Walne Zgromadzenie Członków PTA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Walne Zgromadzenie Członków PTA"

Transkrypt

1 92 Walne Zgromadzenie Członków PTA Protokół ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Towarzystwa Antropologicznego z siedzibą w Poznaniu W dniu 7 września 2011 roku o godzinie 16:15 (drugi termin) we Wrocławiu przy al. I.J. Paderewskiego 35 (sala P4/8, Gmach P-4 Wydziału Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu) odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Antropologicznego z siedzibą w Poznaniu. W zebraniu udział wzięły 73 osoby. Obrady otworzyła prof. dr hab. Maria Kaczmarek, Przewodnicząca Zarządu Głównego PTA i stwierdziła prawidłowość zwołania zgromadzenia (w zgodzie z Rozdziału VIII Statutu PTA, w drugim terminie i w obecności 73 osób), a następnie zaproponowała następujący porządek zebrania: 1. Otwarcie obrad. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania zgromadzenia; przyjęcie porządku obrad. 3. Wybór przewodniczącego zgromadzenia, protokolanta i komisji skrutacyjnej. Część I. 4. Zatwierdzenie uchwały Zarządu Głównego z dnia 11 maja 2011 roku dotyczącej powołania Oddziału PTA w Rzeszowie. 5. Propozycja nowego statutu PTA i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowego statutu (uchwała nr 1/2011). Cześć II. Sprawozdawczo-wyborcza 6. Sprawozdania: --z działalności Towarzystwa w latach : sprawozdanie Przewodniczącej ZG PTA i Skarbnika (sprawozdają: prof. dr hab. Maria Kaczmarek i dr Magdalena Skrzypczak); --sprawozdanie Komisji Rewizyjnej PTA z działalności w latach (sprawozdaje prof. AWF dr hab. Krystyna Cieślik, przewodnicząca); --sprawozdanie z działalności Sądu Koleżeńskiego w kadencji (sprawozdaje prof. AWF dr hab. Anna Burdukiewicz, przewodnicząca). 7. Zatwierdzenie sprawozdań i udzielenie absolutorium członkom Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego z wykonania przez nich obowiązków w kadencji Przeprowadzenie wyborów: --przewodniczącego Zarządu Głównego; - członków Zarządu Głównego; - członków Komisji Rewizyjnej; - członków Sądu Koleżeńskiego. 9. Sprawy różne, wolne głosy. 10. Zamknięcie obrad. Proponowany porządek zgromadzenia poddano głosowaniu. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Na przewodniczącego zgromadzenia zgłoszono prof. dr hab. Ryszarda Żarowa, a na protokolanta - dr Iwonę Rosset. W wyniku głosowania jawnego

2 Walne Zgromadzenie Członków PTA 93 jednogłośnie wybrano przewodniczącego zgromadzenia - prof. dr hab. Ryszarda Żarowa i protokolantkę dr Iwonę Rosset. Na prośbę przewodniczącego zgromadzenia powołano komisję skrutacyjną, w składzie: dr Tomasz Hanć - przewodniczący oraz dr Janusz Brudecki, dr Agnieszka Suder, dr Iwona Wronka, dr Anna Demuth - członkowie. W głosowaniu jawnym osoby te zastały wybrane jednogłośnie. Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił rozpoczęcie części I obrad i przeszedł do pkt. 4. zatwierdzonego porządku obrad, oddając głos prof. dr hab. Marii Kaczmarek. Przewodnicząca PTA omówiła uchwałę Zarządu Głównego z dnia 11 maja 2011 roku, powołującą Oddział PTA w Rzeszowie, stawiając jednocześnie wniosek o jej zatwierdzenie. Sekretarz Zarządu Głównego PTA dr Anita Szwed poinformowała zgromadzonych, że o powołanie Oddziału w Rzeszowie wystąpili pracownicy Wydziału Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego. W wyniku głosowania jawnego jednogłośnie uchwalono powołanie Oddziału PTA w Rzeszowie. Przewodniczący Zgromadzenia przeszedł do pkt. 5. obrad i poprosił prof. dr hab. Marię Kaczmarek o przedstawienie koniecznych zmian w statucie PTA. Przewodnicząca PTA poinformowała, że uchwalone w 2009 roku zmiany nie zawierały właściwych sformułowań dotyczących m.in. reprezentacji Towarzystwa wobec organów zewnętrznych, co było jednym z powodów odrzucenia Statutu PTA przez KRS. Prezentując nową wersję Statutu PTA podkreśliła, że zostały uwzględnione wszystkie uwagi zgłoszone podczas konsultacji (drogą korespondencyjną) jego treści z członkami Towarzystwa. Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie uchylenia Statutu PTA uchwalonego w roku Uczestnicy Zgromadzenia w głosowaniu jawnym jednogłośnie zgodzili się na to. Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Polskiego Towarzystwa Antropologicznego, zarządzając głosowanie. Głosowanie odbyło się jawnie. Uczestnicy Walnego Zgromadzenia jednogłośnie przyjęli uchwałę nr 1/2011 dotyczącą zmian w statucie PTA (załącznik zawiera statut Polskiego Towarzystwa Antropologicznego w treści przyjętej w dniu 7 września 2011 roku). Następnie Przewodniczący ogłosił rozpoczęcie części II obrad. Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad uczestnicy Walnego Zgromadzenia wysłuchali sprawozdań: -- Przewodniczącej PTA prof. dr hab. Marii Kaczmarek z działalności Towarzystwa i jego Zarządu z kadencji (tekst sprawozdania w załączeniu); -- dr Magdaleny Skrzypczak Skarbnika Zarządu Głównego PTA (tekst sprawozdania oraz zestawienie dochodów i wydatków w załączeniu); -- prof. AWF dr hab. Anny Burdukiewicz Przewodniczącej Sądu Koleżeńskiego z działalności w kadencji ; -- prof. AWF dr hab. Krystyny Cieślik Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej PTA z działalności w latach (tekst sprawozdania w załączeniu). Podsumowując sprawozdania finansowe Zarządu Głównego z kadencji , przewodnicząca Komisji Rewizyjnej zgłosiła wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu PTA. Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne w tej sprawie, a uczestnicy Walnego Zgromadzenia jednomyślnie udzielili absolutorium Zarządowi Głównemu PTA kadencji Dziękując zgromadzonym za udzielenie absolutorium, prof. dr hab. Maria Kaczmarek złożyła również podziękowania dr Magdalenie Skrzypczak (Skarbnik), dr Anicie Szwed (Sekretarz), Zastępcom Przewodniczącej: prof. dr hab. Danucie Kornafel, prof. dr hab. Joachimowi Cieślikowi oraz prof. dr hab. Henrykowi Głąbowi oraz wymienionym w kolejności alfabetycznej członkom Zarządu minionej kadencji za ofiarną pracę, inspirację i działalność na rzecz dobra

3 94 wspólnego. Podziękowania były skierowana także do wymienionych wg sprawowanych funkcji przewodniczących, członków i zastępców działających w minionej kadencji Komisji Rewizyjnej oraz w Sądu Koleżeńskiego. Kolejne podziękowania skierowane były do dr Urszuli Czerniak współredaktorki elektronicznego Biuletynu PTA. Ustępująca Przewodnicząca PTA poinformowała także, że Zarząd Główny w czerwcu b.r. podjął uchwałę o wyróżnieniu za pracę na rzecz Towarzystwa pań: dr Urszuli Czerniak, dr Anity Szwed i dr Magdaleny Skrzypczak. Przewodniczący zgromadzenia ogłosił rozpoczęcie części II obrad, związanej z wyborami do Zarządu Głównego PTA (pkt 8) oraz poprosił o zgłaszanie kandydatów na stanowisko Przewodniczącego Zarządu Głównego PTA. Zgłoszono jedną kandydaturę: prof. dr hab. Marii Kaczmarek, która wyraziła zgodę na kandydowanie. Przewodniczący zgromadzenia wyjaśnił zgromadzonym prawidłowy sposób oddania ważnego głosu. Dr Anita Szwed przypomniała obowiązującą Walne Zgromadzenie PTA procedurę tajnego głosowania. Po przeprowadzonym zgodnie z procedurą tajnym głosowaniu, Przewodniczącą Zarządu Głównego PTA została wybrana prof. dr hab. Maria Kaczmarek, co zostało przyjęte owacją zgromadzonych (protokół komisji skrutacyjnej w załączniku). Następnie Przewodniczący przeszedł do kolejnych punktów porządku i zarządził wybory członków Zarządu Głównego. Zgłoszono 16 osób, które jednocześnie wyraziły zgodę na kandydowanie. Głosowanie tajne odbyło się zgodnie z procedurą. Przewodniczący komisji skrutacyjnej ogłosił wyniki podliczenia oddanych 73 ważnych głosów. W kolejności według liczby głosów członkami Zarządu zostali: dr Magdalena Skrzypczak, dr Anita Szwed, prof. dr hab. Joachim Cieślik, dr Urszula Czerniak, prof. dr hab. Danuta Kornafel, prof. dr hab. Ryszard Żarów, prof. dr hab. Elżbieta Haduch, prof. dr hab. Anna Siniarska-Wolańska, prof. dr hab. Krzysztof Szostek, prof. dr hab. Barbara Kwiatkowska, prof. dr hab. Teresa Sławińska-Ochla, prof. dr hab. Teresa Łaska-Mierzejewska, prof. dr hab. Sławomir Kozieł, dr Halina Kołodziej (protokół komisji skrutacyjnej w załączniku). Przewodniczący zgromadzenia pogratulował czternastu wybranym członkom Zarządu Głównego PTA i zgodnie z kolejnym punktem zarządził wybory do Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. Przypomniał, że zgodnie ze statutem PTA, Komisja Rewizyjna składa się z 5 osób, podobnie jak Sąd Koleżeński. Do Komisji Rewizyjnej zgłoszono 5 kandydatów, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie, do Sądu Koleżeńskiego zgłoszono także 5 osób, które wyraziły zgodę na kandydowanie. W wyniku głosowania tajnego wybrano Komisję Rewizyjną w składzie: prof. dr hab. Krystyna Cieślik, prof. dr hab. Ewa Ziółkowska-Łajp, prof. dr hab. Zofia Ignasiak, prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska, prof. dr hab. Maciej Henneberg, oraz Sąd Koleżeński w składzie: prof. dr hab. Ewa Szczepanowska, prof. dr hab. Anna Burdukiewicz, prof. dr hab. Stanisław Gołąb, prof. dr hab. Guido Kriesel, dr Tomasz Kozłowski (protokół komisji skrutacyjnej w załączniku). Przewodniczący zgromadzenia pogratulował wybranym i ogłosił zakończenie części sprawozdawczo-wyborczej obrad Walnego Zgromadzenia. Przechodząc do kolejnego (pkt 9) obrad przewodniczący zgromadzenia zaprosił uczestników Walnego Zgromadzenia do zabrania głosu w sprawach różnych. Prof. dr hab. Napoleon Wolański krótko omówił problematykę obowiązujących metod wykonywania pomiarów antropometrycznych po prawej lub lewej stronie ciała. Na tym zakończono obrady Walnego Zgromadzenia. Przewodniczący Ryszard Żarów Protokolant zebrania Iwona Rosset

4 Walne Zgromadzenie Członków PTA 95 Sprawozdanie przewodniczącej Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Antropologicznego z kadencji Zarząd Główny, wybrany przez Walne Zgromadzenie w dniu 12 września 2007 r. na lata , ukonstytuował się w następującym składzie: przewodnicząca - prof. dr hab. Maria Kaczmarek, zastępcy przewodniczącej - prof. UWr dr hab. Danuta Kornafel, prof. dr hab. Joachim Cieślik i dr hab. Henryk Głąb, członkowie - prof. dr hab. Maria Chrzanowska, dr hab. Elżbieta Haduch, prof. UAM dr hab. Blandyna Jerszyńska, prof. dr hab. Krzysztof Kaczanowski, prof. UP dr hab. Barbara Kwiatkowska, prof. dr hab. Teresa Łaska-Mierzejewska, prof. dr hab. Bogusław Pawłowski, prof. dr hab. Janusz Piontek, dr Jacek Szczurowski, sekretarz - dr Anita Szwed, skarbnik - dr Magdalena Skrzypczak. W kadencji , posiedzenia Zarządu Głównego, zwanego dalej Zarządem, odbywały się regularnie, co pół roku, późną jesienią (listopad) i wiosną (maj). Łącznie w sprawozdawanym okresie Zarząd zebrał się 8 razy. Trzy razy na zebraniach zorganizowanych w tradycyjny sposób, (1, 2 i 8 posiedzenie), pozostałe 5 spotkań przeprowadzono korzystając z komunikatora Skype. Na swym pierwszym posiedzeniu, które odbyło się 17 listopada 2007 r. w Collegium Biologicum UAM w Poznaniu, Zarząd przyjął program działania, w którym za najważniejsze zadania uznano: zwiększenie roli Towarzystwa w rozpowszechnianiu wyników badań naukowych i popularyzacji wiedzy antropologicznej, utrzymanie wysokiego poziomu publikacji w Przeglądzie Antropologicznym/Anthropological Revue, wprowadzenie 50% ulgi w opłacie składki członkowskiej dla studentów wszystkich stopni i emerytowanych członków Towarzystwa oraz współpracę z krajowymi i zagranicznymi towarzystwami naukowymi. Wśród priorytetów znalazły się również działania na rzecz integracji członków Towarzystwa, poprawienie polityki informacyjnej oraz promocji Towarzystwa w środowisku naukowym i w społeczeństwie. Sprawozdanie dotyczy trzech dziedzin działalności Towarzystwa: 1. Administracja i zarządzanie; 2. Upowszechnianie wiedzy i wymiana myśli naukowej; 3. Wydawnictwo Ad. 1. Pierwszy rok działalności poświęcono przeniesieniu dokumentacji bieżącej i archiwum z Wrocławia do Poznania i urządzeniu biura Zarządu w Poznaniu. W tym celu odbyto kilkakrotnie podróże do Wrocławia i ostatecznie zorganizowano biuro z siedzibą w Collegium Biologicum w Instytucie Antropologii. Przeniesiono księgozbiór i zorganizowano pomieszczenie oraz opracowano nowy sposób korzystania z księgozbioru wśród członków PTA i zainteresowanych. Przyjęto formułę elektronicznego wypożyczania publikacji skanując zamówione i wysyłając je zainteresowanym. Uzyskano pomieszczenie i zorganizowano je dla celów bibliotecznych. Mgr Renata Koziarska-Kasperczyk objęła obowiązki bibliotekarki oraz zobowiązała się do systematycznego wczytywania danych bibliograficznych do elektronicznej bazy księgozbioru Towarzystwa. Zarejestrowano nową siedzibę Towarzystwa w KRS w Poznaniu i dopełniono wszystkich formalności związanych z organizacją biura Towarzystwa w nowym miejscu. Zorganizowano pomieszczenie dla archiwum i przeniesiono dokumentację z Wrocławia. Sprawy finansowoksięgowe Towarzystwa w latach prowadziło nieodpłatnie Biuro Rachunkowe apit z Poznania. W 2009 roku Walne Zgromadzenie PTA, na swym posiedzeniu w dniu 11 września 2009 roku, uchwaliło zmiany w statucie PTA. Zmiany te następnie przedstawiono w KRS. Po rocznej wymianie korespondencji i uzupełnieniach dokumentacji na żądanie KRS, otrzymano od-

5 96 mowę zarejestrowania zmian w statucie PTA, w związku z tym w dalszym ciągu posługiwano się dotychczasowym statutem. Na posiedzeniu Zarządu w dniu 1 grudnia 2009, w związku z drastycznym spadkiem liczby członków, postawiono wniosek o zlikwidowanie oddziałów Towarzystwa w Opolu i Lublinie. Na swym posiedzeniu 11 maja 2011 r. Zarząd podjął uchwałę o powołaniu oddziału na Wydziale Wychowania Fizycznego w Uniwersytecie Rzeszowskim. Walne Zgromadzenie 7 września 2011 r. zaaprobowało wniosek Zarządu i powołało nowy oddział w Rzeszowie. W ramach poprawy przepływu informacji miedzy członkami Towarzystwa rozpoczęto wydawanie co pół roku Biuletynu PTA, który zawiera wszystkie bieżące informacje o działalności poszczególnych oddziałów PTA i indywidualnych członków, o awansach naukowych, sprawozdania z konferencji i omówienia interesujących publikacji naukowych. W objętym sprawozdaniem okresie ukazało się 8 numerów Biuletynu PTA. Opracowano i otwarto nowy portal internetowy Towarzystwa pod adresem Ad. 2. W sprawozdawanym okresie Towarzystwo współorganizowało 4 konferencje w ramach cyklu konferencji Funeralia Lednickie (2008, 2009, 2010 i 2011). Zorganizowano 2 ogólnopolskie konferencje naukowe: w Łodzi września 2009 i we Wrocławiu 5-7 września Oddziały Towarzystwa organizowały zebrania naukowe z różną częstotliwością. Sprawozdania z zebrań ukazywały się regularnie w kolejnych numerach Biuletynu PTA. Ad. 3. Wydawnictwem Towarzystwa jest Anthropological Review. W 2007 roku skrócono nazwę czasopisma z dwujęzycznej nazwy Przegląd Antropologiczny/Anthropological Review na tytuł angielski Anthropological Review. W 2009 r. wprowadzono ten tytuł do bazy SCOPUS. Jak pokazuje sprawozdanie Versity z 2010 r., od chwili wstawienia AR do SCOPUSA, dwukrotnie wzrosło cytowanie tego czasopisma. W sprawozdawanym okresie ukazały się 4 tomy i 2 suplementy zawierające streszczenia materiałów konferencyjnych z Łodzi (2009) i Wrocławia (2011). Podziękowania: Serdeczne podziękowania kieruję do wszystkich moich zastępców oraz do członków Zarządu Głównego PTA, za aktywny udział w pracach Zarządu w minionej kadencji. Specjalne podziękowania należą się dr Magdalenie Skrzypczak, Skarbnik PTA, za niezwykle skrupulatne prowadzenie spraw finansowych, przygotowywanie i monitorowanie wniosków o dofinansowanie działalności Towarzystwa składanych w MNiSW; dr Anicie Szwed, Sekretarz PTA, za wzorowe prowadzenie i archwizowanie dokumentacji PTA i zapewnianie łączności między wszystkimi członkami Towarzystwa; dr Urszuli Czerniak za prace związane z redagowaniem Biuletynu PTA. Na posiedzeniu Zarządu, dnia 11 maja 2011 r. pozytywnie zaopiniowano wniosek o wyróżnienie wymienionych stosowną nagrodą za niezwykłe oddanie sprawom Towarzystwa. Nagrody wręczono 7 czerwca 2011 r. Podziękowania adresowane są również do członków Komisji Rewizyjnej: prof. AWF dr hab. Krystyny Cieślik, prof. dr hab. Anny Siniarskiej-Wolańskiej, prof. UŁ dr hab. Elżbiety Żądzińskiej, prof. UMK dra hab. Wiesława Buchwalda i dra hab. Krzysztofa Szostka oraz członków Sądu Koleżeńskiego: prof. AWF dr hab. Anny Burdukiewicz, prof. dr hab. Zofii Ignasiak, prof. AWF dr hab. Ewy Ziółkowskiej-Łajp, prof. dra hab. Guido Kriesla i dr Anity Szczepanek, za prace w Komisjach dla dobra Towarzystwa. W chwili obecnej, według spisu przeprowadzonego w dniu 31 sierpnia 2011 roku, Polskie Towarzystwa Antropologiczne liczy 200 członków zwyczajnych i 14 członków honorowych. W ramach Towarzystwa istnieje 10 oddziałów: bydgoski, gdański, kielecki, krakowski, łódzki, poznański, rzeszowski, szczeciński, warszawski i wrocławski. prof. dr hab. Maria Kaczmarek

6 Walne Zgromadzenie Członków PTA 97 Sprawozdanie skarbnika z działalności finansowej PTA za okres Polskie Towarzystwo Antropologiczne liczy 260 członków skupionych w 10 Oddziałach (Bydgoszcz, Gdańsk, Kielce, Kraków, Łódź, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław). Wysokość składki obowiązującej w sprawozdawanych latach 2008 i 2009 wynosiła 40 zł, w latach 2010 i zł, w tym 10 zł na Anthropological Review. Do prowadzenia biblioteki oraz wymiany międzybibliotecznej zatrudniona jest na umowę zlecenie 1 osoba, otrzymująca co roku wynagrodzenie w wysokości 1000 zł na rok (2 x 500 zł). Prace księgowe prowadzone są nieodpłatnie przez biuro rachunkowe a-pit w Poznaniu. W związku z wyborem nowego Zarządu Głównego, konto PTA zostało w lutym 2008 roku przeniesione do BZ WBK w Poznaniu. Z dwóch kont istniejących w czasie działalności poprzedniego Zarządu Głównego PTA przeksięgowano kwotę 25313,80 zł. Stan konta PTA w dniu roku wynosił ,06 zł. W tabeli zaprezentowano zestawienie wpływów i wydatków PTA w okresie od do roku. Lata: WPŁYWY Przeksięgowanie kwoty z likwidowanego konta we Wrocławiu 25313, Składki członkowskie 9868, , , ,00 Sprzedaż AR 43, , , ,63 Dotacja MNiSW na AR 3500, , ,00 - Dotacja MNiSW na konferencje , % z konferencji PTA ,40-190,00 Razem 38724, , , ,63 WYDATKI Utrzymanie konta bankowego 185,50 203,20 361,50 264,20 Działalność ZG PTA 2273,87 297, , ,51 Prowadzenie biblioteki, wymiana AR 1350, , , ,00 Druk + publikacja elektroniczna AR 11256, , , ,68 Dofinansowanie konferencji , Zwrot podatku do Urzędu Skarbowego , ,84 466,57 MNiSW zwrot dotacji Razem 15065, , , ,96 Magdalena Skrzypczak

7 98 Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności PTA za okres Komisja Rewizyjna działała w składzie: przewodniczący prof. AWF, dr hab. Krystyna Cieślik oraz członkowie: prof. dr hab. Anna Siniarska-Wolańska, prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska, prof. dr hab. Wiesław Buchwald, dr hab. Krzysztof Szostek. W okresie sprawozdawczym komisja przeprowadziła kontrolę trzykrotnie: w styczniu 2009 r. za okres 2008 roku, w styczniu 2010 r. za okres 2009 roku i we wrześniu 2011 r. za okres 2010 roku i miniony okres 2011 roku. Kontrola, która objęła działalność merytoryczną i finansową Towarzystwa, wykazała zgodność bilansu (na koniec każdego roku) z przepisami Ustawy o rachunkowości z dnia r r. (Dz. U. Nr 121 poz. 591). Na podstawie zebranych dokumentów, komisja stwierdza zgodność zapisów, stanu finansowego oraz celowość wydatków poczynionych przez Zarząd Główny PTA. Zastrzeżenia i niepokój budzi fakt dużej rozbieżności pomiędzy liczbą członków PTA (260 osób) a liczbą członków opłacających składki ( osób, osób, osoby). Przy obowiązującej w latach 2008 i 2009 składce w wysokości 40 zł, w latach 2010 i zł (10 zł na Anthropological Review), zaległości w opłatach są znacznymi sumami. Może należy na bieżąco weryfikować listę członków. Sprawozdanie Skarbnika przedstawia dokładnie działalność finansową Zarządu Głównego PTA w okresie Stan konta na dzień r. wynosi ,06 zł w BZ WBK w Poznaniu. Na koszt utrzymania Zarządu Głównego PTA składa się wynagrodzenie wypłacane rocznie w wysokości 1000 zł na rok za prowadzenie biblioteki oraz wymiany międzybibliotecznej 1 osoba zatrudniona na umowę zlecenie. Na uwagę zasługuje fakt, że prace księgowe prowadzone są nieodpłatnie przez biuro rachunkowe a-pit w Poznaniu. Redaktor, sekretarz redakcji i adiustator tekstu czasopisma Anthropological Review opłacani są z pieniędzy Towarzystwa, zgodnie z umową. Czasopismo jest sprzedawane, wymieniane międzybibliotecznie oraz rozprowadzane wśród członków Towarzystwa regularnie opłacających składkę członkowską. Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z całokształtem działalności finansowej i merytorycznej Towarzystwa stawia wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi PTA. Krystyna Cieślik

8 Walne Zgromadzenie Członków PTA 99 Protokół Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Członków PTA Komisja Skrutacyjna w składzie: dr Tomasz Hanć przewodniczący, członkowie: dr Janusz Brudecki, dr Anna Demuth, dr Agnieszka Suder, dr Iwona Wronka, po przeprowadzeniu wyborów do Zarządu Głównego PTA, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego stwierdza, że na Walnym Zgromadzeniu PTA w dniu 7 września we Wrocławiu było obecnych 73 uprawnionych do głosowana członków PTA. I. Na stanowisko przewodniczącego ZG PTA zgłoszono jedną kandydaturę: prof. dr hab. Marii Kaczmarek. Głosowały 73 osoby (głosów za 71, przeciw 1, wstrzymujących się 1). II. Na listę członków Zarządu Głównego PTA zgłoszono kandydatury 16 osób. Oddano 73 głosy. W wyniku głosowania do ZG PTA wybrano następujące osoby: 1. dr Magdalena Skrzypczak dr Anita Szwed prof. dr hab. Joachim Cieślik dr Urszula Czerniak prof. dr hab. Danuta Kornafel prof. dr hab. Ryszard Żarów prof. dr hab. Elżbieta Haduch prof. dr hab. Anna Siniarska-Wolańska prof. dr hab. Krzysztof Szostek dr hab. Barbara Kwiatkowska prof. dr hab. Teresa Sławińska-Ochla prof. dr hab. Teresa Łaska-Mierzejewska prof. dr hab. Sławomir Kozieł prof. dr hab. Halina Kołodziej 44 Wymaganej większości głosów nie uzyskali prof. dr hab. Janusza Piontek (32 głosy) oraz prof. dr hab. Bogusław Pawłowski (27 głosów). III. Na członków Komisji Rewizyjnej oddano 71 ważnych głosów. W skład Komisji weszli: 1. prof. dr hab. Krystyna Cieślik prof. dr hab. Ewa Ziólkowska-Łajp prof. dr hab. Zofia Ignasiak prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska prof. dr hab. Maciej Henneberg 68 IV. Na członków Sadu Koleżeńskiego oddano 71 głosów ważnych. Sąd Koleżeński tworzą: 1. prof. dr hab. Ewa Szczepanowska prof. dr hab. Anna Burdukiewicz prof. dr hab. Stanisław Gołąb prof. dr hab. Guido Kriesel dr Tomasz Kozłowski 68 Tomasz Hanć

9 100 Sprawozdanie z pierwszego posiedzenia nowo wybranego Zarządu Głównego PTA We Wrocławiu, w dniu 7. września 2011 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Antropologicznego, w którym uczestniczyło 15 osób. Przewodnicząca PTA prof. dr hab. Maria Kaczmarek po powitaniu uczestników poprosiła dr Anitę Szwed o protokołowanie zebrania, a następnie zaproponowała kandydatów na zastępców przewodniczącej, sekretarza Towarzystwa oraz skarbnika Zarządu Głównego PTA. Na zastępców przewodniczącej Zarządu Głównego PTA powołane zostały następujące osoby: prof. dr hab. Danuta Kornafel, prof. dr hab. Teresa Łaska-Mierzejewska oraz prof. dr hab. Joachim Cieślik, sekretarzem została dr Anita Szwed, a skarbnikiem dr Magdalena Skrzypczak. Członkowie Zarządu Głównego poparli kandydatury, kandydaci wyrazili zgodę na pełnienie powierzonych im funkcji. Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Antropologicznego prof. dr hab. Maria Kaczmarek dziękując wszystkim uczestnikom zamknęła pierwsze posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Antropologicznego. Anita Szwed

Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Antropologicznego. Łódź, 11 września 2009

Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Antropologicznego. Łódź, 11 września 2009 94 Kronika Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Antropologicznego Łódź, 11 września 2009 Protokół z Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie członków Polskiego Towarzystwa Antropologicznego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego w Krzepicach z dnia 26.06.2010r.

PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego w Krzepicach z dnia 26.06.2010r. PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego w Krzepicach z dnia 26.06.2010r. Ad 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Absolwentów (dalej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZEBRANIA KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZYCZNEGO

PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZEBRANIA KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZYCZNEGO PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZEBRANIA KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZYCZNEGO ODBYTEGO DNIA 10 KWIETNIA 2003 W dniu 10 kwietnia 2003 r odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Krakowskiego

Bardziej szczegółowo

Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Antropologicznego

Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Antropologicznego 88 Kronika Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Antropologicznego Kraków, 12 września 2007 Protokół z Walnego Zgromadzenia W Krakowie, 12.09.2007 r., w trakcie XLI Ogólnopolskiej Konferencji

Bardziej szczegółowo

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW ELBLĄSKIEGO STOWARZYSZENIA WSPIERANIA DZIECI I MŁODZIEŻY GARUS. Protokół

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW ELBLĄSKIEGO STOWARZYSZENIA WSPIERANIA DZIECI I MŁODZIEŻY GARUS. Protokół WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW ELBLĄSKIEGO STOWARZYSZENIA WSPIERANIA DZIECI I MŁODZIEŻY GARUS Protokół W dniu 26 marca 2015 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania

Bardziej szczegółowo

Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej w dn. 15 lutego 2011 r.

Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej w dn. 15 lutego 2011 r. Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej w dn. 15 lutego 2011 r. W dniu 15 lutego 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Waśniowie odbyło się Sprawozdawczo-wyborcze

Bardziej szczegółowo

Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Fan Club zespołu Dżem "Skazani na Bluesa" Katowice, dnia 23 czerwca 2012r.

Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Fan Club zespołu Dżem Skazani na Bluesa Katowice, dnia 23 czerwca 2012r. Protokół z Katowice, dnia 23 czerwca 2012r. W dniu 23 czerwca 2012 r. o godzinie 12:00 w Katowicach odbyło się Walne Zgromadzenie Członków (dalej jako Stowarzyszenie). Na wstępie Członek Zarządu Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Jak założyć Organizacje Zakładową Ogólnopolskiego Związku Zawodowego "Fizjoterapia"

Jak założyć Organizacje Zakładową Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Fizjoterapia Jak założyć Organizacje Zakładową Ogólnopolskiego Związku Zawodowego "Fizjoterapia" Na tej stronie znajdują się materiały niezbędne do prawidłowego powołania Organizacji Zakładowej OZZ "Fizjoterapia" 1.

Bardziej szczegółowo

Ad. 1). Ad. 2). Z sali zgłoszono następujące kandydatury: 1. Jacek Bielenik 2. Lechosław Bołtrukanis. W/w osoby wyraziły chęć pracy w Prezydium.

Ad. 1). Ad. 2). Z sali zgłoszono następujące kandydatury: 1. Jacek Bielenik 2. Lechosław Bołtrukanis. W/w osoby wyraziły chęć pracy w Prezydium. 1 PROTOKÓŁ z II części Walnego Zgromadzenia Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach odbytego w dniu 15 maja 2012 roku w siedzibie Spółdzielni przy ul. Reja 80A w Suwałkach. Członkowie uczestniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół z Posiedzenia Zgromadzenia Partnerów Fundacji Kłodzka Wstęga Sudetów Lokalna Grupa Działania z dnia 25 stycznia 2013 roku

Protokół z Posiedzenia Zgromadzenia Partnerów Fundacji Kłodzka Wstęga Sudetów Lokalna Grupa Działania z dnia 25 stycznia 2013 roku Protokół z Posiedzenia Zgromadzenia Partnerów Fundacji Kłodzka Wstęga Sudetów Lokalna Grupa Działania z dnia 25 stycznia 2013 roku Posiedzenie Zgromadzenia Partnerów otworzył Przewodniczący Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania BUD-UJ RAZEM odbytego w dniu r.

Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania BUD-UJ RAZEM odbytego w dniu r. Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania BUD-UJ RAZEM odbytego w dniu 16.06.2016r. W zebraniu, zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu, wzięło

Bardziej szczegółowo

W zebraniu udział wzięło 11 członków - załącznik Nr 1 - lista obecności.

W zebraniu udział wzięło 11 członków - załącznik Nr 1 - lista obecności. Protokół z Walnego Zebrania członków Sarko Stowarzyszenia, które odbyło się w dniu 07 maja 2011r, w Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej, w Poznaniu przy ul. Solnej 12 W zebraniu udział wzięło

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LGD WSPÓLNY TRAKT W dniu 11 maja 2012 roku o godz. 17 00 w Zespole Szkół w Skaryszewie odbyło się

PROTOKÓŁ WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LGD WSPÓLNY TRAKT W dniu 11 maja 2012 roku o godz. 17 00 w Zespole Szkół w Skaryszewie odbyło się PROTOKÓŁ WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LGD WSPÓLNY TRAKT W dniu 11 maja 2012 roku o godz. 17 00 w Zespole Szkół w Skaryszewie odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa

Bardziej szczegółowo

Protokół z zebrania założycielskiego Stowarzyszenia na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin Karolewska

Protokół z zebrania założycielskiego Stowarzyszenia na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin Karolewska Protokół z zebrania założycielskiego Stowarzyszenia na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin Karolewska W dniu 30 listopada 2012 roku w Łodzi przy ulicy Karolewskiej 30/34 odbyło się zebranie założycielskie

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. Obecni : zgodnie z listą obecności załączoną do protokołu. Porządek obrad:

P R O T O K Ó Ł. Obecni : zgodnie z listą obecności załączoną do protokołu. Porządek obrad: P R O T O K Ó Ł z obrad Walnego Zebrania Członków Koła Przyjaciół Harcerstwa - Stowarzyszenia Byłych Instruktorów, Wychowanków i Sympatyków Szczepu Puszcza, które odbyło się dnia 10 października 2014 roku

Bardziej szczegółowo

Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej odbytego w dn. 21 marca 2014 r. oraz w dn. 09 kwietnia 2014 r.

Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej odbytego w dn. 21 marca 2014 r. oraz w dn. 09 kwietnia 2014 r. Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej odbytego w dn. 21 marca 2014 r. oraz w dn. 09 kwietnia 2014 r. W dniu 21 marca 2014 r. w Sali konferencyjnej Restauracji

Bardziej szczegółowo

Studencki Klub Przodowników Turystyki Górskiej Koło nr 23 przy OM PTTK w Warszawie

Studencki Klub Przodowników Turystyki Górskiej Koło nr 23 przy OM PTTK w Warszawie Studencki Klub Przodowników Turystyki Górskiej Koło nr 23 przy OM PTTK w Warszawie Protokół z Walnego Zebrania Studenckiego Klubu Przodowników Turystyki Górskiej koła nr 23 przy OM PTTK w Warszawie z dn.

Bardziej szczegółowo

Na Sekretarza I części WZ z sali zgłoszono kandydaturę Pani Alicji Malinowskiej. W/w wyraziła zgodę na kandydowanie.

Na Sekretarza I części WZ z sali zgłoszono kandydaturę Pani Alicji Malinowskiej. W/w wyraziła zgodę na kandydowanie. PROTOKÓŁ z I części Walnego Zgromadzenia Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach odbytego w dniu 14 maja 2012 roku w siedzibie Spółdzielni przy ul. Reja 80A w Suwałkach. Członkowie uczestniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr I/2014 z sesji Rady Gminy Chynów odbytej w sali konferencyjnej Gminnego Domu Kultury w dniu 1 grudnia 2014 r.

PROTOKÓŁ nr I/2014 z sesji Rady Gminy Chynów odbytej w sali konferencyjnej Gminnego Domu Kultury w dniu 1 grudnia 2014 r. PROTOKÓŁ nr I/2014 z sesji Rady Gminy Chynów odbytej w sali konferencyjnej Gminnego Domu Kultury w dniu 1 grudnia 2014 r. Bezpośrednio przed rozpoczęciem obrad Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKIŃ KĘTRZYŃSKIEGO TOWARZYSTWA AMAZONKI. W DNIU 20-04-2012r.

PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKIŃ KĘTRZYŃSKIEGO TOWARZYSTWA AMAZONKI. W DNIU 20-04-2012r. PROTOKÓŁ Porządek zebrania: Z WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKIŃ KĘTRZYŃSKIEGO TOWARZYSTWA AMAZONKI W DNIU 20-04-2012r. 1. Otwarcie obrad, 2. Sprawozdanie z działalności za minioną kadencję, 3. Sprawozdanie Komisji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA DOBRO DZIECKA z dnia 27.10.2014 godz. 20:00, w Toszku ul. Wilkowicka 2

PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA DOBRO DZIECKA z dnia 27.10.2014 godz. 20:00, w Toszku ul. Wilkowicka 2 Toszek, dnia. 27.10.2014 PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA DOBRO DZIECKA z dnia 27.10.2014 godz. 20:00, w Toszku ul. Wilkowicka 2 Otwarcia Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia DOBRO

Bardziej szczegółowo

Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Fan Club zespołu Dżem "Skazani na Bluesa" z dnia 27 czerwca 2015r.

Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Fan Club zespołu Dżem Skazani na Bluesa z dnia 27 czerwca 2015r. Protokół z W dniu 27 czerwca 2015r. o godzinie 12:00 w Chorzowie odbyło się Walne Zebranie Członków (dalej jako Stowarzyszenie). Na wstępie Członek Zarządu Stowarzyszenia Pan Marcin Ziemiański powitał

Bardziej szczegółowo

Protokół nr I/2014 z obrad I Sesji Rady Gminy Godkowo kadencji odbytej dnia 28 listopada 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy w Godkowie

Protokół nr I/2014 z obrad I Sesji Rady Gminy Godkowo kadencji odbytej dnia 28 listopada 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy w Godkowie Protokół nr I/2014 z obrad I Sesji Rady Gminy Godkowo kadencji 2014-2018 odbytej dnia 28 listopada 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy w Godkowie Ad.1. Otwarcie sesji przez Radnego najstarszego wiekiem

Bardziej szczegółowo

Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. W głosowaniu podjęto decyzję o powołaniu Komisji Uchwał i Wniosków w składzie: Pan Jarosław Galej,

Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. W głosowaniu podjęto decyzję o powołaniu Komisji Uchwał i Wniosków w składzie: Pan Jarosław Galej, PROTOKÓŁ Z OBRAD Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów Podlaskiego Związku Szachowego w Białymstoku odbytego w dniu 31 stycznia 2015 roku w Białymstoku 1. Otwarcie obrad Obrady otworzył

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 1/2017 Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI T-Bull S.A.

PROTOKÓŁ nr 1/2017 Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI T-Bull S.A. Wrocław, dnia 31 maja 2017. PROTOKÓŁ nr 1/2017 Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI T-Bull S.A. odbytego w dniu 31 maja 2017 roku we Wrocławiu W dniu 31 maja 2017 roku we Wrocławiu przy ulicy Szczęśliwej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ INCO Z DNIA 22.04.2015 OTWARCIE OBRAD I WYBÓR PREZYDIUM

PROTOKÓŁ Z OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ INCO Z DNIA 22.04.2015 OTWARCIE OBRAD I WYBÓR PREZYDIUM PROTOKÓŁ Z OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW Z DNIA 22.04.2015 OTWARCIE OBRAD I WYBÓR PREZYDIUM Obrady Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej INCO we Wrocławiu w dniu 22.04.2015r. otworzył

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZEBRANIAKLUBU IMPREZ NA ORIENTACJĘ STOWARZYSZE PRZY OM PTTK W WARSZAWIE

PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZEBRANIAKLUBU IMPREZ NA ORIENTACJĘ STOWARZYSZE PRZY OM PTTK W WARSZAWIE PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZEBRANIAKLUBU IMPREZ NA ORIENTACJĘ STOWARZYSZE PRZY OM PTTK W WARSZAWIE W DN. 7 MARCA 2013 R. W WARSZAWIE, UL. SMOLNA 8 Ilość obecnych osób: 16 Lista obecności Walnego Zebrania - załącznik

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ KANCELARIA NOTARIALNA Monika Gutmańska-Pawłowska notariusz, 85-036 Bydgoszcz, ul. Wełniany Rynek 2, tel./fax 52 3487856, tel. kom. 508 188 556 email: notariusz_bydgoszcz@poczta.onet.pl AKT NOTARIALNY Repertorium

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Chełm w dniu 08 listopada 2012r.

Protokół z posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Chełm w dniu 08 listopada 2012r. Chełm, dnia 08 listopada 2012r. Protokół z posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Chełm W dniu 08 listopada 2012r. w Urzędzie Miasta Chełm odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Działalności

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2014 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 1 grudnia 2014 roku.

Protokół Nr I/2014 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 1 grudnia 2014 roku. Protokół Nr I/2014 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 1 grudnia 2014 roku. Pierwsze posiedzenie siódmej kadencji Rady Gminy Drelów 2014 2018 odbyło się w dniu 1 grudnia 2014 roku świetlicy Urzędu Gminy Drelów.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW i CZŁONKIŃ STOWARZYSZENIA TRENERÓW ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH STOP

PROTOKÓŁ z WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW i CZŁONKIŃ STOWARZYSZENIA TRENERÓW ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH STOP PROTOKÓŁ z WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW i CZŁONKIŃ STOWARZYSZENIA TRENERÓW ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH STOP dnia 11 czerwca 2012 r., pierwszy termin 17:00, drugi termin 17:15. Wybór protokolanta zgłoszona

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/2014 sesji Rady Dzielnicy Środula w Sosnowcu z dnia 4 grudnia 2014 r. Godz. rozpoczęcia sesji 17 05 Godz. zakończenia sesji 18 30

Protokół Nr VII/2014 sesji Rady Dzielnicy Środula w Sosnowcu z dnia 4 grudnia 2014 r. Godz. rozpoczęcia sesji 17 05 Godz. zakończenia sesji 18 30 Protokół Nr VII/2014 sesji Rady Dzielnicy Środula w Sosnowcu z dnia 4 grudnia 2014 r. Godz. rozpoczęcia sesji 17 05 Godz. zakończenia sesji 18 30 Ad.1.Otwarcie sesji. Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Polish Educational and Cultural Association (PSS Belfast) z dnia 29/09/2012r.

PROTOKÓŁ. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Polish Educational and Cultural Association (PSS Belfast) z dnia 29/09/2012r. PROTOKÓŁ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Polish Educational and Cultural Association (PSS Belfast) z dnia 29/09/2012r. Dnia 29/09/2012r. o godzinie 10.15 w Belfaście przy ulicy 514 Ravenhill

Bardziej szczegółowo

Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Fan Club zespołu Dżem "Skazani na Bluesa" Katowice, dnia 7 czerwca 2014r.

Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Fan Club zespołu Dżem Skazani na Bluesa Katowice, dnia 7 czerwca 2014r. Protokół z Katowice, dnia 7 czerwca 2014r. W dniu 7 czerwca 2014 r. o godzinie 13:00 w Chorzowie odbyło się Walne Zgromadzenie Członków (dalej jako Stowarzyszenie). Na wstępie Członek Zarządu Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

PORZĄDEK walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego OSP

PORZĄDEK walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego OSP 1 PORZĄDEK walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego OSP 1) Otwarcie zebrania. 2) Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz komisji uchwał i wniosków. 3) Przyjęcie porządku zebrania. 4) Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

R A D A G M I N Y O Ł A W A

R A D A G M I N Y O Ł A W A R A D A G M I N Y O Ł A W A P R O T O K Ó Ł nr I/2014 I z inauguracyjnej sesji RADY GMINY OŁAWA, która odbyła się w dniu 1 grudnia 2014 r. 1 P R O T O K Ó Ł nr I/2014 z inauguracyjnej sesji Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół RN Nr 07/2015 z dnia r.

Protokół RN Nr 07/2015 z dnia r. Protokół RN Nr 07/2015 z dnia 007.2015 r. Protokół nr 7/2015 z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej SM Czuby w Lublinie odbytego w dniu 07.2015 r. Obecni: Przewodniczący Rady Alicja Stadnicka Zastępcy

Bardziej szczegółowo

1) pełna nazwa: INTEGRACYJNY KLUB SPORTOWY SPARTAKUS KOŹMIN WIELKOPOLSKI

1) pełna nazwa: INTEGRACYJNY KLUB SPORTOWY SPARTAKUS KOŹMIN WIELKOPOLSKI Dane na temat organizacji pozarządowej 1) pełna nazwa: INTEGRACYJNY KLUB SPORTOWY SPARTAKUS KOŹMIN WIELKOPOLSKI 2) forma prawna: STOWARZYSZENIE 3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym: 0000126050 4) data

Bardziej szczegółowo

Ad.1. Zgodnie z art.20 ust.2c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Ad.1. Zgodnie z art.20 ust.2c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Ad.1. Zgodnie z art.20 ust.2c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym I Inauguracyjną sesję Rady Gminy w Dobryszycach w dniu 01 grudnia 2014 r. otworzyła Pani Urszula Półrola - najstarsza wiekiem

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ OBRAD. zebrania założycielskiego Stowarzyszenia Warsaw Model United Nations. z siedzibą w Warszawie przy ul.

PROTOKÓŁ OBRAD. zebrania założycielskiego Stowarzyszenia Warsaw Model United Nations. z siedzibą w Warszawie przy ul. PROTOKÓŁ OBRAD zebrania założycielskiego Stowarzyszenia Warsaw Model United Nations z siedzibą w Warszawie przy ul. Myśliwieckiej 6 w dniu 16 czerwca 2011 W dniu 16 czerwca 2011 roku w Warszawie przy ul.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z II SESJI (SESJI NADZWYCZAJNEJ) RADY DZIELNICY XIII PODGÓRZE z dnia 22 grudnia 2014 roku

PROTOKÓŁ z II SESJI (SESJI NADZWYCZAJNEJ) RADY DZIELNICY XIII PODGÓRZE z dnia 22 grudnia 2014 roku Dz-13.0021.2.2015 PROTOKÓŁ z II SESJI (SESJI NADZWYCZAJNEJ) RADY DZIELNICY XIII PODGÓRZE z dnia 22 grudnia 2014 roku Obecni wg listy obecności (zał. nr 1) Czas trwania obrad od godz.18.00 do godz.20.30

Bardziej szczegółowo

DzierŜoniów, 16.11.2015 r. PROTOKÓŁ z I posiedzenia Gminnej Rady Działalności PoŜytku Publicznego

DzierŜoniów, 16.11.2015 r. PROTOKÓŁ z I posiedzenia Gminnej Rady Działalności PoŜytku Publicznego DzierŜoniów, 16.11.2015 r. PROTOKÓŁ z I posiedzenia Gminnej Rady Działalności PoŜytku Publicznego Posiedzenie Gminnej Rady Działalności PoŜytku Publicznego odbyło się w dniu 16 listopada 2015 roku o godz.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr I/10. Z I Sesji Rady Gminy w Słaboszowie odbytej w dniu 01 grudnia 2010 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 10 oo i trwałą do godz. 13 oo.

PROTOKÓŁ Nr I/10. Z I Sesji Rady Gminy w Słaboszowie odbytej w dniu 01 grudnia 2010 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 10 oo i trwałą do godz. 13 oo. PROTOKÓŁ Nr I/10 Z I Sesji Rady Gminy w Słaboszowie odbytej w dniu 01 grudnia 2010 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 10 oo i trwałą do godz. 13 oo. Obradom przewodniczył Pan Józef Michta najstarszy wiekiem

Bardziej szczegółowo

z W A L N E G O Z E B R A N I A S P R A W O Z D A W C Z O - W Y B O R C Z E G O Członków Stowarzyszenia Przedsiębiorców Poligrafii w Krakowie

z W A L N E G O Z E B R A N I A S P R A W O Z D A W C Z O - W Y B O R C Z E G O Członków Stowarzyszenia Przedsiębiorców Poligrafii w Krakowie P R O T O K Ó Ł z W A L N E G O Z E B R A N I A S P R A W O Z D A W C Z O - W Y B O R C Z E G O Członków Stowarzyszenia Przedsiębiorców Poligrafii w Krakowie odbytego w dniu 07.05.2015r. W zebraniu wg

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Porządek obrad obejmował:

PROTOKÓŁ. Porządek obrad obejmował: PROTOKÓŁ z obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej MEDYK w Lublinie, odbytego w dniu 10 czerwca 2011 r. w Lubelskiej Szkole Biznesu Wydział Matematyczno-Przyrodniczy w Lublinie przy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr I / 2014 sesji Rady Gminy Miedziana Góra odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku

PROTOKÓŁ Nr I / 2014 sesji Rady Gminy Miedziana Góra odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku PROTOKÓŁ Nr I / 2014 sesji Rady Gminy Miedziana Góra odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku Porządek sesji: 1. Otwarcie przez Radnego Seniora I sesji Rady Gminy Miedziana Góra. 2. Wręczenie przez Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr I/06 z I inauguracyjnej sesji Rady Gminy G O Ś C I E R A D Ó W V kadencji odbytej w dniu 24 listopada 2006 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr I/06 z I inauguracyjnej sesji Rady Gminy G O Ś C I E R A D Ó W V kadencji odbytej w dniu 24 listopada 2006 roku. P R O T O K Ó Ł Nr I/06 z I inauguracyjnej sesji Rady Gminy G O Ś C I E R A D Ó W V kadencji odbytej w dniu 24 listopada 2006 roku. Obrady I inauguracyjnej sesji Rady Gminy otworzył Pan Szymon Tomczyk

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO CHEMICZNE Zarząd Główny. PROTOKÓŁ z posiedzenia Zarządu Głównego PTChem

POLSKIE TOWARZYSTWO CHEMICZNE Zarząd Główny. PROTOKÓŁ z posiedzenia Zarządu Głównego PTChem POLSKIE TOWARZYSTWO CHEMICZNE Zarząd Główny PROTOKÓŁ z posiedzenia Zarządu Głównego PTChem Warszawa, 12 grudnia 2011 roku W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu Głównego PTChem oraz zaproszeni

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ ZEBRANIA ZAŁOŻYCIELSKIEGO klubu sportowego pod nazwą Klub Łuczniczy A3D TOSZEK

PROTOKÓŁ ZEBRANIA ZAŁOŻYCIELSKIEGO klubu sportowego pod nazwą Klub Łuczniczy A3D TOSZEK Boguszyce, 21.10.2014 PROTOKÓŁ ZEBRANIA ZAŁOŻYCIELSKIEGO klubu sportowego pod nazwą Zebranie Założycielskie odbyło się w dniu 21.10.2014 o godz.18:00 w Boguszyce, ul. Leśna 1, 44-180 Toszek. W zebraniu

Bardziej szczegółowo

Protokół Zebrania Założycielskiego Stowarzyszenia o nazwie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA

Protokół Zebrania Założycielskiego Stowarzyszenia o nazwie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Trzebownisko, dnia 22 listopada 2007 roku Protokół Zebrania Założycielskiego Stowarzyszenia o nazwie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA W zebraniu, które odbyło się dnia 22 listopada 2007 roku w Trzebownisko;

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2014 z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu r. w Urzędzie Gminy Lipusz

Protokół Nr I/2014 z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu r. w Urzędzie Gminy Lipusz Protokół Nr I/2014 z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 01.12.2014 r. w Urzędzie Gminy Lipusz Ad. 1 Obrady sesji rozpoczęto o godz.14 00. Prowadzeniu obrad I sesji Rady Gminy przewodniczył najstarszy wiekiem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD. Walnego Zebrania Członków. Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

REGULAMIN OBRAD. Walnego Zebrania Członków. Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym REGULAMIN OBRAD Walnego Zebrania Członków Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Stargardzie Szczecińskim w dniu 27.05.2015 r. I. Postanowienia ogólne. 1. 1. Walne Zebranie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW przy Szkole Podstawowej nr 10 im. Adama Mickiewicza w Koninie. Rozdział I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY RODZICÓW przy Szkole Podstawowej nr 10 im. Adama Mickiewicza w Koninie. Rozdział I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY RODZICÓW przy Szkole Podstawowej nr 10 im. Adama Mickiewicza w Koninie Na podstawie art.53 ust.3 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 nr 256, poz. 2572 tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ I/10 pierwszej 1 grudnia 2010 załącznik nr 1 Anna Strug Otwieram I sesję Rady Gminy Słopnice

PROTOKÓŁ I/10 pierwszej 1 grudnia 2010 załącznik nr 1 Anna Strug Otwieram I sesję Rady Gminy Słopnice PROTOKÓŁ I/10 z pierwszej sesji VI kadencji Rady Gminy Słopnice, która odbyła się dnia 1 grudnia 2010 r. w Gimnazjum w Słopnicach. Sesja trwała od godz. 16.00 do godz. 18.10. Szczegółowa lista obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2002 z sesji Rady Gminy Skąpe odbytej w dniu 19 listopada 2002 r.

Protokół Nr I/2002 z sesji Rady Gminy Skąpe odbytej w dniu 19 listopada 2002 r. Protokół Nr I/2002 z sesji Rady Gminy Skąpe odbytej w dniu 19 listopada 2002 r. Przewodniczący Rady Gminy kadencji 1998-2002 - Jan Rączkowski otworzył obrady I Inauguracyjnej Sesji nowo wybranej Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

Zebranie ogólne sprawozdawczo wyborcze Oddziału Terenowego OZZL - wzory dokumentów

Zebranie ogólne sprawozdawczo wyborcze Oddziału Terenowego OZZL - wzory dokumentów Zebranie ogólne sprawozdawczo wyborcze Oddziału Terenowego OZZL - wzory dokumentów Na tej stronie znajdują się materiały niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia zebrania ogólnego (sprawozdawczo wyborczego)

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO CHEMICZNE Zarząd Główny. PROTOKÓŁ z posiedzenia Zarządu Głównego PTChem

POLSKIE TOWARZYSTWO CHEMICZNE Zarząd Główny. PROTOKÓŁ z posiedzenia Zarządu Głównego PTChem POLSKIE TOWARZYSTWO CHEMICZNE Zarząd Główny PROTOKÓŁ z posiedzenia Zarządu Głównego PTChem Warszawa, 15 czerwca 2010 roku W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu Głównego PTChem oraz zaproszeni

Bardziej szczegółowo

Protokół Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Stowarzyszenia Go w dniu 28.06.2014 r.

Protokół Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Stowarzyszenia Go w dniu 28.06.2014 r. Protokół Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Stowarzyszenia Go w dniu 28.06.2014 r. Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Stowarzyszenia Go zostało zwołane z inicjatywy Zarządu, zgodnie z 20 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Protokół z zebrania wyborczego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Głogoczowa

Protokół z zebrania wyborczego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Głogoczowa Głogoczów, 22 kwiecień 2010r. Protokół z zebrania wyborczego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Głogoczowa W dniu 22 kwietnia 2010 roku w drugim terminie ( z powodu braku quorum) w Wiejskim Domu Kultury

Bardziej szczegółowo

Protokół z I Regionalnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji Region Opolski w dniu 28 stycznia 2017 r.

Protokół z I Regionalnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji Region Opolski w dniu 28 stycznia 2017 r. Protokół z I Regionalnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji Region Opolski w dniu 28 stycznia 2017 r. Zebranie rozpoczęło się w drugim terminie, o godz. 15.00. 1. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

Przeciw głosowało. 2. Cezary Chmielewski, 3. Maciej Grabowski, 4. Mirosława Rogozińska.

Przeciw głosowało. 2. Cezary Chmielewski, 3. Maciej Grabowski, 4. Mirosława Rogozińska. Protokół z plenarnego posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle z dnia 3 grudnia 2012 r. zwołanego przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia z dnia 24.11.2012 r. w celu

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy Zebrania Założycielskiego KLUBU BRODAWCZAK POLSKI (lista obecności w załączeniu) wybrali jednomyślnie pana:

Uczestnicy Zebrania Założycielskiego KLUBU BRODAWCZAK POLSKI (lista obecności w załączeniu) wybrali jednomyślnie pana: 1 Opinogóra, 15 grudnia 2007 r. PROTOKÓŁ z Zebrania Założycielskiego KLUBU RASY BRODOWCZAK POLSKI PRZY CIECHANOWSKIM ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI RASOWYCH I DROBIU OZDOBNEGO w dniu 15 GRUDNIA 2007 r. Uczestnicy

Bardziej szczegółowo

Protokół z Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Dawstwa Szpiku Kostnego z dnia 06.04.2006r.

Protokół z Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Dawstwa Szpiku Kostnego z dnia 06.04.2006r. wpisanym do KRS 0000202597 W dniu 06.04.2006r. we Wrocławiu odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo Wyborcze Pani Barbara Szymczak dyrektor Biura Stowarzyszenia powitała członków i przybyłych gości

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/14 z sesji Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 listopada 2014 r. ( od godz. 12-13 1 )

Protokół Nr I/14 z sesji Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 listopada 2014 r. ( od godz. 12-13 1 ) Protokół Nr I/14 z sesji Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 listopada 2014 r. ( od godz. 12-13 1 ) Ad.1. Otwarcie sesji. Otwarcia I sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Byczynie dokonał najstarszy wiekiem

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R.

PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R. PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R. Obecnych 15 członków Młodzieżowej Rady Gminy według załączonej listy obecności. Lista gości stanowi załącznik nr

Bardziej szczegółowo

Protokół Walnego Zebrania Stowarzyszenia Edukacyjnego. w Jastrowiu. 13.06.2014r.

Protokół Walnego Zebrania Stowarzyszenia Edukacyjnego. w Jastrowiu. 13.06.2014r. Protokół Walnego Zebrania Stowarzyszenia Edukacyjnego w Jastrowiu. 13.06.2014r. W zebraniu udział wzięło 30 osób- lista obecności w załączeniu (załącznik nr 1). Porządek zebrania: 1. Otwarcie obrad- prezes.

Bardziej szczegółowo

WZÓR..., dnia (...) r.

WZÓR..., dnia (...) r. WZÓR..., dnia......200... (...) r. PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZEGO CZŁONKÓW KOŁA... POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO 1. Otwarcie zebrania przez Prezesa Koła. 2. Powitanie wędkarzy

Bardziej szczegółowo

Protokół NR 2/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia CZELADŹ JEST FAJNA w dniu 07 Listopada 2015r.

Protokół NR 2/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia CZELADŹ JEST FAJNA w dniu 07 Listopada 2015r. Protokół NR 2/2015 w dniu 07 Listopada 2015r. W dniu 07 listopada 2015r. o godzinie 19:30 w siedzibie Stowarzyszenia odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków. Zebranie odbyło się w drugim terminie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 4/15. z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo.

Protokół Nr 4/15. z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo. Protokół Nr 4/15 z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo. Początek posiedzenia - godzina 10.00, zakończenie - godzina 11.35.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2014 z pierwszej sesji Rady Gminy Pierzchnica odbytej w dniu 1 grudnia 2014r. Sesja rozpoczęła się o godzinie

Protokół Nr I/2014 z pierwszej sesji Rady Gminy Pierzchnica odbytej w dniu 1 grudnia 2014r. Sesja rozpoczęła się o godzinie Protokół Nr I/2014 z pierwszej sesji Rady Gminy Pierzchnica odbytej w dniu 1 grudnia 2014r. Sesja rozpoczęła się o godzinie 14 00. Ad.1.Otwarcia sesji dokonał Radny Senior Wiesław Kwaśniewski. Powitał

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ IX ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO KSW VEGA LOK PLESZEW

PROTOKÓŁ IX ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO KSW VEGA LOK PLESZEW PROTOKÓŁ IX ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO KSW VEGA LOK PLESZEW Porządek obrad PLESZEW 27.02.2015 1. Otwarcie Zebrania. 2.Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania. 3.Przyjęcie porządku i regulaminu

Bardziej szczegółowo

Regulamin obrad Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Kościelnej Wsi

Regulamin obrad Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Kościelnej Wsi Regulamin obrad Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Kościelnej Wsi I. Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie członków (zwane dalej Walnym Zebraniem ) jest najwyższą władzą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców Regulamin Rady Rodziców I. Postanowienia ogólne 1 1. Rada Rodziców, zwana dalej Radą reprezentuje ogół rodziców uczniów Zespołu Szkół w Wierzbnej. 2. Uchwala regulamin swojej działalności, który nie może

Bardziej szczegółowo

Protokół z Walnego Zgromadzenia sprawozdawczo-wyborczego Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat Strzyżowski mającego miejsce w dniu 7. III. 2008 r.

Protokół z Walnego Zgromadzenia sprawozdawczo-wyborczego Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat Strzyżowski mającego miejsce w dniu 7. III. 2008 r. Protokół z Walnego Zgromadzenia sprawozdawczo-wyborczego Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat Strzyżowski mającego miejsce w dniu 7. III. 2008 r. W zebraniu uczestniczyli: - Barbara Szczygielska - Maria Rzeźnikiewicz

Bardziej szczegółowo

Regulamin Walnego Zebrania Delegatów Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki

Regulamin Walnego Zebrania Delegatów Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki Załącznik do uchwały nr.1/2014 V Walnego Zebrania Delegatów Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki z dnia 22.03.2014r Regulamin Walnego Zebrania Delegatów Polskiego

Bardziej szczegółowo

Protokół ze zwyczajnego walnego zebrania członków stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych

Protokół ze zwyczajnego walnego zebrania członków stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych Protokół ze zwyczajnego walnego zebrania członków stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych Warszawa, 22 marca 2012 Działając zgodnie z 22 Ust.4 Statutu IFR zarząd zwołał na dzień 22 marca 2012 w siedzibie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 7 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Kolejarz z dnia 12 maja 2016 r.

Protokół nr 7 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Kolejarz z dnia 12 maja 2016 r. Protokół nr 7 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Kolejarz W posiedzeniu uczestniczyli: 1. p. Barbara Witek Przewodnicząca Rady Nadzorczej 2. p. Marek Czerniawski Z ca Przewodniczącej 3. p. Jan Kosiło Członek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Zespołu Szkól Muzycznych w Poznaniu

REGULAMIN RADY RODZICÓW Zespołu Szkól Muzycznych w Poznaniu REGULAMIN RADY RODZICÓW Zespołu Szkól Muzycznych w Poznaniu ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Rada Rodziców Zespołu Szkół Muzycznych w Poznaniu (zwanego dalej ZSM) stanowi reprezentację rodziców uczniów:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW REGULAMIN RADY RODZICÓW przy Państwowych Szkołach Budownictwa im. Prof. Mariana Osińskiego w Gdańsku-Wrzeszczu ul. Grunwaldzka 238 uchwalony przez Radę Rodziców PSB dnia 16.01.2014 roku I opracowany w

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ INCO Z DNIA OTWARCIE OBRAD I WYBÓR PREZYDIUM

PROTOKÓŁ Z OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ INCO Z DNIA OTWARCIE OBRAD I WYBÓR PREZYDIUM PROTOKÓŁ Z OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW Z DNIA 18.05.2016 OTWARCIE OBRAD I WYBÓR PREZYDIUM Obrady Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej INCO we Wrocławiu w dniu 18.05.2016r. otworzył

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW przy I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im. Tadeusza Kościuszki w Legnicy I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN RADY RODZICÓW przy I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im. Tadeusza Kościuszki w Legnicy I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 REGULAMIN RADY RODZICÓW przy I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im. Tadeusza Kościuszki w Legnicy I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Rada Rodziców powołana zostaje na podstawie art.53 i art. 54 ustawy o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 1/10 z I Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 30 listopada 2010r w Sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od do

Protokół nr 1/10 z I Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 30 listopada 2010r w Sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od do Protokół nr 1/10 z I Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 30 listopada 2010r w Sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 11.00 do 13.00. Obradom przewodniczyli kolejno: 1. Przewodniczący Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR I/14 z I sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 1 grudnia 2014 r.

PROTOKÓŁ NR I/14 z I sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 1 grudnia 2014 r. PROTOKÓŁ NR I/14 z I sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 1 grudnia 2014 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 12 00 i trwała do godz. 14 00. Lista obecności stanowi załącznik nr 1. W posiedzeniu udział wzięli:

Bardziej szczegółowo

STATUT Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej. Rozdział I - Postanowienia ogólne

STATUT Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej. Rozdział I - Postanowienia ogólne STATUT Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Rozdział I - Postanowienia ogólne Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej, zwane dalej "Stowarzyszeniem", określane skrótem "PTMS", działa na podstawie ustawy

Bardziej szczegółowo

Radni otrzymali projekty uchwał uwzględnione w porządku obrad.

Radni otrzymali projekty uchwał uwzględnione w porządku obrad. Protokół Nr II/2014 obrad sesji Rady Gminy Piątnica, odbytej w dniu 8 grudnia 2014 r. w lokalu Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy, przy ul. Szkolnej 25. Obrady sesji rozpoczęto o godzinie 10.00 a zakończono

Bardziej szczegółowo

RG Susiec, PROTOKÓŁ Nr I/2014 z sesji Rady Gminy Susiec z dnia 1 grudnia i 3 grudnia 2014 r.

RG Susiec, PROTOKÓŁ Nr I/2014 z sesji Rady Gminy Susiec z dnia 1 grudnia i 3 grudnia 2014 r. RG.0052.1.2014 Susiec, 2014-12-03 PROTOKÓŁ Nr I/2014 z sesji Rady Gminy Susiec z dnia 1 grudnia i 3 grudnia 2014 r. Pierwsza sesja siódmej kadencji Rady Gminy Susiec odbyła się w dniu 1 i 3 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. z Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego MKS KARKONOSZE Sporty Zimowe w Jeleniej Górze w dniu 18 stycznia 2011

PROTOKÓŁ. z Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego MKS KARKONOSZE Sporty Zimowe w Jeleniej Górze w dniu 18 stycznia 2011 Jelenia Góra, 18.01.2011r PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego MKS KARKONOSZE Sporty Zimowe w Jeleniej Górze w dniu 18 stycznia 2011 Miejsce zebrania: bursa POTOK ul. Sądowa 9, 58-570 Jelenia

Bardziej szczegółowo

Do punktu 4 porządku obrad

Do punktu 4 porządku obrad Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Warszawie wybiera Panią Aldonę Pietrzak na Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 3 /15 Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 3 /15 Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 maja 2015 r. O-R.0012.4.2015.MS PROTOKÓŁ NR 3 /15 Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 maja 2015 r. Godzina rozpoczęcia 10.00 Miejsce Urząd Gminy Terespol, sala Nr 31 W posiedzeniu udział wzięli: Komisja Rewizyjna

Bardziej szczegółowo

Protokół z zebrania założycielskiego Stowarzyszenia Warszawski Hackerspace

Protokół z zebrania założycielskiego Stowarzyszenia Warszawski Hackerspace Warszawa, 2012-03-13 Protokół z zebrania założycielskiego Stowarzyszenia Warszawski Hackerspace W dniu 2012-03-13 w Warszawie odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia Warszawski Hackerspace W

Bardziej szczegółowo

Protokół. z I posiedzenia Wrocławskiej Rady Seniorów. dnia 14.11. 2014 r. we Wrocławiu

Protokół. z I posiedzenia Wrocławskiej Rady Seniorów. dnia 14.11. 2014 r. we Wrocławiu Protokół z I posiedzenia Wrocławskiej Rady Seniorów dnia 14.11. 2014 r. we Wrocławiu W dniu 14.11.2014 roku we Wrocławskim Centrum Seniora odbyło się I posiedzenie Wrocławskiej Rady Seniorów. W I posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. W Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników udział wzięli:

PROTOKÓŁ. W Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników udział wzięli: PROTOKÓŁ Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Bogatyni" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bogatyni odbytego w dniu 23 czerwca 2008 r. 1. Sprawy porządkowe

Bardziej szczegółowo

Protokół z zebrania założycielskiego Stowarzyszenia Klub Kolarski JAS-KÓŁKA

Protokół z zebrania założycielskiego Stowarzyszenia Klub Kolarski JAS-KÓŁKA Pawłowice, dnia 19 stycznia 2013 r. Protokół z zebrania założycielskiego Stowarzyszenia Klub Kolarski JAS-KÓŁKA W dniu 19 grudnia 2013 roku w Pawłowicach odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. PROTOKÓŁ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki One-2-One Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu. 1 (aktu notarialnego)

AKT NOTARIALNY. PROTOKÓŁ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki One-2-One Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu. 1 (aktu notarialnego) AKT NOTARIALNY Dnia dwudziestego siódmego sierpnia dwa tysiące trzynastego roku (2013-08-27), asesor notarialny Małgorzata Marciniak zastępca notariusza Michała Wieczorka, w Kancelarii Notarialnej tego

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XVII/2016. z sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego odbytej w dniu 1 kwietnia 2016 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu

Protokół nr XVII/2016. z sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego odbytej w dniu 1 kwietnia 2016 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu Protokół nr XVII/2016 z sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego odbytej w dniu 1 kwietnia 2016 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu W sesji uczestniczyli: radni wg listy obecności /zał.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z działalności. Komisji Rewizyjnej. Regionalnego Oddziału w Łodzi Krajowej Izby Biegłych Rewidentów

SPRAWOZDANIE. z działalności. Komisji Rewizyjnej. Regionalnego Oddziału w Łodzi Krajowej Izby Biegłych Rewidentów KRAJOWA IZBA BIEGŁYCH REWIDENTÓW REGIONALNY ODDZIAŁ W ŁODZI SPRAWOZDANIE z działalności Komisji Rewizyjnej Regionalnego Oddziału w Łodzi Krajowej Izby Biegłych Rewidentów za okres VI kadencji w latach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców Regulamin Rady Rodziców Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Stanisława Moniuszki w Zbąszyniu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin działalności Rady Rodziców zostaje ustalony na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LINIA ŻYCIA

PROTOKÓŁ WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LINIA ŻYCIA PROTOKÓŁ WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LINIA ŻYCIA W dniu 22 lutego 2007r. w Józefowie odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Linia Życia. Obecni byli następujący Członkowie Stowarzyszenia:

Bardziej szczegółowo

GODZ REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW KOŁA PRZEWODNIKÓW MALBORSKICH. Propozycja zatwierdzona na Posiedzeniu Zarządu Koła

GODZ REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW KOŁA PRZEWODNIKÓW MALBORSKICH. Propozycja zatwierdzona na Posiedzeniu Zarządu Koła 17.04.2015 GODZ. 17.30. REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW KOŁA PRZEWODNIKÓW MALBORSKICH Propozycja zatwierdzona na Posiedzeniu Zarządu Koła w dniu 30 marca 2015r.celem przedstawienia do zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

WARMIŃSKO MAZURSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ

WARMIŃSKO MAZURSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ WARMIŃSKO MAZURSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ ROK ZAŁOŻENIA 1945 CZŁONEK PZPN Al. Piłsudskiego 69A, 10-449 Olsztyn www.wmzpn.pl, e-mail: sekretariat@wmzpn.pl NIP 739-118-34-67, REGON 510200371 Sekretariat: tel.

Bardziej szczegółowo