SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Stowarzyszenia Parking Osiedlowy nr 1 Gorkiego 36

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Stowarzyszenia Parking Osiedlowy nr 1 Gorkiego 36"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia Parking Osiedlowy nr 1 Gorkiego 36 za rok obrotowy 2014 Łódź, 08 maj 2015 r. 1

2 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Parking Osiedlowy nr 1 Gorkiego 36 z siedzibą w Łodzi przy ul. Gorkiego 36 zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U poz. 330 z późn. zmianami). Stowarzyszenie Parking Osiedlowy nr 1 Gorkiego 36 zostało zarejestrowane w dniu 16 października 2003 roku w Rejestrze Stowarzyszeń w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem Stowarzyszenie Parking Osiedlowy nr 1 Gorkiego 36 (NIP: , REGON: ) jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem powołanym na czas nieokreślony. Do celów Stowarzyszenia należy: 1. Zapewnienie członkom Stowarzyszenia prawa do przechowywania na Parkingu Osiedlowym Nr 1 Gorkiego 36 w Łodzi pojazdów osobowych, stanowiących własność członków lub pojazdów przez nich użytkowanych. 2. Zapewnienie członkom Stowarzyszenia prawa do korzystania z infrastruktury technicznej. 3. Zagwarantowanie członkom Stowarzyszenia zabezpieczenia pojazdów samochodowych, przechowywanych na parkingu przed kradzieżą, włamaniem, zaborem pojazdu w celu krótkotrwałego użycia oraz przed zniszczeniem lub uszkodzeniem pojazdu. Cele statutowe Stowarzyszenia realizowane są poprzez: 1. Świadczenie na rzecz członków usług w zakresie prowadzenia parkingu, w postaci zorganizowania miejsc parkingowych, stałego dozoru, przechowywania pojazdów samochodowych, utrzymywania czystości i porządku na parkingu oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie, jak również sprawnego funkcjonowania istniejącej na terenie parkingu infrastruktury technicznej. 2. Wyłączenie odpowiedzialności cywilnej oraz karnej Stowarzyszenia w związku z kradzieżą, włamaniem, zaborem pojazdu w celu krótko trwałego użycia oraz zniszczeniem lub uszkodzeniem pojazdów przechowywanych na parkingu. Wyłączenie powyższe nie stoi w sprzeczności z udzieleniem członkom Stowarzyszenia wszelkiej pomocy, w tym prawnej, w 2

3 procedurach dochodzenia naprawienia szkód wyrządzonych przez osoby trzecie członkom Stowarzyszenia w związku z przechowywaniem pojazdów mechanicznych na Parkingu Osiedlowym Nr 1 Gorkiego 36 w Łodzi. 3. Współdziałanie z organami administracji lokalnej, właściwą spółdzielnią mieszkaniową oraz z wszelkimi organizacjami społecznymi w celu doskonalenia poziomu świadczeń na rzecz swoich członków określonych j.w. 4. Wymianę doświadczeń z innymi stowarzyszeniami oraz strukturami prowadzącymi działalność w zakresie świadczenia usług parkingowych. 5. Prowadzenie działalności gospodarczej, zgodnie z obowiązującym prawem, a zwłaszcza ustawą o stowarzyszeniach art. 34, w celu uzyskania środków na realizację celów statutowych, przy czym dochód z tytułu tej działalności nie może być dzielony pomiędzy członków Stowarzyszenia. Zarząd stowarzyszenia składa się z sześciu członków: 1. Zbigniew Skalski - Prezes - St Izabela Bąkolik - z-ca Prezesa - St Halina Mistrzak - Sekretarz - St Bogusław Musiałek - Członek - St Marek Grabarczyk - Członek - St Wójcik Andrzej - Członek - St. 169 Komisja rewizyjna stowarzyszenia składa się z trzech członków: 1. Bogusława Grabowska - Przewodniczący - St Kaczorowski Daniel - Członek - St Zbigniew Kmiecik - Członek - St. 175 Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z przyjętymi zasadami polityki rachunkowości, w sposób zgodny z Ustawą o Rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (według załącznika nr 1 do UoR). Księgi rachunkowe prowadzone są przez podmiot zewnętrzny w ramach umowy zawartej z Biurem Rachunkowym AGRAFIN Radosław Gwadera z siedzibą w Łodzi przy ulicy Milionowej 243 lok. 2. 3

4 1. Okres objęty sprawozdaniem finansowym Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy trwający od r. do r. 2. Założenie kontynuacji działalności Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w dającej się przewidzieć przyszłości (przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej). Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na poważne zagrożenia dla kontynuowania przez Stowarzyszenie działalności. 3. Przyjęte zasady rachunkowości Metody wyceny aktywów i pasywów oraz metoda sporządzania rachunku zysków i strat W roku obrotowym 2014 stosowano zasady rachunkowości dostosowane do przepisów wynikających z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Stowarzyszenie sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym. W sprawozdaniu finansowym jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych stowarzyszenie przyjęło następujące ustalenia: składniki majątku o wartości początkowej poniżej zł stowarzyszenie zalicza bezpośrednio w koszty. składniki majątku o wartości początkowej od zł do zł stowarzyszenie zalicza do pozostałych środków lub pozostałych wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku stowarzyszenie dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w miesiącu przyjęcia do używania, składniki majątku o wartości początkowej powyżej zł stowarzyszenie zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i 4

5 wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. W momencie oddania do używania ustalany jest okres ekonomicznej użyteczności dla każdego nabytego składnika aktywów, który to decyduje o okresie amortyzacji. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania, na każdy dzień bilansowy dokonuje się weryfikacji przyjętego okresu ekonomicznej użyteczności każdego składnika (tj. środka trwałego i wartości niematerialnej i prawnej). Zmiana przyjętego okresu skutkuje zmianą kwoty dokonywanych odpisów amortyzacyjnych począwszy od pierwszego dnia następnego roku obrotowego, wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu. Należności Należności wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty. Należności sporne, wątpliwe bądź znacznie przeterminowane obejmowane są odpisami aktualizującymi ich wartość. Odpisy aktualizujące w bilansie pomniejszają te należności. Inwestycje krótkoterminowe Inwestycje krótkoterminowe wyceniane są według wartości godziwej, w tym środki pieniężne w wartości nominalnej. Rezerwy na zobowiązani Rezerwy na zobowiązania wyceniane są w wartości uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej, w ciężar kosztów bezpośrednio związanych z działalnością operacyjną w bieżącym okresie. Przychody Przychody ze sprzedaży ujmowane były w momencie wykonania usługi, zbycia prawa majątkowego. Przychody ze sprzedaży obejmują niewątpliwe, należne lub uzyskane kwoty, ujmowane w okresach, których dotyczą. 5

6 Koszty Koszty bezpośrednie uzyskania przychodów jednostka ujmowała w okresie, w którym zostały osiągnięte odpowiadające im przychody. Koszty pośrednie ujmowano w dacie ich poniesienia. Stowarzyszenie prowadzi koszty w układzie rodzajowym. Wynik finansowy Wynik finansowy jednostki za dany rok obrotowy, obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi kosztami koszty, zgodnie z zasadami: memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny. Wynik z działalności operacyjnej obejmuje wszystkie przychody i koszty działalności stowarzyszenia. Na wynik finansowy Stowarzyszenia wpływają ponadto: - pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z jego działalnością w zakresie m.in. zysków i strat ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, aktualizacji wyceny aktywów niefinansowych, utworzenia i rozwiązania rezerw na przyszłe ryzyko, kar, grzywien i odszkodowań, otrzymania darowizn; - przychody finansowe z tytułu odsetek, - koszty finansowe z tytułu odsetek, - straty i zyski nadzwyczajne powstałe na skutek trudnych do przewidzenia zdarzeń nie związanych z ogólnym ryzykiem prowadzenia Spółki poza jej działalnością operacyjną. 4. Informacje o znacznych zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego. W sprawozdaniu finansowym 2014 roku ujęto znaczne zdarzenia dotyczące lat ubiegłych, które zostały ujawnione w czasie przeprowadzonej (w okresie od do roku) w Stowarzyszeniu kontroli podatkowej w zakresie podatku VAT za 2011 rok. W wyniku ustaleń kontroli podatkowej stwierdzono przekroczenie w dniu roku kwoty sprzedaży równej ,00 złotych powodującej powstanie obowiązku podatkowego VAT. 6

7 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 1. Wartości niematerialne i prawne DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Stowarzyszenie, na dzień bilansowy, nie posiada żadnych wartości niematerialne i prawnych, ani nie nastąpiły żadne zmiany ich stanu w ciągu roku obrotowego. 2. Rzeczowe aktywa trwałe Środki trwałe Wyszczególnienie Środki trwałe razem: z tego: - urządzenia techniczne i maszyny Wartość początkowa na początku roku obrotowego Zwiększenia wartości początkowej z tytułu: nabycia, aktualizacji, przemieszczenia, inne Zmniejszenia wartości początkowej Stan na koniec roku obrotowego ,76 zł ,76 zł 4 721,36 zł ,36 zł - inne środki trwałe ,40 zł ,40 zł Umorzenie Wyszczególnienie Środki trwałe razem: z tego: - urządzenia techniczne i maszyny Dotychczasowe umorzenia na początek roku obrotowego Zwiększenia umorzeń z tytułu: nabycia, aktualizacji, przemieszcze nia, inne Zmniejsz enia umorzeń Amortyz acja za 2014 rok Stan na koniec roku obrotowego ,48 zł ,15 zł ,63 zł 472,08 zł ,15 zł 1 416,23 zł - inne środki trwałe ,40 zł ,40 zł 7

8 3. Należności długoterminowe Stowarzyszenie, na dzień bilansowy nie posiada należności długoterminowych. 4. Inwestycje długoterminowe Stowarzyszenie, na dzień bilansowy, nie posiada żadnych inwestycji długoterminowych. 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Stowarzyszenie, na dzień bilansowy, nie posiada żadnych długoterminowych rozliczeń międzyokresowych. 6. Zapasy Stowarzyszenie, na dzień bilansowy, nie posiada żadnych zapasów. 7. Należności krótkoterminowe Wykaz stanu należności krótkoterminowych wobec pozostałych jednostek na dzień r. Należności 1 2 Razem z tytułu podatków 6 267,00 zł 1 789,00 zł w tym: z tytułu nadpłaty podatku CIT za 2014 rok 1 789,00 zł inne 4 478,00 zł w tym m. in.: z tytułu niezapłaconych składek członkowskich 4 478,00 zł 8

9 Stowarzyszenie w roku 2014 dokonało umorzeń należności od pozostałych jednostek w kwocie 157,13 złotych. 8. Fundusze własne Fundusze własne Stowarzyszenia wynoszą na dzień roku ,13 zł (wielkość ujemna), na którą to kwotę składają się: - fundusz statutowy ,11 zł - wynik finansowy netto roku bieżącego (zysk) ,24 zł - strata z lat ubiegłych ,48 zł w tym: - wynik z lat ubiegłych ,44 zł - strata z lat ubiegłych (błędy podstawowe) ,92 zł W okresie objętym sprawozdaniem nie tworzono funduszu zapasowego ani rezerwowego. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat poprzednich (błędach podstawowych) ujętych w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy Ujęto w: Rodzaj zdarzeń Kwota zł bilansie rachunku zysków i strat pozycja kwota pozycja kwota Naliczenie należnego podatku VAT do zapłaty za okres VII.2011-XII ,00 zł A.VII. Strata z lat ubiegłych (PASYWA) ,00 zł - - Odsetki za lata 2011, 2012,2013 od należnego podatku VAT do zapłaty za okres VII.2011-XII ,64 zł A.VII. Strata z lat ubiegłych (PASYWA) ,64 zł - - Zaksięgowanie niewprowadzonych do ewidencji księgowej kaucji wpłacanych przez członków Stowarzyszenia w latach (weryfikacja roku 2014) 1 100,00 zł A.VII. Strata z lat ubiegłych (PASYWA) ,00 zł 9

10 Razem (strata): ,64 zł 9. Rezerwy na zobowiązania Zmniejszenia: Wyszczególnienie rezerw Wartość na początek roku Zwiększenia a) rozwiązanie b) wykorzystanie Wartość na koniec roku Rezerwy razem ,68 zł - a) ,68 zł 0,00 zł z tego: pozostałe krótkoterminowe (na poczet przyszłych zobowiązań wobec ZUS) ,68 zł - a) ,68 zł 0,00 zł 10. Zobowiązania Zobowiązania długoterminowe Stowarzyszenie, na dzień bilansowy posiada zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek z tytułu kaucji za stanowiska wpłacone przez członków w wysokości ,00 złotych. 10

11 Zobowiązania krótkoterminowe Wykaz stanu zobowiązań wobec pozostałych jednostek na dzień r. Zobowiązania 1 2 Razem z tytułu dostaw i usług ,11 zł 1 214,42 zł w tym: zobowiązania wobec PGE Obrót S.A. Zobowiązania wobec Spółdzielni Mieszkaniowej im. Bolesława Chrobrego Zobowiązania wobec Telekomunikacji Polskiej S.A. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 1 197,05 zł 8,98 zł 8,39 zł ,69 zł w tym: Zobowiązania z tytułu podatku PIT-4R z wypłat umów zleceń za miesiąc grudzień 2014 Zobowiązanie wobec Wydziału Finansowego UMŁ opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc grudzień 2014 Zobowiązanie z tytułu płatności podatku VAT należnego za rok 2011 (należność główna plus odsetki roku 2011, 2012, 2013) Zobowiązanie wobec ZUS z tytułu wypłat umów zleceń za miesiąc grudzień 2014 inne 315,00 zł 28,00 zł ,34 zł 2 000,35 zł 3 325,00 zł w tym: Zobowiązania wobec członków Stowarzyszenia z tytułu nadpłaconych składek członkowskich w 2014 roku 3 325,00 zł 11

12 Stowarzyszenie nie posiada zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ani zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń. 11. Rozliczenia międzyokresowe Stowarzyszenie na dzień bilansowy posiada krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów w wysokości ,08 złotych. 12. Przychody Rodzaje Wskaźnik w % Rok 2013 Rok 2014 przychodów (3:2) Razem przychody ,19 zł ,21 zł 110,49% Przychody netto ze sprzedaży ,00 zł ,00 zł 102,30% produktów w tym: Przychody z tytułu składek ,00 zł ,00 zł 101,05% członkowskich Przychody z tytułu opłat wpisowych 620,00 zł 2 400,00 zł 387,10% Pozostałe przychody 3 231,00 zł ,68 zł 359,72% operacyjne w tym: Przychody z tytułu wpłat za wiaty 3 200,00 zł 2 000,00 zł 62,50% Likwidacja rezerwy na poczet zaległych składek ZUS 0,00 zł 9 022,68 zł - 12

13 Przychody z tytułu zawartych ugód 0,00 zł 600,00 zł - sądowych Inne (złomowanie) 31,00 zł 0,00 zł - Przychody finansowe 1,19 zł 3 548,53 zł ,80% w tym: Odsetki bankowe 1,19 zł 0,53 zł 44,54% Likwidacja rezerwy na poczet odsetek od zaległych składek ZUS 0,00 zł 3 548,00 zł - Struktura terytorialna przychodów: kraj 100% 13. Koszty Rodzaje kosztów Rok 2013 Rok 2014 Wskaźnik w % (3:2) Razem koszty ,03 zł ,97 zł 80,82% 1. Amortyzacja 472,08 zł 944,15 zł 200,00% 2. Zużycie materiałów i energii 8 543,63 zł 6 841,47 zł 80,08% 2.1 Materiały biurowe 555,66 zł 291,61 zł 52,48% 2.2 Materiały do utrzymania porządku i BHP 2.3 Zakup narzędzi i wyposażenia 2.4 Energia elektryczna i woda 2.5 Zakup workowanego asfaltu i materiałów do 699,71 zł 323,28 zł 46,20% 421,64 zł 477,99 zł 113,36% 6 866,62 zł 5 464,27 zł 79,58% 0,00 zł 284,32 zł - 13

14 naprawy ogrodzenia 3. Usługi obce ,49 zł ,17 zł 103,04% 3.1 Dzierżawa terenu 7 367,65 zł 7 289,52 zł 98,94% 3.2 Koszty opłat telekomunikacyjnych 3.3 Koszty usług księgowych 585,49 zł 481,06 zł 82,16% 8 602,16 zł ,32 zł 125,60% 3.4 Koszty usług biurowych 4 069,54 zł 1 476,00 zł 36,27% 3.5 Koszty bankowe 565,60 zł 694,41 zł 122,77% 3.6 Koszty usług pocztowych 3.7 Koszty opłat abonamentu RTV 203,86 zł 225,70 zł 110,71% 434,40 zł 341,65 zł 78,65% 3.8 Naprawy i konserwacje 460,39 zł 599,01 zł 130,11% 3.9 Odśnieżanie 1 674,00 zł 0,00 zł Usługi prawnicze i doradcze 938,00 zł 2 518,00 zł 268,44% 3.11 Usługi poligraficzne 59,90 zł 20,40 zł 34,06% 3.12 Usługi transportowe (piasek) 3.13 Wycięcie i wywóz słupów oświetleniowych 3.14 Przegląd i wymiana gaśnic 184,50 zł 184,50 zł 0,00% 0,00 zł 225,00 zł - 0,00 zł 858,54 zł Pozostałe 0,00 zł 192,06 zł - 4. Podatki i opłaty 125,00 zł 419,00 zł 335,20% 4.1 Podatek od nieruchomości 4.2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 83,00 zł 83,00 zł 0,00% 42,00 zł 336,00 zł 800,00% 14

15 5. Wynagrodzenia (zleceniobiorców) 6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 7. Pozostałe koszty rodzajowe ,20 zł ,95 zł 88,04% ,93 zł ,40 zł 85,18% 183,00 zł 174,00 zł 95,08% 7.1 Polisa ubezpieczeniowa 183,00 zł 174,00 zł 95,08% 8. Pozostałe koszty operacyjne ,12 zł 2 254,13 zł 18,23% 8.1 Zwrot za wiaty 3 200,00 zł 2 000,00 zł 62,50% 8.2 Odpis z tytułu utworzenia rezerwy na zaległe składki ZUS (należność główna) 8.3 Umorzenie należności wątpliwych z BO 8.4 Opłaty kancelaryjne i sądowe 9 022,68 zł 0,00 zł - 140,44 zł 157,13 zł 111,88% 0,00 zł 97,00 zł - 9. Koszty finansowe 6 806,58 zł 776,70 zł 11,41% 9.1 Odsetki ustawowe za zwłokę płatności faktur 9.2 Odsetki za 2013 rok z tytułu zaległości podatku VAT-7 i PIT-4R 9.3 Opłata prolongacyjna z tytułu rozłożenia płatności podatku VAT-7 za 2010 rok na raty 9.4 Odpis z tytułu utworzenia rezerwy na zaległe składki ZUS (naliczone odsetki) 9.5 Odsetki za 2014 rok z tytułu zaległości podatku VAT-7 za okres lipiec grudzień 2011 roku 6,35 zł 0,00 zł ,23 zł 0,00 zł - 461,00 zł 0,00 zł ,00 zł 0,00 zł - 0,00 zł 776,70 zł - 15

16 14. Różnica między wynikiem podatkowym, a księgowym Przychody ogółem Przychody bilansowe nie stanowiące przychodów podatkowych (wyksięgowana rezerwa nie zaliczona wcześniej do k.u.p) Przychody podlegające opodatkowaniu ,21 zł ,68 zł ,53 zł Koszty ogółem Koszty bilansowe nie stanowiące k. u. p Koszty zmniejszające podstawę opodatkowania ,97 zł ,83 zł ,14 zł Zysk strata brutto: ,24 zł - przychody bilansowe nie stanowiące przychodów podatkowych ,68 zł + koszty bilansowe nie stanowiące k.u.p ,83 zł Zysk (dochód podatkowy): ,39 zł - strata do odliczenia z lat ubiegłych ,29 zł Podstawa opodatkowania: ,10 zł Podatek dochodowy: ,00 zł W roku 2014 Stowarzyszenie rozliczyło w zeznaniu podatkowym CIT-8 stratę z roku 2010 (19 976,68 zł) oraz stratę z roku 2011 (3 848,61 zł). 15. Środki pieniężne w kasie i na rachunku Stan środków pieniężnych r r. Wskaźnik w % (3:2) Razem stan środków pieniężnych 2 223,56 zł 7 945,93 zł 357,35% Stan środków kasie Stowarzyszenia 98,54 zł 494,74 zł 502,07% Stan środków na rachunku bankowym 2 125,02 zł 7 451,19 zł 350,64% 16

17 w tym: ~rodki na rachunku wydatkow biewych zt zl 105,94% ~rodki na rachunku bankowyrn utworzonym na gromadzenie kaucji Lokaty bankowe 0,oo zl 0.00 d zl 0.00 zl Informacje o pnychodach, kosztach i wynikach dzialalnoici zaniechanej w roku obrotowym lub pnewidzianej do zaniechania w roku nastqpnym Stowarzyszenie nie osiqgn$o zadnych przychodow, ani nie poniosko zadnych kosztow zwiqzanych z dzialalnoiciq zaniechang i nie przewiduje zmniejszenia zakresu dziatalnoici w roku nastqpnym. 17. ~rednioronne zatrudnienie W 2014 roku stowarzyszenie realizowako swoje zadania wykqcznie przez urnowy Aecenia. ktore dotyczyb w okresie I-XII osdb. 18. Propozycje co do sposobu podzialu zysku Zysk za rok obrotowy 2014 r. w wysokoici zlotych zostanie przeznaczony na pokrycie strat z dziaialnoici Stowarzyszenie z lat ubiegkych. Brak odniesienia do niektdrych pozycji ustawoweyo wzorca dodatkowych inforrnacji i objainien omacza, ze zdarzenia takie w Stowarzyszeniu w 2014 roku nie.rnialy rniejsca. L6&,08 maj r. Zawd: STOWARZYSZENIE S orqdzit: WACKAFIFP" Blur0 Rachunkowe mgr Radwlaw Gwadefa 9w17t6di,ul.~il~andna243l~k.2 REGON 1W197 WPR "park# Wdlo*g NI 1, ~ 3 6 ' W I. ul. Gor- 36 r*pon NIP 72& $ id

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie INFORMACJA DODATKOWA I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. Nazwa jednostki: Fundacja IDEA Rozwoju NIP: 536-191-23-28 Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski,

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze 00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 46/6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze 00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 46/6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenie Zielone Mazowsze 00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 46/6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2012 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Zarząd jest

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres za okres od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia ul. Naukowa 30a lok. 4 02-463 Warszawa NIP 5222995948, Regon 146100814, KRS 0000414083

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Warszawa, 31 stycznia 2013 roku 1 APIS SA Sprawozdanie finansowe za rok kończący

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WM-SPORT Sp. z o.o. 02-032 Warszawa ul. Wawelska 5 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 ZA ROK OBROTOWY WM-SPORT Sp. z o.o. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Biznesu "STARTER" SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Fundacja Rozwoju Biznesu STARTER SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Rozwoju Biznesu "STARTER" z siedzibą w : 02-681, Al. Wyścigowa 14/402 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY 31.12.2012 SKŁADAJĄCE SIĘ Z : 1. BILANS NA DZIEŃ 31.12.2012 R., 2. RACHUNEK ZYSKÓW

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa jednostki, adres siedziby, przedmiot działalności oraz nr w rejestrze sądowym BUMECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Tychach, przy ul. Przemysłowej 47 działa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GLOBAL TRADE SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2013 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GLOBAL TRADE SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2013 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GLOBAL TRADE SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2013 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa i siedziba jednostki, podstawowy przedmiot działalności jednostki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe

Sprawozdanie Finansowe IPOPEMA Securities S.A. Sprawozdanie Finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dnia 20 marca 2015 roku Oświadczenie o zgodności Zarząd IPOPEMA Securities S.A. oświadcza, że: wedle

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CFI HOLDING S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CFI HOLDING S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE CFI HOLDING S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wrocław, marzec 2015 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O.

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 20 MARCA 2012 R. Spis treści I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A.

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ZA OKRES 01.01.2009 30.06.2009 1 WPROWADZENIE DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Informacje o Spółce Spółka akcyjna powstała z przekształcenia

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r.

ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA COLLECT SP. Z O.O. ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r. 1 Spis treści I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA COLLECT SPÓŁKA Z O.O.

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa, siedziba, podstawowy przedmiot działalności Spółki oraz właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr

1. Nazwa, siedziba, podstawowy przedmiot działalności Spółki oraz właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr WPROWADZENIE 1. Nazwa, siedziba, podstawowy przedmiot działalności Spółki oraz właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr Globe Trade Centre spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została utworzona

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 2 Do Prospektu emisyjnego Spółki ADMIRAL BOATS S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 sierpnia 2014 roku

Aneks nr 2 Do Prospektu emisyjnego Spółki ADMIRAL BOATS S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 sierpnia 2014 roku Warszawa, 16 marca 2015 r. Aneks nr 2 Do Prospektu emisyjnego Spółki ADMIRAL BOATS S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 sierpnia 2014 roku Terminy pisane wielką literą mają znaczenie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego I 1. Informacje ogólne Fundacja Pomocy na rzecz Żołnierzy Armii Krajowej im. gen. bryg. Leopolda Okulickiego ps. "Niedźwiadek", używająca

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku SPORZĄDZONE ZGODNIE Z USTAWĄ O RACHUNKOWOŚCI Szczecin, 30 kwietnia 2015 roku SPIS TREŚCI I. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU 21 marca 2014 r. Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 9 2. OPIS WAŻNIEJSZYCH STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI... 12 2.1 PODSTAWA SPORZĄDZENIA...

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. (do 01.05.2011 SOLAR COMPANY Ltd. Sp. z o.o.)

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. IV kwartał 2013 r. Autoryzowany Doradca:

Raport kwartalny z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. IV kwartał 2013 r. Autoryzowany Doradca: Autoryzowany Doradca: Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE spółki Integer.pl SA za 2014 rok

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE spółki Integer.pl SA za 2014 rok JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE spółki Integer.pl SA za 2014 rok -Kraków, 19 marca 2015 roku- SPIS TREŚCI: JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW... 4 JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ...

Bardziej szczegółowo

Fundacja Dobre Wieści. Sprawozdanie Finansowe. Za okres 22.03.2013-31.12.2013 r. Str. 1

Fundacja Dobre Wieści. Sprawozdanie Finansowe. Za okres 22.03.2013-31.12.2013 r. Str. 1 Sprawozdanie Finansowe Za okres 22.03.2013-31.12.2013 r. Str. 1 Spis treści 1. Wprowadzenie do Sprawozdania finansowego str. 3 2. Bilans str. 7 3. Rachunek zysków i strat str. 8 4. Informacja dodatkowa

Bardziej szczegółowo

Niniejszym przedstawiamy wyniki działalności HOOP S.A. w roku 2003.

Niniejszym przedstawiamy wyniki działalności HOOP S.A. w roku 2003. Szanowni Akcjonariusze, Niniejszym przedstawiamy wyniki działalności HOOP S.A. w roku 2003. W minionym roku obrotowym Spółka po raz kolejny zanotowała wzrost przychodów ze sprzedaży, które osiągnęły nowy

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 2 SKONSOLIDOWANY BILANS - A K T Y W A...

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI Kielce 2012 1 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE... 4 1. Podstawa prawna... 4 2. Charakterystyka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. w Kartoszynie na dzień 31.12.2013 roku sporządzone według Międzynarodowych Standardów

Sprawozdanie finansowe Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. w Kartoszynie na dzień 31.12.2013 roku sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdanie finansowe Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. w Kartoszynie na dzień 31.12.2013 roku sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Spis treści I. Jednostkowe

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 zakończony dnia roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych) zakończony dnia 31 marca 2014 roku zgodne z MSSF (w tysiącach

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ZPUE S.A. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ZPUE S.A. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ZPUE S.A. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej obejmujące:

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/146 Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330, 613, z 2014 r. poz. 768, 1100, z 2015

Bardziej szczegółowo