Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych"

Transkrypt

1 e-poradnik egazety Prawnej Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych Wyjaśnienia, praktyczne porady i przepisy Jakie są sposoby uzyskania certyfikatu księgowego Kto może się ubiegać o uprawnienia Jakie dokumenty trzeba złożyć Jak przebiega egzamin weryfikujący wiedzę osób ubiegających się o certyfikat Kiedy niezbędne są uprawnienia księgowego Egzamin na księgowego zestaw pytań z odpowiedziami

2 SPIS TREŚCI Jak zdobyć uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych... 3 Uprawnienia bez egzaminu... 5 Wymagane dokumenty... 6 Obowiązkowy egzamin... 8 Formuła egzaminu... 9 Wykluczenie z egzaminu Wydanie duplikatu Usługowe prowadzenie ksiąg Obowiązkowe ubezpieczenie Pytania i odpowiedzi Jednostki, które mają prawo do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.) Rozporządzenie ministra finansów z 8 kwietnia 2009 r. w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (Dz.U. nr 62, poz. 508) Egzamin na księgowego zestaw przykładowych pytań i odpowiedzi Adres redakcji: Warszawa, ul. Okopowa 58/72 tel. (0 22) ; Redakcja: Ewa Wilczyńska Biuro Reklamy: Warszawa, ul. Okopowa 58/72 tel. (0 22) ; Biuro Obsługi Klienta: Marki, ul. Okólna 40 tel. (0 22) , ;

3 Jak zdobyć uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych Uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg można otrzymać, jeżeli wykaże się minimum trzyletnie doświadczenie w księgowości i np. wykształcenie magisterskie z rachunkowości. W przypadku braku odpowiedniego dyplomu można podejść do egzaminu weryfikującego wiedzę. Tą drogą certyfikat uzyska osoba z minimum dwuletnią praktyką. Certyfikat księgowy można uzyskać na dwa sposoby, jednak w każdym przypadku jest konieczne doświadczenie w księgowości. Uprawnienia może więc otrzymać osoba z dwuletnią praktyką, jeżeli zda egzamin, lub taka, która legitymuje się odpowiednim wykształceniem z rachunkowości oraz trzyletnią praktyką. Wiele trudności sprawia kandydatom zagadnienie praktyki w księgowości. Tę kwestię reguluje obecnie art. 76b ust. 2 ustawy o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem, za doświadczenie uważa się wykonywanie określonych czynności na podstawie: stosunku pracy w wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż pół etatu, odpłatnej umowy cywilnoprawnej zawartej z przedsiębiorcą świadczącym usługi w zakresie usługowe-

4 4 e-poradnik Gazety Prawnej go prowadzenia ksiąg rachunkowych, umowy spółki lub w związku z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej. Tymi określonymi czynnościami są: prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych lub dokonywanie wyceny aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego lub sporządzanie sprawozdań finansowych, lub badanie sprawozdań finansowych pod nadzorem biegłego rewidenta. Warto pamiętać, że podane kryteria funkcjonują dopiero od początku 2009 roku. Wcześniej za praktykę w księgowości było uważane wykonywanie tych czynności na podstawie: stosunku pracy, umowy cywilnoprawnej, umowy spółki lub w związku z prowadzeniem ewidencji własnej działalności gospodarczej.

5 Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych Oznacza to, że obecnie wymogi w tym zakresie są bardziej restrykcyjne. Zgodnie z aktualnym stanem prawnym, za doświadczenie nie jest już uznawana praca księgowego na umowę cywilnoprawną (np. umowę zlecenia) w podmiocie, który nie prowadzi usługowo ksiąg rachunkowych. Wykonując czynności na podstawie umowy cywilnoprawnej, można wykazać praktykę, wyłącznie jeżeli praca jest wykonywana w jednostce usługowo prowadzącej księgi rachunkowe (np. biurze rachunkowym), a księgowy dostaje za nią wynagrodzenie. Księgowi często nie mają świadomości, że praktykę dla celów certyfikatu księgowego można zdobyć tylko przez pracę na pełnych księgach. Trzeba pamiętać, że podatkowe ewidencje nie liczą się do takiego doświadczenia. Wątpliwości wzbudza również kwestia urlopu chorobowego lub wychowawczego, a także macierzyńskiego. Należy więc pamiętać, że tylko okres urlopu macierzyńskiego oraz chorobowego wlicza się do okresu zatrudnienia. Oznacza to, że czas trwania urlopu wychowawczego nie jest liczony do doświadczenia w księgowości. Warto też wspomnieć, że praktyki nie stanowi praca w księgowości na stażu z urzędu pracy. Odbywany jest on bowiem na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zgodnie z jej przepisami, staż oznacza nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. 5 Ważne! Uprawnienia do wykonywania czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych mają osoby: posiadające certyfikat księgowy, wpisane do rejestru biegłych rewidentów lub na listę doradców podatkowych Jednak np. w przypadku bezrobotnych do 25. roku życia podstawą takiego stażu jest umowa między starostą a pracodawcą. Stażysta nie dostaje też pensji, lecz stypendium w wysokości 140 proc. wysokości zasiłku dla bezrobotnych. Uprawnienia bez egzaminu Jeżeli warunek praktyki jest spełniony, sposób uzyskania uprawnień będzie zależał od długości zdobytego stażu. Dwuletnie doświadczenie jest wystarczające, jeżeli ubiegający się o certyfikat posiada minimum wykształcenie średnie i zdał egzamin przeprowadzany przez komisję powołaną przez ministra finansów. Z kolei minimum trzyletnie doświadczenie jest konieczne, gdy kandydat legity-

6 6 e-poradnik Gazety Prawnej muje się odpowiednim wykształceniem. Ustawa przewiduje dwie możliwości zdobycia wymaganego wykształcenia: wyższe magisterskie uzyskane na kierunku rachunkowość lub na innym kierunku ekonomicznym o specjalności rachunkowość lub innej, dla której plan studiów i program kształcenia odpowiadały wymogom określonym przez organy uczelni dla specjalności rachunkowość, w jednostkach organizacyjnych uprawnionych do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych, wyższe magisterskie lub równorzędne oraz ukończenie studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości w jednostkach uprawnionych do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych. Trzeba jednak zwrócić uwagę na kilka ważnych kwestii. Warto przyjrzeć się przepisowi mówiącemu, że są też uznawane specjalizacje, których plan studiów i program kształcenia odpowiadają wymogom określonym przez organy uczelni dla specjalności rachunkowość. To stwierdzenie odnosi się do specjalizacji, które obszarem wiedzy obejmują cały zakres rachunkowości, jak np. rewizja finansowa. W takim przypadku konieczne jest porównanie programu uczelni tego kierunku z programem przyjętym dla specjalności rachunkowość. Tak sformułowany przepis nie oznacza jednak, że uznawane są kierunki, które w swoim programie przewidują zajęcia z rachunkowości. Certyfikat nie będzie również wydany, jeżeli studia podyplomowe z rachunkowości nie są poprzedzone studiami magisterskimi lub równorzędnymi. Oznacza to, że nie jest wystarczający dyplom studiów licencjackich lub inżynierskich. Kolejna kwestia, o której należy pamiętać, to wymóg zdobycia dyplomu w jednostkach uprawnionych do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych. Takie uprawnienia mają przede wszystkim uczelnie państwowe i nieliczne uczelnie prywatne. Wykaz jednostek uprawnionych do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych jest dostępny w Monitorze Polskim z 2007 roku nr 41, poz. 462 w obwieszczeniu Przewodniczącego Centralnej Komisji do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych z 11 kwietnia 2007 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych uprawnionych do nadawania stopni naukowych, wraz z określeniem nazw nadawanych stopni naukowych. W celach informacyjnych jest również zamieszczony na stronie Wymagane dokumenty Jeżeli kandydat spełnia ustawowe kryteria do otrzymania certyfikatu, możne złożyć dokumenty do ministra finansów. Przesyła się je do Departamentu Rachunkowości Ministerstwa Finansów, ul. Świętokrzyska 12, Warszawa.

7 Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych Aktualny wykaz określa rozporządzenie ministra finansów z 8 kwietnia 2009 r. w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (obowiązuje od 6 maja 2009 r.). Są to: wniosek o wydanie certyfikatu księgowego zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia, informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwo skarbowe oraz za czyny związane z nieprzestrzeganiem ustawy o rachunkowości (określone w rozdziale 9 ustawy o rachunkowości). Musi być ona opatrzona datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed złożeniem wniosku, dokumenty potwierdzające posiadanie praktyki w księgowości, dyplom lub świadectwo potwierdzające posiadane wykształcenie, zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu z wynikiem pozytywnym w przypadku osoby, która ubiega się o certyfikat przez weryfikację wiedzy. 7 Ważne! Dokumenty składa się do Departamentu Rachunkowości Ministerstwa Finansów (ul. Świętokrzyska 12, Warszawa) W przypadku zdawania egzaminu do dokumentów należy dołączyć zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu z wynikiem pozytywnym. Rozporządzenie ministra finansów z 8 kwietnia 2009 r. w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych nie precyzuje, jakie dokumenty trzeba złożyć, aby udowodnić doświadczenie w księgowości. Kandydat powinien więc przedstawić dokumenty potwierdzające, że wszystkie wymogi ustawy w tym zakresie zostały spełnione. W przypadku gdy resort finansów uzna przedstawione dowody za niewystarczające, wezwie wnioskodawcę do ich uzupełnienia. Dokumentami poświadczającymi doświadczenie mogą być na przykład świadectwo pracy lub zaświadczenie od pracodawcy. Z dokumentów tych musi wynikać, czy praktyka została zdobyta na podstawie umowy o pracę czy umowy cywilnoprawnej. W przypadku umowy o pracę musi być wskazany wymiar czasu pracy. Jest to o tyle ważne, że praktyka jest zaliczana tylko wówczas, gdy kandydat zdobył ją, pracując na minimum pół etatu. Gdy kandydata z pracodawcą łączyła umowa cywilnoprawna, konieczne jest wskazanie, czy była ona odpłatna. Jest to jedno z kryteriów uznania praktyki. Ważny jest

8 8 e-poradnik Gazety Prawnej również profil działalności przedsiębiorcy. Praktyka jest bowiem zaliczana tylko wówczas, gdy czynności są wykonywane w podmiocie usługowo prowadzącym księgi rachunkowe. Kolejny element to stanowisko pracy lub formy prawna jednostki. Jeżeli ze stanowiska nie wynika praktyka, konieczne będą dodatkowe dokumenty, np. zakres obowiązków. Nie dotyczy to np. głównych księgowych, starszych księgowych i księgowych zatrudnionych np. w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością czy spółkach akcyjnych (mają one obowiązek prowadzić pełne księgi). Dodatkowe zaświadczenia od pracodawców lub zakresy obowiązków są natomiast wymagane na takich stanowiskach, jak referent, inspektor czy koordynator. W przypadku zatrudnienia w jednostce prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług prowadzenia ksiąg rachunkowych resort wymaga, aby udokumentowany został rodzaj uprawnienia, na podstawie którego prowadzona jest działalność. Konieczny jest również szczegółowy zakres faktycznie wykonywanych przez kandydata czynności wraz ze wskazaniem dokładnego okresu ich wykonywania. Z kolei w przypadku dokumentów poświadczających wykształcenie nie powinno być żadnych problemów. W tym przypadku można przedstawić oryginały, odpisy dyplomów i świadectw lub urzędowo poświadczone kopie. Jeżeli kandydat ukończył specjalność inną niż rachunkowość, konieczne jest zaświadczenie wydane przez uczelnię. Musi ono potwierdzać, że plan studiów i program kształcenia ukończonej specjalności odpowiadał wymogom określonym przez organy uczelni dla specjalności rachunkowość. Obowiązkowy egzamin Warto zwrócić uwagę na istotną zmianę, która obowiązuje od 1 stycznia 2009 r. Dotyczy ona osób, które mogą podejść do egzaminu przed komisją powołaną przez ministra finansów. Od tej daty nie trzeba już spełniać kryteriów wykształcenia i doświadczenia. Natomiast o certyfikat w przypadku zdawania egzaminu można wystąpić dopiero po jego zdaniu. Aby więc zakwalifikować się do egzaminu, w pierwszej kolejności należy złożyć wniosek. Powinien on zawierać następujące dane: numer PESEL (a w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego numer i rodzaj dokumentu potwierdzającego tożsamość), imiona i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania oraz adres do korespondencji. Do tego dokumentu należy dołączyć również dwa oświadczenia:

9 Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, o niekaralności za przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwo skarbowe oraz za czyny związane z nieprzestrzeganiem ustawy o rachunkowości (określone w rozdziale 9 ustawy o rachunkowości). Konieczne jest również wniesienie opłaty egzaminacyjnej. Rozporządzenie w sprawie usługowego prowadzenia ksiąg określa ją jako 40 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę. Ponieważ w 2010 roku minimalne wynagrodzenie wynosi 1317 zł, opłata egzaminacyjna będzie równa 526,80 zł. Jeśli kandydat nie przystąpi do egzaminu, opłata nie podlega zwrotowi. Osoba, która z ważnych przyczyn losowych nie mogła do niego przystąpić w wyznaczonym dla niej terminie, może przystąpić do egzaminu w terminie późniejszym. W takim przypadku opłatę zalicza się na poczet egzaminu przeprowadzanego w terminie późniejszym. Warunkiem przystąpienia do egzaminu w terminie późniejszym jest jednak przedstawienie Komisji Egzaminacyjnej dokumentów potwierdzających niemożność przystąpienia do egzaminu w wyznaczonym terminie. Należy to uczynić najpóźniej w ciągu siedmiu dni po tym terminie. Z kolei kandydat, który został zakwalifikowany do egzaminu, może na 14 dni przed jego terminem zwrócić się do organizatora egzaminu o zwrot opłaty egzaminacyjnej. 9 Formuła egzaminu Osoby, które zakwalifikują się do egzaminu w tym roku (lub później), przystąpią do niego zgodnie z nową formułą. Nacisk będzie bowiem położony na zadania sytuacyjne. Egzamin będzie trwał cztery godziny (dotychczas przepisy przewidywały pięć godzin). W tym czasie kandydat będzie musiał rozwiązać minimum sześć zadań egzaminacyjnych (wcześniej trzy) i odpowiedzieć na 50 pytań testowych (wcześniej 160). Ponadto weryfikacji będą poddane trzy bloki tematyczne. Aby kandydat zdał egzamin, z każdego z nich będzie musiał otrzymać co najmniej 60 proc. maksymalnej liczby punktów. Za rachunkowość będzie można otrzymać 130 punktów za 30 pytań testowych i od trzech do sześciu zadań sytuacyjnych. W bloku podatki maksymalnie będzie można zdobyć 60 punktów, odpowiadając prawidłowo na 10 pytań testowych i dwa do czterech zadań sytuacyjnych. Natomiast ubezpieczenia społeczne oraz podstawy prawa cywilnego i gospodarczego pozwolą na zdobycie 40 punktów, pod warunkiem że kandydat

10 10 e-poradnik Gazety Prawnej odpowie na dziesięć pytań testowych i na jedno do trzech zadań, które mogą się pojawić na egzaminie. Dokładny zakres zagadnień egzaminacyjnych został podany w załączniku 6 do rozporządzenia z 8 kwietnia 2009 r. W przypadku pytań testowych sposób oceny nie ulegnie zmianie w stosunku do wcześniej stosowanych zasad, tj. za poprawną odpowiedź kandydat otrzyma dwa punkty, za brak odpowiedzi zero punktów, natomiast zła odpowiedź będzie oznaczała utratę punktu. Zadania będą zaś punktowane indywidualnie (kandydat uzyska informacje na ten temat na egzaminie). Wykluczenie z egzaminu W egzaminie może uczestniczyć od 60 do 90 osób. Przed wejściem na salę egzaminacyjną kandydat musi pokazać dowód osobisty lub inny dokument tożsamości zawierający numer PESEL (a w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego numer i rodzaj dokumentu potwierdzającego tożsamość) i własnoręcznym podpisem potwierdzić udział w egzaminie. Przed rozpoczęciem egzaminu przewodniczący Komisji powinien poinformować osoby przystępujące do egzaminu o: sposobie przeprowadzania egzaminu, przepisach porządkowych obowiązujących podczas egzaminu, zasadach dokonywania oceny udzielonych odpowiedzi, terminie ogłoszenia wyników (nie może on jednak być wyznaczony później niż 14 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu). Wyniki egzaminu są ogłaszane z wykorzystaniem numeru ewidencyjnego nadanego w momencie złożenia wniosku o zakwalifikowanie do egzaminu na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Ponadto osoba przystępująca do egzaminu otrzymuje od organizatora pisemną informację o jego wyniku. Podczas egzaminu zdający może opuścić salę po uzyskaniu zgody przewodniczącego, członka lub sekretarza Komisji i przekazaniu mu pracy egzaminacyjnej wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem tożsamości. Czas nieobecności jest zaznaczany na pracy egzaminacyjnej. Na egzaminie można korzystać z pomocy. Taką możliwość przewiduje par. 3 załącznika nr 5 rozporządzenia ministra finansów z 8 kwietnia 2009 r. w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Zgodnie z tym przepisem uczestnicy mogą korzystać z przepisów prawa opublikowanych w dziennikach urzędowych lub zawartych w zbiorach przepisów bez komentarzy.

11 Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych Kandydaci mogą również używać wszystkich urządzeń ułatwiających liczenie, np. kalkulatora, z wyjątkiem tych, które posiadają funkcje gromadzenia, przetwarzania i przenoszenia danych. Należy jednak pamiętać, że Komisja Egzaminacyjna może wykluczyć z egzaminu osobę, która podczas egzaminu narusza przepisy porządkowe lub korzysta z niedozwolonych materiałów (innych niż wyżej wymienione). Praca egzaminacyjna nie zostanie oceniona również wtedy, gdy: zawiera inne, poza przydzielonym numerem identyfikacyjnym, elementy pozwalające na identyfikację autora pracy, nie zawiera kompletnych arkuszy z testami egzaminacyjnymi oraz z zadaniami sytuacyjnymi, jest rozwiązana w sposób nietrwały lub nieczytelny. Gdy kandydat nie zaliczy egzaminu, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników ma prawo wglądu do swojej pracy. Udostępniana jest ona w siedzibie urzędu obsługującego ministra finansów. Następuje to w obecności sekretarza Komisji oraz co najmniej jednego pracownika urzędu. W terminie 21 dni od dnia ogłoszenia wyników uczestnik egzaminu ma prawo do pisemnego odwołania się od wyniku egzaminu do Komisji. Podlega ono rozpatrzeniu przez Komisję w terminie 30 dni od jego otrzymania. O podjętym rozstrzygnięciu przewodniczący Komisji powiadamia niezwłocznie uczestnika egzaminu. 11 Wydanie duplikatu Osoba, która uzyska uprawnienia, jest umieszczana w wykazie osób, które uzyskały certyfikat księgowy, prowadzonym przez ministra finansów. Zawiera on: imię i nazwisko, numer certyfikatu księgowego oraz numer PESEL. W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego numer i rodzaj dokumentu potwierdzającego tożsamość. Zmiana tych danych (np. nazwiska), zgodnie z art. 76g ust. 3 ustawy o rachunkowości, wymaga zgłoszenia. Należy to zgłosić w terminie 30 dni od zaistnienia takich okoliczności. Dokumenty, które należy złożyć w tym zakresie, wymienia par. 11 rozporządzenia w sprawie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Są to: wniosek zawierający następujące dane: numer PESEL (a w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego numer i rodzaj dokumentu potwierdzającego tożsamość), imiona i nazwisko, numer certyfikatu księgowego oraz oryginał lub kopia poświadczona urzędowo dokumentu potwierdzającego konieczność dokonania zmiany danych w wykazie osób, które uzyskały certyfikat księgowy.

12 12 e-poradnik Gazety Prawnej Certyfikat księgowy jest wydawany dożywotnio. Księgowy nie ma żadnych ustawowych obowiązków, np. kształcenia się, których niespełnienie może wiązać się z odebraniem licencji. Nie oznacza to jednak, że uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych nie można stracić. Zgodnie z art. 76a ust. 6 ustawy o rachunkowości osoby, które po otrzymaniu certyfikatu księgowego, uzyskaniu wpisu do rejestru biegłych rewidentów lub na listę doradców podatkowych zostały skazane prawomocnym wyrokiem sądu za określone czyny, nie są uprawnione do wykonywania czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Wyrok w tym przypadku może dotyczyć przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstw skarbowych. Uprawnienia do prowadzenia ksiąg można też stracić w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa związane z nieprzestrzeganiem ustawy o rachunkowości (wymienione w rozdziale 9). Może też zdarzyć się sytuacja, że posiadacz uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych fizycznie utraci dokument poświadczający zdobyte kwalifikacje. W takiej sytuacji może on ubiegać się o wydanie duplikatu certyfikatu księgowego. W tym celu należy złożyć do Ministerstwa Finansów wniosek w tym zakresie zgodnie ze wzorem. Stanowi on załącznik nr 3 rozporządzenia ministra finansów z 8 kwietnia 2009 r. w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. We wniosku należy podać m.in. numer wydanego certyfikatu. Warunkiem wydania duplikatu certyfikatu księgowego jest również wniesienie opłaty w wysokości 10 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, na rachunek bankowy urzędu obsługującego ministra finansów. W 2010 roku opłata wynosi 131,70 zł (minimalne wynagrodzenie za pracę w 2010 roku wynosi 1317 zł). Natomiast kopię dowodu wpłaty trzeba dołączyć do wniosku. Należy też oświadczyć na wniosku, że oryginał certyfikatu został utracony. Usługowe prowadzenie ksiąg Osoba, która zdobyła certyfikat księgowego, powinna mieć świadomość, do czego on uprawnia. Kwestie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych od 1 stycznia 2009 r. reguluje przede wszystkim ustawa o rachunkowości. Wówczas po raz pierwszy w art. 76a ustawy o rachunkowości zostało zdefiniowane to pojęcie. Zgodnie z tym przepisem usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych jest działalnością gospodarczą, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, polegającą na świadczeniu usług w zakresie:

13 Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych prowadzenia, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, okresowego ustalania lub sprawdzania drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów, wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego, sporządzania sprawozdań finansowych, gromadzenia i przechowywania dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą o rachunkowości. Ponadto przedsiębiorcy wykonujący tę działalność są również uprawnieni do wykonywania działalności obejmującej: prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie, sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie w zakresie określonym odrębnymi przepisami (tj. ustawą o doradztwie podatkowym). Działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych mogą prowadzić np. przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi, jeżeli są uprawnieni do usługowego prowadzenia ksiąg. Natomiast pozostali przedsiębiorcy pod warunkiem że czynności z tego zakresu będą wykonywane przez osoby uprawnione. Warto pamiętać, że osoby te mogą przy wykonywaniu czynności korzystać z pomocy osób nieuprawnionych. W takim przypadku muszą jednak zapewnić stały i bezpośredni nadzór nad wykonywaniem tych czynności. 13 Obowiązkowe ubezpieczenie Każde biuro rachunkowe (podmiot uprawniony do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych) ma obowiązek ubezpieczenia swojej działalności. Obowiązek ten powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania działalności. Ubezpieczeniem OC jest objęta odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, w okresie ubezpieczenia, w związku z wykonywaną działalnością. Ubezpieczenie OC nie obejmuje szkód: polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia, wyrządzonych przez ubezpieczonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, a także powinowatemu w tej samej linii lub stopniu, osobie pozostającej w stosunku przysposobienia oraz jej małżonkowi, a także osobie, z którą ubezpieczony pozostaje we wspólnym pożyciu,

14 14 e-poradnik Gazety Prawnej wyrządzonych przez ubezpieczonego po utracie uprawnień do wykonywania czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i czynności doradztwa podatkowego, chyba że szkoda jest następstwem wykonywania działalności przed utratą tych uprawnień, polegających na zapłacie kar umownych, powstałych wskutek działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru. Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, jest zależna od przedmiotu działalności przedsiębiorców uprawnionych do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz czynności doradztwa podatkowego i wynosi równowartość w złotych: 15 tys. euro jeżeli przedmiotem działalności jest wykonywanie czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i czynności doradztwa podatkowego, 10 tys. euro jeżeli przedmiotem działalności jest wyłącznie wykonywanie czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, 5 tys. euro jeżeli przedmiotem działalności jest wyłącznie wykonywanie czynności doradztwa podatkowego. Kwoty te są ustalane przy zastosowaniu kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym umowa ubezpieczenia OC została zawarta.

15 Pytania i odpowiedzi Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych 15 Jak udokumentować studia Posiadam trzyletnią praktykę w księgowości. Studia podyplomowe z rachunkowości ukończę w maju 2010 r. Obawiam się, że nie otrzymam dyplomu i nie zdążę złożyć wniosku przed 30 czerwca 2010 r. Czy w związku z tym wystarczy złożyć zaświadczenie o ukończeniu studiów podyplomowych? Nie ma takiej potrzeby. Może pani złożyć dokumenty po tym terminie. Warto zwrócić uwagę, że jeszcze część osób myśli, że od 30 czerwca 2010 r. nie będzie możliwości zdobycia uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych bez egzaminu. Takie rozwiązanie wprowadziła nowelizacja ustawy o rachunkowości z marca 2008 r. Zostało to już jednak zmienione. Ustawa z 21 listopada 2008 r. (Dz.U. nr 223, poz 1466) gwarantuje utrzymanie obu sposobów zdobywania uprawnień księgowych po 29 czerwca 2010 r. Jeżeli więc kandydat będzie mógł udokumentować trzyletnie doświadczenie w księgowości i odpowiednie wykształcenie, otrzyma uprawnienia bez względu na termin przesłania dokumentów do Ministerstwa Finansów. Podstawa prawna: Art. 1 ustawy z 21 listopada 2008 r. zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz.U. nr 223, poz. 1466). Czy trzeba pracować w biurze rachunkowym Pracuję od czterech lat na umowę o pracę w firmie usługowej w dziale księgowości. Czy od 1 stycznia 2009 r. jako doświadczenie w księgowości liczy się tylko praca w biurze rachunkowym? Nie. Można na przykład pracować na etacie w dziale księgowości w jednostce, która nie prowadzi usługowo ksiąg rachunkowych (tj. np. firmy usługowej).

16 16 e-poradnik Gazety Prawnej Obecnie kryteria w tym zakresie reguluje art. 76b ust. 2 ustawy o rachunkowości. Zgodnie z tym przepisem, za praktykę w księgowości uważa się wykonywanie określonych czynności na podstawie: stosunku pracy w wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż pół etatu, odpłatnej umowy cywilnoprawnej zawartej z przedsiębiorcą świadczącym usługi w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, umowy spółki lub w związku z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej. Tymi czynnościami są: prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych lub dokonywanie wyceny aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego, lub sporządzanie sprawozdań finansowych, lub badanie sprawozdań finansowych pod nadzorem biegłego rewidenta. Podstawa prawna: Art. 76b ust. 2 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz z późn. zm.). Czy staż księgowy jest wystarczający Pracuję od 20 lat w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością jako księgowa. Ukończyłam technikum ekonomiczne. Czy mogę ubiegać się o uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych bez zdawania egzaminu? Nie. Czytelniczka nie spełnia kryteriów wykształcenia. Obecnie kwestię tę reguluje art. 76b ust. 1 pkt 3 lit. a) i b) ustawy o rachunkowości. Zgodnie z tym przepisem uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych bez egzaminu mogą zdobyć osoby, które posiadają trzyletnią praktykę i odpowiednie wykształcenie. Muszą więc udokumentować wykształcenie wyższe magisterskie uzyskane na kierunku rachunkowość lub na innym kierunku ekonomicznym o specjalności rachunkowość. Uznawane są też specjalizacje, których plan studiów i program kształcenia odpowiadał wymogom określonym przez organy uczelni dla specjalności rachunkowość. Należy pamiętać, że wykształcenie musi być zdobyte w jednostkach uprawnionych do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych.

17 Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych Kryterium wykształcenia jest spełnione również w przypadku osób, które ukończą na takich uczelniach studia podyplomowe z rachunkowości. Muszą być one jednak poprzedzone studiami magisterskimi lub równorzędnymi. 17 Podstawa prawna: Art. 76b ust. 1 pkt 3 lit. a) i b) ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz z późn. zm.). Czy muszę zdawać egzamin Ukończyłam studia magisterskie na kierunku finanse i bankowość, na którym mieliśmy zajęcia z rachunkowości. Uczelnia posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych. W grudniu będę miała trzyletnie doświadczenie w księgowości. Czy będę mogła uzyskać certyfikat księgowy bez zdawania egzaminu? Nie. To, że na danym kierunku były zajęcia z rachunkowości, nie wystarczy, aby wykształcenie uprawniało do uzyskania certyfikatu księgowego bez egzaminu. Warto przyjrzeć się art. 76b ust. 1 ust. 3 lit. a) ustawy o rachunkowości. Zgodnie z tym przepisem wykształcenie wyższe magisterskie musi być uzyskane na kierunku rachunkowość lub na innym kierunku ekonomicznym o specjalności rachunkowość. Uznawane są też specjalizacje, których plan studiów i program kształcenia odpowiada wymogom określonym przez organy uczelni dla specjalności rachunkowość. Ostatni wymieniony przypadek odnosi się do specjalizacji, które obszarem wiedzy obejmują cały zakres rachunkowości, np. rewizja finansowa. W takim przypadku jest więc konieczne porównanie programu uczelni tego kierunku z programem przyjętym dla specjalności rachunkowość. Należy też pamiętać, że wykształcenie musi być zdobyte w jednostkach uprawnionych do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych. Oznacza to, że obecne wykształcenie czytelniczki nie jest wystarczające. Aby jednak mogła uzyskać uprawnienia księgowe bez egzaminu, może np. ukończyć studia podyplomowe z zakresu rachunkowości w jednostkach uprawnionych do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych. Podstawa prawna: Art. 76b ust. 1 ust. 3 lit. a) ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz z późn. zm.).

18 18 e-poradnik Gazety Prawnej Czy trzeba przedstawiać zaświadczenia o szkoleniach Otrzymałem certyfikat do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Czy powinienem składać informacje o szkoleniach, w których biorę udział, żeby nie stracić uprawnień, jak to jest w przypadku biegłych rewidentów? Nie. Zarówno ustawa o rachunkowości, jak i rozporządzenie w sprawie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych nie przewidują takiego obowiązku. Przepisy mówią tylko o jednym przypadku, w którym można utracić uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Zgodnie z art. 76a ust. 6 ustawy o rachunkowości osoby, które po otrzymaniu certyfikatu księgowego, uzyskaniu wpisu do rejestru biegłych rewidentów lub na listę doradców podatkowych zostały skazane prawomocnym wyrokiem sądu za określone czyny, nie są uprawnione do wykonywania czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Wyrok w tym przypadku może dotyczyć przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstw skarbowych. Uprawnienia do prowadzenia ksiąg można też utracić w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa związane z nieprzestrzeganiem ustawy o rachunkowości (wymienione w rozdziale 9 ustawy o rachunkowości). Podstawa prawna: Art. 76a ust. 6 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz z późn. zm.). Czy wystarczy licencjat Ukończyłam studia licencjackie z rachunkowości, jednak w szkole prywatnej, która nie ma uprawnień do nadawania doktora nauk ekonomicznych. Jestem w trakcie studiów podyplomowych na właściwej uczelni. Czy po wykazaniu trzyletniego doświadczenia będę mogła się ubiegać o wydanie certyfikatu księgowego po ukończeniu tych studiów?

19 Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych Niestety, nie. Czytelniczka nie spełni kryteriów wykształcenia. Uzyskanie certyfikatu byłoby możliwe jedynie wtedy, gdy studia podyplomowe byłyby poprzedzone studiami magisterskimi. Wynika to z art. 76 ust. 1 pkt 3 lit. b) ustawy o rachunkowości. Certyfikat można otrzymać, jeżeli posiada się trzyletnią praktykę w księgowości, wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne oraz ukończyło się studia podyplomowe z zakresu rachunkowości w jednostkach uprawnionych do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych. Aby uzyskać certyfikat, czytelniczka może albo przystąpić do egzaminu na usługowe prowadzenie ksiąg, albo zdobyć wykształcenie magisterskie. 19 Podstawa prawna: Art. 76 ust. 1 pkt 3 lit. b) ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz z późn. zm.). Jak otrzymać duplikat certyfikatu Podczas przeprowadzki zaginął mi oryginał certyfikatu uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Czy jest możliwe, aby Ministerstwo Finansów wydało go ponownie? Tak. Przepisy dają możliwość wydania duplikatu certyfikatu księgowego. W tym celu konieczne jest złożenie do Ministerstwa Finansów wniosku w tym zakresie zgodnie ze wzorem. Stanowi on załącznik nr 3 rozporządzenia ministra finansów z 8 kwietnia 2009 r. w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. We wniosku należy podać m.in. numer wydanego certyfikatu. Warunkiem wydania duplikatu certyfikatu księgowego jest również wniesienie opłaty w wysokości 10 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, na rachunek bankowy urzędu obsługującego ministra finansów. W 2010 roku opłata wyniesie 131,70 zł (minimalne wynagrodzenie za pracę w 2010 roku wynosi 1317 zł). Do wniosku należy dołączyć kopię dowodu wpłaty. Trzeba także oświadczyć, że oryginał certyfikatu został utracony. Podstawa prawna: Par. 3 4 rozporządzenia ministra finansów z 8 kwietnia 2009 r. w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (Dz.U. nr 62, poz. 508).

20 20 e-poradnik Gazety Prawnej Czy można korzystać z pomocy na egzaminie Będę ubiegać się o certyfikat księgowy przez zdanie egzaminu. Czy podczas egzaminu mogę korzystać z przepisów? Tak. Taką możliwość przewiduje rozporządzenie ministra finansów z 8 kwietnia 2009 r. w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Zgodnie z par. 3 załącznika nr 5 tego rozporządzenia w trakcie egzaminu uczestnik może korzystać z przepisów prawa opublikowanych w dziennikach urzędowych lub zawartych w zbiorach przepisów bez komentarzy. Może też korzystać z kalkulatora (tj. wszystkich urządzeń ułatwiających liczenie), z wyjątkiem tych, które mają funkcję gromadzenia, przetwarzania i przenoszenia danych. Należy jednak pamiętać, że komisja egzaminacyjna może wykluczyć z egzaminu osobę, która podczas egzaminu narusza przepisy porządkowe lub korzysta z niedozwolonych materiałów (innych niż wyżej wymienione). Podstawa prawna: Zał. nr 5 rozporządzenia ministra finansów z 8 kwietnia 2009 r. w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (Dz.U. nr 62, poz. 508). Jakie dokumenty należy złożyć Chcę ubiegać się o wydanie certyfikatu uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Gdzie mogę znaleźć druk wniosku i wykaz dokumentów potrzebnych do złożenia wniosku o certyfikat? Aktualny wykaz koniecznych do złożenia dokumentów zawiera rozporządzenie ministra finansów z 8 kwietnia 2009 r. w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Załącznik nr 1 do tego rozporządzenia stanowi wzór wniosku o wydanie certyfikatu, który należy dołączyć do dokumentacji przesyłanej do Ministerstwa Finansów (wcześniej przepisy nie określały takiego wzoru). Do wniosku należy dołączyć: informację z Krajowego Rejestru Karnego, opatrzoną datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed złożeniem wniosku, o niekaralności za przestępstwa przeciwko

Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych

Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych e-poradnik egazety Prawnej Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych Wyjaśnienia, praktyczne porady i przepisy Jakie są sposoby uzyskania certyfikatu księgowego Kto może się ubiegać o uprawnienia Jakie dokumenty

Bardziej szczegółowo

Autorka omawia warunki, jakie należy spełnić, aby ubiegać się o ten certyfikat.

Autorka omawia warunki, jakie należy spełnić, aby ubiegać się o ten certyfikat. Autorka omawia warunki, jakie należy spełnić, aby ubiegać się o ten certyfikat. Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów, do usługowego prowadzenia ksiąg rac hunkowych uprawnione są osoby fizyczne,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów Dziennik Ustaw Nr 6 832 Poz. 36 36 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów Na podstawie art. 9 ust. 8 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 marca 2014 r. Poz. 391

Warszawa, dnia 27 marca 2014 r. Poz. 391 Warszawa, dnia 27 marca 2014 r. Poz. 391 obwieszczenie ministra finansów z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie postępowania kwalifikacyjnego

Bardziej szczegółowo

1. Deregulacja zawodów księgowych i finansowych w 2014 r.

1. Deregulacja zawodów księgowych i finansowych w 2014 r. 3 >> usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych, biegły rewident, doradca podatkowy, agent celny, działalność ubezpieczeniowa, gry losowe 1. Deregulacja zawodów księgowych i finansowych w 2014 r. Wchodząca

Bardziej szczegółowo

z dnia 13 listopada 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1611)

z dnia 13 listopada 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1611) Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów z dnia 13 listopada 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1611) Na podstawie art. 9 ust. 8 ustawy z dnia 7 maja 2009

Bardziej szczegółowo

W klasyfikacji zawodów i specjalności zawód doradcy podatkowego jest pod kodem

W klasyfikacji zawodów i specjalności zawód doradcy podatkowego jest pod kodem Wymagania Potrzebne dokumenty Zakres tematyczny egzaminu na doradcę podatkowego Przeprowadzanie egzaminów Praktyka zawodowa Wpis na listę doradców podatkowych Czynności doradztwa podatkowego Zakres usług

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 8 kwietnia 2009 r. w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 8 kwietnia 2009 r. w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 8 kwietnia 2009 r. w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych Na podstawie art. 76i ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność za sprawozdawczość finansową firmy.

Odpowiedzialność za sprawozdawczość finansową firmy. Odpowiedzialność za sprawozdawczość finansową firmy. Agenda 1. Odpowiedzialność organów zarządzających i nadzorczych 1.1. Organy odpowiedzialne. 1.2. Pojęcie kierownika jednostki. 1.3. Zakres odpowiedzialności.

Bardziej szczegółowo

Certyfikacja zawodu księgowego. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce

Certyfikacja zawodu księgowego. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Certyfikacja zawodu księgowego Stowarzyszenie Księgowych w Polsce 1 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski w Poznaniu 1907 2011 ZADANIA STATUTOWE SKwP Działalność wydawnicza w zakresie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WPISU NA LISTĘ AGENTÓW CELNYCH

PROCEDURA WPISU NA LISTĘ AGENTÓW CELNYCH PROCEDURA WPISU NA LISTĘ AGENTÓW CELNYCH www.clo.gov.pl Kto może zostać wpisany na listę agentów celnych? Osoba fizyczna, jeżeli spełnia następujące warunki: 1) ma swoją siedzibę na terenie Unii Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

Deregulacja. Deregulacja zawodu księgowego, biegłego rewidenta i doradcy podatkowego. Dr inż. Paweł Malecki Doradca Podatkowy wpis nr 00349

Deregulacja. Deregulacja zawodu księgowego, biegłego rewidenta i doradcy podatkowego. Dr inż. Paweł Malecki Doradca Podatkowy wpis nr 00349 Deregulacja Deregulacja zawodu księgowego, biegłego rewidenta i doradcy podatkowego. Dr inż. Paweł Malecki Doradca Podatkowy wpis nr 00349 1 Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych Ustawa z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKACJA ZAWODU KSIĘGOWEGO W POLSCE

CERTYFIKACJA ZAWODU KSIĘGOWEGO W POLSCE ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 625 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 32 2011 ANNA BUCZKOWSKA ANNA ZBARASZEWSKA Uniwersytet Szczeciński CERTYFIKACJA ZAWODU KSIĘGOWEGO W POLSCE Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 10 lipca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o doradztwie podatkowym.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 10 lipca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o doradztwie podatkowym. Dz.U.2002.107.940 2004-04-15 zm. Dz.U.2004.52.516 1 2005-10-20 zm. Dz.U.2005.193.1616 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 10 lipca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o doradztwie

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKAT INSTALATORA

CERTYFIKAT INSTALATORA CERTYFIKAT INSTALATORA Mając na uwadze, iż: 1. W dniu 11.09.2013 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo energetyczne, tj. ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

Kiedy, jaki dokument?

Kiedy, jaki dokument? Nr 129 (1278) 2005-07-08 Kiedy, jaki dokument? 4 lipca 2005 r. ogłoszono nowe rozporządzenie ministra finansów w sprawie składania wniosków o wpis albo zmianę wpisu do rejestru agentów ubezpieczeniowych

Bardziej szczegółowo

Zmiany deregulacyjne w ustawie o doradztwie podatkowym

Zmiany deregulacyjne w ustawie o doradztwie podatkowym Zmiany deregulacyjne w ustawie o doradztwie podatkowym 10 sierpnia 2014 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych. Przedstawiamy

Bardziej szczegółowo

Starosta Grodziski miejsce składania wniosku: Wydział Komunikacji Starostwa Powiatu Grodziskiego ul. Daleka 11a 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Starosta Grodziski miejsce składania wniosku: Wydział Komunikacji Starostwa Powiatu Grodziskiego ul. Daleka 11a 05-825 Grodzisk Mazowiecki Grodzisk Mazowiecki, dnia WK.7250. Starosta Grodziski miejsce składania wniosku: Wydział Komunikacji Starostwa Powiatu Grodziskiego ul. Daleka 11a 05-825 Grodzisk Mazowiecki WNIOSEK o udzielenie licencji

Bardziej szczegółowo

Certyfikacja zawodu księgowego

Certyfikacja zawodu księgowego Certyfikacja zawodu księgowego Zawód księgowego to zawód zaufania publicznego, bowiem od jego rzetelnego i etycznego wykonywania zależy bezpieczeństwo obrotu gospodarczego. Dlatego niezwykle ważne jest,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 października 2013 r. Poz. 36

Warszawa, dnia 28 października 2013 r. Poz. 36 Warszawa, dnia 28 października 2013 r. Poz. 36 O B W I E S Z C Z E N I E M I N I S T R A F I N A N S Ó W 1) z dnia 24 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUGI PUBLICZNEJ URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA DG-17 OR.0143.4.2014 MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

KARTA USŁUGI PUBLICZNEJ URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA DG-17 OR.0143.4.2014 MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA KARTA USŁUGI PUBLICZNEJ ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra tel.: (+48) 68 45 64 100 faks: (+48) 68 45 64 155 e-mail: UrzadMiasta@um.zielona-gora.pl DG-17 OR.0143.4.2014 UZYSKANIE

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia im. Wojciecha Kilara w Dzierżoniowie ogłasza nabór na stanowisko GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia im. Wojciecha Kilara w Dzierżoniowie ogłasza nabór na stanowisko GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO Dzierżoniów 12.09.2013 Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia im. Wojciecha Kilara w Dzierżoniowie ogłasza nabór na stanowisko GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO Nazwa i adres jednostki (miejsca wykonywania pracy):

Bardziej szczegółowo

ZESPOŁU SZKÓŁ LICEALNYCH I ZAWODOWYCH NR 2 W JELENIEJ GÓRZE. OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO MAGAZYNIERA (zaopatrzenie kuchni) W WYMIARZE ½ ETATU

ZESPOŁU SZKÓŁ LICEALNYCH I ZAWODOWYCH NR 2 W JELENIEJ GÓRZE. OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO MAGAZYNIERA (zaopatrzenie kuchni) W WYMIARZE ½ ETATU ZESPOŁU SZKÓŁ LICEALNYCH I ZAWODOWYCH NR 2 W JELENIEJ GÓRZE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO MAGAZYNIERA (zaopatrzenie kuchni) W WYMIARZE ½ ETATU Wymagania niezbędne: 1.wykształcenie średnie gastronomiczne

Bardziej szczegółowo

Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego z siedzibą w: 91-427 Łódź, ul. Kamińskiego 7/9

Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego z siedzibą w: 91-427 Łódź, ul. Kamińskiego 7/9 Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ze zmianami) Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego z siedzibą w: 91-427

Bardziej szczegółowo

4 Za spełnienie kryteriów uznaje się uzyskanie przez kandydata, co najmniej 20 punktów ( minimalna liczba punktów).

4 Za spełnienie kryteriów uznaje się uzyskanie przez kandydata, co najmniej 20 punktów ( minimalna liczba punktów). Zarządzenie Nr 6/01/2012 Dyrektora Przedszkola Publicznego w Ustroniu Morskim z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie wszczęcia procedury naboru na stanowisko Głównego Księgowego w Przedszkolu Publicznym w

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym oraz ustawy o rachunkowości

USTAWA z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym oraz ustawy o rachunkowości Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym oraz ustawy o rachunkowości Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2005 r. Nr 10, poz. 66, z 2007 r. Nr 98, poz.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Specjalista do spraw kadrowych Termin składania dokumentów upływa dnia 27 listopada 2012 roku o godz. 15.00. Legionowo dnia 13 listopada 2012 roku Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie Staszów, dnia 12.03.2015 r. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracownik ds. finansowych i zamówień publicznych zatrudniony przy realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Kazimierskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Turystyki ogłasza nabór na stanowisko: KSIĘGOWY Zespołu Zamkowego

Dyrektor Kazimierskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Turystyki ogłasza nabór na stanowisko: KSIĘGOWY Zespołu Zamkowego Dyrektor Kazimierskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Turystyki ogłasza nabór na stanowisko: KSIĘGOWY Zespołu Zamkowego Wymiar etatu: ½ etatu Rodzaj umowy: umowa o pracę I. Miejsce wykonywania pracy: Kazimierski

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1076 Warszawa, 17 września 2008 r. - zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o rachunkowości.

Druk nr 1076 Warszawa, 17 września 2008 r. - zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o rachunkowości. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 1076 Warszawa, 17 września 2008 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 8 /15/16. Dyrektora Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Gliwicach z dnia 16 października 2015

Zarządzenie nr 8 /15/16. Dyrektora Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Gliwicach z dnia 16 października 2015 Zarządzenie nr 8 /15/16 Dyrektora Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Gliwicach z dnia 16 października 2015 w sprawie: ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Zespole Szkół Gimnazjalnych w Gliwicach

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE - GŁÓWNY KSIĘGOWY

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE - GŁÓWNY KSIĘGOWY OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE - GŁÓWNY KSIĘGOWY Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Główny

Bardziej szczegółowo

Egzamin na Doradcę Podatkowego INFORMATOR

Egzamin na Doradcę Podatkowego INFORMATOR JAK ZOSTAĆ DORADCĄ PODATKOWYM? INFORMATOR DLA KANDYDATÓW DO ZAWODU DORADCY PODATKOWEGO 1. Procedura egzaminacyjna Osoby ubiegające się o dopuszczenie do egzaminu na doradcę podatkowego powinny nie później

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Zasady ogólne

Rozdział I. Zasady ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 25/2010 Dyrektora ZDW z dnia 23.07.2010r. Regulamin przeprowadzania naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Zarządzie

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 3 im. ORLĄT LWOWSKICH W BRZEGU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE GŁÓWNY KSIEGOWY

PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 3 im. ORLĄT LWOWSKICH W BRZEGU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE GŁÓWNY KSIEGOWY PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 3 im. ORLĄT LWOWSKICH W BRZEGU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE GŁÓWNY KSIEGOWY Na podstawie art.13 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku pracownikach samorządowych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 stycznia 2013 r. Poz. 76

Warszawa, dnia 17 stycznia 2013 r. Poz. 76 Warszawa, dnia 17 stycznia 2013 r. Poz. 76 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie egzaminu kwalifikacyjnego

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY (część A) DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY (część A) DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Gliwicach zatrudni na stanowisko urzędnicze księgowa - kasjer w wymiarze ¼ etatu. Do głównych obowiązków pracownik będzie naleŝało: 1. sporządzanie list płac 2. sporządzanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NAUCZYCIELI W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W TŁUSZCZU

REGULAMIN NABORU NAUCZYCIELI W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W TŁUSZCZU REGULAMIN NABORU NAUCZYCIELI W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W TŁUSZCZU Na podstawie: Ustawy z dnia 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 1982r. nr 3 poz. 19 z późniejszymi zmianami);

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. o zawarcie umowy na zatrudnienie bezrobotnego do 30 roku życia w ramach bonu zatrudnieniowego

W N I O S E K. o zawarcie umowy na zatrudnienie bezrobotnego do 30 roku życia w ramach bonu zatrudnieniowego . (pieczęć firmowa Wnioskodawcy) znak sprawy: CI.5....2014 W N I O S E K Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze o zawarcie umowy na zatrudnienie bezrobotnego do 30 roku życia w ramach bonu zatrudnieniowego

Bardziej szczegółowo

I. Nazwa i adres jednostki: Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Staszica ul. 3 Maja 18. 62-800 Kalisz tel. 62 757-53-82

I. Nazwa i adres jednostki: Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Staszica ul. 3 Maja 18. 62-800 Kalisz tel. 62 757-53-82 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowych Nr 3/2016 z dnia 22.01.2016r Dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych im. Stanisława Staszica w Kaliszu ogłasza nabór kandydatów na wolne

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 19 im. Ireny Sendlerowej w Kielcach OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 19 im. Ireny Sendlerowej w Kielcach OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE 1. Nazwa jednostki: DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 19 im. Ireny Sendlerowej w Kielcach OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Szkoła Podstawowa nr 19 im. Ireny Sendlerowej w Kielcach ul. Targowa

Bardziej szczegółowo

działając na podstawie: 1. Art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze, Dz. U. z 2011r., Nr 163, poz.

działając na podstawie: 1. Art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze, Dz. U. z 2011r., Nr 163, poz. Zasady oraz tryb postępowania w sprawach dotyczących stwierdzania spełnienia wymagań oraz nadawania uprawnień w zakresie średniego i niższego dozoru ruchu zakładu górniczego w PGNiG SA w Warszawie Oddział

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRACY NR 1/2015 G. M./2015

OFERTA PRACY NR 1/2015 G. M./2015 OFERTA PRACY NR 1/2015 G. M./2015 DYREKTOR GIMNAZJUM MIEJSKIEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W SIERPCU ogłasza nabór na wolne stanowisko: samodzielnego referenta ds. administracyjnych OFERTA: samodzielny referent

Bardziej szczegółowo

Zasady finansowania ze środków Funduszu Pracy kosztów studiów podyplomowych przez Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej

Zasady finansowania ze środków Funduszu Pracy kosztów studiów podyplomowych przez Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej Zasady finansowania ze środków Funduszu Pracy kosztów studiów podyplomowych przez Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 20.04.2004 r., o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (druk nr 611) USTAWA z dnia 7 lipca

Bardziej szczegółowo

Głównego księgowego ds. szkół w Urzędzie Gminy w Międzyrzecu Podlaskim

Głównego księgowego ds. szkół w Urzędzie Gminy w Międzyrzecu Podlaskim OK.1110-1/09 WÓJT GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI OGŁASZA NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE Głównego księgowego ds. szkół w Urzędzie Gminy w Międzyrzecu Podlaskim 1. Wymagania niezbędne: 1) obywatelstwo

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o zawarcie umowy o organizację stażu. 1. Nazwa organizatora stażu :..

WNIOSEK o zawarcie umowy o organizację stażu. 1. Nazwa organizatora stażu :.. . (pieczęć organizatora stażu).. (miejscowość i data) WNIOSEK o zawarcie umowy o organizację stażu 1. Nazwa organizatora stażu :.. Adres :.. Telefon : fax : e-mail :.. Osoba do kontaktu : 2. Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

Do podstawowych obowiązków na stanowisku główny księgowy należy:

Do podstawowych obowiązków na stanowisku główny księgowy należy: KONKURS NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W PRZEDSZKOLU NR 10 Leszczynowa Górka Koninie w wymiarze 1/1 etatu p.o. Dyrektor Przedszkola nr 10 z oddziałami integracyjnymi Leszczynowa Górka w Koninie ogłasza

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 11/2012 Dyrektora Domu Dziecka w Głogowie z dnia 31.05.2012 r.

Zarządzenie Nr 11/2012 Dyrektora Domu Dziecka w Głogowie z dnia 31.05.2012 r. Zarządzenie Nr 11/2012 Dyrektora Domu Dziecka w Głogowie z dnia 31.05.2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Domu Dziecka w Głogowie Na podstawie ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

II. Określenie stanowiska urzędniczego, na które odbywa się nabór: 1. Nazwa stanowiska: Główny księgowy 2. Wymiar czasu pracy: pełny

II. Określenie stanowiska urzędniczego, na które odbywa się nabór: 1. Nazwa stanowiska: Główny księgowy 2. Wymiar czasu pracy: pełny Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 32 /2016 z dnia 19 października 2016 r. Dyrektora Żłobka Miejskiego Leśna Polana w Stargardzie Dyrektor Żłobka Miejskiego Leśna Polana w Stargardzie z siedzibą na os. Zachód

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W KUNICACH. w wymiarze 1 etatu

KONKURS NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W KUNICACH. w wymiarze 1 etatu KONKURS NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W KUNICACH w wymiarze 1 etatu Dyrektor Samorządowego Przedszkola w Kunicach ogłasza konkurs na kierownicze stanowisko urzędnicze: główny

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Rozdział I.

Podstawa prawna: Rozdział I. Zasady dofinansowania ze środków Funduszu Pracy kosztów studiów podyplomowych oraz finansowania kosztów egzaminów, uzyskania licencji przez Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej Podstawa prawna: 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Rozdział I.

Podstawa prawna: Rozdział I. Zasady dofinansowania ze środków Funduszu Pracy kosztów studiów podyplomowych oraz finansowania kosztów egzaminów, uzyskania licencji przez Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej Podstawa prawna: 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Rady Nadzorczej Spółki Polskie Inwestycje Rozwojowe.S.A. z siedzibą w Warszawie. o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko

Ogłoszenie Rady Nadzorczej Spółki Polskie Inwestycje Rozwojowe.S.A. z siedzibą w Warszawie. o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Ogłoszenie Rady Nadzorczej Spółki Polskie Inwestycje Rozwojowe.S.A. z siedzibą w Warszawie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu RADA NADZORCZA na podstawie przepisów

Bardziej szczegółowo

Ochrona osób i mienia

Ochrona osób i mienia Źródło: http://bip.mswia.gov.pl/bip/sprawy-obywatelskie/26,ochrona-osob-i-mienia.html Wygenerowano: Piątek, 12 sierpnia 2016, 09:34 Ochrona osób i mienia INFORMACJA dotycząca ubiegania się o rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

http://localhost:12130/akty/tresc/874742

http://localhost:12130/akty/tresc/874742 Dz. U. z dnia 18 stycznia 2013 r. poz. 93 - Rozporządzenie w sprawie uzyskiwania up... Page 1 of 20 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 1) z dnia 16 stycznia 2013 r. w

Bardziej szczegółowo

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE SAMODZIELNEGO REFERENTA DS. KSIĘGOWOŚCI. Zespołu Szkól Ogólnokształcących Nr4 im. Bohdana Ihora Antonycza

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE SAMODZIELNEGO REFERENTA DS. KSIĘGOWOŚCI. Zespołu Szkól Ogólnokształcących Nr4 im. Bohdana Ihora Antonycza NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE SAMODZIELNEGO REFERENTA DS. KSIĘGOWOŚCI DYREKTOR Zespołu Szkól Ogólnokształcących Nr4 im. Bohdana Ihora Antonycza W LEGNICY OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu

W N I O S E K o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu ... (data)... ( pieczęć organizatora ) Powiatowy Urząd Pracy w Wieluniu W N I O S E K o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu Na zasadach określonych w art. 53 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji

Bardziej szczegółowo

Centrum Aktywizacji Zawodowej

Centrum Aktywizacji Zawodowej Miejski Urząd Pracy w Płocku Miejski Urząd Pracy w Płocku Centrum Aktywizacji Zawodowej 09-400 Płock, ul. 3 Maja 16 Tel. (24) 367-18-30, Fax. (24) 367-18-31 e-mail: sekretariat@mup.plock.eu PS 660/.../.../2016...

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O KONKURSIE MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

OGŁOSZENIE O KONKURSIE MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ Załącznik do zarządzenia nr 19 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lipca 2014 r. OGŁOSZENIE O KONKURSIE MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Zygmunta

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1/D/2012 DYREKTORA Gimnazjum w Jasienicy z dnia 22 listopada 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 1/D/2012 DYREKTORA Gimnazjum w Jasienicy z dnia 22 listopada 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 1/D/2012 DYREKTORA Gimnazjum w Jasienicy z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie wprowadzenia opłat za wydawanie duplikatów świadectw, legitymacji szkolnych, kart motorowerowych i innych druków

Bardziej szczegółowo

Regulamin postępowania rekrutacyjnego do Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu

Regulamin postępowania rekrutacyjnego do Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu Regulamin postępowania rekrutacyjnego do Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu Podstawa prawna:. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 99r. (Dz.U. 99 Nr 95 poz. 425 z późn. zm.),

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ W PERZOWIE

KONKURS NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ W PERZOWIE KONKURS NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ W PERZOWIE Dyrektor Zespołu Szkół w Perzowie ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze: główny księgowy 1. Do podstawowych obowiązków na stanowisku

Bardziej szczegółowo

3. Zakres wykonywanych obowiązków na stanowisku będącym przedmiotem naboru:

3. Zakres wykonywanych obowiązków na stanowisku będącym przedmiotem naboru: DKA.2110.02.2016 Ogłoszenie nr 2/2016 z dnia 03.06.2016 r. Przewodniczący Zarządu Związku Międzygminnego Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Pile ogłasza nabór na 2 stanowiska: pracownik

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH 1... ...

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH 1... ... ... Tczew, dnia... (pieczątka nagłówkowa organizatora ) nr NIP... nr REGON... tel. i fax... e-mail.... Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie Al. Solidarności 14 A WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 417 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA. z dnia 9 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 417 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA. z dnia 9 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 417 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze, w Urzędzie Gminy Brzeziny

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze, w Urzędzie Gminy Brzeziny Załącznik do Zarządzenia Nr Or.120.3.2015 Wójta Gminy Brzeziny z dnia 16 marca 2015 r. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze, w Urzędzie Gminy Brzeziny

Bardziej szczegółowo

Dyrektor. Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Radomiu. 26-600 Radom, ul. Al. Grzecznarowskiego 15. tel. 48 360 24 71

Dyrektor. Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Radomiu. 26-600 Radom, ul. Al. Grzecznarowskiego 15. tel. 48 360 24 71 Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Radomiu 26-600 Radom, ul. Al. Grzecznarowskiego 15 tel. 48 360 24 71 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze GŁÓWNY KSIĘGOWY W WYMIARZE ½ ETATU I. WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

NOWE ZASADY ODBYWANIA PRAKTYK ZAWODOWYCH W ZAKRESIE WYCENY NIERUCHOMOŚCI oraz ORGANIZACJA PRAKTYK ZAWODOWYCH PRZEZ PFSRM

NOWE ZASADY ODBYWANIA PRAKTYK ZAWODOWYCH W ZAKRESIE WYCENY NIERUCHOMOŚCI oraz ORGANIZACJA PRAKTYK ZAWODOWYCH PRZEZ PFSRM NOWE ZASADY ODBYWANIA PRAKTYK ZAWODOWYCH W ZAKRESIE WYCENY NIERUCHOMOŚCI oraz ORGANIZACJA PRAKTYK ZAWODOWYCH PRZEZ PFSRM W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze 6

Przeprowadzenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze 6 REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY W KRUKLANKACH Załącznik do Zarządzenia Nr 39/09 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 01 września 2009 roku 1 Niniejszy Regulamin reguluje tryb przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA/ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA/ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016 WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA/ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Rejestracja wniosku o przyjęcie w elektronicznym systemie rekrutacyjnym będzie dostępna

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 2/2013 z dnia 27.05.2013r. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie ogłasza nabór na wolne stanowisko

Bardziej szczegółowo

I Wymagania niezbędne:

I Wymagania niezbędne: Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku ogłasza konkurs na stanowisko Pracownika socjalnego w projekcie "Własnymi Siłami" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

WNOSZĘ o przyznanie refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia 2 lub doposażenia 3 stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

WNOSZĘ o przyznanie refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia 2 lub doposażenia 3 stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego WNIOSEK o przyznanie refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia* lub doposażenia* stanowisk/a pracy dla skierowanego/ych/ przez Urząd bezrobotnego/ych/. 1. Dane Podmiotu prowadzącego działalność

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 września 2015 r. Poz. 1467 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów

Bardziej szczegółowo

REFERENT LUB SAMODZIELNY REFERENT

REFERENT LUB SAMODZIELNY REFERENT DYREKTOR GIMNAZJUM IM. KOMBATANTÓW ZIEMI GRYFOWSKIEJ W GRYFOWIE ŚLĄSKIM OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY I. Wymagania niezbędne: REFERENT LUB SAMODZIELNY REFERENT /nazwa stanowiska pracy/ 1. Wykształcenie

Bardziej szczegółowo

Starosta Grodziski miejsce składania wniosku: Wydział Komunikacji Starostwa Powiatu Grodziskiego ul. Daleka 11a 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Starosta Grodziski miejsce składania wniosku: Wydział Komunikacji Starostwa Powiatu Grodziskiego ul. Daleka 11a 05-825 Grodzisk Mazowiecki Grodzisk Mazowiecki, dnia WK.7250. Starosta Grodziski miejsce składania wniosku: Wydział Komunikacji Starostwa Powiatu Grodziskiego ul. Daleka 11a 05-825 Grodzisk Mazowiecki WNIOSEK o wydanie zezwolenia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o udzielenie/zmianę licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym

WNIOSEK o udzielenie/zmianę licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym ... Sępólno Kraj., dnia.. Oznaczenie przedsiębiorcy... Telefon kontaktowy STAROSTA SĘPOLEŃSKI ul. Kościuszki 11 89-400 Sępólno Krajeńskie WNIOSEK o udzielenie/zmianę licencji na wykonywanie transportu

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia

W N I O S E K. o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia . znak sprawy: CI.5123..2015 (pieczęć firmowa Wnioskodawcy) W N I O S E K Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu na podstawie bonu stażowego dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia

W N I O S E K o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu na podstawie bonu stażowego dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia ..., dnia... /miejscowość/... /pieczęć firmowa Organizatora/ S t a r o s t a O s t r o łęcki za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrołęce W N I O S E K o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REKRUTACJI PRACOWNIKÓW DO STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA GRYFLANDIA

PROCEDURA REKRUTACJI PRACOWNIKÓW DO STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA GRYFLANDIA PROCEDURA REKRUTACJI PRACOWNIKÓW DO STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA GRYFLANDIA 1. W oparciu o ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późniejszymi zmianami)

Bardziej szczegółowo

W N I O SEK o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia w ramach pomocy de minimis

W N I O SEK o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia w ramach pomocy de minimis Przasnysz, dnia.... (pieczęć podmiotu) Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Przasnyszu W N I O SEK o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia w

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Podstawa prawna

ROZDZIAŁ I Podstawa prawna ZASADY FINANSOWANIA KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCÓW W RAMACH KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W WĘGROWIE ROZDZIAŁ I Podstawa prawna 1 1. Ustawa z

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym na rok szkolny 2013/2014

WNIOSEK. o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym na rok szkolny 2013/2014 ... (data wpływu wniosku do OPS) Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Karczmie WNIOSEK o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym na rok szkolny 2013/2014 1. Wnioskodawca (zaznaczyć właściwe

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały RW nr 11c/15/2014/2015 z dnia 19.02.2015

Załącznik do uchwały RW nr 11c/15/2014/2015 z dnia 19.02.2015 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Obszar nauk społecznych Dziedzina nauk ekonomicznych Dyscyplina: EKONOMIA Forma studiów: stacjonarne Rekrutacja na bezpłatne studia doktoranckie odbywa się w drodze

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA I ZASADY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI STAŻY OBOWIĄZUJĄCE W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KAZIMIERZY WIELKIEJ

KRYTERIA I ZASADY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI STAŻY OBOWIĄZUJĄCE W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KAZIMIERZY WIELKIEJ Załącznik nr 1 do uchwały 5/2013 KRYTERIA I ZASADY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI STAŻY OBOWIĄZUJĄCE W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KAZIMIERZY WIELKIEJ Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA EGZAMINU NA I STOPIEŃ SPECJALIZACJI W ZAWODZIE PRACOWNIK SOCJALNY

INFORMACJA DOTYCZĄCA EGZAMINU NA I STOPIEŃ SPECJALIZACJI W ZAWODZIE PRACOWNIK SOCJALNY INFORMACJA DOTYCZĄCA EGZAMINU NA I STOPIEŃ SPECJALIZACJI W ZAWODZIE PRACOWNIK SOCJALNY Zgodnie z art. 118 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Nr 9/2015

OGŁOSZENIE Nr 9/2015 DBFO-Ś/SKS/EF/1110/9/15 OGŁOSZENIE Nr 9/2015 Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Śródmieście m.st. Warszawy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze specjalista w Wydziale Rozliczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE, W TYM KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE W LUBELSKIM CENTRUM KONFERENCYJNYM W LUBLINIE

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE, W TYM KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE W LUBELSKIM CENTRUM KONFERENCYJNYM W LUBLINIE Załącznik do Zarządzenia Nr 9/14 Dyrektora Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie z dnia 10 grudnia 2014 r. REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE, W TYM KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE UL. WYZWOLENIA 17. w kwocie brutto:... zł, słownie:

POWIATOWY URZĄD PRACY SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE UL. WYZWOLENIA 17. w kwocie brutto:... zł, słownie: ... (pieczęć wnioskodawcy) Siemianowice Śląskie, dn... (pozycja w rejestrze zgłoszeń PUP) POWIATOWY URZĄD PRACY 41-103 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE UL. WYZWOLENIA 17 WNIOSEK O PRZYZNANIE GRANTU NA UTWORZENIE STANOWISKA

Bardziej szczegółowo

potwierdzanie efektów uczenia się Wnioskodawca Wydział Dziekan Uniwersytet 3

potwierdzanie efektów uczenia się Wnioskodawca Wydział Dziekan Uniwersytet 3 Uchwała nr 485 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie zasad organizacji w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych poza edukacją

Bardziej szczegółowo

Procedura Naboru pracowników LGD

Procedura Naboru pracowników LGD Procedura Naboru pracowników LGD WSTĘP Procedura naboru na wolne stanowiska pracy w Biurze LGD jest elementem skutecznego i racjonalnego zarządzania pracownikami, poprzez dobór pracowników, którzy zapewniają

Bardziej szczegółowo

W N I O SEK o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia w ramach pomocy de minimis

W N I O SEK o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia w ramach pomocy de minimis Przasnysz, dnia... (pieczęć podmiotu) Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Przasnyszu W N I O SEK o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia w ramach pomocy

Bardziej szczegółowo

4. Wymiar zatrudnienia : 1 etat

4. Wymiar zatrudnienia : 1 etat OGŁOSZENIE Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu ul. Podrzeczna 30, 99-400 Łowicz ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - PRACOWNIK SOCJALNY 1. Wymagania niezbędne: pracownikiem socjalnym

Bardziej szczegółowo

Ojca Kod pocztowy. Miejscowość. Ulica. Ojca

Ojca Kod pocztowy. Miejscowość. Ulica. Ojca Imię i Nazwisko wnioskodawcy rodzica kandydata Adres do korespondencji w sprawach rekrutacji Załącznik do zarządzenia Nr 0050.20.2015 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 6 marca 2015 r. Dyrektor nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej Wniosek należy złożyć z nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 marca 2015r. imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych.. adres do korespondencji, telefon Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej

Bardziej szczegółowo

Centrum Aktywizacji Zawodowej

Centrum Aktywizacji Zawodowej Miejski Urząd Pracy w Płocku Miejski Urząd Pracy w Płocku Centrum Aktywizacji Zawodowej 09-400 Płock, ul. 3 Maja 16 Tel. (24) 367-18-30, Fax. (24) 367-18-31 e-mail: sekretariat@mup.plock.eu PS 660/.../.../2015...

Bardziej szczegółowo

... (imię i nazwisko bezrobotnego)... (adres zamieszkania)... ( numer PESEL)

... (imię i nazwisko bezrobotnego)... (adres zamieszkania)... ( numer PESEL) ... (imię i nazwisko bezrobotnego)... (adres zamieszkania)... ( numer PESEL)... dnia... Powiatowy Urzędu Pracy w Lwówku Śląskim ul. Budowlanych 1 59 600 Lwówek Śląski WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM Z

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Gimnazjum nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Rawiczu OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DANE PODSTAWOWE WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE

Dyrektor Gimnazjum nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Rawiczu OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DANE PODSTAWOWE WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE ZAŁĄCZNIK Nr 2 do Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Gimnazjum nr 1 im. Henryka Sienkiewicza Dyrektor Gimnazjum nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O FINANSOWANIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

WNIOSEK O FINANSOWANIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ... miejscowość i data WNIOSEK O FINANSOWANIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 roku, poz. 149),

Bardziej szczegółowo