KONCEPCJA URUCHOMIENIA I FUNKCJONOWANIA ZAKŁADU CUKIERNICZEGO W NOWYM OBIEKCIE PRODUKCYJNYM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONCEPCJA URUCHOMIENIA I FUNKCJONOWANIA ZAKŁADU CUKIERNICZEGO W NOWYM OBIEKCIE PRODUKCYJNYM"

Transkrypt

1 KONCEPCJA URUCHOMIENIA I FUNKCJONOWANIA ZAKŁADU CUKIERNICZEGO W NOWYM OBIEKCIE PRODUKCYJNYM Opracowano dla potrzeb kredytowania i oceny przedsięwzięcia inwestycyjnego Łódź, czerwiec 2004

2 SPIS TREŚCI I. Cel i zakres opracowania. 2 II. Informacje o inwestorze i prowadzonej działalności... 3 III. Opis inwestycji, prac adaptacyjnych i uruchomienie zakładu... 4 IV. Struktura produkcji i sprzedaŝy, rynek odbiorców... 7 V. Kalkulacja kosztów operacyjnych i inwestycyjnych... 9 VI. Projekcje sprawozdań finansowych i rachunku zwrotu nakładów.. 10 VII. Potrzeby kredytowe i sposób zabezpieczenia roszczeń. 11 W załączeniu: Tabela 1 Prognoza sprzedaŝy dla wyrobów ciastkarskich i cukierniczych Tabela 2 PrzybliŜony cennik na wyroby Tabela 3 Przyrost wartości sprzedanej produkcji zakładu Tabele 4-6 Prognozy bilansu, rachunku wyników i przepływów pienięŝnych Tabela7 Podstawowe wskaźniki sytuacji ekonomicznej Tabela 8 Rachunek dyskonta przepływów i zwrotu nakładów inwestycyjnych 1

3 I. Cel i zakres opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest przedstawienie koncepcji uruchomienia działalności wytwórczej zakładu cukierniczego w nowym obiekcie produkcyjnym. Wykorzystywane w chwili obecnej budynki, zlokalizowane w Łodzi przy ulicy Pługowej 153/4, są dzierŝawione od osoby prywatnej, co powoduje konieczność ponoszenia stałych wysokich kosztów w skali miesiąca a takŝe wiąŝe się z pewnymi ograniczeniami w zakresie zwiększania skali przerobu masy cukierniczej. Stan techniczny obecnie zajmowanego lokalu i występujące przeszkody w jego adaptacji do wymogów sanitarnych oraz higieny Ŝywności obowiązujących w zakładach przemysłu spoŝywczego na obszarze Unii Europejskiej uniemoŝliwiają pełne konkurowanie na rynkach krajowych i zagranicznych. Wprowadzone przepisy dają okres przejściowy na zorganizowanie zaplecza i wprowadzenia procedur kontroli produkcji zgodnych z wytycznymi unijnymi, dyrektywami wspólnego rynku. Uruchomienie zakładu cukierniczego w nowej lokalizacji, po dokonaniu stosownych modernizacji i ulepszeń, pozwoli na dostosowanie się do standardów właściwych dla branŝy spoŝywczej, programu monitoringu i kontroli bezpieczeństwa Ŝywieniowego produktów HACCP oraz Dobrej Praktyki Produkcyjnej i Higienicznej. Rozpoczęcie produkcji we własnym budynku daje szansę uniezaleŝnienia się od warunków narzucanych przez wynajmującego lokal i ewentualnych zmian wysokości stawek najmu. Uzyskane oszczędności w czynszu pokryją gros kosztów kredytowania i spłatę ceny nieruchomości w okresie pięcioletnim. Zmodernizowane, większe zaplecze produkcyjne, ma sprzyjać zwiększeniu wolumenu produkcji i sprzedaŝy wyrobów cukierniczych, wprowadzaniu dodatkowych asortymentów i rozwijaniu dalszej działalności. Celem nadrzędnym projektu jest wskazanie stopnia zyskowności i prezentacja rachunku zwrotu nakładów dla prowadzonego przedsięwzięcia w związku z potrzebą pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania na zakup obiektu. Do analizy efektywności działań inwestycyjnych i produkcyjnych określono potrzeby kapitałowe i wartości sprzedaŝowe niezbędne dla zachowania bieŝącej płynności zakładu. Oceniono kosztochłonność procesu wytwórczego oraz poziomy zadłuŝenia gwarantujące wypłacalność przedsiębiorstwa w prognozowanym okresie. 2

4 II. Informacje o inwestorze i prowadzonej działalności Inwestorem, wnioskującym o kredyt inwestycyjny na zakup nieruchomości gruntowej z naniesionym obiektem produkcyjno-magazynowym, jest Zakład Cukierniczy Brygidy Kobyłeckiej. Przedsiębiorstwo prowadzi działalność od 2002 roku zajmując się wytwarzaniem oraz sprzedaŝą hurtową i detaliczną ciast, ciastek, wyrobów cukierniczych, spoŝywczych i innych artykułów przemysłowych. Właścicielką przedsiębiorstwa od początku jego funkcjonowania jest pani Longina Pastusia, z wykształcenia mgr inŝ. chemii spoŝywczej. Zakład znajduje się obecnie w swojej drugiej lokalizacji (wcześniej wynajmował pomieszczenia przy ulicy Wojska Polskiego w Łodzi) a w końcu lipca tego roku zamierza wprowadzić się do własnej siedziby i docelowego miejsca prowadzenia produkcji przy ulicy Wiertniczej 18. Przedsiębiorstwo posiada na wyposaŝeniu własne urządzenia do wyrabiania i ulepszania mas ciastkarskich (piec, miesiarka, nadziewarka, ubijaczka, stoły do pracy). Niektóre z tych urządzeń z uwagi na częściowe wyeksploatowanie (wiek od 7 do 10 lat) oraz planowaną przeprowadzkę będzie zastępowana nowszymi egzemplarzami. Firma dysponuje środkami transportu, którymi dostarcza wyroby odbiorcom: samochody Polonez Truck Izoterma i Fiat Ducato (własne) oraz dwa samochody dostawcze Fiat Doblo Cargo (finansowane w kredycie i poprzez leasing). Planowane jest uzupełnienie taboru o jeszcze jeden samochód dostawczy pod koniec 2006 roku. Przedsiębiorstwo zatrudnia obecnie 15 osób, w tym 10 pracowników bezpośrednio produkcyjnych na pół etatu, którzy pracują w systemie dwuzmianowym. Zdarzenia gospodarcze są ewidencjonowane w ksiąŝce przychodów i rozchodów, przychody rozliczane na zasadach ogólnych poprzez rejestr sprzedaŝy VAT, natomiast księgowość i rozrachunki podatkowe prowadzi zewnętrzne Biuro rachunkowe Rachuba z Łodzi. Zakład terminowo odprowadza za pracowników składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i FGŚP oraz reguluje wszelkie zobowiązania budŝetowe. Działalność podmiotu charakteryzuje ciągły wzrost, zarówno po stronie wielkości produkcji, pozyskiwania kontrahentów, zwiększania sprzedaŝy oraz osiągania dochodów. Przedsiębiorstwo planuje dalszy rozwój, na co wskazuje obserwowane zapotrzebowanie na wyroby wśród obecnych i nowych odbiorców, co będzie realizować poprzez inwestycje i rozszerzanie oferowanych asortymentów. 3

5 III. Opis inwestycji, prac adaptacyjnych i uruchomienia zakładu Przedmiotem inwestycji jest budynek byłej piekarni mechanicznej, połoŝony na granicy łódzkich dzielnic Julianów i Arturówek, znanych z korzystnych walorów środowiskowych i lokalizacyjnych (tereny zielone, dobry dojazd do centrum miasta). Dostęp do nieruchomości moŝe być realizowany od ulicy Paździerzowej (wjazd na teren przez bramę) i od ulicy Klonowicza (wejście do magazynu surowca i produktów). Budynek piekarni o powierzchni 228 m 2, zajmujący osobną działkę o powierzchni 445 m 2, został notarialnie nabyty przez inwestora od państwa Kubickich. Nabywca wniósł przedpłatę na poczet umowy zakupu nieruchomości w wysokości zł a pozostała naleŝność w kwocie zł będzie płatna po uregulowaniu stanu prawnego gruntu w Wydziale Geodezji i Katastratu UMŁ. Uzyskanie zgody na wyodrębnienie działki z naniesionym budynkiem po wyłączeniu współwłasności dotychczasowych właścicieli, odpowiadającej miejscowym planom zagospodarowania przestrzennego, ma nastąpić w sierpniu 2004 r. Obecnie na terenie byłej piekarni tradycyjnej inwestor prowadzi roboty adaptacyjne związane z remontem pomieszczeń i przystosowaniem obiektu do norm i przepisów obowiązujących na terenie Unii Europejskiej. W szczególności roboty te obejmują wymianę stolarki wewnętrznej i zewnętrznej, modernizację i rozbudowę sanitariatów, montaŝ ścianek działowych oraz wymianę niezbędnych instalacji. Prowadzone prace są związane z koniecznością spełnienia przez przedsiębiorstwa i zakłady z branŝy spoŝywczej standardów wytyczonych przez program HACCP. Zgodnie z przyjętymi załoŝeniami przewiduje on zagwarantowanie bezpieczeństwa zdrowotnego produktu Ŝywnościowego dzięki właściwemu zidentyfikowaniu, skontrolowaniu i ocenie róŝnych typów zagroŝeń istotnych dla jego bezpieczeństwa. Zalecenie stosowania systemu HACCP w sektorze Ŝywnościowym określa Dyrektywa Unijna nr 93/43/EEC z czerwca 1993 r. w sprawie higieny środków spoŝywczych. Ustawa z dnia 11 maja 2001 roku o warunkach zdrowotnych Ŝywności i Ŝywienia nakładała obowiązek wdroŝenia systemu HACCP na duŝe i średnie przedsiębiorstwa, natomiast ustawa z dnia 30 października 2003 roku o warunkach zdrowotnych nałoŝyła obowiązek wdroŝenia systemu HACCP we wszystkich zakładach przemysłu spoŝywczego z chwilą akcesji do Unii Europejskiej. 4

6 Właściwa organizacja zaplecza produkcyjnego i infrastruktury technologicznej stanowi pierwszy etap przygotowania do wdroŝenia programu HACCP i stosowania Dobrej Praktyki Produkcyjnej (ang. GMP). W praktyce jest to cały proces zaczynając od zaopatrzenia w surowce - magazynowanie - produkcję - pakowanie i znakowanie - magazynowanie gotowego wyrobu i jego dystrybucję łącznie z kontrolą jakości. System dobrze zaplanowany stwarza gwarancję, Ŝe kaŝda operacja jest wykonywana poprawnie. Aby te zadania zrealizować naleŝy podjąć szereg działań podstawowych. Procesy wytwarzania muszą być prowadzone w odpowiednio przystosowanych pomieszczeniach wyposaŝonych w niezbędne instalacje, urządzenia i maszyny. Ponadto wytwórca musi dysponować wyszkolonym personelem przygotowanym do realizacji zadań produkcyjnych i kontrolnych. Niezwykle waŝnym jest obszar higieny produkcji, miejsca pracy i osobistej pracowników. W przedsiębiorstwie powinien funkcjonować zaplanowany system monitorowania higieny, a rezultaty pomiarów i analiz zapisane w raportach stanowią dokumentację realizacji programu sanitarnego. Przy wdraŝaniu działań HACCP trzeba przeprowadzić szczegółową analizę zagroŝeń na wszystkich etapach łańcucha Ŝywnościowego i wskazać moŝliwe do zastosowania działania prewencyjne. Zabudowania, pomieszczenia produkcyjne i laboratoryjne łącznie z technicznym wyposaŝeniem a takŝe zatrudniony personel stanowią wyznaczniki określające kolejne obszary funkcjonowania Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) w zakresie organizacji wytwórni, dokumentacji, szkoleń, auditów, kwalifikacji i walidacji. Kolejnym elementem dostosowania do standardów unijnych oraz utrzymywania jakości produkowanych wyrobów jest program Dobrej Praktyki Higienicznej (ang. GHP), który wdraŝają wytwórnie Ŝywności i zakłady Ŝywienia. DPH - to higieniczne aspekty GMP, które dotyczą produkcji, obrotu Ŝywnością w warunkach higienicznych i obejmuje takie zagadnienia jak: stan sanitarny zakładu oraz jego otoczenia, z uwzględnieniem pomieszczeń produkcyjnych, socjalnych i magazynowych uŝytkowanie maszyn i urządzeń w kontakcie z Ŝywnością w higieniczny sposób jakość wody stosowanej w zakładzie, procesy mycia i dezynfekcji kontrola obecności szkodników, usuwanie odpadów i ścieków higiena i kwalifikacje pracowników prowadzenie dokumentacji dotyczącej stosowania i przestrzegania zasad higieny. 5

7 Zakończenie wszelkich prac adaptacyjnych zaplanowano na koniec lipca 2004 r. W tym terminie powinien rozpocząć się montaŝ urządzeń produkcyjnych (pieca cukierniczego, miesiarki do ciasta, dzieŝy i nadziewarki), wyposaŝanie pomieszczeń magazynowych, socjalnych i sanitarnych. Rozruch zakładu przewidziany jest na miesiąc sierpień a osiągnięcie pełnych zdolności produkcyjnych we wrześniu 2004 r. Do końca bieŝącego roku przewiduje się zwiększenie wolumenu produkcji (wobec obecnie realizowanej średniej miesięcznej) oraz poszerzenie oferty wytwarzanych produktów. Dla rozszerzenia struktury ilościowo-asortymentowej produkowanych wyrobów niezbędne będzie zatrudnienie dodatkowo dwóch lub trzech pracowników zmianowych (docelowo w miesiącu grudniu przed okresem zwiększonych zamówień świątecznych). Przedsiębiorstwo planuje równieŝ utworzenie stanowiska brygadzisty/kierownika, który będzie sprawował nadzór nad produkcją oraz jakością wytwarzanych produktów. W perspektywie kolejnych lat, po wdroŝeniu programów HACCP i GMP oraz dalszego rozwijania skali działalności, funkcje kontroli technologicznej, higieny sanitarnej a takŝe zabezpieczenia jakości wyrobów przejmie samodzielny specjalista ds. auditów i kontroli. Rysunek 3. Schemat wdroŝenia i funkcjonowania programów HACCP, GHP i GMP 6

8 IV. Struktura produkcji i sprzedaŝy, rynek odbiorców Zakład Cukierniczy Longiny Pastusi produkuje bogaty asortyment wyrobów cukierniczych i ciastkarskich. W ofercie znajdują się róŝnego rodzaju wypieki luzem (pączki i bułki), ciastka krojone sprzedawane na sztuki (francuskie, deserowe, wz-tki, szarlotki, torciki) oraz ciasto odwaŝane na kg (serniki, jabłeczniki, babki, rolady). W procesie wytwórczym stosowane są wysokogatunkowe tłuszcze, polewy i polepszacze. Technologia umoŝliwia umieszczanie wzorów na produktach oraz wykonywanie zamówień specjalnych zgodnie z Ŝyczeniami klientów (stosowanie wybranych dodatków i przypraw). Miesięczne wielkości przerobu, w zaleŝności od pory roku i przypadających okresów świątecznych (zwiększone obroty) mieszczą się w przedziale 16,5 17 ton (średnia w 2004 r.). W kolejnych latach prognozy, z uwagi na modernizację zakładu i wymianę urządzeń, planowany jest sukcesywny wzrost sprzedaŝy (średnio o 5-10% rocznie). Dominujący ilościowy i wartościowy udział w przerobie mają obecnie bułki słodkie, owocowe i pączki, średnio 75 tys. sztuk w skali miesiąca (wartości około 45 tys. zł w cenie sprzedaŝy). Prognozuje się, iŝ wielkości te wzrosną w okresie 5 lat przynajmniej do 88 tys. sztuk i wartości netto 55 tys. zł miesięcznie. Drugim istotnym asortymentem dla skali obrotu jest sprzedaŝ wysokowartościowych ciast waŝonych, gdzie wyrabiana masa wynosi 3,5 tony w miesiącu przy średniej sprzedaŝy tys. zł miesięcznie. Szacuje się, Ŝe ten segment produkcji powinien sukcesywnie rosnąć (dzięki widocznemu zapotrzebowaniu rynku i przystosowania zaplecza technicznego), osiągając miesięczny poziom produkcji 4,2 tony i wartość sprzedaną blisko 40 tys. zł w końcu 2009 r. Prognozowane ilości i wartości produktów do wytworzenia na lata podaje tabela 1. Są to ostroŝne szacunki biorąc pod uwagę dotychczasową dynamikę wzrostu sprzedaŝy w ostatnich dwóch latach działalności. W tabeli 2 zamieszczono orientacyjny cennik na produkowane wyroby ze średnimi cenami dla głównych typów wyrobów ciastkarskich i cukierniczych. Dokonany podział na grupy asortymentowe stanowi pewne przybliŝenie z uwagi na posiadanie przez zakład w ofercie blisko 100 róŝnych produktów. Natomiast w tabeli 3 porównano miesięczne przychody obserwowane w latach Daje się zauwaŝyć stały wzrost obrotów w kolejnych okresach oraz występowanie dwóch sezonów zwiększonej sprzedaŝy w ciągu roku (grudzień BoŜe Narodzenie, marzec/kwiecień Wielkanoc). Przyrost wartości realizowanej sprzedaŝy liczony rok do roku przekracza 30%.

9 Zakład Cukierniczy sukcesywnie poszerza krąg stałych odbiorców oraz wielkości uzyskiwanego przychodu. W chwili obecnej posiada ponad 80 współpracujących kontrahentów na produkty ciastkarskie i cukiernicze. Wśród klientów przedsiębiorstwa znajdują się sklepy i hurtownie spoŝywcze, cukiernie, zakłady opieki zdrowotnej, ośrodki edukacyjne. Do odbiorców hurtowych trzeba zaliczyć PHU Warimex Sp. z oo. posiadający dwa sklepy w holenderskiej sieci LIDL, Cukiernię Wacuś (stoisko na terenie Carrefur ), Delikatesy Zibi oraz sieć sklepów Dobre ceny. Firma przeprowadza równieŝ znaczną część obrotów przez własny sklep firmowy zlokalizowany w wynajmowanych pomieszczeniach w Łodzi przy ulicy Zachodnie 3a. Udzielane terminy płatności zamykają się między 14 a 30 dniami, jednak ponad 60% sprzedaŝy jest rozliczana gotówkowo. Dzięki temu nie występują problemy z płynnością finansową, tym bardziej, Ŝe okres realizacji zleceń nie przekracza dwóch dni roboczych (większość zamówień jest wykonywana z dnia na dzień), co bardzo skraca cykl inkasa naleŝności. W obecnej lokalizacji zakład nie składuje duŝych zapasów surowca i materiałów do produkcji, jedynie ilości wystarczające na bieŝące potrzeby (rotacja zapasów wynosi około jednego tygodnia). Wskaźnik ten będzie rosnąć wraz z rozwijaniem skali przerobu oraz z uwagi na posiadanie lepszego zaplecza magazynowego w nowym obiekcie (docelowo planowane wyposaŝenie w chłodnie). W perspektywie najbliŝszych lat przedsiębiorstwo planuje rozbudować ofertę asortymentową, poszerzyć bazę odbiorców oraz zwiększyć wartości sprzedaŝowe. Efekty wzrostowe i przełoŝenie na wyniki operacyjne powinny być juŝ zauwaŝalne w 2005 roku i będą się wiązały z wdroŝeniem systemów HACCP/GHP, poprawą konkurencyjności oraz jakości proponowanych wyrobów. Jednocześnie sprzedaŝ gotówkowa będzie częściowo zastępowana rozliczeniami bezgotówkowymi w odniesieniu do klientów, z którymi zostanie utrwalona współpraca. Na podniesienie rentowności w kolejnych latach wpłynie wzrost udziału wytwarzanych ciast i tortów na wagę, które charakteryzuje wyŝsza wartość dodana. Na obecnym etapie rozwoju Zakład Cukierniczy nie zamierza wchodzić ze sprzedaŝą bezpośrednią do sieci sklepów i supermarketów z uwagi na utrudnione formy współpracy i niekorzystne sposoby rozliczeń z tymi podmiotami. Przedsiębiorstwo nie planuje rozszerzania zakresu działalności poza produkcję i sprzedaŝ w branŝy spoŝywczej. 8

10 V. Kalkulacja kosztów operacyjnych i inwestycyjnych Na podstawie dotychczasowego przebiegu działalności (ponad dwuletniej historii funkcjonowania zakładu) oszacowano koszty i wyniki operacyjne przedsiębiorstwa na lata Prognozy uwzględniają podstawowe koszty rodzajowe z uwzględnieniem: a) umorzenia środków trwałych, określonego w oparciu o posiadane zasoby majątkowe oraz zakupy inwestycyjne w okresie projekcji, zgodnie z planem amortyzacji b) zakupu towarów, materiałów i surowców do produkcji, w proporcji i wielkości odpowiadającej zwiększonej skali przerobu c) usług obcych, obejmujących koszty dostaw i usług zewnętrznych, w szczególności koszty leasingu, telefonów, obsługi bankowej, wynajmu pomieszczeń sklepowych, z pominięciem płaconej dotychczas dzierŝawy za obiekty przy ulicy śołędziowej d) wynagrodzeń z narzutami, w wysokościach odpowiadających obecnemu zatrudnieniu, z załoŝonym wzrostem o nowych pracowników oraz przewidywaną indeksację płac e) pozostałych kosztów operacyjnych, obejmujących głównie zuŝycie mediów i energii (dostawy prądu, wody, gazu i odprowadzanie ścieków) i innych nie wymienionych kosztów rodzajowych. W grupie kosztów finansowych ujęto odsetki i prowizje od kredytów bankowych (obecnie obsługiwanego przez Polskie Towarzystwo Finansowe oraz nowo zaciągniętego na finansowanie inwestycji) i leasingu (w części, niefakturowanej jako wydatki operacyjne). Przyjęte oprocentowanie kredytu bankowego na zakup obiektu produkcyjnego wynosi 10% w skali roku z prowizją 1,5% od wysokości udzielonego kapitału. Projekcje kosztów rodzajowych wykonano w cenach stałych z uwagi na obserwowaną niewielką stopę inflacji (2-3% w skali roku) oraz brak załoŝonych wzrostów w cenach sprzedaŝy wyrobów. Ewentualne oszczędności w kosztach wytworzenia oraz sprzedaŝy produktów (koszty bezpośrednie) będą się wiązały z lepszym wykorzystaniem zasobów, wdroŝeniem programu jakości i efektem skali przy zwiększaniu produkcji. W kosztach usług obcych ujęto równieŝ orientacyjne wydatki związane z wdroŝeniem programów HACCP/GMP przez zewnętrzne instytucje doradcze. Wyniki brutto przedsiębiorstwa pomniejszono podatki dochodowe (przyjęto wzrost stopy podatku dochodowego osób prowadzących działalność gospodarczą o 1pp. rocznie) i składki ubezpieczeniowe płacone przez właściciela zakładu, co dało wyniki netto zakładu. 9

11 VI. Projekcje sprawozdań finansowych i rachunku zwrotu nakładów Na bazie osiągniętych w poprzednich okresach przychodów ze sprzedaŝy oraz wiąŝących się z nimi kosztami operacyjnymi oraz poniesionymi wydatkami finansowymi sporządzono: bilans, rachunek wyników i przepływów pienięŝnych przedsiębiorstwa za lata Sprawozdania te powstały w oparciu o prowadzony rejestr sprzedaŝy VAT oraz dostępne dokumenty księgowe (ewidencja kosztów i wydatków, amortyzacji środków trwałych, stanów naleŝności i zobowiązań). Z uwagi na prowadzenie rozrachunków w formie uproszonej (ksiąŝka przychodów i rozchodów osoby fizycznej) dokonano pewnych oszacowań, co do stanów gotówki na koniec okresów rozliczeniowych. Stany pienięŝne wynikają wprost z rachunku cash-flow (bez ich potwierdzania z raportami kasowymi) i są pośrednio weryfikowane przez zyski w kolejnych latach obrachunkowych. Podobnie, na lata , tj. w okresie przewidywanej spłaty kredytu inwestycyjnego, wykonano projekcje podstawowych sprawozdań finansowych zakładu. Zgodnie z przyjętymi planami w bilansie uwzględniono wydatki na rzeczowe aktywa trwałe: nakłady na obiekt produkcyjny i zakupy maszyn (łącznie 350 tys. zł w 2004 r.), nabycie nowego samochodu dostawczego (60 tys. zł do końca 2006 r.) oraz modernizację taboru (razem 80 tys. zł w 2009 r.). Przyjęto częściowe finansowanie inwestycji z kredytu bankowego i środków własnych, co obrazuje rachunek przepływów pienięŝnych. Wielkości naleŝności i zobowiązań handlowych oraz zapasów materiałów są pochodną rozmiarów produkcji i sprzedaŝy w następnych latach. Zmiany stanu zobowiązań z tytułu kredytów wynikają wprost z harmonogramów spłat, natomiast obciąŝenia budŝetowe (podatek dochodowy, VAT i ZUS) z obowiązujących stawek ustawowych. Obliczono równieŝ standardowe wskaźniki ekonomiczne w grupach rentowności, płynności, rotacyjności i zadłuŝenia, obrazujące stan finansów i poprawę efektywności działania przedsiębiorstwa. Ponadto sporządzono rachunek zdyskontowanych przepływów pienięŝnych na bazie NCF uzyskując wartości NPV za lata (wariant I) i wersję uwzględniającą wartość rezydualną obiektu inwestycyjnego na koniec 2009 r. (wariant II). Analogicznie w obu wariantach wyliczono wewnętrzną stopę zwrotu z nakładów ogółem w okresie projekcji oraz indywidualnie dla nakładów poniesionych w roku Okres zwrotu całości wydatków inwestycyjnych wyniósł 4 lata, a części wydatkowanej w bieŝącym roku (nabycie i adaptacja nieruchomości, zakupy urządzeń produkcyjnych) 3,5 roku. Stopa IRR czysta przekracza 14% a uwzględniająca wartość rezydualną obiektu blisko 26%. 10

12 VII. Potrzeby kredytowe i sposób zabezpieczenia roszczeń przez inwestora W oparciu o wykonane szacunki nakładów rzeczowych w nowym obiekcie, sporządzony rachunek ekonomiczny przedsięwzięcia i działalności zakładu oraz planowane zakupy inwestycyjne w ciągu pięciu lat, określono potrzeby zewnętrznego finansowania. Z uwagi na wniesioną przedpłatę na poczet nabycia nieruchomości (50 tys. zł) oraz poniesione koszty modernizacji i remontu budynku (50 tys. zł netto) inwestor wnioskuje o przyznanie kredytu w wysokości 200 tys. zł na zapłatę pozostałej części naleŝności za obiekt inwestycji. Kwota ta będzie płatna przez kredytodawcę bezpośrednio na konto sprzedającego po ustanowieniu wymaganych zabezpieczeń. Zwrot kredytu proponowany jest w okresie 5 lat z 5-cio miesięcznym okresem karencji w spłacie kapitału. Inwestor proponuje zabezpieczyć ewentualne roszczenia banku hipotecznie na kredytowanej nieruchomości, której wartość rynkowa według wyceny przekracza 300 tys., oraz w formie poręczenia na majątku własnym (osoby fizycznej prowadzącej działalność). Udział własny w finansowaniu przedmiotu inwestycji, razem z wyposaŝeniem obiektu w urządzenia, wynosi 150 tys. zł, co stanowi 42,8% wartości nakładów początkowych w ramach realizowanego przedsięwzięcia. Poziom łącznych zabezpieczeń dwukrotnie przekroczy wielkość udzielonego kredytu wraz z odsetkami. W kolejnych latach inwestor planuje zakupy aktywów trwałych (środki transportu, maszyny i urządzenia) z kapitałów własnych oraz generowanych nadwyŝek finansowych. Codzienne zakupy operacyjne i zapłata zobowiązań krótkoterminowych będą realizowane z własnych środków obrotowych. Przedstawiony rachunek ekonomiczny zapewnia bieŝącą płynność przedsiębiorstwa, wypłacalność w zakresie obsługi posiadanych zobowiązań oraz kredytów długoterminowych. Z uwagi na obserwowany wysoki wskaźnik płynności szybkiej nie przewiduje się zaciągania kredytu obrotowego na działalność gospodarczą. W razie konieczności dokonania zakupu dodatkowych aktywów trwałych zakłada się moŝliwość pozyskania tych środków poprzez leasing. Inwestor zamierza równieŝ ubiegać się o zwrot części kosztów poniesionych na wdroŝenie programu jakości i bezpieczeństwa HACCP przyznawanych w ramach dotacji z środków unijnych obsługiwanych przez Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. 11

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 58-500 Jelenia Góra ul. 1 Maja 27 ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI (PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ) 1 Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku o pożyczkę: Dokumenty

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa instytucji kultury ( art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy)

Informacja dodatkowa instytucji kultury ( art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy) Informacja dodatkowa instytucji kultury ( art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy) 1. 1. Omówienie stosowanych metod wyceny ( w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów w zakresie,

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą spółka cywilna spółka z o.o. spółka akcyjna inne...... produkcja handel usługi inne

BIZNES PLAN. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą spółka cywilna spółka z o.o. spółka akcyjna inne...... produkcja handel usługi inne Bank Spółdzielczy w Miedźnej BIZNES PLAN I. PODSTAWOWE INFORMACJE O KREDYTOBIORCY. Pełna nazwa... Skrócona nazwa... Adres siedziby : Miejscowość... Kod... Ulica... Nr... Telefon... Fax... Forma własności

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Bank Spółdzielczy w Grodzisku Wielkopolskim Nr rejestru zgłoszeń: Wpisano dnia: Prowadzący sprawę: WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ZłoŜony przez:...... telefon: (firma)... (dom)...

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 2039 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 2039 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 2039 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budŝetu

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN (WZÓR) ŚRODKI FINANSOWE NA ROZWÓJ PRZEDISEBIORCZOŚCI. PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUśONE WSPARCIE POMOSTOWE

BIZNES PLAN (WZÓR) ŚRODKI FINANSOWE NA ROZWÓJ PRZEDISEBIORCZOŚCI. PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUśONE WSPARCIE POMOSTOWE Wzór biznes planu. BIZNES PLAN (WZÓR) ŚRODKI FINANSOWE NA ROZWÓJ PRZEDISEBIORCZOŚCI PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUśONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:... Priorytet VI Działanie 6.2 Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

15. Prognoza przychodów i kosztów w analizowanym okresie...

15. Prognoza przychodów i kosztów w analizowanym okresie... 15. Prognoza przychodów i kosztów w analizowanym okresie... Spis treści 15.1 Przychody... 2 15.2 Koszty materiałów i energii, usług obcych, podatków i opłat, wynagrodzeń, amortyzacji... 3 15.3 Zapotrzebowanie

Bardziej szczegółowo

Bilans. A. Aktywa trwałe. I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy

Bilans. A. Aktywa trwałe. I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy Bilans Jest to podstawowy dokument księgowy, który jest podstawą dla zamknięcia rachunkowego roku obrotowego - bilans zamknięcia, a takŝe dla otwarcia kaŝdego następnego roku obrotowego - bilans otwarcia.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 31-12-2010 r.

Informacja dodatkowa za 31-12-2010 r. NAZWA ORGANIZACJI Informacja dodatkowa za 31-1-010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości 1 b. Zmiany stosowanych

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Dodatkowe informacje i objaśnienia Dane ujęte w formie tabelarycznej wykazano w złotych. I. Objaśnienia do bilansu 1) Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q I/2008

Raport kwartalny SA-Q I/2008 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz.U. Nr 139,

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE

BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE Załącznik nr 8.6 Wzór biznes planu BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:. Priorytet VI Działanie 6.2 Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE

BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego sporządzonego na dzień 31.12.2009 r. Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu. 5. Wycena zobowiązań

Plan wykładu. 5. Wycena zobowiązań Plan wykładu 1. Wycena rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 2. Wycena nieruchomości inwestycyjnych Wybrane zagadnienia z zakresu wyceny aktywów i zobowiązań Dr Marcin Pielaszek

Bardziej szczegółowo

WZÓR BIZNES PLANU OPRACOWANY PRZEZ FUNDACJĘ INKUBATOR

WZÓR BIZNES PLANU OPRACOWANY PRZEZ FUNDACJĘ INKUBATOR WZÓR BIZNES PLANU OPRACOWANY PRZEZ FUNDACJĘ INKUBATOR (rozpoczęcie działalności gospodarczej) SPIS TREŚCI Streszczenie 1. Charakterystyka realizatora przedsięwzięcia. Opis planowanego przedsięwzięcia.

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 2039 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 2039 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 2039 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budŝetu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

NOWE HORYZONTY BIZNESPLAN BEZZWROTNA DOTACJA WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU: Imię i nazwisko Uczestnika Projektu

NOWE HORYZONTY BIZNESPLAN BEZZWROTNA DOTACJA WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU: Imię i nazwisko Uczestnika Projektu BIZNESPLAN BEZZWROTNA DOTACJA WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU: Imię i nazwisko Uczestnika Projektu...... Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej

Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej BIZNES PLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:.. Priorytet

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1.4 do Regulaminu

Załącznik 1.4 do Regulaminu Załącznik 1.4 do Regulaminu BIZNES PLAN w ramach projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie kaliskim nr POKL.07.02.02-30-004/12 realizowanego przez Fundację im. Królowej Polski św. Jadwigi

Bardziej szczegółowo

C-5 Cena. Produkt / usługa/ towar Jednostka miary

C-5 Cena. Produkt / usługa/ towar Jednostka miary C-5 Cena, C-6 Prognoza sprzedaży, C-7 Przychody C-5 Cena Proszę opisać zaplanowaną politykę cenową biorąc pod uwagę, że wielkość obrotu będzie od niej uzależniona. Dane dotyczące poszczególnych lat powinny

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU Załącznik nr 1 do uchwały nr 2/15/VII/2016 z dnia 8 czerwca 2016 roku BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU I. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Bardziej szczegółowo

Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe:

Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe: AKTYWA TRWAŁE Ćwiczenie 1: Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe: 1. Rozpoczęta budowa magazynu, 2. Oprogramowanie komputera, 3. Udziały nabyte w innych

Bardziej szczegółowo

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W ZGIERZU Informacja dodatkowa 2010 r

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W ZGIERZU Informacja dodatkowa 2010 r POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W ZGIERZU Informacja dodatkowa 010 r 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe:

Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe: AKTYWA TRWAŁE Ćwiczenie 1: Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe: 1. Rozpoczęta budowa magazynu, 2. Oprogramowanie komputera, 3. Udziały nabyte w innych

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE. Nr wniosku

BIZNES PLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE. Nr wniosku BIZNES PLAN Załóż własną firmę, POKL.06.02.00-30-146/12 JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE Nr wniosku Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

BP tabela C5-C7. C-5 Cena

BP tabela C5-C7. C-5 Cena BP tabela C5-C7 C-5 Cena, C-6 Prognoza sprzedaży, C-7 Przychody C-5 Cena Proszę opisać zaplanowaną politykę cenową biorąc pod uwagę, że wielkość obrotu będzie od niej uzależniona. Dane dotyczące poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Strefa Młodych Przedsiębiorczych, nr POKL.06.02.00-30-036/12 JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE

Strefa Młodych Przedsiębiorczych, nr POKL.06.02.00-30-036/12 JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE Załącznik nr 7 BIZNES PLAN Strefa Młodych Przedsiębiorczych, nr POKL.06.0.00-30-036/ JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE Nr wniosku Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE o sytuacji finansowej i osobistej Podatnika będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą

OŚWIADCZENIE o sytuacji finansowej i osobistej Podatnika będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą OŚWIADCZENIE o sytuacji finansowej i osobistej Podatnika będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą (pieczątka firmowa) Dębica, dn. 20..- - 1. Dane identyfikacyjne Imię i nazwisko podatnika

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Budownictwa Katedra Procesów Budowlanych ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa Majątek przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Charakterystyka biznesplanu plan finansowy. Cel ogólny kształcenia: Cele szczegółowe zajęć:

KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Charakterystyka biznesplanu plan finansowy. Cel ogólny kształcenia: Cele szczegółowe zajęć: KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Charakterystyka biznesplanu plan finansowy. Cel ogólny kształcenia: zapoznanie z treściami planu finansowego. Cele szczegółowe zajęć: 1) uzasadnić znaczenie planu finansowego, 2)

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 1 do Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Biznesplan Dla Uczestników/czek Projektu Młodzi zdolni z własną firmą w ramach Działania 6.2 ubiegających się o bezzwrotne

Bardziej szczegółowo

NAKŁADY W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA

NAKŁADY W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA NAKŁADY W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA NAKŁADY KWOTA I. Wydatki w ramach kredytu/pożyczki : z tego: II. Nakłady w ramach środków własnych: z tego: SUMA NAKŁADOW (I+II) ŹRÓDŁA FINANSOWANIA: 1. Środki własne 2.

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o udzielenie kredytu na działalnośc gospodarczą

W N I O S E K o udzielenie kredytu na działalnośc gospodarczą Załącznik nr I.3 do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej Wpisano do rejestru dnia...poz... Imię i nazwisko Wnioskodawcy... Nazwa Firmy... Siedziba wykonywania dzialalnosci gospodarczej...

Bardziej szczegółowo

KROK 8. PROGNOZA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH. Jerzy T. Skrzypek

KROK 8. PROGNOZA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH. Jerzy T. Skrzypek KROK 8. PROGNOZA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH Jerzy T. Skrzypek poprzedniej prezentacji: Plan marketingowy 1 Prezentacja zawiera zasady konstrukcji planu marketingowego wraz z przykładem 2 Źródło: książka Biznesplan

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ. za 2015 r.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ. za 2015 r. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ za 2015 r. I. 1. Zmiany w ciągu 2015 roku wartości środków trwałych,

Bardziej szczegółowo

Kapitał zapasowy Udzielone pożyczki długoterminowe Materiały Towary 400 Zysk netto 300 Należności z tytułu 400

Kapitał zapasowy Udzielone pożyczki długoterminowe Materiały Towary 400 Zysk netto 300 Należności z tytułu 400 Polityka rachunkowości Łukasz Szydełko Lista 4 Zad.1 Bilans spółki Ewa na dzień 1 stycznia 2006 r. (w zł) Aktywa Pasywa Środki trwałe 4 000 Kapitał zapasowy 6 100 Udzielone pożyczki długoterminowe Materiały

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. ..., dnia... r. ... (wnioskodawca) Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w R z e s z o w i e

W N I O S E K. ..., dnia... r. ... (wnioskodawca) Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w R z e s z o w i e 1/12 A..., dnia... r.......... (wnioskodawca) Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w R z e s z o w i e W N I O S E K O PRZYZNANIE POśYCZKI NA FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI MP W RAMACH FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRACY NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH ZAREJESTROWANYCH W PUP LESKO

W N I O S E K O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRACY NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH ZAREJESTROWANYCH W PUP LESKO Lesko, dnia... POWIATOWY URZĄD PRACY W LESKU W N I O S E K O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRACY NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH ZAREJESTROWANYCH W PUP LESKO na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2009 r.

Informacja dodatkowa za 2009 r. STOWARZYSZENIE KOBIET PO LECZENIU RAKA PIERSI "AMAZONKI" W ZAMOŚCIU Informacja dodatkowa za 009 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe Zapasy towarów handlowych

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ANALIZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (BIZNESPLAN) E-mail

FORMULARZ ANALIZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (BIZNESPLAN) E-mail 1 z 10 Nazwa i adres Wnioskodawcy (wraz z kodem pocztowym) REGON Telefon Strona internetowa NIP Fax E-mail Rok założenia Forma prawna działalności Wielkość firmy (zaznaczyć) mikroprzedsiębiorstwo Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego 1. Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych Wartość brutto Lp. Określenie grupy

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 58-500 Jelenia Góra ul. 1 Maja 27 ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI (KARTA, RYCZAŁT, KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW) Dokumenty wymagane przy składaniu

Bardziej szczegółowo

Plan założenia i działalności spółdzielni socjalnej/ Plan wykorzystania. środków finansowych 1

Plan założenia i działalności spółdzielni socjalnej/ Plan wykorzystania. środków finansowych 1 Biuro Lidera: ul. Chłapowskiego 15/1 61-504 Poznań Tel/fax 61/887-11-66 www.spoldzielnie.org Biuro Partnera: ul. Zakładowa 4 62-510 Konin Tel.63/245-30-95 fax.63/242 22 29 www.arrkonin.org.pl Załącznik

Bardziej szczegółowo

MODEL FINANSOWY W EXCELU

MODEL FINANSOWY W EXCELU MODEL FINANSOWY W EXCELU Model finansowy / założenia Model finansowy w excelu. Wycena przedsiębiorstwa, opłacalność inwestycji, analiza finansowa, progoza finansowa, wycena startupu, ocena opłacalności,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2011 R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2011 R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2011 R. Informacja dodatkowa została sporządzona w oparciu o art. 48 ustawy o rachunkowości według załącznika

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O AKTUALNEJ I PRZYSZŁEJ SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ FIRMY

INFORMACJA O AKTUALNEJ I PRZYSZŁEJ SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ FIRMY INFORMACJA O AKTUALNEJ I PRZYSZŁEJ SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ FIRMY I. INFORMACJE O KREDYTOBIORCY 1. Data rozpoczęcia działalności... 2. Status prawny... 3. Rodzaj prowadzonej działalności... 4. Numer

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ANALIZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA BUSINESS PLAN PESEL. E-mail

FORMULARZ ANALIZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA BUSINESS PLAN PESEL. E-mail Wydanie: z 0 Nazwa i adres Wnioskodawcy (wraz z kodem pocztowym) REGON Telefon/Fax Strona internetowa NIP PESEL E-mail Rok założenia Forma prawna działalności Kobieta jest właścicielem lub współwłaścicielem:

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie Rachunkowość finansowa mgr Bartosz Pilecki

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie Rachunkowość finansowa mgr Bartosz Pilecki Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie Rachunkowość finansowa mgr Bartosz Pilecki.. (Imię i nazwisko) Grupa Data Zadanie 1. Spółka z o. o. Moda produkuje odzież roboczą. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budżetu

Bardziej szczegółowo

Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej Wszystkie SPZOZ

Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej Wszystkie SPZOZ Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej Wszystkie SPZOZ Aktywa samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej województwa kujawsko-pomorskiego (109 zakładów) w roku osiągnęły wartość 837,9

Bardziej szczegółowo

UWAGA! NIEKTÓRZY PODATNICY MUSZĄ ZAPŁACIĆ PODTATEK VAT W LUTYM 2014 ROKU W PODWÓJNEJ WYSOKOŚCI Z FAKTUR WYSTAWIONYCH W GRUDNIU 2013 I STYCZNIU 2014.

UWAGA! NIEKTÓRZY PODATNICY MUSZĄ ZAPŁACIĆ PODTATEK VAT W LUTYM 2014 ROKU W PODWÓJNEJ WYSOKOŚCI Z FAKTUR WYSTAWIONYCH W GRUDNIU 2013 I STYCZNIU 2014. UWAGA! NIEKTÓRZY PODATNICY MUSZĄ ZAPŁACIĆ PODTATEK VAT W LUTYM 2014 ROKU W PODWÓJNEJ WYSOKOŚCI Z FAKTUR WYSTAWIONYCH W GRUDNIU 2013 I STYCZNIU 2014. WSKAŹNIKI I STAWKI NA ROK 2014 I. Podatek dochodowy

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK WYNIKÓW. KOSZT WŁASNY SPRZEDAśY PRODUKTY GOTOWE 601 KOSZTY PRODUKCJI 501 PRODUKTY W TOKU 602 KOSZTY. SPRZEDAśY 527 KOSZTY ZARZĄDU 550

RACHUNEK WYNIKÓW. KOSZT WŁASNY SPRZEDAśY PRODUKTY GOTOWE 601 KOSZTY PRODUKCJI 501 PRODUKTY W TOKU 602 KOSZTY. SPRZEDAśY 527 KOSZTY ZARZĄDU 550 RACHUNEK WYNIKÓW Przychody ze sprzedaŝy Koszty operacyjne ZYSK ZE SPRZEDAśY + Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne ZYSK Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ + Przychody finansowe Koszty finansowe

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA Do sprawozdania finansowego Za rok 2010. 1. Omówienie stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów.

INFORMACJA DODATKOWA Do sprawozdania finansowego Za rok 2010. 1. Omówienie stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów. INFORMACJA DODATKOWA Do sprawozdania finansowego Za rok 2010 1. Omówienie stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów. Środki trwałe o wartości początkowej w dniu przyjęcia do

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. STOWARZYSZENIE KLUB ABSTYNENTA "SKARBNIK" W GŁOGOWIE Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie ŚRODKI TRWAŁE NALEśNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA ŚRODKI PIENIĘśNE

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budżetu

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN I. Informacje ogólne

BIZNESPLAN I. Informacje ogólne BIZNESPLAN I. Informacje ogólne 1) Dane o planowanym przedsiębiorstwie: 1. Nazwa i adres:... w lokalu własności:... 2. Rodzaj podejmowanej działalności: (właściwe podkreślić) Produkcja, usługi, handel

Bardziej szczegółowo

Teksty Fim@ngo. Zakładowy plan kont w organizacjach społecznych, stowarzyszeniach, fundacjach prowadzących działalność gospodarczą

Teksty Fim@ngo. Zakładowy plan kont w organizacjach społecznych, stowarzyszeniach, fundacjach prowadzących działalność gospodarczą Teksty Fim@ngo Zakładowy plan kont w organizacjach społecznych, stowarzyszeniach, fundacjach prowadzących działalność gospodarczą Ustawa o rachunkowości wprowadza, jako bezpośrednią podstawę prowadzenia

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. pod nazwą.. uczestnika ubiegającego się o środki na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu pod nazwą

BIZNES PLAN. pod nazwą.. uczestnika ubiegającego się o środki na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu pod nazwą BIZNES PLAN pod nazwą.. uczestnika ubiegającego się o środki na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu pod nazwą. 1 realizowanego przez..., 2 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 rok. Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 rok. Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze 1. Wyjaśnienia do bilansu. 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup

Bardziej szczegółowo

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie "TEEN CHALLENGE" Chrześcijańska Misja Społeczna Broczyna 11 77-235 Trzebielino NIP 842-13-31-951 Rachunek wyników sporządzony za 2005 r. REGON 770682701 Wyszczególnienie 1 A. Przychody z działalności statutowej

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I OCENA SYTUACJI MAJĄTKOWEJ I FINANSOWEJ

ANALIZA I OCENA SYTUACJI MAJĄTKOWEJ I FINANSOWEJ Załącznik do Uchwały Nr 474/141/12 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 2 maja 2012 roku. Opinia w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gdańsku za rok

Bardziej szczegółowo

ZESTAW ĆWICZENIOWY Z ANALIZY EKONOMICZNEJ I EKONOMICZNO-FINANSOWEJ dr Henryk Zagórski

ZESTAW ĆWICZENIOWY Z ANALIZY EKONOMICZNEJ I EKONOMICZNO-FINANSOWEJ dr Henryk Zagórski ZESTAW ĆWICZENIOWY Z ANALIZY EKONOMICZNEJ I EKONOMICZNO-FINANSOWEJ dr Henryk Zagórski 1. W oparciu o poniŝsze informacje uzupełnij bilans analityczny: - wskaźnik płynności natychmiastowej 0,2 - wskaźnik

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Fundacja Już czas Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

1. Dokładny opis planowanej działalności gospodarczej, rolniczej (rozwinąć według punktów, przedstawiając konkretne i wymierne informacje:

1. Dokładny opis planowanej działalności gospodarczej, rolniczej (rozwinąć według punktów, przedstawiając konkretne i wymierne informacje: I. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA Załącznik nr 2 1. Dokładny opis planowanej działalności gospodarczej, rolniczej (rozwinąć według punktów, przedstawiając konkretne i wymierne informacje: - przedmiot

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO na dzień 31 grudnia 2011 roku

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO na dzień 31 grudnia 2011 roku DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO na dzień 31 grudnia 2011 roku Część I 1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2005 r.

Informacja dodatkowa za 2005 r. OGÓLNOPOLSKIE TOWARZYSTWO OCHRONY ZWIERZĄT OTOZ "ANIMALS" Informacja dodatkowa za 005 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie 1. Środki trwałe według ceny nabycia pomniejszone

Bardziej szczegółowo

'MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

'MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 01613749400000 F-01/I-01 PKD: 3811 05-800 Pruszków ul. Stefana Bryły 6 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

ANALIZA EX-POST SYTUACJI FINANSOWEJ Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej

ANALIZA EX-POST SYTUACJI FINANSOWEJ Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej projekt 01193 Str. 1 ANALIZA EX-POST SYTUACJI FINANSOWEJ Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej Krótka historia W 1950 roku powstało Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 4 do uchwały nr XXXVIII/18/2010 Rady Gminy Wielgomłyny z dnia 28 kwietnia 2010 r.

Zał. nr 4 do uchwały nr XXXVIII/18/2010 Rady Gminy Wielgomłyny z dnia 28 kwietnia 2010 r. Gminny Ośrodek Zdrowia Wielgomłyny 28-02-2010 r. W Wielgomłynach Ul Radomszczańska 7 97-525 Wielgomłyny Nip 772-21-71-861 Informacja dodatkowa 1. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU 1/ Szczegółowy zakres

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy

Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy Wstęp 1. do zarządzania finansami firmy 1.1. Zarządzanie firmą a budowanie jej wartości Obszary zarządzania przedsiębiorstwem Proces

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING. Autor: MIECZYSŁAW DOBIJA

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING. Autor: MIECZYSŁAW DOBIJA RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING. Autor: MIECZYSŁAW DOBIJA Wstęp Rozdział I. Wartość ekonomiczna a rachunkowość 1. Wartość ekonomiczna 1.1. Wartość ekonomiczna w aspekcie pomiaru 1.2. Różne postacie

Bardziej szczegółowo

Analiza wskaźnikowa. Analiza zadłuŝenia Grupy Boryszew

Analiza wskaźnikowa. Analiza zadłuŝenia Grupy Boryszew Analiza wskaźnikowa Analiza zadłuŝenia Grupy Boryszew W celu oceny zadłuŝenia Grupy Boryszew w latach 2004-2008 zostały najpierw obliczone podstawowe wskaźniki zadłuŝenia. Wyniki ich zawarte są w tabeli

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych i uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych i uczestnictwa w projekcie Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych i uczestnictwa w projekcie PLAN ZAŁOŻENIA I DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ - BIZNESPLAN Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 00391131100000 F-01/I-01 PKD: 4931Z 31-060 KRAKÓW UL. ŚW. WAWRZYŃCA 13 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO PZ CORMAY S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO PZ CORMAY S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO PZ CORMAY S.A. 1. INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH DOTYCZĄCYCH LAT UBIEGŁYCH UJĘTYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ROKU OBROTOWEGO Do dnia

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI PROJEKTU NOWE SZANSE NA ZATRUDNIENIE. Priorytet VIII PO KL Regionalne kadry gospodarki,

BIZNES PLAN UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI PROJEKTU NOWE SZANSE NA ZATRUDNIENIE. Priorytet VIII PO KL Regionalne kadry gospodarki, Strona 1 BIZNES PLAN UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI PROJEKTU NOWE SZANSE NA ZATRUDNIENIE Priorytet VIII PO KL Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE PGK EKOM" SP. Z O.O. W NYSIE ZA ROK 2009

SPRAWOZDANIE FINANSOWE PGK EKOM SP. Z O.O. W NYSIE ZA ROK 2009 SPRAWOZDANIE FINANSOWE PGK EKOM" SP. Z O.O. W NYSIE ZA ROK 2009 obejmujące: BILANS RACHUNEK WYNIKÓW INFORMACJĘ DODATKOWĄ -wprowadzenie do sprawozdania finansowego -dodatkowe informacje i objaśnienia INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA I OBJAŚNIENIA

INFORMACJA DODATKOWA I OBJAŚNIENIA INFORMACJA DODATKOWA I OBJAŚNIENIA Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo rok obrotowy od 01-01-2009 do 31-12-2009 I 1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

Bardziej szczegółowo

Przepływy finansowe r

Przepływy finansowe r Przepływy finansowe 11.05.2015r Rachunek wyników vs rachunek przepływów Przychody Koszty Wpływy Wydatki Zasada memoriałowa Zasada kasowa Wynik finansowy Przepływy pieniężne Zasada memoriałowa należy uwzględnić

Bardziej szczegółowo

Studium Wykonalności (wzór)

Studium Wykonalności (wzór) Studium Wykonalności (wzór)... Fundusz Dotacji Inwestycyjnych dla MSP 1 Phare... Fundusz Dotacji Inwestycyjnych dla MSP SPIS TREŚCI SEKCJA A INFORMACJE OGÓLNE O WNIOSKODAWCY... 3 A-1 DANE WNIOSKODAWCY...

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Spis treści: 1.Wprowadzenie 2.Bilans 3.Rachunek zysków i strat 4.Informacja

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. NR WNIOSKU:.. wypełnia realizator projektu

BIZNES PLAN. NR WNIOSKU:.. wypełnia realizator projektu Załącznik nr 2 : Wzór biznesplanu na okres 3 lat działalności przedsiębiorstwa BIZNES PLAN NR WNIOSKU:.. wypełnia realizator projektu Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki Działanie 8.1. Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość budżetu, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

Rachunkowość budżetu, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych Anna Zysnarska Rachunkowość budżetu, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych stan prawny na dzień 1 marca 2014 r. wydanie III ODDK Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ Sp.k. Gdañsk

Bardziej szczegółowo

b) PLN/szt. Jednostkowa marża na pokrycie kosztów stałych wynosi 6PLN na każdą sprzedają sztukę.

b) PLN/szt. Jednostkowa marża na pokrycie kosztów stałych wynosi 6PLN na każdą sprzedają sztukę. Poniżej znajdują się przykłady rozwiązań tylko niektórych, spośród prezentowanych na zajęciach, zadań. Wszystkie pochodzą z podręcznika autorstwa Kotowskiej, Sitko i Uziębło. Kolokwium swoim zakresem obejmuje

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Plan Operacji

Ekonomiczny Plan Operacji Załącznik nr 1 do wniosku o przyznanie pomocy W-1.1_413_312 AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA Ekonomiczny Plan Operacji Załącznik do wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 "Wdrażanie

Bardziej szczegółowo

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie Marcin Dwórznik Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć poruszane obszary w ciągu

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. Radomskie Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie CIĄGŁOŚC JEDNORODNA WYCENA I GRUPOWANIE OPERACJI PORÓWNYWALNOSC

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 1196/50/V/2015 z dnia 07.07.2015 r.

Załącznik do Uchwały nr 1196/50/V/2015 z dnia 07.07.2015 r. Załącznik do Uchwały nr 1196/50/V/2015 z dnia 07.07.2015 r. Wytyczne dotyczące badania rocznych sprawozdań finansowych za 2015 rok samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem

Bardziej szczegółowo

Powtórzenie materiału z Rachunkowości finansowej studia podyplomowe

Powtórzenie materiału z Rachunkowości finansowej studia podyplomowe Powtórzenie materiału z Rachunkowości finansowej studia podyplomowe Zadanie 1 Zadekretuj poniższe zdarzenia gospodarcze oraz określ rodzaj operacji. Przykład: 1) WB - Otrzymano 5-letni kredyt bankowy przelewem

Bardziej szczegółowo

STUDIUM WYKONALNOŚCI INWESTYCJI PREZENTACJA WYNIKÓW

STUDIUM WYKONALNOŚCI INWESTYCJI PREZENTACJA WYNIKÓW Załącznik nr 1.1. Załącznik nr 1.1. STUDIUM WYKONALNOŚCI INWESTYCJI PREZENTACJA WYNIKÓW 477 Załącznik nr 1.1. Poniższy przykład ma na celu przybliżenie logiki wynikającej z Wytycznych. Założenia projekcji

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q 3 / 2006

Formularz SA-Q 3 / 2006 SAQ 3/ 2006 Formularz SAQ 3 / 2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. ..., dnia... r. ... ... ... (wnioskodawca) Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Rzeszowie

W N I O S E K. ..., dnia... r. ... ... ... (wnioskodawca) Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Rzeszowie 1/12 -..., dnia... r.......... (wnioskodawca) Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Rzeszowie W N I O S E K O PRZYZNANIE POśYCZKI NA FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI MP W RAMACH FUNDUSZU POśYCZKOWEGO

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy BONA FIDES ul. Warszawska 19 40-009 Katowice NIP: 954-24-59-774

Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy BONA FIDES ul. Warszawska 19 40-009 Katowice NIP: 954-24-59-774 Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy BONA FIDES ul. Warszawska 19 40-009 Katowice NIP: 954-24-59-774 (nazwa jednostki) Informacja dodatkowa na dn. 312.2008 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1 12. 13. 14. 15. 16.

Bardziej szczegółowo

Lista wskaźników rachunku kosztów i analizy finansowej

Lista wskaźników rachunku kosztów i analizy finansowej Lista wskaźników rachunku kosztów i analizy finansowej FiM Consulting Sp. z o.o. Ul. Szymczaka 5, 01-227 Warszawa Tel.: +48 22 862 90 70 www.fim.pl 1 WPROWADZENIE DO LISTY WSKAŹNIKÓW 1. Wskaźniki - są

Bardziej szczegółowo

Koszty zmienne + Koszty stałe = Koszty całkowite

Koszty zmienne + Koszty stałe = Koszty całkowite Finanse przedsiębiorstw W świetle teorii JeŜeli przedsiębiorstwo ma przynosić zyski i zwiększać swoją wartość, to musi być dobrze zarządzane. Jednym z warunków sprawnego funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY (ÓW) (w tys. zł. z jedną liczbą po przecinku)

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY (ÓW) (w tys. zł. z jedną liczbą po przecinku) Załącznik Nr 6 do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej... (imię i nazwisko lub nazwa)... (adres lub siedziba) OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY (ÓW) (w tys. zł. z jedną liczbą po przecinku) I. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo