SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Stowarzyszenia Parking Osiedlowy nr 1 Gorkiego 36

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Stowarzyszenia Parking Osiedlowy nr 1 Gorkiego 36"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia Parking Osiedlowy nr 1 Gorkiego 36 za rok obrotowy 2014 Łódź, 08 maj 2015 r. 1

2 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Parking Osiedlowy nr 1 Gorkiego 36 z siedzibą w Łodzi przy ul. Gorkiego 36 zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U poz. 330 z późn. zmianami). Stowarzyszenie Parking Osiedlowy nr 1 Gorkiego 36 zostało zarejestrowane w dniu 16 października 2003 roku w Rejestrze Stowarzyszeń w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem Stowarzyszenie Parking Osiedlowy nr 1 Gorkiego 36 (NIP: , REGON: ) jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem powołanym na czas nieokreślony. Do celów Stowarzyszenia należy: 1. Zapewnienie członkom Stowarzyszenia prawa do przechowywania na Parkingu Osiedlowym Nr 1 Gorkiego 36 w Łodzi pojazdów osobowych, stanowiących własność członków lub pojazdów przez nich użytkowanych. 2. Zapewnienie członkom Stowarzyszenia prawa do korzystania z infrastruktury technicznej. 3. Zagwarantowanie członkom Stowarzyszenia zabezpieczenia pojazdów samochodowych, przechowywanych na parkingu przed kradzieżą, włamaniem, zaborem pojazdu w celu krótkotrwałego użycia oraz przed zniszczeniem lub uszkodzeniem pojazdu. Cele statutowe Stowarzyszenia realizowane są poprzez: 1. Świadczenie na rzecz członków usług w zakresie prowadzenia parkingu, w postaci zorganizowania miejsc parkingowych, stałego dozoru, przechowywania pojazdów samochodowych, utrzymywania czystości i porządku na parkingu oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie, jak również sprawnego funkcjonowania istniejącej na terenie parkingu infrastruktury technicznej. 2. Wyłączenie odpowiedzialności cywilnej oraz karnej Stowarzyszenia w związku z kradzieżą, włamaniem, zaborem pojazdu w celu krótko trwałego użycia oraz zniszczeniem lub uszkodzeniem pojazdów przechowywanych na parkingu. Wyłączenie powyższe nie stoi w sprzeczności z udzieleniem członkom Stowarzyszenia wszelkiej pomocy, w tym prawnej, w 2

3 procedurach dochodzenia naprawienia szkód wyrządzonych przez osoby trzecie członkom Stowarzyszenia w związku z przechowywaniem pojazdów mechanicznych na Parkingu Osiedlowym Nr 1 Gorkiego 36 w Łodzi. 3. Współdziałanie z organami administracji lokalnej, właściwą spółdzielnią mieszkaniową oraz z wszelkimi organizacjami społecznymi w celu doskonalenia poziomu świadczeń na rzecz swoich członków określonych j.w. 4. Wymianę doświadczeń z innymi stowarzyszeniami oraz strukturami prowadzącymi działalność w zakresie świadczenia usług parkingowych. 5. Prowadzenie działalności gospodarczej, zgodnie z obowiązującym prawem, a zwłaszcza ustawą o stowarzyszeniach art. 34, w celu uzyskania środków na realizację celów statutowych, przy czym dochód z tytułu tej działalności nie może być dzielony pomiędzy członków Stowarzyszenia. Zarząd stowarzyszenia składa się z sześciu członków: 1. Zbigniew Skalski - Prezes - St Izabela Bąkolik - z-ca Prezesa - St Halina Mistrzak - Sekretarz - St Bogusław Musiałek - Członek - St Marek Grabarczyk - Członek - St Wójcik Andrzej - Członek - St. 169 Komisja rewizyjna stowarzyszenia składa się z trzech członków: 1. Bogusława Grabowska - Przewodniczący - St Kaczorowski Daniel - Członek - St Zbigniew Kmiecik - Członek - St. 175 Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z przyjętymi zasadami polityki rachunkowości, w sposób zgodny z Ustawą o Rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (według załącznika nr 1 do UoR). Księgi rachunkowe prowadzone są przez podmiot zewnętrzny w ramach umowy zawartej z Biurem Rachunkowym AGRAFIN Radosław Gwadera z siedzibą w Łodzi przy ulicy Milionowej 243 lok. 2. 3

4 1. Okres objęty sprawozdaniem finansowym Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy trwający od r. do r. 2. Założenie kontynuacji działalności Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w dającej się przewidzieć przyszłości (przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej). Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na poważne zagrożenia dla kontynuowania przez Stowarzyszenie działalności. 3. Przyjęte zasady rachunkowości Metody wyceny aktywów i pasywów oraz metoda sporządzania rachunku zysków i strat W roku obrotowym 2014 stosowano zasady rachunkowości dostosowane do przepisów wynikających z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Stowarzyszenie sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym. W sprawozdaniu finansowym jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych stowarzyszenie przyjęło następujące ustalenia: składniki majątku o wartości początkowej poniżej zł stowarzyszenie zalicza bezpośrednio w koszty. składniki majątku o wartości początkowej od zł do zł stowarzyszenie zalicza do pozostałych środków lub pozostałych wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku stowarzyszenie dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w miesiącu przyjęcia do używania, składniki majątku o wartości początkowej powyżej zł stowarzyszenie zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i 4

5 wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. W momencie oddania do używania ustalany jest okres ekonomicznej użyteczności dla każdego nabytego składnika aktywów, który to decyduje o okresie amortyzacji. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania, na każdy dzień bilansowy dokonuje się weryfikacji przyjętego okresu ekonomicznej użyteczności każdego składnika (tj. środka trwałego i wartości niematerialnej i prawnej). Zmiana przyjętego okresu skutkuje zmianą kwoty dokonywanych odpisów amortyzacyjnych począwszy od pierwszego dnia następnego roku obrotowego, wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu. Należności Należności wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty. Należności sporne, wątpliwe bądź znacznie przeterminowane obejmowane są odpisami aktualizującymi ich wartość. Odpisy aktualizujące w bilansie pomniejszają te należności. Inwestycje krótkoterminowe Inwestycje krótkoterminowe wyceniane są według wartości godziwej, w tym środki pieniężne w wartości nominalnej. Rezerwy na zobowiązani Rezerwy na zobowiązania wyceniane są w wartości uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej, w ciężar kosztów bezpośrednio związanych z działalnością operacyjną w bieżącym okresie. Przychody Przychody ze sprzedaży ujmowane były w momencie wykonania usługi, zbycia prawa majątkowego. Przychody ze sprzedaży obejmują niewątpliwe, należne lub uzyskane kwoty, ujmowane w okresach, których dotyczą. 5

6 Koszty Koszty bezpośrednie uzyskania przychodów jednostka ujmowała w okresie, w którym zostały osiągnięte odpowiadające im przychody. Koszty pośrednie ujmowano w dacie ich poniesienia. Stowarzyszenie prowadzi koszty w układzie rodzajowym. Wynik finansowy Wynik finansowy jednostki za dany rok obrotowy, obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi kosztami koszty, zgodnie z zasadami: memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny. Wynik z działalności operacyjnej obejmuje wszystkie przychody i koszty działalności stowarzyszenia. Na wynik finansowy Stowarzyszenia wpływają ponadto: - pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z jego działalnością w zakresie m.in. zysków i strat ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, aktualizacji wyceny aktywów niefinansowych, utworzenia i rozwiązania rezerw na przyszłe ryzyko, kar, grzywien i odszkodowań, otrzymania darowizn; - przychody finansowe z tytułu odsetek, - koszty finansowe z tytułu odsetek, - straty i zyski nadzwyczajne powstałe na skutek trudnych do przewidzenia zdarzeń nie związanych z ogólnym ryzykiem prowadzenia Spółki poza jej działalnością operacyjną. 4. Informacje o znacznych zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego. W sprawozdaniu finansowym 2014 roku ujęto znaczne zdarzenia dotyczące lat ubiegłych, które zostały ujawnione w czasie przeprowadzonej (w okresie od do roku) w Stowarzyszeniu kontroli podatkowej w zakresie podatku VAT za 2011 rok. W wyniku ustaleń kontroli podatkowej stwierdzono przekroczenie w dniu roku kwoty sprzedaży równej ,00 złotych powodującej powstanie obowiązku podatkowego VAT. 6

7 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 1. Wartości niematerialne i prawne DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Stowarzyszenie, na dzień bilansowy, nie posiada żadnych wartości niematerialne i prawnych, ani nie nastąpiły żadne zmiany ich stanu w ciągu roku obrotowego. 2. Rzeczowe aktywa trwałe Środki trwałe Wyszczególnienie Środki trwałe razem: z tego: - urządzenia techniczne i maszyny Wartość początkowa na początku roku obrotowego Zwiększenia wartości początkowej z tytułu: nabycia, aktualizacji, przemieszczenia, inne Zmniejszenia wartości początkowej Stan na koniec roku obrotowego ,76 zł ,76 zł 4 721,36 zł ,36 zł - inne środki trwałe ,40 zł ,40 zł Umorzenie Wyszczególnienie Środki trwałe razem: z tego: - urządzenia techniczne i maszyny Dotychczasowe umorzenia na początek roku obrotowego Zwiększenia umorzeń z tytułu: nabycia, aktualizacji, przemieszcze nia, inne Zmniejsz enia umorzeń Amortyz acja za 2014 rok Stan na koniec roku obrotowego ,48 zł ,15 zł ,63 zł 472,08 zł ,15 zł 1 416,23 zł - inne środki trwałe ,40 zł ,40 zł 7

8 3. Należności długoterminowe Stowarzyszenie, na dzień bilansowy nie posiada należności długoterminowych. 4. Inwestycje długoterminowe Stowarzyszenie, na dzień bilansowy, nie posiada żadnych inwestycji długoterminowych. 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Stowarzyszenie, na dzień bilansowy, nie posiada żadnych długoterminowych rozliczeń międzyokresowych. 6. Zapasy Stowarzyszenie, na dzień bilansowy, nie posiada żadnych zapasów. 7. Należności krótkoterminowe Wykaz stanu należności krótkoterminowych wobec pozostałych jednostek na dzień r. Należności 1 2 Razem z tytułu podatków 6 267,00 zł 1 789,00 zł w tym: z tytułu nadpłaty podatku CIT za 2014 rok 1 789,00 zł inne 4 478,00 zł w tym m. in.: z tytułu niezapłaconych składek członkowskich 4 478,00 zł 8

9 Stowarzyszenie w roku 2014 dokonało umorzeń należności od pozostałych jednostek w kwocie 157,13 złotych. 8. Fundusze własne Fundusze własne Stowarzyszenia wynoszą na dzień roku ,13 zł (wielkość ujemna), na którą to kwotę składają się: - fundusz statutowy ,11 zł - wynik finansowy netto roku bieżącego (zysk) ,24 zł - strata z lat ubiegłych ,48 zł w tym: - wynik z lat ubiegłych ,44 zł - strata z lat ubiegłych (błędy podstawowe) ,92 zł W okresie objętym sprawozdaniem nie tworzono funduszu zapasowego ani rezerwowego. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat poprzednich (błędach podstawowych) ujętych w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy Ujęto w: Rodzaj zdarzeń Kwota zł bilansie rachunku zysków i strat pozycja kwota pozycja kwota Naliczenie należnego podatku VAT do zapłaty za okres VII.2011-XII ,00 zł A.VII. Strata z lat ubiegłych (PASYWA) ,00 zł - - Odsetki za lata 2011, 2012,2013 od należnego podatku VAT do zapłaty za okres VII.2011-XII ,64 zł A.VII. Strata z lat ubiegłych (PASYWA) ,64 zł - - Zaksięgowanie niewprowadzonych do ewidencji księgowej kaucji wpłacanych przez członków Stowarzyszenia w latach (weryfikacja roku 2014) 1 100,00 zł A.VII. Strata z lat ubiegłych (PASYWA) ,00 zł 9

10 Razem (strata): ,64 zł 9. Rezerwy na zobowiązania Zmniejszenia: Wyszczególnienie rezerw Wartość na początek roku Zwiększenia a) rozwiązanie b) wykorzystanie Wartość na koniec roku Rezerwy razem ,68 zł - a) ,68 zł 0,00 zł z tego: pozostałe krótkoterminowe (na poczet przyszłych zobowiązań wobec ZUS) ,68 zł - a) ,68 zł 0,00 zł 10. Zobowiązania Zobowiązania długoterminowe Stowarzyszenie, na dzień bilansowy posiada zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek z tytułu kaucji za stanowiska wpłacone przez członków w wysokości ,00 złotych. 10

11 Zobowiązania krótkoterminowe Wykaz stanu zobowiązań wobec pozostałych jednostek na dzień r. Zobowiązania 1 2 Razem z tytułu dostaw i usług ,11 zł 1 214,42 zł w tym: zobowiązania wobec PGE Obrót S.A. Zobowiązania wobec Spółdzielni Mieszkaniowej im. Bolesława Chrobrego Zobowiązania wobec Telekomunikacji Polskiej S.A. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 1 197,05 zł 8,98 zł 8,39 zł ,69 zł w tym: Zobowiązania z tytułu podatku PIT-4R z wypłat umów zleceń za miesiąc grudzień 2014 Zobowiązanie wobec Wydziału Finansowego UMŁ opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc grudzień 2014 Zobowiązanie z tytułu płatności podatku VAT należnego za rok 2011 (należność główna plus odsetki roku 2011, 2012, 2013) Zobowiązanie wobec ZUS z tytułu wypłat umów zleceń za miesiąc grudzień 2014 inne 315,00 zł 28,00 zł ,34 zł 2 000,35 zł 3 325,00 zł w tym: Zobowiązania wobec członków Stowarzyszenia z tytułu nadpłaconych składek członkowskich w 2014 roku 3 325,00 zł 11

12 Stowarzyszenie nie posiada zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ani zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń. 11. Rozliczenia międzyokresowe Stowarzyszenie na dzień bilansowy posiada krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów w wysokości ,08 złotych. 12. Przychody Rodzaje Wskaźnik w % Rok 2013 Rok 2014 przychodów (3:2) Razem przychody ,19 zł ,21 zł 110,49% Przychody netto ze sprzedaży ,00 zł ,00 zł 102,30% produktów w tym: Przychody z tytułu składek ,00 zł ,00 zł 101,05% członkowskich Przychody z tytułu opłat wpisowych 620,00 zł 2 400,00 zł 387,10% Pozostałe przychody 3 231,00 zł ,68 zł 359,72% operacyjne w tym: Przychody z tytułu wpłat za wiaty 3 200,00 zł 2 000,00 zł 62,50% Likwidacja rezerwy na poczet zaległych składek ZUS 0,00 zł 9 022,68 zł - 12

13 Przychody z tytułu zawartych ugód 0,00 zł 600,00 zł - sądowych Inne (złomowanie) 31,00 zł 0,00 zł - Przychody finansowe 1,19 zł 3 548,53 zł ,80% w tym: Odsetki bankowe 1,19 zł 0,53 zł 44,54% Likwidacja rezerwy na poczet odsetek od zaległych składek ZUS 0,00 zł 3 548,00 zł - Struktura terytorialna przychodów: kraj 100% 13. Koszty Rodzaje kosztów Rok 2013 Rok 2014 Wskaźnik w % (3:2) Razem koszty ,03 zł ,97 zł 80,82% 1. Amortyzacja 472,08 zł 944,15 zł 200,00% 2. Zużycie materiałów i energii 8 543,63 zł 6 841,47 zł 80,08% 2.1 Materiały biurowe 555,66 zł 291,61 zł 52,48% 2.2 Materiały do utrzymania porządku i BHP 2.3 Zakup narzędzi i wyposażenia 2.4 Energia elektryczna i woda 2.5 Zakup workowanego asfaltu i materiałów do 699,71 zł 323,28 zł 46,20% 421,64 zł 477,99 zł 113,36% 6 866,62 zł 5 464,27 zł 79,58% 0,00 zł 284,32 zł - 13

14 naprawy ogrodzenia 3. Usługi obce ,49 zł ,17 zł 103,04% 3.1 Dzierżawa terenu 7 367,65 zł 7 289,52 zł 98,94% 3.2 Koszty opłat telekomunikacyjnych 3.3 Koszty usług księgowych 585,49 zł 481,06 zł 82,16% 8 602,16 zł ,32 zł 125,60% 3.4 Koszty usług biurowych 4 069,54 zł 1 476,00 zł 36,27% 3.5 Koszty bankowe 565,60 zł 694,41 zł 122,77% 3.6 Koszty usług pocztowych 3.7 Koszty opłat abonamentu RTV 203,86 zł 225,70 zł 110,71% 434,40 zł 341,65 zł 78,65% 3.8 Naprawy i konserwacje 460,39 zł 599,01 zł 130,11% 3.9 Odśnieżanie 1 674,00 zł 0,00 zł Usługi prawnicze i doradcze 938,00 zł 2 518,00 zł 268,44% 3.11 Usługi poligraficzne 59,90 zł 20,40 zł 34,06% 3.12 Usługi transportowe (piasek) 3.13 Wycięcie i wywóz słupów oświetleniowych 3.14 Przegląd i wymiana gaśnic 184,50 zł 184,50 zł 0,00% 0,00 zł 225,00 zł - 0,00 zł 858,54 zł Pozostałe 0,00 zł 192,06 zł - 4. Podatki i opłaty 125,00 zł 419,00 zł 335,20% 4.1 Podatek od nieruchomości 4.2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 83,00 zł 83,00 zł 0,00% 42,00 zł 336,00 zł 800,00% 14

15 5. Wynagrodzenia (zleceniobiorców) 6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 7. Pozostałe koszty rodzajowe ,20 zł ,95 zł 88,04% ,93 zł ,40 zł 85,18% 183,00 zł 174,00 zł 95,08% 7.1 Polisa ubezpieczeniowa 183,00 zł 174,00 zł 95,08% 8. Pozostałe koszty operacyjne ,12 zł 2 254,13 zł 18,23% 8.1 Zwrot za wiaty 3 200,00 zł 2 000,00 zł 62,50% 8.2 Odpis z tytułu utworzenia rezerwy na zaległe składki ZUS (należność główna) 8.3 Umorzenie należności wątpliwych z BO 8.4 Opłaty kancelaryjne i sądowe 9 022,68 zł 0,00 zł - 140,44 zł 157,13 zł 111,88% 0,00 zł 97,00 zł - 9. Koszty finansowe 6 806,58 zł 776,70 zł 11,41% 9.1 Odsetki ustawowe za zwłokę płatności faktur 9.2 Odsetki za 2013 rok z tytułu zaległości podatku VAT-7 i PIT-4R 9.3 Opłata prolongacyjna z tytułu rozłożenia płatności podatku VAT-7 za 2010 rok na raty 9.4 Odpis z tytułu utworzenia rezerwy na zaległe składki ZUS (naliczone odsetki) 9.5 Odsetki za 2014 rok z tytułu zaległości podatku VAT-7 za okres lipiec grudzień 2011 roku 6,35 zł 0,00 zł ,23 zł 0,00 zł - 461,00 zł 0,00 zł ,00 zł 0,00 zł - 0,00 zł 776,70 zł - 15

16 14. Różnica między wynikiem podatkowym, a księgowym Przychody ogółem Przychody bilansowe nie stanowiące przychodów podatkowych (wyksięgowana rezerwa nie zaliczona wcześniej do k.u.p) Przychody podlegające opodatkowaniu ,21 zł ,68 zł ,53 zł Koszty ogółem Koszty bilansowe nie stanowiące k. u. p Koszty zmniejszające podstawę opodatkowania ,97 zł ,83 zł ,14 zł Zysk strata brutto: ,24 zł - przychody bilansowe nie stanowiące przychodów podatkowych ,68 zł + koszty bilansowe nie stanowiące k.u.p ,83 zł Zysk (dochód podatkowy): ,39 zł - strata do odliczenia z lat ubiegłych ,29 zł Podstawa opodatkowania: ,10 zł Podatek dochodowy: ,00 zł W roku 2014 Stowarzyszenie rozliczyło w zeznaniu podatkowym CIT-8 stratę z roku 2010 (19 976,68 zł) oraz stratę z roku 2011 (3 848,61 zł). 15. Środki pieniężne w kasie i na rachunku Stan środków pieniężnych r r. Wskaźnik w % (3:2) Razem stan środków pieniężnych 2 223,56 zł 7 945,93 zł 357,35% Stan środków kasie Stowarzyszenia 98,54 zł 494,74 zł 502,07% Stan środków na rachunku bankowym 2 125,02 zł 7 451,19 zł 350,64% 16

17 w tym: ~rodki na rachunku wydatkow biewych zt zl 105,94% ~rodki na rachunku bankowyrn utworzonym na gromadzenie kaucji Lokaty bankowe 0,oo zl 0.00 d zl 0.00 zl Informacje o pnychodach, kosztach i wynikach dzialalnoici zaniechanej w roku obrotowym lub pnewidzianej do zaniechania w roku nastqpnym Stowarzyszenie nie osiqgn$o zadnych przychodow, ani nie poniosko zadnych kosztow zwiqzanych z dzialalnoiciq zaniechang i nie przewiduje zmniejszenia zakresu dziatalnoici w roku nastqpnym. 17. ~rednioronne zatrudnienie W 2014 roku stowarzyszenie realizowako swoje zadania wykqcznie przez urnowy Aecenia. ktore dotyczyb w okresie I-XII osdb. 18. Propozycje co do sposobu podzialu zysku Zysk za rok obrotowy 2014 r. w wysokoici zlotych zostanie przeznaczony na pokrycie strat z dziaialnoici Stowarzyszenie z lat ubiegkych. Brak odniesienia do niektdrych pozycji ustawoweyo wzorca dodatkowych inforrnacji i objainien omacza, ze zdarzenia takie w Stowarzyszeniu w 2014 roku nie.rnialy rniejsca. L6&,08 maj r. Zawd: STOWARZYSZENIE S orqdzit: WACKAFIFP" Blur0 Rachunkowe mgr Radwlaw Gwadefa 9w17t6di,ul.~il~andna243l~k.2 REGON 1W197 WPR "park# Wdlo*g NI 1, ~ 3 6 ' W I. ul. Gor- 36 r*pon NIP 72& $ id

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie INFORMACJA DODATKOWA I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. Nazwa jednostki: Fundacja IDEA Rozwoju NIP: 536-191-23-28 Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa Spółki: Stowarzyszenie Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Przedmiotem podstawowej działalności Stowarzyszenia Zielone Mazowsze w roku obrotowym była: -działalność statutowa związana z merytoryczną i organizacyjną pomocą dla ruchu ekologicznego,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji You Have It za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I. Nazwa, siedziba organizacji i adres Fundacja You Have It siedziba:

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12. FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63 Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 SPIS TREŚCI: I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.. str. 2 3 II.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW 1. Informacje porządkowe. Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Rozwoju Dzieci i Młodzieży

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze 00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 46/6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze 00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 46/6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenie Zielone Mazowsze 00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 46/6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2012 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Zarząd jest

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok 1. Fundacja PRO ADVICE ma siedzibę w Piotrkowie Trybunalski, terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Wpisu dokonano w Sadzie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania Finansowego za okres: od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku

Wprowadzenie do sprawozdania Finansowego za okres: od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku Wprowadzenie do sprawozdania Finansowego za okres: od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku Nazwa: Fundacja Rozwoju Terapii Rodzin Na Szlaku Siedziba: ul. Szlak 20/16, 31-153 Kraków Zarząd Fundacji przedstawia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji YouHaveIt

Sprawozdanie finansowe Fundacji YouHaveIt Sprawozdanie finansowe Fundacji YouHavet za rok 2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. nformacje ogólne Siedziba: Toruń, ul. Browarna 6 Organ prowadzący rejestr: Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNY INSTYTUT EKOLOGICZNY 02-026 Warszawa ul. Raszyńska 32/44 lok. 140 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPOŁECZNY INSTYTUT EKOLOGICZNY 02-026 Warszawa ul. Raszyńska 32/44 lok. 140 SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPOŁECZNY INSTYTUT EKOLOGICZNY 02-026 Warszawa ul. Raszyńska 32/44 lok. 140 SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2012 1. Przedmiotem podstawowej działalności SIE w roku obrotowym było: -działalność statutowa związana

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Rodziny Waksmundzkich Projan

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Rodziny Waksmundzkich Projan Fundacja Rodziny Waksmundzkich Projan SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Rodziny Waksmundzkich Projan ZA ROK 2011 Na sprawozdanie finansowe Fundacji Rodziny Waksmundzkich Projan składają się : 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

W sprawozdaniu finansowym wykazuje się zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

W sprawozdaniu finansowym wykazuje się zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Wskazanie okresu trwania działalności Stowarzyszenia: czas trwania Stowarzyszenia zgodnie ze Statutem jest nieograniczony. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym: przedmiotowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Rodziny Waksmundzkich Projan

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Rodziny Waksmundzkich Projan Fundacja Rodziny Waksmundzkich Projan SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Rodziny Waksmundzkich Projan ZA ROK 2014 Na sprawozdanie finansowe Fundacji Rodziny Waksmundzkich Projan składają się : 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego sporządzonego na dzień 31.12.2009 r. Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA 1. Informacje porządkowe. Sprawozdanie finansowe Fundacji Mam serce z siedzibą w Warszawie 02-678, Fundacja dokonała wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2015 31.12.2015 INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION (Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji) SEKCJA POLSKA PODKARPACKA 35-036 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 30 NIP: 8133176877

Bardziej szczegółowo

AGUILA BLANCA POLSKIE STOWARZYSZENIE KIBICÓW REALU MADRYT SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES

AGUILA BLANCA POLSKIE STOWARZYSZENIE KIBICÓW REALU MADRYT SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES AGUILA BLANCA POLSKIE STOWARZYSZENIE KIBICÓW REALU MADRYT SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 13.05.2010-31.12.2010 1 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres 13.05.2010 roku do 31.12.2010 Nazwa :

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro Bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r. STOWARZYSZENIE WIKIMEDIA POLSKA UL. J.TUWIMA 95 lok.15, 90-031 ŁÓDŹ Wiersz AKTYWA Stan na koniec 1 2 poprzedniego bieżącego

Bardziej szczegółowo

Tarnogórskie Stowarzyszenie - Uniwersytet Trzeciego Wieku Tarnowskie Góry ul. Sienkiewicza 16 SPRAWOZDANIE FINANSOWE - BILANS 5174, ,99

Tarnogórskie Stowarzyszenie - Uniwersytet Trzeciego Wieku Tarnowskie Góry ul. Sienkiewicza 16 SPRAWOZDANIE FINANSOWE - BILANS 5174, ,99 A K T Y W A 20111231 20121231 20111231 20121231 A. Aktywa trwałe A. Kapitał (fundusz) własny 5174,88 9940,99 I. Wartości niematerialne i prawne I. Kapitał (fundusz) statutowy II. Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE USTANÓW PARKOWA. Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2015 31.12.2015

STOWARZYSZENIE USTANÓW PARKOWA. Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2015 31.12.2015 STOWARZYSZENIE USTANÓW PARKOWA Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2015 31.12.2015 1 OŚWIADCZENIE Stosownie do ustawy o rachunkowości z dnia 07 lipca 2014 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2015

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2015 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 205 Nazwa jednostki: STOWARZYSZENIE AMFORA Siedziba jednostki: 0062 Warszawa ul. Dzielna Regon 42742326 NIP 5235992 Podstawowy cel działania organizacji:

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 Sprawozdanie finansowe za okres 06.09.2012 31.12.2013 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT NazwaSP ZOZ ZP Nowe Czarnowo RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Lp. Wyszczególnienie Nr Wykonanie za okres noty 01.01.-31.12.2006 r. 1.01.-31.12.2005 r. A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 25

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA na dzień 31 grudnia 2010r. do sprawozdania finansowego

INFORMACJA DODATKOWA na dzień 31 grudnia 2010r. do sprawozdania finansowego INFORMACJA DODATKOWA na dzień 31 grudnia 2010r. do sprawozdania finansowego KLUB SYMPATYKÓW KOLEI ul. PACZKOWSKA 26 50-503 WROCŁAW Wrocław, marzec 2011r. CZĘŚĆ PIERWSZA WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.

Bardziej szczegółowo

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA ZA 2012 ROK STOWARZYSZENIE DLA ZIEMI W BRATNIKU

INFORMACJA DODATKOWA ZA 2012 ROK STOWARZYSZENIE DLA ZIEMI W BRATNIKU INFORMACJA DODATKOWA ZA 2012 ROK STOWARZYSZENIE DLA ZIEMI W BRATNIKU 1 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) Dane indentyfikacyjne jednostki: Nazwa: Stowarzyszenie Dla Ziemi Siedziba: Bratnik 5,

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE USTANÓW PARKOWA. Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014 31.12.2014

STOWARZYSZENIE USTANÓW PARKOWA. Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014 31.12.2014 STOWARZYSZENIE USTANÓW PARKOWA Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014 31.12.2014 1 OŚWIADCZENIE Stosownie do artykułu 52 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku oraz Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego Fundacji IN POSTERUM za okres 01.01.2010 do 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego Fundacji IN POSTERUM za okres 01.01.2010 do 31.12.2010 INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego Fundacji IN POSTERUM za okres 01.01.2010 do 31.12.2010 1. Fundacja IN POSTERUM z siedzibą przy ul. Strzegomskiej 7 we Wrocławiu zarejestrowana jest w Sądzie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za okres sprawozdawczy 01 styczeń 2009 roku do 31 grudzień 2009 roku

Sprawozdanie finansowe za okres sprawozdawczy 01 styczeń 2009 roku do 31 grudzień 2009 roku FUNDACJA CENTAURUS z siedzibą we Wrocławiu 51-678, ul. Borelowskiego 53 lok. 2 Sprawozdanie finansowe za okres sprawozdawczy 01 styczeń 2009 roku do 31 grudzień 2009 roku 31 marzec 2010 r. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010

Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010 Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010 Wiedza, rozwój, jakość życia. Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji Bre Banku... 3 Bilans... 4 Rachunek zysków i strat... 5

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2012 rok

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2012 rok Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2012 rok 1. Nazwa, siedziba i adres organizacji: FUNDACJA OŚRODEK BADAŃ NAD MIGRACJAMI, 00-407 Warszawa, ul. Okrąg 8/10b lok. 13 2. Informacje o posiadanych

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA WSPIERANIA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ PER ASPERA. ul. Kordiana 56/91 30-653 Kraków

FUNDACJA WSPIERANIA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ PER ASPERA. ul. Kordiana 56/91 30-653 Kraków FUNDACJA WSPIERANIA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ PER ASPERA ul. Kordiana 56/91 30-653 Kraków SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 01.01.2012 31.12.2012 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA.3 I. BILANS...4

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji YouHaveIt 87-100 Toruń, ul. Browarna 6 za rok obrotowy 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji YouHaveIt 87-100 Toruń, ul. Browarna 6 za rok obrotowy 2012 SPRAWOZDANE FNANSOWE Fundacji YouHavet 87-100 Toruń, ul. Browarna 6 za rok obrotowy 2012 Fundacja zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla m.st. Toruń w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI SZKOŁA RYCERSKA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI SZKOŁA RYCERSKA SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI SZKOŁA RYCERSKA za okres od 23.03.2012 r. do 31.12.2012 r. obejmujące: 1. OŚWIADCZENIE 2. BILANS 3. RACHUNEK WYNIKÓW 4. INFORMACJA DODATKOWA Sprawozdanie przedstawił: 1.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2011 R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2011 R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2011 R. Informacja dodatkowa została sporządzona w oparciu o art. 48 ustawy o rachunkowości według załącznika

Bardziej szczegółowo

Młodzieżowy Klub Koszykówki PYRA

Młodzieżowy Klub Koszykówki PYRA Młodzieżowy Klub Koszykówki PYRA Ul. Wielka 7/5 61-774 Poznań Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2011 31.12.2011 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK WYNIKÓW III. INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE ŻYĆ LEPIEJ" TORUŃ UL. TUWIMA 9

STOWARZYSZENIE ŻYĆ LEPIEJ TORUŃ UL. TUWIMA 9 STOWARZYSZENIE ŻYĆ LEPIEJ" 87-100 TORUŃ UL. TUWIMA 9 Informacja dodatkowa za rok 2012 SPIS TREŚCI I. OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA II. INFORMACJA DODATKOWA III. DODATKOWE INFORAAACJE l OBJAŚNIENIA IV. RACHUNEK

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Spis treści: 1.Wprowadzenie 2.Bilans 3.Rachunek zysków i strat 4.Informacja

Bardziej szczegółowo

Fundacja dla Wolności 00-543 Warszawa ul. Mokotowska 50/10

Fundacja dla Wolności 00-543 Warszawa ul. Mokotowska 50/10 Fundacja dla Wolności 00-543 Warszawa ul. Mokotowska 50/10 RACHUNEK WYNIKÓW za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. POZYCJA 31.12.2012 31.12.2013 A. Przychody z działalności statutowej I.

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKA MISJA OCHOTNICZA

WARSZAWSKA MISJA OCHOTNICZA WARSZAWSKA MISJA OCHOTNICZA Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dnia 19 marca 2015 r. Spis treści Informacje ogólne... 3 1. Informacje o Fundacji... 3

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Fundacji Mam Serce

Sprawozdanie Finansowe Fundacji Mam Serce Sprawozdanie Finansowe Fundacji Mam Serce OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2014 SPIS TREŚCI: I. BILANS II. RACHUNEK WYNIKÓW III. INFORMACJA DODATKOWA...H~?~t\?:'...~{~~~... osoba sporządzająca sprawozdanie...

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZA 2007 R. Przedstawione sprawozdanie finansowe dotyczy jednostki gospodarczej Ośrodka Sportu i Rekreacji sp. z o. o. w

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Ruch na Rzecz Godności Osób Niepełnosprawnych WYZWANIE z siedzibą w Bydgoszczy ul. Dworcowa 87/8 SPRAWOZDANIE FINANSOWE z działalności stowarzyszenia za rok 2011 SKŁADAJĄCE SIĘ Z : 1. BILANS NA DZIEŃ 31.12.2011

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do protokołu z zebrania zarządu stowarzyszenia Nasze Lasowice w dniu 31 stycznia 2014 r. UCHWAŁA nr 17

Załącznik nr 3 do protokołu z zebrania zarządu stowarzyszenia Nasze Lasowice w dniu 31 stycznia 2014 r. UCHWAŁA nr 17 Załącznik nr 3 do protokołu z zebrania zarządu stowarzyszenia Nasze Lasowice w dniu 31 stycznia 2014 r. UCHWAŁA nr 17 zebrania zarządu stowarzyszenia Nasze Lasowice z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja 2012-01-01 2012-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 113,944.34 299,580.16 7,231,572.32 PASYWA

BILANS. Stan na. Pozycja 2012-01-01 2012-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 113,944.34 299,580.16 7,231,572.32 PASYWA TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W POLSCE 00-666 WARSZAWA NOAKOWSKIEGO 4 0000154454 BILANS sporządzony na dzień: 2012-12-31 Pozycja AKTYWA 2012-01-01 2012-12-31 A. Aktywa trwałe 1,664,419.88 1,975,107.41

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia Edukacyjnego DOBRY POCZĄTEK 60-836 Poznań, ul. Mickiewicza 32/3. za rok obrachunkowy 2011/2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia Edukacyjnego DOBRY POCZĄTEK 60-836 Poznań, ul. Mickiewicza 32/3. za rok obrachunkowy 2011/2012 SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia Edukacyjnego DOBRY POCZĄTEK 60-836 Poznań, ul. Mickiewicza 32/3 za rok obrachunkowy 2011/2012 OBEJMUJĄCE: 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2. Bilans 3.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE STOWARZYSZENE NEZALEŻNE ZRZESZENE STUDENTÓW UNWERSYTETU GDAŃSKEGO SPRAWOZDANE FNANSOWE SPORZĄDZONE ZA OKRES OD 1 STYCZNA DO 31 GRUDNA 2014 ROKU Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2014 rok 1 Nazwa,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za okres od 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

Sprawozdanie finansowe za okres od 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r. Sprawozdanie finansowe za okres od 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r. I. Rachunek wyników Fundacja Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS Numer A Nazwa pozycji Wartość za rok ubiegly Wartość za rok obecny Przychody

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 Stowarzyszenie dla Przemyśla SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 Przemyśl, 2015 Strona 1 z 7 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Nazwa: Stowarzyszenie dla Przemyśla Regia Civitas Siedziba: 37-700 Przemyśl

Bardziej szczegółowo

Fundacja Sarigato. Od do roku. Sprawozdanie finansowe za okres. Fundacja Sarigato Kraków, ul. Adama Vetulaniego 14/2

Fundacja Sarigato. Od do roku. Sprawozdanie finansowe za okres. Fundacja Sarigato Kraków, ul. Adama Vetulaniego 14/2 Fundacja Sarigato Sprawozdanie finansowe za okres Od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku Strona 1/8 Informacje ogólne 1. Pełna nazwa: Fundacja Sarigato 2. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr lub innego

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego 1. Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych Wartość brutto Lp. Określenie grupy

Bardziej szczegółowo

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: - od jednostek powiązanych. 0,00 0,00 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: - od jednostek powiązanych. 0,00 0,00 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów Stowarzyszenie Lambda Warszawa ul. Żurawia 24a, 00-515 Warszawa NIP: 525-20-14-814, REGON: 012954670, KRS 0000140531 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31.12.2015 r. Pozycja Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI ROZWOJU WOLONTARIATU 20-078 LUBLIN, ul. 3 MAJA NR 18/1 ZA ROK 2010. Lublin, październik 2011 rok

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI ROZWOJU WOLONTARIATU 20-078 LUBLIN, ul. 3 MAJA NR 18/1 ZA ROK 2010. Lublin, październik 2011 rok SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI ROZWOJU WOLONTARIATU 20-078 LUBLIN, ul. 3 MAJA NR 18/1 ZA ROK 2010 Lublin, październik 2011 rok DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO FUNDACJI ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Społecznych Nr 1 w Rzeszowie za 2010 r.

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Społecznych Nr 1 w Rzeszowie za 2010 r. Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Społecznych Nr 1 w Rzeszowie za 2010 r. 1/ Nazwa i siedziba jednostki, podstawowy przedmiot działalności jednostki

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa

Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa ul. Kartezjusza 2 01-480 Warszawa NIP: 522-257-47-38 REGON: 016191045 Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

I I. CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO

I I. CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA I I. CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE POLSKIEJ FUNDACJI IMIENIA ROBERTA SCHUMANA. Al. Ujazdowskie 37/5 PL Warszawa

SPRAWOZDANIE FINANSOWE POLSKIEJ FUNDACJI IMIENIA ROBERTA SCHUMANA. Al. Ujazdowskie 37/5 PL Warszawa SPRAWOZDANIE FINANSOWE POLSKIEJ FUNDACJI IMIENIA ROBERTA SCHUMANA Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Za rok obrotowy 2007 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 31.12.2014

SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 31.12.2014 SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 31.12.2014 Informacje ogólne: 1. 81-107 Gdynia ul. Płk. Dąbka 77/IV/2 zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Gdańsk Północ pod nr 0000459345. W Urzędzie Statystycznym

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2014rok Fundacji Rozwoju Regionalnego VIRIBUS UNITIS

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2014rok Fundacji Rozwoju Regionalnego VIRIBUS UNITIS Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2014rok Fundacji Rozwoju Regionalnego VIRIBUS UNITIS 1) Sprawozdanie dotyczy Fundacji Rozwoju Regionalnego VIRIBUS UNITIS z siedzibą ul. Myśliwska 4C/8,

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja AKTYWA , PASYWA FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH I

BILANS. Stan na. Pozycja AKTYWA , PASYWA FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH I FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH 30-319 KRAKÓW TYNIECKA 6 219 0000050285 BILANS sporządzony na dzień: 2012-12-31 Pozycja AKTYWA 2012-01-01 2012-12-31 A. Aktywa trwałe II. Rzeczowe aktywa

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA FUNDACJA CENTRUM LECZENIA SZPICZAKA 31-429 KRAKÓW UL. ŁUKASIEWICZA 1 KRAJOWY REJESTR SĄDOWY POD NUMEREM 0000317005 NIP 6792992597, REGON 120806658 Od 2009 Fundacja posiada

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI"

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 Fundacja "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2012rok 2 1.

Bardziej szczegółowo

RADOMSKIE TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWYKOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2006 r.

RADOMSKIE TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWYKOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2006 r. + RADOMSKIE TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWYKOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2006 r. Radomskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami Rachunek zysków i strat (wszystkie dane

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA do BILANSU za okres od r. do r.

INFORMACJA DODATKOWA do BILANSU za okres od r. do r. Spółdzielnia Mieszkaniowo Budowlana ŻBIKOWSKA w Piastowie INFORMACJA DODATKOWA do BILANSU za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. Spółdzielnia Mieszkaniowo Budowlana ŻBIKOWSKA w Piastowie z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja AKTYWA , PASYWA FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH I

BILANS. Stan na. Pozycja AKTYWA , PASYWA FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH I FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH 30-319 KRAKÓW TYNIECKA 6 219 0000050285 BILANS sporządzony na dzień: 2013-12-31 Pozycja AKTYWA 2013-01-01 2013-12-31 A. Aktywa trwałe II. Rzeczowe aktywa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych Jelenia Góra. za okres sprawozdawczy: r r.

INFORMACJA DODATKOWA Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych Jelenia Góra. za okres sprawozdawczy: r r. INFORMACJA DODATKOWA Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych Jelenia Góra za okres sprawozdawczy: 01.01.2008 r. 31.12.2008 r. 1. Omówienie stosowanych metod wyceny (w tym: amortyzacji,, aktywów, pasywów

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowa informacja za 2005 r.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowa informacja za 2005 r. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowa informacja za Gminny Publiczny Zespół Podstawowej Opieki Zdrowotnej zwany dalej Zespołem z siedzibą w Łasku przy ulicy Polnej 12, zarejestrowany

Bardziej szczegółowo

Fundacja Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych w Słubicach. ul. Nadodrzańska 14/4 69-100 Słubice. Sprawozdanie finansowe za 2013

Fundacja Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych w Słubicach. ul. Nadodrzańska 14/4 69-100 Słubice. Sprawozdanie finansowe za 2013 Fundacja Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych w Słubicach ul. Nadodrzańska 14/4 69-100 Słubice Sprawozdanie finansowe za 2013 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP str. 3 I. BILANS str. 4 II. RACHUNEK WYNIKÓW str. 5 III. INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA. A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

INFORMACJA DODATKOWA. A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego INFORMACJA DODATKOWA A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1) Jednostka zobowiązana do sporządzenia sprawozdania: Stowarzyszenie Przyjaciół Książki dla Młodych z siedzibą przy ulicy Koszykowej 26/28,

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA CULTURE SHOCK AL. NA SKARPIE 15/16 00-488 WARSZAWA. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 01.01.2014 r. - 31.12.2014 r.

FUNDACJA CULTURE SHOCK AL. NA SKARPIE 15/16 00-488 WARSZAWA. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 01.01.2014 r. - 31.12.2014 r. FUNDACJA CULTURE SHOCK AL. NA SKARPIE 15/16 00-488 WARSZAWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 01.01.2014 r. - 31.12.2014 r. OŚWIADCZENIE Zarząd Fundacji Culture Shock przedstawia SPRAWOZDANIE FINANSOWE za

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Spis treści: 1.Wprowadzenie 2.Bilans 3.Rachunek zysków i strat 4.Informacja

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Głuchej FAMILIA 54-144 Wrocław ul. Dworska 8

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Głuchej FAMILIA 54-144 Wrocław ul. Dworska 8 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Głuchej FAMILIA 54-144 Wrocław ul. Dworska 8 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1.01.2011 do 31.12.2011 Oświadczenie Zarządu dotyczące sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Wiersz ( poz.) 1 2 31.12.2009 31.12.2010 AKTYWA A Aktywa trwałe: 0,00 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne: 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych prac

Wiersz ( poz.) 1 2 31.12.2009 31.12.2010 AKTYWA A Aktywa trwałe: 0,00 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne: 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych prac Wiersz ( poz.) Wyszczególnienie Stan na dzień 1 2 31.12.2009 31.12.2010 AKTYWA A Aktywa trwałe: 0,00 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne: 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

Fundacja Platforma Równych Szans

Fundacja Platforma Równych Szans Fundacja Platforma Równych Szans Sprawozdanie Finansowe za okres od 01.01.2012 do 31.01.2012 roku obejmujące: 1. Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego 2. Bilans 3. Rachunek zysków i strat 4. Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA na dzień 31 grudnia 2007r. do sprawozdania finansowego

INFORMACJA DODATKOWA na dzień 31 grudnia 2007r. do sprawozdania finansowego NFORMACJA DODATKOWA na dzień 31 grudnia 2007r. do sprawozdania finansowego FUNDACJ" WROCLA WSKE HOSPCJUM DLA DZEC" WrJcław 2008 nformacja dodatkowa na dzień 31 }2.200lr. FUldacji "WROCŁA WSKlE HOSPCJUM

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ. za 2015 r.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ. za 2015 r. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ za 2015 r. I. 1. Zmiany w ciągu 2015 roku wartości środków trwałych,

Bardziej szczegółowo

Wiersz ( poz.) 1 2 31.12.2010 31.12.2011 AKTYWA A Aktywa trwałe: 0,00 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne: 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych prac

Wiersz ( poz.) 1 2 31.12.2010 31.12.2011 AKTYWA A Aktywa trwałe: 0,00 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne: 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych prac Wiersz ( poz.) Wyszczególnienie Stan na dzień 1 2 31.12.2010 31.12.2011 AKTYWA A Aktywa trwałe: 0,00 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne: 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

KLUB JAGIELLOŃSKI. 31-010 Kraków, ul. Rynek Główny 34 NIP : 676-178-81-05. Sprawozdanie finansowe za rok 2014

KLUB JAGIELLOŃSKI. 31-010 Kraków, ul. Rynek Główny 34 NIP : 676-178-81-05. Sprawozdanie finansowe za rok 2014 KLUB JAGIELLOŃSKI 31-1 Kraków, ul. Rynek Główny 34 NIP : 676-178-81-5 Sprawozdanie finansowe za rok 214 Wstęp do Sprawozdania finansowego za rok 214 Bilans na dzień 31.12.214r. Rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

sprawozdanie finansowe za 2010 rok.xls

sprawozdanie finansowe za 2010 rok.xls sprawozdanie finansowe za 010 rok.xls BILANS Stowarzyszenia WSCHODNIOEUROPEJSKIE CENTRUM DEMOKRATYCZNE 31.1.010 Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.001

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA I OBJAŚNIENIA

INFORMACJA DODATKOWA I OBJAŚNIENIA INFORMACJA DODATKOWA I OBJAŚNIENIA Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo rok obrotowy od 01-01-2009 do 31-12-2009 I 1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za rok 2015

Sprawozdanie finansowe za rok 2015 POLSKIE TOWARZYSTWO ONKOLOGICZNE 02-751 Warszawa, ul. Roentgena 5 NIP 951-19-55-437 REGON 000809150 KRS 0000175584 Sprawozdanie finansowe za rok 2015 SPIS TREŚCI: I. Bilans II. Rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2014

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2014 Stowarzyszenie Kulturalno Oświatowe PIAST Im. Wincentego Witosa 33-150 Wola Rzędzińska 297 a WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2014 1. Nazwa Firmy: Stowarzyszenie Kulturalno - Oświatowe

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ŻEGIESTOWA 33-370 ŻEGIESTÓW 53 0000239042 BILANS sporządzony na dzień: 2014-12-31 Stan na 2014-01-01 2014-12-31 AKTYWA A Aktywa trwałe I Wartości niematerialne i prawne 1 Koszty

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Spółdzielni... za okres od 1 stycznia... do 31 grudnia... Sprawozdanie finansowe Spółdzielni składa się z: 1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego 2. Bilansu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe jednostki pn. Fundacja Edukacji i Wspierania Rodziny Brama z siedzibą w Pruszczu-Gdańskim za rok 2005.

Sprawozdanie finansowe jednostki pn. Fundacja Edukacji i Wspierania Rodziny Brama z siedzibą w Pruszczu-Gdańskim za rok 2005. 1 Fundacja Edukacji i Wspierania Rodziny Brama Pruszcz-Gdański Sprawozdanie finansowe jednostki pn. Fundacja Edukacji i Wspierania Rodziny Brama z siedzibą w Pruszczu-Gdańskim za rok 2005. Zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH

INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r. fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH UL. PRZYBYSZEWSKIEGO 32/34, 01-824 WARSZAWA Sprawozdanie finansowe fundacji INSTYTUT INICJATYW

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH

INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2010 r. fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH UL. PRZYBYSZEWSKIEGO 32/34, 01-824 WARSZAWA Sprawozdanie finansowe fundacji INSTYTUT INICJATYW

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA WARTA GOLDENA. 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11

FUNDACJA WARTA GOLDENA. 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11 FUNDACJA WARTA GOLDENA 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11 Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014 31.12.2014 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT III. INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1.Jednostka zobowiązana do sporządzenia sprawozdania: Regionalne Centrum Wolontariatu w Słupsku z siedzibą w Słupsku, Al. Sienkiewicza 7/25,

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Za okres od 01-01-2014 do 31-12-2014

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Za okres od 01-01-2014 do 31-12-2014 Urząd Skarbowy Łódź - Śródmieście ul. Dowborczyków 9-11 90 019 Łódź,.. Pieczęć jednostki:.. Adresat WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Za okres od 01-01-2014 do 31-12-2014 1. Nazwa i dane identyfikacyjne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA. DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NA DZIEŃ r. FUNDACJA HUMANDOC

INFORMACJA DODATKOWA. DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NA DZIEŃ r. FUNDACJA HUMANDOC INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31.12.2014 r. FUNDACJA HUMANDOC CZĘŚĆ I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Nazwa i siedziba firmy Fundacja Humandoc 00-725 Warszawa Ul.

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Fundacja AJEDNAK" Fundacja na rzecz zagospodarowania zrujnowanych zabytków i wspomagania przedsiębiorczości za okres 01.01.2013 31.12.2013 I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo