarbnika przedstawia dokładnie działalność finansową Zarządu Głównego PTA w okresie Stan konta na dzień r. wynosi ,06 zł w BZ WBK w Poznaniu. Na koszt utrzymania Zarządu Głównego PTA składa się wynagrodzenie wypłacane rocznie w wysokości 1000 zł na rok za prowadzenie biblioteki oraz wymiany międzybibliotecznej 1 osoba zatrudniona na umowę zlecenie. Na uwagę zasługuje fakt, że prace księgowe prowadzone są nieodpłatnie przez biuro rachunkowe a-pit w Poznaniu. Redaktor, sekretarz redakcji i adiustator tekstu czasopisma Anthropological Review opłacani są z pieniędzy Towarzystwa, zgodnie z umową. Czasopismo jest sprzedawane, wymieniane międzybibliotecznie oraz rozprowadzane wśród członków Towarzystwa regularnie opłacających składkę członkowską. Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z całokształtem działalności finansowej i merytorycznej Towarzystwa stawia wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi PTA. Krystyna Cieślik

8 Walne Zgromadzenie Członków PTA 99 Protokół Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Członków PTA Komisja Skrutacyjna w składzie: dr Tomasz Hanć przewodniczący, członkowie: dr Janusz Brudecki, dr Anna Demuth, dr Agnieszka Suder, dr Iwona Wronka, po przeprowadzeniu wyborów do Zarządu Głównego PTA, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego stwierdza, że na Walnym Zgromadzeniu PTA w dniu 7 września we Wrocławiu było obecnych 73 uprawnionych do głosowana członków PTA. I. Na stanowisko przewodniczącego ZG PTA zgłoszono jedną kandydaturę: prof. dr hab. Marii Kaczmarek. Głosowały 73 osoby (głosów za 71, przeciw 1, wstrzymujących się 1). II. Na listę członków Zarządu Głównego PTA zgłoszono kandydatury 16 osób. Oddano 73 głosy. W wyniku głosowania do ZG PTA wybrano następujące osoby: 1. dr Magdalena Skrzypczak dr Anita Szwed prof. dr hab. Joachim Cieślik dr Urszula Czerniak prof. dr hab. Danuta Kornafel prof. dr hab. Ryszard Żarów prof. dr hab. Elżbieta Haduch prof. dr hab. Anna Siniarska-Wolańska prof. dr hab. Krzysztof Szostek dr hab. Barbara Kwiatkowska prof. dr hab. Teresa Sławińska-Ochla prof. dr hab. Teresa Łaska-Mierzejewska prof. dr hab. Sławomir Kozieł prof. dr hab. Halina Kołodziej 44 Wymaganej większości głosów nie uzyskali prof. dr hab. Janusza Piontek (32 głosy) oraz prof. dr hab. Bogusław Pawłowski (27 głosów). III. Na członków Komisji Rewizyjnej oddano 71 ważnych głosów. W skład Komisji weszli: 1. prof. dr hab. Krystyna Cieślik prof. dr hab. Ewa Ziólkowska-Łajp prof. dr hab. Zofia Ignasiak prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska prof. dr hab. Maciej Henneberg 68 IV. Na członków Sadu Koleżeńskiego oddano 71 głosów ważnych. Sąd Koleżeński tworzą: 1. prof. dr hab. Ewa Szczepanowska prof. dr hab. Anna Burdukiewicz prof. dr hab. Stanisław Gołąb prof. dr hab. Guido Kriesel dr Tomasz Kozłowski 68 Tomasz Hanć

9 100 Sprawozdanie z pierwszego posiedzenia nowo wybranego Zarządu Głównego PTA We Wrocławiu, w dniu 7. września 2011 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Antropologicznego, w którym uczestniczyło 15 osób. Przewodnicząca PTA prof. dr hab. Maria Kaczmarek po powitaniu uczestników poprosiła dr Anitę Szwed o protokołowanie zebrania, a następnie zaproponowała kandydatów na zastępców przewodniczącej, sekretarza Towarzystwa oraz skarbnika Zarządu Głównego PTA. Na zastępców przewodniczącej Zarządu Głównego PTA powołane zostały następujące osoby: prof. dr hab. Danuta Kornafel, prof. dr hab. Teresa Łaska-Mierzejewska oraz prof. dr hab. Joachim Cieślik, sekretarzem została dr Anita Szwed, a skarbnikiem dr Magdalena Skrzypczak. Członkowie Zarządu Głównego poparli kandydatury, kandydaci wyrazili zgodę na pełnienie powierzonych im funkcji. Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Antropologicznego prof. dr hab. Maria Kaczmarek dziękując wszystkim uczestnikom zamknęła pierwsze posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Antropologicznego. Anita Szwed

B I U L E T Y N P T A Nr 11 Grudzień 2012

B I U L E T Y N P T A Nr 11 Grudzień 2012 B I U L E T Y N P T A Nr 11 Grudzień 2012 Polskie Towarzystwo Antropologiczne ul. Umultowska 89, 61-614 Poznań tel. 61 8295713 fax. 61 8295730 http://www.ptantropologiczne.pl e-mail: pta@amu.edu.pl Skład

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Członków SAFT

PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Członków SAFT PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Członków SAFT Zebranie otworzył pan Bartosz Bodych Dyrektor Biura SAFT, Pełnomocnik Zarządu - oświadczeniem, że na dzień 25.11.2013r. na godzinę 18:30 w Klubie Aktora SAFT NOVA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005 POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMATYCZNE ZARZĄD GŁÓWNY SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005 1. Informacje wstępne Polskie Towarzystwo Informatyczne

Bardziej szczegółowo

1. OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO

1. OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO 1. OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO Działając zgodnie z 91 ust. 5 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY Warszawa 2014 STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Polski Związek Rugby (w skrócie PZR), zwany dalej Związkiem, jest polskim

Bardziej szczegółowo

Prace prezydium i ZG PTFarm w XX kadencji

Prace prezydium i ZG PTFarm w XX kadencji Prace prezydium i ZG PTFarm w XX kadencji GŁÓWNE KIERUNKI PRACY POLSKIEGO TOWARZYSTWA FAR- MACEUTYCZNEGO W LATACH 2004-2007 Prace związane z działalnością naukową PTFarm kontynuacja prac z poprzednich

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia Ogólne

Rozdział I Postanowienia Ogólne STATUT AEROKLUBU POLSKIEGO Przyjęty na XXXII Walnym Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Delegatów Aeroklubu Polskiego obradującym w dniu 29 czerwca 2013 ze zmianami uchwalonymi na XXXIII Walnym Nadzwyczajnym Zgromadzeniu

Bardziej szczegółowo

ALMA MARKET SA. Raport w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2012 roku

ALMA MARKET SA. Raport w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2012 roku ALMA MARKET SA Raport w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2012 roku (Załącznik do Sprawozdania z działalności ALMA MARKET SA za 2012 rok) - Kraków, 15 marzec 2013 rok - - 29- Zgodnie z Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w BUDOPOL WROCŁAW S.A.

Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w BUDOPOL WROCŁAW S.A. Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w BUDOPOL WROCŁAW S.A. Niniejszy Raport został przygotowany na podstawie 29 ust. 5 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz na podstawie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/18 USTAWA z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO 1. Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega RAFAMET S.A. oraz miejsce, gdzie tekst zbioru zasad jest publicznie dostępny. Informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenia Twórców Oprogramowania Rynku Medycznego. 1 Nazwa, siedziba, teren i zakres działalności

STATUT. Stowarzyszenia Twórców Oprogramowania Rynku Medycznego. 1 Nazwa, siedziba, teren i zakres działalności STATUT Stowarzyszenia Twórców Oprogramowania Rynku Medycznego 1 Nazwa, siedziba, teren i zakres działalności 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Twórców Oprogramowania Rynku Medycznego, w skrócie

Bardziej szczegółowo

POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY

POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2001 Warszawa, kwiecień 2002 Zasady działania krajowego systemu normalizacji reguluje ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o normalizacji (Dz.

Bardziej szczegółowo

-PROJEKT- REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA TAURON POLSKA ENERGIA S.A.

-PROJEKT- REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA TAURON POLSKA ENERGIA S.A. -PROJEKT- REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA TAURON POLSKA ENERGIA S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. określa zasady i tryb zwoływania oraz organizację

Bardziej szczegółowo

S T A T U T U. Cechu Rzemiosł Różnych. we Włocławku. - w celu rejestracji Cechu w KRS jako związku pracodawców,

S T A T U T U. Cechu Rzemiosł Różnych. we Włocławku. - w celu rejestracji Cechu w KRS jako związku pracodawców, J E D N O L I T Y T E K S T S T A T U T U Cechu Rzemiosł Różnych we Włocławku opracowany: - na wewnętrzne potrzeby Cechu, - w celu rejestracji Cechu w KRS jako związku pracodawców, - w celu zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Banku BPH w 2010 roku, stanowiące załącznik do niniejszego Sprawozdania

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Banku BPH w 2010 roku, stanowiące załącznik do niniejszego Sprawozdania Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Banku BPH w 2010 roku, stanowiące załącznik do niniejszego Sprawozdania Wstęp 2010 rok był ważnym okresem dla Banku BPH, obfitującym w wiele zmian i wyzwań.

Bardziej szczegółowo

Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego przez KOFOLA S.A.

Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego przez KOFOLA S.A. Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego przez KOFOLA S.A. 1.1 Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego przez KOFOLA S.A. W wykonaniu obowiązku określonego w 91 ust. 5 pkt. 4

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ ACTION S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ ACTION S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN RADY NADZORCZEJ ACTION S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin określa szczegółowo zasady i tryb zwoływania oraz prowadzenia prac przez Radę Nadzorczą spółki ACTION S.A. Użyte w regulaminie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 30 czerwca 2008 roku Warszawa, dnia 30 września 2008 roku I. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT SPÓŁKI: 1. Informacje o

Bardziej szczegółowo

STATUT WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNO-INFORMATYCZNEJ W WARSZAWIE

STATUT WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNO-INFORMATYCZNEJ W WARSZAWIE 1 STATUT WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNO-INFORMATYCZNEJ W WARSZAWIE WARSZAWA 2009 2 Rozdział l Postanowienia ogólne 1 1. Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie zwana dalej Uczelnią", jest uczelnią

Bardziej szczegółowo

Jak założyć i prowadzić spółdzielnię socjalną?

Jak założyć i prowadzić spółdzielnię socjalną? Jak założyć i prowadzić spółdzielnię socjalną? Poradnik Marcin Juszczyk Cezary Miżejewski Małgorzata Ołdak Warszawa 2009 Spis treści WPROWADZENIE 4 I. POLITYKA PAŃSTWA WOBEC SPÓŁDZIELCZOŚCI SOCJALNEJ 7

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej

REGULAMIN ZARZĄDU Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej REGULAMIN ZARZĄDU Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej uchwalony uchwałą nr UZ/300/2012 Zarządu PZU SA z dnia 2 października 2012 r. zmieniony uchwałą nr UZ/108/2013 Zarządu PZU SA z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Zarządu Głównego PTS za 2010 rok

Sprawozdanie finansowe Zarządu Głównego PTS za 2010 rok 1 Leszek Buller Skarbnik Zarządu Głównego Polskie Towarzystwo Socjologiczne Warszawa, 27 marca 2011 r. Sprawozdanie finansowe Zarządu Głównego PTS za 2010 rok 1. Wprowadzenie. Sytuacja finansowa Polskiego

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Mirosława Miłosławska-Kozak Wiesława Nowak Andrzej Dominik Paweł Gąsiorek Początki działania grupowego. Najprostszą formą działania

Bardziej szczegółowo

STATUT. (tekst jednolity)

STATUT. (tekst jednolity) STATUT (tekst jednolity) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Firma Spółki brzmi: Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Kielcach Radio Kielce Spółka Akcyjna. -----------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA TANECZNEGO

REGULAMIN ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA TANECZNEGO REGULAMIN ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA TANECZNEGO 1 Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Tanecznego jest organem wykonawczo zarządzającym Stowarzyszenia i działa na podstawie Statutu, uchwał Walnego

Bardziej szczegółowo

JAK ZAŁOŻYĆ STOWARZYSZENIE?

JAK ZAŁOŻYĆ STOWARZYSZENIE? JAK ZAŁOŻYĆ STOWARZYSZENIE? Autor: Renata Niecikowska (Stowarzyszenie Klon/Jawor) Aktualizacja: Radosław Skiba SPIS TREŚCI Stowarzyszenie Klon/Jawor Przedruki lub przenoszenie całości lub części tej publikacji

Bardziej szczegółowo

STATUT. I. Postanowienia ogólne. Artykuł 3

STATUT. I. Postanowienia ogólne. Artykuł 3 Załącznik do uchwały Nr 3 XXI Walnego Zgromadzenia Związku Banków Polskich 22.04.2010 r. STATUT ZWIĄZKU BANKÓW POLSKICH I. Postanowienia ogólne Artykuł 1 1. Związek Banków Polskich, zwany dalej Związkiem",

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KOBIET KRASKOWIANKI

STATUT STOWARZYSZENIA KOBIET KRASKOWIANKI STATUT STOWARZYSZENIA KOBIET KRASKOWIANKI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Kobiet Kraskowianki działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. Ustaw

Bardziej szczegółowo

Inżynier. Mazowsza Dwumiesięcznik Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr 3 (49), czerwiec 2014. Umacniamy prestiż budowlanych. str.

Inżynier. Mazowsza Dwumiesięcznik Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr 3 (49), czerwiec 2014. Umacniamy prestiż budowlanych. str. IV edycja Konkursu MOIIB Firma Inżynierska Mazowsza roku 2014 - str. 12 Dariusz Walasek: - Odpowiednio zestawiony model informacyjny BIM jest efektywnym trójwymiarowym wirtualnym projektem, jako podstawy

Bardziej szczegółowo